A.

GHID METODOLOGIC PRIVIND
SUSŢINEREA EXAMENELOR DE ACORDARE A DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE II ŞI I

I. Condiţiile de înscriere
(în conformitate cu O.M. nr.3770/1998 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar completată cu O.M.4863/1999, Legea învăţământului nr.84/1995 – modificată şi completată prin Legea nr. 354/2004 , Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic - modificată şi completată prin Legea nr. 349/2004, O.M. nr. 4561/2005 privind recunoaşterea definitivării şi a gradelor didactice II şi I, O.M. nr. 3950/10.05.2006 privind aplicarea art. 34-37 şi 37 din Legea 128/1997 şi precizările M.Ed.C.T.):

DEFINITIVAT
Studii corespunzătoare (specializarea şi disciplinele psihopedagogice); Disciplinele Departamentului de pregătire psihopedagogică (pedagogie, psihologie şcolară, metodica predării specialităţii, practică pedagogică) sunt recunoscute dacă au fost parcurse şi promovate la o instituţie de învăţământ superior acreditată – la Universităţi de Stat. o Stagiu de predare efectivă la catedră de cel puţin 2 ani cu norma întreagă 18h/săptămână (sau 3 ani pentru personalul didactic asociat cu 1/2 de catedră), efectuat de la promovarea examenului de licenţă/absolvire până la finele anului şcolar în care se susţine examenul; o Calificativul cel puţin „suficient” obţinut la aprecierea anuală şi la inspecţiile şcolare; - Cadrele didactice care până la obţinerea definitivării în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea definitivării pe funcţia didactică până la ridicarea sancţiunii; cadrelor didactice înscrise la examenul pentru definitivarea în învăţământ li se recomandă să participe la sesiunile de activitate comună în vederea pregătirii pentru acest examen; - Cadrele didactice înscrise la examenul pentru definitivarea în învăţământ care nu au putut susţine probele de examen din motive obiective, se pot reînscrie pentru susţinerea examenului în sesiunea imediat următoare, cu respectarea condiţiilor legale; - Definitivarea în învăţământ se poate obţine la specializarea (specializările) obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar; - Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani, după efectuarea stagiului minim de 2 ani la catedră. - În caz de nepromovare a examenului de definitivat sau neprezentare, se face o noua reînscriere pentru sesiunea imediat următoare (inspecţia specială nu mai este valabilă).
o

1

Matematică şi metodica predării acesteia.00. oral. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise sau orale este 6. înainte de momentul înscrierii. pe un interval de timp de cel puţin două luni. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. Pentru maiştrii-instructori: 1. o rezultate bune şi foarte bune în activitatea instructiv-educativă cu elevii.00. 2 . scris. 2. Pedagogie preşcolară şi probleme de psihologia copilului. .Cadrele didactice care până la obţinerea gradului didactic II în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic.Gradul II în învăţământ se poate obţine la specializarea (specializările) obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar. scris. . Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. clasa(ele) controlate. progresul şcolar realizat la disciplina(ele). Pedagogie şi elemente de psihologie. 3. o comportare demnă în şcoală. 3. Pedagogie şi elemente de psihologie. scris. familie şi societate. II poate fi repetat la un interval de cel puţin 2 ani şcolari (o noua reînscriere). scris. Limba şi literatura română scris. . oral. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. scris. media minimă de promovare a examenului pentru definitivarea în învăţământ este 6. Pentru învăţători şi institutori: 1. 3. în activitatea metodică. cu recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi acordul inspectoratului şcolar judeţean. scris. cadrele didactice aflate în situaţia de mai sus pot să-şi finalizeze obţinerea gradelor didactice în anul şcolar următor. apreciat de către cadrul didactic care efectuează inspecţiile curente prin raportarea rezultatelor şcolare obţinute de către elevi la data inspecţiilor curente la cele obţinute la evaluările anterioare. Pentru profesori: 1. 3. 2. o o GRADUL DIDACTIC II 4imii trei ani şcolari. Pedagogie şcolară şi probleme de psihologia copilului. probe scrise şi orale la următoarele discipline: Pentru educatoare: 1. respectarea normelor deontologice. Limba şi literatura română şi metodica predării acestora. did. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia. oral.00.În caz de nepromovare. scris.• - Probele examenului pentru definitivarea în funcţia didactică constau în: inspecţie specială – nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 7. 2. oral. 2. examenul pentru obţinerea gr. Numai după ridicarea sancţiunii. Metodica activităţii instructiv – educative din învăţământul preşcolar.

înainte de înscrierea la gradul II).00.00. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise sau orale este 7. scris. la solicitarea cadrelor didactice. probe scrise şi orale după cum urmează: - Pentru educatoare: 1. scris. o 3 . media minimă de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II în învăţământ este 7. Pentru profesori: 1. precedată de cele două inspecţii curente (prima inspecţie curentă se va planifica. scris. Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară. Metodica activităţii instructiv – educative în grădiniţe. 2. o stagiu de predare efectivă la catedră de cel puţin 4 ani (3 ani pentru personalul didactic care a promovat gradul didactic II cu media 10) efectuat de la de la obţinerea gradului didactic II în învăţământ până la sfârşitul anului şcolar în care se finalizează examenul. 2. oral. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia cu abordări interdisciplinare şi de creativitate.• - Probele pentru obţinerea gradului II constau în: inspecţie specială. 2. o recomandarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ unde funcţionează cadrul didactic respectiv. Obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia cu abordări interdisciplinare şi de creativitate. oral. Matematică şi metodica predării acesteia. Limba română şi literatura pentru copii. scris. oral. GRADUL DIDACTIC I încadrarea cu funcţia de bază în învăţământ (personalul didactic care ocupă funcţii cu drept de rezervare a catedrei trebuie să aibă cel puţin 4 ore de predare săptămânal în anul când li se efectuează inspecţia şcolară specială). Pedagogie preşcolară şi elemente de psihologia copilului. Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară. nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8. Pedagogie şcolară şi elemente de psihologia copilului. 3. Pentru învăţători şi institutori: 1. 2. scris. scris. oral. Dacă un cadru didactic nu obţine la inspecţiile curente cel puţin BINE. 3.00. se amână inspecţia specială cu un an şi i se reprogramează inspecţiile curente. Pentru maiştrii-instructori: 1. În cazul în care nici în anul următor nu obţine calificativul corespunzător se propune reînscrierea pentru obţinerea gradului II. la care calificativul minim de promovare este BINE. Limba română şi literatura pentru copii şi metodica predării acestora.

4 . nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8.. etc. cercetări constatative. experimentală.Gradul I în învăţământ se poate obţine la specializarea obţinută prin studii numai pentru specializările care se regăsesc în curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar. .00. susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice în faţa unei comisii instituite în acest scop. ameliorative etc. did. apreciat de către cadrul didactic care efectuează inspecţiile curente prin raportarea rezultatelor şcolare obţinute de către elevi la data inspecţiilor curente la cele obţinute la evaluările anterioare. înainte de momentul înscrierii. examenul pentru obţinerea gr. -desfăşurarea cu bune rezultate a unor activităţi şcolare şi extraşcolare. operaţionale. desfăşurarea unor activităţi semnificative pentru manifestarea competenţelor constructiv-creatoare în domeniul psihopedagogic şi metodico ştiinţific. În cazul în care nici în anul următor nu obţine calificativul corespunzător se propune reînscrierea pentru obţinerea gradului I. calificativul minim de promovare este FOARTE BINE.00 iar media minimă de promovare a susţinerii lucrării este 8. • Probele pentru obţinerea gradului didactic I: - - - un colocviu de admitere. progresul şcolar realizat la disciplina(ele). nota minimă de promovare a susţinerii este 7. I poate fi repetat la un interval de cel puţin 3 ani şcolari (o noua reînscriere). . precedată de cele două inspecţii curente (prima inspecţie curentă se va planifica. dezvoltatoare. în activitatea metodică. nota minimă de admitere a lucrării la recenzie este 8. rezultate bune şi foarte bune în activitatea instructiv-educativă cu elevii. familie şi societate. la ambele. respectarea normelor deontologice.In caz de nepromovare..00. Numai după ridicarea sancţiunii.o o o o o calificativul „ foarte bine” obţinut la aprecierile şi inspecţiile şcolare în ultimii trei ani şcolari. se amână inspecţia specială cu un an şi i se reprogramează inspecţiile curente. cadrele didactice aflate în situaţia de mai sus pot să-şi finalizeze obţinerea gradului didactic în anul şcolar următor. lucrarea trebuie să cuprindă aprox. cum ar fi: -elaborarea de „instrumente” şi materiale necesare inovării practicii şcolare. metodică şi cel mult 1/3 fundamentare ştiinţifică. tematica referitoare la domeniul de specialitate specific din care se alege tema lucrării ca şi bibliografia vor fi distincte pentru fiecare disciplină. clasa(ele) controlate. 2/3 din întreg parte aplicativă.00 ( se face media dintre nota la recenzie şi cea de la susţinere). înainte de înscrierea la gradul I). Dacă un cadru didactic nu obţine la inspecţiile curente FOARTE BINE. . comportare demnă în şcoală. la solicitarea cadrelor didactice. elaborarea unei lucrări metodico-ştiinţifice sub îndrumarea unui conducător ştiinţific stabilit de instituţia cu competenţe în domeniu. pe un interval de timp de cel puţin două luni.Cadrele didactice care până la obţinerea gradului didactic I în învăţământ au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. pe baza unei tematici (tematica referitoare la metodologia cercetării procesului instructiv educativ şi a elaborării unei lucrări metodico-ştiinţifice şi la proiectarea activităţii şcolare este comună tuturor cadrelor didactice. cu recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi acordul inspectoratului şcolar judeţean. -lucrări personale de creaţie pentru cadrele didactice cu specialitatea arte plastice. aceste tematici şi bibliografii vor fi propuse de către centrele de perfecţionare unde susţine candidatul colocviul. însă gradul de aprofundare a conţinutului va fi diferenţiat în funcţie de nivelul de studii). inspecţie specială.

inspecţia curentă II şi specială de la gradul II sau I se realizează la 4(patru) activităţi didactice.Media finală minimă de promovare a gradului didactic I este 8. se vor efectua după cum urmează: două activităţi în specialitatea pe care sunt încadrate şi două activităţi în specialitatea înscrisă pe diplomă – la care solicită susţinerea gradului didactic. Inspector şcolar dezvoltare . nu sunt valabile inspecţiile speciale de la definitivare pentru înscrierea la gradul didactic II sau inspecţiile speciale sau curente II de la gradul II pentru înscrierea la gradul I. încadrate în altă specialitate decât cea înscrisă pe diploma de absolvire sau de licenţă. Vasile Monete 5 .00 (media între nota la inspecţie şi media de promovare a lucrării). cât şi cea specială.profesională. atât inspecţia curentă II. Prof. pentru cadrele didactice calificate. NOTĂ: inspecţia curentă ( I ) de înscriere la gradul II sau I se realizează la cel puţin 3(trei) activităţi didactice.

. adresată conducerii I. GRAFICUL PRIVIND ÎNSCRIEREA LA SUSŢINEREA EXAMENELOR PENTRU DEFINITIVAT. 6. Copie . in doua exemplare.’’ . Copie de pe certificatul de naştere. 2. Copie . Copie-certificat de obţinere a definitivării în învăţământ autentificată de conducerea şcolii . 7. 4. Cerere de înscriere . Fişa de înscriere (tip). Memoriu de activitate profesională. autentificată de conducerea şcolii.II.certificatul de căsătorie. Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii. Copie . Copie de pe certificatul de naştere.S. 3. 3. 9.F.10. II (din ultimii trei ani şcolari începând cu sept. completată corect şi confirmată de conducerea şcolii. GRADUL DIDACTIC II – sesiunea august 2010 1.conf. în două exemplare. în două exemplare. did. pentru ultimul an şcolar. completată corect şi confirmată de conducerea şcolii (semnată şi ştampilată) . de la inspecţia curentă I de înscriere la gr.J Olt.GRADELE DIDACTICE II ŞI I Înscrierile se fac în perioada: 01-31.sesiunea august 2009 1. 8. B.. eliberată de conducerea şcolii. (legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele). psihologie.Olt. Cerere de înscriere. Procesul – verbal (în copie autentificata de conducerea şcolii). Copie-certificat de căsătorie după caz.68 din Legea 84/1995) sau foaia matricolă (anexa la diplomă) din care să reiese ca s-a absolvit în cadrul Univ. 2005).diplomă de licenţă sau absolvire. 10. în două exemplare 11. metodica predării disciplinei şi practica pedagogică – autentificată de conducerea şcolii.B’’ sau . (semnată şi ştampilată) . în două exemplare. de Stat modulul de : pedagogie.J.B. după caz. în două exemplare (un exemplar legalizat la notariat şi unul conf. autentificată de conducerea şcolii 7. 6 . adresata conducerii I. 4. DEFINITIVAT . cu calificativul .(legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele). obţinut în ultimii trei ani şcolari (2005-2008).. Fişa de înscriere (tip). de conducerea şcolii). cu precizarea calificativului în ultimul an şcolar .2008 Actele necesare pentru înscrierea la examen: (ordinea actelor pentru dosarul de înscriere este prezentată în paginile următoare) A. Dovada privind calificativul anual şi la inspecţiile curente. de conducerea scolii). legalizată in două exemplare (un exemplar legalizat la notariat si unul conf. Copie .S.Certificatul (adeverinţa) de absolvire a DPPPD (Departamentului pentru pregătirea personalului didactic .Art.diplomă de licenţă sau de absolvire legalizata la notariat . 2. Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii pentru înscrierea la examenul de gradului didactic II. Fişa de evaluare anuală. 8. 6. Foaie matricola-legalizata la notariat 5. 5.

pentru ultimul an şcolar. Fişa de evaluare anuală. Copie după procesul . efectuată în ultimii trei ani şcolari. Candidaţii înscrişi pentru gradul didactic I se vor prezenta la centrul de examen DPPD în perioada 1-23 decembrie 2008 cu o cerere către rectorat prin care vor solicita tematica lucrării şi repartizarea profesorului îndrumător. autentificată de conducerea şcolii.seria 2008-2011 1. Memoriu de activitate profesională . în două exemplare.dosar pe care se va menţiona specialitatea şi gradul didactic. Copie de pe certificatul de naştere.S. şcoala unde funcţionează în anul şcolar 2008-2009 şi centrul DPPD examen pentru care optează candidatul şi supervizat de PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA.C.F. după caz (schimbarea numelui). cu calificativul.instructor (după caz ).verbal de la inspecţia curentă I pentru înscrierea la gradul didactic I. eliberata de conducerea şcolii.) 9.-31. 2005). institutor. verificat.profesională.ştampilat.J. vor fi cuprinse într-un dosar tip MAPĂ. 10. Copie-diplomă de licenţă sau absolvire.Olt.10. 8. 2. NOTĂ : 1. 3. maistru . 4.’’(începând cu sept. 3. Dosarele candidaţilor se depun la ISJ OLT în perioada 01.B. numele şi prenumele candidatului . Cerere de înscriere . în două exemplare. GRADUL DIDACTIC I . sesiunea (seria) pentru care se înscrie candidatul. 11. PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA trebuie să afişeze în cancelarie documentarul necesar înscrierilor candidaţilor până la 01. în două exemplare 5. 6. adresată conducerii I. Fişa de înscriere(tip) completată corect şi confirmată de conducerea şcolii (semnată şi ştampilată) .avizat de directorul şcolii şi cu număr de înregistrare. Actele menţionate. în această ordine.. învăţător. Recomandarea Consiliului de Administraţie al şcolii pentru înscrierea la examenul pentru obţinerea gradului didactic I . profesor I sau profesor II.2008 după E-mail IŞJ Olt-Perfectionare.10.( legalizată la notariat numai în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele.2008 numai de către PROFESORUL RESPONSABIL CU FORMAREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA DIN SCOALA in baza unei delegatii emise de unitatea şcolară. legalizată în două exemplare (un exemplar legalizat la notariat şi unul confirmată de conducerea şcolii) 4. Copie-certificat de căsătorie. Dovada privind calificativele anuale şi la inspecţii curente obţinute în ultimii trei ani şcolari (2005-2008). I. Vasile Monete 7 . autentificată de conducerea şcolii . Prof. 7. Copie-certificat gradul didactic II. Inspector şcolar dezvoltare . educatoare. 2.iar în perioada 28Ianuarie-05 Februarie 2009 vor participa la Colocviul de gr.10.

2010.III.serviciului perfecţionare al inspectoratului şcolar. o o 8 .11.04. Ex.: se înscriu cadrele didactice care au susţinut definitivatul în sesiunea august 2006 sau cadrele didactice care au susţinut definitivatul în sesiunea în august 2007 daca au obţinut media 10.2009-07.2009. efectuarea inspecţiei curente 1 necesară înscrierii la gradul didactic II. Desfăşurarea activităţilor de perfecţionare prin definitivare în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I Definitivare în învăţământ . o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01. înainte de efectuarea inspecţiei speciale. o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01. înainte de efectuarea inspecţiei speciale. Gradul didactic II. va fi înaintată . raportul de la inspecţia curentă 2 şi specială se aduc împreună.2009. Inspecţiile curente(2) se efectuează în perioada 01.2010. sesiunea 2010 Înscrierea se face în perioada 01-31.11. În caz contrar inspecţiile nu vor fi validate.10.00.04. vor solicita inspectorului şcolar de specialitate.05. copiile după raportul scris la inspecţia specială si cea curenta 2.2008. În termen de maxim 15 zile de la efectuarea inspecţiei speciale. În caz contrar inspecţia nu va fi validată. pentru a se respecta termenul minim.2008-31.2009.2008-07. o o Gradul didactic II. sesiunea 2009 Participă cadrele didactice care s-au înscris în perioada 1-31. de cel puţin două luni.2008 cadrele didactice care intenţionează să se înscrie pentru sesiunea 2010 şi nu au fost inspectate în ultimii trei ani şcolari (pentru înscriere nu este valabilă inspecţia specială de la definitivat).10. copia de pe raportul scris.2008-31. o În perioada 01-25. vor fi înaintate serviciului perfecţionare al inspectoratului şcolar. o o În termen de maxim 15 zile de la efectuarea inspecţiei speciale. (după efectuarea inspecţiei speciale). Ex.06.05.11. o Inspecţiile curente (2) se vor efectua în perioada 01. confirmate de conducerea unităţii şcolare (cu ştampila în original clar aplicată). de cel puţin două luni.11. o Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada 01. La serviciul Perfecţionare din cadrul ISJ.sesiunea august 2009 Participă cadrele didactice care se înscriu în perioada 01-31. – se înscriu cei care la 31 august 2009 au 2 ani la catedră cu normă întreagă (3 ani pentru personalul didactic asociat cu 1/2 de catedră).11.2007.2008. inspecţia specială se apreciază cu notă. confirmată de conducerea unităţii şcolare (cu ştampila în original clar aplicată). pentru a se respecta termenul minim.2007 .10.10. Inspecţiile curente se apreciază cu calificativ.07.

01-05. Inspector şcolar dezvoltare .06. o o o Gradul didactic I. potrivit Legii nr.02. va trimite centrelor de perfecţionare lista cadrelor didactice cărora li s-a aprobat înscrierea.09.2008 candidaţii admişi la colocviu vor fi repartizaţi coordonatorilor.2011. În perioada 01-25.12. până cu cel puţin două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale. Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în anul şcolar 2010-2011. Până la 01. Prof.2007 . o Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în perioada 10. o Recenzarea lucrărilor metodico .2008 -07. Inspecţiile curente 2 se efectuează în perioada 01. vor solicita inspectorului şcolar de specialitate efectuarea acestei inspecţii (chiar şi cei care au obţinut media 10.10.128/1997.11. seria 2007-2009 Participă cadrele didactice înscrise în perioada 01-31. se vor realiza până la data de 10. de aceea nu se pot face înscrieri după perioada legală.Gradul didactic I. o Gradul didactic I. o Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se vor efectua în anul şcolar 2009-2010.se înscriu cadrele didactice care au susţinut gradul didactic II în august 2007 sau cadrele didactice care au susţinut gradul didactic II în august 2008 şi au obţinut media 10.2008 o Inspecţiile curente(2) se vor efectua până cel puţin cu două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale (data limită 07.2010 (până cel puţin cu două luni înainte de efectuarea inspecţiei speciale).2010. Ex.2010.2009). Până la 11.2009.2008.04.. Recenzia lucrărilor se va realiza in perioada 1-10.ştiinţifice şi comunicarea rezultatelor.10. până la 07. seria 2009-2011 o o o o o o o o o o o Înscrierile în perioada 01-31.10.2008 inspectorul şcolar pentru dezvoltare profesională.10.04.2010.profesională.00 la examenul de gradul II. până la 07. Depunerea lucrărilor până la 31. Inspecţiile curente (2) se vor efectua în perioada 11.2006 Depunerea lucrărilor până la 31.00 la gradul didactic II în sesiunea 2008). Perioada în care se vor susţine colocviile de admitere este 28.06.2009.08. cadrele didactice care intenţionează să se înscrie pentru seria 2009-2011 şi nu şi-au efectuat inspecţia curentă I necesară înscrierii la gradul didactic I (nu este valabilă pentru înscriere inspecţia curentă II sau specială de la gradul II).08.2009.2008. seria 2008-2010 Participă cadrele didactice înscrise în perioada 01-31.06.02. Vasile Monete 9 .09.2008.12.08.10.2008 candidaţii vor completa la centrele de perfecţionare cererile cu opţiunile pentru temele lucrărilor metodico ştiinţifice.2011.04. În intervalul 01-20.2008-07.2007.07.10. Depunerea lucrărilor până la 31.

specială cu notă.10. Vasile Monete 10 .B”.2006 Lucrare metodicoştiinţifică s-a depus până la 31.2009 Ultimii 3 ani.B”.01-05 02. 2008-2009 – în vederea înscrierii la gradele didactice sau obţinerea acestora.2009 Speciala Minim două luni între inspecţia curentă şi cea specială 6 Gradul I 2009-2011 Colocviul de admitere gr.06.10.profesională.2007 Curentă II Specială (în colaborare cu Univ.10. 2 01-31. până la data înscrierii cu calif „B” sau „F.2009 23.10. Prognoza desfăşurării inspecţiilor pentru perioada următoare Nr.V.10. care va avea loc în anul şcolar 2008-2009 Cu calificativul „F.10.2008-01.2008 se alege tema lucrării met.I.DOCUMENTAR PRIVIND INSPECŢIILE DE PERFECŢIONARE curente sau speciale ce se vor realiza în anul şc.B.2009 (lucrarea metodicoştiinţifică se susţine la şcoală) Pe parcursul anului şcolar cu „F. insp. cu „F.06. sau liceele centre de perfecţionare) Curentă II 5 Gradul I 2008-2010 Depunerea lucrării până la 31. Minim două luni între inspecţii. la Univ.11.11.” în anul şcolar 2009-2010 Minim două luni între cele două inspecţii Minim două luni între cele două inspecţii: curenta cu calif.” După înscriere urmează insp. 2009 01-31. did.11.î ntre 28. Crt. 2 luni între ele (cea specială se susţine numai în anul şc.2007-01.2007 Specială Curentă I 3 Gradul II 2010 01-31.B” (31.08.2008) De la 01. II ! Ultimii 3 ani (31.) Curentă I pt.2008). Prof.2008 (până pe 20.2005-30.2008-01.2008 01-31.10.”B” sau”F.B.10.2008 –01. 2010-2011) Inspector şcolar dezvoltare .” 01.şt. are loc aprox.11.2008 Curentă II 4 Gradul I 2007-2009 01-31.B. curentă II şi cea specială cu min.10.10.08. 1 01-31-10-2008 Specială Curentă II 01. Gradul didactic şi sesiunea (seria) Definitivat 2009 Gradul II 2009 Perioada de înscriere Tipul inspecţiei Perioada de realizare OBS. speciala cu notă Cele două inspecţii curente cu calif.06. de la gr.2009 01. înscrierea la gr.12.04.”B” sau”F.2008 până cu cel puţin 2 luni înaintea inspecţiei speciale. până la înscriere. I Nu sunt valabile insp.2005-30.