Sunteți pe pagina 1din 12

FIŞA POSTULUI DIRECTOR RESURSE UMANE

Cod C.O.R.: 123207

Departament: resurse umane

• Obiectivul specific al postului:

• Crearea şi menţinerea unui climat de lucru care să faciliteze formarea unei forţe de muncă
stabile şi eficiente;
• Elaborarea si implementarea politicilor de resurse umane (recrutare, selectie, integrare,
pregatire profesionala, motivare si relatii de munca) care sa asigure firmei necesarul de
personal corespunzator din punct de vedere cantitativ si calitativ;
• Coordonarea şi conducerea tuturor activităţilor de resurse umane (planificarea resurselor
umane, recrutarea şi selecţie, orientarea şi instruire, acordare de bonificattii, evaluarea de
personal, etc...);

• Integrarea postului de munca in structura organizatorica:

• pozitia postului in organigrama:

- postul imediat superior: director general;

- postul imediat inferior: sef serviciu resurse umane;

• subordonari:

- are in subordine: personalul din cadrul departamentului resurse umane: sef serviciu
resurse umane, analist resurse umane, referent resurse umane;

- este inlocuit de: nu este cazul;

- inlocuieşte pe: nu este cazul;

• relaţii:

- ierarhice: adminstrator, director general;

- functionale: directorii si managerii companiei;

- colaborare: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanţă şi


supervizare; persoane fizice sau juridice din exteriorul organizaţiei cu care se stabileste
raporturi de colaborare;

• Sarcini si atribuţii ale postului de muncă:

• Planifică, organizează şi supervizează activităţile departamentului de resurse umane;


• Stabileste impreuna cu managerii de departament necesarul de rsurse umane pentru
atingerea planului de afacere anual;
• Organizează şi coordonează întregul proces de recrutare şi selecţie de personal pentru
posturile vacante;
• Urmăreşte şi răspunde de activitatea de stimulare a personalului conform normelor legale şi
prevederilor CCM;
• Planifică şi coordonează procesul de inductie al noilor angajati pentru a facilita integrarea
acestora în organizaţie, urmărind evoluţia acestora, din punct de vedere a performanţelor
profesionale şi adaptabilitatea acestora la cerinţele societăţii;
• Elaborează programele de instruire anuale conform solicitărilor şefilor de compartimente şi
răspunde de organizarea cursurilor de perfecţionare interne si externe;
• Ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii biroului, privind salarizarea, asigurările
sociale, fluctuaţia de personal, angajări, promovări, transferuri, plecări din societate;
• Controlează activitatea de evidenţă a carnetelor de muncă, înregistrarea tuturor actelor la
ITM, a contractelor individuale de muncă, prestări servicii, evidenţa concediilor medicale,
pontajul, verifică corecta întocmire a dosarelor de pensionare, conform legislaţiei în
vigoare;
• Coordonează realizarea şi implementarea sistemelor de evaluare si bonificare a
performanţelor profesionale ale angajaţilor;
• Coordonează activitatea de reactualizare a fişelor de post, Regulament Intern, Contract
colectiv de munca;
• Coordonează activitatea de evidenţă militară, precum şi pe cea de protecţie a muncii;
• Realizează şi raportează o serie de situaţii cerute de conducerea societăţii, privind structura
personalului pe diverse categorii de vârstă, sex, socio-profesionale, fluctuaţia de personal,
absenteismul, cauzele acestora, etc.
• Participă la soluţionarea conflictelor de muncă şi plângerilor angajaţilor şi menţine o
legătură strânsă cu reprezentanţii sindicatelor;
• Elaborează proceduri de lucru în cadrul biroului, privind principalele activităţi de resurse
umane (recrutare şi selecţie, planificarea resurselor umane, instruire, evaluarea
performanţelor profesionale) şi se asigură de respectarea acestora de către întreg
personalul biroului;
• Analizează periodic indicatorii calităţii proprii compartimentului si propune masuri de
imbunatatire;
• Consiliază managerii privitor la relaţiile cu angajaţii, problemele juridice ale negocierilor cu
liderii sindicali;
• Supervizează întreţinerea bazei de date a angajaţilor;
• intocmeste si gestioneaza eficient BVC al departamentului resurse umane;

• Autoritatea postului:

• Reprezintă compania în relaţia cu autorităţile publice pentru probleme de resurse umane;


• Stabileşte modificările cu impact asupra salariului în conformitate cu politica firmei;
• Elaborează şi implementeaza la nivel de firmă norme, reguli şi proceduri de resurse umane
aprobate de conducere;
• Propune măsuri de optimizare a structurii organizatorice şi a modalităţilor de lucru;
• Solicită angajaţilor informaţii/documente legate de problemele de resurse umane ale firmei;
• Avizează: fişe post/fise de evaluare; cereri de concediu, prime/sancţiuni pentru personalul
firmei;
• Susţine/respinge propunerile managementului legate de continuarea activităţii după
perioada de probă a angajaţilor firmei (motivând în cazul refuzului);
• Propune recompense/sancţiuni pentru personalul din subordine;

• Pregătirea necesară postului de muncă:

• de baza : studii superioare în domniul socio - uman de activitate;


• de specialitate: ştiinţe economice, socio - psihologie;
• cursuri speciale: cursuri de psihologia muncii si organizaţională, psihologie organizaţională
şi a conducerii, managementul resurselor umane, management organizaţional, legislaţia
muncii, operare Pc, limbă straină;

• Competenţele postului de munca:


• cunoştinţe si deprinderi:

1. Cunoaşterea sistemului de operare Microsoft Office (word, excell, power point), Internet;
2. Utilizarea unui pachet de programe statistice (SPSS);
3. Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu/avansat (citit, scris, vorbit);
4. Cunoştinţe privind tehnici de negociere;
5. Cunoştinţe din domeniul managementului resurselor umane, managementului
organizational. psihologia muncii, leadership;
6. Cunostinţe de psihologia muncii, de legislaţia muncii;
7. Cunoasterea pietei locale a fortei de munca;

• cerinte aptitudinale:nivel de inteligenta generala: peste mediu (capacitate de analiză şi


sinteză, memorie dezvoltată, judecată rapidă, capacitate de deducţie logică);
• aptitudini speciale:

1. capacitatea crescută de înţelegere a mesajului verbal, scris sau oral,


2. capacitate crescută de a asculta descrierea unui eveniment şi de a o înţelege;
3. aptitudini de comunicare orală şi scrisă;
4. abilităţi de negociere, de consultanţă şi consiliere;
5. abilitatea de a utiliza limbajul scris, cât şi oral pentru a comunica informaţii sau idei altor
persoane;
6. culegere, clasificare şi inerpretare a informaţiilor;
7. planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor;
8. deprinderi de cercetare şi investigaţie;
9. capacitate de a redacta rapoarte, de a sintetiza şi clarifica informaţiile;
10. atenţie concentrată şi distributivă;
11. rezistenţă la effort intelectual prelungit;

• cerinţe comportamentale:

1. capacitate deosebită de relaţionare interumană (sociabilitate, integrare în colectiv);


2. volum ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice;
3. empatie şi receptivitate faţă de problemele umane;
4. flexibilitate în gândire;
5. integritate profesională (atitudine profesională imparţială (profil etic);
6. receptivitate crescută la solicitările profesionale;
7. eficienţă profesională (capacitate de mobilizare personală pentu finalizarea într-un timp cât
mai operativ a sarcinilor ce-i revin);
8. promotor al schimbării;
9. abilităţi de conducere, organizare şi planificare;
10. incredere personala;
11. capacitate de adaptare;
12. spirit intreprinzator;
13. persoanlitate organizata, pragmatica;

• domenii de interes:

1. interese intelectuale multiple,


2. interese practice in sfera cunoasterii interpersonale,

• motivatie personala:

1. motivatie crescuta pentru managementul resurselor umane, psihologia umană;


2. dornic de realizare profesionala;

• Conditii ale postului de muncă:


• conditii fizice ale muncii - mediu relativ stresant, muncă de birou dar şi de teren;
• program de lucru: conform normelor interne impuse de organizatie, cu posibilitate de
prelungire in functie de necesitatile departamentale;
• natura muncii: atât muncă individuală cât şi muncă de echipă;
• deplasari: pe distanţe scurte, medii sau lungi (realizarea de evaluări psihologice, discuţii cu
personalul, etc..., de la punctele de lucru ale organizaţiei)

Responsabilităti:

• in raport cu alte persoane (angajati, subordonati) dar şi persoane externe (consultanţi,


corpuri de control):

1. gestionarea eficientă a conflictelor apărute între angajaţi;


2. cooperarea cu subordonaţii, angajaţii firmei în vedere desfăşurării cu succes a politicilor de
HR;
3. onestitate şi confidenţă vis-à-vis de anagajaţii firmei;

• in raport cu aparatura pe care o utilizeaza:

1. utilizează cu responsabilitate aparatura din dotare, fără abuzuri;

• in raport cu produsele muncii:

1. conştiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit;


2. păstreaza caracterul ştiintific (nu denturează interpretarea probelor psihologice) in
executarea sarcinilor de serviciu;

• in raport cu securitatea muncii dar si cu regulamentul de ordine interioara:

1. respecta normele de disciplina muncii impuse de organizatie;


2. respecta normele stipulate in R.O.I., Contractul Colectiv de Muncă;
3. directorul de resurse umane se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei
sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în executarea sarcinilor de
serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră;
4. următoarele informaţii sunt confidenţiale: rezultatele de la evaluările psihologice, indicatorii
de performanţă stabiliţi pentru fiecare angajat, salarizare, informaţii cu privire la starea
resurselor umane a căror divulgare ar aduce costuri sociale majore;

• privind relatiile cu colegii de munca, subordonaţii:

1. menţine relaţii colegiale si colaborează cu colegii;


2. menţine relatii corecte/ impartiale cu subordonaţii;
3. se va specializa continuu in tenici de abordare interpersonală;

• Salarizare:

• Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale organizaţiei;


• Salariul de bază este remuneraţia primită pentru realizarea la standarde superioare de
calitate a sarcinilor şi atribuţiilor sitpulate în prezenta fişa postului;
• Conform Codului Muncii nivelul de salarizare este confidenţial, fiind de datoria angajatorului
de a aduce la cunoştinţa salariatului acest aspect; orice abatere de la această normă va fi
sancţionată disciplinar conform regulamentului intern al societatii ....

• Posibilitatile de promovare:
1. În sfera de activitate actuală nu există;
2. Transferul pe o poziţie ierarhică supeiroară sau într-un alt domeniu de activitate se face în
funcţie de nevoile organizaţionale dar şi de acumularea de noi de deprinderi şi capacităţi
specifice;

• Clauză de confidenţialitate:

1. Directorul de resurse uamne se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei


sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în executarea sarcinilor de
serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră;
2. directorul de resurse umane se obligă să respecte confidenţialitatea informaţiilor
menţionate în prezenta fişă a postului pe toată durata contractului individual de muncă sau
convenţiei civile de prestări de servicii încheiat între persoana sa şi organizaţie şi pe o
perioadă de 1 an de la încheierea acestora;
3. Directorul de resurse umane se obligă totodată ca pe durata de valabilitate a contractului
individual de muncă şi un an de la încetarea acestuia să nu conducă o firmă care este în
competiţie cu S.C. ............................, să nu lucreze ca angajat sau consilier al unei firme
concurente;
4. În cazul în care directorul de resurse umane, cu intenţie sau din culpă, divulgă informaţii,
date sau documente confidenţiale se obligă să despăgubească societatea corespunzător
prejudiciilor produse;

FIŞA POSTULUI ANALIST RESURSE UMANE

Cod C.O.R.: 342301

Departament: resurse umane

• Obiectivul specific al postului:

• Titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corectă a procedurilor operaţionale de


resurse umane.

• Integrarea postului de munca in structura organizatorica:

• pozitia postului in organigrama:

- postul imediat superior: director resurse umane;

- postul imediat inferior: inspector resurse umane;

• subordonari:

- are in subordine: supervizeaza activitatea inspectorilor de resurse umane din cadrul


companiei;

- este inlocuit de: nu este cazul;

- inlocuieşte pe: nu este cazul;

• relaţii:

- ierarhice: director general, director resurse umane;


- functionale: cu angajatii tuturor departamentelor din cadrul firmei;

• Sarcini si atribuţii ale postului de muncă:

• participă la definirea politicii de personal a companiei;


• participă la adaptarea structurii organizatorice a companiei în toate etapele dezvoltării
acesteia;
• gestionează procedurile şi contractele referitoare la asistenţa medicală a angajaţilor şi a
membrilor familiilor acestora;
• culege informaţii, observă evoluţia indicilor de plată, în conformitate cu funcţionarea şi
evoluţia societăţii;
• decide necesitatea expertizelor sau a consultanţei de specialitate pentru domeniul său de
activitate;
• întocmirea pe calculator şi editarea de adeverinţe, actualizări norme, diverse formulare,
tabele, adrese necesare în cadrul biroului şi firmei;
• realizarea de anchete atunci când se constată abateri disciplinare;
• actualizarea statelor de funcţiuni şi a tabelelor cu muncitori în baza structurii organizatorice
aprobate;
• centralizarea pe calculator a datelor din conturile de salarii şi din state de plată a datelor
necesare întocmirii rapoartelor statistice solicitate;
• studierea legislaţiei muncii în vigoare;
• introducerea/iniţializarea sau actualizarea bazei de date a salariaţilor firmei;
• calculul salariilor inclusiv listarea statelor de plată;
• evidenţa lunară a fondului de salarii realizat şi a numărului de salariaţi pe societate,
categorii de personal, obiective, puncte de lucru;
• asistarea managerului de resurse umane în realizarea şi implementarea grilei de salarizare
în conformitate cu reglementările în vigoare şi studierea consecinţelor aplicării acesteia (din
punct de vedere al costurilor sociale, materiale, financiare);
• operarea în sistemul de salarizarea a tuturor modificărilor ce apar (încadrări, desfaceri de
contracte individuale de muncă, negocieri de salarii, etc...);
• evidenţa prezenţei la lucru a personalului de la sediul societăţii şi întocmirea formelor
necesare pentru salarizare;
• urmărirea întocmirii corecte a pontajelor de către cei desemnaţi să le execute şi existenţa
ca anexe la contur, tabele cu sporul de şantier;
• normarea lucrărilor executate de firmă dar şi ofertele de preţuri la forajele pentru
terţi;
• asistarea managerului de departament în realizarea şi implementarea politicilor HR atât
departamentale cât şi organizaţionale:

1. analiza muncii (orientată atât spre postul de muncă cât şi spre ocupantul postului) premisă
pentru sistemul de selecţie şi recrutare de personal;
2. sistemul de evaluare a angajaţilor;
3. sistemul de compensaţii materiale;
4. sistemul de motivare a personalului;
5. sistemul de promovarea;
6. sistemul de perfecţionare/instruire a angajaţilor;
7. sistemul de bonificaţii, premiere;
8. sistemul de dezvoltare personală şi orientare a carierei;

• orice altă activitate specifică departamentului resurse umane;

• Autoritatea postului:

• asigură aplicarea corectă a procedurilor operaţionale de resurse umane la nivelul


companiei;
• Pregătirea necesară postului de muncă:

• de baza : studii superioare în domniul socio - uman, jjuridice sau economice;


• cursuri speciale: management organizational, psihologia muncii, legislaţia muncii, operare
Pc, limbă straină;

• Competenţele postului de munca:

• cunoştinţe si deprinderi:

1. Cunoaşterea sistemului de operare Microsoft Office (word, excell, power point), Internet;
2. Cunoştinţe juridice/legislaţia muncii;
3. Limba engleză la nivel mediu (citit, scris, vorbit);
4. Cunoştinţe privind tehnici de negociere;
5. Cunoaştinţe in domeniul managementului resurselor umane, management organizaţional,
psihologie organizaţională, leadership;

• cerinte aptitudinale:

1. nivel de inteligenta generala: peste mediu (capacitate de analiză şi sinteză, memorie


dezvoltată, judecată rapidă, capacitate de deducţie logică)

• aptitudini speciale:

1. capacitatea crescută de înţelegere a mesajului verbal, scris sau oral,


2. capacitate crescută de a asculta descrierea unui eveniment şi de a o înţelege;
3. aptitudine generala de învăţare;
4. aptitudini de comunicare orală şi scrisă;
5. abilitatea de a utiliza limbajul scris, cât şi oral pentru a comunica informaţii sau idei altor
persoane;
6. planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor;
7. capacitate de a redacta rapoarte, de a sintetiza şi clarifica informaţiile;
8. atenţie concentrată şi distributivă;
9. rezistenţă la effort intelectual prelungit;
10. viteză de cuprindere informaţională (capacitate crescută de a combina o mulţime de
informaţii)

• cerinţe comportamentale:

1. capacitate deosebită de relaţionare interumană (sociabilitate, integrare în colectiv);


2. volum ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice;
3. empatie şi receptivitate faţă de problemele umane;
4. flexibilitate în gândire;
5. integritate profesională (atitudine profesională imparţială (profil etic);
6. eficienţă profesională (capacitate de mobilizare personală pentu finalizarea într-un timp cât
mai operativ a sarcinilor ce-i revin);
7. persoalitate ordonata, analitica, pragmatica;
8. spirit intreprinzator;

• motivatie personala:

1. motivatie crescuta pentru managementul resurselor umane;


2. dornic de realizare profesionala

• Conditii ale postului de muncă:


• conditii fizice ale muncii - mediu relativ stresant, muncă de birou dar şi de teren;
• program de lucru: conform normelor interne impuse de organizatie, cu posibilitate de
prelungire in functie de necesitatile departamentale;
• natura muncii: atât muncă individuală cât şi muncă de echipă;
• deplasari: pe distanţe scurte, medii sau lungi (realizarea de evaluări psihologice, discuţii cu
personalul, etc..., de la punctele de lucru ale organizaţiei)

Responsabilităti:

• in raport cu alte persoane (angajati, subordonati) dar şi persoane externe (consultanţi,


corpuri de control):

1. gestionarea eficientă a conflictelor apărute între angajaţi;


2. onestitate şi confidenţă vis-à-vis de anagajaţii firmei;

• in raport cu aparatura pe care o utilizeaza:

1. utilizează cu responsabilitate aparatura din dotare, fără abuzuri;

• in raport cu produsele muncii:

1. răspunde conform legii pentru secretul şi securitatea documentelor pe care le păstrează şi


manipulează ;
2. răspunde disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau
îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu ;
3. conştiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

• in raport cu securitatea muncii dar si cu regulamentul de ordine interioara:

1. respecta normele de disciplina muncii impuse de organizatie;


2. respecta normele stipulate in R.O.I., Contractul Colectiv de Muncă, Convenţia Civilă de
Prestări Civile;

• privind relatiile cu colegii de munca, subordonaţii:

1. menţine relaţii colegiale si colaborează cu colegii;


2. se va specializa continuu in tenici de abordare interpersonală;

• Salarizare:

• Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale organizaţiei;


• Salariul de bază este remuneraţia primită pentru realizarea la standarde superioare de
calitate a sarcinilor şi atribuţiilor sitpulate în prezenta fişa postului;
• Conform Codului Muncii nivelul de salarizare este confidenţial, fiind de datoria angajatorului
de a aduce la cunoştinţa salariatului acest aspect; orice abatere de la această normă va fi
sancţionată disciplinar conform regulamentului intern al societatii ....

• Posibilitatile de promovare:

• În sfera de activitate actuală nu există;


• Transferul pe o poziţie ierarhică supeiroară sau într-un alt domeniu de activitate se face în
funcţie de nevoile organizaţionale dar şi de acumularea de noi de deprinderi şi capacităţi
specifice;
FIŞA POSTULUI INSPECTOR RESURSE UMANE

Cod C.O.R.: 342301

Departament: resurse umane

• Obiectivul specific al postului:

• organizarea şi derularea operaţiunilor de administrare de personal (carti de munca,


contracte individuale de munca, decizii manageriale, adeverinte de personal etc..);
• organizarea şi derularea activităţilor de arhivare;

• Integrarea postului de munca in structura organizatorica:

• pozitia postului in organigrama:

- postul imediat superior: director resurse umane;

- postul imediat inferior: nu este cazul;

• subordonari:

- are in subordine: nu este cazul;

- este inlocuit de: un alt inspector de resurse umane;

- inlocuieşte pe: un alt inspector de resurse umane;

• relaţii:

- ierarhice: director general, director resurse umane;

- functionale: cu angajatii tuturor departamentelor din cadrul firmei, functionarii


Institutiilor de Stat (ITM) cu care colaboreaza pentru rezolvarea operative a sarcinilor de serviciu;

• Sarcini si atribuţii ale postului de muncă:

• Încadrarea noilor angajaţi în muncă:

1. întocmirea formelor de angajare: completare de formulare contract individual de muncă,


fişa cu datele personale, verificarea ca în dosarul personal să existe fişa medicală eliberată
de medicul de medicina muncii şi repartiţie de la şomaj, cv, copii după diplomele de studii,
certificate de pregătire profesională, etc.
2. înregistrarea în carnetele de muncă şi în registrul de evidenţă al salariaţilor a tuturor
schimbărilor survenite în situaţia angajaţilor conform legilor şi instrucţiunilor în vigoare;

• Organizarea şi derularea operaţiunilor de evidenţă a personalului în cadrul organizaţiei:

1. evidenţa şi păstrarea carnetelor de muncă şi a dosarelor de personal;


2. evidenţa concediilor medicale, a invoirilor, a concediilor de odihnă, a desfacerilor
contractelor individuale de muncă (concedierilor), fluctuaţiei de personal, etc...
• Activităţi specifice de personal:

1. inregistrarea contracului individual de muncă sau a deciziei de desfacere a contractului


individual de muncă în registrul de evidenţă a salariaţilor, în carnetul de muncă şila
Inspectoratul de Muncă;
2. intocmirea fomularelor de desfacere a contractului individual de muncă (decizie de
desfacere a contractului individual de muncă, notă de lichidare);
3. intocmirea adresei de înştiinţare a salariatului cu privire la modificările care se
intenţionează să se ducă la (contract individual de muncă) conform Codului Muncii;
4. intocmirea dosarelor de pensionare conform legislaţiei în vigoare pentru angajaţii societăţii
care solicită acestea;
5. Eliberarea de adeverinţe solicitate de salariaţi dar şi foşti salariaţi pentru medicul de familie
sau alte motive; eliberarea de adeverinţe pentru grupă de muncă şi sporuri pentru foştii
angajaţi ai societăţii dar şi pentru cei plecaţi în străinătate în conformitate cu datele extrase
din dosarele personale şi conturile existente în arhivă; întocmirea pe calculator şi
redactarea de adeverinţe, formulare şi alte acte specifice biroului;

• Evidenţa şi păstrarea în arhiva organizaţiei a tuturor documentelor care se creează în


societate conform reglemetărilor în vigoare:

1. arhivarea dosarelor de personal pentru personalul lichidat, conturilor cu salariile şi a altor


documente care s ecrează în cadrul biroului;
2. organizarea şi păstrarea documentelor arhivate pe sectţii, sectoare, luni, ani;
3. ţinerea inventarului arhivei la zi, precum şi a registrului de evidenţă curentă a arhivei;
4. primirea documentelor arhivate din anul expirat la sediul societăţii, iar de la
5. obiective cu un an în umă (numai dacă este respectată legea 16/1996 şi 358/2002 -
copertat, numerotat, şnuruit şi sigilat);
6. legarea dosarelor care s-au deteriorat, desfăcut;
7. convocarea Comisiei de Selecţionare a documentelor care au depăşit termenul de păstrare
confrom Nomenclatorului arhivistic, numită de conducere a societţii;
8. selecţionarea, scoaterea din evidenţă şi predarea din arhivă a documentelor care au depăşit
termenul de păstrare cu aprobarea Comisiei de Selecţionare prin proces verbal;
9. ţinerea evidenţei proceselor verbale de predare - primire a dosarelor;

• orice altă activitate specifică departamentului resurse umane;

• Autoritatea postului:

• asigură inregistrarea corecta a documentelor aferente administrarii de personal (operare


carti de munca, intocmire contracte individuale de munca, etc...);

• Pregătirea necesară postului de muncă:

• de baza : studii medii;


• cursuri speciale: curs de inspector de resurse umane, op0erare Pc;

• Competenţele postului de munca:

• cunoştinţe si deprinderi:

1. Cunoaşterea sistemului de operare Microsoft Office (word, excell, power point), Internet;
2. Cunoştinţe de legislaţia muncii - Codul Muncii (legea 53/2003);

• cerinte aptitudinale:

1. nivel de inteligenta generala: mediu (capacitate de analiză şi sinteză);


• aptitudini speciale:

1. capacitate crescută de a asculta descrierea unui eveniment şi de a o înţelege;


2. aptitudine generala de învăţare;
3. aptitudini de comunicare orală şi scrisă;
4. abilitatea de a utiliza limbajul scris, cât şi oral pentru a comunica informaţii sau idei altor
persoane;
5. atenţie concentrată şi distributivă;
6. viteză de cuprindere informaţională (capacitate crescută de a combina o mulţime de
informaţii)

• cerinţe comportamentale:

1. capacitate deosebită de relaţionare interumană (sociabilitate, integrare în colectiv);


2. volum ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice in sfera legislatie muncii, actualizari de
legislatie in vigoare;
3. empatie şi receptivitate faţă de problemele umane;
4. integritate profesională (atitudine profesională imparţială (profil etic);
5. eficienţă profesională (capacitate de mobilizare personală pentu finalizarea într-un timp cât
mai operativ a sarcinilor ce-i revin);
6. persoalitate ordonata, analitica;

• Conditiile postului de muncă:

• conditii fizice ale muncii - muncă de birou dar şi de teren;


• program de lucru: conform normelor interne impuse de organizatie, cu posibilitate de
prelungire in functie de necesitatile departamentale;
• natura muncii: atât muncă individuală cât şi muncă de echipă;
• deplasari: pe distanţe scurte sau medii (la institutiile publice - ITM, etc);

• Responsabilităti:

• in raport cu alte persoane (angajati, subordonati) dar şi persoane externe (consultanţi,


corpuri de control):

1. onestitate şi confidenţă vis-à-vis de anagajaţii firmei;

• in raport cu aparatura pe care o utilizeaza:

1. utilizează cu responsabilitate aparatura din dotare, fără abuzuri;

• in raport cu produsele muncii:

1. răspunde disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau
îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu ;
2. conştiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

• in raport cu securitatea muncii dar si cu regulamentul de ordine interioara:

1. respecta normele de disciplina muncii impuse de organizatie;


2. respecta normele stipulate in R.I., Contractul Colectiv de Muncă;

• privind relatiile cu colegii de munca, subordonaţii:


1. menţine relaţii colegiale si colaborează cu colegii;

• Salarizare:

• Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale organizaţiei;


• Salariul de bază este remuneraţia primită pentru realizarea la standarde superioare de
calitate a sarcinilor şi atribuţiilor sitpulate în prezenta fişa postului;
• Conform Codului Muncii nivelul de salarizare este confidenţial, fiind de datoria angajatorului
de a aduce la cunoştinţa salariatului acest aspect; orice abatere de la această normă va fi
sancţionată disciplinar conform regulamentului intern al societatii ....

• Posibilitatile de promovare:

• În sfera de activitate actuală nu există;


• Transferul pe o poziţie ierarhică supeiroară sau într-un alt domeniu de activitate se face în
funcţie de nevoile organizaţionale dar şi de acumularea de noi de deprinderi şi capacităţi
specifice;

S-ar putea să vă placă și