Sunteți pe pagina 1din 2

..

urcll

lncepiind cu secalul XI, O Solda,i pede~tri in Constantinopol, 1453. O Mahomed II, a carui tactica iscusita l-a
Fort,a de solda'i pede~tri a fost creata de ajutat sa cucereasca Constantinopolul. Lan,ul
Orientul Mijlaciu a fast inva- nepotullui Osman I, Murad I (1362-89). care impiedica naviga,ia in apele din jurul
Recruta,i din randurile copiilor cre~tini din portului a fost ocolit cand Mahomed ~i-a tras
-dat de papulat;ii turcice din Balcani, ei au devenit un corp de elita. navele pe uscat, spre capatul stramtorii.
Asia Centrala. Una dintre
devenit cunoscuti sub numele de turci oto- bani de la macedonieni, bulgari ~i sarbi, in
acestea, atamanii, a capturat mani (osmanlii), numele provenindu-le de la schimbul pacii cu ace~tia;suprematiaotoman~
Canstantinapalul -5i a lovit cel alliderului lor, Osman .(Otornan) I (1290- a fost conflrInata in 1389, cand o coalitie for-
1326). in ciuda aducerii acestor triburi, sulta- mata din aceste regate supuse a fost infrant~
adiinc in Eurapa, diind natul din Rum s-a prnbu~it In cele din urrru1In in batalia decisiva de la Kosovo.
1302, dar In confuzia ce a urmat, otomanii au in aceea~iperioada, otomanii s-au raspan-
na-5tere unui vast imperiu. reu~it sa-~i pastreze pamanturile. Bizantinii li dit in Asia Mica, luand in stapanire alte triburi
foloseau pe post de mercenari, pentru a lupta musulmane ~i expulzandu-i pe bizantini din
Impotriva inamicilor din Balcani.ai imperiului, majoritatea teritoriilor ramase. La sfar~itul se-
An 1055,o populatie rnzboinica, triburile vor.: jar prin urmare, otomanii ~i-au Inceput pro- colului XIV Constantinopolul a fost izolat, cu
I bitoare de lirnba turca, In frunte cu Togrul priile lor cucefiri In zona, pretinzind sume de turci pe cele doua parti ale Bosforului, doar
Beg, a invadat Orientul Mijlociu ~i a capturat
ora~ul Bagdad. Ace~tia erau turcii selgiucizi, un
popor nomad, convertit deja la islamism. Ur-
ma~ul lui Togrul, Alp Arslan, a ocupat Siria ~i
Palestina, iar In 1071, le-a provocat bizantinilor
o Infcingere cumplita In marea batalie de la
Manzikert. Bizantul nu ~i-a revenit niciodata pe
deplin dupa pierderea Anatoliei, centrul Asiei
Mici -devenita cunoscuta ca Turcia, dupa
numele poporului care o cucerise.

Otomanii nou-veni1i
Sultanatul Selgiucid a suferit pierderi nesemni-
ficative In timpul primei Cruciade Cre~tinedin
1096-99, dar s-a destrnmat la mijlocul secolului
XII. Cu toate acestea, ultimele dinastii selgiu-
. cide au supravietuit In unele regiuni, iar una
dintre acestea, selgiucizii din Rum {A&ia Mica),
a adus In tara noi triburi turce~ti, care sa le
I apere granitele cu Bizantul. Ace~ti aparntori au

O Aceasta harta reprezinta intinderea


Imperiului Otoman pe masura ce invadatorii
turci cucereau sistematic cele mai intinse
regiuni din Europa intre 1359-1683.

117
TURCIIOTOMANI

celebrele ziduri de aparare ale Constantino- Puterea turceasc;l a atins apogeuI1n timpuI
polului reu~ind sa-i tina pe ace~tia la distan1;:l. Iui SoIiman Magnificul. (1520-66). in Europa,
O armata de cruciati dinVest a fost lnfran- ora~uI;.cheie Belgrad a fost ocupat 1n 1521,
ta la .Nicopole (1396), dar presiunea asupra otomanii p;ltrunzand apoi1n Ungaria. Dup;l
Bizantului a fost lndepartata de aparitia cuce- victoria de la Mohacs (1526), cea mai mare
ritorului nomad Timur. De~i Baiazid (1389- parte a regatului a fost ocupat;l, iar turcii se
1402), lnvingatorul de la Nicopole, era un raz- preg;lteau s;l atace regiunile habsburgice aus-
boinic priceput, nu a putut rezista In fata lui triece. Dar cand SoIiman a asediat Viena, 1n
Timur, armata sa fiind zdrobita la Ankara In 1529, ora~uI a rezi&tat, iar sultanuI a trebuit s;l
1402: Imperiul Otoman s-a destramat ~i, de~i se retrag;l. in ciuda temerilor europ~nilor,
Timur a disparut curand din peisaj, au trecut urm;ltoarele invazii turce~ti nu au avut succes.
aproape 50 de ani pana cand raul a fost ins;l Viena a r;lmas la doar 130 km distan!;:l de
reparat, iar sultanul Mahomed II (1451-81) s-a frontiera otoman;l aproape 200 de ani.
simtit pregatit sa lanseze un nou atac asupra Annatele Iui Suliman au obtinut victorii
Constantinopolului. importante asupra per~ilor, capturand
BagdaduI ~i ocupand Armenia; 1n timpuI dom-
Atacarea Constantinopolului niei acestuia a fost creat;l o flot;l J:urceasc;l pu-
Atacul a fost planificat sistematic. Constantino- temic;l care a capturat Rodos (1522), Algeria
polul nu putea primiajutor nici pe uscat, nici (1529), Tunisia (1533) iar mai tiirziu, Cipru
pe mare, datorita celor doua fortarete turce~ti (1571). Malta a rezistat, iar spaniolii ~i vene-
de pe Bosfor ~i flotei acestora care naviga prin. tienii s-au dovedit du~mani de temut, obtinand
Marea Marmara spre sud. Armatei otornar1e, o victorie pe mare la Lepanto, in 1571, care a
compusa dir1 150000 de oameni, i-au tir1ut z;ld:lmicit dominatia otoman;l tQtala asupra
piept doar cateva mii de aparatori, dar bizan- zonei mediteraneene. Lirnitele expansiunii tur-
tinii au opus rezisten1;:ltimp de doua l\Jni pan:l ce~ti fuseser;l atinse. Treptat, sub conducerea
cand, la 29 mai 1453, zidurile au fost 1n cele unor sultani nepriceputi ~i a intrigilor 1ntre ma-
dir1 urma strapunse. Imperiul Bizantin a dis- rii viziri (prim-mini~tri) , sistemul guvemamen-
parut, bisericile acestuia au fost transformate tal s-a pr;lbu~it, iar coruptia ~i ineficienta s-au
In moschei, lar Constantinopolul a devenit r;lspandit. ImperiuI Otoman a stagnat, in timp
capitala sultanilor otomani. ce 1n Europa se dezvoltau state putemice.
Turcii s-au raspandit 1n toate directiile, Cu toate acestea, imperiuI a r;lmas intact,
patrunzand adanc In Balcani, navigand de-a partial datorit;l faptului c;l puterile europene
lungulcoastei nordicea Marii Negre ~i lndrep- erau prea preocupate de conflictele dintre ele
tandu-se spre est, unde au ir1trat In conflict cu pentru a profita de sI;lbiciunea turcilor. in ~
1'loul imperiu persan. intre 1516-17 au cucerit 1683, un mare vizir a Incercat s;l revigoreze ~
Siria ~i Egipt, obtinand controlul asupra estu- statuI, atacand Austria ~i asediind Viena cu o ~
lui mediteranean. Ei au preluat controlul ~i armat;l format;l din 200000 de oameni. ins;l ~
.asupra locurilor sfintedir1 Islam In Arabia, per- ora~uI a rezistat, iar o foft;l armat;l putemic;l a
mitandu-le sultanilor otomani sa solicite o distrus armata turca. Prin pacea de la O Budapesta asediata de Soliman, intr-o
baza religioasa pentru conducerea lor. Karlowitz, turcii au suferit primele pierderi miniatura din secolul XVI. Dupa batalia de la
teritoriale insemnate In Europa. Mohacs din 1526 marea parte a Ungariei,
Dup;l o scurt;l perioad;l de bun;lstare In inclusiv Budapesta, a cazut in maini otomane.
secoluI XVIII, In ImperiuI Otoman s-a instalat
un declin ireversibiI. in secoluI XIX, viitoruI O Asediul fara succes al turcilor asupra
vastului Imperiu Otoman devenise o prob- Vienei, 1683. In 1699, austriecilor ii s-au
Iem;l intemationaI;l denumit;l de britanici restituit to ate pam3nturile ungare prin
"Chestiunea OrientaI;l". pacea de la Karlovitz.

118