Sunteți pe pagina 1din 21

PARTEA a II-a

UTILIZAREA METODEI ELABORATE


DE I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI PENTRU
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE
ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L.


EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
CAPITOLUL 4
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE
MUNCĂ „STRUNGAR – BORVERK – IST “
DIN CADRUL
S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.

4.1.Procesul de muncă

Procesul de muncă are drept scop prelucrarea prin strunjire, alezare şi frezare prin
intermediul strungurilor şi borverk-urilor, a diverselor componente semifabricate metalice,
în vederea realizării produsului finit.

4.2.Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat


mijloace de producţie
a.Mijloace de producţie:
• Maşini – unelte pentru strunjit – strunguri :
o SM 320
o SM 400
o SMA 800
o SMA 580
• Maşini – unelte pentru alezat şi frezat (borverk-uri) :
o AF 85
o AF 100
• Maşină de mortezat;
• Maşină de danturat MD 250 ;
• Maşini de găurit în coordonate:
o GC 2 M 960
o MICROMAT 4B
ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 31
EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
• Maşini de găurit cu două axe :
o MAS WKV 100
o Chinezească
• Mese rotative (de divizare) plane şi basculante;
• Macara pod rulant bigrindă cu electropalan cu sarcina maximă 5 t ;
• Macara pod rulant bigrindă cu electropalan cu sarcina maximă 3,2 t ;
• Macara monogrindă cu electropalan, grindă fixă cu sarcina maximă 1 t;
• Semifabricate metalice ;
• Maşină de polizat portabilă ;
• Maşini de polizat fixe (polizoare duble) ;
• Maşini de ascuţit ;
• Maşină pentru lipit plăcuţe de carburi metalice ;
• Burghie, alezoare, scule de hornuit ;
• Containere pentru semifabricate ;
• Containere pentru deşeuri metalice (şpan, pulberi, aşchii) ;
• Ulei pentru ungere, uleiuri de răcire, emulsii pentru racire ;

b.Sarcina de muncă
• Aplicarea tehnologiilor, instrucţiunilor şi procedurilor specifice
compartimentului ;
• Cunoaşterea modului de operare pe strunguri şi borverk-uri (utilajele de alezat
şi frezat) ;
• Capacitatea de a citi şi folosi schiţe şi alte documente de acest gen şi de a stabili
modul de execuţie al operaţiilor de strunjire, alezare şi frezare : adică selectarea
vitezei, a ustensilelor şi materialelor, uneltelor de fixat şi pieselor de lucru ;
• Reglarea dispozitivelor maşinii ; prelucrarea cu maşinile a pieselor de diferite
forme şi mărimi pentru a fi aduse la dimensiuni, acurateţe şi grad de finisare
specificat;
• Efectuarea de tăieturi fine;
• Întreţinerea utilajelor folosite;
• Respectarea normelor de Sănătate şi Securitate în Muncă şi Situaţii de Urgenţă ;
• Răspundere la solicitările organizaţiei pentru realizarea obiectivelor de
producţie;

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 32


EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
• Respectarea programul de lucru stabilit prin Regulamentul de Ordine
Interioară;
• Răspunderea faţă de calitatea procesului de pe utilajele pe care lucrează.

c.Mediul de muncă
Executantul îşi desfăşoară activitatea într-o incintă închisă, hală de produţie, la toate
utilajele de strunjit, alezat şi frezat (strunguri, borverk-uri) pentru care este autorizat :
• Iluminat natural şi artificial ;
• Ventilaţie naturală şi artificială ;
• Curenţi de aer pe traseul de lucru ;
• Gaze toxice de la locurile de muncă învecinate.

4.3.Factorii de risc identificaţi

A.Factori de risc proprii mijloacelor de producţie


a.Factori de risc mecanic:
• Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare de către strunguri, borverk-
uri, polizoare, maşini de găurit, etc...
• Lovire de către mijloacele de transport auto şi motostivuitor la
deplasarea prin incinta fabricii; posibilitate de accidentare în timpul deplasării la
/de la serviciu precum şi pe căile de acces;
• Rostogolire de piese (semifabricate) neasigurate împotriva deplasărilor
necontrolate;
• Cădere liberă de piese, scule, materiale poziţionate incorect sau la manipularea
manuală;
• Proiectare de şpan, aşchii, pulberi metalice, material abraziv la operaţiile
de strunjire, alezare - frezare, polizare;
• Balansul cârligului podului rulant - lovire accidentală la deplasarea în incinta
secţiei;
• Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare, înţepătoare).
• Vibraţii ale maşinii unelte – borverk-ului, în timpul funcţionării acesteia ;
b.Factori de risc termic:

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 33


EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
• Contactul accidental cu suprafeţe foarte calde - semifabricate incandescente (t ≈
1150°C).
c.Factori de risc electric:
• electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas.
d.Factori de risc chimic:
• lucrul cu substanţe inflamabile – ulei.
B.Factori de risc proprii mediului de muncă
a.Factori de risc fizic:
• Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi neetanşeităţile halei de producţie;
• Zgomot provenit de la locurile de muncă învecinate;
• Calamităţi naturale – seism;
• Pulberi pneumoconiogene în atmosfera locului de muncă (particule, pulberi metalice
fine etc.).

b.Factori de risc chimic:


• Fum, gaze, vapori toxici de la locurile de muncă învecinate.

C.Factori de risc proprii sarcinii de muncă


a.Conţinut necorespunzător :
• Depozitarea materialelor ce urmează a fi prelucrate pe căile de acces din
incinta secţiei ;
• Lucrul la utilaje (strunguri, borverk-uri), fără ca lucrătorii să posede documentaţia
necesară : desene de execuţie, fişe tehnologice, planuri de operaţii, scheme de ungere
şi instrucţiuni speciale de securitatea muncii corelate cu prevederile din cartea
tehnică a utilajului;
b.Suprasolicitare fizică:
• Efort static prelungit la postul de lucru;
• Efort dinamic la manipularea maselor mari ;
c.Suprasolicitare psihică:
• Suprasolicitarea atenţiei la mişcările repetitive de ciclu scurt sau la respectarea
documentaţiei de execuţie a produsului finit ;

D.Factori de risc proprii executantului


a.Acţiuni greşite:

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 34


EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
• Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă;
• Pornirea defectuoasă a maşinii unelte (strungului, borverk-ului);
• Pornirea utilajului, fără alegerea regimului de lucru corepunzător operaţiei care se
execută, sculelor utilizate şi materialului piesei de prelucrat;
• Fixarea necorespunzătoare a pieselor de prelucrat;
• Comandă greşită la utilaj ( - prindere mână);
• Reglarea parametrilor de lucru la valori necorespunzătoare;
• Lucrul fără rabatarea ecranelor şi dispozitivelor de protecţie;
• Părăsirea utilajelor în timpul funcţionării;
• Efectuarea de operaţii de remediere a instalaţiilor electrice ale maşinilor-unelte;
• Lucrul cu cuţite uzate, burghie uzate, scule uzate, etc...;
• Deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile de acces auto, sub sarcina
utilajelor de ridicat, pe direcţia de degajare a reziduurilor metalice, etc...;
• Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare.
b.Omisiuni:
• Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă;
• Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare.

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 35


EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
: NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 11
MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
roducţie 4.4.FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb

MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE: ing.sp. G


R – BORVERK -IST ing. Maniţiu I, ec. Cireş Marius
CLA
CONSE-CINŢA
ENTA CLASA DE DE
FACTORI DE RISC MAXIMĂ
UI DE CLASA DE PROBA-BILITATE GRAVI- PROB
IDENTIFICAŢI PREVI-
TATE BILIT
Ă ZIBILĂ
E
1 2 3 4 5
E DE FACTORI DE RISC 1. Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare de INV gr. III 4 5
ŢIE MECANIC către borverk-uri, polizoare, maşini de găurit, etc...
2. Lovire de către mijloacele de transport auto şi DECES 7 2
motostivuitor la deplasarea prin incinta fabricii;
posibilitate de accidentare în timpul deplasării la/de la
serviciu precum şi pe căile de acces;
3.Rostogolire de piese (semifabricate) neasigurate ITM 45- 3 3
împotriva deplasărilor necontrolate; 180 zile
4.Cădere liberă de piese, scule, materiale poziţionate ITM 45- 3 3
incorect sau la manipularea manuală; 180 zile
5.Proiectare de şpan, aşchii, pulberi metalice, material INV gr. III 4 3
abraziv la operaţiile de alezare - frezare, polizare;
6.Balansul cârligului podului rulant - lovire accidentală la DECES 7 1
deplasarea în incinta secţiei;
7.Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare, ITM 3-45 2 6
înţepătoare); zile
8.Vibraţii ale maşinii unelte – borverk-ului, în timpul ITM 3-45 2 5
funcţionării acesteia; zile
FACTORI DE RISC 9.Contact accidental cu suprafeţe foarte calde - INV gr. III 4 2
TERMIC semifabricate incandescente (t ≈ 1150 °C);
FACTORI DE RISC 10.Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, DECES 7 1
ELECTRIC tensiune de pas;
FACTORI DE RISC 11.Lucrul cu substanţe inflamabile–ulei; DECES 7 1
CHIMIC
L FACTORI DE RISC 12.Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi ITM 3-45 2 6
CĂ FIZIC neetanşeităţile halei de producţie ; zile
13.Zgomot provenit de la locurile de muncă învecinate; ITM 3-45 2 5
zile
14.Calamităţi naturale–seism; DECES 7 1
15.Pulberi pneumoconiogene în atmosfera locului de ITM 3-45 2 6
muncă (particule, pulberi metalice fine etc.); zile
FACTORI DE RISC 16.Fum, gaze, vapori toxici de la locurile de muncă DECES 7 1
CHIMIC învecinate;
NA CONŢINUT NECO- 17. Depozitarea materialelor ce urmează a fi prelucrate pe ITM 3-45 2 6
CĂ RESPUNZǍTOR căile de acces din incinta secţiei; zile
18.Lucrul la utilaje (strunguri, borverk-uri), fără ca ITM 45-180 3 5
lucrătorii să posede documentaţia necesară; zile
SUPRASOLICITA-RE 19. Efort static prelungit la postul de lucru ; ITM 3-45 zile 2 6
FIZICǍ 20. Efort dinamic la manipularea maselor mari ; ITM 3-45 2 5
zile

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 36


EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
SUPRASOLICITA-RE 21. Suprasolicitarea atenţiei la mişcările repetitive de ciclu ITM 3-45 2 6
PSIHICǍ scurt, sau la respectarea documentaţiei de execuţie a zile
produsului finit ;
ANT ACŢIUNI GREŞITE 22.Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de DECES 7 1
muncă ;
23. Pornirea defectuoasă a maşinii unelte (borverk-ului); DECES 7 1
24. Pornirea utilajului, fără alegerea regimului de lucru DECES 7 2
corepunzător operaţiei care se execută, sculelor utilizate şi
materialului piesei de prelucrat;
25. Fixarea necorespunzătoare a pieselor de prelucrat; DECES 7 1
26. Comandă greşită la utilaj (- prindere mână); INV gr. III 4 2

27. Reglarea parametrilor de lucru la valori necorespunză- INV gr. III 4 2


toare;
28. Lucrul fără rabatarea ecranelor şi dispozitivelor de INV gr. III 4 2
protecţie ;
29. Părăsirea utilajelor în timpul funcţionării; DECES 7 1
30. Efectuarea de operaţii de remediere a instalaţiilor DECES 7 1
electrice ale maşinilor-unelte;
31. Lucrul cu cuţite uzate, burghie uzate, scule uzate, etc... DECES 7 1
32. Deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile de DECES 7 1
acces auto, sub sarcina mijloacelor de ridicat, pe direcţia
de degajare a reziduurilor metalice etc...;
33. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, DECES 7 1
dezechilibrare ;
OMISIUNI 34. Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul DECES 7 1
de muncă
35. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a DECES 7 2
celorlalte mijloace de protecţie din dotare

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 37


EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

n
∑ri ⋅R i
i =1
Nr = n
∑ri
i =1

unde i = 1 şi n = 35

Nr = [1(5 x 5) + 5(4 x 4) + 29(3 x 3)] / [1 x 5 + 5 x 4 + 29 x 3] = 3,27


Nr = 3,27

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 38


EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: STRUNGAR – BORVERK -IST
Nivel global de risc: 3,27

C
IS 6
R
E
D 5
E
4
L
A
TI
R 3
A
P
I 2
R
1
U
L
E
V 0
I
1

5
F3

F9
F1

F5

F7

F1

F1

F1

F2

F2

F3
F1

F1

F2

F2

F2

F3

F3
N FACTORI DE RISC

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 39


EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
LEGENDǍ

F Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare de către borverk-uri, polizoare,


1 maşini de găurit, etc...
-
F Lovire de către mijloacele de transport auto şi motostivuitor la deplasarea prin
incinta fabricii; posibilitate de accidentare în timpul deplasării la/de la serviciu precum
2
şi pe căile de acces;;
-
F Rostogolire de piese (semifabricate) neasigurate împotriva deplasărilor
necontrolate;
3
-
F Cădere liberă de piese, scule, materiale poziţionate incorect, sau la manipularea
manuală ;
4
-
F Proiectare de şpan, aşchii, pulberi metalice, material abraziv la operaţiile de alezare -
frezare, polizare;
5
-
F Balansul cârligului podului rulant - lovire accidentală la deplasarea în incinta secţiei;
6
-
F Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare, înţepătoare) ;
7
-
F Vibraţii ale maşinii unelte–borverk-ului, în timpul funcţionării acesteia;
8
-
F Contact accidental cu suprafeţe foarte calde - semifabricate incandescente ( t ≈
1150 °C);
9
-
F Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas ;
1
0
-
F Lucrul cu substanţe inflamabile – ulei ;
1

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 40


EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
F Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi neetanşeităţile halei de producţie ;
1
2
-
F Zgomot provenit de la locurile de muncă învecinate ;
1
3
-
F Calamităţi naturale – seism ;
1
4
-
F Pulberi pneumoconiogene în atmosfera locului de muncă (particule, pulberi metalice
fine etc.);
1
5
-
F Fum, gaze, vapori toxici de la locurile de muncă învecinate;
1
6
-
F Depozitarea materialelor ce urmează a fi prelucrate pe căile de acces din incinta secţiei;
1
7
-
F Lucrul la utilaje (borverk-uri), fără ca lucrătorii să posede documentaţia necesară);
1
8
-
F Efort static prelungit la postul de lucru ;
1
9
-
F Efort dinamic la manipularea maselor mari;

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 41


EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
F Suprasolicitarea atenţiei la mişcările repetitive de ciclu scurt, sau la respectarea
documentaţiei de execuţie a produsului finit ;
2
1
-
F Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă;
2
2
-

F Pornirea defectuoasă a maşinii unelte (borverk-ului);


2
3
-
F Pornirea utilajului, fără alegerea regimului de lucru corepunzător operaţiei care se
execută, sculelor utilizate şi materialului piesei de prelucrat;
2
4
-
F Fixarea necorespunzătoare a pieselor de prelucrat;
2
5
-
F Comandă greşită la la utilaj (- prindere mână) ;
2
6
-
F Reglarea parametrilor de lucru la valori necorespunză-toare;
2
7
-
F Lucrul fără rabatarea ecranelor şi dispozitivelor de protecţie;
2
8
-

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 42


EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
F Părăsirea utilajelor în timpul funcţionării;
2
9
-
F Efectuarea de operaţii de remediere a instalaţiilor electrice ale maşinilor-unelte;
3
0
-

F Lucrul cu cuţite uzate, burghie uzate, scule uzate, etc...


3
1
-
F Deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile de acces auto, sub sarcina mijloacelor
de ridicat, pe direcţia de degajare a reziduurilor metalice etc...;
3
2
-
F Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
3
3
-
F Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă;
3
4
-
F Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie
din dotare;
3
5
-

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 43


EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 44
EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
4.5.Fişa de măsuri propuse
Locul de muncǎ: „BORVERK-IST”

NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
0 1 2 3
1. F1: Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare 5 Măsuri tehnice:
de către polizor, maşina de debitat etc. - repararea şi montarea tuturor dispozitivelor de protecţie.
Măsuri organizatorice:
- verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor înainte de
începerea lucrului;
- interzicerea începerii sau continuării lucrului dacă se constată lipsa,
deteriorarea sau amplasarea incorectă a dispozitivelor de protecţie;
- instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se respectă
regulile de securitate.

2. F2: Lovire de către mijloacele de transport auto 4 Măsuri organizatorice:


şi motostivuitor la deplasarea prin incinta fabricii; - instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării codului de circulaţie
posibilitate de accidentare în timpul deplasării la/de la rutieră şi a restricţiilor legate de zonele de circulaţie.
serviciu precum şi pe căile de acces;
3. F5: Proiectare de şpan, aşchii, pulberi metalice, material 4 Măsuri tehnice:
abraziv la operaţiile de alezare - frezare, polizare; - verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor înainte de
începerea lucrului.
Măsuri organizatorice:
- instruirea cu privire la necesitatea utilizării ecranelor de protecţie, a
ochelarilor de protecţie, a mănuşilor de protecţie, cât şi a celorlalte mijloace de
protecţie;

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 45


EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
- semnalizarea corespunzătoare a riscurilor la locurile de muncă

4. F18 Lucrul la utilaje (borverk-uri), fără ca lucrătorii să 4 Măsuri organizatorice:


posede documentaţia necesară; - instruirea privind interzicerea lucrului la maşinile unelte–borverk-uri, fără ca
lucrătorii să posede documentaţia necesară (desene, fişe tehnologice, planuri
de operaţii, scheme de ungere şi instrucţiuni speciale de securitatea muncii
corelate cu prevederile din cartea tehnică a utilajului);

5. F24 Pornirea utilajului, fără alegerea regimului de lucru 4 Măsuri organizatorice:


corepunzător operaţiei care se execută, sculelor utilizate - instruirea privind interzicerea pornirii utilajului, fără alegerea (în prealabil
şi materialului piesei de prelucrat; pornirii), a regimului de lucru corepunzător operaţiei care se execută, sculelor
utilizate şi materialului piesei de prelucrat.

6. F35: Neutilizarea echipamentului individual de 4 Măsuri tehnice:


protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare - dotarea lucrătorilor cu EIP corespunzător activităţii ce urmează a fi
desfăşurată;
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor
de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de
protecţie etc.;
- verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei,
şi/sau prin sondaj, din parte şefilor ierarhic superiori.

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 46


EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
4.6.Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „STRUNGAR-


BORVERK – IST” este egal cu 3,27 valoare ce îl încadrează în categoria
locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre mediu, el nedepǎşind limita
maximǎ acceptabilǎ (3,5).
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul
de 35 factori de risc identificaţi numai şase depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea
3:
o unul încadrându-se în categoria factorilor de risc
mare,
o ceilalţi cinci încadrându-se în categoria factorilor de
risc mediu.
Cei şase factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
 F1: Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare de către polizor, maşina
de debitat etc. – nivel de risc parţial 5;
 F2: Lovire de către mijloacele de transport auto şi motostivuitor la
deplasarea prin incinta fabricii; posibilitate de accidentare în timpul deplasării
la/de la serviciu precum şi pe căile de acces – nivel de risc parţial 4;
 F5: Proiectare de şpan, aşchii, pulberi metalice, material abraziv la operaţiile de
strunjire, polizare – nivel de risc parţial 4;
 F18 : Lucrul la utilaje (borverk-uri), fără ca lucrătorii să posede documentaţia
necesară – nivel de risc parţial 4;
 F24: Pornirea utilajului, fără alegerea regimului de lucru corepunzător
operaţiei care se execută, sculelor utilizate şi materialului piesei de
prelucrat – nivel de risc parţial 4;
 F35: Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte
mijloace de protecţie din dotare – nivel de risc parţial 4.

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 47


EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
Pentru diminuarea sau eliminarea celor şase factori de risc (care se situează în
domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în „Fişa de măsuri
propuse”.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se


prezintă după cum urmează:
• 31,43 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
• 14,28 %, factori proprii mediului de muncă;
• 14,28 %, factori proprii sarcinii de muncă;
• 40,01 %, factori proprii executantului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 65,71 % dintre factorii de risc


identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 48


EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 49
EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: „STRUNGAR – BORVERK -IST”
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,27

FACTORI PROPRII
MIJLOACELOR DE PRODUCTIE

FACTORI PROPRII MEDIULUI


31,43%
40,01% DE MUNCA

FACTORI PROPRII SARCINII


DE MUNCA

14,28% 14,28%
FACTORI PROPRII
EXECUTANTULUI

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. 50


EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.