Sunteți pe pagina 1din 6

Aprob

________________
Şeful Catedrei Filosofie şi Antropologie

PLANUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

a masterandei(ului) Leontean Oleg


specialitatea
Antropologie aplicată (07/12-17/01 2010)

Coordonatorul practicii Lilia Plugaru,doctor în sociologie.

Obiectivul planificat Realizare Observaţii/Semnătura


coordonatorului
1.Elaborarea planului
preliminar al tezei de PLAN A fost realizat
masterat:

CAPITOLUL 1:ASPECTE ANTROPOLOGICE


ALE CERCETARII FAMILIEI.

1:1 Familia:Delimitari conceptuale

1:2 Statuturi şi roluri ale familiei contemporane

1:3 Familia şi sisteme de rudenie

CAPITOLUL 2:FAMILIA MOLDOVENEASCĂ ÎN


SOCIETATEA CONTEMPORANĂ.

2:1 Modificările în comportamentele familial la etapa


actuală.

2:2 Impactul schimbărilor sociale asupra sistemului de


valori ale familiei contemporane moldovenesti.

2:3 Funcţiile educaţionale ale familiei moderne.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXĂ

ADNOTARE

1
2. Studierea A fost realizat
standardelor şi REGULAMENTU,
rigorilor naţionale şi
internaţionale pentru V.Ţapoc Disertaţia ştiinţifică,Chişinău 2000.
întocmirea unei
lucrări de magistru

3. Întocmirea listei A fost realizat


preliminare:
- a bibliografiei 1. Alland A., An Introduction to Cultural Antropology. John
la tema tezei
de master Wiley & Sons Inc, 1981.

2. Anuarul statistic al Republicii Moldova. Biroul National de

Statistica al Republicii Moldova. Chisinau, 2009.

3. Baber M. K., Allen R. K., Women and Families. New-York,

1992.

4. Batir D., Familia in dinamica societatii. Sibiu: Editura

Universitatii Lucian Blaga, 2004.

5. Băran-Pescaru Adina, Familia azi. O perspectivă

sociopedagogică. Bucureşti: Editura Aramis, 2004

6. Berndt J.T. Child Development. Orlando, 1992.


2
7. Bonte P., Izard M., Dictionar de etnologie si antropologie. Iasi:

Editura Polirom, 1999.

8. Bulai T., Fenomenul migraţiei şi criza familială. Iaşi: Editura

Lumen, 2006.

9. Burke P., Istorie şi teorie socială, Humanitas, Bucureşti, 1999.

10. Ferreol G., Cauche P., Duprez J. M., Gadrey N., Simon M.,

Dicţionar de sociologie. Bucureşti, 1998.

11. Ciuperca C., Viitorul Familiei – Perspective si Ipoteze,

Calitatea Vietii, XII, nr. 1-4, 2000, pag. 135-142.

12. Gonţa V. Impactul familiei temporar dezintegrate asupra

personalităţii copilului // IMPACT, Nr.1, 2005.

13. Googy J., Familia europeana. O incercare de antropologie

istorica. Iasi: Editura Polirom, 2003.

14. Johnson A. G., Dicţionarul Blackwell de sociologie. Bucureşti:

Editura Humanitas, 2007.

15. Hall C., S., Gardner L., Theories of Personality. New-York,

1960.

16. Harris C., Relaţiile de rudenie, trad. A. Opriţă, pref. M.

Voinea, Ed. CEU Du Style, Bucureşti, 1998, p. 16-17.

17. Howe D., Introducere în teoria asistenţei sociale. Bucureşti:

Mark Link, UNICEF, 2000.

18. Iluţ P., Sociopsihologia şi antropologia familiei. Iaşi: Editura

Polirom 2005.

19. Luca C., Psihologia dezvoltării copilului. Bucureşti: Editura

Fundaţiei Generaţia, 2003.

3
a metodelor aplicate În această lucrare am folosit câteva metode care m-au
în cercetare ajutat să analizez partea practică, adică cu ajutorul acestor
metode ce le-am folosit mi-a fost mai uşor dă demonstrez
rezultatele pe care le-am realizat. Metodele care le-am folosit
sunt: Interviul; observaţia şi studiul de caz. Obiectul propriu
al interviului este acela al opiniilor, al atitudinilor, al modului
de percepere (înţelegere) şi al cunoştinţelor despre fenomene
sau evenimente date. El presupune o relaţie, un dialog între
doi termeni. Aspectul cel mai important într-un interviu constă
în faptul că prin acesta se obţin mai multe informaţii despre
motivaţiile, aspiraţiile, obiectivele, atitudinile şi valorile
persoanelor. Prin interviul pe care l-am aplicat persoanelor, s-a
dovedit a fi de mare ajutor, deoarece nu conţine multe
întrebări, de asemenea întrebările sunt folosite cu un limbaj
simplu pe înţelesul respondentului.

Un studiu de caz demonstrează, modul în care


problema a fost identificată, care dintre soluţii a fost aleasă şi
evidenţiază rezultatul final, pentru un domeniu anume Studiu
de caz iese în evidenţă prin limbajul folosit. Studiu de caz este
de asemenea o metodă care se foloseşte foarte des, unde
persoana aflată în conflict relatează despre cazul său foarte
amănunţit ce sa întâmplat şi cum s-a întâmplat, care sunt
persoanele afectate de pe urma acestor neînţelegeri, şi de
asemenea persoana dată ar fi bine ca să primească câteva
sfaturi ca să ştie cum ar putea să o ajute mai departe în viaţă
sa. Studiul de caz ca de altfel şi interviul, observaţia se
bazează pe calitatea rezultatelor şi mai puţin pe cantitatea lor.

Observaţia este considerată, de cele mai multe ori,


explicit sau implicit, ca fiind prima şi cea mai simplă metodă
de cercetare. Observaţia a fost folosită în această cercetare
deoarece este foarte importantă în realizarea unui interviu prin
faptul că prin observare a persoanele intervievate au mişcări
„ale capului şi privirii în direcţia stimulului, contracţia
muşchilor, apropierea şi coborârea sprâncenelor, oprirea
respiraţiei în faza inspiratorie şi inhibiţia mişcărilor
capului”. ce sunt intervievate poate spune sau poate face
unele gesturi, care pot fi interpretate. Ele ne ajută prin faptul
că fiecare gest în parte are o semnificaţie importantă.

a izvoarelor şi
bibliografiei la
subiectul tezei

4. Obţinerea Mastranda M.Isac a conlucrat în permanenţă cu coordonatorul A fost realizat


ghidajului ştiinţific S.Coandă; a fost coordonat şi elaborat planul tezei de
metodologic din master, lista bibliografică necesară pentru cercetarea temei,
partea conducătorului
formulate obiectivele si ipoteza lucrării.
ştiinţific al tezei de
magistru

4
În continuare s-a convenit asupra conţinutului capitolului I şi
capitolul II al tezei.

1. Studierea literaturii Am studiat în special S.Chelcea, M. Miftodi, V.Bodrug-Lungu A fost realizat


de specialitate şi a
metodelor ce urmează
a fi aplicate în
cercetare

2. Evaluarea Au fost propuse aplicarea metodelor de Interviu şi Studiu de caz


strategiilor aplicabile
pentru teza de
magistru
1. Cercetarea Au fost studiate sursele din cadrul Cercetări Calitative în A fost realzat
bibliografiei şi a Antropologie, Bibliotecii AŞM, Bibliotecii USM, Bibliotecii
surselor: în cadrul Naţională. Centru Gender
Centrului de Cercetări
Calitative în
Antropologie,
Bibliotecii AŞM,
Bibliotecii USM,
Bibliotecii Naţionale,
Bibliotecii ANRM

2. Întocmirea unui A fost întocmită şi se conţine în bibliografia tezei de master


fişier bibliografic, în A fost realizat
conformitate cu
normele ştiinţifice

1. Prelucrarea şi A fost prelucrat şi sistematizat materialul bibliografic parţial A fost realizat


sistematizarea
materialului
bibliografic şi a
surselor depistate.

1. Schiţarea A fost schiţată întroducerea cu compartimentele: Actualitatea A fost realizat


introducerii temei; obiectivele şi sarcinile, metodelele utilizate şi structura
metodologice a tezei. tezei

2. Sistematizarea A fost sistematizată bibliografia A fost realizat


bibliografiei

3.Completarea listei A fost completată cu următoarele surse: A fost realizat


izvoarelor şi 1. Adrian Hatos – Sociologia educaţiei, Polirom,
bibliografiei la teza de 2006
magistru 2. Adrei Cosmovici – Psihologie generală, Polirom,
2005
3. Cătălin Zamfir, Laura Stoica – O nouă provocare:
dezvoltare socială, Polirom, 2004
4. Iluţ Petru – Valori, atitudini şi comportamente
sociale, Iaşi, 2004
5. S.Chelcea Metodologia cercetării sociologice,
Metode cantitative şi calitative, Bucureşti, 2004
6. Irina Lulic – Metode avansate în cercetarea
socială, Iaşi, 2004
7. Pirre Bonte, Michele Izart – Dicţionar de
etnologie şi antropologie, Polirom, 2007
8. A.Mihu – Antropologie culturală, Dacia, Cluj-
Napoca 2002
9. Maria Voinea – Psihologia familiei, Bucureşti,
5
1996
10. Birch Ana - Psihologia dezvoltării, Tehnică,
Bucureşti, 2000.
11. Dafinoiu Ion - Elemente de psihoterapie
integrativă, Polirom, Iaşi, 2000.
12. Prelici, Viorel - A educa înseamnă a iubi,
Bucureşti, 1997.
A fost realizat
4. Întocmirea şi A fost întocmit în coordonare cu conducătorul S.Coandă,
prezentarea raportului dr.hab., conf.univ.
individual detaliat al
practicii

A fost realizat
4. Discutarea A fost discutată la susţinerea prealabilă în data de 29 aprilie
rezultatelor cercetării
şi a obiectivelor în
scopul continuării
efective a activităţii
privind finisarea
cercetării temei cu
conducătorul ştiinţific
al tezei şi la catedră

S-ar putea să vă placă și