Sunteți pe pagina 1din 8

RAPORT DE PRACTICA

PERIOADA DE PRACTICA: 03.05..2010-14.05.2010


INSTITUTIA GAZDA: INSTITUTIA PREFECTULUI CLUJ-NAPOCA,
JUDETUL CLUJ
STUDENT: MARC IULIA RAMONA
ANUL III DE STUDIU
FACULTATEA DE STIINTE POLITICE,ADMINISTRATIVE SI ALE
COMUNICARII
SECTIA: ADMINISTRATIE PUBLICA

Raportul de practica este realizat pe baza stagiului de practica profesionala


in cadrul prefecturii din orasul Cluj-Napoca, judetul Cluj pe o perioada de doua
saptamani la compartimentul de Integrare europeana si Cooperare Inernationala.
Prin institutie sau autoritate publica se intelege, orice autoritate a administratiei publice
centrale (Presedintele,Guvernul, Ministerele, autoritatile centrale autonome- Curtea de
Conturi, Avocatul poporului, SRI) sau locale (consiliul local, judetean, primarul,
prefectul), institutiile subordinate acestora (directii, inspectorate, oficii, inspectii, servicii
publice locale, regii autonome de subordonare centrala si locala), precum si organismele
private investite prin lege sa presteze un serviciu public sub control statal (organizatii
neguvernamentale, universitati particulare, societati comerciale autorizate sa presteze
servicii publice comunale,etc).
Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza
in temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii
autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in
solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
Instituţiile prefectului, ca instituţii publice cu personalitate juridică, sunt organizate
şi funcţionează în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti şi au rolul de a îndeplini
atribuţiile şi prerogativele conferite prefectului prin Constituţia României, Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi Legea nr. 340/2004 privind instituţia
prefectului. Conform prevederilor Legii nr. 340/2004 prefectul este reprezentantul
Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi
ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrative -
teritoriale. Instituţia Prefectului Judeţului Cluj contribuie activ la reforma în administraţia
publică românească prin introducerea unor noi stiluri şi mecanisme manageriale, de tip
business, în sectorul public. Abordarea de tip leadership şi management strategic în
managementul instituţiilor publice va constitui baza schimbărilor din administraţia
publică românească. Modelele managementului strategic şi tehnicile vehiculate de acesta
îi ajută pe leaderi şi top manageri - înalţi funcţionari publici - să dezvolte o viziune
comprehensivă asupra mediului în care lucrează, să-şi identifice aspiraţiile şi scopurile şi
să stabilească direcţia pe termen lung a instituţiei în contextul schimbărilor economice,
sociale, politice, tehnologice.
Sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, denumit prefectură, este în Palatul
Administrativ situat în municipiul Cluj-Napoca. Prefectul şi subprefecţii fac parte din
categoria înalţilor funcţionari publici începând cu luna ianuarie 2006. Subprefecţii
îndeplinesc atribuţiile care le sunt date prin acte normative, precum şi cele delegate prin
ordin al prefectului. În lipsa prefectului, subprefecţii îndeplinesc, în numele prefectului,
atribuţiile ce îi revin acestuia.
Pentru exercitarea atribuţiilor conferite de lege, prefectul are un aparat propriu de
specialitate pe care îl conduce, aparat a cărui organizare, funcţionare şi atribuţii sunt
reglementate prin Hotărârea nr. 460 din 5 aprilie 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale
Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului. Personalul din cadrul
Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj este format din funcţionari publici, funcţionari
publici cu statut special şi personal contractual.
Institutia Prefectului din orasul Cluj –Napoca functioneaza dupa anumite principii
si anume:

1. RESPECTAREA LEGALITĂŢII - Este cel mai important principiu, constând în


asigurarea realizării intereselor naţionale, a aplicării şi respectării Constituţiei, a
legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative,
precum şi a ordinii publice, la nivelul judeţului Cluj.
2. TRANSPARENŢA - Instituţia Prefectului Judeţului Cluj îşi propune să confere
maximum de transparenţă activităţilor acesteia, conform Legii transparenţei nr. 52
din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
3. PROFESIONALISM. ORIENTAREA SPRE REZULTATE - Noul management
public este centrat pe rezultate, în următoarele direcţii: planificare, organizare,
direcţionare, coordonare, monitorizare şi evaluare, prin introducerea indicatorilor
de performanţă, buget.
4. ORIENTARE CĂTRE CETĂŢEAN - Instituţia urmăreşte ridicarea standardelor
instituţiei la expectanţele în continuă schimbare ale cetăţenilor, implicarea
cetăţeanului în procesul decizional, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public.

Scopul Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, consta în dezvoltarea şi modernizarea ei,


conform standardelor europene, eficientizarea activităţii interne, oferirea unor servicii
moderne, de calitate, implicarea instituţiei în procesul de reformă şi de întărire a
capacităţii administrative.

Comunicarea cu mass-media

Conform art.19 din Legea nr.544/2001 , autoritatile si institutiile publice


au obligatia sa informeze in timp util mijloacele de informare in masa asupra
conferintelor de presa sau altor actiuni publice organizate de acestea si autoritatile si
institutiile publice nu pot interzice in accesul mijloacelor de informare in msa la actiunile
publice organizate de acestea. Anul 2009 a reprezentat o perioadă complexă din punct de
vedere al evenimentelor de media, dar şi în ceea ce priveşte adaptarea politicii de
comunicare la schimbările administrative la vârf ce au avut loc în cadrul Instituţiei
Prefectului Judeţului Cluj. Modul de abordare a relaţiei cu massmedia, stilul de lucru şi
politica de comunicare au continuat pe ideea de deschidere, transparenţă.
De-a lungul anului 2009 au fost editate şi transmise de către purtătorul de cuvânt
aproximativ 130 de comunicate, informări şi luări de poziţie faţă de situaţii şi evenimente
care au solicitat reacţie din partea Instituţiei Prefectului. Prefectul a susţinut 6 de
conferinţe de presă, dar evenimentele şi activităţile curente ale instituţiei şi
reprezentanţilor acesteia au fost reflectate în presa locală şi regională prin faptul că în
majoritatea situaţiilor reprezentanţii mass media au fost invitaţi la briefinguri, sau la
şedinţele şi întâlnirile de lucru organizate, iar în funcţie de subiectele de presă, au
participat la discuţii sau la declaraţiile susţinute la finalul acestora. De asemenea, în
funcţie de solicitările privind prezentarea unei opinii a Instituţiei referitor la evenimente
cu impact mediatic, au existat numeroase solicitări din partea jurnaliştilor la care
prefectul a răspuns punctual, în cadrul unor sesiuni de declaraţii, briefing-uri.

Comunicarea cu cetatenii

Relatia Prefecturii cu sociatetea civilặ se desfasoara sub forma consultarii si


implicarii active a cetatenilor si a asociatilor legal constituite in procesul decizional
administrativ. Conform art. 1 din Legea nr.52/2003 , legea stabileste regulile procedurale
minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor
administratiei publice centrale si locale , alese si numite , precum si al altor institutii
publice care utilizeaza resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu
cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.

Legea are drept scop :

1. sa sporeasca gradul de responsabilitate a administratiei publice fata de


cetatean , ca beneficiar al deciziei administrative;
2. sa stimuleze participarea activa a cetatenilor in precesul de luare a deciziilor
administrative si in precesul de elaborare a actelor normative;
3. sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul administratiei publice

Conform art. 2 al aceluiasi act normativ, principiile care stau la baza prezente legi sunt
urmatoarele:

1. informarea in prealabil, din oficiu a persoanelor asupra problemelor de


interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei
publice centrale si locale, precum si asupra proiectelor de acte normative;
2. participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si in
procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

Conform art. 6(1) din O.G. nr.27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002, "autorităţile şi
instituţiile publice...sunt obligate să organizeze un compartiment distinct pentru relaţii cu
publicul, care să primească, să înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petiţiilor şi să
expedieze răspunsurile către petiţionari." Procedurile propriu-zise sunt detaliate în textul
actului normativ menţionat şi în legislaţia incidenţa.

Obiective şi strategie
Institutia prefectului din Cluj Napoca are urmatoarele obiective:
1. Asigurarea de servicii orientate către cetăţean, în calitate de beneficiar direct al
serviciilor publice,
2. Promovarea de valori, standarde şi bune practici în administraţie publică,
3. Utilizarea eficientă a resurselor în scopul creşterii calităţii actului adminstrativ
4. Simplificarea procedurilor administrative şi creşterea calităţii serviciilor pe care le
oferim
5. Menţinerea unui dialog activ cu partenerii din societatea civilă
6. Asigurarea transparenţei şi corectitudinii în privinţa furnizării informaţiilor
publice

Obiectivele institutiei:
-pe termen lung-deservirea cetatenilor;
-pe termen mediu-aplicarea prevederilor legale din administratia publica;
-pe termen scurt-realizarea de investitii pentru imbunatatirea vieti cetatenilor

Politici de resurse umane


Situaţia actuală a personalului din cadrul Prefecturii Cluj -Napoca are următoarea
configuraţie:
Număr total posturi: 141
- Posturi ocupate: 123
- Posturi vacante: 18
i. Număr angajaţi: 123, din care:
1. Funcţionari publici: 104
2. Personal contractual: 19
3. Angajaţi cu studii superioare de lungă durată – 84 (45
angajaţi cu studii postuniversitare)
4. Angajaţi cu studii medii – 39
Număr de angajaţi care au participat la cursuri de instruire şi formare profesională: 5
Număr de concursuri organizate pentru ocuparea posturilor vacante: 8
(7 posturi vacante)
Număr de funcţionari publici avansati în treaptă de salarizare: 16
În anul 2009 s-au organizat un număr de 8 concursuri pentru 7 posturi vacante şi
temporar vacante în urma cărora s-au făcut 3 angajări pe durată determinată .
Numărul funcţionarilor publici avansaţi în treaptă de salarizare este de 16,
numărul funcţionarilor publici promovaţi în grad superior este de 1 iar 1 funcţionar public
a fost promovat în clasa I . În anul 2009, un număr de 5 angajaţi au participat la cursuri
de instruire şi formare profesională .
Aparatul de specialitate al Instituţiei Prefectului judeţului Cluj este format dintr-
un număr total de 71 de posturi din care 61 funcţionari publici şi 10 posturi pentru
personal contractual .
În cadrul Structurii organizatorice şi funcţionale a Instituţiei Prefectului judeţului
Cluj, aparatul de specialitate este organizat în :
- 2 direcţii (Direcţia Dezvoltare Economică, Integrare Europeană, Conducerea
Serviciilor Publice Deconcentrate şi Direcţia Juridică, Verificarea Legalităţii Actelor,
Contencios Administrativ, Apostilă),
- 3 servicii ( Serviciul Financiar, Contabilitate, Resurse Umane şi Administrativ;
Serviciul Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională şi Serviciul pentru Urmărirea
Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu),
- 2 oficii prefecturale (Oficiul Prefectural Dej şi Oficiul Prefectural Turda).

In cursul anului 2009, numarul ordinilor emise de prefectul judetului Cluj se


prezinta dupa cum urmeaza:
Număr total de ordine: 467
• Ordine elaborate de Serviciul pentru Urmărirea Actelor cu Caracter
Reparatoriu – 167

• Ordine elaborate de Serviciul Financiar, Contabilitate, Resurse Umane şi


Administrativ – 136

• Ordine elaborate de Direcţia Dezvoltare Economică, Integrare Europeană,


Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate –63

• Ordine elaborate de Direcţia Juridică, Verificarea Legalităţii Actelor,


Contencios Administrativ, Apostilă – 53

• Ordine diverse -48

In perioada de 03.05.2010- 14.05.2010 mi-am efectuat practica la departamentul de


Integrare europeana si Cooperare Inernationala, departament care are urmatoarele
atributii:
I. Intensificarea informãrii/ comunicãrii pe teme europene prin actiuni precum:
. Întâlniri cu autorităţile publice locale cu privire la oportunităţile de finanţare prin
instrumentele structurale sau la alte teme de interes
. Furnizarea continuă de informaţii către autorităţile administraţiei publice locale prin
diferite mijloace: internet, telefon, fax, întălniri pe grupuri restrânse
. Editarea buletinului informativ Clujean European şi transmiterea acestuia către
administraţiile publice locale din judeţul Cluj
II. Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene de post-aderare şi
guvernamentale în judeţul Cluj
1. Furnizare de consultanţă în accesarea fondurilor pentru potenţialii beneficiari ai
programelor europene şi/sau guvernamentale
2. Organizarea de module/sesiuni de instruire adresate autorităţilor publice locale
din judeţ
3. . Seminar dezbatere „Importanţa planificării strategice locale în accesarea
fondurilor structurale”
4. Implementarea proiectelor pe Fondul de Modernizare, în calitate de partener
5. Instruirea personalului serviciului prin participarea la cursurile de perfecţionare
organizate pentru funcţionarii din administraţia publică.

III. Continuarea întăririi coeziunii Reţelei clujene a multiplicatorilor de informaţie


europeană
1. Participare activă în coordonarea activităţilor Reţelei clujene a multiplicatorilor
de informaţie europeană
2. Organizare şi participare în cadrul altelierelor de lucru ale Reţelei clujene
3. Actualizarea informaţiilor de pe site-ul Reţelei clujene a multiplicatorilor
(www.multiplicatoriclujeni.ro)
4. Încheierea de parteneriate cu multiplicatorii clujeni în vederea derulării unor
acţiuni comune de informare/ comunicare pe teme europene: târguri, seminarii,
dezbateri, etc.
CONCLUZII:

Am fost foarte incantata sa imi fac stagiul de practica in cadrul acestei institutii datorita
faptului ca m-am familiarizat cu specificul activiatii administratiei publice locale, am
acumulat mai multe cunostiinte despre ceea ce se face intr-o institutie, cum functioneaza
si mai ales am vazut cum se comporta functionarii publici din Institutia Prefectului
orasului Cluj-Napoca cu cetatenii.

S-ar putea să vă placă și