Sunteți pe pagina 1din 3

MODEL TEHNICO - ECONOMIC CADRU

PENTRU CULTURA ARBUŞTILOR FRUCTIFERI


(COACĂZUL)

ZONE DE CULTURĂ

ZONE DE CULTURĂ FOARTE ZONE DE CULTURĂ FAVORABILE


FAVORABILE
Zonele premontane Zona de câmpie, la semiumbră, cu posibilităŃi
de irigare

SOIURI

Perioada de maturare
Specia Denumirea soiului Productivitate
Luna,decadă
Tsema Iunie, 2 mare
Cotswold Cross Iunie, 1, 2 mare
COACĂZ Negre mari Iulie, 1, 2 foarte mare
NEGRU Tinker Iulie, 1 mare
Black Down Iulie, 1,2 foarte mare
Rosu timpuriu Iulie, 2 mare
COACĂZ Rondom Iunie/3- iulie/1 mare
ROŞU Margaritar (coacăz alb) Iunie, 2 mare
Stantza Iulie, 1 mare

AMPLASAREA CULTURII
SOLURI FAVORABILE SOLURI NEFAVORABILE
Luto-argiloase, argilo-lutoase,argiloase, Sărace, nisipoase, acide, sărăturoase, cu
aluvionare bogate în humus, bine exces de umiditate.
drenate.

ÎNFIINłAREA PLANTAłIEI

PERIOADA DE
LUCRAREA PARAMETRII LUCRĂRII
EXECUTARE
A. PREGĂTIREA TERENULUI ÎN VEDEREA PLANTĂRII
Amendarea solului Înainte de desfundare 4-6 to/ha amendamente
pentru corectarea calcaroase pe soluri acide
acidităŃii Ph optim 6,5
Fertilizarea Înainte de desfundare Gunoi de grajd 40-50 t/ha
Fosfor 150-200 kg/ha s.a.
Potasiu 150-200 kg/ha s.a.
În groapă la plantare Gunoi 10-15 kg;
DezinfecŃia solului Înainte de desfundare În funcŃie de dăunători
Desfundarea terenului Cu 2-3 luni înainte de 30-35 cm
plantare
Nivelarea terenului Cu 10-15 zile înainte de Uniformizarea terenului
plantare
Săpat gropi Înainte de plantat 30/30/30 cm
B. PLANTAREA ARBUŞTILOR
Asigurarea materialului Toamna, cu 5-10 zile Soiuri prevăzute în proiect
săditor înainte de plantare
Stratificarea şi udarea Imediat În şanŃuri fără stagnări de
materialului săditor apă
Plantarea propriu zisă Toamna: 1 XI-1 XII DistanŃe de plantare (m):
(fasonarea, mocirlirea) Primăvara 1 III-15 IV 2,5 între rânduri; 0,5 între
tufe pe rând
Udarea după plantare Imediat după plantare 10-15 l apă/tufă
Arătura terenului Toamna sau primăvara La 15-20 cm, cu răsturnarea
bătătorit cu ocazia brazdei spre rândul de
plantării arbuşti
Formarea tufei Pornirea în vegetaŃie Tufă, palmetă cu trunchi jos.

FERTILIZAREA PLANTAłIEI.

 în plantaŃiile tinere se aplică următoarele doze de azot substanŃă activă:


• În anul 1 de vegetaŃie 30 g/tufă; 50 % primăvara la pornirea în
• În anul 2 de vegetaŃie 50g/ tufă ; vegetaŃie;
• În anul 3 de vegetaŃie 70 g/ tufă ; 50 % în luna mai (în timpul creşterii
• În anul 4 de vegetaŃie 100g/ tufă. active active a lăstarilor).

 în plantaŃiile pe rod:
• azot: 40-50 kg/ha s.a.; În funcŃie de conŃinutul solului în
• fosfor: 30-40 kg/ha s.a; aceste elemente.
• potasiu: 60-80 kg/ha s.a.

LUCRĂRILE DE ÎNTREłINERE A PLANTAłIEI

 aplicate solului
• Arat la 12-14 cm adâncime, toamna înainte de căderea frunzelor;
• Discuit arătură la 8-12 cm, primăvara;
• Prăşit pe rând de 3-4;
• Erbicidare din anul II.

 aplicate tufelor
• Tăierile de formare a tufei;
• Tăierile de întreŃinere şi fructificare.

PROTECłIA FITOSANITARĂ

DĂUNĂTORI ŞI BOLI PERIOADA DE APLICARE A


TRATAMENTULUI ( luna, decada)
Păduchele din San Jose, ouă de acarieni, ouă Noiembrie ,2 ; martie 2
de afide, insecte defoliatoare
ouă de acarieni, ouă de afide, făinare, rugină. Aprilie, 1
ouă de acarieni, ouă de afide, făinare, Aprilie, 2
rugină.antracnoză
ouă de acarieni, ouă de afide, făinare, rugină, Aprilie, 3; mai, 2, 3
antracnoză, acarieni,insecte defoliatoare, afide
ouă de acarieni, ouă de afide, făinare, Iunie, 2, 3; august,1; septembrie,1
rugină.antracnoză, acarieni,insecte defoliatoare,
afide, păduchele din San Jose

RECOLTAREA
 Pentru gemuri, coacăzele se recoltează când bacele din vârful ciorchinelui nu sunt
coapte complet;
 Pentru sucuri şi congelare se culeg la maturarea deplină, cu rahis, pe timp răcoros şi
uscat.

PĂSTRAREA FRUCTELOR
 Se prerăcesc până la livrare.

CALCULE ECONOMICE ESTIMATE PENTRU ANUL 2007


PENTRU O PRODUCłIE DE 10 t/ha

Pentru 1 ha Lei
Cheltuieli (C) 26 371
• materiale 18 202
• forŃa de muncă 4402
• lucrări mecanice 3767
Venituri (V) 48 840
• vânzarea producŃiei principale 48840
• subvenŃii europene şi naŃionale conform legislaŃiei în
vigoare
Rezultat financiar (R = V - C) 22 469 + subvenŃii

MODUL DE ACORDARE A SUBVENłIILOR

• Pentru a beneficia de subvenŃii, solicitantul trebuie să fie înscris în


Registrul Fermelor, iar suprafaŃa pe care o posedă să nu fie mai mică
de 1 ha, formată din parcele de cel puŃin 0,3 ha (0,1 ha în cazul
coacăzului);
• SubvenŃiile se acordă în urma completării unei cereri care se depune la
sediul APIA unde îşi are domiciliu solicitantul;
• Depunerea se face la începutul fiecărui an (pentru anul 2007 perioada
de depunere a cererilor a fost între 01. 03. 2007- 25. 06. 2007, conform
OUG nr. 125/2006 şi Legii nr. 139/2007);
• Se acordă plăŃi directe pe hectar din fondurile Uniunii Europene şi plăŃi
naŃionale complementare din bugetul Ministerului Agriculturii.

TRASABILITATEA PRODUCłIEI

 Înregistrarea operaŃiunilor tehnologice şi a consumurilor, inclusiv datele meteo, în


momentul aplicării tratamentelor sau a secvenŃelor tehnologice.