Sunteți pe pagina 1din 9

Raport Special - Cheltuieli reprezentand “management fee”

S U M A R

Inregistrarea in contabilitate

pag 2

Preturi de transfer

pag 4

Sediul permanent

pag 8

in contabilitate pag 2 Preturi de transfer pag 4 Sediul permanent pag 8 Copywright 2009 Contabilul.ro

Copywright 2009 Contabilul.ro

Raport Special - Cheltuieli reprezentand “management fee”

Cheltuieli reprezentand “management fee”

In contabilitatea multor societati comerciale din Romania actuala, subsidiare ale unor companii multinationale, se inregistreaza sume semnificative facturate de care companiile ‘mama’ sub denumirea gen erica de “management fee”.

In calitate de contabili sau auditori solicitam tot mai des explicatii privind prestarea acestor servicii pentru a intelege si reflecta cat mai corect natura costurilor in contabilitate. Din experienta noastra aceste costuri rep rezinta servicii prestate efectiv de catre un reprezentant al companiei ‘mama’ la sediul companiei din Romania, servicii prestate de catre conducerea companiei ‘mama’ direct de la sediul acesteia, procent din vanzarea produselor subsidiarei sau pur si simp lu sume achitate companiei ‘mama’ pe baza de facturi periodice (lunare/ trimestriale) in virtutea numelui si a detinerii capitalului subsidiarei.

Se ridica o serie de intrebari in momentul primirii unei astfel de facturi:

1. cum inregistram in contabilitate si cum ne asiguram ca se respecta principiul independentei exercitiilor?

2. trebuie inregistrat la organele fiscale contractul privind serviciile de management incheiat cu nerezidentul?

3. sunt aceste costuri deductibile la calculul impozitului pe profit?

4. fac aceste servicii obiectul analizei prin prisma ‘preturilor de transfer’?

5. care este tratamentul taxei pe valoarea adaugata pentru aceste servicii?

6. se retine si datoreaza impozit pe veniturile obtinute de nerezident din Romania?

7. exista riscul existentei unui s ediu permanent al nerezidentului in Romania prin prestarea acestor servicii?

Inregistrarea in contabilitate

utilizand cursul de schimb valutar comunicat de BNR din data facturii externe, daca este emisa in luna prestarii. Pentru exemplificare presupunem primirea unei facturi externe in suma de 1.000 euro pentru luna martie 2009. Daca factura este emisa in data 31/03/2009 inregistrarea in contabilitate va fi:

se face in luna in care serviciile sunt prestate,

Nota contabila, 31/03/2009:

628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter ti = 401 Furnizori euro x 4.2392 lei/euro

1.000

Daca factura este emisa ulterior, costul se inregistreaza ca estimare utilizand contul 408 Furnizori- facturi nesosite in luna martie 2009 si ulterior la data factur ii externe (presupunem data facturii 14/04/2009 ) se reia acest cont si se inreg istreaza datoria:

Nota contabila, 31/03/2009:

628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter ti = 408 Furnizori - facturi nesosite 1.000 euro x 4.2392 lei/euro

Nota contabila, 14/04/2009:

Copywright 2009 Contabilul.ro

Raport Special - Cheltuieli reprezentand “management fee”

628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter ti = 408 Furnizori - facturi nesosite - 1.000 euro x 4.2392 lei/euro 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter ti = 401 Furnizori 1.000 euro x 4.1263 lei/euro

Inregistrand astfel ne asiguram ca toate costurile sunt reflectate in contabilitate in perioada careia ii sunt aferente si se respecta principiul independentei exercitiilor.

Contractul

compania “mama’ ner ezidenta, prestatoare a serviciilor poate face subiectul inregistrarii la organele fiscale potrivit Ordinului nr 2310/2007, daca aceste servicii sunt prestate in Romania de catre un reprezentant al companiei ‘mama’. Contractele incheiate de persoane juridi ce romane cu persoane juridice str aine nerezidente pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Rom aniei nu fac obiectul inregistrarii. Inregistrarea contractelor men tionate la art. 1 se realizeaz a numai prin depunerea la organul fiscal competent a "Declaratiei de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane juridice str aine sau persoane fizice nerezidente", in termen de 30 de zile de la data incheierii contractelor. Modific arile intervenite in datele declarate initial se declara, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei noi Declara tii de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane juridice str aine sau persoane fizice nerezidente.

incheiat

intre

compania

din

Romania,

beneficiara

a

serviciilor

si

Din punct de vedere fiscal, aceste costuri sunt limitate de Codul Fiscal , fiind considerate nedeductibile (art. 21 alineat (4) litera m) : ‘cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii, pentru care contribuabilii nu pot just ifica necesitatea prest arii acestora in scopul activitatilor desfasurate si pentru care nu sunt incheiate contracte’.

Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultan ta, asistenta sau alte prestari de servicii trebuie sa se indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- serviciile trebuie sa fie efectiv prestate, sa fie executate in baza unui contract incheiat intre parti sau in baza oricarei forme contractuale prev azute de lege; justificarea prestarii efective a serviciilor se efec tueaza prin: situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, rapoarte de lucru, sau orice alte materiale corespunzatoare; - contribuabilul trebuie s a dovedeasca necesitatea efectuarii cheltuielilor prin specificul activitatilor desfasurate.

Pentru servicii de management, consultan ta si asistenta tehnica prestate de nerezidentii afiliati contribuabilului, la analiza tranzac tiilor pentru determinarea deductibilitatii cheltuielilor trebuie s a se aiba in vedere si principiile din comentariul la articolul 9 privind impunerea intreprinderilor asociate din Conven tia-model cu privire la impozitele pe venit si impozitele pe capital. Analiza trebuie s a aiba in vedere:

(i) partile implicate; (ii) natura serviciilor prestate; (iii) elementele de recun oastere a cheltuielilor si veniturilor pe baza documentelor justificative care sa ateste prestarea acestor servicii.

Copywright 2009 Contabilul.ro

Raport Special - Cheltuieli reprezentand “management fee”

Preturi de transfer:

Autoritatile fiscale din Romania pot, in scopul calcularii obligatiilor fiscale ale persoanelor afiliate, sa reconsidere evidentele persoanei afiliate din Rom ania, in scopul examinarii fiscale, daca in urma relatiilor speciale dintre persoana afiliat a romana si cea straina aceste evidente nu reflecta profiturile reale impozabile ce provin din Romania. Reconsiderarea ev identelor se refera la ajustarea veniturilor, cheltuielilor, in scopul calcularii obligatiilor fiscale ale persoanelor afiliate. In cazul in care Romania a incheiat o conventie de evitare a dublei impuneri cu statul al carui rezident este persoana afiliat a straina, aceasta reconsiderare a evidentelor in scopul examinarii fiscale se efectueaza de catre autoritatile romane prin coroborare cu "Procedura amiabil a" prevazuta in respectiva conventie. In acest sens, atunci cand Romania include in profiturile unei persoane inregistrate in Romania si impune in consecinta profiturile asupra carora o persoana rezidenta in alt stat a fost supusa impunerii in statul sau de rezidenta, iar profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi revenit persoanei din Rom ania daca conditiile stabilite intre cele doua persoane ar fi fost cele convenite intre persoanele independente, statul de rezidenta al persoanei afiliate str aine poate proceda la modificarea corespunz atoare a sumei impozitului stabilit asupra acelor profituri. Ajustarea profiturilor persoanelor afiliate nu conduce la modificarea situa tiilor financiare ale persoanelor afiliate. La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor, autoritatile fiscale nu vor tine cont de

imprejurarile efective ce nu puteau fi cunosc ute de catre partile la tranzactie la data perfectarii acesteia si care, daca ar fi fost cunoscute, ar fi atras o supra - sau o subestimare de catre parti a valorii tranzactiei. Autoritatile stabilesc pretul de piata al acestor tranzactii aplicand metoda utilizata de catre contribuabil, cu excep tia cazurilor in care prin metoda utilizat a nu se reflecta pretul de piata al bunurilor sau serviciilor furnizate in cazul tranzactiei. La estimarea pretului de piata al tranzactiilor se poate utiliza una dintre urm atoarele metode:

a) metoda compararii preturilor;

b) metoda cost-plus;

c) metoda pretului de revanzare;

d) orice alta metoda recunoscuta in liniile directoare privind pre turile de transfer

emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica. Atunci cand se stabileste pretul de piata al serviciilor in cadrul tranzactiilor intre persoane afiliate, autorit atile fiscale examineaza in primul rand daca persoanele independente, cu un comportament adecvat, ar fi incheiat o asemenea tranzac tie in

conditiile stabilite de persoanele afiliate. In cazul furnizarilor de servicii se iau in considerare tarifele obi snuite pentru fiecare tip de activitate sau tarifele standard existente in anumite domenii (transport, asigurare). In cazul in care nu exista tarife comparabile se folose ste metoda "cost- plus". In cazul serviciilor de administrare si conducere din interiorul grupului se au in vedere urmatoarele:

a)

intre

persoanele

afiliate

costurile

de

administrare,

management,

control,

consultanta sau functii similare sunt deduse la nivel central sau regional prin intermediul societatii-mama, in numele grupului ca un tot unitar. Nu poate fi cerut a o remuneratie pentru aceste activit ati, in masura in care baza lor legal a este relatia juridica care guverneaza forma de organizare a afacerilor sau orice alte norme care stabilesc legaturile dintre entitati. Cheltuielile de aceast a natura pot fi deduse numai

Copywright 2009 Contabilul.ro

Raport Special - Cheltuieli reprezentand “management fee”

daca astfel de entitati furnizeaza in plus servicii persoanelor afiliate sau dac a in pretul bunurilor si in valoarea tarifelor serviciilor furnizate se iau in considerare si serviciile sau costurile administrative. Nu pot fi deduse costuri de asemenea natur a de catre o filiala care foloseste aceste servicii luand in considerare relatia juridica dintre ele, numai pentru propriile condi tii, tinand seama ca nu ar fi folosit aceste servicii daca ar fi fost o persoana independenta; b) serviciile trebuie s a fie prestate in fapt. Simpla existenta a serviciilor in cadrul unui grup nu este suficient a, deoarece, ca regula generala, persoanele independente platesc doar serviciile care au fost prestate in fapt.

Potrivit Ordinului nr 222/2008 i n vederea stabilirii preturilor de transfer, contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obliga tia ca, la solicitarea organului fiscal competent, s a intocmeasca si sa prezinte, in termenele stabilite de acesta, dosarul preturilor de transfer. Dosarul pre turilor de transfer va fi inaintat organului fiscal competent in termenul stabilit de acesta, intr-un singur exemplar. In cazul in care exista documente in limba straina, acestea vor fi insotite de traduceri in limba romana, certificate de traduc atori autorizati.

Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata , locul prestarii de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate. Prin derogare, locul prest arii este considerat a fi locul unde clientul caruia ii sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, cu co nditia ca respectivul client sa fie stabilit sau sa aiba un sediu fix in afara Comunitatii ori sa fie o persoana impozabila actionand ca atare, stabilita sau care are un sediu fix in Comunitate, dar nu in acelasi stat cu prestatorul, in cazul serviciilor consultantilor, inginerilor, juristilor si avocatilor, contabililor si expertilor contabili, ale birourilor de studii si alte servicii similare, unde se inacdreaza si serviciile de management (Cod Fiscal art. 133).

Beneficiarul datoreaza astfel taxa pe val oarea adaugata pentru serviciile de management facturate de care nerezident si va inregistra in contabilitate:

Nota contabila, 14/04/2009:

4426 TVA deductibila = 4427 TVA colectata 19% x 4.1263 lei/euro

1.000 euro x

Tranzactia se va reflecta in jurnalul de cumparari si se va prezenta in decontul de TVA la randul 6 si randul 17 Bunuri si servicii achizitionate pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare invers a).

Din punctul de vedere al impozitului pe veniturile nerezidentilor , sunt venituri impozabile obtinute din Romania veniturile din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, dac a aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent in Romania (Cod Fiscal art. 115 litera i). Veniturile obtinute din Romania din prestari de servicii de management sau de consultanta in orice domeniu, care nu sunt efectuate in Romania, sau veniturile care sunt cheltuieli atribuibile unui sediu permanent din Rom ania al unui nerezident sunt impozabile potrivit titlului V atunci c and nu sunt incheiate conventii de evitare a

Copywright 2009 Contabilul.ro

Raport Special - Cheltuieli reprezentand “management fee”

dublei impuneri intre Romania si statul de rezidenta al beneficiarului de venit , cand beneficiarul de venit nu prezint a documentul care atest a rezidenta sa fiscala ori atunci cand impozitul datorat de nerezident este suportat de c atre platitorul de venit.

Pentru aplicarea prevederilor conven tiei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competent a din statul sau de rezidenta. In cazul in care certificatul de rezi denta fiscala nu se prezinta in acest termen, se aplica prevederile titlului V. In momentul prezentarii certificatului de rezidenta fiscala se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri si se face regularizarea impozitului in cadrul termenului legal de prescriptie, in conditiile in care certificatul de reziden ta fiscala mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuner i, pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile din Romania. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac pl atile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urm ator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta. Macheta certificatului de rezidenta fiscala pentru rezidentii romani, precum si termenul de depunere de c atre nerezidenti a documentelor de reziden ta fiscala, emise de autoritatea din statul de rezidenta al acestora, se stabilesc prin norme. Pentru dovedirea reziden tei se poate prezenta si un alt document eliberat de c atre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat. Nerezidentii care sunt beneficiarii veniturilor din Rom ania vor depune la platitorul de venit originalul sau copia certificatului de reziden ta fiscala ori documentul mentionat mai sus, tradus si legalizat de organul autorizat din Rom ania.

Daca un contribuabil este re zident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, cota de impozit care se aplic a venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit, prevazuta in conventie, care se aplica asupra acelui venit. In situatia in care cotele de impozitare din legisla tia interna sunt mai favorabile decat cele din conventiile de evitare a dublei impuneri se aplic a cotele de impozitare mai favorabil e.

Impozitul datorat de nereziden ti pentru veniturile impozabile ob tinute din Romania se calculeaza, se retine si se varsa la bugetul de stat de c atre platitorii de venituri. Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urm atoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaz a, se retine si se varsa, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Na tionala a Romaniei, valabil in ziua retinerii impozitului pentru nereziden ti. Pentru orice venit impozitul ce trebuie retinut, in conformitate cu prezentul capitol, este impozit final.

Platitorii de venituri care au obliga tia sa retina la sursa impozitul pentru veniturile obtinute de contribuabili din Rom ania trebuie sa depuna o declaratie la autoritatea fiscala competenta pana la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care s-a platit impozitul. Orice nerezident poate depune o cerer e la autoritatea fiscala competenta prin care va solicita eliberarea certificatului de atestare a impozitului pl atit catre bugetul de stat

Copywright 2009 Contabilul.ro

Raport Special - Cheltuieli reprezentand “management fee”

de el insusi sau de o alta persoana, in numele sau. Autoritatea fiscala competenta are obligatia de a elibera certificatul de atestare a impozitului pl atit de nerezidenti. Forma cererii si a certificatului de atestare a impozitului pl atit de nerezident, precum si conditiile de depunere, respectiv de eliberare se stabilesc prin norme.

Exista astfel mai multe situatii car e se pot intalni in practica, astfel:

a) intre Romania si statul nerezidentului nu exista incheiata o Conventie de Evitare a Dublei impuneri, caz in care se aplica titlul V, iar impozitul este 16%.

b) intre Romania si statul nerezidentului exista incheiata o Con ventie de Evitare a Dublei impuneri, dar nerezidentul nu a prezentat certificat de rezidenta

fiscala, caz in care se aplica titlul V, iar impozitul este 16%.

c) intre Romania si statul nerezidentului exista incheiata o Conventie de Evitare a Dublei impuneri si nerezidentul a prezentat certificat de rezidenta fiscala , caz in care se aplica prevederile Conventiei de evitare a dublei impuneri. Se pune problema ce articol din Conventie trebuie aplicat pentru serviciile de management.

daca se poate face dovada prestarii in fapt a serviciilor, atunci incadrarea este la ‘Beneficiile intreprinderii’ si ca regula aceste servicii sunt impozitate in statul nerezidentului si nu in Romania. Daca nu se poate face dovada prestarii in fapt a serviciilor, atunci practica contribuabililor si a organelor fiscale este de a incadra aceste sume ca redevente si de a plati impozitul mentionat de acest articol din Conventie. Continuand exemplul de mai sus, presupunem ca plata s -a efectuat in data de 28/05/2009, iar impozitul conform Conventiei este 10%.

Venit brut conform factura= Impozit retinut la sursa=

Venit net achitat furnizorului= 900 euro Curs BNR din data platii= 4,1830 lei/euro

1.000 euro 1.000 euro x 10%= 100 euro

Nota contabila, 28/05/2009:

401

Furnizori = 5124. Conturi la banci in valuta

900

euro x 4,1830 lei/euro

665.

Cheltuieli din diferen te de curs valutar= 401 Furnizori

900 euro x

(4,1830-4,1263)lei/euro

401 Furnizori = 446. Alte impozite, taxe si varsaminte assimilate

euro x 4,1830 lei/euro

100

446.

Alte impozite, taxe si varsaminte assimilate=5121. Conturi la banci in lei

418

lei

665.

Cheltuieli din diferen te de curs valutar= 401 Furnizori

100 euro x

(4,1830-4,1263)lei/euro

d) compania din Romania a achitat suma integrala a facturii, fara a retine impozitul al sursa, caz in care se aplica titlul V, iar impozitul este 16%, calculat insa utilizand metoda sutei marite adica:

suma factura in valuta/0.84 x 16%= sum a impozit in valuta Venit brut calculat= 1.000 euro/0.84= 1.190,48 euro Impozit calculat suplimentar= 1.190,48 euro x 16%= 190,48 euro Venit achitat furnizorului= 1.000 euro

Copywright 2009 Contabilul.ro

Raport Special - Cheltuieli reprezentand “management fee”

Curs BNR din data platii= 4,1830 lei/euro

Nota contabila, 28/05/2009:

401

Furnizori = 5124. Conturi la banci in valuta

1.000

euro x 4,1830 lei/euro

665.

Cheltuieli din diferen te de curs valutar= 401 Furnizori

1.000 euro x

(4,1830-4,1263)lei/euro

635. Cheltuieli cu alte impozit e, taxe si varsaminte asimilate = 446. Alte impozite, taxe si varsaminte assimilate 190,48 euro x 4,1830 lei/euro

446.

Alte impozite, taxe si varsaminte assimilate=5121. Conturi la banci in lei

797

lei

Sediul permanent este un loc prin care se desf asoara integral sau partial activitatea

unui nerezident, fie direct, fie printr -un agent dependent. Un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursal a, birou, fabrica, magazin, atelier, precum si o mina, un put de titei sau gaze, o carier a sau alte locuri de extrac tie a resurselor naturale. Un sediu permanent presupune un santier de constructii, un proiect de construc tie, ansamblu sau montaj sau activit ati de supervizare legate de acestea, numai dac a santierul, proiectul sau activitatile dureaza mai mult de 6 luni. Prin derogare un sediu permanent nu presupune urm atoarele:

a) folosirea unei instala tii numai in scopul depozitarii sau al expunerii produselor

ori bunurilor ce apartin nerezidentului;

b) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apar tin unui nerezident numai

in scopul de a fi depozitate sau expuse;

c) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apar tin unui nerezident numai in

scopul de a fi procesate de c atre o alta persoana;

d) vanzarea de produse sau bunuri ce apar tin unui nerezident, care au fost

expuse in cadrul unor expozitii sau targuri fara caracter permanent ori ocazionale, daca produsele ori bunurile sunt v andute nu mai tarziu de o luna dupa incheierea targului sau a expozitiei;

e) pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul achizitionarii de produse sau

bunuri ori culegerii de informa tii pentru un nerezident; f) pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul desfasurarii de activitati cu

caracter pregatitor sau auxiliar de catre un nerezident;

g) pastrarea unui loc fix de activitate numai pentru o combina tie a activitatilor

prevazute la lit. a) - f), cu conditia ca intreaga activitate desf asurata in locul fix sa fie de natura preparatorie sau auxiliara. Un nerezident este considerat a avea un sediu permanent in Romania, in ceea ce priveste activitatile pe care o persoana, alta decat un agent cu statut independent, le intreprinde in numele nerezidentului, dac a persoana actioneaza in Romania in numele nerezidentului si daca este indeplinita una din urmatoarele conditii:

a) persoana este autorizat a si exercita in Romania autoritatea de a incheia contracte in numele nerezidentului, cu excep tia cazurilor in care activitatile respective sunt limitate la cele prevazute la alineantul de mai sus literele a) - f);

b) persoana mentine in Romania un stoc de produse sau bunuri din care livreaz a

produse sau bunuri in numele nerezidentului.

Copywright 2009 Contabilul.ro

Raport Special - Cheltuieli reprezentand “management fee”

(6) Un nerezident nu se consider a ca are un sediu permanent in Romania daca doar desfasoara activitate in Romania prin intermediul unui broker, agent, comisionar general sau al unui agent intermediar av and un statut independent, in cazul in care aceasta activitate este activitatea obi snuita a agentului, conform descrierii din documentele constitutive. Dac a activitatile unui astfel de agent sunt desfasurate integral sau aproape integral in numele nerezidentului, iar in relatiile comerciale si financiare dintre nerezident si agent exista conditii diferite de acelea care ar exista intre persoane independente, agentul nu se consider a ca fiind agent cu statut independent.

Apreciem astfel ca daca nerezidentul factureaza servcicii de management catre compania din Romania reprezentand servicii desfasurate pe teritoriul tarii nost re, de catre un salariat al nerezidentului cu calitate de manager al companiei din Romania, pe o perioada mai mare de 6 luni, atunci se indeplinesc conditiile si nerezidentul ar trebui sa inregistreze un sediu permanent in Romania. Normele la Codul Fiscal mentioneaza ca se constituie sediul permanent in urmatoarea situatie: ‘ Un angajat al unei societ ati caruia i se permite, pe o perioad a lunga de timp, sa utilizeze un birou in sediul unei alte societ ati pentru a asigura respectarea de catre societatea din urma a obligatiilor asumate prin contractul incheiat cu prima societate. In acest caz, angajatul desf asoara activitati legate de obiectul primei societ ati, iar biroul ce se gaseste la dispozitia sa in sediul celeilalte societati va constitui un sediu perma nent al angajatorului s au, daca biroul este pus la dispozitia sa pe o perioada de timp suficient de lung a pentru a constitui un "loc de activitate" si daca activitatile efectuate acolo depasesc activitatile precizate in alin. (4) al art. 8 din Codul fiscal .’

Astfel serviciile de management facturate periodic de companiile ‘mama’ catre subsidiarele din Romania pot ridica in practica numeroase probleme, care trebuie abordate din toate punctele de vedere, contabil si fiscal, astfel incat riscurile atasate sa fie diminuate.

Copywright 2009 Contabilul.ro