Sunteți pe pagina 1din 165

Proiect

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII


MOLDOVA

Parlamentul adoptă prezentul cod.

Cartea întîi

DREPTUL MATERIAL

Titlul I

PARTE GENERALĂ

Capitolul I

DISPOZIŢII COMUNE

Articolul 1. Lega contravenţională a Republicii Moldova

(1) Prezentul cod este unica lege a Republicii Moldova care cuprinde norme de
drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale ale dreptului
contravenţional, determină faptele ce constituie contravenţie şi prevede procedura şi
sancţiunile contravenţionale.

(2) În cazurile expres prevăzute în prezentul cod, dispoziţia articolului din cod
poate să conţină o normă de trimitere la un alt act normativ, publicat în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. În asemenea caz, exigenţele aplicabile normei legii
contravenţionale, inclusiv exigenţa de previzibilitate, sînt aplicabile şi actului
normativ respectiv.

(3) Dacă în procesul aplicării prevederilor prezentului cod sau ale unui alt act
normativ se constată că prevederile ultimului contravin principiilor stabilite în
prezentul cod, se aplică prevederile prezentului cod.

Articolul 2. Scopul legii contravenţionale

Scopul legii contravenţionale constă în apărarea drepturilor şi libertăţilor


legitime ale persoanei, proprietăţii, ordinii publice, altor valori ocrotite de lege, în
soluţionarea cauzelor contravenţionale, precum şi în prevenirea săvîrşirii a noi
contravenţii.
Articolul 3. Acţiunea legii contravenţionale în timp

(1) Caracterul contravenţional al faptei şi sancţiunea ei contravenţională se


stabilesc de legea contravenţională, în vigoare la momentul săvîrşirii faptei.

(2) Legea contravenţională care înăspreşte sancţiunea sau înrăutăţeşte situaţia


persoanei vinovate de săvîrşirea unei contravenţii nu are efect retroactiv.

(3) Fapta care, printr-o lege nouă, nu mai este considerată contravenţie nu se
sancţionează, iar sancţiunea stabilită şi neexecutată anterior intrării în vigoare a noii
legi nu se execută.

(4) Dacă legea nouă prevede o sancţiune contravenţională mai uşoară, se aplică
această sancţiune. În cazul aplicării sancţiunii din legea veche, această sancţiune se
execută în limita maximului sancţiunii din legea nouă. Dacă legea nouă nu mai
prevede o anumită categorie a sancţiunii, sancţiunea de o astfel de categorie, stabilită
şi neexecutată anterior intrării în vigoare a noii legi, nu se mai execută.

(5) Dacă legea nouă prevede o sancţiune mai aspră, contravenţia continuă a
cărei săvîrşire a început anterior intrării în vigoare a noii legi este sancţionată în
conformitate cu legea, în vigoare la momentul consumării ei.

(6) Timpul săvîrşirii contravenţiei este considerat timpul săvîrşirii acţiunii


ilicite, iar în cazul inacţiunii, timpul în care trebuia să se desfăşoare acţiunea pe care
contravenientul a omis să o efectueze, independent de timpul survenirii consecinţelor.

Articolul 4. Acţiunea legii contravenţionale în spaţiu şi asupra persoanei

(1) Contravenţia săvîrşită pe teritoriul Republicii Moldova se sancţionează în


conformitate cu prezentul cod.

(2) Contravenţia săvîrşită în afara teritoriului ţării de un cetăţean al Republicii


Moldova sau de un apatrid care domiciliază pe teritoriul ei se sancţionează în
conformitate cu prezentul cod dacă fapta este prevăzută şi de legea ţării în care a fost
săvîrşită, iar persoana nu a fost trasă la răspundere în acea ţară.

(3) Nu pot fi supuşi răspunderii contravenţionale reprezentanţii diplomaţiei


statelor străine sau alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaţionale la
care Republica Moldova este parte sau în conformitate cu legile Republicii Moldova,
nu cad sub incidenţa jurisdicţiei contravenţionale a Republicii Moldova sau în cazul
cărora este înlăturată răspunderea contravenţională.

(4) Contravenţia săvîrşită în apele teritoriale sau în spaţiul aerian al Republicii


Moldova se consideră săvîrşită pe teritoriul Republicii Moldova.
(5) Contravenţia săvîrşită pe o navă maritimă sau aeriană care este înregistrată
într-un port sau aeroport al Republicii Moldova şi se află în afara spaţiului ei acvatic
sau aerian se sancţionează în conformitate cu prezentul cod dacă tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte nu dispun altfel.

(6) În temeiul prezentului cod se sancţionează contravenţiile săvîrşite la bordul


unei nave militare maritime sau aeriene aparţinînd Republicii Moldova, indiferent de
locul de aflare a navei.

(7) Se consideră loc al săvîrşirii acţiunii locul în care a fost săvîrşită acţiunea
prejudiciabilă, independent de timpul survenirii urmărilor. În caz de inacţiune, loc al
săvîrşirii faptei se consideră locul unde trebuia să se desfăşoare acţiunea pe care
contravenientul a omis să o efectueze, independent de timpul survenirii urmărilor.

Articolul 5. Principiul legalităţii

(1) Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvîrşirea unei contravenţii, nici


supus unei sancţiuni contravenţionale decît în conformitate cu legea contravenţională.

(2) Interpretarea extensivă defavorabilă şi aplicarea prin analogie a legii


contravenţionale sînt interzise.

(3) Nici urmărirea contravenţională, nici răspunderea contravenţională şi nici


sancţiunea contravenţională nu are drept scop cauzarea de suferinţe fizice sau
înjosirea demnităţii umane.

Articolul 6. Principiul egalităţii în faţa legii

(1) Persoanele care au săvîrşit contravenţii sînt egale în faţa legii şi sînt supuse
răspunderii contravenţionale fără deosebire de rasă, naţionalitate, limbă, religie, sex,
apartenenţă politică, avere, origine socială sau de orice altă situaţie.

(2) Conform prevederilor Constituţiei, ale altor legi şi/sau ale tratatelor
internaţionale la care Republica Moldova este parte, anumite categorii de persoane
pot beneficia de condiţii speciale de urmărire contravenţională sau de garanţia de a nu
fi supuse urmăririi şi răspunderii contravenţionale.

Articolul 7. Principiul vinovăţiei

Persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în a cărei privinţă este


dovedită vinovăţia sa, cu respectarea normelor prezentului cod.
Articolul 8. Principiul caracterului personal al răspunderii contravenţionale

(1) Persoana este supusă răspunderii contravenţionale numai pentru fapte


săvîrşite cu vinovăţie.

(2) Este supusă răspunderii contravenţionale numai persoana care a săvîrşit cu


intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea contravenţională.

Articolul 9. Principiul individualizării răspunderii contravenţionale


şi sancţiunii contravenţionale

(1) La aplicarea legii contravenţionale, se ţine cont de caracterul şi de gradul


prejudiciabil al contravenţiei, de persoana făptuitorului şi de circumstanţele atenuante
ori agravante.

(2) Nimeni nu poate fi supus de două ori răspunderii contravenţionale pentru


aceeaşi faptă.

Capitolul II

CONTRAVENŢIA. RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ

Articolul 10. Contravenţia

Este contravenţie fapta – acţiune sau inacţiune – ilicită, de un grad


prejudiciabil mai redus decît infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie, care atentează la
valorile ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod şi este pasibilă de sancţiune
contravenţională.

Articolul 11. Contravenţia continuă

(1) Se consideră contravenţie continuă fapta care se caracterizează prin


săvîrşirea neîntreruptă, timp nedeterminat, a activităţii contravenţionale. În cazul
contravenţiei continue nu există pluralitate de contravenţii.

(2) Contravenţia continuă se consumă în momentul încetării activităţii


contravenţionale sau al survenirii unor evenimente care împiedică această activitate.

Articolul 12. Contravenţia prelungită

(1) Se consideră contravenţie prelungită fapta săvîrşită cu o unică intenţie,


caracterizată prin două sau mai multe acţiuni şi/sau inacţiuni contravenţionale
identice comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o contravenţie.
(2) Contravenţia prelungită se consumă în momentul săvîrşirii ultimei acţiuni
contravenţionale sau al ultimei omisiuni în cazul inacţiunii.

Articolul 13. Repetarea contravenţiei

(1) Se consideră repetare a contravenţiei săvîrşirea a două sau mai multor


contravenţii identice ori omogene, prevăzute de aceeaşi normă contravenţională dacă
persoana nu a fost trasă la răspunde contravenţională pentru una dintre ele şi dacă nu
a expirat termenul de prescripţie.

(2) Săvîrşirea a două sau mai multor contravenţii prevăzute la diferite articole
ale prezentului cod este considerată repetare a contravenţiei în cazurile prevăzute în
partea specială a cărţii întîi.

Articolul 14. Vinovăţia

(1) Contravenţia este săvîrşită cu intenţie sau din imprudenţă.

(2) Contravenţia se consideră săvîrşită cu intenţie dacă persoana care a săvîrşit-


o îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut
urmările ei prejudiciabile, a dorit sau a admis în mod conştient survenirea acestor
urmări.

(3) Contravenţia se consideră săvîrşită din imprudenţă dacă persoana care a


săvîrşit-o îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, a
prevăzut urmările ei prejudiciabile, dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi
evitate ori nu îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale,
nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile, deşi trebuia şi putea
să le prevadă.

(4) Dacă, drept rezultat al săvîrşirii cu intenţie a contravenţiei, se produc


urmări mai grave care, conform legii, atrag înăsprirea sancţiunii contravenţionale şi
care nu erau cuprinse de intenţia făptuitorului, răspunderea contravenţională pentru
atare urmări survine numai dacă persoana a prevăzut urmările prejudiciabile, dar
considera în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate, sau dacă persoana nu a prevăzut
posibilitatea survenirii acestor urmări, deşi trebuia şi putea să le prevadă. În
consecinţă, contravenţia se consideră intenţionată.

Articolul 15. Răspunderea pentru contravenţia săvîrşită


în stare de beţie produsă de alcool şi de alte substanţe

Starea de beţie voluntară produsă de alcool sau de alte substanţe nu înlătură


caracterul contravenţional al faptei. Cauzele beţiei, gradul şi influenţa ei asupra
săvîrşirii contravenţiei se iau în considerare la stabilirea sancţiunii.
Articolul 16. Tentativa

Tentativa de contravenţie constă în acţiunea sau inacţiunea intenţionată,


îndreptată nemijlocit spre săvîrşirea unei contravenţii, care, din cauze independente
de voinţa făptuitorului, acestea nu şi-au produs efectul.

Articolul 17. Răspunderea contravenţională a persoanei fizice

(1) Este pasibilă de răspundere contravenţională persoana fizică responsabilă


care, în momentul săvîrşirii contravenţiei, are împlinită vîrsta de 18 ani.

(2) În cazul minorului care a săvîrşit o faptă ce se încadrează în dispoziţia


normei speciale din prezentul cod, agentul constatator, procurorul sau instanţa de
judecată expediază materialele cauzei contravenţionale autorităţii publice locale
abilitate de consiliere a minorilor. La demersul agentului constatator, instanţa de
judecată poate aplica faţă de minor măsuri de constrîngere cu caracter educativ
conform prevederilor art.104 din Codul penal.

(3) Persoana fizică cu vîrstă între 16 şi 18 ani este pasibilă de răspundere


contravenţională pentru săvîrşirea contravenţiilor prevăzute la art.207–223 şi 241-
308.

(4) Pentru săvîrşirea de contravenţii în afara exercitării atribuţiilor de serviciu,


militarii, cu excepţia celor în termen, poartă răspundere contravenţională conform
dispoziţiilor generale.

(5) Pentru săvîrşirea de contravenţii, militarii în termen poartă răspundere în


conformitate cu statutele şi regulamentele disciplinare.

(6) Persoana cu funcţie de răspundere (persoană căreia, într-o întreprindere,


instituţie, organizaţie de stat, autoritate publică centrală sau locală i se acordă,
permanent sau provizoriu, prin lege, prin numire, alegere sau în virtutea unei
însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii
publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie, organizatorice ori economice)
este pasibilă de răspundere contravenţională pentru săvîrşirea unei fapte prevăzute de
prezentul cod în cazul:
a) folosirii cu intenţie a atribuţiilor sale contrar obligaţiilor de serviciu;
b) depăşirii vădite a drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege;
c) neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu.

(7) În lipsa condiţiilor enunţate la alin.(6), persoana cu funcţie de răspundere


vinovată de săvîrşirea unei contravenţii poartă răspundere conform dispoziţiilor
generale.
Articolul 18. Răspunderea contravenţională a persoanei juridice

(1) Este pasibilă de răspundere contravenţională persoana juridică, cu excepţia


autorităţilor şi a instituţiilor publice, în cazurile prevăzute de prezentul cod, pentru
contravenţiile săvîrşite în numele sau în interesul său de către organele sale ori de
reprezentanţii acestor organe dacă întruneşte una din următoarele condiţii:
a) este vinovată de neîndeplinirea sau de îndeplinirea necorespunzătoare a
dispoziţiilor legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii pentru desfăşurarea unei
anumite activităţi;
b) este vinovată de desfăşurarea unei activităţi ce nu corespunde actelor sale de
constituire ori scopurilor declarate;
c) fapta care cauzează sau creează pericolul cauzării de daune în proporţii
considerabile unei alte persoane, societăţii ori statului a fost săvîrşită în interesul său,
a fost admisă, sancţionată, aprobată, utilizată de organul ori de persoana cu funcţie de
răspundere împuternicită.

(2) Persoana juridică ce desfăşoară activitate de întreprinzător poartă


răspundere contravenţională în cazul în care norma materială din partea specială a
prezentului cod prevede implicit sancţionarea ei.

(3) Dacă în partea specială din prezentul cod este prevăzută răspunderea
contravenţională a persoanei juridice, întreprinderea cu statut de persoană fizică
poartă răspundere ca persoană juridică.

(4) Răspunderea contravenţională a persoanei juridice care desfăşoară


activitate de întreprinzător nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru
contravenţia săvîrşită.
Capitolul III

CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL CONTRAVENŢIONAL


AL FAPTEI ŞI RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ

Articolul 19. Cauzele care înlătură caracterul contravenţional


al faptei şi răspunderea contravenţională

Se consideră cauze care înlătură caracterul contravenţional al faptei şi


răspunderea contravenţională:
a) iresponsabilitatea;
b) legitima apărare;
c) starea de necesitate;
d) constrîngerea fizică şi constrîngerea morală;
e) infirmitatea;
f) cazul fortuit.
Articolul 20. Riscul întemeiat

(1) Nu este contravenţie fapta, prevăzută de legea contravenţională, care a


cauzat daune intereselor ocrotite de lege în cazul riscului întemeiat în atingerea unor
scopuri socialmente utile.

(2) Se consideră întemeiat riscul fără de care scopul socialmente util nu a putut
fi atins, iar persoana care a riscat a luat măsuri de prevenire a cauzării de daune
intereselor ocrotite de lege.

(3) Nu poate fi considerat întemeiat riscul îmbinat cu bună ştiinţă cu pericolul


pentru viaţa persoanei sau cu pericolul provocării unui dezastru ecologic ori social.

Articolul 21. Înlăturarea răspunderii contravenţionale

Înlăturarea răspunderii contravenţionale pentru faptă ce conţine elementele


constitutive ale conţinutului contravenţiei are loc în cazul:
a) renunţării benevole la săvîrşirea contravenţiei;
b) contravenţiei neînsemnate, tentativei;
c) împăcării cu victima;
c) prescripţiei de tragere la răspundere contravenţională;
d) amnistiei.

Articolul 22. Iresponsabilitatea

(1) Este în stare de iresponsabilitate persoana care săvîrşeşte o faptă aflîndu-se


în imposibilitatea de a conştientiza sau dirija acţiunile sale din cauza unei boli psihice
cronice, unei tulburări temporare a activităţii psihice, alienării mintale sau a unei alte
stări psihice patologice.

(2) Nu este pasibilă de răspundere contravenţională persoana care a săvîrşit o


contravenţie în stare de responsabilitate, dar care, pînă la pronunţarea hotărîrii de
sancţionare, s-a îmbolnăvit de o boală psihică, lipsită fiind de posibilitatea
conştientizării sau dirijării acţiunilor sale.

Articolul 23. Legitima apărare

Este în stare de legitimă apărare persoana care săvîrşeşte o faptă pentru a


respinge un atac direct, imediat, material şi real, îndreptat împotriva sa, altuia sau
împotriva unui interes public.

Articolul 24. Starea de necesitate


Este în stare de necesitate persoana care săvîrşeşte o faptă pentru a salva de la
un pericol grav iminent, care nu putea fi înlăturat altfel, viaţa, integritatea corporală
ori sănătatea sa, a altuia sau un bun important al său ori al altuia, sau un interes
public.

Articolul 25. Constrîngerea fizică şi constrîngerea morală

(1) Nu este contravenţie fapta prevăzută de prezentul cod săvîrşită din cauza
unei constrîngeri fizice căreia persoana nu i-a putut rezista şi care nu putea fi
înlăturată în alt mod.

(2) Nu este contravenţie fapta prevăzută de prezentul cod săvîrşită din cauza
unei constrîngeri morale exercitate prin ameninţare cu un pericol iminent, pentru sine
ori pentru o altă persoană, care nu putea fi înlăturat în alt mod.

Articolul 26. Infirmitatea

Este în stare de infirmitate persoana care se află în raport de inferioritate cu


ceilalţi din cauza unui defect fizic, congenital sau dobîndit, care îi reduce posibilitatea
de acţiune.

Articolul 27. Cazul fortuit

(1) Nu este contravenţie fapta prevăzută de prezentul cod al cărei rezultat este
consecinţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută.

(2) Nu constituie caz fortuit împrejurările create prin concursul


contravenientului.

Articolul 28. Renunţarea benevolă la săvîrşirea contravenţiei

Este renunţare benevolă la săvîrşirea contravenţiei încetarea acţiunii îndreptate


nemijlocit spre săvîrşirea contravenţiei dacă persoana este conştientă de posibilitatea
finalizării faptei.

Articolul 29. Înlăturarea răspunderii contravenţionale în cazul


contravenţiei neînsemnate, al tentativei sau împăcării

(1) În cazul contravenţiei neînsemnate, organul (persoana cu funcţie de


răspundere) împuternicit să rezolve cazul poate înlătura răspunderea
contravenţională, limitîndu-se la adresarea unei observaţii verbale făptuitorului.

(2) Se consideră neînsemnată tentativa de contravenţie sau contravenţia pentru


care prezentul cod prevede în calitate de sancţiune maximă aplicarea sancţiunii
amenzii de pînă la 10 unităţi convenţionale.
(3) Procesul contravenţional pornit încetează în cazul împăcării victimei cu
făptuitorul, pentru contravenţiile prevăzute la art.78, 99 alin. (1) şi (2), 100, 101, 103,
104 şi 220.

(4) Împăcarea este personală. Pentru victima persoană incapabilă, împăcarea se


poate face de reprezentantul ei legal. Persoana cu capacitate de exerciţiu limitată se
poate împăca cu încuviinţarea reprezentantului ei legal.

Articolul 30. Prescripţia răspunderii contravenţionale

(1) Prescripţia înlătură răspunderea contravenţională.

(2) Termenul de prescripţie a răspunderii contravenţionale este de 3 luni.

(3) Termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii contravenţiei.

(4) În cazul contravenţiei continuate, termenul de prescripţie curge de la data


săvîrşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni.

(5) Prescripţia executării sancţiunii contravenţionale este de 1 an.

Articolul 31. Amnistia

(1) Amnistia este actul care are ca efect înlăturarea răspunderii


contravenţionale şi executării sancţiunii contravenţionale, reducerea sau comutarea
sancţiunii contravenţionale.

(2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi nici asupra


drepturilor persoanei vătămate.

Articolul 32. Efectele răspunderii contravenţionale

Se consideră ca nu a fost supus răspunderii contravenţionale contravenientul:


a) a cărui răspundere contravenţională a fost înlăturată;
b) care a executat integral sancţiunea;
c) în a cărui privinţă procedura contravenţională a încetat.

Capitolul IV
SANCŢIUNILE CONTRAVENŢIONALE
Articolul 33. Sancţiunea contravenţională
(1) Sancţiunea contravenţională este o măsură de constrîngere statală şi un
mijloc de corectare şi reeducare ce se aplică, în numele legii, persoanei care a săvîrşit
o contravenţie.

(2) Sancţiunile contravenţionale aplicabile persoanei fizice sînt:


a) avertismentul;
b) amenda;
c) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate;
d) munca neremunerată în folosul comunităţii;
e) arestul contravenţional.

(3) Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate poate fi aplicată şi ca


sancţiune complementară.

(4) Minorii pot fi sancţionaţi doar cu privarea de dreptul de a desfăşura o


anumită activitate.

(5) Sancţiunile contravenţionale aplicabile persoanei juridice sînt:


a) amenda;
b) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate;
c) afişarea şi/sau difuzarea actului de sancţionare.

(6) Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, afişarea şi/sau


difuzarea actului de sancţionare pot fi aplicate şi ca sancţiuni complementare.

Articolul 34. Avertismentul

(1) Avertismentul constă în atenţionarea contravenientului asupra pericolului


faptei săvîrşite şi în recomandarea de a respecta pe viitor dispoziţiile legale.

(2) Avertismentul poate fi oral sau scris.

Articolul 35. Amenda

(1) Amenda este o sancţiune pecuniară, care se aplică în cazurile şi în limitele


prevăzute de prezentul cod. Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale (în
continuare – unităţi). O unitate este egală cu 20 de lei.

(2) Amenda se aplică persoanelor fizice de la o unitate la 150 de unităţi, iar


persoanelor juridice de la 10 la 500 de unităţi.

(3) În cazul contravenţiilor fiscale, amenda poate fi stabilită şi în funcţie de


valoarea în bani a impozitului sau a taxei fiscale neplătite sau de valoarea în bani a
operaţiunii ilegale. În astfel de situaţii, amenda nu poate depăşi valoarea triplă a
impozitului, a taxei sau a valorii operaţiunii ilegale.

(4) Contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o
plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei. În acest caz, se consideră că
sancţiunea amenzii este executată integral.

(5) Dacă persoana fizică nu plăteşte amenda în decursul a 30 de zile de la data


stabilirii ei, instanţa de judecată o înlocuieşte, după caz, cu:
a) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6
luni la un an;
b) amendă în mărime dublă, care însă nu poate depăşi limita maximă a
sancţiunii cu amendă prevăzută de norma materială contravenţională sau de prezentul
articol;
c) muncă neremunerată în folosul comunităţii, calculîndu-se o unitate pentru o
oră de muncă, durata acestei munci fiind de cel mult 60 de ore;
d) arest contravenţional, calculîndu-se 2 unităţi pentru o zi de arest, durata
arestului fiind de cel mult 30 de zile. În acest caz, se va ţine cont de restricţiile
prevăzute la art.38 alin.(4).

(6) Dacă persoana sancţionată pentru săvîrşirea contravenţiei prevăzută la


art.207–223 nu a plătit benevol şi integral amenda în decursul a 30 de zile de la data
stabilirii ei, aceasta se înlocuieşte cu privare de dreptul de a desfăşura o anumită
activitate, prin ridicarea dreptului special, pe un termen de la 6 luni la un an.

(7) Pentru situaţiile enumerate la alin.(5) lit.b), c) şi d), privarea de dreptul de a


desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an poate fi aplicată ca
sancţiune complementară.

(8) În cazul în care persoana juridică nu a plătit integral amenda în mod


benevol în decursul a 30 de zile de la data stabilirii ei, aceasta se poate înlocui cu
privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un
an şi/sau cu afişarea ori difuzarea actului de sancţionare.

(9) Amenda se înlocuieşte de către instanţa de judecată, la demersul agentului


constatator sau a procurorului. În cazul în care sancţiunea amenzii este stabilită de
către instanţa de judecată, înlocuirea o efectuează instanţa, la demersul executorului
judecătoresc.

Articolul 36. Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate

(1) Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate constă în interzicerea


temporară persoanei fizice de a desfăşura o activitate, inclusiv prin privarea acesteia
de dreptul special. Sancţiunea privării de dreptul de a desfăşura o anumită activitate
poate fi aplicată dacă activitatea a fost folosită la săvîrşirea contravenţiei sau dacă
contravenţia reprezintă o încălcare a regulilor de desfăşurare a acestei activităţi.

(2) Privarea de dreptul de a conduce un autovehicul nu poate fi aplicată


persoanelor invalide care folosesc autovehiculul ca unic mijloc de deplasare, cu
excepţia cazurilor cînd l-au condus în stare de beţie produsă de alcool şi de alte
substanţe ori s-au eschivat de la examenul medical de constatare a acestei stări, ori
au părăsit locul accidentului rutier la care sînt participanţi.

(3) Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate poate fi stabilită de


instanţa de judecată pentru un termen de la 3 luni la un an.

Articolul 37. Munca neremunerată în folosul comunităţii

(1) Munca neremunerată în folosul comunităţii constă în antrenarea


contravenientului persoană fizică, în afara timpului serviciului de bază sau al
studiilor, la munca stabilită de autoritatea administraţiei publice locale.

(2) Munca neremunerată în folosul comunităţii se stabileşte cu o durată de la


10 la 60 de ore şi se execută în 2–4 ore pe zi.

(3) În caz de eschivare de la muncă neremunerată în folosul comunităţii,


munca se înlocuieşte cu arest contravenţional, calculîndu-se o zi de arest pentru 2 ore
de muncă neremunerată în folosul comunităţii.

(4) Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi aplicată persoanelor


declarate invalizi de gradul I şi de gradul II, militarilor, femeilor gravide, persoanei
care este unicul întreţinător al copilului cu vîrstă de pînă la 8 ani şi nici persoanelor
care au atins vîrsta generală de pensionare.

(5) Munca neremunerată în folosul comunităţii se prestează în cel mult 6 luni,


timp care curge de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti.

Articolul 38. Arestul contravenţional

(1) Arestul contravenţional este o sancţiune contravenţională excepţională care


constă în privarea de libertate pe un termen stabilit prin hotărîre judecătorească, care
se execută în condiţiile prevăzute de Codul de executare.

(2) Arestul contravenţional se aplică, de regulă, pentru săvîrşirea unei


contravenţii ce atentează sau creează un pericol real de atentare la sănătatea ori
integritatea corporală a persoanei şi este prevăzut în sancţiunea articolelor din
prezentul cod.
(3) Arestul contravenţional poate fi aplicat şi în cazul neexecutării intenţionate
a unei alte sancţiuni contravenţionale.

(4) Durata arestului contravenţional este de la 3 la 30 de zile. În cazul


concursului de contravenţii sau cumulului de hotărîri de sancţionare, pentru care,
conform legii, se prevede în calitate de sancţiune arestul contravenţional, instanţa de
judecată îl poate aplica pe un termen de pînă la 60 de zile.

(5) Durata reţinerii contravenţionale se include în durata arestului


contravenţional.

(6) Arestul contravenţional nu poate fi aplicat persoanelor declarate invalizi de


gradul I şi de gradul II, militarilor în termen, femeilor gravide, femeilor care au copii
cu vîrstă de pînă la 8 ani, persoanei care este unicul întreţinător al copilului cu vîrstă
de pînă la 12 ani şi nici persoanelor care au atins vîrsta generală de pensionare.

Articolul 39. Privarea persoanei juridice de dreptul


de a desfăşura o anumită activitate

(1) Privarea persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător de


dreptul de a desfăşura o anumită activitate constă în stabilirea interdicţiei de a încheia
anumite tranzacţii, de a emite acţiuni sau alte titluri de valoare, de a primi subvenţii,
înlesniri şi alte avantaje de la stat sau de a desfăşura alte activităţi.

(2) Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate poate fi limitată la


un anumit teritoriu al unităţii administrativ-teritoriale sau la o anumită perioadă a
anului şi se stabileşte pentru un termen de la 3 luni la un an.

Articolul 40. Afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare

(1) Afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare a persoanei juridice constă


în obligarea acestei persoane de a afişa şi/sau a difuza, pe cheltuială proprie, hotărîrea
judecătorească privind sancţionarea sa.

(2) Afişarea hotărîrii privind sancţionarea persoanei juridice se face în locul şi


pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, stabilite de instanţa de judecată.

(3) Difuzarea hotărîrii de sancţionare se face prin publicare în Monitorul


Oficial al Republicii Moldova şi/sau în unul sau mai multe ziare şi/sau prin unul sau
mai multe servicii de comunicaţii audiovizuale, după cum hotărăşte instanţa de
judecată.

(4) Cheltuielile de afişare sau difuzare nu pot depăşi cuantumul maxim al


sancţiunii amenzii aplicabile persoanei juridice.
Articolul 41. Expulzarea

(1) Expulzarea este o măsură de siguranţă care însoţeşte o sancţiune


contravenţională şi constă în obligarea contravenientului cetăţean străin sau apatrid
de a părăsi teritoriul Republicii Moldova.

(2) Expulzarea se aplică de instanţa de judecată pentru contravenţii


intenţionate.

(3) În cazul în care însoţeşte sancţiunea de arest contravenţional, expulzarea are


loc după executarea arestului.

Capitolul V

APLICAREA SANCŢIUNII CONTRAVENŢIONALE

Articolul 42. Criterii generale

(1) Sancţiunea contravenţională se aplică în funcţie de caracterul şi de gradul


prejudiciabil al contravenţiei, de caracteristica persoanei şi de circumstanţele
atenuante şi agravante.

(2) Faţă de persoana a cărei vinovăţie este dovedită se aplică o sancţiune


echitabilă în limitele şi în conformitate cu dispoziţiile prezentului cod.

Articolul 43. Circumstanţele atenuante

(1) La aplicarea sancţiunii contravenţionale faţă de persoana a cărei vinovăţie


este dovedită, se consideră circumstanţe atenuante:
a) prevenirea consecinţelor prejudiciabile sau repararea benevolă a
prejudiciului;
b) contribuţia persoanei la descoperirea contravenţiei;
c) săvîrşirea contravenţiei într-un concurs de împrejurări personale sau
familiale;
d) săvîrşirea contravenţiei de către un minor, o femeie gravidă sau o persoană
care întreţine copil cu vîrstă de pînă la 3 ani;
e) acţiunile ilegale sau imorale ale victimei care au provocat contravenţia.

(2) Se pot considera atenuante şi alte circumstanţe decît cele prevăzute la alin.
(1).
Articolul 44. Circumstanţele agravante

(1) La aplicarea sancţiunii contravenţionale faţă de persoana a cărei vinovăţie


este dovedită, se consideră circumstanţe agravante:
a) continuarea comportării ilicite, contrar somaţiei de a se pune capăt unei
astfel de comportări;
b) săvîrşirea contravenţiei de către o persoană anterior sancţionată
contravenţional sau condamnată al cărei antecedent penal nu este stins;
c) instigarea sau atragerea minorilor la săvîrşirea contravenţiei;
d) săvîrşirea contravenţiei de către un grup de persoane;
e) săvîrşirea contravenţiei profitîndu-se de condiţiile unor calamităţi naturale
sau ale altor stări excepţionale;
f) săvîrşirea contravenţiei în stare de beţie produsă de alcool sau de alte
substanţe;
g) săvîrşirea contravenţiei faţă de un minor, o femeie, o persoană în etate sau o
persoană care se află în imposibilitatea de a se apăra.

(2) Circumstanţa agravantă prevăzută în partea specială din prezentul cod ca


element constitutiv al conţinutului contravenţiei nu poate fi luată în considerare la
aplicarea sancţiunii.

(3) Enumerarea circumstanţelor agravante din prezentul articol este exhaustivă.

Articolul 45. Aplicarea sancţiunii contravenţionale


în cazul pluralităţii de contravenţii

(1) În cazul în care una şi aceeaşi persoană săvîrşeşte două sau mai multe
contravenţii, se aplică sancţiune pentru fiecare contravenţie în parte.

(2) Dacă persoana este declarată vinovată de către instanţa de judecată de


săvîrşirea a două sau mai multe contravenţii, se aplică sancţiune pentru fiecare
contravenţie în parte, stabilindu-se definitiv sancţiunea pentru concurs de contravenţii
prin absorbţia sancţiunii mai uşoare de sancţiunea mai gravă ori prin cumulul
sancţiunilor aplicate în limitele stabilite de articolul care prevede sancţiunea mai
gravă.

Articolul 46. Repararea prejudiciului

(1) Dacă, prin contravenţie, a fost cauzat un prejudiciu, persoana prejudiciată


este în drept să-şi valorifice pretenţiile civile în procedură civilă.

(2) Soluţionînd cauza contravenţională, autoritatea competentă este în drept, la


cererea victimei, să dispună repararea prejudiciului cauzat prin contravenţie în cazul
cînd nu există divergenţe asupra întinderii lui.
Articolul 47. Executarea obligaţiei a cărei neîndeplinire este sancţionată

Aplicarea de sancţiune contravenţională nu absolvă contravenientul de


executarea obligaţiei pentru a cărei neîndeplinire a fost sancţionat.

Titlul II

PARTEA SPECIALĂ

Capitolul VI

CONTRAVENŢII ÎMPOTRIVA DREPTURILOR POLITICE, DE MUNCĂ


ŞI ALTOR DREPTURI CONSTITUŢIONALE ALE PERSOANEI FIZICE

Articolul 48. Împiedicarea exercitării dreptului de vot

(1) Împiedicarea accesului în localul de votare se sancţionează cu amendă de la


20 la 30 de unităţi.
(2) Fapta prevăzută la alin. (1) săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi cu privarea de dreptul de a
desfăşura o anumită activitate.

Articolul 49. Folosirea în alegeri a fondurilor venite din străinătate


sau a fondurilor nedeclarate public

Folosirea în alegeri sau la referendum a fondurilor venite din străinătate sau a


fondurilor nedeclarate public se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de
la 30 la 40 de salarii minime, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere,
de la 300 la 500 de unităţi.

Articolul 50. Împiedicarea activităţii comisiei electorale

(1) Nefurnizarea de către persoane cu funcţie de răspundere a datelor şi


materialelor solicitate de organul electoral, precum şi neîndeplinirea hotărîrii acestuia
luate în limitele competenţei se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

(2) Distrugerea, deteriorarea intenţionată prin orice mod a listei electorale sau a
fişei electorale, sau a colectărilor de semnături pentru susţinerea referendumului se
sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

(3) Afişarea materialului de agitaţie electorală sau a materialului de susţinere a


referendumului în alt loc decît cel stabilit se sancţionează cu amendă de la 10 la
20 de unităţi.
(4) Refuzul nejustificat de a pune la dispoziţie organului electoral a localului şi
echipamentului necesar organizării, desfăşurării şi totalizării rezultatelor alegerilor
sau referendumului se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi.

(5) Refuzul de a executa dispoziţiile preşedintelui biroului electoral al secţiei


de votare privind asigurarea ordinii în localul de votare şi pe teritoriul din preajma lui
se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

(6) Scoaterea din localul secţiei de votare a buletinului de vot înmînat pentru
votare se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

Articolul 51. Falsificarea listelor electorale, listelor


de candidaţi şi listelor de subscripţie

(1) Înscrierea cu intenţie în listele electorale a persoanelor care nu au drept de


vot în conformitate cu legislaţia şi a unor persoane fictive sau înscrierea cu intenţie a
unor persoane în mai multe liste se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

(2) Acceptarea deliberată a persoanei de a fi înscrisă în mai multe liste de


candidaţi se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi.

(3) Falsificarea semnăturilor în listele de subscripţie se sancţionează cu amendă


de la 20 la 30 de unităţi.

(4) Colectarea de semnături pentru susţinerea referendumului pe liste ce nu


conţin textul problemelor propuse pentru referendum se sancţionează cu amendă de la
15 la 25 de unităţi.

Articolul 52. Agitaţia electorală în ziua imediat anterioară zilei votării

Continuarea agitaţiei electorale sau agitaţiei pentru susţinerea referendumului


în ziua imediat anterioară zilei votării sau în ziua votării se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, de la 40 la 50 de unităţi.

Articolul 53. Încălcarea legislaţiei electorale


de către membrii organului electoral

(1) Neaducerea la cunoştinţă publică de către membrii comisiilor electorale a


propunerilor de desemnare a candidaţilor sau a problemelor supuse referendumului se
sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

(2) Părăsirea nemotivată a localului de votare înainte de începerea totalizării


rezultatelor alegerilor sau rezultatelor referendumului şi pînă la semnarea procesului-
verbal se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.
(3) Neînmînarea nejustificată a buletinului de vot persoanei înscrise în lista
electorală sau înmînarea unui singur alegător a mai multor buletine decît este
prevăzut de lege se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

(4) Împiedicarea accesului în localul de votare al persoanelor învestite cu acest


drept se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

Articolul 54. Încălcarea legislaţiei cu privire la culte

(1) Constrîngerea de a practica sau de a nu practica exerciţiul religios al


vreunui cult, de a contribui sau nu la suportarea cheltuielilor practicilor religioase se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 5 la 10 unităţi, cu amendă,
aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 unităţi, cu sau fără privarea, în ambele
cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate.

(2) Intoleranţa confesională manifestată prin acte care stînjenesc liberul


exerciţiu al unui cult recunoscut de stat se sancţionează cu avertisment sau cu amendă
de la 10 la 20 de unităţi.

(3) Exercitarea, în numele unui cult înregistrat sau neînregistrat ori în nume
propriu, a unor practici şi ritualuri care contravin Legii cu privire la libertatea
conştiinţei şi asociaţiile religioase se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

(4) Invitarea de cetăţeni străini pentru activităţi religioase, precum şi


exercitarea unor activităţi şi rituri religioase de către cetăţeni străini fără acordul
autorităţilor publice se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi şi expulzarea
din ţară.

(5) Ofensa adusă sentimentelor religioase ale persoanelor fizice, profanarea


obiectelor venerate de ele, a localurilor, monumentelor, mormintelor, a simbolicii lor
conceptuale se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.

(6) Încălcarea dreptului exclusiv al cultelor de editare, tipărire şi confecţionare


a obiectelor de cult se sancţionează cu amendă de la 25 la 35 de unităţi.

(7) Divulgarea tainei mărturisirii de către un slujitor al cultelor se sancţionează


cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

(8) Organizarea de partide politice după criteriul confesional se sancţionează


cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

Articolul 55. Încălcarea legislaţiei privind protecţia muncii


(1) Încălcarea de către angajator sau de către persoana cu funcţie de
răspundere responsabilă a actelor normative privind protecţia muncii, dacă ar putea
provoca o avarie, un accident la locul de muncă sau o boală profesională, se
sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite asupra minorului se sancţionează cu amendă de la


50 la 80 de unităţi.

Articolul 56. Încălcarea legislaţiei privind ocuparea forţei


de muncă şi protecţia socială a persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă

(1) Utilizarea de către persoanele cu funcţie de răspundere, la completarea


documentelor oficiale, a denumirilor de profesii sau funcţii care nu corespund
Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova se sancţionează cu amendă de la
10 la 50 de unităţi.

(2) Necomunicarea, în termenul stabilit de legislaţie, de către beneficiarul de


ajutor de şomaj şi/sau de alocaţii de integrare ori de reintegrare profesională agenţiei
teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrat a oricărei
modificări din condiţiile care au condus la stabilirea dreptului de beneficiar se
sancţionează cu amendă de la 3 la 10 unităţi.

Articolul 57. Încălcarea termenelor de plată a salariilor,


pensiilor, burselor, indemnizaţiilor, stabilite
conform legislaţiei

Încălcarea de către persoana cu funcţie de răspundere a termenelor de plată a


salariilor, pensiilor, burselor, indemnizaţiilor, stabilite de contractul individual sau
colectiv de muncă sau/şi de legislaţie, ca urmare a utilizării în alte scopuri a
mijloacelor financiare disponibile se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

Articolul 58. Antrenarea minorului la munci


care prezintă pericol pentru sănătatea lui

Antrenarea minorului în executarea unei munci interzise de legislaţie se


sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 30 la 40 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 150 de unităţi cu sau fără privarea,
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.

Articolul 59. Eschivarea de la negocieri asupra încheierii contractului


colectiv de muncă sau încălcarea termenului de încheiere

Eschivarea reprezentanţilor părţilor de la negocieri asupra încheierii,


modificării sau completării contractului colectiv de muncă sau încălcarea termenului
de negocieri, neasigurarea activităţii comisiei în vederea încheierii în termen a
contractului colectiv de muncă se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

Articolul 60. Refuzul neîntemeiat de a încheia contract colectiv de muncă

Refuzul neîntemeiat al angajatorului de a încheia contract colectiv de muncă se


sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

Articolul 61. Împiedicarea exercitării dreptului de întemeiere


şi afiliere în sindicate

Împiedicarea exercitării dreptului salariaţilor de a întemeia şi de a se afilia în


sindicate pentru a-şi apăra interesele profesionale, economice şi sociale şi de a se
înscrie în ele se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

Articolul 62. Tăinuirea circumstanţelor care împiedică încheierea căsătoriei

Tăinuirea, la înregistrarea căsătoriei, a circumstanţelor care împiedică


încheierea ei se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi.

Articolul 63. Neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere,


educare şi instruire a copilului

(1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părinţi sau de


către persoanele care îi înlocuiesc a obligaţiilor de întreţinere, educare şi instruire a
copilului se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

(2) Acţiunile de la alin.(1), dacă au avut ca urmare lipsa de supraveghere,


vagabondajul copilului sau săvîrşirea de către acesta a unei fapte socialmente
periculoase, se sancţionează cu amendă, aplicată părinţilor ori persoanelor care îi
înlocuiesc, de la 15 la 25 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii
de pînă la 60 de ore.

Articolul 64. Împiedicarea exercitării dreptului


de a comunica cu copilul şi de a-l educa

Împiedicarea neîntemeiată a unuia dintre părinţi (a ambilor părinţi) să


comunice cu copilul ori să ia parte la educarea lui, precum şi a copilului să comunice
cu bunicii, fraţii şi surorile, se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

Articolul 65. Necomunicarea despre existenţa unui pericol


pentru viaţa ori sănătatea copilului
Necomunicarea autorităţii tutelare de către persoana cu funcţie de răspundere şi
de către alte persoane despre existenţa unui pericol pentru viaţa ori sănătatea
copilului se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

Articolul 66. Încălcarea regulilor înfierii, instituirii tutelei (curatelei)


asupra copiilor rămaşi fără îngrijire părintească

(1) Încălcarea de către persoanele cu funcţie de răspundere din instituţiile


curative, de instruire, de asistenţă socială şi din alte instituţii similare a termenului de
3 zile pentru comunicare autorităţii tutelare despre copiii rămaşi fără îngrijire
părintească ce pot fi ulterior transmişi spre adopţie sau sub tutelă (curatelă) pentru
îngrijire şi educare se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi.

(2) Prezentarea de date false despre copilul rămas fără îngrijire părintească de
către persoana cu funcţie de răspundere de la casa (secţia) de naştere, instituţia
curativă, de profilaxie sau de alt gen se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de
unităţi.

Articolul 67. Încălcarea legislaţiei cu privire la organizarea


şi desfăşurarea întrunirilor

(1) Încălcarea termenului şi modului de examinare a declaraţiei privind


desfăşurarea întrunirii se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

(2) Împiedicarea organizării ori a desfăşurării întrunirilor conforme legii sau


împiedicarea participării ori constrîngerea de a participa la ele se sancţionează cu
amendă de la 40 la 50 de unităţi.

(3) Organizarea şi desfăşurarea întrunirii fără avizarea primăriei sau fără


autorizaţia ei, precum şi încălcarea condiţiilor (forma, locul, timpul) desfăşurării
întrunirii indicate în autorizaţie se sancţionează cu amendă, aplicată organizatorilor
(conducătorilor) întrunirii, de la 30 la 40 de unităţi.

(4) Neîndeplinirea de către organizatorul (conducătorul) întrunirii a obligaţiilor


prevăzute de lege se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

(5) Participarea la întrunire a persoanelor care au asupra lor obiecte special


adaptate sau obiecte ce pot fi utilizate pentru cauzarea de leziuni corporale ori de
daune materiale, sau substanţe ce pot fi folosite în acţiuni violente de tulburare a
întrunirii, sau băuturi alcoolice se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi
sau cu arest contravenţional pînă la 30 de zile.

(6) Împiedicarea sub orice formă de către participanţii la întrunire a circulaţiei


transportului în comun sau a funcţionării întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor
se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.
(7) Antrenarea copiilor în întrunirile desfăşurate în condiţiile alin.(3) se
sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

Articolul 68. Constrîngerea de a participa sau împiedicarea


de a participa la grevă

Constrîngerea de a participa sau împiedicarea de a participa la grevă prin


aplicarea forţei sau prin ameninţarea de a aplica forţa ori profitarea de dependenţa
celui constrîns se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 90 la 180 de ore.

Articolul 69. Injuria

(1) Injuria, vorbe sau fapte aduse în public care înjosesc onoarea şi demnitatea
persoanei se sancţionează cu amendă de la 20 la 60 de unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii pînă la 60 de ore.

(2) Injuria adusă în mass-media se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de


unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pînă la 60 de ore.

Articolul 70. Încălcarea legislaţiei privind accesul la informaţie


şi cu privire la petiţionare

(1) Încălcarea de către persoana cu funcţie de răspundere a dispoziţiilor legale


privind accesul la informaţie şi cu privire la petiţionare se sancţionează cu amendă de
la 40 la 50 de unităţi.

(2) Prezentarea, la solicitare, a unui răspuns cu date vădit eronate se


sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 45 la
55 de unităţi.

Articolul 71. Împiedicarea ilegală a accesului la documentele


din Fondul arhivistic

Împiedicarea ilegală de către o persoană cu funcţie de răspundere a accesului la


documentele din Fondul arhivistic se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de
unităţi.

Articolul 72. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a fondului bibliotecii

(1) Încălcarea modului de predare Bibliotecii Naţionale şi altor biblioteci a


exemplarelor depozitului pentru control bibliografic naţional şi evidenţă statistică se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 25 la 50 de unităţi sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii, în ambele cazuri, de la 20 la 60 de ore.

(2) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a fondului bibliotecii se


sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 15 la 25 de unităţi.

Articolul 73. Încălcarea regulilor de ocrotire şi folosire


a monumentelor de istorie şi cultură

Încălcarea regulilor de ocrotire şi de folosire a monumentelor de istorie şi


cultură, a monumentelor care fac parte din patrimoniul natural sau a obiectivelor
ocrotite de stat, precum şi a obiectelor sau documentelor care prezintă valoare istorică
sau culturală, se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 70 la
100 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore,
cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

Capitolul VII

CONTRAVENŢII ÎMPOTRIVA SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI, SĂNĂTĂŢII


PERSOANEI, STĂRII SANITARO-EPIDEMIOLOGICE

Articolul 74. Divulgarea secretului privind examenul medical


de depistare a contaminării cu virusul imunodeficienţei
umane (HIV) ce provoacă maladia SIDA

Divulgarea secretului de către personalul medical sau de către alte persoane


care, în virtutea obligaţiilor de serviciu, deţin informaţii despre examenele medicale
de depistare a contaminării cu virusul imunodeficienţei umane (HIV) ce provoacă
maladia SIDA se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi.

Articolul 75. Eschivarea bolnavilor de tuberculoză eliminatori de bacili


de la tratament sau încălcarea regimului prescris

Eschivarea bolnavilor de tuberculoză eliminatori de bacili de la tratament sau


încălcarea regimului prescris se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi.

Articolul 76. Practica medicală ilegală

(1) Exercitarea unei activităţi medicale ca profesie de către persoana care nu


are studiile medicale cuvenite sau licenţă (autorizaţie) pentru practicarea genului
respectiv de activitate se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi, cu sau fără
privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.
(2) Îndeletnicirea cu medicina populară fără autorizaţie specială, eliberată în
modul stabilit de lege, se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi cu sau fără
privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.

Articolul 77. Practicarea ilicită a activităţii farmaceutice

(1) Practicarea ca profesie a activităţii farmaceutice fără studiile farmaceutice


corespunzătoare ori fără licenţă (autorizaţie) sau practicarea unor genuri de activitate
farmaceutică neindicate în licenţă (autorizaţie) se sancţionează cu amendă de la 70 la
100 de unităţi cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la
3 luni la un an.

(2) Desfăşurarea de activitate farmaceutică în locuri neautorizate de Ministerul


Sănătăţii şi Protecţiei Sociale se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice,
de la 70 la 100 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la 300 de
unităţi cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni
la un an.

(3) Păstrarea, utilizarea, comercializarea, precum şi publicitatea


medicamentelor neautorizate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, a celor cu
termenul de valabilitate expirat, a celor fără certificat de provenienţă şi de calitate se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 70 la 100 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la 300 de unităţi cu sau fără privarea, în
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.

(4) Producerea sau prepararea de medicamente, inclusiv de substanţe


homeopatice şi de remedii din medicina populară, precum şi de articole medicale,
fără licenţă (autorizaţie) se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la
70 la 100 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la 300 de unităţi
cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate
de la 3 luni la un an.

Articolul 78. Vătămarea uşoară a integrităţii corporale

Vătămarea uşoară intenţionată a integrităţii corporale se sancţionează cu


muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore sau cu arest
contravenţional de la 10 la 15 zile.

Articolul 79. Încălcarea legislaţiei privind donarea de sînge

(1) Acţiunea sau inacţiunea neintenţionată care a avut drept urmare alterarea
sîngelui sau a derivatelor lui se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 10 la
20 de unităţi.
(2) Sustragerea sîngelui şi a derivatelor lui se sancţionează cu amendă de la 50
la 100 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de
ore.

(3) Folosirea sîngelui donat, a derivatelor lui şi a preparatelor din el pentru


obţinerea de profit se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.

(4) Scoaterea ilicită din ţară a sîngelui donat, a derivatelor lui sau a
preparatelor din el se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la
50 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 150 de unităţi.

(5) Neasigurarea păstrării sîngelui donat, a derivatelor lui şi a preparatelor din


el se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 150 de unităţi.

(6) Tăinuirea cu intenţie de către donatorii de sînge a afecţiunilor antecedente


se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi.

Articolul 80. Încălcarea regulilor şi a normelor sanitaro-igienice


şi sanitaro-antiepidemice

(1) Încălcarea regulilor şi a normelor sanitaro-igienice şi sanitaro-


antiepidemice la comercializarea de produse (mărfuri) sau servicii consumatorului se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 10 unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de 100 de unităţi cu sau fără afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de
sancţionare.

(2) Încălcarea regulilor şi a normelor sanitaro-igienice şi sanitaro-


antiepidemice de către angajaţii întreprinderilor alimentare se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de 20 unităţi, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, de 200 de unităţi cu sau fără afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare.

(3) Neîndeplinirea în termen a prescripţiilor legale ale autorităţilor competente


privind înlăturarea încălcării regulilor şi normelor sanitaro-igienice şi sanitaro-
antiepidemice se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de la 100 la 150 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de
250 de unităţi cu sau fără afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare.

(4) Neîndeplinirea obligaţiei de a face publice informaţiile veridice despre


calitatea apei potabile se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi.

(5) Producerea, depozitarea, transportarea şi distribuirea produselor alimentare


şi a materialelor venite în contact cu produsele alimentare în spaţii şi în condiţii
necorespunzătoare regulilor sanitare se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei
fizice, de la 50 la 80 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de la 150 la 200 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice de
200 de unităţi cu sau fără afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare.

Articolul 81. Angajarea în întreprinderile alimentare a personalului fără


examen medical şi/sau fără instruire igienică şi/sau
fără calificarea profesională necesară în materie de igienă

Angajarea în întreprinderile alimentare a personalului fără examen medical


şi/sau fără instruire igienică şi/sau fără calificarea profesională necesară în materie de
igienă se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la
180 la 210 unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de 200 de unităţi cu sau
fără afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare.

Articolul 82. Prestarea de servicii periculoase pentru viaţa


şi sănătatea consumatorului

Prestarea de servicii periculoase pentru viaţa şi sănătatea consumatorului,


contrar prevederilor legale, se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de
la 40 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la 300 de
unităţi, cu sau fără afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare, cu privarea, în
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.

Articolul 83. Procurarea sau păstrarea ilegală de substanţe narcotice


sau de alte substanţe psihotrope fără prescripţia medicului,
în cantităţi mici ori consumarea unor astfel de substanţe,
fără prescripţia medicului

Procurarea sau păstrarea ilegală, fără scop de înstrăinare, de substanţe narcotice


sau de alte substanţe psihotrope, în cantităţi mici, precum şi consumarea lor fără
prescripţia medicului se sancţionează cu amendă de pînă la 3 unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.

Notă. Este înlăturată răspunderea contravenţională, pentru faptele prevăzute de prezentul


articol, persoanei care a predat benevol substanţele narcotice sau alte substanţe psihotrope. Persoana
care este declarată, în modul stabilit, ca suferind de narcomanie sau toxicomanie şi care nu a predat
benevol substanţele narcotice sau alte substanţe psihotrope poate fi internată, cu consimţămîntul
său, într-o instituţie narcologică pentru tratament medical şi adaptare socială, răspunderea ei
contravenţională pentru săvîrşirea de contravenţii prevăzute în prezentul articol fiind înlăturată.

Articolul 84. Neadoptarea de măsuri pentru asigurarea protecţiei


semănăturilor de plante care conţin substanţe narcotice
sau alte substanţe psihotrope

Neadoptarea de măsuri pentru asigurarea regimului stabilit de protecţie a


semănăturilor de cînepă şi de mac pentru ulei, a locurilor de păstrare şi prelucrare a
recoltei acestor culturi, neadoptarea de măsuri pentru distrugerea resturilor rămase
după recoltare şi a deşeurilor de producţie care conţin substanţe narcotice sau alte
substanţe psihotrope se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de la 50 la 100 de unităţi.

Articolul 85. Cultivarea ilegală a plantelor care conţin substanţe


narcotice sau alte substanţe psihotrope

Cultivarea ilegală a plantelor care conţin substanţe narcotice sau alte substanţe
psihotrope, fie în proporţii mici şi fără scop de înstrăinare, se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 30 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, de la 100 la 300 de unităţi.

Articolul 86. Circulaţia ilegală a precursorilor

Producerea, prepararea, prelucrarea, experimentarea, procurarea, păstrarea,


expedierea, transportarea, înstrăinarea sau efectuarea fără autorizaţie oricăror alte
operaţiuni cu precursori se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 de unităţi.

Notă. Prin precursor se înţelege substanţa de origine naturală sau sintetică utilizată ca
materie primă la producerea de substanţe narcotice sau psihotrope. Lista precursorilor se aprobă de
Guvern.

Articolul 87. Aducerea minorului în stare de beţie


produsă de alcool sau de alte substanţe

(1) Aducerea minorului la stare de beţie produsă de alcool sau de alte substanţe
se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

(2) Acţiunile de la alin.(1) săvîrşite de părinţi sau de persoanele care îi


înlocuiesc, sau de persoanele faţă de care minorul angajat în cîmpul muncii se află în
raport de subordine se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

Articolul 88. Practicarea prostituţiei

Practicarea prostituţiei se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

Notă: Persoana angajată în prostituţie contrar voinţei sale este degrevată de răspundere
contravenţională.

Articolul 89. Producerea, comercializarea, difuzarea sau


păstrarea produselor pornografice

Producerea, comercializarea, difuzarea sau păstrarea produselor pornografice


pentru a fi comercializate ori difuzate se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei
fizice, de la 40 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la
150 de unităţi.

Articolul 90. Eschivarea de la plata mijloacelor de întreţinere


a copilului, a soţului sau a părintelui inapt pentru muncă

Eschivarea de la plata mijloacelor, stabilite de instanţa de judecată, pentru


întreţinerea copilului minor, a copilului care a atins majoratul, dar care este inapt
pentru muncă, a soţului sau a părintelui inapt pentru muncă se sancţionează cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.

Articolul 91. Fumatul în locuri interzise şi comercializarea


către minori a produselor din tutun

(1) Fumatul în locuri interzise, altele decît cele indicate la art.195, se


sancţionează cu amendă de 5 unităţi.

(2) Comercializarea către minori a produselor din tutun se sancţionează cu


amendă, aplicată persoanei fizice, de la 30 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 50 la 100 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de
dreptul de a exercita o anumită activitate de la 3 la 12 luni.

Articolul 92. Cruzimea faţă de animale

(1) Neasigurarea condiţiilor de zooigienă în întreţinerea animalelor, ceea ce


poate periclita viaţa sau sănătatea lor, abatajul şi prelucrarea animalelor prin metode
neprevăzute în normele tehnologice de abataj şi prelucrare se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de 10 unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, de 30 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul
comunităţii, în ambele cazuri, de la 40 la 60 de ore
(2) Cauzarea intenţionată de dureri şi suferinţă animalului, însoţită de
încălcarea normelor morale unanim acceptate, se sancţionează cu amendă de 10
unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore

(3) Acţiunile de la alin.(1) şi (2) avînd drept urmare mutilarea sau decesul
animalului se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.

Articolul 93. Încălcarea regulilor de întreţinere a cîinilor,


pisicilor şi a altor animale

(1) Încălcarea interdicţiilor sau a regulilor de întreţinere a cîinilor, pisicilor şi a


altor animale, aprobate de Guvern şi/sau de autoritatea administraţiei publice locale,
se sancţionează cu avertisment sau cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 5 la 10
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 20 la 40 de
unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, în ambele cazuri, de la 40
la 60 de ore.

(2) Plimbarea cîinilor sau a altor animale în locuri publice contrar regulilor
stabilite de Guvern şi/sau de autoritatea administraţiei publice locale se sancţionează
cu amendă de 50 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 60
de ore.

Capitolul VIII

CONTRAVENŢII ÎMPOTRIVA DREPTURILOR REALE

Articolul 94. Tăinuirea informaţiei despre fondul funciar disponibil

(1) Tăinuirea informaţiei despre fondul funciar disponibil se sancţionează cu


amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 20 la 30 de unităţi cu
privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.

(2) Încălcarea termenelor de examinare a cererilor persoanei fizice privind


atribuirea de terenuri şi tăinuirea informaţiei despre fondul funciar disponibil se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 40 la
50 de unităţi cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3
luni la un an.

Articolul 95. Înregistrarea tranzacţiilor ilicite cu pămînt

Înregistrarea cu bună ştiinţă a tranzacţiilor ilicite cu pămînt, denaturarea


datelor din Cadastrul funciar, reducerea intenţionată a impozitului şi taxelor funciare
se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi cu privarea de dreptul de a
desfăşura o anumită activitate de la 6 luni la un an.

Articolul 96. Încălcarea legislaţiei privind geodezia, cartografia şi topografia

(1) Eschivarea de la obligaţia de a prezenta date tehnice şi materiale de proiect


Inspectoratului de Stat pentru Supraveghere Geodezică, Tehnică şi de Regim,
neasigurarea integrităţii informaţiei geodezice şi topografice, neîndeplinirea în termen
a măsurilor specificate în actele de control ale acestui inspectorat se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 15 la 25 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 150 la 250 de unităţi.

(2) Distrugerea intenţionată a bornelor de hotar sau a punctelor reţelei


geodezice se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.
Articolul 97. Încălcarea regulilor de construcţie pe suprafeţe
cu zăcăminte de substanţe utile

Încălcarea regulilor de construcţie pe suprafeţe cu zăcăminte de substanţe utile


şi pe teritoriile de asupra obiectivelor miniere şi asupra locurilor de înhumare a
substanţelor şi deşeurilor nocive se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice,
de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la 300 de
unităţi cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de
la 6 la 12 luni.

Articolul 98. Încălcarea modului stabilit de folosire a fondului


de exploatare, de recoltare şi transportare a lemnului,
de recoltare a răşinii

(1) Încălcarea modului stabilit de folosire a fondului de exploatare, de recoltare


şi transportare a lemnului şi de recoltare a răşinii se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de 3 unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere,
de 300 de unităţi.

(2) Circulaţia masei lemnoase fără acte de provenienţă sau livrare se


sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 10 unităţi sau cu amendă,
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 300 de unităţi.

Articolul 99. Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe


asupra operelor şi fonogramelor

(1) Confecţionarea, difuzarea sau o altă valorificare ilegală a operelor sau a


fonogramelor, inclusiv: încălcarea condiţiilor de valorificare a operelor şi/sau a
fonogramelor protejate de dreptul de autor şi de drepturile conexe; indicarea pe
exemplarele de opere sau de fonograme a unei informaţii false despre apartenenţa şi
limitele exercitării dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi a unei alte
informaţii care poate induce în eroare beneficiarul; modificarea, înlăturarea de pe
exemplarele de opere sau de fonograme a simbolurilor şi semnelor de protecţie a
dreptului de autor şi a drepturilor conexe indicate de titularul drepturilor respective;
înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a informaţiei despre
administrarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, a mijloacelor tehnice de
protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe; valorificarea exemplarelor de
opere sau de fonograme în orice mod şi sub orice formă fără marcaj de control;
însuşirea paternităţii sau constrîngerea la copaternitate se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei fizice, de la 150 la 200 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei
cu funcţie de răspundere, de la 200 la 300 de unităţi cu sau fără afişarea şi/sau
difuzarea hotărîrii de sancţionare.

(2) Distrugerea originalului operei ştiinţifice, literare, de artă plastică, de


sculptură, de arhitectură, a manuscrisului sau a variantei definitive a originalului
fonogramei sau al operei audiovizuale se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei
fizice, de la 100 la 200 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de la 200 la 500 de unităţi.

(3) Falsificarea ori producerea, distrugerea, utilizarea sau comercializarea


ilicită a marcajelor de control se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de
la 150 la 200 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la
200 la 300 de unităţi cu sau fără afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare.

Articolul 100. Încălcarea drepturilor de inventator

Utilizarea ilicită a invenţiei, mostrei sau emblemei industriale, divulgarea


esenţei invenţiei pînă la publicarea oficială a datelor despre ea, însuşirea dreptului de
autor sau constrîngerea persoanei în calitate de coautor se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice de la
300 la 400 de unităţi cu sau fără afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare.

Articolul 101. Încălcarea dreptului exclusiv asupra obiectelor


de proprietate industrială

Fabricarea, folosirea, oferirea spre vînzare, vînzarea, orice alt mod de punere în
circulaţie economică sau stocarea în acest scop a obiectelor de proprietate industrială
protejate sau a produsului obţinut prin aplicarea unor astfel de obiecte, precum şi
îndemnarea terţilor la efectuarea unor astfel de acţiuni, fără permisul titularului de
licenţă (autorizaţie) se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la
50 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 300 la 400 de unităţi cu
sau fără afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare.

Articolul 102. Însuşirea bunului găsit


Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit autorităţilor sau celui care
l-a pierdut ori de a dispune de acel bun ca de al său, însuşirea pe nedrept a unui bun
ce aparţine altuia, ajuns din eroare în posesiune, se sancţionează cu avertisment sau
cu amendă de la o unitate la 5 unităţi.

Articolul 103. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor străine


Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor străine dacă fapta nu
reprezintă o infracţiune se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de 60 de ore.

Articolul 104. Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului


Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului prin furt, însuşire,
delapidare, abuz de serviciu sau prin escrocherie se sancţionează cu amendă de la 40
la 50 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de
ore, sau cu arest contravenţional de la 15 la 30 de zile.

Articolul 105. Divulgarea sau obţinerea secretului comercial sau fiscal

(1) Obţinerea fără consimţămîntul titularului a informaţiilor care constituie


secret comercial sau fiscal în scopul divulgării sau folosirii lor ilegale se sancţionează
cu amendă de la 30 la 40 de unităţi.

(2) Divulgarea informaţilor ce constituie secret comercial sau fiscal de către o


persoană căreia acestea i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu
serviciul sau munca ei se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

(3) Fapta prevăzută la alin.(1) şi/sau alin.(2) săvîrşită de un funcţionar public


sau de un lucrător al organului de urmărire penală, al procuraturii se sancţionează cu
amendă de la 100 la 200 de unităţi.

Articolul 106. Conectarea neautorizată la sursele de energie electrică,


termică sau la sursele de gaze

Conectarea neautorizată la sursele de energie electrică, termică sau la sursele


de gaze se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi,
cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi.

Articolul 107. Încălcarea regulilor de folosinţă a încăperilor de locuit

(1) Încălcarea regulilor de folosinţă a încăperilor de locuit, a regulilor şi


normativelor de exploatare a unor astfel de încăperi şi a instalaţiilor tehnice,
reamenajarea neautorizată a încăperilor de locuit, dacă au cauzat destinderea
rezistenţei, se sancţionează cu amendă de la 70 la 100 de unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.

(2) Încălcarea regulilor de întreţinere de către persoanele responsabile de


întreţinerea caselor şi încăperilor de locuit, reutilarea lor fără acordul arendatorului
dacă reutilarea schimbă esenţial condiţiile de folosire a spaţiului locativ se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 50 la 100 de unităţi.
Capitolul IX
CONTRAVENŢII ÎMPOTRIVA MEDIULUI
Articolul 108. Încălcarea regimului de protecţie a apelor
(1) Încălcarea regimului de protecţie a apelor avînd drept urmare poluarea lor,
eroziunea solurilor şi alte fenomene dăunătoare se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul
comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la
500 de unităţi.

(2) Darea în exploatare a întreprinderilor, a imobilelor comunale şi de altă


natură fără construcţiile şi instalaţiile care să prevină impurificarea şi infectarea
apelor sau influenţa lor dăunătoare se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei
fizice, de la 40 la 50 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de
la 40 la 60 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi
cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate
de la 3 luni la un an.

(3) Spălarea în apele naturale a vehiculelor, a utilajelor şi ambalajelor se


sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 20 la 50 de unităţi sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri,
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.

(4) Nerespectarea dimensiunilor zonelor şi fîşiilor riverane de protecţie a


rîurilor şi altor obiective acvatice se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei
fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la
200 de unităţi.

(5) Nerespectarea limitelor perdelelor forestiere de protecţie a apelor se


sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

(8) Neîndeplinirea de către căpitan sau de către alte persoane din personalul de
comandă al unei nave a obligaţiilor prevăzute de legislaţie privind înregistrarea în
actele de bord a operaţiunilor cu substanţe nocive pentru oameni şi pentru resursele
vii ale mării, ori cu amestecuri ce conţin astfel de substanţe peste normele stabilite,
introducerea în actele de bord a unor menţiuni false referitor la astfel de operaţiuni
sau refuzul nelegitim de a prezenta actele persoanelor cu funcţie de răspundere se
sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.

Articolul 109. Încălcarea regulilor de folosire a apei

Captarea şi folosirea apei cu încălcarea limitelor stabilite, folosirea apei


potabile în scopuri tehnice, săvîrşite cu intenţie, se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul
comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă aplicată persoanei juridice, de la 400 la
500 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o
anumită activitate de la 3 la 12 luni.
Articolul 110. Nerespectarea regulilor şi instrucţiunilor
privind exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor
hidrotehnice, de gospodărire şi de protecţie a apelor

Nerespectarea regulilor şi instrucţiunilor privind exploatarea construcţiilor,


instalaţiilor şi a aparatelor de măsurat hidrotehnice, de gospodărire sau de protecţie a
apelor se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi,
cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 40 la 50 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

Articolul 111. Deteriorarea intenţionată a construcţiilor şi instalaţiilor


hidrotehnice, de gospodărire şi de protecţie a apelor

Deteriorarea intenţionată a construcţiilor şi instalaţiilor hidrotehnice, de


gospodărire şi de protecţie a apelor, inclusiv a reţelelor şi instalaţiilor sistemelor de
alimentare cu apă potabilă, se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la
20 la 30 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi.

Articolul 112. Încălcarea regulilor de desfăşurare a activităţii


economice în zonele de protecţie a apelor

(1) Aplicarea neautorizată a pesticidelor şi îngrăşămintelor pe fîşii cu o lăţime


de 300 m. de la muchia taluzului riveran al albiei se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 30 la 40 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de
la 300 la 400 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a
desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.

(2) Construcţia şi amplasarea, în zona de protecţie a apelor, a depozitelor de


îngrăşăminte şi pesticide, a obiectivelor pentru prepararea soluţiilor chimice, a
depozitelor de produse petroliere, a colectoarelor de ape reziduale de la fermele şi
complexele zootehnice, a punctelor de deservire tehnică şi de spălare a tehnicii şi
vehiculelor, repartizarea de terenuri, într-o astfel de zonă, pentru depozitarea,
construcţia neautorizată de colectoare şi de instalaţii de epurare a apelor se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 30 la 50 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 300 la 400 de unităţi cu sau fără privarea, în
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.

(3) Desfăşurarea neautorizată a lucrărilor de astupare a luncilor şi braţelor


uscate, a lucrărilor de regularizare a cursurilor rîurilor, de extragere a substanţelor
utile, a materialelor de construcţie şi de instalare a comunicaţiilor în zona de protecţie
a apelor se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 300 la 400 de unităţi.
(4) Prelucrarea terenurilor, organizarea taberelor de vară pentru vite,
amenajarea campingurilor şi a taberelor de corturi în zona de protecţie a apelor se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 30 la 40 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 300 la 400 de unităţi.

Articolul 113. Încălcarea regulilor de protecţie a resurselor


piscicole şi a regulilor de pescuit

(1) Încălcarea regulilor de pescuit, cu excepţia obiectivelor acvatice aflate în


gestiune privată, dacă fapta nu reprezintă o infracţiune, se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei fizice, de la 5 la 10 unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul
comunităţii de pînă la 60 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la
300 de unităţi.

(2) Încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole se sancţionează cu


amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 200 la 300 de unităţi.

(3) Comercializarea produselor pescuitului fără documentele necesare prescrise


de lege se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 100 la 150 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi, cu
privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 la 12
luni.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1) însoţite de pescuitul ori de distrugerea unor


specii valoroase de peşte şi de plante acvatice sau a altor reprezentanţi ai faunei şi
florei acvatice se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 150 de unităţi,
cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi cu privarea, în
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 la 12 luni.

Articolul 114. Degradarea terenurilor

(1) Degradarea stratului fertil al solului, decopertarea neselectivă şi folosirea


lui contrar destinaţiei se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la
20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

(2) Amplasarea, construcţia şi darea în exploatare a obiectivelor care generează


efecte de poluare a solului se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la
70 la 100 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la 300 de
unităţi.

(3) Arderea resturilor vegetale (mirişti, stufăriş, păpuriş) se sancţionează cu


avertisment sau cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 20 la 40 de unităţi sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 50 la 100 de unităţi.

(4) Falsificarea informaţiei despre starea şi folosirea terenurilor se sancţionează


cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 150 la 200 de unităţi, cu amendă,
aplicată persoanelor cu funcţie de răspundere, de la 200 la 300 de unităţi.

Articolul 115. Abaterea neautorizată de la proiectele de organizare


a teritoriului sau de folosinţă a terenului

Abaterea neautorizată, intenţionată, de la proiectele de organizare a teritoriului,


de ameliorare, precum şi folosirea terenurilor contrar destinaţiei pentru care au fost
repartizate, se sancţionează cu avertisment sau cu amendă, aplicată persoanei fizice,
de la 40 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 300 la
400 de unităţi.

Articolul 116. Neîndeplinirea obligaţiei de a aduce terenurile


într-o stare care să asigure folosirea lor la destinaţie

(1) Neîndeplinirea de către beneficiar a obligaţiei de a aduce terenurile într-o


stare care să asigure folosirea lor la destinaţie se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 5 la 10 unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul
comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 50 la
100 de unităţi.

(2) Neîndeplinirea obligaţiei de a aduce terenurile afectate de folosirea


subsolului într-o stare care să nu prezinte pericol şi să asigure folosirea lor ulterioară
se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 50 la 100 de unităţi.

Articolul 117. Necultivarea terenurilor, neefectuarea măsurilor


obligatorii de ameliorare a acestora, de protecţie
a solului contra eroziunii provocate de vînturi şi ape,
de prevenire a altor procese care deteriorează starea solului

Necultivarea terenurilor, neefectuarea măsurilor obligatorii de ameliorare a


acestora, de protecţie a solului contra eroziunii provocate de vînturi şi ape, de
prevenire a altor procese care deteriorează starea solului, folosirea terenurilor contrar
destinaţiei se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 30 de
unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 50 la 100 de unităţi.
Articolul 118. Încălcarea modului de protecţie şi de folosire a subsolului

(1) Studierea şi cercetarea subsolului fără proiecte speciale, precum şi studierea


şi cercetarea incompletă şi neraţională a subsolului, se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, de la 50 la 100 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de
a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.

(2) Prezentarea de informaţie neveridică privind cantitatea şi calitatea materiei


prime extrase se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la
20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 50 la 100 de unităţi cu sau
fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3
luni la un an.

(3) Nerespectarea cerinţelor de proiectare, construire şi dare în exploatare a


întreprinderilor, altor obiective în procesul folosirii subsolului se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 25 la 35 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri,
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de o lună.

(4) Încălcarea regulilor şi normelor de desfăşurare în condiţii de securitate a


lucrărilor de folosire a subsolului, a cerinţelor privind protecţia subsolului şi a
mediului, încălcare ce provoacă impurificarea acestora sau le aduce într-o stare
inutilizabilă se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la
20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi cu
sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de
la o lună la 3 luni.

(5) Neasigurarea intenţionată, în timpul studierii şi folosirii subsolului, a


integrităţii teritoriilor, a construcţiilor şi a altor obiective, inclusiv a obiectivelor
ocrotite în mod deosebit, se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la
20 la 30 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi
cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate
de la o lună la 3 luni.

(6) Încălcarea modului de ţinere a evidenţei şi a balanţei mişcării rezervelor de


substanţe utile, încălcarea cerinţelor privind ţinerea cadastrelor de stat şi a balanţelor
rezervelor de substanţe utile se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

(7) Neîndeplinirea cerinţelor privind aducerea întreprinderilor extractive de


substanţe utile în curs de lichidare sau de conservare, a galeriilor subterane, a
sondelor de foraj într-o stare care să asigure securitatea populaţiei şi nici a cerinţelor
privind integritatea zăcămintelor, a galeriilor subterane şi a sondelor de foraj pentru
întreaga perioadă de conservare se sancţionează cu amendă de la 150 la 250 de
unităţi.
(8) Comercializarea şi circulaţia substanţelor minerale utile solide fără acte
legale de provenienţă se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 50 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 300 de unităţi.

Articolul 119. Decopertarea şi distrugerea neautorizată a stratului de frunze


căzute, a păturii vii şi a stratului superior de sol fertil

Decopertarea şi distrugerea neautorizată a stratului de frunze căzute, a păturii


vii şi a stratului superior de sol fertil spre a le folosi în alte scopuri decît cele silvice
se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 30 la 40 de unităţi sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de 60 de ore, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 200 la 300 de unităţi.

Articolul 120. Efectuarea unor exploatări forestiere contrar scopurilor


sau cerinţelor prevăzute în legislaţie

Efectuarea unor exploatări forestiere contrar scopurilor sau cerinţelor prevăzute


în autorizaţia (dispoziţia) de tăiere a arborilor ori în biletul silvic se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 200 la 300 de unităţi.

Articolul 121. Tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor

Tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor pînă la gradul de încetare a


creşterii lor ori vătămarea ilegală a arborilor şi arbuştilor care nu întrerupe creşterea
lor se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi sau
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 60 de ore, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi.

Articolul 122. Distrugerea şi vătămarea culturilor silvice,


a arboretului tînăr provenit prin regenerare
naturală, a seminţişului natural şi preexistent

Distrugerea şi vătămarea culturilor silvice, a arboretului tînăr provenit prin


regenerare naturală, a seminţişului natural şi preexistent se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de 60 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la
500 de unităţi.

Articolul 123. Distrugerea şi vătămarea puieţilor şi butaşilor


din pepiniere şi plantaţii silvice

Distrugerea şi vătămarea puieţilor şi butaşilor din pepiniere şi plantaţii silvice


se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de 60 de ore, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi.

Articolul 124. Încălcarea termenului de restituire a terenului


din fondul forestier, neonorarea obligaţiilor
de a aduce terenurile defrişate în stare utilă

Încălcarea termenului de restituire a terenului din fondul forestier sau


neonorarea obligaţiilor de a aduce terenurile defrişate în stare utilă se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 20 la 30 de unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de 60 de ore, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, de la 200 la 300 de unităţi.

Articolul 125. Încălcarea modului şi a termenelor de împădurire


a parchetelor exploatate şi a terenurilor neîmpădurite

Încălcarea modului şi a termenelor de împădurire a parchetelor exploatate şi a


terenurilor neîmpădurite din fondul forestier, precum şi a parchetelor exploatate de pe
terenurile cu vegetaţie forestieră din afara acestui fond, se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei fizice, de la 30 la 50 de unităţi sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, sau cu amendă, aplicată persoanei juridice,
de la 200 la 300 de unităţi.

Articolul 126. Nimicirea şi deteriorarea intenţionată a fîneţelor,


păşunilor, şanţurilor de desecare din păduri,
a sistemelor de drenaj, a drumurilor şi a instalaţiilor
inginereşti de pe terenurile fondului forestier

Nimicirea şi deteriorarea intenţionată a fîneţelor, păşunilor, şanţurilor de


desecare din păduri, a sistemelor de drenaj, a drumurilor şi a instalaţiilor inginereşti
de pe terenurile fondului forestier se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei
fizice, de la 10 la 20 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de
60 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

Articolul 127. Încălcarea regulilor de folosire a obiectelor fondului forestier

(1) Cositul neautorizat al ierbii pentru fîn şi păşunatul neautorizat al vitelor pe


terenurile fondului forestier, în perdelele forestiere de protecţie şi în spaţiile verzi se
sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore.

(2) Culegerea neautorizată a fructelor şi pomuşoarelor, a nucilor, a ciupercilor,


a plantelor medicinale şi a altor plante, a melcilor de viţă de vie de pe sectoarele unde
acest lucru este interzis sau este admis numai în temeiul biletelor silvice, precum şi
încălcarea termenelor, cantităţii şi a modului de culegere, se sancţionează cu
avertisment sau cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 5 la 10 unităţi sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

Articolul 128. Distrugerea faunei silvice

Distrugerea faunei silvice, cu excepţia speciilor de carantină, se sancţionează


cu amendă de la 40 la 50 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii
de 60 de ore.

Articolul 129. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată


a locurilor de vieţuire a faunei

Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a vizuinelor, muşuroaielor de furnici,


cuiburilor de păsări şi altor locuri de vieţuire a faunei de pe terenurile fondului
forestier se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 unităţi sau cu muncă neremunerată
în folosul comunităţii de 60 de ore.

Articolul 130. Amplasarea neautorizată a stupilor


şi a prisăcilor pe terenurile fondului forestier
sau nerespectarea prescripţiilor din biletul silvic

Amplasarea neautorizată a stupilor şi prisăcilor pe terenurile fondului forestier


sau nerespectarea prescripţiilor din biletul silvic în cazul amplasării lor se
sancţionează cu avertisment ori cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 3 la
5 unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 50 la 100 de unităţi.

Articolul 131. Distrugerea şi deteriorarea intenţionată a indicatoarelor


de delimitare, de amenajare a fondului forestier,
a barajelor şi instalaţiilor, a obiectivelor de agitaţie
vizuală şi de informaţii

(1) Distrugerea şi deteriorarea intenţionată în terenurile fondului forestier a


indicatoarelor de delimitare, de amenajare a fondului forestier, a barajelor şi
instalaţiilor de delimitare în locurile de odihnă, a obiectivelor de agitaţie vizuală şi de
informaţii se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de 60 de ore.

(2) Distrugerea şi deteriorarea intenţionată a semnelor de restricţie, a


indicatoarelor de amenajament silvic şi a bornelor silvice, a obiectelor de agitaţie şi
informaţie vizuală, a îngrădirilor de interdicţie şi a construcţiilor din locurile de
agrement se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore.
Articolul 132. Darea în exploatare a obiectivelor de producţie
fără instalaţiile de prevenire a impactului negativ
asupra pădurilor

Darea în exploatare a întreprinderilor, secţiilor, agregatelor, căilor de transport,


obiectivelor comunale, a altor obiective noi, precum şi a celor reconstruite, fără
instalaţiile de prevenire a impactului negativ asupra stării şi regenerării pădurilor se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanelor cu funcţie de răspundere, de 50 de
unităţi, cu sau fără privarea persoanei juridice de dreptul de a desfăşura o anumită
activitate de la 3 luni la un an.

Articolul 133. Folosirea neautorizată a terenurilor din fondul forestier


pentru defrişare, construcţie de clădiri administrative,
depozite şi de alte obiective

Folosirea neautorizată a terenurilor din fondul forestier pentru defrişare,


construcţie de clădiri administrative, depozite şi de alte obiective se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 30 la 40 de unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de 60 de ore, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, de la 300 la 400 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul
de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.

Articolul 134. Circulaţia şi parcarea vehiculelor pe terenurile


fondului forestier

Circulaţia şi parcarea vehiculelor pe terenurile fondului forestier se


sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

Articolul 135. Încălcarea regulilor sanitare în păduri

Încălcarea regulilor sanitare în păduri se sancţionează cu avertisment sau cu


amendă de 10 unităţi.

Articolul 136. Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor


în păduri

(1) Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în păduri se


sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

(2) Distrugerea sau vătămarea pădurii ca urmare a incendierii sau atitudinii


neglijente faţă de foc se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de 60 de ore.
Articolul 137. Încălcarea modului stabilit de creare
şi folosire a colecţiilor zoologice

Încălcarea modului prevăzut de legislaţie de creare, completare, păstrare,


folosire, evidenţă, comercializare, achiziţie sau de expediere a colecţiilor zoologice se
sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

Articolul 138. Încălcarea modului de folosire a regnului animal


în rezervaţiile naturale şi în alte teritorii ocrotite special

Încălcarea modului stabilit de folosire a regnului animal în rezervaţiile naturale


şi în alte teritorii ocrotite special se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

Articolul 139. Colectarea sau nimicirea speciilor de plante rare


sau de animale periclitate, vulnerabile, rare
incluse în Cartea Roşie

(1) Colectarea, comercializarea neautorizată sau nimicirea speciilor de plante


rare şi ocrotite, pescuitul şi vînatul speciilor de animale periclitate, vulnerabile, rare,
incluse în Cartea Roşie se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la
100 la 150 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la 300 de
unităţi.

(2) Aceeaşi faptă săvîrşită în mod intenţionat în privinţa speciilor de plante rare
şi ocrotite, pescuitul şi vînatul speciilor de animale periclitate, vulnerabile, rare,
incluse în Cartea Roşie se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de
150 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de 500 de unităţi.

(3) Încălcarea regulilor de export al speciilor de plante şi animale luate sub


protecţia statului se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 150 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de 500 de unităţi.

Articolul 140. Încălcarea regimului de protecţie a obiectivelor


şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat

(1) Încălcarea regimului de protecţie a obiectivelor şi complexelor din fondul


ariilor naturale protejate de stat, a regulamentelor lor de ordine interioară se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 15 la 25 de unităţi sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 50 la 100 de unităţi.

(2) Deteriorarea sau distrugerea intenţionată a ariilor naturale protejate de stat


se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi.
(3) Nelichidarea urmărilor ecologice ale avariilor, catastrofelor şi altor
calamităţi se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de
unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi cu sau fără privarea, în
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 6 luni la un an.

Articolul 141. Încălcarea cerinţelor ecologice la construcţia,


punerea în funcţiune, exploatarea întreprinderilor,
instalaţiilor, altor obiective

Încălcarea cerinţelor ecologice la construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea


întreprinderilor, instalaţiilor, altor obiective se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 30 la 40 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul
comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la
500 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o
anumită activitate de la 3 luni la un an.

Articolul 142. Neadmiterea inspectării obiectivelor sau neprezentarea


informaţiei despre starea mediului

Neadmiterea inspectorilor de stat pentru ecologie la inspectarea obiectivelor şi


refuzul de a acorda informaţii, prezentarea unei informaţii denaturate despre starea
mediului se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 300 la 400 de unităţi cu sau fără
privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la
un an.

Articolul 143. Nefolosirea instalaţiilor pentru purificarea de poluanţi


a emisiilor în atmosferă şi epurarea apelor uzate

Nefolosirea instalaţiilor, utilajului, aparatajului stabilit pentru purificarea de


poluanţi şi controlul emisiilor în atmosferă, precum şi pentru epurarea şi controlul
calităţii apelor uzate ce se evacuează în obiectivele acvatice sau încălcarea regulilor şi
instrucţiunilor de exploatare a instalaţiilor indicate se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, de la 200 la 400 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul
de a desfăşura o anumită activitate de la 3 la 12 luni.

Articolul 144. Depăşirea normativelor gradului admisibil de acţiune


dăunătoare asupra mediului şi emisia de poluanţi
fără autorizaţie

Depăşirea normativelor gradului admisibil de degajare a substanţelor poluante,


de acţiune radiologică, fizică şi biologică asupra mediului sau emisia de poluanţi în
atmosferă fără autorizaţia autorităţii publice împuternicite special pentru aceasta, cînd
obţinerea unei astfel de autorizaţii este necesară conform legislaţiei, se sancţionează
cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri,
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 la 12 luni.

Articolul 145. Încălcarea regimului şi modului de utilizare


a hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

(1) Fabricarea sau punerea în circulaţie comercială a aerosolilor sau a


extinctoarelor portabile care conţin substanţe chimice reglementate prin Protocolul de
la Montreal privind substanţele care distrug stratul de ozon (1987) se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 20 la 30 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 200 la 300 de unităţi.

(2) Utilizarea substanţelor chimice reglementate prin Protocolul de la Montreal


privind substanţele care distrug stratul de ozon la fabricarea de aerosoli, de noi
sisteme industriale de răcire, de unităţi mobile de climatizare, precum şi de produse
de sterilizare, sau în orice alte domenii noi în care, anterior, nu au fost utilizate se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 20 la 30 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la 300 de unităţi.

(3) Utilizarea substanţelor chimice reglementate prin Protocolul de la Montreal


privind substanţele care distrug stratul de ozon la fabricarea de panouri izolante şi de
ambalaje confecţionate din spume de substanţe organice expandate, flexibile sau
semiflexibile se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

(4) Utilizarea şi punerea în circulaţie comercială a agenţilor de curăţire şi a


solvenţilor care conţin una sau mai multe substanţe chimice reglementate prin
Protocolul de la Montreal privind substanţele care distrug stratul de ozon, cu excepţia
tetraclorurii de carbon dacă este utilizată ca solvent în procesele de clorurare în
sistem închis ori ca solvent în procesele în care, din considerente de ordin tehnic, nu
poate fi înlocuită cu o altă substanţă mai puţin periculoasă pentru stratul de ozon, se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

(5) Încălcarea regulilor de utilizare a bromurii de metil în agricultură se


sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

(6) Utilizarea, stocarea şi transportarea containerelor cu substanţe chimice


reglementate prin Protocolul de la Montreal privind substanţele care distrug stratul de
ozon, neetichetate cu inscripţia "Conţin substanţe care distrug stratul de ozon" se
sancţionează cu amendă de la 25 la 35 de unităţi.
(7) Refuzul importatorilor, exportatorilor şi persoanelor care pun în circulaţie
pe piaţă substanţe, produse şi echipamente ce conţin substanţe chimice reglementate
prin Protocolul de la Montreal privind substanţele care distrug stratul de ozon de a
prezenta pentru control autorităţilor abilitate cu acest drept documentele prevăzute de
legislaţia privind folosirea acestor substanţe se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 15 la 25 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la
150 la 250 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura
o anumită activitate de la 3 la 6 luni.

Articolul 146. Poluarea mediului cu cauzarea de prejudicii unui alt stat


Poluarea mediului (a aerului atmosferic, a bazinelor acvatice de suprafaţă şi
subterane, a terenurilor) cu reziduuri industriale, de construcţii sau menajere, cu ape
menajere, cu emisii de poluanţi care a cauzat prejudicii unui alt stat se sancţionează
cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 20 la 30 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 200 la 300 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri,
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 6 la 12 luni.

Articolul 147. Neîndeplinirea obligaţiilor de înregistrare în actele de bord


a operaţiunilor cu substanţe şi amestecuri nocive
Neîndeplinirea obligaţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, privind
înregistrarea în actele de bord ale unei nave a operaţiunilor cu substanţe nocive pentru
sănătatea omului, pentru flora şi fauna acvatică ori cu amestecuri ce conţin astfel de
substanţe peste normele stabilite, înscrierea în actele de bord a unor falsuri referitoare
la astfel de operaţiuni se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

Articolul 148. Încălcarea regulilor de testare tehnică şi ecologică


(1) Încălcarea regulilor de testare tehnică şi ecologică a vehiculelor, navelor şi
aeronavelor prin testare necalitativă, care a avut ca urmare depăşirea normelor
admisibile de emisii a poluanţilor sau defecte tehnice, şi eliberarea documentului de
confirmare se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.
(2) Încălcarea normelor de protecţie a aerului atmosferic în timpul efectuării
testării tehnice şi ecologice se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de
la 40 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la 300 de
unităţi.

Articolul 149. Darea în exploatare a vehiculelor terestre, navelor


şi aeronavelor care depăşesc normativele admise
de emisie a poluanţilor şi a zgomotului
Darea în exploatare a vehiculelor terestre (în continuare – vehicul), navelor şi
aeronavelor care depăşesc normativele admise de emisie a poluanţilor şi de emitere a
zgomotului în timpul funcţionării se sancţionează cu amendă, aplicată persoanelor cu
funcţie de răspundere, de la 20 la 30 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, de la 200 la 300 de unităţi cu sau fără afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de
sancţionare.

Articolul 150. Exploatarea vehiculelor, navelor şi aeronavelor


care depăşesc normativele admise de emisie a poluanţilor

Exploatarea vehiculelor, navelor şi aeronavelor care depăşesc normativele


admise de emisie a poluanţilor şi de emitere a zgomotului produs în timpul
funcţionării se sancţionează cu amendă de 10 unităţi.

Articolul 151. Încălcarea normelor de gestionare a deşeurilor

(1) Nerespectarea modului stabilit de colectare, păstrare, transport, depozitare,


ardere, neutralizare şi evacuare, inclusiv în obiectivele acvatice, în subsol etc., a
deşeurilor industriale, de construcţie, menajere şi de altă natură se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii pînă la 60 de ore, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, de la 300 la 500 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul
de a desfăşura o anumită activitate de la 3 la 12 luni.

(2) Faptele expuse la alin.(1) care au creat pericolul poluării mediului se


sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 50 la 100 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi cu sau fără privarea, în
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 la 12 luni.

(3) Depozitarea arbitrară ori în locuri interzise sau utilizarea unor alte procedee
de evacuare a deşeurilor fără autorizaţia autorităţilor abilitate se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 50 la 70 de unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 200 la 300 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri,
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 la 12 luni.

(4) Tăinuirea sau prezentarea intenţionată de informaţii false sau incomplete


privind gestionarea deşeurilor, privind evacuarea lor în caz de avarie se sancţionează
cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 300 la 500 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri,
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 6 la 12 luni.

(5) Încălcarea regulilor de evidenţă şi control primar în domeniul gestionării


deşeurilor, nerespectarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă în domeniul
nominalizat se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de
unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 300 la 400 de unităţi cu sau fără privarea, în
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 la 12 luni.

(6) Transmiterea deşeurilor periculoase unor persoane fizice sau juridice care
nu deţin licenţe (autorizaţii) pentru transportul, păstrarea şi prelucrarea lor se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 50 la 70 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi cu sau fără privarea, în
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 la 12 luni.

(7) Nerespectarea regimului şi regulilor de exploatare a instalaţiilor de


prelucrare şi neutralizare a deşeurilor, a locurilor de depozitare ori de înhumare a
deşeurilor industriale, menajere şi de altă natură se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 50 la 70 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la
400 la 500 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura
o anumită activitate de la 6 la 12 luni.

(8) Proiectarea şi construcţia de întreprinderi şi de alte obiective, precum şi


implementarea de materiale şi tehnologii care nu corespund condiţiilor de securitate a
utilizării, prelucrării şi evacuării deşeurilor se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 50 la 70 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de
la 400 la 500 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a
desfăşura o anumită activitate de la 3 la 12 luni, cu sau fără afişarea şi/sau difuzarea
hotărîrii de sancţionare.

(9) Nerespectarea normelor privind importul, exportul sau tranzitul de deşeuri


se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 50 la 100 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi cu sau fără privarea, în
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 6 la 12 luni.

Articolul 152. Încălcarea regulilor de evidenţă, transport, păstrare,


utilizare şi înhumare a substanţelor radioactive,
a preparatelor biologice, chimice şi a altor substanţe toxice

(1) Încălcarea regulilor de evidenţă, transport, păstrare, utilizare şi înhumare a


substanţelor radioactive, a preparatelor biologice şi chimice, a îngrăşămintelor
minerale, a substanţelor meliorative, a pesticidelor, a stimulatorilor de creştere a
plantelor, a amestecurilor de preparate sau a altor substanţe toxice, dacă nu constituie
o infracţiune, se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 100 la
150 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi cu
privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 6 la
12 luni.

(2) Încălcarea normativelor, regulilor şi standardelor care stabilesc modul şi


limitele aplicării substanţelor menţionate la alin.(1) se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei fizice, de la 50 la 100 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, de la 200 la 300 de unităţi.

(3) Aplicarea de preparate chimice şi de alte substanţe de protecţie a plantelor


cu ajutorul aviaţiei, introducerea lor în sol adăpostit, în zone sanitare şi de protecţie a
apelor în perioada de toamnă-iarnă (cu excepţia luptei contra rozătoarelor) se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 50 la 100 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la 300 de unităţi.

Articolul 153. Neîndeplinirea dispoziţiilor organelor care exercită


controlul de stat asupra protecţiei mediului

Neîndeplinirea sau îndeplinirea fără respectarea termenului stabilit, a


dispoziţiilor organelor care exercită controlul de stat asupra protecţiei mediului
privind lichidarea încălcării regulilor de protecţie a mediului se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 50 la 100 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 300 la 500 de unităţi.

Articolul 154. Neîndeplinirea cerinţelor legislaţiei


privind expertiza ecologică de stat

Neîndeplinirea cerinţelor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat sau a


cerinţelor incluse în concluziile expertizei ecologice de stat, finanţarea sau executarea
proiectelor şi programelor care nu au trecut expertiza ecologică de stat se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.
Capitolul X
CONTRAVENŢII ÎMPOTRIVA INDUSTRIEI,
CONSTRUCŢIILOR, ENERGETICII, GOSPODĂRIEI
COMUNALE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI

Articolul 155. Încălcarea regulilor, normelor şi a instrucţiunilor


cu privire la efectuarea în condiţii de securitate a lucrărilor
Încălcarea de către persoane cu funcţie de răspundere a regulilor, normelor şi a
instrucţiunilor cu privire la efectuarea în condiţii de securitate a lucrărilor în ramurile
industriei şi la obiectivele aflate sub controlul autorităţilor de supraveghere de stat a
efectuării în condiţii de securitate a lucrărilor în industrie şi inspecţiei miniere se
sancţionează cu amendă de 15 unităţi.

Articolul 156. Încălcarea regulilor, normelor şi a instrucţiunilor cu privire


la păstrarea, folosirea şi evidenţa materialelor explozive
Încălcarea regulilor, normelor şi instrucţiunilor cu privire la păstrarea,
folosirea şi evidenţa materialelor explozive în industrie, la obiectivele aflate sub
controlul autorităţilor de supraveghere de stat a efectuării în condiţii de securitate a
lucrărilor în industrie şi inspecţiei miniere se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, de 20 de unităţi.

Articolul 157. Deconectarea neautorizată a energiei electrice

Deconectarea neautorizată a energiei electrice livrate consumatorilor se


sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 25 de unităţi, cu amendă,
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 50 de unităţi.

Notă: În prezentul articol, prin deconectare neautorizată a energiei electrice livrate


consumatorilor se înţelege încălcarea de către lucrătorii din sistemul electroenergetic, precum şi de
către persoane neautorizate de personalul administrativ-tehnic şi operativ al acestui sistem, a
modului de alimentare cu energie electrică stabilit prin actele normative tehnice, cu excepţia
cazurilor cînd atare acţiuni se efectuează pentru securitatea vieţii omeneşti, în cazuri de avarie sau
în situaţii extraordinare.

Articolul 158. Provocarea intenţionată a unui deranjament în reţelele


electrice cu tensiunea de pînă la 1000 de volţi

Provocarea intenţionată a unui deranjament în reţelele electrice cu tensiunea


de pînă la 1000 de volţi (la liniile aeriene, subterane şi subacvatice de transport de
energie electrică, la instalaţiile de racord şi de distribuţie), avînd drept urmare o pană
de curent în asigurarea consumatorilor cu energie electrică, se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de 50 de unităţi sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de pînă la 60 de ore, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de 100 de unităţi.

Articolul 159. Încălcarea Regulilor de protecţie a reţelelor electrice


cu tensiunea mai mare de 1000 de volţi

Încălcarea Regulilor de protecţie a reţelelor electrice cu tensiunea mai mare de


1000 de volţi, aprobate de Guvern, avînd drept urmare sau creînd pericolul unei pane
de curent, o deteriorare a reţelelor electrice sau cauzarea unei daune de altă natură
economiei naţionale se sancţionează cu avertisment sau cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de 50 de unităţi, cu avertisment sau cu amendă, aplicată persoanei
cu funcţie de răspundere, de la 20 la 100 de unităţi.

Articolul 160. Folosirea neautorizată în scop de profit


a energiei electrice, termice sau a gazelor

Folosirea neautorizată în scop de profit a energiei electrice, termice sau a


gazelor, încălcarea regulilor de folosire a energiei electrice, termice sau a gazelor de
către consumatori se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 50 la
100 de unităţi sau cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 75 la
200 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi cu
sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de
la 3 luni la un an.

Articolul 161. Folosirea fără autorizaţie a instalaţiilor


ce funcţionează cu gaze

Folosirea instalaţiilor ce funcţionează cu gaze fără autorizaţia organelor de


supraveghere de stat a folosirii gazelor se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de
unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore.

Articolul 162. Deteriorarea intenţionată a gazoductelor


la efectuarea de lucrări

Deteriorarea intenţionată a gazoductelor şi a utilajelor lor la efectuarea de


lucrări se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice de la 40 la 60 de unităţi,
cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 70 la 100 de unităţi.

Articolul 163. Nerespectarea condiţiilor stabilite în licenţele


pentru genurile de activitate din sectorul energetic

Nerespectarea condiţiilor stabilite în licenţele pentru genurile de activitate din


sectorul energetic, eliberate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică,
se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 100 la
500 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la 300 de unităţi cu
sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de
la 3 la 12 luni.

Articolul 164. Încălcarea modului de luare la evidenţă a persoanei fizice


şi termenelor de instalare a locatarilor în locuinţe

Încălcarea modului de luare la evidenţă a persoanei fizice care are nevoie de


îmbunătăţirea condiţiilor de trai, modului de scoaterea acesteia de la evidenţă şi de
acordare a locuinţei, nerespectarea termenelor de instalare a locatarilor în locuinţe se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 10 unităţi.

Articolul 165. Încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în construcţii

(1) Încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în construcţii prin:


a) eschivarea de la furnizarea de date şi informaţii, necesare activităţii de
amenajare a teritoriului şi de urbanism, ce se conţin în băncile de date şi în sistemele
informaţionale, furnizarea de date şi informaţii neautentice;
b) lipsa nemotivată de la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante, ca
urmare a convocării greşite, convocarea nejustificată, din cauza executantului, a
factorilor interesaţi;
c) neîndeplinirea obligaţiei proiectantului de a stabili soluţii pentru remedierea
defectelor sesizate în proiect, referitoare la exigenţele esenţiale;
d) neaplicarea de către executant a soluţiilor stabilite de proiectant sau de
expert pentru rezolvarea neconformităţilor, defectelor sau neconcordanţelor apărute
în timpul execuţiei;
e) neprecizarea în proiect a categoriei de importanţă a construcţiei şi
nestabilirea fazelor determinante ale execuţiei supuse controlului calităţii;
f) prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru
care nu există agremente tehnice la lucrările la care trebuie să se asigure nivelul de
calitate corespunzător exigenţelor esenţiale;
g) neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor
ajunse în faze determinante ale execuţiei şi neasigurarea condiţiilor de verificare;
h) nesesizarea în termen de 24 de ore a Inspecţiei de Stat în Construcţii în
cazul producerii unor accidente tehnice la construcţiile în execuţie şi la cele în
exploatare;
i) avizarea şi aprobarea documentaţiei de proiect, de amenajare a teritoriului şi
de urbanism şi autorizarea lucrărilor de modernizare, modificare, transformare,
consolidare şi de reparaţie a construcţiilor cu încălcarea legislaţiei în vigoare sau a
documentelor normative;
j) încălcarea prevederilor din documentele normative referitoare la exigenţele
esenţiale;
k) recepţionarea construcţiei cu încălcarea prevederilor legale sau exploatarea
acesteia fără recepţie;
l) necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a construcţiei conform
prevederilor legale; neîndeplinirea termenelor-limită prevăzute de legislaţia în
vigoare în domeniul urbanismului sau neîndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor
cuprinse în actele de control

se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 20 la 40 de unităţi,


cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 30 la 60 de unităţi.

(2) Încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în construcţii prin:


a) stabilirea, în cadrul expertizei tehnice, a unor proiecte sau lucrări de
construcţie, a unor soluţii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al
construcţiilor corespunzător exigenţelor esenţiale;
b) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea
iniţială, la terminarea lucrărilor de construcţii; neasigurarea verificării execuţiei
lucrărilor de construcţii prin diriginţi de şantier atestaţi conform prevederilor legale;
c) interzicerea sau obstrucţionarea efectuării controlului calităţii în construcţii,
neprezentarea documentelor şi actelor solicitate de persoane cu atribuţii de control,
conform prevederilor legale;
d) proiectarea, verificarea, expertiza sau realizarea construcţiilor ori
modificarea acestora fără respectarea documentelor normative privind rezistenţa şi
stabilitatea lor;
e) executarea de modificări ori demolarea integrală sau parţială a construcţiilor
cu încălcarea prevederilor privind autorizarea şi executarea acestora, neexecutarea
obligaţiilor de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor referitor la
rezistenţă şi stabilitate, neexecutarea lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi consolidare
care decurg din această urmărire;
f) realizarea de construcţii fără proiect sau pe baza proiectelor neverificate de
specialiştii verificatori de proiecte atestaţi conform prevederilor legale;
g) realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări care pot
afecta exigenţele esenţiale fără proiect verificat de specialiştii verificatori de proiecte
atestaţi conform prevederilor legale;
h) organizarea necorespunzătoare şi neaplicarea sistemului de conducere şi
asigurare a calităţii, inclusiv realizarea de construcţii fără responsabili tehnici atestaţi
conform prevederilor legale;
i) falsificarea sau întocmirea incorectă a documentelor de execuţie şi a celor
de încercare şi analiză în construcţie, fabricarea şi comercializarea materialelor şi
articolelor de construcţie fără documentele de confirmare a calităţii;
j) neglijarea sau neîndeplinirea prescripţiilor Inspecţiei de Stat în Construcţii

se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 30 la 50 de unităţi,


cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 50 la 75 de unităţi, cu
sau fără privarea persoanei juridice de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de
la 3 luni la un an.

Articolul 166. Construcţiile neautorizate

Executarea construcţiilor de orice categorie, a lucrărilor de modificare,


reamenajare, consolidare şi reparaţie capitală a clădirilor şi edificiilor fără certificatul
de urbanism şi autorizaţia de construire, precum şi a construcţiilor ce cad sub
incidenţa legislaţiei privind calitatea în construcţii fără licenţă eliberată în modul
stabilit, se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 100 la 150 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 400 la 500 de
unităţi.

Notă: Se consideră neautorizate construcţiile de orice categorie, indiferent de tipul de


proprietate, precum şi lucrările de modificare, reamenajare, consolidare şi reparaţie capitală a
clădirilor, executate fără certificat de urbanism şi autorizaţie de construire.

Articolul 167. Încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei


în localităţile urbane

Încălcarea regulilor de asigurare, în modul stabilit de către autoritatea


administraţiei publice locale, a curăţeniei în localităţile urbane se sancţionează cu
avertisment sau cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 5 la 10 unităţi sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore.

Articolul 168. Vătămarea sau tăierea samavolnică a vegetaţiei


din zonele verzi ale localităţilor urbane

Vătămarea vegetaţiei din spaţiile verzi, tăierea sau strămutarea ei, fără
permisiunea autorităţii administraţiei publice locale, în alte locuri în timpul efectuării
construcţiilor pe unele porţiuni de teren care, în momentul construcţiei, au zone verzi,
precum şi neluarea de măsuri pentru protecţia zonelor verzi aflate în administrare,
atitudinea neglijentă faţa de ele se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice,
de la 50 la 100 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20
la 60 de ore, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 200 la
300 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi cu
sau fără privarea, în cele 3 cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la
3 luni la un an.
Capitolul XI
CONTRAVENŢII ÎMPOTRIVA AGRICULTURII,
VETERINĂRIEI ŞI ZOOTEHNIEI
Articolul 169. Daunele provocate semănăturilor, plantaţiilor
sau recoltei de culturi agricole

(1) Daunele provocate semănăturilor, plantaţiilor sau recoltei strînse de culturi


agricole ce se află în cîmp de către vite sau păsări se sancţionează cu amendă,
aplicată proprietarului de vite sau de păsări ori persoanei responsabile de ele, de 10
unităţi.

(2) Trecerea prin semănături sau alte plantaţii cu autovehicule se sancţionează


cu amendă de 20 unităţi.

Articolul 170. Încălcarea normelor tehnice privind producerea


şi comercializarea seminţelor

Producerea şi/sau comercializarea seminţelor neconforme, după calitate,


standardelor în vigoare sau fără actele de confirmare a calităţilor de soi şi culturale se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 250 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la 300 de unităţi cu sau fără
privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni
la un an, cu sau fără afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare.

Articolul 171. Producerea şi comercializarea neautorizată


sau fără documentaţie a materialului de înmulţire
şi săditor pomicol şi bacifer, falsificarea lui
Producerea şi comercializarea neautorizată a materialului de înmulţire şi
săditor pomicol şi bacifer, fără documentaţie sau cu documentaţie întocmită cu
încălcarea cerinţelor stabilite; falsificarea materialului de înmulţire şi săditor pomicol
şi bacifer se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 25 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 70 de unităţi.

Articolul 172. Înfiinţarea plantaţiilor cu suprafaţă de peste 0,5 hectare


fără proiect, cu material săditor necertificat
sau de soiuri şi tipuri de portaltoi neraionate

Înfiinţarea plantaţiilor cu suprafaţa de peste 0,5 hectare fără proiect, cu


material săditor necertificat sau de soiuri şi tipuri de portaltoi neraionate se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 20 de unităţi, cu amendă,
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 70 de unităţi.

Articolul 173. Defrişarea neautorizată a plantaţiilor pomicole şi bacifere

Defrişarea neautorizată a plantaţiilor pomicole şi bacifere cu suprafaţă de peste


0,5 hectare se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 25 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de 150 de unităţicu sau fără privarea, în ambele
cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.

Articolul 174. Nerespectarea regimului fitosanitar şi de carantină,


încălcarea tehnologiei de cultivare a plantaţiilor
pomicole şi bacifere

Nerespectarea regimului fitosanitar şi de carantină, încălcarea tehnologiei de


cultivare a plantaţiilor pomicole şi bacifere, soldată cu pierderi materiale
considerabile sau cu distrugerea plantaţiilor, se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de 25 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de 75 de unităţi.

Articolul 175. Neexecutarea sau încălcarea regulilor


de efectuare a măsurilor obligatorii
de combatere a organismelor dăunătoare

(1) Neexecutarea sau încălcarea regulilor de efectuare a măsurilor obligatorii


de combatere a organismelor dăunătoare, fapt ce a condiţionat apariţia şi răspîndirea
în masă a bolilor, vătămătorilor şi buruienilor, se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de 45 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de 250 de unităţi.

(2) Utilizarea chimicalelor pentru protecţia culturilor agricole şi silvice, în


conformitate cu normele în vigoare, fără avertizarea deţinătorilor de albine se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 20 de unităţi, cu amendă,
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 30 de unităţi.

Articolul 176. Scoaterea materialelor fără control de carantină şi tratare

Scoaterea din porturile fluviale (debarcadere) de frontieră, din staţiile de cale


ferată, din gările (staţiile) auto, din aeroporturi şi din alte puncte de frontieră a
materialelor aduse din străinătate, fără controlul de carantină şi fără tratare, atunci
cînd un astfel control şi o astfel de tratare sînt obligatorii, conform prevederilor
legislaţiei, se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 50 la 70 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere de la 70 la 100 de
unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită
activitate de la 3 luni la un an.

Articolul 177. Neadoptarea de măsuri în vederea stîrpirii cînepei sălbatice

Neadoptarea, de către beneficiarul de folosinţă a pămîntului, de măsuri în


vederea stîrpirii cînepei sălbatice se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la
5 la 10 unităţi sau cu sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60
de ore.

Articolul 178. Împiedicarea lucrătorilor din Serviciul de Stat pentru


Protecţia Plantelor de a exercita supraveghere fitosanitară

Împiedicarea, în orice mod, a lucrătorilor din Serviciul de Stat pentru Protecţia


Plantelor de a-şi exercita funcţiile de supraveghere fitosanitară se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de 50 de unităţi sau cu amendă, aplicată persoanei
cu funcţie de răspundere, de 150 de unităţi.

Articolul 179. Încălcarea regulilor şi normelor sanitaro-veterinare

Încălcarea regulilor şi normelor sanitaro-veterinare, nerespectarea rigorilor de


carantină, antiepizootice, altor măsuri sanitaro-veterinare şi indicaţii scrise ale
specialiştilor veterinari privind ocrotirea sănătăţii animalelor, folosirea, întreţinerea şi
hrănirea lor corectă, ocrotirea sănătăţii omului contra antroprozoonozelor, precum şi
a altor cerinţe adoptate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare sau de
autoritatea administraţiei publice locale în problemele medicinii veterinare se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 45 la 50 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 100 la 120 de unităţi.

Articolul 180. Încălcarea regulilor şi normelor de reproducere


şi evidenţă a animalelor

(1) Efectuarea însămînţării artificiale a animalelor sau a transferului de


embrioni de către persoane care nu au acest drept, nerespectarea normelor
tehnologice şi instrucţiunilor ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare la
efectuarea însămînţării artificiale se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei
fizice, de 20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 30
de unităţi.

(2) Folosirea materialului biologic de reproducţie (animalelor, embrionilor,


materialului seminal congelat, ouă pentru incubaţie, grenelor) fără testarea şi
omologarea lui conform normelor în vigoare ale Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 20 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 50 de unităţi.

(3) Monta clandestină, folosirea reproducătorilor neautorizaţi pentru


însămînţare artificială sau monta nedirijată se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de 20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de 30 de unităţi.

(4) Încălcarea regulilor de evidenţă a animalelor prin falsificarea înscrierilor în


certificatul de origine, în certificatul de productivitate sau în alte evidenţe oficiale,
neprezentarea şi nedeclararea animalelor către persoanele care efectuează
recensămîntul agricol se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 20 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 40 de unităţi.

Articolul 181. Încălcarea regulilor de producere


şi comercializare a nutreţurilor

Încălcarea regulilor de producere şi comercializare a nutreţurilor de origine


vegetală, animală şi minerală se sancţionează cu avertisment sau cu amendă, aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, de 20 de unităţi.

Articolul 182. Încălcarea regulilor şi normelor tehnologice


de evaluare calitativă a animalelor şi a produselor
animaliere comercializate

(1) Încălcarea regulilor şi normelor tehnologice de evaluare calitativă a


animalelor pentru reproducere sau sacrificare se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, de 95 de unităţi.

(2) Falsificarea indicilor de componenţă fizică, chimică sau biologică a


produselor animaliere se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de 100 de unităţi, cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită
activitate de la 3 luni la un an.

Articolul 183. Încălcarea modului stabilit de încercare


şi raionare a soiurilor de viţă de vie
Încălcarea modului stabilit de încercare şi raionare a soiurilor de viţă de vie se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 10 unităţi.

Articolul 184. Comercializarea materialului de înmulţire şi săditor


viticol necorespunzător normelor tehnice

Comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol necorespunzător


normelor tehnice se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 25 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 75 de unităţi.

Articolul 185. Încălcarea modului stabilit de înfiinţare a plantaţiilor viticole

Înfiinţarea de plantaţii viticole pe o suprafaţă de peste 0,15 ha cu soiuri


neraionate sau cu material săditor viticol necorespunzător normelor tehnice, fie fără
proiect sau autorizaţie, sădirea de noi plantaţii viticole în locul celor defrişate pînă la
expirarea a 3 ani de la defrişare se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice,
de 25 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 75 de
unităţi.

Articolul 186. Încălcarea modului stabilit de trecere la pierderi


şi de defrişare a plantaţiilor viticole

Încălcarea modului stabilit de legislaţie de trecere la pierderi şi de defrişare a


plantaţiilor viticole se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 25 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 75 de unităţi.

Capitolul XII

CONTRAVENŢII ÎMPOTRIVA REGIMULUI DIN TRANSPORTURI

Articolul 187. Încălcarea normelor de capacitate a traficului de pasageri

Încălcarea normelor de capacitate a traficului de pasageri de către conducătorul


maxi-taxiului, al autobuzului de rută interurbană sau internaţională se sancţionează cu
amendă de 10 unităţi.

Articolul 188. Încălcarea regulilor de securitate


a circulaţiei transportului feroviar

(1) Punerea pe liniile de cale ferată a unor obiecte, ce ar putea duce la


deranjarea circulaţiei trenurilor, se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

(2) Deteriorarea intenţionată a liniei de cale ferată, a perdelelor forestiere de


protecţie, a paravanelor, grilajelor de protecţie contra zăpezii şi a altor obiective,
construcţii de deservire a căilor ferate, a instalaţiilor de semnalizare şi de
telecomunicaţii se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

(3) Încălcarea regulilor de trecere a transportului cu tracţiune animală şi de


mînare a vitelor peste liniile de cale ferată, precum şi de păşunare a vitelor în
apropierea liniilor de cale ferată, se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la
3 la 5 unităţi.
(4) Traversarea de către pietoni a liniilor de cale ferată în locuri interzise sau
încălcarea regulilor de traversare în locurile indicate se sancţionează cu avertisment
sau cu amendă de la 1 la 3 unităţi.

Articolul 189. Încălcarea regulilor de navigaţie


(1) Încălcarea regulilor de navigaţie în apele interioare, a normelor de
capacitate a navelor pentru pasageri, transportarea pasagerilor cu nave nedestinate
unui astfel de transport, nerespectarea regulilor de securitate a pasagerilor la
îmbarcare, în cursă şi la debarcare, folosirea navelor la lucrări neprevăzute iniţial în
destinaţia lor, lipsa actelor de bord, conducerea navelor cu vicii, a căror exploatare
este interzisă sau a navelor reutilate fără autorizaţie, încălcarea regulilor de încărcare,
descărcare, de arimare şi de stivuire a încărcăturilor în porturi, deteriorarea
intenţionată a construcţiilor hidrotehnice, neîngrădirea instalaţiilor cu semne de
navigaţie (de zi şi de noapte), încălcarea regulilor de intrare şi ieşire din port, de trafic
şi de staţionare a navelor în rada portului se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 20 la 30 de unităţi, cu sau fără privarea de dreptul de a
desfăşura o anumită activitate de un an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la
200 la 300 de unităţi.

(2) Distrugerea, deteriorarea, smulgerea, mutarea intenţionată a semnelor de


navigaţie plutitoare şi riverane fără permisiunea lucrătorilor căii de navigaţie,
instalarea de garduri şi de alte instrumente de pescuit dincolo de locurile stabilite în
acest scop, fără a se coordona cu serviciul tehnic al căii de navigaţie, se sancţionează
cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

(3) Efectuarea fără permisiune a lucrărilor de scafandrier, de drenaj şi de foraj


în apele portuare, nerespectarea regulilor de semnalizare în timpul unor astfel de
lucrări se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 5 la 10 unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

(4) Încălcarea de către personalul navelor fluviale a regulilor de navigaţie şi de


staţionare a navelor pe porţiunea de rîu între două praguri, în rade şi în porturi,
emiterea necondiţionată a semnalelor luminoase şi sonore, purtarea luminilor şi
semnelor de navigaţie necorespunzătoare se sancţionează cu amendă, de la 20 la
40 de unităţi.
Articolul 190. Încălcarea regulilor de securitate a zborurilor
(1) Amplasarea în zona aerodromului a unor indicatoare şi instalaţii similare
indicatoarelor şi instalaţiilor de marcaj folosite pentru distingerea aerodromurilor sau
aprinderea unor materiale pirotehnice fără permisiunea administraţiei aeroportului,
sau instalarea unor obiecte contribuind la aglomerarea în masă a păsărilor, ceea ce
prezintă un pericol pentru zborurile aeronavelor, se sancţionează cu amendă de la 40
la 50 de unităţi.

(2) Nerespectarea regulilor de amplasare a indicatoarelor şi a instalaţiilor


pentru marcaj de noapte şi de zi pe clădiri şi pe alte construcţii se sancţionează cu
amendă de la 5 la 10 unităţi.

(3) Deteriorarea intenţionată a utilajelor de aerodrom, a indicatoarelor de


aerodrom, a aeronavelor şi a utilajelor lor se sancţionează cu amendă de la 40 la
50 de unităţi.

(4) Trecerea sau aflarea fără permisiune pe teritoriul aeroportului, cu excepţia


aerogării, pe teritoriul aerodromului, al obiectivelor de radiosemnalizare şi de
semnalizare optică a zborurilor se sancţionează cu amendă de la 3 la 5 unităţi.

Articolul 191. Încălcarea regulilor de zbor al aeronavelor

Încălcarea regulilor de zbor al aeronavelor se sancţionează cu amendă de 100


de unităţi.

Articolul 192. Încălcarea regulilor traficului de încărcături


periculoase, de mare gabarit sau supragrele

(1) Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (inflamabile,


explozive), de mare gabarit sau supragrele cu vehicule se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, de la 50 la 100 de unităţi.

(2) Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase, de mare gabarit


sau supragrele pe cale ferată se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de
la 20 la 30 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de
unităţi.

(3) Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase, de mare gabarit


sau supragrele cu nave pe ape interioare se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 15 la 25 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de
la 100 la 200 de unităţi.
(4) Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase, de mare gabarit
sau supragrele cu aeronave se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la
30 la 40 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la 300 de unităţi.

Articolul 193. Încălcarea regulilor de asigurare a integrităţii încărcăturilor

(1) Deteriorarea intenţionată a materialului rulant, a containerelor, mijloacelor


flotante şi a altor mijloace de transport, destinate traficului de încărcături, precum şi a
dispozitivelor de trafic, se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi.

(2) Deteriorarea sigiliului şi a dispozitivelor de închidere ale vehiculelor,


remorcilor, containerelor, vagoanelor de marfă, calelor şi ale altor magazii de nave şi
aeronave, deteriorarea unităţilor de încărcături sau ambalajului lor, a pachetelor,
grilajelor de la magaziile de mărfuri, de la staţiile de autocamioane, de la staţiile de
cale ferată, de la punctele (rampele) de containere, din porturi (debarcadere) şi
depozite, ce se folosesc pentru executarea operaţiunilor legate de traficul de mărfuri,
inclusiv pe cale aeriană, se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

(3) Aflarea fără permisiune pe teritoriul magaziilor de mărfuri, al punctelor


(rampelor) de containere, al zonelor (sectoarelor) de manipulare a mărfurilor de la
staţiile de autocamioane, de la staţiile de cale ferată, din porturi (debarcadere), al
ecluzelor şi al depozitelor se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

Articolul 194. Deteriorarea intenţionată a transportului în comun


şi a echipamentului interior

Deteriorarea intenţionată a vehiculelor de transport în comun, a vagoanelor de


călători şi a locomotivelor, a navelor şi aeronavelor, precum şi a echipamentului lor
interior se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.

Articolul 195. Încălcarea regulilor de conduită a pasagerilor în transporturi

(1) Urcarea sau coborîrea din mersul vehiculului, trenului, călătoria pe scările,
pe acoperişul vagoanelor şi în alte locuri interzise, oprirea neautorizată, fără
necesitate, a trenului, călătoria neautorizată în tren de marfă se sancţionează cu
amendă de la 10 la 20 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de
pînă la 60 de ore.

(2) Aruncarea gunoiului şi altor obiecte pe fereastra şi uşa troleibuzului,


tramvaiului, autobuzului, maxi-taxiului, vagonului şi peste bordul navei se
sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore.
(3) Fumatul în troleibuze, tramvaie, autobuze, maxi-taxiuri, în vagoane, în
locuri neindicate pentru fumat din trenuri de lung parcurs şi în trenuri suburbane, în
nave se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi sau cu muncă neremunerată
în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore.

(4) Neîndeplinirea dispoziţiilor căpitanului aeronavei se sancţionează cu


amendă de 100 de unităţi.

Articolul 196. Călătoria fără bilet

Călătoria fără bilet cu transport urban în comun, cu autobuze interurbane şi


internaţionale, cu trenuri suburbane, cu trenuri locale şi de lung parcurs, cu nave
fluviale se sancţionează cu amendă de 10 unităţi sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore.

Articolul 197. Falsificarea biletelor şi tichetelor şi/sau comercializarea lor

Falsificarea biletelor şi tichetelor, punerea în comercializare, comercializarea


biletelor şi tichetelor false pentru transport urban în comun, cu autobuze interurbane
şi internaţionale, cu trenuri suburbane, cu trenuri locale şi de lung parcurs, cu nave
fluviale se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi.

Articolul 198. Încălcarea regulilor de înregistrare, de evidenţă


şi de folosire a navelor

(1) Încălcarea regulilor de înregistrare şi de evidenţă a navelor aflate sub


controlul căpităniei portului se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de
la 50 la 100 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la
300 de unităţi.

(2) Încălcarea regulilor de folosire a navelor şi a debarcaderelor se


sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi cu sau fără privarea de dreptul de a
desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.

Articolul 199. Admiterea spre exploatare a vehiculelor,


locomotivelor şi vagoanelor, navelor, aeronavelor
cu încălcarea regulilor de exploatare

Admiterea spre exploatare a vehiculelor, locomotivelor şi vagoanelor, navelor,


aeronavelor care au vicii (cu excepţia vehiculelor fără autopropulsie), din care cauză
este interzisă exploatarea lor, sau a celor reutilate fără autorizaţia de rigoare,
neînregistrate în modul stabilit, sau a celor care nu au trecut controlul tehnic de stat se
sancţionează cu amendă de 150 de unităţi.
Articolul 200. Încălcarea regulilor de exploatare tehnică a maşinilor
cu autopropulsie şi a regulilor de securitate tehnică

Încălcarea regulilor de exploatare tehnică a tractoarelor, combinelor, a altor


maşini agricole cu autopropulsie, a maşinilor de construcţie a drumurilor, precum şi a
regulilor de securitate tehnică, se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice,
de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la
300 de unităţi.

Articolul 201. Încălcarea regulilor de securitate în construcţia,


exploatarea şi repararea conductelor magistrale

Încălcarea regulilor de securitate în construcţia, exploatarea şi repararea


conductelor magistrale se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi, cu sau
fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.

Articolul 202. Deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel,


altor instalaţii rutiere, nerespectarea regulilor
de întreţinere a acestora

(1) Încălcarea regulilor de întreţinere a autodrumurilor de folosinţă publică, a


pasajelor de nivel şi a altor instalaţii rutiere într-o stare de securitate pentru circulaţie
sau neluarea de măsuri pentru oprirea ori limitarea la timp a circulaţiei pe sectoare
rutiere a căror folosinţă ameninţă securitatea circulaţiei, sau murdărirea
îmbrăcămintei rutiere se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de la 10 la 50 de unităţi.

(2) Deteriorarea intenţionată a autodrumurilor de folosinţă publică, pasajelor de


nivel, altor instalaţii rutiere sau a mijloacelor tehnice de dirijare a circulaţiei rutiere,
precum şi crearea intenţionată de obstacole pentru circulaţia rutieră, se sancţionează
cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

Articolul 203. Încălcarea regulilor de folosire a drumurilor pentru vehicule

(1) Circulaţia pe drumurile naţionale a vehiculelor cu şenile, cu tracţiune


animală, precum şi a celor neechipate corespunzător, care duc încărcături a căror
scurgere poate provoca murdărirea îmbrăcămintei rutiere sau acoperirea ei cu gheaţă
în perioada de iarnă, sau diminuarea siguranţei circulaţiei rutiere se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 20 la 30 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 50 la 100 de unităţi.

(2) Nerespectarea restricţiilor de tonaj sau de gabarit menite să protejeze


drumurile sau lucrările de artă aferente se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei
fizice, de la 20 la 30 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 50 la 100
de unităţi.
Articolul 204. Blocarea intenţionată a arterelor de transport

(1) Blocarea intenţionată a arterelor de transport prin crearea de obstacole, prin


stabilirea de posturi sau prin alte mijloace, care au provocat sau ar fi putut provoca
dereglarea funcţionării normale a transportului auto, feroviar, fluvial se sancţionează
cu amendă de la 50 la 100 de unităţi.

(2) Acţiunile de la alin.(1), însoţite de pericol pentru viaţa sau sănătatea


oamenilor, ori săvîrşite în urma înţelegerii prealabile a unui grup de persoane, ori
însoţite de controlul nelegitim al încărcăturii, bagajului sau documentelor, dacă nu
constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi cu sau fără
privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.

Articolul 205. Încălcarea regulilor de protecţie a benzii de separaţie


şi a regulilor de folosire a terenurilor din zona
de protecţie a drumurilor

(1) Aratul unor porţiuni de teren, cositul ierbii, tăierea şi vătămarea plantaţiilor,
desţelenirea şi excavarea solului, evacuarea apelor de canalizare, industriale,
ameliorative şi cele de scurgere din instalaţii de evacuare a apei şi din rezervoare
efectuate pe banda de separaţie a drumurilor auto fără coordonare cu autorităţile
rutiere, aţîţarea focului pe banda de separaţie şi mai aproape de 100 de metri de
poduri de lemn se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

(2) Executarea de împrejmuiri, plantarea de arbori, ceea ce poate provoca


înzăpezirea sau inundarea drumului ori împiedică vizibilitatea, amplasarea în zona de
protecţie a drumului de construcţii, instalaţii şi panouri publicitare fără autorizarea
autorităţii de administrare a drumurilor auto se sancţionează cu amendă de la 5 la
10 unităţi.

(3) Executarea fără autorizaţie în zona de protecţie a drumului a unor lucrări


care ar periclita stabilitatea şi integritatea lui se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la
100 la 200 de unităţi.

(4) Comerţul fără autorizaţie în zona drumului public se sancţionează cu


amendă de la 5 la 10 unităţi.

Articolul 206. Neîndeplinirea de către proprietarii sau persoanele


care gestionează o proprietate a obligaţiilor
de amenajare, reparare şi curăţire

Neîndeplinirea de către proprietarii sau persoanele care gestionează o


proprietate a obligaţiilor, prescrise în mod expres de către autoritatea administraţiei
publice locale, de amenajare, reparare şi curăţire regulată a pistelor pentru pietoni şi a
punţilor de trecere din terenul dat în seama lor, învecinat cu banda de separaţie a
drumurilor, neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere în stare tehnică bună şi în
curăţenie a barierelor de la marginea terenului dat în seama lor sau a căilor de acces
la drumul de folosinţă generală, inclusiv a punţilor de trecere, se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 5 la 10 unităţi, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, de la 50 la 100 de unităţi.

Capitolul XIII

CONTRAVENŢII ÎMPOTRIVA CIRCULAŢIEI RUTIERE

Articolul 207. Încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor

(1) Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice în sistemul de frînare sau în


mecanismul de direcţie, la dispozitivele de iluminare ori semnalizare, exploatarea
vehiculelor reutilate fără autorizaţia de rigoare se sancţionează cu amendă de la 10 la
20 de unităţi.

(2) Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice a căror exploatare este interzisă


prin regulile de circulaţie rutieră, cu excepţia defectelor menţionate la alin.(1), se
sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

Articolul 208. Încălcarea regulilor înmatriculării sau înregistrării


de stat şi a trecerii reviziei tehnice a vehiculelor

(1) Încălcarea regulilor înmatriculării sau înregistrării de stat a vehiculelor se


sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

(2) Conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat sau înregistrat în modul
stabilit sau nu a fost supus reviziei tehnice, sau în lipsa poliţei de asigurare obligatorie
de răspundere civilă se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

Articolul 209. Conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor de amplasare


a numerelor de înmatriculare sau fără acestea

(1) Conducerea unui vehicul cu numărul de înmatriculare indescifrabil,


nestandardizat sau amplasat cu încălcarea cerinţelor standardului înmatriculării de
stat se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

(2) Conducerea unui vehicul fără număr de înmatriculare se sancţionează cu


amendă de la 20 la 30 de unităţi.
(3) Atribuirea unui număr de înmatriculare fals şi conducerea, cu bună ştiinţă, a
vehiculului cu un astfel de număr se sancţionează cu privarea de dreptul de a conduce
vehicul de la un an la 2 ani.

(4) Nesemnalizarea vehiculului cu semnul distinctiv corespunzător


regulamentului se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

(5) Nemenţinerea în stare curată a dispozitivelor de iluminare, semnalizare, a


seturilor reflectorizante a sticlelor de la portierele din faţă şi a parbrizului se
sancţionează cu avertisment.

Articolul 210. Conducerea vehiculului de către o persoană care nu posedă


permis de conducere de categoria respectivă

(1) Conducerea vehiculului fără permis de conducere (cu excepţia instruirii, în


prezenţa instructorului) sau cu permis de conducere fără categoria corespunzătoare
vehiculului se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi.

(2) Conducerea unui vehicul de către o persoană privată de dreptul de a


conduce se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi.

(3) Predarea cu bună ştiinţă a conducerii vehiculului către o persoană care nu


are permis de conducere (cu excepţia instruirii, în prezenţa instructorului), care este
privată de acest drept sau care are permis de conducere fără categoria
corespunzătoare vehiculului se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi.

Articolul 211. Conducerea vehiculului de către o persoană


care nu are asupra sa permis de conducere

(1) Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de


conducere sau act de înmatriculare de stat a vehiculului se sancţionează cu
avertisment (şi) sau cu amendă de 5 unităţi.

(2) Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are asupra sa


permis de conducere se sancţionează cu avertisment şi/sau cu amendă de 5 unităţi.

Articolul 212. Conducerea vehiculului în stare de beţie produsă de alcool


sau de alte substanţe, predarea conducerii lui către
o persoană care se află în stare de beţie produsă de alcool
sau de alte substanţe

(1) Conducerea vehiculului de către o persoană care se află în stare de beţie


produsă de alcool ce depăşeşte gradul minim admisibil stabilit de Guvern se
sancţionează cu privarea de dreptul de a conduce vehicul pe o perioadă de 6 luni.
(2) Conducerea unui vehicul de o persoană în stare de beţie produsă de alcool
ce depăşeşte gradul avansat de alcoolemie stabilit de Guvern sau în stare de beţie
produsă de alte substanţe se sancţionează cu privarea de dreptul de a conduce vehicul
de un an.

(3) Predarea cu bună ştiinţă a conducerii unui vehicul către o persoană care se
află în stare de beţie produsă de alcool ce depăşeşte gradul minim admisibil stabilit de
Guvern se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi.

(4) Predarea cu bună ştiinţă a conducerii unui vehicul către o persoană care se
află în stare de beţie produsă de alcool ce depăşeşte gradul avansat de alcoolemie
stabilit de Guvern sau în stare de beţie produsă de alte substanţe se sancţionează cu
privarea de dreptul de a conduce vehicul de la 6 luni la un an.

Articolul 213. Eschivarea conducătorului de vehicul de la proba


de determinare a stării de beţie produsă de alcool
sau de alte substanţe

Eschivarea conducătorului de vehicul de la proba de determinare a stării de


beţie produsă de alcool sau de alte substanţe, date fiind temeiuri rezonabile de a
presupune o astfel de stare, se sancţionează cu privarea de dreptul de a conduce
vehicul de un an.

Articolul 214. Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă,


căştii de protecţie a motociclistului şi a regulilor
privind convorbirile radiotelefonice

(1) Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă şi a căştii de


motociclist se sancţionează cu amendă de 5 unităţi.

(2) Purtarea convorbirilor radiotelefonice în necorespundere cu cerinţele


regulamentului se sancţionează cu amendă de 5 unităţi.

Articolul 215. Depăşirea vitezei, stabilite pe sectorul respectiv de drum

(1) Depăşirea vitezei de circulaţie, stabilite pe sectorul respectiv de drum, de la


10 la 20 km/oră se sancţionează cu amendă de 5 unităţi.

(2) Depăşirea vitezei de circulaţie, stabilite pe sectorul respectiv de drum, de la


20 la 40 km/oră se sancţionează cu amendă de 10 unităţi.

(3) Depăşirea vitezei de circulaţie, stabilite pe sectorul respectiv de drum, de


peste 40 km/oră se sancţionează cu amendă de 15 unităţi.
Articolul 216. Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de
traversare a liniei de cale ferată prin pasajul de la nivel cu ea

Încălcarea de către conducătorul vehiculului a regulilor de traversare a liniei de


cale ferată prin pasajul de la nivel cu ea se sancţionează cu amendă de la 10 la
20 de unităţi.

Articolul 217. Încălcarea regulilor de oprire şi neacordarea de prioritate


pietonilor şi altor participanţi la traficul rutier

(1) Oprirea în locuri interzise se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de


5 unităţi.

(2) Staţionarea sau parcarea în locuri interzise se sancţionează cu amendă de 10


unităţi.

(3) Neacordarea de prioritate pietonilor sau cicliştilor, conform prevederilor


legale, se sancţionează cu amendă de 10 unităţi.

(4) Nerespectarea regulilor de circulaţie prin zonele rezidenţiale se


sancţionează cu amendă de 10 unităţi.

Articolul 218. Nerespectarea de către conducătorul de vehicul


a indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare
a priorităţii de trecere

(1) Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a indicatoarelor rutiere de


prioritate, a indicatoarelor de interzicere şi de sens obligatoriu, a marcajului de pe
partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulaţie, de
depăşire a vehiculelor, a exigenţelor de folosire a dispozitivelor de iluminat la
căderea întunericului sau în condiţii de vizibilitate redusă de circulaţie pe autostrăzi
se sancţionează cu amendă de la 3 la 5 unităţi.

(2) Neglijarea de către conducătorul de vehicul a semnalului de interzicere al


semaforului sau a gestului de interzicere al agentului de circulaţie se sancţionează cu
amendă de la 10 la 20 de unităţi.

Articolul 219. Neîndeplinirea de către conducătorul de vehicul a indicaţiei


legale de a opri vehiculul şi de acordare a priorităţii
de trecere vehiculelor cu regim prioritar de circulaţie

(1) Neîndeplinirea de către conducătorul de vehicul a indicaţiei legale date de


poliţist de a opri vehiculul se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.
(2) Neacordarea priorităţii de trecere vehiculului cu farurile de semnalizare
avînd lumina albastră sau roşie şi cu dispozitivele de semnalizare sonoră specială în
funcţiune (vehiculelor cu regim prioritar de trecere) se sancţionează cu amendă de la
20 la 30 de unităţi

Notă. Indicaţia poliţistului, îmbrăcat în uniformă, de a opri vehiculul se dă prin


semnalizarea cu mîna sau cu bastonul de semnalizare, sau prin megafon, astfel încît să fie asigurată
vizibilitatea acţiunilor lui pentru a se evita o situaţie de avarie.

Articolul 220. Încălcarea regulilor de circulaţie rutieră


soldată cu cauzarea de leziuni corporale uşoare

Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră


soldată cu cauzarea de leziuni corporale uşoare victimei se sancţionează cu amendă
de 50 de unităţi.

Articolul 221. Părăsirea locului unde s-a produs accidentul rutier

Părăsirea de către conducătorul de vehicul a locului unde s-a produs accidentul


rutier în care este implicat se sancţionează cu privarea de dreptul de a conduce
vehicul de un an.

Articolul 222. Încălcarea dispoziţiilor din regulament care a generat


pericolul unui accident de circulaţie

(1) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor din regulament,


prevăzute la art.216 şi art.217, care a generat pericolul unui accident de circulaţie se
sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 1 la 3 unităţi.

(2) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor din regulament,


prevăzute la art.216 şi art.217, care a generat un accident de circulaţie se sancţionează
cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

Notă: Este accident de circulaţie cazul în care sînt implicate unul sau mai multe vehicule
aflate în circulaţie pe drum public în urma căruia au decedat ori sînt traumate persoane, ori sînt
cauzate prejudicii materiale.

Articolul 223. Încălcarea regulilor de circulaţie de către pietoni


şi alţi participanţi la circulaţia rutieră

(1) Ignorarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a traficului rutier,


traversarea părţii carosabile a drumului sau deplasarea pe ea în locuri neindicate,
nerespectarea indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interzicere şi de
sens obligatoriu, a regulilor de deplasare pe autostrăzi a motocicliştilor, bicicliştilor,
vizitiilor şi a altor persoane care se folosesc de drum se sancţionează cu avertisment
sau cu amendă de la 1 la 2 unităţi.
(2) Încălcarea de către persoanele indicate la alin.(1) a dispoziţiilor din
regulament care a generat o situaţie de avarie se sancţionează cu amendă de la 5 la
10 unităţi.

(3) Încălcarea de către persoanele indicate la alin.(1) a dispoziţiilor din


regulament care a cauzat deteriorarea vehiculului sau leziuni corporale uşoare
victimei se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

Capitolul XIV

CONTRAVENŢII ÎMPOTRIVA TELECOMUNICAŢIILOR ŞI INFORMATICII

Articolul 224. Activitatea desfăşurată în domeniul telecomunicaţiilor


fără licenţă (autorizaţie) ori cu licenţă (autorizaţie)
a căror acţiune este suspendată sau a încetat

(1) Desfăşurarea activităţii în domeniul telecomunicaţiilor sau utilizarea


frecvenţei radio fără licenţă (autorizaţie) eliberată de organul abilitat se sancţionează
cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

(2) Continuarea activităţii după suspendarea sau limitarea sferei de acţiune a


licenţei ori după încetarea valabilităţii autorizaţiei eliberate de organul abilitat se
sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi.

(3) Furnizarea pentru comercializare sau comercializarea echipamentelor şi


cablurilor pentru necesităţile telecomunicaţiilor, informaticii şi activităţii poştale
necertificate şi nemarcate în conformitate cu procedura de certificare de către
organismul de certificare a produselor din domeniul telecomunicaţiilor, informaticii
şi activităţii poştale se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi, cu sau fără
privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.

(4) Instalarea sau utilizarea echipamentelor de radiocomunicaţii în vehicule


fără autorizaţie eliberată de organul abilitat se sancţionează cu amendă de la 10 la
20 de unităţi.

Articolul 225. Transmiterea către o altă persoană a frecvenţei radio


asignate sau a licenţei (autorizaţiei)

Transmiterea către o altă persoană a frecvenţei radio asignate sau a licenţei


(autorizaţiei) eliberate de organul abilitat se sancţionează cu amendă de la 20 la
30 de unităţi.
Articolul 226. Utilizarea sau conectarea la reţelele de telecomunicaţii
a echipamentelor şi cablurilor de telecomunicaţii
necertificate şi nemarcate

Utilizarea sau conectarea la reţelele de telecomunicaţii a echipamentelor şi


cablurilor de telecomunicaţii necertificate şi nemarcate de organul abilitat se
sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

Articolul 227. Conectarea neautorizată sau admiterea conectării


neautorizate la reţelele de telecomunicaţii

Conectarea neautorizată sau admiterea conectării neautorizate a aparatelor


telefonice sau a altor echipamente terminale la liniile de abonat sau la taxofoane, a
aparatelor de radio, televizoarelor şi a altor mijloace de telecomunicaţii la reţelele de
telecomunicaţii radiofonice sau televizate se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la
50 la 100 de unităţi.

Articolul 228. Refuzul neîntemeiat al titularului de licenţă (autorizaţie)


de a conecta la reţeaua sa de telecomunicaţii reţeaua
de telecomunicaţii a unui alt titular de licenţă (autorizaţie)

Refuzul neîntemeiat al titularului de licenţă (autorizaţie) de a conecta, conform


condiţiilor stabilite în licenţă (autorizaţie), la reţeaua sa de telecomunicaţii reţeaua de
telecomunicaţii a unui alt titular de licenţă (autorizaţie) se sancţionează cu amendă de
la 20 la 30 de unităţi.

Articolul 229. Încălcarea normelor de emisie electromagnetică şi de


perturbaţii industriale admisibile pentru radiorecepţie,
împiedicarea recepţionării programelor audiovizualului
sau a funcţionării echipamentelor şi liniilor de telecomunicaţii

Încălcarea normelor de emisie electromagnetică şi de perturbaţii industriale


admisibile pentru radiorecepţie, împiedicarea recepţionării programelor
audiovizualului sau a funcţionării echipamentelor şi liniilor de telecomunicaţii se
sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

Articolul 230. Încălcarea regulilor de protecţie a liniilor de telecomunicaţii

Încălcarea regulilor de protecţie a liniilor şi instalaţiilor de telecomunicaţii prin


fir şi cablu se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la 300 de unităţi.
Articolul 231. Crearea şi operarea mijloacelor de telecomunicaţii
susceptibile să cauzeze prejudicii sănătăţii

Crearea şi operarea, în mod ilegal, a mijloacelor de telecomunicaţii susceptibile


să cauzeze prejudicii sănătăţii oamenilor care locuiesc în zona lor de influenţă se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 20 la 30 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 50 la 100 de unităţi.

Articolul 232. Francarea trimiterilor poştale cu mărci poştale


utilizate sau neautorizate

Francarea trimiterilor poştale cu mărci poştale utilizate sau neautorizate de


Ministerul Dezvoltării Informaţionale se sancţionează cu amendă de la 3 la 5 unităţi.

Articolul 233. Confecţionarea pentru desfacere sau desfacerea


cu bună ştiinţă a mărcilor poştale false, a clişeelor
maşinilor de francare sau a sigiliilor poştale

Confecţionarea pentru desfacere sau desfacerea cu bună ştiinţă a mărcilor


poştale false, a clişeelor maşinilor de francare sau a sigiliilor poştale se sancţionează
cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

Articolul 234. Executarea lucrărilor de amenajare şi de transferare


a reţelelor de telecomunicaţii în timpul construcţiei
(reconstrucţiei) fără condiţii tehnice sau fără a le respecta

Executarea lucrărilor de amenajare şi de transferare a reţelelor de


telecomunicaţii în timpul construcţiei (reconstrucţiei) clădirilor, drumurilor, podurilor
şi altor imobile fără condiţiile tehnice stabilite de proprietarii reţelelor de
telecomunicaţii sau fără a le respecta se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei
fizice, de la 15 la 25 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 50 la 100
de unităţi.

Articolul 235. Executarea fără autorizaţie a lucrărilor de construcţie


în zonele de protecţie a liniilor, cablurilor
şi instalaţiilor de telecomunicaţii

Executarea lucrărilor de construcţie în zonele de protecţie a liniilor, cablurilor


şi instalaţiilor de telecomunicaţii fără autorizaţia proprietarului acestor linii, cabluri şi
instalaţii se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 50 la 100 de unităţi.
Articolul 236. Deteriorarea intenţionată sau deschiderea
neautorizată a dispozitivelor şi a construcţiilor
destinate serviciilor poştale

Deteriorarea intenţionată sau deschiderea neautorizată a cutiilor poştale, a


automatelor poştale, a căsuţelor poştale, a altor dispozitive şi construcţii destinate
serviciilor poştale se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.

Articolul 237. Predarea spre expediere a obiectelor care prezintă pericol

Predarea spre expediere prin intermediul oricărui tip de trimitere poştală a


obiectelor fără a le declara natura reală, obiecte care, la strămutare sau transport,
prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor se sancţionează cu amendă de la 40 la
50 de unităţi.

Articolul 238. Deteriorarea intenţionată a liniilor, instalaţiilor


şi echipamentelor de telecomunicaţii

Deteriorarea intenţionată a liniilor de telecomunicaţii prin fir şi cablu, a


dulapurilor repartitoare, taxofoanelor, cabinelor telefonice, a altor instalaţii şi
echipamente de telecomunicaţii se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

Articolul 239. Încălcarea modului de editare şi difuzare


a publicaţiilor periodice şi a emisiunilor

Editarea sau difuzarea publicaţiilor periodice şi a emisiunilor de către


mijloacele de informare în masă neînregistrate sau după lichidarea ori privarea lor de
dreptul de a desfăşura o anumită activitate, în modul stabilit, se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 50 la 70 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 200 la 300 de unităţi.

Articolul 240. Editarea publicaţiilor fără casetă tehnică

Editarea şi/sau difuzarea publicaţiilor fără casetă tehnică, precum şi indicarea


cu bună ştiinţă a unor date false, se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi.

Capitolul XV

CONTRAVENŢII ÎMPOTRIVA ACTIVITĂŢII ECONOMICE

Articolul 241. Împiedicarea activităţii de întreprinzător


Refuzul nefondat de a înregistra ori de a reînregistra activitatea de
întreprinzător, restricţia drepturilor sau intereselor întreprinzătorului indiferent de
tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi limitarea independenţei
activităţii de întreprinzător sau o altă imixtiune în această activitate, dacă acţiunile
menţionate au fost întreprinse cu uzul atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu
amendă de la 40 la 50 de unităţi.

Articolul 242. Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător

(1) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea corespunzătoare


la autorităţile autorizate prin lege, ori cu certificatul de înregistrare declarat nevalabil
se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 25 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 15 la 35 de unităţi.

(2) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără a fi înregistrată la organul


fiscal pentru atribuirea codului fiscal sau fără indicarea în documente a codurilor
fiscale dacă indicarea lor este prevăzută de legislaţie, sau cu folosirea unui cod fiscal
străin ori plastografiat se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de la 25 la 35 de unităţi.

(3) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare ca plătitor de cote


de asigurare socială de stat obligatorie în modul stabilit de legislaţie se sancţionează
cu amendă, aplicată persoanei responsabile de înregistrare, de la 10 la 20 de unităţi.

(4) Desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător interzise, a unei activităţi de


întreprinzător în unitate de comerţ a cărei amplasare necesită licenţă sau autorizaţie
eliberată de autoritatea administraţiei publice locale sau a unei activităţi de
întreprinzător permise exclusiv întreprinderilor de stat se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei fizice, de la 25 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, de la 50 la 100 de unităţi.

(5) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător prin intermediul filialelor,


reprezentanţelor, sucursalelor, secţiilor, magazinelor, depozitelor, unităţilor
comerciale etc. neînregistrate în modul stabilit de legislaţie se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 25 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, de la 25 la 50 de unităţi.

(6) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător cu încălcarea dreptului la firmă


(denumire), stabilit de legislaţie, şi a modului de utilizare a firmei se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 15 unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, de la 15 la 30 de unităţi.

(7) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără emblemă comercială sau


marcă de producţie obligatorii prin lege sau cu emblemă comercială ori marcă de
producţie străine se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la
20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 20 la 35
de unităţi.

(8) Prezentarea spre înregistrare de acte şi informaţie neautentice (false) se


sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 20 la 25 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 50 la 75 de unităţi.

(9) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea în termen a


modificărilor operate în actele de constituire şi a datelor privind schimbarea
conducătorului (managerului) se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice,
de la 10 la 15 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de
la 20 la 35 de unităţi.

(10) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare ca plătitor de


prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în modul stabilit de legislaţie se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei responsabile de înregistrare, de la 10 la
20 de unităţi.

Articolul 243. Achiziţionarea, păstrarea, transportul, desfacerea


sau comercializarea ilegală a valorilor materiale

Achiziţionarea, păstrarea, transportul spre comercializare sau comercializarea


mărfurilor, produselor sau a materiei prime fără dovada originii şi provenienţei lor se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 50 la 100 de unităţi.

Articolul 244. Încălcarea modului de prezentare a datelor


neaferente calculării şi vărsării impozitelor la buget

Neprezentarea în termen organelor fiscale a informaţiei despre sediul ori


despre schimbarea sediului întreprinderii, unităţilor ei (filiale, reprezentanţe,
sucursale, secţii, magazine, depozite, unităţi comerciale etc.) unde se produce, se
păstrează ori se vinde producţie (mărfuri), se execută lucrări ori se prestează servicii,
despre conturile bancare ale întreprinderii deschise în ţară şi în străinătate,
prezentarea de informaţii neveridice se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de
unităţi.

Articolul 245. Încălcarea regulilor de calculare şi vărsare a impozitelor


şi a altor obligaţii la bugetul public naţional

(1) Încălcarea regulilor stabilite de legislaţie privind calcularea şi asigurarea


achitării impozitelor şi altor obligaţii financiare, reţinerea şi virarea la buget a
impozitului pe venit, privind primirea şi vărsarea la bugetul public naţional a altor
impozite şi obligaţii financiare în locul contribuabililor se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanelor fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanelor
cu funcţie de răspundere, de la 10 la 100 de unităţi.

(2) Neachitarea impozitelor, contribuţiilor de asigurări sociale şi altor obligaţii


financiare la bugetul public naţional în termenul stabilit de legislaţie se sancţionează
cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 25 la 55 de unităţi.

(3) Neprezentarea în bănci sau în alte instituţii de credit în termenul stabilit de


legislaţie a documentelor de plată privind virarea impozitelor şi altor obligaţii
financiare la bugetul public naţional se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, de la 10 la 20 de unităţi.

(4) Diminuarea de către contribuabil a impozitelor, contribuţiilor de asigurări


sociale şi altor obligaţii financiare, ce urmează a fi vărsate la bugetul public naţional,
prin diminuarea obiectelor impozabile, prin nerespectarea regulilor stabilite în acte
legislative şi în alte acte normative privind reflectarea în conturi şi în registrele
contabile a operaţiunilor economice şi financiare sau prin încălcarea modului de
perfectare documentară a acestor operaţiuni se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, de la 20 la 30 de unităţi.

(5) Diminuarea de către contribuabil a impozitelor, contribuţiilor de asigurări


sociale şi altor obligaţii financiare, ce urmează a fi vărsate la bugetul public naţional,
prin reflectarea incorectă în contabilitate a datelor despre venituri şi cheltuieli sau
despre alte obiecte impozabile se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, de la 10 la 20 de unităţi.

(6) Diminuarea de către contribuabil a impozitelor, contribuţiilor de asigurări


sociale şi altor obligaţii financiare, ce urmează a fi vărsate la bugetul public naţional,
prin prezentarea de documente ce conţin indici denaturaţi cu bună ştiinţă, servind
temei direct sau indirect pentru diminuare, precum şi pentru rambursare (trecere în
contul plăţilor viitoare) a sumelor plătite sau percepute anterior se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 25 la 50 de unităţi.

(7) Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a cotelor de


asigurare socială de stat obligatorie în cazul retribuirii muncii în expresie bănească
sau în natură, pentru toate temeiurile şi felurile de obligaţii financiare, la care,
conform legislaţiei, se calculează cotele menţionate se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 15 la 75 de unităţi.

(8) Neprezentarea în termenele stabilite de legislaţie a dărilor de seamă privind


calcularea şi transferul contribuţiilor de asigurări sociale, a declaraţiei privind
evidenţa nominală a asiguraţilor şi a declaraţiei de asigurare se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 10 la 20 de unităţi.
(9) Nerespectarea ordinii şi modului de calculare a contribuţiei de asigurări
sociale se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi,
cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 15 la 50 de unităţi.

(10) Necomunicarea modificării termenelor de plată a contribuţiei de asigurări


sociale Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi caselor teritoriale de asigurări sociale
se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 15 la
50 de unităţi.

(11) Neîndeplinirea obligaţiei stabilite de legislaţie privind anunţarea


modificărilor survenite în acordarea de pensie se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, de la 10 la 20 de unităţi.

(12) Refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale


de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de asigurări sociale documentele
justificative şi actele de evidenţă, necesare stabilirii obligaţiilor de asigurări sociale se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 30 la
75 de unităţi.

Articolul 246. Încălcarea regulilor de calculare şi de plată a primelor


de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

(1) Nerespectarea ordinii şi modului de calculare a primelor de asigurare


obligatorie de asistenţă medicală se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, de la 15 la 50 de unităţi.

(2) Neplata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în termenul


stabilit de legislaţie se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de la 25 la 55 de unităţi.

(3) Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a primelor


de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cazul retribuirii muncii în expresie
bănească sau în natură, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi, la care, conform
legislaţiei, se calculează primele menţionate se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, de la 5 la 10 unităţi.

(4) Neprezentarea în termenele stabilite de legislaţie a dărilor de seamă privind


calcularea şi plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi a
modificărilor la listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate, se sancţionează
cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 10 la 20 de unităţi.

(5) Refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale Companiei


Naţionale de Asigurări în Medicină, ale agenţiilor ei teritoriale şi ale Serviciului
Fiscal de Stat documentele justificative şi actele de evidenţă, necesare stabilirii
obligaţiilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 30 la 75 de unităţi.

Articolul 247. Încălcarea modului de trecere la conturi şi de virare de pe ele


a mijloacelor băneşti de către instituţiile financiare

(1) Încălcarea termenelor, stabilite de legislaţie, de trecere a mijloacelor băneşti


în conturile curente în lei moldoveneşti sau în valută străină pentru efectuarea
operaţiunilor legate de activitatea de bază ale întreprinzătorilor, trecerea mijloacelor
băneşti, în numerar sau fără numerar, obţinute din comercializarea mărfurilor
(producţiei), din efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor, nemijlocit la conturile
de depozit sau la alte conturi bancare similare, evitîndu-se conturile respective, se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 10 la
20 de unităţi.

(2) Nevirarea, în termenul stabilit de legislaţie, la conturile bugetului public


naţional (incluzînd fondurile speciale) a sumelor obligaţiilor fiscale încasate de la
contribuabili de către instituţiile financiare sau de alte persoane responsabile de
perceperea impozitelor ori de persoana obligată să calculeze, să reţină şi să vireze
impozitul în locul contribuabilului se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de
unităţi.

(3) Încălcarea modului stabilit de decontare, de către instituţiile financiare, a


mijloacelor de pe conturile contribuabililor, încălcarea termenelor, stabilite de
legislaţie, de decontare a mijloacelor de pe conturile clienţilor în temeiul unei cereri
întocmite în modul cuvenit de către organul fiscal sau al unei hotărîri definitive a
instanţei de judecată (arbitrajului) se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi.

(4) Deschiderea ilegală de conturi contribuabililor, adică deschiderea de către


bănci sau de alte instituţii de credit a unor conturi curente în lei moldoveneşti sau în
valută străină pentru efectuarea operaţiunilor legate de activitatea de bază sau a unor
alte conturi bancare fără certificatul organului fiscal ori cu încălcarea cerinţelor
stabilite de lege pentru deschiderea de conturi bancare sau nenotificarea organului
fiscal de către instituţia financiară despre deschiderea de conturi contribuabililor se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere din instituţia
financiară, de la 10 la 25 de unităţi.

(5) Primirea de către instituţia financiară a documentelor de la agenţii


economici cărora nu li s-au atribuit coduri fiscale, precum şi executarea lor în lipsa
informaţiei despre atribuirea de coduri fiscale se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, de la 10 la 25 de unităţi.

Articolul 248. Comerţul cu mărfuri a căror comercializare


este interzisă sau limitată
Comerţul cu mărfuri a căror comercializare este interzisă sau limitată de
legislaţie se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 15 la 25 de
unităţi sau cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

Articolul 249. Atribuirea ilegală produselor alimentare


a proprietăţilor profilactice şi/sau curative

Atribuirea de către producători şi/sau vînzători, prin etichetare, publicitate,


produselor alimentare de proprietăţi profilactice şi/sau curative ori referirea la astfel
de proprietăţi fără avizul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale se sancţionează
cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 80 la 100 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, de la 110 la 130 de unităţi.

Articolul 250. Plasarea pe piaţă a produselor alimentare perisabile


fără indicarea datei limită de consum sau după o astfel de dată

Plasarea pe piaţă a produselor alimentare perisabile fără indicarea datei limită


de consum sau după o astfel de dată se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei
fizice, de la 120 la 150 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de la 140 la 160 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de
400 de unităţi, cu sau fără privarea, în cele 3 cazuri, de dreptul de a desfăşura o
anumită activitate de la 3 luni la un an, cu sau fără afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii
de sancţionare.

Articolul 251. Folosirea, la producerea (prepararea) de produse alimentare,


a materiei prime cu termenul de valabilitate expirat

Folosirea, la producerea (prepararea) de produse alimentare, a materiei prime


cu termenul de valabilitate expirat se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei
fizice, de la 100 la 120 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de la 120 la 140 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de
400 de unităţi cu sau fără privarea, în cele 3 cazuri, de dreptul de a desfăşura o
anumită activitate de la 3 luni la un an, cu sau fără afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii
de sancţionare.

Articolul 252. Plasarea pe piaţă a produselor alimentare pentru care


a fost decisă fortificarea, dar care nu au fost fortificate

Plasarea pe piaţă a produselor alimentare pentru care Ministerul Sănătăţii şi


Protecţiei Sociale a decis fortificarea, dar nefortificate cu nutrimentele prescrise se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 150 la
170 de unităţi.

Articolul 253. Încălcarea regulilor de exploatare a casei de înregistrare


(1) Exploatarea casei de înregistrare (maşinii de casă şi control) fără memorie
fiscală, defectată, nesigilată, neînregistrată în modul stabilit la organul fiscal se
sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

(2) Defectarea intenţionată a memoriei fiscale a casei de înregistrare sau


înlocuirea ei fără acordul organului fiscal se sancţionează cu amendă de la 40 la
50 de unităţi.

(3) Lipsa registrului casei de înregistrare pentru înregistrarea cronologică a


datelor fiscale stocate în memoria fiscală sau completarea lui neregulată se
sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

(4) Efectuarea decontărilor cu consumatorii fără aplicarea casei de înregistrare


sau emiterea bonului de casă pe care nu sînt imprimate toate elementele obligatorii,
sau nepredarea intenţionată a bonului de casă consumatorului se sancţionează cu
amendă de la 40 la 50 de unităţi.

(5) Păstrarea în sertarul pentru bani al casei de înregistrare a sumelor de bani


care nu sînt înregistrate în casă în modul stabilit se sancţionează cu amendă de la 40
la 50 de unităţi.

(6) Neimprimarea benzilor de control sau nimicirea lor pînă la expirarea


termenului de păstrare (arhivare) se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

Articolul 254. Transportul sau comercializarea mărfurilor


supuse accizelor fără marcarea cu timbre de acciz

Transportul pentru comercializare sau comercializarea mărfurilor supuse


accizelor fără marcarea lor cu timbre de acciz de modelul stabilit se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 50 la 100 de unităţi.

Articolul 255. Încălcarea modului de procurare, transport,


păstrare sau desfacere a timbrelor de acciz

Încălcarea modului de procurare, transport, păstrare sau desfacere a timbrelor


de acciz se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi.

Articolul 256. Încălcarea regulilor de comerţ în întreprinderile


de comerţ şi de alimentaţie publică, precum
şi de către persoanele fizice care se ocupă cu comerţ

(1) Înşelarea cumpărătorilor la măsurat, la cîntar, la plată se sancţionează cu


amendă de la 10 la 20 de unităţi.
(2) Vînzarea mărfurilor pe care nu se indică data fabricării şi termenul de
valabilitate sau vînzarea mărfurilor cu termenul de valabilitate expirat se sancţionează
cu amendă de la 15 la 25 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de 200 de
unităţi cu sau fără afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare.

(3) Nerespectarea regulilor de folosire a aparatelor de măsurat şi de cîntărit


sau folosirea unor aparate defectate, neverificate ori nemarcate se sancţionează cu
amendă de la 5 la 10 unităţi cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită
activitate de la 3 luni la un an.

(4) Încălcarea modului de formare şi aplicare a preţurilor şi a tarifelor


reglementate se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 15 la 25 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

(5) Lipsa listei de preţuri ori a meniurilor sau întocmirea lor cu încălcarea
regulilor stabilite se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 5 la
10 unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 50 la 100 de unităţi.

(6) Încălcarea modului de primire a mărfurilor, de întocmire a documentelor şi


decontărilor la mărfurile primite la consignaţie din partea populaţiei se sancţionează
cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

(7) Comercializarea mărfurilor de folosinţă îndelungată fără indicarea în


documentele de însoţire a termenelor de garanţie, fără paşaport tehnic sau un alt
document, de un model stabilit, care îl înlocuieşte, precum şi fără instrucţiunile de
folosire, scrise în limba de stat, la mărfurile de import, se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei fizice, de la 15 la 25 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, de la 100 la 200 de unităţi cu sau fără afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de
sancţionare.

Articolul 257. Încălcarea regulilor de comerţ ambulant

(1) Organizarea comerţului din mînă în locuri neautorizate de autoritatea


administraţiei publice locale se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

(2) Funcţionarea unităţii de comerţ cu amănuntul fără autorizaţia autorităţii


administraţiei publice locale privind amplasarea unităţii într-un loc special rezervat şi
funcţionarea ei fără documente ce ar confirma provenienţa mărfurilor se sancţionează
cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

(3) Vînzarea mărfurilor perisabile şi cu o perisabilitate sporită în lipsă de utilaj


frigorific, fără documente care să certifice calitatea şi termenele lor de comercializare
se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi.
Articolul 258. Încălcarea regulilor de comerţ pe piaţă

(1) Comerţul fără plata taxei de piaţă, a taxei pentru amplasarea obiectului de
comerţ şi a taxei pentru servicii se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

(2) Comerţul cu mărfuri interzise pe teritoriul pieţei se sancţionează cu amendă


de la 5 la 10 unităţi.

(3) Comerţul cu mărfuri uşor alterabile şi foarte uşor alterabile fără documente
ce ar confirma calitatea şi termenele lor de comercializare se sancţionează cu amendă
de la 10 la 20 de unităţi.

Articolul 259. Neasigurarea respectării actelor normative


ce reglementează comerţul în pieţe

(1) Neexecutarea de către persoanele cu funcţie de răspundere din administraţia


pieţelor a atribuţiilor legate de asigurarea în pieţe a controlului asupra calităţii
producţiei efectuat prin intermediul laboratoarelor pentru expertiză veterinar-sanitară
şi a examenului medical la termen al salariaţilor pieţei care recepţionează,
comercializează, transportă sau păstrează produse alimentare, precum şi al salariaţilor
care efectuează prelucrarea sanitară a utilajelor şi a inventarului, se sancţionează cu
amendă de la 10 la 20 de unităţi.

(2) Permiterea de către administraţia pieţelor a comercializării în pieţe a


mărfurilor industriale nealimentare şi alimentare de către persoane care nu sînt
înregistrate, conform legii, în calitate de subiecte ale activităţii de întreprinzător sau
care nu posedă patentă pentru dreptul de a desfăşura activitate comercială se
sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

Articolul 260. Neasigurarea trasabilităţii

Neasigurarea posibilităţii de identificare şi urmărire în trecut a unui produs


alimentar, a unui material în contact cu produse alimentare sau a unei substanţe care
urmează a fi sau poate fi încorporată într-un produs alimentar se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 50 la 100 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, de la 150 la 200 de unităţi.

Articolul 261. Încălcarea legislaţiei în domeniul pieţei produselor petroliere

(1) Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere nemijlocit din


autocisterne, canistre sau din alt ambalaj, precum şi comercializarea cu amănuntul a
produselor petroliere principale în alte locuri decît la staţiile de alimentare autorizate
se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi.
(2) Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi/sau a
gazelor lichefiate fără dispozitive de alimentare utilate cu aparate de casă şi control
cu memorie fiscală conectate la distribuitor (sistem de măsurare şi înregistrare a
produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate) ori utilizarea, în procesul
de comercializare, a unor astfel de dispozitive, defecte, fără verificare metrologică
sau nesigilate în modul stabilit se sancţionează cu amendă de 500 de unităţi.

(3) Lipsa la staţiile de alimentare cu produse petroliere a registrului de evidenţă


a produselor petroliere recepţionate şi a raportului de schimb de o formă stabilită,
ţinerea lor nesistematică sau înscrierea în ele a unor date neveridice se sancţionează
cu amendă de la 150 la 200 de unităţi.

(4) Recepţionarea produselor petroliere în baza documentelor însoţitoare, de


transport şi expediţie întocmite incorect fie în cazul manco al produselor petroliere,
fie cu utilajele de scurgere defectate se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 de
unităţi.

(5) Livrarea produselor petroliere fără a se trece indicaţiile de pe contorul


coloanei de distribuţie a produselor petroliere la gradaţia zero se sancţionează cu
amendă de la 30 la 50 de unităţi.

(6) Intervenţia sau modificarea nesancţionată a dispozitivelor de alimentare cu


produse petroliere principale şi/sau cu gaze lichefiate utilate cu aparate de casă şi
control cu memorie fiscală conectate la distribuitor (sistem de măsurare şi înregistrare
a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate) se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanelor responsabile ale utilizatorului sau ale producătorului
sistemului de măsurare şi înregistrare, de 150 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de 500 de unităţi.

(7) Încălcarea normelor de păstrare a produselor petroliere se sancţionează cu


amendă de la 50 la 100 de unităţi.

Articolul 262. Încălcarea regulilor de preschimbare a mărfurilor


nealimentare cumpărate în reţeaua de comerţ cu amănuntul

Încălcarea regulilor de preschimbare a mărfurilor nealimentare, cumpărate în


reţeaua de comerţ cu amănuntul, care se manifestă prin refuzul neîntemeiat de a
permite consumatorului să-şi realizeze dreptul de a preschimba sau a înapoia marfa
necalitativă se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

Articolul 263. Prezentarea de informaţie neautentică sau incompletă


privind calitatea produselor şi serviciilor

Prezentarea către consumator a unei informaţii neautentice sau incomplete


privind calitatea produselor şi serviciilor, trecerea sub tăcere a indicilor calitativi, a
proprietăţilor produselor şi a regulilor de folosire a lor se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi sau cu amendă, aplicată persoanei
juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

Articolul 264. Folosirea ilegală a codului liniar

Folosirea ilegală a codului liniar la marcarea produsului se sancţionează cu


amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

Articolul 265. Comercializarea produselor, supuse certificării


obligatorii, fără certificat sau marcă de conformitate

Comercializarea produselor, supuse certificării obligatorii, fără certificat,


eliberat de organul competent, sau fără marcă de conformitate cu exigenţele stabilite
se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, de 100 de unităţi cu sau fără afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare.

Articolul 266. Folosirea ilicită a mărcii sau a denumirii de origine a produselor

Folosirea ilicită a mărcii sau a denumirii de origine a produselor înregistrate,


precum şi a semnelor similare de marcare a produselor sau serviciilor pentru care sînt
înregistrate, ori a produselor sau serviciilor de acelaşi gen, care induc în eroare, se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 300 la 400 de unităţi.

Articolul 267. Încălcarea de către subiectele activităţii comerciale


din sfera alimentaţiei publice a condiţiilor
prevăzute pentru categoria respectivă

(1) Desfăşurarea activităţii în sfera alimentaţiei publice de către subiectul


activităţii comerciale fără certificat de acordare a categoriei respective se
sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi cu sau fără privarea de dreptul de a
desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.

(2) Nerespectarea cerinţelor categoriei acordate subiectului activităţii


comerciale se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi.

(3) Neafişarea la un loc vizibil a certificatului de categorie acordată subiectului


activităţii comerciale se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

Articolul 268. Încălcarea regulilor de achiziţionare de la populaţie


a metalelor şi pietrelor preţioase în articole şi deşeuri
şi de comercializare a lor cu amănuntul

(1) Achiziţionarea de la populaţie a metalelor preţioase (în lingouri, metal


nativ, şlic, sîrmă, plăci şi detalii), a semifabricatelor pentru producerea de
giuvaiericale şi proteze dentare, a articolelor din metale preţioase destinate producţiei
şi lucrărilor de laborator, a deşeurilor de producţie şi a pietrelor preţioase
(neprelucrate), a diamantelor brute şi a semifabricatelor din ele, a diamantului tehnic
se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 150 de unităţi, cu amendă,
aplicată persoanei juridice de 500 de unităţi.

(2) Legalizarea valorilor achiziţionate de la populaţie fără eliberarea către


predător a unei chitanţe tipizate sau cu eliberarea de chitanţă fără a se indica, în
modul stabilit, datele de rigoare despre valori se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de 150 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de
500 de unităţi.

(3) Nerespectarea preţurilor de stat de achiziţie a metalelor preţioase în articole


şi deşeuri se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 150 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de 500 de unităţi.

(4) Utilizarea în alte scopuri, fără autorizaţia organului de stat abilitat, a


valorilor achiziţionate ce urmează să fie transmise Vistieriei de Stat se sancţionează
cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 150 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, de 500 de unităţi.

(5) Comercializarea cu amănuntul a articolelor din metale preţioase fără a avea


imprimat marcajul de stat al Republicii Moldova sau fără certificat de conformitate
pentru unele tipuri de giuvaiericale, a altor articole de uz curent din metale şi pietre
preţioase, precum şi comercializarea articolelor de giuvaergerie fără etichete marcate
se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 150 de unităţi, cu amendă,
aplicată persoanei juridice, de 500 de unităţi.

Articolul 269. Producerea, comercializarea, transportul


sau păstrarea producţiei (mărfurilor) falsificate

Producerea, comercializarea, transportul sau păstrarea pentru comercializare a


producţiei (mărfurilor) falsificate se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei
fizice, de la 40 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la
500 de unităţi.

Articolul 270. Încălcarea legislaţiei cu privire la fabricarea


şi la circulaţia producţiei alcoolice

(1) Nerespectarea documentaţiei normative privind fabricarea producţiei


alcoolice, marcarea, ambalarea, etichetarea şi transportul ei se sancţionează cu
amendă de la 300 la 400 de unităţi cu sau fără privarea de dreptul de a exercita o
anumită activitate de la 3 la 12 luni.

(2) Fabricarea şi/sau punerea în circulaţie a producţiei alcoolice de către agenţi


economici care nu au licenţă în domeniu, precum şi punerea în circulaţie a producţiei
alcoolice nemarcate cu timbru de acciz şi, după caz, cu mărci de calitate sau marcate
cu timbru de acciz şi mărci de calitate false, se sancţionează cu amendă de la 300 la
400 de unităţi cu sau fără privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 3
la 12 luni.

(3) Darea în arendă, către agenţi economici care nu au licenţă (autorizaţie), de


spaţii pentru fabricarea producţiei alcoolice, de utilaje tehnice şi depozite specializate
se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi.

(4) Fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice fără folosirea utilajului


tehnologic testat, dotat cu aparate de măsurare a cantităţii producţiei fabricate şi a
concentraţiei de alcool, fără certificarea şi sigilarea lor se sancţionează cu amendă de
la 400 la 500 de unităţi.

(5) Fabricarea, comercializarea, păstrarea sau transportarea producţiei alcoolice


falsificate sau contrafăcute, dacă nu reprezintă o infracţiune, se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri,
de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 6 la 12 luni.

Articolul 271. Falsificarea documentelor privind calitatea producţiei alcoolice

Falsificarea documentelor privind calitatea producţiei alcoolice, dacă aceste


acţiuni au cauzat daune neconsiderabile drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale
persoanei, se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 50 la 100 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 100 la 150 de
unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a exercita o anumită
activitate de la 6 luni la un an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de 400 de
unităţi cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni
la 1 an, cu afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare.

Articolul 272. Încălcarea regulilor de comercializare cu amănuntul


a băuturilor alcoolice

(1) Comercializarea unor tipuri de produse ce conţin alcool, interzise în reţeaua


de comerţ cu amănuntul: alcool alimentar, inclusiv de import, alcool etilic, produse
alcoolizate farmacopeice, alcool etilic rectificat, brut sau fabricat din materie primă
nealimentară (sintetizat prin hidroliză), vinuri brute alcoolizate din fructe şi
pomuşoare se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 500 de unităţi,
cu amendă, aplicată persoanei juridice, de 500 de unităţi cu sau fără privarea, în
ambele cazuri, de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 6 la 12 luni, cu sau
fără afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare.

(2) Comercializarea băuturilor alcoolice fără o marcare clară, care să permită


identificarea întreprinderii producătoare, sau a celor recepţionate de la producătorul
sau furnizorul care nu dispune de licenţă pentru producerea, păstrarea şi
comercializarea băuturilor alcoolice se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei
fizice, de 150 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de 500 de unităţi cu
sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a exercita o anumită activitate de la
6 la 12 luni, cu sau fără afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare.

(3) Comercializarea băuturilor alcoolice în modul şi în locurile interzise de


Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 150 de unităţi, cu amendă,
aplicată persoanei juridice, de 500 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri,
de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 6 la 12 luni, cu sau fără afişarea
şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare.

(4) Comercializarea băuturilor alcoolice către minori se sancţionează cu


amendă, aplicată persoanei fizice, de la 30 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 50 la 100 de unităţi cu sau fără privarea, în ambele cazuri,
de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 3 la 12 luni, cu sau fără afişarea
şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare.

Articolul 273. Încălcarea regulilor vamale

(1) Neoprirea vehiculului, inclusiv a vehiculului de uz individual, care


traversează frontiera de stat (vamală) a Republicii Moldova în locul de aflare a
organului vamal de la frontiera de stat (vamală), pornirea şi admiterea pornirii
vehiculului, inclusiv a vehiculului de uz individual, aflat sub control vamal, fără
autorizaţia organului vamal se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de
10 unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 10 unităţi.

(2) Acostarea la nava aflată sub controlul vamal a altor nave şi altor mijloace
navigante fără autorizaţia organului vamal se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de 4 unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere,
de 10 unităţi.

(3) Neprezentarea organului vamal în termenul stabilit a actelor necesare


controlului vamal asupra mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub control vamal
se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 5 unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, de 10 unităţi, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, de la 400 la 500 de unităţi, cu sau fără privarea, în cele 3 cazuri, de dreptul
de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la 1 an.
(4) Neaducerea la organul vamal în termenul stabilit de legislaţie a mărfurilor,
obiectelor şi altor valori aflate sub control vamal, transportate de la un organ vamal
la altul, a actelor vamale şi altor acte asupra acestor mărfuri, a obiectelor şi altor
valori primite pentru a fi remise organului vamal în termenul stabilit se sancţionează
cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 5 unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, de 10 unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400
la 500 de unităţi cu sau fără privarea, în cele 3 cazuri, de dreptul de a desfăşura o
anumită activitate de la 3 luni la 1 an.

(5) Încărcarea, descărcarea, transportul, reparaţia ambalajului deteriorat,


dezambalarea, ambalarea, reambalarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub
control vamal sau schimbarea semnelor de identificare sau de marcare de pe aceste
mărfuri, obiecte şi alte valori sau de pe ambalajul lor fără autorizaţia organului vamal,
deteriorarea sau pierderea sigiliilor, ştampilelor aplicate de organul vamal se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 5 unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, de 10 unităţi.

(6) Nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor,


obiectelor şi altor valori introduse cu obligaţia de a fi scoase ulterior, sau
neîntoarcerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor şi
altor valori scoase cu obligaţia de a fi reîntoarse în termenele stabilite în aceste
obligaţii se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 5 unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 10 unităţi, cu amendă,
aplicată persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi cu sau fără privarea, în cele
3 cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la 1 an.

(7) Neprezentarea la vamă în termenul stabilit de lege a mărfurilor, obiectelor


şi altor valori introduse cu scopul de a fi tranzitate prin teritoriul ei se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de 5 unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, de 10 unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400
la 500 de unităţi cu sau fără privarea, în cele 3 cazuri, de dreptul de a desfăşura o
anumită activitate de la 3 luni la 1 an.

(8) Trecerea mărfurilor, obiectelor şi altor valori peste frontiera de stat


(vamală) a Republicii Moldova, eludîndu-se controlul vamal (prin alte locuri decît
cele de aflare a organelor vamale sau în afara orelor de control vamal) sau tăinuindu-
le de el (cu folosirea ascunzişurilor sau prin alte metode care împiedică descoperirea
lor) dacă lipsesc elementele constitutive ale componenţei de contrabandă sau a altei
infracţiuni se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de 25 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 75 de unităţi, cu amendă,
aplicată persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi.

Articolul 274. Încălcarea legislaţiei cu privire la publicitate


(1) Amplasarea publicităţii exterioare fără permisiunea autorităţii
administraţiei publice locale şi fără acordarea spaţiului de afişaj în modul stabilit se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 20 la 30 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la 300 de unităţi.

(2) Amplasarea publicităţii exterioare pe arbori sau în zonele de protecţie a


monumentelor de arhitectură, istorie şi cultură se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 20 la 30 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la
200 la 300 de unităţi.

(3) Amplasarea sau difuzarea publicităţii mărfurilor şi serviciilor supuse


certificării sau licenţierii în cazul în care producătorii lor nu dispun de certificat sau
de licenţă (autorizaţie), precum şi amplasarea sau difuzarea mărfurilor şi serviciilor
interzise producerii şi comercializării, se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei
fizice, de la 20 la 30 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la
300 de unităţi.

(4) Amplasarea sau difuzarea publicităţii mărfurilor şi serviciilor cu folosirea


neautorizată a simbolurilor statului, a denumirilor sau abrevierilor de firme,
companii, întreprinderi, instituţii şi organizaţii se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 20 la 30 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la
200 la 300 de unităţi.

(5) Prezentarea, producerea sau difuzarea fără autorizaţie a publicităţii


şedinţelor medicale în masă cu folosirea metodelor de influenţă psihică se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 20 la 30 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la 300 de unităţi.

Articolul 275. Restricţia concurenţei

Restricţia concurenţei prin încheierea de acord ilegal, îndreptat spre diviziunea


pieţei, limitarea accesului la piaţă, înlăturarea altor subiecte economice, majorarea
sau menţinerea unor preţuri unice se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei
fizice, de la 40 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la
500 de unităţi.

Articolul 276. Încălcarea legislaţiei cu privire la insolvabilitate

Încălcarea legislaţiei cu privire la insolvabilitate, manifestată prin: nedepunerea


de către debitor a cererii introductive dacă există unul din temeiurile de intentare a
procesului de insolvabilitate; sau depunerea de către debitor a cererii introductive cu
privire la insolvabilitate fictivă; tăinuirea de administratorul provizoriu a
documentelor activităţii economice şi a documentelor de evidenţă contabilă;
publicarea ori divulgarea în alt mod a informaţiilor privind insolvabilitatea
debitorului pînă la data intentării procesului de insolvabilitate; sau depunerea de către
o persoană în mod intenţionat, fără existenţa unui temei de insolvabilitate, a cererii de
intentare a procesului de insolvabilitate contra debitorului pentru a aduce prejudicii
reputaţiei lui comerciale se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

Capitolul XVI

CONTRAVENŢII ÎMPOTRIVA FISCALITĂŢII


ŞI VALORILOR MOBILIARE

Articolul 277. Eschivarea de la primirea şi utilizarea biletelor


Băncii Naţionale a Moldovei

Eschivarea neîntemeiată de la primirea şi utilizarea biletelor Băncii Naţionale a


Moldovei se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 25 la 35 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi.

Articolul 278. Activitatea fără autorizaţie

Desfăşurarea activităţii bancare (efectuarea de operaţiuni bancare) fără


înregistrare sau fără licenţă (autorizaţie), dacă licenţa (autorizaţia) este obligatorie, ori
cu încălcarea condiţiilor de licenţiere, dacă aceste acţiuni au cauzat pagube persoanei
fizice sau juridice ori statului sau sînt însoţite de însuşirea unui venit, se sancţionează
cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi.

Articolul 279. Încălcarea regulilor privind operaţiunile valutare

Încălcarea regulilor privind operaţiunile valutare se sancţionează cu amendă de


la 40 la 50 de unităţi.

Articolul 280. Încălcarea termenelor de repatriere a mijloacelor


materiale şi a mijloacelor băneşti

Încălcarea termenelor de repatriere a mărfurilor şi a serviciilor primite, a


mijloacelor băneşti care, conform legislaţiei Republicii Moldova, trebuie transferate
în mod obligatoriu pe contul băncii autorizate a Republicii Moldova se sancţionează
cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi.
Articolul 281. Încălcarea regulilor de efectuare a plăţilor

Stingerea obligaţiilor financiare în numerar în sumă ce depăşeşte 5000 de lei


lunar, contrar modului stabilit de efectuare a plăţilor prin virament, sau efectuarea
plăţilor în numerar şi prin virament prin intermediari, indiferent de sumele plătite în
acest mod, se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

Notă: Sancţiunea nu se aplică la plăţile efectuate pentru persoanele fizice care nu sînt
subiecte ale activităţii de întreprinzător, titulari ai patentelor de întreprinzător, pentru/de către
întreprinderi individuale, gospodării ţărăneşti (de fermier) şi asociaţii ale lor şi nici la plăţile
efectuate la bugetul public naţional, la plăţile efectuate de persoanele juridice ale căror drepturi de
plată, conform obligaţiilor financiare, sînt reglementate în alt mod decît cel stabilit în actele
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia cazurilor de efectuare a plăţilor prin
intermediari.

Articolul 282. Nerespectarea regulilor de evidenţă a contribuabililor

(1) Desfăşurarea activităţii fără certificatul de atribuire a codului fiscal în cazul


şi în modul prevăzut de legislaţie se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi.

(2) Prezentarea către autoritatea fiscală a unor informaţii neveridice despre


sediul contribuabilului, al subdiviziunilor lui (filiale, reprezentanţe, sucursale, secţii,
magazine, depozite, unităţi comerciale etc.) care se află în altă parte decît sediul
central se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi.

(3) Neincluderea în orice document a codului fiscal, dacă includerea lui este
prevăzută de legislaţie, sau necomunicarea către o altă persoană a codului fiscal sau
acceptarea documentului fără a fi indicat în el codul fiscal, dacă indicarea lui este
prevăzută de legislaţie, se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

(4) Neprezentarea de informaţie referitoare la codul fiscal al fondatorului sau al


investitorului se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

(5) Folosirea unui cod fiscal străin, plastografiat sau anulat se sancţionează cu
amendă de la 35 la 45 de unităţi.

(6) Neînregistrarea în calitate de contribuabil al T.V.A. sau de subiect al


impunerii cu acciz se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi.

Articolul 283. Desfăşurarea activităţii fără a fi luat la evidenţă


individuală în calitate de contribuabil al sistemului
public de asigurări sociale

Desfăşurarea activităţii fără a fi luat la evidenţă individuală în calitate de


contribuabil al sistemului public de asigurări sociale în modul stabilit de legislaţie se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

Articolul 284. Încălcarea regulilor de organizare şi ţinere a contabilităţii,


de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă financiare,
precum şi încălcarea regulilor de organizare şi ţinere
a evidenţei fiscale

(1) Încălcarea regulilor de organizare şi ţinere a contabilităţii sau de control


asupra ţinerii ei ori încălcarea regulilor de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă
financiare, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(2)-(4), se sancţionează cu
avertisment sau cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 20 la 30 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

(2) Întocmirea incompletă ori neadecvată a documentelor primare sau folosirea


blanchetelor de documente primare de un alt model decît cel stabilit prin act normativ
în vigoare, sau folosirea tipizatelor de documente primare plastografiate ori străine
(inclusiv factura fiscală), sau neînscrierea mărfurilor şi serviciilor în registrele de
evidenţă contabilă se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi.

(3) Introducerea cu bună ştiinţă în darea de seamă financiară a unor indici


denaturaţi sau neîndeplinirea premeditată, după expirarea termenului stabilit de
legislaţie pentru prezentarea dării de seamă financiare, a dispoziţiei scrise a autorităţii
competente privind prezentarea ei în termenul stabilit de aceasta se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

(4) Încălcarea termenelor de restabilire a evidenţei contabile se sancţionează cu


amendă de la 40 la 50 de unităţi.

(5) Acceptarea unor documente primare care împiedică efectuarea controlului


fiscal, dacă fapta ilegală nu conţine elementele constitutive ale conţinutului
contravenţiei prevăzute la art.289 alin.(3), sau neînregistrarea valorilor materiale,
serviciilor livrate şi procurate în conformitate cu legislaţia privind taxa pe valoarea
adăugată se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

(6) Lipsa registrului de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate


(transportate) sau ţinerea necorespunzătoare ori neprezentarea lui funcţionarului
fiscal, în cazul subiectelor impunerii cu acciz, se sancţionează cu amendă de la 40 la
50 de unităţi.

(7) Lipsa unei evidenţe aparte a mărfurilor supuse accizelor primite de


persoane care nu sînt subiecte ale impunerii cu acciz spre comercializare ori spre
prelucrare şi/sau fabricare a unor alte mărfuri supuse accizelor de la alte persoane fără
confirmarea documentară a faptului că acestea din urmă au plătit accizul se
sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

Articolul 285. Nerespectarea modului de evidenţă şi control,


de întocmire şi de prezentare a dării de seamă fiscale

(1) Neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a facturii fiscale se


sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

(2) Lipsa certificatului de acciz şi/sau a timbrelor de acciz la mărfurile supuse


accizelor pasibile de marcare obligatorie sau utilizarea unor timbre de acciz falsificate
se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi.

(3) Neprezentarea de către subiectul impunerii cu acciz în termenul stabilit de


autoritatea fiscală a documentelor ce confirmă exportul şi neachitarea de către subiect
a accizelor conform legislaţiei se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi.

(4) Neprezentarea în termen către organul fiscal a dării de seamă fiscale


prevăzute de legislaţie se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

Articolul 286. Primirea şi eliberarea mijloacelor pentru retribuirea muncii


fără transferarea contribuţiei de asigurări sociale

(1) Prezentarea în instituţia financiară a documentelor în vederea primirii de


mijloace pentru retribuirea muncii fără documentul ce confirmă transferarea
contribuţiei de asigurări sociale se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, de la 15 la 25 de unităţi.

(2) Eliberarea de către instituţia financiară contribuabilului din sistemul public


de asigurări a mijloacelor pentru retribuirea muncii fără ca acesta să prezinte, în
modul stabilit de legislaţie, documentul ce confirmă transferarea contribuţiei de
asigurări sociale se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de la 15 la 25 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 150
la 250 de unităţi.

Articolul 287. Încălcarea în instituţiile financiare


a modului de evidenţă şi decontare

(1) Deschiderea, modificarea sau închiderea de către instituţia financiară a


contului bancar al contribuabilului fără certificatul autorităţii fiscale ori cu încălcarea
altor reguli stabilite de legislaţie, neprezentarea ori neprezentarea în termen a
informaţiei despre modificarea sau închiderea contului bancar al contribuabilului se
sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.
(2) Efectuarea de către instituţia financiară a unor operaţiuni pe contul bancar
al contribuabilului fără ca autoritatea fiscală să confirme luarea la evidenţă a contului
bancar deschis sau neutilizarea de către instituţia financiară, în modul stabilit de
legislaţie, a codului fiscal al persoanei fizice se sancţionează cu amendă de la 30 la
40 de unităţi.

(3) Încălcarea termenelor stabilite de legislaţie pentru înregistrarea mijloacelor


băneşti în conturile bancare ale persoanei juridice sau înregistrarea mijloacelor
băneşti, obţinute din comercializarea de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de
servicii, în conturile de depozit sau în alte conturi bancare eludîndu-se conturile
curente în monedă naţională sau în valută străină se sancţionează cu amendă de la 10
la 20 de unităţi.

(4) Încălcarea termenelor de înregistrare în conturile Trezoreriei de Stat a


sumelor încasate de la contribuabil se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de
unităţi.

(5) Neexecutarea (totală sau parţială) sau executarea tardivă a dispoziţiei de


plată trezoreriale sau a dispoziţiei incaso trezoreriale, sau a documentului de
executare silită emis în baza hotărîrii definitive a instanţei de judecată privind
executarea obligaţiei în cazul în care contribuabilul, debitorul şi/sau clientul său
dispun de mijloace băneşti la contul bancar, sau neexecutarea deciziei autorităţii
fiscale de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, sau
neexecutarea cerinţelor din citaţia bancară se sancţionează cu amendă de la 30 la
40 de unităţi.

(6) Neîndeplinirea de către instituţia financiară a obligaţiei de stabilire pentru


întreprinderi, instituţii şi organizaţii a limitelor de casă şi normativelor admisibile de
cheltuire a banilor gheaţă din venitul lunar pentru necesităţi urgente se sancţionează
cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 15 la 25 de unităţi sau cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

Articolul 288. Încălcarea drepturilor, intereselor şi obligaţiilor


contribuabilului sau ale unui alt participant la raporturile fiscale

(1) Refuzul neîntemeiat al funcţionarului autorităţii cu atribuţii de administrare


fiscală de a înscrie la evidenţă contribuabilul şi de a elibera, conform legislaţiei,
certificatul de atribuire a codului fiscal; refuzul neîntemeiat de a elibera documentul
prin care autoritatea fiscală confirmă că a luat la evidenţă contul bancar; refuzul
neîntemeiat de a informa contribuabilul despre drepturile şi obligaţiile lui, inclusiv
despre impozitele şi taxele în vigoare, despre modul şi termenele lor de plată şi
despre actele normative respective; netratarea cu respect şi corectitudine a
contribuabilului, reprezentantului acestuia, unui alt participant la raporturile fiscale,
adică neglijarea sau înjosirea premeditată a drepturilor, intereselor sau demnităţii
persoanei; refuzul neîntemeiat de a acorda facilităţile (înlesnirile) fiscale prevăzute de
legislaţie; refuzul de a asigura gratuit contribuabilul cu formulare tipizate de dare de
seamă fiscală; cerinţa neîntemeiată de a săvîrşi acţiuni şi a prezenta dări de seamă
fiscale; refuzul neîntemeiat de a elibera la cerere ori neeliberarea în termen a
certificatului privind stingerea obligaţiei fiscale sau refuzul neîntemeiat de a primi şi
înregistra cereri, comunicări, reclamaţii, contestaţii şi alte petiţii se sancţionează cu
amendă de la 20 la 30 de unităţi cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o
anumită activitate de la 3 la 6 luni.

(2) Încălcarea termenului de remitere către contribuabil a avizului de plată a


obligaţiei fiscale în cazul cînd, conform legislaţiei, autoritatea cu atribuţii de
administrare fiscală calculează impozit sau taxă se sancţionează cu amendă de la 20
la 30 de unităţi cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de
la 3 la 6 luni.

(3) Neexaminarea în modul şi în termenul stabilit de lege a petiţiei, contestaţiei


contribuabilului, reprezentantului lui sau a unui alt participant la raporturile fiscale se
sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi cu sau fără privarea de dreptul de a
desfăşura o anumită activitate de la 3 la 6 luni.

(4) Suspendarea nelegitimă a operaţiunilor la conturile bancare ale


contribuabilului sau încasarea nelegitimă a mijloacelor băneşti de pe conturile
bancare ale contribuabilului; ridicarea nelegitimă de la contribuabil a mijloacelor
băneşti în numerar; urmărirea nelegitimă a altor bunuri ori a datoriilor debitoare ale
contribuabilului, sau încălcarea modului, stabilit de legislaţie, de efectuare a
compensării şi/sau restituirii sumelor ce constituie obligaţii fiscale plătite în plus ori a
sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite se sancţionează cu
amendă de la 40 la 50 de unităţi cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o
anumită activitate de la 3 la 12 luni.

Articolul 289. Încălcarea modului de calculare, de aprobare


şi de utilizare a mijloacelor bugetare

(1) Denaturarea, de către instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile,


a calculelor de stabilire a necesarului de mijloace bugetare se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 75 la 155 de unităţi.

(2) Acţiunile de la alin.(1) care au dus la formarea de surplusuri de mijloace


bugetare sau de bunuri materiale se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, de la 110 la 165 de unităţi.

(3) Neprezentarea spre aprobare sau neaprobarea în termen de către ordonatorii


de credite (executorii de buget) a planurilor de finanţare (devizelor de cheltuieli) ale
instituţiilor bugetare se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de la 55 la 110 unităţi.
(4) Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor bugetare de către instituţiile
finanţate de la bugetele de toate nivelurile se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, de la 190 la 300 de unităţi.

(5) Contractarea de mărfuri, lucrări şi servicii de către instituţiile publice din


banii publici în sume ce depăşesc limitele lor anuale stabilite pentru achiziţionarea
unui tip de mărfuri, lucrări şi servicii; divizarea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi
servicii de acelaşi tip din banii publici prin contracte separate; neînregistrarea în
unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat a contractelor de achiziţie de mărfuri,
lucrări şi servicii din mijloacele bugetului de stat sau ale bugetelor unităţilor
administrativ-teritoriale cu valoarea contractului mai mare de 1000 de lei;
transferarea mijloacelor bugetului de stat sau ale bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale pentru mărfuri, lucrări şi servicii fără înregistrarea prealabilă a contractelor
în unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat sau admiterea de către instituţiile publice
a datoriilor creditoare cu termenul de onorare expirat se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 110 la 220 de unităţi.

Articolul 290. Încălcarea regulilor de păstrare şi de evidenţă


a blanchetelor de strictă evidenţă

(1) Încălcarea regulilor de păstrare şi de evidenţă a blanchetelor de strictă


evidenţă se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

(2) Încălcarea regulilor de vînzare-cumpărare a blanchetelor de strictă evidenţă


se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi.

Articolul 291. Formarea şi utilizarea contrar legislaţiei a mijloacelor


speciale ale instituţiei finanţate de la buget

Formarea şi utilizarea contrar legislaţiei a mijloacelor speciale ale instituţiei


finanţate de la buget se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi.

Articolul 292. Încălcarea modului şi a termenelor de prezentare a informaţiei


despre folosirea şi rambursarea împrumuturilor de stat
şi altor credite acordate contra garanţiilor de stat

Neprezentarea sau prezentarea cu întîrziere de către beneficiari către Ministerul


Finanţelor a informaţiei referitoare la folosirea şi rambursarea împrumuturilor de stat
şi creditelor acordate contra garanţiilor de stat, precum şi prezentarea unei informaţii
incomplete sau neveridice, se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

Articolul 293. Folosirea contrar destinaţiei a creditelor de stat


şi a altor credite acordate contra garanţiilor de stat
sau încălcarea termenelor de rambursare a lor
Folosirea contrar destinaţiei a creditelor de stat şi a altor credite acordate contra
garanţii de stat sau încălcarea termenelor de rambursare a lor se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 30 la 40 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 300 la 400 de unităţi.

Articolul 294. Manipularea pe piaţa valorilor mobiliare

(1) Tranzacţionarea sau influenţarea tranzacţiilor cu valori mobiliare prin


informaţie, promisiuni, pronosticuri, avize false şi eronate, denaturarea sau tăinuirea
intenţionată a informaţiei despre emitent sau despre valorile lui mobiliare se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi.

(2) Utilizarea de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare sau


de colaboratorii acestuia a informaţiei confidenţiale cu încălcarea legislaţiei la
efectuarea tranzacţiilor cu valori mobiliare, precum şi influenţarea acestor tranzacţii
de către terţi, se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 30 la
40 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 300 la 400 de unităţi.

(3) Încălcarea, neexecutarea sau executarea neadecvată ori neonestă de către


broker a cerinţelor privind activitatea sa, stipulate în legislaţie şi în contractul
respectiv, a altor prevederi ale legislaţiei şi ale actelor normative ale Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

(4) Refuzul dealer-ului de a efectua tranzacţii cu valori mobiliare conform


clauzelor esenţiale anunţate de el, iar în cazul lipsei în anunţul dealer-ului a clauzelor
esenţiale, conform condiţiilor propuse de clientul acestuia sau conform cerinţelor
legislaţiei înaintate faţă de dealer se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

Articolul 295. Împiedicarea activităţii organului fiscal

(1) Împiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului în încăperile de


producţie, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spaţiile comerciale şi în
spaţiile cu o altă destinaţie, prin neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi
documente, necesare organului fiscal, asupra problemelor care apar în timpul
controlului, prin alte acţiuni sau prin inacţiune se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de 15 unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de 50 de
unităţi.

(2) Interzicerea accesului funcţionarului fiscal la sistemul electronic de


evidenţă contabilă al contribuabilului se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei
fizice, de 15 unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de 50 de unităţi.
(3) Împiedicarea ridicării unui document se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de 50 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de
100 de unităţi.

(4) Neexecutarea deciziei organului fiscal de suspendare a operaţiunilor la


conturile bancare ale contribuabilului se sancţionează cu amendă în proporţie de 10%
din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor.

(5) Neexecutarea cerinţelor din citaţia bancară se sancţionează cu amendă,


aplicată persoanei fizice, de 150 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de
500 de unităţi.

Articolul 296. Neutilizarea casei de înregistrare

(1) Desfăşurarea unei activităţi fără a avea casă de înregistrare în cazul în care
actele normative în vigoare prevăd folosirea ei se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de 50 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de 200 de
unităţi.

(2) Desfăşurarea unei activităţi fără utilizarea casei de înregistrare existente sau
cu utilizarea casei de înregistrare defectate, nesigilate în modul stabilit sau
neînregistrate la organul fiscal se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice,
de 50 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de 200 de unităţi.

Articolul 297. Neprezentarea informaţiei despre sediu

(1) Neprezentarea sau prezentarea tardivă către organul fiscal a informaţiei


despre sediul sau despre schimbarea sediului contribuabilului, al subdiviziunilor lui
(filiale, reprezentanţe, sucursale, secţii, magazine, depozite, unităţi comerciale etc.)
care se află în altă parte decît sediul central se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la
20 la 40 de unităţi.

(2) Prezentarea către organul fiscal a unor informaţii neveridice despre sediul
contribuabilului, al subdiviziunilor lui (filiale, reprezentanţe, sucursale, secţii,
magazine, depozite, unităţi comerciale etc.) care se află în altă parte decît sediul
central se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi pentru fiecare caz.

Articolul 298. Nerespectarea regulilor de evidenţă a contribuabililor

(1) Practicarea oricărei activităţi fără înregistrare la organul fiscal se


sancţionează cu amendă de la 90 la 180 de unităţi.

(2) Neincluderea în documente a codului fiscal dacă includerea lui este


prevăzută de legislaţie, necomunicarea către alte persoane a codului fiscal sau
acceptarea de documente fără a fi indicat în ele codul fiscal se sancţionează cu
amendă de 9 unităţi pentru fiecare caz de neincludere, necomunicare a codului fiscal
sau de acceptare a documentelor fără cod fiscal.

(3) Folosirea unui cod fiscal străin, plastografiat sau anulat se sancţionează cu
amendă de la 250 la 500 de unităţi.

(4) Neutilizarea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) în


modul stabilit de legislaţie a codului fiscal al persoanei fizice se sancţionează cu
amendă de la 50 la 75 de unităţi.

(5) Modificarea sau închiderea de către instituţia financiară (sucursala sau


filiala acesteia) a contului bancar al contribuabilului, cu excepţia conturilor de credit,
de depozit la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru
formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice
care nu sînt subiecte ale activităţii de întreprinzător, fără certificatul organului fiscal
ori cu încălcarea regulilor stabilite de legislaţie sau neprezentarea ori prezentarea
tardivă organului fiscal a informaţiei despre modificarea sau închiderea contului
bancar al contribuabilului, cu excepţia conturilor de credit, de depozit la termen şi
provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea
capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecte ale
activităţii de întreprinzător, se sancţionează cu amendă de la 250 la 400 de unităţi.

(6) Efectuarea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a


unor operaţiuni pe contul bancar al contribuabilului, cu excepţia conturilor de credit,
de depozit la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru
formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice
care nu sînt subiecte ale activităţii de întreprinzător, fără ca organul fiscal să confirme
luarea la evidenţă a contului bancar deschis se sancţionează cu amendă în proporţie
de 10% din sumele înscrise în acest cont.

(7) Neînregistrarea în calitate de contribuabil al T.V.A. sau de subiect al


impunerii cu acciz se sancţionează cu amendă de 400 de unităţi pentru fiecare lună de
activitate fără înregistrare sau cu 14 unităţi pentru fiecare zi în cazul în care luna de
activitate fără înregistrare este incompletă.

(8) Neprezentarea sau prezentarea tardivă la organul fiscal de către contribuabil


a informaţiei despre contul bancar deschis în străinătate se sancţionează cu amendă
de 250 de unităţi pentru fiecare cont bancar.

Articolul 299. Încălcarea regulilor de ţinere a evidenţei contabile


şi a evidenţei în scopuri fiscale

(1) Întocmirea incompletă sau neadecvată a documentelor primare, precum şi


acceptarea unor documente primare care împiedică efectuarea controlului fiscal, dacă
fapta ilegală nu conţine elementele încălcărilor prevăzute la art.284 alin.(2), se
sancţionează cu amendă de 10 unităţi pentru fiecare document întocmit incomplet sau
neadecvat.

(2) Folosirea blanchetelor de documente primare de un alt model decît cel


stabilit prin act normativ în vigoare, precum şi folosirea tipizatelor de documente
primare plastografiate ori străine (inclusiv facturile fiscale) se sancţionează cu
amendă egală cu suma operaţiunilor economice înscrise în astfel de documente.

(3) Neînregistrarea valorilor materiale, serviciilor livrate şi procurate în


conformitate cu art.118 alin.(3) din Codul fiscal, precum şi neînregistrarea mărfurilor
supuse accizelor în conformitate cu prevederile art.127 alin.(1) din Codul fiscal se
sancţionează cu amendă de 50 de unităţi pentru fiecare caz de neînregistrare.

(4) Lipsa registrului de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate


(transportate), ţinerea cu încălcarea instrucţiunii ori neprezentarea lui de către
subiectul impunerii cu acciz funcţionarului fiscal se sancţionează cu amendă de 50 de
unităţi pentru fiecare încălcare.

(5) Neasigurarea păstrării dărilor de seamă fiscale şi/sau a documentelor de


evidenţă şi/sau lipsa totală ori parţială a evidenţei contabile, ceea ce face imposibilă
efectuarea controlului fiscal, se sancţionează cu amendă de 500 de unităţi.

Articolul 300. Încălcarea de către instituţiile financiare (sucursalele


sau filialele lor) a modului de decontare

(1) Încălcarea termenelor stabilite de legislaţie pentru înregistrarea mijloacelor


băneşti în conturile bancare ale persoanelor juridice se sancţionează cu amendă de
5% din suma neînregistrată în termen.

(2) Înregistrarea mijloacelor băneşti, obţinute din comercializarea de mărfuri,


executarea de lucrări şi prestarea de servicii, în conturile de depozit sau în alte conturi
bancare eludîndu-se conturile curente în monedă naţională sau în valută străină se
sancţionează cu amendă de 5% din suma înregistrată.

(3) Neexecutarea sau executarea tardivă a dispoziţiei de plată trezoreriale şi/sau


a dispoziţiei incaso trezoreriale privind stingerea obligaţiei fiscale în cazul în care
contribuabilul sau debitorul lui dispune de mijloace băneşti la contul bancar se
sancţionează cu amendă, pentru fiecare zi de întîrziere, de 0,5% din suma care trebuie
plătită.

(4) Încălcarea termenelor de înregistrare în conturile Trezoreriei de Stat a


sumelor încasate de la contribuabil se sancţionează cu amendă, pentru fiecare zi de
întîrziere, de 5% din suma neînregistrată în termen.
(5) Neprezentarea sau prezentarea tardivă de către instituţia financiară
(sucursala sau filiala acesteia) la organul fiscal a informaţiei despre înscrierea în
contul bancar al contribuabilului a mijloacelor băneşti, în cazul suspendării
operaţiunilor la acest cont, se sancţionează cu amendă, pentru fiecare zi de
neprezentare sau de întîrziere, de 0,1% din suma înscrisă în cont.

Articolul 301. Nerespectarea modului de întocmire


şi de prezentare a dării de seamă fiscale

(1) Neprezentarea dării de seamă fiscale sau prezentarea ei tardivă se


sancţionează cu amendă de 5% din suma impozitului sau taxei care urmează să fie
vărsată la buget şi care trebuie să fie indicată în darea de seamă fiscală menţionată,
iar pentru acciz, de 5% din suma accizului care trebuie să fie indicat ca fiind calculat,
în cazul în care perioada pentru care nu s-a prezentat darea de seamă fiscală nu
depăşeşte o lună, majorîndu-se, în cazul neprezentării ulterioare a dării de seamă
fiscale, cu 5% din suma impozitului sau taxei care urmează să fie vărsată la buget şi
care trebuie să fie indicată în darea de seamă fiscală menţionată, iar pentru acciz, cu
5% din suma accizului care trebuie să fie indicat ca fiind calculat pentru fiecare lună
următoare sau cu o cotă din aceste 5% în cazul în care luna este incompletă. Totodată,
în ansamblu, mărimea amenzii nu trebuie să depăşească 25% din suma impozitului
sau taxei.

(2) Neprezentarea dării de seamă fiscale conform art.92 din Codul fiscal sau
prezentarea dării de seamă fiscale care conţine informaţie neautentică se sancţionează
cu amendă de 10 unităţi pentru fiecare dare de seamă neprezentată sau de 5 unităţi
pentru fiecare informaţie neautentică din darea de seamă fiscală. Se consideră că
darea de seamă fiscală conţine informaţie neautentică dacă nu are informaţia
solicitată conform legislaţiei fiscale sau dacă informaţia este falsă total sau parţial.
Organul fiscal este în drept să anuleze sau să reducă amenda dacă eroarea este
corectată în decursul a 30 de zile de la data stabilită pentru a fi prezentată.

(3) Neprezentarea facturii fiscale în termenul prevăzut la art.117 din Codul


fiscal se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi pentru fiecare factură neprezentată
în termen.

(4) Neprezentarea de către subiectul impunerii cu acciz în termenul stabilit de


organul fiscal a documentelor ce confirmă exportul şi neachitarea de către subiect a
accizului conform art.123 alin.(5) din Codul fiscal se sancţionează cu amendă egală
sumei accizului.

Articolul 302. Încălcarea regulilor de calculare şi de plată


a impozitelor şi taxelor

(1) Neplata, în termenul şi la bugetul stabilit conform legislaţiei fiscale, a


impozitelor şi taxelor, precum şi nevirarea lor în termen şi la bugetul respectiv de
către persoanele care le-au încasat sau reţinut se sancţionează cu amendă de 2% din
suma impozitului sau taxei neplătite în termen, dacă termenul neplăţii nu depăşeşte o
lună, majorîndu-se, în cazul neplăţii lor ulterioare, cu 2% din suma impozitului sau
taxei neplătite în termen pentru fiecare lună următoare sau cu o cotă din aceste 2% în
cazul în care luna este incompletă. Totodată, în ansamblu, mărimea amenzii nu
trebuie să depăşească 24% din suma impozitului sau taxei. Amenda nu se aplică
contribuabililor menţionaţi la art.228 alin.(5) din Codul fiscal în ceea ce priveşte
obligaţiile fiscale şi perioadele fiscale pentru care nu se aplică (nu se calculează)
majorări de întîrziere (penalităţi).

(2) Prin derogare de la alin.(1), neplata de către subiectele impunerii cu acciz a


accizului la mărfurile supuse accizului la momentul expedierii (transportării) lor se
sancţionează cu amendă de 50% din suma accizelor la mărfurile supuse accizelor, la
momentul expedierii (transportării).

(3) Prin derogare de la alin.(1), neplata accizelor în ziua succesivă celei în care
au fost comercializate mărfuri supuse accizului de către persoane care nu sînt
subiecte ale impunerii cu acciz, inclusiv de către întreprinderi comerciale cărora
persoane juridice şi persoane fizice le expediază (transportă) şi le livrează mărfuri
supuse accizului fără documente justificative (copia de pe declaraţia vamală, factura
de expediţie a mărfurilor, documentul de plată, alte documente stabilite de organul
fiscal ce confirmă plata accizului) pentru comercializare, prelucrare şi/sau fabricare a
unor alte mărfuri supuse accizului se sancţionează cu amendă de 50% din suma
accizelor la mărfurile supuse accizelor, comercializate.

(4) Diminuarea impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei
dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice ori incomplete se sancţionează
cu amendă de 20% din suma diminuării.

(5) Eschivarea de la calculul şi de la plata impozitelor, taxelor şi/sau


majorărilor de întîrziere, adică săvîrşirea de acţiune sau inacţiune ce exclude
posibilitatea exercitării, în modul stabilit, a controlului asupra contribuabilului sau
oricărei alte persoane ori ce ascunde temeiul pentru care s-ar cere contribuabilului să-
şi onoreze obligaţia fiscală şi/sau i s-ar aplica măsuri de executare silită a obligaţiei
fiscale, se sancţionează cu amendă egală cu impozitul, taxa şi/sau majorarea de
întîrziere nedeclarate.

Articolul 303. Lipsa certificatului de acciz şi/sau a timbrelor de acciz

(1) Lipsa certificatului de acciz şi/sau a timbrelor de acciz la mărfurile supuse


accizului pasibile de marcare obligatorie sau utilizarea unor timbre de acciz falsificate
ori nevalabile, în cazul în care subiectul impunerii cu acciz comercializează,
transportă sau depozitează mărfuri fără timbre de acciz sau cu timbre de acciz
falsificate ori nevalabile, se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de
150 de unităţi sau cu amendă, aplicată persoanei juridice, de 300 de unităţi.
Notă: Prevederile alin.(1) se aplică şi persoanelor care nu sînt subiecte ale impunerii cu
acciz, inclusiv întreprinderilor comerciale cărora persoane juridice şi persoane fizice le expediază
(transportă) şi livrează mărfuri supuse accizului, inclusiv mărfuri importate, fără documente
justificative (copia de pe declaraţia vamală, factura de expediţie a mărfurilor, documentul de plată,
alte documente, stabilite de organul fiscal, ce confirmă plata accizului) pentru comercializare,
prelucrare şi/sau fabricare a unor alte mărfuri supuse accizului, pînă în anul 2005.

Articolul 304. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice

(1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice prin neprezentare sau prezentare


tardivă, fără motive întemeiate, a declaraţiei pe venit şi/sau prin includere în
declaraţia pe venit a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile ori
prin tăinuire a altor obiecte impozabile dacă suma impozitului plătit nu depăşeşte
1500 de unităţi se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi sau cu amendă în
mărimea impozitului.

(2) Aceeaşi acţiune dacă suma impozitului neachitat depăşeşte 1500 de unităţi
se sancţionează cu amendă în mărimea dublă a impozitului.

Notă: Nu se aplică sancţiune în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este
mai mic de 100 de unităţi. Nu se aplică amendă contribuabililor menţionaţi la art.228 alin.(5) din
Codul fiscal.

Articolul 305. Abuzurile pe piaţa valorilor mobiliare

(1) Desfăşurarea fără înregistrare la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a


ofertei publice sau a ofertei tender a valorilor mobiliare se sancţionează cu amendă de
la 40 la 50 de unităţi.

(2) Neefectuarea, pe parcursul desfăşurării ofertei publice primare, a


modificărilor şi completărilor necesare în prospectul ofertei publice şi în alte
documente prezentate pentru înregistrarea ofertei în cazul depistării unor
necorespunderi dintre aceste documente şi cerinţele legislaţiei se sancţionează cu
amendă de la 20 la 30 de unităţi.

(3) Prezentarea de informaţie neautentică sau tăinuirea informaţiei cerute de


Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de
unităţi.

(4) Ţinerea registrului cu încălcarea regulilor şi cerinţelor stabilite se


sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.
(5) Nerespectarea de către emitenţi, de către participanţii profesionişti la piaţa
valorilor mobiliare, de către organizaţiile de autoreglementare ale acestora, de către
alţi participanţi la piaţa valorilor mobiliare a formelor de dare de seamă stabilite de
legislaţie, precum şi a termenelor de publicare în presă şi de prezentare Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare a dării de seamă, se sancţionează cu amendă de la 10
la 20 de unităţi.

(6) Nerespectarea de către participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare


a cerinţei privind accesul liber al clienţilor acestora la informaţia general accesibilă
despre activitatea pe care o desfăşoară se sancţionează cu amendă de la 20 la
30 de unităţi.

Articolul 306. Încălcarea cerinţelor faţă de dările de seamă prevăzute


de legislaţia cu privire la valorile mobiliare

Neprezentarea sau prezentarea tardivă Comisiei Naţionale a Valorilor


Mobiliare de către emitenţi şi de către participanţii profesionişti la această piaţă a
dărilor de seamă stabilite de legislaţie se sancţionează cu amendă de la 15 la
25 de unităţi.

Articolul 307. Încălcarea restricţiilor pentru vînzarea sau cumpărarea valorilor


mobiliare, reglărilor tranzacţiilor cu conflict de interese

(1) Încălcarea restricţiilor pentru vînzarea sau cumpărarea valorilor mobiliare


stabilite pentru participanţii la piaţa valorilor mobiliare se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei fizice, de la 20 la 30 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, de la 200 la 300 de unităţi.

(2) Nerespectarea restricţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind


achiziţionarea sau răscumpărarea acţiunilor de tezaur de către emitent se sancţionează
cu amendă de la 15 la 25 de unităţi.

(3) Necomunicarea, în termenele stabilite pentru societatea pe acţiuni, către


Comisia de Stat pentru Piaţa Valorilor Mobiliare, către alte organe, a informaţiei
conform legislaţiei în cazurile cînd această comisie stabileşte obligativitatea
informării de către acţionar se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

(4) Denaturarea şi ascunderea premeditată a informaţiei despre activitatea


economico-financiară a societăţii pe acţiuni, a altei informaţii pe care creditorii,
acţionarii sau autorităţile publice, în conformitate cu legislaţia, trebuie să o primească
se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 300 la 400 de unităţi.
(5) Neconvocarea în adunare generală a acţionarilor sau convocarea cu
încălcarea legislaţiei în vigoare şi/sau a statutului societăţii se sancţionează cu
amendă de 100 de unităţi.

(6) Încălcarea modului de încheiere a tranzacţiilor de proporţii şi/sau


tranzacţiilor cu conflict de interese se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de
unităţi.

(7) Neprezentarea sau prezentarea tardivă a datelor stabilite de legislaţia în


vigoare de către persoanele interesate în efectuarea de către societăţile pe acţiuni a
tranzacţiilor cu conflict de interese se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de
unităţi.

Articolul 308. Încălcarea drepturilor membrilor societăţilor


comerciale şi ai cooperativelor

(1) Neconvocarea membrilor societăţii comerciale sau ai cooperativei în


adunare generală ori încălcarea termenului sau procedurii de convocare prevăzut de
legislaţie şi/sau de statutul societăţii sau al cooperativei se sancţionează cu amendă de
la 20 la 30 de unităţi.

(2) Tăinuirea premeditată de către persoanele cu funcţie de răspundere ale


societăţii comerciale sau ale cooperativei a informaţiei privind activitatea economică
şi financiară, a altei informaţii pe care membrii trebuie să o primească potrivit
legislaţiei ori statutului societăţii sau cooperativei dacă această tăinuire nu a cauzat
prejudicii materiale considerabile se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi.

(3) Încălcarea de către persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţii


comerciale sau ale cooperativei a modului de încheiere a tranzacţiilor de proporţii, a
tranzacţiilor cu conflict de interese ori a altor tranzacţii al căror mod de încheiere este
prevăzut de legislaţie sau de statutul societăţii sau al cooperativei dacă această
încălcare nu a cauzat prejudicii materiale considerabile se sancţionează cu amendă de
la 30 la 40 de unităţi.
Capitolul XVII
CONTRAVENŢII CE AFECTEAZĂ
ACTIVITATEA AUTORITĂŢILOR PUBLICE
Articolul 309. Neîndeplinirea cerinţelor legitime ale deputatului în Parlament

(1) Neîndeplinirea de către persoana cu funcţie de răspundere a cerinţelor


legitime ale deputatului în Parlament sau împiedicarea desfăşurării activităţii de
deputat se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.
(2) Nerespectarea de către persoana cu funcţie de răspundere a termenelor de
prezentare a informaţiei solicitate de deputatul în Parlament se sancţionează cu
amendă de la 10 la 20 de unităţi.

Articolul 310. Manifestarea lipsei de respect faţă de judecător sau neres-


pectarea dispoziţiilor preşedintelui completului de judecată
(1) Manifestarea lipsei de respect, în cadrul şedinţei, faţă de judecătorul
instanţei de judecată sau al Curţii Constituţionale se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 10 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de la 100 la 150 de unităţi.

(2) Nerespectarea dispoziţiei preşedintelui completului de judecată sau


tergiversarea executării acesteia se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice,
de la 10 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la
50 la 150 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 20 la 200 de unităţi.

Articolul 311. Împiedicarea executării hotărîrii judecătoreşti.


Ofensa adusă executorului
(1) Împiedicarea executării hotărîrii judecătoreşti se sancţionează cu
avertisment sau cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 40 la 50 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 400 la 500 de unităţi.

(2) Ofensa adusă executorului judecătoresc în legătură cu exercitarea


atribuţiilor lui de serviciu se sancţionează cu avertisment, cu amendă de la 10 la 20 de
unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.

(3) Fapta prevăzută la alin.(1) sau (2) săvîrşită de către persoana cu funcţie de
răspundere din cadrul autorităţii publice se sancţionează cu amendă de la 75 la
100 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 60 de ore cu sau
fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită
activitate de la 6 la 12 luni.

Articolul 312. Neexecutarea obligaţiilor prevăzute de Codul de executare.


Necomunicarea executorului judecătoresc a datelor despre schimbarea locului
de muncă sau a domiciliului, neprezentarea fără motiv întemeiat la executorul
judecătoresc sau la locul de executare, cînd prezentarea, conform legii, este
obligatorie, nerestituirea, pierderea sau deteriorarea intenţionată a documentului
executoriu se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 2 la 5 unităţi.

Articolul 313. Imixtiunea în activitatea avocatului parlamentar


Imixtiunea în activitatea avocatului parlamentar pentru a influenţa deciziile
acestuia asupra unor sesizări, ignorarea intenţionată de către persoana cu funcţie de
răspundere a sesizării şi neîndeplinirea recomandărilor date de avocatul parlamentar,
împiedicarea sub orice altă formă a activităţii acestuia se sancţionează cu amendă de
la 20 la 30 de unităţi.

Articolul 314. Încălcarea regulilor de folosire a paşapoartelor diplomatice


şi de serviciu ale Republicii Moldova
Deţinerea ilegală a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu ale Republicii
Moldova se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

Articolul 315. Încălcarea modului de folosire a simbolurilor de stat

(1) Încălcarea cu intenţie a modului de folosire a simbolurilor de stat (stema,


drapelul, imnul) ale Republicii Moldova sau ale unui alt stat se sancţionează cu
amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi sau cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

(2) Acţiunile prevăzute la alin.(1) săvîrşite în urma unei înţelegeri de un grup


de persoane, precum şi de persoane responsabile de respectarea modului de folosire a
simbolurilor de stat, se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

Articolul 316. Acţiunile ilegale faţă de distincţiile de stat

(1) Purtarea şi păstrarea ilegală a distincţiilor de stat ale Republicii Moldova


se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

(2) Tranzacţii ilicite cu distincţiile de stat ale Republicii Moldova se


sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

(3) Falsificarea distincţiilor de stat ale Republicii Moldova, se sancţionează cu


amendă de la 10 la 20 de unităţi.

Articolul 317. Uzurparea de calităţi oficiale

Uzurparea de calităţi oficiale prin folosirea ilegală a uniformei cu semne


distinctive, cu simbolica autorităţilor publice sau cu aspect asemănător ce ar permite
confundarea, dacă nu este însoţită de săvîrşirea unei infracţiuni, se sancţionează cu
amendă de la 50 la 100 de unităţi.

Articolul 318. Divulgarea datelor despre măsurile de securitate

(1) Divulgarea datelor despre aplicarea măsurilor de securitate unei persoane


ori rudelor ei apropiate, dacă nu reprezintă o infracţiune, se sancţionează cu amendă
de la 100 la 150 de unităţi.
(2) Divulgarea de către o persoană cu funcţie de răspundere din organul care
asigură apărarea de stat a victimelor, martorilor şi altor persoane care contribuie la
procesul penal, precum şi a rudelor lor apropiate, a informaţiei privind măsurile de
apărare, dacă nu reprezintă o infracţiune, se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi
cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un
an.

Articolul 319. Încălcarea prevederilor Legii cadastrului bunurilor imobile

(1) Încălcarea de către titularii de drepturi a termenului stabilit pentru


depunerea cererii de înregistrare a dreptului asupra bunurilor imobile se sancţionează
cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

(2) Neasigurarea de către titularii de drepturi a accesului la bunul imobil pentru


executarea de lucrări cadastrale se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

(3) Neprezentarea, de către persoanele cu funcţie de răspundere din


întreprinderi, instituţii şi organizaţii care execută lucrări ce ţin de folosirea datelor
cadastrale, a documentelor ce servesc drept temei pentru efectuarea de înregistrări în
registrul bunurilor imobile în conformitate cu legislaţia se sancţionează cu amendă de
la 10 la 20 de unităţi.

(4) Neprezentarea, de către persoanele cu funcţie de răspundere din


întreprinderi, instituţii şi organizaţii care execută lucrări ce ţin de folosirea datelor
cadastrale, a datelor cadastrale actualizate se sancţionează cu amendă de la 10 la
20 de unităţi.

(5) Introducerea, modificarea şi radierea din registrul bunurilor imobile, cu


încălcarea modului stabilit, a datelor cadastrale, difuzarea şi furnizarea lor
nesancţionată de către lucrătorii organelor cadastrale teritoriale se sancţionează cu
amendă de la 40 la 50 de unităţi.

(6) Furnizarea de date cadastrale în scopuri comerciale fără contract încheiat cu


organul cadastral teritorial către întreprinderi, instituţii şi organizaţii care nu fac parte
din sistemul organelor cadastrale se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

Articolul 320. Încălcarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă Agenţiei


de Stat pentru Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare

Încălcarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă Agenţiei de Stat pentru


Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare, prezentarea de date false în dările de
seamă se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi.
Articolul 321. Încălcarea regulilor de păstrare, de completare, de evidenţă
sau de folosire a documentelor de arhivă

Încălcarea regulilor de păstrare, de completare, de evidenţă sau de folosire a


documentelor de arhivă se sancţionează cu amendă de la 3 la 5 unităţi.

Articolul 322. Distrugerea sau alterarea documentelor din Fondul Arhivistic

(1) Distrugerea fără autorizaţia de rigoare a documentelor din Fondul


Arhivistic ce se păstrează în arhivele de stat, în alte depozite şi în arhivele persoanei
juridice se sancţionează cu amendă de la 300 la 400 de unităţi.

(2) Alterarea documentelor din Fondul Arhivistic prin eliminarea textului sau a
imaginii sau prin inserarea în text sau în imagine a unor modificări ori completări
care nu au avut consecinţe grave se sancţionează cu amendă de la 150 la 250 de
unităţi.

Articolul 323. Neprezentarea la timp a datelor statistice


sau comunicarea unor date statistice eronate

Neprezentarea la timp a datelor statistice sau comunicarea unor date eronate sau
în volum incomplet se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de la 20 la 70 de unităţi.

Capitolul XVIII

CONTRAVENŢII ÎMPOTRIVA REGIMULUI FRONTIEREI DE STAT


ŞI REGIMULUI DE AFLARE ÎN TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

Articolul 324. Deteriorarea, nimicirea, permutarea intenţionată a semnelor


frontierei de stat, instalarea unor semne de frontieră false

Deteriorarea, nimicirea, permutarea intenţionată a semnelor frontierei de stat,


instalarea unor semne de frontieră false se sancţionează cu amendă de la 40 la
50 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.

Articolul 325. Încălcarea regulilor de trecere a frontierei de stat

Trecerea frontierei de stat prin punctele de trecere fără paşaportul stabilit sau
fără autorizaţie din partea autorităţilor respective se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 20 la 50 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de la 100 la 150 de unităţi.
Notă. Acţiunea prezentului articol nu se extinde asupra victimelor traficului de fiinţe umane
specificate la art.165 şi 206 din Codul penal al Republicii Moldova.

Articolul 326. Încălcarea de către cetăţeni străini sau apatrizi


a regulilor de şedere în Republica Moldova

Încălcarea de către cetăţeni străini sau apatrizi a regulilor de şedere în


Republica Moldova, manifestată prin locuirea fără documente de identitate, cu
documente neautentice, nerespectarea modului stabilit de înregistrare, eschivarea de
la plecare după expirarea termenului de şedere, nerespectarea regulilor de intrare şi
ieşire din Republica Moldova se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi cu sau
fără expulzare din Republica Moldova.

Notă. Acţiunea prezentului articol nu se extinde asupra victimelor traficului de fiinţe umane
specificate la art.165 şi 206 din Codul penal al Republicii Moldova.

Articolul 327. Încălcarea de către persoane cu funcţie de răspundere


sau cetăţeni ai Republicii Moldova a regulilor de şedere
a cetăţeanului străin sau apatridului în Republica Moldova

(1) Încălcarea, de către persoana cu funcţie de răspundere care primeşte în


Republica Moldova cetăţeni străini sau apatrizi, de către persoana care le asigură
deservirea sau care exercită atribuţii legate de respectarea condiţiilor de intrare, de
şedere şi de ieşire din Republica Moldova, a regulilor de înregistrare, de întocmire a
actelor pentru dreptul aflării în Republica Moldova şi pentru plecarea lor din ţară se
sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

(2) Neluarea, de către cetăţeanul care a invitat în interes personal în Republica


Moldova cetăţeni străini sau apatrizi şi care le-a pus la dispoziţie spaţiu locativ, de
măsuri privind asigurarea înregistrării la timp şi plecării lor după expirarea
termenului de aflare se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi.

Articolul 328. Încălcarea regulilor de încadrare în cîmpul muncii a cetăţeanului


străin sau a apatridului pe teritoriul Republicii Moldova

(1) Încadrarea în cîmpul muncii a cetăţeanului străin sau apatridului, aflat


provizoriu în Republica Moldova, fără autorizaţie de încadrare în cîmpul muncii
eliberată în modul stabilit de legislaţia în vigoare se sancţionează cu amendă de la 40
la 50 de unităţi pentru fiecare angajat ilegal.

(2) Desfăşurarea activităţii de către cetăţeni străini şi apatrizi, aflaţi provizoriu


în Republica Moldova, fără autorizaţie de încadrare în cîmpul muncii eliberată în
modul stabilit de legislaţia în vigoare se sancţionează cu amendă de la 30 la
50 de unităţi.
(3) Obţinerea autorizaţiei de încadrare în cîmpul muncii la cererea persoanei cu
funcţie de răspundere, emisă pe numele unui cetăţean străin sau apatrid, aflat
provizoriu în Republica Moldova, fără a fi angajat în muncă pe teritoriul Republicii
Moldova se sancţionează cu amendă, aplicată cetăţeanului străin sau apatridului
neangajat, de la 20 la 30 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, de la 40 la 50 de unităţi.

Notă. Acţiunea prezentului articol nu se extinde asupra persoanelor victime ale traficului de
fiinţe umane specificate la art.165 şi 206 din Codul penal al Republicii Moldova.

Capitolul XIX

CONTRAVENŢII ÎMPOTRIVA MODULUI DE ADMINISTRARE

Articolul 329. Samavolnicia

Samavolnicia, adică exercitarea în mod arbitrar a unui drept real sau presupus
prin încălcarea ordinii stabilite de lege, fără a se cauza vreo daună considerabilă
persoanei se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de 60 de ore.

Articolul 330. Nesupunerea dispoziţiei sau cererii legitime a lucrătorului


din poliţie sau a altui agent constatator, sau membrului
gărzii populare, sau ofensa adusă lor

Nesupunerea dispoziţiei sau cererii legitime a lucrătorului din poliţie, altui


agent constatator sau membrului gărzii populare în timpul exercitării obligaţiilor de
serviciu sau obşteşti, ofensa adusă lor se sancţionează cu avertisment, cu amendă de
la 10 la 20 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la
60 de ore.

Articolul 331. Neluarea de măsuri pentru înlăturarea încălcării legii

Neluarea de măsuri pentru înlăturarea încălcării legii, indicate în raportul


autorităţilor competente în lichidarea cauzelor care au dus la astfel de încălcări,
precum şi răspunsul tardiv dat la raport sau la informaţia prezentată de aceste
autorităţi, se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

Articolul 332. Folosirea ilegală a semnelor aflate sub protecţia


tratatelor internaţionale

Folosirea ilegală a emblemei Crucii Roşii şi a denumirii "Crucea Roşie", a


însemnelor care pot fi identificate cu emblema Crucii Roşii se sancţionează cu
amendă de la 20 la 30 de unităţi.
Articolul 333. Nerespectarea termenului de depunere
a declaraţiei cu privire la naştere

Nerespectarea fără motiv întemeiat a termenului legal de depunere la oficiul de


stare civilă a declaraţiei cu privire la naştere se sancţionează cu amendă de la 10 la
20 de unităţi.

Articolul 334. Comunicarea unor date false pentru a fi înscrise


în actele de identitate

Comunicarea unor date false pentru a fi înscrise în actele de identitate se


sancţionează cu amendă de 100 de unităţi.

Articolul 335. Ridicarea ilegală de către o persoană cu funcţie


de răspundere a buletinului de identitate, luarea
sau predarea acestuia drept garanţie

(1) Ridicarea ilegală de către o persoană cu funcţie de răspundere a buletinului


de identitate se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi cu sau fără privarea
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la 1 an.

(2) Cererea de a preda, ridicarea sau predarea, drept garanţie, a buletinului de


identitate sau a paşaportului, se sancţionează cu amendă de 20 de unităţi.

Articolul 336. Chemarea intenţionat falsă a serviciilor specializate

Chemarea intenţionat falsă a serviciului de pompieri şi salvatori, a poliţiei, a


serviciului de ajutor medical urgent sau altor servicii specializate se sancţionează cu
amendă de la 10 la 20 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de
pînă la 60 de ore.

Articolul 337. Transmiterea sau tentativa de a transmite obiecte interzise


către persoane deţinute în locuri de detenţie

Transmiterea sau tentativa de a transmite în mod interzis sau de a transmite


substanţe sau produse interzise persoanelor deţinute în locuri de detenţie se
sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi cu sau fără privarea de dreptul de a
exercita o anumită activitate de la 6 la 12 luni.

Articolul 338. Încălcarea regulilor cu privire la standardizare,


metrologie şi calitate a producţiei

(1) Fabricarea pentru comercializare a producţiei sau prestarea serviciilor care


nu corespund standardelor, documentaţiei tehnico-normative, mostrelor sau
etaloanelor se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 20 la 30 de
unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la 300 de unităţi.

(2) Comercializarea mărfurilor care nu corespund standardelor, documentaţiei


tehnico-normative, mostrelor sau etaloanelor se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la
100 la 200 de unităţi.

(3) Comercializarea producţiei fără marcare, fără indicarea mărimilor fizice ale
masei, volumului, încălcarea abaterilor maxim admisibile se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

(4) Transmiterea către beneficiar sau în producţie a documentaţiei de


construcţie, tehnologice şi de proiect ce nu corespunde standardelor se sancţionează
cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată
persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

(5) Punerea în circulaţie (vînzare, exploatare, închiriere) a mijloacelor de


măsurat neîncercate în modul stabilit şi neaprobate, a celor necontrolate ori cu
termenul de control expirat se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de
la 20 la 30 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 200 la 300 de
unităţi.

(6) Confecţionarea, încercarea, repararea, închirierea, vînzarea şi calibrarea


mijloacelor de măsurat de către persoane care nu au primit în modul stabilit licenţă
(autorizaţie), încălcarea regulilor metrologice se sancţionează cu amendă, aplicată
persoanei fizice, de la 20 la 30 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la
200 la 300 de unităţi.

Articolul 339. Falsificarea mijloacelor de măsurat, a rezultatelor măsurării

Falsificarea mijloacelor de măsurat, a rezultatelor măsurării, probelor,


încercărilor, controlului şi ale altor lucrări metrologice se sancţionează cu amendă,
aplicată persoanei fizice, de la 100 la 150 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, de la 300 la 400 de unităţi cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a
desfăşura o anumită activitate de la 6 luni la 1 an, cu sau fără afişarea şi/sau difuzarea
hotărîrii de sancţionare.

Articolul 340. Nerespectarea Legii cu privire la funcţionarea limbilor


pe teritoriul Republicii Moldova

Nerespectarea de către angajaţii autorităţilor publice a prevederilor Legii cu


privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova se sancţionează cu
amendă de 10 unităţi cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită
activitate de la 3 luni la 1 an.

Capitolul XX

CONTRAVENŢII CARE ATENTEAZĂ LA ORDINEA


ŞI LA SECURITATEA PUBLICĂ

Articolul 341. Huliganismul nu prea grav

Huliganismul nu prea grav, adică acostarea, în locuri publice, jignitoare a


persoanei fizice şi alte acţiuni similare prin care se încalcă normele morale, se tulbură
ordinea publică şi liniştea persoanei fizice, se sancţionează cu avertisment sau cu
amendă de la 10 la 50 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de
la 20 la 60 de ore.

Articolul 342. Consumul de băuturi alcoolice în locuri publice şi apariţia


în astfel de locuri în stare de beţie produsă de alcool

(1) Consumul de băuturi alcoolice pe străzi, pe stadioane, în scuaruri, în


parcuri, în toate tipurile de transport în comun şi în alte locuri publice, unde
consumul de băuturi alcoolice nu este permis de administraţia publică locală, se
sancţionează cu amendă de 5 unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul
comunităţii de la 40 la 60 de ore.

(2) Apariţia în locuri publice în stare de beţie produsă de alcool şi de alte


substanţe în care persoana şi-a pierdut capacitatea de a se mişca de sine stătător se
sancţionează cu amendă de 20 unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul
comunităţii de la 40 la 60 de ore.

Articolul 343. Jocurile de noroc. Ghicitul în locuri publice

(1) Organizarea jocurilor de noroc cu încălcarea regulilor prevăzute de


legislaţie se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.

(2) Ghicitul în locuri publice se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de


unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.
Articolul 344. Tulburarea liniştii

Tulburarea liniştii în timpul nopţii, de la ora 22 pînă la ora 7, inclusiv prin


cîntare cu voce ridicată, semnalizare acustică, folosire cu intensitate auditivă a
aparatajului audiovizual în locuinţă sau în locuri publice, alte acţiuni similare, se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 150 de unităţi.

Articolul 345. Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor

Încălcarea standardelor, normelor şi regulilor de asigurare a apărării împotriva


incendiilor se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 5 la 10 unităţi,
cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 100 la 200 de unităţi.

Articolul 346. Încălcarea regimului special în condiţii de stare excepţională

(1) Încălcarea, în condiţii de stare excepţională, a regimului special, dacă nu


conţine elementele constitutive ale componenţei infracţiunii, se sancţionează cu
amendă de la 10 la 20 unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la
80 la 120 de ore.

(2) Acţiunea de la alin.(1) săvîrşită în perioada de exercitare a formei speciale


de administrare se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 160 de ore.

Articolul 347. Încălcarea modului de comercializare a armelor


individuale şi a muniţiilor aferente

Comercializarea în magazinele de stat specializate a armelor individuale şi a


muniţiilor aferente către persoane care nu au autorizaţie de achiziţionare a armelor se
sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 100 la 200 de unităţi sau cu
amendă, aplicată persoanei juridice, de 500 de unităţi cu privarea de dreptul de a
desfăşura astfel de activitate pe un termen de la 1 an la 5 ani.

Articolul 348. Încălcarea modului de înstrăinare a armelor


individuale şi a muniţiilor aferente

Transmiterea sau o altă înstrăinare a armei individuale şi a muniţiilor aferente


de către proprietarul lor către o persoană care nu are autorizaţie de achiziţionare a
armei şi a muniţiilor aferente se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi.

Articolul 349. Încălcarea termenelor de înregistrare


sau de reînregistrare a armelor individuale
Încălcarea termenelor de înregistrare sau reînregistrare a armelor individuale la
organul de poliţie se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi.

Articolul 350. Tragerea din armă de foc în locuri publice,


în locuri nerezervate pentru aceasta
sau cu încălcarea modului stabilit

Tragerea din armă de foc în locuri publice, în locuri nerezervate pentru aceasta
sau în locuri rezervate, însă cu încălcarea modului stabilit se sancţionează cu amendă
de 100 de unităţi cu sau fără privarea de dreptul de port armă de la 3 luni la 1 an.

Articolul 351. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată


a obiectelor de publicitate

Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a afişelor (cu excepţia celor


electorale), avizelor, anunţurilor, altor obiecte de publicitate se sancţionează cu
amendă de la 10 la 30 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de
la 30 la 60 de ore.

Capitolul XXI

CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL EVIDENŢEI MILITARE

Articolul 352. Neîndeplinirea îndatoririlor privind evidenţa militară

Neprezentarea persoanei care se află la evidenţă sau care este obligată să se


afle la evidenţă militară, la citarea organului local al administraţiei militare, fără
motive întemeiate, sau plecarea ei în o altă localitate pentru domiciliere ori şedere
temporară (de peste 3 luni), sau plecarea în străinătate pe un termen ce depăşeşte 6
luni fără a se scoate de la evidenţă, sau sosirea dintr-o altă localitate unde domiciliază
temporar fără a se pune la evidenţă militară, precum şi comunicarea tardivă organului
de evidenţă militară a datelor despre schimbarea stării familiale, a domiciliului, a
locului de studii, de muncă sau schimbarea funcţiei, se sancţionează cu avertisment
sau amendă de o unitate.

Articolul 353. Deteriorarea sau nimicirea cu intenţie sau pierderea


din neglijenţă a documentelor de evidenţă militară
Deteriorarea sau nimicirea cu intenţie sau pierderea din neglijenţă a livretului
militar sau a buletinului persoanei care urmează a fi recrutată se sancţionează cu
amendă de la 5 la 10 unităţi.

Articolul 354. Eschivarea de la examenul medical

Eschivarea de la examenul sau controlul medical indicat de comisia de


evidenţă militară sau de comisia de recrutare se sancţionează cu amendă de la
o unitate la 3 unităţi.

Cartea a doua

PREVEDERILE PROCESUALE
ALE CODULUI CONTRAVENŢIONAL

Titlul I

PROCEDURA CONTRAVENŢIONALĂ

PARTE GENERALĂ

Capitolul XXII

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 355. Procedura contravenţională

(1) Procedura contravenţională este totalitatea de norme din prezentul cod ce


reglementează procesul contravenţional.

(2) Procesul contravenţional este activitatea desfăşurată de autoritatea


competentă cu participarea părţilor şi a altor persoane ca titulare de drepturi şi
obligaţii, avînd drept scop: constatarea contravenţiei, examinarea şi soluţionarea
cauzei contravenţionale, constatarea cauzelor şi condiţiilor care au contribuit la
săvîrşirea contravenţiei.

(3) Procesul contravenţional se desfăşoară pe principii generale şi în temeiul


normelor dreptului internaţional şi ale tratatelor internaţionale cu privire la drepturile
şi libertăţile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte.

Articolul 356. Prezumţia nevinovăţiei

(1) Persoana acuzată de săvîrşirea unei contravenţii este prezumată nevinovată


atîta timp cît vinovăţia sa nu este dovedită, în modul prevăzut de prezentul cod.
(2) Nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăţia sa.

(3) Concluziile despre vinovăţia persoanei în săvîrşirea contravenţiei nu pot fi


întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi
înlăturate, în condiţiile prezentului cod, se interpretează în favoarea persoanei în a
cărei privinţă a fost declanşată procedura contravenţională.

Articolul 357. Inviolabilitatea persoanei

(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sînt inviolabile.

(2) Persoana pasibilă de răspundere contravenţională poate fi reţinută sau


supusă unor constrîngeri numai în cazuri excepţionale şi în condiţiile prevăzute de
prezentul cod, urmînd să fie tratată cu respectul demnităţii umane.

(3) Reţinerea persoanei în procedura contravenţională nu poate depăşi 24 de


ore.

(4) Persoanei reţinute i se aduc imediat la cunoştinţă, în limba pe care o


înţelege, drepturile sale şi motivele reţinerii, circumstanţele faptei, încadrarea juridică
a acţiunii a cărei săvîrşire îi este imputată.

(5) Persoană deţinută ilegal sau persoana în a cărei privinţă temeiurile reţinerii
au decăzut urmează să fie liberată imediat.

(6) Percheziţia, examinarea corporală, alte acţiuni procesuale care aduc


atingere inviolabilităţii persoanei pot fi efectuate fără consimţămîntul acesteia sau al
reprezentantului ei legal numai în condiţiile prezentului cod.

(7) În timpul procesului contravenţional, nimeni nu poate fi maltratat fizic sau


psihic. Sînt interzise orice acţiuni şi metode care creează pericol pentru viaţa ori
sănătatea omului, chiar cu acordul acestuia. Persoana reţinută nu poate fi supusă
violenţei, ameninţărilor sau unor metode ori procedee care ar afecta capacitatea ei de
a lua decizii şi de a-şi exprima opiniile.

(8) Persoana lezată în libertatea şi demnitatea sa prin aplicarea ilegală a unei


măsuri procesuale are dreptul la repararea, în condiţiile legii, a prejudiciului cauzat
astfel.

Articolul 358. Libertatea de mărturisire împotriva sa

(1) Nimeni nu poate fi silit să mărturisească împotriva sa ori împotriva rudelor


sale apropiate, a soţului, soţiei, logodnicului, logodnicei ori să-şi recunoască
vinovăţia.
(2) Persoana căreia autoritatea competentă să examineze cauza
contravenţională îi propune să facă declaraţii demascatoare împotriva sa ori a rudelor
sale apropiate, a soţului, soţiei, logodnicului, logodnicei este în drept să refuze de a
face asemenea declaraţii şi nu poate fi trasă la răspundere pentru aceasta.

Articolul 359. Dreptul la apărare

(1) În procedura contravenţională, autoritatea competentă este obligată să


asigure părţilor şi altor participanţi la proces deplina exercitare a drepturilor
procesuale în condiţiile legii.

(2) Pe parcursul procesului contravenţional, părţile au dreptul să fie asistate de


un apărător (avocat).

(3) În momentul pornirii procesului contravenţional, autoritatea competentă


este obligată să aducă la cunoştinţă persoanei pasibile de răspundere contravenţională
dreptul ei de a fi asistată de un apărător.

(4) În cel mult 3 ore din momentul reţinerii, dacă persoana pasibilă de
sancţiunea arestului contravenţional nu are apărător ales, i se desemnează un apărător
din oficiu.

Articolul 360. Limba în care se desfăşoară procesul


contravenţional şi dreptul la interpret

(1) Procesul contravenţional se desfăşoară în limba de stat.

(2) Persoana care nu posedă sau nu vorbeşte limba de stat are dreptul de a lua
cunoştinţă de toate actele şi materialele dosarului şi de a vorbi prin interpret în faţa
autorităţii competente să examineze cauza contravenţională.

(3) Procesul contravenţional se poate desfăşura în limba acceptată de


majoritatea persoanelor care participă la proces. În acest caz, actele procesuale se
întocmesc în mod obligatoriu şi în limba de stat.

(4) Actele procesuale ale autorităţii competente să examineze cauza


contravenţională se înmînează persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul
contravenţional, fiind traduse într-o limbă pe care aceasta o cunoaşte, în modul
stabilit de prezentul cod.

Articolul 361. Dreptul de a nu fi urmărit sau sancţionat de mai multe ori

Nimeni nu poate fi urmărit sau sancţionat de mai multe ori pentru aceeaşi faptă.
Reluarea procesului contravenţional care a încetat poate avea loc doar în cazul
descoperirii unor noi circumstanţe sau în cazul depistării unui viciu fundamental în
hotărîrea de încetare.

Articolul 362. Accesul liber la justiţie

(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţei de
judecată competentă împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile sau
interesele sale legitime.

(2) Orice persoană are dreptul la examinarea şi soluţionarea cauzei sale în mod
echitabil, în termen rezonabil, de către o instanţă independentă, imparţială, legal
constituită, care să acţioneze în conformitate cu prezentul cod.

(3) Reprezentantul autorităţii competente nu poate participa la examinarea


cauzei dacă are, direct sau indirect, un interes care i-ar putea afecta imparţialitatea.

(4) Autoritatea competentă să examineze cauza contravenţională are obligaţia


de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele,
completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atît circumstanţele care
dovedesc vinovăţia, cît şi cele care dezvinovăţesc persoana în a cărei privinţă este
pornit procesul contravenţional, precum şi circumstanţele atenuante sau agravante.

Capitolul XXIII

PARTICIPANŢII LA PROCESUL CONTRAVENŢIONAL

Articolul 363. Persoana în a cărei privinţă a fost pornit un


proces contravenţional

(1) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit un proces contravenţional şi,


printr-o hotărîre definitivă, a fost stabilită o sancţiune contravenţională sau a cărei
răspundere contravenţională sau executare a sancţiunii contravenţionale aplicate sînt
înlăturate printr-o hotărîre definitivă se numeşte contravenient.

(2) Persoana în a cărei privinţă este pornit un proces contravenţional are


dreptul:
a) la apărare;
b) la cunoaşterea faptei imputate;
c) la informaţie scrisă şi la explicarea drepturilor sale conform prezentului
articol, inclusiv a dreptului de a tăcea şi de a nu mărturisi împotriva sa, împotriva
rudelor sale apropiate, a soţului, soţiei, logodnicului, logodnicei ori de a nu-şi
recunoaşte vinovăţia;
d) să fie audiată în prezenţa apărătorului dacă acceptă sau cere să fie audiată;
e) să i se asigure, în cel mult 24 de ore, un apărător din oficiu, în caz de
reţinere, dacă este pasibilă de sancţiunea arestului contravenţional;
f) să aibă întrevederi cu apărătorul în condiţii confidenţiale, fără limitarea
numărului şi duratei întrevederilor;
g) să ia cunoştinţă de materialele din dosar;
h) să prezinte probe;
i) să formuleze cereri;
j) să contesteze decizia asupra cauzei;
k) să recunoască total sau parţial vinovăţia în comiterea faptei ce i se impută;
l) să anunţe, în cazul reţinerii, prin autoritatea competentă, cel puţin două
persoane, la propunerea sa, despre faptul şi locul reţinerii;
m) să ceară recuzarea reprezentantului autorităţii competente de a examina
cauza contravenţională, expertului, interpretului, traducătorului, grefierului;
n) să solicite audierea martorilor;
o) să facă obiecţii împotriva acţiunilor agentului constatator şi să ceară
includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal;
p) să ia cunoştinţă şi să facă obiecţii asupra corectitudinii procesului-verbal
încheiat de agentul constatator, să ceară completarea lui cu circumstanţele care, în
opinia sa, trebuie să fie menţionate;
q) să conteste în instanţă de judecată decizia agentului constatator;
r) să conteste acţiunile agentului constatator, ale procurorului şi ale instanţei de
judecată;
s) să fie informat de agentul constatator despre toate hotărîrile emise privind
drepturile şi interesele sale, să primească, la solicitare, copii de pe aceste hotărîri;
t) să atace în modul stabilit de lege acţiunile şi deciziile agentului constatator
sau ale instanţei de judecată, inclusiv hotărîrea judecătorească;
u) să retragă orice plîngere depusă personal sau de apărător în interesele sale;
v) să se împace cu victima în condiţiile prevăzute de prezentul cod;
w) să ceară şi să primească reparaţia prejudiciului cauzat de acţiunile
nelegitime ale agentului constatator sau ale instanţei de judecată.

(4) Exercitarea de către persoana în a cărei privinţă este pornit un proces


contravenţional a drepturilor sale ori renunţarea la exercitarea acestor drepturi nu
poate fi interpretată în detrimentul persoanei şi nu poate avea consecinţe nefavorabile
pentru ea.

(5) Persoana în a cărei privinţă este pornit procesul contravenţional este


obligată:
a) să se prezinte la citarea agentului constatator sau a instanţei de
judecată;
b) să accepte, la cererea agentului constatator organ al afacerilor interne,
examinarea şi percheziţia sa corporală;
c) să accepte necondiţionat, la cererea organului de urmărire contravenţională,
efectuarea controlului medical, dactiloscopiei, prelevarea de sînge pentru analize, de
secreţii ale corpului;
d) să fie supusă expertizei judiciare, la cererea agentului constatator
competent, a organului de urmărire contravenţională sau a instanţei;
e) să se supună dispoziţiilor legale ale agentului constatator şi ale preşedintelui
şedinţei de judecată;
f) să respecte ordinea în şedinţa de judecată şi să nu părăsească sala de şedinţe
fără învoirea dată de preşedintele şedinţei.

(6) Persoana în a cărei privinţă este pornit un proces contravenţional are şi alte
drepturi şi obligaţii prevăzute de prezentul cod.

(7) În conformitate cu prevederile prezentului cod, drepturile minorului se


exercită şi de reprezentantul lui legal. Prevederile Codului de procedură penală cu
privire la drepturile şi obligaţiile reprezentantului legal al minorului sînt aplicabile
corespunzător procesului contravenţional.

Articolul 364. Agentul constatator

Agentul constatator este reprezentantul autorităţii publice care soluţionează, în


limitele competenţei, cauza contravenţională în modul prevăzut de prezentul cod.

Articolul 365. Procurorul

(1) Procurorul participă la procesul contravenţional soluţionînd cauza


contravenţională şi participînd la procesul contravenţional, în limitele competenţei
stabilite de prezentul cod.

(2) Procurorul este în drept:


a) să pornească procesul contravenţional;
b) să aplice în cazurile prevăzute de lege sancţiune contravenţională;
c) să solicite aplicarea de către instanţa de judecată a unei sancţiuni
contravenţionale;
d) să participe la examinarea cauzei în instanţă de judecată atunci cînd
procesul contravenţional a fost pornit de el;
e) să controleze legalitatea acţiunilor agentului constatator;
f) să exercite alte drepturi prevăzute de lege.

(3) În cazul în care agentul constatator solicită aplicarea sancţiunii arestului


contravenţional sau expulzării, participarea procurorului la examinarea cauzei
contravenţionale în instanţă este obligatorie.

Articolul 366. Victima

(1) Este victimă persoana fizică sau persoana juridică căreia, prin contravenţie,
i s-a adus un prejudiciu.

(2) Victima beneficiază de drepturi şi exercită obligaţii personal ori prin


reprezentanţi, în condiţiile legii. Dacă victima este un minor sau o persoană
iresponsabilă, drepturile ei sînt exercitate de reprezentanţii săi legali în modul
prevăzut de prezentul cod.

(3) Victima are dreptul:


a) să i se înregistreze imediat cererea în modul stabilit, să i se soluţioneze
cererea de către agentul constatator, să fie informată privitor la soluţionare;
b) să prezinte documente, alte mijloace de probă întru confirmarea
pretenţiilor sale;
c) să-şi retragă cererea în cazurile prevăzute de lege;
d) să atace decizia agentului constatator;
e) să fie asistată în procesul contravenţional de un apărător ales;
f) să i se elibereze la cerere, în cel mult 24 de ore, copia de pe materialele
din dosarul contravenţional.

(4) Victima trebuie să fie prevenită în scris că răspunde contravenţional pentru


denunţare calomnioasă.

(5) Victima este obligată:


a) să se prezinte la citarea agentului constatator sau a instanţei
de judecată, să dea explicaţii la solicitarea lor;
b) să prezinte, la solicitarea agentului constatator sau a instanţei
de judecată, documente şi alte mijloace de probă de care dispune, mostre pentru
cercetare comparativă;
c) să accepte a fi supusă unui examen medical, la cererea
agentului constatator, în cazul în care pretinde că i s-a cauzat un prejudiciu fizic;
d) să se supună dispoziţiilor legitime ale reprezentantului
autorităţii care soluţionează cererea sau ale preşedintelui şedinţei de judecată.

(6) Victima are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de prezentul cod.

Articolul 367. Martorul

(1) Este martor persoana citată în această calitate de către autoritatea


competentă, care are cunoştinţă de fapte sau împrejurări de natură să servească aflării
adevărului în procedură contravenţională.

(2) Rudele apropiate, precum şi soţul, soţia, logodnicul, logodnica, nu sînt


obligate să declare împotriva persoanei căreia i s-a declanşat proces contravenţional.
Agentul constatator şi instanţa de judecată sînt obligaţi să aducă acest fapt la
cunoştinţă persoanelor respective sub semnătură.

(3) Martorul are dreptul:


a) să ştie în legătură cu ce cauză este citat;
b) să ceară recuzarea interpretului, traducătorului care participă la
audierea sa;
c) să înainteze cereri;
d) să refuze de a face declaraţii, de a prezenta documente, alte mijloace
de probă, mostre ori date dacă acestea pot fi folosite împotriva sa ori a rudelor
apropiate;
e) să facă declaraţii în limba maternă sau în o altă limbă; să ia
cunoştinţă de declaraţiile sale înregistrate, să ceară corectarea sau completarea lor;
f) la depunerea declaraţiilor, să facă uz de documente ce conţin calcule
complicate, denumiri geografice, informaţii de altă natură dificil de a fi expuse din
memorie, să noteze amănuntele greu de memorizat; să-şi ilustreze declaraţiile cu
scheme, desene grafice;
g) să fie asistat de un apărător pe care l-a ales ca reprezentant.

(4) Martorul este obligat:


a) să se prezinte la citarea agentului constatator sau a instanţei de
judecată pentru a face declaraţii şi a participa la acţiuni procesuale;
b) să facă declaraţii veridice, să comunice tot ceea ce ştie în legătură cu
cauza respectivă şi să răspundă la întrebări, să confirme, prin semnătură, exactitatea
declaraţiilor sale consemnate în procesul-verbal al acţiunii procesuale sau anexate la
el;
c) să prezinte, la cererea organului de urmărire contravenţională sau a
instanţei, documente, mostre, alte mijloace de probă;
d) să accepte, la cererea organului de urmărire contravenţională,
percheziţia corporală;
e) să se supună dispoziţiilor legale ale reprezentantului agentului
constatator sau al instanţei de judecată.

(5) Neexecutarea neîntemeiată a obligaţiilor martorului se sancţionează în


conformitate cu legea.

(6) Refuzul sau eschivarea martorului de a face declaraţii se sancţionează în


conformitate cu art.313 din Codul penal, iar prezentarea intenţionată de declaraţii
mincinoase se sancţionează în conformitate cu art.312 din acelaşi cod.

(7) Martorul are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de prezentul cod.

(8) În cazurile prevăzute de legislaţie, agentul constatator este obligat să


asigure participarea martorilor dezinteresaţi, cu capacitate de exerciţiu deplină, la
acţiuni procesuale pentru a atesta prin semnătură caracterul veridic al faptelor
consemnate.

(9) Martorul minor este asistat de un reprezentant legal sau de reprezentantul


autorităţii tutelare. Reprezentantul martorului minor are dreptul să ştie că organul de
urmărire contravenţională sau instanţa a citat persoana ale cărei interese le reprezintă,
că trebuie să o însoţească şi să asiste la acţiunile procesuale. Agentul constatator sau
instanţa de judecată sînt obligaţi să asigure participarea reprezentantului minorului la
procesul contravenţional.

Articolul 368. Specialistul

(1) Este specialist persoana chemată să participe la efectuarea acţiunii


procesuale în cazurile prevăzute de prezentul cod, neinteresată în rezultatele
procesului contravenţional, cu suficiente cunoştinţe şi deprinderi speciale pentru a
acorda ajutor agentului constatator sau instanţei de judecată.

(2) Specialistul nu poate participa la acţiunea procesuală dacă are, direct sau
indirect, un interes care i-ar afecta imparţialitatea.

(3) Pentru prezentarea cu bună ştiinţă de concluzii false, specialistul poartă


răspundere în conformitate cu art.312 din Codul penal.

Articolul 369. Expertul

(1) Este expert persoana neinteresată în rezultatele cauzei contravenţionale,


avînd cunoştinţe speciale, numită să efectueze investigaţii în cazurile prevăzute de
prezentul cod şi să prezinte raport în baza lor.

(2) Expertul nu poate participa la acţiunea procesuală dacă are, direct sau
indirect, un interes care i-ar afecta imparţialitatea.

(3) Prezentarea cu bună ştiinţă de concluzii false de către expert se


sancţionează în conformitate cu art.312 din Codul penal.

Articolul 370. Interpretul, traducătorul

(1) Este interpret sau traducător persoana care poate interpreta semnele celor
muţi ori surzi sau care poate traduce din o altă limbă, cunoaşte terminologia juridică,
nu este interesată în cauza contravenţională şi acceptă să participe în această calitate.
Persoana este desemnată în calitatea de interpret sau traducător de către agentul
constatator sau de instanţa de judecată în cazurile prevăzute de prezentul cod.

(2) Interpretul sau traducătorul nu poate participa la acţiunile procesuale dacă


are, direct sau indirect, un interes ce i-ar putea afecta imparţialitatea.

(3) Neexecutarea de către interpret sau traducător a obligaţiilor sale atrage


răspundere, potrivit legii. Pentru traducere intenţionat incorectă, interpretul sau
traducătorul poartă răspundere în conformitate cu art.312 din Codul penal.

Articolul 371. Apărătorul


(1) Este apărător persoana admisă în profesia de avocat avînd dreptul să
participe la procedura contravenţională pentru a asigura asistenţă juridică sau a
reprezenta partea pe care o asistă în bază de contract sau din oficiu.

(2) În cel mult 3 ore din momentul reţinerii, dacă persoana pasibilă de
sancţiunea arestului contravenţional nu are apărător ales, i se desemnează un apărător
din oficiu.

Articolul 372. Citarea

(1) Citarea este un act procedural prin care agentul constatator, judecătorul de
instrucţie sau instanţa de judecată asigură prezentarea unei persoane în faţa sa pentru
desfăşurarea normală a procesului contravenţional.

(2) Citaţia se înmînează persoanei cu cel puţin 5 zile înainte de data prezentării
ei în faţa organului respectiv. În cazul unor acţiuni procesuale de urgenţă, această
regulă nu se aplică.

(3) Persoana este obligată să se prezinte la data, ora şi locul indicate în citaţie.
În cazul imposibilităţii de a se prezenta, este obligată să informeze organul respectiv,
indicînd motivul.

(4) În cazul în care nu anunţă instanţa despre imposibilitatea de a se prezenta la


data, ora şi locul indicate în citaţie ori nu se prezintă nemotivat, persoana citată poate
fi supusă amenzii judiciare sau aducerii silite.

(5) Chemarea unei persoane se face prin citaţie scrisă, care se înmînează de
către agentul împuternicit în acest sens sau prin serviciul poştal.

(6) Actul procedural de citare a persoanei în procedură contravenţională se


efectuează în conformitate cu art.237–242 din Codul de procedură penală.

(7) Actele de procedură se comunică persoanei potrivit regulilor de citare.

Articolul 373. Cheltuielile aferente procedurii contravenţionale

(1) Cheltuielile de administrare şi conservare a probelor, de retribuire a


apărătorului, alte cheltuieli aferente procedurii contravenţionale se suportă de
contravenient sau de stat în modul stabilit de lege.

(2) Victima, reprezentantul ei, martorul, specialistul, expertul şi


interpretul/traducătorul, apărătorul/avocatul au dreptul la restituirea prejudiciului şi a
cheltuielilor suportate în procesul contravenţional în ordinea procedurii civile, cu
excepţia cazurilor cînd nu există divergenţe asupra întinderii acestora.
(3) Persoana în a cărei privinţă a fost declanşată procedura contravenţională se
restabileşte în dreptul de care a fost privată temporar şi i se restituie cheltuielile
suportate în procesul contravenţional dacă, printr-o hotărîre definitivă, este declarată
nevinovată sau răspunderea sa contravenţională este înlăturată, cu excepţia cazului de
amnistie.

Capitolul XIV

AUTORITĂŢILE COMPETENTE SĂ SOLUŢIONEZE


CAUZELE CONTRAVENŢIONALE

Articolul 374. Autorităţile competente să soluţioneze cauzele contravenţionale

(1) Sînt competente să soluţioneze cauzele contravenţionale:


a) instanţa de judecată;
b) procurorul;
b) agentul constatator.

Articolul 375. Instanţa care înfăptuieşte justiţia în cauzele contravenţionale

(1) Justiţia în cauzele contravenţionale se înfăptuieşte de către instanţa de


judecată conform competenţei date prin prezentul cod.

(2) Cauza contravenţională este judecată în complet de judecată constituit


dintr-un singur judecător care se pronunţă asupra fondului cauzei prin decizie.

(3) Instanţa de recurs judecă în complet constituit din 3 judecători.

(4) Cauza contravenţională se judecă în şedinţe publice.

Articolul 376. Competenţa instanţei de judecată

(1) Instanţa judecă:


1) contestaţiile împotriva hotărîrii agentului constatator, procurorului;
2) cauzele contravenţionale în privinţa minorilor;
3) cauzele contravenţionale prevăzute la art. 310;
4) cauzele contravenţionale în care agentul constatator, procurorul propune
aplicarea unei sancţiuni dintre cele care urmează:
a) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate;
b) munca neremunerată în folosul comunităţii;
c) arestul contravenţional.
(2) Instanţa de judecată este competentă să aplice măsurile de siguranţă şi
amenda judiciară.
(3) Instanţa de recurs judecă recursul pronunţîndu-se printr-o decizie.
Articolul 377. Competenţa agentului constatator

(1) Cauza contravenţională se soluţionează de agentul constatator competent în


a cărui rază teritorială a fost consumată contravenţia.

(2) Este desemnat ca agent constatator funcţionarul competent cu atribuţii de


constatare şi/sau sancţionare în autorităţile indicate la art.379–403.

Articolul 378. Procurorul

(1) Procurorul examinează cauzele cu privire la contravenţiile prevăzute la art.


63-68, 309, 311, 313, 329 –331.

(2) În cazul încetării urmăririi penale din cauză că fapta bănuitului, învinuitului
constituie o contravenţie, examinarea acesteia este de competenţa procurorului, cu
excepţia prevăzută la alin.(4).

(3) Procurorul poate aplica orice sancţiune contravenţională, cu excepţia


sancţiunii a cărei aplicare este de competenţa instanţei de judecată.

(4) Procurorul nu este în drept să aplice sancţiune contravenţională în cauze


contravenţionale date în competenţa instanţei de judecată.

Articolul 379. Ministerul Afacerilor Interne

(1) Lucrătorii Ministerului Afacerilor Interne examinează, conform


competenţei, contravenţiile care nu sînt date, prin prezentul cod, în competenţa unui
alt agent constatator, procurorului sau instanţei de judecată.

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


sancţiuni, comisarul de poliţie sau adjuncţii lui, şefii secţiilor de poliţie, şefii
sectoarelor de poliţie, şefii posturilor de poliţie, inspectorii de sector superiori şi
inspectorii de sector ai poliţiei.

(3) Contravenţiile împotriva regimului din transporturi şi împotriva circulaţiei


rutiere prevăzute la art.203-205, 207-223 se examinează şi se pot sancţiona de către
şeful Direcţiei poliţiei rutiere sau adjuncţii lui, şefii serviciilor şi secţiilor poliţiei
rutiere, şefii posturilor de poliţie rutieră.

Articolul 380. Serviciul de pompieri şi salvatori

(1) Organele supravegherii de stat a măsurilor de luptă împotriva incendiilor


examinează cauze cu privire la contravenţiile prevăzute la art.345 şi în prezentul
articol.
(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice
sancţiuni şeful Serviciul de pompieri şi salvatori ai Ministerului Afacerilor Interne şi
adjuncţii lui, şefii detaşamentelor, unităţilor, posturilor paramilitare şi militare de
pompieri din subordinea direcţiei, şefii subunităţilor specializate.

Articolul 381. Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor


(1) Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor examinează cauzele cu
privire la contravenţiile prevăzute la art.187–195, 198 - 201, 205.

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


sancţiuni:
a) în transportul feroviar: şefii de staţii şi de gări, locţiitorii lor, şefii depourilor
de locomotive (de vagoane), şefii trenurilor de călători, controlorii-revizori ai
trenurilor de călători;
b) în transportul fluvial: căpitanii de nave, inspectorii superiori şi inspectorii de
la inspectoratele navale;
c) în transportul aerian: comandanţii de nave aeriene;
d) în transportul auto şi transportul electric: şefii şi adjuncţii serviciilor abilitate
cu funcţii de control din cadrul Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor.

Articolul 382. Serviciul Standardizare şi Metrologie


(1) Serviciul Standardizare şi Metrologie examinează cauzele cu privire la
contravenţiile prevăzute la art.82, 96, 270, 338.

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


sancţiuni şeful Serviciului Standarde şi Metrologie şi adjuncţii lui.

Articolul 383. Inspecţia Muncii


(1) Inspecţia Muncii examinează cauze cu privire la contravenţiile prevăzute la
art.55–57 (referitor la neachitarea în termen a salariilor), la art.58–61.

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


sancţiuni inspectorul general de stat al muncii şi adjuncţii lui, inspectorii-şefi ai
inspectoratelor teritoriale de muncă şi adjuncţii lor.

Articolul 384. Serviciul vamal


(1) Serviciul vamal examinează cauze cu privire la contravenţiile prevăzute la
art.79 alin.(4), art.273.
(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice
sancţiuni şefii birourilor şi posturilor vamale şi adjuncţii lor.
Articolul 385. Organele de control financiar şi fiscal
ale Ministerului Finanţelor
(1) Organele de control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor
examinează cauze cu privire la contravenţiile prevăzute la art.57, 105, 241-245, 247,
253–257, 261, 264-269, 276–308.

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


sancţiuni: ministrul şi viceminiştrii finanţelor, directorul general al Vistieriei de Stat
şi adjuncţii lui, conducătorii direcţiilor generale finanţe ale unităţilor administrativ-
teritoriale şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor fiscale de stat de toate nivelurile şi
adjuncţii lor, conducătorii Serviciului Control Financiar şi Revizie din subordinea
Ministerului Finanţelor şi ai subdiviziunilor lui teritoriale, adjuncţii acestora.

Articolul 386. Ministerul Apărării al Republicii Moldova

(1) Ministerul Apărării al Republicii Moldova examinează cauze cu privire la


contravenţiile prevăzute art.352, 353.

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


sancţiuni contravenţionale comisarii secţiilor administrativ-militare pentru
contravenţii, preşedintele comisiei militare.

(3) Procesele-verbale cu privire la încălcările săvîrşite de către militarii în


termen, cu excepţia celor date în competenţa procurorului sau instanţei de judecată,
sunt transmise de către agentul constatator comisarilor secţiilor administrativ-
militare.

Articolul 387. Casa Naţională de Asigurări Sociale

(1) Casa Naţională de Asigurări Sociale şi casele teritoriale de asigurări sociale


examinează cauze cu privire la contravenţiile prevăzute în art.245 alin.(10) şi (12).

(2) Dreptul de a examina cauze cu privire la contravenţii şi de a aplica


sancţiuni contravenţionale în numele Casei Naţionale de Asigurări Sociale îl au
preşedintele şi vicepreşedinţii Casei Naţionale de Asigurări Sociale, directorii caselor
teritoriale de asigurări sociale şi adjuncţii acestora.

Articolul 388. Compania Naţională de Asigurări în Medicină

(1) Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile teritoriale


examinează cauze cu privire la contravenţiile prevăzute la art.246.

(2) Dreptul de a examina cauze cu privire la contravenţii şi de a aplica


sancţiuni contravenţionale îl are directorul general şi vicedirectorii Companiei
Naţionale de Asigurări în Medicină, directorii agenţiilor teritoriale ale Companiei
Naţionale de Asigurări în Medicină şi adjuncţii acestora.

Articolul 389. Organele supravegherii sanitaro-epidemiologice de stat

(1) Organele supravegherii sanitaro-epidemiologice de stat examinează cauze


cu privire la contravenţiile prevăzute la art.80-82, 248-252, 260, 262, 263, 265.

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


sancţiuni medicul-şef sanitar de stat al Republicii Moldova şi adjuncţii lui, medicii-
şefi sanitari de stat ai raioanelor şi oraşelor (municipiilor).

Articolul 390. Organele supravegherii veterinare de stat

(1) Organele supravegherii veterinare de stat examinează cauze cu privire la


contravenţiile prevăzute la art.179, 259.

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


sancţiuni în numele organelor supravegherii veterinare de stat inspectorul veterinar
principal de stat şi inspectorii veterinari de stat.

Articolul 391. Organele controlului de stat în zootehnie

(1) Organele controlului de stat în zootehnie examinează cauze cu privire la


contravenţiile prevăzute la art. 180.

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


sancţiuni în numele organelor controlului de stat în zootehnie inspectorul principal de
stat şi inspectorii de stat în zootehnie.

Articolul 392. Organele de protecţie a mediului

(1) Organele de stat pentru protecţia mediului examinează cauze cu privire la


contravenţiile prevăzute la art.108 – 118, 141-154.

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


sancţiuni inspectorul principal de stat pentru ecologie, locţiitorii lui şi inspectorii
superiori de stat pentru ecologie.

Articolul 393. Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva"


(1) Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" examinează cauze cu
privire la contravenţiile prevăzute la art.98, 119–140.

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


sancţiuni directorul general al Asociaţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" şi
adjuncţii lui, şeful Direcţiei gărzii silvice şi şefii secţiilor silvice teritoriale.

Articolul 394. Biroul Naţional de Statistică

(1) Departamentului Statistică şi Sociologie examinează cauze cu privire la


contravenţiile prevăzute la art.323.

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


sancţiuni şeful Biroului Naţional de Statistică sau adjunctul lui, şefii organelor
teritoriale de statistică.

Articolul 395. Inspecţia de Stat în Construcţii

(1) Inspecţia de Stat în Construcţii exercită controlul de stat asupra aplicării


unitare a prevederilor legislaţiei în domeniul calităţii în construcţii, constată
contravenţiile prevăzute la art.111, 165 şi 166.

(2) Aplicarea de sancţiuni nu eliberează persoana sancţionată de îndeplinirea


prescripţiilor date.

Articolul 396. Organele care efectuează controlul


în domeniul telecomunicaţiilor, informaticii,
audiovizualului şi activităţii poştale

(1) Organele care efectuează controlul în domeniul telecomunicaţiilor,


informaticii, audiovizualului şi activităţii poştale examinează cauze cu privire la
contravenţiile prevăzute la art.224–240.

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


sancţiuni, în limitele competenţei:
a) directorul Inspectoratului de Stat al Comunicaţiilor şi adjuncţii lui;
b) directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi
Informatică şi adjuncţii lui;
c) conducătorul autorităţii administraţiei publice centrale de specialitate şi
adjuncţii lui;
d) preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

Articolul 397. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare


(1) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare examinează cauze cu privire la
contravenţiile prevăzute la art.305-307.

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


sancţiuni în numele organelor de control asupra pieţei hîrtiilor de valoare preşedintele
şi vicepreşedinţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

Articolul 398. Ministerul Dezvoltării Informaţionale

(1) Organele Ministerului Dezvoltării Informaţionale care efectuează


înregistrarea de stat a întreprinderilor examinează cauze cu privire la contravenţiile
prevăzute la art.241.

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


sancţiuni în numele organelor care efectuează înregistrarea de stat a întreprinderilor
preşedintele şi vicepreşedinţii Camerei Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării
Informaţionale.

Articolul 399. Serviciul de Stat de Arhivă

(1) Serviciul de Stat de Arhivă examinează cauze cu privire la contravenţiile


prevăzute la art.71, 321, 322.

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


sancţiuni directorul Serviciului de Stat de Arhivă şi adjuncţii lui.

Articolul 400. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

(1) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică examinează cauze cu


privire la contravenţiile prevăzute la art.157–163.

(2) Este în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


amenzi Consiliul de administraţie a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Energetică.

Articolul 401. Inspectoratul de Stat pentru Seminţe

(1) Inspectoratul de Stat pentru Seminţe examinează cauze cu privire la


contravenţiile prevăzute la art.170-172.

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


sancţiuni şeful Inspectoratului de Stat pentru Seminţe şi adjuncţii lui, şefii
inspectoratelor teritoriale pentru seminţe şi adjuncţii lor.
Articolul 402. Agenţia de Stat pentru Rezervele Materiale
şi Ajutoarele Umanitare

(1) Agenţia de Stat pentru Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare


examinează cauze cu privire la contravenţiile prevăzute la art.320.

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice


sancţiuni directorul ei general şi adjuncţii Agenţiei de Stat pentru Rezervele Materiale
şi Ajutoarele Umanitare.

Articolul 403. Departamentul de Executare

Şefii oficiilor de executare ale Departamentului de executare examinează


contravenţiile menţionate la art.312.

Articolul 404. Transmiterea materialelor către procuror,


către ofiţerul de urmărire penală

Dacă în procesul examinării cauzei contravenţionale constată că încălcarea


conţine elementele constitutive ale conţinutului infracţiunii, agentul constatator
transmite materialele cauzei ofiţerului de urmărire penală sau procurorului, după
competenţă.

Capitolul XXV

PROBELE

Articolul 405. Proba

(1) Proba este element de fapt, dobîndit în modul stabilit de prezentul cod, care
serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei contravenţii, la identificarea
făptuitorului, la constatarea vinovăţiei şi la cunoaşterea altor împrejurări importante
pentru justa soluţionare a cauzei.

(2) În calitate de probă în procesul contravenţional se admit elementele de fapt


constatate prin intermediul următoarelor mijloace: procesul-verbal cu privire la
contravenţie, procesul-verbal de ridicare, procesul-verbal de percheziţie, declaraţiile
persoanei în a cărei privinţă a fost declanşată procedura contravenţională, declaraţiile
victimei, ale martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile,
corpurile delicte, documentele şi alte obiecte ridicate, constatările tehnico-ştiinţifice
şi medico-legale, raportul de expertiză, corpurile delicte.

(3) Aprecierea probelor se face de persoana competentă să soluţioneze cauza


contravenţională, potrivit convingerii sale pe care şi-a format-o cercetînd toate
probele administrate în raport cu circumstanţele constatate ale cauzei şi călăuzindu-se
de prevederile legii.

(4) Nici o probă nu are valoare prestabilită.

(5) Sînt admisibile probele pertinente, concludente şi utile, administrate în


conformitate cu prezentul cod.

(6) Nu pot fi admise ca probe datele care au fost obţinute:


a) prin aplicarea violenţei, ameninţărilor sau altor mijloace de
constrîngere, prin violarea drepturilor şi libertăţilor persoanei;
b) prin utilizarea metodelor ce contravin prevederilor ştiinţifice;
c) prin încălcarea esenţială a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale
persoanei, inclusiv prin încălcarea dreptului la apărare sau a dreptului la
interpret/traducător.

(7) Prevederile Codului de procedură penală cu privire la mijloacele de probă şi


la procedeele probatorii sînt aplicabile corespunzător procesului contravenţional, cu
excepţiile prevăzute de prezentul cod.

Articolul 406. Cercetarea la faţa locului

(1) Pentru descoperirea urmelor contravenţiei, a obiectelor probaţiunii, agentul


constatator efectuează cercetarea la faţa locului (a terenurilor, încăperilor, obiectelor,
documentelor, animalelor, cadavrelor umane sau de animale), cu scopul de a cunoaşte
circumstanţele contravenţiei ori alte circumstanţe importante pentru justa soluţionare
a cauzei.

(2) Cercetarea la faţa locului la domiciliu fără permisul persoanei căreia i se


limitează dreptul la inviolabilitatea domiciliului se efectuează cu autorizarea
judecătorului de instrucţie.

(3) În caz de flagrant delict, cercetarea la faţa locului la domiciliu se poate


efectua în baza unei ordonanţe motivate a agentului constatator fără autorizaţia
judecătorului de instrucţie, urmînd ca acestuia să i se prezinte imediat, dar nu mai
tîrziu de 24 de ore de la terminarea cercetării la faţa locului la domiciliu, materialele
obţinute în urma cercetării, indicîndu-se motivele efectuării ei. Judecătorul de
instrucţie verifică legalitatea acestui act procesual.

(4) Agentul constatator cercetează obiectele vizibile, permite, după caz, accesul
la ele în măsura în care nu se încălcă drepturile omului. Persoana care efectuează
actul procesual face, după caz, măsurări, fotografieri, filmări, desene, schiţe, mulaje
şi tipare de pe urme de sine stătător sau cu ajutorul specialistului în materie. Locul
cercetării poate fi delimitat de lucrătorii organelor de menţinere a ordinii publice.
(5) Documentele şi alte obiecte descoperite la faţa locului se examinează în
acel loc, iar rezultatele examinării se consemnează în proces-verbal. În cazul în care
se cere un timp mai îndelungat pentru a fi examinate, precum şi în alte cazuri,
documentele, alte obiecte se examinează la sediul organului de urmărire
contravenţională, în care scop se împachetează, pachetul se sigilează şi se semnează,
faptul fiind menţionat în procesul-verbal.

Articolul 407. Temeiurile pentru ridicarea de documente şi alte obiecte

(1) Dacă este necesar să se ridice anumite documente sau obiecte care prezintă
importanţă pentru cauză şi dacă se cunoaşte exact locul şi persoana la care se află,
lucrătorul Ministerului Afacerilor Interne efectuează, în temeiul unei ordonanţe
întemeiate, ridicarea lor.

(2) Ridicarea de documente conţinînd informaţii care constituie secret de stat,


comercial, bancar, ridicarea informaţiei privind convorbirile telefonice se efectuează
cu autorizaţia judecătorului de instrucţie.

(3) Este interzisă ridicarea de documente şi de alte obiecte în timpul nopţii, cu


excepţia cazurilor de contravenţie flagrantă.

Articolul 408. Temeiurile pentru efectuarea percheziţiei

(1) În cazul contravenţiilor aflate în competenţă, lucrătorul Ministerului


Afacerilor Interne şi lucrătorul Serviciului vamal, în punctul vamal, este în drept să
efectueze percheziţie dacă probele sau materialele de investigaţie operativă determină
o presupunere rezonabilă că într-o anumită încăpere, la domiciliu ori în alt loc sau la
o anumită persoană se pot afla instrumente ce au servit la săvîrşirea contravenţiei,
obiecte sau alte valori dobîndite din contravenţie, precum şi documente sau alte
obiecte care ar avea importanţă pentru elucidarea cauzei contravenţionale.

(2) Prin domiciliu se înţelege o locuinţă sau o construcţie destinată locuirii


permanente sau temporare (casă, apartament, vilă, cameră la hotel, cabină pe o navă
maritimă sau fluvială), anexele lor nemijlocite constituind partea lor indivizibilă
(verandă, terasă, mansardă, balcon, beci, un alt loc de uz comun), orice teren privat,
vehicul, navă maritimă şi fluvială privată, birou etc.

Articolul 409. Percheziţia corporală şi ridicarea documentelor şi obiectelor

(1) În cazul contravenţiilor aflate în competenţă, lucrătorul Ministerului


Afacerilor Interne, al organului vamal din punctul vamal, dacă există temeiuri de a
efectua percheziţie corporală sau ridicarea, poate ridica documente, alte obiecte
importante pentru cauză, care se află în hainele, în alte lucruri ale persoanei sau pe
corpul ei.
(2) Percheziţia corporală şi ridicarea documentelor şi altor obiecte se pot
efectua fără ordonanţă specială şi fără autorizarea judecătorului de instrucţie:
a) în cazul prevăzut la art.413 alin.(1);
b) dacă există motive rezonabile pentru a presupune că una dintre persoanele
care se află la locul efectuării percheziţiei sau ridicării ascunde asupra sa obiecte sau
documente care ar avea importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

(3) Percheziţia corporală se face fără consimţămîntul persoanei sau al


reprezentantului ei legal, în condiţiile prezentului cod.

(4) Percheziţia corporală şi ridicarea de documente, de alte obiecte se


efectuează de reprezentantul agentului constatator, cu participarea, după caz, a unui
specialist, de acelaşi sex cu persoana percheziţionată.

(5) La efectuarea percheziţiei, pot fi utilizate mijloace tehnice, fapt ce va fi


consemnat în procesul-verbal.

(6) Agentul constatator al Ministerului Afacerilor Interne, în cazul cercetării


faptelor care ar putea fi raportate la art.214–230, şi agentul constatator al Serviciului
vamal, în cazul cercetării faptelor care ar putea fi raportate, conform art.80 alin.(4),
la art.280, 281 şi 348, sînt în drept să efectueze şi percheziţia vehiculelor fără a le
afecta integritatea.

(7) Procesul-verbal se încheie în cazul ridicării de documente şi/sau de alte


obiecte. Copia de pe procesul-verbal se înmînează, contra semnătură, persoanei la
care se referă sau reprezentantului ei legal.

(8) În cazul unei contravenţii pe care sancţiunea normei contravenţionale o


prevede pasibilă de privarea dreptului de conducere a vehiculului, agentul constatator
ridică permisul de conducere pînă la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti asupra cauzei,
eliberînd conducătorului de vehicul un permis de conducere provizoriu. Agentul
constatator poate aplica şi prevederile art.418.

(9) Pînă la soluţionarea cauzei, documentele şi alte obiecte ridicate se păstrează


în modul prevăzut la art.159 din Codul de procedură penală.

Articolul 410. Procesul-verbal cu privire la percheziţie, la ridicarea


de documente şi de alte obiecte, la cercetarea la faţa locului

(1) Agentul constatator care efectuează percheziţia, ridicarea de documente şi


de alte obiecte sau cercetarea la faţa locului încheie un proces-verbal la care
anexează, după caz, lista documentelor şi a altor obiecte ridicate. În procesul-verbal
cu privire la percheziţie sau la ridicarea de documente şi de alte obiecte se
consemnează că celor prezenţi li s-au explicat drepturile şi obligaţiile prevăzute de
prezentul cod şi se înscriu declaraţiile făcute de aceste persoane.
(2) În procesul-verbal cu privire la percheziţie sau la ridicarea documentelor şi
altor obiecte se menţionează predarea lor benevolă sau ridicarea lor forţată, se indică
locul şi împrejurările în care au fost descoperite. În procesul-verbal sau în lista
anexată la el se enumeră documentele şi celelalte obiecte ridicate, numărul, măsura,
cantitatea, elementele caracteristice şi, pe cît este posibil, valoarea lor.

(3) Dacă, în timpul percheziţiei, ridicării documentelor şi altor obiecte sau în


timpul cercetării la faţa locului persoanele la care se efectuează percheziţia sau
ridicarea ori alte persoane au încălcat ordinea sau au încercat să distrugă ori să
ascundă documentele, alte obiecte căutate, reprezentantul organului de urmărire
contravenţională consemnează faptul în procesul-verbal, indicînd şi măsurile pe care
le-a întreprins.

(4) Procesul-verbal cu privire la percheziţie sau la ridicarea documentelor şi


altor obiecte, la cercetarea la faţa locului se aduce la cunoştinţă persoanelor care au
participat la efectuarea acestor acte procesuale ori au asistat la efectuarea lor şi se
semnează de fiecare. Copia de pe procesul-verbal se înmînează persoanei căreia i s-a
aplicat procedura sau reprezentantului ei.

(5) Refuzul de a semna procesul-verbal, precum şi absenţa proprietarului sau a


posesorului documentului sau al unui alt obiect se consemnează de martorii asistenţi.

(6) Pe cît este posibil, documentele şi alte obiecte ridicate trebuie să fie
împachetate şi sigilate chiar la locul percheziţiei sau ridicării, fapt ce se menţionează
în procesul-verbal. Pachetele sigilate se semnează de către persoana care a efectuat
percheziţia sau ridicarea.

Articolul 411. Corpurile delicte

(1) Sînt corpuri delicte obiectele, inclusiv banii, documentele, alte valori, faţă
de care există temeiuri a presupune că au servit la săvîrşirea contravenţiei, au păstrat
asupra lor urmele faptei contravenţionale sau au constituit obiectivul acestei fapte,
sau pot servi ca mijloc de constatare a existenţei ori inexistenţei elementelor
constitutive ale conţinutului contravenţiei.

(2) Corpurile delicte se anexează la procesul-verbal cu privire la contravenţie,


în care se descriu amănunţit ori se păstrează în alt mod prevăzut de lege. Corpurile
delicte care, din cauza volumului sau din alte motive, nu pot fi păstrate se
fotografiază, iar fotografiile se anexează la procesul-verbal, în care se menţionează
acest fapt.

(3) Pînă la soluţionarea cauzei contravenţionale, agentul constatator asigură


păstrarea corpurilor delicte potrivit prevederilor art.159-161 din Codul de procedură
penală, care se aplică în modul corespunzător în procesul contravenţional.
(4) La judecarea cauzei contravenţionale, instanţa hotărăşte asupra corpurilor
delicte potrivit prevederilor art.162 din Codul de procedură penală, care se aplică în
modul corespunzător în procesul contravenţional.

Capitolul XXVI

MĂSURILE PROCESUALE DE CONSTRÎNGERE


ŞI MĂSURILE ASIGURATORII

Articolul 412. Măsurile procesuale de constrîngere

Agentul constatator are dreptul să aplice, în limitele competenţei, următoarele


măsuri procesuale de constrîngere:
1) persoanei fizice:
a) reţinerea;
b) aducerea silită;
f) înlăturarea de la conducerea vehiculului şi reţinerea lui;
g) supunerea unui examen medical pentru constatarea stării de beţie produsă de
alcool sau de alte substanţe;
h) reţinerea vehiculului.

Articolul 413. Reţinerea

(1) Reţinerea constă în limitarea de scurtă durată a libertăţii persoanei fizice şi


se aplică în cazul:
a) contravenţiilor flagrante pentru care prezentul cod prevede sancţiunea
arestului contravenţional;
b) imposibilităţii identificării persoanei în a cărei privinţă este declanşată
procedura contravenţională dacă au fost epuizate toate măsurile de identificare.
c) în cazul contravenţiilor pasibile, conform prezentului cod, de aplicarea
măsurii de siguranţă a expulzării.

(2) Reţinerea se aplică de către:


a) Ministerul Afacerilor Interne;
b) Serviciul de grăniceri, în cauzele de încălcare a regimului de frontieră sau a
regimului punctelor de trecere a frontierei de stat;
d) Serviciul vamal, în cazul contravenţiilor ce ţin de competenţa lor.

(3) Persoana reţinută trebuie să fie informată imediat, într-o limbă pe care o
înţelege, despre motivele reţinerii, faptul informării menţionîndu-se în procesul-
verbal cu privire la reţinere.
(4) Persoanei reţinute i se comunică imediat, contra semnătură, drepturile
prevăzute la art.364, faptul comunicării menţionîndu-se în procesul-verbal cu privire
la reţinere.

(5) Persoanei reţinute i se acordă imediat posibilitatea de a comunica a cel


puţin două persoane, la alegerea sa, că este reţinută. Faptul comunicării sau al
refuzului de a comunica se consemnează contra semnătură în procesul-verbal cu
privire la reţinere.

Articolul 414. Procesul-verbal cu privire la reţinere

(1) La reţinerea persoanei, se încheie imediat un proces-verbal cu privire la


reţinere, în care se consemnează data şi locul încheierii, funcţia, numele şi prenumele
persoanei care a încheiat procesul-verbal, date referitoare la persoana reţinută, data,
locul, ora şi motivul reţinerii.

(2) Procesul-verbal cu privire la reţinere este semnat de persoana care l-a


încheiat şi de persoana reţinută. Refuzul persoanei reţinute de a semna procesul-
verbal se consemnează în el, cu adeverirea faptului dată de cel puţin 2 martori.

Articolul 415. Durata reţinerii şi condiţiile privării de libertate

(1) Reţinerea nu poate depăşi 3 ore.

(2) Persoana suspectată de săvîrşirea unei contravenţii pentru care sancţiunea


prevede arestul contravenţional poate fi reţinută pînă la examinarea cauzei
contravenţionale, dar nu mai mult de 24 de ore. Faptul reţinerii se comunică imediat
procurorului.

(3) Termenul reţinerii contravenţionale curge din momentul reţinerii.

(4) Persoanei supuse reţinerii i se asigură cel puţin condiţiile prevăzute în


Codul de executare pentru persoanele supuse măsurii preventive de arest.

Articolul 416. Liberarea persoanei reţinute

(1) Persoana reţinută urmează să fie liberată în cazul în care:


1) nu s-au confirmat motivele verosimile de a bănui că a săvîrşit contravenţia;
2) a expirat termenul reţinerii;
3) lipsesc temeiurile de a fi privată în continuare de libertate.

(2) Persoana liberată nu poate fi reţinută din nou în aceleaşi temeiuri.


(3) La liberare, persoanei i se înmînează copia de pe procesul-verbal în care se
menţionează cine a reţinut-o, temeiul, locul şi timpul reţinerii, temeiul şi timpul
liberării.

Articolul 417. Aducerea silită

(1) Aducerea silită constă în conducerea forţată în faţa instanţei de judecată a


martorului sau a victimei care se eschivează de la prezentare.

(2) Aducerea silită este efectuată de către organul de poliţie în temeiul unei
încheieri judecătoreşti.

(3) Mandatul de aducere trebuie să cuprindă:


a) data şi locul emiterii;
b) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care dispune aducerea;
c) numele, prenumele şi domiciliul persoanei care trebuie să fie adusă;
d) data, ora şi locul unde persoana urmează să fie adusă;
e) motivul aducerii.

Articolul 418. Înlăturarea de la conducerea vehiculului

(1) Persoana care conduce un vehicul este înlăturată de la conducere dacă:


a) există temeiuri suficiente de a presupune că se află în stare de beţie produsă
de alcool la un grad interzis sau de beţie produsă de alte substanţe;
b) nu are asupra sa documentul care confirmă dreptul de a conduce sau de a
folosi vehiculul.

(2) Persoana indicată la alin.(1) în situaţia de la lit.a) este obligată să accepte, la


cererea agentului constatator, efectuarea examenului medical, prelevarea de sînge şi
de eliminări ale corpului.

(3) Examenul medical, prelevarea de sînge şi de eliminări ale corpului se


efectuează de un specialist abilitat cu asemenea atribuţii. Pentru prezentarea cu bună
ştiinţă a unei concluzii false, specialistul poartă răspundere în conformitate cu art.312
din Codul penal.

(4) Reglementarea modului de efectuare a examenului medical, precum şi de


constatare a gradului de beţie interzis produsă de alcool şi de constatare a beţiei
produse de alte substanţe, se efectuează de Guvern.

Articolul 419. Plasarea vehiculului

(1) Vehiculul al cărui conducător a fost înlăturat de la conducere este adus la


staţia de parcare proximă păzită sau pe teritoriul organului de poliţie dacă nu poate fi
predat proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor.
(2) Vehiculul poate fi adus la staţia de parcare proximă păzită şi în cazul:
a) în care staţionarea lui poate genera un pericol iminent pentru interesul
public;
b) staţionării lui în loc interzis.

(3) Despre aducerea vehiculului la staţia de parcare păzită se încheie un proces-


verbal, în care se indică:
a) tipul, modelul vehiculului, numărul de înmatriculare, semnele de
identificare, defectele şi deteriorările lui vizibile;
b) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a decis strămutarea
vehiculului la parcare şi care a organizat această acţiune;
c) temeiul de fapt şi temeiul juridic care au determinat strămutarea vehiculului;
c) denumirea (numele), sediul (domiciliul), numărul de contact al persoanei
care a organizat (a efectuat) strămutarea vehiculului la parcare;
d) adresa parcării;
e) anul, luna, data, ora încheierii procesului-verbal;
f) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a luat în primire
vehiculul la parcare.

(5) Procesul-verbal se încheie în 4 exemplare: primul rămîne la persoana care a


decis strămutarea vehiculului la parcare, al doilea se remite persoanei care a organizat
strămutarea, al treilea se înmînează persoanei care a luat în primire vehiculul la
parcare, iar cel de-al patrulea se înmînează proprietarului sau posesorului de vehicul
ori i se expediază la domiciliu printr-o scrisoare recomandată. Despre strămutarea
vehiculului, agentul constatator informează imediat serviciul de gardă al poliţiei.

(6) Vehiculul se restituie proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor


legal imediat, în temeiul unei hotărîri asupra cauzei contravenţionale. Cheltuielile de
aducere şi de staţionare a vehiculului la staţia de parcare sînt suportate de
contravenient.

(7) Răspunderea pentru deteriorările cauzate vehiculului la strămutare sau la


păstrare o poartă agentul constatator.

(8) În cazurile indicate la art.419 alin.(2) lit.b), folosirea vehiculului poate fi


interzisă şi prin ridicarea tăbliţelor cu numărul de înmatriculare. În astfel de cazuri,
prevederile alin.(5) din prezentul articol vor fi aplicare corespunzător.

(9) Modul de calculare a cheltuielilor de aducere şi de staţionare a vehiculului


la staţia de parcare se stabileşte de Guvern. Cheltuielile de strămutare şi păstrare a
vehiculului la parcare păzită sau pe teritoriul organului de poliţie se restituie de către
conducătorul, proprietarul sau posesorul lui în modul şi în cuantumul stabilit de
Guvern.
(10) Conducătorul, proprietarul sau posesorul vehiculului nu suportă
cheltuielile indicate la alin.(2) lit.a) sau alin.(9) din prezentul articol dacă lipsesc
elementele conţinutului contravenţiei. În acest caz, cheltuielile sînt suportate de stat.

Titlul II

PARTEA SPECIALĂ

Capitolul XXVII

CONSTATAREA FAPTEI CONTRAVENŢIONALE

Articolul 420. Agentul constatator

(1) Constatarea faptei contravenţionale înseamnă activitatea, desfăşurată de


agentul constatator, de colectare şi administrare a probelor privind existenţa cauzei,
de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenţie, de aplicare a sancţiunii
contravenţionale sau de trimitere, după caz, a dosarului către instanţa judecătorească
spre examinare.

(2) Agentul constatator este sesizat prin plîngere sau denunţ, ori se sesizează
din oficiu cînd se află că a fost săvîrşită o faptă ilicită sau cînd fapta a fost depistată
în urma efectuării unui control în exerciţiul funcţiunii şi în cazurile prevăzute de lege.

(3) Imediat sau în cel mult 3 zile de la data sesizării, agentul constatator este
obligat să verifice şi să întreprindă măsurile prevăzute de prezentul capitol.

(4) Lucrătorul Ministerului Afacerilor Interne este obligat, la solicitarea unor


alţi agenţi constatatori, să acorde ajutorul necesar constatării contravenţiei.

Articolul 421. Circumstanţele care înlătură procedura contravenţională

(1) Procesul contravenţional pornit încetează dacă:


a) nu există faptul contravenţiei;
b) se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art.3 alin.(3), art.4 alin.(2) şi
alin.(3), art.20-31;
c) persoana presupusă a fi făptuitor a decedat, cu excepţia cazului de
reabilitare a acesteia;
d) pentru acelaşi fapt, privitor la aceeaşi persoană există o decizie/hotărîre
definitivă.
(2) Încetarea procesului contravenţional determină şi repunerea în drepturi a
persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional.

Articolul 422. Procesul-verbal cu privire la contravenţie

(1) Procesul-verbal cu privire la contravenţie este un act prin care se


individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul. Procesul-verbal este încheiat
de agentul constatator, pe baza constatărilor personale şi a probelor acumulate, în
prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui cînd acesta se eschivează.

(2) În cel mult 24 de ore de la data încheierii, procesul-verbal cu privire la


contravenţie se înscrie într-un registru de evidenţă în ordinea întocmirii şi depunerii
lui la autoritatea din care face parte agentul constatator.

Articolul 423. Structura procesului-verbal cu privire la contravenţie

(1) Procesul-verbal cu privire la contravenţie trebuie să cuprindă:


a) data (anul, luna, ziua) şi locul încheierii;
b) numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, autoritatea pe care o
reprezintă;
c) numele, prenumele, domiciliul, ocupaţia contravenientului, datele din
buletinul lui de identitate; iar în cazul persoanei juridice - denumirea, sediul, codul lui
fiscal, precum şi datele persoanei fizice care îl reprezintă.
d) fapta contravenţională, locul şi timpul săvîrşirii ei, circumstanţele cauzei
care au importanţă pentru stabilirea stării de fapt şi de drept, evaluarea eventualelor
pagube cauzate de contravenient;
e) încadrarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile
calificative ale elementelor constitutive ale conţinutului contravenţiei;
f) aducerea la cunoştinţă contravenientului şi victimei a drepturilor şi
obligaţiilor lor prevăzute la art.363 şi 366;
g) obiecţiile şi probele pe care contravenientul le aduce în apărarea sa, precum
şi cele ale victimei.

(2) În cazul în care contravenientul este un minor, în procesul-verbal se va


consemna şi numele, prenumele, domiciliul părinţilor sau al altor reprezentanţi legali.

(3) În cazul în care contravenientul sau victima nu cunosc limba procesului-


verbal, se asigură asistenţa unui interpret/traducător, indicîndu-se datele lui.

(4) Corpurile delicte se individualizează în procesul-verbal (se consemnează


forma, mărimea, culoarea, greutatea lor, alte caracteristici ce ar permite
individualizarea), indicîndu-se datele proprietarului şi măsurile luate, după caz,
pentru valorificarea sau conservarea lor.
(5) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator, de
contravenient şi de victimă dacă este prezentă.

(6) În cazul absenţei contravenientului ori al refuzului său de a semna procesul-


verbal, faptul se consemnează şi se adevereşte prin semnătura a cel puţin doi martori,
indicîndu-se şi datele acestora.

(7) În procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugiri, alte modificări. În cazul


necesităţii unor astfel de acţiuni, se încheie un nou proces-verbal, cu menţiunea
faptului.

(8) Partea rezolutivă a procesului-verbal va cuprinde decizia agentului


constatator de sancţionare a contravenientului sau recomandarea de sancţionare sau
de încetare precum şi termenul de contestare în instanţă de judecată.

(9) În cazul deciziei de sancţionare, partea rezolutivă a procesului-verbal va


cuprinde şi date privind informarea contravenientului despre dreptul de a plăti
jumătate din amendă, dacă amenda este plătită în cel mult 72 de ore de la stabilirea ei.

(10) Partea rezolutivă a procesului-verbal va cuprinde recomandarea agentului


constatator, dacă astfel consideră necesar, de remitere a cauzei contravenţionale în
instanţă de judecată competentă pentru aplicarea sancţiunii, date în competenţa
acesteia.

(11) Copia de pe procesul-verbal se înmînează contravenientului şi victimei.

(12) În cazul recomandării de remitere către instanţă a cauzei contravenţionale,


agentul constatator transmite instanţei competente o copie de pe procesul-verbal şi
materialele necesare din dosarul contravenţional.

(13) În cazul prevăzut la art. 17 alin. (2), agentul constatator expediază


materialele cauzei contravenţionale autorităţii publice locale abilitate de consiliere a
minorilor şi, după caz, poate solicita, printr-un demers, instanţei de judecată aplicarea
faţă de minor de măsuri de constrîngere cu caracter educativ conform prevederilor
art.104 din Codul penal.

Articolul 424. Încheierea procesului-verbal în cazul pluralităţii de contravenţii

În cazul pluralităţii de contravenţii, săvîrşite de aceeaşi persoană, constatate în


acelaşi timp de acelaşi agent, a căror soluţionare ţine de competenţa aceluiaşi organ,
se încheie un singur proces-verbal.

Articolul 425. Nulitatea procesului-verbal


Neconsemnarea datelor şi faptelor indicate la art.424 are ca efect nulitatea
procesului-verbal cu privire la contravenţie.

Articolul 426. Cazurile în care nu se încheie proces-verbal


cu privire la contravenţie

(1) În cazul constatării unui act contravenţional, agentul constatator competent


nu încheie proces-verbal cu privire la contravenţie dacă:
a) persoana în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional recunoaşte
că este vinovată de săvîrşirea contravenţiei şi acceptă să plătească pe loc sancţiunea
amenzii contra chitanţă;
b) agentul constatator aplică sancţiunea avertismentului verbal;
c) răspunderea contravenţională este înlăturată conform art.22, 30.

(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul în care:


a) aplicarea sancţiunii principale prevăzute de prezentul cod este de competenţa
instanţei de judecată sau, în cazul a două sancţiuni principale, dacă agentul
constatator consideră necesar, aplicarea unei sancţiuni este de competenţa instanţei de
judecată, sau
b) prin contravenţie s-a cauzat un prejudiciu material ori există corpuri delicte
pasibile de confiscare.

Articolul 427. Chitanţa de încasare a amenzii la locul


de constatare a contravenţiei

(1) În cazurile prevăzute la art.426 alin.(1) lit.a), contravenientul plăteşte


amenda contra unei chitanţe de încasare în care agentul constatator indică:
a) data, ora şi locul plăţii;
b) numele, prenumele şi domiciliul persoanei sancţionate;
c) numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, autoritatea pe care o
reprezintă;
d) norma contravenţională în al cărei temei este aplicată sancţiunea;
e) cuantumul amenzii;
f) semnăturile părţilor.

(2) Chitanţa de încasare a amenzii contravenţionale se înmînează persoanei


sancţionate, faptul înmînării menţionîndu-se în copia de pe chitanţă.

(3) În cel mult 24 de ore din momentul încasării amenzii contravenţionale,


numărul chitanţei de încasare şi suma amenzii încasate se înscriu într-un registru de
evidenţă a chitanţelor de acest fel în ordinea depunerii la autoritatea din care face
parte agentul constatator.
(4) Chitanţa de încasare a amenzii contravenţionale este un document de strictă
evidenţă. Modul de evidenţă, de păstrare şi eliberare a chitanţelor către agenţii
constatatori se reglementează de Guvern.

Articolul 428. Contestaţia împotriva procesului-verbal


cu privire la contravenţie

(1) Contravenientul, victima au dreptul să contesteze, în decursul a 15 zile de la


data aducerii la cunoştinţă, la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială
activează autoritatea din care face parte agentul constatator, procesul-verbal cu
privire la contravenţie.

(2) Contestaţia împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie se depune


la autoritatea din care face parte agentul constatator. În cel mult 3 zile de la data
depunerii contestaţiei, agentul constatator expediază în instanţă contestaţia şi dosarul
cauzei contravenţionale.

(3) Contestaţia suspendă executarea sancţiunii contravenţionale aplicate prin


proces-verbal.

Articolul 429. Sesizarea procurorului şi autorităţii competente


în soluţionarea cauzei contravenţionale

(1) Dacă, în procedura contravenţională, se constată că fapta considerată


contravenţie a fost săvîrşită în condiţii care o plasează sub incidenţa legii penale,
dosarul se trimite de îndată, printr-o încheiere motivată, procurorului după
competenţă.

(2) În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracţiune şi, ulterior, s-a constatat
că este o contravenţie, dosarul se trimite de îndată, printr-o ordonanţă motivată,
procurorului, care procedează conform art.378 alin.(2).

Articolul 430. Avertizarea şi încheierea interlocutorie

(1) Procurorul, agentul constatator, sancţionînd contravenientul, stabileşte


cauzele şi condiţiile care au favorizat săvîrşirea contravenţiei şi, după caz, sesizează
autoritatea respectivă sau persoana cu funcţie de răspundere pentru examinare
imediată.

(2) Constatînd în procesul de judecată fapte de încălcare a legalităţii şi a


drepturilor omului, instanţa de judecată, emite, o dată cu hotărîrea, şi o încheiere
interlocutorie, prin care aceste fapte se aduc la cunoştinţă procurorului şi, după caz,
persoanei cu funcţie de răspundere responsabile.
(3) În termen de 30 de zile, persoana cu funcţie de răspundere sesizată conform
alin.(2) informează instanţa de judecată, procurorul sau agentul constatator despre
măsurile întreprinse pentru soluţionarea faptelor expuse.

Articolul 431. Inadmisibilitatea divulgării materialelor


în cazul procesului contravenţional

Materialele în cauza contravenţională nu pot fi divulgate pînă la încheierea


examinării cauzei decît cu autorizaţia persoanei care efectuează urmărirea
contravenţională şi numai în măsura în care consideră că este posibil, cu respectarea
prezumţiei de nevinovăţie şi neafectarea intereselor persoanei.

Capitolul XXVIII

JUDECAREA CAUZEI CONTRAVENŢIONALE


ÎN INSTANŢĂ

Articolul 432. Instanţa de judecată

Judecarea cauzei contravenţionale are loc în faţa instanţei de judecată, în


şedinţă publică, oral, nemijlocit şi în contradictoriu.

Articolul 433. Acte preliminare

În termen de 3 zile de la data intrării cauzei contravenţionale în instanţă,


judecătorul verifică competenţa şi, după caz:
a) dispune remiterea după competenţă a dosarului cu privire la contravenţie,
sau
b) stabileşte data examinării cauzei contravenţionale, dispune citarea părţilor şi
altor participanţi în şedinţă, întreprinde alte acţiuni pentru buna ei desfăşurare.

Articolul 434. Termenul de judecare a cauzei contravenţionale

(1) Cauza contravenţională se judecă în termen de 30 de zile de la data intrării


dosarului în instanţă.

(2) În temeiuri rezonabile, judecătorul poate adopta o încheiere motivată de


prelungire cu 15 zile a termenului de judecare a cauzei.

(3) În cazul reţinerii persoanei conform art.357 şi 413, judecarea cauzei


contravenţionale se face de urgenţă şi cu precădere.

Articolul 435. Participarea la judecarea cauzei contravenţionale


(1) Şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale are loc cu citarea părţilor, în
modul prevăzut de prezentul cod.

(2) Prezenţa agentului constatator la judecarea în şedinţă a cauzei


contravenţionale este obligatorie. Neprezentarea agentului constatator, legal citat, fără
motive întemeiate şi fără înştiinţarea prealabilă a instanţei duce la încetarea
procesului contravenţional cu emiterea unei încheieri interlocutorii.

(3) Neprezentarea făptuitorului sau victimei, legal citate, fără motive


întemeiate nu împiedică judecarea cauzei contravenţionale.

(4) Participarea făptuitorului reţinut este obligatorie. Aducerea lui este


asigurată de poliţie.

(5) În cazul în care se solicită aplicarea sancţiunii arestului contravenţional,


participarea făptuitorului este obligatorie, cu excepţia cazurilor neprezentării lui cu
rea-voinţă.

Articolul 436. Şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale

(1) Judecătorul conduce şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale, asigură


ordinea şi solemnitatea şedinţei.

(2) La judecarea cauzei contravenţionale, judecătorul:


a) anunţă cauza;
b) verifică prezenţa persoanelor citate;
c) verifică respectarea procedurii de citare în cazul absenţei unei persoane
citate;
c) ia măsuri, după caz, pentru participarea interpretului;
d) îndepărtează martorii din sala de şedinţă;
e) identifică persoana în a cărei privinţă este declanşată procedura
contravenţională;
f) anunţă completul de judecată şi lămureşte părţilor dreptul de recuzare;
g) lămureşte participanţilor la şedinţă alte drepturi şi obligaţii;

(3) În cazurile de manifestare a lipsei de respect faţă de judecător sau de


nerespectare a dispoziţiilor preşedintelui completului de judecată, instanţa de
judecată, printr-o încheiere, care poate fi inclusă în procesul-verbal al şedinţei de
judecată, poate hotărî sancţionarea persoanei conform art.310. Încheierea poate fi
contestată în recurs de către persoana interesată.

Articolul 437. Cercetarea judecătorească

(1) În cadrul cercetării judecătoreşti, se cercetează mai întîi probele prezentate


de partea acuzării.
(2) La cererea părţilor sau a altor participanţi la proces, instanţa poate modifica
ordinea de cercetare a probelor dacă este necesar pentru buna desfăşurare a cercetării
judecătoreşti. Făptuitorul poate cere să fie audiat la începutul cercetării probelor sau
la orice etapă a cercetării judecătoreşti.

(3) După cercetarea tuturor probelor din dosar şi a celor prezentate la judecarea
cauzei, instanţa soluţionează cererile şi demersurile formulate şi efectuarea, după caz,
a unor acţiuni procesuale suplimentare.

(4) După încheierea cercetării judecătoreşti, instanţa anunţă dezbaterile


judiciare.

(5) Participanţii la dezbateri nu au dreptul să se refere, în luarea lor de cuvînt,


la noi probe, neexaminate în cadrul cercetării judecătoreşti. În cazul în care trebuie
prezentate probe noi, participanţii la dezbateri pot cere reluarea cercetării
judecătoreşti, indicînd circumstanţele care vor fi cercetate suplimentar în baza a noi
probe. După ce ascultă opiniile celorlalte părţi, instanţa adoptă o încheiere motivată
privind admiterea sau respingerea cererii sau demersului.

(6) Instanţa nu poate limita durata dezbaterilor la un anumit timp, însă


preşedintele şedinţei de judecată are dreptul să întrerupă cuvîntările care depăşesc
limitele cauzei ce se judecă.

(7) După ce au luat cuvîntul, participanţii la dezbateri pot lua încă o dată cuvînt
în replică asupra celor relatate ulterior. Dreptul la ultima replică aparţine întotdeauna
apărătorului sau făptuitorului, după caz.

(8) După încheierea dezbaterilor judiciare, instanţa acordă făptuitorului ultimul


cuvînt.

(9) După închiderea dezbaterilor şi rostirea ultimului cuvînt, părţile pot depune
în instanţă concluzii scrise privitor la soluţia pe care o propun privitor la cauză.
Concluziile se anexează la procesul-verbal.

Articolul 438. Problemele ce urmează a fi rezolvate


la adoptarea hotărîrii contravenţionale

(1) Examinînd cauza contravenţională, instanţa de judecată este obligată să


determine:
1) caracterul veridic al contravenţiei imputate;
2) existenţa cauzelor care înlătură caracterul contravenţional al faptei;
3) vinovăţia persoanei în a cărei privinţă a fost declanşată procedura
contravenţională;
4) existenţa circumstanţelor atenuante şi/sau agravante;
5) necesitatea sancţionării şi, după caz, caracterul sancţiunii contravenţionale;
6) alte aspecte importante pentru examinarea justă a cauzei.

(2) Chestiunile care apar în timpul judecării cauzei se rezolvă prin încheiere
judecătorească, inclusă în procesul-verbal al şedinţei de judecată, care poate fi atacată
împreună cu hotărîrea contravenţională.

Articolul 439. Procesul-verbal al şedinţei de judecare


a cauzei contravenţionale

(1) Desfăşurarea şedinţei de judecare a cauzei contravenţionale se


consemnează în proces-verbal.

(2) Procesul-verbal al şedinţei de judecare a cauzei contravenţionale trebuie să


includă:
a) denumirea instanţei judecătoreşti;
b) data (anul, luna, ziua, ora) şi locul şedinţei de judecată;
c) numele şi prenumele judecătorului şi al grefierului;
d) numele şi prenumele părţilor, calitatea lor procesuală,
e) menţiunea îndeplinirii procedurii de citare;
e) fapta contravenţională asupra căreia a fost încheiat procesul-verbal,
încadrarea juridică a faptei;
g) cererile şi concluziile formulate de participanţii la şedinţă, măsurile luate;
f) probele cercetate în şedinţă;
i) retragerea instanţei în camera de deliberare;
f) menţiunea privind pronunţarea hotărîrii.

(3) Declaraţiile părţilor şi ale martorilor se citesc şi se semnează de aceştia.

(4) Procesul-verbal se încheie în 24 ore de la închiderea şedinţei de judecată a


cauzei contravenţionale şi se semnează de preşedintele şedinţei şi de grefier.

Articolul 440. Deliberarea instanţei de judecată

(1) Instanţa de judecată hotărăşte asupra cauzei contravenţionale în camera de


deliberare, pronunţîndu-se prin hotărîre asupra chestiunilor de fapt şi de drept.

(2) Hotărîrea se semnează de judecător şi se pronunţă în şedinţă publică,


imediat după deliberare.

Articolul 441. Încetarea procesului contravenţional în şedinţă de judecată


În cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din
temeiurile prevăzute la art.421, 425 sau la art.461 alin.(2), instanţa încetează procesul
contravenţional.

Articolul 442. Hotărîrea judecătorească

(1) Hotărîrea judecătorească trebuie să fie legală, întemeiată şi motivată.

(2) Hotărîrea judecătorească constă din parte introductivă, parte expozitivă şi


dispozitiv.

(3) Partea introductivă cuprinde menţiuni despre:


a) data şi locul emiterii hotărîrii;
b) denumirea instanţei judecătoreşti;
c) numele şi prenumele judecătorului, ale grefierului şi ale părţilor, menţiunea
despre participarea acestora din urmă la şedinţe;
d) norma contravenţională în al cărei temei a fost pornit procesul
contravenţional.

(4) Partea expozitivă cuprinde menţiuni despre:


a) circumstanţele constatate în judecarea cauzei;
b) probele pe care se întemeiază concluzia şi motivele de respingere a probelor;
c) norma contravenţională pe care se întemeiază rezolvarea cauzei.

(5) Dispozitivul cuprinde:


a) datele privitoare la persoana contravenientului (numele, prenumele, data şi
locul naşterii, adresa);
b) soluţia privind încetarea procesului contravenţional;
c) soluţia dată de instanţă privind vinovăţia persoanei în săvîrşirea
contravenţiei imputate şi, după caz, aplicarea sancţiunii contravenţionale, măsurii de
siguranţă sau înlăturarea executării sancţiunii.

(6) Pe lîngă cele menţionate la alin.(5), dispozitivul trebuie să cuprindă, după


caz, soluţia cu privire la:
a) corpurile delicte;
b) modul şi termenul de atac al dispoziţiei;
c) alte chestiuni privind justa soluţionare a cauzei contravenţionale.

Articolul 443. Înmînarea copiei de pe hotărîrea judecătorească

(1) Copia de pe hotărîrea judecătorească se remite, în cel mult 3 zile de la data


pronunţării, părţilor care au lipsit la şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale şi,
la cerere, celor prezenţi, faptul expedierii consemnîndu-se în dosar.
(2) Contravenientului sancţionat cu arest contravenţional prezent la pronunţare
sau, după caz, reţinut i se înmînează imediat, contra semnătură, extras de pe hotărîrea
contravenţională, expediindu-se ulterior copia de pe hotărîre în termenul prevăzut
la alin.(1).

Capitolul XXIX

EXERCITAREA CĂILOR ORDINARE DE ATAC


ÎN CAUZA CONTRAVENŢIONALĂ.
RECURSUL

Articolul 444. Recursul

(1) Hotărîrile judecătoreşti contravenţionale pot fi atacate în recurs.

(2) Decizia pronunţată în recurs este irevocabilă.

Articolul 445. Temeiurile pentru recurs

Hotărîrile judecătoreşti contravenţionale pot fi atacate în recurs, pentru a se


repara erorile de drept, în următoarele temeiuri:
a) nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa după materie
sau după calitatea persoanei;
b) şedinţa de judecată nu a fost publică;
c) cauza a fost judecată fără citarea legală a unei părţi sau care, legal
citată, a fost în imposibilitatea de a se prezenta sau de a înştiinţa instanţa despre
imposibilitate;
d) hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia
ori motivarea soluţiei contrazice dispozitivul hotărîrii sau acesta este expus neclar,
sau dispozitivul hotărîrii redactate nu corespunde dispozitivului pronunţat după
deliberare;
e) nu au fost întrunite elementele constitutive ale conţinutului
contravenţiei sau instanţa a pronunţat o hotărîre de condamnare pentru o altă faptă
decît cea imputată contravenientului, cu excepţia cazurilor de reîncadrare juridică a
acţiunilor lui în temeiul unei legi mai blînde;
f)contravenientul a fost sancţionat pentru o faptă neprevăzută de prezentul cod;
g) s-au aplicat sancţiuni în alte limite decît cele prevăzute de lege;
h) contravenientul a fost supus anterior răspunderii contravenţionale
pentru aceeaşi faptă sau există o cauză de înlăturare a răspunderii contravenţionale,
sau aplicarea sancţiunii a fost înlăturată de o nouă lege sau anulată de un act de
amnistie, sau a intervenit decesul contravenientului ori a intervenit împăcarea părţilor
în cazul prevăzut de lege;
i)faptei săvîrşite i s-a dat o încadrare juridică greşită;
j)a intervenit o lege mai favorabilă contravenientului;
k) Curtea Constituţională a declarat neconstituţională prevederea legii
aplicate;
l)instanţa de judecată internaţională a constatat, prin hotărîre în o altă cauză, o
încălcare la nivel naţional a drepturilor şi libertăţilor omului care poate fi reparată şi
în această cauză.

Articolul 446. Persoana care are dreptul de a declara recurs

(1) Este în drept să atace în recurs hotărîrea judecătorească contravenţională:


contravenientul, agentul constatator, după caz procurorul.

(2) Recursul poate fi declarat în numele părţilor şi de către apărător, iar în


numele contravenientului arestat, de către soţul lui.

Articolul 447. Declararea recursului împotriva dispoziţiei


asupra cauzei contravenţionale

(1) Recursul împotriva hotărîrii judecătoreşti contravenţionale se declară în


termen de 15 zile.

(3) Recursul se depune în instanţa de judecată a cărei hotărîre este atacată.


Persoana deţinută poate depune recurs şi la administraţia locului de deţinere, care este
obligată să-l expedieze imediat instanţei judecătoreşti care a emis hotărîrea atacată.

(4) Recursul primit, împreună cu dosarul contravenţional, se expediază, în cel


mult 3 zile de la data expirării termenului de declarare a recursului, instanţei de
recurs.

Articolul 448. Repunerea în termen şi apelul peste termen

(1) Recursul declarat după expirarea termenului prevăzut de lege şi în cel mult
15 zile de la începutul executării sancţiunii sau încasării despăgubirilor materiale se
consideră efectuat în termen dacă instanţa constată că întîrzierea a fost determinată de
motive întemeiate sau de lipsa participantului la proces atît la judecarea, cît şi la
pronunţarea sancţiunii şi de neinformarea acestuia despre adoptarea sau redactarea
sentinţei.

(2) Pînă la soluţionarea repunerii în termen, instanţa poate suspenda executarea


hotărîrii.
Articolul 449. Efectele recursului

(1) Recursul împotriva hotărîrii judecătoreşti contravenţionale este suspensivă,


cu excepţia aplicării sancţiunii arestului contravenţional.

(2) Instanţa de recurs judecă recursul numai cu privire la persoana la care se


referă declaraţia de recurs şi numai în raport cu calitatea ei în proces.

(3) Instanţa de recurs judecă recursul în limitele temeiurilor pentru recurs,


avînd dreptul, în afara temeiurilor invocate şi cererilor formulate de recurent, să
examineze şi alte temeiuri decît cele invocate de acesta, fără a agrava situaţia
contravenientului.

(4) Soluţionînd cauza, instanţa de recurs nu poate crea o situaţie mai gravă
persoanei în a cărei favoare a fost declarat recursul.

(5) Prin extensiune, instanţa de recurs este în drept să judece recursul şi cu


privire la persoanele cărora nu s-a declarat recurs sau la care acesta nu se referă,
avînd dreptul de a hotărî şi în privinţa lor, fără a le crea o situaţie mai gravă.

Articolul 450. Judecarea cauzei contravenţionale în recurs

(1) Recursul se judecă de un complet din 3 judecători, cu citarea părţilor.

(2) Neprezentarea la şedinţă a părţilor legal citate nu împiedică judecarea


recursului.

(3) Instanţa de recurs este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor


invocate în recurs.

Articolul 451. Şedinţa de judecare a recursului

(1) Preşedintele completului de judecată conduce şedinţa de judecare a


recursului împotriva dispoziţiei asupra cauzei contravenţionale, asigură ordinea şi
solemnitatea şedinţei.

(2) La judecarea recursului împotriva dispoziţiei asupra cauzei


contravenţionale, preşedintele completului de judecată:
a) anunţă recursul care urmează să fie judecat;
b) anunţă completul de judecată, numele procurorului, apărătorului,
interpretului şi al altor persoane;
c) verifică prezenţa persoanelor citate;
d) primeşte cererile de recuzare sau alte cereri juridice, pe care le soluţionează
prin încheiere;
e) după enunţarea recursului, oferă cuvînt recurentului, apoi intimatului şi, la
urmă, procurorului. Dacă printre recursurile declarate se află şi recursul procurorului,
primul cuvînt i se oferă lui.

(3) Procurorul şi părţile au dreptul la replică referitor la problemele apărute în


dezbateri.

(4) Contravenientul are dreptul la ultimul cuvînt.

(5) Instanţa de recurs hotărăşte asupra cauzei contravenţionale în camera de


deliberare.

(6) Decizia, semnată de membrii completului de judecată, inclusiv de


judecătorul care are opinie separată, se pronunţă în şedinţă.

Articolul 452. Decizia instanţei de recurs

(1) După examinarea recursului, instanţa de judecată adoptă una dintre


următoarele decizii privind:
1) respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii atacate dacă recursul:
a) este tardiv;
b) este inadmisibil;
c) este nefondat;
2) admiterea recursului, cu casarea hotărîrii atacate şi dispunerea rejudecării
cauzei în primă instanţă.

(4) Decizia instanţei de recurs se adoptă integral sau doar dispozitivul, urmînd
a fi redactată în cel mult 3 zile.

Articolul 453. Conţinutul deciziei instanţei de recurs

(1) În decizia instanţei de recurs trebuie să se indice:


a) data şi locul pronunţării;
b) denumirea instanţei care a emis hotărîrea atacată;
c) numele şi prenumele membrilor completului de judecată, procurorului,
agentului constatator, apărătorului şi interpretului dacă participă la judecarea
recursului;
d) numele şi prenumele recurentului, calitatea lui procesuală;
e) numele şi prenumele persoanei sancţionate sau în a cărei privinţă este clasată
procedura contravenţională;
f) numele şi prenumele victimei, iar în cazul persoanei juridice, a
reprezentantului victimei dacă participă la judecarea recursului;
g) dispozitivul hotărîrii atacate;
h) fondul recursului;
i) temeiurile de drept care au dus la respingerea sau la admiterea recursului,
motivele adoptării soluţiei;
j) una dintre soluţiile prevăzute la art.442 alin.(5) lit.b) şi c);
k) menţiunea că decizia este irevocabilă.

(2) În cazurile prevăzute de lege, instanţa de recurs pronunţă o încheiere


interlocutorie.

Capitolul XXX

CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC.


REVIZUIREA PROCESULUI CONTRAVENŢIONAL

Articolul 454. Deschiderea procedurii de revizuire

(1) Procedura de revizuire se deschide în favoarea contravenientului, în termen


de cel mult 6 luni din momentul apariţiei unuia dintre temeiurile prevăzut la alin.(2).

(2) Revizuirea procesului contravenţional poate fi cerută dacă:


a) instanţa de judecată internaţională, prin hotărîrea sa, a constatat o încălcare a
drepturilor şi libertăţilor omului, care poate fi reparată la o nouă judecare;
b) Curtea Constituţională a recunoscut neconstituţională prevederea legii
aplicate în cauza respectivă;
c) legea nouă înlătură sau ameliorează situaţia contravenientului în a cărui
privinţă nu a fost executată integral sancţiunea contravenţională;
d) există o procedură declanşată în cauza dată în faţa unei instanţe
internaţionale.

(3) Procedura de revizuire se deschide în baza cererii procurorului de nivelul


judecătoriei, conform competenţei teritoriale, sau a cererii contravenientului adresată
judecătoriei care a judecat cauza/contestaţia. În cazul alin.(2) lit.d), procedura de
revizuire se deschide la cererea Procurorului General.

(4) Cererea de revizuire se face în scris, cu invocarea motivului revizuirii şi a


datelor doveditoare.

(5) În procedura de revizuire, instanţa sesizată poate dispune suspendarea


hotărîrii neexecutate.

(6) Cererea de revizuire se examinează conform prevederilor din


capitolul XXVIII.
Articolul 455. Hotărîrea instanţei de revizuire

(1) În cazul în care constată că cererea de revizuire este întemeiată, instanţa


adoptă una dintre următoarele hotărîri privind:
1) admiterea cererii, casarea hotărîrii atacate şi pronunţarea unei noi hotărîri;
2) respingerea cererii de revizuire, dacă este:
a) tardivă;
b) inadmisibilă;
c) nefondată.

(2) Instanţa dispune, după caz, repunerea în drept şi restituirea amenzii plătite
şi a bunurilor, precum şi a cheltuielilor judiciare pe care persoana în a cărei favoare s-
a admis revizuirea nu era obligat să le suporte, calcularea, la cerere, ca vechime
neîntreruptă în muncă, a duratei sancţiunii privative de libertate executate.

(3) Hotărîrea instanţei de revizuire poate fi atacată în recurs în termen de


15 zile şi se judecă în ordinea procedurii de recurs, conform prevederilor din
capitolul XXIX.

Capitolul XXXI

PREVEDERI SPECIALE
PRIVIND CONTRAVENŢIILE DIN DOMENIUL FISCAL

Articolul 456. Dispoziţii generale

(1) Examinarea contravenţiilor din domeniul fiscal se efectuează conform


procedurii contravenţionale prevăzute de prezentul cod, cu derogările şi completările
prevăzute în prezentul capitol.

(2) Tragerea la răspundere contravenţională pentru contravenţiile din domeniul


fiscal nu înlătură obligaţia persoanei sancţionate de a plăti impozitul, taxa şi/sau
majorarea de întîrziere (penalitatea), stabilite conform prevederilor Codului fiscal.

(3) În cazul în care a săvîrşit două sau mai multe încălcări fiscale, persoana
este supusă răspunderii contravenţionale pentru fiecare încălcare şi pentru fiecare
perioadă fiscală în parte, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.188 alin.(2) din Codul
fiscal.

Articolul 457. Termenul de prescripţie

(1) Termenul de prescripţie a răspunderii contravenţionale pentru încălcări


fiscale este de 4 ani.
(2) Prescripţia executării sancţiunii contravenţionale aplicate pentru o
contravenţie fiscală este de 2 ani.

Articolul 458. Autoritatea abilitată să examineze cauzele


contravenţionale privind încălcările fiscale

(1) Cauzele contravenţionale privind încălcările fiscale sînt examinate de


organele fiscale.

(2) Sînt în drept să examineze cauzele contravenţionale privind încălcările


fiscale şi să aplice sancţiuni contravenţionale, în numele autorităţilor abilitate,
conducătorii organelor fiscale.

Articolul 459. Participarea persoanei la examinarea cauzei

(1) Cauza de contravenţie fiscală se examinează în prezenţa persoanei trase la


răspundere, citată în modul stabilit de prezentul cod.

(2) În cazul neprezentării persoanei citate în a cărei privinţă este declanşat


procesul contravenţional, cauza de contravenţie fiscală poate fi examinată în lipsa ei.

Articolul 460. Locul şi modul examinării cauzei de contravenţie fiscală

(1) Cauza de contravenţie fiscală este examinată la oficiul autorităţii abilitate


să examineze cauzele contravenţionale privind încălcările fiscale.

(2) Cauza de contravenţie fiscală se examinează cu condiţia respectării


secretului comercial.

(3) Decizia în cauza contravenţională este publică şi se înmînează ori se


expediază recomandat contravenientului în cel mult 3 zile.

Articolul 461. Tipurile de decizii

(1) Asupra cauzei de contravenţie fiscală poate fi pronunţată una dintre


următoarele decizii privind:
a) aplicarea de sancţiune contravenţională;
b) încetarea procesului contravenţional.

(2) Decizia privind încetarea procesului contravenţional se emite dacă:


a) există circumstanţe, prevăzute de prezentul cod, ce exclud sau înlătură
răspunderea contravenţională;
b) este adoptat, conform art.172 din Codul fiscal, un act de anulare a sancţiunii
fiscale;
c) există, pentru acelaşi fapt, în privinţa persoanei trase la răspundere pentru
contravenţie fiscală, o decizie/hotărîre neanulată.

Articolul 462. Decizia asupra cauzei de contravenţie fiscală

După examinarea cauzei de contravenţie fiscală, autoritatea abilitată să


examineze cauzele contravenţionale privind încălcările fiscale emite o decizie, care
trebuie să conţină:
a) denumirea autorităţii în al cărui nume se pronunţă decizia;
b) funcţia, numele şi prenumele persoanei care a emis decizia;
c) data şi locul examinării cauzei;
d) remarca despre participarea persoanelor care au săvîrşit încălcarea fiscală
(reprezentanţilor lor);
e) denumirea (numele, prenumele), sediul (domiciliul), codul fiscal al
persoanei care a săvîrşit încălcarea fiscală;
f) descrierea încălcării fiscale cu indicarea articolelor, alineatelor, punctelor din
actele normative încălcate;
g) indicarea articolului, alineatului, punctului, literei din actul normativ care
prevede sancţiunea fiscală;
h) decizia asupra cauzei;
i) termenul şi modul de contestare a deciziei;
j) alte date referitoare la caz;
k) semnătura persoanei care a emis decizia.

Articolul 463. Particularităţile executării sancţiunii


contravenţionale a amenzii

(1) Contravenientul beneficiază de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate


dacă respectă următoarele condiţii:
a) nu are restanţe la data emiterii deciziei asupra cauzei de contravenţie fiscală
sau le stinge concomitent cu acţiunile prevăzute la lit.b);
b) în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmînării deciziei asupra cauzei de
contravenţie fiscală, stinge sumele impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere
(penalităţilor) şi/sau 50% din amenzile indicate în decizie;
c) prezintă, în termenul prevăzut pentru executarea benevolă a deciziei asupra
cauzei de contravenţie fiscală, documentele ce confirmă stingerea sumelor prevăzute
la lit.a) şi b).

(2) În baza documentelor prezentate conform alin. (1) lit.c), autoritatea abilitată
să examineze cauzele privind contravenţiile fiscale, va adopta, în cel mult 10 zile
lucrătoare, o decizie privind reducerea amenzilor cu 50%. În cazul în care, după
emiterea deciziei privind reducerea amenzilor, se constată nerespectarea a cel puţin
unei condiţii dintre cele prevăzute la lit.a) şi b), autoritatea respectivă îşi va anula
decizia, iar persoana nu va beneficia de reducerea cu 50% a amenzii.
(3) Persoanele scutite de impozite şi/sau taxe, precum şi cele care au calculat
greşit impozitul şi/sau taxa din cauza explicaţiilor greşite prezentate în scris de
organul fiscal, sînt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă
sau neplata acestora.

Articolul 464. Propunerile de lichidare a cauzelor


şi condiţiilor săvîrşirii încălcării fiscale

(1) Stabilind cauzele şi condiţiile săvîrşirii contravenţiei fiscale, organul fiscal


care examinează cauza poate prezenta propuneri de lichidare a acestor cauze şi
condiţii.

(2) Dacă, în procesul examinării cazurilor, se constatată existenţa elementelor


constitutive ale conţinutului contravenţiei, materialele se remit, după competenţă,
organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

Articolul 465. Contestaţia


(1) Contestaţia împotriva deciziei organului fiscal poate fi depusă în decursul a
30 de zile de la data primirii deciziei sau de la data întreprinderii acţiunii contestate.
În cazul omiterii acestui termen din motive întemeiate, el poate fi restabilit, la cererea
persoanei vizate în decizie sau împotriva căreia a fost întreprinsă acţiunea, de organul
fiscal abilitat cu examinarea contestaţiei.

(2) Contestaţia depusă după expirarea termenului indicat la alin.(1), nerestabilit


în modul prevăzut la acelaşi alineat, nu se examinează şi se restituie contestatarului.

(3) Contestaţia se depune la organul emitent al deciziei sau al cărei lucrător a


întreprins acţiunea contestată.

(4) Decizia pe care organul fiscal a emis-o pe marginea contestaţiei poate fi


contestată la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. În caz de adresare la Inspectoratul
Fiscal Principal de Stat, contestaţia este prezentată organului fiscal emitent al
deciziei, care este obligat ca, în termen de 3 zile, să o remită Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat, anexînd la ea materialele de control şi deciziile de rigoare.
(5) Contestaţia suspendă executarea deciziei contestate.
(6) Contestaţia se examinează în termen de 30 de zile din data primirii. La
examinarea contestaţiei poate fi invitat contestatarul.
(7) Decizia pe marginea contestaţiei se înmînează sau se expediază recomandat
contravenientului în cel mult 3 zile.

Articolul 466. Contestarea în instanţă judecătorească


Decizia asupra contestaţiei poate fi atacată în instanţă judecătorească în ordine
generală, conform prevederilor capitolelor XXVIII–XXX.

Capitolul XXXII
TRIMITEREA SPRE EXECUTARE A HOTĂRÎRII JUDECĂTOREŞTI.
CHESTIUNILE CARE URMEAZĂ A FI SOLUŢIONATE
LA EXECUTAREA SANCŢIUNII CONTRAVENŢIONALE

Articolul 467. Trimiterea spre executare a hotărîrii judecătoreşti


(1) Trimiterea spre executare a hotărîrii judecătoreşti se pune în sarcina
instanţei care a judecat cauza în primă instanţă.

(2) În termen de 10 zile de la data rămînerii definitive a hotărîrii, preşedintele


instanţei trimite dispoziţia de executare a hotărîrii judecătoreşti, împreună cu o copie
de pe hotărîrea definitivă, autorităţii însărcinate cu punerea în executare a hotărîrii
conform prevederilor legislaţiei de executare. În cazul în care cauza a fost judecată în
recurs, la copia de pe sentinţă se anexează copia de pe decizia instanţei de recurs.

(3) Autorităţile care pun în executare hotărîrea judecătorească comunică de


îndată, dar nu mai tîrziu de 5 zile, instanţei care a trimis hotărîrea dată despre punerea
ei în executare. Administraţia locului de detenţie trebuie să comunice instanţei care a
trimis hotărîrea locul unde condamnatul îşi execută sancţiunea.

(3) Instanţa de judecată care a pronunţat hotărîrea este obligată să urmărească


executarea hotărîrii.

Articolul 468. Chestiunile care urmează să fie soluţionate


la executarea sancţiunii contravenţionale

(1) Chestiunile privind executarea sancţiunii contravenţionale se soluţionează,


la demersul contravenientului, de către autoritatea competentă să asigure executarea
sancţiunii contravenţionale sau, la demersul contravenientului ori a autorităţii
competente în a asigura executarea sancţiunii contravenţionale, de către instanţa de
judecată.

(2) Chestiunile privind explicarea suspiciunilor şi neclarităţilor la executarea


hotărîrii judecătoreşti se soluţionează de către instanţa emitentă a hotărîrii definitive,
la demersul contravenientului sau al autorităţii competente în a asigura executarea
sancţiunii contravenţionale.

Articolul 469. Modul de soluţionare a chestiunilor privind executarea


sancţiunii contravenţionale de către instanţa de judecată
(1) Chestiunile privind executarea sancţiunii contravenţionale adresate instanţei
de judecată se soluţionează, conform prevederilor capitolului XXVIII, de către
judecătorul de instrucţie din judecătoria din raza de activitate a autorităţii competente
în a asigura executarea sancţiunii contravenţionale.

(2) Încheierea instanţei privind soluţionarea chestiunilor referitor la executarea


sancţiunii contravenţionale poate fi atacată cu recurs, de către persoanele interesate,
în termen de 15 zile şi se judecă în procedură de recurs, conform prevederilor
capitolului XXIX.

Titlul VIII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 470

Prezentul cod intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

Articolul 471

La data intrării în vigoare a prezentului cod:


a) se abrogă Codul cu privire la contravenţiile administrative, adoptat la
29 martie 1985 (Veştile R.S.S.M., 1985, nr.3, art.47);
b) se abrogă capitolele X şi XI din Codul vamal al Republicii Moldova
nr.1149 din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,
nr.160–162, art.1201);
c) se abrogă capitolele 13–17 din Codul fiscal nr.1163 din 24 aprilie 1997
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62, art.522) în partea ce priveşte
sancţiunile fiscale.

Articolul 472

Guvernul:

va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în


concordanţă cu prezentul cod;

va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezentul cod şi va asigura


elaborarea actelor normative necesare punerii lui în aplicare.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Lista legilor care urmează a fi modificate


în partea ce priveşte conţinutul contravenţiei şi/sau sancţiunile contravenţionale

A se abroga articolele 22, 23, 26, 53 alin.(2), 60 alin.(2), 108 alin.(3), 149 alin.
(4)-(6), 150, 160 alin.(6) din Codul de executare al Republicii Moldova nr.443 din 24
decembrie 2004.

A se modifica:
Titlul VII din Codul de executare al Republicii Moldova;
Codul transportului feroviar;
Codul de procedură civilă;
Codul de procedură penală;
Legea nr.186 din 24 aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformităţii
produselor;
Legea nr.1593 din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi
termenele de achitare a primelor de asigurare;
Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10 februarie 2000;
Legea nr.272 din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă;
Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului;
Codul silvic nr.887 din 21 iunie 1996;
Legea nr.787 din 26 martie 1996 cu privire la resursele materiale secundare;
Legea fondului rutier nr.720 din 2 februarie 1996;
Legea metrologiei nr.647 din 17 noiembrie 1995;
Legea nr.590 din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare;
Legea nr.589 din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de
mobilizare;
Codul jurisdicţiei constituţionale nr.502 din 16 iunie 1995;
Legea regnului animal nr.439 din 27 aprilie 1995;
Legea nr.845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
Legea nr.833 din 26 decembrie 1991 cu privire la apărarea onoarei şi
demnităţii Preşedintelui Parlamentului şi Preşedintelui Republicii Moldova;
Legea nr.625 din 2 iulie 1991 cu privire la protecţia muncii;
Legea nr.455 din 17 ianuarie 1991 cu privire la impozitele percepute de la
populaţie.