A.

GHID METODOLOGIC PRIVIND
SUSŢINEREA EXAMENELOR DE ACORDARE A DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE II ŞI I

I. Condiţiile de înscriere
(în conformitate cu O.M. nr.3770/1998 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar completată cu O.M.4863/1999, Legea învăţământului nr.84/1995 – modificată şi completată prin Legea nr. 354/2004 , Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic - modificată şi completată prin Legea nr. 349/2004, O.M. nr. 4561/2005 privind recunoaşterea definitivării şi a gradelor didactice II şi I, O.M. nr. 3950/10.05.2006 privind aplicarea art. 34-37 şi 37 din Legea 128/1997 şi precizările M.Ed.C.T.):

DEFINITIVAT
Studii corespunzătoare (specializarea şi disciplinele psihopedagogice); Disciplinele Departamentului de pregătire psihopedagogică (pedagogie, psihologie şcolară, metodica predării specialităţii, practică pedagogică) sunt recunoscute dacă au fost parcurse şi promovate la o instituţie de învăţământ superior acreditată – la Universităţi de Stat. o Stagiu de predare efectivă la catedră de cel puţin 2 ani cu norma întreagă 18h/săptămână (sau 3 ani pentru personalul didactic asociat cu 1/2 de catedră), efectuat de la promovarea examenului de licenţă/absolvire până la finele anului şcolar în care se susţine examenul; o Calificativul cel puţin „suficient” obţinut la aprecierea anuală şi la inspecţiile şcolare; - Cadrele didactice care până la obţinerea definitivării în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea definitivării pe funcţia didactică până la ridicarea sancţiunii; cadrelor didactice înscrise la examenul pentru definitivarea în învăţământ li se recomandă să participe la sesiunile de activitate comună în vederea pregătirii pentru acest examen; - Cadrele didactice înscrise la examenul pentru definitivarea în învăţământ care nu au putut susţine probele de examen din motive obiective, se pot reînscrie pentru susţinerea examenului în sesiunea imediat următoare, cu respectarea condiţiilor legale; - Definitivarea în învăţământ se poate obţine la specializarea (specializările) obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar; - Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani, după efectuarea stagiului minim de 2 ani la catedră. - În caz de nepromovare a examenului de definitivat sau neprezentare, se face o noua reînscriere pentru sesiunea imediat următoare (inspecţia specială nu mai este valabilă).
o

1

3.00. scris. înainte de momentul înscrierii. Pedagogie şi elemente de psihologie. oral. scris. 3. probe scrise şi orale la următoarele discipline: Pentru educatoare: 1. Limba şi literatura română şi metodica predării acestora. clasa(ele) controlate. Limba şi literatura română scris.00. oral. pe un interval de timp de cel puţin două luni. II poate fi repetat la un interval de cel puţin 2 ani şcolari (o noua reînscriere). . respectarea normelor deontologice. did. oral. 2 . Pentru învăţători şi institutori: 1.• - Probele examenului pentru definitivarea în funcţia didactică constau în: inspecţie specială – nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 7. cadrele didactice aflate în situaţia de mai sus pot să-şi finalizeze obţinerea gradelor didactice în anul şcolar următor. media minimă de promovare a examenului pentru definitivarea în învăţământ este 6.Gradul II în învăţământ se poate obţine la specializarea (specializările) obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar. scris. Pedagogie şcolară şi probleme de psihologia copilului. 3. în activitatea metodică. scris. familie şi societate. examenul pentru obţinerea gr. o comportare demnă în şcoală. scris. Pentru maiştrii-instructori: 1. Pentru profesori: 1. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. Pedagogie preşcolară şi probleme de psihologia copilului.În caz de nepromovare. scris. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. Pedagogie şi elemente de psihologie. Metodica activităţii instructiv – educative din învăţământul preşcolar. cu recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi acordul inspectoratului şcolar judeţean. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise sau orale este 6. 2. Numai după ridicarea sancţiunii. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. o o GRADUL DIDACTIC II 4imii trei ani şcolari. 2.Cadrele didactice care până la obţinerea gradului didactic II în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. progresul şcolar realizat la disciplina(ele). 3. 2. apreciat de către cadrul didactic care efectuează inspecţiile curente prin raportarea rezultatelor şcolare obţinute de către elevi la data inspecţiilor curente la cele obţinute la evaluările anterioare. 2. oral. scris. . o rezultate bune şi foarte bune în activitatea instructiv-educativă cu elevii. Matematică şi metodica predării acesteia. .00.

Pentru învăţători şi institutori: 1.• - Probele pentru obţinerea gradului II constau în: inspecţie specială. oral. la solicitarea cadrelor didactice. În cazul în care nici în anul următor nu obţine calificativul corespunzător se propune reînscrierea pentru obţinerea gradului II. Matematică şi metodica predării acesteia. 2. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise sau orale este 7. scris.00.00. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia cu abordări interdisciplinare şi de creativitate. oral. o 3 . 3. înainte de înscrierea la gradul II). nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8.00. Metodica activităţii instructiv – educative în grădiniţe. GRADUL DIDACTIC I încadrarea cu funcţia de bază în învăţământ (personalul didactic care ocupă funcţii cu drept de rezervare a catedrei trebuie să aibă cel puţin 4 ore de predare săptămânal în anul când li se efectuează inspecţia şcolară specială). 2. 3. Pedagogie preşcolară şi elemente de psihologia copilului. probe scrise şi orale după cum urmează: - Pentru educatoare: 1. 2. scris. Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară. oral. Limba română şi literatura pentru copii. se amână inspecţia specială cu un an şi i se reprogramează inspecţiile curente. Limba română şi literatura pentru copii şi metodica predării acestora. oral. o recomandarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ unde funcţionează cadrul didactic respectiv. precedată de cele două inspecţii curente (prima inspecţie curentă se va planifica. media minimă de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II în învăţământ este 7. scris. Pentru maiştrii-instructori: 1. 2. la care calificativul minim de promovare este BINE. o stagiu de predare efectivă la catedră de cel puţin 4 ani (3 ani pentru personalul didactic care a promovat gradul didactic II cu media 10) efectuat de la de la obţinerea gradului didactic II în învăţământ până la sfârşitul anului şcolar în care se finalizează examenul. Dacă un cadru didactic nu obţine la inspecţiile curente cel puţin BINE. Pentru profesori: 1. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia cu abordări interdisciplinare şi de creativitate. Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară. scris. scris. scris. Pedagogie şcolară şi elemente de psihologia copilului.

• Probele pentru obţinerea gradului didactic I: - - - un colocviu de admitere. În cazul în care nici în anul următor nu obţine calificativul corespunzător se propune reînscrierea pentru obţinerea gradului I. în activitatea metodică. progresul şcolar realizat la disciplina(ele). 4 . nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8. . . desfăşurarea unor activităţi semnificative pentru manifestarea competenţelor constructiv-creatoare în domeniul psihopedagogic şi metodico ştiinţific. Dacă un cadru didactic nu obţine la inspecţiile curente FOARTE BINE. .Gradul I în învăţământ se poate obţine la specializarea obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar. apreciat de către cadrul didactic care efectuează inspecţiile curente prin raportarea rezultatelor şcolare obţinute de către elevi la data inspecţiilor curente la cele obţinute la evaluările anterioare. cercetări constatative.In caz de nepromovare.. se amână inspecţia specială cu un an şi i se reprogramează inspecţiile curente. comportare demnă în şcoală. cum ar fi: -elaborarea de „instrumente” şi materiale necesare inovării practicii şcolare. experimentală. cu recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi acordul inspectoratului şcolar judeţean. precedată de cele două inspecţii curente (prima inspecţie curentă se va planifica. inspecţie specială. susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice în faţa unei comisii instituite în acest scop. examenul pentru obţinerea gr. -lucrări personale de creaţie pentru cadrele didactice cu specialitatea arte plastice. însă gradul de aprofundare a conţinutului va fi diferenţiat în funcţie de nivelul de studii).00. elaborarea unei lucrări metodico-ştiinţifice sub îndrumarea unui conducător ştiinţific stabilit de instituţia cu competenţe în domeniu.o o o o o calificativul „ foarte bine” obţinut la aprecierile şi inspecţiile şcolare în ultimii trei ani şcolari. did. tematica referitoare la domeniul de specialitate specific din care se alege tema lucrării ca şi bibliografia vor fi distincte pentru fiecare disciplină. rezultate bune şi foarte bune în activitatea instructiv-educativă cu elevii. Numai după ridicarea sancţiunii. lucrarea trebuie să cuprindă aprox. ameliorative etc. pe baza unei tematici (tematica referitoare la metodologia cercetării procesului instructiv educativ şi a elaborării unei lucrări metodico-ştiinţifice şi la proiectarea activităţii şcolare este comună tuturor cadrelor didactice. metodică şi cel mult 1/3 fundamentare ştiinţifică. înainte de momentul înscrierii. aceste tematici şi bibliografii vor fi propuse de către centrele de perfecţionare unde susţine candidatul colocviul. la solicitarea cadrelor didactice.00. nota minimă de promovare a susţinerii este 7. familie şi societate. calificativul minim de promovare este FOARTE BINE. pe un interval de timp de cel puţin două luni. 2/3 din întreg parte aplicativă.00 ( se face media dintre nota la recenzie şi cea de la susţinere). operaţionale..00 iar media minimă de promovare a susţinerii lucrării este 8. dezvoltatoare. clasa(ele) controlate. nota minimă de admitere a lucrării la recenzie este 8.Cadrele didactice care până la obţinerea gradului didactic I în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. înainte de înscrierea la gradul I). -desfăşurarea cu bune rezultate a unor activităţi şcolare şi extraşcolare. etc. cadrele didactice aflate în situaţia de mai sus pot să-şi finalizeze obţinerea gradului didactic în anul şcolar următor. la ambele. I poate fi repetat la un interval de cel puţin 3 ani şcolari (o noua reînscriere). respectarea normelor deontologice.

pentru cadrele didactice calificate. încadrate în altă specialitate decât cea înscrisă pe diploma de absolvire sau de licenţă. Prof. NOTĂ: inspecţia curentă ( I ) de înscriere la gradul II sau I se realizează la cel puţin 3(trei) activităţi didactice. Inspector şcolar dezvoltare .Media finală minimă de promovare a gradului didactic I este 8. nu sunt valabile inspecţiile speciale de la definitivare pentru înscrierea la gradul didactic II sau inspecţiile speciale sau curente II de la gradul II pentru înscrierea la gradul I. se vor efectua după cum urmează: două activităţi în specialitatea pe care sunt încadrate şi două activităţi în specialitatea înscrisă pe diplomă – la care solicită susţinerea gradului didactic. atât inspecţia curentă II. Vasile Monete 5 .profesională.00 (media între nota la inspecţie şi media de promovare a lucrării). inspecţia curentă II şi specială de la gradul II sau I se realizează la 4(patru) activităţi didactice. cât şi cea specială.

Art..J Olt. Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii pentru înscrierea la examenul de gradului didactic II. Fişa de înscriere (tip). Copie . psihologie. pentru ultimul an şcolar.II.B. (semnată şi ştampilată) . Copie . cu calificativul . după caz. autentificată de conducerea şcolii 7. 6. 2005). Copie . completată corect şi confirmată de conducerea şcolii (semnată şi ştampilată) . adresată conducerii I.68 din Legea 84/1995) sau foaia matricolă (anexa la diplomă) din care să reiese ca s-a absolvit în cadrul Univ. în două exemplare 11. Copie de pe certificatul de naştere. Dovada privind calificativul anual şi la inspecţiile curente.F.conf. 8.Certificatul (adeverinţa) de absolvire a DPPPD (Departamentului pentru pregătirea personalului didactic .2008 Actele necesare pentru înscrierea la examen: (ordinea actelor pentru dosarul de înscriere este prezentată în paginile următoare) A. adresata conducerii I. Copie de pe certificatul de naştere.S. completată corect şi confirmată de conducerea şcolii.GRADELE DIDACTICE II ŞI I Înscrierile se fac în perioada: 01-31. did. 3. Procesul – verbal (în copie autentificata de conducerea şcolii). 8. II (din ultimii trei ani şcolari începând cu sept. Copie-certificat de obţinere a definitivării în învăţământ autentificată de conducerea şcolii . în două exemplare. Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii. eliberată de conducerea şcolii.certificatul de căsătorie. 4. in doua exemplare. GRADUL DIDACTIC II – sesiunea august 2010 1.(legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele). (legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele). 6 .diplomă de licenţă sau de absolvire legalizata la notariat .J. Fişa de înscriere (tip). Memoriu de activitate profesională. de conducerea scolii).Olt.diplomă de licenţă sau absolvire.’’ . Copie . Cerere de înscriere .B’’ sau . în două exemplare. în două exemplare. Cerere de înscriere. 7. 6. de conducerea şcolii). DEFINITIVAT . B. de la inspecţia curentă I de înscriere la gr. . obţinut în ultimii trei ani şcolari (2005-2008). 3. 9.sesiunea august 2009 1. autentificată de conducerea şcolii. Fişa de evaluare anuală.S.10. Foaie matricola-legalizata la notariat 5. 2. Copie-certificat de căsătorie după caz. 2. metodica predării disciplinei şi practica pedagogică – autentificată de conducerea şcolii. 5. în două exemplare (un exemplar legalizat la notariat şi unul conf. GRAFICUL PRIVIND ÎNSCRIEREA LA SUSŢINEREA EXAMENELOR PENTRU DEFINITIVAT. 4. legalizată in două exemplare (un exemplar legalizat la notariat si unul conf.. de Stat modulul de : pedagogie. 10. cu precizarea calificativului în ultimul an şcolar .

Copie-diplomă de licenţă sau absolvire. Cerere de înscriere .B. institutor. 3.2008 numai de către PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA DIN SCOALA in baza unei delegatii emise de unitatea şcolară. 3. 2.S.avizat de directorul şcolii şi cu număr de înregistrare. Copie de pe certificatul de naştere. sesiunea (seria) pentru care se înscrie candidatul. 11.10. 2. Fişa de înscriere(tip) completată corect şi confirmată de conducerea şcolii (semnată şi ştampilată) . verificat. Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii pentru înscrierea la examenul pentru obţinerea gradului didactic I . după caz (schimbarea numelui). NOTĂ : 1. Vasile Monete 7 . 7. în două exemplare. Prof. în două exemplare 5. autentificată de conducerea şcolii.10. 6..ştampilat. şcoala unde funcţionează în anul şcolar 2008-2009 şi centrul DPPD examen pentru care optează candidatul şi supervizat de PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA. eliberata de conducerea şcolii. I. pentru ultimul an şcolar.iar în perioada 28Ianuarie-05 Februarie 2009 vor participa la Colocviul de gr. educatoare. Dosarele candidaţilor se depun la ISJ OLT în perioada 01.2008 după E-mail IŞJ Olt-Perfectionare. în două exemplare. Dovada privind calificativele anuale şi la inspecţii curente obţinute în ultimii trei ani şcolari (2005-2008). Fişa de evaluare anuală. Candidaţii înscrişi pentru gradul didactic I se vor prezenta la centrul de examen DPPD în perioada 1-23 decembrie 2008 cu o cerere către rectorat prin care vor solicita tematica lucrării şi repartizarea profesorului îndrumător.’’(începând cu sept. profesor I sau profesor II. Inspector şcolar dezvoltare .verbal de la inspecţia curentă I pentru înscrierea la gradul didactic I. în această ordine. maistru .Olt. Memoriu de activitate profesională . adresată conducerii I. învăţător.10. efectuată în ultimii trei ani şcolari.-31. Copie după procesul .dosar pe care se va menţiona specialitatea şi gradul didactic.C.F. GRADUL DIDACTIC I . numele şi prenumele candidatului . 4.J. autentificată de conducerea şcolii . vor fi cuprinse într-un dosar tip MAPĂ. 8.seria 2008-2011 1. legalizată în două exemplare (un exemplar legalizat la notariat şi unul confirmată de conducerea şcolii) 4.instructor (după caz ). cu calificativul.( legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele. 2005).profesională.) 9. 10. Copie-certificat de căsătorie. Actele menţionate. Copie-certificat gradul didactic II. PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA trebuie să afişeze în cancelarie documentarul necesar înscrierilor candidaţilor până la 01.

În termen de maxim 15 zile de la efectuarea inspecţiei speciale.11. Ex. pentru a se respecta termenul minim.06.2008. Gradul didactic II.2008-31.III.10. Inspecţiile curente(2) se efectuează în perioada 01.2009. raportul de la inspecţia curentă 2 şi specială se aduc împreună. (după efectuarea inspecţiei speciale).11. înainte de efectuarea inspecţiei speciale. – se înscriu cei care la 31 august 2009 au 2 ani la catedră cu normă întreagă (3 ani pentru personalul didactic asociat cu 1/2 de catedră).07.11.: se înscriu cadrele didactice care au susţinut definitivatul în sesiunea august 2006 sau cadrele didactice care au susţinut definitivatul în sesiunea în august 2007 daca au obţinut media 10.04. va fi înaintată . efectuarea inspecţiei curente 1 necesară înscrierii la gradul didactic II.04. de cel puţin două luni. o În perioada 01-25.serviciului perfecţionare al inspectoratului şcolar.2008-07.2009-07.2007.2007 . o o În termen de maxim 15 zile de la efectuarea inspecţiei speciale. sesiunea 2010 Înscrierea se face în perioada 01-31.2008.10. confirmată de conducerea unităţii şcolare (cu ştampila în original clar aplicată). o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01.2008-31. sesiunea 2009 Participă cadrele didactice care s-au înscris în perioada 1-31.05. de cel puţin două luni.05. o o Gradul didactic II.2010. o o 8 .2010. În caz contrar inspecţia nu va fi validată.2009. inspecţia specială se apreciază cu notă.2009.00. Inspecţiile curente se apreciază cu calificativ. o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01. copia de pe raportul scris. vor fi înaintate serviciului perfecţionare al inspectoratului şcolar. o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01. În caz contrar inspecţiile nu vor fi validate. confirmate de conducerea unităţii şcolare (cu ştampila în original clar aplicată). Desfăşurarea activităţilor de perfecţionare prin definitivare în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I Definitivare în învăţământ .sesiunea august 2009 Participă cadrele didactice care se înscriu în perioada 01-31.11. copiile după raportul scris la inspecţia specială si cea curenta 2.10. o Inspecţiile curente (2) se vor efectua în perioada 01. Ex.2008 cadrele didactice care intenţionează să se înscrie pentru sesiunea 2010 şi nu au fost inspectate în ultimii trei ani şcolari (pentru înscriere nu este valabilă inspecţia specială de la definitivat). La serviciul Perfecţionare din cadrul ISJ. înainte de efectuarea inspecţiei speciale.11.10. pentru a se respecta termenul minim. vor solicita inspectorului şcolar de specialitate.

09. În intervalul 01-20.02. Până la 01. până la 07.00 la gradul didactic II în sesiunea 2008). până cu cel puţin două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale. o Gradul didactic I.08.10. Depunerea lucrărilor până la 31.06.2008-07.00 la examenul de gradul II. Perioada în care se vor susţine colocviile de admitere este 28. o o o Gradul didactic I.02.10.profesională.08. Recenzia lucrărilor se va realiza in perioada 1-10. seria 2008-2010 Participă cadrele didactice înscrise în perioada 01-31.12. Până la 11.10.ştiinţifice şi comunicarea rezultatelor.12.06. o Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în anul şcolar 2009-2010. până la 07. seria 2007-2009 Participă cadrele didactice înscrise în perioada 01-31. vor solicita inspectorului şcolar de specialitate efectuarea acestei inspecţii (chiar şi cei care au obţinut media 10.2009.2010. Inspecţiile curente 2 se efectuează în perioada 01.2011.2007 .2009).08. Prof.2008 candidaţii admişi la colocviu vor fi repartizaţi coordonatorilor. Depunerea lucrărilor până la 31.2010. o Recenzarea lucrărilor metodico . de aceea nu se pot face înscrieri după perioada legală.2009.10.09.2008 o Inspecţiile curente(2) se vor efectua până cel puţin cu două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale (data limită 07.2010 (până cel puţin cu două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale).2007. Ex. va trimite centrelor de perfecţionare lista cadrelor didactice cărora li s-a aprobat înscrierea.04. potrivit Legii nr. Inspector şcolar dezvoltare .2008 candidaţii vor completa la centrele de perfecţionare cererile cu opţiunile pentru temele lucrărilor metodico ştiinţifice. Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în anul şcolar 2010-2011. seria 2009-2011 o o o o o o o o o o o Înscrierile în perioada 01-31.2008.2008 inspectorul şcolar pentru dezvoltare profesională.se înscriu cadrele didactice care au susţinut gradul didactic II în august 2007 sau cadrele didactice care au susţinut gradul didactic II în august 2008 şi au obţinut media 10.07.2008.04.06.2006 Depunerea lucrărilor până la 31.04.128/1997.2010.01-05.10. În perioada 01-25.2008 -07. Vasile Monete 9 . o Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în perioada 10.11. Inspecţiile curente (2) se vor efectua în perioada 11.2011.2009.2008. se vor realiza până la data de 10.Gradul didactic I. cadrele didactice care intenţionează să se înscrie pentru seria 2009-2011 şi nu şi-au efectuat inspecţia curentă I necesară înscrierii la gradul didactic I (nu este valabilă pentru înscriere inspecţia curentă II sau specială de la gradul II)..10.

care va avea loc în anul şcolar 2008-2009 Cu calificativul „F. până la data înscrierii cu calif „B” sau „F. insp.” în anul şcolar 2009-2010 Minim două luni între cele două inspecţii Minim două luni între cele două inspecţii: curenta cu calif.04.01-05 02.2009 (lucrarea metodicoştiinţifică se susţine la şcoală) Pe parcursul anului şcolar cu „F.B”.12.şt.2007 Specială Curentă I 3 Gradul II 2010 01-31.” După înscriere urmează insp.11.10.”B” sau”F.2008 până cu cel puţin 2 luni înaintea inspecţiei speciale.10.06.DOCUMENTAR PRIVIND INSPECŢIILE DE PERFECŢIONARE curente sau speciale ce se vor realiza în anul şc. curentă II şi cea specială cu min. Gradul didactic şi sesiunea (seria) Definitivat 2009 Gradul II 2009 Perioada de înscriere Tipul inspecţiei Perioada de realizare OBS.10. Vasile Monete 10 . înscrierea la gr.11. are loc aprox.B”.2008 –01.2008 (până pe 20.2008). 2 01-31. de la gr. 2009 01-31.2008-01. specială cu notă.2009 01.2006 Lucrare metodicoştiinţifică s-a depus până la 31. 2010-2011) Inspector şcolar dezvoltare . Prognoza desfăşurării inspecţiilor pentru perioada următoare Nr.06.2008) De la 01. did.2009 Ultimii 3 ani.08.11.I.10.” 01.2007 Curentă II Specială (în colaborare cu Univ.10.2009 Speciala Minim două luni între inspecţia curentă şi cea specială 6 Gradul I 2009-2011 Colocviul de admitere gr. până la înscriere.10.08. II ! Ultimii 3 ani (31.V. speciala cu notă Cele două inspecţii curente cu calif.2007-01.B” (31.î ntre 28.2005-30.10. sau liceele centre de perfecţionare) Curentă II 5 Gradul I 2008-2010 Depunerea lucrării până la 31.B.2008 Curentă II 4 Gradul I 2007-2009 01-31. la Univ.10. 2 luni între ele (cea specială se susţine numai în anul şc.10.10. I Nu sunt valabile insp.06. cu „F.2009 23. Prof.2008-01. 1 01-31-10-2008 Specială Curentă II 01. Crt.11.2008 se alege tema lucrării met.profesională.) Curentă I pt.B.B.2008 01-31.2005-30. Minim două luni între inspecţii. 2008-2009 – în vederea înscrierii la gradele didactice sau obţinerea acestora.”B” sau”F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful