Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERINTA DE VENIT

nr. ___________ / _____________,

Societatea ___________________________________ cu sediul in


______________________________________________________, înregistrata la Registrul
Comerţului sub nr. _________________, cod unic de inregistrare _____________, telefon
___________, fax___________, reprezentata legal de: ________________________, în calitate
de Director General,

Confirmam ca dl. / dna. ________________________________________, CNP


_________________________, este angajatul nostru din data de ______________, angajat pe
durata nedeterminata / determinata pana la data de _____________ avand functia de
________________________ si a realizat in ultimele 3 luni un salariu (venit) net, dupa cum
urmeaza (se va mentiona suma lunara efectiv incasata de angajat dupa plata tuturor taxelor si
impozitelor aferente) :

1. luna _____________________, venit net ____________________


2. luna _____________________, venit net ____________________
3. luna _____________________, venit net ____________________

Salariul (venitul) nu este / este grevat de urmatoarele retineri


__________________________________________ .

Director General: Director Resurse Umane


_________________________ ____________________
Semnatura Semnatura
__________________________ ____________________
L.S.

PORSCHE LEASING ROMANIA IFN SA


Voluntari, Sos. Pipera – Tunari Nr. 2, Cladirea Porsche, Jud. Ilfov
J23/493/2004, CUI 12064199
RG-PJR-42-110182; RS-PJR-42-110032
Capital social 11.500.000 RON
Operator de date cu caracter personal nr. 990
Tel: +40 2082600; Fax: +40 2082614
e-mail: office@porschebank.ro
-1-