P. 1
Regulament Intern - Model (S)

Regulament Intern - Model (S)

|Views: 2,122|Likes:
Published by levanbaszva

More info:

Published by: levanbaszva on Aug 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

REGULAMENTUL INTERN AL S.C. ...............................................

Preambul (1) S.C .................................................................. este o societate comercială cu capital privat, integral românesc/străin sau mixt româno-........................., care are ca obiect principal de activitate ........................................................, denumită în continuare, şi "societatea". (2) Sediul social al societăţii este în (localitatea) ................................................., str. ..................................... nr. .........., judeţul/sectorul ....................................., iar sediile secundare se află în localităţile .............................................. . (3) S.C. ............................................................... este organizată şi funcţionează potrivit organigramei aprobate de Consiliul de Administraţie/administratorul societăţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin decizia/hotărârea nr. .............. din ........................ . (4) În contextul în care societatea îşi desfăşoară activitatea, se impune ca toţi salariaţii, indiferent de funcţia pe care o deţin sau de activitatea pe care o desfăşoară, să aplice regulile de disciplină a muncii, de igienă şi de securitate în muncă, să respecte cu fermitate principiul nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, în scopul perfecţionării activităţii, administrării şi gestionării corespunzătoare a patrimoniului societăţii.

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament, întocmit în temeiul art. 257 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cuprinde în principal: a) regulile privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii; b) drepturile şi obligaţiile părţilor; c) regulile privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, în cadrul societăţii; d) regulile concrete privind disciplina muncii în societate; e) abaterile şi sancţiunile disciplinare; f) reguli referitoare la procedura disciplinară; g) procedura soluţionării cererilor şi reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice. Art. 2. (1) Regulamentul intern se aplică tuturor salariaţilor societăţii indiferent dacă relaţiile lor de muncă sunt stabilite prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu program de lucru pentru întreaga durată a timpului de muncă sau cu timp parţial de muncă, contracte de muncă temporară, contracte individuale de muncă la domiciliu, în cazul muncii prin agent de muncă temporară sau cu convenţie civilă de prestări de servicii. (2) Prezentul regulament se aplică salariaţilor societăţii şi în cazurile în care îşi desfăşoară activitatea în alte locuri unde societatea îşi îndeplineşte obiectul său de activitate. (3) De asemenea, prevederile prezentului regulament se aplică şi personalului din alte societăţi care se află în delegaţie sau sunt detaşaţi în cadrul societăţii, precum şi elevilor ori studenţilor care efectuează practica în cadrul acesteia. Art. 3. Atribuţiile de serviciu ale fiecărui compartiment de activitate şi ale fiecărui salariat al societăţii, precum şi responsabilităţile pentru îndeplinirea lor sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare. Art. 4. (1) Relaţiile de muncă din cadrul societăţii se desfăşoară potrivit principiului egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii. (2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă. (3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, diferenţiere, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau

precum şi de instruire a personalului în aceste domenii. dar care produc efectele unei discriminări directe. instalaţiilor şi utilajelor folosite în procesul muncii. de securitate şi sănătate în muncă. b) să asigure materialele. 9. următoarele obligaţii: a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care se referă la desfăşurarea relaţiilor de muncă. specialitatea atestată şi capacitatea profesională a fiecăruia. în principal. d) să ia toate măsurile necesare de aplicare a dispoziţiilor legale privind timpul de muncă şi timpul de odihnă. (1) Conducerea societăţii este exercitată de adunarea generală a asociaţilor/asociatul unic care este organul suprem al acesteia şi care decide asupra politicii sale comerciale şi financiare. f) alte drepturi prevăzute de lege. cu indicarea funcţiei şi a locului de muncă al fiecăruia. pentru protecţia muncii. beneficiază de condiţii de lucru adecvate activităţii pe care o desfăşoară. Conducerea societăţii are. Art. de acordare a tuturor drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă. (1) Orice salariat care prestează o muncă. Conducerea societăţii astfel cum este stabilită prin actul constitutiv are. instalaţiilor şi utilajelor folosite în procesul muncii. maşinilor. (4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin.exercitării drepturilor prevăzute de legislaţia muncii. e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. 6. Art. mijloacele tehnice etc. (2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă li se recunoaşte dreptul la plată egală pentru muncă egală. următoarele drepturi: a) să stabilească organizarea şi funcţionarea societăţii şi ale fiecărui loc de muncă. în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de muncă. Art. d) să emită norme de manipulare. reviziei sau reparaţiilor periodice ale acestora. în condiţiile legii. precum şi de executare a orelor suplimentare. b) să precizeze atribuţiile şi răspunderile fiecărui salariat în raport cu funcţia pe care o îndeplineşte sau cu munca pe care o desfăşoară. necesare desfăşurării activităţii. precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale. ca şi asupra activităţii societăţii. precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale. 8. în principal. c) să exercite controlul asupra modului de aducere la îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu. Relaţiile de muncă în cadrul societăţii se întemeiază pe principiul bunei-credinţe. respectarea normelor igienico-sanitare şi ale celor de prevenire şi stingere a incendiilor. depozitare şi de utilizare a aparaturii. g) să elibereze legitimaţii de serviciu. fără nici o discriminare. dreptul la protecţia datelor cu caracter personal. precum şi echipamentul de protecţie şi/sau de lucru adecvat sarcinilor lor. potrivit legii şi regulamentului intern. Art. e) să asigure condiţiile prevăzute de lege. h) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să efectueze toate înregistrările prevăzute de lege. maşinilor. 7. f) să plătească toate impozitele şi contribuţiile ce revin în sarcina sa şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi. precum şi de efectuare a controlului. dreptul la negocieri colective. c) să pună la dispoziţia salariaţilor instrucţiunile de funcţionare şi de utilizare a aparaturii. (2). 5. (2) Administrarea societăţii este atributul administratorului stabilit prin actul constitutiv al societăţii şi care îşi exercită atribuţiile cu puterile stabilite de acesta. . de protecţie socială. în care scop salariaţii au îndatorirea să se informeze şi să se consulte reciproc. CAPITOLUL II DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Secţiunea I Drepturile şi obligaţiile societăţii Art.

h) la protecţie în caz de concediere. la cerere. o nouă situaţie de risc grav şi iminent. precum şi la concediu de odihnă anual. 12. e) să dovedească fidelitate faţă de societate în exercitarea atribuţiilor de serviciu. conducerea societăţii. abateri. d) să respecte normele de disciplină a muncii. Salariaţii societăţii au următoarele obligaţii: a) să respecte cu stricteţe programul de lucru stabilit de conducerea societăţii. CAPITOLUL III PROTECŢIA. întocmai şi la timp. pentru prevenirea şi înlăturarea unor astfel de situaţii. j) de a se asocia. integritatea corporală şi viaţa sa. Secţiunea a II-a Drepturile şi obligaţiile salariaţilor Art. igienico-sanitare şi de prevenire a incendiilor. g) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al salariaţilor. obligaţiile de serviciu care îi revin. Acest drept trebuie să fie exercitat astfel încât să nu creeze.a. a mediului de muncă. i) să protejeze bunurile (maşini. m) să nu presteze nici un fel de activitate la o societate concurentă. k) alte drepturi prevăzute de lege. să manifeste condescendenţă şi corectitudine în raporturile cu ele. Protecţia. g) să folosească judicios tehnica de calcul şi birotica din dotare. d) la sănătate şi securitate în muncă. i) la negociere individuală şi colectivă şi de a participa la acţiuni colective şi la grevă. f) la informare şi consultare. b) la repaus zilnic şi săptămânal. au obligaţia să respecte cu stricteţe normele stabilite pentru folosirea lor. n) alte obligaţii prevăzute de lege. l) să menţină o ordine şi o stare igienico-sanitară corespunzătoare la locul de muncă.) pe care le are la dispoziţie pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu. Salariaţii societăţii au următoarele drepturi: a) la salarizare pentru munca depusă. igiena şi securitatea muncii impun respectarea normelor legale ţinând seama de următoarele reguli generale: a) orice salariat care are un motiv întemeiat să considere că o anumită stare de fapt prezintă un pericol grav şi iminent pentru sănătatea. informaţiilor şi documentelor cărora li se stabileşte acest caracter de către conducerea societăţii sau a celor de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor lor. Art. în acelaşi timp. b) să-şi aducă la îndeplinire. 10. instrumente. 11. de a constitui sau a adera la un sindicat. b) salariaţii societăţii au dreptul să folosească toate mijloacele de protecţie individuală şi colectivă puse la dispoziţie de aceasta şi. cu personalul acesteia şi cu orice alte persoane cu care ia contact în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. prevederile contractului individual de muncă şi dispoziţiile regulamentului intern. toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. c) la demnitate în muncă şi la egalitate de şanse de tratament. utilaje. f) să respecte normele de securitate şi de protecţie a muncii. . IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII Art. e) de acces la formarea profesională. g) de a participa la determinarea şi ameliorarea condiţiilor. de îndată. mobilier ş. are dreptul să se protejeze/retragă imediat şi să anunţe. j) să păstreze cu stricteţe confidenţialitatea datelor. k) să aibă o atitudine şi o comportare corectă în relaţiile cu conducerea societăţii. c) să folosească integral şi eficient timpul de lucru. greutăţi sau neajunsuri în activitatea curentă şi să propună măsuri în raport de posibilităţi. k) alte obligaţii prevăzute de lege. pentru alte persoane.i) să elibereze. h) să-şi înştiinţeze şeful ierarhic de îndată ce a luat cunoştinţă de existenţa unor nereguli.

mobilierul etc. dacă nu sunt fortuite. 17. c) intrarea sau rămânerea în localurile societăţii. 16. . sedii secundare. fără acordul conducerii. tehnica de calcul. maşinilor. este interzisă orice acţiune de natură să aducă vreo tulburare ordinii interioare şi disciplinei. cu deosebire: a) fumatul. în cadrul programului de muncă. sculele. d) ieşirea din localurile societăţii sau plecarea de la punctele de lucru. precum şi pentru realizări deosebite în activitatea desfăşurată în interesul societăţii. k) alte fapte sau acţiuni de natură să aducă vreo tulburare ordinii interioare şi disciplinei. cu următoarele categorii de recompense: a) majorarea salariului de bază. Programarea concediului de odihnă se face la cererea salariaţilor.) nu se vor folosi instalaţii electrice ori de gaze naturale improvizate sau care prezintă defecţiuni şi să le semnaleze. depozite. e) în localurile în care societatea îşi desfăşoară activitatea (sediul social. în cadrul societăţii. 14. conducerii societăţii de către salariatul care a luat cunoştinţă de producerea lui. g) sustragerea de bunuri din societate. Art. în concordanţă cu specificul activităţii fiecărui loc de muncă. după încheierea programului de lucru. maşinile. (4) În caz de absenţe din cauze de boală sau accident. şi să le folosească potrivit destinaţiei lor. e) executarea. îndată ce este posibil. (3) Salariaţii societăţii au obligaţia de a respecta orarul de lucru. conducerea acesteia poate să stabilească: a) organizarea permanenţei la serviciu. cu excepţia locurilor special stabilite de conducerea societăţii şi marcate ca atare. tehnicii de calcul etc. salariaţii au obligaţia să-şi încunoştinţeze şeful ierarhic şi să trimită societăţii. în incinta societăţii sau la punctele de lucru. b) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice. instalaţiile. atunci când interesele societăţii o cer. în stare de funcţionare. de lucrări de interes personal sau fără vreo legătură cu atribuţiile de serviciu. b) modul de acordare a zilelor de repaus săptămânal. Art. CAPITOLUL VI RECOMPENSE Art. În vederea asigurării igienei şi securităţii în muncă şi pentru asigurarea unei ambianţe favorabile procesului muncii. droguri etc.c) prevenirea riscurilor de accidentare impune salariaţilor să păstreze în bună stare aparatura. 15. de îndată. În cazuri excepţionale. f) comiterea sau incitarea la săvârşirea de acte care au ca scop tulburarea climatului favorabil de muncă sau a armoniei în rândul personalului ori comiterea de acte antisociale. instalaţiilor. conducerii societăţii. în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă/conducerea societăţii. cu acordul conducerii societăţii. (2) În cadrul programului de lucru salariaţii au dreptul la o pauză pentru masă şi la alte pauze. birouri etc. h) prezentarea la serviciu într-o ţinută indecentă ori necorespunzătoare cerinţelor. CAPITOLUL IV ORARUL DE LUCRU Art. constituind abateri disciplinare. d) orice accident de muncă se comunică. întârzierile sau lipsurile de la program. Art. conform prevederilor legii. salariaţii acesteia pot fi recompensaţi de conducerea ei. fără aprobarea conducerii. 13. spaţii tehnice. b) gratificaţii. în condiţiile legii. în afara orarului de lucru. de îndată. Pentru conştiinciozitatea dovedită în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu. (1) Orarul de lucru este cel stabilit de conducerea societăţii şi care se afişează la locuri vizibile pentru toţi salariaţii. i) lăsarea fără supraveghere ori neasigurarea aparaturii. certificatul medical eliberat de organul sanitar în drept. j) iniţierea sau promovarea unor acţiuni de hărţuire sexuală.

în orele de program. r) alte abateri prevăzute de lege. contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil. sau nesupunerea la control ori de câte ori se solicită acest lucru. Art. în timpul programului de lucru. h) lăsarea nesupravegheate. d) alte recompense. a celor de prevenire a incendiilor. părăsirea anticipată a lucrului sau plecarea. fără motive temeinice. i) împiedicarea celorlalţi salariaţi de a-şi executa atribuţiile de serviciu. regulamentul intern. administratorul societăţii este învestit cu prerogativa disciplinară. cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea. a servietelor. maşinilor şi instalaţiilor aflate în funcţiune. m) depozitarea de bunuri ale societăţii în alte locuri decât cele stabilite de conducerea acesteia. f) nerespectarea confidenţialităţii datelor. având dreptul de a aplica. de la locul de muncă sau fără acordul şefului ierarhic. sancţiuni disciplinare salariaţilor acesteia. 53/2003 . În conformitate cu prevederile art. d) faptul de a nu purta.c) premii. la cererea organelor de control. q) absenţa de la programul de pregătire profesională şi de instruire stabilit de conducerea societăţii. 263 din Legea nr. în timpul programului de lucru. b) încălcarea reglementărilor referitoare la accesul în incinta societăţii sau neprezentarea. potrivit legii. (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica administratorul societăţii.Codul muncii. b) suspendarea contractului de muncă pentru o perioadă care nu poate depăşi 10 zile lucrătoare. în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară. 18. ori de câte ori constată că au săvârşit o abatere disciplinară. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune. de folosire a echipamentului de protecţie şi de lucru. echipamentul de protecţie şi de lucru. 12 şi 13 sunt următoarele: a) nerespectarea programului de lucru sau utilizarea ineficientă a acestuia. sunt: a) avertisment scris. n) primirea de persoane străine la locul de muncă. la cererea organelor de control. precum şi ecusonul de identificare. . 19. ordinele şi dispoziţiile şefilor ierarhici. 20. a aparaturii. c) neprezentarea pentru verificare. p) încălcarea disciplinei tehnologice. CAPITOLUL VII ABATERI ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE PROCEDURA DISCIPLINARĂ Secţiunea I Abateri şi sancţiuni disciplinare Art. săvârşită cu vinovăţie de către salariat. o) distrugerea bunurilor societăţii. e) prezentarea la serviciu în stare fizică necorespunzătoare (capacitate de muncă redusă). date în folosinţă sau păstrare. 11. informaţiilor sau documentelor cărora li s-a conferit acest caracter. dacă prezenţa lor nu este legată de activitatea desfăşurată în cadrul acestuia. g) nerespectarea normelor de protecţie a muncii. a legitimaţiei de serviciu. Art. coletelor etc. j) înstrăinarea oricăror bunuri ale societăţii. prin care acesta a încălcat normele legale. c) retrogradarea din funcţie. sacoşelor. k) absenţe nemotivate. 21. Abaterile disciplinare în afară de cele privitoare la încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%. l) folosirea echipamentului de lucru şi de incendiu în alte scopuri decât cele cărora le este destinat. Art.

d) termenul în care poate fi contestată sancţiunea. se stabileşte un alt regim sancţionator. (2). Art. fără motiv obiectiv. (1) Cu excepţia sancţiunii ãavertisment scrisÒ. (1) Amenzile disciplinare sunt interzise. La încheierea cercetării disciplinare. sancţionarea unui salariat poate fi dispusă numai ca urmare a efectuării. concluzii şi propuneri pe care îl supune acestuia în vederea luării deciziei. Art. după caz. emisă în formă scrisă. (2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%. 23. 27. (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. dar nu mai târziu de 6 luni de la data comiterii faptei. Art. va fi aplicat acesta. c) consecinţele abaterii disciplinare. 22. (3) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţa judecătorească competentă în termen de 30 de zile de la comunicare. 23 alin. Decizia de sancţionare trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) descrierea faptei care constituie abaterea disciplinară. dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea lui. Art. (2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile. prin statute profesionale aprobate prin lege specială. în prealabil. împuternicitul administratorului societăţii întocmeşte un referat cu constatări. în condiţiile prevăzute la art. 25. a unei cercetări disciplinare. Art. c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în cursul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care. b) precizarea prevederilor din regulamentul intern sau din contractul colectiv de muncă aplicabil. Pe baza referatului întocmit de împuternicit. (2) Comunicarea de sancţionare se predă personal salariatului. în scris. nu a fost efectuată cercetarea. 26. e) instanţa competentă la care sancţiunea se poate contesta. d) comportarea generală în serviciu a salariatului. prin scrisoare recomandată. 24. care au fost încălcate de salariat. . cu semnătură de primire ori în caz de refuz al primirii. 28. (2) În cazul în care. în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare. În decursul cercetării disciplinare prealabile. b) gradul de vinovăţie a salariatului. administratorul societăţii dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie. Secţiunea a II-a Procedura disciplinară Art. 29. la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. de către un reprezentant al sindicatului (acolo unde există) al cărui membru este. salariatul va fi convocat. b) data şi ora efectuării ei. la cererea sa. precizându-se: a) obiectul cercetării disciplinare. fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. Art. c) să fie asistat. de către persoana împuternicită de administratorul societăţii să efectueze cercetarea. (1) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi îşi produce efectele de la data comunicării.e) reducerea salariului de bază şi/sau. (3). e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior. salariatul are dreptul: a) să formuleze şi să susţină toate apărările pe care le consideră necesare. Sancţiunea disciplinară aplicabilă se stabileşte în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat avându-se în vedere următoarele: a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta. c) locul întrevederii cu salariatul în cauză. b) să ofere persoanei împuternicite cu efectuarea cercetării disciplinare toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare. Art. în favoarea sa.

257-262 din Legea nr.. 35.. intră în vigoare Regulamentul intern .... cu acelaşi obiect...... În baza prevederilor .. în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa administratorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. Societatea are obligaţia să îl despăgubească pe salariat............ se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut sau care priveşte aceeaşi problemă... Art..... 270 şi urm. acestea se vor conexa.. În temeiul art. aceasta se clasează la numărul iniţial. în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale pentru pagubele materiale produse societăţii din vina şi în legătură cu munca lor... . .....Codul muncii. Art..... 33....... CAPITOLUL IX SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR Art.. DECID: 1....... din Actul constitutiv al S............ 36. în scris.. din Legea nr.. (2) Prin petiţii se înţelege cererile sau reclamaţiile individuale pe care un salariat le adresează conducerii societăţii.Codul muncii.... angajatorul poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. (1) Salariaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeaşi problemă. Regulamentul de faţă va fi adus la cunoştinţă salariaţilor prin grija angajatorului şi se afişează la sediul societăţii.... (3) Dacă... (2) şi (3) din Legea nr.....Codul muncii.CAPITOLUL VIII RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ Art.. indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă........... 31......... Salariaţii răspund patrimonial........ Art.....C...... în condiţiile legii şi ale regulamentului intern.... (2) În situaţia în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp mai multe petiţii......... 30. 53/2003 ... acestea fiind clasate... .. după trimiterea răspunsului....... salariatul urmând să primească un singur răspuns. Art... Modificarea sau completarea prezentului regulament se va efectua ori de câte ori necesităţile mai bunei organizări a activităţii sau îmbunătăţirii disciplinei muncii impun.. 37..... privind: aplicarea Regulamentului intern al S.......... (1) Cererile sau reclamaţiile individuale vor fi adresate administratorului societăţii şi vor fi înregistrate la secretariat.. (3) În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţia salariatului necesită o cercetare mai amănunţită.. făcându-se menţiune că sa răspuns. în condiţiile art.......... petiţii individuale...... (1) Salariaţii au dreptul de a adresa conducerii societăţii... (3) Petiţiilor anonime nu li se va da curs... (2) Administratorul societăţii are obligaţia să comunice salariatului răspunsul său în termen de 30 de zile de la data primirii cererii sau a reclamaţiei. Prezentul regulament intră în vigoare începând de la data de ...... Începând cu data de ... din ..... în condiţiile art.. 34.... CAPITOLUL X Art............... dar numai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi în activitatea desfăşurată... Art... 53/2003 . ... 53/2003 .C...... 32.. ADMINISTRATOR DECIZIE Nr....... 269 alin.................

....... Regulamentul intern a fost elaborat cu consultarea organizaţiei sindicale/reprezentanţilor salariaţilor. Compartimentul .......al ...... parte integrantă din prezenta decizie.. 2......... ANGAJATOR ............ De la aceeaşi dată se abrogă ........................... al societăţii va lua măsuri de afişare a Regulamentului intern........................ 3... precum şi orice alte decizii contrare.......................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->