Sunteți pe pagina 1din 22

INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI

PROCEDURA ŞI PRACTICA CEDO ŞI ALTE TRATATE


OBLIGATORII PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
CURRICULUM

AUTORI:

Tatiana RĂDUCANU,
judecător la Curtea Supremă de Justiţie
Viorel MORARI,
procuror, Procuratura Anticorupţie, şef secţie
Luciana IABANGI,
Secţia formare formatori şi relaţii internaţionale, consultant
Vladislav GRIBINCEA,
jurist, director de program, ONG „Juriştii pentru drepturile omului”

CHIŞINĂU - 2007

1
I. PRELIMINARII

La 12 septembrie 1997 Republica Moldova a devenit parte la Convenţia pentru


apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului (CEDO). Prin aderarea la
CEDO Republica Moldova s-a angajat să asigure respectarea drepturilor garantate de
CEDO şi protocoalele adiţionale la aceasta şi a recunoscut jurisdicţia Curţii Europene a
Drepturilor Omului (CtEDO) de a examina cererile depuse împotriva Moldovei.
Termenii folosiţi în CEDO şi în jurisprudenţa CtEDO au un sens autonom. Nu
există un comentariu oficial al Convenţiei. Semnificaţia exactă a acestor drepturi este
stabilită de CtEDO pe marginea examinării cauzelor concrete. Pînă la 1 ianuarie 2007
CtEDO a pronunţat peste 7.500 de hotărîri, dintre care 45 vizau Republica Moldova.
Statele Părţi la CEDO s-au angajat să se conformeze hotărîrilor definitive ale CtEDO.
Studierea acestei discipline este menită să contribuie la familiarizarea audienţilor
Institutului Naţional al Justiţiei cu principiile CEDO, cu modul de funcţionare a CtEDO
şi efectele hotărîrilor CtEDO. O atenţie deosebită la predarea cursului va fi acordată
jurisprudenţei CtEDO în cauzele moldoveneşti şi aplicării CEDO în sistemul de drept al
Republicii Moldova.

2
II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI

Obiectivele de formare în cadrul acestei discipline sînt următoarele:

la nivel de cunoaştere la nivel de aplicare la nivel de integrare


- să reproducă principiile - să interpreteze CEDO - să estimeze practica
sistemelor internaţionale prin prinsa principiilor CtEDO;
de protecţie a drepturilor CEDO; - să aprecieze aparentele
omului; - să soluţioneze cauze discrepanţe în soluţiile
- să definească principiile concrete prin aplicarea date de CtEDO în cazuri
CEDO; corectă a drepturilor similare;
- cunoască drepturile garantate de CEDO; - să ia atitudini de
garantate de CEDO; - să utilizeze practica discrepanţele dintre
- să descrie modul de CtEDO la emiterea unui legislaţia Republicii
organizare şi funcţionare act procedural; Moldova şi practica
a Curţii; - să analizeze legislaţia şi CtEDO pentru
- să identifice criteriile de practica judiciară perfecţionarea legislaţiei
inadmisibilitate a naţională prin prisma şi practicii moldoveneşti.
cererilor la CtEDO; CEDO;
- să cunoască procedura de - să realizeze modul de
examinare a cererilor de actualizare a
către CtEDO; cunoştinţelor în
- să explice efectele domeniul CEDO.
hotărîrilor CtEDO;
- să explice esenţa cauzelor
de referinţă contra
Moldovei examinate de
CtEDO;
- să cunoască legislaţia şi
practica judiciară
naţională cu privire la
aplicarea tratatelor
internaţionale în sistemul
de drept al Republicii
Moldova;
- să identifice discrepanţele
dintre legislaţia
Republicii Moldova şi
practica CtEDO.

3
III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Codul Semestrul În total Curs Seminare Evaluarea


disciplinei ore finală
F.O. Nr. 1 56 ore 40 ore 16 ore examen

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR


DOCUMENTE SPECIFICE RELEVANTE

1. Protecţia internaţională a drepturilor 2 ore (Curs)


omului

Subiecte Documente specifice relevante


Noţiuni introductive
a) Carta Naţiunilor Unite, Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului
b) Principiile caracteristice protecţiei
internaţionale a drepturilor omului
(i) subsidiaritatea procedurilor sau regula
epuizării remediilor interne;
(ii)poziţia în dreptul intern a normelor
internaţionale în materia drepturilor
omului;

Protecţia DO în cadrul ONU


(a) Organisme şi instituţii specializate ONU
(i) Comisia pentru Drepturile Omului
(ii) Consiliul Drepturilor Omului
(iii) Biroul Înaltului Comisar ONU pentru
Drepturile Omului: agenţia specializată
ONU;
(b) Prezentarea rapoartelor periodice de către
Republica Moldova;
(c) Mecanismul plîngerilor parvenite de la un
stat – membru şi de la persoanelor particulare;
obligaţii asumate de Republica Moldova;
(d) Procedura „1503”revizută

Curţile Internaţionale de Justiţie: Misiune şi


Competenţă;
a) Curtea Penală Internaţională;
b) Tribunalul Penal Internaţional pentru
Ruanda;
c) Tribunalul Penal Internaţional pentru Fosta
Iugoslavie;
d) Tribunalul special pentru Crime de Sierra
Leone.
4
2. Sisteme regionale de protecţie a 2 ore (Curs)
drepturilor omului

Subiecte Documente specifice relevante


Consiliul Europei
(a) sistemul instituit prin Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului;
(b) sistemul instituit prin Carta Socială
Europeană;
(c) sistemul instituit prin Convenţia pentru
prevenirea torturii şi a tratamentelor
inumane ori degradante;
(d) activitatea APCE

Uniunea Europeană
(a) Carta Europeană a Drepturilor Omului
(b) Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

Carta Africană pentru drepturile omului şi


popoarelor
(a) Comisia Africană pentru drepturile
omului şi popoarelor
(b) Curtea Africană pentru drepturile omului
şi popoarelor

Organizaţia Statelor Americane


(a) Comisia Inter-Americană a Drepturilor
Omului
(b) Curtea Inter-Americană a Drepturilor
Omului
3. Noţiuni generale despre Convenţia 2 ore (Curs)
Europeană pentru Drepturile Omului

Subiecte Documente specifice relevante


(a) Istoric Hot. König c. Germaniei (1978)
c) elaborarea Convenţiei; Hot. Edwards c. Regatului Unit
d) situaţia existentă pînă la Protocolul nr. 11; (1992)
e) schimbările introduse prin Protocolul nr. 11; Hot. Brumărescu c. României
f) schimbările propuse prin Protocolul nr. 14; (GC) (1999)
g) aderarea Republicii Moldova.
(b) Principiile şi interpretarea Convenţiei
(i) subsidiaritatea şi conceptul celei de „a
patra instanţă”;
(ii) marja de apreciere a autorităţilor
naţionale;
(iii) conceptul interpretării autonome;
eficacitatea;
(iv) interpretarea strictă a limitărilor; esenţa
drepturilor;
5
(v) preeminenţa dreptului;
(vi) valorile democratice;
(vii) necesitatea;
(viii) proporţionalitatea;
(ix) obligaţiile pozitive;
(x) caracterul personal al drepturilor;
(xi) conceptul „instrumentului viu”;
(xii) interpretarea structurală.

4. Noţiuni generale despre Convenţia 2 ore (Curs)


Europeană pentru Drepturile Omului

Subiecte Documente specifice relevante


(a) Statutul Convenţiei în sistemul de drept al
Republicii Moldova;
(i) chestiuni generale;
(ii) particularităţile procedurii civile;
(iii) particularităţile procedurii penale;
(iv) particularităţile procedurii
contravenţionale.
(b) Organizarea Curţii Europene a Drepturilor
Omului;
(i) judecătorii;
(ii) comitetul;
(iii) Secţiunea;
(iv) judecătorul raportor;
(v) Camera;
(vi) Marea Cameră;
(vii) Preşedintele Curţii, Preşedinţii şi
Vicepreşedinţii Camerelor;
(viii) grefa Curţii;
(ix) schimbările propuse prin Protocolul nr.
14;
(x) precăderea.
(c) Deciziile Curţii;
(i) decizia cu privire la admisibilitate;
(ii) hotărîrea;
(iii) indicaţiile în temeiul art. 39 al
Regulamentului Curţii.
(d) Surse de informare

5. Subiectele 1-4 2 ore (Seminar)

Examinarea a 2-4 speţe Prezentarea soluţiilor pe caz şi


analiza răspunsurilor prin prisma
soluţiilor date de CtEDO în
cazuri comparabile.
6. Noţiuni generale despre drepturile 2 ore (Curs)
garantate de Convenţia Europeană a
6
Drepturilor Omului (CEDO)

Subiecte Principala jurisprudenţă


relevantă a CtEDO
(a) drepturile „absolute” şi drepturile
„neabsolute”
(b) obligaţia de a asigura respectarea
drepturilor omului (art. 1 CEDO) (obligaţii
negative şi pozitive)
(c) distincţia dintre „drepturi” şi „libertăţi”
(d) triplul test (prevăzut de lege, scopul legitim
şi proporţionalitatea)
(e) limitarea aplicării restrîngerilor drepturilor
(art. 18 CEDO), derogarea în caz de stare
de urgenţă (art. 15 CEDO) şi denunţarea
Convenţiei (art.58 CEDO)

7. Dreptul la viaţă (art. 2 CEDO), 2 ore (Curs)


Interzicerea torturii (art. 3 CEDO) şi
Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate (art.
4) (de sine stătător)

Subiecte Principala jurisprudenţă


relevantă a CtEDO
Dreptul la viaţă Dreptul la viaţă
(a) conceptul de „viaţă”; Hot. Vo c. Franţei (GC) (2004)
(b) Există oare un drept de a renunţa la viaţă? Hot. Evans c. Regatului Unit
(c) Cînd lipsirea de viaţă este permisă de (GC) (2007)
Convenţie? (para. 2 al art. 2 CEDO şi Hot. Pretty c. Regatului Unit
Protocoalele nr. 6 şi 13 la CEDO) (2002)
(d) Obligaţii pozitive în temeiul art. 2 al Hot. Öneryildiz c. Turciei (GC)
Convenţiei (2004)
Hot. Ipek c. Turciei (2004)
Interzicerea torturii (art. 3 CEDO) Hot. McCann ş.a. c. Regatului
(a) aplicabilitatea art. 3 CEDO (nivelul minim Unit (1995)
de severitate) Hot. Paul şi Audrey Edwards c.
(b) conceptele de „tortură”, „tratament Regatului Unit (2002)
inuman”, „tratament degradant”, „pedeapsă Hot. Osman c. Regatului Unit
inumană” şi „pedeapsă degradantă” (1998)
(c) obligaţii pozitive Interzicerea torturii
(i) condiţiile de detenţie; Hot. Irlanda c. Regatului Unit
(ii) obligaţia de a efectua o anchetă cu (1978)
privire la plîngerile de maltratare Hot. Cipru c. Turciei (2001)
(iii) obligaţia de a proteja minorii împotriva Hot. Costello-Roberts c.
maltratărilor Regatului Unit (1993)
(iv) art. 3 CEDO şi acordarea asistenţei Hot. Pruneanu c. Moldovei
medicale (2007)
(v) chestiuni legate de expulzare şi Hot. Weiser c. Austriei (2007)
extrădare Hot. Salah c. Olandei (2006)
(vi) „culuarul morţii” Hot. Labita c. Italiei (GC)
7
(vii) discriminarea şi art. 3 CEDO (2000)
(d) Cauze moldoveneşti cu privire la art. 2 şi Hot. Zyner Ozcan c. Turciei
art. 3 CEDO (2007)
Hot. Kalashnikov c. Rusiei
(2002)
Hot. Ramirez Sanchez c. Franţei
(GC) (2006)
Hot. Ciorap c. Moldovei (2007)
Hot. Boicenco c. Moldovei
(2006)
Hot. A c. Regatului Unit (1998)
Dec. Pentiacova ş.a. c. Moldovei
(2005)
Hot. Price c. Regatului Unit
(2001)
Dec. Sawoniuk c. Regatului
Unit (2001)
Hot. Soering c. Regatului Unit
(1989)
Hot. Chahal c. Regatului Unit
(1996)
Dec. Patel c. Regatului Unit
(1976)
Interzicerea sclaviei şi muncii
forţate
Hot. Siliadin c. Franţei (2005)
Hot. Zarb Adami c. Maltei
(2006)

8. Subiectele 6-7 2 ore (Seminar)

Examinarea a 2 speţe Prezentarea soluţiilor pe caz şi


Prezentarea unui referat pregătit de audient analiza răspunsurilor prin prisma
soluţiilor date de CtEDO în
cazuri comparabile

9. Dreptul la libertate şi siguranţă (art. 5 2 ore (Curs)


CEDO) şi Libertatea de circulaţie (art. 2
prot. 4)

Subiecte Principala jurisprudenţă


relevantă a CtEDO
(a) conceptul de „lipsire de libertate” Dreptul la libertatea şi siguranţă
(b) prezumţia de libertate şi excepţiile cînd o Hot. Guzzardi c. Italiei (1980)
persoană poate fi lipsită de libertate: Hot. Engel ş.a. c. Olandei (1976)
(i) condamnarea pronunţată de un tribunal Hot. Amuur c. Franţei (1996)
competent (art. 5 para. 1 lit. a); Hot. Baysayeva c. Rusiei (2007)
(ii) nesupunerea la o hotărîre pronunţată de Hot. Gutu c. Moldovei (2007)
către un tribunal ori în vederea garantării Hot. Belevitskiy c. Rusiei
executării unei obligaţii prevăzute de lege (art. 5 (2007)
8
para. 1 lit. b); Hot. Ignatov c. Rusiei (2007)
(iii) aducerea în faţa unei autorităţi judiciare Hot. Ječius c. Lituaniei (2000)
competente, cînd există motive verosimile de a Hot. Boicenco c. Moldovei
bănui că a săvîrşit o infracţiune sau cînd există (2006)
motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l Hot. Drozd şi Janousek c.
împiedica să săvîrşească o infracţiune sau să Franţei (1992)
fugă după săvîrşirea acesteia (art. 5 para. 1 lit. Hot. Ilaşcu ş.a. c. Moldovei şi
c); Rusiei (GC) (2004)
(iv) detenţia legală a unui minor pentru Hot. Bentham c. Regatului Unit
educaţia sa sub supraveghere sau detenţia sa în (1996)
scopul aducerii sale în faţa autorităţilor Hot. Bouamar c. Belgiei (1988)
competente (art. 5 para. 1 lit. d); Hot. De Wilde, Ooms şi Versyp
(v) detenţia legală a unei persoane c. Belgiei (1971)
susceptibile să transmită o boală contagioasă, a Hot. Varbanov c. Bulgariei
unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman (2000)
sau a unui vagabond (art. 5 para. 1 lit. e); Hot. Enhorn c. Suediei (2005)
(vi) detenţia legală a unei persoane pentru a Hot. Hilda Hafsteinsdóttir c.
o împiedica să pătrundă în mod legal pe teritoriu Islandei (2004)
sau împotriva căreia se află în curs o procedură Hot. Chahal c. Regatului Unit
de expulzare ori de extrădare (art. 5 para. 1 lit. (1996)
f). Hot. Saadi c. Regatului Unit
(c) înştiinţarea asupra motivelor arestării şi (2006)
asupra oricărei acuzaţii aduse (art. 5 para. Hot. Kerr c. Regatului Unit
2) (1999)
(d) autorizarea arestului persoanei reţinute în Hot Brogan ş.a. c. Regatului
temeiul art. 5 para. 1 lit. c (art. 5 para. 3) Unit (1988)
(e) dreptul de a depune un recurs împotriva Hot. Aksoy c. Turciei (1996)
arestării sau reţinerii (art. 5 para. 4) Hot. Pekov c. Bulgariei (2006)
(f) dreptul la reparaţii pentru lipsirea de Hot Scott c. Spaniei (1996)
libertate contrară art. 5 CEDO (art. 5 para. Hot. Assenov c. Bulgariei
5) (1998)
(g) cauze moldoveneşti cu privire la art. 5 Hot. Becciev c. Moldovei
CEDO (2005)
(h) libertatea de circulaţie (art. 2 prot. 4) Hot. Şarban c. Moldovei (2005)
Hot. Lietzow c. Germaniei
(2001)
Hot. Hood c. Regatului Unit
(1999)
Hot. Harkmann c. Estoniei
(2006)
Hot. Fedotov c. Rusiei (2005)
Libertatea de circulaţie
Hot. Labita c. Italiei (2000)
Hot. Fedorov şi Fedorova c.
Rusiei (2005)

10. Subiectul nr. 9 2 ore (Seminar)

Examinarea a 2 speţe Prezentarea soluţiilor pe caz şi


9
Prezentarea unui referat pregătit de audient analiza răspunsurilor prin prisma
soluţiilor date de CtEDO în
cazuri comparabile

11. Dreptul la un proces echitabil (art. 6 2 ore (Curs)


CEDO partea nr. 1)

Subiecte Principala jurisprudenţă


relevantă a CtEDO
(a) Conceptul de „judecare în mod echitabil” Hot. Brumărescu c. României
(b) Aplicabilitatea art. 6 (GC) (1999)
(i) necesitatea unei proceduri judiciare Hot. Barbera, Messegue şi
(ii) drepturi şi obligaţii cu caracter civil şi Jabardo c. Spaniei (1994)
existenţa „încălcării” Hot. Ocalan c. Turciei (GC)
(iii) acuzaţie în materie penală îndreptată (2005)
împotriva sa Hot. Allan Jacobson c. Suediei
(c) accesul la justiţie (2000)
(d) dreptul la o instanţă independentă şi Hot. Fayed c. Regatului Unit
imparţială (1994)
(e) dreptul la examinarea cauzei într-un Hot. Pierre-Bloch c. Franţei
termen rezonabil (1997)
Hot. Massa c. Italiei (1993)
Hot. Vilho Eskelinen ş.a. c.
Finlandei (GC) (2007)
Hot. Ferrazzini c. Italy (GC)
(2001)
Hot. Ziliberberg c. Moldovei
(2005)
Hot. Escoubet c. Belgiei (GC)
(1999)
Hot. Airey c. Irlandei (1979)
Dec. Amihalachioaie c.
Moldovei (2002)
Hot. Teltronic-Catv c. Poloniei
(2006)
Hot. Cordova c. Italiei (2003)
Hot. Findlay c. Regatului Unit
(1997)
Hot. Wettstein c. Elveţiei (2000)
Hot. Naumenko c. Ucrainei
(2004)
Hot. Bochan c. Ucrainei (2007)
Hot. Kudla c. Poloniei (GC)
(2000)
Hot. Philis (nr. 2) c. Greciei
(1997)
Hot. Holomiov c. Moldovei
(2006)
Dec. Presnyakov c. Rusiei
(2005)
10
Hot. Prodan c. Moldovei (2004)
Hot. Venera-Nord-Vest-Borta
AG c. Moldovei (2007)

12. Dreptul la un proces echitabil (art. 6 2 ore (Curs)


CEDO partea nr. 2)

Subiecte Principala jurisprudenţă


relevantă a CtEDO
(a) dreptul la judecarea într-un mod public al Hot. Pretto Ş.A. c. Italiei (1983)
cauzei sale; Hot. Brugger c. Austriei (2006)
(b) dreptul la judecarea cauzei într-un mod Hot. Riepan c. Austriei (2000)
echitabil: Hot. Albert şi Le Compte c.
(i) posibilitatea de a participa la examinarea Belgiei (1983)
cauzei Hot. Werner c. Austriei (1997)
(ii) egalitatea armelor; Hot. Kraska c. Elveţiei (1993)
(iii) contradictorialitatea şi prezentarea Hot. Dombo Beheer Bv c.
probelor; Olandei (1993)
(iv) hotărîrea motivată; Hot. Rowe And Davis c.
(v) securitatea raporturilor juridice; Regatului Unit (2000)
(c) prezumţia nevinovăţiei (art. 6 para. 2) Hot. Steel And Morris c.
(d) drepturile acuzatului: Regatului Unit (2005)
(i) dreptul de a fi informat asupra naturii şi Hot. Hirvisaari c. Finlandei
cauzei acuzaţiei aduse; (2001)
(ii) dreptul de a nu se autoincrimina Hot. Popov Nr. 2 c. Moldovei
(iii) dreptul de a dispune de timpul şi (2005)
înlesnirile necesare pregătirii apărării sale; Hot. Brumărescu c. României
(iv) dreptul la apărător; (Gc) (1999)
(v) dreptul de a chema şi interoga martori; Hot. Ryabykh c. Rusiei (2003)
(vi) dreptul la interpret; Hot. Macovei Ş.A. c. Moldovei
(e) Cauze moldoveneşti cu privire la art. 6 (2006)
CEDO. Hot. Barbera, Messegue Şi
Jabardo c. Spaniei (1994)
Hot. John Murray c. Regatului
Unit (1996)
Hot. Del Latte c. Olandei (2004)
Hot. Butkevičius c. Lituaniei
(2002)
Hot. Hadjianastossiou c. Greciei
(1992)
Hot. Kamasinski c. Austriei
(1989)
Hot. Imbrioscia c. Elveţiei
(1993)
Hot. Croissant c. Germaniei
(1992)
Hot. Van Mechelen s.a. c.
Olandei (1997)
Hot. Matyjek c. Poloniei (2007)
Hot. Juha Nuutinen c. Finlandei
11
(2007)

13. Garanţii suplimentare în cazul 2 ore (Curs)


procedurilor penale

Subiecte Principala jurisprudenţă


relevantă a CtEDO
(a) Nici o pedeapsă fără lege (art. 7); Hot. Welsh c. Regatului Unit
(b) Interzicerea privării de libertate pentru (1998)
datorii (art. 1 prot. 4); Hot. Streletz, Kessler şi Krenz c.
(c) Dreptul la două grade de jurisdicţie în Germaniei (GC) (2001)
materie penală (art. 2 prot. 7); Hot. Achour c. Franţei (GC)
(d) Dreptul la despăgubiri în caz de eroare (2006)
judiciară (art. 3 prot. 7); Hot. Dragotoniu şi Militaru-
(e) Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de Pidhorni c. României (2007)
două ori (art. 4 prot. 7). Hot. Zolotukhin c. Rusiei (2007)
14. Subiectele 11-13 2 ore (Seminar)

Examinarea a 2 speţe Prezentarea soluţiilor pe caz şi


Prezentarea unui referat pregătit de audient analiza răspunsurilor prin prisma
soluţiilor date de CtEDO în
cazuri comparabile
15. Dreptul la respectarea vieţii private şi 2 ore (Curs)
de familie (art. 8 CEDO), Dreptul la
căsătorie (art. 12 CEDO) şi Egalitatea între
soţi (art. 5 prot. 7 la CEDO)

Subiecte Principala jurisprudenţă


relevantă a CtEDO
(a) Conceptele de „viaţa privată şi de familie”, Hot. Niemetz c. Germaniei
„domiciliu” şi „corespondenţă” din art. 8 (1992)
CEDO; Hot. Stubbings ş.a. c. Regatului
(b) Ingerinţele admise de art. 8 CEDO cu Unit (1996)
„viaţa privată şi de familie”, „domiciliul” Hot. Mousraquim c. Belgiei
şi „corespondenţa” (triplul test); (1991)
(c) Domenii specifice: Hot. Cipru c. Turciei (2001)
(i) interceptarea corespondenţei şi a Hot. Evans c. Regatului Unit
convorbirilor; (GC) (2007)
(ii) percheziţionarea „domiciliului”; Hot. Burghartz c. Elveţiei
(iii) împiedicarea de a beneficia de (1994)
drepturile părinteşti; Dec. Peck c. Regatului Unit
(iv) situaţia deţinuţilor; (2001)
(v) dreptul la imigrare; Hot. Ciorap c. Moldovei (2007)
(vi) accesul la informaţiile cu caracter Ho. Malone c. Regatului Unit
personal; (1984)
(vii) protejarea mediului în care se află Hot. Abdulaziz, Cabales şi
„domiciliul” (poluarea şi zgomotul Balkandali c. Regatului Unit
excesiv); (1985)
(viii) obligaţiile pozitive în temeiul art. Hot. Malov c. Austriei (2007)

12
8 CEDO; Hot. Guerra ş.a. c. Italiei (1998)
(ix) defăimarea şi viaţa privată. Hot. Monori c. României şi
(d) Dreptul la căsătorie; Ungariei (2005)
(e) Egalitatea între soţi. Hot. Moser c. Austriei (2006)
(f) Cauze moldoveneşti cu privire la art. 8 Hot. Keegan c. Irlandei (1994)
CEDO Hot. Roche c. Regatului Unit
(GC) (2005)
Hot. Fadeyeva c. Rusiei (2005)
Hot. H.M. c. Turciei (2006)
Hot. Novoseletskiy c. Ucrainei
(2005)
Hot. Von Hanover c. Germaniei
(2004)
Dec. Gunnarsson c. Islandei
(2005)
Hot. B. şi L. c. Regatului Unit
(2005)

16. Libertatea de gîndire, de conştiinţă şi de 2 ore (Curs)


religie (art. 9 CEDO) şi Libertatea de
întrunire şi asociere (art. 11 CEDO)

Subiecte Principala jurisprudenţă


relevantă a CtEDO
(a) Libertatea de gîndire, de conştiinţă şi de Libertatea de gîndire, de
religie; conştiinţă şi de religie
(i) libertatea de a schimba religia sau Hot. Kokkinakis c. Greciei
convingerea; (1993)
(ii) libertatea de a-şi manifesta religia. Hot. Larissis ş.a. c. Greciei
(b) Libertatea de întrunire; (1998)
(c) Libertatea de asociere; Hot. Mitropolia Basarabiei ş.a.
(d) Posibilitatea limitării libertăţilor de gîndire, c. Moldovei (2001)
de conştiinţă, de religie, de întrunire şi de Hot. Thlimmenos c. Greciei
asociere; (2000)
(e) Domenii specifice: Hot. Leyla Sahin c. Turciei (GC)
(i) refuzul de a înregistra cultele (2005)
religioase; Hot. Agga c. Greciei (2006)
(ii) autorizarea întrunirilor şi sancţionarea Libertatea de întrunire şi
pentru participarea la întruniri asociere
neautorizate; Hot. Ezelin c. Franţei (1991)
(iii) înregistrarea asociaţiilor obşteşti; Dec. Ziliberberg c. Moldovei
(iv) suspendarea/lichidarea asociaţiilor (2004)
obşteşti sau a partidelor politice. Hot. Ramazanova ş.a. c.
(f) Cauze moldoveneşti cu privire la art. 9 Azerbaidjanului (2007)
CEDO şi art. 11 CEDO. Hot. Partidul Popular Creştin
Democrat c. Moldovei (2006)
Hot. Partidul Popular Unit Turk
c. Turciei (1998)
Hot. Vogt c. Germaniei (1995)

13
17. Libertatea de exprimare (art. 10 CEDO) 2 ore (Curs)

Examinarea a 2 speţe Prezentarea soluţiilor pe caz şi


Prezentarea unui referat pregătit de audient analiza răspunsurilor prin prisma
soluţiilor date de CtEDO în
cazuri comparabile.

Subiecte Principala jurisprudenţă


relevantă a CtEDO
(a) Conceptul „libertăţii de exprimare” Hot. Handyside c. Regatului
(i) libertatea de opinie; Unit (1976)
(ii) libertatea de a primi sau de a comunica Hot. Autronic AG c. Elveţiei
informaţii ori idei fără amestecul (1990)
autorităţilor. Hot. Thoma c. Luxemburgului
(b) Posibilitatea limitării libertăţii de (2001)
exprimare (triplul test); Hot. Castells c. Spaniei (1992)
(c) Domenii specifice: Hot. Lingens c. Austriei (1986)
(i) discursul politic şi chestiunile de interes Hot. Jersild c. Danemarcei
public; (1994)
(ii) defăimarea şi viaţa privată; Hot. Veraart c. Olandei (2006)
(iii) discursul de ură şi discursul care incită Hot. Busuioc c. Moldovei
la violenţă; (2004)
(iv) informaţiile secrete, securitatea Hot. Saviţchi c. Moldovei
naţională şi „whistle-blowing-ul”; (2005)
(v) audiovizualul; Hot. Flux nr. 3 c. Moldovei
(vi) obscenitatea; (2007)
(vii) discursul profesional şi comercial; Hot. Dalban c. României (1999)
(viii) protecţia puterii judecătoreşti; Hot. Kommersant Moldovy c.
(d) Cauze moldoveneşti cu privire la art. 10 Moldovei (2007)
CEDO. Hot. Hadjianastassiou c. Greciei
(1992)
Hot. Cosado Coca c. Spaniei
(1994)
Hot. Nicula c. Finlandei (2002)
Hot. Aydin Tatlav c. Turciei
(2006)
Hot. Zakharov c. Rusiei (2006)

18. Subiectele 15-17 2 ore (Seminar)

Examinarea a 2 speţe Prezentarea soluţiilor pe caz şi


Prezentarea unui referat pregătit de audient analiza răspunsurilor prin prisma
soluţiilor date de CtEDO în
cazuri comparabile

19. Dreptul la un recurs efectiv (art. 13 2 ore (Curs)


CEDO) şi Interzicerea discriminării (art. 14
CEDO şi Protocolul nr. 12 la CEDO)

14
Subiecte Principala jurisprudenţă
relevantă a CtEDO
(a) Dreptul la un recurs efectiv Dreptul la un recurs efectiv
(i) ce trebuie să înţelegem prin dreptul la Hot. Klass ş.a. c. Germaniei
un recurs?; (1978)
(ii) pretenţia temeinică cu privire la un Hot. Keenan c. Regatului Unit
drept prevăzut de Convenţie; (2001)
(iii) violările comise în exercitarea Hot. Powel şi Rayner c.
autorităţii statului. Regatului Unit (1999)
(b) Interzicerea discriminării Hot. Silver c. Regatului Unit
(i) Ce trebuie să înţelegem prin (1983)
„discriminare”; Hot Keenan c. Regatului Unit
(ii) Pretenţia temeinică cu privire la un drept (2001)
prevăzut de Convenţie; Hot. Surmeli c. Germaniei (GC)
(iii) Este oare tratamentul diferenţiat „necesar (2006)
într-o societate democratică”?; Hot. Zeleni Balkani .c Bulgariei
(c) Protocolul 12 la CEDO (2007)
(d) Cauze moldoveneşti cu privire la art. 13 Hot. Conka c. Belgiei (2002)
CEDO şi interzicerea discriminării. Hot. Kudla c. Poloniei (GC)
(2000)
Interzicerea discriminării
Hot. Belgian Liguistic case (nr.
2) (1968)
Hot. Thlimenos c. Greciei (GC)
(2000)
Hot. Abdulaziz, Cabales şi
Balkandali c. Regatului Unit
(1985)
Hot. Dudgeon c. Regatului Unit
(1981)
Hot. Lithgow ş.a. c. Regatului
Unit (1986)
Hot. Zarb Adami c. Maltei
(2006)
Hot. Moldovan ş.a. c. României
(2005)
Hot. Secic c. Croatiei (2007)

20. Protecţia proprietăţii (art. 1 prot. 1), 2 ore (Curs)


Dreptul la instruire (art. 2 prot. 1) (de sine
stătător) şi Dreptul la alegeri libere (art.3
prot. 1) (de sine stătător), Interzicerea
expulzării propriilor cetăţeni (art. 3 prot. 4)
(de sine stătător), Interzicerea expulzării
colective de străini (art. 4 prot. 4) şi
Garanţiile procedurale în cazul
expulzărilor de străini (art. 1 prot. 7) (de
sine stătător)

15
Subiecte Principala jurisprudenţă
relevantă a CtEDO
(a) Protecţia proprietăţii; Protecţia proprietăţii
(i) noţiunea de „bun”; Hot. Sporrong şi Lonnroth c.
- chestiuni generale; Suediei (1982)
- chiria şi dreptul de a folosi bunul; Hot. Marckx c. Belgiei (1979)
- contribuţiile sociale şi pensiile; Hot. Loizidou c. Turciei (1996)
- pretenţiile judiciare în calitate de bun. Hot. Gustafsson c. Suediei
(ii) lipsirea de proprietate; (1996)
- distrugerea proprietăţii; Hot. Erkner şi Hofauer c.
- exproprierea; Austriei (1987)
- rechiziţia; Hot. Beyeler c. Italiei (2000)
- condiţiile pentru lipsirea de Hot. Sfintele Mănăstiri c.
proprietate Greciei (1994)
(iii) reglementarea folosinţei bunurilor. Hot. Gazgusuz c. Austriei
(b) Chestiuni generale despre dreptul la (1996)
instruire; Hot. Stran Greek Refineries c.
(c) Chestiuni generale despre dreptul la alegeri Greciei (1994)
libere; Hot. Pressos Compania Naviera
(d) Cauze moldoveneşti cu privire la protecţia SA ş.a. c. Belgiei (1995)
proprietăţii, dreptul la instruire şi dreptul la Hot. Van der Musele c. Belgiei
alegeri libere. (1983)
(e) Interzicerea expulzării propriilor cetăţeni Hot Maurice c. Franţei (GC)
(art. 3 prot. 4); (2005)
(f) Interzicerea expulzării colective de străini Hot. Burden şi Burden c.
(art. 4 prot. 4); Regatului Unit (2006)
(h) Garanţiile procedurale în cazul Hot. Velikovi ş.a. c. Bulgariei
expulzărilor de străini (art. 1 prot. 7) (2007)
Hot. Broniowski c. Poloniei
(GC) (2004)
Hot Jahn ş.a. c. Germaniei (GC)
(2005)
Hot. Jelicic c. Bosniei şi
Herţegovinei (2006)
Hot. Papamichalopoulos ş.a. c.
Greciei (1993)
Hot. Iatridis c. Greciei (1999)
Dreptul la instruire
Hot. Belgian Liguistic case (nr.
2) (1968)
Hot. Campbell şi Cossans c.
Regatului Unit (1982)
Hot. D.H. ş.a. c. Cehiei (2006)
Dreptul la alegeri libere
Hot. Mathieu-Mohin şi Clerfayt
c. Belgiei (1987)
Hot. Matthews c. Regatului Unit
(1999)
Dec. Gorizdra c. Moldovei
(2002)
16
Hot. Hirst nr. 2 c. Regatului Unit
(GC) (2005)
Hot. Zdanoka c. Latviei (GC)
(2006)
Chestiuni legate de expulzare
Hot. Reiner c. Bulgariei (2006)
Hot. Bolat c. Rusiei (2006)
Hot. Lupsa .c României (2006)
Hot. Kaya c. României (2006)

21. Subiectele 19-20 2 ore (Seminar)

Examinarea a 2 speţe Prezentarea soluţiilor pe caz şi


Prezentarea unui referat pregătit de audient analiza răspunsurilor prin prisma
soluţiilor date de CtEDO în
cazuri comparabile.

22. Criterii de inadmisibilitate a cererilor la 2 ore (Curs)


CtEDO (partea nr. 1)

Subiecte Principala jurisprudenţă


relevantă a CtEDO
Competenţa CEDO ratione temporis Hot. Ilaşcu ş.a. c. Moldovei şi
(i) situaţii care au avut loc pînă la intrarea Rusiei (GC) (2004)
în vigoare a Convenţiei; Dec. Gorizdra c. Moldovei
(ii) termenul de 6 luni; (2002)
- începutul curgerii termenului de 6 Dec. Sardin c. Rusiei (2004)
luni; Hot. Istituto di Vigilanza c.
- sfîrşitul curgerii termenului de 6 luni. Italiei (1993)
Competenţa ratione loci Dec. Loveridge c. Regatului
(i) ce înţelegem prin „jurisdicţie”; Unit (2001)
(ii) jurisdicţia şi obligaţiile pozitive; Hot. Loizidou c. Turciei (1995)
(iii) excepţii de extrateritorialitate; Dec. Stocké c. Germaniei (1987)
(iv) aplicarea Convenţiei în raport cu Dec. Ilaşcu ş.a. c. Moldovei şi
coloniile Statelor Membre la Convenţie Rusiei (GC) (2001)
(art. 56 CEDO) Dec. Cornwell c. Regatului Unit
Competenţa ratione personae (1999)
(i) Guvernul Pîrît; Hot. Dudgeon c. Irlandei (1981)
(ii) Reclamantul Hot. Imakayeva c. Rusiei (2006)
- statutul de victimă; Hot. Dalban c. României (1999)
- victima directă; Dec. Iordachi ş.a. c. Moldovei
- victima indirectă; (2005)
- victima potenţială.
Competenţa ratione materiae.

23. Criterii de inadmisibilitate a cererilor la 2 ore (Curs)


CtEDO (partea nr. 2)

17
Subiecte Principala jurisprudenţă
relevantă a CtEDO
(a) Epuizarea căilor de recurs interne; Hot. Prodan c. Moldovei (2004)
(i) principiile cu privire la epuizarea căilor Hot. Popov (1) c. Moldovei
de recurs interne; (2005)
(ii) formalităţile şi epuizarea căilor de Hot. Saviţchi c. Moldovei
recurs interne; (2006)
(iii) recursurile utile; Dec. Cîrmuirea Spirituală a
- recursul accesibil; Musulmanilor din Republica
- recursul eficace; Moldova c. Moldovei (2005)
- recursul care acordă suficiente şanse Hot. Azinas c. Ciprului (GC)
de succes. (2004)
(iv) Circumstanţe speciale în care Hot. Airey c. Irlandei (1979)
reclamantul este exonerat de obligaţia de Dec. Whiteside c. Regatului
epuizare Unit (1994)
(b) Cererea anonimă; Dec. Donnelly şi alţii c.
(c) Cererea examinată anterior; Regatului Unit (1973)
(d) Cererea abuzivă; Hot. Boicenco c. Moldovei
(e) Cererea vădit nefondată. (2006)
Hot. Brumărescu c. României
(GC) (1999)

24. Subiectele 22-23 2 ore (Seminar)

Examinarea a 2 speţe Prezentarea soluţiilor pe caz şi


Prezentarea unui referat pregătit de audient analiza răspunsurilor prin prisma
soluţiilor date de CtEDO în
cazuri comparabile.

25. Procedura la CtEDO (partea nr. 1) 2 ore (Curs)

Subiecte Principala jurisprudenţă


relevantă a CtEDO
(a) Depunerea cererii; Instrucţiunile practice cu privire
(i) dreptul de a depune o cerere la Curte la cererea la Curte (2003)
(art. 34 CEDO); Instrucţiunile practice cu privire
(ii) conţinutul cererii; la măsurile provizorii (2003)
(iii) depunerea cererii şi corespondenţa Instrucţiunile practice cu privire
preliminară cu Curtea. la observaţiile scrise (2003)
(b) Examinarea cererii:
(i) chestiuni generale despre procedura de
examinare a cererii;
(ii) măsurile provizorii;
(iii) cererile în care nu există aparenţe de
violare a Convenţiei;
(iv) radierea cererii;
(v) comunicarea cererii către Guvern;
(vi) terţul intervenient;
(vii) prezentarea observaţiilor;
(ix) obligaţia de a colabora cu Curtea (art.
18
38 CEDO);
(x) audierile şi misiunile de constatare a
faptelor;
(xi) acordul amiabil.

26. Procedura la CtEDO (partea nr. 2) 2 ore (Curs)

Subiecte Principala jurisprudenţă


relevantă a CtEDO
(a) Radierea cererilor Hot. Ilaşcu ş.a. c. Moldovei şi
(b) Decizia cu privire la admisibilitate şi Rusiei (GC) (2004)
hotărîrea
(c) Examinarea cererii de către Marea Cameră
(d) Executarea hotărîrii
(e) Probele şi sarcina probaţiunii
(f) Asistenţa juridică şi reprezentarea
(g) Termenele şi durata procedurii

27 Remedii pentru violarea Convenţiei 2 ore (Curs)

Subiecte Principala jurisprudenţă


relevantă a CtEDO
(a) Satisfacţia echitabilă Hot. Papamichalopoulos c.
(i) Principii Greciei (1993)
(ii) prejudiciile materiale; Hot Iatridis c. Greciei (art. 41)
(iii) prejudiciile morale; (2000)
(iv) costuri şi cheltuieli. Hot. Sovtransavto c. Ucrainei
(b) Indicaţiile Curţii în temeiul art. 46 al (art. 41) (2003)
Convenţiei Hot. Prodan c. Moldovei (2004)
Hot. Boicenco c. Moldovei
(2006)
Hot. Comingersoll S.A. (2000)
Hot. Amihalachioaie c.
Moldovei (2004)
Hot. Soering c. Regatului Unit
(1989)
Hot. Assanidze c. Georgiei
(2004)

28 Subiectele 25-27 2 ore (Seminar)

Examinarea a 2 speţe Prezentarea soluţiilor pe caz şi


Prezentarea unui referat pregătit de audient analiza răspunsurilor prin prisma
soluţiilor date de CtEDO în
cazuri comparabile

19
V. EVALUAREA DISCIPLINEI

Evaluarea audienţilor va consta din evaluarea curentă şi evaluarea finală.

A. Evaluarea curentă va consta din:


(a) rezolvarea speţelor la seminare;
(b) referatele prezentate la seminare;
(c) prestaţia audientului la orele de curs.

B. Evaluarea finală: examen, care va consta dintr-o examinare scrisă ce va cuprinde


subiectele din curriculum. Examinarea scrisă va fi divizată în 3 părţi, după cum urmează:
(a) un subiect teoretic;
(b) analiza unei soluţii date de CtEDO într-o cauză concretă;
(c) soluţionarea unei speţe.

Mostră de test pentru evaluarea finală

Test

1. Conceptul de „drept şi obligaţie cu caracter civil” în sensul art. 6 CEDO

2. Explicaţi soluţia CtEDO pe marginea pretenţiei cu privire la violarea art.


5 para. 1 CEDO în cauza Boicenco c. Moldovei

3. Soluţionaţi speţa

Un tînăr deţinut, care îşi ispăşea pedeapsa privativă de libertate pronunţată de


către o instanţă de judecată, s-a adresat, la 20 mai 2006, cu plîngere unui procuror
ce avea ca atribuţie supravegherea executării pedepselor. Deţinutul a declarat că a
fost bătut de către gardienii penitenciarului.
La 15 iunie 2006 procurorul a primit prin poştă depoziţiile gardienilor, care
afirmau că deţinutul a căzut destul de rău în cadrul unui incident banal provocat de
refuzul său de a intra în celulă după plimbare. La 20 iunie 2006 procurorul a dispus
examinarea deţinutului de către un medic tînăr stagiar de la punctul medical al
penitenciarului, care nu a constatat leziuni corporale pe corpul tînărului.
În baza acestor elemente, la 23 iunie 2006 procurorul a refuzat în pornirea
urmăririi penale împotriva gardienilor şi a expediat decizia sa în adresa deţinutului.
La 28 noiembrie 2006 deţinutul contestă decizia procurorului. Prin încheierea
din 30 decembrie 2006 ordonanţa din 23 iunie 2006 a fost casată ca emisă
prematur, cu obligarea procurorului de a examina plîngerea. Investigarea cauzei
continuă şi la moment.
Tînărul a depus o cerere la CtEDO în care pretinde violarea art. 3 şi art. 13 ale
CEDO

20
VI. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1 Literatură recomandată
1. Jean-Francois Akandji-Kombe. Obligaţiuni pozitive în virtutea Convenţiei europene
a Drepturilor Omului: Ghid pentru punerea în aplicare a Convenţiei europene a
Drepturilor Omului. - Chişinău, 2006.
2. Corneliu Bîrsan Convenţia europeană a drepturilor omului, Comentariu pe articole,
2 vol.- Bucureşti, 2005.
3. Monica Carss-Frisk. Ghid privind punerea în aplicare a articolului 1 al Protocolului
nr. 1 al Convenţiei europene pentru Drepturile Omului. - Chişinău, 2003.
4. Luke Clements, Nuala Mole, Alan Simmons. Drepturile europene ale omului:
înaintarea unei cauze pe baza Convenţiei.- Chişinău, 2005.
5. Микеле Де Салвиа. Прецеденты Европейского Суда по Правам Человека. -
Санкт-Петербург, 2004.
6. Executarea hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului: Broşură de
informare. - Chişinău, 2006.
7. Donna Gomien. Ghid (Vade-mecum) al Convenţiei Europene pentru Drepturile
Omului. - Chişinău, 2006.
8. Ursula Kilkelly. Ghid privind punerea în aplicare a articolului 8 al Convenţiei
europene pentru Drepturile Omului. - Chişinău, 2003.
9. Elisabeth Lambert-Abdelgawad. Executarea hotărîrilor Curţii Europene a
Drepturilor Omului. – Chişinău, 2004.
10. Monica Macovei. Ghid privind punerea în aplicare a articolului 5 al
Convenţiei europene pentru Drepturile Omului. - Chişinău, 2003.
11. Monica Macovei Ghid privind punerea în aplicare a articolului 10 al
Convenţiei europene pentru Drepturile Omului. - Chişinău, 2003.
12. Nuala Mole, Catarina Harby. Ghid privind punerea în aplicare a articolului 6
al Convenţiei europene pentru Drepturile Omului. – Chişinău, 2003.
13. Alastair Mowbray. Cases and materials on the European Convention on
Human Rights. - Butterworths, 2001.
14. Clare Ovey, Robin C.A. White. European Convention on Human Rights. -
Oxford, 2002.
15. Louis-Edmond Petti, Emmanuel Decaux, Oierre-Henri Imbert, La Convention
Europeene des Droits de L’homme. Commentaire article par article. - Paris, 1995.
16. Karen Reid. A practitioner’s guide to the European Convention on Human
Rights. - Sweet and Maxwell, 2004.
17. Aisling Reidy. Ghid privind punerea în aplicare a articolului 3 al Convenţiei
europene pentru Drepturile Omului. - Chişinău, 2003.

21
2. Pagini web

1. Organizaţia Naţiunilor Unite: www.un.org


2. Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului: http://www.unhchr.ch/
3. Curtea Internaţională de Justiţie: www.icj-cij.org
4. Curtea Internaţională Penală: www.un.org/law/icc
5. Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie: www.un.org/icty
6. Consiliul Europei: www.coe.int
7. Curtea Europeană: http://www.echr.coe.int/echr
8. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene:
http://www.curia.europa.eu/en/index.htm
9. Comisia Inter - Americană pentru Drepturile Omului:
http://www.cidh.oas.org/DefaultE.htm
10. Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova: http://bice.md
11. Organizaţia obştească „Juriştii pentru Drepturile Omului”: http://www.lhr.md

22