Sunteți pe pagina 1din 12

Marilena Bercea Ecaterina Stănescu

Mihaela Selevet Silvia Tache

ISTORIE

CAIETUL ELEVULUI clasa a IV-a

GRAFOART

© 2007. Casa de Editură GRAFOART Toate drepturile rezervate.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Istoria românilor : clasa a IV-a : caietul elevului / Marilena Bercea, Mihaela Selevet, Ecaterina Stănescu, Silvia Tache. - Bucureşti : Grafoart, 2007 ISBN 978-973-9054-28-7

I. Bercea, Marilena

II. Selevet, Mihaela

III. Stănescu, Ecaterina

IV. Tache, Silvia

371.671:94(498):373.3

Coperta 1 şi 4 – Tabula Peutingeriana (Tabla lui Peutinger), denumită şi

Peutingeriana Tabula Itineraria, este o hartă care prezintă localităţile şi reţeaua de drumuri ale Imperiul roman. Harta unicat, revizuită în secolul V, prezintă Europa, părţi din Asia (Persia India) şi Africa de Nord. A fost descoperită într-o librărie din Worms, Germania de Conrad Celtes (1459-1508). A fost denumită astfel după Konrad Peutinger (1465-1547), anticar. În prezent, originalul se află la Biblioteca Naţională a Austriei, Palatul Imperial Hofburg, Viena.

Casa de Editură GRAFOART Str. Braşov nr. 20, Bucureşti, CP: 061448 Tel.: 0727345474 ; fax.: 0318151513 Web : http://www.grafoart.ro E-mail : contact@grafoart.ro

ISTORIA LOCALA

FAMILIA. ISTORIA FAMILIEI, SĂRBĂTORI DE FAMILIE

A. LUCRĂM ÎMPREUNĂ

Completaţi spaţiile libere folosind cuvintele corespunzătoare dintre paranteze. Dacă este nevoie, ajutaţi-vă de un dicţionar:

a. Ştiinţa care studiază apariţia şi dezvoltarea societăţii omeneşti se numeşte

b. Dovada scrisă sau nescrisă care înfăţişează viaţa oamenilor din trecut este

c. O familie poate fi alcătuită din mai multe

(geografie, istorie, scrisoare, izvor istoric, localităţi, generaţii)

B. LUCRĂM ÎN PERECHI

Scrieţi A în dreptul afirmaţiilor adevărate şi F în dreptul celor false:

a.

În familie copilul învaţă să dea rost vieţii sale.

b.

Istoricii studiază o singură dovadă referitoare la un eveniment.

c.

Familia este importantă pentru orice copil pentru că aici el este ocrotit şi ajutat.

C.

LUCRAŢI INDIVIDUAL

Desenul redă un arbore genealogic. Completaţi arborele genealogic al familiei voastre cu numele, prenumele şi anul naşterii rudelor despre care aveţi informaţii sigure.

al familiei voastre cu numele, prenumele ş i anul na ş terii rudelor despre care ave

POPOARE DE IERI SI DE AZI

POPOARE DE IERI

I. LUCRĂM ÎMPREUNĂ

Dacă aţi învăţat corect definiţiile de la Dicţionar, puteţi să le înlocuiţi cu termenii corespunzători:

Epocă

din

istoria

Europei

cuprinsă

între

secolele

al

V-lea

şi

al

XV-lea

este

Perioadă din istoria omenirii este

 

Comunitate în care oamenii vorbesc aceeaşi limbă este

 

II.

LUCRĂM ÎN PERECHI

 

Completaţi banda cronologică, după modelul dat, cu câteva date importante din textul lecţiei sau anterior cunoscute de voi, şi apoi completaţi exerciţiile de mai jos. Naşterea lui Iisus Hristos

exerci ţ iile de mai jos. Na ş terea lui Iisus Hri stos anul 1 Preciza
exerci ţ iile de mai jos. Na ş terea lui Iisus Hri stos anul 1 Preciza

anul 1

Precizaţi în funcţie de ce evenimente numărau anii grecii şi romanii.

Explicaţi modul în care se numără anii în calendarul creştin.

C. LUCRAŢI INDIVIDUAL

Fratele mai mic al lui Andrei a şters din greşeală de pe harta alăturată câteva popoare. Completaţi-le voi!

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Evaluare: 1 răspuns corect –
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Evaluare:
1 răspuns corect – suficient
2 răspunsuri corecte – bine
3 răspunsuri corecte – foarte bine
6

GALII

A. LUCĂRM ÎMPREUNĂ

1. Citiţi textul de mai jos şi răspundeţi întrebărilor:

„[Vercingetorix,] acest tânăr dintr-o familie de nobili gali a reuşit strângă o armată de luptători dornici să-i alunge pe romani. Cezar a aflat ce se întâmplă şi a trecut imediat Munţii Alpi, în pofida iernii extrem de grele. Înfruntarea decisivă a avut loc în cetatea fortificată Alesia. […] Galii au fost învinşi iar Vercingetorix a fost luat prizonier.”

a. Din ce familie făcea parte Vercingetorix?

a. Din ce familie f ă cea parte Vercingetorix? b. Cine a condus armata roman ă

b. Cine a condus armata romană?

c. Unde a avut loc înfruntarea decisivă?

d. Cine a învins în confruntarea dintre romani şi gali?

e. Ce rol a avut Panoramix?

2.

Definiţi:

sanctuar -

druid -

B. LUCRĂM ÎN PERECHI

După ce aţi răspuns la următoarele întrebări schimbaţi caietul cu colegul de bancă şi corectaţi răspunsurile, folosindu-vă de manual.

a. Unde locuiau galii ?

b. Cum erau pregătiţi tinerii războinici gali?

c. Care erau dovezile de respect acordate căpeteniilor militare?

d. Ce rol aveau druizii?

e. Cine a transformat teritoriile locuite de gali în provincia Galia?

C. LUCRĂM INDIVIDUAL

1. Coloraţi cât mai inspirat imaginea cu Astérix, Obélix şi Idéfix din dreapta paginii. Prezentaţi legătura dintre gali şi aceste personaje din benzi desenate.

2. Pe baza informaţiilor despre gali şi despre Vercingetorix, realizaţi în dreptunghiul alăturat desenul unui monument prin care să se păstreze în memoria oamenilor importanţa acestora pentru formarea poporului francez.

Evaluare:

1 răspuns corect – suficient

2 răspunsuri corecte – bine

3 răspunsuri corecte foarte bine

1 r ă spuns corect – suficient 2 r ă spunsuri corecte – bine 3 r

11

ROMÂNII

A. LUCRĂM ÎMPREUNĂ

Coloraţi răspunsurile corecte cu roşu, pe cele incorecte cu verde:

Poporul român s-a format în ţinuturile bogate de la nordul Dunării.

La formarea poporului român au contribuit dacii, romanii şi slavii.

Românii s-au organizat în trei state.

Rolul cel mai important în formarea poporului român l-au avut dacii.

Unitatea neamului românesc a fost asigurată de legăturile comerciale.

Citiţi legenda următoare şi transcrieţi două propoziţii despre tradiţia de pe Muntele Găina. În a treia duminică a lunii iulie, în fiecare an, se desfăşoară pe Muntele Găina Târgul de fete. Locul este ca în poveşti: în Ţara Moţilor, la 1484 metri înălţime, aproape de casa unde s-a născut Avram Iancu. Potrivit tradiţiei, la acest târg flăcăii îşi aleg viitoarele soţii. De cu seara ei se adună la poalele muntelui, luminează cu torţe de cetină, aprind focuri de tabără, petrec cu lăutari. Dimineaţa pornesc sus pe platoul muntelui; au loc ospeţe cu mâncăruri tradiţionale şi ţuică de cireaşă, iar dansatorii încing jocuri moţeşti. Este o sărbătoare plină de veselie şi umor.

După Liviu Cernăianu, Lascăr Stancu, România

umor. Dup ă Liviu Cern ă ianu, Lasc ă r Stancu, România 14 B. LUCR Ă

14

B. LUCRĂM ÎN PERECHI

Priviţi

imaginea

alăturată

(Bisericuţa

dintr-un lemn). Vizitaţi biserica din localitatea în care trăiţi şi stabiliţi o asemănare şi o deosebire între cele două biserici.

C. LUCRAŢI INDIVIDUAL

Discutaţi cu membrii familiei voastre şi cu prietenii despre o tradiţie (nuntă, botez, sărbători religioase) din zona în care trăiţi; formulaţi în două, trei propoziţii modul în care se desfăşoară evenimentul respectiv.

Evaluare:

1 răspuns corect – suficient

2 răspunsuri corecte – bine

3 răspunsuri corecte foarte bine

CALATORI SI CALATORII

A. LUCRĂM ÎMPREUNĂ

MARCO POLO

1. Pe baza textului lecţiei, notaţi trei idei pe care le consideraţi

cele mai importante:

a.

b.

c.

2.

Recunoaşteţi cuvintele din lista dată şi care au următoarele

definiţii. Dacă este nevoie, folosiţi un dicţionar:

a. Plante care dau aromă mâncărurilor şi prăjiturilor

b. Corabie cu pânze uşor de manevrat

(grâu, mirodenii, caravela, vaporul)

B. LUCRĂM ÎN PERECHI

mirodenii, caravela, vaporul) B. LUCR Ă M ÎN PERECHI Scrie ţ i întreb ă rile potrivite

Scrieţi întrebările potrivite pentru următoarele răspunsuri:

a.

Europenii căutau în Asia bogăţii precum mirodeniile şi mătasea.

b.

Marco Polo şi rudele sale au călătorit spre China în anul 1271.

c.

Marco Polo a scris despre lumea minunată a Asiei.

C.

LUCRAŢI INDIVIDUAL

1.Ce reprezintă următoarea enumerare: Veneţia, China, Mongolia, India?

2.De ce este importantă cartea scrisă de Marco Polo despre călătoriile sale?

Evaluare:

1 răspuns corect – suficient

2 răspunsuri corecte – bine

3 răspunsuri corecte foarte bine

35

CASTELE, CETATI SI ORASE

CURTEA DE ARGEŞ

A. LUCRĂM ÎMPREUNĂ

Maria a vizitat în vacanţă Curtea de Argeş. Oraşul i-a plăcut foarte mult şi de aceea a scris prietenei sale Ioana despre această călătorie. Ioana a vărsat din neatenţie apă pe scrisoare şi astfel s-au şters câteva cuvinte. Ajutaţi-o pe Ioana să reconstituie scrisoarea Mariei.

În oraş se află

, unul din cele mai vechi monumente religioase

păstrate în bună stare. Această biserică este ctitoria lui

În timpul

săpăturilor arheologice s-au descoperit multe obiecte de preţ printre care şi Îmi doresc să revin în acest oraş minunat împreună cu tine.

Cu drag M.

B. LUCRĂM ÎN ECHIPE

Subliniaţi din numele aflate în casetă pe cele care au legătură cu istoria oraşului Curtea de Argeş:

leg ă tur ă cu istoria ora ş ului Curtea de Arge ş : 42 Alexandru
leg ă tur ă cu istoria ora ş ului Curtea de Arge ş : 42 Alexandru

42

Alexandru

cel Mare

Negru Vodă

Decebal

Traian

Meşterul Manole

Carol cel Mare

Ferdinand I

C. LUCRAŢI INDIVIDUAL

Priviţi imaginile monumentelor. Găsiţi trei asemănări şi trei deosebiri.

Asemănări

Deosebiri

1.

1.

Asem ă n ă ri Deosebiri 1. 1. 2. 2. 3. 3.
Asem ă n ă ri Deosebiri 1. 1. 2. 2. 3. 3.

2.

2.

3.

3.

Evaluare:

1 răspuns corect – suficient

2 răspunsuri corecte – bine

3 răspunsuri corecte – foarte bine

VENEŢIA

A. LUCRĂM ÎMPREUNĂ

Alegeţi, cu ajutorul unui dicţionar,

definiţiile potrivite pentru cuvintele: bazilică şi

lagună.

a. Loc în care se desfăşoară cursele de cai.

b. Nume dat unei biserici impunătoare.

c. Parte din bazinul unei mări sau a unui ocean separată printr-o fâşie îngustă de uscat.

d. Construcţie de formă circulară sau ovală,

având în mijloc o arenă.

B.

LUCRĂM ÎN PERECHI

Palatul dogilor
Palatul dogilor

1.

2.

3.

Răspundeţi următoarelor întrebări:

De ce a reuşit Veneţia să se impună în Marea Adriatică?

De ce credeţi că veneţienii au ales ca un leu să fie simbolul oraşului lor?

Ce dovezii ale vechii faime a Veneţiei s-au păstrat până astăzi?

C.

LUCRAŢI INDIVIDUAL

Priviţi

cu

atenţie

imaginea

răspundeţi întrebărilor:

alăturată

şi

1. Ce ocupaţii ale veneţienilor puteţi identifica;

notaţi cel puţin două.

2. Ce dovadă a bogăţiilor adunate de veneţieni

observaţi?

ă a bog ăţ iilor adunate de vene ţ ieni observa ţ i? 3. Ce motiv

3. Ce motiv al importanţei Veneţiei puteţi identifica?

Evaluare:

1 răspuns corect – suficient

2 răspunsuri corecte – bine

3 răspunsuri corecte foarte bine

51

UNIUNEA EUROPEANA

A. LUCRĂM ÎMPREUNĂ

Folosind nume ale ţărilor membre ale Uniunii Europene, realizaţi un rebus a cărui cheie să fie cuvântul EUROPA.

E U R O P A
E U R O P A
E U R O P A
E U R O P A
E U R O P A
E U R O P A
E U R O P A
E U R O P A

E

U

E U R O P A
E U R O P A
E U R O P A

R

O

P

A

P A

B. LUCRĂM ÎN ECHIPE

EUROPA. E U R O P A B. LUCR Ă M ÎN ECHIPE Alc ă tui

Alcătuiţi două echipe. Prima va căuta ţările fondatoare ale Uniunii Europene. Cealaltă

va căuta ţările care s-au alăturat treptat Uniunii Europene. Reprezentaţi drapelele pe harta

alăturată.

C.

LUCRAŢI INDIVIDUAL

1.

Care dintre următoarele motive explică crearea Uniunii Europene:

a.

Dorinţa de a colabora pe plan economic.

b.

Respectarea felului de a fi al tuturor popoarelor.

c.

Construirea unei vieţi mai bune pentru toţi.

2.

Asociaţi corect, prin săgeţi, următoarele informaţii:

a.1957

1.Este adoptat imnul Uniunii Europene

b.1972

2.Sunt puse bazele Uniunii Europene

c.1986

3.Este adoptat drapelul Uniunii Europene

3. Notaţi în casetele alăturate informaţii despre simbolurile Uniunii Europene:

Imnul

Drapelul

Ziua Europei

Evaluare:

1 răspuns corect – suficient

2 răspunsuri corecte – bine

3 răspunsuri corecte foarte bine

57

Istoria locală

CUPRINS:

Familia. Istoria familiei. Sărbători în familie

3

Vecinii şi comunitatea

4

Copilăria de ieri şi de azi

5

Popoare de ieri şi de azi Popoare de ieri Popoare de azi 7

6

Grecii

8

Romanii 9

Dacii

10

Galii

11

Slavii

12

Turcii

13

Românii

14

Francezii

15

Germanii 16

17

Ruşii, Sârbii. Bulgarii 18

Ungurii

Conducători, eroi, evenimente

Alexandru cel Mare

19

Decebal

20

Traian

21

Carol cel Mare 22 Dragoş 23

Mircea cel Bătrân 24 Vlad Ţepeş 25

26

Ştefan cel Mare

Mihai Viteazul 27

Constantin Brâncoveanu 28 Napoleon Bonaparte 29

30

Avram Iancu

Alexandru Ioan Cuza 31

Carol I

32

Regina Maria

33

Ecaterina Teodoroiu 34

Călători şi călătorii

Marco Polo

35

Cristofor Columb

36

63

Fernando Magellan

37

Spătarul Milescu

38

Badea Cârţan

39

Emil Racoviţă

40

Călătoria în Cosmos

41

Castele, cetăţi şi oraşe

Curtea de Argeş

42

Târgovişte 43

Bucureşti 44

Cluj

45

Sibiu

46

Suceava 47

48

Roma 49

Iaşi

Constantinopol

50

Viena

51

Veneţia

52

Versailles 53 Castelul Bran 54

Castelul Huniazilor 55

Castelul Peleş

56

Uniunea Europeană

57

Evaluare pe domenii

Istoria locală

58

Popoare de ieri si de azi

59

Conducători, eroi , evenimente

60

Călători şi călătorii

61

Castele, cetăţi, oraşe

62

Bun de tipar : martie 2007. Apărut : 2007

Casa de Editură GRAFOART, Str. Braşov nr. 20, sector 6, Bucureşti, CP: 061448, Tel.: 0727345474, Fax.: 0318151513, Web : http://www.grafoart.ro, E-mail : contact@grafoart.ro

Tiparul executat la SC CAVALLIOTI SRL cavallioti@allnet.ro ; www.cavallioti.ro

64