P. 1
Regulament Intern - Model (S)

Regulament Intern - Model (S)

|Views: 2,122|Likes:
Published by levanbaszva

More info:

Published by: levanbaszva on Aug 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

REGULAMENTUL INTERN AL S.C. ...............................................

Preambul (1) S.C .................................................................. este o societate comercială cu capital privat, integral românesc/străin sau mixt româno-........................., care are ca obiect principal de activitate ........................................................, denumită în continuare, şi "societatea". (2) Sediul social al societăţii este în (localitatea) ................................................., str. ..................................... nr. .........., judeţul/sectorul ....................................., iar sediile secundare se află în localităţile .............................................. . (3) S.C. ............................................................... este organizată şi funcţionează potrivit organigramei aprobate de Consiliul de Administraţie/administratorul societăţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin decizia/hotărârea nr. .............. din ........................ . (4) În contextul în care societatea îşi desfăşoară activitatea, se impune ca toţi salariaţii, indiferent de funcţia pe care o deţin sau de activitatea pe care o desfăşoară, să aplice regulile de disciplină a muncii, de igienă şi de securitate în muncă, să respecte cu fermitate principiul nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, în scopul perfecţionării activităţii, administrării şi gestionării corespunzătoare a patrimoniului societăţii.

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament, întocmit în temeiul art. 257 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cuprinde în principal: a) regulile privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii; b) drepturile şi obligaţiile părţilor; c) regulile privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, în cadrul societăţii; d) regulile concrete privind disciplina muncii în societate; e) abaterile şi sancţiunile disciplinare; f) reguli referitoare la procedura disciplinară; g) procedura soluţionării cererilor şi reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice. Art. 2. (1) Regulamentul intern se aplică tuturor salariaţilor societăţii indiferent dacă relaţiile lor de muncă sunt stabilite prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu program de lucru pentru întreaga durată a timpului de muncă sau cu timp parţial de muncă, contracte de muncă temporară, contracte individuale de muncă la domiciliu, în cazul muncii prin agent de muncă temporară sau cu convenţie civilă de prestări de servicii. (2) Prezentul regulament se aplică salariaţilor societăţii şi în cazurile în care îşi desfăşoară activitatea în alte locuri unde societatea îşi îndeplineşte obiectul său de activitate. (3) De asemenea, prevederile prezentului regulament se aplică şi personalului din alte societăţi care se află în delegaţie sau sunt detaşaţi în cadrul societăţii, precum şi elevilor ori studenţilor care efectuează practica în cadrul acesteia. Art. 3. Atribuţiile de serviciu ale fiecărui compartiment de activitate şi ale fiecărui salariat al societăţii, precum şi responsabilităţile pentru îndeplinirea lor sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare. Art. 4. (1) Relaţiile de muncă din cadrul societăţii se desfăşoară potrivit principiului egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii. (2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă. (3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, diferenţiere, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau

(2) Administrarea societăţii este atributul administratorului stabilit prin actul constitutiv al societăţii şi care îşi exercită atribuţiile cu puterile stabilite de acesta. (2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă li se recunoaşte dreptul la plată egală pentru muncă egală. (1) Conducerea societăţii este exercitată de adunarea generală a asociaţilor/asociatul unic care este organul suprem al acesteia şi care decide asupra politicii sale comerciale şi financiare. dreptul la negocieri colective. în principal. mijloacele tehnice etc. c) să pună la dispoziţia salariaţilor instrucţiunile de funcţionare şi de utilizare a aparaturii. 7. specialitatea atestată şi capacitatea profesională a fiecăruia.exercitării drepturilor prevăzute de legislaţia muncii. precum şi de efectuare a controlului. 5. b) să asigure materialele. Conducerea societăţii astfel cum este stabilită prin actul constitutiv are. e) să asigure condiţiile prevăzute de lege. Art. de acordare a tuturor drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă. e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. g) să elibereze legitimaţii de serviciu. depozitare şi de utilizare a aparaturii. maşinilor. c) să exercite controlul asupra modului de aducere la îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu. 6. Art. fără nici o discriminare. h) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să efectueze toate înregistrările prevăzute de lege. precum şi de instruire a personalului în aceste domenii. în condiţiile legii. maşinilor. CAPITOLUL II DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Secţiunea I Drepturile şi obligaţiile societăţii Art. precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale. f) alte drepturi prevăzute de lege. (1) Orice salariat care prestează o muncă. d) să ia toate măsurile necesare de aplicare a dispoziţiilor legale privind timpul de muncă şi timpul de odihnă. de securitate şi sănătate în muncă. 9. Art. d) să emită norme de manipulare. instalaţiilor şi utilajelor folosite în procesul muncii. . beneficiază de condiţii de lucru adecvate activităţii pe care o desfăşoară. (2). în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de muncă. următoarele drepturi: a) să stabilească organizarea şi funcţionarea societăţii şi ale fiecărui loc de muncă. următoarele obligaţii: a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care se referă la desfăşurarea relaţiilor de muncă. cu indicarea funcţiei şi a locului de muncă al fiecăruia. potrivit legii şi regulamentului intern. de protecţie socială. b) să precizeze atribuţiile şi răspunderile fiecărui salariat în raport cu funcţia pe care o îndeplineşte sau cu munca pe care o desfăşoară. Relaţiile de muncă în cadrul societăţii se întemeiază pe principiul bunei-credinţe. pentru protecţia muncii. precum şi echipamentul de protecţie şi/sau de lucru adecvat sarcinilor lor. (4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale. în care scop salariaţii au îndatorirea să se informeze şi să se consulte reciproc. necesare desfăşurării activităţii. Conducerea societăţii are. f) să plătească toate impozitele şi contribuţiile ce revin în sarcina sa şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi. precum şi de executare a orelor suplimentare. Art. reviziei sau reparaţiilor periodice ale acestora. ca şi asupra activităţii societăţii. dar care produc efectele unei discriminări directe. în principal. respectarea normelor igienico-sanitare şi ale celor de prevenire şi stingere a incendiilor. 8. dreptul la protecţia datelor cu caracter personal. instalaţiilor şi utilajelor folosite în procesul muncii.

igienico-sanitare şi de prevenire a incendiilor. e) să dovedească fidelitate faţă de societate în exercitarea atribuţiilor de serviciu. să manifeste condescendenţă şi corectitudine în raporturile cu ele. e) de acces la formarea profesională. k) alte drepturi prevăzute de lege. Secţiunea a II-a Drepturile şi obligaţiile salariaţilor Art. k) să aibă o atitudine şi o comportare corectă în relaţiile cu conducerea societăţii. pentru prevenirea şi înlăturarea unor astfel de situaţii. igiena şi securitatea muncii impun respectarea normelor legale ţinând seama de următoarele reguli generale: a) orice salariat care are un motiv întemeiat să considere că o anumită stare de fapt prezintă un pericol grav şi iminent pentru sănătatea. informaţiilor şi documentelor cărora li se stabileşte acest caracter de către conducerea societăţii sau a celor de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor lor. conducerea societăţii. 10. d) să respecte normele de disciplină a muncii. d) la sănătate şi securitate în muncă. integritatea corporală şi viaţa sa. în acelaşi timp. Salariaţii societăţii au următoarele drepturi: a) la salarizare pentru munca depusă. cu personalul acesteia şi cu orice alte persoane cu care ia contact în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. f) la informare şi consultare. l) să menţină o ordine şi o stare igienico-sanitară corespunzătoare la locul de muncă. b) să-şi aducă la îndeplinire. 11. c) la demnitate în muncă şi la egalitate de şanse de tratament. obligaţiile de serviciu care îi revin. i) la negociere individuală şi colectivă şi de a participa la acţiuni colective şi la grevă. o nouă situaţie de risc grav şi iminent. precum şi la concediu de odihnă anual. g) de a participa la determinarea şi ameliorarea condiţiilor. g) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al salariaţilor. c) să folosească integral şi eficient timpul de lucru. au obligaţia să respecte cu stricteţe normele stabilite pentru folosirea lor. a mediului de muncă. g) să folosească judicios tehnica de calcul şi birotica din dotare. . toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. Art. j) de a se asocia.) pe care le are la dispoziţie pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu. b) salariaţii societăţii au dreptul să folosească toate mijloacele de protecţie individuală şi colectivă puse la dispoziţie de aceasta şi. h) la protecţie în caz de concediere. m) să nu presteze nici un fel de activitate la o societate concurentă. pentru alte persoane. j) să păstreze cu stricteţe confidenţialitatea datelor. 12. h) să-şi înştiinţeze şeful ierarhic de îndată ce a luat cunoştinţă de existenţa unor nereguli. de a constitui sau a adera la un sindicat. Acest drept trebuie să fie exercitat astfel încât să nu creeze. n) alte obligaţii prevăzute de lege.a. Salariaţii societăţii au următoarele obligaţii: a) să respecte cu stricteţe programul de lucru stabilit de conducerea societăţii. utilaje. i) să protejeze bunurile (maşini. întocmai şi la timp. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII Art. CAPITOLUL III PROTECŢIA. greutăţi sau neajunsuri în activitatea curentă şi să propună măsuri în raport de posibilităţi. abateri. la cerere. are dreptul să se protejeze/retragă imediat şi să anunţe. k) alte obligaţii prevăzute de lege.i) să elibereze. b) la repaus zilnic şi săptămânal. f) să respecte normele de securitate şi de protecţie a muncii. de îndată. Protecţia. instrumente. prevederile contractului individual de muncă şi dispoziţiile regulamentului intern. mobilier ş.

CAPITOLUL VI RECOMPENSE Art. tehnica de calcul. de îndată. k) alte fapte sau acţiuni de natură să aducă vreo tulburare ordinii interioare şi disciplinei. dacă nu sunt fortuite. f) comiterea sau incitarea la săvârşirea de acte care au ca scop tulburarea climatului favorabil de muncă sau a armoniei în rândul personalului ori comiterea de acte antisociale. mobilierul etc. d) ieşirea din localurile societăţii sau plecarea de la punctele de lucru. g) sustragerea de bunuri din societate. conform prevederilor legii. Programarea concediului de odihnă se face la cererea salariaţilor. atunci când interesele societăţii o cer. tehnicii de calcul etc. sedii secundare. cu acordul conducerii societăţii. conducerea acesteia poate să stabilească: a) organizarea permanenţei la serviciu. j) iniţierea sau promovarea unor acţiuni de hărţuire sexuală. fără acordul conducerii. (4) În caz de absenţe din cauze de boală sau accident. cu deosebire: a) fumatul. b) modul de acordare a zilelor de repaus săptămânal. este interzisă orice acţiune de natură să aducă vreo tulburare ordinii interioare şi disciplinei. b) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice. de lucrări de interes personal sau fără vreo legătură cu atribuţiile de serviciu. droguri etc. cu următoarele categorii de recompense: a) majorarea salariului de bază. instalaţiilor. (1) Orarul de lucru este cel stabilit de conducerea societăţii şi care se afişează la locuri vizibile pentru toţi salariaţii. conducerii societăţii. e) în localurile în care societatea îşi desfăşoară activitatea (sediul social. în cadrul societăţii.) nu se vor folosi instalaţii electrice ori de gaze naturale improvizate sau care prezintă defecţiuni şi să le semnaleze. cu excepţia locurilor special stabilite de conducerea societăţii şi marcate ca atare. conducerii societăţii de către salariatul care a luat cunoştinţă de producerea lui. şi să le folosească potrivit destinaţiei lor. (3) Salariaţii societăţii au obligaţia de a respecta orarul de lucru. salariaţii acesteia pot fi recompensaţi de conducerea ei. în incinta societăţii sau la punctele de lucru. spaţii tehnice.c) prevenirea riscurilor de accidentare impune salariaţilor să păstreze în bună stare aparatura. Art. În cazuri excepţionale. în afara orarului de lucru. sculele. maşinilor. în stare de funcţionare. Art. d) orice accident de muncă se comunică. i) lăsarea fără supraveghere ori neasigurarea aparaturii. În vederea asigurării igienei şi securităţii în muncă şi pentru asigurarea unei ambianţe favorabile procesului muncii. h) prezentarea la serviciu într-o ţinută indecentă ori necorespunzătoare cerinţelor. . 13. c) intrarea sau rămânerea în localurile societăţii. birouri etc. în condiţiile legii. certificatul medical eliberat de organul sanitar în drept. salariaţii au obligaţia să-şi încunoştinţeze şeful ierarhic şi să trimită societăţii. precum şi pentru realizări deosebite în activitatea desfăşurată în interesul societăţii. b) gratificaţii. constituind abateri disciplinare. (2) În cadrul programului de lucru salariaţii au dreptul la o pauză pentru masă şi la alte pauze. în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă/conducerea societăţii. în concordanţă cu specificul activităţii fiecărui loc de muncă. Art. instalaţiile. e) executarea. în cadrul programului de muncă. depozite. 14. de îndată. îndată ce este posibil. 16. 15. maşinile. după încheierea programului de lucru. 17. fără aprobarea conducerii. Pentru conştiinciozitatea dovedită în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu. CAPITOLUL IV ORARUL DE LUCRU Art. întârzierile sau lipsurile de la program.

c) retrogradarea din funcţie. la cererea organelor de control. de folosire a echipamentului de protecţie şi de lucru. f) nerespectarea confidenţialităţii datelor. contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil. o) distrugerea bunurilor societăţii. . prin care acesta a încălcat normele legale. n) primirea de persoane străine la locul de muncă. sunt: a) avertisment scris. m) depozitarea de bunuri ale societăţii în alte locuri decât cele stabilite de conducerea acesteia. p) încălcarea disciplinei tehnologice. b) încălcarea reglementărilor referitoare la accesul în incinta societăţii sau neprezentarea. precum şi ecusonul de identificare. Art. r) alte abateri prevăzute de lege. b) suspendarea contractului de muncă pentru o perioadă care nu poate depăşi 10 zile lucrătoare. în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară.Codul muncii. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune. 21. coletelor etc. la cererea organelor de control. sacoşelor. l) folosirea echipamentului de lucru şi de incendiu în alte scopuri decât cele cărora le este destinat. Art. Art. d) faptul de a nu purta. 18. echipamentul de protecţie şi de lucru. (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica administratorul societăţii. fără motive temeinice. sau nesupunerea la control ori de câte ori se solicită acest lucru. în timpul programului de lucru. dacă prezenţa lor nu este legată de activitatea desfăşurată în cadrul acestuia. maşinilor şi instalaţiilor aflate în funcţiune. 11. având dreptul de a aplica. a aparaturii. d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%. j) înstrăinarea oricăror bunuri ale societăţii. CAPITOLUL VII ABATERI ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE PROCEDURA DISCIPLINARĂ Secţiunea I Abateri şi sancţiuni disciplinare Art. În conformitate cu prevederile art. Abaterile disciplinare în afară de cele privitoare la încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. h) lăsarea nesupravegheate. informaţiilor sau documentelor cărora li s-a conferit acest caracter. cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea. a legitimaţiei de serviciu. a celor de prevenire a incendiilor. în orele de program. date în folosinţă sau păstrare. ordinele şi dispoziţiile şefilor ierarhici. g) nerespectarea normelor de protecţie a muncii. c) neprezentarea pentru verificare. 20. regulamentul intern. săvârşită cu vinovăţie de către salariat. e) prezentarea la serviciu în stare fizică necorespunzătoare (capacitate de muncă redusă). 12 şi 13 sunt următoarele: a) nerespectarea programului de lucru sau utilizarea ineficientă a acestuia. sancţiuni disciplinare salariaţilor acesteia. administratorul societăţii este învestit cu prerogativa disciplinară. i) împiedicarea celorlalţi salariaţi de a-şi executa atribuţiile de serviciu. ori de câte ori constată că au săvârşit o abatere disciplinară. 53/2003 . în timpul programului de lucru. de la locul de muncă sau fără acordul şefului ierarhic. potrivit legii. 19. k) absenţe nemotivate. q) absenţa de la programul de pregătire profesională şi de instruire stabilit de conducerea societăţii. d) alte recompense. 263 din Legea nr. părăsirea anticipată a lucrului sau plecarea. a servietelor.c) premii.

25. (2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. administratorul societăţii dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie. la cererea sa. Art. de către persoana împuternicită de administratorul societăţii să efectueze cercetarea. de către un reprezentant al sindicatului (acolo unde există) al cărui membru este. fără motiv obiectiv. la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. (3) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţa judecătorească competentă în termen de 30 de zile de la comunicare. (2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile. în favoarea sa. va fi aplicat acesta. (3). în condiţiile prevăzute la art. după caz. b) precizarea prevederilor din regulamentul intern sau din contractul colectiv de muncă aplicabil. 24. c) să fie asistat. 26. 22. sancţionarea unui salariat poate fi dispusă numai ca urmare a efectuării. 28. 29. Art. d) termenul în care poate fi contestată sancţiunea. (2). (1) Cu excepţia sancţiunii ãavertisment scrisÒ. Secţiunea a II-a Procedura disciplinară Art. nu a fost efectuată cercetarea. Decizia de sancţionare trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) descrierea faptei care constituie abaterea disciplinară. emisă în formă scrisă. salariatul are dreptul: a) să formuleze şi să susţină toate apărările pe care le consideră necesare. (1) Amenzile disciplinare sunt interzise. 27. se stabileşte un alt regim sancţionator. c) consecinţele abaterii disciplinare. prin statute profesionale aprobate prin lege specială. Art. precizându-se: a) obiectul cercetării disciplinare. care au fost încălcate de salariat. a unei cercetări disciplinare. Art. şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%. b) data şi ora efectuării ei. Art. 23. e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior. în scris. Pe baza referatului întocmit de împuternicit.e) reducerea salariului de bază şi/sau. dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea lui. În decursul cercetării disciplinare prealabile. (2) Comunicarea de sancţionare se predă personal salariatului. c) locul întrevederii cu salariatul în cauză. în prealabil. e) instanţa competentă la care sancţiunea se poate contesta. dar nu mai târziu de 6 luni de la data comiterii faptei. Art. (2) În cazul în care. împuternicitul administratorului societăţii întocmeşte un referat cu constatări. Art. salariatul va fi convocat. în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare. c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în cursul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care. Sancţiunea disciplinară aplicabilă se stabileşte în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat avându-se în vedere următoarele: a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta. prin scrisoare recomandată. concluzii şi propuneri pe care îl supune acestuia în vederea luării deciziei. b) să ofere persoanei împuternicite cu efectuarea cercetării disciplinare toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare. fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. (1) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi îşi produce efectele de la data comunicării. La încheierea cercetării disciplinare. cu semnătură de primire ori în caz de refuz al primirii. 23 alin. (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. d) comportarea generală în serviciu a salariatului. . b) gradul de vinovăţie a salariatului.

.......... În baza prevederilor .......... în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa administratorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul......... 30.. indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă...... petiţii individuale.... (1) Salariaţii au dreptul de a adresa conducerii societăţii... intră în vigoare Regulamentul intern .. Art.... din Legea nr. în condiţiile art.....C. (3) Dacă. angajatorul poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile....... Art. 37. în condiţiile legii şi ale regulamentului intern........ se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut sau care priveşte aceeaşi problemă... dar numai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi în activitatea desfăşurată.. 270 şi urm. (1) Salariaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeaşi problemă.... 33. 31.... Salariaţii răspund patrimonial... Modificarea sau completarea prezentului regulament se va efectua ori de câte ori necesităţile mai bunei organizări a activităţii sau îmbunătăţirii disciplinei muncii impun..... Începând cu data de .... (2) şi (3) din Legea nr.. privind: aplicarea Regulamentului intern al S. Societatea are obligaţia să îl despăgubească pe salariat..Codul muncii. Art.... 53/2003 .......... 53/2003 . (2) Administratorul societăţii are obligaţia să comunice salariatului răspunsul său în termen de 30 de zile de la data primirii cererii sau a reclamaţiei... cu acelaşi obiect. (1) Cererile sau reclamaţiile individuale vor fi adresate administratorului societăţii şi vor fi înregistrate la secretariat.. Art... (3) Petiţiilor anonime nu li se va da curs................ 34.... Prezentul regulament intră în vigoare începând de la data de ....... ADMINISTRATOR DECIZIE Nr.......... din Actul constitutiv al S.. acestea fiind clasate....... CAPITOLUL IX SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR Art.. Art. (3) În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţia salariatului necesită o cercetare mai amănunţită.C. CAPITOLUL X Art. (2) În situaţia în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp mai multe petiţii... în scris.......... 35. 32.... 53/2003 . . făcându-se menţiune că sa răspuns............ în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale pentru pagubele materiale produse societăţii din vina şi în legătură cu munca lor.... .Codul muncii.... 269 alin..... (2) Prin petiţii se înţelege cererile sau reclamaţiile individuale pe care un salariat le adresează conducerii societăţii...................... .. 257-262 din Legea nr. În temeiul art..... .. DECID: 1...... Regulamentul de faţă va fi adus la cunoştinţă salariaţilor prin grija angajatorului şi se afişează la sediul societăţii......Codul muncii... aceasta se clasează la numărul iniţial.... în condiţiile art......... acestea se vor conexa. după trimiterea răspunsului.. din ..........CAPITOLUL VIII RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ Art.. salariatul urmând să primească un singur răspuns. 36.

. Compartimentul ........ parte integrantă din prezenta decizie......... al societăţii va lua măsuri de afişare a Regulamentului intern........ Regulamentul intern a fost elaborat cu consultarea organizaţiei sindicale/reprezentanţilor salariaţilor...... ANGAJATOR ............. De la aceeaşi dată se abrogă ............ 2.................al ........... 3......................... precum şi orice alte decizii contrare...........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->