Sunteți pe pagina 1din 492

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА


NATIONAL BUREAU OF STATISTICS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Culegere statistică
Volumul I
Статистический сборник
Том I
Statistical compilation
Volume I

CHIŞINĂU, 2006
CZU 351.755.361 = 135.1 = 161.1 = 111
R36

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii


Recensămîntul populaţiei = Перепись населения = Population census, 2004 : Culeg.
statistică : [În 4 vol.] / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch.: Statistica, 2006
(F. E.-P. „Tipogr. Centrală”). – (Statistica Moldovei) – Text paral.: lb. rom., rusă, engl. –
ISBN 978-9975-9786-3-7
Vol. 1. Caracteristici demografice, naţionale, lingvistice, culturale = Демографические,
национальные, языковые, культурные характеристики = Demographic, national,
linguistic, cultural characteristics. – 2006. – 492 p.: tab., diagr. – ISBN 978-9975-9786-4-4
600 ex.
351.755.361 = 135.1 = 161.1 = 111

Culegerea statistică „Caracteristici demografice, naţionale, lingvistice, culturale” (volumul I)


cuprinde date importante obţinute în cadrul recensămîntului populaţiei din 2004, vizînd numărul
populaţiei şi repartizarea ei teritorială, structura pe sexe şi vîrste, componenţa naţională şi cea
confesională, starea civila, fertilitatea şi nivelul de instruire a populaţiei, precum şi alte caracteristici
esenţiale care scot în evidenţă situaţia demografică a societăţii noastre. Tabelele prezentate în acest
volum oferă largi posibilităţi de interpretare şi analiză a multitudinii aspectelor demografice din
Republica Moldova.
Compararea datelor furnizate de recensămîntul populaţiei din 2004 cu datele recensămintelor
precedente face posibilă cunoaşterea schimbărilor intervenite în evoluţia şi structura populaţiei ţării
noastre, asigurînd astfel posibilitatea realizării unor politici în domeniul social şi demografic.
Culegerea statistică este destinată unui cerc larg de utilizatori.

Editura “Statistica”
Format 60×84 1/8. Tiraj 600 ex.

Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală”

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova,


str. Grenoble, 106, Chişinău,
Tel.: (+373 22) 40 30 00, 72 78 54
Fax: (+373 22) 22 61 46
e-mail: moldstat@statistica.md
http://www.statistica.md

© Biroul Naţional de Statistică


ISBN 978-9975-9786-4-4 al Republicii Moldova, 2006
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

PREFAŢĂ
Recensămîntul populaţiei a fost efectuat în perioada 5-12 octombrie 2004, în baza Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr. 230 din 9 martie 2004 şi a Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 422 din
18 iulie 1996; nr. 993 din 29 octombrie 1997; nr. 7 din 9 ianuarie 2002; nr. 979 din 8 august 2003.
Rezultatele recensămîntului populaţiei din 2004, obţinute în baza prelucrării automatizate a informaţiei
din chestionarele de recensămînt, se publică în 4 volume de culegeri statistice ale Biroului Naţional de Statis-
tică:
Volumul 1 – „Caracteristici demografice, naţionale, lingvistice, culturale”
Volumul 2 – „Migraţia populaţiei”
Volumul 3 – „Caracteristici socioeconomice. Gospodării casnice”
Volumul 4 – „Condiţiile de trai ale populaţiei”.
Datele se prezintă pentru populaţia stabilă a ţării, pe sexe şi medii, în profil teritorial, conform
organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova în vigoare la data efectuării recensămîntului, cu
excepţia raioanelor de Est şi a municipiului Bender.
Prima culegere (volum) cuprinde şi unele date comparabile de la recensămintele precedente din ţară,
începînd cu cel din 1959. Datele recensămintelor precedente în profil teritorial corespund hotarelor
raioanelor şi municipiilor conform împărţirii administrativ-teritoriale la data recensămîntului respectiv, cu
excepţia tabelului 1.3, în care datele sînt recalculate în hotarele de la data de 5 octombrie 2004.
Tabelele prezentate în această culegere cuprind repartizarea populaţiei după diverse caracteristici demo-
grafice, naţionale, lingvistice şi culturale.
Datele recensămîntului nu se limitează numai cu publicarea celor 4 volume. Totodată, datele se
plasează pe pagina Web a Biroului Naţional de Statistică www.statistica.md şi pot fi prezentate mai detaliat
utilizatorilor, la solicitarea lor.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Перепись населения была проведена в период 5-12 октября 2004 года в соответствии с Поста-
новлением Правительства Республики Молдова № 230 от 9 марта 2004 года и Постановлениями
Правительства Республики Молдова № 422 от 18 июля 1996 г.; № 993 от 29 октября 1997 г.; № 7 от
9 января 2002 г.; № 979 от 8 августа 2003 г.
Итоги переписи населения 2004 года, полученные в результате автоматизированной обработ-
ки данных вопросников переписи, издаются Национальным бюро статистики в 4-х томах статис-
тических сборников:
Том 1 – «Демографические, национальные, языковые и культурные характеристики»
Том 2 – «Миграция населения»
Том 3 – «Социально-экономические характеристики. Домохозяйства»
Том 4 – «Жилищные условия населения».
Данные переписи представлены по постоянному населению страны, по полу, типу местности, в
территориальном разрезе, согласно административно-территориальному делению Республики Мол-
дова на дату проведения переписи, без восточных районов и мун. Бендер.
Первый сборник (том) содержит и некоторые сопоставимые данные предыдущих переписей,
начиная с переписи 1959 года. Данные предыдущих переписей в территориальном разрезе соответ-
ствуют границам районов и муниципиев согласно административно-территориальному делению на
дату соответствующей переписи, за исключением таблицы 1.3, в которой данные пересчитаны в
границах на 5 октября 2004 года.
Таблицы сборника содержат информацию о распределении населения по различным демографи-
ческим, национальным, языковым и культурным характеристикам.
Данные переписи не ограничиваются только изданием 4-х томов. Одновременно, эти данные
размещаются на Web-странице Национального бюро статистики www.statistica.md, а также, при
необходимости, пользователям могут быть предоставлены более подробные данные.

3
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

FOREWORD
The population census was carried out during the period from 5 to 12 October 2004, according to the
decision of the Government of the Republic of Moldova nr. 230 from Mars 9, 2004 and according to
decisions of the Government of the Republic of Moldova nr. 422 from July 18, 1996; nr. 993 from October
29, 1997; nr. 7 from January 9, 2002; nr. 979 from August 8, 2003.
The 2004 population census results, obtained as result of the automatic data processing of the census
forms, are published in 4 statistical compilation volumes by the National Bureau of Statistics:
Volume 1 – “Demographic, national, linguistic, cultural characteristics”
Volume 2 – “Population migration”
Volume 3 – “Social-economic characteristics. Households”
Volume 4 – “Population living conditions”.
The data are presented for country’s resident population, by sex and area, in territorial aspect,
according to the administrative-territorial division in force of the Republic of Moldova at the date the 2004
census was carried out, without eastern counties and Bender municipality.
The first volume comprises some comparable data on previous population censuses carried out in the
country, starting from the 1959 census. In territorial aspect, information obtained at previous censuses
corresponds to the boundaries of the counties and municipalities according to the administrative-territorial
division at the date of the given population census, except the table 1.3, where the data are recalculated
within the boundaries as defined at October 5, 2004.
The tables presented in this statistical compilation comprise population distribution by demographic,
national, linguistic and cultural characteristics.
The census data are not limited only to the publication of these 4 volumes. Also, there are data placed
on the Web-site of the National Bureau of Statistics www.statistica.md and more detailed data can be
furnished to the solicitants at their request.

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova


Национальное бюро статистики Республики Молдова
National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova

Prescurtări folosite pentru unităţile de măsură şi simboluri


Используемые сокращения единиц измерения и знаки
Abbreviations used for measurement units

km² = kilometru pătrat km² = квадратный километр km² = square kilometer

% = procent % = процент % = percent

+ = şi peste + = и больше + = and over

- = evenimentul nu a existat - = не было явления - = data not applicable

… = lipsă de date … = сведений нет … = data not available

0,0 = valoare mică 0,0 = меньшая единица 0,0 = negligible value


измерения

U.T.A. = Unitate teritorial-autonomă / Автономное территориальное образование /


Autonomous territorial unit
mun. = municipiu / муниципий / municipality
loc. st. c. f. = localitatea staţiei căii ferate / населенный пункт железнодорожной станции /
the locality of the railway station

4
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

CUPRINS / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS


Pagina
Страница
Page
Principii metodologice / Методологические принципы / Methodological principles .................................... 9
Caracteristici demografice, naţionale, lingvistice, culturale .......................................................................... 15
Демографические, национальные, языковые и культурные характеристики
Demographic, national, linguistic and cultural characteristics
Grafice / Графики / Diagrams ........................................................................................................................... 25
Tabele / Таблицы / Tables .................................................................................................................................. 37

1. NUMĂRUL ŞI REPARTIZAREA TERITORIALĂ A POPULAŢIEI ................................................ 37


ЧИСЛЕННОСТЬ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
NUMBER AND TERRITORIAL DISTRIBUTION OF POPULATION
1.1 Împărţirea administrativ-teritorială a Republicii Moldova ................................................................ 37
Административно-территориальное деление Республики Молдова
Administrative-territorial division of the Republic of Moldova
1.2 Numărul şi densitatea populaţiei la recensămintele din anii 1959, 1970, 1979, 1989 şi 2004 ........... 38
Численность и плотность населения по переписям 1959, 1970, 1979, 1989 и 2004 годов
Number and population density at the 1959, 1970, 1979, 1989 and 2004 censuses
1.3 Populaţia la recensămintele din anii 1959, 1970, 1979, 1989 şi 2004, pe sexe şi medii,
în profil teritorial ................................................................................................................................ 39
Население по переписям 1959, 1970, 1979, 1989 и 2004 годов, по полу и типу местности,
в территориальном разрезе
Population at the 1959, 1970, 1979, 1989 and 2004 censuses, by sex and area, in territorial aspect
1.4 Populaţia oraşelor la recensămintele din anii 1959, 1970, 1979, 1989 şi 2004, pe sexe .................... 48
Население городов по переписям 1959, 1970, 1979, 1989 и 2004 годов, по полу
Population of cities at the 1959, 1970, 1979, 1989 and 2004 censuses, by sex
1.5 Populaţia localităţilor rurale pe sexe şi după naţionalitatea care predomină ...................................... 52
Население сельских населенных пунктов по полу и преобладающей национальности
Population of rural localities by sex and predominant nationality
1.6 Gruparea raioanelor (municipiilor) după numărul populaţiei stabile ................................................. 90
Группировка районов (муниципиев) по численности постоянного населения
Grouping of counties (municipalities) by resident population number
1.7 Gruparea oraşelor după numărul populaţiei ....................................................................................... 90
Группировка городов по численности населения
Grouping of cities by population number
1.8 Gruparea localităţilor rurale după numărul populaţiei ....................................................................... 91
Группировка сельских населенных пунктов по численности населения
Grouping of rural localities by population number

2. CARACTERISTICI DEMOGRAFICE, STAREA CIVILĂ, FERTILITATEA ................................. 92


ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ФЕРТИЛЬНОСТЬ
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS, MARITAL STATUS, FERTILITY
2.1 Populaţia pe sexe, vîrste şi medii ....................................................................................................... 92
Население по полу, возрасту и типу местности
Population by sex, age and area
2.2 Populaţia pe sexe, grupe de vîrstă şi medii, în profil teritorial............................................................ 101
Население по полу, возрастным группам и типу местности, в территориальном разрезе
Population by sex, age group and area, in territorial aspect
2.3 Populaţia după starea civilă, pe sexe, grupe de vîrstă şi medii, în profil teritorial ............................. 170
Население по семейному положению, полу, возрастным группам и типу местности,
в территориальном разрезе
Population by marital status, sex, age group and area, in territorial aspect
5
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

2.4 Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe grupe de vîrstă şi după numărul de copii născuţi-vii,
pe medii .............................................................................................................................................. 242
Женское население 15 лет и старше по возрастным группам и числу живорожденных
детей, по типу местности
Female population aged 15 years and over by age group and number of children born alive,
by area
2.5 Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe grupe de vîrstă şi după numărul de copii născuţi-vii,
în profil teritorial ................................................................................................................................ 244
Женское население 15 лет и старше по возрастным группам и числу живорожденных
детей, в территориальном разрезе
Female population aged 15 years and over by age group and number of children born alive,
in territorial aspect
2.6 Populaţia feminină de 15 ani şi peste, după naţionalităţile de bază şi numărul de copii născuţi-vii,
pe medii .............................................................................................................................................. 268
Женское население 15 лет и старше по основным национальностям и числу
живорожденных детей, по типу местности
Female population aged 15 years and over by main nationalities, number of children born alive,
by area
2.7 Populaţia feminină de 15 ani şi peste, după nivelul de instruire şi după numărul de copii
născuţi-vii, pe medii ........................................................................................................................... 270
Женское население 15 лет и старше по уровню образования и числу живорожденных
детей, по типу местности
Female population aged 15 years and over by educational attainment and number of children
born alive, by area
2.8 Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe grupe de vîrstă şi după numărul copiilor aflaţi în viaţă,
pe medii .............................................................................................................................................. 274
Женское население 15 лет и старше по возрастным группам и числу живых детей,
по типу местности
Female population aged 15 years and over by age group and number of children living, by area
2.9 Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe grupe de vîrstă şi după numărul copiilor aflaţi în viaţă,
în profil teritorial ................................................................................................................................ 276
Женское население 15 лет и старше по возрастным группам и числу живых детей,
в территориальном разрезе
Female population aged 15 years and over by age group and number of children living,
in territorial aspect

3. COMPONENŢA NAŢIONALĂ, STRUCTURA LINGVISTICĂ, CETĂŢENIA ............................... 300


НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ, СТРУКТУРА ПО ЯЗЫКАМ, ГРАЖДАНСТВО
ETHNIC COMPOSITION, LINGUISTIC STRUCTURE, CITIZENSHIP
3.1 Populaţia la recensămintele din anii 1959, 1970, 1979, 1989 şi 2004 după naţionalităţile de bază ... 300
Население по переписям 1959, 1970, 1979, 1989 и 2004 годов по основным национальностям
Population at the 1959, 1970, 1979, 1989 and 2004 censuses by main nationalities
3.2 Populaţia după naţionalităţi, limba maternă, pe sexe şi medii ........................................................... 301
Население по национальностям, родному языку, полу и типу местности
Population by nationalities, mother tongue, sex and area
3.3 Populaţia după naţionalităţile de bază, limba maternă, pe medii, în profil teritorial .......................... 306
Население по основным национальностям, родному языку и типу местности,
в территориальном разрезе
Population by main nationalities, mother tongue and area, in territorial aspect
3.4 Populaţia după naţionalităţile de bază, limba în care vorbeşte de obicei, pe medii,
în profil teritorial ................................................................................................................................ 328
Население по основным национальностям, языку, на котором обычно разговаривают,
по типу местности, в территориальном разрезе
Population by main nationalities and language usually spoken, by area, in territorial aspect
3.5 Populaţia după naţionalităţile de bază, limba maternă, limba în care vorbeşte de obicei şi alte limbi
pe care le posedă liber, pe sexe şi medii ............................................................................................ 350
Население по основным национальностям, родному языку, языку, на котором обычно
разговаривают и другим языкам, которыми свободно владеют, по полу и типу местности
Population by main nationalities, mother tongue, language usually spoken and other languages
freely spoken, by sex and area

6
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

3.6 Populaţia după naţionalităţile de bază, pe sexe, grupe de vîrstă şi medii ........................................... 359
Население основных национальностей по полу, возрастным группам и типу местности
Population by main nationalities, sex, age group and area
3.7 Populaţia în vîrstă de 15 ani şi peste, după naţionalităţile de bază, starea civilă, pe sexe şi medii .... 368
Население в возрасте 15 лет и старше по основным национальностям, семейному
положению, полу и типу местности
Population aged 15 years and over by main nationalities, marital status, sex and area
3.8 Populaţia în vîrstă de 15 ani şi peste, după naţionalităţile de bază, nivelul de instruire, pe sexe
şi medii ............................................................................................................................................... 374
Население в возрасте 15 лет и старше по основным национальностям, уровню
образования, полу и типу местности
Population aged 15 years and over by main nationalities, educational attainment, sex and area
3.9 Populaţia după cetăţenie, pe grupe de vîrstă, sexe şi medii ................................................................ 378
Население по гражданству, возрастным группам и типу местности
Population by citizenship, age group, sex and area
3.10 Populaţia după cetăţenie şi pe grupe de vîrstă, în profil teritorial ...................................................... 381
Население по гражданству и возрастным группам, в территориальном разрезе
Population by citizenship and age group, in territorial aspect
3.11 Cetăţenii Republicii Moldova cu dublă cetăţenie, după a doua cetăţenie, pe sexe, medii
şi naţionalităţile de bază ..................................................................................................................... 399
Граждане Республики Молдова с двойным гражданством, по второму гражданству, полу,
типу местности и основным национальностям
Citizens of the Republic of Moldova with double citizenship, by the second citizenship, sex, area
and main nationalities
3.12 Cetăţenii Republicii Moldova cu dublă cetăţenie, după a doua cetăţenie, în profil teritorial ............. 401
Граждане Республики Молдова с двойным гражданством, по второму гражданству,
в территориальном разрезе
Citizens of the Republic of Moldova with double citizenship, by the second citizenship,
in territorial aspect

4. NIVELUL DE INSTRUIRE ŞI GRADUL DE ALFABETIZARE ........................................................ 402


УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ГРАМОТНОСТЬ
EDUCATIONAL ATTAINMENT AND POPULATION LITERACY
4.1 Populaţia după nivelul de instruire la recensămintele din anii 1959, 1970, 1979, 1989 şi 2004,
pe medii .............................................................................................................................................. 402
Население по уровню образования по переписям 1959, 1970, 1979, 1989 и 2004 годов,
по типу местности
Population by educational attainment at the 1959, 1970, 1979, 1989 and 2004 censuses, by area
4.2 Populaţia în vîrstă de 10 ani şi peste după nivelul de instruire, pe sexe, grupe de vîrstă şi medii ..... 405
Население в возрасте 10 лет и старше по уровню образования, полу, возрастным группам
и типу местности
Population aged 10 years and over by educational attainment, sex, age group and area
4.3 Populaţia în vîrstă de 15 ani şi peste după nivelul de instruire, pe sexe, grupe de vîrstă şi medii ..... 409
Население в возрасте 15 лет и старше по уровню образования, полу, возрастным группам
и типу местности
Population aged 15 years and over by educational attainment, sex, age group and area
4.4 Populaţia în vîrstă de 10 ani şi peste după nivelul de instruire, pe grupe de vîrstă şi medii, în profil
teritorial .............................................................................................................................................. 413
Население в возрасте 10 лет и старше по уровню образования, возрастным группам и типу
местности, в территориальном разрезе
Population aged 10 years and over by educational attainment, age group and area, in territorial
aspect
4.5 Nivelul de instruire a populaţiei în vîrstă de 10 ani şi peste, pe medii, în profil teritorial ................. 448
Уровень образования населения в возрасте 10 лет и старше по типу местности,
в территориальном разрезе
Educational attainment of the population aged 10 years and over, by area, in territorial aspect

7
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

4.6 Populaţia în vîrstă de 15 ani şi peste cu nivelul de instruire secundar profesional, pe grupe
de vîrstă, sexe şi medii ....................................................................................................................... 452
Население в возрасте 15 лет и старше, имеющее среднее профессиональное образование,
по возрастным группам, полу и типу местности
Population aged 15 years and over with secondary vocational education, by age group, sex
and area
4.7 Populaţia în vîrstă de 15 ani şi peste cu nivelul de instruire secundar profesional, pe grupe
de vîrstă, în profil teritorial ................................................................................................................ 455
Население в возрасте 15 лет и старше, имеющее среднее профессиональное образование,
по возрастным группам, в территориальном разрезе
Population aged 15 years and over with secondary vocational education, by age group,
in territorial aspect
4.8 Populaţia în vîrstă de 6 ani şi peste care îşi continuă studiile, după nivelul de instruire, pe grupe
de vîrstă, sexe şi medii ....................................................................................................................... 467
Население в возрасте 6 лет и старше, которое продолжает учиться, по уровню
образования, возрастным группам, полу и типу местности
Population aged 6 years and over, studying, by educational attainment, age group, sex and area
4.9 Copiii de vîrstă preşcolară care frecventează o instituţie preşcolară, pe sexe şi medii ...................... 472
Дети дошкольного возраста, посещающие дошкольное учреждение, по полу и типу
местности
Pre-school age children, attending pre-school institution, by sex and area

5. STRUCTURA CONFESIONALĂ ........................................................................................................... 476


КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ
POPULATION STRUCTURE BY RELIGION

5.1 Populaţia după religie, pe grupe de vîrstă, sexe şi medii .................................................................... 476
Население по религии, возрастным группам, полу и типу местности
Population by religion, age group, sex and area
5.2 Populaţia după religie, în profil teritorial ........................................................................................... 482
Население по религии, в территориальном разрезе
Population by religion, in territorial aspect
Anexa 1. Modelele formularelor de recensămînt ................................................................................. 486
Приложение 1. Образцы переписных форм
Annex 1. Examples of census forms

8
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

PRINCIPII METODOLOGICE
În Republica Moldova, organizarea şi efectuarea recensămîntului populaţiei din 2004, primul recensămînt inde-
pendent, s-a bazat pe experienţa naţională şi cea internaţională, recomandările ONU şi ale altor organizaţii internaţio-
nale.

La recensămîntul din 2004, ca şi la recensămintele anterioare, a fost folosită meto-


Metoda da de intervievare a populaţiei şi completare a chestionarelor de recensămînt, la
de înregistrare domiciliul (reşedinţa) permanent, fără prezentarea cărorva documente. Domiciliu
permanent, de regulă, se consideră acea localitate, casă individuală, apartament,
cămin etc., în care persoana petrece cea mai mare parte din timpul său. În fiecare locuinţă se recenzau toate persoanele
care locuiau permanent (de obicei) în ea, inclusiv persoanele care la momentul de referinţă erau absente temporar,
precum şi persoanele temporar prezente în locuinţa dată, avînd domiciliul permanent în altă ţară. În scopul asigurării
plenitudinii cuprinderii tuturor locuitorilor ţării în recensămînt, în urbele mari au fost organizate secţii de recensămînt
staţionare, unde fiecare persoană matură putea veni să furnizeze informaţiile necesare despre sine şi despre membrii
gospodăriei sale.

Recensămîntul populaţiei s-a efectuat în perioada 5-12 octombrie 2004, în muni-


Perioada recensămîntului cipii, oraşe, comune, sate, potrivit situaţiei existente la ora 0 din ziua de 5 octom-
brie 2004, considerat “momentul de referinţă al recensămîntului”. Înregistrare
conform situaţiei existente, la momentul de referinţă, înseamnă că toate datele
care se înscriau în formularele de recensămînt se refereau la starea de fapt existentă la ora 0 din ziua de 5 octombrie
2004, deşi perioada de completare a formularelor de recensămînt a fost de 8 zile. Necesitatea stabilirii unui astfel de
moment se datorează apariţiei modificărilor în rîndul populaţiei, ca urmare a naşterilor, deceselor, căsătoriilor, schim-
bului domiciliului etc.

Recensămîntul populaţiei a cuprins toţi cetăţenii Republicii Moldova cu domici-


Sfera liul în ţară (indiferent dacă la momentul de referinţă al recensămîntului se aflau în
de cuprindere ţară sau erau plecaţi temporar în străinătate), precum şi persoanele de cetăţenie
străină sau fără cetăţenie, care aveau domiciliul în Republica Moldova.
Modul de recenzare a unor categorii de populaţie şi excepţiile de la acest mod au fost următoarele:
• Persoanele care erau plecate temporar peste hotare la lucru, la învăţătură, în vizită la rude sau cunos-
cuţi, la odihnă etc., au fost recenzate la locul de trai permanent în Republica Moldova, indiferent de
durata şi motivul absenţei la momentul de referinţă, cu însemnare despre absenţa temporară;
• Studenţii instituţiilor de învăţămînt superior, colegiilor, elevii şcolilor profesional-tehnice sosiţi din
alte localităţi ale republicii urmau a fi recenzaţi în localitatea unde este plasată instituţia de învăţămînt
respectivă, dar nu în cadrul gospodăriei părinţilor;
• Militarii în termen care locuiau pe teritorii închise (în cazarme) se recenzau în locul plasării unităţii
militare. Militarii care aveau domiciliul în afara teritoriului unităţii militare se recenzau în mod
obişnuit, de către recenzorii sectoarelor respective;
• Persoanele aflate în instituţiile penitenciare au fost recenzate în locul unde era plasată instituţia, dar nu
la domiciliu;
• Cetăţenii Republicii Moldova plecaţi în străinătate în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consula-
re şi comerciale ale reprezentanţelor Republicii Moldova peste hotare, precum şi membrii familiilor
lor care locuiau împreună cu ei, au fost recenzaţi de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii
Moldova, iar la locul de trai permanent în Republica Moldova în documentaţia de recensămînt n-au
fost înregistraţi;
• În spitale, sanatorii, hoteluri etc. au fost recenzate doar acele persoane, care nu aveau alt domiciliu,
adică domiciliau permanent în aceste instituţii;
• Cetăţenii străini cu domiciliul permanent în Republica Moldova (adică persoanele care aveau doar
cetăţenia unui stat străin) şi persoanele fără cetăţenie se recenzau la locul de trai, în mod obişnuit.
În mod obişnuit de asemenea au fost recenzaţi cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie sosiţi în
Republica Moldova pentru a se stabili cu domiciliul permanent (inclusiv persoanele în căutare de azil)
şi nu aveau viză de reşedinţă;
• Cetăţenii Republicii Moldova sosiţi din alte ţări (inclusiv din ţările C.S.I.) pentru a se stabili cu domi-
ciliul în Republica Moldova, dar încă nu aveau viză de reşedinţă, au fost recenzaţi ca locuitori
permanenţi ai Republicii Moldova, în locul unde i-a prins recensămîntul;

9
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

• Persoanele care nu dispuneau de domiciliu permanent se recenzau în locul unde i-a prins recensă-
mîntul (de exemplu, boschetarii, persoanele care se mutau cu traiul dintr-un loc în altul);
• Au fost supuse recenzării de asemenea persoanele temporar prezente pe teritoriul Republicii
Moldova şi cu domiciliul stabil în altă ţară, sosiţi la muncă, la studii şi în alte scopuri;
• Nu au fost înregistrate la recensămînt persoanele de cetăţenie străină din cadrul reprezentanţelor
diplomatice şi consulare sau ale reprezentanţelor, organizaţiilor internaţionale şi membrii familiilor
lor, personalul forţelor armate străine, corespondenţii de presă străini, care la momentul de referinţă al
recensămîntului (ora 0 din ziua de 5 octombrie 2004) se aflau pe teritoriul Republicii Moldova. De
asemenea nu au fost înregistrate persoanele cu cetăţenia Republicii Moldova, care nu mai aveau
domiciliul în ţară (avîndu-l stabilit în altă ţară).

În scopul asigurării plenitudinii de cuprindere a populaţiei la recensămînt, pentru a


Măsurile nu omite unele persoane sau a nu admite înregistrarea dublă a altora, în perioada
de control recensămîntului şi a vizitelor de control se efectuau măsuri de control. Pentru per-
soanele aflate temporar în locuinţa respectivă, la momentul de referinţă a recen-
sămîntului, avînd domiciliul permanent în alt loc (unde nu avea cine comunica datele necesare personalului de recen-
sămînt), se întocmeau foi de recensămînt de verificare, care mai apoi se expediau pentru a fi verificate sau, în caz de
necesitate, pentru completarea documentaţiei de recensămînt. Pentru persoanele care dispuneau de mai multe locuri de
trai, se întocmeau fişe de verificare şi li se eliberau certificate de înregistrare la recensămînt, pentru excluderea dublei
înregistrări a lor.
În zilele imediat următoare după recensămînt, 13-18 octombrie 2004, s-au efectuat vizite selective de control,
verificînd astfel corectitudinea şi plenitudinea recensămîntului populaţiei. Vizitele de control au fost efectuate în toate
sectoarele de recensămînt, cuprinzînd fiecare a zecea încăpere locuibilă (10%). Persoanele omise în timpul recensămîn-
tului erau înregistrate în documentaţia de recensămînt, iar persoanele recenzate greşit erau excluse din documentaţie în
timpul vizitelor de control.

Programul
Recensămîntului
populaţiei din 2004 La recensămînt au fost folosite 3 formulare:

• Formularul nr. 1G (se completa pentru fiecare gospodărie casnică din locuinţă), alcătuit din două capitole care
conţineau lista membrilor gospodăriei cu domiciliul stabil în locuinţa dată şi 6 întrebări vizînd condiţiile de trai
ale populaţiei;
• Formularul nr. 2P (se completa pentru fiecare persoană cu domiciliul stabil în ţară), care conţinea 20 de între-
bări;
• Formularul nr. 3S (se completa pentru persoanele temporar prezente pe teritoriul Republicii Moldova şi cu
domiciliul stabil în altă ţară), care conţinea 7 întrebări.
Modelele formularelor nominalizate sînt prezentate în anexa 1.

10
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
В Республике Молдова подготовка и проведение переписи населения 2004 года, первой независимой
переписи, основывались на отечественном и зарубежном опыте, рекомендациях ООН и других международных
организаций.

При переписи населения 2004 года, как и в предыдущих переписях, был


Метод переписи использован метод опроса населения и заполнения вопросников по месту
постоянного жительства, без предъявления каких-либо документов. По-
стоянным местом жительства, как правило, считается тот населенный пункт,
дом, квартира, общежитие и т.д., где опрашиваемый проводит большую часть своего времени. В каждом поме-
щении переписывались все лица, постоянно (обычно) проживающие в нем, включая и те лица, которые на мо-
мент переписи временно отсутствовали, а также лица, которые временно находились в данном помещении, но
постоянно (обычно) проживающие в другом государстве. В целях обеспечения полного охвата населения стра-
ны, в период переписи в крупных городах были организованы стационарные переписные участки, где любой
взрослый человек мог прийти и предоставить необходимые сведения о себе и о членах своего домохозяйства.

Перепись населения была проведена в период с 5 по 12 октября 2004 года в


Период переписи муниципиях, городах, коммунах, селах по состоянию на 0 часов 5 октября
2004 года, это – «момент счета населения». Записи проводились по состоя-
нию на момент счета населения и отражают фактическое состояние, сущест-
вующее на 0 часов 5 октября 2004 года, хотя период заполнения переписных листов продолжался 8 дней. Необ-
ходимость установки такого момента связана с непрерывным изменением населения вследствие рождений,
смертей, браков, перемены места жительства и др.

Переписи подлежали все граждане Республики Молдова с постоянным мес-


Категории том жительства в стране (независимо от того, где они находились на момент
переписываемого счета населения – присутствовали или временно отсутствовали, уехали за
населения границу), а также все иностранные граждане и лица без гражданства, прожи-
вающие в Республике Молдова.
Порядок переписи отдельных категорий граждан и исключения из него следующий:
• Лица, временно выехавшие за границу на работу, в служебную командировку, на учебу, в гости к
родственникам и знакомым, на отдых и т.п., независимо от срока выбытия к моменту счета населения,
переписывались по месту их постоянного жительства в Республике Молдова с отметкой о временном
отсутствии;
• Студенты высших учебных заведений, колледжей, учащиеся школ профессионально-технического
образования, прибывшие на учебу из других населенных пунктов Республики Молдова, переписыва-
лись по месту их учебы, а не в домохозяйствах родителей;
• Военнослужащие срочной службы (кроме призванных на учебные и специальные сборы), проживаю-
щие на закрытых территориях (в казармах), переписывались по месту нахождения воинской части.
Военнослужащие, проживающие вне закрытой территории, переписывались на общих основаниях счет-
чиками соответствующих счетных участков;
• Лица, находившиеся в местах лишения свободы, переписывались по месту нахождения пенитенциар-
ных учреждений, а не дома;
• Граждане Республики Молдова, работающие в дипломатических, торговых и других представитель-
ствах Республики Молдова за границей, а также проживающие с ними члены их домохозяйств перепи-
сывались Министерством иностранных дел Республики Молдова, а по месту их постоянного житель-
ства в Республике Молдова в переписные документы не были внесены;
• В больницах, санаториях, гостиницах и учреждениях были переписаны только те лица, которые в них
постоянно проживали и не имели другого места жительства;
• Иностранные граждане, постоянно проживающие в Республике Молдова (т.е. лица, имеющие граждан-
ство только другого государства), и лица без гражданства переписывались по месту их жительства в
общем порядке.
В общем порядке также переписывались иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в
Республику Молдова на постоянное жительство (включая беженцев) и еще не имеющие визы или раз-
решения на жительство;
11
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

• Граждане Республики Молдова, прибывшие из других стран (включая страны СНГ) на постоянное
жительство в Республику Молдова, но еще не получившие разрешения на жительство, переписывались
как постоянные жители Республики Молдова в том месте, где их застала перепись;
• Лица, не имеющие постоянного места жительства, переписывались там, где их застала перепись
(например: бездомные; лица, переезжающие с одного места жительства в другое);
• Были переписаны также лица, временно находящиеся на территории Республики Молдова и постоянно
проживающие за рубежом, прибывшие в Республику Молдова на работу, на учебу или с другой целью;
• Не были переписаны иностранные граждане, работающие в дипломатических, консульских, торговых,
других иностранных представительствах и международных организациях, и члены их семей, иностран-
ный военный контингент, а также зарубежные корреспонденты, которые на момент счета населения
(0 часов 5 октября 2004 года) находились на территории Республики Молдова. Также, не были перепи-
саны граждане Республики Молдова, постоянно проживающие за рубежом.

В целях обеспечения полноты охвата, исключения случаев пропусков или


Контрольные
повторных записей отдельных лиц, в период переписи населения и после нее
мероприятия осуществлялись контрольные мероприятия. На те лица, которые на момент
переписи временно находились в переписываемом домохозяйстве, но имели
другое место постоянного жительства (где о них некому было дать сведения работникам переписи), составля-
лись контрольные переписные листы, которые направлялись по адресу постоянного жительства для проверки и,
в случае необходимости, заполнения переписных документов. На людей, имевших не одно место жительства,
заполнялись, наряду с переписными листами, контрольные фишки и выдавалась справка о прохождении пере-
писи, чтобы исключить их повторный учет.
Сразу же после переписи, в течение пяти дней, с 13 по 18 октября 2004 года, был проведен выборочный
контрольный обход для проверки полноты охвата и правильности переписи населения. Контрольный обход
проводился в каждом десятом домохозяйстве (10%) во всех счетных участках. Лица, пропущенные в ходе пере-
писи и выявленные во время контрольной проверки, вносились в переписные листы, а ошибочно переписанные
исключались из них.

Программа Переписи
населения 2004 года
При переписи населения были использованы 3 переписных бланка:

• Форма 1G (заполнялась на каждое домохозяйство в жилом помещении), состоящая из двух разделов,


которые содержали список членов домохозяйства, постоянно проживающих в нем, и 6 вопросов,
касающихся жилищных условий населения;
• Форма 2Р (заполнялась на каждое лицо, постоянно проживающее в республике), содержащая 20 вопро-
сов;
• Форма 3S (заполнялась на каждое лицо, временно присутствующее на территории Республики Молдо-
ва и постоянно проживающее в другой стране), содержащая 7 вопросов.
Образцы переписных форм даны в приложении 1.

12
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

METHODOLOGICAL PRINCIPLES
In the Republic of Moldova, the organization and the effectuation of the 2004 population census, the first inde-
pendent census, was based on national and international experience, on UNO and other organizations recommen-
dations.

At the 2004 census, as well as during previous censuses, was used the field
Method interview and filling up of questionnaires at the person’s permanent place of
residence, without any presentation of documents. As a rule, the permanent place
of enumeration of residence is defined as the locality, individual house, appartement, hostel or
dormitory, etc. where the person spends most of the time. In each house, there
were enumerated all persons living there permanently (usually), including persons who were temporarily absent at the
reference moment, as well as persons temporarily present in this house, having permanent residence in other country. In
order to guarantee to all inhabitants the chance to be included in the census enumeration, there were organized
stationary census sections, where each mature person could come and furnish the necessary information about himself
and about the members of the household.

The population census was conducted during the period 5-12 October, 2004, in
Census period municipalities, cities, communes, villages according to the existing situation at the
”0” hours of October 5, 2004, considered as “reference moment of the census”.
Registration, according to the existing situation at the reference moment of the
census, means that all data recorded in the census forms were referring to the situation existed at the ”0” hours of
October 5, 2004, even if the period of filling in census forms lasted 8 days. The necessity in establishing of such a
moment is due to the changes that might occur among population as result of births, deaths, marriages, change of
residence, etc.

The population census covered all citizens of the Republic of Moldova who
Coverage reside in the country (regardless if at the reference moment they were in the
country or gone temporarily abroad), as well as foreign citizens or persons
without citizenship who had residence in the Republic of Moldova.
The method of enumeration of some population groups and the exceptions from this method are:
• Persons being temporarily gone abroad for reasons such as work, studies, visiting the family or friends,
holidays, etc, were enumerated at the permanent place of residence in the Republic of Moldova, regardless of
duration and reason of absence at the reference moment, indicating, in the same time, the temporary absence;
• Students of higher university educational institutions, colleges, pupils of vocational schools arrived from other
localities of the Republic of Moldova were enumerated in the locality of the location of their institution, and
not within the household of their parents;
• Persons carrying out their military service and living in barracks were enumerated at the place of the military
unit. Persons carrying out their military service, having a private residence outside the territory of the military
unit were counted, as usual, by the enumerators of the given enumeration district;
• Persons detained in penitentiaries were enumerated at the place of their institution and not at their usual
residence;
• Citizens of the Republic of Moldova who left the country as part of diplomatic missions, consular offices and
commercial representatives of the Republic of Moldova abroad, as well as their families living with them were
enumerated by the Ministry of Foreign Affairs, thus, at the permanent place of residence in the Republic of
Moldova they were not recorded in the census documentation;
• In hospitals, sanatoriums, hotels were enumerated only persons who did not have another residence, that is,
they had their permanent place of residence in these institutions;
• Foreign citizens with permanent residence in the Republic of Moldova (that is, persons who were holding only
the citizenship of a foreign country) and stateless, were enumerated at their place of residence, as usual.
In the same way, were enumerated foreign citizens and stateless without residential visa, arrived in the
Republic of Moldova in order to take up permanent residence (including asylum seekers);
• Citizens of the Republic of Moldova arrived from other countries (including CIS countries) in order to take up
permanent residence in the Republic of Moldova, but who did not yet obtain the residential visa, were
enumerated as inhabitants with permanent residence in the Republic of Moldova at the place where they were
at the moment of the census;
13
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

• Persons without permanent residence were treated as permanent residents at the place they were enumerated
(for example, nomads and homeless persons);
• Also, there were enumerated persons temporarily present in the Republic of Moldova and having permanent
residence in other country, arrived for work, studies and other reasons;
• At the census, there were not enumerated foreign citizens from diplomatic and consular representatives,
international organizations and members of their families, staff of the foreign armed forces, press
correspondents from other countries who, at the reference moment (“0” hours of October 5, 2004) were on the
territory of the Republic of Moldova. Also, there were not recorded citizens of the Republic of Moldova who
do not already have the residence in the country (having it established in other country).

In order to guarantee plenty coverage of the population at the census, in order to


Control measures avoid the omission of certain persons or double counting of others, there have
been taken control measures during the census period, as well as control visits.
For persons who at the reference moment of the census were temporarily present
in a given household, having another permanent place of residence (where nobody could communicate the necessary
data to the census enumerators), were elaborated census check lists, which followed to be sent for verification or, in
case of need, for completing census documentation. For persons with few places of residence, in order to avoid the
double counting of them, were drawn up check lists and were given census registration certificates.
In the next days following the census, 13-18 October, 2004, were organized selective control visits, verifying in
such a way, the accuracy and the plenitude of the population census. Control visits were organized in all census sectors,
covering each 10-th living quarters (10%). Omitted persons during the census were recorded in the census
documentation, but persons erroneously enumerated were excluded from this documentation during control visits.

Program of the 2004 At the 2004 census were used 3 census forms:

• 1G form (was filled out for each household from the living quarters) included 2 chapters containing the list of
household’s members who were living in the respective living quarters and 6 questions regarding the
population living conditions;
• 2P form (was filled out for each person having permanent residence in the country), containing 20 questions;
• 3S form (was filled out for persons temporarily present on the territory of the Republic of Moldova and who
have permanent residence in the country), containing 7 questions.
The examples of the forms described above are presented in the annex 1.

14
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

CARACTERISTICI DEMOGRAFICE, NAŢIONALE, LINGVISTICE, CULTURALE

Numărul populaţiei stabile a Republicii Moldova (cu excepţia raioanelor


NUMĂRUL de Est şi mun. Bender), înregistrat la recensămîntul din 5-12 octombrie 2004, a
fost de 3383332 locuitori, inclusiv 1305655 locuitori în mediul urban şi
ŞI DENSITATEA
2077677 locuitori în mediul rural. În numărul total al populaţiei recenzate sînt
POPULAŢIEI incluse şi persoanele temporar absente, plecate peste hotarele ţării, în număr de
273 mii, dintre care 130 mii (47,7%) cu durata absenţei de peste un an.
Repartizarea populaţiei în profil teritorial relevă faptul că 21% din locuitorii ţării (fiecare al cincilea) locuiesc în
mun. Chişinău, 4,6% – în U.T.A. Găgăuzia, 3,8% – în mun. Bălţi. Raioanele cu o populaţie de peste 100 mii locuitori
sunt: Cahul, Hînceşti, Orhei, Ungheni. Cel mai mic număr de locuitori îl au raioanele: Basarabeasca (29 mii), Dubăsari
(34 mii), Şoldăneşti (42 mii) şi Taraclia (43 mii).
Conform datelor furnizate de ultimele două recensăminte, perioada 1989-2004 s-a caracterizat prin reducerea
numărului populaţiei, înregistrînd o scădere de 274 mii persoane, declin demografic care s-a produs într-un ritm mediu
anual de 0,5%. Descreşterea populaţiei în această perioadă a fost influenţată de reducerea natalităţii şi de soldul negativ
al migraţiei externe.
Comparativ cu 1989, se constată menţinerea preponderenţei populaţiei rurale a ţării – 61,4% faţă de 57,9%.
Populaţia urbană s-a redus în perioada intercenzitară cu un ritm mediu anual de 1,0%, iar pentru populaţia rurală
ritmul mediu anual de scădere a fost de 0,13 %, majorîndu-se astfel decalajul procentual între cele două medii.
În perioada dintre cele două recensăminte, densitatea populaţiei a scăzut de la 120,4 la 111,4 locuitori pe km2.

Evoluţia fenomenelor demografice, precum şi fluxurile migratorii, atît


STRUCTURA externe, cît şi interne, îşi găsesc reflectare în repartizarea populaţiei pe sexe şi
POPULAŢIEI vîrste.
Populaţia de sex feminin continuă să fie predominantă (51,9% din total
PE SEXE ŞI VÎRSTE
populaţie în 2004 şi 52,3% în 1989). Numărul femeilor înregistrate la ultimul
recensămînt a fost de 1755643 persoane, depăşind cu 128 mii numărul bărbaţilor. Astfel, la 1000 de persoane de sex
feminin reveneau 927 de persoane de sex masculin, faţă de 912 în 1989.
În pofida faptului că scăderea numărului populaţiei feminine în această perioadă a fost mai mare decît cea a
populaţiei masculine, decalajul numeric între sexe s-a păstrat. Femeile sînt mai numeroase după vîrsta de 30 de ani.
Structura populaţiei pe vîrste a înregistrat schimbări esenţiale la toate cele trei grupe mari de vîrstă.
În numărul total al populaţiei ţării, ponderea persoanelor sub vîrsta de 15 ani a constituit 21%, micşorîndu-se cu
8,6 puncte procentuale faţă de 1989.
Populaţia în vîrstă aptă de muncă (bărbaţi – 16-61 ani, femei – 16-56 ani) a înregistrat o pondere de 63,9% din
total populaţie pe ţară, majorîndu-se cu 8,8 puncte procentuale faţă de 1989. Această majorare a fost cauzată de comple-
tarea acestei categorii de populaţie cu persoane născute în anii optzeci, caracterizaţi printr-un înalt nivel de natalitate şi
de majorarea vîrstei de pensie cu cîte doi ani atît pentru femei, cît şi pentru bărbaţi.
Numărul populaţiei peste vîrsta aptă de muncă a înregistrat o descreştere cu 0,5 puncte procentuale, constituind
14,8 la sută din total populaţie.
În Republica Moldova se face evidentă accentuarea procesului de îmbătrînire demografică, în primul rînd, prin
reducerea numărului persoanelor tinere cu vîrsta sub 15 ani şi, concomitent, prin creşterea numărului populaţiei vîrst-
nice (de 60 de ani şi peste). În 1989 aceste categorii de populaţie constituiau respectiv 29,6% şi 12,6% din total popula-
ţie, iar în 2004 – 21,0% şi 14,3%. La recensămîntul din 2004 au fost înregistrate 97 persoane în vîrstă de peste 100 de
ani, 85 din acestea fiind femei, iar 79 persoane locuiau în mediul rural.
În perioada analizată a crescut cu 3,5 ani vîrsta medie a populaţiei, fiind de 35,3 ani, a femeilor – 36,8 ani şi a
bărbaţilor – 33,6 ani (conform datelor recensămîntului populaţiei din 1989, vîrsta medie a populaţiei constituia 31,8 ani,
a femeilor – 33,3 ani şi a bărbaţilor – 30,1 ani).

STAREA CIVILĂ Starea civilă a populaţiei ţării, înregistrată la recensămînt, la fel ca şi


alte caracteristici sociodemografice, este foarte importantă. Efectele directe pe
A POPULAŢIEI, care le are asupra creşterii populaţiei, fertilităţii, participării la activitatea
economică şi asupra nivelului de instruire a populaţiei ţării, pot influenţa
FERTILITATEA evoluţia societăţii în ansamblu.

15
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Structura populaţiei după starea civilă relevă faptul că în 2004 persoanele căsătorite constituiau 58,5% din totalul
populaţiei în vîrstă de 15 ani şi peste. Persoanele necăsătorite deţineau o pondere de 25,9%, cele văduve – de 10,1%,
cele divorţate oficial – de 4,2%, iar cele despărţite – 1,2%. Femeile divorţate erau de 2 ori mai numeroase decît bărbaţii
divorţaţi, iar numărul femeilor văduve depăşea de 3,8 ori numărul bărbaţilor văduvi. În mediul urban atît bărbaţii
necăsătoriţi şi cei divorţaţi, cît şi femeile cu aceeaşi stare civilă, deţineau o pondere mai majoră decît în mediul rural,
respectiv bărbaţii cu cîte 5,6 şi 2,5 puncte procentuale şi femeile cu cîte 9,3 şi 6,2 puncte procentuale. În mediul rural
persoanele căsătorite şi cele văduve deţineau o pondere mai majoră decît în mediul urban.
Conform datelor recensămîntului din 1989, persoanele căsătorite deţineau o pondere de 68,5 %, cele necăsători-
te – de 17,0 %, persoanele văduve – de 9,8 % şi cele divorţate şi despărţite – de 4,4 %.
Se impune a menţiona că la recensămîntul din 2004 s-a colectat, pentru prima dată, informaţia despre starea civilă
de fapt a populaţiei. Numărul total al cuplurilor recenzate a constituit 801 mii, din care 58 mii au declarat că sînt
căsătoriţi neoficial, adică trăiesc în uniune consensuală. Din totalul persoanelor care au declarat că trăiesc în uniune
consensuală, 68,7% sînt locuitori din mediul rural.
Rezultatele recensămîntului din 2004 a confirmat tendinţa de descreştere a fertilităţii populaţiei feminine. Contin-
gentul fertil (femeile în vîrstă de 15-49 ani) constituie 64,8% din numărul total al femeilor în vîrstă de 15 ani şi peste,
faţă de 65,3% în 1989.
Din numărul total de femei în vîrstă de 15 ani şi peste care au indicat numărul de copii născuţi-vii, fiecare a patra
femeie nu a născut nici un copil, 20,2% din femei au născut 1 copil, 30,3% femei au născut 2 copii, 13,2% femei –
3 copii, 4,9% femei – 4 copii şi 5,4% femei au născut cîte 5 şi mai mulţi copii.
Comparativ cu 1989, a crescut ponderea femeilor care nu au născut nici un copil – cu 3,4 puncte procentuale, cu
0,5 puncte – a femeilor care au născut 1 copil, cu 1,5 şi 0,2 puncte procentuale – a femeilor care au născut respectiv 2 şi
3 copii. Tendinţa este inversă, în schimb, la femeile care au născut 4 sau 5 şi mai mulţi copii, ponderea lor micşorîndu-
se respectiv cu 1,0 şi 4,5 puncte procentuale.
S-a constatat faptul că fenomenul fertilităţii este diferit în mediul urban şi cel rural. Dacă numărul mediu de copii
născuţi-vii la 1000 de femei, la nivel de ţară, a fost de 1720, atunci în mediul rural acest indicator a fost de 1,6 ori mai
mare faţă de cel din mediul urban, constituind respectiv 2035 şi 1270.

COMPONENŢA NAŢIONALĂ, Componenţa naţională a populaţiei Republicii Moldova, înregistrată


la recensămîntul din 2004, relevă faptul că moldovenii, populaţia majorita-
STRUCTURA LINGVISTICĂ, ră, constituie 75,8% din totalul populaţiei, marcînd o creştere cu 5,9% faţă
CETĂŢENIA de 1989. Alături de moldoveni, în ţara noastră convieţuiesc ucraineni,
reprezentînd 8,4%, ruşi cu o pondere de 5,9%, găgăuzi – 4,4%, români –
2,2%, bulgari – 1,9% şi alte naţionalităţi, cu o pondere de 1,0% din numărul total al populaţiei ţării. Pentru 0,4% din
locuitori naţionalitatea nu a fost înregistrată.
Structura populaţiei după naţionalităţi reflectă modificările care au avut loc în societatea noastră în ultimii 15 ani,
impunîndu-se a fi menţionată intensitatea emigrării populaţiei, fapt ce a influenţat descreşterea ponderii populaţiei de
origine ucraineană cu 2,9% şi celei ruse – cu 3,9%. Potrivit datelor ambelor recensăminte, locuitorii de naţionalitate
ucraineană şi rusă se plasează pe al doilea şi al treilea loc în numărul total al populaţiei ţării.
Ponderea populaţiei de naţionalitate găgăuză s-a majorat în această perioadă cu 0,3%, iar a populaţiei de origine
românească – cu 2,1%, plasîndu-se respectiv pe al patrulea şi al cincilea loc în total populaţie.
În acelaşi timp, a scăzut cu 0,1% ponderea populaţiei de naţionalitate bulgară, cît şi a altor naţionalităţi – cu 1,7%.
Este necesar a menţiona că moldovenii, găgăuzii, bulgarii locuiesc preponderent la sate, iar ruşii, românii şi ucrai-
nenii – în oraşe.
La recensămîntul din 2004, 78,8% din populaţia ţării au declarat ca limbă maternă (prima limbă care au însuşit-o
în fragedă copilărie) limba naţionalităţii sale, iar 20,8% au indicat o altă limbă, care nu coincide cu naţionalitatea sa.
Din rîndul moldovenilor, 78,4% au declarat ca limbă maternă limba moldovenească, 18,8% – limba română, 2,5% –
limba rusă şi 0,3% au declarat alte limbi materne. Ucrainenii care au declarat ca limbă maternă limba ucraineană
reprezintă 64,1% din total, iar 31,8% au declarat ca limbă maternă limba rusă. Din rîndul populaţiei de etnie rusă,
97,2% au declarat ca limbă maternă limba rusă. Majoritatea găgăuzilor, la fel ca şi ruşii, au declarat ca limbă maternă
limba propriei etnii – 92,3% din total, iar 5,8% – limba rusă. Bulgarii cu limba maternă bulgară reprezintă 81% din total
şi 13,9% au declarat-o maternă pe cea rusă.
Alăturat cu informaţia vizînd limba maternă, în cadrul recensămîntului din 2004 a fost obţinută şi informaţia
despre limba în care vorbeşte de obicei populaţia. Din numărul total al locuitorilor ţării, 58,8% vorbesc de obicei în
limba moldovenească, 16,4% – în limba română, 16,0% – în limba rusă, 3,8% – în limba ucraineană, 3,1% – în limba

16
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

găgăuză şi 1,1% – în limba bulgară. În alte limbi decît cele enumerate vorbesc de obicei 0,4% din populaţie şi tot atîta
populaţie nu a indicat limba în care vorbeşte de obicei.
Deşi majoritatea ucrainenilor, găgăuzilor şi bulgarilor au indicat ca limbă maternă limba naţionalităţii sale, fiecare
al doilea ucrainean, fiecare al treilea bulgar şi fiecare al patrulea găgăuz vorbesc de obicei în limba rusă. Moldovenii
care vorbesc de obicei în limba rusă constituie 5,0% din total.
Din rîndul minorităţilor etnice, 6,2% ucraineni, 4,4% ruşi, 1,9% găgăuzi, 2,2% români şi 7,1% bulgari au declarat
că vorbesc de obicei în limba moldovenească.
Pentru prima dată în cadrul recensămîntului populaţiei a fost obţinută informaţia vizînd numărul cetăţenilor
Republicii Moldova, care a constituit 3371082 persoane sau 99,6% din totalul populaţiei ţării. Cetăţenia altui stat o
aveau 6486 persoane (0,2%) şi 5374 persoane erau fără cetăţenie.
Din rîndul cetăţenilor Republicii Moldova, 12705 persoane au declarat că au dublă cetăţenie. Numărul locuitorilor
care n-au indicat cetăţenia era de 390 de persoane.

NIVELUL DE INSTRUIRE
Rezultatele recensămîntului din 2004 mărturisesc despre modificări esen-
ŞI GRADUL DE ţiale în structura nivelului de instruire şi gradul de alfabetizare a populaţiei în
vîrstă de 15 ani şi peste.
ALFABETIZARE
Numărul persoanelor cu nivelul de instruire superior şi general (secundar
A POPULAŢIEI şi obligatoriu) reprezintă 86,6% din totalul persoanelor în vîrstă de 15 ani şi
peste, faţă de 75,5% în 1989. Persoanele cu nivelul de instruire primar deţineau
10,1% şi cei fără studii primare – 2,2%, faţă de 14,3% şi, respectiv, 6,6% în 1989. Femeile pentru prima dată au
înregistrat performanţe la nivelul de instruire superior şi mediu de specialitate, depăşind cu 6,3 puncte procentuale
bărbaţii cu acelaşi nivel de instruire.
Se menţine decalajul între nivelul de instruire a populaţiei din mediul urban şi cel rural. În mediul urban persoa-
nele cu nivelul de instruire superior şi general (secundar şi obligatoriu) reprezintă 93,9% din numărul total al persoa-
nelor în vîrstă de 15 ani şi peste, în mediul rural acest nivel de instruire îl aveau 81,7% (cu 12,2 puncte procentuale mai
puţin).
Asemenea discrepanţe erau şi între sexe. Bărbaţii şi femeile din urbe aveau acest nivel de instruire respectiv cu
9,3 şi 15,1 puncte procentuale mai mult decît bărbaţii şi femeile din sate. În 1989 discrepanţele erau mai majore la acest
nivel de instruire: între mediul urban şi cel rural era de 24,9 puncte procentuale în favoarea mediului urban, între
bărbaţii şi femeile din oraşe şi sate discrepanţele constituiau respectiv 21,6 şi 27,6 puncte procentuale, de asemenea în
favoarea celor din oraşe.
Se impune a menţiona faptul, că creşterea nivelului general de instruire a populaţiei a avut ca consecinţă o redu-
cere a numărului neştiutorilor de carte. Proporţia populaţiei analfabete a scăzut de la 3,6% în 1989 la 1,1% în 2004. A
scăzut numărul neştiutorilor de carte atît în urbe, cît şi în sate, respectiv cu cîte 1,3 şi 3,9 puncte procentuale. În ambele
medii de viaţă femei analfabete sînt de 4 ori mai multe decît bărbaţi analfabeţi.

STRUCTURA Recensămîntul din 2004 a fost primul care a furnizat informaţii privind
repartizarea populaţiei după religie.
CONFESIONALĂ Din numărul total al populaţiei ţării, 93,3% s-au declarat de religie (confe-
A POPULAŢIEI siune religioasă) ortodoxă. Din rîndul persoanelor de altă religie (confesiune)
urmează a fi menţionaţi: baptiştii, reprezentînd aproximativ 1,0% din total;
adventiştii de ziua a şaptea, cu o pondere de 0,4% din total; penticostalii, cu o pondere de 0,3%; creştinii de rit vechi şi
creştinii după Evanghelie, care au înregistrat cîte o pondere de 0,15%, şi de alte religii decît cele enumerate – 1,1% din
total populaţie.
Numărul persoanelor care s-au declarat atei şi fără religie a fost de 46 mii sau 1,4% din total. Religie nedeclarată a
fost înregistrată pentru 75,7 mii de persoane, reprezentînd 2,2% din populaţia ţării.

17
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ, ЯЗЫКОВЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Численность постоянного населения Республики Молдова (за


ЧИСЛЕННОСТЬ И исключением восточных районов и мун. Бендер), учтенного при пере-
ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ писи 5-12 октября 2004 года, составила 3383332 человека, в том числе
1305655 – городского и 2077677 – сельского населения. В общую чис-
ленность включено и временно отсутствующее население, выехавшее за пределы страны, численность которого
составила 273 тысячи человек, из которых 130 тысяч (47,7%) отсутствовали более года.
Распределение населения в территориальном разрезе показало, что 21% жителей (каждый пятый) прожи-
вает в мун. Кишинэу, 4,6% – в АТО Гагаузия, 3,8% – в мун. Бэлць. Крупные районы с населением более
100 тысяч жителей – Кахул, Хынчешть, Орхей, Унгень. Малочисленные районы – Басарабяска (29 тысяч),
Дубэсарь (34 тысячи), Шолдэнешть (42 тысячи) и Тараклия (43 тысячи).
Данные двух последних переписей показывают, что за период 1989-2004 г.г. население страны уменьши-
лось на 274 тысячи человек, при среднегодовом темпе снижения 0,5%. Уменьшение численности за данный
период обусловлено снижением рождаемости и отрицательным сальдо внешней миграции.
Перепись 2004 года подтвердила преобладание доли сельского населения в общей численности, которая
составила 61,4% против 57,9% в 1989 году.
В межпереписной период городское население уменьшалось в среднем на 1,0% за год, а сельское – на
0,13%, увеличивая, таким образом, процентный разрыв между этими категориями населения.
Плотность населения в межпереписной период снизилась с 120,4 до 111,4 человек на 1 км2.

Эволюция демографических процессов, а также миграционных


НАСЕЛЕНИЕ ПО потоков, как внутренних, так и внешних, повлияла на изменение
структуры населения по полу и возрасту.
ПОЛУ И ВОЗРАСТУ
Женщины продолжают быть преобладающей частью населения
страны – 51,9% от общей численности в 2004 г. и 52,3% – в 1989 г. При последней переписи учтены 1755643
женщины, что на 128 тысяч больше, чем мужчин. На 1000 женщин приходилось 927 мужчин, против 912 в
1989 году.
Несмотря на то, что снижение численности женского населения в межпереписной период было значитель-
нее, чем снижение численности мужского населения, преобладание женщин сохранилось. Женщины более
многочисленны после 30-летнего возраста.
Возрастная структура населения претерпела существенные изменения по всем трем укрупненным воз-
растным группам.
В общей численности населения страны доля населения в возрасте моложе 15 лет составила 21%, меньше
на 8,6 процентных пункта по сравнению с 1989 годом.
Население в трудоспособном возрасте (мужчины – 16-61 год, женщины – 16-56 лет) составило 63,9% от
общей численности населения страны, увеличившись по сравнению с 1989 г. на 8,8 процентных пункта. Увели-
чение доли этой категории населения обусловлено вступлением в неё родившихся в восьмидесятые годы,
характерные высоким уровнем рождаемости, а также увеличением пенсионного возраста на 2 года для мужчин
и женщин.
Численность населения старше трудоспособного возраста уменьшилась на 0,5 процентных пункта и её
доля составляла 14,8% всего населения.
В Республике Молдова наблюдается процесс демографического старения населения, в первую очередь, в
связи с уменьшением численности лиц моложе 15 лет и одновременным увеличением численности населения
старше 60 лет. В 1989 г. эти возрастные категории населения составляли 29,6% и 12,6% в общей численности
населения, а в 2004 г. – 21,0% и 14,3%. Во время переписи 2004 г. зарегистрировано 97 жителей в возрасте
100 лет и более, из них 85 женщин, 79 – жители сельской местности.
В межпереписной период возрос на 3,5 года средний возраст населения и составил 35,3 года, для жен-
щин – 36,8 года, для мужчин – 33,6 года (по данным переписи 1989 г. средний возраст составлял, соответствен-
но, 31,8, 33,3 и 30,1 лет).

18
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Семейное положение является одной из важнейших со-


СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ циально-демографических характеристик населения страны. Оно
НАСЕЛЕНИЯ, ФЕРТИЛЬНОСТЬ непосредственно влияет на изменение численности населения,
фертильность, участие в экономической деятельности, уровень
образования и другие важнейшие показатели, и оказывает су-
щественное воздействие на развитие общества в целом.
Структура населения по семейному положению свидетельствует о том, что в 2004 году 58,5% лиц в воз-
расте 15 лет и старше состояли в браке. Доля лиц, не состоящих в браке, составляла 25,9%, вдовых – 10,1%, раз-
веденных официально – 4,2% и разошедшихся – 1,2%. Разведенных женщин было в 2 раза больше, чем раз-
веденных мужчин, а вдов в 3,8 раза больше, чем вдовцов. В городской местности доля неженатых и разведен-
ных мужчин, а также незамужних и разведенных женщин больше, чем в сельской местности, соответственно,
для мужчин – на 5,6 и 2,5 процентных пункта и для женщин – на 9,3 и 6,2 процентных пункта. В сельской мест-
ности выше, по сравнению с городской, доля лиц, состоящих в браке и вдовых.
По данным переписи 1989 года доля лиц, состоящих в браке, составляла 68,5%, не состоящих в браке –
17,0%, вдовых – 9,8%, разведенных и разошедшихся – 4,4%.
Следует отметить, что при переписи 2004 года впервые была получена информация о фактическом брач-
ном состоянии населения. Число переписанных супружеских пар составило 801 тысячу, из которых 58 тысяч
заявили, что состоят в незарегистрированном браке, то есть живут в консенсуальном союзе. Из общей
численности лиц, которые сообщили, что живут в консенсуальном союзе, 68,7% являются сельскими жителями.
Результаты переписи 2004 года подтвердили тенденцию снижения фертильности женского населения.
Фертильный контингент (женщины в возрасте 15-49 лет) составил 64,8% от общей численности женщин в
возрасте 15 лет и старше, против 65,3% в 1989 году.
Из общей численности женщин в возрасте 15 лет и старше, которые указали число живорожденных детей,
каждая четвертая женщина не родила ни одного ребенка, 20,2% женщин родили по 1 ребенку, 30,3% женщин
родили по 2 ребенка, 13,2% – по 3 ребенка, 4,9% – по 4 и 5,4% женщин родили по 5 и более детей.
По сравнению с 1989 годом выросла доля женщин, которые не родили ни одного ребенка – на 3,4 про-
центных пункта, на 0,5 пункта – женщин, родивших 1 ребенка, на 1,5 и 0,2 процентных пункта – женщин,
которые родили 2 и 3 ребенка. Обратная тенденция наметилась у женщин, родивших 4 или 5 и более детей, их
доля уменьшилась, соответственно, на 1,0 и 4,5 процентных пункта.
Установлено, что феномен фертильности в городской и сельской местностях различен. Если среднее
число живорожденных детей на 1000 женщин в целом по стране составило 1720, то в сельской местности этот
показатель был в 1,6 раза выше, чем в городской, составляя, соответственно, 2035 и 1270.

Итоги переписи населения 2004 года свидетельствуют, что


СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ молдоване являются наиболее многочисленной национальностью
ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ, республики. Их доля в общей численности населения составила
75,8% и увеличилась по сравнению с 1989 годом на 5,9%. Кроме
ЯЗЫКУ И ГРАЖДАНСТВУ молдован, в стране проживают украинцы – 8,4%, русские – 5,9%,
гагаузы – 4,4%, румыны – 2,2%, болгары – 1,9% и другие националь-
ности – 1,0%. Не указало свою национальность 0,4% населения.
Национальный состав населения сложился под влиянием изменений в обществе, произошедших за
последние 15 лет, среди которых необходимо отметить неодинаковую интенсивность эмиграции отдельных
национальностей, что повлияло на уменьшение доли украинского населения на 2,9% и русского – на 3,9%.
Несмотря на это, по данным двух последних переписей украинцы и русские по-прежнему занимают,
соответственно, второе и третье места в общей численности населения страны.
За этот же период увеличилась доля населения гагаузской национальности на 0,3%, румынской – на 2,1%,
и жители этих национальностей занимают, соответственно, 4-ое и 5-ое места в общей численности населения.
В то же время уменьшилась доля болгар на 0,1%, а также других национальностей – на 1,7%.
Необходимо отметить, что молдоване, гагаузы и болгары в большинстве проживают в сёлах, а русские,
румыны и украинцы – в городах.
При переписи 2004 года, 78,8% населения страны родным языком (первый язык, который усвоили в ран-
нем детстве) указали язык своей национальности, а 20,8% указали другие языки, не совпадающие с их нацио-
нальностью. Среди молдован 78,4% родным языком указали молдавский язык, 18,8% – румынский, 2,5% –
русский и 0,3% – другие языки. Среди украинцев 64,1% родным языком указали украинский язык, а 31,8% –
русский. Среди русских 97,2% родным языком указали язык своей национальности. Гагаузы, также как и

19
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

русские, в большинстве своем родным языком указали язык своей национальности – 92,3%, а 5,8% – русский
язык. Болгары с родным языком болгарским составили 81,0%, и 13,9% родным языком указали русский язык.
Вместе с информацией о родном языке, при переписи 2004 года была также получена информация о
языке, на котором обычно разговаривает население. Из общего числа населения страны 58,8% обычно
разговаривает на молдавском языке, 16,4% – на румынском, 16,0% – на русском, 3,8% – на украинском, 3,1% –
на гагаузском и 1,1% – на болгарском. На других языках, кроме указанных выше, обычно разговаривает 0,4%
всего населения, и такую же долю составляет население, не указавшее язык, на котором обычно разговаривает.
Несмотря на то, что большинство украинцев, гагаузов, болгар родным языком указали язык своей нацио-
нальности, каждый второй украинец, каждый третий болгарин и каждый четвёртый гагауз обычно разговари-
вает на русском языке. Молдоване, которые обычно разговаривают на русском языке, составляют 5,0% от их
общей численности.
Среди национальных меньшинств 6,2% украинцев, 4,4% русских, 1,9% гагаузов, 2,2% румын и 7,1% бол-
гар разговаривают на молдавском языке.
Впервые при переписи населения была получена информация о числе граждан Республики Молдова,
которое составило 3371082 человека или 99,6% от всего населения страны. Гражданство другого государства
имели 6486 человек (0,2%) и 5374 человека были без гражданства.
Среди граждан Республики Молдова 12705 человек указали двойное гражданство. Не указали граждан-
ство 390 человек.

Итоги переписи 2004 года свидетельствуют о позитивных из-


УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ И
менениях в уровне образования и степени грамотности населения в
ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ возрасте 15 лет и старше.
Число лиц с высшим и общим (средним и обязательным)
уровнем образования составило 86,6% от всего населения в возрасте 15 лет и старше, против 75,5% в 1989 году.
Число лиц с начальным образованием составило 10,1%, не имеющих начального образования – 2,2% против,
соответственно, 14,3% и 6,6% в 1989 году. Доля женщин с высшим и средним специальным образованием
впервые превысила долю мужчин с аналогичным уровнем образования на 6,3 процентных пункта.
Сохраняется разница в уровне образования между городским и сельским населением. В городах число
лиц с высшим и общим (средним и обязательным) уровнем образования составило 93,9% от общего числа насе-
ления в возрасте 15 лет и старше, в сельской местности – 81,7% (на 12,2 процентных пункта меньше). Сохра-
няется разрыв в уровне образования между городским и сельским населением по полу. Мужчин и женщин с
высшим и общим (средним и обязательным) уровнем образования в городах, соответственно, на 9,3 и 15,1 про-
центных пункта больше, чем мужчин и женщин в сёлах. В 1989 году по этому уровню образования разрывы
были более существенными. Между городским и сельским населением разрыв составлял 24,9 процентных
пункта в пользу городского населения, между мужчинами и женщинами городов и сёл разрыв составлял,
соответственно, 21,6 и 27,6 процентных пункта.
Необходимо отметить, что рост общего уровня образования населения повлиял на уменьшение числа
неграмотных, доля которых снизилась с 3,6% в 1989 году до 1,1% в 2004 году. Число неграмотных уменьши-
лось как в городах, так и в сёлах, соответственно, на 1,3 и 3,9 процентных пункта. При этом неграмотных
женщин учтено в 4 раза больше, чем мужчин, и в городах, и в сёлах.

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ При переписи 2004 г. впервые была получена информация о


распределении населения по религии (вероисповеданию).
СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ Из общей численности населения страны 93,3% указали свою
принадлежность к православному вероисповеданию. Среди лиц,
назвавших другие религии, следует отметить: баптистов, доля которых около 1%; адвентистов седьмого дня –
0,4%; пентикосталов – 0,3%; доля лиц, указавших религии старохристианского обряда и христианскую по Еван-
гелию составляет по 0,15%, и других религий, неперечисленных выше – 1,1% от всего населения.
Число атеистов и неверующих составило 46 тыс. человек или 1,4%, не указали религию 75,7 тыс. человек
или 2,2% от всего населения страны.

20
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

DEMOGRAPHIC, NATIONAL, LINGUISTIC AND CULTURAL CHARACTERISTICS

The number of resident population in the Republic of Moldova (except


NUMBER AND eastern counties and Bender municipality) registered at the population census
held from 5 to 12 october, 2004, was estimated to be 3383332 inhabitants,
POPULATION DENSITY including 1305655 persons in urban area and 2077677 persons in rural area.
The total number of the enumerated population, 273 thousand, includes
temporarily absent persons, went abroad, of which 130 thousand (47,7%) have been absent for more than one year.
The population distribution in territorial aspect reveals that 21% of residents of the country (each fifth resident)
live in Chisinau municipality, 4,6% in U.T.A Gagauzia, 3,8% in Balti municipality. Counties with a population over
100 thousand inhabitants are Cahul, Hincesti, Orhei, Ungheni. The lowest number of population was revealed in the
next counties: Basarabeasca (29 thousand), Dubasari (34 thousand), Soldanesti (42 thousand) and Taraclia
(43 housand).
According to the data furnished by the last two censuses, the 1989-2004 period was characterized by a
274 thousand persons decrease in the population number, the demographic decline occurred with an average annual
decrease rate of 0,5%. The run-down of the population number in this period is due to the reducing of birth rate and to a
negative international net migration.
It was stated that rural population continues to prevail over urban population representing 61,4% compared to
57,9% in 1989.
In the intercensal period, the average annual decrease rate for urban population was estimated to be 1,0% and for
rural – 0,13%, inducing thus an increase in the percent gap existed between these two areas.
The population density has decreased from 120,4 to 111,4 residents per km² during the period between the last
two censuses.
The evolution of demographic phenomena, as well as international and
POPULATION STRUCTURE internal migration flows is reflected in the population distribution by sex and
BY SEX AND AGE age.
Female population continues to prevail (51,9% of the total population
in 2004 and 52,3% – in 1989). The number of women registered during the last census was estimated to be 1755643
persons exceeding thus the number of men by 128 thousand. Hereby, there are 927 men per 1000 women, compared to
912 in 1989.
Despite the decrease in female population number which has been, in this period, more significant than the
decrease in male population number, the difference between both sexes has been maintained in terms of absolute
numbers. Women are more numerous after 30 years of age.
There were observed important changes in the population structure by age within all three big age groups.
Of the total population number, 21% are aged under 15 years, which represents a 8,6 percentage points increase
compared to 1989.
The population of working age (men – 16-61 years, women – 16-56 years) represents 63,9% of the total country’s
population, representing a 8,8 percentage points increase compared to 1989. This growth is due to new-born persons
who completed this category of population in eighties, characterized by a high level of birth rate, also it is due to a rise
by two years in the retirement age for both groups: men and women.
The number of population of working age has decreased by 0,5 percentage points, representing 14,8% of the total.
In the Republic of Moldova, there is more evident the increase in demographic ageing, firstly, it is due to the
reducing of the number of young people under 15 years age and, concomitantly, to a rise of the number of old people
(aged 60 years and over). In 1989, these groups of population represented respectively 29,6% and 12,6% of the total
population, in 2004 – 21,0% and 14,3%. At the 2004 population census, there were observed 97 persons aged over
100 years, of which 85 women and 79 from rural area.
For the analyzed period, the mean age of the population has increased by 3,5 years, representing 35,3 years, for
women – 36,8 years and for men – 33,6 years (according to the population census data from 1989, the mean age of the
population was 31,8 years, for women – 33,3 years and for men – 30,1 years).
The marital status of the population observed during the census, as well
MARITAL STATUS, as other social-demographic characteristics, is very important. Its direct effects
FERTILITY on population growth, on fertility, employment and on educational attainment
of the country’s population may affect the evolution of the whole society.
21
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

The structure of population by marital status reveals that in 2004 married persons represented 58,5% of the total
population aged 15 years and over. Single persons represented 25,9%, widowed – 10,1%, officially divorced – 4,2%, de
facto separated – 1,2%. Divorced women were two times more numerous than divorced men, widowed women
exceeded 3,5 times the number of widowed men. In urban area, single and divorced men as well as women with the
same marital status represented a more significant percentage than in rural area, respectively, by 5,6 and 2,5 percentage
points for men and by 9,3 and 6,2 percentage points for women. In rural area the percentage of married and widowed
persons was bigger than in urban area.
According to the census data from 1989, married persons represented 68,5%, single – 17%, widowed – 9,8%,
divorced and de facto separated – 4,4%.
It is necessary to mention that during the 2004 population census, for the first time, there has been collected
information about de facto marital status of population. The total number of observed couples was estimated to be
801 thousand, of which 58 thousand were stated as living in consensual unions. Of the total of persons who have
declared that they are living in consensual unions, 68,7% have been from rural area.
According to the results of 2004 population census, there was observed a decrease in the tendency of female
fertility. The fertile contingent (women aged 15-49 years) represents 64,8% of the total number of women aged 15 years
and over, compared to 65,3% in 1989.
Of the total number of women aged 15 years and over who have indicated the number of live-born children,
each 4-th woman has no child, 20,2 % of women gave birth to 1 child, 30,3% gave birth to 2 children, 13,2% –
3 children, 4,9% – 4 children and 5,4% of women gave birth to 5 children and more.
Compared to 1989, there was registered a 3,4 percentage points rise in the proportion of women who have no
child, a 0,5 percentage points rise for women who gave birth to 1 child, a 1,5 and a 0,2 percentage points rise for
women who gave birth to respectively 2 and 3 children. The tendency is inverse for women who gave birth to 4 and 5
and more children, their percentage is in decrease by respectively 1,0 and 4,5 percentage points.
It was stated that the fertility in urban area is different from the fertility in rural area. If at the national level the
number of live-born children per 1000 women was estimated to be 1720, then in rural area this indicator was 1,6 times
higher than in urban area, representing respectively 2035 and 1270.

Ethnic composition of the population of the Republic of Moldova


ETHNIC COMPOSITION,
observed during the 2004 census reveals that moldovans, the majority of the
LINGUISTIC STRUCTURE, population, represent 75,8% of the total population, in growth by 5,9% com-
pared to 1989. Together with moldovans live ukrainians – 8,4%, russians –
CITIZENSHIP 5,9%, gagauzs – 4,4%, romanians – 2,2%, bulgarians – 1,9% and other
nationalities with a percentage of 1,0% of the total country’s population.
There was no nationality registered for 0,4% of inhabitants of the country.
The population structure by nationalities reveals changes that have taken place in our society during the last
15 years and it is very important to mention the intensity of population emigration that induced a decrease in the
percentage of ukrainian population by 2,9% and of russian population by 3,9%. According to both censuses, inhabitants
of ukrainian and russian nationalities are placed on the second and third place in total number of the country’s
population.
The percentage of gagauz population has increased by 0,3% in this period, the percentage of the population of
romanian origin – by 2,1% taking, respectively, fourth and fifth places in the total population.
At the same time, there was observed a 0,1% decrease in the population percentage of bulgarian nationality and a
1,7% decrease in the percentage of other nationalities.
It is worth to mention that moldovans, gagauzs, bulgarians live preponderant in rural area, russians, romanians
and ukrainians – in urban area.
At the census from 2004, 78,8% of the population declared as mother tongue (the first language spoken in early
childhood) the language of their nationality, 20,8% declared another language which does not correspond to their own
nationality. Among moldovans, 78,4% declared that their mother tongue is Moldavian, 18,8% – Romanian, 2,5% –
Russian and 0,3% – other native languages. Among ukrainians, those who declared as mother tongue Ukrainian,
represent 64,1% of the total, 31,8% declared Russian as mother tongue. Among russians, 97,2% declared their mother
tongue being Russian. Gagauzs, as well as russians, declared as mother tongue the language of the ethnic group they
belong to – 92,3% of the total and Russian language – 5,8%. The native language for bulgarians is Bulgarian – 81% of
the total and for 13,9% of them mother tongue is Russian.
Except information regarding mother tongue, information about the language usually spoken by the population
has been collected during the 2004 census. Of the total number of inhabitants, 58,8% speak Moldavian language,

22
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

16,4% – Romanian, 16% – Russian, 3,8% – Ukrainian, 3,1% – Gagauzian and 1,1% – Bulgarian. Languages which are
different from those enumerated above are spoken by 0,4% of the total population and the same percentage of
population did not declare the language usually spoken.
Even that the majority of ukrainians, gagauzs and bulgarians indicated as mother tongue the language of their
nationality, each second ukrainian, each third bulgarian and each fourth gagauz usually speaks Russian language.
Moldovans who usually speak Russian represent 5,0% of the total.
Among minority populations, 6,2% of ukrainians, 4,4% of russians,1,9% of gagauzs, 2,2% of romanians and
7,1% of bulgarians declared that the language usually spoken is Moldavian.
For the first time, during the population census, information about the number of citizens of the Republic of
Moldova have been collected, this number was estimated to be 3371082 persons or 99% of the total country’s
population. There are 6486 persons (0,2%) who hold the citizenship of another country and 5374 persons without
citizenship.
Among citizens of the Republic of Moldova, there are 12705 persons who declared holding double citizenship.
The number of inhabitants who did not match their citizenship represents 390 persons.

The 2004 population census results show important changes in the educa-
EDUCATIONAL tional attainment structure and in the literacy degree of the population 15 years
of age and over.
ATTAINMENT AND
The number of persons who attained high and general (secondary and
POPULATION LITERACY general obligatory) educational levels represents 86,6% of the total persons
15 years of age and over, compared to 75,5% in 1989. Persons who have
primary education represent 10,1% and those who have no primary education are 2,2% compared to 14,3% and
respectively 6,6% in 1989. For the first time, for women there were observed performances at the high and secondary
specialized educational levels, their percentage exceeds by 6,3 percentage points the percentage of men with the same
educational attainment.
The difference between the educational attainment of the population in urban and rural areas was maintained. In
urban area, persons with high and general (secondary and general obligatory) levels constitute 93,9% of the total
number of population aged 15 years and over, in rural area these educational levels were attained by 81,7%
(a 12,2 percentage points decrease).
Such discrepancies were also detected among categories by sex. Men and women from urban area having this
educational attainment are more numerous respectively by 9,3 and 15,1 percentage points than men and women from
rural area. In 1989, these discrepancies were more significant. If we compare urban and rural areas, then there are
24,9 percentage points in favour of urban area, if we compare men and women from urban and rural areas, then there
are 21,6 and 27,6 percentage points in favour of men and women from urban area.
It is necessary to stress that the decrease in the number of illiterate population is a consequence of the rise in
general educational attainment of the population. The percentage of illiterate population has decreased from 3,6% in
1989 to 1,1% in 2004. In urban area, as well as in rural area, the number of illiterate population was reduced
respectively by 1,3 and 3,9 percentage points. In both areas illiterate women are more numerous than illiterate men.

The 2004 census was the first census which furnished information on
POPULATION STRUCTURE population distribution by religion.
BY RELIGION Of the total population of the country, 93,3% declared being of
orthodox religion (religious confession). Among persons who have another
religion (confession) there can be mentioned: baptists, representing about 1,0% of the total; seventh day adventists,
representing 0,4% of the total; penticostals – 0,3%, old rite christians and evangelical christians – by 0,15% for each of
them and other religions – 1,1% of the total population.
The number of the population who declared being atheists represents 46 thousand or 1,4% of the total. There are
75,7 thousand persons who declared no religion, this number constitutes 2,2% of the total country’s population.

23
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

24
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Populaţia pe vîrste şi sexe


Население по возрасту и полу
Population by age and sex

Bărbaţi / Мужчины / Men Vîrsta / Возраст / Age Femei / Женщины / Women


100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

0
50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50

Mii / Тысяч / Thousand Mii / Тысяч / Thousand


– 1989
– 2004

25
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Structura populaţiei pe medii


(date recalculate în hotarele recensămîntului din 2004, fără raioanele de Est şi mun. Bender)
Структура населения по типу местности
(в границах переписи 2004 года, без восточных районов и мун. Бендер)
Population structure by area
(recalculated data within the boundaries as defined at the 2004 census,
without eastern counties and Bender mun.)

26
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Structura populaţiei pe medii şi categorii de vîrstă


Структура населения по типу местности и возрастным категориям
Population structure by area and age categories

16,0%
18,0%
61,0% 61,4% 70,0%
38,6%
23,0% 12,0%

Urban / / Urban
Rural / / Rural

under working age of working age over working age

Structura populaţiei pe sexe şi medii


Структура населения по полу и типу местности
Population structure by sex and area

%
60

50

40
46,8 53,2 48,9 51,1

30

20

10

0
Urban / / Urban Rural / / Rural

Masculin / M / Male Feminin / / Female

27
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Structura populaţiei în vîrstă de 15 ani şi peste, după starea civilă, pe sexe


Структура населения в возрасте 15 лет и старше по семейному положению и полу
Structure of the population aged 15 years and over, by marital status and sex

% 0,9
1,3
100 2,9
4,1 5,5

80 15,6

30,6
21,7
60

40

61,5

55,9
20

B rba i / / Men
Femei / / Women

Desp r iti / / Separated


Divor a i / / Divorced
V duvi / / Widowed
Nec s tori i / / Single
Cas tori i / C / Married

28
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Structura populaţiei după starea civilă, pe grupe de vîrstă


Структура населения по семейному положению и возрастным группам
Population structure by marital status and age group

B rba i / / Men
ani / / years
70 +

65 - 69

60 - 64

55 - 59

50 - 54

45 - 49
40 - 44

35 - 39

30 - 34

25 - 29

20 - 24

sub / / under 19

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Femei / / Women
ani / / years
70 +

65 - 69

60 - 64

55 - 59

50 - 54

45 - 49

40 - 44

35 - 39

30 - 34

25 - 29

20 - 24

sub / / under 19

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Nec s tori i / / Single
C s tori i / / Married
V duvi / / Widowed
Divor a i / / Divorced
Desp r i i / / Separated

29
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Copii născuţi-vii la 1000 femei în vîrstă de 15 ani şi peste, după grupa de vîrstă a mamei, pe medii
Живорожденных детей на 1000 женщин в возрасте 15 лет и старше, по возрастной группе матери,
по типу местности
Children born alive per 1000 women aged 15 years and over, by mother's age group and area

ani / / years persoane / / persons


3122
70 +
2116
65-69 2919
1867
60-64 2739
1837
55-59 2608
1792
2597
50-54
1850
2548
45-49
1850
40-44 2447
1777
2256
35-39
1613
1909
30-34
1287
1354
25-29
838
599
20-24
263
61
15-19
18

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Urban / / Urban Rural / / Rural

Femei în vîrstă de 15-49 ani, după numărul de copii născuţi-vii


Женщины в возрасте 15-49 лет по числу живорожденных детей
Women aged 15-49 years by the number of children born alive

2,9% 1,6%
10,4%
34,7%

28,7%

21,3%
nu au n scut / / did not born
au n scut 1 copil / po 1 / born 1 child
au n scut 2 copii / po 2 / born 2 children
au n scut 3 copii / po 3 / born 3 children
au n scut 4 copii / po 4 / born 4 children
au n scut 5 i + copii / po 5 + / born 5 and + children

30
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Copii născuţi-vii la 1000 femei în vîrstă de 15 ani şi peste, după nivelul de instruire al mamei
Живорожденных детей на 1000 женщин в возрасте 15 лет и старше по уровню образования матери
Children born alive per 1000 women aged 15 years and over, by mother's educational attainment

persoane / / persons

2869

Without primary school, but literate 2269

Primar 2706

Primary 1913

General obligatori u 1761

General obligatory 1060

Secundar general 1873

Secondary general 1102

Mediu de specialitate
1979
Secondary specialize d 1568

Universitar 1690

University 1264

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Urban / / Urban Rural / / Rural

31
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Dinamica nivelului de instruire a populaţiei de 15 ani şi peste


Динамика уровня образования населения в возрасте 15 лет и старше
Educational attainment dynamics of the population aged 15 years and over

la 1000 persoane / 1000 / per 1000 persons


350
333
313
318
300

264 260

250

205
223
200
189

150
151
111
110 92
100
105
54 87
47
50
59
34
34
15
0
1959 1970 1979 1989 2004

Universitar / / University
Mediu de specialitate / / Secondary specialized
Mediu general / / Secondary general
General obligatoriu / / General obligatory

32
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Populaţia în vîrstă de 10 ani şi peste după nivelul de instruire, pe medii


Население в возрасте 10 лет и старше по уровню образования и типу местности
Population aged 10 years and over, by educational attainment and area

mii persoane / / thousand persons

Primar 400
133
Primary 533

General obligatoriu 636


233
General obligatory 869

Mediu general 480


430
Secondary general 910

Mediu de specialitate 135


152
Secondary specialized 287

Universitar 87
217
University 304

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Rural / / Rural

Urban / / Urban

Total / / Total

33
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Structura populaţiei după limba maternă


Структура населения по родному языку
Population structure by mother tongue

1,6 0,6
4,1
5,5

11,3

60,0
16,5

Structura populaţiei după limba în care vorbeşte de obicei


Структура населения по языку, на котором обычно разговаривают
Population structure by language usually spoken

3,8 3,1 1,1 0,3

16,0

58,8
16,4

Moldoveneasc / M / Moldavian
/ / Romanian
Rus / / Russian
Ucrainean / / Ukrainian
G g uz / / Gagauzian
Bulgar / / Bulgarian
Alt limb / / Other language

34
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Structura populaţiei după naţionalităţile de bază


Структура населения по основным национальностям
Population structure by main nationalities

2,2 1,9 1,0


4,4
5,9

8,4

75,8
Moldoveni / / Moldovans
Ucraineni / / Ukrainians
Ru i / / Russians
G g uzi / / Gagauzs
/ Romanians
Bulgari / / Bulgarians
Alte na ionalit i / / Other nationalities

Populaţia după cetăţenie


Население по гражданству
Population by citizenship

Cet

Foreign citizens by age group

0,2% 0-29 ani 42,9%

44,5%
30-59 ani
0,2%
99,6% 60+
12,6%

Cet eni ai Republicii Moldova / /


Citizens of the Republic of Moldova

F r cet enie / / No citizenship

35
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Populaţia după religie, pe grupe de vîrstă


Население по религии и возрастным группам
Population by religion and age group

/ Without religion 18,9% 66,7% 14,3%

Atei / / Atheists 26,2% 55,5% 18,3%

20,3% 60,6% 19,0%


Evangelic synodo-presbyterian

27,1% 58,2% 14,6%


Romano-catholic

17,6% 62,0% 20,3%


Evangelic christian

26,6% 59,6% 13,7%


Orthodox church of old rite

Penticostal / Penticostal 15,8% 65,3% 18,8%

18,1% 66,9% 14,8%


Seventh day adventist

/ Baptist 6,5% 72,0% 21,4%

/ Orthodox 21,5% 64,9% 13,5%

sub / / under 15 ani / / years


15-59 ani / / years
60 + ani / / years

36
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

1. NUMĂRUL ŞI REPARTIZAREA TERITORIALĂ A POPULAŢIEI


ЧИСЛЕННОСТЬ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
NUMBER AND TERRITORIAL DISTRIBUTION OF POPULATION
1.1. Împărţirea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Административно-территориальное деление Республики Молдова
Administrative-territorial division of the Republic of Moldova
Sate din
componenţa
comunelor
Total
Municipii, Sate şi oraşelor
localităţi
U.T.A. (comune) Села в
Raioane Oraşe Всего
Mуниципии, Села составе
Районы Города населенных
АТО (коммуны) коммун и
Counties Cities пунктов
Municipalities, Villages городов
Total
ATU (communes) Villages
localities
within
communes
and cities

La jumătatea anului 1959 40 4 38 678 1181 1897


На середину 1959 года
At the middle of 1959

La 15 ianuarie 1970 32 4 53 697 959 1709


На 15 января 1970 года
As of January 15, 1970

La 17 ianuarie 1979 36 4 65 748 837 1650


На 17 января 1979 года
As of January 17, 1979

La 12 ianuarie 1989 40 4 70 829 757 1656


На 12 января 1989 года
As of January 12, 1989

La 5 octombrie 2004 * 32 3 54 847 629 1530


На 5 октября 2004 года *
As of October 5, 2004 *

* Fără raioanele de Est şi municipiul Bender


Без восточных районов и муниципия Бендер
Without eastern counties and Bender municipality

37
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

1.2. Numărul şi densitatea populaţiei la recensămintele din anii 1959, 1970, 1979, 1989 şi 2004
Численность и плотность населения по переписям 1959, 1970, 1979, 1989 и 2004 годов
Number and population density at the 1959, 1970, 1979, 1989 and 2004 censuses
Populaţia stabilă, În % faţă de Densitatea
mii persoane total populaţie populaţiei,
Постоянное население, В % ко всему numărul
Teritoriul, тысяч человек населению locuitorilor
Data şi anul mii km² Resident population, As % of the la 1 km²
recensămîntului Территория, thousand persons total population Плотность
Дата и год переписи тыс. км² населения,
Data and census year Territory, число жите-
thousand Total Urban Rural Urban Rural лей на 1 км²
km² Всего Городское Сельское Городское Сельское Population
Total Urban Rural Urban Rural density,
inhabitants
per 1 km²

La 15 ianuarie 1959 33,7 2879,4 633,9 2245,5 22,0 78,0 85,4


На 15 января 1959
As of January 15, 1959

La 15 ianuarie 1970 33,7 3569,8 1123,5 2446,3 31,5 68,5 105,9


На 15 января 1970
As of January 15, 1970

La 17 ianuarie 1979 33,7 3949,8 1532,9 2416,9 38,8 61,2 117,2


На 17 января 1979
As of January 17, 1979

La 12 ianuarie 1989 33,7 4335,4 2020,1 2315,3 46,6 53,4 128,6


На 12 января 1989
As of January 12, 1989

La 5 octombrie 2004 * 30,5 3383,3 1305,6 2077,7 38,6 61,4 110,9


На 5 октября 2004 *
As of October 5, 2004 *

* Fără raioanele de Est şi municipiul Bender


Без восточных районов и муниципия Бендер
Without eastern counties and Bender municipality

38
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

1.3. Populaţia la recensămintele din anii 1959, 1970, 1979, 1989 şi 2004, pe sexe şi medii, în profil teritorial
Население по переписям 1959, 1970, 1979, 1989 и 2004 годов, по полу и типу местности,
в территориальном разрезе
Population at the 1959, 1970, 1979, 1989 and 2004 censuses, by sex and area, in territorial aspect
persoane / человек / persons
Municipiul, raionul Populaţia la recensămîntul din:
Муниципий, район Население при переписи в: / Population at the census of:
Municipality, county 1959 1970 1979 1989 2004

Republica Moldova 2513483 3085080 3372051 3657665 3383332


Mun. Chişinău 258910 415956 589140 770948 712218
Mun. Bălţi 67666 105505 126950 161475 127561
Anenii Noi 55269 65908 75986 83630 81710
Basarabeasca 24814 27776 29889 31612 28978
Briceni 77846 81403 82457 85395 78027
Cahul 78142 100978 114381 122008 119231
Cantemir 46758 56466 58169 62864 60001
Călăraşi 75030 92023 89401 85000 75075
Căuşeni 73696 89073 93656 96467 90612
Cimişlia 49624 63048 65667 65267 60925
Criuleni 56982 64954 68154 71351 72254
Donduşeni 54386 57467 57092 53902 46442
Drochia 84974 93724 94915 96953 87092
Dubăsari 31281 31812 31141 31447 34015
Edineţ 78042 85542 91713 94001 81390
Făleşti 81270 95143 95865 94014 90320
Floreşti 97939 109262 104385 104680 89389
Glodeni 53964 61674 65555 64677 60975
Hînceşti 97934 120919 125451 126513 119762
Ialoveni 64111 76952 82861 90942 97704
Leova 38809 49510 53414 55354 51056
Nisporeni 52060 61903 65134 67447 64924
Ocniţa 57782 61544 62781 64485 56510
Orhei 103809 126204 129406 131471 116271
Rezina 50586 56020 55027 54817 48105
Rîşcani 68040 73981 76847 75527 69454
Sîngerei 66693 83036 88844 89929 87153
Soroca 89174 100938 106062 107834 94986
Străşeni 72592 85376 88723 92086 88900
Şoldăneşti 49618 51722 48160 46853 42227
Ştefan Vodă 63585 71435 73511 75436 70594
Taraclia 39113 43953 43213 47966 43154
Teleneşti 61794 76349 74987 74417 70126
Ungheni 86741 104545 110264 117364 110545
U.T.A. Găgăuzia 104449 142979 152850 163533 155646

* În hotarele recensămîntului din 2004, fără populaţia raioanelor de Est şi municipiul Bender
В границах переписи 2004 года, без восточных районов и муниципия Бендер
Within the boundaries as defined at the 2004 census, without eastern counties and Bender municipality

39
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Municipiul, raionul Populaţia la recensămîntul din:
Муниципий, район Население при переписи в: / Population at the census of:
Municipality, county 1959 1970 1979 1989 2004

Bărbaţi / Мужчины / Men 1167978 1448524 1602666 1744682 1627689


Mun. Chişinău 118559 194943 279908 371584 332484
Mun. Bălţi 30851 49311 57652 78954 58418
Anenii Noi 25721 31015 36346 39606 39784
Basarabeasca 11666 13101 14367 15015 14120
Briceni 35825 37094 38171 39391 36864
Cahul 35897 47196 53932 58201 57503
Cantemir 21635 26464 27741 30086 30058
Călăraşi 34980 42909 42695 40183 36814
Căuşeni 34091 41982 44674 45964 44404
Cimişlia 23093 29490 31529 31359 29866
Criuleni 26600 31072 32897 33955 35301
Donduşeni 25421 27162 27162 25135 21674
Drochia 39736 44015 45232 45678 41406
Dubăsari 14230 14855 14493 14676 16756
Edineţ 36139 40049 43688 44083 38396
Făleşti 38009 44719 45451 44306 43631
Floreşti 45837 51822 50034 49577 42919
Glodeni 25185 28963 31382 30472 29249
Hînceşti 45645 56686 59924 60338 58917
Ialoveni 29611 35424 39230 43519 48074
Leova 17926 23651 25954 26739 25384
Nisporeni 24108 28787 31087 32080 32088
Ocniţa 26506 28685 29274 29833 26438
Orhei 47336 58394 60743 62561 56970
Rezina 23488 26108 26077 26105 23699
Rîşcani 31668 34171 35897 35238 33275
Sîngerei 30943 39065 42409 42727 42426
Soroca 41628 47360 49638 50900 45872
Străşeni 33977 39918 42063 43524 43505
Şoldăneşti 23670 24225 22849 22032 20468
Ştefan Vodă 29685 33626 35527 36206 34839
Taraclia 18542 20864 20860 23024 21042
Teleneşti 28911 35999 36063 35957 34825
Ungheni 40709 50165 53147 56397 54263
U.T.A. Găgăuzia 50150 69234 74570 79277 75957

40
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Municipiul, raionul Populaţia la recensămîntul din:
Муниципий, район Население при переписи в: / Population at the census of:
Municipality, county 1959 1970 1979 1989 2004

Femei / Женщины / Women 1345505 1636566 1769385 1912983 1755643


Mun. Chişinău 140351 221013 309232 399364 379734
Mun. Bălţi 36815 56194 69298 82521 69143
Anenii Noi 29548 34893 39640 44024 41926
Basarabeasca 13148 14675 15522 16597 14858
Briceni 42021 44309 44286 46004 41163
Cahul 42245 53782 60449 63807 61728
Cantemir 25123 30002 30428 32778 29943
Călăraşi 40050 49114 46706 44817 38261
Căuşeni 39605 47091 48982 50503 46208
Cimişlia 26531 33558 34138 33908 31059
Criuleni 30382 33882 35257 37396 36953
Donduşeni 28965 30305 29930 28767 24768
Drochia 45238 49709 49683 51275 45686
Dubăsari 17051 16957 16648 16773 17259
Edineţ 41903 45493 48025 49918 42994
Făleşti 43261 50424 50414 49708 46689
Floreşti 52102 57440 54351 55103 46470
Glodeni 28779 32711 34173 34205 31726
Hînceşti 52289 64233 65527 66175 60845
Ialoveni 34500 41528 43631 47423 49630
Leova 20883 25859 27460 28615 25672
Nisporeni 27952 33116 34047 35365 32836
Ocniţa 31276 32859 33507 34652 30072
Orhei 56473 67810 68663 68910 59301
Rezina 27098 29912 28950 28712 24406
Rîşcani 36372 39810 40950 40289 36179
Sîngerei 35750 43971 46435 47202 44727
Soroca 47546 53578 56424 56934 49114
Străşeni 38615 45458 46660 48562 45395
Şoldăneşti 25948 27497 25311 24821 21759
Ştefan Vodă 33900 37809 37984 39230 35755
Taraclia 20571 23089 22353 24942 22112
Teleneşti 32883 40350 38924 38460 35301
Ungheni 46032 54380 57117 60967 56282
U.T.A. Găgăuzia 54299 73745 78280 84256 79689

41
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Municipiul, raionul Populaţia la recensămîntul din:
Муниципий, район Население при переписи в: / Population at the census of:
Municipality, county 1959 1970 1979 1989 2004

Urban / Городская / Urban 479486 868403 1164168 1538792 1305655


Mun. Chişinău 213078 358890 526023 717853 644204
Mun. Bălţi 65514 101428 123068 157068 122669
Anenii Noi – 5515 7000 9490 8358
Basarabeasca 11928 11537 12959 14438 11192
Briceni 11220 12559 14375 18714 14230
Cahul 16068 26572 32695 42624 35488
Cantemir 1260 1769 4225 7092 3872
Călăraşi 5618 14310 16032 18927 14516
Căuşeni – 12672 17281 24808 21941
Cimişlia – 10892 13340 16071 12858
Criuleni – 4684 7138 9080 7138
Donduşeni 5123 7391 9084 11234 9801
Drochia 6477 10867 15355 20844 16606
Dubăsari – – – – –
Edineţ 8775 18639 24786 29277 23065
Făleşti 8951 8324 9770 13765 14931
Floreşti 7634 15276 18372 22656 17086
Glodeni – 6509 10179 13035 10465
Hînceşti 8621 13596 16317 18946 15281
Ialoveni – – 8083 12687 15041
Leova 11192 13912 15756 17784 14411
Nisporeni – 11222 13137 15378 12105
Ocniţa 10150 12572 16656 21600 19270
Orhei 14131 25707 30260 37517 25641
Rezina 2367 6126 8314 14311 10196
Rîşcani 3622 10729 16761 20267 13351
Sîngerei – 12371 15150 19463 15760
Soroca 14895 24465 31831 42225 28362
Străşeni 1450 14825 16227 21286 19633
Şoldăneşti – – – 7572 6304
Ştefan Vodă – 3380 6540 9729 7768
Taraclia 5880 11201 11417 14851 13756
Teleneşti 5689 5946 7159 9142 6855
Ungheni 12595 19558 27062 40489 35311
U.T.A. Găgăuzia 27248 54959 61816 68569 58190

42
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Municipiul, raionul Populaţia la recensămîntul din:
Муниципий, район Население при переписи в: / Population at the census of:
Municipality, county 1959 1970 1979 1989 2004

Bărbaţi / Мужчины / Men 220370 409070 550676 739737 611698


Mun. Chişinău 97026 167791 249687 345898 299006
Mun. Bălţi 29831 47366 55773 76845 56031
Anenii Noi – 2540 3227 4281 3838
Basarabeasca 5564 5549 6384 6774 5325
Briceni 5282 5633 6450 8498 6731
Cahul 7022 12353 14930 20345 16395
Cantemir 575 860 1923 3322 1861
Călăraşi 2489 6457 7654 8798 6937
Căuşeni – 6073 8230 11757 10632
Cimişlia – 5151 6568 7778 6185
Criuleni – 2140 3584 4251 3422
Donduşeni 2548 3520 4246 5205 4541
Drochia 3054 5254 7558 10075 7887
Dubăsari – – – – –
Edineţ 4040 9037 12161 14067 10824
Făleşti 4237 4032 4598 6583 7109
Floreşti 3421 7300 8973 11079 8054
Glodeni – 3168 4968 6178 4963
Hînceşti 4086 6673 7744 8885 7158
Ialoveni – – 3716 5948 7289
Leova 5263 7037 7979 8716 7157
Nisporeni – 5238 6220 7252 5872
Ocniţa 4695 5963 7907 10188 9074
Orhei 6459 11722 13868 18186 11940
Rezina 1069 2854 3942 7002 5099
Rîşcani 1638 4882 7673 9670 6377
Sîngerei – 5916 7169 9096 7523
Soroca 7001 11210 14485 20038 13815
Străşeni 639 6939 7708 10093 9509
Şoldăneşti – – – 3592 2984
Ştefan Vodă – 1679 3519 4951 3757
Taraclia 2804 5411 5471 6997 6638
Teleneşti 2675 2790 3368 4626 3251
Ungheni 5728 9574 13050 19966 17001
U.T.A. Găgăuzia 13224 26958 29943 32797 27513

43
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Municipiul, raionul Populaţia la recensămîntul din:
Муниципий, район Население при переписи в: / Population at the census of:
Municipality, county 1959 1970 1979 1989 2004

Femei / Женщины / Women 259116 459333 613492 799055 693957


Mun. Chişinău 116052 191099 276336 371955 345198
Mun. Bălţi 35683 54062 67295 80223 66638
Anenii Noi – 2975 3773 5209 4520
Basarabeasca 6364 5988 6575 7664 5867
Briceni 5938 6926 7925 10216 7499
Cahul 9046 14219 17765 22279 19093
Cantemir 685 909 2302 3770 2011
Călăraşi 3129 7853 8378 10129 7579
Căuşeni – 6599 9051 13051 11309
Cimişlia – 5741 6772 8293 6673
Criuleni – 2544 3554 4829 3716
Donduşeni 2575 3871 4838 6029 5260
Drochia 3423 5613 7797 10769 8719
Dubăsari – – – – –
Edineţ 4735 9602 12625 15210 12241
Făleşti 4714 4292 5172 7182 7822
Floreşti 4213 7976 9399 11577 9032
Glodeni – 3341 5211 6857 5502
Hînceşti 4535 6923 8573 10061 8123
Ialoveni – – 4367 6739 7752
Leova 5929 6875 7777 9068 7254
Nisporeni – 5984 6917 8126 6233
Ocniţa 5455 6609 8749 11412 10196
Orhei 7672 13985 16392 19331 13701
Rezina 1298 3272 4372 7309 5097
Rîşcani 1984 5847 9088 10597 6974
Sîngerei – 6455 7981 10367 8237
Soroca 7894 13255 17346 22187 14547
Străşeni 811 7886 8519 11193 10124
Şoldăneşti – – – 3980 3320
Ştefan Vodă – 1701 3021 4778 4011
Taraclia 3076 5790 5946 7854 7118
Teleneşti 3014 3156 3791 4516 3604
Ungheni 6867 9984 14012 20523 18310
U.T.A. Găgăuzia 14024 28001 31873 35772 30677

44
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Municipiul, raionul Populaţia la recensămîntul din:
Муниципий, район Население при переписи в: / Population at the census of:
Municipality, county 1959 1970 1979 1989 2004

Rural / Сельская / Rural 2033997 2216677 2207883 2118875 2077677


Mun. Chişinău 45832 57066 63117 53095 68014
Mun. Bălţi 2152 4077 3882 4407 4892
Anenii Noi 55269 60393 68986 74140 73352
Basarabeasca 12886 16239 16930 17174 17786
Briceni 66626 68844 68082 66681 63797
Cahul 62074 74406 81686 79384 83743
Cantemir 45498 54697 53944 55772 56129
Călăraşi 69412 77713 73369 66073 60559
Căuşeni 73696 76401 76375 71659 68671
Cimişlia 49624 52156 52327 49196 48067
Criuleni 56982 60270 61016 62271 65116
Donduşeni 49263 50076 48008 42668 36641
Drochia 78497 82857 79560 76109 70486
Dubăsari 31281 31812 31141 31449 34015
Edineţ 69267 66903 66927 64724 58325
Făleşti 72319 86819 86095 80249 75389
Floreşti 90305 93986 86013 82024 72303
Glodeni 53964 55165 55376 51642 50510
Hînceşti 89313 107323 109134 107567 104481
Ialoveni 64111 76952 74778 78255 82663
Leova 27617 35598 37658 37570 36645
Nisporeni 52060 50681 51997 52069 52819
Ocniţa 47632 48972 46125 42885 37240
Orhei 89678 100497 99146 93954 90630
Rezina 48219 49894 46713 40506 37909
Rîşcani 64418 63252 60086 55260 56103
Sîngerei 66693 70665 73694 70466 71393
Soroca 74279 76473 74231 65609 66624
Străşeni 71142 70551 72496 70800 69267
Şoldăneşti 49618 51722 48160 39281 35923
Ştefan Vodă 63585 68055 66971 65707 62826
Taraclia 33233 32752 31796 33115 29398
Teleneşti 56105 70403 67828 65275 63271
Ungheni 74146 84987 83202 76875 75234
U.T.A. Găgăuzia 77201 88020 91034 94964 97456

45
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Municipiul, raionul Populaţia la recensămîntul din:
Муниципий, район Население при переписи в: / Population at the census of:
Municipality, county 1959 1970 1979 1989 2004

Bărbaţi / Мужчины / Men 947608 1039454 1051990 1004945 1015991


Mun. Chişinău 21533 27152 30221 25686 33478
Mun. Bălţi 1020 1945 1879 2109 2387
Anenii Noi 25721 28475 33119 35325 35946
Basarabeasca 6102 7552 7983 8241 8795
Briceni 30543 31461 31721 30893 30133
Cahul 28875 34843 39002 37856 41108
Cantemir 21060 25604 25818 26764 28197
Călăraşi 32491 36452 35041 31385 29877
Căuşeni 34091 35909 36444 34207 33772
Cimişlia 23093 24339 24961 23581 23681
Criuleni 26600 28932 29313 29704 31879
Donduşeni 22873 23642 22916 19930 17133
Drochia 36682 38761 37674 35603 33519
Dubăsari 14230 14855 14493 14676 16756
Edineţ 32099 31012 31527 30016 27572
Făleşti 33772 40687 40853 37723 36522
Floreşti 42416 44522 41061 38498 34865
Glodeni 25185 25795 26414 24294 24286
Hînceşti 41559 50013 52180 51453 51759
Ialoveni 29611 35424 35514 37571 40785
Leova 12663 16614 17975 18023 18227
Nisporeni 24108 23549 24867 24828 26216
Ocniţa 21811 22722 21367 19645 17364
Orhei 40877 46672 46875 44375 45030
Rezina 22419 23254 22135 19103 18600
Rîşcani 30030 29289 28224 25568 26898
Sîngerei 30943 33149 35240 33631 34903
Soroca 34627 36150 35153 30862 32057
Străşeni 33338 32979 34355 33431 33996
Şoldăneşti 23670 24225 22849 18440 17484
Ştefan Vodă 29685 31947 32008 31255 31082
Taraclia 15738 15453 15389 16027 14404
Teleneşti 26236 33209 32695 31331 31574
Ungheni 34981 40591 40097 36431 37262
U.T.A. Găgăuzia 36926 42276 44627 46480 48444

46
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Municipiul, raionul Populaţia la recensămîntul din:
Муниципий, район Население при переписи в: / Population at the census of:
Municipality, county 1959 1970 1979 1989 2004

Femei / Женщины / Women 1086389 1177223 1155893 1113930 1061686


Mun. Chişinău 24299 29914 32896 27409 34536
Mun. Bălţi 1132 2132 2003 2298 2505
Anenii Noi 29548 31918 35867 38815 37406
Basarabeasca 6784 8687 8947 8933 8991
Briceni 36083 37383 36361 35788 33664
Cahul 33199 39563 42684 41528 42635
Cantemir 24438 29093 28126 29008 27932
Călăraşi 36921 41261 38328 34688 30682
Căuşeni 39605 40492 39931 37452 34899
Cimişlia 26531 27817 27366 25615 24386
Criuleni 30382 31338 31703 32567 33237
Donduşeni 26390 26434 25092 22738 19508
Drochia 41815 44096 41886 40506 36967
Dubăsari 17051 16957 16648 16773 17259
Edineţ 37168 35891 35400 34708 30753
Făleşti 38547 46132 45242 42526 38867
Floreşti 47889 49464 44952 43526 37438
Glodeni 28779 29370 28962 27348 26224
Hînceşti 47754 57310 56954 56114 52722
Ialoveni 34500 41528 39264 40684 41878
Leova 14954 18984 19683 19547 18418
Nisporeni 27952 27132 27130 27241 26603
Ocniţa 25821 26250 24758 23240 19876
Orhei 48801 53825 52271 49579 45600
Rezina 25800 26640 24578 21403 19309
Rîşcani 34388 33963 31862 29692 29205
Sîngerei 35750 37516 38454 36835 36490
Soroca 39652 40323 39078 34747 34567
Străşeni 37804 37572 38141 37369 35271
Şoldăneşti 25948 27497 25311 20841 18439
Ştefan Vodă 33900 36108 34963 34452 31744
Taraclia 17495 17299 16407 17088 14994
Teleneşti 29869 37194 35133 33944 31697
Ungheni 39165 44396 43105 40444 37972
U.T.A. Găgăuzia 40275 45744 46407 48484 49012

47
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

1.4. Populaţia oraşelor la recensămintele din anii 1959, 1970, 1979, 1989 şi 2004, pe sexe
Население городов по переписям 1959, 1970, 1979, 1989 и 2004 годов, по полу
Population of cities at the 1959, 1970, 1979, 1989 and 2004 censuses, by sex

1959 1970
Oraşul
total bărbaţi femei total bărbaţi femei
Город
всего мужчины женщины всего мужчины женщины
City
total men women total men women

Republica Moldova 479486 220370 259116 868403 409070 459333

Chişinău 208852 95103 113749 345592 161530 184062


sectorul Botanica 62656 28531 34125 103678 48459 55219
sectorul Buiucani 41770 19020 22750 69118 32306 36812
sectorul Centru 37593 17118 20475 62207 29075 33132
sectorul Ciocana 18797 8560 10237 31103 14538 16565
sectorul Rîşcani 48036 21874 26162 79486 37152 42334
Anenii Noi * * * 5515 2540 2975
Basarabeasca 11928 5564 6364 11537 5549 5988
Bălţi 65514 29831 35683 101428 47366 54062
Biruinţa * * * 2346 1188 1158
Briceni 5142 2321 2821 5625 2628 2997
Bucovăţ 1450 639 811 1531 658 873
Bugeac - - - - - -
Cahul 16068 7022 9046 26572 12353 14219
Cantemir - - - - - -
Căinari * * * * * *
Călăraşi 5618 2489 3129 14310 6457 7853
Căuşeni * * * 12672 6073 6599
Ceadîr-Lunga 13106 6357 6749 20194 9917 10277
Cimişlia * * * 10892 5151 5741
Codru 4226 1923 2303 6882 3211 3671
Comrat 14142 6867 7275 21093 10218 10875
Corneşti 1664 735 929 2193 1014 1179
Costeşti - - - - - -
Cricova * * * * * *
Criuleni * * * 4684 2140 2544
Cupcini * * * 5200 2693 2507

* Cu statut de localitate rurală în anul respectiv


Со статусом сельского населенного пункта в соответствующем году
With rural status in the given year
48
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

persoane / человек / persons


1979 1989 2004
total bărbaţi femei total bărbaţi femei total bărbaţi femei
всего мужчины женщины всего мужчины женщины всего мужчины женщины
total men women total men women total men women

1164168 550676 613492 1538792 739737 799055 1305655 611698 693957

498113 236752 261361 661414 319223 342191 589445 271772 317673


146944 69842 77102 194203 92239 101964 156633 71350 85283
97630 46403 51227 129337 64731 64606 107744 48421 59323
78204 37170 41034 102952 51684 51268 90494 43141 47353
54792 26043 28749 74698 35703 38995 101834 47729 54105
120543 57294 63249 160224 74866 85358 132740 61131 71609
7000 3227 3773 9490 4281 5209 8358 3838 4520
12959 6384 6575 14438 6774 7664 11192 5325 5867
123068 55773 67295 157068 76845 80223 122669 56031 66638
2889 1391 1498 4746 2178 2568 3093 1472 1621
7250 3399 3851 11422 5413 6009 8765 4107 4658
1447 659 788 1563 722 841 1313 619 694
1463 715 748 1849 881 968 * * *
32695 14930 17765 42624 20345 22279 35488 16395 19093
2291 1023 1268 5245 2464 2781 3872 1861 2011
* * * 4234 2026 2208 4184 2066 2118
16032 7654 8378 18927 8798 10129 14516 6937 7579
17281 8230 9051 20574 9731 10843 17757 8566 9191
21135 10217 10918 22991 10796 12195 19401 9196 10205
13340 6568 6772 16071 7778 8293 12858 6185 6673
8604 3956 4648 9892 4687 5205 14277 6904 7373
23638 11208 12430 25657 12239 13418 23327 10943 12384
2248 1082 1166 2812 1332 1480 2781 1327 1454
2772 1316 1456 2916 1360 1556 2247 1107 1140
5626 2659 2967 7214 3401 3813 9878 5696 4182
7138 3584 3554 9080 4251 4829 7138 3422 3716
8340 4228 4112 9755 4747 5008 7441 3540 3901

49
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

1959 1970
Oraşul
total bărbaţi femei total bărbaţi femei
Город
всего мужчины женщины всего мужчины женщины
City
total men women total men women
Donduşeni 5123 2548 2575 7391 3520 3871
Drochia 6477 3054 3423 10867 5254 5613
Durleşti * * * * * *
Edineţ 8775 4040 4735 13439 6344 7095
Făleşti 8951 4237 4714 8324 4032 4292
Floreşti 4443 1891 2552 11427 5435 5992
Frunză - - - - - -
Ghindeşti 1863 888 975 2287 1087 1200
Glodeni * * * 6509 3168 3341
Hînceşti 8621 4086 4535 13596 6673 6923
Ialoveni * * * * * *
Iargara 5017 2405 2612 4805 2351 2454
Leova 6175 2858 3317 9107 4686 4421
Lipcani 6078 2961 3117 6934 3005 3929
Mărculeşti 1328 642 686 1562 778 784
Nisporeni * * * 11222 5238 5984
Ocniţa 5716 2692 3024 6835 3287 3548
Orhei 14131 6459 7672 25707 11722 13985
Otaci 4434 2003 2431 5737 2676 3061
Rezina 2367 1069 1298 6126 2854 3272
Rîşcani 3622 1638 1984 10729 4882 5847
Sîngera * * * * * *
Sîngerei * * * 10025 4728 5297
Soroca 14895 7001 7894 24465 11210 13255
Stăuceni * * * * * *
Străşeni * * * 13294 6281 7013
Şoldăneşti * * * * * *
Ştefan Vodă * * * 3380 1679 1701
Taraclia 5880 2804 3076 11201 5411 5790
Teleneşti 5689 2675 3014 5946 2790 3156
Ungheni 10931 4993 5938 17365 8560 8805
Vadul lui Vodă * * * 3914 1801 2113
Vatra * * * 2502 1249 1253
Vişniovca 1260 575 685 1769 860 909
Vulcăneşti * * * 13672 6823 6849
50
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


1979 1989 2004
total bărbaţi femei total bărbaţi femei total bărbaţi femei
всего мужчины женщины всего мужчины женщины всего мужчины женщины
total men women total men women total men women
9084 4246 4838 11234 5205 6029 9801 4541 5260
15355 7558 7797 20844 10075 10769 16606 7887 8719
* * * 17937 8452 9485 15395 7360 8035
16446 7933 8513 19522 9320 10202 15624 7284 8340
9770 4598 5172 13765 6583 7182 14931 7109 7822
14282 6932 7350 18234 8966 9268 13164 6102 7062
2032 991 1041 2027 969 1058 1476 680 796
2031 941 1090 2025 938 1087 1841 855 986
10179 4968 5211 13035 6178 6857 10465 4963 5502
16317 7744 8573 18946 8885 10061 15281 7158 8123
8083 3716 4367 12687 5948 6739 15041 7289 7752
5260 2560 2700 5601 2730 2871 4384 2100 2284
10496 5419 5077 12183 5986 6197 10027 5057 4970
7125 3051 4074 7292 3085 4207 5465 2624 2841
2059 1100 959 2397 1175 1222 2081 1097 984
13137 6220 6917 15378 7252 8126 12105 5872 6233
7640 3554 4086 11349 5383 5966 9325 4342 4983
30260 13868 16392 37517 18186 19331 25641 11940 13701
6984 3362 3622 8224 3836 4388 8469 4052 4417
8314 3942 4372 14311 7002 7309 10196 5099 5097
13989 6357 7632 17351 8310 9041 11104 5270 5834
* * * 6881 3248 3633 7354 3539 3815
12261 5778 6483 14717 6918 7799 12667 6051 6616
31831 14485 17346 42225 20038 22187 28362 13815 14547
5793 2681 3112 5742 2779 2963 * * *
14780 7049 7731 19723 9371 10352 18320 8890 9430
* * * 7572 3592 3980 6304 2984 3320
6540 3519 3021 9729 4951 4778 7768 3757 4011
11417 5471 5946 14851 6997 7854 13756 6638 7118
7159 3368 3791 9142 4626 4516 6855 3251 3604
24814 11968 12846 37677 18634 19043 32530 15674 16856
4500 2039 2461 5037 2349 2688 4559 2159 2400
3387 1600 1787 3736 1759 1977 3296 1576 1720
1934 900 1034 1847 858 989 * * *
15580 7803 7777 18072 8881 9191 15462 7374 8088
51
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

1.5. Populaţia localităţilor rurale pe sexe şi după naţionalitatea care predomină


Население сельских населенных пунктов по полу и преобладающей национальности
Population of rural localities by sex and predominant nationality
persoane / человек / persons
Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality

Total / Всего / Total 2077677 1015991 1061686 moldoveni 83,7

Municipii
Муниципии / Municipalities
Chişinău 68014 33478 34536 moldoveni 87,5
Dobrogea 3279 1567 1712 moldoveni 81,7
Revaca 976 466 510 moldoveni 97,4
Băcioi 8644 4324 4320 moldoveni 96,6
Brăila 905 453 452 moldoveni 96,9
Frumuşica 555 277 278 moldoveni 97,5
Străisteni 514 250 264 moldoveni 95,1
Condriţa 658 349 309 moldoveni 85,0
Ghidighici 5094 2494 2600 moldoveni 95,2
Truşeni 7546 3653 3893 moldoveni 78,4
Dumbrava 406 206 200 moldoveni 79,3
Bubuieci 5444 2609 2835 moldoveni 80,6
Bîc 1074 525 549 moldoveni 96,6
Humuleşti 230 117 113 moldoveni 91,3
Budeşti 4497 2201 2296 moldoveni 94,0
Văduleni 539 257 282 moldoveni 79,2
Coloniţa 3340 1593 1747 moldoveni 89,5
Cruzeşti 1619 796 823 moldoveni 97,8
Ceroborta 36 19 17 moldoveni 83,3
Tohatin 2098 1022 1076 moldoveni 91,2
Buneţi 57 28 29 moldoveni 66,7
ucraineni 28,1
Cheltuitori 332 163 169 moldoveni 95,2
Ciorescu 5525 2733 2792 moldoveni 78,8
Făureşti 466 223 243 moldoveni 98,5
Goian 1105 889 216 moldoveni 78,7
Grătieşti 4689 2272 2417 moldoveni 93,9
Hulboaca 1553 750 803 moldoveni 97,0
Stăuceni 6204 2942 3262 moldoveni 77,6
Goianul Nou 629 300 329 moldoveni 64,9
ucraineni 24,2

Bălţi 4892 2387 2505 moldoveni 82,6


Elizaveta 3523 1723 1800 moldoveni 97,8
Sadovoe 1369 664 705 ucraineni 43,6
moldoveni 43,4

* Se indică naţionalităţile cu ponderi de 20% + din numărul populaţiei localităţii


Указываются национальности, доли которых 20% + от численности населения в населенном пункте
Are shown the nationalities whoze a percentaget is 20% + of the population number of the locality
52
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Raioane / Районы / Counties

Anenii Noi 73352 35946 37406 moldoveni 87,8


Albiniţa 370 181 189 moldoveni 53,5
ucraineni 22,7
Beriozchi 647 316 331 moldoveni 41,6
ucraineni 36,0
Hîrbovăţul Nou 484 234 250 moldoveni 95,0
Ruseni 1090 515 575 moldoveni 61,1
Socoleni 514 249 265 moldoveni 69,6
Botnăreşti 898 448 450 moldoveni 97,1
Salcia 194 90 104 moldoveni 96,9
Bulboaca 5095 2490 2605 moldoveni 87,1
Calfa 1600 774 826 moldoveni 96,1
Calfa Nouă 197 99 98 moldoveni 100,0
Chetrosu 1974 943 1031 moldoveni 75,3
Todireşti 1843 885 958 moldoveni 93,6
Chirca 1668 816 852 moldoveni 93,3
Botnăreştii Noi 142 76 66 moldoveni 67,6
ucraineni 24,6
Ciobanovca 1072 520 552 moldoveni 64,4
Balmaz 163 81 82 moldoveni 71,8
ucraineni 23,9
Mirnoe 205 103 102 moldoveni 41,0
ucraineni 34,6
ruşi 22,4
Troiţa Nouă 493 217 276 ucraineni 53,3
moldoveni 34,5
Cobusca Nouă 1701 835 866 moldoveni 94,1
Cobusca Veche 2079 1015 1064 moldoveni 98,6
Floreşti 216 110 106 moldoveni 100,0
Delacău 2240 1106 1134 moldoveni 96,5
Floreni 3713 1800 1913 moldoveni 89,7
Geamăna 3401 1715 1686 moldoveni 95,9
Batîc 32 17 15 moldoveni 37,5
ucraineni 31,3
ruşi 31,3
Gura Bîcului 3427 1676 1751 moldoveni 96,1
Hîrbovăţ 5447 2633 2814 moldoveni 98,2
Maximovca 1783 901 882 ucraineni 46,6
moldoveni 40,5
Mereni 6174 3036 3138 moldoveni 94,0
Merenii Noi 1512 738 774 moldoveni 82,7
Ochiul Roş 376 180 196 ucraineni 55,9
moldoveni 31,4
Picus 101 44 57 ucraineni 46,5
bulgari 23,8
moldoveni 20,8

53
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Puhăceni 3775 1859 1916 moldoveni 97,1
Roşcani 2563 1258 1305 moldoveni 94,3
Speia 2837 1393 1444 moldoveni 94,4
Şerpeni 3585 1792 1793 moldoveni 98,9
Teliţa 1187 596 591 moldoveni 96,6
Teliţa Nouă 19 12 7 moldoveni 100,0
Ţînţăreni 2867 1401 1466 moldoveni 96,4
Creţoaia 458 220 238 ucraineni 49,6
moldoveni 40,4
Varniţa 4210 2081 2129 moldoveni 80,3
Zolotievca 585 284 301 ucraineni 58,5
moldoveni 32,1
Larga 311 156 155 ucraineni 49,8
moldoveni 38,6
Nicolaevca 104 51 53 ucraineni 60,6
moldoveni 28,8

Basarabeasca 17786 8795 8991 moldoveni 94,2


Abaclia 5519 2677 2842 moldoveni 97,6
Başcalia 3903 1953 1950 moldoveni 98,4
Carabetovca 1840 904 936 moldoveni 97,7
Iordanovca 930 455 475 moldoveni 98,1
Iserlia 884 454 430 moldoveni 41,2
bulgari 23,0
Bogdanovca 52 22 30 moldoveni 57,7
Carabiber 82 41 41 găgăuzi 63,4
moldoveni 22,0
Ivanovca 187 98 89 moldoveni 52,9
ucraineni 30,5
Sadaclia 4389 2191 2198 moldoveni 98,1

Briceni 63797 30133 33664 moldoveni 76,9


ucraineni 21,4
Balasineşti 2472 1197 1275 moldoveni 96,8
Beleavinţi 2274 1066 1208 ucraineni 56,3
moldoveni 41,9
Bălcăuţi 693 298 395 ucraineni 79,8
Bocicăuţi 38 16 22 ucraineni 89,5
Berlinţi 1559 675 884 ucraineni 87,0
Caracuşenii Noi 546 258 288 ucraineni 85,0
Bogdăneşti 509 244 265 ucraineni 80,7
Bezeda 560 275 285 ucraineni 77,7
Grimeşti 224 106 118 ucraineni 89,3
Bulboaca 1020 499 521 moldoveni 93,9
Caracuşenii Vechi 4198 2012 2186 moldoveni 98,5
Colicăuţi 2486 1176 1310 moldoveni 97,1

54
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Trestieni 522 255 267 ucraineni 58,4
moldoveni 37,9
Corjeuţi 7570 3724 3846 moldoveni 98,2
Coteala 2022 952 1070 moldoveni 98,3
Cotiujeni 3505 1671 1834 moldoveni 96,9
Criva 1583 725 858 moldoveni 93,5
Drepcăuţi 2570 1142 1428 moldoveni 96,4
Grimăncăuţi 4210 2029 2181 moldoveni 98,0
Halahora de Sus 1147 523 624 ucraineni 91,8
Chirilovca 10 5 5 ucraineni 90,0
Halahora de Jos 432 197 235 ucraineni 82,2
Hlina 1051 494 557 moldoveni 96,7
Larga 5062 2379 2683 moldoveni 97,4
Pavlovca 18 8 10 moldoveni 72,2
ucraineni 22,2
Mărcăuţi 1571 718 853 moldoveni 52,1
ucraineni 41,6
Mărcăuţii Noi 46 20 26 ucraineni 69,6
Medveja 1661 761 900 ucraineni 89,6
Slobozia-Medveja 51 22 29 ucraineni 92,2
Mihăileni 466 220 246 ucraineni 87,3
Grozniţa 395 182 213 ucraineni 93,2
Pererita 1844 882 962 moldoveni 97,1
Slobozia-Şirăuţi 1105 535 570 ucraineni 84,8
Şirăuţi 2407 1139 1268 moldoveni 96,6
Tabani 3131 1450 1681 moldoveni 97,6
Teţcani 2776 1333 1443 ucraineni 91,0
Trebisăuţi 2063 945 1118 moldoveni 96,9

Cahul 83743 41108 42635 moldoveni 83,4


Cotihana 1317 642 675 moldoveni 97,4
Alexanderfeld 1454 711 743 moldoveni 48,1
Alexandru Ioan Cuza 2653 1277 1376 moldoveni 90,2
Andruşul de Jos 2125 1033 1092 moldoveni 99,2
Andruşul de Sus 1769 889 880 moldoveni 98,4
Badicul Moldovenesc 1355 673 682 moldoveni 94,7
Baurci-Moldoveni 2226 1062 1164 moldoveni 96,5
Borceag 1602 777 825 moldoveni 90,1
Brînza 2618 1293 1325 moldoveni 95,5
Bucuria 791 368 423 moldoveni 71,9
Tudoreşti 106 47 59 moldoveni 97,2
Burlacu 1835 935 900 moldoveni 92,1
Spicoasa 252 129 123 moldoveni 98,4
Burlăceni 2248 1086 1162 găgăuzi 45,7
moldoveni 32,1
Greceni 135 67 68 găgăuzi 41,5
moldoveni 36,3

55
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Chioselia Mare 745 367 378 moldoveni 95,2
Frumuşica 859 411 448 moldoveni 96,2
Cîşliţa-Prut 1271 594 677 moldoveni 96,9
Colibaşi 6021 2962 3059 moldoveni 87,9
Crihana Veche 4189 2020 2169 moldoveni 97,2
Cucoara 1203 598 605 moldoveni 90,2
Chircani 768 365 403 moldoveni 95,6
Doina 1216 610 606 moldoveni 55,8
ucraineni 20,9
Iasnaia Poleana 146 77 69 moldoveni 71,2

Rumeanţev 457 210 247 ucraineni 53,4


moldoveni 37,2
Găvănoasa 1296 641 655 moldoveni 52,5
ucraineni 27,3
Nicolaevca 748 374 374 moldoveni 40,0
găgăuzi 30,5
ucraineni 23,0
Vladimirovca 342 177 165 moldoveni 47,7
găgăuzi 33,0
Giurgiuleşti 2995 1485 1510 moldoveni 96,7
Huluboaia 1011 494 517 moldoveni 46,3
ucraineni 25,9
Iujnoe 764 386 378 moldoveni 65,3
ucraineni 20,3
Larga Nouă 1140 570 570 moldoveni 63,2
bulgari 32,1
Larga Veche 396 196 200 moldoveni 99,0
Lebedenco 796 386 410 moldoveni 41,5
ucraineni 38,9
Hutulu 429 202 227 ucraineni 49,0
moldoveni 31,9
Ursoaia 1263 621 642 moldoveni 57,6
bulgari 38,2
Lopăţica 755 359 396 bulgari 47,2
moldoveni 27,0
Luceşti 650 314 336 ucraineni 57,7
moldoveni 25,4
Manta 2917 1463 1454 moldoveni 97,4
Paşcani 1060 538 522 moldoveni 96,2
Moscovei 3035 1493 1542 moldoveni 35,9
bulgari 33,7
Trifeştii Noi 432 211 221 moldoveni 75,9
Pelinei 2217 1137 1080 moldoveni 92,1
Sătuc 111 55 56 moldoveni 94,6
Roşu 2885 1392 1493 moldoveni 94,1
Slobozia Mare 5960 2893 3067 moldoveni 92,8

56
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Taraclia de Salcie 1724 872 852 moldoveni 97,9
Tartaul de Salcie 862 435 427 moldoveni 94,5
Tătăreşti 2156 1093 1063 moldoveni 95,2
Vadul lui Isac 2950 1432 1518 moldoveni 97,6
Văleni 3021 1476 1545 moldoveni 98,0
Zîrneşti 1908 947 961 moldoveni 87,9
Paicu 505 238 267 moldoveni 92,1
Treteşti 54 25 29 moldoveni 96,3

Cantemir 56129 28197 27932 moldoveni 89,1


Antoneşti 1042 515 527 moldoveni 73,3
bulgari 24,7
Leca 484 231 253 moldoveni 96,9
Baimaclia 2603 1300 1303 moldoveni 95,4
Acui 547 272 275 moldoveni 92,3
Suhat 323 165 158 moldoveni 100,0
Cania 2816 1404 1412 moldoveni 93,3
Iepureni 897 463 434 moldoveni 98,3
Capaclia 2140 1052 1088 moldoveni 97,9
Chioselia 1549 764 785 moldoveni 99,1
Ţărăncuţa 852 429 423 moldoveni 93,4
Ciobalaccia 1008 501 507 moldoveni 93,9
Flocoasa 684 350 334 moldoveni 96,8
Victorovca 1322 661 661 bulgari 59,4
moldoveni 36,9
Cîietu 854 427 427 moldoveni 91,3
Dimitrova 448 219 229 moldoveni 67,2
bulgari 30,6
Cîrpeşti 2537 1285 1252 moldoveni 98,3
Cîşla 601 297 304 ucraineni 64,9
moldoveni 30,8
Şofranovca 89 39 50 moldoveni 88,8
Cociulia 3620 1851 1769 moldoveni 92,3
Coştangalia 1070 544 526 moldoveni 98,8
Enichioi 936 459 477 moldoveni 97,9
Bobocica 344 170 174 moldoveni 96,2
Floricica 254 124 130 moldoveni 97,6
Ţolica 383 190 193 moldoveni 53,3
bulgari 35,5
Goteşti 4044 2030 2014 moldoveni 86,3
Constantineşti 434 208 226 moldoveni 98,2
Haragîş 988 490 498 moldoveni 99,5
Lărguţa 2780 1416 1364 moldoveni 99,0
Lingura 1284 660 624 moldoveni 99,1
Crăciun 322 172 150 moldoveni 99,7
Popovca 6 4 2 moldoveni 100,0
Pleşeni 1199 611 588 moldoveni 98,1

57
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Hănăseni 1611 825 786 moldoveni 98,7
Tătărăşeni 305 146 159 moldoveni 98,7
Plopi 789 409 380 moldoveni 69,2
Alexandrovca 87 37 50 moldoveni 95,4
Hîrtop 450 214 236 moldoveni 97,1
Taraclia 342 169 173 bulgari 63,7
moldoveni 29,2
Porumbeşti 1648 827 821 moldoveni 98,7
Sadîc 2137 1080 1057 moldoveni 97,3
Taraclia 227 112 115 moldoveni 60,8
găgăuzi 30,0
Stoianovca 1372 703 669 bulgari 76,9
Şamalia 1072 534 538 moldoveni 98,4
Tartaul 1975 1023 952 moldoveni 97,7
Toceni 889 462 427 moldoveni 94,9
Vîlcele 405 204 201 moldoveni 98,0
Ţiganca 1724 858 866 moldoveni 97,0
Ghioltosu 921 456 465 moldoveni 79,9
Ţiganca Nouă 112 50 62 moldoveni 98,2
Vişniovca 1603 785 818 moldoveni 76,1

Călăraşi 60559 29877 30682 moldoveni 93,1


Oricova 144 73 71 moldoveni 95,1
Bahmut 1226 610 616 moldoveni 97,1
Bahmut, loc.st.c.f. 741 361 380 moldoveni 96,0
Bravicea 3155 1509 1646 moldoveni 97,5
Buda 799 386 413 moldoveni 93,7
Ursari 285 145 140 ţigani 81,8
Căbăieşti 1102 537 565 moldoveni 98,5
Dereneu 1119 539 580 moldoveni 98,1
Bularda 149 79 70 moldoveni 98,0
Duma 104 58 46 moldoveni 100,0
Frumoasa 660 337 323 moldoveni 98,6
Hirova 1589 771 818 moldoveni 98,2
Hîrjauca 747 375 372 ucraineni 69,9
moldoveni 25,8
Leordoaia 371 189 182 moldoveni 90,0
Mîndra 803 385 418 ucraineni 85,1
Palanca 956 468 488 ucraineni 81,1
Hogineşti 1830 893 937 moldoveni 98,9
Horodişte 2794 1381 1413 moldoveni 97,0
Meleşeni 1592 796 796 moldoveni 96,8
Nişcani 1854 914 940 moldoveni 96,7
Onişcani 1334 684 650 moldoveni 96,6
Hîrbovăţ 792 398 394 moldoveni 90,3
Sverida 84 41 43 moldoveni 94,0
Păuleşti 1015 503 512 moldoveni 98,7

58
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Peticeni 1211 614 597 moldoveni 97,9
Pituşca 3212 1562 1650 moldoveni 97,7
Pîrjolteni 1786 894 892 moldoveni 99,3
Răciula 2054 993 1061 moldoveni 98,4
Parcani 550 276 274 moldoveni 98,4
Rădeni 1741 895 846 moldoveni 98,3
Sadova 2730 1309 1421 moldoveni 93,4
Săseni 1758 855 903 moldoveni 94,2
Bahu 557 283 274 moldoveni 86,4
Sipoteni 7370 3654 3716 moldoveni 96,4
Podul Lung 13 9 4 moldoveni 100,0
Temeleuţi 1412 716 696 moldoveni 97,7
Tuzara 803 390 413 moldoveni 95,5
Novaci 819 392 427 moldoveni 98,8
Seliştea Nouă 1393 677 716 moldoveni 95,3
Ţibirica 2431 1213 1218 moldoveni 99,6
Vălcineţ 4165 2063 2102 moldoveni 95,0
Vărzăreştii Noi 1309 650 659 moldoveni 97,4

Căuseni 68671 33772 34899 moldoveni 89,2


Căinari, loc.st.c.f. 326 153 173 moldoveni 75,5
Baccealia 1712 853 859 moldoveni 96,7

Tricolici 69 28 41 ucraineni 50,7


moldoveni 36,2
Baimaclia 1966 981 985 moldoveni 95,4
Surchiceni 605 286 319 moldoveni 96,2
Chircăieşti 3523 1739 1784 moldoveni 97,1
Chircăieştii Noi 1084 543 541 moldoveni 91,2
Baurci 556 275 281 găgăuzi 66,5
moldoveni 32,0
Ciufleşti 1319 675 644 moldoveni 98,2
Cîrnăţeni 2834 1402 1432 moldoveni 97,9
Cîrnăţenii Noi 1454 745 709 moldoveni 87,6
Sălcuţa Nouă 359 183 176 moldoveni 96,9
Copanca 5013 2443 2570 moldoveni 76,8
ruşi 20,6
Coşcalia 2223 1126 1097 moldoveni 96,7
Florica 300 145 155 moldoveni 99,0
Plop 276 138 138 moldoveni 97,8
Fîrlădeni 4515 2187 2328 moldoveni 98,0
Fîrlădenii Noi 345 157 188 moldoveni 98,6
Grădiniţa 720 365 355 moldoveni 52,6
ruşi 30,7
Leuntea 480 208 272 ruşi 43,3
moldoveni 32,5
ucraineni 22,7

59
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Valea Verde 125 66 59 moldoveni 51,2
ruşi 33,6
Grigorievca 1254 589 665 ucraineni 47,8
moldoveni 43,8
Hagimus 2730 1303 1427 moldoveni 89,0
Opaci 3516 1743 1773 moldoveni 87,7
Pervomaisc 677 329 348 moldoveni 50,7
Constantinovca 762 389 373 bulgari 76,2
Plop-Ştiubei 1789 897 892 moldoveni 98,8
Săiţi 2277 1120 1157 moldoveni 97,4
Sălcuţa 4496 2224 2272 moldoveni 89,3
Taraclia 4280 2097 2183 moldoveni 96,8
Tănătari 2868 1392 1476 moldoveni 90,6
Tănătarii Noi 411 199 212 moldoveni 98,5
Ştefăneşti 142 66 76 moldoveni 100,0
Ursoaia Nouă 200 100 100 moldoveni 100,0
Tocuz 4442 2217 2225 moldoveni 99,4
Ucrainca 1720 858 862 moldoveni 94,1
Zviozdocica 34 16 18 ruşi 76,5
moldoveni 20,6
Ursoaia 2612 1259 1353 moldoveni 79,5
Zaim 4511 2198 2313 moldoveni 98,3
Marianca de Sus 100 53 47 moldoveni 64,0
ruşi 24,0
Zaim, loc.st.c.f. 46 25 21 moldoveni 76,1

Cimişlia 48067 23681 24386 moldoveni 87,4


Bogdanovca Nouă 233 121 112 ucraineni 75,1
Bogdanovca Veche 1353 663 690 ucraineni 89,8
Dimitrovca 336 173 163 bulgari 63,4
moldoveni 26,8
Albina 879 430 449 ucraineni 65,1
moldoveni 29,9
Fetiţa 436 220 216 moldoveni 95,9
Mereni 816 422 394 moldoveni 98,3
Batîr 2566 1272 1294 moldoveni 98,6
Cenac 2098 1037 1061 moldoveni 96,2
Ciucur-Mingir 1944 953 991 moldoveni 97,6
Codreni 491 251 240 moldoveni 98,6
Zloţi, loc.st.c.f. 231 115 116 moldoveni 85,3
Ecaterinovca 1130 561 569 moldoveni 76,5
Coştangalia 776 388 388 moldoveni 98,3
Gradişte 1988 1012 976 moldoveni 98,4
Iurievca 526 245 281 moldoveni 73,6
ucraineni 22,4
Gura Galbenei 5500 2724 2776 moldoveni 98,9
Hîrtop 2011 982 1029 moldoveni 92,6

60
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Ialpug 340 180 160 moldoveni 95,6
Prisaca 88 41 47 moldoveni 69,3
ucraineni 22,7
Ialpujeni 1209 587 622 moldoveni 98,3
Marienfeld 646 306 340 moldoveni 98,1
Ivanovca Nouă 956 480 476 moldoveni 99,5
Javgur 1627 798 829 moldoveni 99,1
Artimonovca 62 23 39 moldoveni 64,5
ucraineni 29,0
Maximeni 490 238 252 bulgari 52,7
moldoveni 37,8
Lipoveni 1440 734 706 moldoveni 98,8
Munteni 554 264 290 moldoveni 99,5
Schinoşica 113 50 63 moldoveni 99,1
Mihailovca 3371 1591 1780 moldoveni 73,9
Porumbrei 1380 687 693 moldoveni 98,5
Sagaidacul Nou 252 127 125 moldoveni 98,4
Sagaidac 2453 1219 1234 moldoveni 99,5
Satul Nou 2201 1091 1110 moldoveni 98,6
Selemet 3803 1843 1960 moldoveni 98,3
Suric 871 429 442 moldoveni 98,7
Topala 896 425 471 moldoveni 95,1
Troiţcoe 1242 614 628 ruşi 72,1
Valea Perjei 759 385 374 moldoveni 56,9
bulgari 33,5

Criuleni 65116 31879 33237 moldoveni 93,6


Ohrincea 1012 503 509 moldoveni 99,2
Zolonceni 192 96 96 moldoveni 95,3
Bălăbăneşti 2081 1026 1055 moldoveni 95,1
Mălăieşti 462 215 247 moldoveni 99,4
Mălăieştii Noi 1011 515 496 moldoveni 99,4
Bălţata 1312 641 671 ucraineni 62,7
moldoveni 29,1
Bălţata de Sus 68 32 36 ucraineni 63,2
moldoveni 33,8
Sagaidac 370 174 196 ucraineni 85,9
Sagaidacul de Sus 31 16 15 ucraineni 58,1
moldoveni 32,3
Boşcana 2729 1376 1353 moldoveni 97,2
Mărdăreuca 651 309 342 moldoveni 99,5
Cimişeni 2868 1411 1457 moldoveni 98,9
Corjova 2589 1242 1347 moldoveni 98,8
Coşerniţa 1444 697 747 moldoveni 95,7
Cruglic 2848 1439 1409 moldoveni 99,1
Dolinnoe 877 426 451 ucraineni 70,9
moldoveni 20,3

61
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Valea Coloniţei 147 61 86 ucraineni 62,6
moldoveni 28,6
Valea Satului 99 51 48 ucraineni 47,5
moldoveni 44,4
Drăsliceni 1607 776 831 moldoveni 95,0
Logăneşti 196 95 101 moldoveni 88,8
Ratuş 1226 578 648 moldoveni 80,7
Dubăsarii Vechi 6050 2941 3109 moldoveni 97,7
Hîrtopul Mare 2483 1237 1246 moldoveni 99,0
Hîrtopul Mic 1417 690 727 moldoveni 99,4
Hruşova 1064 525 539 moldoveni 95,0
Chetroasa 150 73 77 moldoveni 100,0
Ciopleni 1180 553 627 moldoveni 99,1
Işnovăţ 1580 790 790 moldoveni 99,6
Izbişte 3017 1498 1519 moldoveni 99,4
Jevreni 1388 662 726 moldoveni 96,6
Maşcăuţi 4103 1998 2105 moldoveni 98,4
Măgdăceşti 4601 2285 2316 moldoveni 92,0
Micleşti 1468 735 733 moldoveni 98,8
Steţcani 890 430 460 moldoveni 99,2
Oniţcani 2089 1011 1078 moldoveni 95,9
Paşcani 890 424 466 moldoveni 98,1
Porumbeni 1441 702 739 moldoveni 82,9
Răculeşti 1109 560 549 moldoveni 98,9
Bălăşeşti 732 351 381 moldoveni 99,0
Rîşcova 1087 515 572 moldoveni 95,6
Slobozia-Duşca 2655 1285 1370 moldoveni 97,2
Zăicana 1902 935 967 moldoveni 98,9

Donduşeni 36641 17133 19508 moldoveni 84,3


Arioneşti 1596 732 864 moldoveni 96,9
Baraboi 3354 1579 1775 moldoveni 98,0
Briceni 897 413 484 moldoveni 98,1
Cernoleuca 2087 976 1111 moldoveni 98,6
Climăuţi 1228 567 661 moldoveni 96,3
Corbu 1619 776 843 moldoveni 95,4
Crişcăuţi 1348 622 726 moldoveni 97,8
Donduşeni 1695 801 894 moldoveni 95,7
Elizavetovca 494 228 266 ucraineni 83,4
Boroseni 138 64 74 ucraineni 77,5
moldoveni 21,7
Frasin 1306 620 686 moldoveni 98,3
Caraiman 65 27 38 ucraineni 61,5
moldoveni 36,9
Codrenii Noi 719 353 366 ucraineni 50,3
moldoveni 44,5
Horodişte 1075 479 596 moldoveni 95,1

62
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Moşana 1749 823 926 ucraineni 93,4
Octeabriscoe 47 21 26 ucraineni 87,2
Pivniceni 728 331 397 moldoveni 96,2
Plop 1472 676 796 moldoveni 93,9
Pocrovca 1059 504 555 ruşi 95,2
Rediul Mare 1150 521 629 moldoveni 96,8
Scăieni 2037 966 1071 moldoveni 98,9
Sudarca 1499 694 805 moldoveni 98,1
Braicău 514 240 274 moldoveni 95,5
Teleşeuca 617 283 334 moldoveni 93,8
Teleşeuca Nouă 211 107 104 moldoveni 98,1
Tîrnova 4293 2017 2276 moldoveni 80,9
Briceva 305 140 165 ucraineni 61,0
moldoveni 33,4
Elenovca 8 5 3 ucraineni 50,0
moldoveni 37,5
Ţaul 3331 1568 1763 moldoveni 91,2

Drochia 70486 33519 36967 moldoveni 87,5


Antoneuca 479 230 249 moldoveni 98,1
Baroncea 1461 666 795 ucraineni 74,9
moldoveni 20,5
Baroncea Nouă 148 75 73 ucraineni 79,7
Chetrosu 5325 2569 2756 moldoveni 94,1
Cotova 3016 1454 1562 moldoveni 83,6
Măcăreuca 553 266 287 moldoveni 96,9
Dominteni 1402 670 732 moldoveni 98,1
Drochia 2843 1335 1508 moldoveni 98,2
Gribova 2175 1035 1140 moldoveni 91,7
Fîntîniţa 1397 656 741 moldoveni 98,2
Ghizdita, loc.st.c.f. 8 5 3 moldoveni 75,0
ucraineni 25,0
Hăsnăşenii Mari 1884 913 971 moldoveni 97,6
Hăsnăşenii Noi 1194 564 630 moldoveni 70,3
ucraineni 25,1
Lazo 542 259 283 moldoveni 98,0
Maramonovca 2666 1195 1471 ucraineni 88,3
Miciurin 1608 761 847 moldoveni 65,9
ucraineni 29,9
Mîndîc 3402 1584 1818 moldoveni 98,1
Moara de Piatră 1659 776 883 moldoveni 94,8
Nicoreni 3420 1631 1789 moldoveni 98,7
Ochiul Alb 3089 1499 1590 moldoveni 98,5
Palanca 328 153 175 moldoveni 98,2
Holoşniţa Nouă 176 86 90 moldoveni 98,3
Şalvirii Noi 397 201 196 moldoveni 91,2
Pеlinia 7538 3526 4012 moldoveni 99,1

63
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Pervomaiscoe 814 368 446 ucraineni 74,2
Sergheuca 83 38 45 moldoveni 95,2
Petreni 1077 510 567 moldoveni 99,2
Popeştii Noi 102 47 55 moldoveni 100,0
Popeştii de Jos 1902 930 972 moldoveni 98,7
Popeştii de Sus 1784 863 921 moldoveni 98,4
Sofia 4823 2298 2525 moldoveni 97,8
Şalvirii Vechi 518 254 264 ucraineni 77,0
Ceapaevca 338 180 158 ucraineni 81,1
Iliciovca 226 110 116 moldoveni 92,9
Şuri 3964 1899 2065 moldoveni 98,6
Şurii Noi 650 327 323 moldoveni 97,7
Ţarigrad 4655 2246 2409 moldoveni 98,7
Zguriţa 2840 1340 1500 moldoveni 67,3
ucraineni 27,3

Dubăsari 34015 16756 17259 moldoveni 96,0


Cocieri 4151 2092 2059 moldoveni 92,1
Vasilievca 185 95 90 moldoveni 99,5
Corjova 2055 947 1108 moldoveni 84,3
Mahala 1176 566 610 moldoveni 81,8
Coşniţa 4996 2500 2496 moldoveni 96,6
Pohrebea 703 332 371 moldoveni 98,9
Doroţcaia 3206 1579 1627 moldoveni 98,5
Holercani 2522 1258 1264 moldoveni 98,7
Marcăuţi 730 348 382 moldoveni 99,2
Molovata 2936 1467 1469 moldoveni 99,3
Molovata Nouă 1851 902 949 moldoveni 98,5
Oxentea 2794 1382 1412 moldoveni 98,4
Pîrîta 3415 1659 1756 moldoveni 97,6
Ustia 3295 1629 1666 moldoveni 98,3

Edineţ 58325 27572 30753 moldoveni 77,5


Alexăndreni 1328 637 691 moldoveni 95,8
Gordineştii Noi 340 166 174 moldoveni 97,4
Chetroşica Veche 817 391 426 moldoveni 85,9
Chiurt 828 390 438 moldoveni 96,6
Alexeevca 731 330 401 ucraineni 61,8
moldoveni 32,3
Bădragii Noi 1234 589 645 moldoveni 98,8
Bădragii Vechi 750 353 397 moldoveni 95,3
Bleşteni 998 453 545 moldoveni 97,5
Volodeni 796 374 422 moldoveni 96,4
Brătuşeni 4823 2291 2532 ucraineni 74,6
Brătuşenii Noi 609 306 303 ucraineni 86,5
Brînzeni 1538 737 801 moldoveni 92,5
Burlăneşti 1407 649 758 moldoveni 97,7

64
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Buzdugeni 389 194 195 moldoveni 99,0
Cepeleuţi 1190 529 661 moldoveni 93,6
Rîngaci 225 101 124 ucraineni 59,1
moldoveni 39,1
Vancicăuţi 79 35 44 moldoveni 96,2
Chetroşica Nouă 1237 604 633 moldoveni 95,6
Constantinovca 594 284 310 ucraineni 79,5
Iachimeni 29 16 13 ucraineni 72,4
moldoveni 27,6
Corpaci 1267 599 668 moldoveni 97,2
Cuconeştii Noi 2080 1002 1078 ucraineni 51,3
moldoveni 46,1
Cuconeştii Vechi 1 1 - moldoveni 100,0
Feteşti 3003 1485 1518 moldoveni 98,1
Gaşpar 1335 625 710 moldoveni 70,3
ucraineni 27,6
Goleni 1239 555 684 ucraineni 70,5
moldoveni 25,4
Gordineşti 3265 1599 1666 moldoveni 99,3
Hancăuţi 1122 537 585 moldoveni 98,6
Hincăuţi 1122 512 610 moldoveni 92,4
Clişcăuţi 204 92 112 ucraineni 94,1
Poiana 343 153 190 ucraineni 81,9
Hlinaia 1921 908 1013 moldoveni 97,4
Lopatnic 1401 682 719 moldoveni 96,8
Parcova 1515 693 822 moldoveni 95,8
Fîntîna Albă 806 397 409 moldoveni 95,9
Rotunda 1479 698 781 moldoveni 97,4
Hlinaia Mică 51 25 26 moldoveni 74,5
ucraineni 23,5
Ruseni 2052 926 1126 moldoveni 97,6
Slobodca 78 34 44 ruşi 92,3
Stolniceni 1504 711 793 ucraineni 85,4
Şofrîncani 2073 947 1126 ucraineni 65,2
moldoveni 30,0
Terebna 1517 728 789 moldoveni 98,3
Tîrnova 2050 968 1082 moldoveni 85,1
Trinca 3108 1507 1601 moldoveni 97,4
Viişoara 1421 668 753 moldoveni 99,2
Zăbriceni 1230 536 694 moldoveni 94,1
Oneşti 1196 555 641 moldoveni 97,2

Făleşti 75389 36522 38867 moldoveni 86,0


Albineţul Vechi 2183 1071 1112 moldoveni 95,5
Albineţul Nou 205 95 110 moldoveni 50,7
ucraineni 47,3
Rediul de Jos 271 123 148 moldoveni 98,5

65
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Rediul de Sus 114 51 63 moldoveni 98,2
Bocani 1419 696 723 moldoveni 99,6
Catranîc 1397 673 724 moldoveni 97,9
Călineşti 2821 1381 1440 moldoveni 98,3
Călugăr 2178 1072 1106 moldoveni 97,1
Frumuşica 476 232 244 moldoveni 98,5
Socii Noi 345 164 181 ucraineni 67,5
moldoveni 25,5
Socii Vechi 41 22 19 moldoveni 100,0
Chetriş 1697 837 860 moldoveni 99,4
Ciolacu Nou 1205 566 639 ucraineni 77,8
Ciolacu Vechi 993 492 501 moldoveni 98,3
Făgădău 601 284 317 ucraineni 57,4
moldoveni 39,1
Pocrovca 163 75 88 moldoveni 50,9
ucraineni 48,5
Şoltoaia 263 125 138 moldoveni 84,8
Egorovca 969 441 528 ruşi 73,7
Catranîc, loc.st.c.f. 812 391 421 ucraineni 54,7
moldoveni 34,1
Ciuluc 187 87 100 ucraineni 70,6
Făleştii Noi 2100 1002 1098 moldoveni 97,1
Pietrosul Nou 273 139 134 moldoveni 100,0
Glinjeni 3439 1660 1779 moldoveni 98,8
Hiliuţi 2037 996 1041 moldoveni 97,0
Răuţelul Nou 222 103 119 moldoveni 71,6
Hînceşti 1155 552 603 moldoveni 99,0
Horeşti 904 464 440 moldoveni 97,7
Lucăceni 385 189 196 moldoveni 99,0
Unteni 167 87 80 moldoveni 98,8
Ilenuţa 1574 754 820 moldoveni 97,9
Işcălău 1092 524 568 moldoveni 50,8
ucraineni 46,6
Burghelea 660 322 338 moldoveni 99,7
Doltu 1073 526 547 moldoveni 99,1
Izvoare 2143 1070 1073 moldoveni 98,5
Logofteni 778 355 423 ucraineni 73,1
moldoveni 21,7
Moldoveanca 672 300 372 ucraineni 78,0
Mărăndeni 2877 1368 1509 moldoveni 99,1
Musteaţa 1602 793 809 moldoveni 99,5
Natalievca 565 269 296 ucraineni 82,1
Beleuţi 231 110 121 ucraineni 83,5
Comarovca 288 133 155 ucraineni 83,0
Ivanovca 19 10 9 ruşi 73,7
ucraineni 26,3
Popovca 981 475 506 ucraineni 81,3

66
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Ţapoc 147 75 72 ucraineni 71,4
moldoveni 24,5
Năvîrneţ 2750 1357 1393 moldoveni 98,3
Obreja Veche 2020 991 1029 moldoveni 99,7
Obreja Nouă 841 386 455 moldoveni 49,9
ucraineni 47,1
Pietrosu 798 382 416 moldoveni 99,4
Măgura 38 21 17 moldoveni 97,4
Măgura Nouă 140 63 77 moldoveni 96,4
Pînzăreni 1316 635 681 moldoveni 96,0
Pînzărenii Noi 77 39 38 ruşi 72,7
Pîrliţa 3392 1656 1736 moldoveni 96,3
Pompa 679 321 358 ucraineni 78,4
Pervomaisc 129 61 68 ucraineni 65,9
moldoveni 25,6
Suvorovca 455 227 228 ucraineni 63,7
moldoveni 33,2
Pruteni 1599 778 821 moldoveni 98,6
Cuzmenii Vechi 221 105 116 moldoveni 99,1
Drujineni 219 108 111 moldoveni 99,1
Valea Rusului 689 346 343 moldoveni 99,4
Răuţel 4090 1983 2107 moldoveni 90,3
Risipeni 1125 551 574 moldoveni 98,7
Bocşa 990 479 511 moldoveni 97,9
Sărata Veche 3171 1533 1638 moldoveni 99,6
Hitreşti 589 278 311 ucraineni 51,6
moldoveni 44,0
Sărata Nouă 843 414 429 moldoveni 97,9
Scumpia 3308 1600 1708 moldoveni 99,0
Hîrtop 138 63 75 moldoveni 58,0
ucraineni 40,6
Măgureanca 292 148 144 moldoveni 99,0
Nicolaevca 69 29 40 moldoveni 56,5
ucraineni 40,6
Taxobeni 1349 661 688 moldoveni 97,0
Hrubna Nouă 302 137 165 ruşi 58,6
moldoveni 39,1
Vrăneşti 36 16 20 moldoveni 100,0

Floreşti 72303 34865 37438 moldoveni 86,0


Alexeevca 735 332 403 ucraineni 53,3
moldoveni 36,2
Chirilovca 136 61 75 ucraineni 44,1
moldoveni 39,7
Dumitreni 585 286 299 moldoveni 97,8
Rădulenii Noi 55 29 26 moldoveni 58,2
ucraineni 38,2

67
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Băhrineşti 2370 1143 1227 moldoveni 99,4
Caşunca 2003 977 1026 moldoveni 99,5
Cerniţa 1098 531 567 moldoveni 99,1
Ciripcău 1326 659 667 moldoveni 99,2
Ciutuleşti 2307 1101 1206 moldoveni 98,7
Ion Vodă 333 164 169 moldoveni 99,1
Mărineşti 21 12 9 moldoveni 57,1
ucraineni 42,9
Sîrbeşti 473 229 244 moldoveni 99,4
Coşerniţa 1859 892 967 moldoveni 98,1
Cuhureştii de Jos 1835 870 965 moldoveni 98,9
Ţipordei 464 226 238 moldoveni 99,6
Cuhureştii de Sus 1621 794 827 moldoveni 96,4
Nicolaevca 248 118 130 moldoveni 64,5
ucraineni 30,6
Unchiteşti 451 206 245 moldoveni 96,7
Unchiteşti, loc.st.c.f. 121 60 61 moldoveni 65,3
ucraineni 33,1
Cunicea 3841 1791 2050 ruşi 64,4
ucraineni 30,4
Domulgeni 1496 737 759 moldoveni 98,7
Frumuşica 1558 718 840 moldoveni 96,9
Frumuşica Nouă 2 1 1 moldoveni 100,0
Ghindeşti 1528 743 785 moldoveni 95,2
Hîrtop 805 374 431 moldoveni 97,4
Ţîra 261 133 128 moldoveni 98,5
Ţîra, loc.st.c.f. 9 4 5 moldoveni 100,0
Gura Camencii 1566 736 830 moldoveni 96,9
Bobuleşti 831 398 433 moldoveni 97,5
Gvozdova 1141 553 588 moldoveni 99,6
Gura Căinarului 1700 794 906 moldoveni 98,0
Zarojeni 275 141 134 ucraineni 60,4
moldoveni 36,7
Iliciovca 1473 704 769 ucraineni 76,3
moldoveni 21,7
Maiscoe 346 158 188 ucraineni 77,2
Izvoare 991 488 503 moldoveni 97,1
Bezeni 318 143 175 moldoveni 99,4
Scăieni 502 228 274 moldoveni 99,6
Japca 1261 605 656 moldoveni 98,7
Bursuc 476 232 244 moldoveni 99,4
Lunga 1980 1001 979 moldoveni 91,5
Mărculeşti 866 417 449 moldoveni 95,5
Năpadova 1218 612 606 moldoveni 94,3
Nicolaevca 911 418 493 ucraineni 75,6
Valea Rădoaiei 170 76 94 ruşi 77,6
Prajila 2907 1419 1488 moldoveni 99,7

68
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Antonovca 81 39 42 ucraineni 48,1
moldoveni 46,9
Frunzeşti 66 26 40 moldoveni 69,7
Mihailovca 330 159 171 moldoveni 90,0
Prodăneşti 1099 517 582 ucraineni 60,8
moldoveni 36,7
Căpreşti 837 402 435 moldoveni 77,3
Putineşti 1836 862 974 moldoveni 98,6
Rădulenii Vechi 1575 742 833 moldoveni 98,8
Roşietici 656 322 334 moldoveni 97,7
Cenuşa 935 477 458 moldoveni 98,6
Roşieticii Vechi 799 389 410 moldoveni 98,6
Sănătăuca 2989 1435 1554 moldoveni 97,8
Sevirova 798 387 411 moldoveni 95,9
Ivanovca 472 209 263 ucraineni 74,8
moldoveni 21,4
Ştefăneşti 2224 1090 1134 moldoveni 97,3
Prodăneştii Vechi 258 126 132 moldoveni 99,2
Temeleuţi 1185 589 596 moldoveni 98,1
Tîrgul-Vertiujeni 1079 514 565 moldoveni 87,8
Trifăneşti 988 466 522 moldoveni 98,1
Alexandrovca 453 213 240 ucraineni 59,4
moldoveni 38,0
Vărvăreuca 3036 1519 1517 moldoveni 96,0
Stîrceni 36 17 19 moldoveni 100,0
Văscăuţi 1067 559 508 moldoveni 96,6
Făgădău 64 25 39 moldoveni 56,3
ucraineni 35,9
Octeabriscoe 207 96 111 moldoveni 51,2
ucraineni 45,4
Vertiujeni 1825 900 925 moldoveni 99,5
Zăluceni 935 471 464 moldoveni 98,2

Glodeni 50510 24286 26224 moldoveni 79,3


Stîrcea 320 152 168 polonezi 37,8
moldoveni 31,3
ucraineni 23,4
Balatina 3938 1914 2024 moldoveni 96,5
Clococenii Vechi 776 374 402 moldoveni 98,5
Lipovăţ 155 71 84 moldoveni 100,0
Tomeştii Noi 728 353 375 moldoveni 98,6
Tomeştii Vechi 40 21 19 moldoveni 92,5
Cajba 1671 790 881 moldoveni 96,3
Camenca 1221 593 628 moldoveni 97,7
Brînzeni 371 182 189 moldoveni 95,4
Buteşti 434 208 226 moldoveni 99,3
Moleşti 141 68 73 moldoveni 97,9

69
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Ciuciulea 3707 1776 1931 moldoveni 98,5
Cobani 2609 1282 1327 moldoveni 98,5
Cuhneşti 1829 816 1013 moldoveni 91,7
Bisericani 190 91 99 moldoveni 96,3
Cot 50 23 27 moldoveni 100,0
Movileni 969 483 486 moldoveni 96,9
Serghieni 36 15 21 moldoveni 97,2
Danu 3063 1461 1602 ucraineni 83,8
Camencuţa 117 60 57 ucraineni 81,2
Nicolaevca 336 158 178 ucraineni 91,4
Duşmani 2000 959 1041 moldoveni 95,5
Fundurii Noi 995 493 502 ucraineni 81,9
Fundurii Vechi 3519 1671 1848 moldoveni 96,9
Hîjdieni 3765 1780 1985 moldoveni 96,9
Iabloana 2858 1361 1497 ucraineni 50,5
moldoveni 47,4
Soroca 107 49 58 ucraineni 87,9
Limbenii Noi 1676 840 836 moldoveni 98,1
Limbenii Vechi 1861 888 973 moldoveni 98,2
Petrunea 2190 1092 1098 moldoveni 98,3
Sturzovca 4856 2306 2550 ucraineni 65,8
moldoveni 29,0
Ustia 1972 961 1011 moldoveni 98,7
Viişoara 1504 752 752 moldoveni 96,2
Moara Domnească 506 243 263 moldoveni 95,5

Hînceşti 104481 51759 52722 moldoveni 91,0


Bălceana 1832 894 938 moldoveni 99,0
Bobeica 675 330 345 moldoveni 98,8
Dahnovici 1157 575 582 moldoveni 99,7
Drăguşeni 1286 642 644 moldoveni 99,3
Boghiceni 2860 1431 1429 moldoveni 97,3
Bozieni 1986 954 1032 moldoveni 94,3
Dubovca 350 180 170 moldoveni 83,4
Bujor 3615 1808 1807 moldoveni 97,2
Buţeni 3512 1746 1766 moldoveni 99,6
Caracui 2581 1278 1303 moldoveni 98,9
Călmăţui 1508 751 757 moldoveni 97,5
Cărpineni 9954 4905 5049 moldoveni 96,8
Horjeşti 956 478 478 moldoveni 96,5
Căţeleni 1362 686 676 moldoveni 99,5
Cioara 2362 1153 1209 moldoveni 98,4
Ciuciuleni 5111 2502 2609 moldoveni 98,9
Cotul Morii 1680 845 835 români 69,3
moldoveni 30,0
Sărăteni 619 312 307 români 95,6

70
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Crasnoarmeiscoe 2359 1137 1222 ucraineni 66,0
moldoveni 31,9
Tălăieşti 2166 1064 1102 moldoveni 52,0
ucraineni 46,0
Dancu 1605 786 819 moldoveni 91,6
Drăguşenii Noi 1913 981 932 moldoveni 99,5
Horodca 346 185 161 moldoveni 99,7
Fîrlădeni 1010 509 501 moldoveni 99,3
Fundul Galbenei 2507 1252 1255 moldoveni 99,1
Ivanovca 656 315 341 ucraineni 59,3
moldoveni 37,5
Costeşti 349 177 172 ucraineni 51,9
moldoveni 46,1
Frasin 51 28 23 ucraineni 74,5
moldoveni 25,5
Lăpuşna 5640 2747 2893 moldoveni 98,5
Anini 197 97 100 moldoveni 90,4
Rusca 425 61 364 moldoveni 69,6
Leuşeni 2166 1117 1049 moldoveni 97,1
Feteasca 157 82 75 moldoveni 100,0
Logăneşti 4119 2085 2034 moldoveni 98,8
Mereşeni 2120 1071 1049 moldoveni 92,0
Sărata-Mereşeni 665 325 340 ucraineni 58,3
moldoveni 35,3
Mingir 4995 2483 2512 moldoveni 95,6
Semionovca 44 21 23 moldoveni 97,7
Mireşti 915 451 464 moldoveni 98,7
Chetroşeni 359 181 178 moldoveni 97,5
Negrea 1985 989 996 moldoveni 98,5
Nemţeni 1877 906 971 moldoveni 99,1
Obileni 1439 713 726 moldoveni 99,2
Oneşti 1259 631 628 moldoveni 82,6
Strîmbeni 282 138 144 moldoveni 95,4
Paşcani 1464 748 716 moldoveni 97,8
Pereni 1331 681 650 moldoveni 98,6
Pervomaiscoe 783 374 409 moldoveni 97,6
Pogăneşti 1462 761 701 moldoveni 96,4
Marchet 155 77 78 moldoveni 98,7
Sărata-Galbenă 4790 2371 2419 moldoveni 73,8
ucraineni 24,4
Brătianovca 414 216 198 moldoveni 94,4
Cărpineanca 199 88 111 moldoveni 75,4
ucraineni 20,6
Coroliovca 91 43 48 ucraineni 46,2
moldoveni 34,1
Valea Florii 201 101 100 moldoveni 79,1
Secăreni 663 357 306 moldoveni 99,5

71
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Corneşti 571 291 280 moldoveni 99,1
Secărenii Noi 324 163 161 moldoveni 96,9
Sofia 1464 725 739 moldoveni 99,1
Stolniceni 1953 955 998 moldoveni 91,1
Şipoteni 842 393 449 moldoveni 99,0
Voinescu 2762 1413 1349 moldoveni 99,7

Ialoveni 82663 40785 41878 moldoveni 94,6


Bardar 5010 2495 2515 moldoveni 94,4
Cărbuna 2140 1054 1086 moldoveni 99,0
Cigîrleni 2424 1193 1231 moldoveni 99,5
Costeşti 11128 5518 5610 moldoveni 92,9
Gangura 910 441 469 moldoveni 85,7
Alexandrovca 759 377 382 bulgari 77,3
Homuteanovca 160 74 86 bulgari 48,8
moldoveni 34,4
Misovca 563 302 261 moldoveni 49,9
ucraineni 40,5
Dănceni 2796 1492 1304 moldoveni 92,4
Hansca 1080 539 541 moldoveni 99,4
Horeşti 3615 1772 1843 moldoveni 95,9
Horodca 1113 551 562 moldoveni 99,0
Malcoci 2448 1186 1262 moldoveni 96,9
Mileştii Mici 3693 1770 1923 moldoveni 98,4
Piatra Albă 704 359 345 moldoveni 75,6
Moleşti 2783 1398 1385 moldoveni 83,3
Nimoreni 2302 1144 1158 moldoveni 98,2
Pojăreni 1009 476 533 moldoveni 95,5
Puhoi 5542 2711 2831 moldoveni 97,9
Răzeni 6905 3388 3517 moldoveni 97,5
Mileştii Noi 546 262 284 moldoveni 96,3
Ruseştii Noi 5039 2519 2520 moldoveni 99,1
Ruseştii Vechi 340 161 179 moldoveni 100,0
Sociteni 1450 698 752 moldoveni 97,9
Suruceni 2791 1401 1390 moldoveni 91,7
Ţipala 3609 1744 1865 moldoveni 98,1
Bălţaţi 442 214 228 moldoveni 99,1
Budăi 244 123 121 moldoveni 100,0
Ulmu 3243 1547 1696 moldoveni 98,7
Văratic 1064 558 506 moldoveni 87,2
Văsieni 4106 2018 2088 moldoveni 97,9
Zîmbreni 2171 1043 1128 moldoveni 98,8
Găureni 534 257 277 moldoveni 99,6

Leova 36645 18227 18418 moldoveni 87,7


Meşeni 62 36 26 moldoveni 64,5
Băiuş 1010 478 532 moldoveni 95,9

72
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Cociulia Nouă 219 108 111 moldoveni 97,7
Hîrtop 86 43 43 moldoveni 94,2
Beştemac 1061 544 517 moldoveni 97,4
Piteşti 48 17 31 moldoveni 70,8
găgăuzi 22,9
Borogani 4528 2273 2255 moldoveni 98,5
Cazangic 961 488 473 moldoveni 96,8
Frumuşica 202 98 104 moldoveni 97,5
Selişte 298 154 144 moldoveni 98,3
Ceadîr 1213 603 610 moldoveni 98,8
Cneazevca 948 434 514 moldoveni 39,6
ucraineni 35,0
Cîzlar 183 90 93 moldoveni 51,4
ucraineni 47,0
Colibabovca 1142 565 577 bulgari 81,8
Covurlui 1571 776 795 moldoveni 98,7
Cupcui 1569 773 796 moldoveni 97,7
Filipeni 3271 1690 1581 moldoveni 94,8
Hănăsenii Noi 1066 538 528 moldoveni 97,3
Nicolaevca 61 28 33 moldoveni 96,7
Orac 1037 492 545 moldoveni 99,0
Romanovca 536 273 263 moldoveni 98,5
Sărata Nouă 1476 723 753 moldoveni 72,6
Sărata-Răzeşi 1369 674 695 moldoveni 99,5
Sărăteni 775 378 397 moldoveni 73,2
Victoria 146 80 66 moldoveni 100,0
Sărăţica Nouă 760 376 384 moldoveni 97,9
Cîmpul Drept 410 208 202 moldoveni 92,0
Sîrma 1082 546 536 moldoveni 98,6
Tigheci 2245 1133 1112 moldoveni 97,3
Cuporani 282 143 139 moldoveni 62,8
bulgari 33,3
Tochile-Răducani 1474 719 755 moldoveni 97,9
Tomai 3389 1705 1684 moldoveni 98,7
Tomaiul Nou 419 204 215 bulgari 55,6
moldoveni 21,0
Sărăţica Veche 350 167 183 moldoveni 94,0
Vozneseni 705 333 372 bulgari 66,7
moldoveni 21,0
Troian 324 163 161 bulgari 61,4
moldoveni 34,9
Troiţa 367 174 193 bulgari 86,1

Nisporeni 52819 26216 26603 moldoveni 95,3


Bălăneşti 2204 1088 1116 moldoveni 98,1
Găureni 728 370 358 moldoveni 99,3
Bălăureşti 2517 1244 1273 moldoveni 99,1

73
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Bărboieni 874 441 433 moldoveni 97,1
Boldureşti 3350 1652 1698 moldoveni 97,1
Băcşeni 720 352 368 moldoveni 99,3
Chilişoaia 165 82 83 moldoveni 100,0
Bolţun 1062 532 530 moldoveni 99,3
Brătuleni 1512 764 748 moldoveni 97,9
Cîrneşti 608 315 293 moldoveni 99,2
Bursuc 1306 617 689 moldoveni 98,4
Călimăneşti 1021 500 521 moldoveni 90,9
Cioreşti 3363 1702 1661 moldoveni 98,2
Vulcăneşti 1224 605 619 ţigani 86,4
Ciuteşti 1495 756 739 moldoveni 98,6
Valea Nîrnovei 355 193 162 moldoveni 100,0
Cristeşti 1208 599 609 moldoveni 99,3
Grozeşti 2171 1081 1090 moldoveni 95,6
Iurceni 1932 938 994 moldoveni 93,9
Mîrzoaia 86 44 42 moldoveni 100,0
Marinici 2295 1146 1149 moldoveni 99,5
Heleşteni 304 153 151 moldoveni 100,0
Mileşti 3044 1534 1510 moldoveni 99,0
Selişte 2836 1400 1436 moldoveni 97,9
Păruceni 552 277 275 moldoveni 98,9
Soltăneşti 1507 761 746 moldoveni 98,1
Şişcani 2233 1092 1141 moldoveni 94,3
Drojdieni 482 240 242 moldoveni 98,8
Odaia 186 86 100 moldoveni 92,5
Valea-Trestieni 874 432 442 moldoveni 98,2
Isăicani 794 390 404 moldoveni 99,5
Luminiţa 285 144 141 moldoveni 98,2
Odobeşti 88 43 45 moldoveni 100,0
Selişteni 101 50 51 moldoveni 98,0
Vărzăreşti 4916 2418 2498 moldoveni 95,2
Şendreni 1428 674 754 moldoveni 97,2
Vînători 1127 576 551 moldoveni 98,6
Zberoaia 1866 925 941 moldoveni 91,2

Ocniţa 37240 17364 19876 moldoveni 71,8


ucraineni 26,1
Bîrlădeni 735 338 397 ucraineni 65,0
moldoveni 30,9
Paladea 549 260 289 moldoveni 93,4
Rujniţa 1307 599 708 ucraineni 67,6
moldoveni 26,2
Bîrnova 2342 1104 1238 moldoveni 96,9
Calaraşovca 1725 789 936 ucraineni 90,7
Berezovca 567 290 277 ucraineni 84,8
Clocuşna 2502 1194 1308 moldoveni 97,3

74
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Corestăuţi 1137 491 646 ucraineni 67,1
moldoveni 278,7
Dîngeni 1722 783 939 moldoveni 98,8
Grinăuţi 30 14 16 moldoveni 100,0
Gîrbova 1398 637 761 moldoveni 96,4
Grinăuţi-Moldova 888 399 489 moldoveni 97,6
Grinăuţi-Raia 690 316 374 moldoveni 98,6
Rediul Mare 802 364 438 moldoveni 96,0
Hădărăuţi 2055 977 1078 moldoveni 98,2
Lencăuţi 898 419 479 moldoveni 95,8
Verejeni 972 452 520 moldoveni 97,6
Lipnic 2651 1223 1428 moldoveni 96,5
Paustova 951 449 502 moldoveni 75,8
Mereşeuca 1157 550 607 moldoveni 95,6
Mihălăşeni 1362 660 702 moldoveni 97,5
Grinăuţi 177 80 97 moldoveni 85,3
Naslavcea 1130 509 621 ucraineni 85,7
Ocniţa 3116 1533 1583 moldoveni 98,2
Maiovca 166 90 76 moldoveni 63,9
ucraineni 36,1
Sauca 1862 857 1005 moldoveni 97,4
Unguri 1476 673 803 ucraineni 92,5
Vălcineţ 1909 862 1047 ucraineni 87,2
Codreni 964 452 512 ucraineni 93,6

Orhei 90630 45030 45600 moldoveni 91,2


Berezlogi 1517 742 775 moldoveni 99,2
Hîjdieni 707 375 332 moldoveni 98,7
Bieşti 1402 666 736 moldoveni 99,0
Cihoreni 938 472 466 moldoveni 98,7
Slobozia-Hodorogea 697 341 356 moldoveni 98,4
Bolohan 1559 788 771 moldoveni 94,9
Brăviceni 1699 834 865 moldoveni 90,5
Bulăieşti 1719 807 912 ucraineni 90,8
Chiperceni 2295 1092 1203 moldoveni 98,3
Andreevca 259 136 123 moldoveni 88,8
Voroteţ 1019 502 517 moldoveni 98,9
Ciocîlteni 2287 1100 1187 moldoveni 85,2
Clişova Nouă 476 247 229 moldoveni 99,8
Fedoreuca 499 241 258 moldoveni 95,6
Clişova 1170 567 603 moldoveni 99,0
Crihana 575 282 293 moldoveni 66,8
români 31,7
Cucuruzenii de Sus 569 300 269 moldoveni 93,0
Sirota 542 273 269 moldoveni 97,2
Cucuruzeni 1808 880 928 moldoveni 96,9
Ocniţa-Răzeşi 319 151 168 moldoveni 96,6

75
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Donici 602 305 297 moldoveni 97,2
Camencea 956 463 493 moldoveni 98,7
Pocşeşti 100 47 53 moldoveni 100,0
Ghetlova 1529 763 766 moldoveni 98,8
Hulboaca 717 336 381 moldoveni 99,0
Noroceni 524 256 268 moldoveni 99,2
Isacova 2175 1020 1155 moldoveni 98,4
Ivancea 2138 1023 1115 moldoveni 49,2
ucraineni 43,6
Brăneşti 2486 1816 670 moldoveni 84,2
Furceni 1280 635 645 moldoveni 98,7
Jora de Mijloc 1378 706 672 moldoveni 98,9
Jora de Jos 1269 603 666 moldoveni 99,1
Jora de Sus 903 442 461 moldoveni 99,0
Lopatna 502 253 249 moldoveni 99,2
Mălăieşti 1148 541 607 moldoveni 92,0
Tîrzieni 312 150 162 moldoveni 98,7
Mitoc 2795 1367 1428 moldoveni 71,7
români 27,0
Mîrzeşti 824 386 438 moldoveni 96,1
Mîrzaci 611 315 296 moldoveni 96,1
Morozeni 1416 707 709 moldoveni 98,3
Breanova 675 332 343 moldoveni 98,4
Neculăieuca 1223 618 605 moldoveni 98,3
Pelivan 2236 1099 1137 moldoveni 84,7
Cişmea 1478 743 735 moldoveni 99,0
Peresecina 7430 3660 3770 moldoveni 89,8
Piatra 1379 677 702 moldoveni 99,6
Jeloboc 1134 551 583 moldoveni 99,1
Podgoreni 982 491 491 moldoveni 99,4
Pohorniceni 951 454 497 moldoveni 97,7
Pohrebeni 2133 1038 1095 moldoveni 98,7
Izvoare 364 175 189 moldoveni 96,2
Şercani 507 262 245 moldoveni 99,8
Puţintei 1011 518 493 moldoveni 99,9
Dişcova 1002 507 495 moldoveni 98,5
Vîprova 745 384 361 moldoveni 99,1
Sămănanca 800 412 388 ucraineni 69,4
moldoveni 28,1
Selişte 2157 1072 1085 moldoveni 86,7
Lucăşeuca 1956 977 979 moldoveni 99,1
Mana 349 177 172 moldoveni 99,1
Step-Soci 2006 976 1030 moldoveni 97,1
Budăi 397 189 208 moldoveni 97,0
Susleni 4661 2242 2419 moldoveni 96,2
Teleşeu 1344 619 725 moldoveni 96,3
Trebujeni 1449 714 735 moldoveni 97,8

76
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Butuceni 239 112 127 moldoveni 99,2
Morovaia 224 103 121 moldoveni 99,6
Vatici 931 449 482 moldoveni 94,8
Curchi 356 179 177 moldoveni 91,0
Tabăra 1024 499 525 moldoveni 96,3
Vîşcăuţi 1380 685 695 moldoveni 98,0
Zahoreni 1359 695 664 moldoveni 98,0
Zorile 793 376 417 moldoveni 97,5
Inculeţ 175 84 91 moldoveni 98,3
Ocniţa-Ţărani 59 31 28 moldoveni 98,3

Rezina 37909 18600 19309 moldoveni 96,3


Boşerniţa 486 243 243 moldoveni 99,4
Ciorna 1202 564 638 moldoveni 97,8
Stohnaia 717 332 385 moldoveni 96,5
Buşăuca 1193 600 593 moldoveni 99,0
Cinişeuţi 2734 1318 1416 moldoveni 73,2
ucraineni 24,2
Cogîlniceni 611 317 294 moldoveni 99,0
Cuizăuca 1458 716 742 moldoveni 97,7
Echimăuţi 2247 1111 1136 moldoveni 98,4
Ghiduleni 984 496 488 moldoveni 99,2
Roşcanii de Jos 35 18 17 moldoveni 91,4
Roşcanii de Sus 207 121 86 moldoveni 100,0
Gordineşti 1089 531 558 moldoveni 98,4
Horodişte 781 374 407 moldoveni 99,1
Slobozia-Horodişte 552 261 291 moldoveni 99,3
Ignăţei 2426 1209 1217 moldoveni 98,8
Lalova 1027 496 531 moldoveni 98,1
Nistreni 8 4 4 moldoveni 100,0
Ţipova 314 164 150 moldoveni 97,5
Lipceni 641 317 324 moldoveni 98,8
Mateuţi 2045 1005 1040 moldoveni 98,5
Meşeni 916 484 432 moldoveni 97,5
Mincenii de Jos 377 186 191 moldoveni 97,3
Mincenii de Sus 386 194 192 moldoveni 98,2
Otac 667 315 352 moldoveni 98,7
Păpăuţi 1448 710 738 moldoveni 98,2
Pecişte 1914 942 972 moldoveni 98,4
Pereni 583 295 288 moldoveni 97,4
Roşcani 29 13 16 moldoveni 100,0
Pripiceni-Răzeşi 856 424 432 moldoveni 99,5
Pripiceni-Curchi 333 165 168 moldoveni 98,5
Saharna Nouă 964 467 497 moldoveni 98,8
Buciuşca 263 122 141 moldoveni 99,6
Saharna 397 186 211 moldoveni 98,0
Sîrcova 1821 908 913 moldoveni 94,0

77
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Piscăreşti 500 243 257 moldoveni 98,4
Solonceni 1155 565 590 moldoveni 98,4
Tarasova 584 278 306 moldoveni 98,6
Trifeşti 847 404 443 moldoveni 97,8
Ţareuca 1663 799 864 moldoveni 99,0
Ţahnăuţi 1449 703 746 moldoveni 97,1

Rîşcani 56103 26898 29205 moldoveni 76,6


ucraineni 21,0
Balanul Nou 422 205 217 ucraineni 86,5
Rămăzan 591 271 320 ucraineni 90,0
Dămăşcani 361 180 181 moldoveni 97,5
Duruitoarea 379 182 197 moldoveni 98,9
Păscăuţi 950 442 508 ucraineni 79,5
Proscureni 172 86 86 ucraineni 70,3
moldoveni 22,1
Alexăndreşti 272 124 148 ucraineni 52,2
moldoveni 47,4
Cucuieţii Noi 258 111 147 moldoveni 93,4
Cucuieţii Vechi 457 225 232 moldoveni 98,2
Ivăneşti 145 65 80 moldoveni 78,6
ucraineni 20,7
Aluniş 1931 951 980 moldoveni 97,8
Borosenii Noi 2025 993 1032 moldoveni 97,4
Branişte 503 229 274 moldoveni 98,8
Avrămeni 512 255 257 moldoveni 97,7
Reteni 258 127 131 moldoveni 99,2
Reteni-Vasileuţi 201 101 100 moldoveni 96,0
Corlăteni 5596 2711 2885 moldoveni 94,7
Duruitoarea Nouă 912 440 472 moldoveni 67,1
ucraineni 30,7
Dumeni 216 110 106 moldoveni 92,6
Gălăşeni 1075 513 562 moldoveni 96,5
Mălăieşti 743 353 390 moldoveni 93,4
Grinăuţi 1164 556 608 moldoveni 87,6
Ciobanovca 40 16 24 ucraineni 57,5
moldoveni 27,5
Hiliuţi 2476 1201 1275 moldoveni 98,5
Horodişte 932 468 464 moldoveni 97,6
Malinovscoe 1246 556 690 ucraineni 89,2
Lupăria 237 105 132 ucraineni 83,5
Mihăileni 4465 2175 2290 moldoveni 98,9
Nihoreni 3272 1547 1725 ucraineni 72,4
moldoveni 22,0
Petruşeni 1213 607 606 moldoveni 96,0
Pîrjota 1727 812 915 moldoveni 93,4
Pociumbăuţi 680 335 345 moldoveni 97,4

78
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Pociumbeni 924 454 470 moldoveni 96,4
Druţa 446 213 233 moldoveni 98,2
Răcăria 1425 687 738 ucraineni 81,1
Uşurei 458 209 249 ucraineni 87,8
Recea 2601 1251 1350 moldoveni 93,4
Slobozia-Recea 160 69 91 moldoveni 78,8
Sverdiac 552 255 297 ucraineni 79,9
Singureni 1620 777 843 moldoveni 97,2
Sturzeni 1526 724 802 moldoveni 97,3
Şaptebani 1740 819 921 moldoveni 69,7
ucraineni 28,7
Şumna 106 53 53 ucraineni 85,8
Bulhac 258 121 137 ucraineni 76,7
Cepăria 258 112 146 ucraineni 83,7
Vasileuţi 1418 682 736 ucraineni 84,0
Ciubara 429 197 232 ucraineni 82,3
Mihăilenii Noi 251 122 129 ucraineni 76,5
moldoveni 21,1
Moşeni 692 331 361 moldoveni 80,6
Ştiubeieni 445 200 245 ucraineni 91,2
Văratic 2253 1104 1149 moldoveni 98,8
Zăicani 3110 1466 1644 moldoveni 98,2

Sîngerei 71393 34903 36490 moldoveni 85,3


Vrăneşti 697 345 352 moldoveni 89,5
Alexăndreni 1476 725 751 moldoveni 70,7
Grigoreşti 1278 631 647 moldoveni 94,1
Heciul Vechi 1591 791 800 moldoveni 98,9
Ţipleşti 801 377 424 moldoveni 99,5
Ţipleteşti 1009 502 507 moldoveni 98,4
Bălăşeşti 1737 868 869 moldoveni 97,4
Sloveanca 708 362 346 moldoveni 95,6
Bilicenii Noi 773 355 418 moldoveni 82,9
Lipovanca 124 60 64 ucraineni 58,1
moldoveni 32,3
Mîndreştii Noi 1119 552 567 moldoveni 91,8
Bilicenii Vechi 3087 1486 1601 moldoveni 98,1
Coada Iazului 423 211 212 ucraineni 53,0
moldoveni 42,8
Bursuceni 1107 567 540 moldoveni 98,4
Slobozia-Măgura 433 218 215 moldoveni 98,4
Chişcăreni 4279 2018 2261 moldoveni 94,1
Nicolaevca 319 151 168 ucraineni 72,1
moldoveni 25,4
Slobozia-Chişcăreni 1122 538 584 ucraineni 76,5
moldoveni 22,1
Ciuciuieni 947 473 474 moldoveni 96,9

79
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Brejeni 227 117 110 ucraineni 63,0
moldoveni 36,6
Copăceni 2461 1223 1238 moldoveni 97,6
Antonovca 106 55 51 moldoveni 45,3
români 45,3
Evghenievca 266 141 125 români 72,9
moldoveni 23,7
Gavrilovca 4 2 2 moldoveni 75,0
ucraineni 25,0
Petrovca 364 173 191 moldoveni 94,0
Vladimireuca 114 57 57 moldoveni 91,2
Coşcodeni 1076 522 554 moldoveni 97,6
Bobletici 546 262 284 moldoveni 98,5
Flămînzeni 1309 626 683 moldoveni 98,5
Cotiujenii Mici 1137 542 595 moldoveni 98,3
Alexeuca 597 283 314 moldoveni 99,0
Gura-Oituz 156 73 83 moldoveni 52,6
ucraineni 46,2
Cubolta 1997 926 1071 moldoveni 97,2
Mărăşeşti 171 71 100 moldoveni 97,7
Dobrogea Veche 1181 561 620 ruşi 85,4
Cotovca 61 29 32 moldoveni 75,4
Dobrogea Nouă 528 246 282 ucraineni 46,0
ruşi 36,2
Drăgăneşti 2529 1215 1314 moldoveni 96,6
Chirileni 216 105 111 moldoveni 68,5
ucraineni 26,9
Sacarovca 302 152 150 ruşi 83,8
Dumbrăviţa 1631 814 817 moldoveni 97,7
Bocancea-Schit 332 158 174 moldoveni 98,5
Valea lui Vlad 408 190 218 moldoveni 98,0
Grigorăuca 1538 719 819 ucraineni 55,5
moldoveni 39,4
Cozeşti 652 337 315 moldoveni 98,2
Petropavlovca 273 130 143 ucraineni 71,4
moldoveni 22,7
Heciul Nou 2167 1066 1101 moldoveni 99,4
Trifăneşti 593 287 306 moldoveni 99,2
Iezărenii Vechi 1883 927 956 moldoveni 98,0
Iezărenii Noi 67 33 34 moldoveni 73,1
ucraineni 22,4
Izvoare 482 236 246 moldoveni 81,1
Valea Norocului 493 261 232 moldoveni 61,3
ucraineni 23,9
Pepeni 4415 2161 2254 moldoveni 97,5
Pepenii Noi 591 301 290 moldoveni 98,5
Răzălăi 911 481 430 moldoveni 85,7

80
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Romanovca 103 51 52 moldoveni 94,2
Prepeliţa 2928 1456 1472 moldoveni 97,2
Clişcăuţi 177 86 91 ucraineni 57,6
moldoveni 37,3
Mihailovca 803 397 406 ucraineni 87,8
Şestaci 19 7 12 moldoveni 94,7
Rădoaia 5438 2713 2725 moldoveni 98,3
Tăura Veche 535 266 269 ucraineni 84,5

Tăura Nouă 253 109 144 ucraineni 50,2


moldoveni 48,2
Sîngereii Noi 3341 1641 1700 moldoveni 87,5
Mărineşti 1501 774 727 moldoveni 86,5
Ţambula 611 290 321 ucraineni 71,7
moldoveni 21,4
Octeabriscoe 788 362 426 ucraineni 51,9
moldoveni 31,9
Pălăria 82 39 43 ucraineni 65,9
moldoveni 22,0

Soroca 66624 32057 34567 moldoveni 94,7


Bădiceni 3238 1597 1641 moldoveni 97,9
Grigorăuca 153 69 84 moldoveni 94,8
Băxani 915 416 499 moldoveni 97,9
Bulboci 1959 946 1013 moldoveni 99,3
Bulbocii Noi 325 155 170 moldoveni 98,8
Căinarii Vechi 3041 1438 1603 moldoveni 56,9
ucraineni 41,5
Floriceni 221 114 107 moldoveni 97,3
Cosăuţi 2729 1291 1438 moldoveni 98,4
Iorjniţa 739 360 379 moldoveni 98,4
Cremenciug 638 287 351 moldoveni 98,4
Livezi 20 7 13 moldoveni 85,0
Sobari 326 147 179 moldoveni 97,9
Valea 14 6 8 moldoveni 100,0
Dărcăuţi 1302 626 676 moldoveni 99,5
Dărcăuţii Noi 1 - 1 moldoveni 100,0
Mălcăuţi 231 112 119 moldoveni 97,0
Dubna 870 418 452 moldoveni 81,8
Egoreni 1078 545 533 moldoveni 95,0
Holoşniţa 1125 533 592 moldoveni 97,8
Cureşniţa 499 225 274 moldoveni 97,2
Hristici 1240 581 659 moldoveni 99,2
Iarova 711 340 371 moldoveni 89,9
Balinţi 345 166 179 moldoveni 78,3
Balinţii Noi 38 16 22 moldoveni 89,5
Nimereuca 2440 1179 1261 moldoveni 99,3

81
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Cerlina 1300 639 661 moldoveni 98,5
Oclanda 689 328 361 ucraineni 62,3
moldoveni 34,1
Ocolina 1007 479 528 moldoveni 89,2
Ţepilova 893 427 466 moldoveni 98,7
Parcani 979 447 532 moldoveni 84,0
Voloave 948 450 498 moldoveni 98,4
Pîrliţa 525 242 283 moldoveni 98,3
Vanţina 306 151 155 moldoveni 99,0
Vanţina Mică 6 1 5 moldoveni 100,0
Racovăţ 3770 1886 1884 moldoveni 99,5
Redi-Cereşnovăţ 959 462 497 moldoveni 97,9
Regina Maria 549 266 283 moldoveni 98,5
Lugovoe 169 80 89 moldoveni 97,0
Rubleniţa 3781 1827 1954 moldoveni 98,9
Rubleniţa Nouă 179 92 87 moldoveni 98,3
Rudi 1118 508 610 moldoveni 94,1
Schineni 1509 727 782 moldoveni 99,4
Schinenii Noi 41 16 25 moldoveni 90,2
Stoicani 928 417 511 moldoveni 94,0
Soloneţ 622 305 317 moldoveni 92,9
Şeptelici 1086 524 562 moldoveni 99,3
Şolcani 1253 604 649 moldoveni 99,4
Cureşniţa Nouă 341 168 173 moldoveni 98,5
Tătărăuca Veche 625 289 336 moldoveni 98,1
Decebal 136 71 65 moldoveni 100,0
Niorcani 524 244 280 moldoveni 97,3
Slobozia Nouă 345 169 176 moldoveni 99,1
Tătărăuca Nouă 492 224 268 moldoveni 98,6
Tolocăneşti 81 36 45 moldoveni 96,3
Trifăuţi 1005 473 532 moldoveni 98,9
Vasilcău 2522 1283 1239 moldoveni 99,4
Inundeni 320 157 163 moldoveni 95,9
Ruslanovca 199 99 100 moldoveni 71,9
Vădeni 2318 1119 1199 moldoveni 97,5
Dumbrăveni 377 177 200 moldoveni 89,9
Vărăncău 1714 816 898 moldoveni 97,1
Slobozia-Cremene 1461 718 743 moldoveni 98,4
Slobozia-Vărăncău 775 360 415 moldoveni 99,2
Visoca 2375 1139 1236 moldoveni 98,7
Voloviţa 1295 621 674 moldoveni 95,0
Alexandru cel Bun 596 305 291 moldoveni 98,2
Zastînca 2308 1137 1171 moldoveni 95,7

Străşeni 69267 33996 35271 moldoveni 96,5


Făgureni 770 358 412 moldoveni 96,0
Rassvet 345 170 175 moldoveni 93,3

82
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Căpriana 2362 1155 1207 moldoveni 98,5
Chirianca 1203 572 631 moldoveni 98,8
Codreanca 2066 1013 1053 moldoveni 96,7
Lupa-Recea 499 235 264 moldoveni 99,6
Cojuşna 7006 3380 3626 moldoveni 94,6
Dolna 1155 580 575 moldoveni 98,6
Găleşti 1776 886 890 moldoveni 97,9
Găleştii Noi 1199 611 588 moldoveni 99,5
Ghelăuza 838 410 428 moldoveni 98,8
Saca 470 239 231 moldoveni 99,6
Grebleşti 627 296 331 moldoveni 99,4
Mărtineşti 128 60 68 moldoveni 98,4
Lozova 5934 2918 3016 moldoveni 97,2
Stejăreni 647 300 347 moldoveni 97,1
Micăuţi 2627 1317 1310 moldoveni 87,9
Gornoe 319 165 154 moldoveni 67,1
Micleuşeni 2038 990 1048 moldoveni 97,2
Huzun 296 143 153 moldoveni 99,3
Negreşti 1401 750 651 moldoveni 96,5
Oneşti 924 448 476 moldoveni 97,9
Pănăşeşti 2510 1210 1300 moldoveni 96,9
Ciobanca 713 358 355 moldoveni 97,1
Rădeni 979 496 483 moldoveni 94,9
Drăguşeni 1010 487 523 moldoveni 92,6
Zamcioji 1082 513 569 moldoveni 98,7
Recea 2633 1270 1363 moldoveni 95,8
Romăneşti 1408 699 709 moldoveni 84,4
Roşcani 1650 807 843 moldoveni 96,7
Scoreni 3946 1912 2034 moldoveni 98,8
Sireţi 5778 2799 2979 moldoveni 98,5
Tătăreşti 1498 720 778 moldoveni 95,8
Ţigăneşti 1319 701 618 moldoveni 99,4
Voinova 1705 848 857 moldoveni 98,6
Vorniceni 5220 2572 2648 moldoveni 96,0
Zubreşti 3186 1608 1578 moldoveni 99,0

Şoldăneşti 35923 17484 18439 moldoveni 96,2


Alcedar 1076 519 557 moldoveni 97,9
Curătura 471 228 243 moldoveni 69,2
ucraineni 26,1
Odaia 1 1 - moldoveni 100,0
Chipeşca 1645 832 813 moldoveni 99,4
Climăuţii de Jos 1070 534 536 moldoveni 99,1
Cot 397 186 211 moldoveni 99,0
Cobîlea 2986 1411 1575 moldoveni 98,4
Cotiujenii Mari 3335 1569 1766 moldoveni 98,0
Cobîlea, loc.st.c.f. 242 130 112 moldoveni 95,9

83
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Cuşelăuca 80 42 38 moldoveni 93,8
Cuşmirca 2427 1183 1244 moldoveni 98,2
Dobruşa 792 400 392 moldoveni 98,2
Receşti 392 182 210 moldoveni 95,2
Zahorna 357 176 181 moldoveni 96,1
Fuzăuca 814 377 437 ucraineni 65,1
moldoveni 31,6
Găuzeni 1404 666 738 moldoveni 98,9
Hligeni 1007 497 510 moldoveni 98,7
Mihuleni 618 285 333 moldoveni 99,7
Olişcani 3025 1504 1521 moldoveni 98,8
Parcani 769 379 390 moldoveni 97,5
Pohoarna 2002 963 1039 moldoveni 97,0
Poiana 996 506 490 moldoveni 99,1
Răspopeni 2775 1356 1419 moldoveni 95,4
Rogojeni 71 38 33 moldoveni 87,3
Rogojeni, loc.st.c.f. 672 327 345 moldoveni 96,9
Salcia 1031 511 520 moldoveni 99,5
Lelina 22 10 12 moldoveni 100,0
Sămăşcani 1502 774 728 moldoveni 98,7
Şestaci 1184 580 604 moldoveni 98,9
Şipca 756 382 374 moldoveni 98,9
Vadul-Raşcov 1648 763 885 moldoveni 98,4
Socola 356 173 183 moldoveni 98,6

Ştefan Vodă 62826 31082 31744 moldoveni 93,9


Alava 381 192 189 moldoveni 55,6
ucraineni 35,4
Lazo 114 56 58 moldoveni 58,8
ruşi 28,9
Antoneşti 2709 1352 1357 moldoveni 98,1
Brezoaia 1035 513 522 ucraineni 82,4
Carahasani 3012 1498 1514 moldoveni 98,9
Căplani 3631 1819 1812 moldoveni 98,8
Cioburciu 2861 1416 1445 moldoveni 97,6
Copceac 2577 1316 1261 moldoveni 99,4
Crocmaz 3002 1475 1527 moldoveni 97,2
Ermoclia 4240 2083 2157 moldoveni 97,1
Feşteliţa 2868 1425 1443 moldoveni 99,1
Marianca de Jos 571 294 277 moldoveni 97,9
Olăneşti 5297 2511 2786 moldoveni 91,3
Palanca 2020 974 1046 moldoveni 93,8
Popeasca 2717 1348 1369 moldoveni 96,6
Purcari 2253 1105 1148 moldoveni 94,7
Viişoara 638 355 283 moldoveni 76,8
Răscăieţi 2930 1436 1494 moldoveni 98,1
Răscăieţii Noi 669 338 331 moldoveni 96,7

84
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Semionovca 844 403 441 ruşi 69,2
moldoveni 20,6
Slobozia 3821 1926 1895 moldoveni 98,0
Ştefăneşti 1202 605 597 moldoveni 96,9
Talmaza 7250 3597 3653 moldoveni 96,8
Tudora 2127 1066 1061 moldoveni 95,1
Volintiri 4057 1979 2078 moldoveni 98,2

Taraclia 29398 14404 14994 bulgari 59,7


Albota de Jos 825 400 425 bulgari 62,8
moldoveni 22,7
Hagichioi 306 150 156 moldoveni 95,4
Hîrtop 424 218 206 moldoveni 57,3
bulgari 38,0
Albota de Sus 1333 661 672 bulgari 48,7
Roşiţa 144 71 73 moldoveni 92,4
Sofievca 830 418 412 găgăuzi 40,8
moldoveni 28,8
Aluatu 1143 554 589 moldoveni 61,2
bulgari 30,9
Balabanu 959 489 470 moldoveni 55,7
bulgari 25,4
Budăi 1020 515 505 moldoveni 35,6
Dermengi 49 25 24 moldoveni 34,7
găgăuzi 24,5
Cairaclia 2124 1023 1101 bulgari 81,6
Cealîc 512 258 254 găgăuzi 45,7
Cortenul Nou 222 103 119 bulgari 65,8
găgăuzi 22,5
Samurza 269 138 131 moldoveni 38,3
găgăuzi 31,6
Corten 3407 1662 1745 bulgari 89,1
Musaitu 1081 520 561 ucraineni 70,3
Novosiolovca 1289 624 665 bulgari 44,1
găgăuzi 21,8
Salcia 382 191 191 găgăuzi 50,3
bulgari 25,1
Orehovca 59 23 36 moldoveni 33,9
bulgari 32,2
găgăuzi 30,5
Tvardiţa 5882 2842 3040 bulgari 91,7
Valea Perjei 4986 2484 2502 bulgari 76,1
Vinogradovca 543 245 298 ucraineni 27,3
moldoveni 27,1
Chirilovca 253 126 127 ucraineni 32,4
găgăuzi 24,1

85
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Ciumai 1068 526 542 ucraineni 30,5
găgăuzi 30,1
Mirnoe 288 138 150 găgăuzi 29,2
moldoveni 26,0
Teleneşti 63271 31574 31697 moldoveni 96,7
Mihălaşa 1350 686 664 moldoveni 97,2
Mihălaşa Nouă 303 154 149 moldoveni 99,0
Băneşti 2319 1171 1148 moldoveni 92,6
Băneştii Noi 800 380 420 moldoveni 99,9
Bogzeşti 671 325 346 moldoveni 98,2
Brînzenii Noi 943 442 501 moldoveni 74,0
ucraineni 22,0
Brînzenii Vechi 1906 958 948 moldoveni 97,5
Budăi 2042 1024 1018 moldoveni 98,6
Căzăneşti 1945 949 996 moldoveni 96,8
Vadul-Leca 1295 651 644 moldoveni 95,4
Vadul-Leca Nou 22 9 13 moldoveni 100,0
Chiştelniţa 3394 1720 1674 moldoveni 98,9
Chiţcanii Vechi 2398 1200 1198 moldoveni 96,4
Chiţcanii Noi 350 172 178 moldoveni 91,4
Ciulucani 1382 696 686 moldoveni 99,1
Cîşla 845 417 428 moldoveni 99,5
Codrul Nou 698 354 344 moldoveni 95,3
Coropceni 1441 745 696 moldoveni 97,7
Crăsnăşeni 1298 640 658 moldoveni 98,2
Ghiliceni 1766 871 895 moldoveni 98,7
Cucioaia 833 433 400 moldoveni 97,6
Cucioaia Nouă 25 14 11 moldoveni 100,0
Hirişeni 1768 880 888 moldoveni 99,0
Ineşti 2432 1195 1237 moldoveni 98,9
Leuşeni 1954 964 990 moldoveni 97,2
Mîndreşti 4160 2051 2109 moldoveni 94,0
Codru 673 344 329 moldoveni 100,0
Negureni 2860 1423 1437 moldoveni 97,4
Chersac 21 10 11 moldoveni 47,6
ucraineni 47,6
Dobruşa 29 12 17 moldoveni 79,3
ucraineni 27,7
Nucăreni 1065 535 530 moldoveni 96,5
Ordăşei 916 442 474 moldoveni 96,2
Pistruieni 798 401 397 moldoveni 98,4
Hîrtop 266 128 138 moldoveni 99,2
Pistruienii Noi 108 49 59 moldoveni 96,3
Ratuş 919 451 468 moldoveni 99,0
Mîndra 391 208 183 moldoveni 98,5
Sărătenii Noi 292 138 154 moldoveni 98,6
Zăicani 171 86 85 moldoveni 100,0

86
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Zăicanii Noi 163 80 83 moldoveni 98,8
Sărătenii Vechi 2603 1289 1314 moldoveni 94,9
Zahareuca 265 143 122 moldoveni 90,2
Scorţeni 2499 1244 1255 moldoveni 98,4
Suhuluceni 1358 698 660 moldoveni 95,9
Ghermăneşti 537 277 260 moldoveni 99,8
Tîrşiţei 1676 824 852 moldoveni 96,1
Flutura 278 140 138 moldoveni 53,2
ucraineni 46,0
Ţînţăreni 1890 921 969 moldoveni 98,7
Văsieni 1279 646 633 moldoveni 98,6
Verejeni 2906 1497 1409 moldoveni 97,9
Zgărdeşti 942 474 468 moldoveni 97,5
Bondareuca 4 2 2 moldoveni 100,0
Ciofu 22 11 11 moldoveni 100,0

Ungheni 75234 37262 37972 moldoveni 91,3


Romanovca 503 240 263 moldoveni 84,9
moldoveni 34,2
Agronomovca 769 375 394 ucraineni 65,3
moldoveni 31,9
Negurenii Noi 80 43 37 ucraineni 51,3
moldoveni 46,3
Zăzulenii Noi 385 180 205 ucraineni 62,9
moldoveni 36,4
Alexeevca 1027 498 529 moldoveni 84,1
Lidovca 91 50 41 moldoveni 62,6
ucraineni 34,1
Săghieni 97 46 51 moldoveni 88,7
Boghenii Noi 585 283 302 moldoveni 83,4
Boghenii Vechi 390 198 192 moldoveni 93,3
Izvoreni 152 79 73 moldoveni 99,3
Mirceşti 406 194 212 moldoveni 98,3
Poiana 388 188 200 moldoveni 99,2
Buciumeni 355 169 186 moldoveni 98,9
Buciumeni, loc.st.c.f. 343 178 165 moldoveni 99,1
Floreşti 728 371 357 moldoveni 97,1
Bumbăta 2385 1187 1198 moldoveni 99,4
Buşila 2020 1035 985 moldoveni 99,1
Cetireni 2081 1013 1068 moldoveni 95,2
Chirileni 1996 991 1005 moldoveni 99,3
Cioropcani 1569 788 781 ucraineni 61,3
moldoveni 36,5
Bulhac 229 110 119 ucraineni 66,8
moldoveni 30,1
Stolniceni 879 421 458 moldoveni 94,8
Condrăteşti 1083 524 559 moldoveni 98,0

87
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Curtoaia 327 155 172 moldoveni 96,9
Corneşti 2038 997 1041 moldoveni 98,8
Cornova 1129 579 550 moldoveni 98,4
Costuleni 3111 1511 1600 moldoveni 97,1
Floriţoaia Veche 920 471 449 moldoveni 94,9
Floriţoaia Nouă 435 202 233 moldoveni 89,9
Grozasca 741 371 370 moldoveni 97,0
Hîrceşti 758 367 391 moldoveni 91,8
Drujba 601 314 287 moldoveni 99,7
Leordoaia 38 18 20 moldoveni 92,1
Mînzăteşti 512 252 260 moldoveni 99,8
Veveriţa 194 95 99 moldoveni 98,5
Măcăreşti 3285 1668 1617 moldoveni 98,9
Frăsineşti 1375 702 673 moldoveni 98,1
Măgurele 932 462 470 moldoveni 98,1
Mănoileşti 904 452 452 moldoveni 99,0
Novaia Nicolaevca 186 85 101 moldoveni 65,1
ucraineni 34,9
Rezina 905 460 445 moldoveni 99,0
Vulpeşti 1466 712 754 moldoveni 99,3
Morenii Noi 1144 539 605 ucraineni 63,8
moldoveni 34,0
Şicovăţ 129 67 62 ucraineni 72,9
moldoveni 23,3
Năpădeni 1021 493 528 moldoveni 98,2
Negurenii Vechi 675 345 330 moldoveni 97,5
Coşeni 387 198 189 moldoveni 94,6
Ţîghira 773 404 369 moldoveni 98,8
Zăzulenii Vechi 402 189 213 moldoveni 98,5
Petreşti 3802 1889 1913 moldoveni 97,5
Medeleni 573 286 287 moldoveni 95,1
Petreşti, loc.st.c.f. 15 7 8 moldoveni 93,3
Pîrliţa 4474 2185 2289 moldoveni 78,8
Hristoforovca 570 289 281 moldoveni 94,9
Rădenii Vechi 2039 1009 1030 moldoveni 98,6
Sculeni 2792 1368 1424 moldoveni 90,7
Blindeşti 612 303 309 moldoveni 98,0
Floreni 336 167 169 moldoveni 86,6
Gherman 1730 860 870 moldoveni 99,2
Sineşti 1358 671 687 moldoveni 98,5
Pojarna 21 8 13 moldoveni 100,0
Teşcureni 1109 538 571 moldoveni 98,4
Todireşti 3400 1666 1734 moldoveni 99,1
Grăseni 863 408 455 moldoveni 98,6
Unţeşti 1784 897 887 moldoveni 98,0
Valea Mare 1564 804 760 moldoveni 95,8

88
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Naţionalitatea
Ambele care predomină
Localitatea Masculin Feminin
sexe Преобладающая
Населенный пункт Мужской Женский %*
Оба пола национальность
Locality Male Female
Both sexes Predominant
nationality
Buzduganii de Jos 539 265 274 ucraineni 60,3
moldoveni 34,0
Buzduganii de Sus 561 274 287 ucraineni 69,0
moldoveni 28,5
Morenii Vechi 640 324 316 moldoveni 96,1
Zagarancea 1482 757 725 moldoveni 98,2
Elizavetovca 269 138 131 moldoveni 95,5
Semeni 1772 880 892 moldoveni 97,3

U.T.A. Găgăuzia 97456 48444 49012 găgăuzi 87,9


Vulcăneşti, loc.st.c.f. 267 122 145 moldoveni 36,0
găgăuzi 22,5
Avdarma 3564 1785 1779 găgăuzi 94,2
Baurci 8783 4383 4400 găgăuzi 97,9
Beşalma 4441 2244 2197 găgăuzi 96,7
Beşghioz 3391 1672 1719 găgăuzi 93,0
Bugeac 1525 744 781 găgăuzi 61,8
moldoveni 20,0
Carbalia 534 249 285 găgăuzi 70,2
Cazaclia 7043 3477 3566 găgăuzi 96,5
Chioselia Rusă 735 372 363 moldoveni 36,2
ucraineni 27,5
găgăuzi 25,2
Chiriet-Lunga 2498 1222 1276 găgăuzi 92,6
Chirsova 6861 3365 3496 bulgari 48,5
găgăuzi 45,6
Cioc-Maidan 3926 1943 1983 găgăuzi 93,1
Cişmichioi 5054 2502 2552 găgăuzi 94,4
Congaz 12327 6205 6122 găgăuzi 96,1
Congazcicul de Sus 1652 854 798 găgăuzi 72,9
Congazcicul de Jos 273 131 142 găgăuzi 87,2
Duduleşti 45 20 25 moldoveni 95,6
Copceac 9551 4763 4788 găgăuzi 94,9
Cotovscoe 989 489 500 găgăuzi 95,4
Dezghingea 5252 2581 2671 găgăuzi 94,5
Etulia 2567 1272 1295 găgăuzi 93,4
Etulia, loc.st.c.f. 337 175 162 găgăuzi 83,1
Etulia Nouă 745 374 371 găgăuzi 94,5
Ferapontievca 1008 477 531 ucraineni 57,8
găgăuzi 28,0
Gaidar 4525 2260 2265 găgăuzi 96,5
Joltai 2278 1106 1172 găgăuzi 96,0

Svetlîi 1883 970 913 găgăuzi 35,8


bulgari 27,2
Alexeevca 388 190 198 găgăuzi 33,5
ucraineni 23,7
Tomai 5014 2497 2517 găgăuzi 95,1

89
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

1.6. Gruparea raioanelor (municipiilor) după numărul populaţiei stabile


Группировка районов (муниципиев) по численности постоянного населения
Grouping of counties (municipalities) by resident population number
Numărul de raioane (municipii)
Число районов (муниципиeв) / Number of counties (municipalities)
1970 1979 1989 2004

Total / Всего / Total 36 40 44 35


Din total, cu numărul de locuitori:
Из них с числом жителей:
From the total, with the number of inhabitants:
100001 + 10 8 9 7
70001-100000 22 23 20 15
60001-70000 4 4 7 5
sub / до / under 60000 - 5 8 8

1.7. Gruparea oraşelor după numărul populaţiei


Группировка городов по численности населения
Grouping of cities by population number
Numărul de oraşe În acestea locuitori, mii
Число городов В них жителей, тысяч
Number of cities Inhabitants within, thousand
1959 1970 1979 1989 2004 1959 1970 1979 1989 2004

Total / Всего / Total 38 53 65 70 54 642,2 1130,0 1532,9 2020,0 1305,7

500 - 750 - - - 1 1 - - - 661,3 589,5


250 - 500 - 1 1 - - - 356,4 498,1 - -
100 - 250 1 2 3 3 1 216,0 206,6 364,4 468,2 122,7
50 - 100 2 1 - 1 - 129,7 72,3 - 61,0 -
20 - 50 1 6 8 9 5 43,1 148,1 227,1 280,4 145,4
10 - 20 9 17 21 25 22 128,1 215,0 264,1 382,9 310,1
5 - 10 15 14 17 17 13 100,2 96,5 141,0 128,8 102,9
3-5 3 5 4 4 6 12,7 20,5 15,6 16,7 23,4
sub / до / under 3 7 7 11 10 6 12,4 14,6 22,6 20,7 11,7

90
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

1.8. Gruparea localităţilor rurale după numărul populaţiei


Группировка сельских населенных пунктов по численности населения
Grouping of rural localities by population number
Numărul de localităţi În acestea locuitori, mii
Число населенных пунктов В них жителей, тысяч
Number of localities Inhabitants within, thousand
1959 1989 2004 1959 1989 2004

Total / Всего / Total 1859 1586 1470* 2209,9 2315,5 2077,7

5001 + 44 64 46 282,1 421,0 297,1


3001-5000 118 140 123 435,6 517,0 461,0
2001-3000 192 188 179 467,5 456,0 434,9
1001-2000 418 401 394 601,8 576,0 557,6
501-1000 379 322 309 274,5 241,0 229,9
201-500 328 237 232 112,1 82,0 79,9
101-200 173 115 83 26,7 17,0 12,5
51-100 91 53 44 6,7 4,0 3,3
26-50 54 27 28 2,0 1,0 1,1
1-25 62 33 28 0,9 0,5 0,4
fără locuitori - 6 4 - 0,0 0,0
без жителей
without inhabitants

* Fără 6 localităţi rurale în care nu s-a efectuat recensămîntul, care de facto sînt administrate de executivul din
Transnistria
Без 6 населенных пунктов, в которых не проводилась перепись и которые фактически управляются
администрацией Приднестровья
Except 6 localities where the 2004 Census was not conducted and which are de facto administrated by the
authorities from Transnistria

91
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

2. CARACTERISTICI DEMOGRAFICE, STAREA CIVILĂ, FERTILITATEA


ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ФЕРТИЛЬНОСТЬ
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS, MARITAL STATUS, FERTILITY
2.1. Populaţia pe sexe, vîrste şi medii
Население по полу, возрасту и типу местности
Population by sex, age and area
Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей / Total inhabitants Структура, в % / Structure, % 1000 femei
Vîrsta, ani
ambele ambele Мужчин на
Возраст, лет masculin feminin masculin feminin 1000 женщин
sexe sexe
Age, years мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Total / Всего / Total 3383332 1627689 1755643 100,00 100,00 100,00 927
0 33961 17333 16628 1,00 1,06 0,95 1042
1 32924 16944 15980 0,97 1,04 0,91 1060
2 33964 17505 16459 1,00 1,08 0,94 1064
3 33712 17427 16285 1,00 1,07 0,93 1070
4 35962 18532 17430 1,06 1,14 0,99 1063
0-4 170523 87741 82782 5,04 5,39 4,72 1060
5 36404 18532 17872 1,08 1,14 1,02 1037
6 37522 19365 18157 1,11 1,19 1,03 1067
7 39150 19957 19193 1,16 1,23 1,09 1040
8 42540 21681 20859 1,26 1,33 1,19 1039
9 45124 22877 22247 1,33 1,41 1,27 1028
5-9 200740 102412 98328 5,93 6,29 5,60 1042
10 50389 25691 24698 1,49 1,58 1,41 1040
11 52265 26651 25614 1,54 1,64 1,46 1040
12 55294 28367 26927 1,63 1,74 1,53 1053
13 56434 28575 27859 1,67 1,76 1,59 1026
14 60507 30830 29677 1,79 1,89 1,69 1039
10 - 14 274889 140114 134775 8,12 8,61 7,68 1040
15 63742 32627 31115 1,88 2,00 1,77 1049
16 69289 35153 34136 2,05 2,16 1,94 1030
17 69904 35663 34241 2,07 2,19 1,95 1042
18 70426 36037 34389 2,08 2,21 1,96 1048
19 67852 34466 33386 2,01 2,12 1,90 1032
15 - 19 341213 173946 167267 10,09 10,69 9,53 1040
20 66564 33999 32565 1,97 2,09 1,85 1044
21 62646 31826 30820 1,85 1,96 1,76 1033
22 57216 29212 28004 1,69 1,79 1,60 1043
23 55449 28502 26947 1,64 1,75 1,53 1058
24 55497 28215 27282 1,64 1,73 1,55 1034
20 - 24 297372 151754 145618 8,79 9,32 8,29 1042
25 52293 26634 25659 1,55 1,64 1,46 1038
26 51134 26036 25098 1,51 1,60 1,43 1037
27 49254 25113 24141 1,46 1,54 1,38 1040
28 49649 25246 24403 1,47 1,55 1,39 1035
29 48368 24332 24036 1,43 1,49 1,37 1012
25 - 29 250698 127361 123337 7,41 7,82 7,03 1033
30 47918 24114 23804 1,42 1,48 1,36 1013
31 45923 22859 23064 1,36 1,40 1,31 991
32 46223 22799 23424 1,37 1,40 1,33 973
33 43257 21521 21736 1,28 1,32 1,24 990
34 43840 21806 22034 1,30 1,34 1,26 990
30 - 34 227161 113099 114062 6,71 6,95 6,50 992
35 42268 21140 21128 1,25 1,30 1,20 1001
36 43794 21414 22380 1,29 1,32 1,27 957
92
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей / Total inhabitants Структура, в % / Structure, % 1000 femei
Vîrsta, ani
ambele ambele Мужчин на
Возраст, лет masculin feminin masculin feminin 1000 женщин
sexe sexe
Age, years мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
37 43600 21428 22172 1,29 1,32 1,26 966
38 44077 21351 22726 1,30 1,31 1,29 939
39 43309 21172 22137 1,28 1,30 1,26 956
35 - 39 217048 106505 110543 6,42 6,54 6,30 963
40 48169 23434 24735 1,42 1,44 1,41 947
41 49363 23807 25556 1,46 1,46 1,46 932
42 51772 25009 26763 1,53 1,54 1,52 934
43 54470 26349 28121 1,61 1,62 1,60 937
44 57530 27681 29849 1,70 1,70 1,70 927
40 - 44 261304 126280 135024 7,72 7,76 7,69 935
45 57853 27715 30138 1,71 1,70 1,72 920
46 53820 25735 28085 1,59 1,58 1,60 916
47 53194 25677 27517 1,57 1,58 1,57 933
48 49503 23499 26004 1,46 1,44 1,48 904
49 48364 22985 25379 1,43 1,41 1,45 906
45 - 49 262734 125611 137123 7,77 7,72 7,81 916
50 49774 23639 26135 1,47 1,45 1,49 904
51 45350 21265 24085 1,34 1,31 1,37 883
52 46890 21810 25080 1,39 1,34 1,43 870
53 48377 22499 25878 1,43 1,38 1,47 869
54 48394 22475 25919 1,43 1,38 1,48 867
50 - 54 238785 111688 127097 7,06 6,86 7,24 879
55 49300 22705 26595 1,46 1,39 1,51 854
56 31358 14380 16978 0,93 0,88 0,97 847
57 26702 12025 14677 0,79 0,74 0,84 819
58 20264 8845 11419 0,60 0,54 0,65 775
59 16810 7307 9503 0,50 0,45 0,54 769
55 - 59 144434 65262 79172 4,27 4,01 4,51 824
60 22051 9417 12634 0,65 0,58 0,72 745
61 24205 10493 13712 0,72 0,64 0,78 765
62 30714 13326 17388 0,91 0,82 0,99 766
63 30187 13024 17163 0,89 0,80 0,98 759
64 26420 11262 15158 0,78 0,69 0,86 743
60 - 64 133577 57522 76055 3,95 3,53 4,33 756
65 25115 10120 14995 0,74 0,62 0,85 675
66 26684 10880 15804 0,79 0,67 0,90 688
67 26015 10738 15277 0,77 0,66 0,87 703
68 25231 10212 15019 0,75 0,63 0,86 680
69 23582 9527 14055 0,70 0,59 0,80 678
65 - 69 126627 51477 75150 3,74 3,16 4,28 685
70 21984 8830 13154 0,65 0,54 0,75 671
71 18673 7479 11194 0,55 0,46 0,64 668
72 21705 8395 13310 0,64 0,52 0,76 631
73 18611 7382 11229 0,55 0,45 0,64 657
74 19945 7520 12425 0,59 0,46 0,71 605
70 - 74 100918 39606 61312 2,98 2,43 3,49 646
75 16637 6330 10307 0,49 0,39 0,59 614
76 17627 6499 11128 0,52 0,40 0,63 584
77 14311 5159 9152 0,42 0,32 0,52 564
78 11390 3578 7812 0,34 0,22 0,44 458
79 10790 3386 7404 0,32 0,21 0,42 457
75 - 79 70755 24952 45803 2,09 1,53 2,61 545
93
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей / Total inhabitants Структура, в % / Structure, % 1000 femei
Vîrsta, ani
ambele ambele Мужчин на
Возраст, лет masculin feminin masculin feminin 1000 женщин
sexe sexe
Age, years мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

80 9812 3146 6666 0,29 0,19 0,38 472


81 8482 2794 5688 0,25 0,17 0,32 491
82 8068 2532 5536 0,24 0,16 0,32 457
83 6380 2144 4236 0,19 0,13 0,24 506
84 5369 1741 3628 0,16 0,11 0,21 480
80 - 84 38111 12357 25754 1,13 0,76 1,47 480
85 3412 1111 2301 0,10 0,07 0,13 483
86 2966 898 2068 0,09 0,06 0,12 434
87 1402 427 975 0,04 0,03 0,06 438
88 1314 388 926 0,04 0,02 0,05 419
89 1297 391 906 0,04 0,02 0,05 432
85 - 89 10391 3215 7176 0,31 0,20 0,41 448
90 1422 399 1023 0,04 0,02 0,06 390
91 905 280 625 0,03 0,02 0,04 448
92 724 179 545 0,02 0,01 0,03 328
93 463 122 341 0,01 0,01 0,02 358
94 349 89 260 0,01 0,01 0,01 342
90 - 94 3863 1069 2794 0,11 0,07 0,16 383
95 222 57 165 0,01 0,00 0,01 345
96 138 33 105 0,00 0,00 0,01 314
97 88 17 71 0,00 0,00 0,00 239
98 67 13 54 0,00 0,00 0,00 241
99 40 5 35 0,00 0,00 0,00 143
95 - 99 555 125 430 0,02 0,01 0,02 291
100 + 97 12 85 0,00 0,00 0,00 141
nedeclarată / 11537 5581 5956 0,34 0,34 0,34 937
не указан / not stated

Din total: / Из всего: /


From the total:
sub vîrsta aptă de muncă 709894 362894 347000 20,98 22,30 19,76 1046
в возрасте моложе
трудоспособного
under working age
în vîrsta aptă de muncă* 2161318 1088789 1072529 63,88 66,89 61,09 1015
в трудоспособном
возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de 500583 170425 330158 14,80 10,47 18,81 516
muncă
в возрасте старше
трудоспособного
over working age
Vîrsta medie / Средний 35,3 33,6 36,8
возраст / Mean age
Vîrsta mediană / Медиан- 33,2 31,2 35,4
ный возраст / Median age
Vîrsta modală / Модаль- 18,2 18,2 18,1
ный возраст / Modal age

*
Bărbaţi în vîrstă de 16-61 ani, femei în vîrstă de 16-56 ani
Мужчины в возрасте 16-61 лет, женщины в возрасте 16-56 лет
Men aged 16-61 years, women aged 16-56 years
94
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей / Total inhabitants Структура, в % / Structure, % 1000 femei
Vîrsta, ani
ambele ambele Мужчин на
Возраст, лет masculin feminin masculin feminin 1000 женщин
sexe sexe
Age, years мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Urban / Городская / Urban 1305655 611698 693957 100,00 100,00 100,00 881
0 11870 6080 5790 0,91 0,99 0,83 1050
1 11046 5780 5266 0,85 0,94 0,76 1098
2 11037 5788 5249 0,85 0,95 0,76 1103
3 10734 5521 5213 0,82 0,90 0,75 1059
4 11140 5702 5438 0,85 0,93 0,78 1049
0-4 55827 28871 26956 4,28 4,72 3,88 1071
5 11099 5673 5426 0,85 0,93 0,78 1046
6 11183 5752 5431 0,86 0,94 0,78 1059
7 12014 6222 5792 0,92 1,02 0,83 1074
8 12965 6639 6326 0,99 1,09 0,91 1049
9 13717 6949 6768 1,05 1,14 0,98 1027
5-9 60978 31235 29743 4,67 5,11 4,29 1050
10 15557 7964 7593 1,19 1,30 1,09 1049
11 16068 8242 7826 1,23 1,35 1,13 1053
12 18097 9250 8847 1,39 1,51 1,27 1046
13 19163 9725 9438 1,47 1,59 1,36 1030
14 21160 10807 10353 1,62 1,77 1,49 1044
10 - 14 90045 45988 44057 6,90 7,52 6,35 1044
15 23960 12109 11851 1,84 1,98 1,71 1022
16 29642 14650 14992 2,27 2,39 2,16 977
17 31187 15201 15986 2,39 2,49 2,30 951
18 35526 17397 18129 2,72 2,84 2,61 960
19 34163 16332 17831 2,62 2,67 2,57 916
15 - 19 154478 75689 78789 11,83 12,37 11,35 961
20 32053 15216 16837 2,45 2,49 2,43 904
21 28576 13556 15020 2,19 2,22 2,16 903
22 23968 11647 12321 1,84 1,90 1,78 945
23 23051 11178 11873 1,77 1,83 1,71 941
24 23385 11319 12066 1,79 1,85 1,74 938
20 - 24 131033 62916 68117 10,04 10,29 9,82 924
25 21655 10572 11083 1,66 1,73 1,60 954
26 20938 10394 10544 1,60 1,70 1,52 986
27 20148 10078 10070 1,54 1,65 1,45 1001
28 20206 10105 10101 1,55 1,65 1,46 1000
29 19804 9826 9978 1,52 1,61 1,44 985
25 - 29 102751 50975 51776 7,87 8,33 7,46 985
30 19594 9722 9872 1,50 1,59 1,42 985
31 18436 8963 9473 1,41 1,47 1,37 946
32 18490 8859 9631 1,42 1,45 1,39 920
33 17456 8358 9098 1,34 1,37 1,31 919
34 18134 8703 9431 1,39 1,42 1,36 923
30 - 34 92110 44605 47505 7,05 7,29 6,85 939
35 16695 7914 8781 1,28 1,29 1,27 901
36 17112 7878 9234 1,31 1,29 1,33 853
37 16974 7887 9087 1,30 1,29 1,31 868
38 17325 7867 9458 1,33 1,29 1,36 832
39 17325 8053 9272 1,33 1,32 1,34 869
35 - 39 85431 39599 45832 6,54 6,47 6,60 864
95
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей / Total inhabitants Структура, в % / Structure, % 1000 femei
Vîrsta, ani
ambele ambele Мужчин на
Возраст, лет masculin feminin masculin feminin 1000 женщин
sexe sexe
Age, years мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

40 19612 9015 10597 1,50 1,47 1,53 851


41 19948 9123 10825 1,53 1,49 1,56 843
42 20980 9597 11383 1,61 1,57 1,64 843
43 21971 9963 12008 1,68 1,63 1,73 830
44 23602 10783 12819 1,81 1,76 1,85 841
40 - 44 106113 48481 57632 8,13 7,93 8,30 841

45 23168 10504 12664 1,77 1,72 1,82 829


46 21736 9779 11957 1,66 1,60 1,72 818
47 21345 9649 11696 1,63 1,58 1,69 825
48 20446 9148 11298 1,57 1,50 1,63 810
49 19754 8933 10821 1,51 1,46 1,56 826
45 - 49 106449 48013 58436 8,15 7,85 8,42 822

50 20522 9213 11309 1,57 1,51 1,63 815


51 18519 8311 10208 1,42 1,36 1,47 814
52 19052 8392 10660 1,46 1,37 1,54 787
53 19462 8824 10638 1,49 1,44 1,53 829
54 19742 9071 10671 1,51 1,48 1,54 850
50 - 54 97297 43811 53486 7,45 7,16 7,71 819

55 19552 8850 10702 1,50 1,45 1,54 827


56 13136 5973 7163 1,01 0,98 1,03 834
57 11184 5023 6161 0,86 0,82 0,89 815
58 8843 3898 4945 0,68 0,64 0,71 788
59 6954 3073 3881 0,53 0,50 0,56 792
55 - 59 59669 26817 32852 4,57 4,38 4,73 816

60 7837 3472 4365 0,60 0,57 0,63 795


61 7958 3611 4347 0,61 0,59 0,63 831
62 10419 4730 5689 0,80 0,77 0,82 831
63 10271 4512 5759 0,79 0,74 0,83 783
64 9300 4081 5219 0,71 0,67 0,75 782
60 - 64 45785 20406 25379 3,51 3,34 3,66 804

65 9083 3671 5412 0,70 0,60 0,78 678


66 9216 3704 5512 0,71 0,61 0,79 672
67 8871 3629 5242 0,68 0,59 0,76 692
68 8015 3215 4800 0,61 0,53 0,69 670
69 7134 2865 4269 0,55 0,47 0,62 671
65 - 69 42319 17084 25235 3,24 2,79 3,64 677

70 6234 2442 3792 0,48 0,40 0,55 644


71 5295 2050 3245 0,41 0,34 0,47 632
72 5975 2239 3736 0,46 0,37 0,54 599
73 5335 2040 3295 0,41 0,33 0,47 619
74 5580 2040 3540 0,43 0,33 0,51 576
70 - 74 28419 10811 17608 2,18 1,77 2,54 614

75 4967 1736 3231 0,38 0,28 0,47 537


76 5130 1795 3335 0,39 0,29 0,48 538
77 4537 1576 2961 0,35 0,26 0,43 532
78 3734 1127 2607 0,29 0,18 0,38 432
79 3359 998 2361 0,26 0,16 0,34 423
75 - 79 21727 7232 14495 1,66 1,18 2,09 499
96
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей / Total inhabitants Структура, в % / Structure, % 1000 femei
Vîrsta, ani
ambele ambele Мужчин на
Возраст, лет masculin feminin masculin feminin 1000 женщин
sexe sexe
Age, years мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

80 3000 869 2131 0,23 0,14 0,31 408


81 2363 662 1701 0,18 0,11 0,25 389
82 2250 628 1622 0,17 0,10 0,23 387
83 1713 538 1175 0,13 0,09 0,17 458
84 1380 411 969 0,11 0,07 0,14 424
80 - 84 10706 3108 7598 0,82 0,51 1,09 409

85 984 281 703 0,08 0,05 0,10 400


86 847 239 608 0,06 0,04 0,09 393
87 405 108 297 0,03 0,02 0,04 364
88 416 105 311 0,03 0,02 0,04 338
89 405 109 296 0,03 0,02 0,04 368
85 - 89 3057 842 2215 0,23 0,14 0,32 380

90 389 97 292 0,03 0,02 0,04 332


91 246 72 174 0,02 0,01 0,03 414
92 198 50 148 0,02 0,01 0,02 338
93 126 26 100 0,01 0,00 0,01 260
94 95 24 71 0,01 0,00 0,01 338
90 - 94 1054 269 785 0,08 0,04 0,11 343

95 61 15 46 0,00 0,00 0,01 326


96 37 6 31 0,00 0,00 0,00 194
97 25 5 20 0,00 0,00 0,00 250
98 18 4 14 0,00 0,00 0,00 286
99 15 4 11 0,00 0,00 0,00 364
95 - 99 156 34 122 0,01 0,01 0,02 279

100 + 18 2 16 0,00 0,00 0,00 125


nedeclarată / 10233 4910 5323 0,78 0,80 0,77 922
не указан / not stated

Din total: / Из всего: /


From the total:
sub vîrsta aptă de muncă 230810 118203 112607 17,68 19,32 16,23 1050
в возрасте моложе
трудоспособного
under working age
în vîrsta aptă de muncă* 903467 435880 467587 69,20 71,26 67,38 932
в трудоспособном
возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de 161145 52705 108440 12,34 8,62 15,63 486
muncă
в возрасте старше
трудоспособного
over working age
Vîrsta medie / Средний 34,9 33,4 36,2
возраст / Mean age
Vîrsta mediană / Медиан- 32,8 30,8 34,7
ный возраст / Median age
Vîrsta modală / Модаль- 18,8 18,7 18,9
ный возраст / Modal age

97
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей / Total inhabitants Структура, в % / Structure, % 1000 femei
Vîrsta, ani
ambele ambele Мужчин на
Возраст, лет masculin feminin masculin feminin 1000 женщин
sexe sexe
Age, years мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Rural / Сельская / Rural 2077677 1015991 1061686 100,00 100,00 100,00 957
0 22091 11253 10838 1,06 1,11 1,02 1038
1 21878 11164 10714 1,05 1,10 1,01 1042
2 22927 11717 11210 1,10 1,15 1,06 1045
3 22978 11906 11072 1,11 1,17 1,04 1075
4 24822 12830 11992 1,19 1,26 1,13 1070
0-4 114696 58870 55826 5,52 5,79 5,26 1055
5 25305 12859 12446 1,22 1,27 1,17 1033
6 26339 13613 12726 1,27 1,34 1,20 1070
7 27136 13735 13401 1,31 1,35 1,26 1025
8 29575 15042 14533 1,42 1,48 1,37 1035
9 31407 15928 15479 1,51 1,57 1,46 1029
5-9 139762 71177 68585 6,73 7,01 6,46 1038
10 34832 17727 17105 1,68 1,74 1,61 1036
11 36197 18409 17788 1,74 1,81 1,68 1035
12 37197 19117 18080 1,79 1,88 1,70 1057
13 37271 18850 18421 1,79 1,86 1,74 1023
14 39347 20023 19324 1,89 1,97 1,82 1036
10 - 14 184844 94126 90718 8,90 9,26 8,54 1038
15 39782 20518 19264 1,91 2,02 1,81 1065
16 39647 20503 19144 1,91 2,02 1,80 1071
17 38717 20462 18255 1,86 2,01 1,72 1121
18 34900 18640 16260 1,68 1,83 1,53 1146
19 33689 18134 15555 1,62 1,78 1,47 1166
15 - 19 186735 98257 88478 8,99 9,67 8,33 1111
20 34511 18783 15728 1,66 1,85 1,48 1194
21 34070 18270 15800 1,64 1,80 1,49 1156
22 33248 17565 15683 1,60 1,73 1,48 1120
23 32398 17324 15074 1,56 1,71 1,42 1149
24 32112 16896 15216 1,55 1,66 1,43 1110
20 - 24 166339 88838 77501 8,01 8,74 7,30 1146
25 30638 16062 14576 1,47 1,58 1,37 1102
26 30196 15642 14554 1,45 1,54 1,37 1075
27 29106 15035 14071 1,40 1,48 1,33 1069
28 29443 15141 14302 1,42 1,49 1,35 1059
29 28564 14506 14058 1,37 1,43 1,32 1032
25 - 29 147947 76386 71561 7,12 7,52 6,74 1067
30 28324 14392 13932 1,36 1,42 1,31 1033
31 27487 13896 13591 1,32 1,37 1,28 1022
32 27733 13940 13793 1,33 1,37 1,30 1011
33 25801 13163 12638 1,24 1,30 1,19 1042
34 25706 13103 12603 1,24 1,29 1,19 1040
30 - 34 135051 68494 66557 6,50 6,74 6,27 1029
35 25573 13226 12347 1,23 1,30 1,16 1071
36 26682 13536 13146 1,28 1,33 1,24 1030
37 26626 13541 13085 1,28 1,33 1,23 1035
38 26752 13484 13268 1,29 1,33 1,25 1016
39 25984 13119 12865 1,25 1,29 1,21 1020
35 - 39 131617 66906 64711 6,33 6,59 6,10 1034

98
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей / Total inhabitants Структура, в % / Structure, % 1000 femei
Vîrsta, ani
ambele ambele Мужчин на
Возраст, лет masculin feminin masculin feminin 1000 женщин
sexe sexe
Age, years мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

40 28557 14419 14138 1,37 1,42 1,33 1020


41 29415 14684 14731 1,42 1,45 1,39 997
42 30792 15412 15380 1,48 1,52 1,45 1002
43 32499 16386 16113 1,56 1,61 1,52 1017
44 33928 16898 17030 1,63 1,66 1,60 992
40 - 44 155191 77799 77392 7,47 7,66 7,29 1005

45 34685 17211 17474 1,67 1,69 1,65 985


46 32084 15956 16128 1,54 1,57 1,52 989
47 31849 16028 15821 1,53 1,58 1,49 1013
48 29057 14351 14706 1,40 1,41 1,39 976
49 28610 14052 14558 1,38 1,38 1,37 965
45 - 49 156285 77598 78687 7,52 7,64 7,41 986

50 29252 14426 14826 1,41 1,42 1,40 973


51 26831 12954 13877 1,29 1,28 1,31 933
52 27838 13418 14420 1,34 1,32 1,36 931
53 28915 13675 15240 1,39 1,35 1,44 897
54 28652 13404 15248 1,38 1,32 1,44 879
50 - 54 141488 67877 73611 6,81 6,68 6,93 922

55 29748 13855 15893 1,43 1,36 1,50 872


56 18222 8407 9815 0,88 0,83 0,92 857
57 15518 7002 8516 0,75 0,69 0,80 822
58 11421 4947 6474 0,55 0,49 0,61 764
59 9856 4234 5622 0,47 0,42 0,53 753
55 - 59 84765 38445 46320 4,08 3,78 4,36 830

60 14214 5945 8269 0,68 0,59 0,78 719


61 16247 6882 9365 0,78 0,68 0,88 735
62 20295 8596 11699 0,98 0,85 1,10 735
63 19916 8512 11404 0,96 0,84 1,07 746
64 17120 7181 9939 0,82 0,71 0,94 723
60 - 64 87792 37116 50676 4,23 3,65 4,77 732

65 16032 6449 9583 0,77 0,63 0,90 673


66 17468 7176 10292 0,84 0,71 0,97 697
67 17144 7109 10035 0,83 0,70 0,95 708
68 17216 6997 10219 0,83 0,69 0,96 685
69 16448 6662 9786 0,79 0,66 0,92 681
65 - 69 84308 34393 49915 4,06 3,39 4,70 689

70 15750 6388 9362 0,76 0,63 0,88 682


71 13378 5429 7949 0,64 0,53 0,75 683
72 15730 6156 9574 0,76 0,61 0,90 643
73 13276 5342 7934 0,64 0,53 0,75 673
74 14365 5480 8885 0,69 0,54 0,84 617
70 - 74 72499 28795 43704 3,49 2,83 4,12 659

75 11670 4594 7076 0,56 0,45 0,67 649


76 12497 4704 7793 0,60 0,46 0,73 604
77 9774 3583 6191 0,47 0,35 0,58 579
78 7656 2451 5205 0,37 0,24 0,49 471
79 7431 2388 5043 0,36 0,24 0,47 474
75 - 79 49028 17720 31308 2,36 1,74 2,95 566

99
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей / Total inhabitants Структура, в % / Structure, % 1000 femei
Vîrsta, ani
ambele ambele Мужчин на
Возраст, лет masculin feminin masculin feminin 1000 женщин
sexe sexe
Age, years мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

80 6812 2277 4535 0,33 0,22 0,43 502


81 6119 2132 3987 0,29 0,21 0,38 535
82 5818 1904 3914 0,28 0,19 0,37 486
83 4667 1606 3061 0,22 0,16 0,29 525
84 3989 1330 2659 0,19 0,13 0,25 500
80 - 84 27405 9249 18156 1,32 0,91 1,71 509

85 2428 830 1598 0,12 0,08 0,15 519


86 2119 659 1460 0,10 0,06 0,14 451
87 997 319 678 0,05 0,03 0,06 471
88 898 283 615 0,04 0,03 0,06 460
89 892 282 610 0,04 0,03 0,06 462
85 - 89 7334 2373 4961 0,35 0,23 0,47 478

90 1033 302 731 0,05 0,03 0,07 413


91 659 208 451 0,03 0,02 0,04 461
92 526 129 397 0,03 0,01 0,04 325
93 337 96 241 0,02 0,01 0,02 398
94 254 65 189 0,01 0,01 0,02 344
90 - 94 2809 800 2009 0,14 0,08 0,19 398

95 161 42 119 0,01 0,00 0,01 353


96 101 27 74 0,00 0,00 0,01 365
97 63 12 51 0,00 0,00 0,00 235
98 49 9 40 0,00 0,00 0,00 225
99 25 1 24 0,00 0,00 0,00 42
95 - 99 399 91 308 0,02 0,01 0,03 295

100 + 79 10 69 0,00 0,00 0,01 145


nedeclarată / 1304 671 633 0,06 0,07 0,06 1060
не указан / not stated

Din total: / Из всего: /


From the total:
sub vîrsta aptă de muncă 479084 244691 234393 23,06 24,08 22,08 1044
в возрасте моложе
трудоспособного
under working age
în vîrsta aptă de muncă* 1257851 652909 604942 60,54 64,26 56,98 1079
в трудоспособном
возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de 339438 117720 221718 16,34 11,59 20,88 531
muncă
в возрасте старше
трудоспособного
over working age
Vîrsta medie / Средний 35,5 33,8 37,2
возраст / Mean age
Vîrsta mediană / Медиан- 33,6 31,4 35,9
ный возраст / Median age
Vîrsta modală / Модаль- 15,8 16,0 14,9
ный возраст / Modal age

100
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

2.2. Populaţia pe sexe, grupe de vîrstă şi medii, în profil teritorial


Население по полу, возрастным группам и типу местности, в территориальном разрезе
Population by sex, age group and area, in territorial aspect
Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Municipiul CHIŞINĂU

Total / Всего / Total 712218 332484 379734 100,00 100,00 100,00 876
0-4 29390 15259 14131 4,13 4,59 3,72 1080
5-9 30661 15742 14919 4,31 4,73 3,93 1055
10 - 14 45026 22965 22061 6,32 6,91 5,81 1041
15 - 19 91546 44298 47248 12,85 13,32 12,44 938
20 - 24 83459 39102 44357 11,72 11,76 11,68 882
25 - 29 60570 29743 30827 8,50 8,95 8,12 965
30 - 34 53296 25856 27440 7,48 7,78 7,23 942
35 - 39 46248 21696 24552 6,49 6,53 6,47 884
40 - 44 54421 24730 29691 7,64 7,44 7,82 833
45 - 49 53535 23840 29695 7,52 7,17 7,82 803
50 - 54 49168 21963 27205 6,90 6,61 7,16 807
55 - 59 30639 13629 17010 4,30 4,10 4,48 801
60 - 64 21992 9805 12187 3,09 2,95 3,21 805
65 - 69 21459 8703 12756 3,01 2,62 3,36 682
70 - 74 13408 5104 8304 1,88 1,54 2,19 615
75 + 18075 5581 12494 2,54 1,68 3,29 447
nedeclarată / не указан / 9325 4468 4857
not stated 1,31 1,34 1,28 920
Din total: / Из всего: / From the total:
sub vîrsta aptă de muncă 117062 60002 57060 16,44 18,05 15,03 1052
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 506303 242160 264143 71,09 72,83 69,56 917
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 79528 25854 53674 11,17 7,78 14,13 482
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,0 32,6 35,3 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 644204 299006 345198 100,00 100,00 100,00 866
0-4 25864 13446 12418 4,01 4,50 3,60 1083
5-9 26572 13672 12900 4,12 4,57 3,74 1060
10 - 14 39508 20223 19285 6,13 6,76 5,59 1049
15 - 19 83759 40298 43461 13,00 13,48 12,59 927
20 - 24 76761 35608 41153 11,92 11,91 11,92 865
25 - 29 54620 26673 27947 8,48 8,92 8,10 954
30 - 34 48339 23380 24959 7,50 7,82 7,23 937
35 - 39 41628 19415 22213 6,46 6,49 6,43 874
40 - 44 48824 21980 26844 7,58 7,35 7,78 819
45 - 49 47927 21178 26749 7,44 7,08 7,75 792
50 - 54 44225 19559 24666 6,87 6,54 7,15 793

*
Bărbaţi în vîrstă de 16-61 ani, femei în vîrstă de 16-56 ani
Мужчины в возрасте 16-61 лет, женщины в возрасте 16-56 лет
Men aged 16-61 years, women aged 16-56 years
101
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
55 - 59 28114 12430 15684 4,36 4,16 4,54 793
60 - 64 20065 8934 11131 3,11 2,99 3,22 803
65 - 69 19851 8048 11803 3,08 2,69 3,42 682
70 - 74 12181 4606 7575 1,89 1,54 2,19 608
75 + 16735 5135 11600 2,60 1,72 3,36 443
nedeclarată / не указан / 9231 4421 4810 1,43 1,48 1,39 919
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 102540 52700 49840 15,92 17,63 14,44 1057
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 459280 218185 241095 71,29 72,97 69,84 905
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 73153 23700 49453 11,36 7,93 14,33 479
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,2 32,7 35,4 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 68014 33478 34536 100,00 100,00 100,00 969
0-4 3526 1813 1713 5,18 5,42 4,96 1058
5-9 4089 2070 2019 6,01 6,18 5,85 1025
10 - 14 5518 2742 2776 8,11 8,19 8,04 988
15 - 19 7787 4000 3787 11,45 11,95 10,97 1056
20 - 24 6698 3494 3204 9,85 10,44 9,28 1091
25 - 29 5950 3070 2880 8,75 9,17 8,34 1066
30 - 34 4957 2476 2481 7,29 7,40 7,18 998
35 - 39 4620 2281 2339 6,79 6,81 6,77 975
40 - 44 5597 2750 2847 8,23 8,21 8,24 966
45 - 49 5608 2662 2946 8,25 7,95 8,53 904
50 - 54 4943 2404 2539 7,27 7,18 7,35 947
55 - 59 2525 1199 1326 3,71 3,58 3,84 904
60 - 64 1927 871 1056 2,83 2,60 3,06 825
65 - 69 1608 655 953 2,36 1,96 2,76 687
70 - 74 1227 498 729 1,80 1,49 2,11 683
75 + 1340 446 894 1,97 1,33 2,59 499
nedeclarată / не указан / 94 47 47 0,14 0,14 0,14 1000
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 14522 7302 7220 21,35 21,81 20,91 1011
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 47023 23975 23048 69,14 71,61 66,74 1040
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 6375 2154 4221 9,37 6,43 12,22 510
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 32,8 31,7 33,8 - - - -
Средний возраст / Mean age
102
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Municipiul BĂLŢI

Total / Всего / Total 127561 58418 69143 100,00 100,00 100,00 845
0-4 5911 3038 2873 4,63 5,20 4,16 1057
5-9 5979 2996 2983 4,69 5,13 4,31 1004
10 - 14 8653 4384 4269 6,78 7,50 6,17 1027
15 - 19 15094 7109 7985 11,83 12,17 11,55 890
20 - 24 11747 5505 6242 9,21 9,42 9,03 882
25 - 29 9793 4827 4966 7,68 8,26 7,18 972
30 - 34 9032 4197 4835 7,08 7,18 6,99 868
35 - 39 8672 4018 4654 6,80 6,88 6,73 863
40 - 44 10347 4707 5640 8,11 8,06 8,16 835
45 - 49 10436 4697 5739 8,18 8,04 8,30 818
50 - 54 9238 4052 5186 7,24 6,94 7,50 781
55 - 59 5714 2478 3236 4,48 4,24 4,68 766
60 - 64 4818 2088 2730 3,78 3,57 3,95 765
65 - 69 4389 1710 2679 3,44 2,93 3,87 638
70 - 74 3267 1195 2072 2,56 2,05 3,00 577
75 + 4266 1323 2943 3,34 2,26 4,26 450
nedeclarată / не указан / 205 94 111 0,16 0,16 0,16 847
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 23015 11618 11397 18,04 19,89 16,48 1019
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 86823 41113 45710 68,06 70,38 66,11 899
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 17518 5593 11925 13,73 9,57 17,25 469
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 35,4 33,7 36,8 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 122669 56031 66638 100,00 100,00 100,00 841
0-4 5680 2918 2762 4,63 5,21 4,14 1056
5-9 5680 2844 2836 4,63 5,08 4,26 1003
10 - 14 8252 4183 4069 6,73 7,47 6,11 1028
15 - 19 14627 6869 7758 11,92 12,26 11,64 885
20 - 24 11298 5272 6026 9,21 9,41 9,04 875
25 - 29 9424 4636 4788 7,68 8,27 7,19 968
30 - 34 8726 4031 4695 7,11 7,19 7,05 859
35 - 39 8312 3849 4463 6,78 6,87 6,70 862
40 - 44 9968 4524 5444 8,13 8,07 8,17 831
45 - 49 10058 4518 5540 8,20 8,06 8,31 816
50 - 54 8915 3899 5016 7,27 6,96 7,53 777
55 - 59 5528 2391 3137 4,51 4,27 4,71 762
60 - 64 4614 2000 2614 3,76 3,57 3,92 765

103
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 4191 1629 2562 3,42 2,91 3,84 636
70 - 74 3097 1109 1988 2,52 1,98 2,98 558
75 + 4099 1268 2831 3,34 2,26 4,25 448
nedeclarată / не указан / 200 91 109 0,16 0,16 0,16 835
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 21984 11086 10898 17,92 19,79 16,35 1017
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 83719 39536 44183 68,25 70,56 66,30 895
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 16766 5318 11448 13,67 9,49 17,18 465
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 35,4 33,7 36,8 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 4892 2387 2505 100,00 100,00 100,00 953
0-4 231 120 111 4,72 5,03 4,43 1081
5-9 299 152 147 6,11 6,37 5,87 1034
10 - 14 401 201 200 8,20 8,42 7,98 1005
15 - 19 467 240 227 9,55 10,05 9,06 1057
20 - 24 449 233 216 9,18 9,76 8,62 1079
25 - 29 369 191 178 7,54 8,00 7,11 1073
30 - 34 306 166 140 6,26 6,95 5,59 1186
35 - 39 360 169 191 7,36 7,08 7,62 885
40 - 44 379 183 196 7,75 7,67 7,82 934
45 - 49 378 179 199 7,73 7,50 7,94 899
50 - 54 323 153 170 6,60 6,41 6,79 900
55 - 59 186 87 99 3,80 3,64 3,95 879
60 - 64 204 88 116 4,17 3,69 4,63 759
65 - 69 198 81 117 4,05 3,39 4,67 692
70 - 74 170 86 84 3,48 3,60 3,35 1024
75 + 167 55 112 3,41 2,30 4,47 491
nedeclarată / не указан / 5 3 2 0,10 0,13 0,08 1500
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 1031 532 499 21,08 22,29 19,92 1066
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 3104 1577 1527 63,45 66,07 60,96 1033
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 752 275 477 15,37 11,52 19,04 577
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 35,4 34,0 36,7 - - - -
Средний возраст / Mean age
104
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul ANENII NOI

Total / Всего / Total 81710 39784 41926 100,00 100,00 100,00 949
0-4 4125 2103 2022 5,05 5,29 4,82 1040
5-9 5117 2613 2504 6,26 6,57 5,97 1044
10 - 14 6755 3433 3322 8,27 8,63 7,92 1033
15 - 19 7761 4096 3665 9,50 10,30 8,74 1118
20 - 24 7219 3788 3431 8,83 9,52 8,18 1104
25 - 29 6188 3194 2994 7,57 8,03 7,14 1067
30 - 34 5303 2665 2638 6,49 6,70 6,29 1010
35 - 39 5207 2548 2659 6,37 6,40 6,34 958
40 - 44 6685 3194 3491 8,18 8,03 8,33 915
45 - 49 7193 3406 3787 8,80 8,56 9,03 899
50 - 54 6426 3104 3322 7,86 7,80 7,92 934
55 - 59 3527 1642 1885 4,32 4,13 4,50 871
60 - 64 2876 1225 1651 3,52 3,08 3,94 742
65 - 69 2845 1173 1672 3,48 2,95 3,99 702
70 - 74 2034 798 1236 2,49 2,01 2,95 646
75 + 2397 780 1617 2,93 1,96 3,86 482
nedeclarată / не указан / 52 22 30 0,06 0,06 0,07 733
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 17660 9037 8623 21,61 22,72 20,57 1048
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 53487 27158 26329 65,46 68,26 62,80 1031
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 10511 3567 6944 12,86 8,97 16,56 514
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,8 33,3 36,3 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 8358 3838 4520 100,00 100,00 100,00 849
0-4 366 169 197 4,38 4,40 4,36 858
5-9 439 211 228 5,25 5,50 5,04 925
10 - 14 602 291 311 7,20 7,58 6,88 936
15 - 19 718 376 342 8,59 9,80 7,57 1099
20 - 24 646 331 315 7,73 8,62 6,97 1051
25 - 29 653 322 331 7,81 8,39 7,32 973
30 - 34 534 271 263 6,39 7,06 5,82 1030
35 - 39 524 221 303 6,27 5,76 6,70 729
40 - 44 738 332 406 8,83 8,65 8,98 818
45 - 49 802 344 458 9,60 8,96 10,13 751
50 - 54 668 305 363 7,99 7,95 8,03 840
55 - 59 442 199 243 5,29 5,18 5,38 819
60 - 64 382 144 238 4,57 3,75 5,27 605
65 - 69 350 160 190 4,19 4,17 4,20 842
105
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
70 - 74 207 75 132 2,48 1,95 2,92 568
75 + 264 77 187 3,16 2,01 4,14 412
nedeclarată / не указан / 23 10 13 0,28 0,26 0,29 769
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 1562 756 806 18,69 19,70 17,83 938
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 5511 2668 2843 65,94 69,52 62,90 938
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 1262 404 858 15,10 10,53 18,98 471
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 36,9 35,2 38,2 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 73352 35946 37406 100,00 100,00 100,00 961
0-4 3759 1934 1825 5,12 5,38 4,88 1060
5-9 4678 2402 2276 6,38 6,68 6,08 1055
10 - 14 6153 3142 3011 8,39 8,74 8,05 1044
15 - 19 7043 3720 3323 9,60 10,35 8,88 1119
20 - 24 6573 3457 3116 8,96 9,62 8,33 1109
25 - 29 5535 2872 2663 7,55 7,99 7,12 1078
30 - 34 4769 2394 2375 6,50 6,66 6,35 1008
35 - 39 4683 2327 2356 6,38 6,47 6,30 988
40 - 44 5947 2862 3085 8,11 7,96 8,25 928
45 - 49 6391 3062 3329 8,71 8,52 8,90 920
50 - 54 5758 2799 2959 7,85 7,79 7,91 946
55 - 59 3085 1443 1642 4,21 4,01 4,39 879
60 - 64 2494 1081 1413 3,40 3,01 3,78 765
65 - 69 2495 1013 1482 3,40 2,82 3,96 684
70 - 74 1827 723 1104 2,49 2,01 2,95 655
75 + 2133 703 1430 2,91 1,96 3,82 492
nedeclarată / не указан / 29 12 17 0,04 0,03 0,05 706
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 16098 8281 7817 21,95 23,04 20,90 1059
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 47976 24490 23486 65,41 68,13 62,79 1043
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 9249 3163 6086 12,61 8,80 16,27 520
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,6 33,1 36,0 - - - -
Средний возраст / Mean age

106
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul BASARABEASCA

Total / Всего / Total 28978 14120 14858 100,00 100,00 100,00 950
0-4 1503 808 695 5,19 5,72 4,68 1163
5-9 1807 877 930 6,24 6,21 6,26 943
10 - 14 2561 1261 1300 8,84 8,93 8,75 970
15 - 19 2831 1485 1346 9,77 10,52 9,06 1103
20 - 24 2477 1348 1129 8,55 9,55 7,60 1194
25 - 29 2152 1094 1058 7,43 7,75 7,12 1034
30 - 34 1846 944 902 6,37 6,69 6,07 1047
35 - 39 1759 864 895 6,07 6,12 6,02 965
40 - 44 2341 1162 1179 8,08 8,23 7,94 986
45 - 49 2576 1223 1353 8,89 8,66 9,11 904
50 - 54 2359 1131 1228 8,14 8,01 8,26 921
55 - 59 1155 559 596 3,99 3,96 4,01 938
60 - 64 938 410 528 3,24 2,90 3,55 777
65 - 69 898 343 555 3,10 2,43 3,74 618
70 - 74 780 281 499 2,69 1,99 3,36 563
75 + 988 327 661 3,41 2,32 4,45 495
nedeclarată / не указан / 7 3 4 0,02 0,02 0,03 750
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 6431 3209 3222 22,19 22,73 21,69 996
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 18840 9689 9151 65,01 68,62 61,59 1059
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 3700 1219 2481 12,77 8,63 16,70 491
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,7 33,1 36,2 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 11192 5325 5867 100,00 100,00 100,00 908
0-4 556 287 269 4,97 5,39 4,58 1067
5-9 609 300 309 5,44 5,63 5,27 971
10 - 14 795 388 407 7,10 7,29 6,94 953
15 - 19 965 511 454 8,62 9,60 7,74 1126
20 - 24 897 496 401 8,01 9,31 6,83 1237
25 - 29 806 395 411 7,20 7,42 7,01 961
30 - 34 672 342 330 6,00 6,42 5,62 1036
35 - 39 653 304 349 5,83 5,71 5,95 871
40 - 44 934 459 475 8,35 8,62 8,10 966
45 - 49 1118 497 621 9,99 9,33 10,58 800
50 - 54 1053 513 540 9,41 9,63 9,20 950
55 - 59 561 276 285 5,01 5,18 4,86 968
60 - 64 350 151 199 3,13 2,84 3,39 759

107
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 352 128 224 3,15 2,40 3,82 571
70 - 74 337 110 227 3,01 2,07 3,87 485
75 + 531 166 365 4,74 3,12 6,22 455
nedeclarată / не указан / 3 2 1 0,03 0,04 0,02 2000
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 2147 1064 1083 19,18 19,98 18,46 982
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 7413 3752 3661 66,23 70,46 62,40 1025
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 1629 507 1122 14,56 9,52 19,12 452
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 37,0 35,0 38,8 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 17786 8795 8991 100,00 100,00 100,00 978
0-4 947 521 426 5,32 5,92 4,74 1223
5-9 1198 577 621 6,74 6,56 6,91 929
10 - 14 1766 873 893 9,93 9,93 9,93 978
15 - 19 1866 974 892 10,49 11,07 9,92 1092
20 - 24 1580 852 728 8,88 9,69 8,10 1170
25 - 29 1346 699 647 7,57 7,95 7,20 1080
30 - 34 1174 602 572 6,60 6,84 6,36 1052
35 - 39 1106 560 546 6,22 6,37 6,07 1026
40 - 44 1407 703 704 7,91 7,99 7,83 999
45 - 49 1458 726 732 8,20 8,25 8,14 992
50 - 54 1306 618 688 7,34 7,03 7,65 898
55 - 59 594 283 311 3,34 3,22 3,46 910
60 - 64 588 259 329 3,31 2,94 3,66 787
65 - 69 546 215 331 3,07 2,44 3,68 650
70 - 74 443 171 272 2,49 1,94 3,03 629
75 + 457 161 296 2,57 1,83 3,29 544
nedeclarată / не указан / 4 1 3 0,02 0,01 0,03 333
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 4284 2145 2139 24,09 24,39 23,79 1003
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 11427 5937 5490 64,25 67,50 61,06 1081
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 2071 712 1359 11,64 8,10 15,12 524
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 33,3 32,0 34,6 - - - -
Средний возраст / Mean age
108
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul BRICENI

Total / Всего / Total 78027 36864 41163 100,00 100,00 100,00 896
0-4 3685 1925 1760 4,72 5,22 4,28 1094
5-9 4444 2279 2165 5,70 6,18 5,26 1053
10 - 14 5709 2856 2853 7,32 7,75 6,93 1001
15 - 19 6053 3315 2738 7,76 8,99 6,65 1211
20 - 24 5340 2796 2544 6,84 7,58 6,18 1099
25 - 29 5153 2615 2538 6,60 7,09 6,17 1030
30 - 34 4908 2439 2469 6,29 6,62 6,00 988
35 - 39 4819 2380 2439 6,18 6,46 5,93 976
40 - 44 5552 2715 2837 7,12 7,36 6,89 957
45 - 49 5760 2823 2937 7,38 7,66 7,14 961
50 - 54 4996 2319 2677 6,40 6,29 6,50 866
55 - 59 3639 1567 2072 4,66 4,25 5,03 756
60 - 64 4391 1828 2563 5,63 4,96 6,23 713
65 - 69 3900 1561 2339 5,0 4,23 5,68 667
70 - 74 3958 1532 2426 5,07 4,16 5,89 631
75 + 5599 1856 3743 7,18 5,03 9,09 496
nedeclarată / не указан / 121 58 63 0,16 0,16 0,15 921
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 15064 7671 7393 19,31 20,81 17,96 1038
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 44590 22989 21601 57,15 62,36 52,48 1064
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 18252 6146 12106 23,39 16,67 29,41 508
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 39,5 37,0 41,8 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 14230 6731 7499 100,00 100,00 100,00 898
0-4 573 297 276 4,03 4,41 3,68 1076
5-9 649 351 298 4,56 5,21 3,97 1178
10 - 14 898 454 444 6,31 6,74 5,92 1023
15 - 19 1450 845 605 10,19 12,55 8,07 1397
20 - 24 1067 553 514 7,50 8,22 6,85 1076
25 - 29 992 501 491 6,97 7,44 6,55 1020
30 - 34 898 418 480 6,31 6,21 6,40 871
35 - 39 865 406 459 6,08 6,03 6,12 885
40 - 44 1220 525 695 8,57 7,80 9,27 755
45 - 49 1345 611 734 9,45 9,08 9,79 832
50 - 54 1138 508 630 8,00 7,55 8,40 806
55 - 59 799 377 422 5,61 5,60 5,63 893
60 - 64 658 288 370 4,62 4,28 4,93 778

109
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 582 225 357 4,09 3,34 4,76 630
70 - 74 466 182 284 3,27 2,70 3,79 641
75 + 619 186 433 4,35 2,76 5,77 430
nedeclarată / не указан / 11 4 7 0,08 0,06 0,09 571
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 2374 1233 1141 16,68 18,32 15,22 1081
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 9420 4712 4708 66,20 70,00 62,78 1001
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 2425 782 1643 17,04 11,62 21,91 476
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 38,0 35,7 40,2 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 63797 30133 33664 100,00 100,00 100,00 895
0-4 3112 1628 1484 4,88 5,40 4,41 1097
5-9 3795 1928 1867 5,95 6,40 5,55 1033
10 - 14 4811 2402 2409 7,54 7,97 7,16 997
15 - 19 4603 2470 2133 7,22 8,20 6,34 1158
20 - 24 4273 2243 2030 6,70 7,44 6,03 1105
25 - 29 4161 2114 2047 6,52 7,02 6,08 1033
30 - 34 4010 2021 1989 6,29 6,71 5,91 1016
35 - 39 3954 1974 1980 6,20 6,55 5,88 997
40 - 44 4332 2190 2142 6,79 7,27 6,36 1022
45 - 49 4415 2212 2203 6,92 7,34 6,54 1004
50 - 54 3858 1811 2047 6,05 6,01 6,08 885
55 - 59 2840 1190 1650 4,45 3,95 4,90 721
60 - 64 3733 1540 2193 5,85 5,11 6,51 702
65 - 69 3318 1336 1982 5,20 4,43 5,89 674
70 - 74 3492 1350 2142 5,47 4,48 6,36 630
75 + 4980 1670 3310 7,81 5,54 9,83 505
nedeclarată / не указан / 110 54 56 0,17 0,18 0,17 964
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 12690 6438 6252 19,89 21,37 18,57 1030
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 35170 18277 16893 55,13 60,65 50,18 1082
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 15827 5364 10463 24,81 17,80 31,08 513
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 39,9 37,3 42,2 - - - -
Средний возраст / Mean age
110
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul CAHUL

Total / Всего / Total 119231 57503 61728 100,00 100,00 100,00 932
0-4 6689 3345 3344 5,61 5,82 5,42 1000
5-9 7732 3917 3815 6,48 6,81 6,18 1027
10 - 14 10427 5223 5204 8,75 9,08 8,43 1004
15 - 19 12829 6455 6374 10,76 11,23 10,33 1013
20 - 24 10752 5476 5276 9,02 9,52 8,55 1038
25 - 29 8931 4625 4306 7,49 8,04 6,98 1074
30 - 34 7865 3945 3920 6,60 6,86 6,35 1006
35 - 39 7377 3659 3718 6,19 6,36 6,02 984
40 - 44 9361 4564 4797 7,85 7,94 7,77 951
45 - 49 9131 4402 4729 7,66 7,66 7,66 931
50 - 54 8248 3830 4418 6,92 6,66 7,16 867
55 - 59 4499 2041 2458 3,77 3,55 3,98 830
60 - 64 4562 2010 2552 3,83 3,50 4,13 788
65 - 69 4025 1631 2394 3,38 2,84 3,88 681
70 - 74 3279 1232 2047 2,75 2,14 3,32 602
75 + 3502 1136 2366 2,94 1,98 3,83 480
nedeclarată / не указан / 22 12 10 0,02 0,02 0,02 1200
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 27244 13749 13495 22,85 23,91 21,86 1019
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 76189 38452 37737 63,90 66,87 61,13 1019
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 15776 5290 10486 13,23 9,20 16,99 504
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 33,9 32,5 35,3 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 35488 16395 19093 100,00 100,00 100,00 859
0-4 1636 869 767 4,61 5,30 4,02 1133
5-9 1752 862 890 4,94 5,26 4,66 969
10 - 14 2583 1303 1280 7,28 7,95 6,70 1018
15 - 19 4787 2281 2506 13,49 13,91 13,13 910
20 - 24 3417 1564 1853 9,63 9,54 9,71 844
25 - 29 2695 1364 1331 7,59 8,32 6,97 1025
30 - 34 2410 1154 1256 6,79 7,04 6,58 919
35 - 39 2256 1016 1240 6,36 6,20 6,49 819
40 - 44 3013 1385 1628 8,49 8,45 8,53 851
45 - 49 2789 1232 1557 7,86 7,51 8,15 791
50 - 54 2639 1171 1468 7,44 7,14 7,69 798
55 - 59 1521 690 831 4,29 4,21 4,35 830
60 - 64 1289 581 708 3,63 3,54 3,71 821

111
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 1019 377 642 2,87 2,30 3,36 587
70 - 74 757 280 477 2,13 1,71 2,50 587
75 + 924 265 659 2,60 1,62 3,45 402
nedeclarată / не указан / 1 1 - 0,00 0,01 - -
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 6680 3402 3278 18,82 20,75 17,17 1038
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 24652 11685 12967 69,47 71,27 67,91 901
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 4155 1307 2848 11,71 7,97 14,92 459
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,1 32,6 35,5 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 83743 41108 42635 100,00 100,00 100,00 964
0-4 5053 2476 2577 6,03 6,02 6,04 961
5-9 5980 3055 2925 7,14 7,43 6,86 1044
10 - 14 7844 3920 3924 9,37 9,54 9,20 999
15 - 19 8042 4174 3868 9,60 10,15 9,07 1079
20 - 24 7335 3912 3423 8,76 9,52 8,03 1143
25 - 29 6236 3261 2975 7,45 7,93 6,98 1096
30 - 34 5455 2791 2664 6,51 6,79 6,25 1048
35 - 39 5121 2643 2478 6,12 6,43 5,81 1067
40 - 44 6348 3179 3169 7,58 7,73 7,43 1003
45 - 49 6342 3170 3172 7,57 7,71 7,44 999
50 - 54 5609 2659 2950 6,70 6,47 6,92 901
55 - 59 2978 1351 1627 3,56 3,29 3,82 830
60 - 64 3273 1429 1844 3,91 3,48 4,33 775
65 - 69 3006 1254 1752 3,59 3,05 4,11 716
70 - 74 2522 952 1570 3,01 2,32 3,68 606
75 + 2578 871 1707 3,08 2,12 4,00 510
nedeclarată / не указан / 21 11 10 0,03 0,03 0,02 1100
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 20564 10347 10217 24,56 25,17 23,96 1013
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 51537 26767 24770 61,54 65,11 58,10 1081
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 11621 3983 7638 13,88 9,69 17,91 521
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 33,8 32,4 35,2 - - - -
Средний возраст / Mean age
112
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul CANTEMIR

Total / Всего / Total 60001 30058 29943 100,00 100,00 100,00 1004
0-4 3749 1973 1776 6,25 6,56 5,93 1111
5-9 4400 2244 2156 7,33 7,47 7,20 1041
10 - 14 6211 3173 3038 10,35 10,56 10,15 1044
15 - 19 6159 3219 2940 10,26 10,71 9,82 1095
20 - 24 5133 2813 2320 8,55 9,36 7,75 1213
25 - 29 4216 2279 1937 7,03 7,58 6,47 1177
30 - 34 3879 1969 1910 6,46 6,55 6,38 1031
35 - 39 3740 1881 1859 6,23 6,26 6,21 1012
40 - 44 4738 2414 2324 7,90 8,03 7,76 1039
45 - 49 4577 2313 2264 7,63 7,70 7,56 1022
50 - 54 3787 1839 1948 6,31 6,12 6,51 944
55 - 59 2110 964 1146 3,52 3,21 3,83 841
60 - 64 2104 955 1149 3,51 3,18 3,84 831
65 - 69 1922 797 1125 3,20 2,65 3,76 708
70 - 74 1638 645 993 2,73 2,15 3,32 650
75 + 1627 572 1055 2,71 1,90 3,52 542
nedeclarată / не указан / 11 8 3 0,02 0,03 0,01 2667
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 15586 8017 7569 25,98 26,67 25,28 1059
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 36951 19416 17535 61,58 64,60 58,56 1107
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 7453 2617 4836 12,42 8,71 16,15 541
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 32,9 31,6 34,3 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 3872 1861 2011 100,00 100,00 100,00 925
0-4 164 81 83 4,24 4,35 4,13 976
5-9 214 114 100 5,53 6,13 4,97 1140
10 - 14 360 188 172 9,30 10,10 8,55 1093
15 - 19 476 252 224 12,29 13,54 11,14 1125
20 - 24 348 190 158 8,99 10,21 7,86 1203
25 - 29 247 135 112 6,38 7,25 5,57 1205
30 - 34 254 103 151 6,56 5,53 7,51 682
35 - 39 247 107 140 6,38 5,75 6,96 764
40 - 44 433 178 255 11,18 9,56 12,68 698
45 - 49 471 208 263 12,16 11,18 13,08 791
50 - 54 325 157 168 8,39 8,44 8,35 935
55 - 59 151 71 80 3,90 3,82 3,98 888
60 - 64 69 39 30 1,78 2,10 1,49 1300

113
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 55 27 28 1,42 1,45 1,39 964
70 - 74 26 5 21 0,67 0,27 1,04 238
75 + 32 6 26 0,83 0,32 1,29 231
nedeclarată / не указан / - - - - - - -
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 820 424 396 21,18 22,78 19,69 1071
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 2851 1377 1474 73,63 73,99 73,30 934
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 201 60 141 5,19 3,22 7,01 426
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 32,5 31,1 33,7 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 56129 28197 27932 100,00 100,00 100,00 1009
0-4 3585 1892 1693 6,39 6,71 6,06 1118
5-9 4186 2130 2056 7,46 7,55 7,36 1036
10 - 14 5851 2985 2866 10,42 10,59 10,26 1042
15 - 19 5683 2967 2716 10,12 10,52 9,72 1092
20 - 24 4785 2623 2162 8,53 9,30 7,74 1213
25 - 29 3969 2144 1825 7,07 7,60 6,53 1175
30 - 34 3625 1866 1759 6,46 6,62 6,30 1061
35 - 39 3493 1774 1719 6,22 6,29 6,15 1032
40 - 44 4305 2236 2069 7,67 7,93 7,41 1081
45 - 49 4106 2105 2001 7,32 7,47 7,16 1052
50 - 54 3462 1682 1780 6,17 5,97 6,37 945
55 - 59 1959 893 1066 3,49 3,17 3,82 838
60 - 64 2035 916 1119 3,63 3,25 4,01 819
65 - 69 1867 770 1097 3,33 2,73 3,93 702
70 - 74 1612 640 972 2,87 2,27 3,48 658
75 + 1595 566 1029 2,84 2,01 3,68 550
nedeclarată / не указан / 11 8 3 0,02 0,03 0,01 2667
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 14766 7593 7173 26,31 26,93 25,68 1059
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 34100 18039 16061 60,75 63,97 57,50 1123
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 7252 2557 4695 12,92 9,07 16,81 545
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 32,9 31,6 34,3 - - - -
Средний возраст / Mean age
114
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul CĂLĂRAŞI

Total / Всего / Total 75075 36814 38261 100,00 100,00 100,00 962
0-4 3808 1988 1820 5,07 5,40 4,76 1092
5-9 4612 2268 2344 6,14 6,16 6,13 968
10 - 14 6867 3567 3300 9,15 9,69 8,62 1081
15 - 19 7210 3710 3500 9,60 10,08 9,15 1060
20 - 24 5973 3220 2753 7,96 8,75 7,20 1170
25 - 29 5268 2729 2539 7,02 7,41 6,64 1075
30 - 34 4983 2491 2492 6,64 6,77 6,51 1000
35 - 39 4919 2504 2415 6,55 6,80 6,31 1037
40 - 44 5904 2944 2960 7,86 8,00 7,74 995
45 - 49 5772 2849 2923 7,69 7,74 7,64 975
50 - 54 5188 2457 2731 6,91 6,67 7,14 900
55 - 59 3372 1531 1841 4,49 4,16 4,81 832
60 - 64 2903 1208 1695 3,87 3,28 4,43 713
65 - 69 2968 1253 1715 3,95 3,40 4,48 731
70 - 74 2384 989 1395 3,18 2,69 3,65 709
75 + 2807 1036 1771 3,74 2,81 4,63 585
nedeclarată / не указан / 137 70 67 0,18 0,19 0,18 1045
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 16825 8602 8223 22,41 23,37 21,49 1046
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 46636 24085 22551 62,12 65,42 58,94 1068
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 11477 4057 7420 15,29 11,02 19,39 547
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 35,4 33,9 36,8 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 14516 6937 7579 100,00 100,00 100,00 915
0-4 612 317 295 4,22 4,57 3,89 1075
5-9 692 358 334 4,77 5,16 4,41 1072
10 - 14 1253 649 604 8,63 9,36 7,97 1075
15 - 19 1767 861 906 12,17 12,41 11,95 950
20 - 24 1166 594 572 8,03 8,56 7,55 1038
25 - 29 971 486 485 6,69 7,01 6,40 1002
30 - 34 880 417 463 6,06 6,01 6,11 901
35 - 39 1020 476 544 7,03 6,86 7,18 875
40 - 44 1351 638 713 9,31 9,20 9,41 895
45 - 49 1256 586 670 8,65 8,45 8,84 875
50 - 54 1122 534 588 7,73 7,70 7,76 908
55 - 59 673 304 369 4,64 4,38 4,87 824
60 - 64 497 204 293 3,42 2,94 3,87 696

115
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 476 235 241 3,28 3,39 3,18 975
70 - 74 340 123 217 2,34 1,77 2,86 567
75 + 386 129 257 2,66 1,86 3,39 502
nedeclarată / не указан / 54 26 28 0,37 0,37 0,37 929
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 2900 1501 1399 19,98 21,64 18,46 1073
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 9777 4801 4976 67,35 69,21 65,66 965
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 1785 609 1176 12,30 8,78 15,52 518
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 35,0 33,7 36,2 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 60559 29877 30682 100,00 100,00 100,00 974
0-4 3196 1671 1525 5,28 5,59 4,97 1096
5-9 3920 1910 2010 6,47 6,39 6,55 950
10 - 14 5614 2918 2696 9,27 9,77 8,79 1082
15 - 19 5443 2849 2594 8,99 9,54 8,45 1098
20 - 24 4807 2626 2181 7,94 8,79 7,11 1204
25 - 29 4297 2243 2054 7,10 7,51 6,69 1092
30 - 34 4103 2074 2029 6,78 6,94 6,61 1022
35 - 39 3899 2028 1871 6,44 6,79 6,10 1084
40 - 44 4553 2306 2247 7,52 7,72 7,32 1026
45 - 49 4516 2263 2253 7,46 7,57 7,34 1004
50 - 54 4066 1923 2143 6,71 6,44 6,98 897
55 - 59 2699 1227 1472 4,46 4,11 4,80 834
60 - 64 2406 1004 1402 3,97 3,36 4,57 716
65 - 69 2492 1018 1474 4,11 3,41 4,80 691
70 - 74 2044 866 1178 3,38 2,90 3,84 735
75 + 2421 907 1514 4,00 3,04 4,93 599
nedeclarată / не указан / 83 44 39 0,14 0,15 0,13 1128
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 13925 7101 6824 22,99 23,77 22,24 1041
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 36859 19284 17575 60,86 64,54 57,28 1097
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 9692 3448 6244 16,00 11,54 20,35 552
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 35,5 33,9 37,0 - - - -
Средний возраст / Mean age
116
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul CĂUŞENI

Total / Всего / Total 90612 44404 46208 100,00 100,00 100,00 961
0-4 5198 2702 2496 5,74 6,09 5,40 1083
5-9 5871 3008 2863 6,48 6,77 6,20 1051
10 - 14 8014 4188 3826 8,84 9,43 8,28 1095
15 - 19 8618 4548 4070 9,51 10,24 8,81 1117
20 - 24 7226 3818 3408 7,97 8,60 7,38 1120
25 - 29 6482 3374 3108 7,15 7,60 6,73 1086
30 - 34 5811 2913 2898 6,41 6,56 6,27 1005
35 - 39 5694 2795 2899 6,28 6,29 6,27 964
40 - 44 6968 3447 3521 7,69 7,76 7,62 979
45 - 49 7234 3505 3729 7,98 7,89 8,07 940
50 - 54 6891 3234 3657 7,60 7,28 7,91 884
55 - 59 4022 1846 2176 4,44 4,16 4,71 848
60 - 64 3629 1555 2074 4,00 3,50 4,49 750
65 - 69 3470 1418 2052 3,83 3,19 4,44 691
70 - 74 2438 984 1454 2,69 2,22 3,15 677
75 + 2919 1001 1918 3,22 2,25 4,15 522
nedeclarată / не указан / 127 68 59 0,14 0,15 0,13 1153
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 20919 10849 10070 23,09 24,43 21,79 1077
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 56660 29055 27605 62,53 65,43 59,74 1053
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 12906 4432 8474 14,24 9,98 18,34 523
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,8 33,2 36,4 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 21941 10632 11309 100,00 100,00 100,00 940
0-4 1065 564 501 4,85 5,30 4,43 1126
5-9 1253 657 596 5,71 6,18 5,27 1102
10 - 14 1905 974 931 8,68 9,16 8,23 1046
15 - 19 2378 1265 1113 10,84 11,90 9,84 1137
20 - 24 1601 811 790 7,30 7,63 6,99 1027
25 - 29 1529 782 747 6,97 7,36 6,61 1047
30 - 34 1427 680 747 6,50 6,40 6,61 910
35 - 39 1493 688 805 6,80 6,47 7,12 855
40 - 44 1871 897 974 8,53 8,44 8,61 921
45 - 49 1955 906 1049 8,91 8,52 9,28 864
50 - 54 1786 829 957 8,14 7,80 8,46 866
55 - 59 1043 482 561 4,75 4,53 4,96 859
60 - 64 778 359 419 3,55 3,38 3,71 857

117
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 737 297 440 3,36 2,79 3,89 675
70 - 74 466 198 268 2,12 1,86 2,37 739
75 + 545 184 361 2,48 1,73 3,19 510
nedeclarată / не указан / 109 59 50 0,50 0,55 0,44 1180
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 4742 2455 2287 21,61 23,09 20,22 1073
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 14456 7216 7240 65,89 67,87 64,02 997
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 2634 902 1732 12,00 8,48 15,32 521
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,8 33,3 36,2 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 68671 33772 34899 100,00 100,00 100,00 968
0-4 4133 2138 1995 6,02 6,33 5,72 1072
5-9 4618 2351 2267 6,72 6,96 6,50 1037
10 - 14 6109 3214 2895 8,90 9,52 8,30 1110
15 - 19 6240 3283 2957 9,09 9,72 8,47 1110
20 - 24 5625 3007 2618 8,19 8,90 7,50 1149
25 - 29 4953 2592 2361 7,21 7,67 6,77 1098
30 - 34 4384 2233 2151 6,38 6,61 6,16 1038
35 - 39 4201 2107 2094 6,12 6,24 6,00 1006
40 - 44 5097 2550 2547 7,42 7,55 7,30 1001
45 - 49 5279 2599 2680 7,69 7,70 7,68 970
50 - 54 5105 2405 2700 7,43 7,12 7,74 891
55 - 59 2979 1364 1615 4,34 4,04 4,63 845
60 - 64 2851 1196 1655 4,15 3,54 4,74 723
65 - 69 2733 1121 1612 3,98 3,32 4,62 695
70 - 74 1972 786 1186 2,87 2,33 3,40 663
75 + 2374 817 1557 3,46 2,42 4,46 525
nedeclarată / не указан / 18 9 9 0,03 0,03 0,03 1000
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 16177 8394 7783 23,56 24,85 22,30 1079
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 42204 21839 20365 61,46 64,67 58,35 1072
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 10272 3530 6742 14,96 10,45 19,32 524
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,9 33,2 36,5 - - - -
Средний возраст / Mean age
118
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul CIMIŞLIA

Total / Всего / Total 60925 29866 31059 100,00 100,00 100,00 962
0-4 3137 1564 1573 5,15 5,24 5,06 5,15
5-9 4301 2207 2094 7,06 7,39 6,74 1054
10 - 14 5837 2956 2881 9,58 9,90 9,28 1026
15 - 19 6033 3090 2943 9,90 10,35 9,48 1050
20 - 24 4938 2619 2319 8,11 8,77 7,47 1129
25 - 29 4007 2054 1953 6,58 6,88 6,29 1052
30 - 34 3798 1913 1885 6,23 6,41 6,07 1015
35 - 39 3813 1875 1938 6,26 6,28 6,24 967
40 - 44 4756 2413 2343 7,81 8,08 7,54 1030
45 - 49 4797 2373 2424 7,87 7,95 7,80 979
50 - 54 4730 2246 2484 7,76 7,52 8,00 904
55 - 59 2817 1257 1560 4,62 4,21 5,02 806
60 - 64 2375 1061 1314 3,90 3,55 4,23 807
65 - 69 2131 883 1248 3,50 2,96 4,02 708
70 - 74 1649 668 981 2,71 2,24 3,16 681
75 + 1785 680 1105 2,93 2,28 3,56 615
nedeclarată / не указан / 21 7 14 0,03 0,02 0,05 500
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 14585 7414 7171 23,94 24,82 23,09 1034
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 38042 19493 18549 62,44 65,27 59,72 1051
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 8277 2952 5325 13,59 9,88 17,14 554
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,5 33,2 35,7 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 12858 6185 6673 100,00 100,00 100,00 927
0-4 568 293 275 4,42 4,74 4,12 1065
5-9 761 390 371 5,92 6,31 5,56 1051
10 - 14 1144 557 587 8,90 9,01 8,80 949
15 - 19 1253 614 639 9,74 9,93 9,58 961
20 - 24 975 516 459 7,58 8,34 6,88 1124
25 - 29 853 438 415 6,63 7,08 6,22 1055
30 - 34 763 356 407 5,93 5,76 6,10 875
35 - 39 826 377 449 6,42 6,10 6,73 840
40 - 44 1106 540 566 8,60 8,73 8,48 954
45 - 49 1185 560 625 9,22 9,05 9,37 896
50 - 54 1168 539 629 9,08 8,71 9,43 857
55 - 59 682 313 369 5,30 5,06 5,53 848
60 - 64 529 254 275 4,11 4,11 4,12 924

119
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 401 178 223 3,12 2,88 3,34 798
70 - 74 301 132 169 2,34 2,13 2,53 781
75 + 330 124 206 2,57 2,00 3,09 602
nedeclarată / не указан / 13 4 9 0,10 0,06 0,13 444
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 2743 1388 1355 21,33 22,44 20,31 1024
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 8488 4200 4288 66,01 67,91 64,26 979
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 1614 593 1021 12,55 9,59 15,30 581
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 35,5 34,6 36,4 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 48067 23681 24386 100,00 100,00 100,00 971
0-4 2569 1271 1298 5,34 5,37 5,32 979
5-9 3540 1817 1723 7,36 7,67 7,07 1055
10 - 14 4693 2399 2294 9,76 10,13 9,41 1046
15 - 19 4780 2476 2304 9,94 10,46 9,45 1075
20 - 24 3963 2103 1860 8,24 8,88 7,63 1131
25 - 29 3154 1616 1538 6,56 6,82 6,31 1051
30 - 34 3035 1557 1478 6,31 6,57 6,06 1053
35 - 39 2987 1498 1489 6,21 6,33 6,11 1006
40 - 44 3650 1873 1777 7,59 7,91 7,29 1054
45 - 49 3612 1813 1799 7,51 7,66 7,38 1008
50 - 54 3562 1707 1855 7,41 7,21 7,61 920
55 - 59 2135 944 1191 4,44 3,99 4,88 793
60 - 64 1846 807 1039 3,84 3,41 4,26 777
65 - 69 1730 705 1025 3,60 2,98 4,20 688
70 - 74 1348 536 812 2,80 2,26 3,33 660
75 + 1455 556 899 3,03 2,35 3,69 618
nedeclarată / не указан / 8 3 5 0,02 0,01 0,02 600
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 11842 6026 5816 24,64 25,45 23,85 1036
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 29554 15293 14261 61,49 64,58 58,48 1072
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 6663 2359 4304 13,86 9,96 17,65 548
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,2 32,9 35,5 - - - -
Средний возраст / Mean age
120
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul CRIULENI

Total / Всего / Total 72254 35301 36953 100,00 100,00 100,00 955
0-4 3920 2014 1906 5,43 5,71 5,16 1057
5-9 4840 2481 2359 6,70 7,03 6,38 1052
10 - 14 6611 3299 3312 9,15 9,35 8,96 996
15 - 19 7511 3928 3583 10,40 11,13 9,70 1096
20 - 24 5978 3058 2920 8,27 8,66 7,90 1047
25 - 29 5397 2764 2633 7,47 7,83 7,13 1050
30 - 34 4991 2524 2467 6,91 7,15 6,68 1023
35 - 39 4600 2296 2304 6,37 6,50 6,23 997
40 - 44 5784 2859 2925 8,01 8,10 7,92 977
45 - 49 5791 2817 2974 8,01 7,98 8,05 947
50 - 54 5293 2503 2790 7,33 7,09 7,55 897
55 - 59 3041 1391 1650 4,21 3,94 4,47 843
60 - 64 2499 1102 1397 3,46 3,12 3,78 789
65 - 69 2217 898 1319 3,07 2,54 3,57 681
70 - 74 1819 716 1103 2,52 2,03 2,98 649
75 + 1948 647 1301 2,70 1,83 3,52 497
nedeclarată / не указан / 14 4 10 0,02 0,01 0,03 400
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 16919 8601 8318 23,42 24,36 22,51 1034
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 46525 23701 22824 64,39 67,14 61,76 1038
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 8796 2995 5801 12,17 8,48 15,70 516
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 33,8 32,4 35,1 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 7138 3422 3716 100,00 100,00 100,00 921
0-4 325 168 157 4,55 4,91 4,22 1070
5-9 326 161 165 4,57 4,70 4,44 976
10 - 14 527 266 261 7,38 7,77 7,02 1019
15 - 19 1024 582 442 14,35 17,01 11,89 1317
20 - 24 565 278 287 7,92 8,12 7,72 969
25 - 29 483 250 233 6,77 7,31 6,27 1073
30 - 34 432 201 231 6,05 5,87 6,22 870
35 - 39 381 165 216 5,34 4,82 5,81 764
40 - 44 624 273 351 8,74 7,98 9,45 778
45 - 49 697 324 373 9,76 9,47 10,04 869
50 - 54 621 272 349 8,70 7,95 9,39 779
55 - 59 362 177 185 5,07 5,17 4,98 957
60 - 64 227 107 120 3,18 3,13 3,23 892

121
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 239 100 139 3,35 2,92 3,74 719
70 - 74 130 48 82 1,82 1,40 2,21 585
75 + 173 50 123 2,42 1,46 3,31 407
nedeclarată / не указан / 2 - 2 0,03 - 0,05 -
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 1321 675 646 18,51 19,73 17,38 1045
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 5007 2480 2527 70,15 72,47 68,00 981
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 808 267 541 11,32 7,80 14,56 494
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,8 33,1 36,4 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 65116 31879 33237 100,00 100,00 100,00 959
0-4 3595 1846 1749 5,52 5,79 5,26 1055
5-9 4514 2320 2194 6,93 7,28 6,60 1057
10 - 14 6084 3033 3051 9,34 9,51 9,18 994
15 - 19 6487 3346 3141 9,96 10,50 9,45 1065
20 - 24 5413 2780 2633 8,31 8,72 7,92 1056
25 - 29 4914 2514 2400 7,55 7,89 7,22 1048
30 - 34 4559 2323 2236 7,00 7,29 6,73 1039
35 - 39 4219 2131 2088 6,48 6,68 6,28 1021
40 - 44 5160 2586 2574 7,92 8,11 7,74 1005
45 - 49 5094 2493 2601 7,82 7,82 7,83 958
50 - 54 4672 2231 2441 7,17 7,00 7,34 914
55 - 59 2679 1214 1465 4,11 3,81 4,41 829
60 - 64 2272 995 1277 3,49 3,12 3,84 779
65 - 69 1978 798 1180 3,04 2,50 3,55 676
70 - 74 1689 668 1021 2,59 2,10 3,07 654
75 + 1775 597 1178 2,73 1,87 3,54 507
nedeclarată / не указан / 12 4 8 0,02 0,01 0,02 500
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 15598 7926 7672 23,95 24,86 23,08 1033
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 41518 21221 20297 63,76 66,57 61,07 1046
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 7988 2728 5260 12,27 8,56 15,83 519
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 33,7 32,4 35,0 - - - -
Средний возраст / Mean age
122
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul DONDUŞENI

Total / Всего / Total 46442 21674 24768 100,00 100,00 100,00 875
0-4 1991 1018 973 4,29 4,70 3,93 1046
5-9 2529 1309 1220 5,45 6,04 4,93 1073
10 - 14 3347 1710 1637 7,21 7,89 6,61 1045
15 - 19 3294 1722 1572 7,09 7,95 6,35 1095
20 - 24 2719 1390 1329 5,85 6,41 5,37 1046
25 - 29 2942 1477 1465 6,33 6,81 5,91 1008
30 - 34 2964 1448 1516 6,38 6,68 6,12 955
35 - 39 2898 1438 1460 6,24 6,63 5,89 985
40 - 44 3259 1655 1604 7,02 7,64 6,48 1032
45 - 49 3261 1565 1696 7,02 7,22 6,85 923
50 - 54 3071 1370 1701 6,61 6,32 6,87 805
55 - 59 2549 1117 1432 5,49 5,15 5,78 780
60 - 64 2789 1162 1627 6,01 5,36 6,57 714
65 - 69 2662 1036 1626 5,73 4,78 6,56 637
70 - 74 2505 962 1543 5,39 4,44 6,23 623
75 + 3588 1257 2331 7,73 5,80 9,41 539
nedeclarată / не указан / 74 38 36 0,16 0,18 0,15 1056
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 8652 4440 4212 18,63 20,49 17,01 1054
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 25879 13135 12744 55,72 60,60 51,45 1031
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 11837 4061 7776 25,49 18,74 31,40 522
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 40,9 38,4 43,1 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 9801 4541 5260 100,00 100,00 100,00 863
0-4 330 177 153 3,37 3,90 2,91 1157
5-9 416 217 199 4,24 4,78 3,78 1090
10 - 14 687 362 325 7,01 7,97 6,18 1114
15 - 19 746 351 395 7,61 7,73 7,51 889
20 - 24 665 350 315 6,79 7,71 5,99 1111
25 - 29 647 322 325 6,60 7,09 6,18 991
30 - 34 652 293 359 6,65 6,45 6,83 816
35 - 39 702 308 394 7,16 6,78 7,49 782
40 - 44 872 413 459 8,90 9,09 8,73 900
45 - 49 943 433 510 9,62 9,54 9,70 849
50 - 54 793 354 439 8,09 7,80 8,35 806
55 - 59 592 257 335 6,04 5,66 6,37 767
60 - 64 477 207 270 4,87 4,56 5,13 767

123
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 427 174 253 4,36 3,83 4,81 688
70 - 74 335 119 216 3,42 2,62 4,11 551
75 + 447 168 279 4,56 3,70 5,30 602
nedeclarată / не указан / 70 36 34 0,71 0,79 0,65 1059
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 1600 838 762 16,32 18,45 14,49 1100
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 6353 3058 3295 64,82 67,34 62,64 928
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 1778 609 1169 18,14 13,41 22,22 521
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 39,2 37,5 40,8 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 36641 17133 19508 100,00 100,00 100,00 878
0-4 1661 841 820 4,53 4,91 4,20 1026
5-9 2113 1092 1021 5,77 6,37 5,23 1070
10 - 14 2660 1348 1312 7,26 7,87 6,73 1027
15 - 19 2548 1371 1177 6,95 8,00 6,03 1165
20 - 24 2054 1040 1014 5,61 6,07 5,20 1026
25 - 29 2295 1155 1140 6,26 6,74 5,84 1013
30 - 34 2312 1155 1157 6,31 6,74 5,93 998
35 - 39 2196 1130 1066 5,99 6,60 5,46 1060
40 - 44 2387 1242 1145 6,51 7,25 5,87 1085
45 - 49 2318 1132 1186 6,33 6,61 6,08 954
50 - 54 2278 1016 1262 6,22 5,93 6,47 805
55 - 59 1957 860 1097 5,34 5,02 5,62 784
60 - 64 2312 955 1357 6,31 5,57 6,96 704
65 - 69 2235 862 1373 6,10 5,03 7,04 628
70 - 74 2170 843 1327 5,92 4,92 6,80 635
75 + 3141 1089 2052 8,57 6,36 10,52 531
nedeclarată / не указан / 4 2 2 0,01 0,01 0,01 1000
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 7052 3602 3450 19,25 21,02 17,69 1044
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 19526 10077 9449 53,29 58,82 48,44 1066
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 10059 3452 6607 27,45 20,15 33,87 522
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 41,3 38,6 43,7 - - - -
Средний возраст / Mean age
124
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul DROCHIA

Total / Всего / Total 87092 41406 45686 100,00 100,00 100,00 906
0-4 4111 2126 1985 4,72 5,13 4,34 1071
5-9 5240 2688 2552 6,02 6,49 5,59 1053
10 - 14 6823 3539 3284 7,83 8,55 7,19 1078
15 - 19 6312 3397 2915 7,25 8,20 6,38 1165
20 - 24 5600 2923 2677 6,43 7,06 5,86 1092
25 - 29 5598 2752 2846 6,43 6,65 6,23 967
30 - 34 5442 2634 2808 6,25 6,36 6,15 938
35 - 39 5712 2834 2878 6,56 6,84 6,30 985
40 - 44 6439 3125 3314 7,39 7,55 7,25 943
45 - 49 6796 3309 3487 7,80 7,99 7,63 949
50 - 54 6054 2884 3170 6,95 6,97 6,94 910
55 - 59 4028 1812 2216 4,62 4,38 4,85 818
60 - 64 4751 1976 2775 5,46 4,77 6,07 712
65 - 69 4585 1833 2752 5,26 4,43 6,02 666
70 - 74 4091 1664 2427 4,70 4,02 5,31 686
75 + 5489 1903 3586 6,30 4,60 7,85 531
nedeclarată / не указан / 21 7 14 0,02 0,02 0,03 500
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 17563 9083 8480 20,17 21,94 18,56 1071
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 50223 25579 24644 57,67 61,78 53,94 1038
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 19285 6737 12548 22,14 16,27 27,47 537
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 39,1 36,9 41,1 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 16606 7887 8719 100,00 100,00 100,00 905
0-4 764 389 375 4,60 4,93 4,30 1037
5-9 891 456 435 5,37 5,78 4,99 1048
10 - 14 1167 605 562 7,03 7,67 6,45 1077
15 - 19 1390 753 637 8,37 9,55 7,31 1182
20 - 24 1104 569 535 6,65 7,21 6,14 1064
25 - 29 1163 578 585 7,00 7,33 6,71 988
30 - 34 1104 526 578 6,65 6,67 6,63 910
35 - 39 1098 504 594 6,61 6,39 6,81 848
40 - 44 1453 647 806 8,75 8,20 9,24 803
45 - 49 1562 732 830 9,41 9,28 9,52 882
50 - 54 1512 685 827 9,11 8,69 9,49 828
55 - 59 915 429 486 5,51 5,44 5,57 883
60 - 64 719 328 391 4,33 4,16 4,48 839

125
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 723 294 429 4,35 3,73 4,92 685
70 - 74 490 191 299 2,95 2,42 3,43 639
75 + 550 200 350 3,31 2,54 4,01 571
nedeclarată / не указан / 1 1 - 0,01 0,01 - -
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 3121 1609 1512 18,79 20,40 17,34 1064
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 10879 5377 5502 65,51 68,18 63,10 977
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 2605 900 1705 15,69 11,41 19,55 528
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 37,5 35,8 39,0 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 70486 33519 36967 100,00 100,00 100,00 907
0-4 3347 1737 1610 4,75 5,18 4,36 1079
5-9 4349 2232 2117 6,17 6,66 5,73 1054
10 - 14 5656 2934 2722 8,02 8,75 7,36 1078
15 - 19 4922 2644 2278 6,98 7,89 6,16 1161
20 - 24 4496 2354 2142 6,38 7,02 5,79 1099
25 - 29 4435 2174 2261 6,29 6,49 6,12 962
30 - 34 4338 2108 2230 6,15 6,29 6,03 945
35 - 39 4614 2330 2284 6,55 6,95 6,18 1020
40 - 44 4986 2478 2508 7,07 7,39 6,78 988
45 - 49 5234 2577 2657 7,43 7,69 7,19 970
50 - 54 4542 2199 2343 6,44 6,56 6,34 939
55 - 59 3113 1383 1730 4,42 4,13 4,68 799
60 - 64 4032 1648 2384 5,72 4,92 6,45 691
65 - 69 3862 1539 2323 5,48 4,59 6,28 663
70 - 74 3601 1473 2128 5,11 4,39 5,76 692
75 + 4939 1703 3236 7,01 5,08 8,75 526
nedeclarată / не указан / 20 6 14 0,03 0,02 0,04 429
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 14442 7474 6968 20,49 22,30 18,85 1073
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 39344 20202 19142 55,82 60,27 51,78 1055
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 16680 5837 10843 23,66 17,41 29,33 538
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 39,5 37,2 41,6 - - - -
Средний возраст / Mean age
126
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul DUBĂSARI

Total / Всего / Total 34015 16756 17259 100,00 100,00 100,00 971
0-4 1645 859 786 4,84 5,13 4,55 1093
5-9 2178 1103 1075 6,40 6,58 6,23 1026
10 - 14 2997 1565 1432 8,81 9,34 8,30 1093
15 - 19 3221 1736 1485 9,47 10,36 8,60 1169
20 - 24 2955 1592 1363 8,69 9,50 7,90 1168
25 - 29 2602 1332 1270 7,65 7,95 7,36 1049
30 - 34 2293 1111 1182 6,74 6,63 6,85 940
35 - 39 2123 1043 1080 6,24 6,22 6,26 966
40 - 44 2733 1342 1391 8,03 8,01 8,06 965
45 - 49 2857 1442 1415 8,40 8,61 8,20 1019
50 - 54 2553 1188 1365 7,51 7,09 7,91 870
55 - 59 1463 683 780 4,30 4,08 4,52 876
60 - 64 1149 524 625 3,38 3,13 3,62 838
65 - 69 1386 573 813 4,07 3,42 4,71 705
70 - 74 890 344 546 2,62 2,05 3,16 630
75 + 958 312 646 2,82 1,86 3,74 483
nedeclarată / не указан / 12 7 5 0,04 0,04 0,03 1400
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 7489 3861 3628 22,02 23,04 21,02 1064
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 21992 11309 10683 64,65 67,49 61,90 1059
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 4522 1579 2943 13,29 9,42 17,05 537
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,8 33,2 36,3 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban - - - - - - -

Rural / Сельская / Rural 34015 16756 17259 100,00 100,00 100,00 971
0-4 1645 859 786 4,84 5,13 4,55 1093
5-9 2178 1103 1075 6,40 6,58 6,23 1026
10 - 14 2997 1565 1432 8,81 9,34 8,30 1093
15 - 19 3221 1736 1485 9,47 10,36 8,60 1169
20 - 24 2955 1592 1363 8,69 9,50 7,90 1168
25 - 29 2602 1332 1270 7,65 7,95 7,36 1049
30 - 34 2293 1111 1182 6,74 6,63 6,85 940
35 - 39 2123 1043 1080 6,24 6,22 6,26 966
40 - 44 2733 1342 1391 8,03 8,01 8,06 965
45 - 49 2857 1442 1415 8,40 8,61 8,20 1019
50 - 54 2553 1188 1365 7,51 7,09 7,91 870
55 - 59 1463 683 780 4,30 4,08 4,52 876
60 - 64 1149 524 625 3,38 3,13 3,62 838
65 - 69 1386 573 813 4,07 3,42 4,71 705
70 - 74 890 344 546 2,62 2,05 3,16 630
75 + 958 312 646 2,82 1,86 3,74 483
nedeclarată / не указан / 12 7 5 0,04 0,04 0,03 1400
not stated
127
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 7489 3861 3628 22,02 23,04 21,02 1064
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 21992 11309 10683 64,65 67,49 61,90 1059
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 4522 1579 2943 13,29 9,42 17,05 537
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,8 33,2 36,3 - - - -
Средний возраст / Mean age

Raionul EDINEŢ
Total / Всего / Total 81390 38396 42994 100,00 100,00 100,00 893
0-4 3923 2006 1917 4,82 5,22 4,46 1046
5-9 4661 2375 2286 5,73 6,19 5,32 1039
10 - 14 5873 3005 2868 7,22 7,83 6,67 1048
15 - 19 5968 3119 2849 7,33 8,12 6,63 1095
20 - 24 5254 2735 2519 6,46 7,12 5,86 1086
25 - 29 5478 2794 2684 6,73 7,28 6,24 1041
30 - 34 5261 2632 2629 6,46 6,85 6,11 1001
35 - 39 5064 2466 2598 6,22 6,42 6,04 949
40 - 44 5882 2791 3091 7,23 7,27 7,19 903
45 - 49 6154 2948 3206 7,56 7,68 7,46 920
50 - 54 5621 2587 3034 6,91 6,74 7,06 853
55 - 59 3925 1805 2120 4,82 4,70 4,93 851
60 - 64 4623 1923 2700 5,68 5,01 6,28 712
65 - 69 4351 1787 2564 5,35 4,65 5,96 697
70 - 74 4080 1590 2490 5,01 4,14 5,79 639
75 + 5226 1807 3419 6,42 4,71 7,95 529
nedeclarată / не указан / 46 26 20 0,06 0,07 0,05 1300
not stated
Din total: / Из всего: / From the total:
sub vîrsta aptă de muncă 15681 7995 7686 19,27 20,82 17,88 1040
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 47079 23968 23111 57,84 62,42 53,75 1037
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 18584 6407 12177 22,83 16,69 28,32 526
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 39,5 37,3 41,5 - - - -
Средний возраст / Mean age
Urban / Городская / Urban 23065 10824 12241 100,00 100,00 100,00 884
0-4 1034 524 510 4,48 4,84 4,17 1027
5-9 1165 597 568 5,05 5,52 4,64 1051
10 - 14 1688 869 819 7,32 8,03 6,69 1061
15 - 19 2048 1054 994 8,88 9,74 8,12 1060
20 - 24 1553 802 751 6,73 7,41 6,14 1068
25 - 29 1685 838 847 7,31 7,74 6,92 989
30 - 34 1489 748 741 6,46 6,91 6,05 1009
35 - 39 1438 634 804 6,23 5,86 6,57 789

128
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
40 - 44 1823 814 1009 7,90 7,52 8,24 807
45 - 49 2027 910 1117 8,79 8,41 9,13 815
50 - 54 1953 883 1070 8,47 8,16 8,74 825
55 - 59 1304 602 702 5,65 5,56 5,73 858
60 - 64 1201 535 666 5,21 4,94 5,44 803
65 - 69 965 390 575 4,18 3,60 4,70 678
70 - 74 788 308 480 3,42 2,85 3,92 642
75 + 884 306 578 3,83 2,83 4,72 529
nedeclarată / не указан / 20 10 10 0,09 0,09 0,08 1000
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 4278 2190 2088 18,55 20,23 17,06 1049
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 14816 7289 7527 64,24 67,34 61,49 968
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 3951 1335 2616 17,13 12,33 21,37 510
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 37,8 36,0 39,4 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 58325 27572 30753 100,00 100,00 100,00 897
0-4 2889 1482 1407 4,95 5,38 4,58 1053
5-9 3496 1778 1718 5,99 6,45 5,59 1035
10 - 14 4185 2136 2049 7,18 7,75 6,66 1042
15 - 19 3920 2065 1855 6,72 7,49 6,03 1113
20 - 24 3701 1933 1768 6,35 7,01 5,75 1093
25 - 29 3793 1956 1837 6,50 7,09 5,97 1065
30 - 34 3772 1884 1888 6,47 6,83 6,14 998
35 - 39 3626 1832 1794 6,22 6,64 5,83 1021
40 - 44 4059 1977 2082 6,96 7,17 6,77 950
45 - 49 4127 2038 2089 7,08 7,39 6,79 976
50 - 54 3668 1704 1964 6,29 6,18 6,39 868
55 - 59 2621 1203 1418 4,49 4,36 4,61 848
60 - 64 3422 1388 2034 5,87 5,03 6,61 682
65 - 69 3386 1397 1989 5,81 5,07 6,47 702
70 - 74 3292 1282 2010 5,64 4,65 6,54 638
75 + 4342 1501 2841 7,44 5,44 9,24 528
nedeclarată / не указан / 26 16 10 0,04 0,06 0,03 1600
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 11403 5805 5598 19,55 21,05 18,20 1037
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 32263 16679 15584 55,32 60,49 50,67 1070
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 14633 5072 9561 25,09 18,40 31,09 530
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 40,2 37,8 42,4 - - - -
Средний возраст / Mean age

129
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul FĂLEŞTI

Total / Всего / Total 90320 43631 46689 100,00 100,00 100,00 935
0-4 4853 2403 2450 5,37 5,51 5,25 981
5-9 6232 3176 3056 6,90 7,28 6,55 1039
10 - 14 7778 3887 3891 8,61 8,91 8,33 999
15 - 19 7375 3865 3510 8,17 8,86 7,52 1101
20 - 24 6558 3494 3064 7,26 8,01 6,56 1140
25 - 29 6236 3164 3072 6,90 7,25 6,58 1030
30 - 34 6033 3007 3026 6,68 6,89 6,48 994
35 - 39 5922 2975 2947 6,56 6,82 6,31 1010
40 - 44 6862 3462 3400 7,60 7,93 7,28 1018
45 - 49 6468 3193 3275 7,16 7,32 7,01 975
50 - 54 6027 2812 3215 6,67 6,44 6,89 875
55 - 59 3742 1693 2049 4,14 3,88 4,39 826
60 - 64 4066 1735 2331 4,50 3,98 4,99 744
65 - 69 4289 1768 2521 4,75 4,05 5,40 701
70 - 74 3482 1403 2079 3,86 3,22 4,45 675
75 + 4054 1414 2640 4,49 3,24 5,65 536
nedeclarată / не указан / 343 180 163 0,38 0,41 0,35 1104
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 20546 10371 10175 22,75 23,77 21,79 1019
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 53204 27350 25854 58,91 62,68 55,37 1058
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 16227 5730 10497 17,97 13,13 22,48 546
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 36,4 34,7 38,0 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 14931 7109 7822 100,00 100,00 100,00 909
0-4 653 333 320 4,37 4,68 4,09 1041
5-9 895 431 464 5,99 6,06 5,93 929
10 - 14 1184 593 591 7,93 8,34 7,56 1003
15 - 19 1295 662 633 8,67 9,31 8,09 1046
20 - 24 1051 566 485 7,04 7,96 6,20 1167
25 - 29 973 472 501 6,52 6,64 6,41 942
30 - 34 987 498 489 6,61 7,01 6,25 1018
35 - 39 994 450 544 6,66 6,33 6,95 827
40 - 44 1446 682 764 9,68 9,59 9,77 893
45 - 49 1334 634 700 8,93 8,92 8,95 906
50 - 54 1216 559 657 8,14 7,86 8,40 851
55 - 59 733 334 399 4,91 4,70 5,10 837
60 - 64 618 276 342 4,14 3,88 4,37 807

130
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 584 252 332 3,91 3,54 4,24 759
70 - 74 344 145 199 2,30 2,04 2,54 729
75 + 490 149 341 3,28 2,10 4,36 437
nedeclarată / не указан / 134 73 61 0,90 1,03 0,78 1197
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 3049 1522 1527 20,42 21,41 19,52 997
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 9629 4791 4838 64,49 67,39 61,85 990
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 2119 723 1396 14,19 10,17 17,85 518
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 36,4 35,0 37,7 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 75389 36522 38867 100,00 100,00 100,00 940
0-4 4200 2070 2130 5,57 5,67 5,48 972
5-9 5337 2745 2592 7,08 7,52 6,67 1059
10 - 14 6594 3294 3300 8,75 9,02 8,49 998
15 - 19 6080 3203 2877 8,06 8,77 7,40 1113
20 - 24 5507 2928 2579 7,30 8,02 6,64 1135
25 - 29 5263 2692 2571 6,98 7,37 6,61 1047
30 - 34 5046 2509 2537 6,69 6,87 6,53 989
35 - 39 4928 2525 2403 6,54 6,91 6,18 1051
40 - 44 5416 2780 2636 7,18 7,61 6,78 1055
45 - 49 5134 2559 2575 6,81 7,01 6,63 994
50 - 54 4811 2253 2558 6,38 6,17 6,58 881
55 - 59 3009 1359 1650 3,99 3,72 4,25 824
60 - 64 3448 1459 1989 4,57 3,99 5,12 734
65 - 69 3705 1516 2189 4,91 4,15 5,63 693
70 - 74 3138 1258 1880 4,16 3,44 4,84 669
75 + 3564 1265 2299 4,73 3,46 5,92 550
nedeclarată / не указан / 209 107 102 0,28 0,29 0,26 1049
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 17497 8849 8648 23,21 24,23 22,25 1023
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 43575 22559 21016 57,80 61,77 54,07 1073
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 14108 5007 9101 18,71 13,71 23,42 550
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 36,4 34,6 38,0 - - - -
Средний возраст / Mean age
131
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul FLOREŞTI

Total / Всего / Total 89389 42919 46470 100,00 100,00 100,00 924
0-4 4491 2273 2218 5,02 5,30 4,77 1025
5-9 5511 2814 2697 6,17 6,56 5,80 1043
10 - 14 7699 3979 3720 8,61 9,27 8,01 1070
15 - 19 7374 3904 3470 8,25 9,10 7,47 1125
20 - 24 6055 3142 2913 6,77 7,32 6,27 1079
25 - 29 5831 2918 2913 6,52 6,80 6,27 1002
30 - 34 5985 2974 3011 6,70 6,93 6,48 988
35 - 39 6123 3050 3073 6,85 7,11 6,61 993
40 - 44 6799 3337 3462 7,61 7,78 7,45 964
45 - 49 6767 3278 3489 7,57 7,64 7,51 940
50 - 54 6066 2894 3172 6,79 6,74 6,83 912
55 - 59 4141 1868 2273 4,63 4,35 4,89 822
60 - 64 4482 1871 2611 5,01 4,36 5,62 717
65 - 69 4331 1746 2585 4,85 4,07 5,56 675
70 - 74 3493 1429 2064 3,91 3,33 4,44 692
75 + 4172 1408 2764 4,67 3,28 5,95 509
nedeclarată / не указан / 69 34 35 0,08 0,08 0,08 971
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 19248 9841 9407 21,53 22,93 20,24 1046
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 53222 27247 25975 59,54 63,48 55,90 1049
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 16850 5797 11053 18,85 13,51 23,79 524
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 37,2 35,3 39,0 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 17086 8054 9032 100,00 100,00 100,00 892
0-4 731 364 367 4,28 4,52 4,06 992
5-9 844 428 416 4,94 5,31 4,61 1029
10 - 14 1369 718 651 8,01 8,91 7,21 1103
15 - 19 1904 1037 867 11,14 12,88 9,60 1196
20 - 24 1171 576 595 6,85 7,15 6,59 968
25 - 29 1157 569 588 6,77 7,06 6,51 968
30 - 34 1063 498 565 6,22 6,18 6,26 881
35 - 39 1202 539 663 7,03 6,69 7,34 813
40 - 44 1423 657 766 8,33 8,16 8,48 858
45 - 49 1499 691 808 8,77 8,58 8,95 855
50 - 54 1327 619 708 7,77 7,69 7,84 874
55 - 59 850 363 487 4,97 4,51 5,39 745
60 - 64 746 316 430 4,37 3,92 4,76 735

132
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 716 289 427 4,19 3,59 4,73 677
70 - 74 479 187 292 2,80 2,32 3,23 640
75 + 570 185 385 3,34 2,30 4,26 481
nedeclarată / не указан / 35 18 17 0,20 0,22 0,19 1059
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 3342 1702 1640 19,56 21,13 18,16 1038
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 11096 5463 5633 64,94 67,83 62,37 970
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 2613 871 1742 15,29 10,81 19,29 500
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 36,4 34,6 38,1 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 72303 34865 37438 100,00 100,00 100,00 931
0-4 3760 1909 1851 5,20 5,48 4,94 1031
5-9 4667 2386 2281 6,45 6,84 6,09 1046
10 - 14 6330 3261 3069 8,75 9,35 8,20 1063
15 - 19 5470 2867 2603 7,57 8,22 6,95 1101
20 - 24 4884 2566 2318 6,75 7,36 6,19 1107
25 - 29 4674 2349 2325 6,46 6,74 6,21 1010
30 - 34 4922 2476 2446 6,81 7,10 6,53 1012
35 - 39 4921 2511 2410 6,81 7,20 6,44 1042
40 - 44 5376 2680 2696 7,44 7,69 7,20 994
45 - 49 5268 2587 2681 7,29 7,42 7,16 965
50 - 54 4739 2275 2464 6,55 6,53 6,58 923
55 - 59 3291 1505 1786 4,55 4,32 4,77 843
60 - 64 3736 1555 2181 5,17 4,46 5,83 713
65 - 69 3615 1457 2158 5,00 4,18 5,76 675
70 - 74 3014 1242 1772 4,17 3,56 4,73 701
75 + 3602 1223 2379 4,98 3,51 6,35 514
nedeclarată / не указан / 34 16 18 0,05 0,05 0,05 889
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 15906 8139 7767 22,00 23,34 20,75 1048
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 42126 21784 20342 58,26 62,48 54,34 1071
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 14237 4926 9311 19,69 14,13 24,87 529
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 37,4 35,5 39,2 - - - -
Средний возраст / Mean age
133
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul GLODENI

Total / Всего / Total 60975 29249 31726 100,00 100,00 100,00 922
0-4 3227 1643 1584 5,29 5,62 4,99 1037
5-9 3942 2020 1922 6,46 6,91 6,06 1051
10 - 14 5100 2595 2505 8,36 8,87 7,90 1036
15 - 19 4774 2469 2305 7,83 8,44 7,27 1071
20 - 24 4315 2272 2043 7,08 7,77 6,44 1112
25 - 29 4259 2167 2092 6,98 7,41 6,59 1036
30 - 34 4251 2190 2061 6,97 7,49 6,50 1063
35 - 39 3862 1878 1984 6,33 6,42 6,25 947
40 - 44 4460 2227 2233 7,31 7,61 7,04 997
45 - 49 4470 2160 2310 7,33 7,38 7,28 935
50 - 54 4301 2027 2274 7,05 6,93 7,17 891
55 - 59 2465 1077 1388 4,04 3,68 4,37 776
60 - 64 2982 1280 1702 4,89 4,38 5,36 752
65 - 69 2886 1193 1693 4,73 4,08 5,34 705
70 - 74 2497 930 1567 4,10 3,18 4,94 593
75 + 3142 1095 2047 5,15 3,74 6,45 535
nedeclarată / не указан / 42 26 16 0,07 0,09 0,05 1625
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 13286 6772 6514 21,79 23,15 20,53 1040
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 36004 18399 17605 59,05 62,90 55,49 1045
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 11643 4052 7591 19,09 13,85 23,93 534
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 37,2 35,2 39,0 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 10465 4963 5502 100,00 100,00 100,00 902
0-4 449 230 219 4,29 4,63 3,98 1050
5-9 548 283 265 5,24 5,70 4,82 1068
10 - 14 763 409 354 7,29 8,24 6,43 1155
15 - 19 861 443 418 8,23 8,93 7,60 1060
20 - 24 726 385 341 6,94 7,76 6,20 1129
25 - 29 736 365 371 7,03 7,35 6,74 984
30 - 34 718 370 348 6,86 7,46 6,32 1063
35 - 39 681 296 385 6,51 5,96 7,00 769
40 - 44 923 432 491 8,82 8,70 8,92 880
45 - 49 994 452 542 9,50 9,11 9,85 834
50 - 54 1070 463 607 10,22 9,33 11,03 763
55 - 59 593 286 307 5,67 5,76 5,58 932
60 - 64 467 225 242 4,46 4,53 4,40 930

134
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 350 144 206 3,34 2,90 3,74 699
70 - 74 242 83 159 2,31 1,67 2,89 522
75 + 330 90 240 3,15 1,81 4,36 375
nedeclarată / не указан / 14 7 7 0,13 0,14 0,13 1000
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 1934 1013 921 18,48 20,41 16,74 1100
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 7083 3478 3605 67,68 70,08 65,52 965
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 1434 465 969 13,70 9,37 17,61 480
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 37,2 35,3 38,9 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 50510 24286 26224 100,00 100,00 100,00 926
0-4 2778 1413 1365 5,50 5,82 5,21 1035
5-9 3394 1737 1657 6,72 7,15 6,32 1048
10 - 14 4337 2186 2151 8,59 9,00 8,20 1016
15 - 19 3913 2026 1887 7,75 8,34 7,20 1074
20 - 24 3589 1887 1702 7,11 7,77 6,49 1109
25 - 29 3523 1802 1721 6,97 7,42 6,56 1047
30 - 34 3533 1820 1713 6,99 7,49 6,53 1062
35 - 39 3181 1582 1599 6,30 6,51 6,10 989
40 - 44 3537 1795 1742 7,00 7,39 6,64 1030
45 - 49 3476 1708 1768 6,88 7,03 6,74 966
50 - 54 3231 1564 1667 6,40 6,44 6,36 938
55 - 59 1872 791 1081 3,71 3,26 4,12 732
60 - 64 2515 1055 1460 4,98 4,34 5,57 723
65 - 69 2536 1049 1487 5,02 4,32 5,67 705
70 - 74 2255 847 1408 4,46 3,49 5,37 602
75 + 2812 1005 1807 5,57 4,14 6,89 556
nedeclarată / не указан / 28 19 9 0,06 0,08 0,03 2111
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 11352 5759 5593 22,47 23,71 21,33 1030
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 28921 14921 14000 57,26 61,44 53,39 1066
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 10209 3587 6622 20,21 14,77 25,25 542
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 37,2 35,2 39,1 - - - -
Средний возраст / Mean age
135
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul HÎNCEŞTI

Total / Всего / Total 119762 58917 60845 100,00 100,00 100,00 968
0-4 6612 3393 3219 5,52 5,76 5,29 1054
5-9 8472 4286 4186 7,07 7,27 6,88 1024
10 - 14 11109 5618 5491 9,28 9,54 9,02 1023
15 - 19 12202 6306 5896 10,19 10,70 9,69 1070
20 - 24 10701 5849 4852 8,94 9,93 7,97 1205
25 - 29 8773 4517 4256 7,33 7,67 6,99 1061
30 - 34 7367 3741 3626 6,15 6,35 5,96 1032
35 - 39 7003 3492 3511 5,85 5,93 5,77 995
40 - 44 8632 4258 4374 7,21 7,23 7,19 973
45 - 49 9251 4475 4776 7,72 7,60 7,85 937
50 - 54 8882 4233 4649 7,42 7,18 7,64 911
55 - 59 5095 2325 2770 4,25 3,95 4,55 839
60 - 64 4492 1973 2519 3,75 3,35 4,14 783
65 - 69 4006 1662 2344 3,34 2,82 3,85 709
70 - 74 3398 1387 2011 2,84 2,35 3,31 690
75 + 3709 1374 2335 3,10 2,33 3,84 588
nedeclarată / не указан / 58 28 30 0,05 0,05 0,05 933
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 28734 14587 14147 23,99 24,76 23,25 1031
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 74946 38684 36262 62,58 65,66 59,60 1067
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 16024 5618 10406 13,38 9,54 17,10 540
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,0 32,6 35,4 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 15281 7158 8123 100,00 100,00 100,00 881
0-4 664 327 337 4,35 4,57 4,15 970
5-9 854 411 443 5,59 5,74 5,45 928
10 - 14 1316 608 708 8,61 8,49 8,72 859
15 - 19 1785 880 905 11,68 12,29 11,14 972
20 - 24 1359 695 664 8,89 9,71 8,17 1047
25 - 29 1123 588 535 7,35 8,21 6,59 1099
30 - 34 908 410 498 5,94 5,73 6,13 823
35 - 39 939 422 517 6,14 5,90 6,36 816
40 - 44 1216 553 663 7,96 7,73 8,16 834
45 - 49 1337 601 736 8,75 8,40 9,06 817
50 - 54 1296 620 676 8,48 8,66 8,32 917
55 - 59 746 329 417 4,88 4,60 5,13 789
60 - 64 571 261 310 3,74 3,65 3,82 842

136
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 456 185 271 2,98 2,58 3,34 683
70 - 74 347 153 194 2,27 2,14 2,39 789
75 + 361 115 246 2,36 1,61 3,03 467
nedeclarată / не указан / 3 - 3 0,02 - 0,04 -
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 3189 1519 1670 20,87 21,22 20,56 910
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 10265 5025 5240 67,17 70,20 64,51 959
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 1824 614 1210 11,94 8,58 14,90 507
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,6 33,6 35,5 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 104481 51759 52722 100,00 100,00 100,00 982
0-4 5948 3066 2882 5,69 5,92 5,47 1064
5-9 7618 3875 3743 7,29 7,49 7,10 1035
10 - 14 9793 5010 4783 9,37 9,68 9,07 1047
15 - 19 10417 5426 4991 9,97 10,48 9,47 1087
20 - 24 9342 5154 4188 8,94 9,96 7,94 1231
25 - 29 7650 3929 3721 7,32 7,59 7,06 1056
30 - 34 6459 3331 3128 6,18 6,44 5,93 1065
35 - 39 6064 3070 2994 5,80 5,93 5,68 1025
40 - 44 7416 3705 3711 7,10 7,16 7,04 998
45 - 49 7914 3874 4040 7,57 7,48 7,66 959
50 - 54 7586 3613 3973 7,26 6,98 7,54 909
55 - 59 4349 1996 2353 4,16 3,86 4,46 848
60 - 64 3921 1712 2209 3,75 3,31 4,19 775
65 - 69 3550 1477 2073 3,40 2,85 3,93 712
70 - 74 3051 1234 1817 2,92 2,38 3,45 679
75 + 3348 1259 2089 3,20 2,43 3,96 603
nedeclarată / не указан / 55 28 27 0,05 0,05 0,05 1037
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 25545 13068 12477 24,45 25,25 23,67 1047
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 64681 33659 31022 61,91 65,03 58,84 1085
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 14200 5004 9196 13,59 9,67 17,44 544
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 33,9 32,5 35,3 - - - -
Средний возраст / Mean age
137
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul IALOVENI

Total / Всего / Total 97704 48074 49630 100,00 100,00 100,00 969
0-4 5488 2836 2652 5,62 5,90 5,34 1069
5-9 6395 3243 3152 6,55 6,75 6,35 1029
10 - 14 8626 4375 4251 8,83 9,10 8,57 1029
15 - 19 10989 5660 5329 11,25 11,77 10,74 1062
20 - 24 9715 5051 4664 9,94 10,51 9,40 1083
25 - 29 8116 4185 3931 8,31 8,71 7,92 1065
30 - 34 6283 3211 3072 6,43 6,68 6,19 1045
35 - 39 6138 3031 3107 6,28 6,30 6,26 976
40 - 44 7387 3612 3775 7,56 7,51 7,61 957
45 - 49 7783 3806 3977 7,97 7,92 8,01 957
50 - 54 6918 3294 3624 7,08 6,85 7,30 909
55 - 59 3634 1667 1967 3,72 3,47 3,96 847
60 - 64 2931 1267 1664 3,00 2,64 3,35 761
65 - 69 2556 1064 1492 2,62 2,21 3,01 713
70 - 74 2170 841 1329 2,22 1,75 2,68 633
75 + 2518 912 1606 2,58 1,90 3,24 568
nedeclarată / не указан / 57 19 38 0,06 0,04 0,08 500
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 22614 11559 11055 23,15 24,04 22,27 1046
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 64493 32855 31638 66,01 68,34 63,75 1038
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 10540 3641 6899 10,79 7,57 13,90 528
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 32,8 31,6 34,0 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 15041 7289 7752 100,00 100,00 100,00 940
0-4 772 385 387 5,13 5,28 4,99 995
5-9 843 450 393 5,60 6,17 5,07 1145
10 - 14 1246 649 597 8,28 8,90 7,70 1087
15 - 19 1569 799 770 10,43 10,96 9,93 1038
20 - 24 1540 791 749 10,24 10,85 9,66 1056
25 - 29 1324 655 669 8,80 8,99 8,63 979
30 - 34 1049 515 534 6,97 7,07 6,89 964
35 - 39 1010 456 554 6,71 6,26 7,15 823
40 - 44 1249 592 657 8,30 8,12 8,48 901
45 - 49 1390 628 762 9,24 8,62 9,83 824
50 - 54 1154 545 609 7,67 7,48 7,86 895
55 - 59 634 296 338 4,22 4,06 4,36 876
60 - 64 431 221 210 2,87 3,03 2,71 1052

138
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 306 131 175 2,03 1,80 2,26 749
70 - 74 221 87 134 1,47 1,19 1,73 649
75 + 268 80 188 1,78 1,10 2,43 426
nedeclarată / не указан / 35 9 26 0,23 0,12 0,34 346
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 3173 1656 1517 21,10 22,72 19,57 1092
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 10545 5187 5358 70,11 71,16 69,12 968
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 1288 437 851 8,56 6,00 10,98 514
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 33,0 31,8 34,1 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 82663 40785 41878 100,00 100,00 100,00 974
0-4 4716 2451 2265 5,71 6,01 5,41 1082
5-9 5552 2793 2759 6,72 6,85 6,59 1012
10 - 14 7380 3726 3654 8,93 9,14 8,73 1020
15 - 19 9420 4861 4559 11,40 11,92 10,89 1066
20 - 24 8175 4260 3915 9,89 10,45 9,35 1088
25 - 29 6792 3530 3262 8,22 8,66 7,79 1082
30 - 34 5234 2696 2538 6,33 6,61 6,06 1062
35 - 39 5128 2575 2553 6,20 6,31 6,10 1009
40 - 44 6138 3020 3118 7,43 7,40 7,45 969
45 - 49 6393 3178 3215 7,73 7,79 7,68 988
50 - 54 5764 2749 3015 6,97 6,74 7,20 912
55 - 59 3000 1371 1629 3,63 3,36 3,89 842
60 - 64 2500 1046 1454 3,02 2,56 3,47 719
65 - 69 2250 933 1317 2,72 2,29 3,14 708
70 - 74 1949 754 1195 2,36 1,85 2,85 631
75 + 2250 832 1418 2,72 2,04 3,39 587
nedeclarată / не указан / 22 10 12 0,03 0,02 0,03 833
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 19441 9903 9538 23,52 24,28 22,78 1038
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 53948 27668 26280 65,26 67,84 62,75 1053
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 9252 3204 6048 11,19 7,86 14,44 530
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 32,8 31,6 34,0 - - - -
Средний возраст / Mean age
139
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul LEOVA

Total / Всего / Total 51056 25384 25672 100,00 100,00 100,00 989
0-4 2722 1400 1322 5,33 5,52 5,15 1059
5-9 3401 1680 1721 6,66 6,62 6,70 976
10 - 14 4662 2407 2255 9,13 9,48 8,78 1067
15 - 19 4946 2622 2324 9,69 10,33 9,05 1128
20 - 24 4421 2440 1981 8,66 9,61 7,72 1232
25 - 29 3667 1972 1695 7,18 7,77 6,60 1163
30 - 34 3174 1668 1506 6,22 6,57 5,87 1108
35 - 39 3138 1577 1561 6,15 6,21 6,08 1010
40 - 44 3998 2020 1978 7,83 7,96 7,70 1021
45 - 49 4204 2032 2172 8,23 8,01 8,46 936
50 - 54 3871 1914 1957 7,58 7,54 7,62 978
55 - 59 1935 878 1057 3,79 3,46 4,12 831
60 - 64 1948 843 1105 3,82 3,32 4,30 763
65 - 69 1747 702 1045 3,42 2,77 4,07 672
70 - 74 1479 604 875 2,90 2,38 3,41 690
75 + 1602 546 1056 3,14 2,15 4,11 517
nedeclarată / не указан / 141 79 62 0,28 0,31 0,24 1274
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 11799 5995 5804 23,11 23,62 22,61 1033
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 32157 16925 15232 62,98 66,68 59,33 1111
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 6959 2385 4574 13,63 9,40 17,82 521
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,5 33,0 36,0 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 14411 7157 7254 100,00 100,00 100,00 987
0-4 524 261 263 3,64 3,65 3,63 992
5-9 718 361 357 4,98 5,04 4,92 1011
10 - 14 1094 569 525 7,59 7,95 7,24 1084
15 - 19 1540 845 695 10,69 11,81 9,58 1216
20 - 24 1139 652 487 7,90 9,11 6,71 1339
25 - 29 1035 600 435 7,18 8,38 6,00 1379
30 - 34 865 457 408 6,00 6,39 5,62 1120
35 - 39 951 441 510 6,60 6,16 7,03 865
40 - 44 1279 639 640 8,88 8,93 8,82 998
45 - 49 1325 601 724 9,19 8,40 9,98 830
50 - 54 1305 641 664 9,06 8,96 9,15 965
55 - 59 680 313 367 4,72 4,37 5,06 853
60 - 64 594 268 326 4,12 3,74 4,49 822

140
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 529 220 309 3,67 3,07 4,26 712
70 - 74 375 145 230 2,60 2,03 3,17 630
75 + 452 141 311 3,14 1,97 4,29 453
nedeclarată / не указан / 6 3 3 0,04 0,04 0,04 1000
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 2661 1363 1298 18,47 19,04 17,89 1050
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 9722 5113 4609 67,46 71,44 63,54 1109
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 2022 678 1344 14,03 9,47 18,53 504
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 36,5 34,7 38,2 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 36645 18227 18418 100,00 100,00 100,00 990
0-4 2198 1139 1059 6,00 6,25 5,75 1076
5-9 2683 1319 1364 7,32 7,24 7,41 967
10 - 14 3568 1838 1730 9,74 10,08 9,39 1062
15 - 19 3406 1777 1629 9,29 9,75 8,84 1091
20 - 24 3282 1788 1494 8,96 9,81 8,11 1197
25 - 29 2632 1372 1260 7,18 7,53 6,84 1089
30 - 34 2309 1211 1098 6,30 6,64 5,96 1103
35 - 39 2187 1136 1051 5,97 6,23 5,71 1081
40 - 44 2719 1381 1338 7,42 7,58 7,26 1032
45 - 49 2879 1431 1448 7,86 7,85 7,86 988
50 - 54 2566 1273 1293 7,00 6,98 7,02 985
55 - 59 1255 565 690 3,42 3,10 3,75 819
60 - 64 1354 575 779 3,69 3,15 4,23 738
65 - 69 1218 482 736 3,32 2,64 4,00 655
70 - 74 1104 459 645 3,01 2,52 3,50 712
75 + 1150 405 745 3,14 2,22 4,04 544
nedeclarată / не указан / 135 76 59 0,37 0,42 0,32 1288
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 9138 4632 4506 24,94 25,41 24,47 1028
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 22435 11812 10623 61,22 64,80 57,68 1112
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 4937 1707 3230 13,47 9,37 17,54 528
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 33,7 32,3 35,1 - - - -
Средний возраст / Mean age
141
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul NISPORENI

Total / Всего / Total 64924 32088 32836 100,00 100,00 100,00 977
0-4 3983 2025 1958 6,13 6,31 5,96 1034
5-9 4576 2327 2249 7,05 7,25 6,85 1035
10 - 14 6184 3222 2962 9,52 10,04 9,02 1088
15 - 19 6382 3274 3108 9,83 10,20 9,47 1053
20 - 24 5390 2882 2508 8,30 8,98 7,64 1149
25 - 29 4826 2476 2350 7,43 7,72 7,16 1054
30 - 34 4275 2153 2122 6,58 6,71 6,46 1015
35 - 39 4042 2064 1978 6,23 6,43 6,02 1043
40 - 44 4780 2400 2380 7,36 7,48 7,25 1008
45 - 49 4837 2377 2460 7,45 7,41 7,49 966
50 - 54 4481 2146 2335 6,90 6,69 7,11 919
55 - 59 2733 1272 1461 4,21 3,96 4,45 871
60 - 64 2380 1007 1373 3,67 3,14 4,18 733
65 - 69 2253 978 1275 3,47 3,05 3,88 767
70 - 74 1723 690 1033 2,65 2,15 3,15 668
75 + 2077 794 1283 3,20 2,47 3,91 619
nedeclarată / не указан / 2 1 1 0,00 0,00 0,00 1000
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 16170 8291 7879 24,91 25,84 24,00 1052
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 40069 20699 19370 61,72 64,51 58,99 1069
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 8683 3097 5586 13,37 9,65 17,01 554
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 33,8 32,5 35,0 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 12105 5872 6233 100,00 100,00 100,00 942
0-4 528 274 254 4,36 4,67 4,08 1079
5-9 686 320 366 5,67 5,45 5,87 874
10 - 14 1057 562 495 8,73 9,57 7,94 1135
15 - 19 1236 649 587 10,21 11,05 9,42 1106
20 - 24 926 492 434 7,65 8,38 6,96 1134
25 - 29 815 423 392 6,73 7,20 6,29 1079
30 - 34 737 358 379 6,09 6,10 6,08 945
35 - 39 738 357 381 6,10 6,08 6,11 937
40 - 44 1025 469 556 8,47 7,99 8,92 844
45 - 49 1111 504 607 9,18 8,58 9,74 830
50 - 54 1079 493 586 8,91 8,40 9,40 841
55 - 59 642 334 308 5,30 5,69 4,94 1084
60 - 64 458 202 256 3,78 3,44 4,11 789

142
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 440 196 244 3,63 3,34 3,91 803
70 - 74 293 106 187 2,42 1,81 3,00 567
75 + 334 133 201 2,76 2,26 3,22 662
nedeclarată / не указан / - - - - - - -
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 2522 1287 1235 20,83 21,92 19,81 1042
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 8015 4025 3990 66,21 68,55 64,01 1009
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 1568 560 1008 12,95 9,54 16,17 556
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 35,7 34,4 36,9 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 52819 26216 26603 100,00 100,00 100,00 985
0-4 3455 1751 1704 6,54 6,68 6,41 1028
5-9 3890 2007 1883 7,36 7,66 7,08 1066
10 - 14 5127 2660 2467 9,71 10,15 9,27 1078
15 - 19 5146 2625 2521 9,74 10,01 9,48 1041
20 - 24 4464 2390 2074 8,45 9,12 7,80 1152
25 - 29 4011 2053 1958 7,59 7,83 7,36 1049
30 - 34 3538 1795 1743 6,70 6,85 6,55 1030
35 - 39 3304 1707 1597 6,26 6,51 6,00 1069
40 - 44 3755 1931 1824 7,11 7,37 6,86 1059
45 - 49 3726 1873 1853 7,05 7,14 6,97 1011
50 - 54 3402 1653 1749 6,44 6,31 6,57 945
55 - 59 2091 938 1153 3,96 3,58 4,33 814
60 - 64 1922 805 1117 3,64 3,07 4,20 721
65 - 69 1813 782 1031 3,43 2,98 3,88 758
70 - 74 1430 584 846 2,71 2,23 3,18 690
75 + 1743 661 1082 3,30 2,52 4,07 611
nedeclarată / не указан / 2 1 1 0,00 0,00 0,00 1000
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 13648 7004 6644 25,84 26,72 24,97 1054
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 32054 16674 15380 60,69 63,60 57,81 1084
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 7115 2537 4578 13,47 9,68 17,21 554
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 33,3 32,1 34,6 - - - -
Средний возраст / Mean age
143
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul OCNIŢA

Total / Всего / Total 56510 26438 30072 100,00 100,00 100,00 879
0-4 2363 1280 1083 4,18 4,84 3,60 1182
5-9 2997 1520 1477 5,30 5,75 4,91 1029
10 - 14 3870 1988 1882 6,85 7,52 6,26 1056
15 - 19 4067 2103 1964 7,20 7,95 6,53 1071
20 - 24 4098 2111 1987 7,25 7,98 6,61 1062
25 - 29 3927 1980 1947 6,95 7,49 6,47 1017
30 - 34 3874 1907 1967 6,86 7,21 6,54 969
35 - 39 3775 1784 1991 6,68 6,75 6,62 896
40 - 44 4457 2142 2315 7,89 8,10 7,70 925
45 - 49 4397 2115 2282 7,78 8,00 7,59 927
50 - 54 3911 1793 2118 6,92 6,78 7,04 847
55 - 59 2815 1228 1587 4,98 4,64 5,28 774
60 - 64 3123 1291 1832 5,53 4,88 6,09 705
65 - 69 2733 1090 1643 4,84 4,12 5,46 663
70 - 74 2470 929 1541 4,37 3,51 5,12 603
75 + 3574 1143 2431 6,32 4,32 8,08 470
nedeclarată / не указан / 59 34 25 0,10 0,13 0,08 1360
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 10073 5237 4836 17,83 19,81 16,08 1083
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 34155 17190 16965 60,44 65,02 56,41 1013
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 12223 3977 8246 21,63 15,04 27,42 482
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 39,5 37,0 41,6 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 19270 9074 10196 100,00 100,00 100,00 890
0-4 748 416 332 3,88 4,58 3,26 1253
5-9 1025 514 511 5,32 5,66 5,01 1006
10 - 14 1385 740 645 7,19 8,16 6,33 1147
15 - 19 1630 841 789 8,46 9,27 7,74 1066
20 - 24 1715 869 846 8,90 9,58 8,30 1027
25 - 29 1515 743 772 7,86 8,19 7,57 962
30 - 34 1421 692 729 7,37 7,63 7,15 949
35 - 39 1289 577 712 6,69 6,36 6,98 810
40 - 44 1659 762 897 8,61 8,40 8,80 849
45 - 49 1771 793 978 9,19 8,74 9,59 811
50 - 54 1497 667 830 7,77 7,35 8,14 804
55 - 59 977 436 541 5,07 4,80 5,31 806
60 - 64 797 354 443 4,14 3,90 4,34 799

144
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 655 256 399 3,40 2,82 3,91 642
70 - 74 484 190 294 2,51 2,09 2,88 646
75 + 697 221 476 3,62 2,44 4,67 464
nedeclarată / не указан / 5 3 2 0,03 0,03 0,02 1500
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 3481 1843 1638 18,06 20,31 16,07 1125
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 13024 6348 6676 67,59 69,96 65,48 951
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 2760 880 1880 14,32 9,70 18,44 468
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 36,6 34,6 38,3 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 37240 17364 19876 100,00 100,00 100,00 874
0-4 1615 864 751 4,34 4,98 3,78 1150
5-9 1972 1006 966 5,30 5,79 4,86 1041
10 - 14 2485 1248 1237 6,67 7,19 6,22 1009
15 - 19 2437 1262 1175 6,54 7,27 5,91 1074
20 - 24 2383 1242 1141 6,40 7,15 5,74 1089
25 - 29 2412 1237 1175 6,48 7,12 5,91 1053
30 - 34 2453 1215 1238 6,59 7,00 6,23 981
35 - 39 2486 1207 1279 6,68 6,95 6,43 944
40 - 44 2798 1380 1418 7,51 7,95 7,13 973
45 - 49 2626 1322 1304 7,05 7,61 6,56 1014
50 - 54 2414 1126 1288 6,48 6,48 6,48 874
55 - 59 1838 792 1046 4,94 4,56 5,26 757
60 - 64 2326 937 1389 6,25 5,40 6,99 675
65 - 69 2078 834 1244 5,58 4,80 6,26 670
70 - 74 1986 739 1247 5,33 4,26 6,27 593
75 + 2877 922 1955 7,73 5,31 9,84 472
nedeclarată / не указан / 54 31 23 0,15 0,18 0,12 1348
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 6592 3394 3198 17,70 19,55 16,09 1061
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 21131 10842 10289 56,74 62,44 51,77 1054
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 9463 3097 6366 25,41 17,84 32,03 486
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 40,9 38,2 43,3 - - - -
Средний возраст / Mean age
145
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul ORHEI

Total / Всего / Total 116271 56970 59301 100,00 100,00 100,00 961
0-4 6108 3166 2942 5,25 5,56 4,96 1076
5-9 6883 3525 3358 5,92 6,19 5,66 1050
10 - 14 10020 5110 4910 8,62 8,97 8,28 1041
15 - 19 11341 5769 5572 9,75 10,13 9,40 1035
20 - 24 9776 5381 4395 8,41 9,45 7,41 1224
25 - 29 8538 4474 4064 7,34 7,85 6,85 1101
30 - 34 7658 3961 3697 6,59 6,95 6,23 1071
35 - 39 7666 3891 3775 6,59 6,83 6,37 1031
40 - 44 9362 4608 4754 8,05 8,09 8,02 969
45 - 49 9346 4556 4790 8,04 8,00 8,08 951
50 - 54 8449 3993 4456 7,27 7,01 7,51 896
55 - 59 5107 2331 2776 4,39 4,09 4,68 840
60 - 64 4288 1794 2494 3,69 3,15 4,21 719
65 - 69 4293 1777 2516 3,69 3,12 4,24 706
70 - 74 3426 1332 2094 2,95 2,34 3,53 636
75 + 3856 1219 2637 3,32 2,14 4,45 462
nedeclarată / не указан / 154 83 71 0,13 0,15 0,12 1169
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 25492 13084 12408 21,92 22,97 20,92 1054
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 74213 38273 35940 63,83 67,18 60,61 1065
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 16412 5530 10882 14,12 9,71 18,35 508
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 35,1 33,4 36,7 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 25641 11940 13701 100,00 100,00 100,00 871
0-4 1073 556 517 4,18 4,66 3,77 1075
5-9 1288 720 568 5,02 6,03 4,15 1268
10 - 14 1995 1016 979 7,78 8,51 7,15 1038
15 - 19 2939 1303 1636 11,46 10,91 11,94 796
20 - 24 2038 1001 1037 7,95 8,38 7,57 965
25 - 29 1757 871 886 6,85 7,29 6,47 983
30 - 34 1632 811 821 6,36 6,79 5,99 988
35 - 39 1645 761 884 6,42 6,37 6,45 861
40 - 44 2270 1036 1234 8,85 8,68 9,01 840
45 - 49 2271 1028 1243 8,86 8,61 9,07 827
50 - 54 2023 905 1118 7,89 7,58 8,16 809
55 - 59 1325 596 729 5,17 4,99 5,32 818
60 - 64 1032 449 583 4,02 3,76 4,26 770

146
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 956 399 557 3,73 3,34 4,07 716
70 - 74 631 238 393 2,46 1,99 2,87 606
75 + 673 201 472 2,62 1,68 3,45 426
nedeclarată / не указан / 93 49 44 0,36 0,41 0,32 1114
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 4908 2575 2333 19,14 21,57 17,03 1104
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 17220 8188 9032 67,16 68,58 65,92 907
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 3420 1128 2292 13,34 9,45 16,73 492
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 35,7 34,2 37,1 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 90630 45030 45600 100,00 100,00 100,00 988
0-4 5035 2610 2425 5,56 5,80 5,32 1076
5-9 5595 2805 2790 6,17 6,23 6,12 1005
10 - 14 8025 4094 3931 8,85 9,09 8,62 1041
15 - 19 8402 4466 3936 9,27 9,92 8,63 1135
20 - 24 7738 4380 3358 8,54 9,73 7,36 1304
25 - 29 6781 3603 3178 7,48 8,00 6,97 1134
30 - 34 6026 3150 2876 6,65 7,00 6,31 1095
35 - 39 6021 3130 2891 6,64 6,95 6,34 1083
40 - 44 7092 3572 3520 7,83 7,93 7,72 1015
45 - 49 7075 3528 3547 7,81 7,83 7,78 995
50 - 54 6426 3088 3338 7,09 6,86 7,32 925
55 - 59 3782 1735 2047 4,17 3,85 4,49 848
60 - 64 3256 1345 1911 3,59 2,99 4,19 704
65 - 69 3337 1378 1959 3,68 3,06 4,30 703
70 - 74 2795 1094 1701 3,08 2,43 3,73 643
75 + 3183 1018 2165 3,51 2,26 4,75 470
nedeclarată / не указан / 61 34 27 0,07 0,08 0,06 1259
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 20584 10509 10075 22,71 23,34 22,09 1043
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 56993 30085 26908 62,89 66,81 59,01 1118
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 12992 4402 8590 14,34 9,78 18,84 512
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,9 33,2 36,6 - - - -
Средний возраст / Mean age
147
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul REZINA

Total / Всего / Total 48105 23699 24406 100,00 100,00 100,00 971
0-4 2654 1369 1285 5,52 5,78 5,27 1065
5-9 3028 1523 1505 6,29 6,43 6,17 1012
10 - 14 4391 2267 2124 9,13 9,57 8,70 1067
15 - 19 4127 2204 1923 8,58 9,30 7,88 1146
20 - 24 3604 1967 1637 7,49 8,30 6,71 1202
25 - 29 3254 1718 1536 6,76 7,25 6,29 1118
30 - 34 3280 1693 1587 6,82 7,14 6,50 1067
35 - 39 3176 1611 1565 6,60 6,80 6,41 1029
40 - 44 3934 1972 1962 8,18 8,32 8,04 1005
45 - 49 3698 1845 1853 7,69 7,79 7,59 996
50 - 54 3294 1562 1732 6,85 6,59 7,10 902
55 - 59 2166 1023 1143 4,50 4,32 4,68 895
60 - 64 2085 856 1229 4,33 3,61 5,04 697
65 - 69 2068 889 1179 4,30 3,75 4,83 754
70 - 74 1511 596 915 3,14 2,51 3,75 651
75 + 1824 596 1228 3,79 2,51 5,03 485
nedeclarată / не указан / 11 8 3 0,02 0,03 0,01 2667
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 11034 5661 5373 22,94 23,89 22,02 1054
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 29396 15377 14019 61,11 64,88 57,44 1097
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 7664 2653 5011 15,93 11,19 20,53 529
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 35,7 33,9 37,4 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 10196 5099 5097 100,00 100,00 100,00 1000
0-4 407 214 193 3,99 4,20 3,79 1109
5-9 484 244 240 4,75 4,79 4,71 1017
10 - 14 803 423 380 7,88 8,30 7,46 1113
15 - 19 1082 581 501 10,61 11,39 9,83 1160
20 - 24 826 475 351 8,10 9,32 6,89 1353
25 - 29 775 436 339 7,60 8,55 6,65 1286
30 - 34 689 366 323 6,76 7,18 6,34 1133
35 - 39 783 350 433 7,68 6,86 8,50 808
40 - 44 1062 515 547 10,42 10,10 10,73 941
45 - 49 982 467 515 9,63 9,16 10,10 907
50 - 54 851 404 447 8,35 7,92 8,77 904
55 - 59 531 267 264 5,21 5,24 5,18 1011
60 - 64 325 147 178 3,19 2,88 3,49 826

148
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 251 108 143 2,46 2,12 2,81 755
70 - 74 150 56 94 1,47 1,10 1,84 596
75 + 191 43 148 1,87 0,84 2,90 291
nedeclarată / не указан / 4 3 1 0,04 0,06 0,02 3000
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 1936 999 937 18,99 19,59 18,38 1066
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 7289 3793 3496 71,49 74,39 68,59 1085
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 967 304 663 9,48 5,96 13,01 459
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,8 33,3 36,4 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 37909 18600 19309 100,00 100,00 100,00 963
0-4 2247 1155 1092 5,93 6,21 5,66 1058
5-9 2544 1279 1265 6,71 6,88 6,55 1011
10 - 14 3588 1844 1744 9,46 9,91 9,03 1057
15 - 19 3045 1623 1422 8,03 8,73 7,36 1141
20 - 24 2778 1492 1286 7,33 8,02 6,66 1160
25 - 29 2479 1282 1197 6,54 6,89 6,20 1071
30 - 34 2591 1327 1264 6,83 7,13 6,55 1050
35 - 39 2393 1261 1132 6,31 6,78 5,86 1114
40 - 44 2872 1457 1415 7,58 7,83 7,33 1030
45 - 49 2716 1378 1338 7,16 7,41 6,93 1030
50 - 54 2443 1158 1285 6,44 6,23 6,65 901
55 - 59 1635 756 879 4,31 4,06 4,55 860
60 - 64 1760 709 1051 4,64 3,81 5,44 675
65 - 69 1817 781 1036 4,79 4,20 5,37 754
70 - 74 1361 540 821 3,59 2,90 4,25 658
75 + 1633 553 1080 4,31 2,97 5,59 512
nedeclarată / не указан / 7 5 2 0,02 0,03 0,01 2500
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 9098 4662 4436 24,00 25,06 22,97 1051
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 22107 11584 10523 58,32 62,28 54,50 1101
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 6697 2349 4348 17,67 12,63 22,52 540
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 35,9 34,1 37,7 - - - -
Средний возраст / Mean age
149
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul RÎŞCANI

Total / Всего / Total 69454 33275 36179 100,00 100,00 100,00 920
0-4 3440 1793 1647 4,95 5,39 4,55 1089
5-9 4168 2181 1987 6,00 6,55 5,49 1098
10 - 14 5416 2786 2630 7,80 8,37 7,27 1059
15 - 19 5447 2892 2555 7,84 8,69 7,06 1132
20 - 24 4606 2426 2180 6,63 7,29 6,03 1113
25 - 29 4471 2255 2216 6,44 6,78 6,13 1018
30 - 34 4457 2260 2197 6,42 6,79 6,07 1029
35 - 39 4447 2249 2198 6,40 6,76 6,08 1023
40 - 44 5032 2446 2586 7,25 7,35 7,15 946
45 - 49 5201 2497 2704 7,49 7,50 7,47 923
50 - 54 4586 2209 2377 6,60 6,64 6,57 929
55 - 59 3048 1327 1721 4,39 3,99 4,76 771
60 - 64 3755 1617 2138 5,41 4,86 5,91 756
65 - 69 3719 1482 2237 5,35 4,45 6,18 662
70 - 74 3326 1317 2009 4,79 3,96 5,55 656
75 + 4319 1531 2788 6,22 4,60 7,71 549
nedeclarată / не указан / 16 7 9 0,02 0,02 0,02 778
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 14223 7348 6875 20,48 22,08 19,00 1069
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 39873 20528 19345 57,41 61,69 53,47 1061
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 15342 5392 9950 22,09 16,20 27,50 542
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 38,8 36,5 40,9 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 13351 6377 6974 100,00 100,00 100,00 914
0-4 644 346 298 4,82 5,43 4,27 1161
5-9 675 365 310 5,06 5,72 4,45 1177
10 - 14 973 480 493 7,29 7,53 7,07 974
15 - 19 1330 700 630 9,96 10,98 9,03 1111
20 - 24 980 523 457 7,34 8,20 6,55 1144
25 - 29 936 482 454 7,01 7,56 6,51 1062
30 - 34 830 414 416 6,22 6,49 5,97 995
35 - 39 759 363 396 5,68 5,69 5,68 917
40 - 44 1029 446 583 7,71 6,99 8,36 765
45 - 49 1284 581 703 9,62 9,11 10,08 826
50 - 54 1206 552 654 9,03 8,66 9,38 844
55 - 59 727 326 401 5,45 5,11 5,75 813
60 - 64 603 282 321 4,52 4,42 4,60 879

150
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 472 203 269 3,54 3,18 3,86 755
70 - 74 400 164 236 3,00 2,57 3,38 695
75 + 501 148 353 3,75 2,32 5,06 419
nedeclarată / не указан / 2 2 - 0,01 0,03 - -
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 2557 1316 1241 19,15 20,64 17,79 1060
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 8741 4360 4381 65,47 68,37 62,82 995
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 2051 699 1352 15,36 10,96 19,39 517
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 37,0 35,0 38,8 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 56103 26898 29205 100,00 100,00 100,00 921
0-4 2796 1447 1349 4,98 5,38 4,62 1073
5-9 3493 1816 1677 6,23 6,75 5,74 1083
10 - 14 4443 2306 2137 7,92 8,57 7,32 1079
15 - 19 4117 2192 1925 7,34 8,15 6,59 1139
20 - 24 3626 1903 1723 6,46 7,07 5,90 1104
25 - 29 3535 1773 1762 6,30 6,59 6,03 1006
30 - 34 3627 1846 1781 6,46 6,86 6,10 1036
35 - 39 3688 1886 1802 6,57 7,01 6,17 1047
40 - 44 4003 2000 2003 7,14 7,44 6,86 999
45 - 49 3917 1916 2001 6,98 7,12 6,85 958
50 - 54 3380 1657 1723 6,02 6,16 5,90 962
55 - 59 2321 1001 1320 4,14 3,72 4,52 758
60 - 64 3152 1335 1817 5,62 4,96 6,22 735
65 - 69 3247 1279 1968 5,79 4,76 6,74 650
70 - 74 2926 1153 1773 5,22 4,29 6,07 650
75 + 3818 1383 2435 6,81 5,14 8,34 568
nedeclarată / не указан / 14 5 9 0,02 0,02 0,03 556
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 11666 6032 5634 20,79 22,43 19,29 1071
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 31132 16168 14964 55,49 60,11 51,24 1080
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 13291 4693 8598 23,69 17,45 29,44 546
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 39,2 36,9 41,4 - - - -
Средний возраст / Mean age
151
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul SÎNGEREI

Total / Всего / Total 87153 42426 44727 100,00 100,00 100,00 949
0-4 5067 2585 2482 5,81 6,09 5,55 1041
5-9 6535 3257 3278 7,50 7,68 7,33 994
10 - 14 8357 4224 4133 9,59 9,96 9,24 1022
15 - 19 7608 4044 3564 8,73 9,53 7,97 1135
20 - 24 6455 3481 2974 7,41 8,20 6,65 1170
25 - 29 6044 3117 2927 6,93 7,35 6,54 1065
30 - 34 5688 2886 2802 6,53 6,80 6,26 1030
35 - 39 5542 2746 2796 6,36 6,47 6,25 982
40 - 44 6597 3275 3322 7,57 7,72 7,43 986
45 - 49 6654 3252 3402 7,63 7,67 7,61 956
50 - 54 5895 2745 3150 6,76 6,47 7,04 871
55 - 59 3286 1521 1765 3,77 3,59 3,95 862
60 - 64 3468 1491 1977 3,98 3,51 4,42 754
65 - 69 3502 1410 2092 4,02 3,32 4,68 674
70 - 74 3054 1183 1871 3,50 2,79 4,18 632
75 + 3302 1154 2148 3,79 2,72 4,80 537
nedeclarată / не указан / 99 55 44 0,11 0,13 0,10 1250
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 21632 10946 10686 24,82 25,80 23,89 1024
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 51909 26751 25158 59,56 63,05 56,25 1063
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 13513 4674 8839 15,50 11,02 19,76 529
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,9 33,2 36,5 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 15760 7523 8237 100,00 100,00 100,00 913
0-4 704 378 326 4,47 5,02 3,96 1160
5-9 945 470 475 6,00 6,25 5,77 989
10 - 14 1360 705 655 8,63 9,37 7,95 1076
15 - 19 1513 773 740 9,60 10,28 8,98 1045
20 - 24 1100 573 527 6,98 7,62 6,40 1087
25 - 29 1024 526 498 6,50 6,99 6,05 1056
30 - 34 1019 491 528 6,47 6,53 6,41 930
35 - 39 1106 497 609 7,02 6,61 7,39 816
40 - 44 1433 685 748 9,09 9,11 9,08 916
45 - 49 1486 691 795 9,43 9,19 9,65 869
50 - 54 1237 563 674 7,85 7,48 8,18 835
55 - 59 663 303 360 4,21 4,03 4,37 842
60 - 64 644 293 351 4,09 3,89 4,26 835

152
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 609 246 363 3,86 3,27 4,41 678
70 - 74 429 160 269 2,72 2,13 3,27 595
75 + 449 148 301 2,85 1,97 3,65 492
nedeclarată / не указан / 39 21 18 0,25 0,28 0,22 1167
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 3343 1729 1614 21,21 22,98 19,59 1071
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 10216 5035 5181 64,82 66,93 62,90 972
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 2162 738 1424 13,72 9,81 17,29 518
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 35,8 34,1 37,3 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 71393 34903 36490 100,00 100,00 100,00 957
0-4 4363 2207 2156 6,11 6,32 5,91 1024
5-9 5590 2787 2803 7,83 7,98 7,68 994
10 - 14 6997 3519 3478 9,80 10,08 9,53 1012
15 - 19 6095 3271 2824 8,54 9,37 7,74 1158
20 - 24 5355 2908 2447 7,50 8,33 6,71 1188
25 - 29 5020 2591 2429 7,03 7,42 6,66 1067
30 - 34 4669 2395 2274 6,54 6,86 6,23 1053
35 - 39 4436 2249 2187 6,21 6,44 5,99 1028
40 - 44 5164 2590 2574 7,23 7,42 7,05 1006
45 - 49 5168 2561 2607 7,24 7,34 7,14 982
50 - 54 4658 2182 2476 6,52 6,25 6,79 881
55 - 59 2623 1218 1405 3,67 3,49 3,85 867
60 - 64 2824 1198 1626 3,96 3,43 4,46 737
65 - 69 2893 1164 1729 4,05 3,33 4,74 673
70 - 74 2625 1023 1602 3,68 2,93 4,39 639
75 + 2853 1006 1847 4,00 2,88 5,06 545
nedeclarată / не указан / 60 34 26 0,08 0,10 0,07 1308
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 18289 9217 9072 25,62 26,41 24,86 1016
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 41693 21716 19977 58,40 62,22 54,75 1087
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 11351 3936 7415 15,90 11,28 20,32 531
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,7 33,0 36,3 - - - -
Средний возраст / Mean age
153
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul SOROCA

Total / Всего / Total 94986 45872 49114 100,00 100,00 100,00 934
0-4 4466 2302 2164 4,70 5,02 4,41 1064
5-9 5685 2918 2767 5,99 6,36 5,63 1055
10 - 14 7312 3742 3570 7,70 8,16 7,27 1048
15 - 19 8026 4047 3979 8,45 8,82 8,10 1017
20 - 24 6551 3489 3062 6,90 7,61 6,23 1139
25 - 29 6503 3389 3114 6,85 7,39 6,34 1088
30 - 34 6424 3285 3139 6,76 7,16 6,39 1047
35 - 39 6749 3417 3332 7,11 7,45 6,78 1026
40 - 44 8004 4036 3968 8,43 8,80 8,08 1017
45 - 49 7273 3594 3679 7,66 7,83 7,49 977
50 - 54 6341 2982 3359 6,68 6,50 6,84 888
55 - 59 4306 1974 2332 4,53 4,30 4,75 846
60 - 64 4943 2108 2835 5,20 4,60 5,77 744
65 - 69 4308 1697 2611 4,54 3,70 5,32 650
70 - 74 3540 1407 2133 3,73 3,07 4,34 660
75 + 4516 1463 3053 4,75 3,19 6,22 479
nedeclarată / не указан / 39 22 17 0,04 0,05 0,03 1294
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 19167 9850 9317 20,18 21,47 18,97 1057
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 58156 30074 28082 61,23 65,56 57,18 1071
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 17624 5926 11698 18,55 12,92 23,82 507
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 37,5 35,5 39,3 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 28362 13815 14547 100,00 100,00 100,00 950
0-4 1241 622 619 4,38 4,50 4,26 1005
5-9 1401 721 680 4,94 5,22 4,67 1060
10 - 14 1931 978 953 6,81 7,08 6,55 1026
15 - 19 2742 1248 1494 9,67 9,03 10,27 835
20 - 24 2132 1137 995 7,52 8,23 6,84 1143
25 - 29 2139 1207 932 7,54 8,74 6,41 1295
30 - 34 2022 1114 908 7,13 8,06 6,24 1227
35 - 39 2067 1043 1024 7,29 7,55 7,04 1019
40 - 44 2841 1359 1482 10,02 9,84 10,19 917
45 - 49 2697 1298 1399 9,51 9,40 9,62 928
50 - 54 2338 1073 1265 8,24 7,77 8,70 848
55 - 59 1445 686 759 5,09 4,97 5,22 904
60 - 64 1123 512 611 3,96 3,71 4,20 838

154
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 887 342 545 3,13 2,48 3,75 628
70 - 74 583 220 363 2,06 1,59 2,50 606
75 + 767 252 515 2,70 1,82 3,54 489
nedeclarată / не указан / 6 3 3 0,02 0,02 0,02 1000
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 5080 2563 2517 17,91 18,55 17,30 1018
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 19754 10110 9644 69,65 73,18 66,30 1048
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 3522 1139 2383 12,42 8,24 16,38 478
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 36,1 34,8 37,3 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 66624 32057 34567 100,00 100,00 100,00 927
0-4 3225 1680 1545 4,84 5,24 4,47 1087
5-9 4284 2197 2087 6,43 6,85 6,04 1053
10 - 14 5381 2764 2617 8,08 8,62 7,57 1056
15 - 19 5284 2799 2485 7,93 8,73 7,19 1126
20 - 24 4419 2352 2067 6,63 7,34 5,98 1138
25 - 29 4364 2182 2182 6,55 6,81 6,31 1000
30 - 34 4402 2171 2231 6,61 6,77 6,45 973
35 - 39 4682 2374 2308 7,03 7,41 6,68 1029
40 - 44 5163 2677 2486 7,75 8,35 7,19 1077
45 - 49 4576 2296 2280 6,87 7,16 6,60 1007
50 - 54 4003 1909 2094 6,01 5,96 6,06 912
55 - 59 2861 1288 1573 4,29 4,02 4,55 819
60 - 64 3820 1596 2224 5,73 4,98 6,43 718
65 - 69 3421 1355 2066 5,13 4,23 5,98 656
70 - 74 2957 1187 1770 4,44 3,70 5,12 671
75 + 3749 1211 2538 5,63 3,78 7,34 477
nedeclarată / не указан / 33 19 14 0,05 0,06 0,04 1357
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 14087 7287 6800 21,14 22,73 19,67 1072
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 38402 19964 18438 57,64 62,28 53,34 1083
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 14102 4787 9315 21,17 14,93 26,95 514
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 38,1 35,8 40,1 - - - -
Средний возраст / Mean age
155
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul STRĂŞENI

Total / Всего / Total 88900 43505 45395 100,00 100,00 100,00 958
0-4 4769 2460 2309 5,36 5,65 5,09 1065
5-9 5632 2930 2702 6,34 6,73 5,95 1084
10 - 14 7686 3845 3841 8,65 8,84 8,46 1001
15 - 19 9026 4705 4321 10,15 10,81 9,52 1089
20 - 24 8091 4157 3934 9,10 9,56 8,67 1057
25 - 29 6702 3474 3228 7,54 7,99 7,11 1076
30 - 34 5560 2819 2741 6,25 6,48 6,04 1028
35 - 39 5494 2760 2734 6,18 6,34 6,02 1010
40 - 44 7083 3364 3719 7,97 7,73 8,19 905
45 - 49 7364 3602 3762 8,28 8,28 8,29 957
50 - 54 6610 3225 3385 7,44 7,41 7,46 953
55 - 59 3983 1832 2151 4,48 4,21 4,74 852
60 - 64 3118 1342 1776 3,51 3,08 3,91 756
65 - 69 2948 1212 1736 3,32 2,79 3,82 698
70 - 74 2108 845 1263 2,37 1,94 2,78 669
75 + 2658 908 1750 2,99 2,09 3,86 519
nedeclarată / не указан / 68 25 43 0,08 0,06 0,09 581
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 19906 10197 9709 22,39 23,44 21,39 1050
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 57642 29423 28219 64,84 67,63 62,16 1043
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 11284 3860 7424 12,69 8,87 16,35 520
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,3 32,9 35,6 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 19633 9509 10124 100,00 100,00 100,00 939
0-4 962 502 460 4,90 5,28 4,54 1091
5-9 1170 611 559 5,96 6,43 5,52 1093
10 - 14 1754 928 826 8,93 9,76 8,16 1123
15 - 19 2101 1071 1030 10,70 11,26 10,17 1040
20 - 24 1871 943 928 9,53 9,92 9,17 1016
25 - 29 1487 764 723 7,57 8,03 7,14 1057
30 - 34 1201 616 585 6,12 6,48 5,78 1053
35 - 39 1194 564 630 6,08 5,93 6,22 895
40 - 44 1690 742 948 8,61 7,80 9,36 783
45 - 49 1713 814 899 8,73 8,56 8,88 905
50 - 54 1500 714 786 7,64 7,51 7,76 908
55 - 59 829 392 437 4,22 4,12 4,32 897
60 - 64 592 263 329 3,02 2,77 3,25 799

156
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 615 248 367 3,13 2,61 3,63 676
70 - 74 391 166 225 1,99 1,75 2,22 738
75 + 520 154 366 2,65 1,62 3,62 421
nedeclarată / не указан / 43 17 26 0,22 0,18 0,26 654
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 4320 2264 2056 22,00 23,81 20,31 1101
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 13052 6485 6567 66,48 68,20 64,87 988
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 2218 743 1475 11,30 7,81 14,57 504
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 33,9 32,4 35,4 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 69267 33996 35271 100,00 100,00 100,00 964
0-4 3807 1958 1849 5,50 5,76 5,24 1059
5-9 4462 2319 2143 6,44 6,82 6,08 1082
10 - 14 5932 2917 3015 8,56 8,58 8,55 967
15 - 19 6925 3634 3291 10,00 10,69 9,33 1104
20 - 24 6220 3214 3006 8,98 9,45 8,52 1069
25 - 29 5215 2710 2505 7,53 7,97 7,10 1082
30 - 34 4359 2203 2156 6,29 6,48 6,11 1022
35 - 39 4300 2196 2104 6,21 6,46 5,97 1044
40 - 44 5393 2622 2771 7,79 7,71 7,86 946
45 - 49 5651 2788 2863 8,16 8,20 8,12 974
50 - 54 5110 2511 2599 7,38 7,39 7,37 966
55 - 59 3154 1440 1714 4,55 4,24 4,86 840
60 - 64 2526 1079 1447 3,65 3,17 4,10 746
65 - 69 2333 964 1369 3,37 2,84 3,88 704
70 - 74 1717 679 1038 2,48 2,00 2,94 654
75 + 2138 754 1384 3,09 2,22 3,92 545
nedeclarată / не указан / 25 8 17 0,04 0,02 0,05 471
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 15586 7933 7653 22,50 23,34 21,70 1037
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 44590 22938 21652 64,37 67,47 61,39 1059
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 9066 3117 5949 13,09 9,17 16,87 524
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,4 33,0 35,7 - - - -
Средний возраст / Mean age
157
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul ŞOLDĂNEŞTI

Total / Всего / Total 42227 20468 21759 100,00 100,00 100,00 941
0-4 2470 1282 1188 5,85 6,26 5,46 1079
5-9 2877 1445 1432 6,81 7,06 6,58 1009
10 - 14 3935 2003 1932 9,32 9,79 8,88 1037
15 - 19 3220 1646 1574 7,63 8,04 7,23 1046
20 - 24 2820 1529 1291 6,68 7,47 5,93 1184
25 - 29 2713 1333 1380 6,42 6,51 6,34 966
30 - 34 2851 1446 1405 6,75 7,06 6,46 1029
35 - 39 2961 1484 1477 7,01 7,25 6,79 1005
40 - 44 3470 1764 1706 8,22 8,62 7,84 1034
45 - 49 3041 1542 1499 7,20 7,53 6,89 1029
50 - 54 2604 1256 1348 6,17 6,14 6,20 932
55 - 59 1879 834 1045 4,45 4,07 4,80 798
60 - 64 2058 852 1206 4,87 4,16 5,54 706
65 - 69 1878 785 1093 4,45 3,84 5,02 718
70 - 74 1576 605 971 3,73 2,96 4,46 623
75 + 1864 656 1208 4,41 3,21 5,55 543
nedeclarată / не указан / 10 6 4 0,02 0,03 0,02 1500
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 10035 5103 4932 23,76 24,93 22,67 1035
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 24575 12723 11852 58,20 62,16 54,47 1073
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 7607 2636 4971 18,01 12,88 22,85 530
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 36,3 34,5 37,9 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 6304 2984 3320 100,00 100,00 100,00 899
0-4 344 189 155 5,46 6,33 4,67 1219
5-9 348 174 174 5,52 5,83 5,24 1000
10 - 14 565 285 280 8,96 9,55 8,43 1018
15 - 19 629 302 327 9,98 10,12 9,85 924
20 - 24 454 237 217 7,20 7,94 6,54 1092
25 - 29 374 182 192 5,93 6,10 5,78 948
30 - 34 341 157 184 5,41 5,26 5,54 853
35 - 39 449 184 265 7,12 6,17 7,98 694
40 - 44 728 347 381 11,55 11,63 11,48 911
45 - 49 646 299 347 10,25 10,02 10,45 862
50 - 54 460 233 227 7,30 7,81 6,84 1026
55 - 59 273 128 145 4,33 4,29 4,37 883
60 - 64 225 105 120 3,57 3,52 3,61 875

158
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 179 73 106 2,84 2,45 3,19 689
70 - 74 133 51 82 2,11 1,71 2,47 622
75 + 156 38 118 2,47 1,27 3,55 322
nedeclarată / не указан / - - - - - - -
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 1393 715 678 22,10 23,96 20,42 1055
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 4174 2030 2144 66,21 68,03 64,58 947
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 737 239 498 11,69 8,01 15,00 480
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,9 33,5 36,2 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 35923 17484 18439 100,00 100,00 100,00 948
0-4 2126 1093 1033 5,92 6,25 5,60 1058
5-9 2529 1271 1258 7,04 7,27 6,82 1010
10 - 14 3370 1718 1652 9,38 9,83 8,96 1040
15 - 19 2591 1344 1247 7,21 7,69 6,76 1078
20 - 24 2366 1292 1074 6,59 7,39 5,82 1203
25 - 29 2339 1151 1188 6,51 6,58 6,44 969
30 - 34 2510 1289 1221 6,99 7,37 6,62 1056
35 - 39 2512 1300 1212 6,99 7,44 6,57 1073
40 - 44 2742 1417 1325 7,63 8,10 7,19 1069
45 - 49 2395 1243 1152 6,67 7,11 6,25 1079
50 - 54 2144 1023 1121 5,97 5,85 6,08 913
55 - 59 1606 706 900 4,47 4,04 4,88 784
60 - 64 1833 747 1086 5,10 4,27 5,89 688
65 - 69 1699 712 987 4,73 4,07 5,35 721
70 - 74 1443 554 889 4,02 3,17 4,82 623
75 + 1708 618 1090 4,75 3,53 5,91 567
nedeclarată / не указан / 10 6 4 0,03 0,03 0,02 1500
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 8642 4388 4254 24,06 25,10 23,07 1031
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 20401 10693 9708 56,79 61,16 52,65 1101
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 6870 2397 4473 19,12 13,71 24,26 536
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 36,5 34,7 38,2 - - - -
Средний возраст / Mean age
159
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul ŞTEFAN VODĂ

Total / Всего / Total 70594 34839 35755 100,00 100,00 100,00 974
0-4 4038 2063 1975 5,72 5,92 5,52 1045
5-9 4862 2503 2359 6,89 7,18 6,60 1061
10 - 14 6706 3398 3308 9,50 9,75 9,25 1027
15 - 19 6450 3493 2957 9,14 10,03 8,27 1181
20 - 24 5476 2987 2489 7,76 8,57 6,96 1200
25 - 29 4705 2440 2265 6,66 7,00 6,33 1077
30 - 34 4424 2262 2162 6,27 6,49 6,05 1046
35 - 39 4347 2121 2226 6,16 6,09 6,23 953
40 - 44 5546 2766 2780 7,86 7,94 7,78 995
45 - 49 5765 2843 2922 8,17 8,16 8,17 973
50 - 54 5275 2560 2715 7,47 7,35 7,59 943
55 - 59 3105 1428 1677 4,40 4,10 4,69 852
60 - 64 2875 1299 1576 4,07 3,73 4,41 824
65 - 69 2640 1075 1565 3,74 3,09 4,38 687
70 - 74 1970 807 1163 2,79 2,32 3,25 694
75 + 2403 790 1613 3,40 2,27 4,51 490
nedeclarată / не указан / 7 4 3 0,01 0,01 0,01 1333
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 17005 8695 8310 24,09 24,96 23,24 1046
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 43345 22607 20738 61,40 64,89 58,00 1090
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 10237 3533 6704 14,50 10,14 18,75 527
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,8 33,3 36,4 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 7768 3757 4011 100,00 100,00 100,00 937
0-4 390 194 196 5,02 5,16 4,89 990
5-9 400 193 207 5,15 5,14 5,16 932
10 - 14 691 338 353 8,90 9,00 8,80 958
15 - 19 885 479 406 11,39 12,75 10,12 1180
20 - 24 568 295 273 7,31 7,85 6,81 1081
25 - 29 557 289 268 7,17 7,69 6,68 1078
30 - 34 473 232 241 6,09 6,18 6,01 963
35 - 39 569 247 322 7,32 6,57 8,03 767
40 - 44 691 345 346 8,90 9,18 8,63 997
45 - 49 733 333 400 9,44 8,86 9,97 833
50 - 54 686 314 372 8,83 8,36 9,27 844
55 - 59 408 186 222 5,25 4,95 5,53 838
60 - 64 285 151 134 3,67 4,02 3,34 1127

160
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 172 67 105 2,21 1,78 2,62 638
70 - 74 125 50 75 1,61 1,33 1,87 667
75 + 135 44 91 1,74 1,17 2,27 484
nedeclarată / не указан / - - - - - - -
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 1654 810 844 21,29 21,56 21,04 960
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 5357 2692 2665 68,96 71,65 66,44 1010
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 757 255 502 9,75 6,79 12,52 508
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,2 33,1 35,1 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 62826 31082 31744 100,00 100,00 100,00 979
0-4 3648 1869 1779 5,81 6,01 5,60 1051
5-9 4462 2310 2152 7,10 7,43 6,78 1073
10 - 14 6015 3060 2955 9,57 9,84 9,31 1036
15 - 19 5565 3014 2551 8,86 9,70 8,04 1181
20 - 24 4908 2692 2216 7,81 8,66 6,98 1215
25 - 29 4148 2151 1997 6,60 6,92 6,29 1077
30 - 34 3951 2030 1921 6,29 6,53 6,05 1057
35 - 39 3778 1874 1904 6,01 6,03 6,00 984
40 - 44 4855 2421 2434 7,73 7,79 7,67 995
45 - 49 5032 2510 2522 8,01 8,08 7,94 995
50 - 54 4589 2246 2343 7,30 7,23 7,38 959
55 - 59 2697 1242 1455 4,29 4,00 4,58 854
60 - 64 2590 1148 1442 4,12 3,69 4,54 796
65 - 69 2468 1008 1460 3,93 3,24 4,60 690
70 - 74 1845 757 1088 2,94 2,44 3,43 696
75 + 2268 746 1522 3,61 2,40 4,79 490
nedeclarată / не указан / 7 4 3 0,01 0,01 0,01 1333
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 15351 7885 7466 24,43 25,37 23,52 1056
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 37988 19915 18073 60,47 64,07 56,93 1102
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 9480 3278 6202 15,09 10,55 19,54 529
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 34,9 33,3 36,5 - - - -
Средний возраст / Mean age
161
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul TARACLIA

Total / Всего / Total 43154 21042 22112 100,00 100,00 100,00 952
0-4 2127 1089 1038 4,93 5,18 4,69 1049
5-9 2673 1337 1336 6,19 6,35 6,04 1001
10 - 14 3547 1804 1743 8,22 8,57 7,88 1035
15 - 19 3702 1910 1792 8,58 9,08 8,10 1066
20 - 24 3556 1923 1633 8,24 9,14 7,39 1178
25 - 29 3302 1760 1542 7,65 8,36 6,97 1141
30 - 34 2786 1449 1337 6,46 6,89 6,05 1084
35 - 39 2595 1298 1297 6,01 6,17 5,87 1001
40 - 44 3277 1610 1667 7,59 7,65 7,54 966
45 - 49 3540 1717 1823 8,20 8,16 8,24 942
50 - 54 3396 1703 1693 7,87 8,09 7,66 1006
55 - 59 1837 841 996 4,26 4,00 4,50 844
60 - 64 2058 852 1206 4,77 4,05 5,45 706
65 - 69 1682 672 1010 3,90 3,19 4,57 665
70 - 74 1428 554 874 3,31 2,63 3,95 634
75 + 1645 522 1123 3,81 2,48 5,08 465
nedeclarată / не указан / 3 1 2 0,01 0,00 0,01 500
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 9109 4597 4512 21,11 21,85 20,41 1019
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 27046 14139 12907 62,67 67,19 58,37 1095
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 6996 2305 4691 16,21 10,95 21,21 491
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 36,2 34,4 37,9 - - - -
Средний возраст / Mean age

Urban / Городская / Urban 13756 6638 7118 100,00 100,00 100,00 933
0-4 604 305 299 4,39 4,59 4,20 1020
5-9 861 435 426 6,26 6,55 5,98 1021
10 - 14 1168 588 580 8,49 8,86 8,15 1014
15 - 19 1227 596 631 8,92 8,98 8,86 945
20 - 24 1146 632 514 8,33 9,52 7,22 1230
25 - 29 1029 533 496 7,48 8,03 6,97 1075
30 - 34 906 456 450 6,59 6,87 6,32 1013
35 - 39 891 418 473 6,48 6,30 6,65 884
40 - 44 1219 576 643 8,86 8,68 9,03 896
45 - 49 1202 582 620 8,74 8,77 8,71 939
50 - 54 1084 535 549 7,88 8,06 7,71 974
55 - 59 529 257 272 3,85 3,87 3,82 945
60 - 64 585 258 327 4,25 3,89 4,59 789

162
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women
65 - 69 479 184 295 3,48 2,77 4,14 624
70 - 74 397 155 242 2,89 2,34 3,40 640
75 + 428 128 300 3,11 1,93 4,21 427
nedeclarată / не указан / 1 - 1 0,01 - 0,01 -
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 2886 1438 1448 20,98 21,66 20,34 993
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 8953 4562 4391 65,08 68,73 61,69 1039
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 1916 638 1278 13,93 9,61 17,95 499
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 35,6 34,1 36,9 - - - -
Средний возраст / Mean age

Rural / Сельская / Rural 29398 14404 14994 100,00 100,00 100,00 961
0-4 1523 784 739 5,18 5,44 4,93 1061
5-9 1812 902 910 6,16 6,26 6,07 991
10 - 14 2379 1216 1163 8,09 8,44 7,76 1046
15 - 19 2475 1314 1161 8,42 9,12 7,74 1132
20 - 24 2410 1291 1119 8,20 8,96 7,46 1154
25 - 29 2273 1227 1046 7,73 8,52 6,98 1173
30 - 34 1880 993 887 6,39 6,89 5,92 1120
35 - 39 1704 880 824 5,80 6,11 5,50 1068
40 - 44 2058 1034 1024 7,00 7,18 6,83 1010
45 - 49 2338 1135 1203 7,95 7,88 8,02 943
50 - 54 2312 1168 1144 7,86 8,11 7,63 1021
55 - 59 1308 584 724 4,45 4,05 4,83 807
60 - 64 1473 594 879 5,01 4,12 5,86 676
65 - 69 1203 488 715 4,09 3,39 4,77 683
70 - 74 1031 399 632 3,51 2,77 4,22 631
75 + 1217 394 823 4,14 2,74 5,49 479
nedeclarată / не указан / 2 1 1 0,01 0,01 0,01 1000
not stated

Din total: / Из всего: / From the total:


sub vîrsta aptă de muncă 6223 3159 3064 21,17 21,93 20,43 1031
моложе трудоспособного
возраста / under working age
în vîrsta aptă de muncă* 18093 9577 8516 61,55 66,49 56,80 1125
в трудоспособном возрасте
of working age
peste vîrsta aptă de muncă 5080 1667 3413 17,28 11,57 22,76 488
старше трудоспособного
возраста / over working age
Vîrsta medie 36,5 34,6 38,3 - - - -
Средний возраст / Mean age
163
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Continuare / Продолжение / Continued


Total locuitori Structura, în % Bărbaţi la
Всего жителей Структура, в % 1000 femei
Grupa de vîrstă, ani Total inhabitants Structure, % Мужчин
Возрастная группа, лет ambele ambele на 1000
masculin feminin masculin feminin
Age group, years sexe sexe женщин
мужской женский мужской женский
оба пола оба пола Men per
male female male female
both sexes both sexes 1000 women

Raionul TELENEŞTI

Total / Всего / Total 70126 34825 35301 100,00 100,00 100,00 987
0-4 4163 2135 2028 5,94 6,13 5,74 1053
5-9 5252 2676 2576 7,49 7,68 7,30 1039
10 - 14 7249 3727 3522 10,34 10,70 9,98 1058
15 - 19 6590 3480 3110 9,40 9,99 8,81 1119
20 - 24 5396 2984 2412 7,69 8,57 6,83 1237
25 - 29 4727 2470 2257 6,74 7,09 6,39 1094
30 - 34 4311 2145 2166 6,15 6,16 6,14 990
35 - 39 4647 2399 2248 6,63 6,89 6,37 1067
40 - 44 5486 2701 2785