Sunteți pe pagina 1din 3
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ) Cabinet ministru * Nr. 384.406 /,)(, 08.2010 br Apaloder re. 17 sector 5, Bucuresti Tol +021 319 90 73 Fox 4 021 342 98 95 Domnului Vasile BLAGA ~ Ministru, Ministerul Administratiei si Internelor CU3.2 Qo Pele | Adress Pla Rovolutel nv. Sector 1, Bucurege Gort posal 070086 Referitor la adresa dumneavoastra nr.691.596/2010, prin care solicitati Punctul de vedere al Ministerului Finantelor Publice cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr.118&2010 privind unele masuri necesare in vederea restabiliri echilibrulul bugetar, va comunicém urmatoarele 1. Potrivit art.1 alin(1) din Legea nr.118/2010, cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizatilior iunare de incadrare, inclusiv _ sporuri, indemnizati si alte drepturi salariale, precum gi alle drepturi fn lei sau in valuta, stabilite in conformitate cu prevederile Legiicadru nr.330/2009 privind salarizarea unitaré a personalului platit din fonduri publice, gi ale Ordonantei do urgent a Guvernului nr-1/2010 privind unele masun de reincadrare in functli a nor categont de personal din sectorul bugetar $i stabilirea salarilor acestora, precum $i alte masuri in domeniul bugetar, se diminueaz’ cu 25% in ceea ce priveste drepturile de transport de care beneficiaza personalul din sectorul de aparare, ordine publica gi siguranté national’, acordarea acestora este reglementata prin Legea mr.80/1995 privind Statutul cadrefor militare, cu modificanle si completéirle ulterioare, Legoa nr.360/2002 privind Statutu! politistului, cu, modificarile si completarile ulterioare si prin Legea m.293/2006 privind Statutul functionanlor publici cu statut special din Administratia National’ a Penitenciarelor, republicata, si nu prin Legea-cadru 1nr.330/2009 sau Ordonanfa de urgent a Guvermului nr. 1/2010. 'n aceste condi, avand in vedere si faptul c& in cadrul Legif nr.118/2010 hu se face referire in mod expres la aceasta categorie de drepturi, apreciem c& Orepturile de transport de care beneficiazé personalul din sectorul de aparare, ordine publica si siguranté nationala, in baza legislatiei in vigoare, nu se reduc cu 25%, 160 Tee Se “Shs cn 4 Referitor la cuantumul primei de care beneficiazé anumite categorii de Personal la plecarea in concediu, pentru concediile de odihna efectuate dupa Gata intranii in vigoare a Legii nr. 7118/2010, acesta se reduce cu 25% §1 se aplicé in mod nediscriminatoriu, personalului din institutile si autoritatile Publice, indiferent de modul de finantare. 2. Potrivit art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.118/2010, se reduc cu 25% Grepturile de natura salariala reprezentand salarizarea in valuta si alte drepturi in valuta $i in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate i, respectiv, ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporer. Avand in vedere aceste prevederi, in opinia noastra, reducerea de 25% Se aplica tuturor drepturilor tn lei gi valuta care de care beneficiaz4 personalul care isi desfasoara activitatea in atara teritoriului national, respectiv cele acordate in baza art.5 alin.(1) din Hotararea Guvernului nr.518/1995 privind Unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in stréinéitate pentru Indeplinirea unor misiunt cu caracter temporar, cu modificanile si completarile ulterioare, a art. 1 din Hotérérea Guvernului nr.837/1995 cu privire la criterile de salarizare in valuta si celelaite drepturi in valuld $i in lel ale personalului this in misiune permanenté in stréinatate, republicata, cu modificarile ulterioare, Fespectiv in baza pet 1(1) din Anexa V/3 “Salarizarea in valuta gi alte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate’ din Legea-cadru 1v.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din Jonduri publice 3. Potrivit ar.2 alin.(2) din Legea nr.118/2010, valoarea drepturilor/cheltuielilor cu asistenta medicald, medicamente gi proteze aferente Personalului propru, pentru care legislatia in vigoare la data publicarii acestei le9\ prevede decontarea integral de la bugetul de stat, bugetele de asigurari Sociale, bugetele locale sau, dupa caz, bugetele fondurilor speciale, se reduce cu 25%, In opinia noastra, prevederile acestui articol sunt aplicabile, in mod nediscriminatoriu, tuturor categorillor de personal pentru care, prin legi speciale, este reglementata decontarea integrala din bugetele ordonatorilor principali de credite din sectorul de aparare, ordine publica si siguranté nationala a cheltuielilor cu asistenta medical, medicamente si proteze. 4. Potrivit art.9 din Legea nr 118/2010, incepand cu data intraril in vigoare acestel legi nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizati la iegirea la pensie, retragere sau trecerea in rezerva. In opinia noastra, conform acestui articol, prevederie care regiementeaz’ acordarea de ajutoare sau indemnizatil la lesirea la pensie, retragere ori la trecerea in rezervé a personalului bugetar, nu se aplicé pana la 1 ianuarie 2011. In aceste conditii, personalul care va inceta raporturile de serviciu sau va trece in rezervaldirect in retragere in perioada 03.07.2010 ~ 31.12.2010 nu are dreptul la plata ajutoarelor respective. Zs wwesi60 oTae Se “ere ON De asemenea, apreciem ci prevederile art.9 nu sunt aplicabile pentru Personalul ale carui raporturi de serviciu/munca au incetal, in conditile legit, inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 118/2010. jin cesa ce priveste tratamentul fiscal aplicabil ajutoarelor cuvenite Personalului caruia i-au incetat raporturle de serviciu sau a fost trecut in rezerva/direct ih retragere a fost modificat potrivit prevederilor Ordonantor de angen @ Guvernulu! r1-§8/2010 pentru modificarea si complotarca Legi 1871/2003 privind Codul fiscal $i alte masuni financiarfiscale. Astfel, pentru Geterminarea impozitulu, sunt aplicabile prevederile art.57 alin (2) litb) cin Capitolul ill — venituri din salarit al Titlului Ill din Legea nr571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata. tacam precizarea ca, in conformitate cu prevederile alin.(5) al art.94, aga cum a fost modificat potrivit prevederilor ordonantei de urgen{é mentionate mai sus, Yeniturile respective devin impozabile incepand cu drepturile aferente luniiiulie 2010, Cu stima, Sebastian Vlad PS Ministry EO 3) Ag sania, (B/ Me Ua “Sou Sa wesiso ora ae “ny TON

S-ar putea să vă placă și