A.

GHID METODOLOGIC PRIVIND
SUSŢINEREA EXAMENELOR DE ACORDARE A DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE II ŞI I

I. Condiţiile de înscriere
(în conformitate cu O.M. nr.3770/1998 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar completată cu O.M.4863/1999, Legea învăţământului nr.84/1995 – modificată şi completată prin Legea nr. 354/2004 , Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic - modificată şi completată prin Legea nr. 349/2004, O.M. nr. 4561/2005 privind recunoaşterea definitivării şi a gradelor didactice II şi I, O.M. nr. 3950/10.05.2006 privind aplicarea art. 34-37 şi 37 din Legea 128/1997 şi precizările M.Ed.C.T.):

DEFINITIVAT
Studii corespunzătoare (specializarea şi disciplinele psihopedagogice); Disciplinele Departamentului de pregătire psihopedagogică (pedagogie, psihologie şcolară, metodica predării specialităţii, practică pedagogică) sunt recunoscute dacă au fost parcurse şi promovate la o instituţie de învăţământ superior acreditată – la Universităţi de Stat. o Stagiu de predare efectivă la catedră de cel puţin 2 ani cu norma întreagă 18h/săptămână (sau 3 ani pentru personalul didactic asociat cu 1/2 de catedră), efectuat de la promovarea examenului de licenţă/absolvire până la finele anului şcolar în care se susţine examenul; o Calificativul cel puţin „suficient” obţinut la aprecierea anuală şi la inspecţiile şcolare; - Cadrele didactice care până la obţinerea definitivării în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea definitivării pe funcţia didactică până la ridicarea sancţiunii; cadrelor didactice înscrise la examenul pentru definitivarea în învăţământ li se recomandă să participe la sesiunile de activitate comună în vederea pregătirii pentru acest examen; - Cadrele didactice înscrise la examenul pentru definitivarea în învăţământ care nu au putut susţine probele de examen din motive obiective, se pot reînscrie pentru susţinerea examenului în sesiunea imediat următoare, cu respectarea condiţiilor legale; - Definitivarea în învăţământ se poate obţine la specializarea (specializările) obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar; - Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani, după efectuarea stagiului minim de 2 ani la catedră. - În caz de nepromovare a examenului de definitivat sau neprezentare, se face o noua reînscriere pentru sesiunea imediat următoare (inspecţia specială nu mai este valabilă).
o

1

3. scris. . Pentru învăţători şi institutori: 1. clasa(ele) controlate. cu recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi acordul inspectoratului şcolar judeţean. 2. oral. 2. II poate fi repetat la un interval de cel puţin 2 ani şcolari (o noua reînscriere). 3. examenul pentru obţinerea gr. Pedagogie şi elemente de psihologie. în activitatea metodică. familie şi societate. 2. cadrele didactice aflate în situaţia de mai sus pot să-şi finalizeze obţinerea gradelor didactice în anul şcolar următor. apreciat de către cadrul didactic care efectuează inspecţiile curente prin raportarea rezultatelor şcolare obţinute de către elevi la data inspecţiilor curente la cele obţinute la evaluările anterioare. scris.• - Probele examenului pentru definitivarea în funcţia didactică constau în: inspecţie specială – nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 7. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise sau orale este 6. Pentru maiştrii-instructori: 1. scris. oral. scris.00. media minimă de promovare a examenului pentru definitivarea în învăţământ este 6. Pedagogie preşcolară şi probleme de psihologia copilului. Metodica activităţii instructiv – educative din învăţământul preşcolar. oral. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. scris. înainte de momentul înscrierii. Matematică şi metodica predării acesteia. 2. Limba şi literatura română şi metodica predării acestora. 3. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. oral. o o GRADUL DIDACTIC II 4imii trei ani şcolari.Cadrele didactice care până la obţinerea gradului didactic II în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. Limba şi literatura română scris.În caz de nepromovare. 3. progresul şcolar realizat la disciplina(ele). scris. scris. . 2 . Pentru profesori: 1.00. Numai după ridicarea sancţiunii. did. o rezultate bune şi foarte bune în activitatea instructiv-educativă cu elevii. Pedagogie şcolară şi probleme de psihologia copilului.00. respectarea normelor deontologice. pe un interval de timp de cel puţin două luni. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. o comportare demnă în şcoală. .Gradul II în învăţământ se poate obţine la specializarea (specializările) obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. probe scrise şi orale la următoarele discipline: Pentru educatoare: 1. Pedagogie şi elemente de psihologie.

Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară. probe scrise şi orale după cum urmează: - Pentru educatoare: 1. o stagiu de predare efectivă la catedră de cel puţin 4 ani (3 ani pentru personalul didactic care a promovat gradul didactic II cu media 10) efectuat de la de la obţinerea gradului didactic II în învăţământ până la sfârşitul anului şcolar în care se finalizează examenul. scris. Limba română şi literatura pentru copii şi metodica predării acestora. Pentru învăţători şi institutori: 1. Pentru profesori: 1. nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8. 3.00. În cazul în care nici în anul următor nu obţine calificativul corespunzător se propune reînscrierea pentru obţinerea gradului II. media minimă de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II în învăţământ este 7. 3. 2. oral. Matematică şi metodica predării acesteia. scris. Metodica activităţii instructiv – educative în grădiniţe. înainte de înscrierea la gradul II). precedată de cele două inspecţii curente (prima inspecţie curentă se va planifica. la solicitarea cadrelor didactice. Pedagogie preşcolară şi elemente de psihologia copilului. la care calificativul minim de promovare este BINE. o 3 .00. Pentru maiştrii-instructori: 1.• - Probele pentru obţinerea gradului II constau în: inspecţie specială. Dacă un cadru didactic nu obţine la inspecţiile curente cel puţin BINE. se amână inspecţia specială cu un an şi i se reprogramează inspecţiile curente. 2. o recomandarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ unde funcţionează cadrul didactic respectiv. scris. 2. Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară. scris. oral. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia cu abordări interdisciplinare şi de creativitate. 2. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise sau orale este 7. scris. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia cu abordări interdisciplinare şi de creativitate. Pedagogie şcolară şi elemente de psihologia copilului. oral.00. oral. scris. GRADUL DIDACTIC I încadrarea cu funcţia de bază în învăţământ (personalul didactic care ocupă funcţii cu drept de rezervare a catedrei trebuie să aibă cel puţin 4 ore de predare săptămânal în anul când li se efectuează inspecţia şcolară specială). Limba română şi literatura pentru copii.

00. familie şi societate. pe un interval de timp de cel puţin două luni.. metodică şi cel mult 1/3 fundamentare ştiinţifică. cu recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi acordul inspectoratului şcolar judeţean. dezvoltatoare. însă gradul de aprofundare a conţinutului va fi diferenţiat în funcţie de nivelul de studii). -desfăşurarea cu bune rezultate a unor activităţi şcolare şi extraşcolare. nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8. calificativul minim de promovare este FOARTE BINE. pe baza unei tematici (tematica referitoare la metodologia cercetării procesului instructiv educativ şi a elaborării unei lucrări metodico-ştiinţifice şi la proiectarea activităţii şcolare este comună tuturor cadrelor didactice. desfăşurarea unor activităţi semnificative pentru manifestarea competenţelor constructiv-creatoare în domeniul psihopedagogic şi metodico ştiinţific.Cadrele didactice care până la obţinerea gradului didactic I în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic.00 iar media minimă de promovare a susţinerii lucrării este 8. cum ar fi: -elaborarea de „instrumente” şi materiale necesare inovării practicii şcolare. la solicitarea cadrelor didactice.. examenul pentru obţinerea gr. comportare demnă în şcoală. lucrarea trebuie să cuprindă aprox.o o o o o calificativul „ foarte bine” obţinut la aprecierile şi inspecţiile şcolare în ultimii trei ani şcolari. cadrele didactice aflate în situaţia de mai sus pot să-şi finalizeze obţinerea gradului didactic în anul şcolar următor. nota minimă de admitere a lucrării la recenzie este 8. aceste tematici şi bibliografii vor fi propuse de către centrele de perfecţionare unde susţine candidatul colocviul. înainte de înscrierea la gradul I). Numai după ridicarea sancţiunii. I poate fi repetat la un interval de cel puţin 3 ani şcolari (o noua reînscriere). cercetări constatative.Gradul I în învăţământ se poate obţine la specializarea obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar. nota minimă de promovare a susţinerii este 7. apreciat de către cadrul didactic care efectuează inspecţiile curente prin raportarea rezultatelor şcolare obţinute de către elevi la data inspecţiilor curente la cele obţinute la evaluările anterioare.In caz de nepromovare. operaţionale. -lucrări personale de creaţie pentru cadrele didactice cu specialitatea arte plastice. rezultate bune şi foarte bune în activitatea instructiv-educativă cu elevii. . se amână inspecţia specială cu un an şi i se reprogramează inspecţiile curente. 4 . în activitatea metodică. precedată de cele două inspecţii curente (prima inspecţie curentă se va planifica. experimentală. etc. Dacă un cadru didactic nu obţine la inspecţiile curente FOARTE BINE. ameliorative etc. did. tematica referitoare la domeniul de specialitate specific din care se alege tema lucrării ca şi bibliografia vor fi distincte pentru fiecare disciplină. • Probele pentru obţinerea gradului didactic I: - - - un colocviu de admitere. susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice în faţa unei comisii instituite în acest scop. elaborarea unei lucrări metodico-ştiinţifice sub îndrumarea unui conducător ştiinţific stabilit de instituţia cu competenţe în domeniu.00 ( se face media dintre nota la recenzie şi cea de la susţinere). . înainte de momentul înscrierii. . În cazul în care nici în anul următor nu obţine calificativul corespunzător se propune reînscrierea pentru obţinerea gradului I. la ambele. 2/3 din întreg parte aplicativă. clasa(ele) controlate. inspecţie specială. progresul şcolar realizat la disciplina(ele).00. respectarea normelor deontologice.

NOTĂ: inspecţia curentă ( I ) de înscriere la gradul II sau I se realizează la cel puţin 3(trei) activităţi didactice. pentru cadrele didactice calificate. Inspector şcolar dezvoltare . încadrate în altă specialitate decât cea înscrisă pe diploma de absolvire sau de licenţă. se vor efectua după cum urmează: două activităţi în specialitatea pe care sunt încadrate şi două activităţi în specialitatea înscrisă pe diplomă – la care solicită susţinerea gradului didactic. Prof. inspecţia curentă II şi specială de la gradul II sau I se realizează la 4(patru) activităţi didactice. nu sunt valabile inspecţiile speciale de la definitivare pentru înscrierea la gradul didactic II sau inspecţiile speciale sau curente II de la gradul II pentru înscrierea la gradul I.profesională.00 (media între nota la inspecţie şi media de promovare a lucrării). Vasile Monete 5 . cât şi cea specială. atât inspecţia curentă II.Media finală minimă de promovare a gradului didactic I este 8.

Fişa de înscriere (tip). B.B. Cerere de înscriere. în două exemplare. eliberată de conducerea şcolii.(legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele). Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii.diplomă de licenţă sau de absolvire legalizata la notariat .II. Copie . 3. 6. did. Copie . Copie-certificat de obţinere a definitivării în învăţământ autentificată de conducerea şcolii . II (din ultimii trei ani şcolari începând cu sept. în două exemplare 11. autentificată de conducerea şcolii 7. completată corect şi confirmată de conducerea şcolii.Certificatul (adeverinţa) de absolvire a DPPPD (Departamentului pentru pregătirea personalului didactic . Fişa de evaluare anuală.sesiunea august 2009 1. adresată conducerii I.’’ .certificatul de căsătorie. GRAFICUL PRIVIND ÎNSCRIEREA LA SUSŢINEREA EXAMENELOR PENTRU DEFINITIVAT.diplomă de licenţă sau absolvire. (semnată şi ştampilată) . de conducerea scolii). 10. 5. metodica predării disciplinei şi practica pedagogică – autentificată de conducerea şcolii.. cu precizarea calificativului în ultimul an şcolar . 6. 8. Copie . Procesul – verbal (în copie autentificata de conducerea şcolii). in doua exemplare. de la inspecţia curentă I de înscriere la gr. de conducerea şcolii).conf. adresata conducerii I. completată corect şi confirmată de conducerea şcolii (semnată şi ştampilată) . legalizată in două exemplare (un exemplar legalizat la notariat si unul conf. Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii pentru înscrierea la examenul de gradului didactic II. de Stat modulul de : pedagogie. Copie . DEFINITIVAT .68 din Legea 84/1995) sau foaia matricolă (anexa la diplomă) din care să reiese ca s-a absolvit în cadrul Univ. 4. GRADUL DIDACTIC II – sesiunea august 2010 1.Art. Copie de pe certificatul de naştere. Foaie matricola-legalizata la notariat 5. Memoriu de activitate profesională.B’’ sau . în două exemplare (un exemplar legalizat la notariat şi unul conf. autentificată de conducerea şcolii. în două exemplare.. 2.J. obţinut în ultimii trei ani şcolari (2005-2008). 4. cu calificativul .Olt. (legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele).GRADELE DIDACTICE II ŞI I Înscrierile se fac în perioada: 01-31. . după caz. psihologie.2008 Actele necesare pentru înscrierea la examen: (ordinea actelor pentru dosarul de înscriere este prezentată în paginile următoare) A. 7. 8. Cerere de înscriere . 2005).S. 3.F. Dovada privind calificativul anual şi la inspecţiile curente.S. pentru ultimul an şcolar. Copie-certificat de căsătorie după caz. Fişa de înscriere (tip).10. 6 . Copie de pe certificatul de naştere. 2.J Olt. în două exemplare. 9.

10. Vasile Monete 7 .iar în perioada 28Ianuarie-05 Februarie 2009 vor participa la Colocviul de gr. efectuată în ultimii trei ani şcolari. în două exemplare 5. NOTĂ : 1. Copie-diplomă de licenţă sau absolvire.ştampilat. în două exemplare. 7. în două exemplare. Copie după procesul . numele şi prenumele candidatului . GRADUL DIDACTIC I .2008 numai de către PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA DIN SCOALA in baza unei delegatii emise de unitatea şcolară.. 8.C.profesională. 6. institutor. 3. Cerere de înscriere . învăţător. Copie de pe certificatul de naştere. verificat. Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii pentru înscrierea la examenul pentru obţinerea gradului didactic I .seria 2008-2011 1. legalizată în două exemplare (un exemplar legalizat la notariat şi unul confirmată de conducerea şcolii) 4. Candidaţii înscrişi pentru gradul didactic I se vor prezenta la centrul de examen DPPD în perioada 1-23 decembrie 2008 cu o cerere către rectorat prin care vor solicita tematica lucrării şi repartizarea profesorului îndrumător.avizat de directorul şcolii şi cu număr de înregistrare. Memoriu de activitate profesională . Copie-certificat gradul didactic II.10.J. Copie-certificat de căsătorie.instructor (după caz ).verbal de la inspecţia curentă I pentru înscrierea la gradul didactic I. Prof.’’(începând cu sept.B.F. sesiunea (seria) pentru care se înscrie candidatul. PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA trebuie să afişeze în cancelarie documentarul necesar înscrierilor candidaţilor până la 01. Dosarele candidaţilor se depun la ISJ OLT în perioada 01. 2. cu calificativul. Fişa de evaluare anuală.) 9. şcoala unde funcţionează în anul şcolar 2008-2009 şi centrul DPPD examen pentru care optează candidatul şi supervizat de PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA. autentificată de conducerea şcolii . 11.S. maistru . 3. 2005).10.2008 după E-mail IŞJ Olt-Perfectionare. 2.( legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele. Actele menţionate.Olt. I. educatoare. autentificată de conducerea şcolii. în această ordine. după caz (schimbarea numelui). eliberata de conducerea şcolii. 4. vor fi cuprinse într-un dosar tip MAPĂ. adresată conducerii I.-31. Fişa de înscriere(tip) completată corect şi confirmată de conducerea şcolii (semnată şi ştampilată) . Dovada privind calificativele anuale şi la inspecţii curente obţinute în ultimii trei ani şcolari (2005-2008). profesor I sau profesor II. pentru ultimul an şcolar. 10.dosar pe care se va menţiona specialitatea şi gradul didactic. Inspector şcolar dezvoltare .

2008 cadrele didactice care intenţionează să se înscrie pentru sesiunea 2010 şi nu au fost inspectate în ultimii trei ani şcolari (pentru înscriere nu este valabilă inspecţia specială de la definitivat).06.04. înainte de efectuarea inspecţiei speciale. va fi înaintată . inspecţia specială se apreciază cu notă.2007.05.2009.11.10. Inspecţiile curente se apreciază cu calificativ. copiile după raportul scris la inspecţia specială si cea curenta 2. Gradul didactic II. vor fi înaintate serviciului perfecţionare al inspectoratului şcolar. copia de pe raportul scris.serviciului perfecţionare al inspectoratului şcolar.11. o o Gradul didactic II. pentru a se respecta termenul minim. sesiunea 2009 Participă cadrele didactice care s-au înscris în perioada 1-31.07.11. înainte de efectuarea inspecţiei speciale.sesiunea august 2009 Participă cadrele didactice care se înscriu în perioada 01-31.10. o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01.2010.2008-07. La serviciul Perfecţionare din cadrul ISJ. de cel puţin două luni.00. Ex.2010. vor solicita inspectorului şcolar de specialitate. confirmate de conducerea unităţii şcolare (cu ştampila în original clar aplicată). o În perioada 01-25. o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01.04.2009.10. o Inspecţiile curente (2) se vor efectua în perioada 01. o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01.2009-07. o o În termen de maxim 15 zile de la efectuarea inspecţiei speciale. Desfăşurarea activităţilor de perfecţionare prin definitivare în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I Definitivare în învăţământ . efectuarea inspecţiei curente 1 necesară înscrierii la gradul didactic II.2008-31.10. pentru a se respecta termenul minim. – se înscriu cei care la 31 august 2009 au 2 ani la catedră cu normă întreagă (3 ani pentru personalul didactic asociat cu 1/2 de catedră). o o 8 . raportul de la inspecţia curentă 2 şi specială se aduc împreună. În caz contrar inspecţia nu va fi validată.11. Inspecţiile curente(2) se efectuează în perioada 01. confirmată de conducerea unităţii şcolare (cu ştampila în original clar aplicată).05.2008. Ex.2007 . În termen de maxim 15 zile de la efectuarea inspecţiei speciale. sesiunea 2010 Înscrierea se face în perioada 01-31. (după efectuarea inspecţiei speciale).11.2008-31. În caz contrar inspecţiile nu vor fi validate.2008.: se înscriu cadrele didactice care au susţinut definitivatul în sesiunea august 2006 sau cadrele didactice care au susţinut definitivatul în sesiunea în august 2007 daca au obţinut media 10.III. de cel puţin două luni.2009.

2009. vor solicita inspectorului şcolar de specialitate efectuarea acestei inspecţii (chiar şi cei care au obţinut media 10.2008 candidaţii admişi la colocviu vor fi repartizaţi coordonatorilor. Ex. Până la 01.10.2008-07.10.12. cadrele didactice care intenţionează să se înscrie pentru seria 2009-2011 şi nu şi-au efectuat inspecţia curentă I necesară înscrierii la gradul didactic I (nu este valabilă pentru înscriere inspecţia curentă II sau specială de la gradul II).2009).08.10.00 la gradul didactic II în sesiunea 2008).08. Inspecţiile curente (2) se vor efectua în perioada 11.09. Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în anul şcolar 2010-2011.2009.09. În perioada 01-25.2011. o Recenzarea lucrărilor metodico . până cu cel puţin două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale.00 la examenul de gradul II.2011.06.2007.2008 inspectorul şcolar pentru dezvoltare profesională. o Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în perioada 10.07. Depunerea lucrărilor până la 31.2010.2008.2010.2008 o Inspecţiile curente(2) se vor efectua până cel puţin cu două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale (data limită 07. seria 2007-2009 Participă cadrele didactice înscrise în perioada 01-31. Perioada în care se vor susţine colocviile de admitere este 28.2008 candidaţii vor completa la centrele de perfecţionare cererile cu opţiunile pentru temele lucrărilor metodico ştiinţifice.02.profesională.ştiinţifice şi comunicarea rezultatelor.2009.04.Gradul didactic I. o o o Gradul didactic I. Recenzia lucrărilor se va realiza in perioada 1-10. Depunerea lucrărilor până la 31.10.02.08. Prof. o Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în anul şcolar 2009-2010.2008. Până la 11. până la 07. seria 2009-2011 o o o o o o o o o o o Înscrierile în perioada 01-31.2010. se vor realiza până la data de 10. seria 2008-2010 Participă cadrele didactice înscrise în perioada 01-31.12. o Gradul didactic I. până la 07.10.se înscriu cadrele didactice care au susţinut gradul didactic II în august 2007 sau cadrele didactice care au susţinut gradul didactic II în august 2008 şi au obţinut media 10.2008.04. potrivit Legii nr. Vasile Monete 9 .2010 (până cel puţin cu două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale).2006 Depunerea lucrărilor până la 31.2007 . În intervalul 01-20. va trimite centrelor de perfecţionare lista cadrelor didactice cărora li s-a aprobat înscrierea.128/1997.11.2008 -07.01-05..06.06. Inspector şcolar dezvoltare . Inspecţiile curente 2 se efectuează în perioada 01.04.10. de aceea nu se pot face înscrieri după perioada legală.

V.2006 Lucrare metodicoştiinţifică s-a depus până la 31.11.10. la Univ. Prof. până la înscriere. insp. Prognoza desfăşurării inspecţiilor pentru perioada următoare Nr. înscrierea la gr.2005-30.B”.2008) De la 01.2009 Ultimii 3 ani. Minim două luni între inspecţii.B. specială cu notă.2008-01.B.2008 se alege tema lucrării met.I.” în anul şcolar 2009-2010 Minim două luni între cele două inspecţii Minim două luni între cele două inspecţii: curenta cu calif.06.10.”B” sau”F.2008 (până pe 20.10. 2009 01-31.10.2008 –01. I Nu sunt valabile insp.profesională. are loc aprox.2008 Curentă II 4 Gradul I 2007-2009 01-31. Crt.2009 (lucrarea metodicoştiinţifică se susţine la şcoală) Pe parcursul anului şcolar cu „F.B.” După înscriere urmează insp. 2 01-31.2008).11. sau liceele centre de perfecţionare) Curentă II 5 Gradul I 2008-2010 Depunerea lucrării până la 31.04. did.2008 01-31.12.2009 23.06.2007 Specială Curentă I 3 Gradul II 2010 01-31. Gradul didactic şi sesiunea (seria) Definitivat 2009 Gradul II 2009 Perioada de înscriere Tipul inspecţiei Perioada de realizare OBS. 2 luni între ele (cea specială se susţine numai în anul şc. speciala cu notă Cele două inspecţii curente cu calif.08.10.2008-01. curentă II şi cea specială cu min.2008 până cu cel puţin 2 luni înaintea inspecţiei speciale.B” (31. de la gr. II ! Ultimii 3 ani (31.2007-01.11. care va avea loc în anul şcolar 2008-2009 Cu calificativul „F. cu „F.08.DOCUMENTAR PRIVIND INSPECŢIILE DE PERFECŢIONARE curente sau speciale ce se vor realiza în anul şc.10. Vasile Monete 10 .2009 01.2005-30.) Curentă I pt.01-05 02.” 01.B”. 1 01-31-10-2008 Specială Curentă II 01. 2010-2011) Inspector şcolar dezvoltare . până la data înscrierii cu calif „B” sau „F.”B” sau”F.10.î ntre 28. 2008-2009 – în vederea înscrierii la gradele didactice sau obţinerea acestora.şt.10.10.2009 Speciala Minim două luni între inspecţia curentă şi cea specială 6 Gradul I 2009-2011 Colocviul de admitere gr.06.2007 Curentă II Specială (în colaborare cu Univ.10.11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful