Sunteți pe pagina 1din 12
BI. din 22% 2010 Anexa la OMECTS .. MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARIL, TINERETULUI $I SPORTULUI PROGRAMA PENTRU DEFINITIVARE iN INVATAMANT SI PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE - PROFESORI DOCUMENTARISTI — A. Not de prezentare: Programa se adreseazA profesorilor documentaristi incadrafi in Centrefe de Documentare si Informare (CDI) organizate la nivelul unitajilor de invatimant preuniversitar, absolventi ai invayimantului superior de specialitate. Tncurajarea perfectionarii profesionale prin sustinerea definitivatului in invaqamant sia gradelor didactice a profesorilor documentarist este parte a procesului de implementare a CDI la nivelul unitaitor de invafimant preuniversitar, proces de reformare a structurilor info-documentare din sistemul educativ roménesc. Dezvoltarea si perfectionarea profesionalé a profesorilor documentaristi are ca scop, pe termen mediu si lung, intirirea rolului formativ/pedagogic al CDI la nivelul unitajilor de invalamant, precum si implementarea elementelor de reforma legate de centrarea invajmantului pe formarea de competente. {in acest sens, se are in vedere apropierea domeniului info-documentar de programele scolare prin participarea profesorilor documentarsti Ia activitaji care vizeaza formarea si dezvoltarca ‘competenfelor chee ale elevilor si care permit invajarea pe parcursul intregii viet. Prin activitatile si serviciile CDI se va participa la asigurarea egalitii sanselor elevilor privind accesul la educatie si formare, se va favoriza accesul comunitatilor educative la resursele documentare pluridisciplinare pe suporturi multiple, se va promova inovatia pedagogic, se va facilita integrarea TIC in educatie si se va susfine formarea competentelor transversal ale elevilor. Prin organizarea in CDI a actvitailor educative i cultural, scolare si extragcolare, cu aportul profesional specific al profesorului documentarist, se are in vedere participarea la dezvoltarea autonomiei in invatare, atat prin familiarizarea elevilor cu tehnicile de cercetare documentara, c&t gi prin dezvoltarea competentelor cheie ale acestora. Pregitirea profesorilor documentaristi pentru sustinerea examenului de definitivare in invatamant si a gradelor didactice are in vedere urmatoarele elemente: = Actualizarea cunostinfelor privind principalele tendinfe in evolutia stiintelor documentirii si informarii pentru analiza, adaptarea si aplicarea lor in domeniul educativ, in sens larg gi in context local; ~ Asumarea misiunii profesorului documentarist si functiilor CDI prin prisma activitiyilor cu finalitate pedagogica desfisurate in CDI; = Actualizare cunostinfelor legate de particulartatile de onganizare a unei structuriinfo-documentare de tip CDI date de : principlile gi cerinfele domeniului, nafionate si internafionale; conditile locale; natura utilizatorilor (invayimdint prescolar, primar, gimnzial, liceal, invatamant special) etc.; = Demonstrarea capacitifii de gestionare si organizare a resurselor informajionale in spr utilizatorilor; = Actualizarea cunostinjelor legate de investigarea si satisfacerea_nevoile de informare ale Utlizatorlor, pe grupe de varste, in raport cu evolujia societatii cunoasteri = Demonstrarea competentelor de proiectare, planificare, organizare, desfasurare, monitorizare si evalurare a activitatilor CDI; Stipdnirea unor principii didactice care s conduca la motivarea elevilor, dezvoltarea capacitafii de a Tucra in echipa, care si permit construirea unor demersuri didactice formative, interactive $i inovative; = Cunoasterea diferitelor suporturi informafionale, a instrumentelor de acces la informatie si tehnicilor jinul 4e documentare si informare; = Dezvoltarea abilitatilor de comunicare, empatic si cooperare in activitatea educationals, atat cu partenerii ct si cu utilizatori; = Demonstrarea capacititilor de monitorizare si evaluare a act competentelor elevilor in domeniul info-documentar; © Demonstrarea unor competenfe de comunicare si marketing pentru promovarea resurselor si Serviciilor CDI, respectiv pentru valorizarea rezultatelor activitaii desf&surate cu elevii; pentru promovarea si implementarea politiii educafionale nationale; pentru promovarea scolii in comunitate; * Actualizarea cunostintelor cu privire la legisltia si reglementarite in vigoare in materie de educatie, respectiv domeniul info-documentar, = Asumarea activa a formarii profesionale proprii din perspectiva dezvoltirii si perfectionarit profesionale si personale in raport cu evolutia domeniului si nevoile unitatii de invayamant; Formarea continua a profesorilor documentaristi vizeazA dezvoltarea competenjelor pentru profesia de cadru didactic, cu aplicare in activitatea specifica a CDI, care este axatf, in principal, pe formarea competenfelor elevilor in domeniul info-documentar. In acelasi timp, se va_urmiri aprofundarea si actualizarea cunostinejelor din domeniul stiintelor informarii si documentirii, a didacticii sia pshiopedagogie Formarea continua a profesorilor documentaristi va fi axati si pe valorizarea rolului cconstructiv, coparticipativ al profesorului documentarist, in calitatea sa de actor cu rol formator in Unitatea de invatimant, In acelasi timp, vor fi evidentiate elementele legate de rolurile profesorului documentarist: a) cadru didactic cu rol de formare a elevilor in domeniul info-documentar, b) persoann resursi in unitatea de invatamant privind domeniul info-documentar, ¢) propunator al lementelor de definire si implementare a politcii documentare locale; d) cadru didactic partener si coorganizator al activitatilor pedagogice si culturale, curriculare/extracurriculare, Prezenta programa reprezintd baza necesara pentru evaluarea conceptiei, cunoasteri, infelegerit $i interpretirii principaletor roluri profesionale ale functiei si carierci didactice in sistemul de nvatamantul roménesc, in baza eirora sunt proiectate, aplicate si inovate structurile si unitatile de competente corespunzitoare statutului socio-profesional asumat de c&tre cadrul didactic. Tn vederea contextualizarii si particularizarii acestora categorici didactice profesor documentarist vom sublinia urmétoarele categorii de competente = (1) profesionale ~ cuncasterea resursclor documentare clasice gi moderne, specifice unei structari info-documentare pentru utlizatori non-adulji; capacitatea de a distinge adresabilitatea unui produs cultural in functie de nevoile adresantului; capacitatea de a face o selectie de documente in functie de un obiectiv propus; capacitatea de a aplica princpiile de organizare si funcfionare a unei structuri info-documentare la 0 structurd specifica (CDI); cunoasterea si infelegerea conceptului CDI, ca structurd adaptatd procesului de invitimant; cunoasterea principalelor repere legate de organizarea $i fancjionarea unui CDI in invatimantul preuniversitar; cunoasterea legislate specifice; cunoasterea diferitelor activititi desftsurate intr-un CDI, in functie de nevoile publicului; capacitatea de a identifica si a analiza nevoile publicului unui CDI in functie de finalititile procesului educativ, caracteristcile generice si particulare ale publicului; cunoasterea si injelegerea modalittilor de Sdaptare a politicii de dezvoltare si functionare a unui CDI in functie de finalitiile procesului {nfelegerea functiilor unui CDI in societatea cunoasteri, in raport cu directile educationale Stabilite ‘de UE gi la nivel national, in scopul cresterii calititi in invajaméntul preuniversitar ominesc; capacitatea de analiza diverse modalititi de organizare a unui CDI (organizarea spatiului, organizarea colecfiei etc.); capacitatea de a analiza critic un plan de ingfiinjare si / sau organizare a ‘unui CDI; capacitatea de a realiza gi a analiza diverse proiecte pedagogice si culturale in functie de fadecvarea lor la particularitile de varsti ale beneficiarilor, de obiective de dezvoltare ale utiizatorilor $i ale insttufiei de invapimant; capacitatea de a analiza critic o bibliografie didactic; @) pedagogice — definite de abilitiile profesorilor documentaristi de a proiecta, organiza, coordona gi evalua provesul de instruire, servicile si activitatea CDI, in raport cu procesele de cunosstere, asistare $1 intervenie specializata in formarea elevului; definite de abilitati de a propune, organiza, coordona si 2valua activitaji inovante, care s& urmareasc& exploatarea fondului documentar si resurselor CDI in 2