Sunteți pe pagina 1din 40

Numãrul 19

ESURSE SPIRITUALE P R I M Ã VA R A 2 0 0 7

T
Allan Anderson
rezirea de pe Strada Azusa
Cãtre toate punctele cardinale:
Strada Azusa ºi Penticostalismul global . . . . . . 1
Au avut loc diverse treziri spirituale, la interval de câþiva
ani, în diferite locuri din lume. Aceste treziri spirituale
au fost caracterizate de un caracter penticostal
indiscutabil ºi de manifestarea darurilor Duhului,
cum ar fi cel al vindecãrilor, al vorbirii în alte limbi,
al prorociei ºi al minunilor.
Cecil M. Robeck Strada Azusa: 100 de ani mai târziu . . . . . . . . 4
„Pentru cel cu mintea sobrã, toate acestea sunt nebunii.
Este de neconceput ca vreo persoanã inteligentã sã fie
prinsã într-o astfel de încurcãturã absurdã a unei manii
religioase. O simplã vizitã în acel loc este suficientã
pentru a dezgusta orice persoanã serioasã, iar cu cât
lumina zilei strãluceºte tot mai mult asupra sa, cu atât
mai puþini oameni vor mai avea de a face cu aceasta,
chiar dacã aceºtia vor fi oameni simpli, cu puþinã educaþie
biblicã sau de alt fel."- Los Angeles Daily Times

Cecil M. Robeck William J. Seymour: Un prim model


de conducere penticostalã . . . . . . . . . . . . . . . . 18
William Joseph Seymour, care a slujit ca pastor al
Misiunii de pe Strada Azusa din Los Angeles din anul 1906
pânã la moartea sa, pe 28 septembrie 1922, ne oferã
un excelent exemplu cu privire la modul în care mulþi
dintre primii lideri penticostali au slujit.

Vinson Synan Moºteniri trainice ale Trezirii


de pe strada Azusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Acei credincioºi umili care se adunau pe strada Azusa
în 1906 nu ºi-au imaginat rezultatele istorice ale trezirii
pe care au ajutat-o sã se declanºeze în Los Angeles.
Astãzi, Miºcarea Penticostalã de pe întreg pãmântul este
beneficiara multor moºteniri durabile ºi marcante ale
trezirii de pe strada Azusa.

De asemenea, înãuntru
Harvey McAlister Ei vorbesc în alte limbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

A.C. Valdez Prima noapte de neuitat . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

O COLECÞIE DE ARTICOLE PENTRU LUCRÃTORII CREªTINI DIN ROMÂNIA


LOCUL DE NA+TERE AL
Editorial
Miºcarea Penticostalã modernã s-a nãscut în Deceniul
MI+C{RII PENTICOSTALE MODERNE

Ruth Asberry de pe strada Bonnie Brae. Într-un interval de o


Trezirii care a marcat începutul secolului al XX-lea. Aceastã sãptãmânã, grupul nu mai încãpea în acea casã, aºa cã au gãsit
perioadã a fost cea mai amplã miºcare de trezire din istoria un loc de închinare în Biserica Metodistã de pe strada Azusa
bisericii creºtine ºi a afectat aproape fiecare naþiune unde existã numãrul 312, ºi aºa s-a nãscut renumita Apostolic Faith
biserici. Înrãdãcinatã într-o miºcare generalã pentru rugãciune, Mission de pe strada Azusa.
în cãutarea unei vieþi creºtine mai adânci ºi într-un accent
Semnificaþia strãzii Azusa nu stãtea atât de mult în numãrul
puternic pus pe evanghelizare, trezirea a pregãtit calea spre o
celor care frecventau biserica, nici în impactul ei asupra
nouã Cincizecime.
comunitãþii imediate din Los Angeles, cât în faptul cã s-a bucu-
În cartea sa, Revivals [Treziri], D. L. Moody a concluzionat: rat de o atenþie internaþionalã ca ºi Credinþa Apostolicã, numiþi
"Trezirea este singura speranþã pentru Republica noastrã. acum penticostali, miºcare ce s-a rãspândit în întreaga lume,
Cincizecimea nu s-a sfârºit încã... De ce, acum la finalul aces- afectându-i pe cei influenþaþi în principal de o trezire mai
tui vechi secol, sã nu avem ºi noi un mare cutremur ºi un mare generalã. Mulþi dintre cei ce aveau sã devinã conducãtorii
val venit din ceruri?" Rãspunsul a venit printr-o revãrsare a Miºcãrii Penticostale asociazã experienþele lor sau înþelegerea
Duhului Sfânt, începând din Orientul Îndepãrtat, în Japonia, pe care o au cu privire la botezul cu Duhului Sfânt cu o vizitã
Coreea ºi China ºi care a mãturat spre vest toatã Asia, pânã în pe strada Azusa.
India ºi apoi în Europa, spre sud vest de-a lungul Australiei,
De la începuturile sale relativ mici de la începutul secolului
strãbãtând Africa ºi pânã în America. Erau raportate manifes-
XX, cei 25.000 de credincioºi botezaþi cu Duhul Sfânt, câþi erau
tãri carismatice în multe locuri afectate de trezire, cum ar fi
la început, au crescut la mai mult de 500 de milioane de cre-
China, India, Rusia, Germania, Olanda, Þara Galilor, Anglia,
dincioºi penticostali/carismatici, formând cam 28% din numã-
Scandinavia, S.U.A. ºi Canada. Pe mãsurã ce se duceau veºtile,
rul total al creºtinilor. Majoritatea bisericilor care au mai mult
revãrsarea se rãspândea ºi mai mult, alte centre ale trezirii iz-
de 50.000 de membri se identificã cu aceastã miºcare, precum
bucnind în toatã creºtinãtatea, printre cei care cãutau o altã zi
ºi cel puþin 38% dintre lucrãtorii creºtini cu normã întreagã,
de Rusalii.
incluzând aici pãstori, evangheliºti ºi misionari, dupã opinia lui
Printre zonele afectate din America de Nord au fost ºi D. B. Barrett exprimatã în the New International Dictionary of
statele din vestul mijlociu, Kansas ºi Missouri, iar în sud, Pentecostal and Charismatic Movements (Revised and expan-
Texas, acolo unde Miºcarea Credinþa Apostolicã a lui Charles ded edition) [Noul Dicþionar Internaþional al Miºcãrilor Penti-
Parham a experimentat o binecuvântare considerabilã ºi de costalã ºi Carismaticã (Ediþie revizuitã ºi extinsã)].
unde William J. Seymour a fost invitat sã ducã mesajul Credin-
Ce rezervã viitorul pãrtãºiei penticostale/carismatice ºtie
þei Apostolice pe coasta Pacificã a Americii, la o misiune apar-
doar Dumnezeu. Totuºi, privind în urmã la secolul care a trecut
þinând Miºcãrii Holiness, pe strada Santa Fe din Los Angeles.
de la revãrsarea Duhului Sfânt asupra celor câtorva credincioºi
Sosirea lui pe data de 22 februarie 1906 a coincis cu o miºcare
sinceri ºi înþelegând cã aceastã pãrtãºie creºte cu mai mult de
a Duhului în acel oraº. Pe data de 9 aprilie 1906, 180.000 de
60.000 de noi credincioºi în fiecare zi, Îi putem mulþumi
credincioºi s-au strâns în diferite biserici din întreg oraºul
Domnului care ne-a dat Duhul Sãu. A Domnului sã fie slava!
cãutând trezirea, aºa cum relateazã ziarul Los Angeles Times. În
Mari lucrãri a fãcut El!
acea searã Dumnezeu a rãspuns ºi grupului mic de credincioºi
condus de Seymour, care se întâlneau în casa lui Richard ºi Ian R. Hall, Ph.D.
Misionar AGWM - România

Resurse Spirituale Colectivul de redac]ie


Revistã publicatã trimestrial de
Redactor ºef: Bill L. Williams
LIFE PUBLISHERS INTERNATIONAL
Coordonator: Ioan Bogdan
Str. Ady Endre, nr. 33, 410002 Oradea, România
Traducãtor: Laurenþiu Pãºcuþi
Tel. (0259) 236264, (0744) 624236, Fax (0259) 447180
Tehnoredactor: Cornelia Costi
E-mail: liferom@rdslink.ro, Web site: www.liferomania.ro
ISSN 1454 – 1750

Articolele din aceastã revistã au fost selectate ºi traduse din Enrichment—un jurnal pentru pastori ºi lideri
creºtini. © Consiliul general al Assemblies of God, SUA.
IMPORTANT: Având în vedere cã unii cititori ai revistei ne-au solicitat numere suplimentare, anunþãm pe aceastã cale cã pentru
continuarea publicãrii revistei contribuþiile dumneavoastrã sunt binevenite. Cheltuielile pentru o revistã sunt de 2 lei (RON) ºi aceastã
sumã poate fi depusã de cei care doresc în contul nr. R082RNCB0032046491960001 al lui LIFE PUBLISHERS INTERNATIONAL,
deschis la BCR Oradea.
Cãtre toate Punctele
Cardinale :
Strada Azusa
ºi
Penticostalismul
global

de Allan Ande r son

TREZIRI ÎN ÎNTREAGA LUME LA


ÎNCEPUTUL SECOLULUI 20
Rapoarte ale ziarului trezirii de pe
strada Azusa, The Apostolic Faith, scot la
ivealã esenþa viziunii misionare penti-
costale de la începutul secolului 20.
Timpul era scurt, însã puterea Duhului
fusese datã pentru a aduce o trezire
mondialã în zilele din urmã, când
Evanghelia sã fie predicatã la toate naþiu-
nile înainte de întoarcerea Domnului.
Credincioºii penticostali erau convinºi cã
venirea iminentã a Domnului avea sã fie
precedatã de o trezire mondialã. Din acest
motiv, ei continuau accentul pe vremea
sfârºitului din evanghelizarea lor radicalã,
accent care a stat la baza apariþiei lor la
începutul secolului 20.

RESURSE SPIRITUALE • 1
Au avut loc diverse treziri spiri- galezi a provocat o noapte de rugãciu- consecinþe vaste. În primul rând, este
tuale, la interval de câþiva ani, în ne neoficialã, care a ieºit de sub con- clar cã Bartleman, William Seymour,
diferite locuri din lume. Aceste treziri trol, dupã cum spunea un martor ocu- liderul trezirii, precum ºi scriitorii zia-
spirituale au fost caracterizate de un lar. A. T. Pierson a descris întâlnirea ºi rului The Apostolic Faith au considerat
caracter penticostal indiscutabil ºi de manifestãrile vorbirii în alte limbi care trezirea din India drept un precedent al
manifestarea darurilor Duhului, cum ar au apãrut ca pe o "anarhie deranjantã" celei de pe strada Azusa.
fi cel al vindecãrilor, al vorbirii în alte ºi ca pe o "tulburare satanicã". În al doilea rând, femeile au jucat
limbi, al prorociei ºi al Chiar dacã miº- un rol mai proeminent în cadrul trezirii
minunilor. Predica- cãri de trezire ase- indiene decât în cea americanã.
torii trezirii din Los mãnãtoare celei Ramabai, o indiancã, un reformator
Angeles credeau cã penticostale exis- social faimos ºi un creºtin evanghe-
trezirile din Þara taserã în sudul lic, s-a împotrivit atât opresiunii patri-
Galilor ºi din India Indiei încã din arhale din India cât ºi dominaþiei
erau extrem de 1860, trezirea din apusene din creºtinism. Trezirea
importante. Frank Þara Galilor s-a Mukti, condusã de femei, a fost o
Bartleman, un par- rãspândit pânã în influenþã motivatoare ºi inspiratoare
ticipant la trezirea de India ºi alte pãrþi pentru tinerele femei care fuseserã
pe strada Azusa, a ale lumii prin marginalizate ºi alungate de cãtre
scris: "Trezirea mon- misionarii galezi. societate. Acesta este un exemplu al
dialã din prezent a În 1905, au izbuc- activismului social penticostal de la
fost legãnatã în nit niºte treziri început, care i-a împuternicit pe cei
leagãnul micii Þãri a spirituale în Khasi asupriþi pentru a sluji ºi care a dat
Galilor. Ea a fost Hills, din nord demnitate femeilor conducãtoare.
crescutã în India, estul Indiei, unde Trezirea Mukti ºi însãºi Ramabai au
însã s-a maturizat lucrau niºte misio- avut o influenþã fãrã precedent în
mai târziu în Los nari din Þara cadrul creºtinismului global.
Angeles." Totuºi, au Galilor. O altã tre- În al treilea rând, atât lucrarea lui
existat multe treziri Evan Roberts zire a început în Ramabai cât ºi trezirea pe care a con-
spontane contempo- 1905 în Misiunea dus-o demonstreazã o deschidere faþã
rane care nu erau mai mult sau mai Pandita Ramabai Mukti, care se ocupa de alþi creºtini, un ecumenism ºi o ati-
puþin penticostale decât altele. de tinerele vãduve ºi orfanii din tudine inclusivistã care vine în contrast
Prezenþa penticostalã ºi puterea Kedgaon, aproape de Pune, ºi a durat 2 cu exclusivismul rigid al multor miº-
Duhului au fost accentuate în cadrul ani. Aceastã trezire era caracterizatã de cãri penticostale ulterioare.
trezirii galeze (1904-1905). Întâlnirile lacrimi de pocãinþã ºi mãrturisire, de A patra consecinþã era impactul pe
erau lungi, spontane ºi aparent haotice întâlniri de rugãciune emoþionale pre- care l-a avut acea trezire asupra penti-
ºi emoþionale. Implicarea directã a lui lungite, de demonstrãri puternice ale costalismului din America Latinã.
Dumnezeu, în cadrul serviciilor ºi în ce Duhului, inclusiv vindecãri, prorocii ºi Mâna dreaptã a lui Ramabai, Minnie
priveºte experienþa personalã, era vorbire în alte limbi însoþitã de inter- Abrams, a contactat-o pe doamna
accentuatã prin cântatul în Duhul pretare. Mai mult, echipe de evanghe- Willis Hoover - prietena ºi fosta colegã
(folosind niºte cântece galeze antice), lizare formate din sute de tinere erau de la ºcoala biblicã care locuia acum în
prin rugãciunea în comun ºi cu voce împuternicite de Du- Valparaiso, Chile -
tare, precum ºi prin vedeniile ºi pro- hul pentru a mãrtu- pentru a-i trans-
rociile de descoperire. risi despre Domnul mite veºti despre
Conducãtorul din timpul trezirii, în satele dimprejur. trezirea din Mukti.
Evan Roberts (1878-1951), învãþa cã Aceastã trezire a Aceastã corespon-
orice trezire spiritualã este precedatã fãcut din Misiunea denþã a fost con-
de o experienþã personalã a botezului Mukti un centru semnatã într-o bro-
cu Duhul Sfânt. Cu toate cã accentele penticostal impor- ºurã pe care Abra-
penticostalismului se regãseau în mani- tant cu un impact in- ms a scris-o în
festãrile radicale ºi mai puþin obiºnuite ternaþional. Ea a pre- 1906, intitulatã
ale trezirii spirituale din Þara Galilor, cedat trezirea de pe The Baptism of the
primii conducãtori penticostali, în spe- strada Azusa ºi a Holy Ghost and
cial în Marea Britanie, au fost motivaþi fost un precedent Fire [Botezul cu
de acea trezire ºi au considerat cã pentru o formã larg Duhul Sfânt ºi cu
miºcarea lor era rezultatul ºi conti- rãspânditã de penti- foc]. Aceastã bro-
nuarea acesteia. costalism. ºurã conþine toto-
În cadrul Convenþiei Keswick din Trezirea indianã datã o discuþie
1905, emoþionalismul a 300 de delegaþi a avut cel puþin patru Pandita Ramabai despre restaurarea

2 • PRIMÃVARA 2007
sursa primului val de misionari
penticostali. Aceastã trezire a
În mai puþin de 100 de ani, Miºcarea Penticostalã, fãcut din ceea ce era consideratã
Carismaticã ºi cele asociate acestora au devenit la început o nouã sectã creºtinã
nesemnificativã, o miºcare inter-
noua forþã principalã din creºtinismul mondial. naþionalã care a trimis lucrãtori în
mai mult de 25 de naþiuni într-un
vorbirii în alte limbi - prima teologie una dintre cele mai mari biserici penti- interval de 2 ani. Asemenea lui John
penticostalã scrisã despre botezul cu costale din Nigeria, îºi are originea în Wesley, primii penticostali au consid-
Duhul Sfânt. Ca rezultat al broºurii lui trezirea din Yorubaland sub conduce- erat lumea drept parohia lor, spaþiul în
Abrams, bisericile metodiste din rea lui Joseph Balalola din 1930. care trebuiau sã se extindã. Ei erau
Valparaiso ºi Santiago au aºteptat ºi Trezirea Shandong din China convinºi cã vor trece peste orice obsta-
s-au rugat pentru o trezire asemãnã- (1930-1932) a fost o revãrsare penti- cole prin puterea Duhului ºi cã îl vor
toare. Aceastã trezire a început în 1909 costalã asupra baptiºtilor ºi prezbiterie- învinge pe diavol ºi îi vor cuceri terito-
ºi a fãcut ca Willis Hoover sã devinã nilor, care a dus în cele din urmã la riul - lumea. Aceasta era orientarea
conducãtoarea noii Biserici Penticos- naºterea unor biserici penticostale transnaþionalã, universalã care consti-
tale Metodiste Chiliene. independente. tuia o parte esenþialã a penticostalis-
Astãzi, majoritatea bisericilor pen- mului încã de le începuturile sale.
ticostale din Chile - una dintre cele mai Povestea trezirii de pe strada Azusa
penticostale þãri din punctul de vedere este atât de cunoscutã încât nu mai tre-
al numãrului de penticostali raportat la buie relatatã aici încã o datã. Totuºi,
numãrul total de locuitori - sunt des- impactul global al trezirii este impor-
cendenþi ai acestei treziri. Astfel, pen- tant. Primul paragraf al ziarului The
ticostalismul chilian îºi are rãdãcinile Apostolic Faith a fost plin de entuzias-
în trezirea spiritualã de la Mukti ºi nu mul acelui eveniment: "Este imposibil
în cea de pe strada Azusa. Aceastã de spus câþi oameni au fost convertiþi,
trezire a fost în principiu o trezire sfinþiþi ºi umpluþi cu Duhul Sfânt. Ei au
metodistã care nu promova doctrina mers ºi merg în fiecare zi spre toate
dovezii iniþiale. Se dezvolta acum la punctele cardinale pentru a rãspândi
nivel mondial o alternativã la penticos- aceastã evanghelie minunatã."
talismul care promova o dovadã iniþia- Este clar cã aceastã Credinþã Apos-
lã ºi care era caracteristic Statelor tolicã era o miºcare misionarã, oamenii
Unite, iar Mukti era prima expresie a plecând imediat de pe strada Azusa ºi
acestei alternative. atingând cercuri tot mai largi. Sute de
Alte treziri spirituale, cum ar fi vizitatori au venit sã vadã ce se întâm-
Cincizecimea Coreeanã din 1907- Minnie Abrams, 1913 pla ºi sã fie botezaþi cu Duhul Sfânt.
1908, au avut anumite caracteristici Mulþi dintre aceºtia au plecat de pe
care se întâlnesc ºi astãzi în bisericile strada Azusa ºi au fondat centre penti-
protestante ºi penticostale din Coreea: IMPACTUL STRÃZII
costale în diferite oraºe din America de
întâlniri de rugãciune care durau toatã AZUSA Nord ºi de peste hotare.
ziua sau toatã noaptea, rugãciunea în Diferitele miºcãri internaþionale de Unii cercetãtori au vorbit despre
comun, studiul biblic ºi un accent pe trezire spiritualã au fost solul în care a mitul strãzii Azusa. Aceºti cercetãtori
evanghelizare ºi misiune. Dincolo de crescut ºi a înflorit penticostalismul în sugereazã cã rolul strãzii Azusa nu a
acestea mai sunt practici penticostale timpul secolului 20. Aceastã creºtere a fost atât de central cum s-a afirmat ºi
specifice ca vindecarea bolnavilor, fost facilitatã de misionarii evanghelici cã importanþa altor centre a fost trecutã
minunile ºi scoaterea demonilor. Aces- ºi holiness aflaþi deja pe câmpul de cu vederea.
te treziri au continuat vreme de câteva misiune, unde au jucat un rol important Au fost ºi alte centre penticostale
decenii ºi nu au avut nici o legãturã cu în diseminarea ideilor penticostale, importante, independente de cel de pe
penticostalismul occidental. precum ºi de cãtre cei care au mers ca strada Azusa. De exemplu, Glad
Trezirile însoþite de vindecãri din ºi consecinþã directã a trezirilor penti- Tidings Tabernacle din New York City
Coasta de Fildeº ºi Ghana (1914- costale. În 1905, periodicele evanghe- a lui Marie ºi Robert Brown (care a
1915), conduse de liberianul William lice din occident au relatat despre început în 1907), Stone Chruch din
Wade Harris, ºi cea din Nigeria, con- trezirile din Þara Galilor ºi India, Chicago a lui William Piper (care a
dusã de Garrick Braide ºi Joseph crescând aºteptãrile cu privire la o devenit penticostalã în 1907) ºi Queen
Shadare (1915-1922), au avut ca rezul- revãrsare mondialã a Duhului. Street Mission din Toronto a lui Ellen
tat convertirea a mii de oameni la Trezirea de pe strada Azusa a fost ºi James Hebden (aceºtia au fost
creºtinism ºi plantarea unui numãr probabil cea mai cunoscutã dintre botezaþi cu Duhul Sfânt în 1906).
de biserici penticostale independente. primele centre de penticostalism din
Biserica Christ Apostolic Church, America de Nord. Ea a fost totodatã Continuare în pag. 29

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE • 3


STRADA
AZUSA:

100
mai târziu
de ani

4 • PRIMÃVARA 2007
DE CECIL M. ROBECK, JR.
DE C ECIL M . RO BE C K , J R.
"Pentru cel cu mintea sobrã, toate acestea sunt nebunii. Este de neconceput
entru cel cu mintea sobrã,
prinsãtoate
într-o acestea
astfel de sunt nebunii.

P
ca vreo persoanã inteligentã sã fie încurcãturã absurdã
Estereligioase.
a unei manii de neconceput
O simplãcavizitã
vreoînpersoanã inteligentã
acel loc este suficientã sã fie a
pentru
dezgusta prinsã
orice persoanã serioasã,
într-o astfel de iar cu cât lumina
încurcãturã zilei strãluceºte
absurdã tot mai
a unei manii
mult asupra sa, cu atât mai puþini oameni vor mai avea de
religioase. O simplã vizitã în acel loc este suficientã pentru a face cu aceasta,
chiar dacã aceºtia vor fi oameni simpli, cu puþinã educaþie biblicã sau de alt
a dezgusta orice persoanã serioasã, iar cu cât lumina zilei
strãluceºte tot mai mult asupra sa, cu atât mai puþini oameni
vor mai avea de a face cu aceasta, chiar dacã aceºtia vor fi
oameni simpli, cu puþinã educaþie biblicã sau de alt fel." -
Los Angeles Daily Times

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE • 5


ntrând în anul centenar al adus-o în existenþã. Mare parte din era în plinã forþã, au mai scris ºi alþii

I Misiunii ºi trezirii de pe strada


Azusa, sunt încã uimit de
intensitatea sentimentelor antago-
informaþiile pe care le avem despre
trezire au fost scrise de Frank
Bartleman. Titlul cãrþii sale, How
despre ea. Mult prea multe povestiri
care au ajuns pânã la noi s-au bazat
pe un numãr destul de mic de relatãri
niste pe care le-a generat o trezire în Pentecost Came to Los Angeles orale sau scrise, multe dintre ele
rândul majoritãþii populaþiei din Los [Cum a ajuns penticostalismul în Los foarte subiective. Istoricii au folosit
Angeles în anul 1906. Autorul Angeles], publicatã prima datã în un numãr restrâns dintre ele pentru a
citatului din deschidere a fost 1925, i-a fãcut pe mulþi sã creadã cã schiþa firul poveºtii. În ultimii 100 de
considerat doar un domn bine este vorba doar despre istoria ani s-au scos la luminã puþine
informat atunci când pãrerea lui a Misiunii de pe Strada Azusa ºi a materiale noi ºi folositoare. Drept
apãrut în Los Angeles Daily Times. trezirii spirituale. Cu toate acestea, urmare, cunoºtinþele noastre despre
Nu ºtim cine era ºi nu ºtim cum s-a din cele 10 capitole ale cãrþii, doar adâncimea ºi impactul trezirii au fost
ajuns sã fie descris ca un jurnalist unul dintre ele se concentreazã limitate pânã acum.
bine informat. Tot ce ºtim despre el asupra strãzii Azusa. Mai sunt niºte Locuiesc ºi slujesc în sudul
este cã a considerat trezirea drept o comentarii scurte despre misiune ºi Californiei de 35 de ani. În ultimii 30
nebunie crasã, o manie religioasã. despre trezire în alte douã sau trei de ani mi-am concentrat cercetarea
Comentariul sãu a fost unul dintre capitole, însã doar un singur capitol istoricã în principal asupra strãzii
multele astfel de judecãþi care au vorbeºte despre Azusa. Având timpul ca
venit la adresa misiunii. Strada Azusa. aliat, am dezgropat multe
Pânã nu demult, s-au ºtiut puþine Între anii surse pe care majoritatea
lucruri despre Misiunea de pe Strada 1906 ºi 1909, istoricilor n-au avut timp
Azusa sau despre trezirea care a când trezirea sã le gãseascã - o abun-
denþã de documente pu-
blice, cum ar fi hãrþi,
registre ale primãriei,
arhive ale tribunalelor,
statistici de recensãmânt,
ºtiri, evidenþe cu privire la
naºteri, cãsãtorii ºi decese,
precum ºi documente pri-
vate, respectiv corespon-
denþe ºi jurnale. Totodatã
am intervievat mai mulþi
oameni care au trãit în acei
ani de început.
Când am pus cap la cap
miile de detalii care au
izvorât din acele surse, am
descoperit o poveste bogatã.
Contrar opiniei acelui
scriitor neidentificat care
considera cã esenþa trezirii
consta în încurcãtura absurdã
a unei manii religioase,
strada Azusa este un izvor
care a avut un impact mon-
dial ce a schimbat faþa creºti-
nismului pentru totdeauna.
Ziarele din zona Los Angeles au atras atenþia rase diferite. Descrierile închinãrii de pe Azusa Contrar convingerii unui
cititorilor cu o mulþime de titluri prin care îi ridi- Street erau deseori caustice. Ei s-au ridicat
cularizau pe cei care se închinau pe strada Azusa împotriva formelor de închinare demne ºi predicator din Los Angeles,
ºi pe cei din alte biserici care au fost atinse de decente oferite de bisericile istorice ale Los care în acea vreme a considerat
trezire. Astfel de articole au apãrut în presa secu- Angelesului. Dându-se astfel de rapoarte, nu a
larã. Cele mai multe se concentrau pe fenomene fost greu pentru cititorul obiºnuit sã con- Misiunea de pe Strada Azusa
pe care reporterii le-au vãzut - sãritul, învârtitul, cluzioneze cã lucrurile erau scãpate de sub un simplu loc unde "niºte
cântatul ºi vorbitul în alte limbi, strigãtul, control în acele locuri de închinare. oameni pãlãvrãgesc, sar,
îmbrãþiºatul spontan ºi pupatul între oameni de
danseazã ºi se învârt ca într-un

6 • PRIMÃVARA 2007
amalgam de superstiþii voodoo Parham în Kansas, ea a fost botezatã Când a ajuns la Los Angeles,
african ºi nebunie caucazianã, care va cu Duhul Sfânt. Seymour îi þinea Seymour s-a dus la misiunea
trece ca ºi coºmarurile unei isterii", locul la amvon, iar în acel timp o doamnei Hutchins, unde, ca noul
am ajuns sã apreciez varietatea de tânãrã din Los Angeles, Neely Terry, pãstor al acelei adunãri, a predicat de
modalitãþi în care oamenii au rãspuns a vizitat adunarea. mai multe ori. Hutchins era convinsã
atunci când L-au întâlnit pe Parham ºi Farrow s-au reîntors în cã învãþãtura lui Seymour despre
Dumnezeu la un nivel personal Houston în toamna lui 1905, iar botezul cu Duhul Sfânt nu era în
profund. Parham a anunþat cã va începe o concordanþã cu doctrina holiness
Trezirea de pe strada Azusa a ºcoalã biblicã de scurtã duratã în tradiþionalã, motiv pentru care a cerut
început cu sosirea lui William ianuarie 1906. Ca rezultat al îndem- preºedintelui Asociaþiei Holiness sã
Seymour în Los Angeles, California, nurilor lui Farrow, Seymour a devenit facã o anchetã. În cele din urmã,
pe 22 februarie, 1906. Nãscut pe 2 unul dintre studenþii lui Parham, deºi preºedintele Roberts a acceptat
mai, 1870, ca fiul foºtilor sclavi i s-a cerut sã stea pe hol pentru a se aceastã sugestie. Seymour a fost
Simon ºi Phillis Seymour, William a conforma cu politicile de segregaþie anunþat cã nu mai poate sã mai înveþe
fost botezat ºi crescut în tradiþia rasialã din Texas. Între timp, Terry doctrina sa în acea bisericã. ªomer,
romano-catolicã. Cândva, dupã 1895, s-a întors la Los Angeles unde i-a fãrã nici un ban pentru a se întoarce
Seymour s-a convertit, devenind mai spus pãstorului ei, doamnei Julia W. în Houston, Seymour a primit o
întâi metodist, iar apoi membru al Hutchins, despre Seymour. Hutchins camerã de la Edward S. Lee, unde la
Evening Light Saints [Sfinþii deschisese o micã adunare într-un începutul lui martie a iniþiat o
Luminii de Searã] - Church of God magazin de la adresa 1604 East 9th întâlnire de studiu biblic ºi de
de astãzi (Anderson, Indiana). În Street, aproape de colþul dintre strada rugãciune. În scurt timp, numãrul
1900 s-a înscris la ªcoala Biblicã a 9 ºi strada Santa Fe. Ea îºi dorea de celor prezenþi era prea mare pentru
lui Dumnezeu ºi la Centrul de mult timp sã meargã misionar în micuþa casã a lui Lee, motiv pentru
Instruire Misionarã, o ºcoalã wesle- Liberia, de aceea îºi cãuta un succe- care întâlnirea s-a mutat cu douã
yanã din Cincinnati, Ohio. Aici ºi-a sor potrivit. Când Terry i-a spus cât blocuri mai jos, în casa Asberry, pe
recunoscut Seymour chemarea în de potrivit îl considera pe Seymour strada Northe Bonnie Brae 214.
lucrare. Din Cincinaty a plecat la pentru acea poziþie, Hutchins l-a Pe 9 aprilie 1906, aceastã întâl-
Houston, Texas, pe urmã la Jackson, invitat la Los Angeles. Parham nu era nire de rugãciune, formatã din vreo
Mississippi ºi apoi în vestul liniºtit sã-l lase pe Seymour sã plece; 15 sfinþi afroamericani, a fost vizitatã
Louisianei, unde a vizitat diferiþi Seymour nu fusese încã botezat cu de o manifestare puternicã a Duhului
pãstori ºi a organizat mai multe Duhul Sfânt. Parham s-a învoit însã Sfânt. Câþiva dintre ei au vorbit în
întâlniri. În timp ce se întorcea spre atunci când a vãzut cât de hotãrât era alte limbi ºi s-a pornit o trezire
Houston, prin 1905, s-a împrietenit Seymour sã plece. spiritualã. Pe 12 aprilie au gãsit
cu doamna Lucy F. Farrow,
care condusese o bisericã Strada BONNIE BRAE NORTH
Holiness în comunitatea
afroamericanã.
În luna iulie, 1905, Charles
Parham a adus o echipã de
slujire la Houston pentru a
rãspândi mesajul credinþei sale
apostolice. Parham a organizat
câteva întâlniri în oraº timp de
mai multe sãptãmâni, acolo
unde Farrow, care lucra ca ºi
bucãtãreasã, îi hrãnea echipa.
Când Parham a încheiat seria
de întâlniri din Houston ºi s-a
hotãrât sã se întoarcã în
Kansas, el a invitat-o pe
Farrow sã se alãture familiei Harta de mai sus ne indicã cum arãta strada North Bonnie Brae în 1906. Cele douã case din partea de est
sale pe post de dãdacã. Aceasta aparþineau lui Richard ºi Ruth Asberrz. Casa dela 216 (acum 214) apare în stânga. Chiar vizavi, era casa
a fost de acord, aºa cã ºi-a lãsat lui Jennie Evans Moore. Ea avea sã devinã soþia lui William J. Seymour pe 13 mai 1908. Zona era puþin
populatã la revãrsarea din 9 aprilie 1906. Grupul de studiu biblic de la casa Asberrz a continuat sã se întâl-
adunarea pe mâna lui Seymour. neascã pe aceastã proprietate pânã pe 15 aprilie, când întâlnirile au început la misiunea Azusa Street, pe
În timp ce Farrow era cu strada Azusa nr. 312.

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE • 7


Harta în 1888

c
clãdirea goalã de pe strada Azusa. În participanþilor. Dupã cum descria grinzile lãsate la vedere, unde un
acea searã Seymour a fost botezat cu Bartleman situaþia, singurele locuri singur rând de becuri incandescente
Duhul Sfânt. Pe 15 aprilie (de Paºte), erau formate din niºte scânduri prinse strãbãtea încãperea cât era ea de
au început sã þinã servicii religioase. pe lãzi de lemn ºi niºte scaune foarte lungã.
Pe 17 aprilie, un reporter de la Los vechi. Aceleaºi surse reveleazã faptul cã
Angeles Daily Times a vizitat întâl- Ceea ce noile surse ne-au atmosfera din acea clãdire nefinisatã
nirea lor, iar ziua urmãtoare, pe 18 descoperit despre clãdirea misiunii - fãrã izolaþie sau aer condiþionat ºi
aprilie, ziua cutremurului din San este fascinant. Oamenii se închinau la plinã de trupuri transpirate - era
Francisco, a apãrut primul articol în parter - pe o podea presãratã cu paie sufocantã. Aºa cum s-a exprimat un
presa din Los Angeles care sã pre- ºi rumeguº. Pereþii nu fuseserã scriitor: "Pentru a lua o gurã de aer
zinte lumii fenomenul de pe strada finisaþi niciodatã, însã oamenii au trebuia sã-þi bagi capul sub bãnci."
Azusa. vopsit în alb scândurile neºlefuite ale Mai mulþi au anunþat cã întâlnirile
pereþilor. Lângã uºã era agãþatã o erau nãpãdite de muºte. "Roiuri de
UNDE SE ÎNTÂLNEAU? cutie poºtalã în care erau adunate muºte", scria un reporter, "atrase de
Ani la rând, clãdirea de pe Strada zeciuielile ºi darurile, din moment ce atmosfera încãrcatã, bâzâiau prin
Azusa a fost ºi ea o enigmã. Cei mai nu fãceau colecte în timpul salã, fiecare luptându-se continuu sã
mulþi sunt familiari cu aceleaºi trei programului. Un semn îi saluta pe se protejeze."
sau patru fotografii care au fost vizitatori cu niºte litere verzi. El O serie de hãrþi desenate de com-
publicate ºi republicate de-a lungul spunea: "Mene, mene, tekel uphar- pania Sanborn Insurance ne dau o
anilor. Ele prezintã o clãdire rectan- sin" (Daniel 5:25), în care n-urile ºi imagine clarã a zonei. Harta 1888
gularã din lemn, de forma unei cutii, s-urile erau scrise cu capul în jos. dezvãluie faptul cã strada Azusa
de vreo 12 pe 20 de metri ºi care avea Bãrbaþii îºi atârnau pãlãriile de fusese iniþial Old Second Street.
nevoie disperatã de reparaþii. Strada n-a fost nici-
Seymour ºi-a început întâl- Harta în 1894 odatã mai lungã decât
nirile în acea clãdire pe data un bloc. Ea dãdea într-o
de 15 aprilie 1906. O echipã companie producãtoare
de muncitori a instalat un de pavaje care avea
amvon dintr-o cutie de lemn stocate grãmezi de
folositã pentru expedierea cãrbune ºi echipament
pantofilor de la fabricã la greu. O casã micã,
magazine. Amvonul se afla marcatã pe hartã cu "D"
în centrul încãperii. Partea de la domiciliu, se afla
superioarã a acestuia era în faþa proprietãþii de la
acoperitã de o pânzã de bum- numãrul 87.
bac. Osterberg a construit un O afacere cu mar-
altar din scânduri donate pe murã specializatã în
care le-a pus între douã pietre funerare era situ-
scaune. Restul încãperii era atã la colþul de sud-est a
lãsat liber pentru accesul strãzii Azusa cu San

8 • PRIMÃVARA 2007
sudicã au fost în- piroman a dat foc clãdirii vacante.
Harta în 1906 locuite de o pajiºte.Structura clãdirii a fost puternic
Mirosul florilor de afectatã, iar acoperiºul a fost complet
portocali ºi liniºteadistrus. Adunarea a decis sã
livezilor au fost transforme clãdirea într-o casã de
repede înlocuite de închiriat. Au transformat clãdirea cu
zgomotul locomo- douã etaje construind câteva camere
tivelor ºi de mi- separate de un hol lung, de la un capãt
rosul de cherestea la altul al clãdirii. Scãrile au fost
proaspãtã. În acea mutate din partea frontalã a clãdirii în
perioadã începeau spatele acesteia, lãsând intrarea
sã se mute în zonã iniþialã suspendatã în aer. Nivelul
niºte pensiuni ºi inferior a fost folosit pe post de
mici afaceri, inclu- grajd ºi depozit pentru materialul
de construcþii, în
principal scânduri
Pedro. Proprietatea era ºi cuie.
înconjuratã de livezi cu În 1906 a fost
portocali ºi grapefruit. Pe publicatã Harta
partea dreaptã a hãrþii se Sanborn. Clãdirea a
vede clar o linie termi- fost marcatã prin
nalã de cale feratã. Evi- cuvintele "Camere
denþele populaþiei arãtau la etaj, salã la
cã zona era formatã în parter, IEFTIN".
principal din evrei, deºi Tranziþia zonei a
erau ºi alte nume ameste- continuat. Prelucra-
cate cu acestea. rea marmurei ocupa
O a doua hartã a pro- încã colþul de sud
prietãþii a fost publicatã est al strãzii Azusa
în 1894. Strada Old cu strada San
Second devenise strada Pedro, însã colþul
Azusa, iar adresa deve- Biserica Episcopalã Metodistã Africanã a lui ªtefan din nord era ocupat
nise numãrul 312. Casa acum de un maga-
fusese mutatã mai în zin de îmbrãcãmin-
spatele proprietãþii unde a slujit ca ºi siv fabrici de conserve ºi spãlãtorii. te ºi unul de alimente. În partea de
casã parohialã. Clãdirea dominantã Proprietatea marcatã la început pe sud ºi est a proprietãþii, câmpul liber
de pe strada Azusa numãrul 312 era hartã drept "CURTE" a ajuns în era acum înlocuit de un depozit de
Biserica Episcopalã Metodistã curând sã domine zona. Serviciile de cherestea. O linie de cale feratã a fost
Africanã a lui ªtefan. În faþa clãdirii, evidenþã a populaþiei aratã faptul cã construitã pânã în dreptul acestui de-
o serie de linii paralele de pe hartã erau tot mai puþine nume evreieºti ºi pozit din motive comerciale.
indicã scãrile aflate în partea de nord o tot mai mare diversitate etnicã ºi The Apostolic Faith [Credinþa
ºi care constituiau intrarea la cel de-al rasialã, incluzând americani de apostolicã], ziarul Misiunii de pe
doilea nivel, sanctuarul iniþial. culoare, germani, scandinavi ºi Strada Azusa, publicat între septem-
Singura fotografie cunoscutã a japonezi. brie 1906 ºi iunie 1908, a fãcut
bisericii din aceastã perioadã scoate Biserica Episcopalã Metodistã referire mai târziu la comunitatea rusã
în evidenþã trei caracteristici intere- Africanã a lui ªtefan a ocupat clãdi- din apropiere. Mulþi dintre aceºti
sante. În primul rând, ea surprinde rea de la numãrul 312 de pe strada imigranþi au fost angajaþi la depozitul
scãrile originale. În al doilea rând ºi Azusa pânã în februarie 1904 când de cherestea. Ei nu erau creºtini orto-
mai puþin evident, acoperiºul iniþial adunarea a dedicat noua clãdire din docºi ruºi, aºa cum ar crede cineva, ei
avea o înclinaþie abruptã. În al treilea cãrãmidã de la colþul strãzii 8 cu erau Molocani - "bãutori de lapte".
rând, trei ferestre în stil gotic cu mar- strada Towne, ºi când ºi-a schimbat Acest grup fusese influenþat de niºte
gini decorative ornamentau peretele numele în Prima Bisericã Metodistã reformatori din secolul 16. Ei nu
frontal al clãdirii. Episcopalã Africanã. Înainte ca acceptau posturile Bisericii Ortodoxe.
În 1894, livezile de citrice dis- adunarea sã decidã ce sã facã cu Ei erau trinitarieni care credeau cu
pãruserã în marea lor parte. Pe partea proprietatea de pe strada Azusa, un tãrie în cãlãuzirea continuã a Duhului

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE • 9


Sfânt. Demos Shakarian, bunicul
fondatorului organizaþiei Full Gospel
Business Men's International, era
unul dintre aceºti imigranþi care au
fost cãlãuziþi spre Los Angeles prin-
tr-un cuvânt profetic primit în 1855.
Henry McGowan, mai târziu
pastor Assemblies of God din
Pasadena, era membru al Bisericii
Holiness pe vremea aceea. El lucra
acolo ca ºi cãruþaº. ªi-a programat
venirea la depozitul de cherestea din
apropiere în aºa fel încât sã poatã
participa la serviciile de dupã-masã
ale misiunii.
Acest lucru explicã de ce unii
considerau cã misiunea era plasatã
într-un cartier sãrac. Ar fi mai bine sã
privim acea zonã ca o zonã indus-
trialã în dezvoltare.
În aprilie 1906, când cei care se
întâlneau pe strada North Bonnie
Brae la numãrul 214 au fost obligaþi
sã se mute, au aflat cã clãdirea de pe
strada Azusa de la numãrul 312 era
de vânzare. În fotografia de mai jos,
fãcutã cam pe vremea când adunarea
a ales sã se mute în acea clãdire, se
vede pe peretele din partea de est a
clãdirii, cât ºi pe spatele magazinului
de pietre funerare, semnul "De
vânzare". Seymour, pastor al Misiuni
de pe Strada Azusa, împreunã cu
câþiva prieteni de încredere s-au
întâlnit cu pastorul Primei Biserici
Episcopale Metodiste Africane ºi a
negociat o chirie de 8 dolari pe lunã. Documentul prin care Biserica a negociat cumpãrarea proprietãþii pentru 15000 dolari,
O fotografie veche a hãrþii din
1906 ne aratã cã acoperiºul de catran
nu fusese înlocuit. Clãdirea avea un
acoperiº plat. Scãrile din partea
frontalã a clãdirii fuseserã demolate.
Într-un fel, clãdirea era potrivitã
pentru credincioºii de pe strada
Azusa. Aceºtia nu erau obiºnuiþi cu
luxul. Ei erau dispuºi sã se întâlneas-
cã în partea clãdirii care fusese
folositã drept grajd. Etajul putea fi
folosit pentru întâlniri de rugãciune,
birouri pentru bisericã ºi locuinþã a
pastorului Seymour.
Statutul de organizare a bisericii a
fost înregistrat de Statul California pe
9 martie, 1907 ºi revizuit pe 19 mai

10 • PRIMÃVARA 2007
1914. Biserica a negociat cumpãrarea dintr-un grajd ºi sã privim apoi cã în anul 1906, la serviciile de
proprietãþii pentru 15000 de dolari, vizitatorii care veneau. duminica veneau la închinare în jur
cu un avans de 4000. Avansul plãtit a Numãrul celor a cãror participare de 1500 de participanþi. Se pãrea cã
fost suficient pentru achitarea cre- poate fi documentatã depãºeºte 500. programele continuau non stop,
ditului pânã în anul 1908. Vânzarea a Cam 200 dintre ei locuiau în Los deoarece oamenii veneau ºi plecau în
fost consemnatã de Statul Los Angeles ºi în comunitãþile din jur. Ei continuu.
Angeles pe 12 aprilie 1908. formau adunarea din grajd. Restul
pot fi descriºi ca oameni veniþi în CE ªTIM DESPRE
CE ªTIM DESPRE cãutare, critici sau cãutãtori de PERSONALUL ªI
OAMENII IMPLICAÞI? treziri. Dintre cei 200 de participanþi PROGRAMELE MISIUNII?
Misiunea de pe Strada Azusa era un consecvenþi cam jumãtate erau de Unul dintre lucrurile pe care îl
loc unde se intersectau multe lumi. culoare, cam vreo 10 erau sud- cunoaºtem este cã misiunea a avut un
Un jurnalist a descris oamenii pre- americani, iar restul erau un amestec, numãr considerabil de voluntari. S-a
zenþi acolo în felul urmãtor: majoritatea fiind însã albi. crezut cã fotografia de mai jos
"Reprezentanþi din toate catego- Mare parte dintre cei ce veneau reprezintã personalul permanent al
riile de oameni s-au adunat asearã în din afara Los Angelesului erau albi. misiunii. În realitate, aceastã
templu. Erau prezenþi niºte negri bine Mulþi dintre ei au fost botezaþi cu fotografie a fost fãcutã prin întâi
fãcuþi puºi pe harþã, erau zâne Duhul Sfânt pe strada Azusa, dupã august 1906. Pe la sfârºitul lunii
îmbrãcate în gãtealã elegantã care care au plecat în jurul lumii, septembrie, ºase persoane din
stãteau pe bancã ºi priveau în jur cu ducând cu ei mesajul credinþei fotografie pãrãsiserã misiunea ºi
ochii lor albaºtri întrebãtori. Mai erau apostolice. Lista mea de nume organizau întâlniri în altã parte. Patru
niºte hamali de pe strada North sugereazã cã la fiecare serviciu al dintre ei nu s-au mai întors niciodatã.
Alameda precum ºi niºte femei misiunii, cam 30 la sutã dintre cei Pe la începutul anului 1907, încã trei
liniºtite de pe strada West Adams. prezenþi erau evangheliºti, pãstori, dintre ei au plecat de tot, mergând în
Erau oameni de toate vârstele, învãþãtori ºi misionari. Portland, Oregon ºi Indianapolis,
mãrimile, culorile, naþionalitãþile ºi Presa secularã din Los Angeles a Indiana.
condiþii anterioare de servitudine. pretins cã serviciile oscilau între 500 La fel de important este faptul cã
Hamalii erau niºte afroamericani ºi 700 de participanþi, încã din mulþi dintre cei ce slujeau la misiune
tipici care transportau bagaje în primele 3 luni de la deschiderea nu au fost fotografiaþi - consilieri,
diferite gãri presãrate în centrul Los bisericii. Arthur Osterberg estimeazã predicatori pe stradã, cum ar fi
Angelesului, în timp ce strada West
Adams era o zonã ocupatã de albii
bogaþi.
The California Eagle, ziarul
proeminent al afroamericanilor din
Los Angeles a consemnat intenþia lui
Seymour de a deschide o bisericã
interrasialã odatã cu venirea sa. Din
descrierea de mai sus este clar cã a
avut succes câþiva ani. Aici vedem
cum viziunea lui a fost fãcut vizibilã
datoritã presei locale. Deºi aceastã
descriere se concentreazã asupra
negrilor ºi albilor, alte surse aratã cã
trezirea mai era frecventatã ºi de sud-
americani, japonezi, nativi ame-
ricani, precum ºi alþii.
Numãrul celor care frecventau
întâlnirile misiunii între anii 1906-
În fotografia de mai sus, de la stânga la dreapta sunt: Phoebe Sargent, G.W. Evans, Jennie
1909 era de ordinul miilor. Pânã Evans Moore, Glenn A. Cook, Florence Louise Crawford, Thomas Junk, Sister Prince.
astãzi, trezirea de pe strada Azusa a Pe scaune de la stânga la dreapta sunt: doamna May Evans, Hiram W. Smith cu Mildred
fost consideratã mai degrabã un Crawford în braþe, prezbiterul William Joseph Seymour ºi Clara Lum. Fotografia dateazã
probabil din august 1906. Pânã în septembrie, G. W. Evans, Florence ºi Mildred Crawford,
eveniment la care mergeau toþi. Este Thomas Junk ºi Mary Evans pãrãsiserã misiunea. Crawford s-a întors în ianuarie 1907, însã
mai bine sã ne gândim la Misiunea de a plecat iarãºi dupã o lunã. Glenn Cook a plecat în decembrie 1907. Clara Lum a plecat în
pe Strada Azusa ca la o adunare mai 1908.

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE • 11


parte a ei de la Parham. Duminicile CE ªTIM DESPRE
dupã-masa era organizatã o bisericã a CREDINÞA ªI
copiilor în Camera de Sus, de la etaj. ÎNCHINAREA LOR?
Lunea dimineaþa aveau loc ceea ce Fãrã îndoialã cã declaraþia de cre-
noi am descrie ca întâlniri de dinþã publicatã de Misiunea de pe
personal sau de planificare. Strada Azusa avea la baza ei doctrina
Pe mãsurã ce trezirea creºtea ºi Miºcãrii Holiness. Acest fundament
erau întemeiate în Los Angeles ºi alte se regãseºte în dedicarea lor pentru
biserici ale credinþei apostolice - sfinþire ca a doua sau ultima lucrare a
precum ºi în suburbii, ca Pasadena, harului, ca un eveniment care are loc
Monrovia, Whittier ºi Long Beach, ulterior primei lucrãri a harului,
Seymour a invitat pãstorii acelor justificarea. Acest lucru este evident
adunãri sã se alãture întâlnirilor de din chemarea oamenilor la trãirea
lunea dimineaþa. Faptul cã Seymour unei vieþi sfinte. Multe din imnurile
a numit-o pe Florence Crawford ca ºi cântate în cadrul misiunii veneau din
director pe întreg statul, iar pe Jennie tradiþia Miºcãrii Holiness. Imnul
Moore ºi Phoebe Sargent ca ºi misiunii, cântecul lui Frank Bottome,
evangheliºti pe oraº sugereazã cã "Mângâietorul a venit", era un cântec
exista un anumit nivel de com- ce reflecta asupra promisiunii lui Isus
plexitate al planificãrii lor. din Ioan 14:16, însã în cadrul
Misiunea cãuta sã influ- adunãrii de pe strada Azusa
enþeze în diverse moduri ºi pe
alþii. Din septembrie 1906, ea a
publicat ziarul cunoscut sub
numele de The Apostolic Faith
[Credinþa apostolicã]. Misi-
unea a coordonat ample
servicii de botez la Terminal
Islang, lângã Long Beach.
Sute de oameni au luat
trenurile pentru a merge pe
Abundio ºi Rosa de Lopez care au
plajã, acolo unde þineau
lucrat în special cu cei din America
întâlniri toatã ziua, în timp
Latinã, cei care þineau corespondenþa
ce publicul privea.
misiuni, cum ar fi: I. May Throop,
Staff-ul planifica întâl-
doamna C. J. Hagg ºi May Field
niri în oraºele din jurul Los
Mayo, cei care expediau The
Angelesului: Monrovia, Whittier ºi
Apostolic Faith, ca Tommy
Long Beach. Aceste întâlniri au devenise o reflectare a versetului din
Anderson; cei care au organizat Ta-
provocat bisericile locale, fapt care a Fapte 2:4.
bãra din 1907, ca R. J. Scott; membri
dus adesea chiar la arestãri. Când era Angajamentul profund al misiunii
în comitetul bisericii, ca ºi Richard
cineva arestat misiunea fãcea trei faþã de doctrina vindecãrii divine era
Asberrz, Louis Osterberg, James
lucruri. În primul rând, fãceau consecvent cu învãþãtura Miºcãrii
Alexander, John Hughes ºi Reuben
publicã arestarea, prezentându-i pe Holiness. El era ancorat în învã-
Clark; ºi Edward S. Lee, un predi-
cei arestaþi ca martiri. În al doilea þãtura care spunea cã ispãºirea oferea
cator frecvent al misiunii. De fapt,
rând, se pare cã ei au coordonat un tratament dublu (mântuire
numãrul celor implicaþi sugereazã,
argumentele pe care cei arestaþi /vindecare pentru suflet ºi pentru
în ciuda protestului lui Frank
aveau sã le foloseascã la proces. În al trup), pentru blestemul dublu (moar-
Bartleman, cã misiunea era foarte
treilea rând, trimiteau un tramvai de tea trupului ºi a sufletului). Expresii
bine organizatã.
susþinãtori care sã preia lucrarea ca "penticostal", "Evanghelia
Misiunea avea o evidenþã a mem-
celor care fuseserã arestaþi. Nu se deplinã" ºi "umplut de Duhul" atât de
brilor ºi un consiliu de administraþie,
poate sã nu considerãm aceastã frecvent folosite în credinþa apo-
fiind de fapt persoanã juridicã.
planificare a modului de evan- tolicã, au fost folosite mai întâi
Misiunea cumpãrase ºi avea în
ghelizare prin folosirea sistemului de de cei din Miºcarea Holiness. Pot fi
proprietate clãdirea. Ea a adoptat o
tramvaie drept o metodã intenþionatã. gãsiþi chiar unii dintre termenii
declaraþie de credinþã, preluând mare
folosiþi pentru promovarea ºcolii

12 • PRIMÃVARA 2007
biblice pe care o frecventase
Seymour.
Cealaltã influenþã substanþialã
asupra vieþii ºi închinãrii misiunii
venea din partea comunitãþii afro-
americane. Dacã doreai sã frec-
ventezi Misiunea de pe Strada
Azusa, era imposibil sã crezi cã nu te
închini într-o bisericã afroamericanã.
Seymour, un american de culoare,
era "conducãtorul principal nomi-
nal", dupã pãrerea lui Frank
Bartleman, însã nu putem trece cu
vederea faptul cã aproape tot ce se
întâmpla în cadrul serviciilor bi-
sericii era caracterizat de dominare
afroamericanã. Frecvenþa îmbrãþi-
ºãrilor ºi a sãruturilor trecând peste
barierele rasiale nu ar fi avut loc
niciodatã într-o bisericã de albi, sub o
conducere a celor albi, nici mãcar în
Los Angeles. Acest lucru nu doar cã
era posibil, ci era ºi acceptabil, dacã
nu chiar încurajat în biserica de pe
Strada Azusa.
Faptul cã pãstorul era un afro-
american nu putea fi luat de la sine.
Din fragmentele de predici pe care le
avem ºi relatãrile despre stilul de
predicare al lui Seymour oferite de
reporterii de la ziarul local, este clar
cã stilul sãu de predicare reflectã
tradiþia afroamericanã. El predica
într-un stil dialogat, de genul
întrebare ºi rãspuns. Citea câteva
cuvinte ºi le explica, mai citea
câteva, apoi le explica ºi pe acelea.
Se oprea în timpul predicii pentru a
da posibilitatea celor prezenþi sã-ºi
exprime opiniile, aprecierile ºi
exaltarea, iar dupã motivaþiile cele
mai bune se exprima cu voce tare. Pastorul William J. Seymour a scris un tractat de o paginã pentru a-l
Mulþi dintre cei ce frecventau folosi la Misiunea de pe Strada Azusa, oficial cunoscutã ca Misiunea
regulat biserica de pe strada Azusa The Apostolic Faith, de pe strada Azusa nr. 312. Începea cu cuvintele
proveneau din denominaþii holiness pe care Charles F. Parham le-a rãspândit la întâlnirile lui. Tractatul
care nu foloseau instrumente muzi- sublinia angajamentele de bazã ale Miºcãrii The Apostolic
cale, însã cântau pe rând. Pentru cel Faith, incluzând: 1. restaurarea credinþei apostolilor; 2. religia din
puþin un an, toatã muzica din cadrul vechime, care includea întâlniri tip tabãrã ºi întâlniri de stradã; 3. slu-
Misiunii de pe Strada Azusa era cân- jirea sãracilor prin ajutorare, de asemenea lucrarea cu puºcãriaºii; ºi
tatã a capela. Existau însã anumite 4. unitate creºtinã pretutindeni. Seymour a adãugat angajamentele
trãsãturi ale închinãrii de pe strada Holiness la teoria celor douã lucrãri ale harului: justificarea ºi sfinþirea,
Azusa, cum ar fi folosirea ritmului, cãrora le-a adãugat semnul distinctiv al penticostalilor, o experienþã de
ce putea fi întâlnitã la frontiera din putere în viaþa sfinþitã, botezul cu Duhul Sfânt, având acelaºi semn pe
sudul þãrii ºi în special în rândul care ucenicii l-au experimentat în Fapte 2:4.
afroamericanilor care fãcuserã parte

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE • 13


atitudine când au auzit cântarea în o serie de
alte limbi. "Corul care cânta în alte mãrturii,
limbi", a scris unul dintre ei, "chiar inclusiv
dacã era inteligibil era ciudat, dar cea a
frumos. O femeie de culoare, cu o unei fe-
voce ca a lui Patti (o sopranistã mei al-
italianã de origine spaniolã foarte be care
cunoscutã în secolul 19, n. tr.), a "vorbind
început sã cânte într-o altã limbã, din ce în
care nu mai fusese auzitã vreodatã. ce mai repe-
Vocii sale i s-a alãturat un contralto de, într-o
profund ºi bogat, însã într-o altã stare de fre- Joseph Smale
limbã. Alþii au început ºi ei sã cânte, nezie, a ajuns la o vorbire de
fiecare pe melodia ºi în "limba" lui, neînþeles".
pânã când întreaga clãdire s-a umplut "Duhul a început sã se miºte mai
de voci ºi melodii de o blândeþe de repede. O femeie mulatrã, cu un coc
aur. Ei spun cã Duhul Sfânt este cel înalt, ºi o femeie albã, aflatã în colþ,
care le armonizeazã vocile." se luptau pentru supremaþie. Un alt
Pe lângã imnurile învechite ale credincios de culoare a început
Miºcãrii Holiness, cântecele foarte strigând: "sunt spãlat în sânge",
ritmice cântate pe voci ºi cântãrile în urmând o adevãratã luptã între ta-
Duhul, mulþi oameni de la misiune au bere, cu bãtãi din palme ºi tropãieli,
compus cântece pe care le-au în timp ce o negresã din interiorul
împãrtãºit apoi cu restul adunãrii la cercului repeta strigând‚ "hong
timpul de mãrturii. Într-adevãr, kong".
mãrturiile personale jucau un rol Strigãtele rugãciunilor care au
enorm în rãspândirea trezirii. dus trezirea mai departe parcã pot fi
"Întâlnirile de mãrturii care pre- auzite ºi acum. Al doilea nivel,
ced predicarea dureazã adesea douã Camera de Sus, era dedicat rugã-
sau mai multe ore, timp în care o ciunii. Era o salã pentru rugãciune,
sumedenie de oameni stau în picioare
aºteptând sã mãrturiseascã ºi ei. Cei
care au primit botezul cu Duhul Sfânt
mãrturisesc cã au avut mai întâi o
dovadã clarã a sfinþirii lor. Sute de
credincioºi mãrturisesc cã au primit
dovada biblicã a vorbirii în limbi noi,
din vechile case de rugãciune ale pe care nu le-au cunoscut înainte."
sclavilor. Multe relatãri despre muzi- Conform ziarelor seculare, aceste
ca de pe strada Azusa vorbesc despre servicii de mãrturii nu erau deloc
bãtut din palme, bãtãi pe picior ºi plictisitoare sau neîncrezãtoare.
tropãit, toate însoþite de strigãte Credincioºii aºteptau cu nerãbdare sã
potrivite cu ritmul cântecelor. ajungã în faþa adunãrii. Relatãrile
Femeile de culoare conduceau de aratã cã încã o datã afroamericanii
obicei adunarea în cântare, un dominau serviciile. Ei plângeau,
fenomen nou cunoscut, ca ºi cântarea strigau, þipau, cântau, proroceau,
în Duhul. Oricine auzea aceastã cãdeau în Duhul, sãreau, încercau sã
muzicã era miºcat profund. Parham þinã conversaþii în alte limbi unii cu
s-a plâns spunând cã nu era nimic alþii ºi în acelaºi timp sã ºi mãrtu-
mai mult decât o modificare a riseascã ce a lucrat Domnul în vieþile
incantaþiilor negrilor din Southland, lor. Trebuie sã fi fost o experienþã
însã criticile sale erau în minoritate. incredibil de animatoare sã fii
Majoritatea reporterilor de la prezent într-un astfel de serviciu alert
ziarele seculare care au venit sã de mãrturii, dupã cum a notat un
ridiculizeze misiunea au avut o nouã reporter dupã ce încercase sã descrie

14 • PRIMÃVARA 2007
Elmer Kirk
Fisher

destinatã celor care aveau nevoie


de rugãciune pentru vindecare.
Cãsuþa din spatele Misiunii a
devenit locul în care Farrow se ru-
Misiunea Upper Room, Los Angeles, California
ga pentru ca oamenii sã fie mân-
tuiþi, sfinþiþi ºi botezaþi cu Duhul
Sfânt. Rugãciunile din timpul servi- în anul 1906, a trebuit sã meargã la au dezvoltat un plan în patru puncte
ciilor misiunii erau adesea lungi ºi Misiunea de pe Strada Azusa pentru care includea: (1) sã încurajeze
zgomotoase. Aºa cum notase un a-ºi gãsi adunarea. Deºi poziþia lui oamenii lor sã se roage pentru trezire
reporter: "Nimeni nu conducea este clar exprimatã, Smale a jucat un în Los Angeles ºi sã ofere mai multe
rugãciunea într-un mod special. Cu rol major în încercarea de a oferi un întâlniri de rugãciune bisericii; (2) sã
toþii se rugau. Toþi fãceau diferite spaþiu acestei treziri, nu doar în organizeze împreunã întâlniri pe
rugãciuni, iar confuzia limbilor adunarea lui, ci ºi în sânul bisericilor stradã ºi sã facã evanghelizare pe
vorbite depãºea incidentul de la istorice din Los Angeles. Viteza cu întreaga perioadã a verii; (3) sã
Turnul Babel." care a crescut Misiunea de pe Strada acopere oraºul într-un efort coo-
Azusa din 1906; faptul cã multe perativ pentru a oferi biserici în casã
CUM A FOST ACCEPTATÃ biserici holiness, fie s-au închis, fie celor care nu vin la bisericã; ºi (4) sã
TREZIREA? au fost profund afectate când lucreze spre o campanie de evan-
Trezirea de pe strada Azusa era ceva membrii lor au plecat sã se alãture ghelizare la nivel de oraº în 1907.
nou în Los Angeles, un oraº cunoscut trezirii; acoperirea pe care a primit-o Deºi Smale nu era botezat cu
deja pentru toleranþa pe care o arãta trezirea în presa localã; întrebãrile pe Duhul Sfânt, dupã învãþãtura de pe
faþã de marea varietate de religii. care cei din bisericile tradiþionale strada Azusa, timp de câteva luni a
Când a venit trezirea, un cinic a trebuie sã le fi pus pastorilor lor ca permis membrilor bisericii First New
consemnat în Los Angeles Daily rezultat a acestor veºti, au obligat Testament Church care intrase
Times apariþia "unei religii" în Los Federaþia Bisericilor din Los Angeles complet în trezire sã vorbeascã în alte
Angeles. "Intenþia pare sã fie", a sã acþioneze. limbi, sã proroceascã, sã scoatã
presupus el, "aceea de a continua În iulie 1906, Federaþia Bise- demoni ºi sã se roage pentru bolnavi.
inventarea unor noi religii pânã când ricilor din Los Angeles a programat o Cu toate cã nu era de acord cu
fiecare om o va avea pe a lui. Apoi va întâlnire. Deºi ei au pretins cã aceastã doctrina lui Seymour, el accepta
avea fiecare pace." întâlnire avea doar scopul de a mare parte dintre practicile de pe
Într-un fel, acest cinic anonim a dezvolta un plan de lucrare pentru strada Azusa. Susþinerea pe care a
fãcut un rezumat al gândirii perioada de varã, presa n-a fost oferit-o trezirii a avut un sfârºit brusc
postmoderne. Cu alte cuvinte, el a înºelatã de retorica lor. Ei cãutau de atunci când o tânãrã de 16 ani din
exprimat frustrarea pe care mulþi o au fapt sã gãseascã un mod de a adunarea lui, Lillian Keyes, fiica
în ultimii 150 de ani cu privire la contracara trezirea fãrã a avea o prietenului sãu de o viaþa, Dr. Henry
dezvoltarea de noi denominaþii în imagine negativã. Smale, care era S. Keyes, a vorbit împotriva lui. Ea a
viaþa religioasã a Americii. În timp pastorul anterior al prestigioasei prorocit cã Smale stingea Duhul prin
ce unii o vedeau ca un rãspuns la biserici baptiste din Los Angeles, a faptul cã nu dãdea Duhului suficientã
rugãciune, alþii erau ameninþaþi de adresat o scrisoare deschisã Fe- libertate în timpul serviciilor sale.
intruziunea ei. deraþiei Bisericilor din Los Angeles Aceastã prorocie a devenit un motiv
Frank Bartleman a menþionat cã provocându-i sã ofere spaþiu trezirii de ceartã. Smale le-a sugerat docto-
Joseph Smale, pastor al First Nee ºi sã arunce o privire lungã asupra lor rului ºi doamnei Keyes cã fiica lor îºi
Testament Church din Los Angeles înºiºi. Ca rezultat al intervenþiei sale ieºise din minþi ºi avea nevoie de

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE • 15


arogant care mergea
þanþoº cu o pãlãrie
înaltã de mãtase, ca un
dictator. Nimeni nu
credea cã Misiunea de
pe Strada Azusa mai
Harta în 1936 avea nevoie sã asculte
de Parham. Acest
conflict a dus la critici
din partea presei
religioase (Presa secu-
larã a trecut cu vederea
acest conflict.), ceea ce
l-a fãcut pe Parham sã
încerce sã submineze
lucrarea lui Seymour ºi
trezirea de pe strada
Azusa peste tot pe unde
mergea în þarã.
Când dinamica în-
chinãrii este atât de vie
ca cea de la Misiunea
de pe Strada Azusa,
ajutor psihologic sau medical, pentru ºi când au început sã aparã tot mai când închinãtorii ce
cã nu Duhul Sfânt vorbise prin ea. De multe biserici ale Credinþei Apos- fuseserã botezaþi cu Duhul într-o
fapt, el sugerase cã un alt fel de duh tolice, Seymour l-a invitat pe Parham întâlnire care le-a transformat vieþile
vorbea prin ea. sã vinã ºi sã þinã un program de ºi le-a dat o limbã nouã, cei atinºi de
Dr. Keyes a fost supãrat. Când evanghelizare pentru întreg oraºul. trezire nu mai puteau sta liniºtiþi. Ei
Lillian a încercat sã vorbeascã în Parham a venit spre sfârºitul lui au început sã ducã mesajul mai întâi
Duhul în timpul unui alt program, octombrie 1906, însã în mai puþin de vecinilor lor, apoi naþiunii ºi în cele
Smale a oprit-o. A fost ultima o sãptãmânã a încercat sã stingã din urmã lumii întregi.
picãturã care a umplut paharul. trezirea. Când a vãzut ce se întâmpla, Am notat pe o hartã din 1906 a
Keyes a pãrãsit biserica First New a declarat: "Lui Dumnezeu îi este Los Angeles-ului unde locuiau
Testament Church ºi, cu ajutorul rãu." Parham nu era bucuros de membrii bisericii. Cinci cartiere au
unuia dintre asistenþii lui Smale, amestecul interrasial pe care îl încu- ieºit în evidenþã, în contrast cu restul
Elmer K. Fisher, a început ceea ce rajase Seymour. El nu era bucuros de oraºului. Oamenii le spunea vecinilor
avea sã devinã cea de-a doua adunare toþi cei care pretindeau cã fuseserã lor ºi îi invitau la bisericã.
penticostalã, ca mãrime, din Los botezaþi în Duhul Sfânt, considerând Privind la liniile de tramvai din
Angeles, Misiunea Upper Room. cã experienþele lor erau false. Nu era sudul Californiei, am observat cã la
Smale a rãspuns condamnând întrea- mulþumit de slujitorii bisericii, pe capãtul fiecãrei linii se afla o misiune
ga miºcare ºi sugerând cã Los care i-a numit fanatici. Nu era fericit fondatã de oameni de pe strada
Angeles-ul era martor acum la de faptul cã Seymour însãrcinase Azusa. Locurile de predicare pe
ceea ce apostolul Pavel condamnase niºte evangheliºti ºi misionari sã stradã puteau fi ºi ele marcate pe
în 1 Corinteni 12-14. În noiembrie ducã mesajul Credinþei Apostolice în hartã. Oamenii erau nerãbdãtori sã-ºi
1906 Smale a început sã scrie lumea întreagã. Parham a încercat sã împãrtãºeascã povestea vieþii lor,
împotriva trezirii. preia controlul. adesea cât îi þinea gura.
De parcã acesta nu era un Seymour ºi comitetul sãu nu au În patru luni de la întemeierea
prejudiciu suficient adus trezirii, fost mulþumiþi de Parham ºi i-au cerut misiunii, evangheliºtii împuterniciþi
criticile publice au luat o turnurã sã plece. Bartleman s-a plâns mai de curând pãrãsiserã misiunea ºi se
neaºteptatã - Parham. La începutul târziu de ceea ce el vedea ca arbitrari- împrãºtiau în toatã þara. Izbucneau
trezirii, Seymour îl recunoscuse pe tatea lui Parham observând. "Ne-am treziri ºi în alte locuri din California,
Parham ca ºi primul pãrinte al rugat împotriva trezirii noastre." precum ºi în Washington, Oregon,
Credinþei Apostolice. Când trezirea a Glenn Cook îl considera pe Colorado, Minnesota ºi Indiana. În 8
început sã se dezvolte în Los Angeles Parham o persoanã încrezutã, un luni, erau deja misionari în Mexic,

16 • PRIMÃVARA 2007
Liberia, Angola ºi India, iar mesajul mesajul lui Seymour ºi anume faptul În iulie 1931, clãdirea infestatã cu
se rãspândise pânã în Norvegia. cã depãºirea diferenþelor de culoare termite care fusese martora unor zile
þinând cont de criticile aduse de prin credinþa în sângele lui Isus fãcea extrem de importante între anii 1906
Miºcarea Holiness, cum cã trezirea parte din Evanghelie. ºi 1909, a fost demolatã. Doamna
de pe strada Azusa rãspândeºte erezii Seymour fusese credincios în Seymour a murit pe 2 iulie 1936 ºi a
prin doctrina vorbirii în alte limbi, nu punerea lucrãrii pe roate, însã în cele fost înmormântatã în cimitirul
e de mirare sã vedem o caricaturã ca din urmã trezirea s-a rãspândit Evergreen din Los Angeles. O hartã
cea din The Burning Bush. dincolo de cei patru pereþi ai bisericii finalã, publicatã în 1936, aratã cã nu
Toatã aceastã activitate a con- pe care o pãstorea. El a continuat sã mai era nimic acolo, decât un lot
tribuit la o trezire care s-a rãspândit conducã adunarea pânã la moartea liber, pe locul care a adus odatã
de atunci în întreaga lume. Ca ma- sa, pe 28 septembrie 1922. Dupã mãrturie lucrãrii lui Dumnezeu în
joritatea trezirilor, trezirea efectivã a moartea sa, soþia lui, Jennie Evans modelarea feþei creºtinismului. (Vezi
durat doar 3 ani. O astfel de ex- [Moore] Seymour l-a succedat harta din 1936.)
perienþã religioasã plinã de energie ca pastor. Povestea trezirii de pe strada
nu poate fi întreþinutã ca ceva Dupã moartea lui Seymour Azusa nu se sfârºeºte în anul 1936.
normativ pe termen lung. Dupã un adunarea s-a stabilizat la câteva zeci De atunci, Miºcarea Penticostalã ºi
început ca cel care a avut loc pe de persoane, toate de culoare. În cea Carismaticã au clãdit pe fundaþia
strada Azusa, vine în mod inevitabil 1930, misiunea a fost confruntatã cu pusã de evangheliºtii ºi misionarii
o vreme când creºtinii obiºnuiþi se o nouã provocare venitã din partea care au purtat mesajul credinþei
aºeazã ºi se apucã de lucru. Din unui intrus, provocare ce a eºuat în apostolice în jurul lumii. Aceastã
nefericire, cei dintr-o tradiþie cu cele din urmã. Ruthford Griffith a miºcare a dat naºtere la mii de
treziri, care sunt profund miºcaþi tind venit la misiune în 1930 ºi a rãmas denominaþii, a atins multe biserici
sã creadã altfel. pânã în 1931. El a intimidat-o pe istorice în forma unor înnoiri
În 1908, Florence Crawford s-a Jennie Seymour ºi adunarea ei, carismatice ºi multe adunãri evan-
despãrþit de Seymour, luând cu ea încercând sã preia biserica. S-a mutat ghelice prin cel de-al treilea val de
mai multe biserici. Ea a pretins cã în clãdirea bisericii ºi a început sã trezire. Ea a funcþionat ca o icoanã de
centrul trezirii se mutase spre nord, facã reparaþii la structura acesteia. speranþã pentru cei apãsaþi, ca pe
în Portland, Oregon, iar Los Când a fost confruntat direct de vremea apartheidului din Africa de
Angeles-ul rãmãsese doar o amintire. adunare, i-a dat în judecatã. Procesul Sud. Aceastã poveste continuã sã
În 1911, William Durham a venit din a fost iniþial în favoarea lui ºi a îndrepte privirile creºtinilor spre Cel
Chicago, Illinois în Los Angeles vinderii proprietãþii. Totuºi, la apel care a promis ucenicilor Sãi cã dacã
unde a încercat sã reaprindã trezirea curtea a fost în favoarea doamnei vor aºtepta în Ierusalim vor primi
folosind teoria lui despre sfinþire Seymour. fãgãduinþa Tatãlui.
numitã lucrarea terminatã. Pe termen
scurt a avut succes, însã a murit în
Cecil M. Robeck, Jr., Ph.D., profesor de Istoria
mai puþin de un an, iar singurul lucru Bisericii ºi de Ecumenism la Seminarul Fuller ºi director
pe care a reuºit sã-l facã în Los al Centrului de Spiritualitate Creºtinã David J. DuPlesis.
Angeles a fost acela de a dezbina El este pastor Assemblies of God. Robeck este autorul
bisericile deja existente. urmãtoarelor cãrþi: Prophecy at Carthage: Perpetua,
Tertullian, and Cyprian [Prorocia în Cartagina: Perpetua,
În 1913, alþi membri ai Întâlnirii Tertullian ºi Ciprian] (1992) ºi editor al Witness to
Credinþei Apostolice Mondiale din Pentecost: The Life of Frank Bartleman [Martor al
Los Angeles au încercat sã Cincizecimii: Viaþa lui Frank Bartleman] (1985) ºi al
revigoreze trezirea introducând ca ºi Charismatic Experiences in History [Experienþe
normativã ideea cã botezul apostolic carismatice în istorie] (1985). El este autorul a The Azusa
Street Mission and Revival [Misiunea ºi trezirea de pe strada Azusa] (Thomas
era veritabil doar dacã era Nelson, 2006). Timp de nouã ani a fost redactor la revista Pneuma: The Journal of
administrat în Numele lui Isus the Society for Pentecostal Studies [Pneuma: Jurnalul societãþii de studii
Cristos (Fapte 2:38). Aceastã penticostale]. El face totodatã parte din Comitetul Centenarului Strãzii Azusa ºi a
intervenþie a slujit încã o datã la conferenþiat local pe siturile penticostale din Los Angeles, la UCLA, Universitatea
fragmentarea bisericilor din acea Vanguard ºi la Muzeul Naþional al Japonezilor din America.
zonã. Trist, dar de fiecare datã, NOTE
mãrturia caracterului interrasial al 1. Termenul "Patti" vine de la italianca Adelina Patti (1843-1919), o renumitã vedetã
trezirii din Los Angeles era sub- de operetã, cea mai bunã sopranistã din vremea ei. Pe la sfârºitul anilor 1890, numele ei a
minat. Aceste eºecuri pãreau sã nege fost atribuit adesea cântãreþelor remarcabile de culoare. Cred cã "Patti" la care face referire
aici reporterul era de fapt Jennie Evans Moore, viitoarea soþie a pastorului Seymour.

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE • 17


WILLIAM J. SEYMOUR: Un prim model de conducere penticostalã

illiam Joseph Seymour, care a slujit ca pastor al însã Seymour trecea peste aceste critici, învãþa din ele ºi

W Misiunii de pe Strada Azusa din Los Angeles


din anul 1906 pânã la moartea sa, pe 28 septem-
brie 1922, ne oferã un excelent exemplu cu privire la
mergea mai departe.
Conduita lui Seymour era dezarmantã. Nimic nu pãrea
sã-l tulbure. Cook a observat: "Stãtea în spatele acele cutii
modul în care mulþi dintre primii lideri penticostali au slu- [amvonul] ºi ne zâmbea pânã ne simþeam cu toþii con-
jit. Din majoritatea relatãrilor pe care le avem, reiese cã damnaþi pentru activitãþile noastre."4
Seymour era un domn liniºtit, modest ºi foarte respectat de Seymour nu era rãzbunãtor, sarcastic, ci era blând,
membrii adunãrii sale. Glenn Cook, managerul personalu- graþios ºi convingãtor. În acelaºi timp, Seymour ºtia cum
lui de la misiune din timpul primilor ani ai acesteia, l-a sã corecteze, atunci când era nevoie.
descris pe Seymour ca pe cel mai blând om pe care l-a Seymour nu era un om foarte educat, însã era sigur de
întâlnit vreodatã.1 credinþa lui. El a petrecut multe ore în rugãciune. Nu ezita
Caracterul cuprinzãtor, egalitar al stilului de conducere sã-ºi exprime opinia asupra unui subiect.5 În ciuda acestui
al lui Seymour ne sugereazã cã personalitatea sa era potri- fapt, era foarte atent la modul în care aborda un subiect,
vitã pentru a-i sluji pe cei din cadrul misiunii. Ei erau unul doar dupã o evaluare criticã sau reflecþie teologicã pro-
dintre grupurile cu cea mai mare acceptare rasialã ºi diver- fundã. Dispoziþia lui de a fi autocritic ºi meditativ însemna
sitate culturalã care se întâlneau în Los cã învãþãtura sa ºi, în consecinþã, ceea
Angeles în acea vreme. Misiunea ce el considera a fi limitele legitime
includea oameni din toate clasele ale experienþei religioase de la misiune
sociale, bãrbaþi ºi femei, negri, albi, se puteau schimba. Un exemplu al
hispanici ºi asiatici, foarte educaþi ºi acestei abordãri meditative, autocritice
analfabeþi, nou convertiþi ºi slujitori este uºor de identificat în comentariile
experimentaþi.2 lui Seymour cu privire la vorbirea în
Pentru ca Seymour sã conducã cu alte limbi.
succes misiunea, el trebuia sã fie vul- Când turma lui Seymour a început
nerabil - sigur pe cine era ºi ce avea de sã vorbeascã în alte limbi s-au ridicat
fãcut - ºi sã ofere un loc sigur pentru întrebãri cu privire la modul în care
experimentare unde sã poatã fi învãþate trebuie sã opereze acest fenomen. Pe
lecþii noi ºi unde judecata sã poatã fi mãsurã ce a trecut timpul, el a sugerat
exprimatã fãrã niºte consecinþe grave. anumite schimbãri care au apropiat tot
Seymour a susþinut lucrarea fe- mai mult adunarea de ceea ce consi-
meilor de la misiune. El le-a pus în dera el cã spuneau autorii biblici.
poziþii de conducere, le-a atribuit La fel au fost abordate comporta-
responsabilitãþi în ce priveºte predi- mentul extrem ºi manifestãrile dezor-
carea, evanghelizarea, plantarea de donate ale vorbirii în alte limbi. La
biserici ºi misiunea mondialã. El le-a începutul trezirii de pe strada Azusa,
conferit chiar ºi scrisori de acreditare Seymour relateazã cã au fost multe
pentru lucrare. Drept urmare, femeile momente când "toþi izbucneau în alte
s-au implicat puternic într-o mulþime de activitãþi limbi, însã am învãþat sã fim mai liniºtiþi în folosirea aces-
misionare - în predicare ºi îndemnare, în rugãciune, în tui dar."6 O astfel de mãrturisire i-a determinat pe unii din-
cadrul întâlnirilor de mãrturii personale, în muzicã, în tre primii penticostali sã se teamã cã Seymour stingea
dezvoltarea unor strategii de evanghelizare, precum ºi în libertatea Duhului Sfânt de a vorbi prin ei.7 El a subliniat
alte domenii. cã "vrem sã ascultãm de Cuvânt, pentru ca totul sã se facã
Clasa socialã din care fãceau parte membrii bisericii nu decent, în ordine ºi fãrã confuzie."8 Aceastã schimbare a
constituia o condiþie în ce priveºte participarea, iar cei care reuºit sã facã practica lor mai consecventã cu învãþãtura
aveau o experienþã în lucrare nu beneficiau de un statut Scripturii.
mai înalt. Seymour s-a asigurat cã preoþia tuturor credin- Cu astfel de extreme abordate în aceastã manierã,
cioºilor era o realitate ºi nu doar o idee teologicã. Aveau Seymour a oferit în principiu un model de umilinþã per-
loc copiii, servitorii, spãlãtoresele ºi cei de curând conver- sonalã, de dragoste pentru oameni, deschidere la corecþii,
tiþi, pentru a contribui fiecare cu ceva la comunitate. ascultare de Cuvânt ºi vulnerabilitate. Putea sã nu aibã
Seymour a oferit chiar posibilitatea criticilor sãi sã-ºi pre- dreptate. Era însã deschis sã înveþe, sã se schimbe când era
zinte cazul în faþa poporului. Nu numai un critic a profitat nevoie ºi se aºtepta ca ºi urmaºii sãi sã fie la fel. Când era
de aceastã ocazie pentru a-l face cu ou ºi cu oþet în faþa lor,3 convins cã greºise sau cã poziþia lui era discutabilã în lumi-

18 • PRIMÃVARA 2007
na modului în care înþelegea el Cuvântul, mãrturisea Scriitorul nu are nici o urmã de îndoialã cã fratele
acest lucru în public, recunoscând schimbarea ºi mergând Seymour are mai multã putere cu Dumnezeu ºi mai multã
mai departe. putere de la Dumnezeu, decât toþi criticii sãi din oraº ºi din
Pe mãsurã ce trezirea se rãspândea era inevitabilã afara acestuia. Puterea lui stã în faptul cã este conºtient
apariþia unor lucrãri considerate concurente, destul de de slãbiciunile sale, de starea sa smeritã înaintea lui
apropiate geografic.9 Un om mai josnic putea sã se plângã Dumnezeu, iar atâta timp cât menþine aceastã atitudine,
de apropierea lor sau de prozelitismul care apãrea în mod puterea voii lui Dumnezeu va continua sã curgã prin el,
inevitabil. Seymour nu fãcea lucrul acesta. În schimb, el le fãrã îndoialã.11
îmbrãþiºa, sãrbãtorea rãspândirea trezirii ºi fãcea publici-
tate celorlalte întâlniri. Seymour le-a cerut acestora sã se
roage pentru el, a publicat mãrturii oferite de liderii
acestora, a predicat în bisericile lor ºi i-a invitat sã par- CECIL M. ROBECK, JR., PH.D.,
ticipe la conducerea Misiunii de pe Strada Azusa, chiar ºi Pasadena, California. Acest articol este
atunci când el lipsea. El organiza întâlniri în fiecare luni o formã prescurtatã a articolului publi-
dimineaþa, în cadrul cãrora aceºti lideri se puteau întâlni cat de autor sub numele "O perspectivã
la rugãciune, suport reciproc, sfãtuire ºi studiu biblic. penticostalã asupra conducerii".
Aceste întâlniri au ajutat trezirea atât în planificarea strate-
gicã pe termen scurt, cât ºi în cea pe termen lung. Prin
aceste întâlniri, conducãtorii au coordonat rãspândirea
trezirii în zonele de la periferie prin intermediul tram-
vaielor din Los Angeles.10
Aceºti factori ni-l prezintã pe Seymour drept un om
caracterizat de umilinþã ºi stãpânire de sine. El a oferit un
model de conducere eficientã prin exemplul dedicãrii lui
faþã de comunitatea credincioºilor, sub autoritatea
Scripturii ºi nu sub o ierarhie puternicã sau a mândriei
NOTE
personale. Se pare cã Seymour a înþeles cã rolul sãu în con-
1. Glenn A. Cook, The Azusa Street Meeting [Întâlnirea de pe
ducere era acela de a împuternicii oamenii pentru lucrare, strada Azusa] (Los Angeles: Glenn A. Cook, n.d.), 1.
iar adunarea îl trata cu respect, dragoste ºi semne clare de 2. "How Holy Roller Gets Religion," [Religia, un val sfânt] Los
afecþiune. Angeles Herald (Los Angeles) 10 septembrie 1906, 7.
3. Glenn A. Cook, The Azusa Street Meeting, 2; W.B. Godbey a
CONCLUZIE pretins cã a predicat la Misiune "slujindu-i, cu ajutorul Domnu-
"Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin lui". Când a pretins cã vorbeºte în alte limbi, vorbind de fapt în
tãrie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oºtirilor!" latinã ºi când credincioºii au considerat cã fusese botezat cu
(Zaharia 4:6). Acesta este un text la care apeleazã mulþi Duhul, el a folosit acea ocazie pentru a declara cã aceºtia primi-
predicatori penticostali. Ei folosesc acest text pentru a serã ºi ei o lucrare demonicã falsã, mergând chiar mai departe ºi
încuraja credincioºii penticostali sã fie pe deplin cãlãuziþi publicând varianta sa în Tongue Movement, Satanic [Miºcarea
de Duhul Sfânt. Acesta este totodatã un text care stabileºte vorbirii în alte limbi, satanicã] de W. B. Godbey (n.p.: Pillar of
standardul pentru conducerea penticostalã, indiferent de Fire, 1918), 4.
4. Glenn A. Cook, The Azusa Street Meeting, 2.
locul de întâlnire.
5. "Tongues Mission, Azusa Street, Los Angeles, California,"
Asemenea celor din alte tradiþii religioase, ºi penti- [Misiunea vorbirii în alte limbi, Strada Azusa, Los Angeles, Cali-
costalii sunt oameni imperfecþi. ªi ei sunt ispitiþi sã urmeze fornia] The Free Methodist (Chicago) 7 mai 1907, sec. 9, p. 297.
mulþimea, sã caute acceptare ºi, uneori, sã-ºi compromitã 6. W.J.S., "Gifts of the Spirit," [Darurile Duhului] The Apostolic
idealul. În ciuda acestor lucruri, idealul rãmâne: "voi veþi Faith 1.5 (Los Angeles) ianuarie 1907, sec. 2, p. 5.
primi putere" (Fapte 1:8), iar consecvenþa cu care li se 7. Comparã cu Bartleman, How Pentecost Came to Los Angeles
aduce penticostalilor aminte de acel ideal, eficienþa acelui [Cum au venit Rusaliile în Los Angeles], 34,69,87-89.
apel ºi disponibilitatea penticostalilor de a-ºi însuºi acel 8. W.J.S., "Gifts of the Spirit," [Darurile Duhului] The Apostolic
ideal, contribuie substanþial la felul conducerii care se Faith 1.5 (Los Angeles) ianuarie 1907, sec. 2, p. 5. Comparã cu
1 Corinteni 14:40.
ridicã în cadrul Miºcãrii Penticostale. Aceasta este o
9. Dintre misiunile concurente fãceau parte Prima Bisericã Nou
responsabilitate continuã, una care ne aratã rezultate Testamentarã, Misiunea Maple, Misiunea Odãii de Sus, Parham's
diverse la finalul primului secol de existenþã al acestei Apostolic Faith Mission de la wctu, Biserica Oamenilor ºi Misi-
miºcãri. Trebuie sã ne aducem aminte doar de modul în unea Vernon. În plus, autoritãþile din Los Angeles au uºurat con-
care a vãzut traducãtorul biblic baptist, A. S. Worrell stilul trolul pe care îl exercitau asupra predicãrii pe stradã unde diferiþi
de conducere al lui William J. Seymour dupã ce a vizitat vorbitori se dãdeau la întrecere pentru captarea atenþiei.
Misiunea de pe Strada Azusa în anul 1906, pentru a 10. Un articol fãrã nume, The Apostolic Faith 1:6 (Los Angeles)
recunoaºte cã adevãrata conducere penticostalã este posi- februarie-martie 1907, sec. 1, p. 1.
bilã doar atunci când cel ce conduce recunoaºte ºi se 11. A.S. Worrell, "Work Increasing," [Lucrarea care creºte] The
Apostolic Faith (Los Angeles) 1.6 (februarie-martie 1907), 5.4.
supune aplicãrii profeþiei lui Zaharia.

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE • 19


Reconciliere rasialã • Femeia în lucrare • Sã

Moºteniri tra
Trezirii de pe

20 • PRIMÃVARA 2007
acii • Reînnoire carismaticã • Evanghelizare

inice ale
Strada Azusa
DE VINSON SYNAN

C
reºtinismul a fost profund schimbat de trezirea de pe strada Azusa din Los
Angeles, de la începutul secolului trecut. În zilele sale de glorie, între anii 1906 ºi
1909, aveau loc servicii religioase de trei ori pe zi, ºapte zile pe sãptãmânã. Con-
duse de pastorul de culoare, William J. Seymour, întâlnirile erau þinute într-o clãdire
dãrãpãnatã, sub numele de Apostolic Faith [Credinþa Apostolicã]. Deºi nimeni nu se
aºtepta la aºa ceva în acele momente, trezirea de pe strada Azusa a devenit un punct major
de cotiturã în istoria mondialã a creºtinismului.

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE • 21


ªcoala Biblicã Betel Parham,
Houston, Texas

Colegiul Biblic Betel, Topeka, Kansas

Acei credincioºi pastor


umili care se adu- metodist
Casa de pe strada
nau pe strada care se Bonnie Brae
Azusa în 1906 nu alãturase
ºi-au imaginat re- Miºcãrii Holiness.
zultatele istorice La ªcoala Biblicã
ale trezirii pe care Betel (întemeiatã în
au ajutat-o sã se Topeka, Kansas în
declanºeze în Los 1989), studenþii lui
Angeles. Astãzi, Parham au afirmat
Miºcarea Penti- cã vorbirea în alte
costalã de pe în- limbi era dovada
treg pãmântul acestei binecuvân-
este beneficiara tãri penticostale.
multor moºteniri Prima persoanã ca-
durabile ºi mar- re a primit acest
cante ale trezirii Charles Fox Parham fenomen la Betel a
de pe strada fost Agnes Ozman,
Azusa. a cãrei experienþã
din Ziua de Anul Nou, din 1901, a
MESAJUL STRÃZII AZUSA devenit prototipul penticostalismului Agnes Ozman LaBerge
Mesajul care a atras mulþimile la modern. întâlniri de rugãciune pe care le-au
Misiunea de pe Strada Azusa era În 1905, Parham a fost mentorul lui þinut într-o casã de pe strada Bonnie
considerat nou, inedit ºi revoluþionar. William J. Seymour, în cadrul unei Brae, Seymour împreunã cu câþiva
Creºtinii contemporani puteau primi ºi alte ºcoli biblice din Houston, Texas. credincioºi au vorbit în alte limbi. Ei
ei botezul Duhului Sfânt aºa cum l-au Seymour a dus apoi mesajul penti- au atras mulþimi mari de oameni în
primit apostolii în Ziua Cincizecimii, costal în Los Angeles, unde a devenit acea cãsuþã. În timp ce cãutau o clãdire
însoþit de dovada biblicã a vorbirii în pastorul unei mici Biserici Holiness de mai mare în centrul Los Angelesului,
alte limbi. Pãrintele teologic al acestui negri. Membrii bisericii au respins Seymour ºi turma lui au gãsit o biseri-
mesaj era Charles Fox Parham, un fost repede mesajul sãu. Dupã o lunã de cã episcopalã metodistã africanã aban-

22 • PRIMÃVARA 2007
Misiunea The Apostolic Faith
donatã, pe strada Azusa. În aprilie drag, iar slava ºi puterea
1906, au început istoricele slujbe. unor Rusalii adevãrate au
mãturat lumea."
OMUL STRÃZII AZUSA Cât priveºte stilul sãu
Figura centralã de pe strada Azusa era de predicare, Arthur
William Joseph Seymour, un american Osterberg a spus cã era "un
de culoare. Seymour se nãscuse în vorbitor blând ºi simplu,
Louisiana, iar ca ºi copil era un fel de nu un orator. El vorbea pe
baptist oarecum mistic. În tinereþe s-a limba comunã a clasei nee-
mutat în Indianapolis unde s-a alãturat ducate. El putea predica
bisericii metodiste, formatã în princi- trei sferturi de orã fãrã nici
pal din albi. Mai târziu s-a alãturat urmã de emoþionalism. Nu
Miºcãrii Church of God (Anderson, era deloc un vorbitor fur-
Indiana), un grup holiness cunoscut ºi tunos care sã dea prea mult
ca Sfinþii Luminii de Searã. Seymour, din mâini."
flãmând de dorinþa de a cunoaºte În contrast cu acei critici
Biblia, a participat la cursurile ªcolii care l-au descris pe
Biblice a lui Dumnezeu din Cinci- Seymour ca un om "neîn-
nnati, condusã de Martin Wells Knapp, grijit, de rând ºi neînvãþat",
iar mai târziu la cursurile ªcolii el era un conducãtor efi-
Biblice Betel, a lui Parham, din cient ºi un antreprenor al
Houston, Texas. trezirii. Articolele pe care
Contrar stereotipurilor, Seymour era le-a publicat în Apostolic
un pastor convingãtor, cunoscut în Faith, ziarul de pe strada William J. Seymour
biserica afroamericanã mai degrabã ca Azusa, ne aratã cã a abor-
un învãþãtor ºi nu ca un predicator dat provocãrile istorice ºi
rãspândit vestea în întreaga lume. Cele
dinamic. El era un om profund teologice ale miºcãrii care a pornit din
douã periodice care au avut cea mai
spiritual care impresiona pe toþi cei biserica sa. Christian History Maga-
mare influenþã erau Way of Faith din
ce-l întâlneau. zine îl prezintã pe Seymour ca "unul
Columbia, Carolina de Sud ºi God's
William Durham a spus cã Seymour dintre cei mai influenþi zece creºtini
Revivalist din Cincinnati, Ohio. Arti-
era "cel mai blând om pe care l-am din secolul 20".
colele din Way of Faith erau citite cu
întâlnit vreodatã", un om care pãstra pasiune de cei din sud, fapt care
o "dependenþã neajutoratã de MESAGERUL STRÃZII explicã de ce penticostalismul a prins
Dumnezeu", un om care era "atât de AZUSA rãdãcini mai întâi în sudul Americii.
plin de Dumnezeu încât simþeai pute- Sunt puþini cei care recunosc rolul În How "Pentecost" Came to Los
rea ºi dragostea de fiecare datã când te important pe care l-a jucat Frank Angeles [Cum a ajuns "Cincizecimea"
apropiai de el." Bartleman. Articolele sale despre la Los Angeles] (1925), Bartleman a
John G. Lake a spus: "Nu cred cã trezirea de pe strada Azusa au fost prezentat cele mai vii mãrturii ale unui
vreun om din vremurile moderne a publicate ºi republicate în presa martor ocular al întâlnirilor de pe stra-
avut o revãrsare mai minunatã a lui Miºcãrii Holiness din vremea aceea. da Azusa. Fãrã îndoialã cã fãrã scrie-
Dumnezeu în viaþa lui decât cea pe Sutele sale rapoarte despre serviciile rile lui Bartleman trezirea de pe strada
care a dat-o Dumnezeu acestui tovar㺠religioase de pe strada Azusa au Azusa n-ar fi avut impactul mondial pe

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE • 23


G.B. Cashwell

Frank Bartleman ºi Misiunea


The Apostolic Faith

care l-a avut. Puterea presei religioase


este una dintre primele moºteniri
trainice ale strãzii Azusa. A.H. Argue
MIªCAREA William H. Durham
O moºtenire trainicã ºi influentã a International Church of the Fours-
au luat mesajul ºi experienþa penti-
strãzii Azusa este Miºcarea Penti- quare Gospel (California), precum ºi
costalã ºi le-au dus în jurul lumii.
costalã modernã ºi fiica acesteia, denominaþiile unitariene: Pentecostal
Printre aceºtia s-au numãrat ºi Thomas
Miºcarea Carismaticã. Misiunea de pe Assemblies of the World (Indiana) ºi
Ball Barratt (Europa Occidentalã ºi
Strada Azusa a fost, în mai multe pri- United Pentecostal Church (Missouri).
Marea Britanie), Daniel Berg ºi Gun-
vinþe, prototipul penticostalismului Fiecare miºcare penticostalã clasicã
nar Vingren (Brazilia), Luigi
modern. Majoritatea veºtilor despre din lume îºi poate regãsi rãdãcinile
Francescon (Italia, Argentina ºi
noua miºcare veneau mai degrabã din spirituale, direct sau indirect, pânã la
Brazilia) ºi Ivan Voronaev (Rusia ºi
Los Angeles decât din Topeka. Istoria misiunea umilã de pe strada Azusa.
þãrile slavice).
ne aratã cã de-a lungul Statelor Unite, În 1960, Miºcarea Penticostalã a
Primele denominaþii penticostale erau
a Europei, Asiei, Americii Latine ºi pãtruns în rândul bisericilor protes-
situate în Sudul Americii, unde penti-
Africii, primele veºti despre aceastã tante prin intermediul pastorul episco-
costalismul a prins de la început
nouã miºcare au pretins cã ea a început pal, Dennis Bennett. Mai târziu,
rãdãcini puternice. Majoritatea acestor
în Los Angeles, sub conducerea unui miºcarea a înaintat cu putere în cadrul
denominaþii fuseserã întemeiate
pastor de culoare. Dupã mai mulþi ani, majoritãþii tradiþiilor protestante sub
înainte de 1900. Ele erau formate din
conducãtori ca J. Roswell Flower au numele de înnoirea carismaticã. Prin
biserici care adãugaserã experienþa
atras atenþia asupra rãdãcinilor 1967, penticostalismul a pãtruns în
penticostalã ca pe o a treia binecu-
miºcãrii din Topeka, sub conducerea Biserica Romano-Catolicã, câºtigând
vântare - pe lângã mântuire ºi sfinþirea
lui Charles Parham. pânã în anul 2000 peste 100 de mi-
totalã. Aceste denominaþii erau:
Miºcarea s-a rãspândit în jurul lumii lioane de participanþi. În 2005, statisti-
Church of God in Christ (Memphis,
sub lucrãrile deosebite ale unor pele- cianul David Barrett a estimat cã
Tennessee), Pentecostal Holiness
rini ai strãzii Azusa care au experi- numãrul credincioºilor penticostali ºi
Church (Carolina de Nord), Church of
mentat penticostalismul pe strada carismatici din lume este undeva în
God (Cleveland, Tennessee), United
Azusa. Printre ei erau G. B. Cashwell jurul a 600 de milioane. Aceastã
Holy Church (Carolina de Nord) ºi
(Sudul Americii), C. H. Mason miºcare masivã este moºtenirea princi-
Pentecostal Free Will Baptist Church
(Chruch of God in Christ), William H. palã a strãzii Azusa.
(Carolina de Nord).
Durham (Chicago, Vestul Mijlociu al Dupã un singur secol, Miºcarea Penti-
Mai târziu, printre bisericile penti-
Americii ºi Canada), Mary Rumsey costalã / Carismaticã a crescut într-un
costale americane care nu veneau
(Coreea), A. H. Argue (Canada) ºi ritm atât de uimitor încât în anul 2000,
dintr-un context wesleyan s-au aflat
John G. Lake (Africa de Sud). Mai era pe locul doi ca familie mondialã de
ºi Assemblies of God (Missouri),
târziu, cei care au fost direct influ- biserici, dupã Biserica Romano-
Pentecostal Church of God (Missouri),
enþaþi de experienþa de pe strada Azusa Catolicã.

24 • PRIMÃVARA 2007
creºtini de la Biserica pri-
marã încoace care sã aso-
cieze vorbirea în alte limbi
cu botezul cu Duhul Sfânt.
Înainte de 1901 mii de
oameni din grupãrile holi-
ness ºi Keswick au pretins
un botez în Duhul Sfânt
invocând diferite dovezi
care sã valideze experienþa
lor. Dupã 1908, penticostalii
au ales expresia de dovadã
iniþialã pentru a descrie
înþelegerea pe care o aveau
cu privire la experienþa pen-
John G. Lake ticostalã. Aceasta însemna
cã ºi celelalte daruri erau
prezente, cu toate cã vor-
birea în alte limbi era primul
dar manifestat, ca în Faptele
apostolilor. Deoarece textul
principal folosit pentru a
valida aceastã experienþã
era Fapte 2, miºcarea a
primit numele de Miºcare
Penticostalã.
Dupã 1960, Miºcarea Ca-
rismaticã a pretins cã ºi alte
charismate, inclusiv roada
Duhului, pot fi dovezi ale
unei experienþe penticos-
Daniel Berg tale. Deoarece apelau la
diferite pasaje din Corin-
teni, noii penticostali din
cadrul bisericilor tradiþio-
nale au ales sã fie numiþi
carismatici ºi nu neopenti-
costali, aºa cum li se spunea
la început. Astfel, numele
de carismatic implica faptul
cã toate darurile Duhului
puteau valida în egalã
mãsurã experienþa botezului
cu Duhul Sfânt.

RECONCILIERE
Gunnar Vingren Luigi Francescon Ivan Voronaev
RASIALÃ
apus, atât cea romano respins penticostalismul. Cea mai ºocantã ºi ne-
MOªTENIRILE catolicã cât ºi cea protes- Odatã cu explozia vorbirii obiºnuitã trãsãturã a întâl-
TRAINICE ALE tantã, adoptaserã poziþia cã în alte limbi de pe strada nirilor de pe strada Azusa
darurile Duhului au încetat Azusa, atenþia bisericii a era armonia rasialã care
STRÃZII AZUSA odatã cu era apostolicã. fost îndreptatã ºi asupra prevala sub conducerea lui
Probabil cã cea mai impor- Cunoscutã ca Teoria Cesa- altor daruri ale Duhului. Seymour. Aceasta l-a deter-
tantã moºtenire a strãzii þionistã, aceastã poziþie a Pe lângã glosolalia, daru- minat pe Bartleman sã
Azusa era aducerea în bise- devenit proeminentã în rile de prorocie ºi vinde- spunã: "Distincþia de culoa-
rica modernã a charismatei special în rândul funda- care au cãpãtat ºi ele un loc re a fost spãlatã în Sânge."
(a darurilor Duhului). Timp mentaliºtilor ºi a unor important. Mulþi erau uimiþi. În cea mai
de secole bisericile din grupuri holiness care au Penticostalii erau primii rasistã perioadã a istoriei

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE • 25


Deºi miºcarea a început printre albii din
Topeka, sub coordonarea lui Parham,
mulþi istorici considerã acum cã
miºcarea a devenit un fenomen global
datoritã credincioºilor de culoare de pe
strada Azusa. Închinarea afroamericanã
de pe strada Azusa s-a rãspândit în
lumea întreagã. Serviciile neregizate,
conduse de Duhul au devenit modelul
primilor penticostali. ªi alte practici de
pe strada Azusa, cum ar fi transmiterea
unor mesaje în alte limbi însoþite de
interpretare, au devenit o normã în
cadrul serviciilor penticostale din
Pastorul W.J. Seymour împreunã întreaga lume. O altã practicã de pe
cu soþia sa, Jennie Evans Seymour strada Azusa - cântarea în Duhul
(cunoscutã ºi sub numele de cor ceresc)
Americii, mii de credincioºi albi au - s-a rãspândit peste tot în lume. Rugã-
venit pe strada Azusa ºi s-au supus con- întâlnirilor. Când mâinile negre erau ciunea pentru bolnavi, deºi practicatã
ducerii bisericii, care era la început în puse pe capetele credincioºilor albi, dinainte de 1900 în rândul evangheli-
esenþã de culoare. Cu toate cã albii au aceºtia erau botezaþi cu Duhul Sfânt. cilor holiness, a devenit la fel de
ajuns în scurt timp majoritari, Seymour Totodatã aceºtia îl considerau pe importantã ca vorbirea în alte limbi în
majoritatea serviciilor penticostale.
Penticostalismul s-a rãspândit mult
În contrast cu acei critici care l-au descris între americanii de culoare dupã 1906,
pe Seymour ca un om "neîngrijit, în special sub conducerea lui C.H.
Mason ºi a Church of God in Christ.
de rând ºi neînvãþat", el era un conducãtor Clãdind pe Miºcarea Holiness a negri-
eficient ºi un antreprenor al trezirii. lor, care a început în Biserica Episco-
palã Metodistã Africanã din Philadel-
a continuat ca ºi pastor ºi ºi-a exercitat Seymour învãþãtorul ºi pãrintele lor phia, în 1878, majoritatea bisericilor
autoritatea pastoralã ºi spiritualã asupra spiritual. sanctificate au ajuns în cele din urmã
penticostale. În anul 2000, Church of
God in Christ era cea mai mare deno-
minaþie penticostalã din America, cu
aproximativ 6 milioane de membri.
Deºi distincþia de culoare a reapãrut
în rândul penticostalilor dupã 1910,
visul a rãmas viu. Acest fapt a fost
demonstrat în 1994 prin minunea din
Memphis, când Pãrtãºia Penticostalã
din America de Nord, formatã în una-
nimitate din albi, a fost urmatã de Bi-
sericile Penticostale / Carismatice din
America de Nord, un grup interrasial ºi
intercultural.

IMPLICAREA FEMEILOR
ÎN LUCRARE
Trezirea de pe strada Azusa a scos la
ivealã ºi lucrãrile femeilor. Una dintre
cele mai influente femei de pe strada
Azusa era Jennie Evans Moore, care
s-a cãsãtorit cu Seymour în 1908. Ea a
slujit cu credincioºie alãturi de acesta în
timpul marilor zile de trezire ºi a þinut
adesea locul soþului ei la amvon când
Misiunea The Apostolic Faith Mission, Potland, Oregon, fondatã în 1909, de acesta era plecat. Dupã moartea soþului
Florence Crawford
26 • PRIMÃVARA 2007
Florence Crawford ºi Clara Lum. Aces- Unul dintre motivele pentru care
te femei albe au slujit în stafful misi- femeile au înflorit în Miºcarea Penti-
unii ºi au dat o mânã de ajutor în costalã era ungerea cu care erau folosite
administrarea bisericii. Când darurile spirituale ale Duhului. Folosin-
Seymour a lansat ziarul Apos- du-l pe prorocul Ioel drept ghid,
tolic Faith, în 1906, Lum ºi femeile penticostale ºi-au gãsit locul
Crawford au fost redactorii între "fiii ºi fiicele" care vor proroci ºi
principali ºi promotorii între "robii ºi roabele" peste care va fi
ziarului. Când a ajuns turnat Duhul în zilele din urmã (Ioel
la apogeu, Apostolic 2:28; Fapte 2:17). Privind retrospectiv,
Faith a fost trimis gra- experienþa de pe strada Azusa a fost
tuit la 50.000 de semnificativã ºi datoritã implicãrii
abonaþi. Lum a jucat femeilor în lucrare.
un rol important pen-
tru cã ea slujise ante- SÃRACII
rior ca secretarã per- Istoricii ºi sociologii privesc acum
sonalã a lui Phineas întâlnirile de pe strada Azusa ca pe un
Bresee, fondatorul fenomen al lumii a treia. Într-un anumit
Bisericii Nazarinene. sens, Seymour îi reprezenta pe cei
În 1909, Crawford ºi sãraci, dezavantajaþi ºi dezmoºteniþi ai
Lum s-au mutat în lumii. Din moment ce 80 la sutã din
Portland, Oregon, un- populaþia lumii se încadreazã astãzi în
de au fondat o adunare acea categorie, strada Azusa reprezintã
folosind acelaºi nume ca dragostea lui Dumnezeu pentru cei
cel al bisericii mamã din mulþi care au puþin din lucrurile pe care
Los Angeles - Apostolic lumea le preþuieºte. Unii au vorbit
Faith Mission. Când s-a despre penticostalism ca despre raiul
mutat Lum, ea a luat lista de maselor de oameni. Alþii au spus cã
adrese pentru ziarul Apostolic penticostalismul este religia alegerii
Faith, cu binecuvântarea iniþialã a pentru lumea a treia.
lui Seymour, ºi a continuat sã îl Dupã strada Azusa, condiþia principalã
Bishop Ida Robinson publice din Portland. Acest lucru a pentru implicare nu era educaþia sau
rupt legãtura dintre Seymour ºi adepþii reputaþia, ci ungerea Duhului Sfânt
sãi, fapt care a dus în cele din urmã la pentru o lucrare eficace. Nu toþi cei ce
ei în 1922, ea a pãstorit biserica pânã în declinul Misiunii de pe Strada Azusa. participau la întâlnirile de pe strada
1931. Ea a murit în 1936. Alte femei de Jennie Moore, Lucy Farrow, Julia Azusa erau sãraci ºi fãrã educaþie. ªti-
culoare care au jucat un rol de condu- Hutchins, Clara Lum ºi Florence rile vorbeau adesea despre cei rafinaþi,
bine îmbrãcaþi ºi educaþi care par-
ticipau la întâlniri. Majoritatea
Dupã strada Azusa, condiþia principalã însã erau oameni dezavantajaþi
pentru implicare nu era din clasele de jos, care au plecat
pentru a întemeia mari miºcãri
educaþia sau reputaþia, ci ungerea penticostale în jurul lumii.
Duhului Sfânt pentru o lucrare eficace. Un motiv al creºterii masive a
penticostalismului este acceptarea
miraculosului. Majoritatea oame-
cere au fost Lucy Farrow ºi Julia Crawford au devenit primele dintre nilor cred în existenþa spiritelor, atât
Hutchins. Farrow, luptãtorul în rugã- multele lucrãtoare penticostale care au bune cât ºi rele. În cazul a milioane de
ciune a lui Seymour, s-a rugat pentru rãspândit mesajul în jurul lumii. Zeci oameni care trãiesc într-un mediu
sute de oameni ca sã primeascã Duhul de ani înainte de 1900, predicatori pãgân, a deveni creºtin penticostal nu
Sfânt ºi vorbirea în alte limbi. Mai târ- femei au înflorit în cercurile Miºcãrilor implicã o schimbare de paradigmã pen-
ziu a condus o echipã de misiune în Holiness, dintre care Maria Wood- tru noul credincios. În mare parte din
Liberia, unde a plantat biserici penti- worth-Etter este cea mai cunoscutã. lume, cei care cautã eliberare ºi mân-
costale. Julia Hutchins, care îl alungase Dupã experienþa de pe strada Azusa, tuire sunt eliberaþi de forþe demonice.
pe Seymour din biserica ei, a trecut în Ida Robinson, Aimee Semple McPher- În timp ce mare parte a creºtinismului
scurt timp la penticostalism ºi a ajutat son ºi Kathryn Kuhlman au dus tradiþia susþine perspectiva ºtiinþificã occiden-
la conducerea misiunii. mai departe. Într-adevãr, Crawford, talã asupra vieþii, care neagã existenþa
Alte femei importante din cadrul McPherson ºi Robinson au fondat demonilor, penticostalii ºtiu cã demonii
lucrãrii de pe strada Azusa au fost întregi denominaþii.

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE • 27


marã încoace n-a experimentat o
miºcare de trezire care sã meargã atât
de departe într-un timp atât de scurt.
Fascinaþia vorbirii în alte limbi, a vin-
decãrilor ºi a scoaterii de demoni a
atras mulþimile - fãrã folosirea mij-
loacelor de publicitate. De-a lungul zi-
lelor sale glorioase, strada Azusa n-a
fãcut publicitate în ziarele locale ºi n-a
lipit nici un afiº. Vestea trezirii s-a
rãspândit local din gurã în gurã. Ziarele
din Los Angeles au publicat niºte arti-
cole injurioase ºi rasiste, care n-au
fãcut altceva decât sã atragã ºi mai
mulþi oameni.
În cele din urmã, pelerinii care veneau
pe strada Azusa au rãspândit vestea în
lumea întreagã. Au fost plantate mii de
biserici ºi milioane de oameni s-au con-
vertit. Astãzi se estimeazã cã cele mai
multe convertiri de la pãgânism au avut
loc prin eforturile evanghelistice ale
penticostalilor ºi carismaticilor.
La un secol de la deschiderea servici-
sunt niºte fiinþe puternice ºi malefice închinãtorii de pe strada Azusa cântau ilor religioase de pe strada Azusa existã
care trebuie alungate. vechile imnuri metodiste ºi holiness, peste 600 de milioane de penticostali ºi
Cei care devin creºtini devotaþi rup pu- cum ar fi favoritul "Mângâietorul a carismatici în lume. Aceasta atestã suc-
terea pãcatului asupra vieþii lor, devin venit", etosul muzical al negrilor s-a cesul evanghelistic al miºcãrii.
niºte cetãþeni sinceri ºi harnici ºi încep rãspândit treptat ºi a ajuns sã influ-
sã prospere. Penticostalii experimen- enþeze în cele din urmã ºi bisericile CONCLUZIE
teazã ceea ce Donald McGavran a albilor. Faptul cã Elvis Presley a fost Micul grup de închinãtori care s-au
numit "rãscumpãrare ºi ridicare", care crescut într-o bisericã penticostalã ne adunat pe strada Azusa în 1906 nu au
îi scoate din starea de sãrãcie ºi îi aduce ajutã sã explicãm dezvoltarea stilului visat la rezultatele istorice ale trezirii la
într-o stare de relativã prosperitate. muzical de astãzi, care reflectã atât o care au contribuit ei în Los Angeles. Ei
Majoritatea penticostalilor nu ºi-au influenþã a muzicii country, cât ºi a rit- n-au aparþinut unei denominaþii mari.
propus sã rãmânã sãraci, motiv pentru mului ºi a bluz-ului. Nici una dintre marile denominaþii pen-
care au ºi fost adesea atraºi de învãþã- În întreaga lume, biserici provenind din ticostale de astãzi, cum ar fi Assem-
turi despre bunãstare ºi prosperitate. multe tradiþii cântã astãzi cântece de blies of God sau Church of God in
Dupã cum a arãtat Grant Wacker în închinare inspirate de Miºcãri Penti- Christ, nu pot pretinde în mod exclusiv
Heaven Below, mulþi dintre copiii costale ºi Carismatice. Alãturi de mu- apartenenþa de acea misiune.
strãzii Azusa erau oameni cu o mare zicã sunt ºi alte stiluri de închinare pen- Strada Azusa aparþine întregului trup al
inteligenþã intrinsecã care, în ciuda ticostalã, cum ar fi ridicatul mâinilor, lui Cristos. Seymour nu poate fi reven-
dezavantajelor economice, ºi-au folosit cântatul în Duhul, mesaje profetice ºi dicat doar de cãtre afroamericani sau de
inteligenþa ºi abilitãþile de întreprin- rugãciunea pentru bolnavi. cãtre penticostali; el aparþine întregului
zãtori pentru a construi biserici ºi trup al lui Cristos - din toate naþiunile,
lucrãri mari. EVANGHELIZAREA rasele sau popoarele. Botezul cu Duhul
Poate cã cea mai vastã moºtenire a Sfânt, însoþit de daruri ºi de haruri, nu
MUZICA strãzii Azusa este învãþãtura ºi practica aparþine doar penticostalilor, ci întregu-
O moºtenire vastã, însã rar observatã, a împuternicirii Duhului Sfânt pentru lui trup al lui Cristos.
fenomenului de pe strada Azusa este evanghelizare. Mai presus de orice,
noul stil de muzicã folosit în închinare, strada Azusa era o miºcare misionarã. Vinson Synan,
care s-a rãspândit în cele din urmã în Mulþi misionari veneau ºi plecau Ph.D., este decan
al Facultãþii de
lumea întreagã. Din moment ce strada în timpul trezirii. La câteva luni dupã
Teologie a Univer-
Azusa era un amestec de stiluri de începerea întâlnirilor, revista Apostolic sitãþii Regent, ºi
închinare ale albilor ºi negrilor, era Faith a raportat treziri spirituale în autor al Century of
inevitabil ca etosul muzical al penti- New York, Londra, Oslo, Stockholm the Holy Spirit
costalilor de culoare sã aibã o influenþã ºi India. [Secolul Duhului
crescutã printre penticostali. Chiar dacã Nici o altã miºcare, de la Biserica pri- Sfânt].

28 • PRIMÃVARA 2007
Continuare din pag. 3 Norvegia; Sunderland, Anglia; Johan- Faith Mission, care a fost înregistratã
nesburg, Africa de Sud; Lagos, ca Assemblies of God în 1918. În anul
Nu poate fi negat însã faptul cã Nigeria; Valparaiso, Chile ºi Belém, 2000, Assemblies of God a fost cea
timp de trei ani Apostolic Faith Mis- Brazilia. mai mare bisericã din America Latinã,
sion a lui Seymour a fost cel mai dupã cea catolicã.
proeminent centru penticostal din America Latinã O a doua fazã, când s-au fondat
America de Nord. Aceastã bisericã În 1909, Luigi Francescon (1866- între 20 ºi 30 de noi denominaþii penti-
predominant afro-americanã a fost 1964), un asociat al lui William costale braziliene, a avut loc dupã
înrãdãcinatã în cultura sclavagistã Durham din Chicago, a întemeiat 1952. Dintre acestea cele mai impor-
africanã din secolul 19. Acest lucru adunãri italiene în Statele Unite ºi tante sunt Brazil for Christ, God is
este important, în special în ce priveºte Argentina. În 1910, el a format Chris- Love ºi Foursquare Gospel Church.
rãspândirea penticostalismului în pãrþi tian Congregation, prima bisericã Dupã 1975 a început o a treia Miºcare
ale lumii unde aºa-zisele religii primi- penticostalã din Sao Paulo, Brazilia. Penticostalã. Cea mai mare entitate a
tive erau dominante. Accentul penti- Doi imigranþi suedezi, Gunnar acestei noi miºcãri era The Universal
costal pus pe vindecare a ajutat la Vingren ºi Daniel Berg au început Church of the Kingdom of God.
rãspândirea mesajului la oameni care organizaþia Assemblies of God în Aceastã bisericã, fondatã de Edir
aºteptau ca liderii religioºi sã fie înso- Brazilia. Ei au avut totodatã o legãturã Macedo în 1977 în Rio de Janeiro, este
þiþi de anumite demonstraþii de putere. cu Durham. În 1910, Vingren ºi Berg o miºcare orientatã spre prosperitate.
Au fost trimiºi de pe strada Azusa au mers în statul Pará din nordul Brazilia, Chile ºi Argentina au cele
misionari penticostali pânã în China, Braziliei, unde au fondat Apostolic mai mari biserici penticostale din
India, Japonia, Egipt, Liberia, Angola America de Sud. Cu toate acestea,
ºi Africa de Sud. Aceasta nu
înseamnã ºi cã au realizat
multe. Primii misionari care
au plecat de pe strada Azusa
erau convinºi cã primiserã
niºte limbi misionare prin
botezul cu Duhul Sfânt. Ei
credeau cã atunci când vor
ajunge la destinaþie vor vorbi
în mod miraculos limbile
acelor popoare, fãrã a fi
nevoiþi sã depunã eforul
asiduu necesar învãþãrii unei Gunnar Vingren William H. Piper
limbi strãine. Cu excepþia
câtorva cazuri izolate, în care
unii au pretins cã s-a întâm-
plat aºa, majoritatea lor nu Daniel Berg
au fost în stare în vorbeascã
în limbi strãine. Mulþi din-
tre aceºti misionari s-au
întors în Statele Unite
deziluzionaþi. Majoritatea
însã s-au adaptat ºi au per-
severat în eforturile lor
misionare.

CENTRE PENTI-
COSTALE ÎN
AMERICA LATINÃ
ªI EUROPA
Misionarii de pe strada
Azusa ºi convertiþii lor au
stabilit noi centre de trezire
care au rãspândit penti-
costalismul din locuri cum
ar fi Hong Kong; Oslo,
Biserica Stone din Chicago Robert ºi Maria Brown

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE • 29


aproape fiecare þarã din America
Latinã ºi Caraibe a fost afectatã de
acest fenomen, adesea cu ajutorul
misionarilor occidentali.

Europa
Majoritatea bisericilor penticostale
europene îºi au originea în trezirea
asociatã cu T. B. Barratt (1862-
1940). Barratt era un pastor
metodist din Oslo, Norvegia, care a
vizitat New York-ul în 1906, când a
fost botezat cu Duhul Sfânt. El s-a
întors în Norvegia ca un penticostal
zelos, destinat sã devinã fondatorul
ºi motivatorul principal al penti-
costalismului clasic din Europa.
Trezirea din Biserica Filadelfia din
Oslo s-a rãspândit ºi în alte pãrþi ale între 1908 ºi 1914 au atras penticostali pânã la moartea sa în 1966. Gee a
Europei. din toatã Europa. Boddy a editat cãlãtorit peste hotare ºi a organizat
Bisericile Penticostale din Scandi- revista influentã Confidence (1908- Conferinþa Penticostalã Europeanã
navia au devenit curând cele mai mari 1926) în care a relatat despre trezirile organizatã în 1939 în Stockholm, pre-
biserici în afara bisericilor luterane de penticostale ºi a prezentat doctrinele cum ºi prima Conferinþã Penticostalã
stat. Aceste biserici penticostale acestora. În 1909, el l-a susþinut pe Mondialã din Zurich în 1947. Gee a
trimiteau misionari în întreaga lume. Cecil Polhill în crearea Pentecostal fost unul dintre cei mai influenþi lideri
Pânã în anii 1960, Biserica Filadelfia a Missionary Union [Uniunii Misionare penticostali din vremea sa.
lui Lewi Pethrus (1884-1974) din Penticostalã], o miºcare misionarã Penticostalismul s-a rãspândit din
Stockholm, Suedia, a fost probabil cea interdenominaþionalã care a lucrat în Anglia în Franþa în 1926. În 1952,
mai mare adunare penticostalã din principal în vestul Chinei ºi în centrul Miºcarea Penticostalã a început în rân-
lume, având un program propriu de Indiei. dul etniei rromani (þigani). Astãzi în
misiune ºi activitãþi sociale. În 1915, George Jeffreys a fondat Franþa ºi Spania, aproape un sfert din
În septembrie 1907, Alexander Elim Pentecostal Church în Belfast, populaþia rromani aparþine bisericii
Boddy (1854-1930), vicar anglican din care este în prezent cea mai mare penticostale.
Sunderland, Anglia, a vizitat biserica denominaþie penticostalã din Marea Penticostalismul portughez îºi are
lui Barratt ºi l-a invitat pe acesta în Britanie. În 1924, Assemblies of God rãdãcinile în Brazilia. Jose Placido da
biserica sa. Drept urmare, Sunderland a din Marea Britanie ºi Irlanda s-a for- Costa ºi Jose de Mattos au plecat ca
devenit primul centru penticostal mat ca o asociaþie congregaþionalã de misionari penticostali din Brazilia în
important din Marea Britanie. Con- biserici autonome. Donald Gee (1891- Portugalia în 1913 ºi respectiv 1921.
venþiile anuale Whitsun organizate 1966) a slujit ca preºedinte din 1948 ºi Misionari suedezi au plantat penti-
costalismul în Spania în 1923.
Italia este pe locul doi în ce priveºte
numãrul de credincioºi din Europa
occidentalã dupã Britania. În 1908,
Luigi Francesscon l-a trimis pe
Giacomo Lombardi din Chicago în
Italia. Atât Congregaþiile Creºtine
Penticostale cât ºi Biserica Creºtinã
Penticostalã Italianã îºi urmãresc
începuturile pânã la Lombardi.
Miºcarea Penticostalã a avut mai
mult succes în estul Europei, unde a
crescut în ciuda persecuþiei severe.
Ivan Voronaev a plantat prima bisericã
penticostalã rusã din New York. În
1920, el a înfiinþat adunãri în Bulgaria,
Alexander Boddy Lewi Pethrus Ucraina ºi Rusia. Biserica lui Voronaev
din Odesa (Ucraina) a ajuns repede la

30 • PRIMÃVARA 2007
1000 de membri. În 1927, el a fost mai mare de-
numit preºedintele Uniunii Creºtinilor nominaþie. În
de Credinþã Evanghelicã. 1996, biseri-
În acel moment, penticostalii s-au ca a devenit
bucurat de favoarea statului comunist cunoscutã ca
care îi eliberase de persecuþia ortodo- Uniunea Pen-
xã. În 1930 însã, dupã ce au fost apro- ticostalã.
bate legile antireligioase, Voronaev Odatã cu
împreunã cu 800 de pastori au fost dezintegrarea
trimiºi în taberele siberiene de concen- comunismu-
trare. Voronaev a dispãrut dupã aceas- lui a venit o
ta. În 1940 s-a presupus cã murise. mai mare li-
Creºtinii credinþei evanghelice bertate pentru
(penticostale) i-au abordat fãrã succes penticostalii Ivan ºi Katharina Voronaev
pe liderii sovietici, pe Kruschev în din estul Euro-
1957 ºi Brezhnev în 1965, pentru a pei, însã noi grupãri penticostale din Africa din 1907, când misionarii de pe
obþine libertate religioasã. Pânã în occident au invadat fostele þãri comu- strada Azusa au ajuns în Liberia ºi
1991, când a cãzut comunismul, liber- niste cu tehnici de evanghelizare care Angola. În 1908, câþiva misionari pen-
tatea religioasã le-a fost negatã. au stârnit opoziþia bisericilor ortodoxe ticostali independenþi au ajuns în
Uniunea Penticostalã Evanghelicã ºi a guvernelor naþionale. Johannesburg, în Africa de Sud. Ei au
din Ucraina este una dintre cele mai întemeiat cea mai mare denominaþie
mari denominaþii penticostale din IMPACTUL ÎN AFRICA penticostalã clasicã, Apostolic Faith
Europa. Ea avea în 2000 aproximativ ªI ASIA Mission [Misiunea Credinþa Apos-
370.000 de membri. În 2000 erau Africa tolicã]. La început, serviciile erau
aproximativ 400.000 de penticostali Vindecarea bolnavilor prin punerea integrate rasial. Ulterior, liderii albi au
ruºi ºi 780.000 ucraineni, cel mai mare mâinilor (însoþite uneori de simboluri promulgat niºte legi rasiste prin care au
numãr de penticostali din vreo þarã rituale) a jucat un rol proeminent în pãstrat toate poziþiile importante pen-
europeanã. practicile penticostale din Africa. În tru ei. Acest fapt a contribuit la multele
În România, existã mai mult de 2000, aproximativ 11 la sutã din popu- schisme care au avut loc.
300.000 de penticostali. Biserica laþia Africii era carismaticã, fãcând din Pânã în 1996, majoritatea denomi-
Apostolicã Penticostalã a lui creºtini un grup semnificativ pe conti- naþiilor penticostale din Africa de Sud
Dumnezeu, fondatã în 1922, este cea nent. Penticostalii clasici lucreazã în erau divizate pe criterii rasiale.
Nicholas Bhengu (1909), unul dintre
cei mai influenþi penticostali din
Africa de Sud, era lider al grupãrii
Ca ºi John Wesley, penticostalii timpurii Assemblies of God intitulatã "Înapoi la
au vãzut lumea ca ºi pe propriul lor câmp de lucrare, Dumnezeu". Misionarul penticostal
britanic independent William Burton
spaþiu în care ei trebuiau sã se extindã. (1886-1971) a lucrat în sudul statului
Congo din 1915 pânã în 1960. El a
fondat ceea ce avea sã devinã Comuni-
tatea Penticostalã din Congo.
În estul Africii majoritatea biseri-
cilor independente numeroase pun un
accept pe Duhul Sfânt ca rezultat al
diferitelor miºcãri de trezire spiritualã
care au avut loc. În 1967, evanghelistul
german Reinhard Bonnke ºi-a început
lucrarea în sudul Africii. De atunci, el
predicã în toatã Africa în faþa celor mai
mari mulþimi din istoria bisericii.
Organizaþia sa, Christ for All Nations,
cu sediul în Frankfurt, Germania, a fost
foarte eficientã în a promova practicile
penticostale în Africa.
Penticostalismul a ajuns una dintre
Donald Gee, 1960 George Jeffreys cele mai proeminente miºcãri creºtine

RESURSE SPIRITUALE • 31
costale mari din India,În 1928, filipinezii care s-au con-
vertit în Satele Unite s-au întors în
având peste 750.000
Filipine ºi au întemeiat biserici penti-
de membri fiecare în
costale. Astãzi, cele trei denominaþii
2000. Cel mai cunos-
mari din Filipine sunt Jesus is Lord
cut evanghelist caris-
Church, fondate de Eddie Villanueva
matic indian este D. G.
S. Dhinakaran din în 1978, Jesus Miracle Crusade ºi
Assemblies of God.
Tamilnadu (membru al
Bisericii din Sudul În 1907, misionarii penticostali au
fost foarte activi în China. Familiile
Indiei), a cãrui organi-
McInroshe ºi Grarr au fost printre
zaþie Jesus Calls Min-
primii participanþi ai trezirii de pe stra-
istry susþine campanii
da Azusa. Deºi erau doar în jur de 5
extinse de evanghe-
milioane de creºtini în China în 1949,
lizare la care se strâng
mulþimi imense. când au plecat majoritatea occiden-
Myanmar, Thai-talilor, estimãrile membrilor miºcãrii
independente neînregistrate din 2000
landa, Malaiezia ºi
variazã între 20 ºi 75 de milioane. S-ar
Singapore au biserici
putea ca în China sã fie acum cel
penticostale ºi caris-
mai mare numãr de creºtini carismatici
matice pline de viaþã,
din Asia, în special în bisericile
însã marea expansiune
independente din case. Acestea s-au
penticostalã din sudul
dezvoltat separat de restul creºtinismul
Asiei a avut loc în
timp de 50 de ani, în ciuda unei
Indonezia. În 1922,
opoziþii severe.
misionarii penticostali
Nicholas Bhengu (stânga) ºi Ted Ness americani de origine Miºcarea True Jesus Church fon-
olandezã ai ajuns în datã de Paul Wei în 1917 în Beijing ºi
din vestul Africii. În 1907, americanii Jesus Family fondatã de Jing Dianying
Java. În timpul trezirii indoneziene din
de culoare de pe strada Azusa au fost în Mazhuang, Shandong, în 1927, sunt
1965 pânã în 1971, mai mult de 2 mili-
primii misionari care au mers în biserici penticostale, provenind din
oane de oameni au devenit creºtini, în
Liberia. Trei dintre cele mai mari ciuda persecuþiei din partea extre- bisericile unitariene ºi cele adventiste.
denominaþii penticostale din Ghana îºi Aceste biserici, împreunã cu alte trei
miºtilor musulmani. În 2000, erau între
au originea în lucrarea unui ghanez 9 ºi 12 milioane de penticostali ºi biserici independente au fost interzise
remarcabil, Peter Anim (1890-1984) ºi carismatici, cam 4 sau 5 la sutã dindin anii 1950 pânã la finalul anilor
a contemporanului sãu irlandez, James 1970, dupã care a avut loc o creºtere
populaþia þãrii, în care 80 la sutã sunt
McKeown (1900-1989). musulmani. rapidã. În 2000, s-a estimat cã zece
Astãzi, Nigeria este una dintre cele procente din protestanþii din
mai penticostale þãri din Africa. Ea are China erau membri ai denomi-
unele dintre cele mai mari adunãri din naþiei True Jesus Church, ºi cã
lume, cu lucrãri de evanghelizare vigu- majoritatea grupurilor creºtine
roase atât în þarã cât ºi peste hotare. din regiunea centralã Shanong
proveneau din miºcare Jesus
Asia Family.
Într-un timp relativ scurt, o reþea com- În 1932, Mary Rumsey,
plexã de misiuni penticostale a fost care fusese botezatã cu Duhul
pusã la punct în India. În 1929, Assem- Sfânt pe strada Azusa, a fon-
blies of God din India a format un con- dat prima bisericã penticostalã
siliu regional pentru sudul Indiei, cu din Seul, Coreea, împreunã cu
districte independente. Din 1947, aces- Heong Huh, care a devenit
te districte au ajuns sub conducerea ulterior primul preºedinte al
indienilor. denominaþiei coreene Assem-
K. E. Abraham (1899-1974) a de- blies of God. David (anterior
venit penticostal în 1923, însã nu a fost Paul) Yonggi Cho (1936-) ºi
de acord cu misionarii care au fondat viitoare lui soacrã, Jashil Choi
Biserica lui Dumnezeu Penticostalã (1915-1989) au început în
din India. Aceasta ºi Assemblies of 1958 o micã bisericã ce se
God sunt cele douã denominaþii penti- Reinhard Bonnke (dreapta) ºi Hal Herman
întâlnea într-un cort dintr-un

32 • PRIMÃVARA 2007
terizat de probleme care rãmân ºi dupã poate deschide drumul unor schimbãri
100 de ani. Dintre acestea, cele mai dinamice care sã afecteze faþa inter-
presante sunt fragmentarea, individua- naþionalã a creºtinismului ºi poate
lismul ºi patriarhalismul. promova vindecarea relaþiilor dintre
Una dintre cele mai mari provocãri credincioºii care împãrtãºesc aceeaºi
este lipsa de unitate ºi exclusivismul. dedicare faþã de Isus Cristos.
Diferenþele doctrinare ºi de organizare Pe lângã problema fragmentãrii
au apãrut încã de la început. Aceste mai este ºi cea a unei conduceri lipsite
diferenþe erau întemeiate uneori pe cri- de eticã. Cu toate cã penticostalismul
terii de rasã ºi clasã socialã, însã cel s-ar putea sã nu deþinã monopolul în ce
mai adesea pe diferenþe minore ºi pe priveºte ºarlatanii religioºi, istoria sa
dogmatism. Moºtenirea penticostalilor recentã ne-a oferit numeroase exemple
este faptul cã sunt responsabili de de luminãtori penticostali imperfecþi.
producerea mai multor diviziuni în Evanghelia prosperitãþii a plãmãdit o
ultimii 100 de ani decât a produs culturã penticostalã globalã cu un ritm
creºtinismul în cei 2000 de ani de exis- rapid de creºtere, însã cu anumite prac-
A.G. Garr, 1920 tenþã. Este o ironie, cu cât s-au divizat tici îndoielnice. Aceste practici sunt
cartier sãrac din Seul. Dupã treizeci de mai mult penticostalii, cu atâta s-au ºi echivalente cu exploatarea celorlalþi în
ani, biserica lui, Yoido Full Gospel înmulþit mai mult. Aceasta nu acoperã numele binecuvântãrilor lui Dumnezeu
Church, formatã din 700.000 de mem- însã vina pentru lipsa de unitate din ºi au legãturã cu o teologie îndoielnicã.
bri sub coordonarea a 700 de pãstori, trupul lui Cristos. Mulþi lideri penticostali din zilele
devenise cea mai mare adunare Penticostalii trebuie sã se apropie noastre nu prea dau socotealã nimãnui,
creºtinã din lume. mai mult între ei, dar ºi faþã de fraþii ºi ajungând sã-ºi facã singuri legea.
surorile lor din alte denominaþii. Într-o Din nefericire, eclesiologia penti-
costalã a cãzut pradã unui individua-
Într-o perioadã când existã o mai mare lism exagerat.
Patriarhalismul se manifestã astãzi
deschidere faþã de lucrarea Duhului Sfânt,
în câteva domenii ale penticostalismu-
multe organizaþii penticostale îºi reevalueazã lui. Existã ocazii limitate pentru ca
relaþiile naþionale ºi internaþionale femeile (care formeazã marea majori-
tate a grupului penticostal) sã se
cu celelalte denominaþii. implice în lucrare ºi conducere. În
unele locuri misionari expatriaþi
PROVOCÃRILE ACESTUI manipuleazã bisericile naþionale ºi
SECOLUL perioadã când existã o mai mare colegiile teologice prin controlul
În 1930, au mai rãmas doar câteva þãri deschidere faþã de lucrarea Duhului asupra resurselor financiare acumulate
fãrã vreun fel de mãrturie penticostalã Sfânt, multe organizaþii penticostale îºi din þãrile mai bogate. Doar când aceste
- o realizare cu adevãrat remarcabilã. reevalueazã relaþiile naþionale ºi inter- greºeli vor fi corectate vom putea vorbi
De atunci, penticostalismul, inclusiv naþionale cu celelalte denominaþii. despre o maturizare a penticostalilor.
bisericile independente asemãnãtoare Diferitele discuþii dintre acestea aratã Penticostalii vor fi nevoiþi sã se ocupe
celor penticostale ºi catolicii carismati- cã se întrezãreºte o schimbare la de anumite probleme atâta timp cât
ci, a devenit una dintre cele mai orizont. Societatea pentru Studii pãcatul abundã, însã o mai bunã
semnificative forme de creºtinism din Penticostale oferã unul dintre cele mai cooperare ºi dezvoltare de relaþii cu alþi
secolul 21. Conform estimãrilor con- primitoare forumuri din America de penticostali la nivel global vor con-
troversate citate adesea, se poate ca în Nord pentru cercetãri ºi discuþii tribui la soluþionarea acestor chestiuni
2000 sã fi fost mai mult de 500 de creative dintre penticostali ºi caris- stringente.
milioane de aderenþi ai Miºcãrii Penti- matici. Recent, penticostalii au partici-
Allan Anderson, D.Th.,
costale, rãspândiþi în aproape fiecare pat la o serie de conferinþe interdeno-
este lector în studii
þarã din lume, în cadrul celor mai multe minaþionale de tatonare, care au penticostale în cadrul
denominaþii creºtine. În mai puþin de culminat cu o conferinþã internaþionalã Institutului de Studii
despre Duhul Sfânt, vindecãri ºi Postuniversitare pentru
100 de ani, Miºcarea Penticostalã, teologie ºi religie ºi
Carismaticã ºi cele asociate acestora, reconciliere, care a avut loc la Atena în
conduce programul
au devenit noua forþã principalã din mai 2005. Pentru prima datã, mulþi postuniversitar al Uni-
creºtinismul mondial. penticostali au fost delegaþi cu drepturi versitãþii Birmingham,
Cu toate acestea, acest lucru nu tre- depline la o conferinþã interdenomi- Anglia. Fost pastor ºi profesor penticostal
naþionalã importantã. Implicarea în Africa de Sud, el slujeºte acum în
buie sã provoace la triumfalism, consiliile de redacþie a mai multor jurnale.
deoarece penticostalismul a fost carac- penticostalilor în astfel de evenimente

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE • 33


Ei vorbesc în alte limbi
n timpul cercetãrii mele am avut vorbeascã într-o altã limbã timp de câte-

Î
o corespondenþã cu unul dintre va minute.
puþinii martori oculari ai trezirii de Clopotul care chema oamenii la ser-
pe strada Azusa care au mai viciul de predicare i-a întrerupt. Toþi
supravieþuit. El este domnul oamenii s-au ridicat ºi s-au îndreptat
Harvey McAlister din Springfield, spre scãri. Bãrbatul, când s-a apropiat
Missouri, care mi-a scris cã a vizitat el Kathleen de scãri, a luat-o de braþ ºi a
însuºi misiunea de mai multe ori. El condus-o pe scãri pânã la amvon unde
avea un incident foarte interesant de a aºteptat pânã s-a fãcut liniºte în salã.
povestit: Apoi a început sã vorbeascã:
"Fratele meu, Robert McAlister, acum "Sunt evreu ºi am venit în acest oraº
decedat, era în Los Angeles când a ca sã investighez aceastã vorbire în alte
avut loc urmãtorul eveniment pe care mi limbi. Nimeni din acest oraº nu îmi
l-a povestit. Tânãra, pe care o cunoaºte numele ºi prenumele, pentru
cunoºteam bine ºi de la ai cãrei pãrinþi cã am venit sub un nume fals. Nimeni
am auzit incidentul, era Kathleen Scott. din acest oraº nu ºtie cu ce mã ocup
Acest lucru s-a întâmplat în ceea ce sau orice altceva. Eu ascult predicatori
este cunoscut ca Vechea Misiune de pe cu scopul de a le demonta predicile ºi
Strada Azusa. Veneau oameni din de a le folosi în prelegeri împotriva
lumea întreagã ca sã investigheze ceea religiei creºtine.
ce se întâmpla. Era o salã mare cu Când am intrat în camerã, aceastã
niºte scãri care ducea spre "Camera de tânãrã a început sã vorbeascã în
Sus". Clãdirea era deschisã zi ºi noapte ebraicã. Ea mi-a spus numele ºi prenu-
timp de câþiva ani, cu programe de mele ºi mi-a spus de ce am venit în
predicare de douã sau trei ori pe zi ºi cu oraº precum ºi cu ce mã ocup, iar apoi
oameni aflaþi în rugãciune zi ºi noapte m-a chemat sã mã pocãiesc. Ea mi-a
în Camera de Sus. La sfârºitul spus lucruri despre viaþa mea pe care
predicãrii, mulþimile se retrãgeau în nimeni din acest oraº nu are cum sã le
Camera de Sus pentru rugãciune. Când cunoascã."
venea vremea predicãrii cineva suna "Apoi, [concluzioneazã domnul
din clopot ºi toþi coborau pentru a parti- McAlister în scrisoarea lui], omul a
cipa la slujbe. cãzut pe genunchi plângând ºi rugân-
Kathleen era în Camera de Sus, du-se ca ºi cum i s-ar fi frânt inima."
doar o adolescentã în acel moment. Un
bãrbat a intrat în clãdire în timpul servi- Harvey McAlister
ciului ºi auzindu-i pe oameni rugân-
du-se a urcat pe scãri în camera de NOTÃ
rugãciune. În momentul în care a intrat, 1. Din John L. Sherrill, They speak With Other
Kathleen, mânatã de Duhul, s-a ridicat Tongues [Ei vorbesc în alte limbi] (New York:
arãtând spre acel bãrbat ºi a început sã McGraw Hill, 1964), pag. 41, 42.

34 • PRIMÃVARA 2007
PRIMA NOAPTE DE NEUITAT1
ram nerãbdãtor sã vãd ce se întâm- Mi-a venit ºi mie sã strig. Nu ºtiu de ce. Simþeam

E pla pe strada Azusa! Seara urmã-


toare m-a invitat ºi pe mine cu ea
[mama lui A.C. Valdez Sr.]. Când
ne-am apropiat la un bloc de clãdi-
rea de lemn cu douã etaje, vopsitã în alb, am
simþit "o senzaþie de atracþie". Nu m-aº mai fi
putut întoarce nici dacã doream.
doar: "Îþi mulþumesc Doamne cã ai îngãduit sã fiu
aici cu Tine."
Când m-am uitat peste adunare mi-a trecut un
alt fior rece pe spate. Parcã niºte valuri de ocean
strãbãteau adunarea de la un capãt la altul - cel
mai încântãtor semn pe care l-am vãzut vreodatã.
Val dupã val al Duhului trecea peste salã, ase-
În interior, locul arãta ca un mare ºi simplu meni unui vânt peste un lan de porumb. Mulþimea
hambar. Majoritatea locurilor - niºte bãnci simple s-a liniºtit ºi s-a aºezat iar pe bãnci. A început sã
de lemn neprelucrat - erau ocupate. Negrii ºi albii se audã un zumzãit de rugãciune prin salã.
erau într-un numãr egal. N-am înþeles de ce erau Atunci au apãrut dintr-o datã niºte limbi ca de foc
agãþate niºte cutii poºtale de metal pe pereþi. pe capul unora, iar un negru cu faþa strãlucitoare
Când mergeam spre un loc gol de pe ultima a sãrit în picioare. Din gura lui au curs cuvinte
bancã am simþit un fior rece. Cum se putea? Nu într-o limbã pe care nu o mai auzisem niciodatã.
era rece deloc. Apoi mi s-a ridicat pãrul de pe Am început sã tremur chiar mai tare ca înainte.
mâini, picioare ºi cap. Am simþit de parcã Când a terminat, un alt negru s-a ridicat ºi
eram înconjurat de Dumnezeu. Tremuram. ne-a spus în englezã ce spusese cealaltã per-
La fel ºi mama, ºi toþi cei prezenþi. soanã. Era o rugãciune adresatã lui Isus!
Pe scenã, un negru - mama zicea cã Uneori, când pastorul Seymour se
era pastorul W.J. Seymour - stãtea în ruga, capul sãu se apleca de dispãrea în
spatele a douã cutii de lemn puse una spatele primei cutii de lemn. Când s-a
peste alta. Ele formau amvonul sãu. fãcut liniºte în salã, o femeie albã a sãrit
Din când în când îºi ridica privirea, de pe scaun în picioare.
stãtea drept, iar buzele lui mari se miº- "O, Isuse", a strigat ea bucuroasã,
cau rostind o rugãciune în tãcere. Era un "Vãd. Vãd." ªi-a acoperit ochii cu
om simplu, cu barbã ºi ochelari. Nu mi se mâinile. "O, Isuse, Îþi mulþumesc. Îþi
pãrea a fi un conducãtor, însã când am vãzut mulþumesc pentru aceastã minune."
ce se întâmpla am înþeles cã nici nu trebuia sã fie. Dupã aceea a ieºit pe culoar ºi a început sã
Se întâmpla ceva neobiºnuit. În majoritatea danseze cu mâinile ridicate spre ceruri. "Îþi
bisericilor copiii alergau pe culoar sau se suceau mulþumesc Tatã. Vãd. Vãd."
pe scaune. Aici, copiii stãteau cuminþi între Înainte de a se sfârºi seara, un alt orb ºi-a cãpã-
pãrinþii lor - chiar ºi bebeluºii stãteau în braþele tat vederea, un surd ºi-a cãpãtat auzul ºi un olog a
mamei. Nu pãrinþii lor îi þineau în frâu. Nimeni nu putut sã umble.
vorbea nimic, nici mãcar în ºoaptã. Toþi adulþii se A fost atât de deosebit!
rugau cu ochii închiºi. Aceasta a fost prima mea searã dintre
ªtiam cã Duhul lui Dumnezeu era acolo. multele seri petrecute în trei ani pe strada Azusa
Cei prezenþi s-au ridicat dintr-o datã în la nr. 312.
picioare. Peste tot se ridicau mâini spre ceruri. ªi A.C. Valdez, Sr.
ale mele s-au ridicat, fãrã sã fi încercat eu sã fac
NOTÃ
lucrul acesta. Aºa s-a întâmplat ºi cu mâinile 1. Din A.C. Valdez, împreunã cu James F. Scheer, Fire on
copiilor ºi chiar cele ale bebeluºilor din braþele Azusa Street: An Eye Witness Account [Foc pe Strada
femeilor de culoare. Azusa: O mãrturie ocularã] (Costa Mesa, California: Gift
Niºte bãrbaþi mari ºi puternici au început sã Publications, 1980), pag. 5-7.
strige cu putere, dupã care au urmat femeile.
RESURSE SPIRITUALE • 35
NOUTÃÞI EDITORIALE LA
EDITURA LIFE
Str. Ady Endre, nr. 33 410002 ORADEA, România
(0259) 43 62 64; (0259) 44 71 80; 0744/62 42 36
E-mail: liferom@rdslink.ro, website: www.liferomania.ro

MURIND PENTRU O ÎNGHIÞITURÃ


de Anderson SpickardJr. & Barbara R. Thompson
Una dintre cele mai costisitoare ºi greu de tratat probleme de sãnãtate pe care le are aceastã
þarã este alcoolismul - ºi cu toate acestea puþine sunt resursele care sã ne ajute s-o identi-
ficãm ºi puþine sunt ºi soluþiile care sã fie la fel de eficace ca cele oferite în Murind pentru o
înghiþiturã. Aceasta este o carte care ne explicã ºi ne ghideazã cu ajutorul unor dovezi
temeinice, însoþite de o practicã medicalã solidã.
- Dr. Harry Jacobson, vice-cancelar al administraþiei medicale la Centrul Medical Vanderbilt

Ce se întâmplã cu un alcoolic dacã nu renunþã la consumul de alcool?


Care sunt riscurile alcoolismului ºi oare existã gene care determinã dependenþa de alcool?
Cum pot membrii familiei sau prietenii mei sã rupã lanþurile alcoolismului ºi sã revinã la o
viaþã normalã?
De cele mai multe ori diagnosticat greºit ºi eronat înþeles, alcoolismul este o tulburare a
organismului care afecteazã peste 18 milioane de persoane din Statele Unite ale Americii.
Dacã tu sau vreun apropiat al tãu vã luptaþi cu efectele devastatoare ale alcoolismului ºi cãu-
taþi principii spirituale care sã vã cãlãuzeascã spre însãnãtoºire, cartea Murind pentru o
înghiþiturã vã poate oferi rãspunsuri preþioase. Dr. Anderson Spickard Jr. ºi Barbara R.
Thompson confruntã o serie de întrebãri dure despre alcoolism având în spate ani mulþi de
experienþã petrecuþi cu mii de pacienþi care au pãºit pe þãrmul vindecãrii de aceastã boalã.
"Murind pentru o înghiþiturã este o carte irezistibilã pentru oricine cautã rãspunsuri privind dependenþa de alcool, simptomele
ºi efectele ei asupra dinamicii familiei lãrgite a alcoolicului ºi, cea mai importantã dintre toate, speranþa cã existã o cale de
ieºire. Dr. Spickard ºi Barbara Thompson oferã în aceastã carte un ghid plin de compasiune pentru cei care s-au molipsit de
aceastã boalã de multe ori neînþeleasã. Acest ghid descrie într-un mod unic aspectele spirituale ale abuzului de alcool ºi ale
dependenþei." - Tipper Gore, soþia fostului vice-preºedinte Al Gore
264 pag., 13.5 X 21 cm, Preþ: 25.07 lei

RUGÃCIUNEA EFICACE
de Jim Cymbala

... STÃRUIEªTE ÎN RUGÃCIUNE PÂNÃ CÂND DUMNEZEU RÃSPUNDE


Îþi doreºti cu ardoare sã îþi înfrângi limitãrile ºi sã treci dincolo de ele, trãind o viaþã trans-
formatã de Dumnezeu? Rugãciunea eficace te ajutã sã începi o relaþie strânsã cu Dumnezeu ºi
sã primeºti rãspunsuri la rugãciunile tale. Jim Cymbala, pastor al Bisericii Brooklyn Taber-
nacle - o bisericã ziditã pe rugãciune - explicã principiile rugãciunii pline de credinþã, care E F I CAC E
mutã munþii din loc ºi poate sã schimbe circumstanþe ºi vieþi, aducându-te mai aproape de
Dumnezeu decât þi-ai imaginat vreodatã.
Te invit sã faci cunoºtinþã cu trei oameni care au descoperit puterea "rugãciunii eficace".
"Soþul meu ºi cu mine visam la ziua în care vom putea ajuta tinerele aflate într-o situaþie dis-
peratã. Dar niciun bancher întreg la minte n-ar finanþa o asemenea «afacere» riscantã. Aºa
cã ne-am rugat cu stãruinþã, iar Dumnezeu a înlãturat orice obstacol care ne-a stat în cale.
Acesta a fost doar începutul minunatei cãlãtorii pe care noi o numim «credinþã»." - Grace
(capitolul 7)
"Vocile din mintea mea au început sã urle la mine întruna. Am ajuns ca un animal pe stradã,
bolborosind ºi adresându-le obscenitãþi celor care treceau pe lângã mine. Într-o zi însã am
strigat: «Isuse, ajutã-mã! Oh, Dumnezeule, eºti singura mea speranþã!» Aceasta a fost rugãciunea stãruitoare care mi-a salvat
viaþa." - Danny (capitolul 2)
"Nici nu-þi imaginezi ce putere are rugãciunea stãruitoare! Eram îngropatã sub o sutã zece etaje de oþel ºi beton dupã
prãbuºirea celor douã turnuri din World Trade Center când Dumnezeu a auzit strigãtul meu de ajutor!" - Genelle (capitolul 3)
245 pag., 13.5 X 20.5 cm, Preþ: 25.07 lei

36 • PRIMÃVARA 2007
BIBLIA DE STUDIU PENTRU O VIAÞÃ DEPLINÃ
2110 pag., 16.5 X 22.5 cm
- Coperta cartonatã: 109 lei
- Copertã cartonatã ºi index de cãutare: 119.60 lei
- Coperta din piele ºi cu fermoar: 152.60 lei

Este destinatã sã vã ajute ca sã câºtigaþi o înþelegere mai com-


plexã a Cuvântului lui Dumnezeu, prin care puteþi creºte în
dragoste, în curãþie ºi credinþã faþã de Domnul Isus Hristos.
Speranþa ºi rugãciunea noastrã sincerã sunt ca toþi cititorii sã
caute devoþiunea Bisericii din N.T. faþã de Dumnezeu, dorinþa ei
dupã apropierea de Hristos cel înviat, încrederea ei neclintitã în
Cuvântul lui Dumnezeu cât ºi dragostea pentru El, zelul ei pentru adevãr ºi neprihãnire, grija ei reciprocã pentru ceilalþi cre-
dincioºi, mila ei pentru cei pierduþi, dedicarea ei pentru o viaþã de rugãciune fierbinte, pasiunea ei pentru sfinþenie, plinãtatea
ei cu Duhul Sfânt, manifestarea darurilor duhovniceºti din mijlocul ei, râvna ei de a propovãdui Evanghelia la toate neamurile
ºi speranþa ei în întoarcerea iminentã a Domnului ºi Mântuitorului nostru Isus Hristos.

ÎN CURS DE APARIÞIE VIAÞA CONDUSA DE SCOPURI


CÃSÃTORIA ªI FAMILIA de Rick Warren
280 pag., 20.5 X 29.5 cm 349 pag., 15 X 22.5 cm, Preþ: 27.25 lei

Aceastã carte te va ajuta sã înþelegi de ce ai viaþã ºi planul uimitor al lui


Acesta este un studiu practic Dumnezeu pentru tine - atât pentru prezent cât ºi pentru veºnicie. Rick Warren te
despre cãsãtorie ºi familie, de la A la Z. va cãlãuzi într-o cãlãtorie spiritualã personalã de 40 de zile, care îþi va transforma
Dupã o scurta privire de ansamblu, rãspunsul tãu la cea mai importanta întrebare a vieþii: De ce sunt pe acest pamânt?
studiul se concentreazã pe teme cum ar Cunoaºterea scopurilor pentru care te-a creat Dumnezeu te va ajuta sã-þi concen-
fi: moduri de alegere a unui partener, trezi energiile ºi te va pregãti pentru veºnicie.
îndrumãri pentru logodnã ºi nuntã,
principii în comunicare, împlinirea sexu-
În curând douã cãrþi de acelaºi autor:
alã, luarea deciziilor, cum sã fii un bun
* Rãspunsurile lui Dumnezeu pentru cele mai dificile întrebãri ale vieþii
partener ºi un bun pãrinte, subiecte difi-
cile ºi anii bãtrâneþii. * Puterea lui Dumnezeu de a-þi schimba viaþa

EDITURA SPMCR
Str. Cuza Vodã nr. 29, 410097 Oradea, Bihor, România
Tel. 0259-436 841; Fax. 0259-432 778; Email: spmcr@rdslink.ro
NOUTÃÞI EDITORIALE

Lupta cu somnul Binecuvântãrile


de Petru Lascãu Legãmântului
de Dr. Stefan Sos
Lupta cu somnul este o
colecþie de eseuri publicate Dr. Stefan Sos este în general
în Revista EXODUS, cunoscut bisericilor din România
înainte ºi dupã 1989. Cartea pentru slujirea lui, în ultimii ani,
a apãrut dintr-o dorinþã a în biserici ºi la conferinþe pas-
autorului de a-i ajuta la rân- torale. În cartea Binecuvântãrile
dul sãu pe alþi creºtini în Legãmântului, Dr. Sos face o
lupta lor cu somnul. Proba- abordare extrem de documentatã a
bil cã unora va reuºi sã le ia Legãmintelor despre care vor-
somnul de pe ochi. Aceste eseuri vor sluji celui care nu beºte Cuvântul lui Dumnezeu, pe
vrea sã se lase pradã mrejelor adormirii. fondul a ceea ce însemnau Legãmintele în istoria popoarelor
325 pag., 13.8 X 20.5 cm, Preþ: 17 lei contemporane poporului Israel.
125 pag., 14.5 X 20.5 cm, Preþ: 10 lei
Pentru comenzi contactaþi Editura SPMCR Oradea.

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE • 37


Lecþii de pe
Strada Azusa
D E G A RY A L L E N

niversarea a 100 de ani de la propriile Rusalii, sã înveþe ºi sã susþinã faptul cã botezul cu Duhul Sfânt

A trezirea de pe strada Azusa a fost


celebratã în aprilie 2006. Puþine
evenimente din istoria creºtinãtãþii au
este pentru toþi credincioºii. Experienþa noastrã trebuie sã fie o experienþã
de genul celei de pe strada Azusa.
Strada Azusa este un punct de reper care poate fi folosit pentru a evalua
avut un impact ºi o influenþã atât de mare lucrarea Duhului Sfânt de astãzi. Nu cã Duhul trebuie sã se conformeze
asupra lumii ca aceastã trezire. Acest tiparului de pe strada Azusa, ci faptul cã "ºocul ºi mirarea" din 1906 pot fi
numãr al revistei Resurse Spirituale trãite ºi astãzi.
aruncã o privire retrospectivã asupra a Un risc al oricãrei experienþe personale este acesta: poate deveni prea
ceea ce s-a întâmplat, evalueazã impactul familiar ºi obiºnuit. Avem nevoie de o retrãire proaspãtã a Rusaliilor care
trezirii asupra bisericii de astãzi ºi con- sã ne scoatã din starea noastrã de confort cu privire la cine am fost ieri ºi
siderã implicaþiile sale asupra viitorului care sã ne facã conºtienþi de ceea ce putem fi astãzi prin prezenþa ºi puterea
lucrãrii penticostale. Duhului Sfânt.

CE S-A ÎNTÂMPLAT PE CE IMPLICAÞII ARE STRADA AZUSA


STRADA AZUSA? PENTRU VIITOR?
Istoria bisericii este plinã de treziri Privind retrospectiv la Azusa primim speranþã. Duhul care a zguduit lumea
penticostale, aproape în fiecare secol. în 1906 se poate descoperi cu putere ºi astãzi. Dumnezeu nu este
Însã evenimentele de la sfârºitul seco- impresionat de realizãrile nemaipomenite ale oamenilor de ºtiinþã ºi nici
lului XIX ºi începutul secolului XX au nu este copleºit de dezastrele naturale care au loc. El este mai mare decât
deschis uºa unei serii unice de treziri toate, mai puternic decât toate ºi poate transforma mai mult ca orice
penticostale la nivel mondial. Strada altceva. El este Dumnezeu ºi κi aratã puterea în poporul Sãu.
Azusa, o trezire localã extraordinarã, a Nu ºtim ce ne rezervã viitorul. De-a lungul timpului, lucrarea creativã
fost una dintre cele mai influente din ºi cuprinzãtoare se pare cã i-a uimit pe cei care au experimentat-o. Douã
aceste treziri datoritã impactului ei direct mii de ani de lucrare a Duhului Sfânt nu ne-a descoperit pe deplin cine este
asupra misiunilor mondiale. El. Mai sunt ºi alte lucruri pe care El le va face.
Trezirea de pe strada Azusa este mai
mult decât ce s-a întâmplat; este vorba de
poveºtile celor cãrora li s-a întâmplat. Fiecare generaþie trebuie sã aibã
Azusa a fost mai mult decât un eveni-
ment; ea a fost începutul unui proces care
propriile Rusalii, sã înveþe ºi sã susþinã
a început în vieþile câtorva oameni ºi care faptul cã botezul cu Duhul Sfânt
s-a rãspândit apoi în întreaga lume,
cuprinzând milioane de oameni. Citind este pentru toþi credincioºii.
despre experienþele ºi mãrturiile supra-
naturale, transformatoare ale celor care Un element evident al trezirii de pe strada Azusa este foamea intensã
au fost pe strada Azusa, spiritul acelei pentru Dumnezeu ºi dorinþa mai mare dupã prezenþa Sa. Unii spun cã viaþa
treziri poate sã ne atingã ºi pe noi astãzi, confortabilã a americanilor îi furã de conºtienþa dependenþei lor de
o sutã de ani mai târziu. Dumnezeu. Cu toate acestea, unii dintre cei care au participat la trezirea
din urmã cu 100 de ani erau oameni bogaþi, la fel de flãmânzi dupã
CE ÎNSEAMNÃ STRADA Dumnezeu ca cei care aveau mai puþine mijloace materiale. Nu este corect
AZUSA PENTRU NOI sã asociem sãrãcia cu foamea dupã Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca oamenii
sã tânjeascã dupã El gândindu-se la cine este El ºi nu datoritã nevoilor lor.
ASTÃZI?
Trebuie sã ne propunem sã-L cãutãm pe Dumnezeu mai mult ca
S-a spus cã aproape toþi americanii sunt
niciodatã, pentru a experimenta preþiosul botez în Duhul Sfânt, pentru a fi
imigranþi, copiii sau nepoþii unor imi-
împuterniciþi pentru lucrare ºi pentru a conduce pe alþii spre aceastã viaþã
granþi. La fel este ºi cu penticostalii.
transformatã. Cred cã acest numãr al revistei Resurse Spirituale vã va con-
Majoritatea pot identifica o anumitã
duce spre experienþa personalã a trezirii de pe strada Azusa în secolul 21.
influenþã pe care strada Azusa a avut-o
asupra vieþii ºi lucrãrii lor.
Moºtenirea este mare, însã nu ºi sufi- GARY R. ALLEN, D. Min, este redactor ºef al revistei Enrichment ºi
cientã. Fiecare generaþie trebuie sã aibã director naþional al Ministerial Enrichement Office, Springfield, Missouri.