Sunteți pe pagina 1din 259
==), ney Oger, ¥ BUCHETUL MUSICAL Ce cantina tle edatiels indisponsebile unui edntiel IN TOT TIMPUL ANULUL Syparit in ditete Neajestusit Sate CAROL I. Rege al Homaniei j | | i 4 5 { 3 a & é 5 2 % = * > igh me a oe ex ROS REAR Ad Cu bine euviniarea Pa aptlat Episeop af Lparchied Buzee & D. D. INOCENTIE {Gales de Gif anor si como onginale i ' { DE ; | 4 De. IJonesew . | 4 t Profesor de Musica Bisericéscd In Semivarul din Buses ie Liu AL EPISCOPIET 9 coors semen La BUZEU, TYPOGRAPHIA ALESSANDRU GEORGESCU 13 8 1 Szea Sante Sti pine, Mulfi din 6meuit amator! de Musica Biserieésct stiind c& adesea in Episco- pia Bozeulul sat typirit cirfi de Musici, si ch sub-semnatul a participat la a- cestes, in cele din urmé, typiirind , Anastasimatarul® ‘mi-ait feut de nenumérate ort intrebiri, daca se mal gitsese ,Anthologhiile de Bue giréspunsul ‘mi-ait tiv, pentre ci in adevér nu sunt. | | fost neg Cu inceperea acestui.an scolar am yédut insumi ci chiar seminaristif nostri au trebuinfi de aceste cirfi si cv t6te acestea mai de unde a gi le procura. Pentru a retypiri din noi aceste cirti, si cere Prea Sf a face o cheltuialé mai presus de puterile mele; insi am fieut o colectiune din cele mat framése pies entru a nu sufe i publicul amator de cantiry, eit wusicale intrebuinjate in ser- viciul divin al Bisericel néstre, parte composifia mea, parte calési dupe alfi au- tori, in care so coprinde téte cantirile Sf. Liturgif a Liturgit cet mai neinte sfinfiti,> a séptimanel Patimilor si putine din ale inserire? si maneciired. Ca seminaristit si péth inv&ta mai cu inlesnire glasurile practicé, am facut: »Démne strigatam® imprennd ca cite o stichira de ia ,inserare* si una de la stihévaii pe téte glasurile, lucrate in tocmai cum se cénté practicii in biserict. Acést& carte, Prea Sante, intitulatt ,Buchetul Musical~ voind a ué pune sub typar cn spesele mele, vé rog respectos, a’mY da inalta Prea Sf. yostre apro- bare si bine cuvintare. Remaind si cu acésté ocasiune Al Prea Sf. véstre prea plecat gi suppus servitor. Nou Jonpscu Q: i spree 49 I. wdntauas oactificiete oe ostereledor autat® Curentu progresului care e sistim contra lui; dar, Bisericet i eantatori, isti in natura, este prea forte ca se re- n& a se inlocui cantirile ne apérat necesarie é compuse din mai muifi trebui inca timp. Marea majoritate a bisericilor rurale nd de mijléce a intrefine asemenea [ | precum. gi chiar urbane, nedispu: | eoruri. e aceia Mudind intreprinderea D-tale am dori ins, ca céntirile puse, pe Psaltichie se mu fie inedrcate cu multe gorgéne sai di-gor- j ; géne, nici cu suiguri sali pogoriguri repezi sati siliate la a cincea séu a sésea nota, gtiindu-se ei nu tot clevi dispun prin vocea lor a face asomenea salturi. — Muzica hisericeasci trebuie se serve céntitorului cela ce serva Oratorului tema unuy discurs, sand tatorulut facul- ed tatea agi impodobi tema dupe cum dispune de voce. Cu agemenea chipt elevul fnvafi mai lesne gi tot-ui-data ii rimane mai malt timp pentru studiul eclor-alte lecti Am ma¥ dori ca profesorii seminarului in prelectiunile lor s& se si- leaseé a inspira elevilor Seminarigti gi dragostea pentru biseric’, stiin- duse ci in cariera pentru care se pregitesce, biserica este care le va da mijlécele de sub-sistenté lor gsi familie lor. Episcop, ¢ Iuocentie Buseu, Director, £ Costinescu,