Sunteți pe pagina 1din 62

MODIFICĂRI LEGISLATIVE

ÎN DOMENIUL TVA
1 IANUARIE 2010

1
CUPRINS:

1. DIRECTIVE TRANSPUSE
 “Pachetul TVA”
 Directiva 2008/117/CE privind combaterea fraudei
fiscale legate de operaţiunile intracomunitare

2. ALTE MODIFICĂRI

2
PACHETUL TVA

3
PACHETUL TVA

- Directiva 2008/8/CE a Consiliului de modificare a


Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de
prestare a serviciilor (primele măsuri)

- Directiva 2008/9/CE a Consiliului de stabilire a


normelor detaliate privind rambursarea taxei pe
valoare adăugată, prevăzută în Directiva
2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în
alt stat membru decât statul membru de
rambursare
4
PACHETUL TVA

- Regulamentul (CE) nr. 143/2008 al Consiliului de


modificare a Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 în ceea ce
priveşte instituirea cooperării administrative şi a schimbului de
informaţii referitoare la normele privind locul de prestare a
serviciilor, regimurile speciale şi procedura de rambursare a
taxei pe valoare adăugată – nu necesită transpunere

5
PACHETUL TVA
PRINCIPALELE MĂSURI

 Fac parte din strategia Comisiei de modernizare şi


simplificare a sistemului comun de TVA

 Vizează:
 schimbarea regulilor referitoare la stabilirea locului
prestării serviciilor pentru a taxa cât mai multe servicii la
destinaţie
 modificarea regulilor de rambursare a TVA către persoane
impozabile nestabilite în statul membru din care fac
achiziţiile (statul membru de rambursare)
6
Locul prestării serviciilor –
considerente generale
 Regulile noi cu privire la locul prestării serviciilor s-au
impus ca urmare a schimbărilor în volumul şi natura
serviciilor, în contextul realizării pieţei interne,
globalizării şi evoluţiei tehnologice

 În prezent, posibilitatea prestării la distanţă a unui


număr mare de servicii este din ce în ce mai mare

 Noile reguli privind locul prestării serviciilor aplicabile


începând cu 1 ianuarie 2010 au ca principiu de bază
impozitarea la locul de consum

7
Locul prestării serviciilor -implicaţii
Schimbările în stabilirea locului prestării
determină şi alte modificări referitoare la:

 definirea persoanelor stabilite din punct de


vedere al TVA
 persoana obligată la plata taxei
 înregistrarea în scopuri de TVA
 declararea operaţiunilor în decontul de TVA şi
declaraţia recapitulativă
8
Rambursarea TVA din alte state
membre

Procedura de rambursare este simplificată şi


modernizată, bazându-se pe utilizarea
mijloacelor tehnologice moderne

- Cererile se depun în statul de stabilire

- Se prevăd termene exacte de rambursare

- Se prevăd dobânzi pentru nerambursarea în termen


9
MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL
CA URMARE A TRANSPUNERII
DIRECTIVELOR 2008/8/CE ŞI 2008/117/CE

10
Persoana stabilită
 Prin persoană stabilită se înţelege persoana care are
sediul activităţii economice sau un sediu fix pe
teritoriul unui stat

 Important, la art. 1251 sunt definite aceste noţiuni

NOU!
 Faptul ca un sediu fix nu va fi considerat stabilit pentru
operaţiunile la care nu participă
 Art. 153 obligă la înregistrare în scopuri de TVA un
sediu fix, spre deosebire de legislaţia aplicabilă până la
31 decembrie 2009

11
Persoana stabilită
 Sediul activităţii economice reprezintă locul unde
sunt luate deciziile esenţiale privind managementul
general al respectivei persoane impozabile şi unde
sunt îndeplinite funcţiile administrative (cazul CEJ C-
73/06 Planzer )

 Un sediu fix ar trebui să aibă un grad suficient de


permanenţă şi o structură adecvată în ceea ce
priveşte resursele tehnice şi umane pentru a livra
bunuri/presta servicii (cazul CEJ C-190/95 Aro
Lease)

12
Servicii
 Pentru încadrarea unui serviciu se vor parcurge o serie
de etape pentru a stabili în principal:
 locul prestării
 cota aplicabilă sau scutirea
 exigibilitatea taxei
 persoana obligată la plata TVA
 obligaţii de evidenţă
 obligaţiile declarative: decont, decont special, declaraţie
recapitulativă
 obligaţiile de înregistrare în scopuri de TVA
 modalitatea de plată
13
Locul prestării serviciilor

Abrevieri utilizate:

B2B – persoană impozabilă către persoană


impozabilă

B2C – persoană impozabilă către persoană


neimpozabilă

14
Locul prestării serviciilor

În scopul aplicării regulilor referitoare la locul


prestării serviciilor:

 o persoană impozabilă care desfăşoară şi activităţi sau


operaţiuni care nu sunt considerate impozabile este
considerată persoană impozabilă pentru toate serviciile
care i-au fost prestate

 o persoană juridică neimpozabilă care este înregistrată


în scopuri de TVA este considerată persoană
impozabilă
15
Locul prestării serviciilor
- reguli generale -

Art. 133 alin. (2)


În relaţia B2B - locul unde beneficiarul este stabilit.
Aceste servicii sunt numite servicii intracomunitare
dacă prestatorul şi beneficiarul sunt stabiliţi în
Comunitate.

Art. 133 alin. (3)


În relaţia B2C - locul unde este stabilit prestatorul

16
Locul prestării serviciilor
- reguli generale-
 Conform liniilor directoare ale Comitetului TVA în
relaţia B2B, dacă beneficiarul este stabilit în
Comunitate, trebuie să furnizeze un cod valabil de
TVA. În caz contrar operaţiunea va fi considerată ca
fiind efectuată în relaţia B2C.

 Motivul acestei abordări - obligaţia impusă de


directivă şi transpusă la art. 153 şi 1531 privind
înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor care
prestează sau primesc servicii intracomunitare pentru
a permite verificarea în sistemul VIES a operaţiunilor
în Comunitate
17
Obligaţii de înregistrare
! Sunt obligaţi să se înregistreze în scopuri de TVA
înainte de prestarea/primirea serviciilor:

 prestatorii şi beneficiarii serviciilor intracomunitare care


sunt persoane impozabile care sunt sediul activităţii în
România – conform art. 1531 din Codul fiscal

 prestatorii şi beneficiarii serviciilor intracomunitare care


sunt persoane impozabile stabilite printr-un sediu fix în
Romania – conform art. 153 din Codul fiscal

18
Servicii în relaţia B2B

 Nu sunt enumerate în lege

 Reprezintă orice serviciu prestat de o persoană


impozabilă către o altă persoana impozabilă şi care
nu se încadrează pe una din excepţiile de la art. 133
alin.(3)-(7) din Codul fiscal

19
Servicii în relaţia B2B
(art. 133 alin.2)

Exemple:

 serviciile care se încadrează şi în prezent pe regula


generală (serviciile de management, transferul de sportivi,
leasingul şi inchirierea de mijloace de transport pe termen
lung)
 transportul de bunuri (inclusiv TIC)
 servicii accesorii transportului (inclusiv accesorii TIC)
 servicii intangibile
 lucrări asupra bunurilor mobile corporale şi evaluări ale
acestora
 servicii de intermediere 20
Servicii în relaţia B2B
-exemple-
 Serviciile care se încadrează şi în prezent
pe regula generală

Până la 1 ian. 2010 - locul prestării este locul unde


este stabilit prestatorul

După 1 ian. 2010 - locul prestării este locul unde


este stabilit beneficiarul. Dacă sunt servicii
intracomunitare se declară în declaraţia recapitulativă

21
Servicii în relaţia B2B
-exemple-
 Transportul de bunuri

Se încadrează pe regulile B2B toate tipurile de transport de bunuri, cu


o singură excepţie prevăzută la art. 133 alin.(7) – transportul intern de
bunuri, atunci când beneficiarul - persoană impozabilă este stabilit în
afara Comunităţii

NOU!

- serviciile intracomunitare se declară în declaraţia recapitulativă, dacă


nu sunt scutite în statul membru al beneficiarului
- dacă prestatorul sau beneficiarul nu sunt înregistraţi în scopuri de
TVA au obligaţia să solicite înregistrarea înainte de prestarea/primirea
serviciilor intracomunitare de transport
- în cazul în care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei
aceasta are obligaţia de a justifica o eventuală scutire (de exemplu
pentru transportul aferent exportului, importului, bunurilor aflate în
regimuri suspensive) 22
Servicii în relaţia B2B
-exemple-
 Transportul de bunuri

1. Prestator stabilit în România – beneficiar stabilit în Comunitate


- este neimpozabil în România dacă beneficiarul comunică un cod de TVA
din alt stat membru
- se declară în declaraţia recapitulativă dacă nu este scutit în statul
beneficiarului
- dacă prestatorul nu este înregistrat în scopuri de TVA trebuie să se
înregistreze conform art. 1531
2. Prestator stabilit în România – beneficiar stabilit în afara Comunităţii
- este neimpozabil în România dacă se face dovada că beneficiarul este
persoană impozabilă
- nu se declară în declaraţia recapitulativă
- prestatorul nu este obligat să se înregistreze în scopuri de TVA
- prestatorul nu mai trebuie să justifice scutirea de TVA în cazul serviciilor
de transport aferente exportului, importului, bunurilor aflate in regimuri
suspensive
Atenţie! Transportul intern de bunuri prestat pentru beneficiari (persoane
impozabile) stabiliţi în afara Comunităţii se impozitează în România23

conform regulilor de la art. 133 alin.(7)


Servicii în relaţia B2B
-exemple-
 Transportul de bunuri

3. Prestator stabilit în Comunitate – beneficiar stabilit în România


- este impozabil în România, locul unde este stabilit beneficiarul
- obligă la înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 1531 dacă operaţiunea
este taxabilă
- se declară în declaraţia recapitulativă, dacă nu se aplică vreo scutire de TVA
- dacă operaţiunea este taxabilă plata se va face prin taxare inversă prin
decont sau pe baza decontului special de taxă
- dacă operaţiunea este scutită nu se va aplica taxarea inversă, dar se va
justifica scutirea de către beneficiar

4. Prestator stabilit în afara Comunităţii – beneficiar stabilit în România


- este impozabil în România, locul unde este stabilit beneficiarul
- nu obligă la înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 1531
- nu se declară în declaraţia recapitulativă
- se aplică taxarea inversă dacă operaţiunea nu este scutită
24
Servicii în relaţia B2B
-exemple-
 Transportul de bunuri
5. Prestator stabilit în România – beneficiar
stabilit tot în România
 Două persoane impozabile stabilite în România vor aplica
regula B2B, dar aceasta conduce la stabilirea în România a
oricărui transport de bunuri
 Persoana obligată la plată este prestatorul care va emite
facturi cu TVA, cu următoarele excepţii:
- când se aplică o scutire de taxă
- când beneficiarul face dovada că transportul este necesar
pentru sediul său fix situat în afara României şi comunică un
cod valabil de TVA din SM în care are acest sediu fix

25
Servicii în relaţia B2B
-exemple-
 Servicii accesorii transportului (inclusiv
accesorii TIC)
În această categorie se cuprind servicii ce constau în:
 încărcarea bunurilor
 descărcarea bunurilor
 manipularea bunurilor
 cântărirea bunurilor
 sortarea bunurilor
…
26
Servicii în relaţia B2B
-exemple-
 Servicii intangibile

 Nu se mai regăsesc în lege decât ca excepţie de


la regula B2C

 Orientativ putem consulta lista de la art. 133 alin.


(5) lit.e)

27
Servicii în relaţia B2B
-exemple-
 Lucrări asupra bunurilor mobile corporale
şi evaluări ale acestora

 Lucrări efectuate asupra bunurilor mobile corporale:


toate operaţiunile umane şi mecanice efectuate asupra unui bun
mobil corporal, altele decât cele de natură intelectuală sau
ştiinţifică, respectiv servicii ce constau, printre altele, în
procesarea, prelucrarea, repararea, bunurilor mobile corporale.

 Expertize privind bunurile mobile corporale: examinarea


unor bunuri mobile corporale în scopul stabilirii valorii acestora.

28
Servicii în relaţia B2B
-exemple-
 Lucrări asupra bunurilor mobile corporale
şi evaluări ale acestora
 Pentru bunurile de origine comunitara se vor ţine în continuare registrul
non transferurilor şi registrul bunurilor primite
 Bunurile de origine comunitară sunt cele produse sau puse în liberă
circulaţie în Comunitate
 Prestatorului nu i se mai solicită dovada transportului în afara României

Atentie!

- Regula B2B nu se aplică în cazul serviciilor prestate în România


pentru beneficiari din afara Comunităţii- care se impozitează conform
art. 133 alin.((7)
- În ce priveşte fluxul bunurilor, prevederile referitoare la nontransferuri
nu au fost modificate si nici condiţiile în care nontransferul devine
transfer
- Ordinul privind măsurile de simplificare privind operaţiunile pluripartite
29
din Comunitate va fi modificat corespunzător
Servicii în relaţia B2B
-exemple-
 Servicii de intermediere

 Nu se mai aplică reguli speciale pentru serviciile


de intermediere în transport intracomunitar, servicii
accesorii TIC şi servicii intangibile

 Excepţie de la regulă: serviciile de intermediere


prestate de către agenţii imobiliari pentru care locul
prestării este locul unde este situat bunul imobil

30
Servicii în relaţia B2B
-persoana obligată la plata taxei-
 Dacă locul prestării se consideră a fi în România
persoana obligată la plată este:

1. prestatorul dacă este stabilit în România – art. 150


alin. (1)

2. beneficiarul dacă prestatorul nu este stabilit pe


teritoriul României sau nu este considerat a fi stabilit
pentru respectivele prestări de servicii pe teritoriul
României conform prevederilor art. 1251 alin. (2), chiar
dacă este înregistrat în România conform art. 153 alin.
(4) sau (5) – art. 150 alin. (2)
31
Servicii în relaţia B2C
(art.133 alin. 3)
 serviciile care se încadrează şi în prezent pe regula
generală (serviciile de management, transferul de
sportivi, leasingul şi inchirierea de mijloace de
transport pe termen lung)

 serviciile intangibile, dar numai dacă beneficiarul este


o persoană neimpozabilă din Comunitate

 Locul prestării este locul unde prestatorul are


sediul activităţii economice sau un sediu fix de la care
prestează serviciile
 Nu se declară în declaraţia recapitulativă
32
Servicii în relaţia B2C
(art.133 alin. 3)
Exemplu:

 Un avocat din România prestează servicii de


avocatură către persoane fizice din Bulgaria

 Nu regăsim nicio excepţie pentru acest tip de servicii.


Prin urmare locul serviciului este în România şi se va
aplica TVA din România.

33
Excepţii de la B2B şi de la B2C
(art. 133 alin.4)
 Serviciile legate de bunuri imobile – locul unde este situat
bunul imobil

 Transportul de călători – locul unde se efectuează


transportul în funcţie de distanţele parcurse

 Serviciile principale şi auxiliare legate de activităţi culturale,


artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale, de divertisment
sau alte activităţi similare, cum ar fi târgurile şi expoziţiile,
inclusiv serviciile prestate de organizatorii acestor
activităţi– locul prestării efective

 Serviciile de restaurant şi catering (altele decât cele


furnizate la bordul navelor, aeronavelor, trenurilor) – locul
prestării efective
34
Excepţii de la B2B şi de la B2C
(art. 133 alin.4)
 Închirierea pe termen scurt a mijloacelor de
transport - locul unde mijlocul de transport este pus
efectiv la dispoziţia clientului
Prin termen scurt se înţelege posesia sau utilizarea
continuă a mijlocului de transport pe o perioadă de maximum
treizeci de zile şi, în cazul ambarcaţiunilor maritime, pe o
perioadă de maximum nouăzeci de zile.

 Serviciile de restaurant şi catering furnizate


efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al
trenurilor în timpul unei părţi a unei operaţiuni de
transport de călători efectuată în Comunitate
– locul de plecare a transportului de călători
35
Excepţii de la B2B şi de la B2C
(art. 133 alin.4)
Dacă locul prestării este în România,
persoana obligată la plata taxei este:

1. Prestatorul ca regulă generală – art. 150 alin.(1)

2. Beneficiarul - persoana impozabilă sau persoana


juridică neimpozabilă, stabilită în România sau
nestabilită în România, dar înregistrată prin
reprezentant fiscal dacă prestatorul nu este stabilit
în România şi nu este înregistrat în România
conform art. 153 – art. 150 alin.(6)

36
Excepţii de la B2C
(art.133 alin.5)
 Serviciile de intermediere – locul în care
este efectuată operaţiunea principală

Exemplu:

Un intermediar este angajat de o persoană fizică din


Ungaria să-i găsească un avocat în România.
Serviciul de avocatură se prestează în România către
persoana fizică, acesta fiind serviciul principal – locul
acestuia este conform regulii B2C în RO, deci şi
serviciul de intermediere are loc în RO.

37
Excepţii de la B2C
(art.133 alin.5)
 Transportul de bunuri (altul decât TIC) - locul unde
se efectuează transportul, proporţional cu distanţele
parcurse

 TIC - locul de plecare a transportului


Prin transport intracomunitar de bunuri se înţelege orice transport
de bunuri ale cărui loc de plecare şi loc de sosire sunt situate pe
teritoriile a două state membre diferite. Loc de plecare înseamnă
locul unde începe efectiv transportul de bunuri, indiferent de
distanţele parcurse pentru a ajunge la locul unde se găsesc bunurile,
iar loc de sosire înseamnă locul unde se încheie efectiv transportul
de bunuri.

Atenţie!
Transportul local direct legat de un TIC nu mai este tratat ca TIC
38
Excepţii de la B2C
(art.133 alin.5)
 Serviciile accesorii transportului (inclusiv TIC) –
locul prestării efective

 Serviciile constând în lucrări şi evaluări asupra


bunurilor mobile corporale – locul prestării efective

 Serviciile intangibile – dacă beneficiarul nu este


stabilit în Comunitate - locul unde beneficiarul este
stabilit sau îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa
obişnuită

39
Excepţii de la B2C
(art.133 alin.5)
Dacă locul prestării este în România, persoana
obligată la plată este:

1. Prestatorul ca regulă generală – art. 150 alin.(1)

2. Beneficiarul - persoana impozabilă sau persoana


juridică neimpozabilă, stabilită în România sau
nestabilită în România, dar înregistrată prin
reprezentant fiscal dacă prestatorul nu este stabilit
în România şi nu este înregistrat în România
conform art. 153 – art. 150 alin.(6)

40
Reguli speciale
pentru evitarea dublei impozitari sau
neimpozitarii

 Art. 133 alin.(6)- derogare de la B2C

 Art. 133 alin.(7) derogare de la B2B

41
Art. 133 alin.(6)- derogare de la B2C

 închirierea de mijloace de transport, altele


decât cele de închiriere pe termen scurt

 serviciile de leasing de mijloace de transport

42
Art. 133 alin.(7)- derogare de la B2B

 servicii de transport de bunuri efectuate în


România (cu punctul de plecare şi punctul de
sosire situate pe teritoriul României)

 activităţi accesorii transportului

 servicii constând în lucrări asupra bunurilor


mobile corporale şi evaluări ale acestora
43
Scheme comparative între regulile aplicate
până la 31 decembrie 2009 şi începând cu 1
ianuarie 2010 pentru stabilirea locului
prestării serviciilor

44
44
LOCUL PRESTĂRII SERVICIILOR
Servicii legate de bunuri imobile

Până la 31 decembrie 2009 De la 1 ianuarie 2010

B2B Locul unde este situat Locul unde este situat


bunul imobil bunul imobil

B2C Locul unde este situat Locul unde este situat


bunul imobil bunul imobil

Comentarii:
 Regula aplicată înainte de 1 ianuarie 2010 rămâne valabilă
 Regula derogă de la ambele reguli de bază (B2B şi B2C) aplicate
după 1 ianuarie 2010
Nu se declara in declaratia recapitulativa 45
LOCUL PRESTĂRII SERVICIILOR
Serviciile de transport de călători

Până la 31 decembrie 2009 De la 1 ianuarie 2010


B2B Locul unde se efectuează Locul unde se efectuează
transportul în funcţie de distanţele transportul în funcţie de distanţele
parcurse parcurse

B2C Locul unde se efectuează Locul unde se efectuează


transportul în funcţie de distanţele transportul în funcţie de distanţele
parcurse parcurse

Comentarii:

 Regula aplicată înainte de 1 ianuarie 2010 rămâne valabilă pentru:


-transportul intern de călători
-transportul internaţional de călători
 Regula derogă de la ambele reguli de bază (B2B şi B2C) aplicate după 1
ianuarie 2010 46
LOCUL PRESTĂRII SERVICIILOR
Serviciile principale şi auxiliare legate de activităţi
culturale, artistice, sportive, ştiinţifice ....
(inclusiv organizarea evenimentului)

Până la 31 decembrie 1 ianuarie – 31


2009 decembrie 2010
B2B Locul prestării efective Locul prestării efective

B2C Locul prestării efective Locul prestării efective

Comentarii:
 Regula aplicabilă până la 31 decembrie 2009 rămâne valabilă şi în anul 2010;
 Regula derogă de la ambele reguli de bază (B2B şi B2C) aplicate după 1 ianuarie
2010
47
 Nu se declară în declaraţii recapitulative
LOCUL PRESTĂRII SERVICIILOR
Serviciile de restaurant şi catering
(cu excepţia celor furnizate efectiv la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor în timpul unei
părţi a unei operaţiuni de transport de călători efectuată în Comunitate)

Până la 31 decembrie 2009 De la 1 ianuarie 2010

B2B Locul unde este stabilit Locul prestării efective


prestatorul
B2c Locul unde este stabilit Locul prestării efective
prestatorul

Comentarii:
 Diferenţe faţă de legislaţia aplicată până la 31 decembrie 2009 potrivit căreia aceste servicii se
impozitau la locul unde era stabilit prestatorul, neexistând o regulă specifică;
 Dacă aceste servicii sunt prestate pe teritoriul României, li se va aplica cota de cota de 19% TVA,
indiferent dacă beneficiarul este sau nu stabilit în România;
 Regula derogă de la ambele reguli de bază (B2B şi B2C) aplicate după 1 ianuarie 2010 48

Nu se declara in declaratii recapitulative


LOCUL PRESTĂRII SERVICIILOR
Serviciile de restaurant şi catering
(furnizate efectiv la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor în timpul unei părţi a
unei operaţiuni de transport de călători efectuată în Comunitate)

Până la 31 decembrie 2009 De la 1 ianuarie 2010

B2B Locul de plecare a transportului Locul de plecare a transportului


de călători de călători

B2C Locul de plecare a transportului Locul de plecare a transportului


de călători de călători

Comentarii:

Regula aplicată înainte de 1 ianuarie 2010 rămâne valabilă


 Regulate derogă de la ambele reguli de bază (B2B şi B2C) aplicate după 1 ianuarie
2010
 Nu se declară în declaraţii recapitulative
49
LOCUL PRESTĂRII SERVICIILOR
Închirierea pe termen scurt a mijloacelor de transport

Până la 31 decembrie 2009 1 ianuarie 2010– 31


decembrie 2012

B2B Sediul prestatorului Locul unde mijlocul de


(excepţie pentru serviciile prestate pe transport este pus efectiv la
B2C relaţiile Ro-non UE/non UE-Ro -> dispoziţia clientului
locul unde mijlocul de transport este utilizat
efectiv)

Comentarii:
 Regula derogă de la ambele reguli de bază (B2B şi B2C) aplicate după 1 ianuarie
2010;
 Nu se declară în declaraţii recapitulative;

50
LOCUL PRESTĂRII SERVICIILOR
Servicii de intermediere
Până la 31 decembrie 2009 De la 1 ianuarie 2010

B2B Locul operaţiunii de bază/excepţie SM din


care beneficiarul a comunicat cod TVA Locul unde este stabilit
beneficiarul-regula de bază
(nu se aplica pentru intermedierea aferenta
TIC,serviciile accesorii TIC, serviciile B2B
intangibile si serviciile agenţilor şi experţilor (excepţie serviciile de intermediere ale
imobiliari legate de bunuri imobile, care au agenţilor şi experţilor imobiliari în legătură
reguli proprii) cu bunurile imobile care au locul la locul
bunului imobil)

B2C Locul operaţiunii de bază/excepţie SM


din care beneficiarul a comunicat cod
Locul operaţiunii principale-
TVA (nu se aplica pentru intermedierea derogare de la regula de
aferenta TIC,serviciile accesorii TIC,
serviciile intangibile si serviciile
bază B2C
agenţilor şi experţilor imobiliari legate (excepţie- serviciile de intermediere ale
de bunuri imobile, care au reguli agenţilor şi experţilor imobiliari51în legătură
51

proprii) cu bunurile imobile)


LOCUL PRESTĂRII SERVICIILOR
Lucrarile si evaluarile bunurilor mobile corporale

Până la 31 decembrie 2009 De la 1 ianuarie 2010

B2B Locul prestarii efective, Regula de bază B2B - Locul unde


Exceptie SM din care beneficiarul este stabilit beneficiarul - (fac
comunica cod TVA DACA se face excepţie serviciile prestate catre
beneficiari nestabiliti in Comunitate care
dovada transportului se impoziteaza in RO la locul prestarii
efective)

B2C Locul prestarii efective, inclusiv Locul prestarii efective -derogare


pentru orice beneficiar care nu a de la regula de bază B2C
comunicat cod valabil de TVA

52
LOCUL PRESTĂRII SERVICIILOR
Serviciile accesorii transportului

Până la 31 decembrie 2009 De la 1 ianuarie 2010

B2B Locul prestarii efective Regula de bază B2B -Locul


Excepţie – SM din care unde este stabilit beneficiarul
beneficiarul a comunicat codul
valabil de TVA
B2C Locul prestarii efective Locul Prestarii efective
-derogare de la regula de bază
B2C

53
LOCUL PRESTĂRII SERVICIILOR
Serviciile de transport de bunuri, altele decât
transportul intracomunitar

Până la 31 decembrie 2009 De la 1 ianuarie 2010

B2B Locul unde se desfăşoară Locul unde este stabilit


transportul, în funcţie de beneficiarul -regula de bază B2B
distanţele parcurse (fac excepţie serviciilede transport
national prestate către beneficiari
persoane impozabile nestabilite în
Comunitate pentru care locul este in
RO)

B2C Locul unde se desfăşoară Locul unde se desfăşoară


transportul, în funcţie de transportul, proporţional cu
distanţele parcurse distanţele parcurse -derogare
de la regula de bază B2C
54
LOCUL PRESTĂRII SERVICIILOR
Serviciile de transport intracomunitar de bunuri

Până la 31 decembrie 2009 De la 1 ianuarie 2010

B2B Locul de plecare Locul unde este stabilit


Excepţie – SM care a emis codul beneficiarul
valabil de TVA comunicat de (regula de bază B2B)
beneficiar
B2C Locul de plecare al TIC Locul de plecare al TIC
(derogare de la regula de bază
B2C)

55
LOCUL PRESTĂRII SERVICIILOR
Serviciile intangibile

Până la 31 decembrie 2009 De la 1 ianuarie 2010

B2B Locul unde este stabilit beneficiarul B2B-Locul unde este stabilit
beneficiarul

B2C Locul unde este stabilit prestatorul B2C- Locul unde este stabilit
(excepţie: locul utilizării efective pentru prestatorul (regula de bază B2C)
anumite servicii - telecomunicaţii, dacă beneficiarul este o persoană
servicii electronice, radiodifuziune şi neimpozabilă stabilită în
televiziune, prestate de persoane Comunitate
stabilite în afara UE către persoane  Locul unde este stabilit
neimpozabile stabilite în UE) beneficiarul, dacă beneficiarul
este o persoană neimpozabilă
stabilită în afara Comunităţii
56
Directiva 2008/9/CE privind
rambursarea TVA
 Stabileşte norme privind rambursarea taxei pe
valoare adăugată către persoane impozabile stabilite
în alt stat membru decât statul membru de
rambursare

 Înlocuieşte actualele prevederi ale Directivei a 8-a

 Companiile care fac cumpărări din alte state membre


vor depune electronic o cerere de rambursarea la
autoritatea fiscală din statul în care sunt stabilite,
urmând ca autoritatea fiscală să transmită electronic
cererea în statul membru care trebuie să facă
rambursarea, respectiv cel în care s-au realizat
cumpărările.
57
Directiva 2008/9/CE privind rambursarea
TVA
Implicaţii:

 Simplificarea sistemului de rambursare, măsură


benefică pentru mediul de afaceri, având în vedere
că operatorii economici pot depune cererea de
rambursare în statul de stabilire pentru taxa aferentă
achiziţiilor efectuate în celelalte state membre;

 Dificultăţi pentru administraţia fiscală ce decurg


din necesitatea implementării sistemului informatic
obligatoriu pentru primirea şi transmiterea electronică
a cererilor de rambursare.

58
Directiva 2008/117/CE privind
combaterea evaziunii
 Până la data de 1 ianuarie 2010 se depun declaraţii
recapitulative trimestrial pentru livrări şi achiziţii
intracomunitare.

 Directiva 2008/117/CE prevede depunerea lunară a


declaraţiilor recapitulative pentru livrări/achiziţii
intracomunitare şi servicii intracomunitare.

 Prin depunerea lunară a declaraţiilor recapitulative


controlul operaţiunilor intracomunitare se va
eficientiza, dând posibilitatea detectării fraudei într-un
termen mult mai scurt.

59
Directiva 2008/117/CE privind combaterea
evaziunii fiscale
Implicaţii:

 Combaterea evaziunii fiscale;

 Obligaţii administrative suplimentare atât


pentru operatorii economici cât şi pentru
organele fiscale, determinate de depunerea
lunară a declaraţiilor recapitulative pentru
operaţiuni intracomunitare

60
2. Alte modificări
 Prevederi noi referitoare la regimul TVA aplicabil în funcţie de faptul
generator şi exigibilitatea taxei (art. 134 din Codul fiscal)

 Regimul de impozitare aplicabil pentru operaţiunile impozabile este regimul în vigoare la


data la care intervine faptul generator, cu excepţia avansuri lor şi facturi lor emise înainte
de livrare/prestare, pentru care se aplică regimul de impozitare în vigoare la data
exigibilităţii taxei.

 În cazul schimbării regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica


regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii, numai
dacă factura este emisă pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri sau a prestării
de servicii şi dacă a fost încasat un avans pentru valoarea parţială a livrării de bunuri sau a
prestării de servicii. Aceste prevederi nu se aplică pentru micile întreprinderi .

 În cazul modificărilor de cote se aplică prevederile art. 140 alin. (3) şi (4), iar pentru
operaţiunile prevăzute la art. 160 regimul aplicabil este cel de la data la care intervine
exigibilitatea taxei.

 În cazul prestărilor de servicii pentru care au fost încasate avansuri pentru valoarea
parţială a prestării de servicii şi/sau au fost emise facturi pentru valoarea parţială a prestării
de servicii până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv, dar faptul generator de taxă
intervine după această dată, se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul în
vigoare la data faptului generator. 61
Alte modificări
 Schimbarea definiţiei bunurilor de capital în scopul ajustării taxei (art.
149 din Codul fiscal)

“Bunurile de capital reprezintă toate activele corporale fixe, definite la art. 1251
alin. (1) pct. 3, a căror durată normală de funcţionare este egală sau mai
mare de 5 ani, precum şi operaţiunile de construcţie, transformare sau
modernizare a bunurilor imobile, exclusiv reparaţiile sau lucrările de întreţinere
a acestor active, chiar în condiţiile în care astfel de operaţiuni sunt realizate de
beneficiarul unui contract de închiriere, leasing sau orice alt contract prin care
activele fixe corporale se pun la dispoziţia unei alte persoane.”

 Introducerea obligaţiei de a emite autofactură pentru avansurile achitate


care nu au fost facturate (excepţie AIC) – art. 1551 din Codul fiscal

 Introducerea posibilităţii de a emite facturi de corecţie după control

 Eliminarea taxării inverse pentru bunurile şi/sau serviciile livrate ori


prestate de sau către persoanele pentru care s-a deschis procedura de
insolvenţă
62