P. 1
Metodologie Grade Didactice-3842

Metodologie Grade Didactice-3842

|Views: 1,037|Likes:
Published by Viorel Oprea

More info:

Published by: Viorel Oprea on Sep 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

A.

GHID METODOLOGIC PRIVIND
SUSŢINEREA EXAMENELOR DE ACORDARE A DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE II ŞI I

I. Condiţiile de înscriere
(în conformitate cu O.M. nr.3770/1998 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar completată cu O.M.4863/1999, Legea învăţământului nr.84/1995 – modificată şi completată prin Legea nr. 354/2004 , Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic - modificată şi completată prin Legea nr. 349/2004, O.M. nr. 4561/2005 privind recunoaşterea definitivării şi a gradelor didactice II şi I, O.M. nr. 3950/10.05.2006 privind aplicarea art. 34-37 şi 37 din Legea 128/1997 şi precizările M.Ed.C.T.):

DEFINITIVAT
Studii corespunzătoare (specializarea şi disciplinele psihopedagogice); Disciplinele Departamentului de pregătire psihopedagogică (pedagogie, psihologie şcolară, metodica predării specialităţii, practică pedagogică) sunt recunoscute dacă au fost parcurse şi promovate la o instituţie de învăţământ superior acreditată – la Universităţi de Stat. o Stagiu de predare efectivă la catedră de cel puţin 2 ani cu norma întreagă 18h/săptămână (sau 3 ani pentru personalul didactic asociat cu 1/2 de catedră), efectuat de la promovarea examenului de licenţă/absolvire până la finele anului şcolar în care se susţine examenul; o Calificativul cel puţin „suficient” obţinut la aprecierea anuală şi la inspecţiile şcolare; - Cadrele didactice care până la obţinerea definitivării în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea definitivării pe funcţia didactică până la ridicarea sancţiunii; cadrelor didactice înscrise la examenul pentru definitivarea în învăţământ li se recomandă să participe la sesiunile de activitate comună în vederea pregătirii pentru acest examen; - Cadrele didactice înscrise la examenul pentru definitivarea în învăţământ care nu au putut susţine probele de examen din motive obiective, se pot reînscrie pentru susţinerea examenului în sesiunea imediat următoare, cu respectarea condiţiilor legale; - Definitivarea în învăţământ se poate obţine la specializarea (specializările) obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar; - Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani, după efectuarea stagiului minim de 2 ani la catedră. - În caz de nepromovare a examenului de definitivat sau neprezentare, se face o noua reînscriere pentru sesiunea imediat următoare (inspecţia specială nu mai este valabilă).
o

1

pe un interval de timp de cel puţin două luni. Limba şi literatura română şi metodica predării acestora. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. 2.00. oral. apreciat de către cadrul didactic care efectuează inspecţiile curente prin raportarea rezultatelor şcolare obţinute de către elevi la data inspecţiilor curente la cele obţinute la evaluările anterioare. progresul şcolar realizat la disciplina(ele). scris. oral. 2. scris. Pentru învăţători şi institutori: 1. respectarea normelor deontologice. . Pedagogie preşcolară şi probleme de psihologia copilului.Gradul II în învăţământ se poate obţine la specializarea (specializările) obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar.Cadrele didactice care până la obţinerea gradului didactic II în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. Pentru maiştrii-instructori: 1. . o rezultate bune şi foarte bune în activitatea instructiv-educativă cu elevii. scris. scris. examenul pentru obţinerea gr. 2. o comportare demnă în şcoală. II poate fi repetat la un interval de cel puţin 2 ani şcolari (o noua reînscriere). Pedagogie şi elemente de psihologie. 2 . did.• - Probele examenului pentru definitivarea în funcţia didactică constau în: inspecţie specială – nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 7. Matematică şi metodica predării acesteia. 2. în activitatea metodică. scris. 3. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise sau orale este 6. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. cu recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi acordul inspectoratului şcolar judeţean. 3. Limba şi literatura română scris. Pentru profesori: 1.00. 3. 3. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia.În caz de nepromovare. . Pedagogie şcolară şi probleme de psihologia copilului. cadrele didactice aflate în situaţia de mai sus pot să-şi finalizeze obţinerea gradelor didactice în anul şcolar următor. scris. o o GRADUL DIDACTIC II 4imii trei ani şcolari. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. probe scrise şi orale la următoarele discipline: Pentru educatoare: 1. oral. Numai după ridicarea sancţiunii. scris. înainte de momentul înscrierii. Metodica activităţii instructiv – educative din învăţământul preşcolar. media minimă de promovare a examenului pentru definitivarea în învăţământ este 6. oral. clasa(ele) controlate. Pedagogie şi elemente de psihologie.00. familie şi societate.

oral.00. Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară. GRADUL DIDACTIC I încadrarea cu funcţia de bază în învăţământ (personalul didactic care ocupă funcţii cu drept de rezervare a catedrei trebuie să aibă cel puţin 4 ore de predare săptămânal în anul când li se efectuează inspecţia şcolară specială). Pentru maiştrii-instructori: 1. oral. la solicitarea cadrelor didactice. 2. Pedagogie preşcolară şi elemente de psihologia copilului. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia cu abordări interdisciplinare şi de creativitate. Dacă un cadru didactic nu obţine la inspecţiile curente cel puţin BINE. Pedagogie şcolară şi elemente de psihologia copilului. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise sau orale este 7. 2. scris. 2. 3.00. media minimă de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II în învăţământ este 7. Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară. Pentru învăţători şi institutori: 1. oral. scris. o stagiu de predare efectivă la catedră de cel puţin 4 ani (3 ani pentru personalul didactic care a promovat gradul didactic II cu media 10) efectuat de la de la obţinerea gradului didactic II în învăţământ până la sfârşitul anului şcolar în care se finalizează examenul.00. În cazul în care nici în anul următor nu obţine calificativul corespunzător se propune reînscrierea pentru obţinerea gradului II. o recomandarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ unde funcţionează cadrul didactic respectiv. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia cu abordări interdisciplinare şi de creativitate. Limba română şi literatura pentru copii. înainte de înscrierea la gradul II). Matematică şi metodica predării acesteia. probe scrise şi orale după cum urmează: - Pentru educatoare: 1. 3. 2. Limba română şi literatura pentru copii şi metodica predării acestora. scris.• - Probele pentru obţinerea gradului II constau în: inspecţie specială. o 3 . nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8. scris. scris. Pentru profesori: 1. la care calificativul minim de promovare este BINE. Metodica activităţii instructiv – educative în grădiniţe. scris. precedată de cele două inspecţii curente (prima inspecţie curentă se va planifica. se amână inspecţia specială cu un an şi i se reprogramează inspecţiile curente. oral.

In caz de nepromovare. se amână inspecţia specială cu un an şi i se reprogramează inspecţiile curente. nota minimă de admitere a lucrării la recenzie este 8. aceste tematici şi bibliografii vor fi propuse de către centrele de perfecţionare unde susţine candidatul colocviul. înainte de înscrierea la gradul I). rezultate bune şi foarte bune în activitatea instructiv-educativă cu elevii. Numai după ridicarea sancţiunii. la ambele. metodică şi cel mult 1/3 fundamentare ştiinţifică. . lucrarea trebuie să cuprindă aprox. did.. examenul pentru obţinerea gr. În cazul în care nici în anul următor nu obţine calificativul corespunzător se propune reînscrierea pentru obţinerea gradului I. dezvoltatoare.Gradul I în învăţământ se poate obţine la specializarea obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar. comportare demnă în şcoală. progresul şcolar realizat la disciplina(ele).00. operaţionale. respectarea normelor deontologice. înainte de momentul înscrierii. cum ar fi: -elaborarea de „instrumente” şi materiale necesare inovării practicii şcolare. cu recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi acordul inspectoratului şcolar judeţean. pe un interval de timp de cel puţin două luni. calificativul minim de promovare este FOARTE BINE.o o o o o calificativul „ foarte bine” obţinut la aprecierile şi inspecţiile şcolare în ultimii trei ani şcolari. Dacă un cadru didactic nu obţine la inspecţiile curente FOARTE BINE. . nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8. desfăşurarea unor activităţi semnificative pentru manifestarea competenţelor constructiv-creatoare în domeniul psihopedagogic şi metodico ştiinţific. tematica referitoare la domeniul de specialitate specific din care se alege tema lucrării ca şi bibliografia vor fi distincte pentru fiecare disciplină. ameliorative etc. • Probele pentru obţinerea gradului didactic I: - - - un colocviu de admitere. susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice în faţa unei comisii instituite în acest scop. apreciat de către cadrul didactic care efectuează inspecţiile curente prin raportarea rezultatelor şcolare obţinute de către elevi la data inspecţiilor curente la cele obţinute la evaluările anterioare. în activitatea metodică.Cadrele didactice care până la obţinerea gradului didactic I în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. -lucrări personale de creaţie pentru cadrele didactice cu specialitatea arte plastice. nota minimă de promovare a susţinerii este 7. la solicitarea cadrelor didactice. etc. 2/3 din întreg parte aplicativă. I poate fi repetat la un interval de cel puţin 3 ani şcolari (o noua reînscriere). precedată de cele două inspecţii curente (prima inspecţie curentă se va planifica. însă gradul de aprofundare a conţinutului va fi diferenţiat în funcţie de nivelul de studii). elaborarea unei lucrări metodico-ştiinţifice sub îndrumarea unui conducător ştiinţific stabilit de instituţia cu competenţe în domeniu.. experimentală. cercetări constatative.00 ( se face media dintre nota la recenzie şi cea de la susţinere). familie şi societate. inspecţie specială. . 4 .00 iar media minimă de promovare a susţinerii lucrării este 8. -desfăşurarea cu bune rezultate a unor activităţi şcolare şi extraşcolare. clasa(ele) controlate.00. pe baza unei tematici (tematica referitoare la metodologia cercetării procesului instructiv educativ şi a elaborării unei lucrări metodico-ştiinţifice şi la proiectarea activităţii şcolare este comună tuturor cadrelor didactice. cadrele didactice aflate în situaţia de mai sus pot să-şi finalizeze obţinerea gradului didactic în anul şcolar următor.

00 (media între nota la inspecţie şi media de promovare a lucrării). Inspector şcolar dezvoltare . se vor efectua după cum urmează: două activităţi în specialitatea pe care sunt încadrate şi două activităţi în specialitatea înscrisă pe diplomă – la care solicită susţinerea gradului didactic.profesională. atât inspecţia curentă II. pentru cadrele didactice calificate.Media finală minimă de promovare a gradului didactic I este 8. NOTĂ: inspecţia curentă ( I ) de înscriere la gradul II sau I se realizează la cel puţin 3(trei) activităţi didactice. Prof. încadrate în altă specialitate decât cea înscrisă pe diploma de absolvire sau de licenţă. nu sunt valabile inspecţiile speciale de la definitivare pentru înscrierea la gradul didactic II sau inspecţiile speciale sau curente II de la gradul II pentru înscrierea la gradul I. cât şi cea specială. Vasile Monete 5 . inspecţia curentă II şi specială de la gradul II sau I se realizează la 4(patru) activităţi didactice.

Copie-certificat de obţinere a definitivării în învăţământ autentificată de conducerea şcolii . 4. Fişa de evaluare anuală. 9. legalizată in două exemplare (un exemplar legalizat la notariat si unul conf.conf.F. GRADUL DIDACTIC II – sesiunea august 2010 1. pentru ultimul an şcolar. în două exemplare 11. DEFINITIVAT . Copie . Copie .sesiunea august 2009 1. Copie de pe certificatul de naştere.. 2. cu calificativul .certificatul de căsătorie. did.Art. 8. 3. Cerere de înscriere . Dovada privind calificativul anual şi la inspecţiile curente. eliberată de conducerea şcolii.GRADELE DIDACTICE II ŞI I Înscrierile se fac în perioada: 01-31. 8. 3. 7. .B.J Olt. obţinut în ultimii trei ani şcolari (2005-2008). 5. 6 . II (din ultimii trei ani şcolari începând cu sept. după caz. autentificată de conducerea şcolii. Fişa de înscriere (tip).10. GRAFICUL PRIVIND ÎNSCRIEREA LA SUSŢINEREA EXAMENELOR PENTRU DEFINITIVAT. în două exemplare. (semnată şi ştampilată) . Copie . în două exemplare. Memoriu de activitate profesională. de Stat modulul de : pedagogie. autentificată de conducerea şcolii 7.. 6. adresata conducerii I. completată corect şi confirmată de conducerea şcolii (semnată şi ştampilată) . metodica predării disciplinei şi practica pedagogică – autentificată de conducerea şcolii.Certificatul (adeverinţa) de absolvire a DPPPD (Departamentului pentru pregătirea personalului didactic . Fişa de înscriere (tip).Olt. in doua exemplare. Copie de pe certificatul de naştere.B’’ sau .(legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele). Copie-certificat de căsătorie după caz.S. cu precizarea calificativului în ultimul an şcolar . adresată conducerii I.II.diplomă de licenţă sau de absolvire legalizata la notariat .68 din Legea 84/1995) sau foaia matricolă (anexa la diplomă) din care să reiese ca s-a absolvit în cadrul Univ. Copie .2008 Actele necesare pentru înscrierea la examen: (ordinea actelor pentru dosarul de înscriere este prezentată în paginile următoare) A. Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii pentru înscrierea la examenul de gradului didactic II. în două exemplare (un exemplar legalizat la notariat şi unul conf. completată corect şi confirmată de conducerea şcolii. de la inspecţia curentă I de înscriere la gr. 10.S. Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii. 4. B.diplomă de licenţă sau absolvire. Foaie matricola-legalizata la notariat 5. 2. 2005). (legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele). psihologie.’’ . 6. de conducerea scolii).J. Cerere de înscriere. de conducerea şcolii). în două exemplare. Procesul – verbal (în copie autentificata de conducerea şcolii).

numele şi prenumele candidatului . Vasile Monete 7 .F.S.10. după caz (schimbarea numelui).seria 2008-2011 1. GRADUL DIDACTIC I . Copie-certificat de căsătorie. Copie-certificat gradul didactic II. pentru ultimul an şcolar. Fişa de înscriere(tip) completată corect şi confirmată de conducerea şcolii (semnată şi ştampilată) . şcoala unde funcţionează în anul şcolar 2008-2009 şi centrul DPPD examen pentru care optează candidatul şi supervizat de PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA. în două exemplare 5. 2.ştampilat. 3. 4. Copie-diplomă de licenţă sau absolvire. Copie de pe certificatul de naştere. Inspector şcolar dezvoltare .10. 3. Copie după procesul . sesiunea (seria) pentru care se înscrie candidatul. 6.2008 după E-mail IŞJ Olt-Perfectionare. Prof. 2005). Dosarele candidaţilor se depun la ISJ OLT în perioada 01. în această ordine.( legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele. Candidaţii înscrişi pentru gradul didactic I se vor prezenta la centrul de examen DPPD în perioada 1-23 decembrie 2008 cu o cerere către rectorat prin care vor solicita tematica lucrării şi repartizarea profesorului îndrumător. în două exemplare. vor fi cuprinse într-un dosar tip MAPĂ. Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii pentru înscrierea la examenul pentru obţinerea gradului didactic I . 8.instructor (după caz ).dosar pe care se va menţiona specialitatea şi gradul didactic.profesională. NOTĂ : 1.avizat de directorul şcolii şi cu număr de înregistrare. 11. în două exemplare.10. legalizată în două exemplare (un exemplar legalizat la notariat şi unul confirmată de conducerea şcolii) 4. învăţător.C. I.2008 numai de către PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA DIN SCOALA in baza unei delegatii emise de unitatea şcolară.-31. profesor I sau profesor II.) 9.’’(începând cu sept. institutor. 10. verificat. eliberata de conducerea şcolii. PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA trebuie să afişeze în cancelarie documentarul necesar înscrierilor candidaţilor până la 01. efectuată în ultimii trei ani şcolari.verbal de la inspecţia curentă I pentru înscrierea la gradul didactic I. cu calificativul. adresată conducerii I.Olt.J. Memoriu de activitate profesională . 2. maistru . Actele menţionate. autentificată de conducerea şcolii. autentificată de conducerea şcolii .. Fişa de evaluare anuală. 7.iar în perioada 28Ianuarie-05 Februarie 2009 vor participa la Colocviul de gr. Cerere de înscriere . educatoare. Dovada privind calificativele anuale şi la inspecţii curente obţinute în ultimii trei ani şcolari (2005-2008).B.

o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01. o o În termen de maxim 15 zile de la efectuarea inspecţiei speciale. Ex.11. copiile după raportul scris la inspecţia specială si cea curenta 2. Ex.11.06. Inspecţiile curente(2) se efectuează în perioada 01. o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01. o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01.2010. sesiunea 2010 Înscrierea se face în perioada 01-31. În caz contrar inspecţiile nu vor fi validate.2008 cadrele didactice care intenţionează să se înscrie pentru sesiunea 2010 şi nu au fost inspectate în ultimii trei ani şcolari (pentru înscriere nu este valabilă inspecţia specială de la definitivat).04. de cel puţin două luni.2008-31.2010. o o Gradul didactic II.10. înainte de efectuarea inspecţiei speciale. (după efectuarea inspecţiei speciale). Desfăşurarea activităţilor de perfecţionare prin definitivare în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I Definitivare în învăţământ . În termen de maxim 15 zile de la efectuarea inspecţiei speciale.2009-07.10.2007. confirmate de conducerea unităţii şcolare (cu ştampila în original clar aplicată). La serviciul Perfecţionare din cadrul ISJ. copia de pe raportul scris.04.07.2008.2009.05. confirmată de conducerea unităţii şcolare (cu ştampila în original clar aplicată). înainte de efectuarea inspecţiei speciale. efectuarea inspecţiei curente 1 necesară înscrierii la gradul didactic II.00. o o 8 . Inspecţiile curente se apreciază cu calificativ.sesiunea august 2009 Participă cadrele didactice care se înscriu în perioada 01-31.2009. va fi înaintată .2009.2008-31.05. o Inspecţiile curente (2) se vor efectua în perioada 01. vor fi înaintate serviciului perfecţionare al inspectoratului şcolar.: se înscriu cadrele didactice care au susţinut definitivatul în sesiunea august 2006 sau cadrele didactice care au susţinut definitivatul în sesiunea în august 2007 daca au obţinut media 10.11. o În perioada 01-25. vor solicita inspectorului şcolar de specialitate. pentru a se respecta termenul minim. În caz contrar inspecţia nu va fi validată.serviciului perfecţionare al inspectoratului şcolar. inspecţia specială se apreciază cu notă.11.2008-07. de cel puţin două luni. – se înscriu cei care la 31 august 2009 au 2 ani la catedră cu normă întreagă (3 ani pentru personalul didactic asociat cu 1/2 de catedră).10.11. pentru a se respecta termenul minim. Gradul didactic II.III.2007 .10.2008. sesiunea 2009 Participă cadrele didactice care s-au înscris în perioada 1-31. raportul de la inspecţia curentă 2 şi specială se aduc împreună.

Prof.2008 -07.01-05.2008 o Inspecţiile curente(2) se vor efectua până cel puţin cu două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale (data limită 07. se vor realiza până la data de 10.Gradul didactic I.2009). potrivit Legii nr.2009. Inspecţiile curente 2 se efectuează în perioada 01.profesională.12.08.10.10.2008 candidaţii vor completa la centrele de perfecţionare cererile cu opţiunile pentru temele lucrărilor metodico ştiinţifice.2008 inspectorul şcolar pentru dezvoltare profesională.2008.10.04.06.ştiinţifice şi comunicarea rezultatelor. Recenzia lucrărilor se va realiza in perioada 1-10. Depunerea lucrărilor până la 31. de aceea nu se pot face înscrieri după perioada legală.11.2010 (până cel puţin cu două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale). va trimite centrelor de perfecţionare lista cadrelor didactice cărora li s-a aprobat înscrierea.2008-07.06.12.06.04. Vasile Monete 9 .2008.09.2008.2011. Până la 01.2008 candidaţii admişi la colocviu vor fi repartizaţi coordonatorilor.04.128/1997.00 la gradul didactic II în sesiunea 2008). până la 07. o Recenzarea lucrărilor metodico .02. Inspecţiile curente (2) se vor efectua în perioada 11.10.2009. cadrele didactice care intenţionează să se înscrie pentru seria 2009-2011 şi nu şi-au efectuat inspecţia curentă I necesară înscrierii la gradul didactic I (nu este valabilă pentru înscriere inspecţia curentă II sau specială de la gradul II). o Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în perioada 10.10. până cu cel puţin două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale.2007. Depunerea lucrărilor până la 31. o Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în anul şcolar 2009-2010. o o o Gradul didactic I. o Gradul didactic I.2010.07. Până la 11.00 la examenul de gradul II.2011. până la 07. Perioada în care se vor susţine colocviile de admitere este 28.2010. Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în anul şcolar 2010-2011.08.2006 Depunerea lucrărilor până la 31.2007 . seria 2007-2009 Participă cadrele didactice înscrise în perioada 01-31. vor solicita inspectorului şcolar de specialitate efectuarea acestei inspecţii (chiar şi cei care au obţinut media 10.2009. Inspector şcolar dezvoltare . În intervalul 01-20.2010. Ex. În perioada 01-25.08.09. seria 2009-2011 o o o o o o o o o o o Înscrierile în perioada 01-31.10. seria 2008-2010 Participă cadrele didactice înscrise în perioada 01-31.02..se înscriu cadrele didactice care au susţinut gradul didactic II în august 2007 sau cadrele didactice care au susţinut gradul didactic II în august 2008 şi au obţinut media 10.

2008 Curentă II 4 Gradul I 2007-2009 01-31.2005-30.B.B”.2009 Ultimii 3 ani.11. până la data înscrierii cu calif „B” sau „F. 2010-2011) Inspector şcolar dezvoltare .V. speciala cu notă Cele două inspecţii curente cu calif.2008).12.2009 01. la Univ.) Curentă I pt.2009 (lucrarea metodicoştiinţifică se susţine la şcoală) Pe parcursul anului şcolar cu „F. 2 luni între ele (cea specială se susţine numai în anul şc.”B” sau”F.2009 23.10.B. Vasile Monete 10 .profesională.2006 Lucrare metodicoştiinţifică s-a depus până la 31. până la înscriere.2005-30.2008 până cu cel puţin 2 luni înaintea inspecţiei speciale.2008 –01.10.08. specială cu notă.2009 Speciala Minim două luni între inspecţia curentă şi cea specială 6 Gradul I 2009-2011 Colocviul de admitere gr.”B” sau”F.” După înscriere urmează insp. care va avea loc în anul şcolar 2008-2009 Cu calificativul „F.2008 se alege tema lucrării met. curentă II şi cea specială cu min.2008) De la 01.2007 Specială Curentă I 3 Gradul II 2010 01-31.06.B”. înscrierea la gr.08. did.” în anul şcolar 2009-2010 Minim două luni între cele două inspecţii Minim două luni între cele două inspecţii: curenta cu calif.10. cu „F. Prognoza desfăşurării inspecţiilor pentru perioada următoare Nr.DOCUMENTAR PRIVIND INSPECŢIILE DE PERFECŢIONARE curente sau speciale ce se vor realiza în anul şc. II ! Ultimii 3 ani (31. Prof.06.04.2007-01.10.11. de la gr.10. 1 01-31-10-2008 Specială Curentă II 01.î ntre 28.2008-01. I Nu sunt valabile insp.” 01.10.10.10. Gradul didactic şi sesiunea (seria) Definitivat 2009 Gradul II 2009 Perioada de înscriere Tipul inspecţiei Perioada de realizare OBS.B. 2 01-31. are loc aprox. insp.B” (31.şt. 2008-2009 – în vederea înscrierii la gradele didactice sau obţinerea acestora.2008 (până pe 20.10.I. Crt. Minim două luni între inspecţii.10.2008-01.11. sau liceele centre de perfecţionare) Curentă II 5 Gradul I 2008-2010 Depunerea lucrării până la 31.06. 2009 01-31.01-05 02.2008 01-31.11.2007 Curentă II Specială (în colaborare cu Univ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->