Sunteți pe pagina 1din 11

GHID DE ELABORARE,

REDACTARE ŞI SUSłINERE
A LUCRĂRII DE DISERTAłIE
PENTRU MASTERAT
Paşii de urmat în vederea finalizării studiilor prin
susŃinerea lucrării de disertaŃie

1. Alegerea temei de cercetare.


2. Contactarea cadrului didactic coordonator.
3. După primirea acceptului din partea cadrului didactic coordonator se va întocmi o
cerere ce va fi depusă la secretariat.
4. Prezentarea schiŃei lucrării de disertaŃie cadrului didactic coordonator.
5. Documentarea în vederea realizării lucrării de disertaŃie.
6. Întocmirea lucrării.
7. Realizarea prezentării PowerPoint în vederea susŃinerii lucrării şi discutarea
acesteia cu cadrul didactic coordonator.
AtenŃie!!!
Este obligatoriu ca termenele fixate de către cadrul didactic coordonator să fie
respectate.

Valoarea lucrării de disertaŃie în cadrul studiilor


universitare
Lucrarea de disertaŃie s-a definit, printr-o îndelungată tradiŃie academică, ca o
componentă esenŃială a evaluării în cadrul examenului de absolvire a studiilor
universitare de masterat. Elaborarea acesteia relevă capacitatea masterandului de a
concepe, a realiza efectiv şi a prezenta o cercetare ştiinŃifică independentă. Scopul
acestor lucrări este cel al finalizării studiilor şi atingerea unor standarde de calitate în
profesiunea aleasă. Pe de altă parte, lucrarea de disertaŃie trebuie să reprezinte şi să
facă dovada consistenŃei în specializarea urmată pe parcursul anilor de studii. Pentru
a răspunde acestor cerinŃe, mai întâi, masteranzii trebuie să se preocupe de
delimitarea temei sau stabilirea titlului lucrării cu cel puŃin 2 semestre înainte de
finalizarea studiilor. Concomitent cu alegerea titlului sau a temei lucrării se alege
coordonatorul sau îndrumătorul ştiinŃific. Este preferabil să existe o compatibilitate
între tema aleasă şi cadrul didactic îndrumător, respectiv tema propusă sau aleasă
să intre în sfera activităŃii didactice şi ştiinŃifice ale coordonatorului ştiinŃific. Între
coordonatorul ştiinŃific şi student sau masterand trebuie să se realizeze o comunicare
cât mai bună, fără obligaŃia cadrului didactic de-a întocmi baza documentară şi
variante pre-finale şi finale ale lucrării. Efortul principal revine masterandului, iar
cadrul didactic are obligaŃia de a veni cu sugestii, corecturi, modificări în structura
capitolelor sau în maniera de elaborare a discursului ştiinŃific.
STRUCTURA DE REDACTARE A UNEI LUCRĂRI DE DISERTAłIE
Structura lucrării trebuie să cuprindă :

• Pagina de copertă
• Pagina interioară, aferentă copertei
• Pagina cuprinsului
• Pagina cu lista abrevierilor (dacă este cazul)
• Pagini eferente textului efectiv al lucrării, respectând structura menŃionată
• Pagini cu bibliografia utilizată

• Coperta lucrării trebuie să conŃină următoarele informaŃii :

• Denumirea universităŃii, a facultăŃii;


• Textul : „Lucrare de disertaŃie”;
• Numele şi prenumele şi titlul ştiinŃific al coordonatorului ştiinŃific;
• Numele şi prenumele masterandului;
• Textul „2010”

Prima pagină (pagina interioară aferentă copertei) a lucrării trebuie să conŃină


următoarele informaŃii :

• Denumirea universităŃii, a facultăŃii, denumirea programului de masterat,


forma (zi)
• Textul : „Lucrare de disertaŃie”;
• Titlul lucrării de licenŃă sau disertaŃie;
• Numele şi prenumele şi titlul ştiinŃific al coordonatorului ştiinŃific;
• Numele şi prenumele studentului;
• Textul „2010”
1. Coperta lucrării de disertaŃie
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
(16pt)

Lucrare de disertaŃie (26pt)

Coordonator ştiinŃific, (14pt)


Prof.univ.dr. Prenume Nume
Masterand,
Prenume Nume (14pt)

BUCUREŞTI
2010
2. Prima pagină a lucrării
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
PROGRAMUL DE MASTERAT: MODERNITATEA LIMBII ŞI
LITERATURII ROMÂNE ÎN SECOLELE XIX, XX ŞI XXI.
PAŞAPORT EUROPEAN sau MODELE DE INTERPRETARE
ÎN SPATIUL MODERNITĂłII LITERARE ROMÂNEŞTI ŞI
UNIVERSALE (PERSPECTIVE TEORETICE, ISTORICO-
LITERARE, COMPARATIST-ANALITICE ASUPRA
CONCEPTULUI DE CANON LITERAR) (16pt)
FORMA DE ÎNVĂłĂMÂNT: ZI

Lucrare de disertaŃie (24pt)


Titlul lucrării (26pt)
Coordonator ştiinŃific, (14pt)
Prof.univ.dr. Prenume Nume
Student/Masterand,
Prenume Nume (14pt)

BUCUREŞTI,
2010
3. ConŃinutul lucrării
Este recomandată următoarea structură a lucrării de disertaŃie:
Cuprins
Introducere.......................................................................................pag
Capitolul 1. Titlul.............................................................................pag
1.1. Subcapitolul 1...................................................................................pag
1.2. Subcapitolul 2
1.3. .....
Capitolul 2. Titlul
2.1.Subcapitolul 1
2.2.Subcapitolul 2
2.3......
Capitolul 3. Titlul
3.1. Subcapitolul 1
3.2. Subcapitolul 2
3.3......
Capitolul 4. Titlul
4.1. Subcapitolul 1
4.2. Subcapitolul 2
4.3......
Capitolul 5. Concluzii şi propuneri
Bibliografie
Anexe (dacă e cazul)

• Introducerea lucrării
În introducerea lucrării va trebui pentru început să prezentaŃi stadiul actual al
cunoaşterii în domeniul abordat motivând alegerea temei şi reliefând importanŃa
cercetării pe care aŃi derulat-o. Apoi, descrieŃi pe scurt fiecare dintre capitolele ce fac
cuprinsul lucrării.(max. 5 pagini)

4. Tehnoredactarea lucrării
Recomandăm următoarele reguli de tehnoredactare ale capitolelor lucrării de
disertaŃie:
Capitolul 1. Titlul capitolului (14pt, bold, left)
1.1. Titlul subcapitolului 1 (13pt, bold, italics, left)
1.1.1. Titlul paragrafului (12pt, bold, italics, left)
Recomandări:
1. Este de preferat o structură cât mai compactă a capitolelor astfel că ar trebui
evitată fărâmiŃarea excesivă a subcapitolelor în paragrafe de câteva rânduri.
2. Formatul paginii pe care îl recomandăm este următorul:
• Formatul paginii: A4;
• Margini: Top 2,5 cm, Bottom 2,5 cm, Left 3 cm, Right 2,5
cm, Gutter – left 0,5 cm, Header 1,27 cm, Footer 1,27 cm;
• Aliniat nou: Tab stop: 1,27 cm;
• Font: ARIAL 12 pt, line space 1,5, justified.
3. Este obligatorie folosirea diacriticelor.
4. Titlurile capitolelor trebuie să fie numerotate continuu, iar secŃiunile vor fi
numerotate în funcŃie de numărul capitolului, fără însă a utiliza mai mult de 3 cifre (
exemplu, 1.2.1.);

5. Numerotarea paginilor se va realiza continuu, începând cu numărul 1, pe


prima pagină a primului capitol, dreapta jos;
6. Pentru a face trimitere la anumite lucrări în cadrul textului se va utiliza următoarea
formă (Autori, anul: paginile). Se recomandă utilizarea notelor de subsol doar pentru
anumite precizări de natură conceptuală sau faptică.
Titlurile bibliografice vor fi trecute numerotat, în ordinea alfabetică a autorilor
respectând următoarele tehnici de redactare:
CărŃi:
1. Marinescu, Luiza (2004) Jorge Luis Borges şi Mihai Eminescu
InterferenŃele lecturii postmoderne, Editura FundaŃiei România de Mâine,
Bucureşti, p. 1-15.

Articole de specialitate:
2. Marinescu, Luiza (2008) Nichita Stănescu (1933-1983) O pană dintr-o aripă
de înger în Opinia NaŃională, săptămânal de opinie, informaŃie şi idei de larg
interes naŃional, nr. 460, 15 decembrie 2008, p. 1, 8

Articole sau documente descărcate de pe Internet:

3.Eminescu, Mihai , „Poezii tipărite în timpul vieŃii I Introducere • Note şi variante •


Anexe EdiŃie critică îngrijită de PERPESSICIUS Cu 50 de reproduceri dupã
manuscrise Bucureşti, FundaŃia pentru literatură şi artă „Regele Carol II" 39,
Bulevardul Lascãr Catargi, 39, 1939, p. 54, diponibil on-line
http://eminescu.petar.ro/opera_completa/index.html , accesat în 10.02.2010

Pagini web:
4. *** www.mnlr.ro.

• Se recomandă trecerea la bibliografie doar titlurilor la care se face trimitere în


textul lucrării

• Pentru aparatul bibliografic se va utiliza sistemul menŃionat mai jos:


A. Note de subsol:
• Se separă de text printr-o linie;
• Pot cuprinde un anume gen de explicaŃii, cum ar fi traducerea
cuvintelor din alte limbi aflate în text;
• ExplicaŃii despre sensul cuvintelor;
• Corectarea unei forme greşite dintr-un text;
B. ExplicaŃii bibliografice:
• Sunt redactate la subsol sau la sfârşit de capitol sau la finalul lucrării. În
funcŃie de varianta aleasă este stabilită şi numerotarea;
Pentru note bibliografice se folosesc:
• apud = se citează indirect, fără a se verifica personal sursa; orice posibilă
greşeală strecurată în textul din care s-a citat sau la care se face referire, îi
revine acelui autor, menŃionat cu apud, adică după care a fost făcută
interpretarea;
• idem = acelaşi autor, dar nu şi acelaşi text. Urmează alt studiu, decât cel deja
menŃionat. Din spirit de economie atunci când din sursa la care s-a recurs se
notează pe o aceeaşi pagină mai multe fragmente preluate exact de pe fila
respectivă a cărŃii utilizate, se va numerota numai cel din urmă citat,
subînŃelegându-se că şi cele anterioare sunt preluate din acelaşi loc;
• ibidem = acelaşi autor şi studiu, citate imediat anterior, când nu se interpune
alt autor şi text. Înainte de ibidem, nu apare consemnat autorul; ar fi inutil şi
tautologic.
• vol. cit. = volumul deja menŃionat într-o notă anterioară;
• op. cit. = când se face trimiterea la unica operă a autorului respectiv,
citată în studiu. Dacă sunt mai multe, s-ar crea confuzii; atu8nci se face
referire la ultima operă deja menŃionată.
• art. cit. = articolul citat, după care se poate reveni cu ibidem la aceeaşi
sursă bibliografică;
• cf. (confere) = raportare la afirmaŃia altcuiva, fără ca autorul să se
implice. Se poate face trimitere la mai multe titluri. Titlul foarte lung nu
se repetă integral, ci doar primul cuvânt urmat de un şir de puncte: …
Uneori când autorul figurează în text la pagina respectivă, se notează la
subsol numai opera sa. La subsol se notează: prenume, nume, operă,
cu toate coordonatele, pe când la bibliografia de la sfârşitul capitolului
se schimbă ordinea: nume, prenume, operă şi celelalte determinări ale
acesteia între virgule, cu distingerea titlului prin folosirea boldului sau a
scrierii cu italice, totul în ordine alfabetică.
• vd. = trimitere la o sursă;
• supra sau infra = când se folosesc cf.-urile, înainte de a cita o lucrare, astfel
se atrage atenŃia asupra faptului că există diferenŃe de vederi faŃă de autorul
citat;
• vezi şi = când se adaugă noi surse de informare.
C. Trimiterea bibliografică:
Se deosebeşte în funcŃie de felul documentului: carte, volum de studii,
hebdomadar, cotidian etc.
• la publicaŃii (studiu apărut într-un volum periodic) ordinea este
următoarea: autor, titlu, publicaŃie, număr, an de apariŃie (vârstă), anul
curent şi pagina.
Exemplu: Petre Cristea, Noi contribuŃii la reconstituirea genealogiei
familiei Văcăreştilor, în „Valahica”. Studii şi cercetări de istorie a
culturii, 14, Târgovişte, 1994, p. 7-20.
• la publicaŃii lunare: autor, titlu, publicaŃie, număr, an de apariŃie (vârstă),
anul curent, luna emiterii şi pagina.
Exemplu: Mircea Muthu, Aproximări despre ontologia ÎNTRE, în „Vatra”,
serie nouă, anul XXVII, nr. 335, februarie 1999, p. 19.
• La publicaŃii cotidiene: autor, titlu, publicaŃie, număr, an de apariŃie
(vârstă), anul curent, luna emiterii, ziua emiterii şi pagina.
Exemplu: Nicolae Constantinescu, Studii şi culegeri de folclor românesc, în
„Adevărul literar şi artistic”, anul VIII, nr. 487, 28 septembrie 1999, p. 12.
7. În funcŃie de recomandările coordonatorului ştiinŃific lucrarea trebuie să aibă
4 sau 5 capitole Se recomandă ca lucrarea de disertaŃie de max. 60 de pagini. Se
recomandă ca fiecare capitol al lucrării să fie redactat într-un document Word
separat. Lucrarea se tipăreşte doar pe o faŃă a unei coli format A4 şi va fi legată în
coperte cartonate (sau spiralată).

Concluzii şi propuneri

Acest ultim capitol se recomandă a fi alocat concluziilor finale ce se desprind


din cercetarea întreprinsă precum şi propunerilor considerate oportune şi care derivă,
în fapt, din concluziile asumate.

5. Realizarea prezentării şi susŃinerea lucrării


1. Prezentarea va fi realizată în PowerPoint.
2. Prezentarea va conŃine maxim 15 slide-uri.
3. Se recomandă următoarea structură a prezentării:
• Slide 1: coincide cu prima pagină a lucrării;
• Slide 2: cuprinsul lucrării;
• Slide 3,...: prezentarea rezultatelor cercetării;
• Ultimul slide va conŃine concluziile cercetării şi propunerile.
4. Timpul alocat prezentării lucrării este de 10 minute, urmat de 5-7
minute de discuŃii.
5. Se recomandă susŃinerea liberă a lucrării fără a citi de pe slide- uri, precum şi o
Ńinută şi o atitudine corespunzătoare momentului.

Prezentarea unei lucrări trebuie să răspundă la următoarele întrebări :


1. Care este tematica generală a lucrării (relativ la conceptele comentate)?
2. Care sunt principalele aspecte studiate la nivelul tematicii?
3. Care este stadiul cunoaşterii în domeniul sau aria de cercetare a lucrării ?
4. Care sunt elementele relevante aferente lucrării elaborate?
5. Care sunt principalele rezultate ale cercetării şi documentării desfăşurate?
6. Care sunt concluziile generale care se desprind ca urmare a cercetării efectuate şi
care sunt propunerile formulate de masterand?

La susŃinerea lucrării în faŃa comisiei se va respecta următoarea procedură :

• La momentul indicat de către preşedintele comisiei, absolventul va susŃine efectiv


lucrarea;
• Timpul alocat pentru susŃinerea lucrării este de max.10 min.;
• După susŃinerea acesteia de către candidat, se alocă 5 min. pentru întrebări
venite din partea membrilor comisiei;
• Timpul alocat pentru răspunsurile candidatului la întrebările primite este de max.
10 min.;
• După răspunsurile acordate de către candidat comisia are abilitatea de a face
discuŃii, aprecieri şi analiză critică constructivă aferentă lucrării prezentate;
• La finalul acestor discuŃii preşedintele comisiei de evaluare îşi exprimă opinia în
legătură cu lucrarea susŃinută şi acordă în numele întregii comisii calificativul
(admis/respins) aferent lucrării prezentate. Nota finală este calculată ca medie
aritmetică a notelor acordate de către membrii comisiei şi de către coordonatorul
ştiinŃific, nota minimă de promovare fiind 6 (şase).
• În cazul în care se constată că lucrarea a fost copiată/plagiată, aceasta va fi
respinsă iar candidatul va suporta rigorile legii.

Se recomandă :

• A nu se citi prezentarea de pe slide-uri sau alte materiale;


• A nu se utiliza elemente grafice, efecte sonore care nu au legătură
directă cu textul prezentării sau nu prezintă elemente cu caracter
ştiinŃific;
• A se focaliza expunerea pe tema abordată fără introduceri şi explicaŃii
colaterale sau fără legătură cu tema tratată;
• O Ńinută vestimentară şi atitudine comportamentală în concordanŃă cu
importanŃa momentului prezentării şi susŃinerii unei lucrări de disertaŃie.

Evaluarea lucrării de către comisii Pentru stabilirea notei se vor avea în


vedere următoarele criterii de evaluare :

1. Complexitatea nivelului ştiinŃific al lucrării;


2. Elaborarea şi prezentarea (claritatea exprimării şi a expunerii, consistenŃa);
3. Structurarea logică a lucrării;
4. Valoarea şi relevanŃa referinŃelor bibliografice studiate;
5. Originalitatea contribuŃiei şi evidenŃierea rezultatelor cercetării proprii;
6. ExistenŃa metodologiei de cercetare şi a motivaŃiei cercetării;
7. Gradul şi capacitatea de a răspunde la toate întrebările adresate de membrii
comisiei;
8. Respectarea prevederilor prezentului ghid şi a cerinŃelor formulate de catedre şi de
către cadrele didactice coordonatoare.

Afişarea rezultatelor
• Comisia comunică, prin afişare, notele obŃinute de candidaŃi la susŃinerea lucrărilor
de disertaŃie. Activitatea administrativă revine secretarului comisiei, dar listele afişate
sunt verificate şi semnate de preşedintele comisiei, care poartă întreaga răspundere
juridică.

• Nota minimă pentru calificativul „admis” este 6 (şase).


• Rezultatele afişate nu pot fi contestate, exceptând cazurile de eroare administrativă.
• Rezultatele comunicate prin afişare sunt trecute în cataloagele (registrele) primite
de la secretariatul facultăŃii de către secretarul comisiei şi verificate de către
preşedintele comisiei. Cataloagele (registrele) sunt semnate de preşedinte, membrii
comisiei şi predate la secretariatul facultăŃii. La încheierea examenului, secretarul
comisiei va întocmi un tabel nominal cu masteranzii care au promovat examenul de
disertaŃie şi cărora li se pot acorda diplomele respective. Tabelul va conŃine numele
şi prenumele absolventului, nota obŃinută la evaluarea şi susŃinerea lucrării de
disertaŃie. Toate aceste informaŃii sunt necesare pentru completarea diplomelor.
Tabelul va fi semnat de către secretarul comisiei şi decanul facultăŃii şi va fi înaintat
secretarului şef.

Pentru depunerea lucrării în vederea susŃinerii se vor respecta următoarele reguli :

• Completarea formularului tip (Fişa de înscriere la examenul de disertaŃie),


care conŃine şi declaraŃia pe propria răspundere că lucrarea nu este copiată
/ plagiată şi că este o realizare personală;

• În vederea depunerii lucrării la secretariatul facultăŃii, lucrarea trebuie


semnată de coordonatorul ştiinŃific ;

• Lucrarea se va depune cel mai târziu pâna la 15 mai 2010 nelegată la


secretariatul facultăŃii; În perioada 15-31 mai 2010 împreună cu coordonatorul
ştiinŃific se va stabili forma definitivă care se va lega în 3 exemplare
(cartonate/cu spirală).

• Masterandul va depune la secretariat trei exemplare din lucrare, în format


tipărit şi unul în format electronic (pe CD în casetă), acesta din urmă
purtând semnătura coordonatorului ştiinŃific de verificare prealabilă).