A.

GHID METODOLOGIC PRIVIND
SUSŢINEREA EXAMENELOR DE ACORDARE A DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE II ŞI I

I. Condiţiile de înscriere
(în conformitate cu O.M. nr.3770/1998 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar completată cu O.M.4863/1999, Legea învăţământului nr.84/1995 – modificată şi completată prin Legea nr. 354/2004 , Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic - modificată şi completată prin Legea nr. 349/2004, O.M. nr. 4561/2005 privind recunoaşterea definitivării şi a gradelor didactice II şi I, O.M. nr. 3950/10.05.2006 privind aplicarea art. 34-37 şi 37 din Legea 128/1997 şi precizările M.Ed.C.T.):

DEFINITIVAT
Studii corespunzătoare (specializarea şi disciplinele psihopedagogice); Disciplinele Departamentului de pregătire psihopedagogică (pedagogie, psihologie şcolară, metodica predării specialităţii, practică pedagogică) sunt recunoscute dacă au fost parcurse şi promovate la o instituţie de învăţământ superior acreditată – la Universităţi de Stat. o Stagiu de predare efectivă la catedră de cel puţin 2 ani cu norma întreagă 18h/săptămână (sau 3 ani pentru personalul didactic asociat cu 1/2 de catedră), efectuat de la promovarea examenului de licenţă/absolvire până la finele anului şcolar în care se susţine examenul; o Calificativul cel puţin „suficient” obţinut la aprecierea anuală şi la inspecţiile şcolare; - Cadrele didactice care până la obţinerea definitivării în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea definitivării pe funcţia didactică până la ridicarea sancţiunii; cadrelor didactice înscrise la examenul pentru definitivarea în învăţământ li se recomandă să participe la sesiunile de activitate comună în vederea pregătirii pentru acest examen; - Cadrele didactice înscrise la examenul pentru definitivarea în învăţământ care nu au putut susţine probele de examen din motive obiective, se pot reînscrie pentru susţinerea examenului în sesiunea imediat următoare, cu respectarea condiţiilor legale; - Definitivarea în învăţământ se poate obţine la specializarea (specializările) obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar; - Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani, după efectuarea stagiului minim de 2 ani la catedră. - În caz de nepromovare a examenului de definitivat sau neprezentare, se face o noua reînscriere pentru sesiunea imediat următoare (inspecţia specială nu mai este valabilă).
o

1

pe un interval de timp de cel puţin două luni. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise sau orale este 6. Metodica activităţii instructiv – educative din învăţământul preşcolar. . Pentru învăţători şi institutori: 1. oral. Matematică şi metodica predării acesteia. scris. în activitatea metodică. oral.• - Probele examenului pentru definitivarea în funcţia didactică constau în: inspecţie specială – nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 7. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. . Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. familie şi societate. înainte de momentul înscrierii. scris. 2 . Limba şi literatura română scris. Pedagogie şi elemente de psihologie.Cadrele didactice care până la obţinerea gradului didactic II în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. 2. Limba şi literatura română şi metodica predării acestora. cadrele didactice aflate în situaţia de mai sus pot să-şi finalizeze obţinerea gradelor didactice în anul şcolar următor. 3. scris. scris. oral. Pentru maiştrii-instructori: 1. II poate fi repetat la un interval de cel puţin 2 ani şcolari (o noua reînscriere). o rezultate bune şi foarte bune în activitatea instructiv-educativă cu elevii.00. progresul şcolar realizat la disciplina(ele). did. o comportare demnă în şcoală. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. o o GRADUL DIDACTIC II 4imii trei ani şcolari.00. Pedagogie şcolară şi probleme de psihologia copilului.Gradul II în învăţământ se poate obţine la specializarea (specializările) obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar.00. media minimă de promovare a examenului pentru definitivarea în învăţământ este 6. clasa(ele) controlate. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. 2. 3. 3. probe scrise şi orale la următoarele discipline: Pentru educatoare: 1. scris. apreciat de către cadrul didactic care efectuează inspecţiile curente prin raportarea rezultatelor şcolare obţinute de către elevi la data inspecţiilor curente la cele obţinute la evaluările anterioare. . Pentru profesori: 1. examenul pentru obţinerea gr. Numai după ridicarea sancţiunii. Pedagogie şi elemente de psihologie. oral. 2. Pedagogie preşcolară şi probleme de psihologia copilului. scris. scris. respectarea normelor deontologice. 2. 3. cu recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi acordul inspectoratului şcolar judeţean.În caz de nepromovare.

se amână inspecţia specială cu un an şi i se reprogramează inspecţiile curente. Pentru maiştrii-instructori: 1. precedată de cele două inspecţii curente (prima inspecţie curentă se va planifica. scris. înainte de înscrierea la gradul II). scris. la care calificativul minim de promovare este BINE. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia cu abordări interdisciplinare şi de creativitate. 2. media minimă de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II în învăţământ este 7. Dacă un cadru didactic nu obţine la inspecţiile curente cel puţin BINE. Limba română şi literatura pentru copii. Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară. Pedagogie preşcolară şi elemente de psihologia copilului. 3. scris.00. scris. 2. Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară. oral. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise sau orale este 7. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia cu abordări interdisciplinare şi de creativitate. Pentru învăţători şi institutori: 1. Matematică şi metodica predării acesteia. oral. oral. Metodica activităţii instructiv – educative în grădiniţe.00. o stagiu de predare efectivă la catedră de cel puţin 4 ani (3 ani pentru personalul didactic care a promovat gradul didactic II cu media 10) efectuat de la de la obţinerea gradului didactic II în învăţământ până la sfârşitul anului şcolar în care se finalizează examenul. o recomandarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ unde funcţionează cadrul didactic respectiv. probe scrise şi orale după cum urmează: - Pentru educatoare: 1. 2. o 3 .• - Probele pentru obţinerea gradului II constau în: inspecţie specială.00. 3. Limba română şi literatura pentru copii şi metodica predării acestora. la solicitarea cadrelor didactice. scris. GRADUL DIDACTIC I încadrarea cu funcţia de bază în învăţământ (personalul didactic care ocupă funcţii cu drept de rezervare a catedrei trebuie să aibă cel puţin 4 ore de predare săptămânal în anul când li se efectuează inspecţia şcolară specială). Pentru profesori: 1. nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8. Pedagogie şcolară şi elemente de psihologia copilului. 2. În cazul în care nici în anul următor nu obţine calificativul corespunzător se propune reînscrierea pentru obţinerea gradului II. oral. scris.

etc. I poate fi repetat la un interval de cel puţin 3 ani şcolari (o noua reînscriere).In caz de nepromovare. respectarea normelor deontologice. la solicitarea cadrelor didactice. elaborarea unei lucrări metodico-ştiinţifice sub îndrumarea unui conducător ştiinţific stabilit de instituţia cu competenţe în domeniu. apreciat de către cadrul didactic care efectuează inspecţiile curente prin raportarea rezultatelor şcolare obţinute de către elevi la data inspecţiilor curente la cele obţinute la evaluările anterioare. la ambele.. nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8. -lucrări personale de creaţie pentru cadrele didactice cu specialitatea arte plastice.00.o o o o o calificativul „ foarte bine” obţinut la aprecierile şi inspecţiile şcolare în ultimii trei ani şcolari. cu recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi acordul inspectoratului şcolar judeţean. 4 . În cazul în care nici în anul următor nu obţine calificativul corespunzător se propune reînscrierea pentru obţinerea gradului I. susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice în faţa unei comisii instituite în acest scop. 2/3 din întreg parte aplicativă. . înainte de momentul înscrierii. nota minimă de promovare a susţinerii este 7. cercetări constatative. pe baza unei tematici (tematica referitoare la metodologia cercetării procesului instructiv educativ şi a elaborării unei lucrări metodico-ştiinţifice şi la proiectarea activităţii şcolare este comună tuturor cadrelor didactice.00. familie şi societate. în activitatea metodică. rezultate bune şi foarte bune în activitatea instructiv-educativă cu elevii. Numai după ridicarea sancţiunii. precedată de cele două inspecţii curente (prima inspecţie curentă se va planifica. metodică şi cel mult 1/3 fundamentare ştiinţifică. cadrele didactice aflate în situaţia de mai sus pot să-şi finalizeze obţinerea gradului didactic în anul şcolar următor.Gradul I în învăţământ se poate obţine la specializarea obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar. . inspecţie specială. clasa(ele) controlate. progresul şcolar realizat la disciplina(ele). însă gradul de aprofundare a conţinutului va fi diferenţiat în funcţie de nivelul de studii).00 ( se face media dintre nota la recenzie şi cea de la susţinere). tematica referitoare la domeniul de specialitate specific din care se alege tema lucrării ca şi bibliografia vor fi distincte pentru fiecare disciplină.00 iar media minimă de promovare a susţinerii lucrării este 8.Cadrele didactice care până la obţinerea gradului didactic I în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. examenul pentru obţinerea gr. dezvoltatoare. did. ameliorative etc. . înainte de înscrierea la gradul I). comportare demnă în şcoală. Dacă un cadru didactic nu obţine la inspecţiile curente FOARTE BINE. • Probele pentru obţinerea gradului didactic I: - - - un colocviu de admitere. cum ar fi: -elaborarea de „instrumente” şi materiale necesare inovării practicii şcolare. aceste tematici şi bibliografii vor fi propuse de către centrele de perfecţionare unde susţine candidatul colocviul. -desfăşurarea cu bune rezultate a unor activităţi şcolare şi extraşcolare. se amână inspecţia specială cu un an şi i se reprogramează inspecţiile curente. nota minimă de admitere a lucrării la recenzie este 8. lucrarea trebuie să cuprindă aprox. pe un interval de timp de cel puţin două luni.. operaţionale. calificativul minim de promovare este FOARTE BINE. desfăşurarea unor activităţi semnificative pentru manifestarea competenţelor constructiv-creatoare în domeniul psihopedagogic şi metodico ştiinţific. experimentală.

pentru cadrele didactice calificate.00 (media între nota la inspecţie şi media de promovare a lucrării). NOTĂ: inspecţia curentă ( I ) de înscriere la gradul II sau I se realizează la cel puţin 3(trei) activităţi didactice. Inspector şcolar dezvoltare .Media finală minimă de promovare a gradului didactic I este 8. inspecţia curentă II şi specială de la gradul II sau I se realizează la 4(patru) activităţi didactice. Vasile Monete 5 . nu sunt valabile inspecţiile speciale de la definitivare pentru înscrierea la gradul didactic II sau inspecţiile speciale sau curente II de la gradul II pentru înscrierea la gradul I. Prof. cât şi cea specială. se vor efectua după cum urmează: două activităţi în specialitatea pe care sunt încadrate şi două activităţi în specialitatea înscrisă pe diplomă – la care solicită susţinerea gradului didactic. atât inspecţia curentă II.profesională. încadrate în altă specialitate decât cea înscrisă pe diploma de absolvire sau de licenţă.

8.B’’ sau . 2. pentru ultimul an şcolar. GRADUL DIDACTIC II – sesiunea august 2010 1. Copie-certificat de căsătorie după caz. Copie . . adresată conducerii I. în două exemplare 11.S. Fişa de înscriere (tip). 6 . legalizată in două exemplare (un exemplar legalizat la notariat si unul conf. psihologie. în două exemplare. de conducerea şcolii). obţinut în ultimii trei ani şcolari (2005-2008).Olt. 6. după caz.sesiunea august 2009 1. completată corect şi confirmată de conducerea şcolii. Fişa de înscriere (tip). autentificată de conducerea şcolii 7. completată corect şi confirmată de conducerea şcolii (semnată şi ştampilată) . Copie de pe certificatul de naştere. Copie . de conducerea scolii). in doua exemplare. cu calificativul .S.F. (semnată şi ştampilată) . Copie . Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii.conf. 2.certificatul de căsătorie. B. de la inspecţia curentă I de înscriere la gr. DEFINITIVAT . autentificată de conducerea şcolii. metodica predării disciplinei şi practica pedagogică – autentificată de conducerea şcolii. eliberată de conducerea şcolii. 7.(legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele).GRADELE DIDACTICE II ŞI I Înscrierile se fac în perioada: 01-31. Cerere de înscriere. 8. 3. Copie-certificat de obţinere a definitivării în învăţământ autentificată de conducerea şcolii . II (din ultimii trei ani şcolari începând cu sept. Copie . Foaie matricola-legalizata la notariat 5. Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii pentru înscrierea la examenul de gradului didactic II. (legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele). în două exemplare. cu precizarea calificativului în ultimul an şcolar .J.10. Memoriu de activitate profesională. în două exemplare. 2005).diplomă de licenţă sau absolvire...68 din Legea 84/1995) sau foaia matricolă (anexa la diplomă) din care să reiese ca s-a absolvit în cadrul Univ. Procesul – verbal (în copie autentificata de conducerea şcolii). 4.2008 Actele necesare pentru înscrierea la examen: (ordinea actelor pentru dosarul de înscriere este prezentată în paginile următoare) A. GRAFICUL PRIVIND ÎNSCRIEREA LA SUSŢINEREA EXAMENELOR PENTRU DEFINITIVAT. 5.Certificatul (adeverinţa) de absolvire a DPPPD (Departamentului pentru pregătirea personalului didactic .J Olt. Dovada privind calificativul anual şi la inspecţiile curente. Fişa de evaluare anuală. Copie de pe certificatul de naştere.Art. în două exemplare (un exemplar legalizat la notariat şi unul conf. 10. 3. de Stat modulul de : pedagogie. adresata conducerii I. did.diplomă de licenţă sau de absolvire legalizata la notariat .II. Cerere de înscriere . 6. 4. 9.’’ .B.

pentru ultimul an şcolar.ştampilat. numele şi prenumele candidatului .C. efectuată în ultimii trei ani şcolari. 2005).dosar pe care se va menţiona specialitatea şi gradul didactic.2008 după E-mail IŞJ Olt-Perfectionare.profesională. 3. Vasile Monete 7 . Dosarele candidaţilor se depun la ISJ OLT în perioada 01.10. autentificată de conducerea şcolii.seria 2008-2011 1.verbal de la inspecţia curentă I pentru înscrierea la gradul didactic I. adresată conducerii I.J. Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii pentru înscrierea la examenul pentru obţinerea gradului didactic I . NOTĂ : 1.S.instructor (după caz ). educatoare. Fişa de evaluare anuală.Olt. în această ordine. vor fi cuprinse într-un dosar tip MAPĂ. profesor I sau profesor II. Inspector şcolar dezvoltare . legalizată în două exemplare (un exemplar legalizat la notariat şi unul confirmată de conducerea şcolii) 4. maistru .avizat de directorul şcolii şi cu număr de înregistrare. 7. Copie-certificat de căsătorie.( legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele. I. în două exemplare.2008 numai de către PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA DIN SCOALA in baza unei delegatii emise de unitatea şcolară.10. şcoala unde funcţionează în anul şcolar 2008-2009 şi centrul DPPD examen pentru care optează candidatul şi supervizat de PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA. 4.iar în perioada 28Ianuarie-05 Februarie 2009 vor participa la Colocviul de gr.-31..’’(începând cu sept. 3.10. 6. 11. institutor.F. eliberata de conducerea şcolii. Actele menţionate. Dovada privind calificativele anuale şi la inspecţii curente obţinute în ultimii trei ani şcolari (2005-2008). învăţător. 2. în două exemplare. sesiunea (seria) pentru care se înscrie candidatul. GRADUL DIDACTIC I . 8. Copie după procesul . 10. 2. Memoriu de activitate profesională . PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA trebuie să afişeze în cancelarie documentarul necesar înscrierilor candidaţilor până la 01. Copie-diplomă de licenţă sau absolvire. după caz (schimbarea numelui). în două exemplare 5. verificat. Candidaţii înscrişi pentru gradul didactic I se vor prezenta la centrul de examen DPPD în perioada 1-23 decembrie 2008 cu o cerere către rectorat prin care vor solicita tematica lucrării şi repartizarea profesorului îndrumător. Copie-certificat gradul didactic II. Copie de pe certificatul de naştere. autentificată de conducerea şcolii . Cerere de înscriere .) 9. Fişa de înscriere(tip) completată corect şi confirmată de conducerea şcolii (semnată şi ştampilată) . cu calificativul. Prof.B.

inspecţia specială se apreciază cu notă.2007. – se înscriu cei care la 31 august 2009 au 2 ani la catedră cu normă întreagă (3 ani pentru personalul didactic asociat cu 1/2 de catedră). o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01.06.05. Inspecţiile curente(2) se efectuează în perioada 01.11. confirmată de conducerea unităţii şcolare (cu ştampila în original clar aplicată). sesiunea 2009 Participă cadrele didactice care s-au înscris în perioada 1-31. La serviciul Perfecţionare din cadrul ISJ.10. În termen de maxim 15 zile de la efectuarea inspecţiei speciale.2008.2008 cadrele didactice care intenţionează să se înscrie pentru sesiunea 2010 şi nu au fost inspectate în ultimii trei ani şcolari (pentru înscriere nu este valabilă inspecţia specială de la definitivat).III.2008-07. Desfăşurarea activităţilor de perfecţionare prin definitivare în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I Definitivare în învăţământ .2007 . În caz contrar inspecţia nu va fi validată.2009-07. înainte de efectuarea inspecţiei speciale. o o În termen de maxim 15 zile de la efectuarea inspecţiei speciale. o o 8 .04.00.10.2008. vor fi înaintate serviciului perfecţionare al inspectoratului şcolar. copiile după raportul scris la inspecţia specială si cea curenta 2.2008-31.2009. înainte de efectuarea inspecţiei speciale.10. copia de pe raportul scris.2008-31. pentru a se respecta termenul minim. o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01.2009.serviciului perfecţionare al inspectoratului şcolar.11.04.2010. de cel puţin două luni. Inspecţiile curente se apreciază cu calificativ.sesiunea august 2009 Participă cadrele didactice care se înscriu în perioada 01-31. va fi înaintată .: se înscriu cadrele didactice care au susţinut definitivatul în sesiunea august 2006 sau cadrele didactice care au susţinut definitivatul în sesiunea în august 2007 daca au obţinut media 10. o În perioada 01-25. o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01.2010.10.11. o o Gradul didactic II. Ex. (după efectuarea inspecţiei speciale). În caz contrar inspecţiile nu vor fi validate. o Inspecţiile curente (2) se vor efectua în perioada 01. raportul de la inspecţia curentă 2 şi specială se aduc împreună. de cel puţin două luni.05.11.2009.11. Gradul didactic II. pentru a se respecta termenul minim. Ex. efectuarea inspecţiei curente 1 necesară înscrierii la gradul didactic II. vor solicita inspectorului şcolar de specialitate. sesiunea 2010 Înscrierea se face în perioada 01-31.07. confirmate de conducerea unităţii şcolare (cu ştampila în original clar aplicată).

2009.2006 Depunerea lucrărilor până la 31.10.10. cadrele didactice care intenţionează să se înscrie pentru seria 2009-2011 şi nu şi-au efectuat inspecţia curentă I necesară înscrierii la gradul didactic I (nu este valabilă pentru înscriere inspecţia curentă II sau specială de la gradul II).2010 (până cel puţin cu două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale). vor solicita inspectorului şcolar de specialitate efectuarea acestei inspecţii (chiar şi cei care au obţinut media 10.02.2008 candidaţii vor completa la centrele de perfecţionare cererile cu opţiunile pentru temele lucrărilor metodico ştiinţifice.2009).04.2009. va trimite centrelor de perfecţionare lista cadrelor didactice cărora li s-a aprobat înscrierea.02.12. se vor realiza până la data de 10. Depunerea lucrărilor până la 31. Perioada în care se vor susţine colocviile de admitere este 28.2007.2009.2011. Ex.08. Până la 01. până la 07. Depunerea lucrărilor până la 31.ştiinţifice şi comunicarea rezultatelor.10.2010.04.128/1997. Prof.2010.06. Inspecţiile curente 2 se efectuează în perioada 01. În perioada 01-25. o o o Gradul didactic I. Inspecţiile curente (2) se vor efectua în perioada 11. Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în anul şcolar 2010-2011.2010. seria 2007-2009 Participă cadrele didactice înscrise în perioada 01-31.09.00 la gradul didactic II în sesiunea 2008).2008.01-05. până cu cel puţin două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale.11. o Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în anul şcolar 2009-2010.12.2008 candidaţii admişi la colocviu vor fi repartizaţi coordonatorilor.2011.06. Inspector şcolar dezvoltare .00 la examenul de gradul II. până la 07. potrivit Legii nr.10. o Gradul didactic I. În intervalul 01-20. Vasile Monete 9 .07. de aceea nu se pot face înscrieri după perioada legală. Până la 11.06. Recenzia lucrărilor se va realiza in perioada 1-10.04.09.2008.10.08.2008-07.2008 o Inspecţiile curente(2) se vor efectua până cel puţin cu două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale (data limită 07.2008 -07.Gradul didactic I.se înscriu cadrele didactice care au susţinut gradul didactic II în august 2007 sau cadrele didactice care au susţinut gradul didactic II în august 2008 şi au obţinut media 10.08.2007 ..2008 inspectorul şcolar pentru dezvoltare profesională. o Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în perioada 10.profesională. seria 2008-2010 Participă cadrele didactice înscrise în perioada 01-31. seria 2009-2011 o o o o o o o o o o o Înscrierile în perioada 01-31.10. o Recenzarea lucrărilor metodico .2008.

08.2005-30. înscrierea la gr.10.01-05 02. Vasile Monete 10 .2008 01-31. are loc aprox.2007-01. Gradul didactic şi sesiunea (seria) Definitivat 2009 Gradul II 2009 Perioada de înscriere Tipul inspecţiei Perioada de realizare OBS.V. 2010-2011) Inspector şcolar dezvoltare .profesională.B”.11.2009 Ultimii 3 ani. 2009 01-31. 1 01-31-10-2008 Specială Curentă II 01.2009 (lucrarea metodicoştiinţifică se susţine la şcoală) Pe parcursul anului şcolar cu „F.12. până la înscriere. până la data înscrierii cu calif „B” sau „F.2007 Curentă II Specială (în colaborare cu Univ.10. Crt.B.2008 se alege tema lucrării met. insp.06.2008 –01.11.10.2007 Specială Curentă I 3 Gradul II 2010 01-31. Minim două luni între inspecţii.B.2006 Lucrare metodicoştiinţifică s-a depus până la 31. 2008-2009 – în vederea înscrierii la gradele didactice sau obţinerea acestora. did. care va avea loc în anul şcolar 2008-2009 Cu calificativul „F.10.” 01.” După înscriere urmează insp.10.10.”B” sau”F. specială cu notă. la Univ.DOCUMENTAR PRIVIND INSPECŢIILE DE PERFECŢIONARE curente sau speciale ce se vor realiza în anul şc.10.2009 Speciala Minim două luni între inspecţia curentă şi cea specială 6 Gradul I 2009-2011 Colocviul de admitere gr.” în anul şcolar 2009-2010 Minim două luni între cele două inspecţii Minim două luni între cele două inspecţii: curenta cu calif.B.2008 până cu cel puţin 2 luni înaintea inspecţiei speciale.) Curentă I pt.11. 2 luni între ele (cea specială se susţine numai în anul şc.î ntre 28.”B” sau”F.11.2008 Curentă II 4 Gradul I 2007-2009 01-31.2008 (până pe 20.10.06.08. sau liceele centre de perfecţionare) Curentă II 5 Gradul I 2008-2010 Depunerea lucrării până la 31.2008-01. de la gr.2008).2009 23.2008-01.06.2008) De la 01. 2 01-31. I Nu sunt valabile insp. Prognoza desfăşurării inspecţiilor pentru perioada următoare Nr.B”.10. curentă II şi cea specială cu min.10. II ! Ultimii 3 ani (31. speciala cu notă Cele două inspecţii curente cu calif.2009 01.I.B” (31. cu „F.şt.2005-30.04. Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful