A.

GHID METODOLOGIC PRIVIND
SUSŢINEREA EXAMENELOR DE ACORDARE A DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE II ŞI I

I. Condiţiile de înscriere
(în conformitate cu O.M. nr.3770/1998 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar completată cu O.M.4863/1999, Legea învăţământului nr.84/1995 – modificată şi completată prin Legea nr. 354/2004 , Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic - modificată şi completată prin Legea nr. 349/2004, O.M. nr. 4561/2005 privind recunoaşterea definitivării şi a gradelor didactice II şi I, O.M. nr. 3950/10.05.2006 privind aplicarea art. 34-37 şi 37 din Legea 128/1997 şi precizările M.Ed.C.T.):

DEFINITIVAT
Studii corespunzătoare (specializarea şi disciplinele psihopedagogice); Disciplinele Departamentului de pregătire psihopedagogică (pedagogie, psihologie şcolară, metodica predării specialităţii, practică pedagogică) sunt recunoscute dacă au fost parcurse şi promovate la o instituţie de învăţământ superior acreditată – la Universităţi de Stat. o Stagiu de predare efectivă la catedră de cel puţin 2 ani cu norma întreagă 18h/săptămână (sau 3 ani pentru personalul didactic asociat cu 1/2 de catedră), efectuat de la promovarea examenului de licenţă/absolvire până la finele anului şcolar în care se susţine examenul; o Calificativul cel puţin „suficient” obţinut la aprecierea anuală şi la inspecţiile şcolare; - Cadrele didactice care până la obţinerea definitivării în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea definitivării pe funcţia didactică până la ridicarea sancţiunii; cadrelor didactice înscrise la examenul pentru definitivarea în învăţământ li se recomandă să participe la sesiunile de activitate comună în vederea pregătirii pentru acest examen; - Cadrele didactice înscrise la examenul pentru definitivarea în învăţământ care nu au putut susţine probele de examen din motive obiective, se pot reînscrie pentru susţinerea examenului în sesiunea imediat următoare, cu respectarea condiţiilor legale; - Definitivarea în învăţământ se poate obţine la specializarea (specializările) obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar; - Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani, după efectuarea stagiului minim de 2 ani la catedră. - În caz de nepromovare a examenului de definitivat sau neprezentare, se face o noua reînscriere pentru sesiunea imediat următoare (inspecţia specială nu mai este valabilă).
o

1

Pedagogie preşcolară şi probleme de psihologia copilului. Metodica activităţii instructiv – educative din învăţământul preşcolar.00.În caz de nepromovare. . pe un interval de timp de cel puţin două luni.Cadrele didactice care până la obţinerea gradului didactic II în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. 2 . scris. familie şi societate. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. Pedagogie şi elemente de psihologie.• - Probele examenului pentru definitivarea în funcţia didactică constau în: inspecţie specială – nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 7. did. Numai după ridicarea sancţiunii. 2. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise sau orale este 6. scris. Limba şi literatura română şi metodica predării acestora. scris. examenul pentru obţinerea gr. oral. scris. 3. cu recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi acordul inspectoratului şcolar judeţean. respectarea normelor deontologice. o rezultate bune şi foarte bune în activitatea instructiv-educativă cu elevii. o comportare demnă în şcoală. . II poate fi repetat la un interval de cel puţin 2 ani şcolari (o noua reînscriere). Matematică şi metodica predării acesteia. 2. progresul şcolar realizat la disciplina(ele). apreciat de către cadrul didactic care efectuează inspecţiile curente prin raportarea rezultatelor şcolare obţinute de către elevi la data inspecţiilor curente la cele obţinute la evaluările anterioare. scris. . oral. Pedagogie şcolară şi probleme de psihologia copilului. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. Pedagogie şi elemente de psihologie. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. o o GRADUL DIDACTIC II 4imii trei ani şcolari.00. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. în activitatea metodică. 3. Pentru profesori: 1. scris.00. înainte de momentul înscrierii. Limba şi literatura română scris. clasa(ele) controlate. oral. oral. scris. 2. probe scrise şi orale la următoarele discipline: Pentru educatoare: 1. Pentru învăţători şi institutori: 1. cadrele didactice aflate în situaţia de mai sus pot să-şi finalizeze obţinerea gradelor didactice în anul şcolar următor. media minimă de promovare a examenului pentru definitivarea în învăţământ este 6. 3.Gradul II în învăţământ se poate obţine la specializarea (specializările) obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar. 3. Pentru maiştrii-instructori: 1. 2.

Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise sau orale este 7. nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8. scris.00. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia cu abordări interdisciplinare şi de creativitate. la care calificativul minim de promovare este BINE. oral. o 3 . oral. Pedagogie şcolară şi elemente de psihologia copilului. Pentru maiştrii-instructori: 1. Pedagogie preşcolară şi elemente de psihologia copilului. scris. 2. scris.• - Probele pentru obţinerea gradului II constau în: inspecţie specială. Dacă un cadru didactic nu obţine la inspecţiile curente cel puţin BINE. În cazul în care nici în anul următor nu obţine calificativul corespunzător se propune reînscrierea pentru obţinerea gradului II. 3. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia cu abordări interdisciplinare şi de creativitate. o recomandarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ unde funcţionează cadrul didactic respectiv.00. precedată de cele două inspecţii curente (prima inspecţie curentă se va planifica. 2. oral. o stagiu de predare efectivă la catedră de cel puţin 4 ani (3 ani pentru personalul didactic care a promovat gradul didactic II cu media 10) efectuat de la de la obţinerea gradului didactic II în învăţământ până la sfârşitul anului şcolar în care se finalizează examenul. scris. Limba română şi literatura pentru copii. oral. scris. Pentru profesori: 1. 3. scris. la solicitarea cadrelor didactice. Matematică şi metodica predării acesteia. Limba română şi literatura pentru copii şi metodica predării acestora. 2. Metodica activităţii instructiv – educative în grădiniţe. înainte de înscrierea la gradul II). probe scrise şi orale după cum urmează: - Pentru educatoare: 1. se amână inspecţia specială cu un an şi i se reprogramează inspecţiile curente. media minimă de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II în învăţământ este 7. GRADUL DIDACTIC I încadrarea cu funcţia de bază în învăţământ (personalul didactic care ocupă funcţii cu drept de rezervare a catedrei trebuie să aibă cel puţin 4 ore de predare săptămânal în anul când li se efectuează inspecţia şcolară specială). Pentru învăţători şi institutori: 1. 2. Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară.00.

pe baza unei tematici (tematica referitoare la metodologia cercetării procesului instructiv educativ şi a elaborării unei lucrări metodico-ştiinţifice şi la proiectarea activităţii şcolare este comună tuturor cadrelor didactice. dezvoltatoare. În cazul în care nici în anul următor nu obţine calificativul corespunzător se propune reînscrierea pentru obţinerea gradului I. elaborarea unei lucrări metodico-ştiinţifice sub îndrumarea unui conducător ştiinţific stabilit de instituţia cu competenţe în domeniu. cadrele didactice aflate în situaţia de mai sus pot să-şi finalizeze obţinerea gradului didactic în anul şcolar următor. înainte de momentul înscrierii.In caz de nepromovare.00. . în activitatea metodică. înainte de înscrierea la gradul I).Gradul I în învăţământ se poate obţine la specializarea obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar. etc. Numai după ridicarea sancţiunii.. la ambele.00 ( se face media dintre nota la recenzie şi cea de la susţinere). -lucrări personale de creaţie pentru cadrele didactice cu specialitatea arte plastice. la solicitarea cadrelor didactice. însă gradul de aprofundare a conţinutului va fi diferenţiat în funcţie de nivelul de studii). inspecţie specială. cercetări constatative. comportare demnă în şcoală. metodică şi cel mult 1/3 fundamentare ştiinţifică. aceste tematici şi bibliografii vor fi propuse de către centrele de perfecţionare unde susţine candidatul colocviul. ameliorative etc. 2/3 din întreg parte aplicativă. 4 . desfăşurarea unor activităţi semnificative pentru manifestarea competenţelor constructiv-creatoare în domeniul psihopedagogic şi metodico ştiinţific. se amână inspecţia specială cu un an şi i se reprogramează inspecţiile curente. calificativul minim de promovare este FOARTE BINE. progresul şcolar realizat la disciplina(ele). apreciat de către cadrul didactic care efectuează inspecţiile curente prin raportarea rezultatelor şcolare obţinute de către elevi la data inspecţiilor curente la cele obţinute la evaluările anterioare. experimentală. -desfăşurarea cu bune rezultate a unor activităţi şcolare şi extraşcolare. • Probele pentru obţinerea gradului didactic I: - - - un colocviu de admitere. operaţionale. nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8. susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice în faţa unei comisii instituite în acest scop. tematica referitoare la domeniul de specialitate specific din care se alege tema lucrării ca şi bibliografia vor fi distincte pentru fiecare disciplină. Dacă un cadru didactic nu obţine la inspecţiile curente FOARTE BINE.00 iar media minimă de promovare a susţinerii lucrării este 8. did. cum ar fi: -elaborarea de „instrumente” şi materiale necesare inovării practicii şcolare. nota minimă de promovare a susţinerii este 7. I poate fi repetat la un interval de cel puţin 3 ani şcolari (o noua reînscriere). nota minimă de admitere a lucrării la recenzie este 8.o o o o o calificativul „ foarte bine” obţinut la aprecierile şi inspecţiile şcolare în ultimii trei ani şcolari. clasa(ele) controlate. pe un interval de timp de cel puţin două luni. familie şi societate.00. examenul pentru obţinerea gr.Cadrele didactice care până la obţinerea gradului didactic I în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. rezultate bune şi foarte bune în activitatea instructiv-educativă cu elevii.. . . precedată de cele două inspecţii curente (prima inspecţie curentă se va planifica. cu recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi acordul inspectoratului şcolar judeţean. lucrarea trebuie să cuprindă aprox. respectarea normelor deontologice.

NOTĂ: inspecţia curentă ( I ) de înscriere la gradul II sau I se realizează la cel puţin 3(trei) activităţi didactice. inspecţia curentă II şi specială de la gradul II sau I se realizează la 4(patru) activităţi didactice. se vor efectua după cum urmează: două activităţi în specialitatea pe care sunt încadrate şi două activităţi în specialitatea înscrisă pe diplomă – la care solicită susţinerea gradului didactic.00 (media între nota la inspecţie şi media de promovare a lucrării). Inspector şcolar dezvoltare . pentru cadrele didactice calificate. cât şi cea specială.Media finală minimă de promovare a gradului didactic I este 8. încadrate în altă specialitate decât cea înscrisă pe diploma de absolvire sau de licenţă. atât inspecţia curentă II. Prof.profesională. nu sunt valabile inspecţiile speciale de la definitivare pentru înscrierea la gradul didactic II sau inspecţiile speciale sau curente II de la gradul II pentru înscrierea la gradul I. Vasile Monete 5 .

B.F. de Stat modulul de : pedagogie. Cerere de înscriere.J Olt. B. pentru ultimul an şcolar. II (din ultimii trei ani şcolari începând cu sept. psihologie. Copie-certificat de căsătorie după caz. 8.II. 3. în două exemplare.GRADELE DIDACTICE II ŞI I Înscrierile se fac în perioada: 01-31. 9. Fişa de evaluare anuală.10. GRADUL DIDACTIC II – sesiunea august 2010 1.B’’ sau . 5. Procesul – verbal (în copie autentificata de conducerea şcolii). Fişa de înscriere (tip). did.Certificatul (adeverinţa) de absolvire a DPPPD (Departamentului pentru pregătirea personalului didactic . obţinut în ultimii trei ani şcolari (2005-2008). 6 . DEFINITIVAT .. completată corect şi confirmată de conducerea şcolii. 4. eliberată de conducerea şcolii. legalizată in două exemplare (un exemplar legalizat la notariat si unul conf. metodica predării disciplinei şi practica pedagogică – autentificată de conducerea şcolii.68 din Legea 84/1995) sau foaia matricolă (anexa la diplomă) din care să reiese ca s-a absolvit în cadrul Univ. de la inspecţia curentă I de înscriere la gr. în două exemplare (un exemplar legalizat la notariat şi unul conf. (semnată şi ştampilată) . 4. Copie .’’ . în două exemplare.(legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele).2008 Actele necesare pentru înscrierea la examen: (ordinea actelor pentru dosarul de înscriere este prezentată în paginile următoare) A. Memoriu de activitate profesională. 2005). 6. . Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii pentru înscrierea la examenul de gradului didactic II. 3. 2.. cu precizarea calificativului în ultimul an şcolar .diplomă de licenţă sau de absolvire legalizata la notariat . 8. Fişa de înscriere (tip). GRAFICUL PRIVIND ÎNSCRIEREA LA SUSŢINEREA EXAMENELOR PENTRU DEFINITIVAT.sesiunea august 2009 1. Dovada privind calificativul anual şi la inspecţiile curente. Copie . după caz. Foaie matricola-legalizata la notariat 5. 2. în două exemplare. 6. 10. 7. Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii. (legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele).S.J. de conducerea scolii). completată corect şi confirmată de conducerea şcolii (semnată şi ştampilată) .diplomă de licenţă sau absolvire. de conducerea şcolii). Cerere de înscriere . Copie .Olt. Copie . Copie-certificat de obţinere a definitivării în învăţământ autentificată de conducerea şcolii .S. în două exemplare 11. cu calificativul .Art.conf. autentificată de conducerea şcolii 7. in doua exemplare. autentificată de conducerea şcolii. Copie de pe certificatul de naştere.certificatul de căsătorie. Copie de pe certificatul de naştere. adresata conducerii I. adresată conducerii I.

10.10. 2. 2. vor fi cuprinse într-un dosar tip MAPĂ. Dosarele candidaţilor se depun la ISJ OLT în perioada 01.J. 6. maistru .B. Copie-diplomă de licenţă sau absolvire. efectuată în ultimii trei ani şcolari. 8. NOTĂ : 1. Actele menţionate. în această ordine. cu calificativul.dosar pe care se va menţiona specialitatea şi gradul didactic.) 9. pentru ultimul an şcolar. 7. PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA trebuie să afişeze în cancelarie documentarul necesar înscrierilor candidaţilor până la 01. Candidaţii înscrişi pentru gradul didactic I se vor prezenta la centrul de examen DPPD în perioada 1-23 decembrie 2008 cu o cerere către rectorat prin care vor solicita tematica lucrării şi repartizarea profesorului îndrumător. 3.verbal de la inspecţia curentă I pentru înscrierea la gradul didactic I. educatoare. în două exemplare. 11.Olt.instructor (după caz ). Inspector şcolar dezvoltare .profesională.iar în perioada 28Ianuarie-05 Februarie 2009 vor participa la Colocviul de gr. 4. Memoriu de activitate profesională .seria 2008-2011 1. şcoala unde funcţionează în anul şcolar 2008-2009 şi centrul DPPD examen pentru care optează candidatul şi supervizat de PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA. profesor I sau profesor II.-31. sesiunea (seria) pentru care se înscrie candidatul. GRADUL DIDACTIC I .C. adresată conducerii I. legalizată în două exemplare (un exemplar legalizat la notariat şi unul confirmată de conducerea şcolii) 4.ştampilat. Copie-certificat de căsătorie. Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii pentru înscrierea la examenul pentru obţinerea gradului didactic I . 10. autentificată de conducerea şcolii . 3. Vasile Monete 7 .2008 după E-mail IŞJ Olt-Perfectionare.’’(începând cu sept. institutor. Dovada privind calificativele anuale şi la inspecţii curente obţinute în ultimii trei ani şcolari (2005-2008). învăţător. în două exemplare 5.2008 numai de către PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA DIN SCOALA in baza unei delegatii emise de unitatea şcolară.10. numele şi prenumele candidatului .( legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele. I. Copie-certificat gradul didactic II. eliberata de conducerea şcolii. Copie după procesul . Copie de pe certificatul de naştere. Cerere de înscriere .S. în două exemplare. Fişa de evaluare anuală. Fişa de înscriere(tip) completată corect şi confirmată de conducerea şcolii (semnată şi ştampilată) . Prof.avizat de directorul şcolii şi cu număr de înregistrare..F. 2005). verificat. după caz (schimbarea numelui). autentificată de conducerea şcolii.

o o Gradul didactic II.2008 cadrele didactice care intenţionează să se înscrie pentru sesiunea 2010 şi nu au fost inspectate în ultimii trei ani şcolari (pentru înscriere nu este valabilă inspecţia specială de la definitivat).2007 . de cel puţin două luni.serviciului perfecţionare al inspectoratului şcolar. Gradul didactic II. Inspecţiile curente(2) se efectuează în perioada 01.10.10. inspecţia specială se apreciază cu notă. va fi înaintată .04.11. Ex. confirmată de conducerea unităţii şcolare (cu ştampila în original clar aplicată).07.2008.2010.III. o o 8 . La serviciul Perfecţionare din cadrul ISJ. o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01. În caz contrar inspecţiile nu vor fi validate.11.2010.2008-07. o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01.11.10.: se înscriu cadrele didactice care au susţinut definitivatul în sesiunea august 2006 sau cadrele didactice care au susţinut definitivatul în sesiunea în august 2007 daca au obţinut media 10.11.sesiunea august 2009 Participă cadrele didactice care se înscriu în perioada 01-31.2009-07. sesiunea 2010 Înscrierea se face în perioada 01-31. o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01.10. înainte de efectuarea inspecţiei speciale.2009. pentru a se respecta termenul minim.2007. În caz contrar inspecţia nu va fi validată. sesiunea 2009 Participă cadrele didactice care s-au înscris în perioada 1-31. vor fi înaintate serviciului perfecţionare al inspectoratului şcolar. Desfăşurarea activităţilor de perfecţionare prin definitivare în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I Definitivare în învăţământ . o o În termen de maxim 15 zile de la efectuarea inspecţiei speciale. În termen de maxim 15 zile de la efectuarea inspecţiei speciale. Ex. copiile după raportul scris la inspecţia specială si cea curenta 2.00.2008-31.06. o În perioada 01-25. vor solicita inspectorului şcolar de specialitate.2009. înainte de efectuarea inspecţiei speciale.2009. copia de pe raportul scris. raportul de la inspecţia curentă 2 şi specială se aduc împreună.05.2008-31. Inspecţiile curente se apreciază cu calificativ. o Inspecţiile curente (2) se vor efectua în perioada 01. de cel puţin două luni. confirmate de conducerea unităţii şcolare (cu ştampila în original clar aplicată).05. (după efectuarea inspecţiei speciale). efectuarea inspecţiei curente 1 necesară înscrierii la gradul didactic II.04. – se înscriu cei care la 31 august 2009 au 2 ani la catedră cu normă întreagă (3 ani pentru personalul didactic asociat cu 1/2 de catedră).11. pentru a se respecta termenul minim.2008.

2008.2011.2011.02.06.2007.2008 -07.09.2008 candidaţii vor completa la centrele de perfecţionare cererile cu opţiunile pentru temele lucrărilor metodico ştiinţifice.04.04.se înscriu cadrele didactice care au susţinut gradul didactic II în august 2007 sau cadrele didactice care au susţinut gradul didactic II în august 2008 şi au obţinut media 10. În perioada 01-25. seria 2007-2009 Participă cadrele didactice înscrise în perioada 01-31.2009.08.2006 Depunerea lucrărilor până la 31. Ex.2009.2008 o Inspecţiile curente(2) se vor efectua până cel puţin cu două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale (data limită 07.10. cadrele didactice care intenţionează să se înscrie pentru seria 2009-2011 şi nu şi-au efectuat inspecţia curentă I necesară înscrierii la gradul didactic I (nu este valabilă pentru înscriere inspecţia curentă II sau specială de la gradul II).02.10. până cu cel puţin două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale.2010.2007 .2010.ştiinţifice şi comunicarea rezultatelor.2008 candidaţii admişi la colocviu vor fi repartizaţi coordonatorilor. o Recenzarea lucrărilor metodico .2010. Până la 01. Recenzia lucrărilor se va realiza in perioada 1-10. Prof.2010 (până cel puţin cu două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale). În intervalul 01-20.00 la gradul didactic II în sesiunea 2008). până la 07.06.12. Inspecţiile curente 2 se efectuează în perioada 01.profesională.10. o Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în anul şcolar 2009-2010. Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în anul şcolar 2010-2011.06. o Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în perioada 10.2009). seria 2008-2010 Participă cadrele didactice înscrise în perioada 01-31.10. se vor realiza până la data de 10. Inspector şcolar dezvoltare .128/1997. o o o Gradul didactic I.2008. de aceea nu se pot face înscrieri după perioada legală.2008 inspectorul şcolar pentru dezvoltare profesională. potrivit Legii nr. Până la 11.04.2008.10.00 la examenul de gradul II.07. Vasile Monete 9 . Depunerea lucrărilor până la 31.2009. va trimite centrelor de perfecţionare lista cadrelor didactice cărora li s-a aprobat înscrierea.11. seria 2009-2011 o o o o o o o o o o o Înscrierile în perioada 01-31. o Gradul didactic I. vor solicita inspectorului şcolar de specialitate efectuarea acestei inspecţii (chiar şi cei care au obţinut media 10. Perioada în care se vor susţine colocviile de admitere este 28.2008-07.Gradul didactic I. până la 07. Depunerea lucrărilor până la 31.10.08.09..01-05. Inspecţiile curente (2) se vor efectua în perioada 11.12.08.

10.2009 Speciala Minim două luni între inspecţia curentă şi cea specială 6 Gradul I 2009-2011 Colocviul de admitere gr. Prof.10.B.06. la Univ.B” (31.2007 Curentă II Specială (în colaborare cu Univ.2009 01.01-05 02.I.11.” în anul şcolar 2009-2010 Minim două luni între cele două inspecţii Minim două luni între cele două inspecţii: curenta cu calif.10. 1 01-31-10-2008 Specială Curentă II 01.2005-30.” 01.”B” sau”F.2008 (până pe 20.08.04.2008 se alege tema lucrării met.V.B.B”.2008 –01. are loc aprox.B.şt. curentă II şi cea specială cu min.2008) De la 01.11. Vasile Monete 10 .” După înscriere urmează insp. specială cu notă. cu „F.”B” sau”F. până la data înscrierii cu calif „B” sau „F.10.12. până la înscriere. speciala cu notă Cele două inspecţii curente cu calif.06. care va avea loc în anul şcolar 2008-2009 Cu calificativul „F.11. sau liceele centre de perfecţionare) Curentă II 5 Gradul I 2008-2010 Depunerea lucrării până la 31.2008 până cu cel puţin 2 luni înaintea inspecţiei speciale. Prognoza desfăşurării inspecţiilor pentru perioada următoare Nr. 2009 01-31.î ntre 28.10. Gradul didactic şi sesiunea (seria) Definitivat 2009 Gradul II 2009 Perioada de înscriere Tipul inspecţiei Perioada de realizare OBS. 2008-2009 – în vederea înscrierii la gradele didactice sau obţinerea acestora. Minim două luni între inspecţii.2008). I Nu sunt valabile insp.2005-30. insp. 2010-2011) Inspector şcolar dezvoltare .06.2008-01.2008-01. did. 2 luni între ele (cea specială se susţine numai în anul şc.profesională.2008 Curentă II 4 Gradul I 2007-2009 01-31. Crt.2007 Specială Curentă I 3 Gradul II 2010 01-31.2007-01.10.10. 2 01-31.08.2006 Lucrare metodicoştiinţifică s-a depus până la 31.DOCUMENTAR PRIVIND INSPECŢIILE DE PERFECŢIONARE curente sau speciale ce se vor realiza în anul şc.2009 23.2009 Ultimii 3 ani. II ! Ultimii 3 ani (31.10.10. de la gr.10. înscrierea la gr.2009 (lucrarea metodicoştiinţifică se susţine la şcoală) Pe parcursul anului şcolar cu „F.B”.2008 01-31.11.) Curentă I pt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful