Sunteți pe pagina 1din 10

EVIDENTA MODIFICARILOR

Revizi Data Continut revizie Elaborat Verificat/Aprobat


a

0 Elaborare initiala

5
DECLARAŢIA DE POLITICĂ ŞI ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI
ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

S.C. ABC SRL în calitate de furnizor de servicii constand în activităţi de [domeniul de


activitate] şi-a stabilit o politică în domeniul calităţii pentru a-şi asigura o poziţie de varf în
domeniu.
Misiunea S.C. ABC SRL este să realizeze serviciile menţionate astfel încat calitatea
acestora să satisfacă necesităţile şi aşteptările clienţilor, precum şi cerinţele legale şi de
reglementare în domeniile în care îşi desfaşoară activitatea.
Politica declarată este susţinută prin:
• Etica în afaceri, loialitate;
• Orientarea organizaţiei către client.
Pentru ducerea la îndeplinire a acestei politici S.C. ABC SRL a iniţiat proiectarea,
documentarea şi implementarea unui Sistem de Management al Calităţii (SMC) în conformitate
cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001 :2001.
OBIECTIVELE STRATEGICE ale Organizaţiei sunt :
- creşterea satisfacţiei clienţilor prin aplicarea efectivă a Sistemului de Management al
Calităţii şi creşterea încrederii tuturor părţilor interesate în calitatea serviciilor oferite de
către S.C. ABC SRL;
- creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţii organizaţiei ;
- creşterea gradului de conştientizare al personalului prin cunoaşterea şi înţelegerea
principiilor pe care se bazează Sistemul de Management al Calităţii;
- creşterea gradului de motivare al personalului prin oferirea oportunităţii fiecarui angajat
de a-şi dezvolta propriul potenţial prin activităţile desfaşurate în cadrul societăţii, prin
educaţie şi instruire ;
- optimizarea gestionării resurselor materiale şi umane care influenţeaza calitatea
serviciilor oferite prin documentarea şi controlul proceselor.
- certificarea Sistemului de Management al Calităţii de un organism acreditat şi
desfaşurarea unor activităţi de îmbunătăţire continuă a acestuia.
În calitate de Director General [Presedinte] al S.C. ABC SRL mă angajez să transpun în
practică politica în domeniul calităţii prin implementarea, menţinerea în funcţiune şi
îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii prin:
• Comunicarea în cadrul organizaţiei a importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor, precum
şi a cerinţelor legale şi de reglementare;
• Asigurarea adecvării continue a politicii referitoare la calitate;
• Stabilirea, planificarea şi analiza obiectivelor derivate (obiectivelor specifice) din politica
referitoare la calitate;
• Conducerea analizelor efectuate de management;
• Asigurarea disponibilităţii resurselor, atât umane (personal calificat/instruit) cât şi
materiale (financiare, infrastructura performantă, mediu de lucru adecvat).
Prevederile Sistemului de Management al Calităţii sunt prezentate în Manualul de
Management al Calităţii şi în procedurile aferente şi sunt obligatorii, din momentul aprobarii, a
fi aplicate la toate nivelele de conducere şi de execuţie din S.C. ABC S.R.L.
Data : DIRECTOR GENERAL
[Nume Director General/Presedinte]
Capitolul 1 CUPRINS
Pagina

PAGINA DE GARDĂ
EVIDENTA MODIFICARILOR
DECLARAŢIA DE POLITICA REFERITOARE LA CALITATE A
MANEGEMENTULUI

1. CUPRINS

2. INTRODUCERE
2.1 Scop şi domeniu de aplicare
2.2 Referinţe normative
2.3 Definiţii şi prescurtări
2.3.1 Definiţii
2.3.2 Prescurtări

3. PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI
4. SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
4.1 Cerinţe generale
4.2 Cerinţe referitoare la documentaţie
4.2.1 Generalităţi
4.2.2 Manualul calităţii
4.2.3 Controlul documentelor
4.2.4 Controlul înregistrărilor

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 Angajamentul managementului
5.2 Orientarea către client
5.3 Politica referitoare la calitate
5.4 Planificare
5.4.1 Obiectivele calităţii
5.4.2 Planificarea sistemului de management al calităţii
5.5 Responsabilitate, autoritate şi comunicare
5.5.1 Responsabilitate şi autoritate
5.5.2 Reprezentantul managementului
5.5.3 Comunicarea internă
5.6 Analiza efectuată de management
5.6.1 Generalităţi
5.6.2 Elemente de intrare ale analizei
5.6.3 Elemente de ieşire ale analizei

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1 Asigurarea resurselor
6.2 Resurse umane
6.2.1 Generalităţi
6.2.2 Competenţă, conştientizare, instruire
6.3 Infrastructura
6.4 Mediu de lucru
7. REALIZAREA PRODUSULUI
7.1 Planificarea realizării produsului
7.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul
7.2.1 Determinarea cerinţelor referitoare la produs
7.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la produs
7.2.3 Comunicarea cu clientul
7.3 Proiectare şi dezvoltare
7.4 Aprovizionare
7.4.1 Procesul de aprovizionare
7.4.2 Informaţii pentru aprovizionare
7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat
7.5 Producţie şi furnizare de servicii
7.5.1 Controlul producţiei şi al furnizării serviciului
7.5.2 Validarea proceselor de producţie şi furnizarea de servicii
7.5.3 Identificare şi trasabilitate
7.5.4 Proprietatea clientului
7.5.5 Păstrarea produsului
7.6 Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare

8. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE


8.1 Generalităţi
8.2 Monitorizare şi măsurare
8.2.1 Satisfacţia clientului
8.2.2 Audit intern
8.2.3 Monitorizarea şi măsurarea proceselor
8.2.4 Monitorizareaşi măsurarea produsului
8.3 Controlul produsului neconform
8.4 Analiza datelor
8.5 Îmbunătăţire
8.5.1 Îmbunătăţire continuă
8.5.2 Acţiune corectivă
8.5.3 Acţiune preventivă

9. ANEXE
9.1 Procesele sistemului de management al calităţii şi interacţiunea dintre ele
9.2 Lista documentaţiei SMC
9.3 Tabel sinoptic de corespondenţă
9.4 Organigrama firmei
9.5 Cerinţe legale şi de reglementare aplicabile
Capitolul 2 INTRODUCERE

2.1 Scop şi domeniu de aplicare

Manualul Calităţii prezintă sistemul de management al calităţii implementat în cadrul SC ABC


SRL , în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001, pentru domeniul de activitate:
 [cod CAEN ]
Manualul Calităţii defineşte metodele de conducere folosite de SC ABC SRL pentru atingerea
obiectivelor politicii referitoare la calitate şi precizează structura organizatorică şi
responsabilităţile personalului implicat în organizarea, documentarea, implementarea şi
menţinerea SMC.
Manualul Calităţii elaborat are următoarele scopuri:
- de a prezenta politica referitoare la calitate, stabilită şi promovată de managementul de la
cel mai înalt nivel al SC ABC SRL;
- de a defini procesele, care sunt conduse unitar în cadrul SMC;
- de a preciza obiectivele calităţii, măsurile tehnico-organizatorice , mijloacele, resursele şi
metodele utilizate pentru a demonstra capabilitatea firmei de a oferi produse/servicii
conforme cu cerinţele specificate de clienţi si cu cele de reglementare aplicabile, pentru a
preveni apariţia de neconformităţi şi pentru a aplica îmbunătăţirea continuă în toate etapele
de activitate.
Manualul calităţii serveşte ca document de referinţă prin care se asigură:
- implementarea şi menţinerea SMC în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001:2001;
- prezentarea SMC în exteriorul societăţii, în relaţiile contractuale cu clienţii sau cu
organismul de certificare
Elementele descrise în acest manual, precum şi procedurile sistemului de management al
calităţii constituie practici obligatorii pentru întregul personal.
Cerinţele referenţialului , exprimate în cadrul documentelor SMC , sunt aplicabile pentru
procesele executate şi structurile organizatorice implicate în [domeniul de activitate], cu
următoarele excluderi :
• [Eventualele excluderi]
Alte eventuale excluderi posibile in viitor vor fi propuse de Reprezentantul managementului
pentru calitate si vor fi aprobate in sedintele de analiza a SMC efectuate de management.
Aceste excluderi nu afectează abilitatea şi responsabilitatea firmei de a furniza produse/servicii
care să satisfacă cerinţele clientului şi cerinţele legale şi de reglementare aplicabile.

2.2 Referinţe normative

SMC implementat de SC ABC SRL este în conformitate cu cerinţele standardelor:

SR EN ISO 9001:2001 - SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII- Cerinţe;


SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii – Principii fundamentale şi
vocabular;
SR EN ISO 9004:2001 - Sisteme de management al calităţii – Linii directoare pentru
îmbunătăţirea performanţelor;
SR EN ISO 19011:2003 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau
de
mediu
SR ISO/TR 10013:2003 - Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management al
calităţii
Cerinţe legale şi de reglementare aplicabile conform Anexei 9.5

2.3 Definiţii şi prescurtări

2.3.1 Definiţii
Pentru scopul prezentului manual se aplică termenii şi definiţiile din standardul SR EN ISO
9000:2001, Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.

2.3.2 Prescurtări
SMC - Sistem de management al calităţii
DG - Director General
RMC - Reprezentantul managementului pentru calitate
MC - Manualul Calităţii
PS - Procedură de sistem
PO - Procedură operaţională
Ac - Acţiune corectivă
Ap - Acţiune preventivă
Nc - Neconformitate
Capitolul 3 PREZENTAREA FIRMEI

SC ABC S.R.L. a fost infiintata in [Data infiintarii societatii]. Societatea a reusit sa se impuna
cu rapiditate pe piata romaneasca de ambalaje tiparite pe carton microondulat si ondulat,
datorita inaltului grad de profesionalism si a calitatii deosebite a produselor sale, devenind
una dintre cele mai importante firme producatoare de ambalaje.
SC ABC S.R.L. este unul din pricipalii furnizori de [produsele societatii].
[Descrierea detaliata a activitatii pentru care se doreste certificarea.]
La livrare produsele noastre sunt insotite de declaratia de conformitate in care se
specifica denumirea produsului si caracteristicile acestuia.
De la infiintare si pana in prezent firma a reusit sa-si dezvolte un portofoliu de clienti, cu
diverse obiecte de activitate, precum:
1.
2.
3.

Datele de contact ale S.C. ABC S.R.L. sunt:


Tel/Fax:
E-mail:
www.abc.ro
Societatea s-a dezvoltat treptat fiind acum o intreprindere mica dar foarte competitiva in
domeniul sau de activitate.

3.1 Sedii:
Sediul social al firmei este in [adresa] si are ca punct de lucru [adresa].

3.2 Obiectul de activitate al firmei

SC ABC S.R.L. executa si comercializeaza o gama larga de [produse/servicii ale societatii].

Pentru imbunatatirea continua a calitatii produselor livrate SC ABC S.R.L. a construit si


implementat un SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII care este descris in acest
MANUAL AL CALITATII.

3.3 Principalii furnizori

Furnizorii cei mai importanti ai organizatiei noastre sunt:


[1.
2.
3. ]
Capitolul 4 SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

4.1 Cerinţe generale

SC ABC SRL a stabilit, documentat şi implementat un SMC în concordanţă cu cerinţele


standardului SR EN ISO 9001:2001.
Pentru aceasta:
a) au fost identificate procesele necesare SMC şi modalitatea de aplicare a acestora în
întreaga societate;
b) s-au identificat furnizorii, clienţii şi alte părţi interesate pentru fiecare proces, atât interni cât
şi externi;
c) a fost stabilită succesiunea şi interacţiunea acestor procese;
d) s-au identificat pentru fiecare proces datele de intrare şi datele de ieşire;
e) s-au stabilit responsabilităţi şi autorităţi clare pentru managementul fiecărui proces;
f) au fost stabilite criteriile şi metodele necesare pentru a se asigura că execuţia şi controlul
acestor procese sunt eficace;
g) s-au luat măsuri pentru a se asigura disponibilitatea resurselor şi informaţiilor necesare
pentru a susţine operarea şi monitorizarea acestor procese;
h) s-au luat măsuri pentru monitorizarea, măsurarea şi analizarea acestor procese în vederea
îmbunătăţirii lor continue;
i) sunt implementate acţiuni necesare pentru obţinerea rezultatelor planificate şi
îmbunătăţirea continuă a acestor procese.
Procesele SMC din cadrul organizaţiei includ:
• procese de management al activităţilor;
• procese de realizare a produselor;
• procese de măsurare, analiză şi îmbunătăţire;
• procese de asigurarea resurselor.

În Anexa 9.1 este prezentată schema proceselor din SC ABC SRL şi interacţiunea dintre ele.

Activităţile ce se desfăşoară în cadrul acestor procese sunt prezentate în documentaţia


aferentă SMC.

Prezentul manual prezintă o abordare a managementului calităţii bazată pe proces, pentru


implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii SMC, cu scopul principal, de creştere continuă a
satisfacţiei clienţilor firmei, prin îndeplinirea tuturor cerinţelor lor.
Prin această abordare se exercită un control asupra legăturii, combinării şi interacţiunii
proceselor din cadrul firmei. De asemeni, se pun în evidenţă:
- înţelegerea şi îndeplinirea cerinţelor;
- clasificarea proceselor în funcţie de valoarea adăugată;
- performanţa şi eficacitatea proceselor;
- îmbunătăţirea continuă a proceselor pe baza măsurilor obiective

4.2 Cerinţe referitoare la documentaţie

4.2.1 Generalităţi
Pentru a stabili modul în care cerinţele, aplicabile şi specificate, ale SMC vor fi îndeplinite, SC
ABC SRL stabileşte şi utilizează proceduri documentate ale SMC în scopul asigurării
identificării, definirii, controlului, verificării, măsurării, monitorizării şi analizării diferitelor
procese ale SMC, în ceeace priveşte eficacitatea implementării, punerii în aplicare şi a
conformităţii cu standardul de referinţă, a rezultatelor SMC în raport cu cerinţele şi
îmbunătăţirea continuă

Documentaţia SMC , construit şi implementat în SC ABC SRL include:


• Declaraţia documentată privind politica referitoare la calitate şi obiectivele calităţii;
• Manualul Calităţii;
• Proceduri documentate cerute de standardul SR EN ISO 9001:2001, denumite în
continuare proceduri de sistem (PS);
• Alte documente necesare planificării, operării şi controlului eficace a proceselor din
societate, definite în continuare proceduri operaţionale (PO);
• Înregistrări ale calităţii, rezultate ca urmare a desfăşurării proceselor din societate.

Gradul de detaliere şi prezentare a documentaţiei SMC este în concordanţă atît cu cu


activităţile desfăşurate în cadrul societăţii cât şi cu complexitatea şi interacţiunea dintre
procese.
Documentaţia SMC este prezentată atât pe suport material ( hârtie) cât şi pe suport informatic.
Documentaţia SMC aplicabilă în cadrul SC ABC SRL este structurată ca în figura 1.

Lista documentaţiei SMC este prezentată în Anexa 9.2

Documentele SMC sunt formulate simplu, fără ambiguităţi, ele indicând metodele utilizate de
SC ABC SRL pentru implementarea politicii privind calitatea şi pentru îndeplinirea obiectivelor
referitoare la calitate.
Prevederile acestor documente sunt cunoscute şi implementate la toate nivelurile, iar eficienţa
acestora se verifică periodic prin audituri interne.

Documentele SMC aplicabile în cadrul firmei sunt identificate în “Lista de referinţă a


documentelor asociate calităţii”, cod:PS-4.2.3-F-03 ed.1/rev.0
Înregistrările cerute de standardul de referinţă, ce furnizează dovezi ale implementării,
menţinerii şi îmbunătăţirii SMC, sunt identificate în “Lista formularelor în vigoare”, cod:PS-
4.2.3-F-04 ed.1/rev.0
În Anexa 9.3 este prezentat tabelul sinoptic al echivalenţei cerinţelor din SR EN ISO
9001:2001 cu capitolele din prezentul manual precum şi structura documentaţiei SMC asociată
acestora.
Cerinţe ale standardului de referinţă,
inclusiv cerinţe legale şi de reglementre
aplicabile
Politica referitoare la
calitate,
Obiectivele calităţii

Analize ale
managementului,
Programe de
îmbunătăţire
Manualul Calităţii
Proceduri de sistem cerute de standardul
SR EN ISO 9001:2001
-Controlul documentelor
-Controlul înregistrărilor
-Audit intern
-Controlul produsului neconform
-Acţiuni corective
-Acţiuni preventive
Alte proceduri calitate (proceduri
operaţionale)

Înregistrări cerute de SR EN ISO 9001:2001

Figura 1 Structura documentaţiei SMC

[Comandati online intreg manualul de la www.mcsconsulting.ro. Asteptam intrebarile si


sugestiile dumneavoastra!]

S-ar putea să vă placă și