Sunteți pe pagina 1din 10

Liceul Teoretic ‘Gr.

Moisil” Timisoara
Profesor: Kovacs Alina

Planificare calendaristica – clasa a 10-a (L2)


Manualul: CLICK ON 4
Nr ore: 2 ore/sapt
Anul scolar: 2009-2010

Nr. Continutul tematic al unitatii de invatare Competente specifice vizate Nr. de ore Sapta Observ
crt. alocate mana atii
Revision
1. UNIT 1 : There’s no place like home 1.1 Extragerea ideilor esentiale dintr-un text oral/scris, pe baza S1,2,
Topic: dwellings; daily routines unor intrebari de sprijin 3
Vocabulary: houses; furniture & appliances; 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din
everyday activities context , dintr-un text citit 5 14.o9
1.3 Selectarea unor informaţii relevante din -
Structure: present tenses; adverbs of frequency;
fragmente de texte informative, instrucţiuni, 18.09
stative verbs; adverbs of time; phrasal verbs : (2h)
BREAK, BUILD tabele, hărţi
Function: writing a letter of invitation to a friend, 2.1 Redactarea de instrucţiuni, reclame, articole de
21.09
an advertisement for a house; listening for note jurnal -
taking, understanding attitude; listening for 2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei descrieri 25.09
specific information; intonation in greetings; simple / unui eveniment / a unor experienţe (2h)
personale, pe bază de suport vizual sau plan de idei
communication : requesting services; reaching an
3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu 28.09
agreement; greetings; introducing people; renting
şi direct de informaţii -
a house
Culture Clip: A Traditional British Craft 3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori personale 02.10
simple de răspuns la o solicitare (1h)
3.3. Notarea informaţiilor dintr-o comunicare
simplă, rostită clar şi rar, cu solicitare de
reformulări sau repetări
3.4Exprimarea si justificarea acordului /
dezacordului faţă de opiniile exprimate în
cadrul unui schimb de idei pe teme de interes
4.2 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau
în scris sub formă de notiţe cu suport dat

2. UNIT 2 : A rolling stone gathers no moss 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text oral / S
Topic: holidays; the weather; travel scris , pe baza unor întrebări de sprijin. 3,4,5
Vocabulary: travel & holidays; the weather; 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din
holiday problems; means of transport context , dintr-un text citit 5 28.09
1.3 Selectarea unor informaţii relevante din -
Structure: ; conditionals type 0&1; the definite
fragmente de texte informative, instrucţiuni, 02.10
article; phrasal verb: CALL, CHECK (1h)
Function: writing an article describing a place, a tabele, hărţi
2.1 Redactarea de instrucţiuni, reclame, articole de .10-
promotional poster for your country, an article 09.10
describing a festival in your country; listening: jurnal
(2h)
2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei descrieri
multiple choice, multiple matching; intonation in
simple / unui eveniment / a unor experienţe 12.
short answers; communication: buying a ticket;
personale, pe bază de suport vizual sau plan de idei 0510
problem solving; making a hotel reservation;
2.3 Redactarea de paragrafe -
prioritizing 3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu
Culture Clip: Quebec, Winter Festival; Edinburgh 16.10
şi direct de informaţii (2h)
Military Tattoo 3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori personale
simple de răspuns la o solicitare
3.4Exprimarea si justificarea acordului /
dezacordului faţă de opiniile exprimate în
cadrul unui schimb de idei pe teme de interes
4.1 Reformularea, pentru clarificare, a unei replici
în cadrul unei conversaţii pe teme familiare
4.2 Inregistrarea informatiilor receptate oral sau in scris sub
forma de notite cu suport dat

3. MODULE 1 SELF-ASSESSMENT 1.3 Selectarea unor informatii relevante din fragmente de texte S 6,7
informative, instructiuni, tabele, harti
2.1 Redactarea de instructiuni, reclame, articole de jurnal 19.10
2.2 Elaborarea – oral sau in scris – unei descrieri simple / unui -
23.10
eveniment / unor experiente personale, pe baza de suport vizual 4
(2h)
sau plan de idei
3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu
şi direct de informaţii
3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori personale 26.10
simple de răspuns la o solicitare -
4.2 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau in scris sub 30.10
forma de notite cu suport dat (2h)
4. UNIT 3 : Remember days gone by 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text oral / S.
Topic: milestones & memories; describing people; scris , pe baza unor întrebări de sprijin. 8,9,1
education 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din 0
Vocabulary: physical appearance; character; context , dintr-un text citit 5
1.3 Selectarea unor informaţii relevante din 02.11
stages in life; emotions & feelings
fragmente de texte informative, instrucţiuni, -
Structure: past tenses; used to – would; phrasal 06.11
verb: BRING, CARRY tabele, hărţi
2.1 Redactarea de instrucţiuni, reclame, articole de (2h)
Function: writing a narrative, an article describing
your country’s national hero; listening: multiple jurnal
09.11
2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei descrieri
matching; intonation in echo questions; -
simple / unui eveniment / a unor experienţe 13.11
communication: giving/responding to news;
personale, pe bază de suport vizual sau plan de idei (2h)
describing people; talking about recent
2.3 Redactarea de paragrafe
experiences 3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu
Culture Clip: Florence Nightingale + an extract 16.11
şi direct de informaţii -
from Jane Eyre by Charlotte Brontë 3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori personale 20.11
simple de răspuns la o solicitare (1h
4.1 Reformularea, pentru clarificare, a unei replici
în cadrul unei conversaţii pe teme familiare
4.2 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau in scris sub
forma de notite

5. UNIT 4 : Health is better than wealth 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text oral / S10,
Topic: health; feelings scris , pe baza unor întrebări de sprijin. 11,12
Vocabulary: health problems; medicines; feelings 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din
& experiences context , dintr-un text citit 5
1.3 Selectarea unor informaţii relevante din 16.11
Structure: modals; past & perfect modals; making
fragmente de texte informative, instrucţiuni, -
deductions; question tags; phrasal verb: COME, 20.11
DIE tabele, hărţi
2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei descrieri (1h)
Function: writing an assessment report, an article
about a voluntary organization in your country; simple / unui eveniment / a unor experienţe
23.11
personale, pe bază de suport vizual sau plan de idei
listening: identifying sounds; identifying speakers; -
2.3 Redactarea de paragrafe 27.11
multiple matching; intonation in expressing
3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu (2h)
emotions; communication: expressing
şi direct de informaţii
preferences; giving advice; making speculations; 3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori personale
making decisions; guessing; describing symptoms 30.11
simple de răspuns la o solicitare -
Culture Clip: The St. John Ambulance Brigade 3.3. Notarea informaţiilor dintr-o comunicare 04.12
simplă, rostită clar şi rar, cu solicitare de (2h)
reformulări sau repetări
4.2 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau in scris sub
forma de notite
4.1 Reformulare, la cererea interlocutorului, a unei replici in
cadrul unei conversatii pe teme familiare

6. MODULE 2 SELF-ASSESSMENT 1.3 Selectarea unor informatii relevante din fragmente de texte S
informative, instructiuni, tabele, harti 13,14
2.1 Redactarea de instructiuni, reclame,articole de jurnal 4
2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei descrieri 07.12
-
simple / unui eveniment / a unor experienţe
11.12
personale, pe bază de suport vizual sau plan de idei
(2h)
3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu
şi direct de informaţii 14.12
3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori personale -
simple de răspuns la o solicitare 18.12
4.2 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau in scris sub (2h)
forma de notite
7. UNIT 5 : Be clean, be green 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text oral / S Posibil
Topic: environment; endangered species scris , pe baza unor întrebări de sprijin. 15,16 a
Vocabulary: water-environmental problems; 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din 5 ,17 proiecti
conservation; endangered species context , dintr-un text citit e film
2.1 Redactarea de instructiuni, reclame,articole de jurnal 04.01
Structure: comparisons; too-enough; -ing pe teme
2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei descrieri -
form/infinitives; phrasal verb: DO, DRAW 08.01 de
Function: writing an article providing solutions to simple / unui eveniment / a unor experienţe protejar
2010
problems, a poster about endangered species; personale, pe bază de suport vizual sau plan de idei ea
(2h)
listening: multiple matching, note taking; 3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu mediul
intonation: key word stress; communication: şi direct de informaţii 11.01 ui
asking for/expressing opinion; making 3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori personale -
simple de răspuns la o solicitare 15.01
suggestions
3.3. Notarea informaţiilor dintr-o comunicare (2h)
Culture Clip: extract from Moby Dick by Herman
simplă, rostită clar şi rar, cu solicitare de 18.01
Melville
reformulări sau repetări -
3.4Exprimarea si justificarea acordului / 22.01
dezacordului faţă de opiniile exprimate în (1h
cadrul unui schimb de idei pe teme de interes
4.3 Reducerea unui paragraf la o idee esenţială,
cu sprijin verbal/ vizual
8. UNIT 6 : Necessity is the mother of invention 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din S17,
Topic: technology, computers context , dintr-un text citit 18,19
Vocabulary: modern inventions, describing 1.3 Selectarea unor informaţii relevante din
objects, robotics fragmente de texte informative, instrucţiuni,
tabele, hărţi 18.01
Structure: order of adjectives; the passive; 5
2.1 Redactarea de instrucţiuni, reclame, articole de -
relative clauses; relative pronouns/adverbs; 22.01
phrasal verb: GIVE, GO Jurnal
2.3 Redactarea de paragrafe (1h)
Function: writing a letter of complaint, an
advertisement for a robot, an inventor’s 3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu 25.01
biography; listening: multiple matching, note- şi direct de informaţii -
taking; intonation: stress in lists of adjectives; 3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori personale 29.01
communication: reporting problems, making simple de răspuns la o solicitare (2h)
3.4Exprimarea si justificarea acordului / S1
complaints, reporting lost items Sem II
dezacordului faţă de opiniile exprimate în 08.02
Culture Clip: extract from 20.000 Leagues under -
the Sea by Jules Verne cadrul unui schimb de idei pe teme de interes
12.02
(2h)
9. MODULE 3 SELF-ASSESSMENT 1.3 Selectarea unor informatii relevante din fragmente de texte S 2,3
informative, instructiuni, tabele, harti
2.1 Redactarea de instructiuni, reclame, articole de jurnal 15.02
2.2 Elaborarea – oral sau in scris – unei descrieri simple / unui 4 -
19.02
eveniment / unor experiente personale, pe baza de suport vizual
(2h)
sau plan de idei 22.02
3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu -
şi direct de informaţii 26.02
3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori personale (2h)
simple de răspuns la o solicitare
4.2 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau in scris sub
forma de notite cu suport dat
10. UNIT 7 : On the market 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text oral / S
Topic: shopping, clothes scris , pe baza unor întrebări de sprijin. 5 4,5,6
Vocabulary: shops & goods; services & 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din
complaints; clothes & accessories context , dintr-un text citit 01.03
1.3 Selectarea unor informaţii relevante din -
Structure: reported speech; causative form;
fragmente de texte informative, instrucţiuni, 05.03
phrasal verb: FALL, FEEL (2h)
Function: writing a transactional letter applying tabele, hărţi
2.1 Redactarea de instrucţiuni, reclame, articole de 08.03
for a job, a short article describing national dress, -
an article describing a market; listening: multiple jurnal
12.03
2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei descrieri
matching, multiple choice; intonation in (2h
simple / unui eveniment / a unor experienţe 15.03
questions; communication: making a complaint;
personale, pe bază de suport vizual sau plan de idei -
exchanging goods; buying things
3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu
Culture Clip: A proud tradition şi direct de informaţii 19.03
3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori personale (1h)
simple de răspuns la o solicitare
3.3. Notarea informaţiilor dintr-o comunicare
simplă, rostită clar şi rar, cu solicitare de
reformulări sau repetări
3.4Exprimarea si justificarea acordului /
dezacordului faţă de opiniile exprimate în
cadrul unui schimb de idei pe teme de interes
4.1 Reformularea, pentru clarificare, a unei replici
în cadrul unei conversaţii pe teme familiare
4.2 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau
în scris sub formă de notiţe cu suport dat
4.3 Reducerea unui paragraf la o idee esenţială,
cu sprijin verbal/ vizual

11. UNIT 8 : First come, first served 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din S
Topic: food & drinks; eating habits context , dintr-un text citit 6,7,8
Vocabulary: food; methods of cooking; cooking 1.3 Selectarea unor informaţii relevante din
utensils; tastes; containers fragmente de texte informative, instrucţiuni, 5 15.03
tabele, hărţi -
Structure: countable/uncountable nouns;
2.1 Redactarea de instrucţiuni, reclame, articole de 19.03
quantifiers (some; any; no; a lot of; much; many; (1h)
a little; a few); reported speech – special jurnal
introductory verbs; phrasal verb: GET 2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei descrieri
22.03
Function: writing a narrative descriptive article of simple / unui eveniment / a unor experienţe
-
3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu
a visit to a place, a narrative; listening for specific 26.03
şi direct de informaţii (2h)
information; intonation of compound nouns;
3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori personale
communication: giving instructions; saying “no”
simple de răspuns la o solicitare 29.03
politely; making recommendations 3.3. Notarea informaţiilor dintr-o comunicare
Culture Clip: extract from Coral Island by R M -
simplă, rostită clar şi rar, cu solicitare de 02.04
Ballantyne reformulări sau repetări (2h)
4.2 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau (vaca
în scris sub formă de notiţe cu suport dat nta

12. MODULE 4 SELF-ASSESSMENT 2.1 Redactarea de instrucţiuni, reclame, articole de S


Jurnal 9,10
3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu 4
şi direct de informaţii 12.04
3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori personale -
simple de răspuns la o solicitare 16.04
4.2 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau (2h)
în scris sub formă de notiţe cu suport dat
19.04
-
23.04
(2h)
13. UNIT 9 : Just for the fun of it 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text oral / S11,
Topic: spots & leisure; activities scris , pe baza unor întrebări de sprijin. 12,13
Vocabulary: team sports; qualities; leisure 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din 5
activities; entertainment context , dintr-un text citit 26.04
1.3 Selectarea unor informaţii relevante din -
Structure: conditionals type 2 & 3; wishes; would
fragmente de texte informative, instrucţiuni, 30.04
rather; phrasal verb: HIT, HOLD (2h)
Function: writing an opinion essay, a sports day tabele, hărţi
project, a descriptive article about a stadium; 2.1 Redactarea de instrucţiuni, reclame, articole de
03.05
listening: note taking, multiple matching, jurnal
-
2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei descrieri
selection from two answers; intonation in regrets; 07.05
simple / unui eveniment / a unor experienţe (2h)
communication: making invitations, making
personale, pe bază de suport vizual sau plan de idei
suggestions, booking a ticket; expressing
3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu 10.05
opinions, decision making şi direct de informaţii
Culture Clip: A Magnificent Tribute to Sports & -
3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori personale 14.05
Entertainment simple de răspuns la o solicitare (1h)
3.3. Notarea informaţiilor dintr-o comunicare
simplă, rostită clar şi rar, cu solicitare de
reformulări sau repetări
3.4Exprimarea si justificarea acordului /
dezacordului faţă de opiniile exprimate în
cadrul unui schimb de idei pe teme de interes
4.1 Reformularea, pentru clarificare, a unei replici
în cadrul unei conversaţii pe teme familiare
4.2 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau
în scris sub formă de notiţe cu suport dat
4.3 Reducerea unui paragraf la o idee esenţială,
cu sprijin verbal/ vizual
14. UNIT 10 : Breaking news 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text oral / S13,
Topic: the media; disasters scris , pe baza unor întrebări de sprijin. 14,
Vocabulary: the press/newspapers; radio & 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din 15
television; disasters context , dintr-un text citit 5
2.1 Redactarea de instructiuni, reclame,articole de jurnal 10.05
Structure: future perfect & future perfect
2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei descrieri -
continuous; linking words & phrases; quantifiers 14.05
(both, neither, all, none, either, each, every, simple / unui eveniment / a unor experienţe
(1h)
neither); phrasal verb: KEEP, KNOCK, LOOK personale, pe bază de suport vizual sau plan de idei
Function: writing a short biography, a proposal 3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu 17.05
report; listening: note taking, multiple choice; şi direct de informaţii -
intonation: word stress; communication: asking 3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori personale 21.05
simple de răspuns la o solicitare (2h)
for information, giving advice, making
3.3. Notarea informaţiilor dintr-o comunicare
suggestions, demanding explanations
simplă, rostită clar şi rar, cu solicitare de 24.05
Culture Clip: My Shadow by R L Stevenson
reformulări sau repetări -
3.4Exprimarea si justificarea acordului / 28.05
dezacordului faţă de opiniile exprimate în (2h)
cadrul unui schimb de idei pe teme de interes
4.3 Reducerea unui paragraf la o idee esenţială,
cu sprijin verbal/ vizual
15. MODULE 5 SELF-ASSESSMENT 1.3 Selectarea unor informatii relevante din fragmente de texte S
informative, instructiuni, tabele, harti 16,17
2.2 Elaborarea – oral sau in scris – unei descrieri simple / unui 4
eveniment / unor experiente personale, pe baza de suport vizual 31.05
-
sau plan de idei
04.06
3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu (2h)
şi direct de informaţii
3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori personale 07.06
simple de răspuns la o solicitare -
4.2 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau in scris sub 11.06
forma de notite cu suport dat (2h)