Sunteți pe pagina 1din 1

CUM SĂ SCRIU UN „REACTION PAPER”?

Un reaction paper ( adica a analiza critica) este o lucrare care are la bază reacŃiile şi
opiniile dumneavoastra personale faŃă de una sau mai multe idei expuse într-un articol de
specialitate. Acestea pot fi, fie pozitive, fie negative. Este însă important ca ele să fie bine
argumentate, nu doar o simplă reacŃie emoŃională sau a afirmaŃie de genul „mi-a plăcut/nu mi-
a plăcut”. O astfel de lucrare trebuie să fie de aproximativ doua-trei pagini şi să respecte o
structură care să cuprindă: introducere, cuprins şi încheiere. În continuare prezentăm câteva
aspecte care trebuie luate în considerare atunci când dorim să scriem un reaction paper:
 CitiŃi cu atenŃie articolul pentru care trebuie sa scrieŃi un reaction paper
 AlegeŃi o temă pentru lucrarea dvs. (puteŃi scrie un RP pentru tot textul sau
doar pentru câteva puncte specifice care v-au atras atenŃia)
 AlegeŃi o teză/idee principal pe care doriŃi să o argumentaŃi.
 ExtrageŃi din articolul pentru care trebuie să scrieŃi reaction paper-ul câteva
idei care vi s-au părut interesante sau importante şi încercaŃi să vă organizaŃi
apoi reacŃiile la aceste idei în funcŃie de teza pe care doriŃi să o argumentaŃi
 Paragraful introductiv începe de obicei cu o frază care stârneşte interesul
cititorului şi care va introduce teza de argumentat. Acesta poate fi încheiat cu
un scurt rezumat al ideilor ce vor fi abordate sau o afirmaŃie care exprimă un
scop.
 În fiecare din paragrafele cuprinsului vor fi detailate ideile sumarizate în
paragraful introductiv. Acestea vor include informaŃii detailate şi exemple.
Fiecare paragraf va fi dezvoltat pe baza unei idei centrale şi va cuprinde cel
puŃin două exemple care să susŃină ideea. Ideile pe care le expuneŃi pot fi
argumentate pornind de la ceea ce aŃi învăŃat la curs sau aŃi găsit în literatura de
specialitate.
 Paragraful de încheiere oferă un rezumat al reaction-ului, iar ordinea de
prezentare a ideilor va fi inversă faŃă de paragraful introductiv: recapitularea
ideilor principale expuse în cuprins, penultima frază va relua teza de
argumentare, iar propoziŃia finală poate formula o predicŃie pe baza a ceea ce a
fost demonstrat pe parcursul lucrării.
 Nu uitaŃi să recitiŃi lucrarea înainte de a o preda, cel mai bine la câteva ore
distanta dupa ce aŃi terminat de scris. Aceasta recitire a materialului este
importanta pentru a asigura existenŃa firului logic a acesteia, element de baza al
unui RP.