Sunteți pe pagina 1din 2

BAZELE GÂNDIRII CRITICE

Prof. univ. dr. Petre Bieltz


Tematica prelegerilor

I. GÂNDIREA CRITICĂ
1. Gândirea critică şi logica argumentării
2. Locul argumentelor în gândirea critică
3. Argumente deductive şi inductive
4. Forma logică; schemă formală şi conŃinut intuitiv
5. Limbajul simbolic în ştiinŃă şi în gândirea critică
6. ExigenŃele logice fundamentale şi gândirea critică

II. LOGICĂ SI PSIHOLOGIE


1. Aspecte de natură istorică
2. Psihologismul şi logicismul – orientări unilaterale
3. Concluzii: raportul logică – psihologie

III. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI ANALIZA LIMBAJULUI


1. Gândire şi limbaj
2. Tipurile de limbaj
3. Dinamica şi tipurile vocabularului
4. Structura vocabularului psihologiei
5. FuncŃiile limbajului
6. ParticularităŃile limbajului

IV. TERMEN – NOłIUNE – CUVÂNT


1. Termenii: formă logică sau formă lingvistică
2. Intensiunea şi extensiunea termenilor; conotaŃie şi denotaŃie
2. Tipuri de termeni după extensiune şi după intensiune
3. Raporturile extensionale dintre termeni

V. SISTEMATIZAREA INFORMAłIILOR
1. DefiniŃia şi gândirea critică
2. Tipuri de definiŃie
3. Regulile definiŃiei; definiŃii greşite
4. Clasificarea şi gândirea critică
5. Tipuri de clasificare
6. Regulile clasificării; erori de clasificare în gândirea naivă
VI. RAłIONAREA DEDUCTIVĂ
A. RaŃionarea silogistică
1. Argumentele silogistice
2. PropoziŃiile categorice în logica tradiŃională şi în gândirea critică
3. Raporturile dintre propoziŃiile categorice
4. Conversiunea şi obversiunea propoziŃiilor categorice
5. Argumentele silogistice şi gândirea critică
6. Psihologia raŃionării silogistice

B. RaŃionarea propoziŃională
1. PropoziŃii compuse si operatori propoziŃionali
2. Perspectiva gândirii critice asupra operatorilor propoziŃionali
3. Argumentele ipotetico-categorice şi gândirea critică
4. Argumentele disjunctivo-categorice şi gândirea critică
5. Cercetări psihologice asupra raŃionării propoziŃionale
6. InteligenŃa naturală (IN) şi inteligenŃa artificială (IA)
7. RaŃionarea monotonică si raŃionarea non-monotonică

VII. RAłIONAREA INDUCTIVĂ


1. Specificul argumentelor inductive ca tip de raŃionare non-monotonică
2. Probabilitatea relaŃiei de conchidere
3. Locul inducŃiei în raŃionare şi în cercetarea psihologică
4. Analogia în logică, în psihologie şi în gândirea naivă
5. Alte forme de raŃionare inductivă obişnuite pentru raŃionarea naivă
6. ParticularităŃile inducŃiei ştiinŃifice