D~RUIM LUMIN~ {I IUBIRE

PENTRU VINDECAREA SUFLETULUI {I A TRUPULUI

BUCURE{TI - 2002
1

Foto coperta: Valeriu Popa [i Raluca Dumitrache Design coperta: Tipar: Tipografia Everest 2001 Culegere text: Spectrum Media & Advertising

Edi]ie Princeps Tiraj: 1200 exemplare

Toate drepturile rezervate Aceast` carte nu poate fi reprodus` sub nici o form`, par]ial sau total f`r` acceptul scris prealabil al d-lui Cezar Dumitrache - produc`tor exclusiv ISBN: 973-0-02851-6
2

MOTTO
„}ine]i minte! Tot ceea ce facem, de la gând, privire, gest, vorb`, fapt`, se \nregistreaz` undeva, \n finitul care ne \nconjoar`, [i când plec`m din via]` ne \ntâlnim cu noi, fiind direct r`spunz`tori pentru tot ce am f`cut.“ VALERIU POPA

3

4 .

MAI |NTÂI A FOST CUVÂNTUL 5 .

6 .

mi-e tare dor de tine.Veve)... Vreau s` fi fericit` acolo sus. Mi-e dor de tine Veve. Prin Voin]a Divin` \n ianuarie 2003.. o delicate]e [i o fine]e de excep]ie. o distinc]ie. fiin]` de o puritate moral`. A[a un dor cuvintele nu-l pot cuprinde . Fie cu voia Domnului ca dorul arz`tor din sufletul meu s` ia forma bucuriei [i armoniei . Sper din tot sufletul [i din toat` inima ca bunul Dumnezeu s` ne d`ruiasc` bucuria reântâlnirii.. Vreau s` fi pre]uit` pentru ceea ce e[ti.Cuvânt omagial Acest volum omagial este \nchinat celei ce a fost \n aceast` via]` lumina sufletului meu. {i mântuit` de suferin]` s` te \nal]i cât mai sus \n |mp`r`]ia Cerului. cum numai un spirit de \nalt` evolu]ie poate fi. Nu te voi putea uita niciodat`. Vreau s` fi iubit` [i ocrotit`. so]ia mea. CEZAR DUMITRACHE 7 . se \mpline[te un an de când Veve a devenit o „veveri]` de lumin`“ printre cei iubi]i de Dumnezeu. Vreau s` fi \nconjurat` de muzica celest` care-]i place. [i nici nu doresc s` te uit vreodat`. iar amintirea ta plin` de dragoste o voi purta cu mine \n ve[nicie. a bucuriei de a te [tii eliberat`. Raluca Dumitrache (Veveri]a .

C`ci numai Tu e[ti Unicul Creator [i Unicul Salvator. Amin. Al c`rui suflu dai. |n numele Sfintei Treimi. [i care reiei totul ce ai creat. 8 . |n planul corespunz`tor evolu]iei sale spirituale. Puternic` |n]elepciune.S` ne rug`m: Iubirea [i Lumina Divin` S` te \nconjoare ve[nic Veveri]` de Lumin`. Puterea Iubirii. Tu. {i ajut-o prin subalternii T`i. S` evolueze \nv`luit` de Lumina Ta Divin`. Coboar` mila Ta asupra lui Veveri]a-Veve. Amin. Spiritul |n]elepciunii.

Iubirea [i Lumina Divin` S`-i \nconjoare ve[nic. [i este un dar de lumin` [i iubire pe care ea ni-l face de acolo din \naltul Cerului. al`turi [i sub \ndrumarea marelui Spirit de Lumin` . a fost finan]at` integral din contul personal al celei ce a fost Raluca Dumitrache (Veveri]a-Veve). Amin. 9 .Valeriu Popa -.Cuvânt despre finan]are Aceast` carte omagial` scris` [i conceput` \n ideea de \ntrajutorare a semenilor.

10 .

de ce e armata. la sensul vie]ii. la liceu când diver[i colegi se \mboln`veau l` f`cea frec]ii (masaje) dup` care ei spuneau c` se simt foarte bine. exersat al tainelor naturii [i cu \ndemânare \n cuno[tin]e oculte. se orânduiau sub conducerea unui mare preot cunosc`tor. la na[terea Universului au c`p`tat noi r`spunsuri prin intermediul celui care a fost OMUL Valeriu Popa. prietenilor lui de joac` s` manânce dovleac spunându-le c` este pepene. |nc` un „de ce“. |n antichitate. |n anul II de facultate a luat cuno[tin]` cu o femeie . [i unde merge?“. cei dota]i cu o inteligen]` ascu]it` [i capacit`]i native. A fost un semen [i contemporan al nostru. n`scut pe 4 iunie 1924. care \n stare de trans` i-a spus: „A ! Cine a venit \n casa noastr`! Tu [tii sau vei [ti ce se \ntâmpl` cu mine \n anii care urmeaz`“. când zici cuvântul OM. ace[tia se instruiau \n locuri retrase \n mijlocul naturii practicând cu ri-gurozitate ritualuri de cur`]ire trupeasc` [i sufleteasc`. ace[tia mâncându-l cu nesa] chiar cu coaj` cu tot. Numai \n momentul \n care discipolul respectiv reu[ea s` comande sim]urile [i dorin]ele sale. \n aceast` faz`. La vârsta de 7 ani le d`dea copiilor. dotat cu cuno[tin]ele [tiin]ifice apar]inând tuturor domeniilor cercetate atunci [i posedând virtutea de a fi lucid. |n mijlocul materiei pip`ibile concrete \[i dezvoltau capacit`]ile prin care deslu[eau codurile [i semnalele trimise de lumea invizibil`. s` resping` influen]ele nefaste ale unor contacte sociale. {i-a fixat \n minte tot felul de „de ce“ .partea energetic` au \nceput s`-i preocupe tot din fraged` copil`rie. Zeci de ani. discipolul devenea el \nsu[i o „Lumin`“. |ntreb`rile privitoare la OM. a aflat de lucrarea „ Din tainele vie]ii [i ale 11 . jude]ul Dolj.CUVÂNT DESPRE VALERIU POPA |ntreb`rile nelini[titoare „de unde venim?. Mai târziu. Apoi pe la 23 de ani. |nc` din timpuri antice omul s-a aplecat plin de interes asupra tainelor lumii.uri \n c`ut`rile sale de mai târziu. A fost un copil care adesea \i \ncurca pe cei mari cu \ntreb`ri mai deosebite \nc` de la vârsta de 3-4 ani: „de ce e paznic la vie?.medium. cine este omul. cine suntem? [i \ncotro ne ducem“ n-au \ncetat s` str`bat` genera]iile una dup` alta. de unde vine. C`ut`rile pentru a doua parte a corpului uman .

medicina holistic`. c` totul este programat de cineva sau ceva pe care-l vom explica prin cunoa[tere \n anii ce vor urma. „Nu eu te vindec. tu te autovindeci. |ncrederea extraordinar` \n sine a fost \ntotdeauna o calitate a marilor personalit`]i.autor Scarlat Demetrescu. tu e[ti propriul t`u vindec`tor.Universului“ . A crezut \ntotdeauna c` menirea lui \n via]` era de a ajuta oamenii \n suferin]` [i o f`cea gratuit cu demnitate [i modestie. \n care erau relatate foarte multe r`spunsuri pe care oamenii de [tiin]` le-au c`utat din totdeauna. dac` faci mai mult decât \]i spun eu o s` câ[tigi. A[a c` : mingea e la tine.. |n ultima parte a vie]ii s-a ocupat de foarte multe [tiin]e adiacente vindec`rii naturiste [i spirituale. autenticitatea [i sinceritatea. Adrian P`unescu a fost singurul care a avut curajul s`-l ajute [i s`-i fac` publicitate \n revista al c`rui redactor-[ef era \n vremea respectiv`. Valeriu Popa a fost [i este \n noi [i pentru noi pentru a ne ghida. |n afar` de s`n`tate am mai \nv`]at de la dânsul s` pre]uim [i lucrurile misterioase pentru c` avea o curiozitate accentuat` pentru cercetarea [tiin]elor oculte. chiar [i pe cele nedetectate \nc`.“. i-au dat posibilitatea ca atât pe linie profesional` cât [i psihic s` se dezvolte putând \n]elege cu mai mult` u[urin]` multe fenomene a[a . o alimenta]ie \n armonie cu natura. nu sari groapa. Ne-a oferit un nou mod de via]`. Era un fel de senzor viu ce decodifica informa]iile din corpul pacientului. Nu avea nevoie de adulare pentru c` era adev`rul. dat afar` de unde lucra [i r`mas pe drumuri. Explica]iile date [tiin]ific unor fenomene necunoscute \nc`. telepatia. Via]a sa a fost mesajul s`u. eu doar te sf`tuiesc. Prezen]a sa printre noi a fost o binecuvântare. stabilirea diagnosticului pe baza modific`rilor din aura uman`. |nainte de aceea perioad` \ncepuse s` vindece boli pe care medicina le socotea incurabile chiar dac` a fost persecutat de regimul comunist. A ajuns s` intre \n corpul uman printr-o gândire inginereasc` plecând de la faptul c` la baza fiec`rui efect exist` [i o cauz`. 12 .zis „paranormale“. Dac` te faci c` faci. A f`cut parte din grupul intelectualilor care practicau medita]ia transcedental`. concluzionând astfel c` nimic nu este \ntâmpl`tor. le spunea mereu bolnavilor. ca de exemplu: \nv`]`tura despre reâncarnare.. [tiin]e esoterice din Tibet. Avea o precizie uimitoare \n a diagnostica orice maladie.

Aceasta l-a propulsat pe marele vindec`tor pe cele mai \nalte culmi. \n vindecarea spiritual`. chiar pe plan mondial. Va r`mâne ca un uria[ \n domeniu. ci doar aflase de la al]ii despre miraculoasele sale calit`]i de vindec`tor. Regret`m cu to]ii c` a murit \ntr-o perioad` \n care putea s` mai aduc` mari contribu]ii la [tiin]ele vindec`rii naturiste. SANDA {TEFAN 13 . Oferea ajutoare necondi]ionate atât prietenilor cât [i pacien]ilor pe care-i trata. Consider`m c` este de datoria noastr` moral`. cât [i asupra pacien]ilor [i mai presus decât atât. via]a noastr` ar fi mai bun`.s`n`tatea . putând s` spun` când a \nceput boala [i dac` are continuitate din reâncarn`rile precedente. la [tiin]ele esoterice care au luat un adev`rat avânt dup` anul 1989.Cerul l-a h`r`zit cu o energie colosal` care se putea observa atât \n influen]a pe care o exercita asupra interlocutorilor sau auditorilor. Stabilea diagnosticul pacien]ilor chiar [i de la distan]`. pentru cei ce sunt c`ut`tori pe acest drum. c` ne-a \nv`]at nutri]ia curat` [i c` ne-a \nv`]at ce are omul mai de pre] . A plecat dintre noi la 21 mai 1997 f`r` s`-[i vad` ]elul atins. mai u[oar`. de a face public tot ceea ce cunoa[tem pentru cei ce vor s` primeasc`. a celor care l-am cunoscut [i am reu[it s` \nv`]`m din [tiin]a sa. acela de l`sa \n urm` o [coal` plin` de toate \nv`]`turile sale.care se afl` \n mâinile fiec`ruia pentru c` dezechilibrele vin din propriul s`u interior. |i mul]umim marelui „OM“ c` ne-a \nv`]at s` tr`im \ntr-un echilibru firesc. mai bine spus \i sf`tuia [i consulta gratis. mai frumoas` [i mai plin` de iubire. Era \nzestrat cu o voin]` uria[` [i neobosit` [i \ntotdeauna \[i ducea lucrarea pân` la cap`t. Dac` am respecta toate \nv`]`turile dânsului. chiar [i asupra publicului care niciodat` nu-l v`zuse sau auzise.

partea aceasta vital`.„ Un copil când vine la via]` preia energia din spa]iu. ia energia din alimentele pe care mama la ingereaz`.pip`ibil [i bioenergetic . Autoaccidentat este un individ care datorit` nerespect`rii unor reguli. nu s` ne rug`m Divinit`]ii dup` ce am gre[it. Corpul fizic e format din mai multe elemente.„ O rug`ciune f`cut` pentru acele st`ri de boal` care sunt dobândite prin liberul arbitru f`r` s` respec]i Legea Divin`. iar de la mam` \n timpul nop]ii [i a[a. care [i-a luat \n programul lui boala respectiv` se apuc` de regim. acest corp uman este format din dou` elemente: fizic . o integreaz` \n materia care cre[te \n pântecul mamei. trebuie s` fii profund \n a te conecta cu Energia Universal`.„ |n fa]a mea vin dou` categorii de bolnavi: autoprogama]i [i autoaccidenta]i prin liberul arbitru. \ncet \ncet. omul este o crea]ie a Divinului. [i se reface. unul din ele fiind corpul vital. acelea nu ]i le poate ierta nimeni. dar fizicul nu poate s` s`l`[luiasc` singur [i s` se dezvolte f`r` cea de a doua parte psihic`.demonstrabil „mâine“ dup` ce [tiin]a \l va accepta.“ . se face c` face [i nu reu[e[te.„ Din punct de vedere chimic.“ . Conform Legii Divine. Corpul uman este cea mai perfect` ma[in` a acestei planete . \n timpul somnului iese din corp pentru a se \nc`rca \n vederea activit`]ii zilei de mâine.“ . trebuie s` ai tr`irea de conectare cu Energia Divin`. nu numai prin vorbe.Câteva cuvinte ale lui Valeriu Popa (extrase din \nregistr`ri video) . ia energie [i de la tat` \n timpul zilei. \mpreun` cu \ngerul \ntrup`tor construiesc corpul \n care va s`l`[lui via]a pe care o \ncepe pe aceast` planet`. Deci. Noi trebuie s` \nv`]`m s` ne rug`m Divinit`]ii s` ne ajute s` nu gre[im. a ajuns \n stare de dezechilibru. Ne \nc`rc`m energetic din alimentele consumate.“ . acelea pot fi ajutate. cele care ]i le-ai luat ca boal` [i ca s` \nve]i din gre[elile anterioare.„ S`n`tatea este cea mai perfect` meserie a acestei planete. \ns` elementele de importan]` deosebit` nu le putem lua decât din zona (corespunz`toare evolu]iei) \n care am fost \nainte de a veni la via]`.“ . face cei spun [i chiar mai mult decât \i spun. Meseria de 14 .„ Nu e suficient s` fii religios. Cel autoprogramat.

privire.“ .“ 15 . totul este programat.„ Medicul de mâine trebuie s` \nve]e atâta religie \nât s` [tie mai mult decât preotul. preotul trebuie s` \nve]e atâta medicin` \ncât s` [tie mai mult decât medicul.„ Nimic nu este \ntâmpl`tor.“ .„ De la gest.„ Boala \ncepe \n energetic cu mul]i ani \nainte [i se manifest` \n fizic. modul de dependen]` fa]` de ceva sau de cineva. gând.“ . ~sta e bagajul cu care pleci sus.“ .„ Din via]` nu r`mâi decât cu cuno[tin]ele [tiin]ifice acumulate din toate domeniile [i faptele de iubire moral`. se computerizeaz` [i dup` ce plec`m din via]` ne \ntâlnim cu noi. el trebuie s` vorbeasc` \n cadrul bisericii [i despre factorul s`n`tate. vorb`. va fi demonstrat mâine.“ . un cancer \ncepe cu 8 ani \nainte ca el s` apar` ca boal` fizic`.„ Spritismul [tiin]ific va lumina lumea. fapt` totul se \nregistreaz`. asta e toat` averea ta. de la nimeni altcineva.„ Prin credin]` [i [tiin]` trebuie s` ajungem la convingerea c` nu suntem independen]i ci dependen]i. de exemplu.“ .“ .s`n`tate n-o po]i \nv`]a decât de la natur`.

Sanda {tefan .Dan Abraham .Cuvânt de mul]umire Mul]umesc Creatorului pentru c` exist pe lâng` atâ]ia oameni minuna]i. Mul]umesc prietenilor de pe P`mânt. cât [i la oamenii de suflet -terapeu]ii autentici . pentru noua orientare a destinului meu. Veveri]a . [i doresc s`-i men]ionez aici: . un suflet atât de ginga[ [i pur.patronul „Tipografiei Everest 2001“ . Mul]umesc tuturor celor de sus. Amin.atât din capital` cât [i din \ntreaga ]ar`.autor . entit`]i benefice [i luminoase (Valeriu Popa.Spectrum Media & Advertising . echilibrat` fizic [i psihic.culegere text CEZAR DUMITRACHE Dumnezeu s`-i lumineze [i s`-i binecuvânteze pe to]i ace[tia. care au pus um`rul la editarea [i produc]ia acestei c`r]i. tuturor celor care cu mult` dragoste [i d`ruire ne-au fost al`turi [i au luptat \mpreun` cu noi atât cât a permis Programul Divin. s` tr`iasc` o via]` demn`. M` refer aici atât la colectivul medical de la Sec]ia Hematologie a Spitalului Fundeni. Mul]umesc Bunului Dumnezeu pentru cei 9 ani tr`]i al`turi de Veve. ajutând-o pe „veveri]a“ mea. Mul]umesc bunului meu prieten Ovidiu Harb`d`. Mul]umesc atât \n numele meu cât [i al Raluc`i.Veve [i al]ii) care ne-au inspirat [i ghidat cu voia Sfintei Treimi \n scrierea acestui volum. ocolind suferin]a cumplit` proprie unei asemenea boli necru]`toare. 16 .colectivul Tipografiei Everest 2001 care a participat la produc]ia acestui volum . lâng` care am \nva]at multe despre via]`.

s` duc` la relansarea acestui concept.Cuvânt \nainte (relansarea unui concept) Am editat aceast` carte [i o ofer gratuit pentru a-i omagia pe cea care a fost scumpa mea so]ie. Dar a[ dori s`-i \ntreb pe cei ce se f`lesc pe posturile de televiziune 17 . V`d adesea la televizor. Sigur exist` [i un fapt pozitiv \n aceste ac]iuni. De aceea. \ndrumându-le pa[ii c`tre vindecarea sufletului [i a trupului. Noi credem c` dreptul la via]` al oamenilor nu trebuie s` fie legat de condi]ia lor material`. dar numai \n prezen]a camerelor de luat vederi [i dac` se poate s` fie prezente toate televiziunile sunt [i mai mul]umi]i. \n sensul c` poate vizionând secven]ele respective. [i compatrio]ii no[tri cu o situa]ie material` bun` [i foarte bun` pe de alt` parte. aceast` carte se dore[te a fi [i un apel la \ntrajutorare c`tre medicii alopa]i [i vindec`torii autentici pe de o parte. a[a cum am gândit eu [i prietenii mei c` ar fi pe m`sura dorin]elor lor. d`ruind diverse (hran`. le vin [i altora idei de generozitate. concept propriu marelui Om Valeriu Popa. Raluca Dumitrache (Veve). f`r` nici un interes material. oameni politici de toate culorile care se deplaseaz` la diferite c`mine de copii sau de batrâni. televizoare color. juc`rii.). \n special \n campaniile electorale sau \n preajma lor. de compasiune. S` nu-i ignora]i pe cei afla]i \n suferin]` [i f`r` posibilit`]i. consulta]i gratuit cu mult` c`ldur` sufleteasc` [i compasiune pe cei bolnavi [i f`r` posibilit`]i. Dac` sunte]i \nst`ri]i. [i \n spiritul pentru care au tr`it ei aici pe p`mânt. Eu numesc aceast` atitudine \ntrajutorare \n stil politicianist. deoarece exist` mult` suferin]` [i s`r`cie \n jurul nostru [i mul]i oameni sunt nevoi]i s` renun]e la tratamente datorit` costurilor insuportabile pentru ei. Dac` sunte]i medici sau terapeu]i. etc. \mbr`c`minte etc). Credem cu toat` fiin]a c` cea mai bine primit` form` de omagiu este \ntr-ajutorarea semenilor. [i pe marea For]` de Lumin` Valeriu Popa. apleca]i-v` asupra celor nevoia[i din jurul dumneavoastr` [i oferi]i-le cele trebuincioase din inim` cu mult` dragoste (hran`. Sper`m c` apari]ia acestui volum.

Eu v` propun s` l`s`m la o parte orgoliile [i vanitatea [i pa[ii nostri s` urmeze calea credin]ei. dup` cum v` dicteaz` probabil propriul instinct. Nu avem preten]ia c` de]inem noi ADEV~RUL. R`mâne ca dumneavoastr` s` ne acorda]i credit sau nu. Pentru dân[ii exist` pe pia]` multe volume de specialitate valoroase. aceast` lectur` s`-i l`mureasc`. |n cazul \n care terapiile [i re]etele naturiste publicate aici. v` ve]i \ntâlni cu un limbaj popular. * Ne-am gândit \n acela[i timp [i la cei cu diferite afec]iuni care nu au g`sit rezolvarea (par]ial` sau total`) \n medicina alopat`. ca m`car \n parte. prin prisma experien]elor personale prin care am trecut. dezorienta]i. Sper`m. s-a scris cu sufletul curat. |i avem \n vedere aici pe cei care \ncep s`-[i pun` semne de \ntrebare despre via]` [i sunt poate. sau dori]i l`muriri suplimentare pute]i lua leg`tura cu doamna Sanda {tefan la telefon: 0745 153 875. S` ne \ndrept`m spre calea credin]ei este un al] ]el pe care sper`m s`-l ating` editarea acestui volum. * Subliniez faptul c` nu ne adres`m celor familiariza]i cu lumea spiritual`.cu tot felul de dona]ii ([i nu este vorba aici doar de oamenii politici): A]i fi la fel de genero[i f`r` publicitate?. s` ajute [i oamenii simpli. „Prin credin]` la [tiin]` [i prin [tiin]` la credin]`“ afirma marele Om Valeriu Popa. noi fiind de forma]ie tehnic`. * Lecturând paginile din cuprins. pentru care multe texte din aceast` carte pot p`rea puerile. Nu ne intereseaz` s` culegem eventuale laude vis-a-vis de un limbaj literar elevat pe care probabil nici nu-l posed`m. deoarece am dorit ca ceea ce am scris s` fie pe \n]elesul tuturor. dar vreau s` [ti]i c` tot ce s-a scris aici. Dânsa v` poate ajuta cu 18 . nu v` sunt foarte clare.

altele au fost publicate \n diverse c`r]i \ntr-o form` sau alta (noi nu ne asum`m paternitatea lor). mângâierea lor. care are rolul ei bine definit \n societate. Noi. Oricum indiferent ce crede]i acum despre cele scrise aici. * De ce titlul „D`ruim Lumin` [i Iubire“? Pentru c` Luminile Cerului ne transmit continuu aceast` lumin` [i iubire cu voia Sfintei Treimi. cu care am avut aici pe p`mânt leg`turi suflete[ti foarte apropiate. la rândul nostru trebuie s` trimitem tuturor [i celor dragi de sus [i semenilor no[tri de pe p`mânt continuu aceea[i Lumin` [i Iubire. le-a]i sim]it prezen]a benefic`. adic` esen]a Crea]iei. Faptul c` discut`m aici numai de tratamente. mare parte din ele apar]in lui Valeriu Popa. mesajele de \ndrumare [i avertizare \n vise etc. |n ceea ce prive[te terapiile [i regimurile naturiste. fiecare având propriul sistem decodificator. Meritul nostru este acela de a v` pune la dispozi]ie aceste informa]ii \n mod gratuit. via]a pe p`mânt va fi mult mai bun`. terapii [i re]ete naturiste. s` ne ajute s` dep`[im momentele grele din aceast` existen]` [i pentru a ne sprijini \n evolu]ia noastr` spiritual`. ca s` ne \nc`lzeasc` sufletele. Aceast` carte se vrea ea \ns`[i un mesaj de lumin` [i iubire. celelalte fiind culese din popor. |n special cei dragi nou`. CEZAR DUMITRACHE 19 . poate experien]ele ulterioare prin care ve]i trece v` vor determina s` ne lua]i \n considerare. Gândi]i-v` câ]i dintre dumneavoastr` nu a]i recep]ionat aceast` dragoste sub diverse forme. iar noi avem toat` stima pentru acei medici care \[i practic` meseria cu abnega]ie [i d`ruire. având o bogat` experien]` acumulat` al`turi de cel ce a fost marele Om Valeriu Popa. noi vom evolua mult pe plan spiritual [i ne vom vindeca suflete[te [i trupe[te. Dac` vom proceda astfel. \ncearc` cu permisiunea Divinit`]ii s` ne trimit` de sus aceast` Iubire [i Lumin` Divin`. [i care este acum un mare Spirit de Lumin`. noi v` rug`m s` l`sa]i o fereastr` deschis` spre viitor.sfaturi \n mod gratuit. nu \nseamn` c` neg`m medicina alopat`.

20 .

CUVINTE DE LUMIN~ 21 .

22 .

2. CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIE{TI 1. Sfin]easc`-se nemele T`u. 3. 23 . 9. A Tat`lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh. Precum \n cer a[a [i pe p`mânt. Precum [i noi iert`m gre[i]ilor no[tri Ci ne izb`v`[te de cel r`u. nici alt` asem`nare. D`-ne-o nou` ast`zi. Cinste[te pe tat`l t`u [i pe mama ta ca bine s`-]i fie [i mul]i ani s` tr`ie[ti pe p`mânt. S` nu ucizi. S` nu iei numele Domnului Dumnezeului t`u \n de[ert. s` nu ai al]i dumnezei afar` de Mine. 4. 10. S` nu fii desfrânat. S` nu ridici m`rturie mincinoas` \mpotriva aproapelui t`u. Acum [i puterea [i \n vecii vecilor Amin. C` a Ta este \mp`r`]ia [i puterea [i slava. TAT~L NOSTRU Tat`l nostru Carele e[ti \n Ceruri. Eu sunt Domnul Dumnezeul t`u. S` nu furi. Pâinea noastr` cea de toate zilele. Fac`-se voia Ta. 8. 5.S` nu pofte[ti nimic din ce este al aproapelui t`u. 6. Adu-]i aminte de ziua Domnului [i o cinste[te. pentru ca el s`[i realizeze natura divin` \n el \nsu[i [i s`-[i g`seasc` locul s`u exact \n Regatul lui Dumnezeu.IISUS HRISTOS Iisus Hristos a coborât \n lume acum 2000 de ani pentru a ajuta omul s`-[i transforme natura sa uman` \n natur` divin`. 7. S` nu-]i faci chip cioplit. nici s` te \nchini lor. {i ne iart` nou` gre[alele noastre. Vie \mp`r`]ia Ta.

nu l-a cunoscut pe Domnul. Dumnezeu r`mâne \n noi. dar dac` ne iubim unii pe al]ii. c`ci vor primi ce le-a promis Dumnezeu.“ „Fiul omului este Domn chiar [i al Sabatului. Cine r`mâne \n dragoste.“ „ Ferici]i cei persecuta]i. c`ci Dumnezeu \i va alina.“ „ Vei iubi pe aproapele t`u ca pe tine \nsu]i. r`mâne \n Dumnezeu. Profe]ii care au tr`it \naintea voastr` a[a au fost persecuta]i. Al lor va fi Regatul Cerurilor.CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI IISUS HRISTOS „ Omul nu poate tr`i numai cu pâine.“ „ Cel mai mare |mp`r`]ia Cerului este cel ce se umile[te [i devine ca acest copil. Fi]i ferici]i. [i spune tot felul de minciuni r`u-voitoare despre voi. el are nevoie de fiecare cuvânt pe care \l roste[te Dumnezeu.“ „ Nimeni nu l-a v`zut vreodat` pe Dumnezeu.“ „ Fi]i perfec]i precum Tat`l vostru Ceresc este.“ „ V-am f`cut cunoscut tot ce am \nv`]at de la Tat`l meu. c`ci r`splata v` a[teapt` \n Ceruri. c`ci Domnul este iubire“.“ „ Ferici]i cei ce plâng.“ 24 .“ „Fiul omului a venit s` caute [i s` mântuiasc` ce era pierdut. „Dumnezeu este dragoste.“ „ Ferici]i sunte]i când lumea v` insult` [i persecut`. fiindc` fac ce le cere Dumnezeu. fiindc` atunci voi m` urma]i pe Mine.“ „ Ferici]i cei umili.“ „Cine nu iube[te.

Iisus. n`scut \n 1926 \n sudul Indiei. Doamne! Ia-mi totul [i las`-m` s` fiu instrumentul t`u. Domnul se \ncarneaz` [i ia chip de om. A \nf`ptuit miracole [i continu` s` le fac` vindecând mul]i bolnavi.SRI SATHYA SAI BABA Sai Baba. cea a iubirii [i a p`cii. ca [i cenu[a divin` numit` „ vibhuti“ ce serve[te \n tratarea tuturor maladiilor. Doamne! Ia-mi mintea [i gândurile [i las`-le s` fie \n acord cu tine. Avatarul reprezint` \ncarnarea uman` a Divinit`]ii care posed` prin \ns`[i natura sa facult`]ile de omniprezen]`. |n hinduism. Preface]i aceast` iubire \n ajutor [i ajutorul \n rug`ciune.spune Sai Baba. Budha. Krishna. S` iubi]i tot mai mul]i oameni. Acest sfânt indian este o m`rturie vie a minunilor sale care trec dincolo de legile [tiin]ifice cunoscute [i sunt comparabile cu cele ale lui Iisus.“ „ Iubirea e Dumnezeu. „ De fiecare dat` când domne[te \n lume dezordinea. SANDA {TEFAN CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI SAI BABA „ Doamne! Ia-mi iubirea [i las-o s` curg` pe de-a-ntregul \n devo]iune c`tre tine. Mesajul lui Sai Baba este acela de unitate [i iubire \ntr-o lume sfâ[iat` de contradic]ii. Este un maestru divin al timpurilor noastre. astfel \ncât s` le arate oamenilor calea p`cii“ . iat` 25 . a[a cum au fost la vremea lor. El s-a \ntors pentru \n`l]area spiritual` a omenirii. Dumnezeu se manifest` acolo unde e Iubire. cu tot mai mult` for]`. Doamne! Ia-mi mâinile [i las`-le s` munceasc` f`r` \ncetare penru tine. ci pentru a sluji omenirea \ntreag` prop`v`duind o religie unic`. materializând diverse obiecte. iar Dumnezeu e iubire. omnipoten]` [i atot[tiin]`. este recunoscut de milioane de persoane din \ntreaga lume ca Avatar. ajutându-i pe s`rmani. Sai Baba n-a venit s` r`spund` intereselor unei comunit`]i sau unei religii anume.

disciplina spiritual` cea mai \nalt`.“ „ S` nu a[tepta]i nimic \n schimb de la cei pe care-i iubi]i. prin moarte [i na[tere. ci \n a-]i place ceea ce trebuie s` faci.“ „ AUM-ul lui OM reprezint` principiul OM TAT SAT adic` Acesta este Adev`rul. onest.“ „ Eu predic numai o singur` religie.“ 26 . El este mul]umit numai de practica efectiv`. astfel Divinitatea din voi se va putea exprima \n toat` plenitudinea sa. de str`dania autentic`. Datoria omului este s`-I ofere iubirea [i s`-L sl`veasc` manifestând aceast` iubire cum poate mai bine. El n-are dorin]e. Eco-ul chem`rii Divine din cavitatea inimii. Eu sunt Adev`rul [i Adev`rul este Unul. Sunetul OM este mereu prezenta voce interioar`.“ „ Religia [i disciplina spiritual` sunt esen]iale pentru perfec]iunea uman` [i realizarea de c`tre fiin]a omeneasc` a celui mai \nalt ideal al s`u. atunci când faci un pas c`tre El.“ „ Adev`rat` fericire \nseamn` s` te \ncredin]ezi voin]ei supreme.“ „ Dumnezeu de]ine exclusivitatea \n guvernarea cosmosului. de lupta neobosit` de a-]i cur`]a mintea. zi [i noapte. care singur` este capabile s` reuneasc` rasa uman` \ntr-o fraternitate a omului aflat` sub paternitatea lui Dumnezeu. este o c`l`torie continu`. Asculta]i-l.“ „ |nv`]a]i Iubirea Univesal`.“ „ Aminte[te-]i c` te apropii de Dumnezeu cu fiecare pas f`cut. printre lacrimi [i zâmbete. face zece pa[i c`tre tine. iar ochiul interior s` v` arate Divinitatea din voi [i din Crea]ie.“ „ Nu poate exista fericirea adev`rat` f`r` credin]` [i devo]iune. Religia este una \n UNITATE.“ „ Drumul c`tre fericire nu se afl` \n a face ce \]i place.“ „ Dumnezeu nu va fi mi[cat de comentariile filozofice stricte. [i c` Dumnezeu. prin morminte [i pântece.“ „ Ochii fizici trebuie s` v` arate slava lui Dumnezeu. sim]i]i fiorii s`i.“ „ Controlul sim]urilor este devo]iunea adev`rat`.“ „ |n]elepciunea poate salva \ntreaga omenire [i fiecare fapt` a noastr` trebuie s` izvorasc` din \n]elepciune. prin v`i [i de[erturi.“ „ Fericirea acestei lumi va fi garantat` atunci când armonia [i \n]elegerea vor cobor\ \ntre oameni.“ „ Sunetul unei mantre este la fel de valoros ca [i \n]elesul s`u. a iubirii pentru to]i. Lupta trebuie s` fie alert` [i activ` pân` ce ]elul este atins. Nu exist` oprire \n acest pelerinaj. de efortul sincer.

devenind o lume organizat`. La fel se \ntâmpl` [i cu fiin]a uman`. cea mai mic` tulburare ce va interveni \n via]a ei. dându-ne posibilitatea s` cuno[tem adev`rurile cele mai sublime pe care religiile [i filozofiile le-au ]inut prea mult timp ascunse explicându-ne astfel existen]a noastr` pe acest p`mânt conform marilor legi ale lumii divine. \nseamn` c` g`se[ti un punct de echilibru stabil.“ „ Acela care \ncearc` s` scape de eforturi [i de greut`]i va \ntâlni obligatoriu dificult`]i mult mai mari. SANDA {TEFAN CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI OMRAAM „ Când o fiin]` reu[e[te s` \l pun` pe Dumnezeu pe primul loc. abnega]ie. o va putea dezechilibra. lumin` [i puritate. ea va r`mâne solid` [i rezistent`. \l pute]i face s` se mi[te \n toate sensurile. Atât timp cât nu [i-a stabilit un punct de sprijin \n Dumnezeu. sub aceea[i denumire. iubirea sa \n Creator. via]a devenind universal`. ea va suferi mari transform`ri interioare. |n noua sa filozofie nu exist` decât iubire.OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV Filozof [i pedagog francez de origine bulgar`. altfel cea de a doua situa]ie va fi mult mai rea decât prima. credin]a. orice sar \ntâmpla. deasupra tuturor dorin]elor [i intereselor personale. dup` ce a \nv`]at. precum [i \n alte societ`]i din \ntreaga lume. maestrul Omraam Mikhael Aivanhov (1900-1986) ne propune o nou` religie: solar` [i universal`. |nv`]`mântul s`u se aplic` \n „Fraternitatea Alb` Universal`“ pe care a \nfiin]at-o \n Fran]a. \ncrederea.“ „ Primele cuvinte pe care trebuie s` le ave]i pe buze diminea]a la 27 . el trebuie s` \ncerce s` le rezolve. nemaiexistând frontiere [i r`zboaie. s` \[i pun` toate speran]ele. pentru c` el va reveni mereu la pozi]ia de echilibru. nemaiexistând separ`ri \ntre oameni. Când a[ezi Divinitatea pe culmea fiin]ei tale. Când un obiect este foarte bine fixat. |n loc s` \ncerce s` scape de probleme. Dar. Aceast` \n]elegere privind des`vâr[irea omului va penetra pu]in câte pu]in spiritele.

este \n realitate un contact cu o for]`. Lumin`.“ „ Iubirea de Dumnezeu rezolv` toate problemele. pedepse.“ „ Cuvintele sunt puternice.“ 28 . ura lor. Când v` sim]i]i \n \ntuneric.“ „ Pentru a v` ap`ra de du[manii vo[tri.“ „ Somnul se transform` \ntr-un act sacru atunci când te culci cu inten]ia s` studiezi \n cealalt` lume. totul se va lumina. pronun]a]i cuvintele: |n]elepciune. va \ncepe s` v` distrug`. mai sublim : pe Dumnezeu |nsu[i. cu o entitate care apar]ine unei lumi superioare.. astfel ca toate faptele mele s` fie \ntru slava Ta [i \n numele T`u. aura voastr` se destram` [i prin aceste por]iuni destr`mate se stabile[te o comunicare cu tot ceea ce este negativ. acest cuvânt rezum`. condenseaz` tot ceea ce este mai pur. nici cum s` le pronun]`m corect.. |n acel moment. distrug`tor \n ei. Atunci când lucreaz` f`r` lumin`. [i astfel ve]i primi toate r`ut`]ile lor. toate \ncerc`rile pe care trebuie s` le suporte sunt corec]ii.“ „ Dac` arunca]i priviri rele... mai puternic. \ncerc`rile apar pentru a-l \mpinge spre perfec]iune. pentru c` mi-ai d`ruit via]a [i s`n`tatea. ca [i cum a]i fi c`zut \ntr-o pr`pastie. proiecta]i o for]` care \ncepe s` lucreze f`r` [tirea voastr` [i care se va \ntoarce \ntr-o zi \mpotriva voastr`. Dac` \i detesta]i. cu o inteligen]`.trezire trebuie s` fie: .“ „ Lumina . fiindc` acolo prime[te adev`rata Ini]iere.|]i mul]umesc }ie Doamne.“ „ Când omul lucreaz` pentru slava lui Dumnezeu.“ „ Ura creeaz` leg`turi la fel de strânse ca [i iubirea. care o dat` declan[at` \n voi. Umple-mi inima de iubire [i d`-mi for]a s` \ndeplinesc voin]a Ta. iubi]i-i.“ „Ceea ce numim \mp`r`]ie. \i dispre]ui]i sau \i urâ]i. mai frumos. pân` când ele vor vibra [i vor c`uta s` p`trund` \n toate celulele corpului vostru. dar noi nu [tim cum s` le folosim..

SANDA {TEFAN CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI VALERIU POPA „ Iertarea este calea spre adev`rata s`n`tate [i fericire. to]i cei care l-au cunoscut au crezut [i cred \n miracolul terapiei naturiste. Valeriu Popa. fugim de noi.bolnavi f`r` alte [anse pe calea medical` alopat` .“ „ Esen]a fiin]ei noastre este dragostea universal` necondi]ionat`. Primind sfaturile lui. Om de \nalt` moralitate [i spiritualitate. r`ul pe care-l faci azi \l prime[ti mâine. Datorit` generosului.VALERIU POPA Valeriu Popa (1924-1997) a fost [i r`mâne marele vindec`tor al României.“ „ Binele de azi este binele de mâine.“ „ Ori de câte ori oamenii tulbur` echilibrul natural. trebuie s` \nve]e omenirea instictoterapia. |nv`]a oamenii s`-[i poarte singuri de grij` \ntrun mod simplu [i corect. un deschiz`tor de [coal` [i drum \n domeniul naturismului [i bioenergeticii \n ]ara noastr`. tr`iesc ast`zi mii de „fo[ti pacien]i“ [i se bucur` de via]`. atrag asupra lor 29 . prin ea trec toate formele emanate de la natur` pentru a c`p`ta evolu]ie. oferea ajutorul necondi]ionat [i gratuit.“ „ Gândul e for]`. A fost promotorul c`l`uzirii pa[ilor no[tri prin labirintul unei practici naturiste pu]in cunoscute la noi [i mai pu]in acceptat` de lumea medical`. dac` ai emis un gând [i nu ai dreptate se \ntoarce contra ta cu dubl` intestitate.“ „ }ine minte omule: ce emi]i. Dotat cu capacit`]i enorme de vindecare. s`-[i reconstruiasc` s`n`tatea prin propriile for]e. neobositului [i marelui iubitor de oameni.“ „ Via]a este cea mai dur` [coal` a acestei planete. mii de oameni . aia atragi.s-au autovindecat.“ „ Fugind de natur`.“ „ Dac` medicina de mâine vrea s` fie medicina viitorului.

erau de fapt p`cate.“ „ Orice boal` sau moarte prematur` \nainte de 111 ani constituie accidente datorate infrac]iunii de nerespectare a regulilor naturale ale vie]ii. nu o face f`r` interes. rostindu-le [i \n cadrul unor conferin]e. vorbind despre p`cat [i gre[eal`. Noi. am f`cut traducerea din greac`. iar Matei a scris evanghelia \n limba aramaic`. cum e [i firesc. Apoi Luca. românii. ?” Pentru a r`spunde la aceast` \ntrebare. iar \n termeni religio[i este un p`cat. cerând \n acela[i timp [i sfatul preo]ilor. Valeriu Popa a sesizat c` p`catul este f`cut cu bun` [tiin]`. O problem` care l-a fr`mântat mult` vreme a fost \n leg`tur` cu fraza: “ . binele sau r`ul?” Bineân]eles c` oamenii r`spundeau. Aceste formul`ri.consecin]e de la nefaste pân` la dezastruoase. ]ine minte c` oricine vine din afar` s` te ajute. cum pot eu s` acuz \n rug`ciune Divinitatea c` m` duce \n ispit`. pre] de câ]iva ani a studiat traducerile rug`ciunii “Tat`l nostru” [i din alte limbi. La acest r`spuns Valeriu Popa punea o \ntrebare care \]i t`ia r`suflarea:”{i atunci.) unde nu apare enun]ul c` Divinitatea duce \n ispit`. cele f`cute f`r` de voie. c`ci cele f`cute cu voie.“ *** Analizând fiecare fraz` din rug`ciunea de capatâi Tat`l Nostru. nu se iart`. dac` exi[ti cu adev`rat. Valeriu Popa le considera mai adecvate. ci ca pe 30 .. adic` cu bun` [tiin]`. sensul acestei fraze este:”{i ne ajut` s` nu c`dem \n ispit`” sau “{i nu ne l`sa s` c`dem \n ispit`”.{i nu ne duce pe noi \n ispit`”. vindecarea o face doar Divinitatea.“ „ Eu nu vindec. dar nu ca pe un adev`r absolut. Dânsul se \ntreba [i \i \ntreba pe cei care ascultau:”Cine ne duce \n ispit`. Astfel. El se isp`[e[te. De aceea sim]ea nevoia s` sublinieze c` se iart` gre[elile.“ „ Drag` române.“ „ Boala este o \nc`lcare a legilor Naturii. c` r`ul ne duce \n ispit`.. Marcu [i Ioan au scris evangheliile \n limba greac`. De fapt rug`ciunea a fost spus` de Isus \n limba aramaic`.dar [i alte ]`ri europene au traduceri ale rug`ciunii (\n francez` de ex.

care sunt entit`]i benefice de lumin` (\n limbaj popular oamenii \i numesc \ngeri) [i au misiunea de la Sfânta Treime s` ne aib` \n grij` [i paz` [i s` ne sus]in` \n realizarea programului divin cu care am venit \n aceast` via]`. sfin]easc`-se numele T`u. |n aceste idei. dânsul a formulat rug`ciunea “Tat`l nostru” astfel: Tat`l nostru. C` numai Tu e[ti Unicul Creator [i Unicul Salvator. Amin. vie \mp`r`]ia Ta. Pentru c` sublinia deseori Valeriu Popa. Când cei \nseta]i de cunoa[tere \l \ntrebau : Cum \i ajut` Dumnezeu pe oameni? Valeriu Popa le explica: Creatorul ne ajut` prin intermediul subalternilor s`i.o ipotez` desprins` din preocup`rile sale. Care e[ti \n ceruri. {i ne izb`ve[te de cel r`u. fac`-se voia Ta. OVIDIU HARB~D~ CEZAR DUMITRACHE 31 . Pâinea noastr` cea de toate zilele d`-ne-o nou` ast`zi. [i ne iart` nou` gre[elile noastre cele f`cute f`r` de voie. {i ne ajut` prin subalternii T`i s` nu c`dem \n ispit` prin liberul arbitru fa]` de programul dat sau autoprogramul luat când am revenit la o nou` via]`. omul când vine la via]` este \nzestrat de Dumnezeu cu un program divin care \i este dat (dac` este spirit mai evoluat [i-l alege singur cu acceptul Sfintei Treimi acesta fiind autoprogram) [i cu liber arbitru. precum [i noi iert`m gre[i]ilor no[tri. precum \n cer a[a [i pe p`mânt. Prin liberul arbitru de care dispune \nc`lcând legile divine omul se poate abate de la programul dat (sau autoprogramul luat ) c`zând \n gre[eal`.

32 .

Excep]ie fac bolile karmice. prin gândirea noastr` putem genera o for]` benefic` nou` sau o for]` negativ` ce va ac]iona \n detrimentul nostru. din nefericire.C` vrem noi s` credem sau nu. a[a numitele boli autoprogramate (tot de la Valeriu Popa citire). aceste defec]iuni de gândire formeaz` a[a numita gândire negativ`. gest. ne \ntâlnim cu noi. privire. vorb`. parcurgându-le se va \nfiripa m`car un \ndemn la medita]ie pe aceast` tem` pentru unii dintre cititori. iar consecin]ele pot fi fapte reprobabile dintre cele mai periculoase pentru lumea \nconjur`toare. o pic`tur` de lumin` \n universul cunoa[terii dumneavoastr`. care sunt nevindecabile indiferent de calea pe care o alegem. care pe lâng` faptul c` matematic creeaz` dizarmonie \n Univers. [i suntem direct r`spunz`tori pentru c` mâine ne \ntâlnim cu noi“ spunea marele Om Valeriu Popa. Se \ntâmpl` \ns`. Da. la care concur` [i lipsa de credin]` (cel pu]in \n plan con[tient) la unii dintre noi. c` ne place sau nu ne place. Deoarece modul de gândire pozitiv este vital pentru o via]` plin` de armonie [i s`n`tate. unele din ne[tiin]`. [i este mult mai grav s` gândim \n mod premeditat cu rea inten]ie. „Gândul este o mare for]`“. *** 33 .Poate. s` aduc.PLEDOARIE PENTRU GÂNDIREA POZITIV~ „De la gând. dup` ce plec`m din aceast` via]`. adic` vom fi judeca]i pentru tot ceea ce am tr`it aici pe p`mânt [i bine [i r`u. dar numai cu condi]ia obligatorie ca persoana \n cauz` s`-[i schimbe radical modul de gândire. sper eu. ne poate conduce \n multe cazuri la boal`. dar aici intr`m \ntr-o zon` delicat` pe care nu ne-am propus s` o atingem acum (poate \ntr-o apari]ie viitoare). iar \n unele situa]ii chiar la o boal` grav`. |n ziua de azi. fapt`. aceasta este realitatea: totul pleac` de la gând. facem multe gre[eli de gândire. au afirmat [i afirm` to]i oamenii lumina]i de pe acest p`mânt. {i \ntr-un caz [i \n cel`lalt.Sunt a[a numitele boli prin autoaccidentare ( de la Valeriu Popa citire) care pot fi vindecate chiar dintr-o form` mai grav` (la formele foarte grave [ansele sunt de 10-15%) cu tratament sau terapii [i regimuri adecvate. implicit modul de via]`. Realmente. totul se \nregistreaz` [i se computerizeaz` undeva \n finit. mi-am permis prin cele câteva paragrafe ce urmeaz`.

Este \ntradev`r foarte dificil s`-]i controlezi permanent gândirea. cu efort. ni le atragem [i prin lipsa de gratitudine. Profit`m de semenii no[tri dup` care uit`m de ajutorul primit \n diferite momente ale vie]ii. s` ne bucur`m de tot ceea ce ne \nconjoar`. Ce semnific` aceasta? |nseamn` s` fim ferici]i c` tr`im. c` exist`m.Ca o idee general` \ncerca]i permanent s` gândi]i pozitiv. nici so]ia iubit`. ma[ina. a dorin]ei de \navu]ire cu orice pre]. o mare lips` de recuno[tin]` fa]` de Cel ce ne-a creat.Nici copilul pe care-l adora]i. De fapt recuno[tin]a scade direct propor]ional cu l`comia noastr` atunci când suntem subjuga]i interesului material. s` atingem o lini[te [i o pace interioar` pe care vicisitudinile vie]ii s` nu o poat` clinti. etc. nici pasiunea dumneavoastr`. Constat cu durere c` recuno[tin]a este pas`re rar` \n ziua de azi. 34 . putem emite din ce \n ce mai multe gânduri pozitive. {i mul]i sau \ntrebat de ce? Pentru c` lipsa de recuno[tin]` fa]` de Cel de Sus se pl`te[te foarte scump. care \ntr-o zi \i vor lovi pe cei vinova]i. toat` dragostea lor era \nchinat` acestui copil [i \ntrun moment nea[teptat copilul cel divinizat s-a \mboln`vit grav sau a suferit un accident \n care a plecat dintre noi pentru totdeauna. Ne apar câteodat` fel de fel de ghinioane [i credem noi c` vin din senin. Nici vorb`. nici p`rin]ii minuna]i . nici casa. s` iubim Crea]ia [i implicit pe cei din jurul nostru. Cum? Prin conectare permanent` la Cel de Sus. dar progresiv muncind cu noi. semnific` o eroare fundamental` existen]ial`. s` fim optimi[ti. ne d` [i ne va da . iar lipsa de gratitudine este aspru sanc]ionat`. pentru c` f`r` El nu ne-am fi n`scut. A pune pe primul plan altceva \naintea Domnului. Poate c` a]i auzit de situa]ii de genul \n care o familie avea un copil foarte reu[it. s` mul]umim Divinit`]ii pentru ce ne-a dat. chiar [i pe cei ce ne-au gre[it.S` [ti]i c` legile Divine func]ioneaz` perfect. *** Nu pune]i nimic [i pe nimeni mai presus de Dumnezeu. pentru c` sup`rarea celui nedrept`]it dac` este corect motivat` ia diverse forme energetice.

au obliga]ia s` \mpart` totul cu cei care au posibilit`]i mai reduse \n a[a fel \ncât s` dispar` diferen]ele. care ne va ajuta \n desf`[urarea activit`]ilor cotidiene.Vom acumula \n acela[i timp o energie extrem de puternic` [i pre]ioas`. d`-mi Doamne cas`. pentru c` ne conect`m \n acel moment la cea mai pur` [i mai \nalt` form` de energie care ne va lumina calea. Dar citi]i-l cu inima deschis`. d`-mi Doamne noroc \n dragoste. citi]i \n mod repetat capitolul CUVINTE DE LUMIN~. \n lini[te. prin multitudinea lor. Dac` vre]i s` v` convinge]i. Prea mul]i oameni [i prea des folosesc rug`ciunea ca s` cear`: „D`-mi Doamne s`n`tate. C` tot am vorbit \n acest paragraf de ceea ce primim de Sus.Pentru c` totul se pl`te[te. rug`ciunile sincere de mul]umire sunt cel mai bine primite de Cer. decât s` intoxice v`zduhul [i s`-i indispun` pe Cei de Sus. *** Este foarte benefic ca \n discu]iile purtate s` amintim numele Domnului cu recuno[tin]`. ma[in` etc. |n schimb. 35 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Aceste rug`ciuni de cerere nu fac. c`utând s` v` concentra]i cât mai bine astfel \ncât acele cuvinte s` v` p`trund` toat` fiin]a. când mul]umim oameni buni? Oare Dumnezeu e dator s` ne dea \n continuu de toate. aici pe P`mânt. func]ie de destinul pe care-l avem de parcurs \n aceast` via]`. sunt semeni de-ai no[tri care au impresia c` (aici lucreaz` invidia. probabil) dac` unii au primit mai mult prin bun`voin]a Celui de Sus. cu mult` dragoste.“ ajungând pân` la cereri hilare („d`-mi Doamne noroc s` câ[tig la Loto“) etc. *** Rug`ciunea cea mai drag` lui Dumnezeu este rug`ciunea de mul]umire. [i noi nu avem nici m`car obliga]ia moral` [i bunul sim] s` mul]umim? Recuno[tin]a noastr` unde e? Oricum degeaba cerem noi câte \n lun` [i \n stele. Dar de mul]umit pentru ce am primit [i ce primim. Efectul acestei lecturi de lumin` v` las s`-l constata]i dumneavoastr`. c` Bunul Dumnezeu tot ce va considera c` avem nevoie ne va da.

Alerg`m dup` bani. pân` când nu ne \mboln`vim nu apreciem s`n`tatea la justa ei valoare. bolnavi). care se sinucid \n mod incon[tient. vrem s` acumul`m cât mai 36 . Suferin]a spiritului celui care \[i abandoneaz` \n mod voit corpul fizic pe P`mânt \nainte de a-[i \ndeplini destinul trasat de Sfânta Treime este maxim`. ]ine]i minte: „Sinuciderea este cel mai mare p`cat posibil pe care pute]i s`-l face]i pe acest P`mânt“. f`r` discern`mânt. *** Mul]umi]i Domnului pentru c` sunte]i s`n`tos.8 ore/zi pl`tit. \nva]` permanent ca s` acumuleze noi cuno[tin]e [i preiau responsabilit`]i ce presupun un consum nervos ridicat. Nu se poate a[a ceva [i n-ar fi drept. Nu putem [ti noi ce merite a avut fiecare \nainte de a cobor\ pe P`mânt sau cât a muncit fiecare aici. Fiecare trebuie s` ne mul]umim cu ceea ce avem. Din p`cate mul]i dintre noi. Sunt situa]ii \n care din nemul]umire se nasc gânduri de sinucidere. acesta fiind darul cel mai de pre] pe care-l au oamenii pe p`mânt. dar posibil). \n consecin]` tot „u[or“ [i vor s` aib` posibilit`]ile celor ce trudesc de diminea]` pân` sear`. Sunt unii care din comoditate accept` un servici u[or 4 . ci spirite evoluate).Nimic mai fals. \n aceast` via]` (\n cazul \n care a acumulat o avere din munc` cinstit` f`r` s` \n[ele sau s` calce pe „cadavrele altora“. Pentru c` pedepsele dictate de Cer pentru acest gest sunt cele mai aspre. poate conduce la boal`. b`trâni. s`-i mul]umim Domnului pentru ce ne-a dat [i dac` dorim mai mult nu avem decât s` muncim mai mult. *** Nemul]umirea creeaz` \n organism o stare energetic` negativ` [i dac` aceast` atitudine vis-a-vis de via]` se perpetueaz`. Cât despre sinucidere (nu o spun eu. Doar c` ne gândim la sinucidere [i comitem un mare p`cat. Excep]ie fac bolnavii mintali. Obliga]ia noastr` moral` este s`-i sprijinim numai pe cei ce nu dispun de venituri suficiente [i n-au nici posibilitatea de a munci (copii. Fiec`ruia i se d` dup` ceea ce merit` [i nu avem noi dreptul s` judec`m [i s` analiz`m. ceea ce este dificil.6 .

\nceput de ulcer. oboseal` accentuat` atât la efort fizic cât [i intelectual. Indiferent de motiva]ia excesului de activiate. f`r` s` ne odihnim suficient.multe bunuri materiale. adic` po]i s` faci como]ie cerebral`. de spate. A[a c` ar trebui s` ne bucure mult atunci când organismul nostru inteligent ne aten]ioneaz` din timp asupra unui mod de via]` gre[it. ei pun activitatea preferat` pe primul plan \naintea Creatorului [i nu-i intereseaz` nimic altceva. suprasolicitându-ne propriul organism. consider`m aceste avertismente ni[te \ntâmpl`ri bizare [i ne limit`m doar la a lua ni[te medicamente. {i atunci ai impresia c` e[ti foarte puternic [i rezistent iar dup` ani de zile de supraefort cazi „din picioare“ cum se spune. Dorin]a exagerat` de afirmare generat` poate de un nivel de orgoliu ridicat. din egoism. din nefericire. foarte pu]ini sunt cei care ]in cont de avertismentele date de propriul organism (atunci când acestea apar). De regul`. Aceast` clasificare nu are nici o leg`tur` cu preg`tirea intelectual` a individului. \n unele cazuri nu fac decât s` elimine efectul ce se manifest` fizic (de regul` 37 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Dar. s` facem avere. Sunt [i cazuri \n care nu neap`rat motiva]ia material` st` la baza distrugerii s`n`t`]ii. crezând (grav` eroare) c` nimic nu ni se poate \ntâmpla. aciditate crescut` \n organism ce duce la colite. el are ni[te limite pe care noi le dep`[im cu non[alan]`. ame]eli. lucrând \n condi]ii de stres. Practic. dureri de inim`. Po]i fi doctor docent \n mai multe domenii [i s` ai un organism primitiv. Uit`m c` organismul nostru nu este f`cut din fier beton. pot face infarct etc. la contact`ri de r`celi [i gripe ce se succed nepermis de frecvent. dar de multe ori este prea târziu. nu ne gândim care este cauza lor adev`rat` (ea se afl` \n modul nostru de gândire care comand` modul de via]`). scaun dereglat. Abia acum abordezi o gândire corect`. insomnii. cu o alimenta]ie haotic`. c` pe lumea cealalt` nu avem cum s` lu`m cu noi nici un bun material. vine o zi când inevitabilul se produce [i ne pr`bu[im. conduce la acela[i rezultat. parez` sau ajungi direct la o boal` grav`. c` dac` ajungi neputincios \i afectezi [i pe cei din familie (care poate te-au avertizat \n repetate rânduri s` te potole[ti). {i atunci. ci numai al]ii se pot \mboln`vi. de bil`. Aici trebuie precizat c` exist` organisme umane primitive (pu]in evoluate) [i organisme umane inteligente (evoluate). etc. infarct. Acestea. Semnalele pot fi sub forma unor banale dureri de cap care se tot repet`. trecem mult prea u[or peste aceste semnale. cei \n cauz` realizeaz` c` f`r` s`n`tate nu-]i folose[te la nimic averea.

durerea). dar cauza simptomelor r`mâne nerezolvat`. nu s` trat`m durerea \n sine. abuzul de antibiotice (unele sunt la ora actual` foarte puternice). Altfel.). s` recurg` imediat la medicamente. conducând de multe ori la boli grave. pe care o trat`m cu toat` seriozitatea conform protocului indicat de specialist. apel`m la un medic alopat sau terapeut pentru a depista cauza durerii. De asemenea. Trebuie s` \n]elegem c` adev`rata vindecare o \nf`ptuim prin schimbarea modului nostru de gândire [i de ac]iune. datorit` compu[ilor chimici. Sigur c` este mult mai dificil s` tratezi originea afec]iunii decât s` iei o pilul`. eliminând o parte a r`ului din el (guturaiul. [i datorit` publicit`]ii agresive. dar [i rezultatele sunt pe m`sura implic`rii noastre. printr-o voin]` de fier. [i gre[eala este numai a noastr`. Este o metod` superficial` prin care c`ut`m rezolvarea problemelor printr-un sprijin din exteriorul nostru (pilula minune). medicamentele de sintez` produc uneori \n plus [i efecte secundare nedorite ce pot afecta unele organe. Dac` nu ne d`m seama. ne lini[tim [i analiz`m care este cauza care a putut genera anomalia. Oprind brutal aceast` ac]iune de 38 . când ajungem acas`. Din p`cate. Lu`m pilula ca s` ne putem desf`[ura \n bune condi]ii activitatea impus`. organismul nostru vrea s`-[i fac` cur`]enie \n propria ograd`. orice stare de disconfort. punând mare accent pe latura preventiv`. dar apoi. Faptul c` durerea ne trece cu pilule. prin r`ceal`. mul]i dintre noi s-au obi[nuit ca pentru orice afec]iune. pentru c` n-am rezolvat fondul problemei. are o cauz` ce o declan[eaz` [i aici trebuie intervenit. ne am`gim [i ne min]im singuri. Care este situa]ia \n care merit` s` lu`m un medicament ? S` zicem c` ne doare capul [i trebuie s` particip`m la un simpozion la care ]inem o prelegere. Medicii [i vindec`torii ar trebui s`-[i concentreze eforturile \n primul rând pentru a ne \nv`]a cum s` tr`im ca s` nu ne \mboln`vim. expectorarea mucozit`]ilor prin tuse. etc. oricât de minor`. Ast`zi. Dar noi suntem \ncuraja]i ca atunci când avem dureri de cap s` lu`m calmante. Foarte periculos este. pe care le lu`m uneori pentru o simpl` r`ceal` ca s-o anihil`m rapid. nu trebuie s` ne mul]umeasc`. multe boli grave [i multe necazuri mari ne-ar ocoli. dar cauza se afl` \n noi [i este profund`. \n multe cazuri medicamentele reu[esc doar s` amor]easc` o perioad` de timp cauza primar`. care se dezvolt` apoi. de asemenea. |ns`. Orice traum`. Procedând a[a.

Cine afirm` a[a ceva v` minte [i v` stoarce inutil de bani. puterea de vindecare scade. [i dup` câteva r`celi tratate \ntr-un mod asem`n`tor ne putem trezi cu un cancer.ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT expulzare cu antibiotice. pentru c` tratamentul prescris. dar pun câ[tigul pe primul plan [i când interesul material primeaz`. De fapt s-au f`cut bine prin credin]a lor \n aceast` licoare. dar entit`]ile benefice [i luminoase de acolo nu cer bani [i nici alte avantaje materiale pentru vindecare. toxicitatea blocat` \n organism se dezvolt`. Exist` \ntradev`r puteri miraculoase \n |mp`r`]ia Cerului. probleme grave de respira]ie etc. |n acest sens. Dar câ]i dintre noi avem aceast` credin]`? Altfel ne putem vindeca numai muncind mult cu noi. \nva]` \n timp s` lupte [i cu medica]ia puternic` administrat`. Pentru c` prin puterea credin]ei [i apa [i aerul te pot \ns`n`to[i. |ns` \n majoritatea cazurilor. Exist` vindec`tori care au anumite calit`]i. produsul respectiv are un efect sigur. trebuie foarte bine acordat cu afec]iunea de care suferi]i. bineân]eles numai dac` ai dreptul de Sus s` te vindeci. Omul trebuie s` ia numai pastila miraculoas` de sute de mii sau milioane de lei (care este compus` de fapt din plante presate \n valoare de câteva mii de lei). Dar s` ave]i mare grij` la ce terapeut apela]i. Dar oamenii trebuie s` [tie c` \n realitate au fost vindeca]i prin puterea subcon[tientului lor. Trebuie s` recunoa[tem c` este posibil ca urmare a leacului minune bolnavul s` se vindece. Pot spune cu regret c` terapeu]ii autentici sunt pu]ini la num`r. un panaceu universal. *** 39 . chiar dac` este natural. Sunt semeni de ai no[tri care prefer` tratamentele [i terapiile naturiste. Oamenii buni. [i scap` de orice boal`.). se \nt`re[te. \nc` nu exist` un leac miraculos. deoarece tot ceea ce este natural este mult mai bine suportat de organismul uman. pacien]ii se aleg doar cu pierderea financiar`. pentru c` au crezut cu t`rie c` la a[a un pre] piperat. utilizarea antibioticelor trebuie limitat` numai la situa]iile excep]ionale (temperatur` mare care nu cedeaz` la frec]ia cu alcool sau alte proceduri naturale. Sunt impostori care vând tot felul de leacuri cu sume mari de bani care chipurile vindec` toate bolile.

pemanent nervo[i se auto\mboln`vesc. mincino[i. *** Nu a[ vrea s` se \n]eleag` c` numai prin supraefort ne putem \mboln`vi. invidio[i. nu se va putea \n]elege prea bine nici cu cei din jurul s`u. fructe. iubindu-ne [i ajutându-ne semenii. Mul]i. ceai din plante). pentru acumularea de noi experien]e. boli care au rolul s`-i mobilizeze s`-[i foloseasc` corpul fizic [i mentalul la parametri normali. \n 40 .ap`. implicându-ne \ntr-o activitate benefic` din care s` aib` [i al]ii de câ[tigat. \[i schimb` caracterul. Pentru c` organismul uman este proiectat de Dumnezeu ca un „vehicul“ pe care noi s`-l folosim \n mod activ. bând multe lichide . multe legume. {i prin aceast` atitudine vis-a-vis de via]` ne fabric`m energia negativ` care produce boal`. Pe de alt` parte. pentru c` cine nu se accept` a[a cum este. dozându-ne corect efortul pe carel facem pentru a nu ne pierde starea de echilibru. pref`cu]i. orgolio[i (orgoliul este foarte periculos pentru om). *** Neâmp`carea cu sine este o surs` sigur` de \mboln`vire. pentru a \ndrepta gre[elile din trecut etc. sedentarismul. lacomi. omul vine pe P`mânt [i ca s` creeze. devin mândri. f`când mult` mi[care \n aer liber [i punând pe primul plan credin]a \n Creator manifestat` prin fapte. bârfitori. alimentându-ne f`r` l`comie dar s`n`tos (cât mai pu]ine pr`jeli. Acela[i tip de energie este generat` [i de toate tr`s`turile de caracter negative. lenea. Lipsa de activitate. evitând alimentele [i b`uturi cu multe E-uri. De aceea. ghinioane. Oamenii mândri. r`ut`cio[i. lene[ii sunt amenda]i prin tot felul de necazuri. atunci când dau de sume mari de bani sau sunt numi]i \ntr-o func]ie important`. foarte orgolio[i. comoditatea.dac` se poate de curte.Cum putem s` ne recâ[tig`m sau s` ne men]inem starea de s`n`tate ce ne-a fost dat`? Simplu ! Fiind lini[ti]i [i \mp`ca]i cu noi [i cu cei din jurul nostru. lipsa de mi[care duc \n aceea[i direc]ie. Sunt [i alte „metode“ prin care se poate pierde cu u[urin]` s`n`tatea. cereale. de preferin]` carne de pe[te [i pas`re . s` lase ceva \n urma lui.

se \n[eal`. c`ci altfel pute]i fi lovi]i \n ceea ce ave]i mai drag pe lume. se spovedesc [i \mp`rt`[esc de câteva ori pe an. deoarece se u[ureaz` de povara acestora. nu se roag`. A[a c` \[i permit s`-[i judece semenii cu patos. Sunt mul]i care au impresia c` sunt foarte credincio[i. \i ur`sc [i \i invidieaz` pe al]ii pentru bog`]ia dobândit` sau pentru alte calit`]i. spun unii lumina]i: „Credin]a f`r` fapte de credin]` nu e credin]`“. pogorât` \n timpul slu41 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Le consider` ca fiind facultative. *** Cred unii c` dac` merg la biseric`. dar prin atitudinea lor nu prea respect` multe din cele 10 porunci dumnezeie[ti. El nu con[tientizeaz`. Este imperios necesar s` v` corecta]i aceste tr`s`turi de caracter reprobabile cât mai ave]i timp. [i \[i purific` sufletul dac` nu mai repet` r`ul f`cut. pentru ca apoi toat` s`pt`mâna s` v` purta]i ca [i când „nu a]i avea nici un Dumnezeu“. sunt ve[nic nemul]umi]i [i li se pare soarta lor nedreapt`. respect` multe din cele 10 porunci. iar \n timpul slujbei sunte]i cu mintea \n alt` parte. au rezolvat toate problemele. Doar prin rug`ciune. Mai mult. dar este credincios prin faptele sale. pot face orice pentru c` \i iart` Dumnezeu. prin fapte de iubire fa]` de semeni putem s` compens`m cumva r`ul f`cut. A[adar. nu poste[te. c`uta]i s` intra]i \n Casa Domnului cu umilin]` [i smerenie [i atunci energia purificatoare a Sfântului Duh. s` se aplece cu dragoste asupra celor \n suferin]`. |n mod cert. Spovedania este o mare binefacere pentru cel care vrea s`-[i recunoasc` gre[elile. Mult mai credincios decât fariseii este cel care nu merge la biseric`. dar \n via]a de zi cu zi. |ns` cine crede c` gre[elile se [terg a[a din senin [i apoi suntem imacula]i.loc s` \ncerce s`-[i ajute semenii. v` pierde]i timpul degeaba. se declar` ei foarte credincio[i. prin apropierea de Divinitate. perturbându-i (cel pu]in energetic) pe cei care caut` conectarea. Dac` merge]i la biseric` ca s` face]i act de prezen]`. Bunul Dumnezeu a[teapt` de la noi fapte de credin]`. nu aceasta este credin]a care ne poate apropia de Dumnezeu.

v` autodistruge]i blestemând [i \i distruge]i [i pe cei dragi din jurul dumneavoastr`. nu r`spunde]i cu ur` la ur` c`ci ve]i pierde. *** Cei care merg la biseric` ca s` dea acatiste de r`zbunare (s`-l pedepseasc` Dumnezeu pe . post. comit un mare p`cat. \nseamn` s` ne supunem f`r` crâcnire voin]ei Divine.. cre[tem din punct de vedere spiritual. L`sa]i aceast` lupt` \n sarcina Domnului. asemenea oameni se joac` cu focul [i \[i vor atrage multe nenorociri (majoritatea cad de multe ori asupra copiilor lor). [i considera]i c` pute]i fi ]inta lor. blestemul va lovi mai devreme sau mai târziu \n cel care l-a formulat [i \n familia acestuia. S` l`s`m judecata \n voia Domnului. „Fac`-se Doamne voia Ta“. Iar dumneavoastr` cu cât ve]i face mai multe fapte de credin]` care s` \ndulceasc` via]a celor \n suferin]`. pentru c` am reu[it s` ne convingem toat` fiin]a noastr` de acest adev`r. De aceea una din cele mai puternice rug`ciuni este : „ Fac`-se Doamne voia Ta“ Aceasta este \ntradev`r. Indiferent dac` ar avea dreptate sau nu. dar \n mod sigur. ve]i deveni o for]` pe care nimic r`u nu o va 42 . s` privim dificult`]ile vie]ii ca pe ni[te datorii ale noastre sau ca pe \ncerc`ri ale Celui de Sus. care nu vor \n ruptul capului s`-[i accepte soarta. {i a[a ajung unii s` blesteme. El poate s` loveasc` sau nu.. pentru c` \n Casa Domnului trebuie s` intr`m cu gânduri de iubire nu cu dorin]` de r`zbunare. indiferent de motiva]ia invocat`. spune]i câte o rug`ciune [i pentru sufletul lui r`t`cit (s`-l lumineze Dumnezeu s` nu mai cad` \n gre[eal`). cu atât ve]i deveni mai puternici.. Sub nici o form` \ns`. Gusta]i astfel sentimente de \n`l]are. Sunt unii \ns`.Practic. iar aceast` neâmp`care cu sine ia câteodat` forme foarte periculoase.). de beatitudine [i v` ve]i \ntoarce acas` mai buni ca \nainte.jbei v` va p`trunde fiin]a. una dintre rug`ciunile de mare for]` [i ne poate ajuta mult \n m`sura \n care pleac` din inim`. Dac` ave]i cumva \n familie sau printre cunoscu]i indivizi care recurg la asemenea practici. singur` protec]ie posibil` [i eficient` este conectarea la Divinitate prin rug`ciune. Blestemul este unul dintre cele mai grele p`cate pe care le poate comite cineva. pe care dac` le accept`m [i le rezolv`m \n spiritul credin]ei.. \n func]ie de protec]ia Divin` de care se bucur` cel vizat.

. luând fiin]` astfel multe boli care \n aparen]` n-au leg`tur` cu fumatul.. pentru c` nu vreau [i nici nu pot s`-i scriu numele (sincer \mi vine foarte greu s` scriu aceste rânduri.. \i \mboln`vi]i cu nep`sare [i pe cei de lâng` dumneavoastr`... pl`mânii. Poate \ntr-o apari]ie viitoare vom aborda [tiin]ific aceste aspecte ale cunoa[terii spirituale. te poate conduce la starea de epav` uman`. [i li se pare c` \n acest mod au un limbaj mai interesant. Din nefericire..p`trunde.. *** A[a cum exist` Bunul Dumenzeu. Nu este deloc interesant s` te conectezi atât de des la energia celui \ntunecat. o r`utate \ndreptat` \mpotriva unui om pur. Poate sunte]i sceptic. |l voi numi d... [i altele).. Alcoolul produce \n timp leziuni ireversibile pe creier. nu face]i decât s` v` \ndep`rta]i de ceea ce \nseamn` Bine. boal`.) trebuie s` dispar` definitiv din vocabularul dumneavoastr`. dar cred c` trebuie tras neap`rat acest semnal de alarm`). Apelându-l foarte des pe d. afecteaz` grav ficatul [i sistemul digestiv etc. Clarv`z`torii autentici simt [i v`d aceste fenomene energetice. Mai mult decât atât. dar chiar a[a se \ntâmpl`.. am vrut chiar s` renun]. se \ntoarce \mpotriva celui care a emis-o. De asemenea. *** Viciile: tutunul (oricât de pu]in). exist` [i cel`lalt. rinichi. sunt obliga]i s` v` suporte fumul. alcoolul \n exces (de droguri nici nu mai are sens s` vorbim) [ubrezesc semnificativ s`n`tatea. periclitând buna func]ionare a unor organe vitale (inim`. ghinioane. ficat.. pentru c` pute]i primi numai necazuri. }ine]i minte ! Acest cuvânt (d. nepo]i) c`rora le scurta]i 43 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . cu o for]` dubl`... pentru c` r`ul nu va g`si nici o fisur` \n scutul dumneavoastr` protector. care nefum`tori fiind. Chiar nu v` gândi]i deloc la cei dragi (copii. |n acela[i timp se num`r` printre factorii principali care determin` cre[terea acidit`]ii \n organism. Tutunul afecteaz` grav c`ile respiratorii. care \i ajut` la alc`tuirea unor \njur`turi sau pur [i simplu pentru c` a[a s-au obi[nuit. mul]i dintre noi folosesc \n vorbirea curent` \n mod periculos de frecvent cuvântul d.

doar ca s` consuma]i dumneavoastr` aceast` otrav` ? Implica]iile acestui viciu sunt mult mai ample decât s`n`tatea fizic`. fumatul v` afecteaz` grav corpul sufletesc care nu moare o dat` cu corpul fizic. fum`tori amândoi. el ac]ioneaz` \n planuri subtile (care nu fac obiectul acestui volum) [i când ne retragem la momentul fixat de Dumnezeu din aceast` via]` lu`m cu noi aceast` \nc`rcare energetic` nociv`. (un prieten american). cu alimenta]ie f`r` E-uri. R`spunsul este: „Diferen]a este enorm` ! Mortul s`n`tos fizic [i mental se ridic` la lumin` mult` \n planul corespunz`tor evolu]iei sale spirituale (putem s`-l numim generic RAI). va fi tratat \ntr-o apari]ie viitoare. ar trebui s` se debaraseze de acest obicei nociv. cu mult` mi[care fizic`. pentru motivul de a fi \n pas cu moda. \n aer curat. 44 . acest obicei a devenit o ru[ine. m`car pentru impactul negativ pe care-l au asupra corpului fizic. care s-au \ntors de curând din America au \ntâmpinat mari probleme. unii de la o vârst` fraged`.(paria societ`]ii) mai fumeaz` acolo. Ave]i garan]ia c` organismul dumneavoastr` este la fel de puternic ? {i dac` da. [i oricum. nu puteau fuma pentru c` fumul degajat risca s` declan[eze sistemul de stingere al incendiului cu care era prev`zut` locuin]a . Le-a[ spune tinerilor din ziua de azi care se apuc` de fumat. gânduri [i fapte urâte ajunge acolo unde merit`. so] [i so]ie.via]a. alcool. O cuno[tin]` de a mea \ntreba ceva de genul : „care este diferen]a dintre un mort s`n`tos [i un mort care a fumat?“. c` m`car. care nu moare o dat` cu trupul fizic nepermi]ându-i o \n`l]are \n straturile spirituale superioare.“ {i abia atunci. a fumat mult [i a murit de moarte natural`!“ Da. Poate. |n casa gazdei. iar mortul intoxicat cu tutun. oricum tr`i]i \n cu totul alte condi]ii decât a tr`it bunicul dumneavoastr`. debarasa]i-v` de vicii. cum ar fi SUA. pentru mul]i dintre dumneavoastr` este un r`spuns [ocant. toxicitatea din corpul sufletesc. Numai ultimii oameni . Parc`-i aud acum pe cei care spun: „Dar bunicul a tr`it 95 de ani. cel ce a gre[it pe P`mânt va con[tientiza prostiile f`cute. [i din p`cate. care m`rturisesc c` dep`[e[te limita pe care mi-am impus-o la editarea acestui volum [i este un subiect care poate. dar bunicul dumneavoastr` a tr`it probabil la ]ar` (m`car tinere]ea).Pe strad` era de-a dreptul jenant [i nu vedeai pe nimeni tr`gând din ]igar` \n zonele civilizate. Doi prieteni ai mei. Indiferent ce crede]i. pentru c` \n ]`rile dezvoltate la care ei viseaz`. suferin]a corpului sufletesc are un impact mult mai puternic asupra noastr` decât suferin]a \n corp fizic. f`r` stres [i a avut [ansa s` aib` un organism mai rezistent.

gesturi obscene. [i aparent avem motiv s` ne enerv`m. dar nu observ` cum cheltuiesc ei din pu]inul 45 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . *** Spiritul critic exacerbat este boal` curat`. trecând printr-un moment greu \n via]`. cu alte cuvinte. buna dispozi]ie piere [i astfel. m`car pe acelea care nu le putem schimba. s` nu ating` un prag care s` ne pun` \n pericol s`n`tatea. to]i gre[esc numai noi suntem foarte grozavi. dup` un asemenea meci. pentru lucruri care nu ne ating deloc: s-a dat o lege nedreapt` care \ns` dezavantajeaz` pe altcineva . ne-am \nc`rcat negativ [i am mai acumulat un pic de stres care putea s` lipseasc`. Cei care [i-l asum` \n mod con[tient (lucreaz` \n condi]ii de stres) trebuie s` se gândeasc` foarte bine la ceea ce fac. [i trebuie s`-l \n]elegem. o cuno[tin]` de-a noastr` a luat o decizie contrar` sfatului nostru. *** St`rile nervoase sunt iar`[i. Pe de alt` parte. To]i sunt \n fel [i chip. Este amuzant cum \[i critic` unii semenii pentru ni[te fleacuri. Practic trebuie s` avem grij` ca acest stres adunat \ntr-o via]`.*** Un alt factor puternic nociv pentru organism este stresul. etc. periculoase. Constat`m c`. Sunt [i situa]ii care ne afecteaz`. dar am fi tare de[tep]i dac` nu le-am pune la suflet. pentru c` nu o s` reu[im s` mai facem educa]ie cuiva care nu are cei 7 ani de acas`. omul se \mboln`ve[te. De multe ori ne enerv`m din motive puerile [i ne afect`m starea de s`n`tate \n mod gratuit. Pu]in cunosc c` perioadele de odihn` (care au multe efecte benefice asupra organismului ) nu anuleaz` [i cumulul de stres. Se \ntâmpl` ca atunci când conduci un autoturism. putem \ntâlni o situa]ie \n care cineva s` gre[easc` f`r` inten]ie. ne \mboln`vim inutil. Cu alte cuvinte. pentru c` este demonstrat [tiin]ific medical c` stresul se acumuleaz` \n timp. tensiunea cre[te. un altul „s`-]i taie fa]a“. [i când atinge un anume nivel critic. un politician a declarat ceva nepl`cut. Reac]ia obi[nuit` [i imediat` (cel pu]in la noi \n ]ar`) este „de a complimenta“ pe cel`lalt cu \njur`turi. un adev`rat „schimb de amabilit`]i“. suntem \ntr-un hal de nervi \ngrozitor.

pentru c` satisfac]ia [i bucuria celor ce primesc pomana. Face]i \n a[a fel ca. este interes. c`ci Bunul Dumnezeu vã va rãsplãti \nzecit. Când ajut`m sau d`ruim. sau pentru c` cineva din familia lui are o func]e important` [i la o adic` putem profita. ia de la el. pe ]ig`ri. Ajutorul pe care-l d`m unui prieten. care s`-i bucure pe cei ce le primesc. Dac` ave]i o situa]ie material` delicat`. Nu a[tepta]i s` v` cear` ei. ne iubim semenii [i \i apreciem ajutându-i pe m`sura posibilit`]ilor noastre \n mod dezinteresat. \mbr`c`minte . iar 46 . trebuie s` facem aceste gesturi cu dragoste din toat` inima. f`r` s` a[tept`m vreodat` ceva \n schimb. dup` o via]` de munc`. s` se aprind` flac`ra bucuriei. \nseamn` c` facem fapte de credin]` pe placul Bunului Dumnezeu. da]i un simplu covrig de poman`. Noi nu câ[tig`m nimic dac` ne critic`m sau ne bârfim semenii. \n fiecare zi. nu-[i v`d decât propriile lor interese. S` nu v` zgârci]i dac` ave]i posibilit`]i. atunci cine? Pentru c` majoritatea celor \n drept s` o fac`. orice pierdere de energie. Aceasta este atitudinea corect` [i bine primit`. S` nu fim orbi [i lacomi [i \n egoismul nostru s` nu ne pese decât s` ne fie nou` bine. la sufletul \n numele c`ruia s-a dat hrana [i acesta simte \ntradev`r o senza]ie de fericire. creaz` un dezechilibru \n organism. Vede]i \n jurul dumneavoastr` mul]i oameni s`rmani. prin puterea gândului. *** Dac` suntem genero[i. un sfat prietenesc etc.pe care-l au. ci d`rui]i-le dumneavoastr` cele trebuincioase. c`mine de batrâni. ajung \n mod real. pentru ca ei s` poat` supravie]ui [i \nf`ptui destinul dat. mul]i pensionari care. Nici nu putem descrie \n cuvinte vibra]iile \nalte de lumin` care-i \nv`luie pentru faptul c` \n numele lor. Dac` dumneavoastr` nu-i ajuta]i. alcool ca s`-[i ruineze s`n`tatea (vorba aceea „nu-[i v`d bârna din propriul ochi“). nu-[i pot pl`ti nici \ntre]inerea. [i \n sufletul celor am`râ]i. \n timp ce. pune]i \n pachetele alc`tuite cu dragoste. sunt ajuta]i oameni aici pe p`mânt. cine ia de la al]ii. o vorb` bun`. dar da]i-l din inim` [i va fi la fel de bine primit. A[a c` cine d`. alimente de calitate. ca [i el la rândul lui s` ne faciliteze ceva. doar pierdem o energie pe care o putem folosi \n scopuri benefice [i. Sunt oameni care trebuie [i merit` s` fie ajuta]i cu hran`. aproape de noi exist` atâta suferin]`. Sunt c`mine de copii orfani sau abandona]i. Atunci când face]i o poman` pentru sufletul cuiva drag plecat dintre noi. Le recomand celor care nu mai pot de grija altora s`-l lase pe Bunul Dumnezeu s` ne judece. \[i d` lui. acela nu este ajutor.

de firm`. sufletul lor va fi ars de lacrimile noastre. bocetele produc mult` suferin]` celor pleca]i dintre noi. Tat`l meu. S` [ti]i c` este foarte important ca acel cadou s`-l d`rui]i din suflet [i \n acela[i timp s`-l bucure pe s`rb`torit. cump`r`m de obicei un cadou. ei recepteaz` ce emitem noi. pentru c` durerea noastr` exteriorizat` f`r` m`sur` devine o energie negativ` pe care o transmitem corpului lor sufletesc. s` [tii c` s-ar putea s` desfac eu o conserv`. [i \i mul]umesc. Le transmitem dragoste. poate bucura pe cineva practic toat` via]a ! ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT *** 47 . Vede]i cum. Bucuria lui vi se va transmite energetic dumneavoastr` [i ve]i avea mult de câ[tigat prin recep]ionare unei astfel de energii benefice. chiar dac` aten]ia respectiv` v-a costat ceva mai mult.noi cei apropia]i lor nu i-am uitat [i le cinstim memoria prin fapte de credin]` [i nu cu plânsete care n-ajut` pe nimeni. S`-i dea Dumnezeu s`n`tate. *** Atunci când suntem invita]i la o aniversare. pe lâng` alte aten]ii. vor fi \nv`lui]i de dragostea noastr`. eu folosesc acea unghier` [i acel desf`c`tor de conserve pentru c` sunt mai bune decât altele noi. A[a c` domnule Ni]u. dup` aproape 40 de ani. un cadou simbolic. dac` mai este printre noi. {i \n ziua de azi. tat`l meu a primit de la el un desf`c`tor de conserve [i o unghier`. [tiu c` se numea Ni]u. cum fac unii ca s` scape de obliga]ii. avea pe vremuri (anii ‘60) un prieten foarte bun. {i de fiecare dat` când le utilizez. le transmitem lacrimi de suferin]`. sau Dumnezeu s`-l lumineze dac` a p`r`sit P`mântul. din exterior. Dumnezeu s`-l lumineze acolo unde este el acum. amândou` fabricate cu sim] de r`spundere dintr-un o]el excep]ional [i \n mod cert n-au fost cump`rate de la solduri. Din contr`. Sau mai simplu spus. pentru c` nu mai [tiu nimic de dânsul de zeci de ani. m` gândesc cu drag la domnul Ni]u. Acesta a fost trimis \n interes de serviciu \n Japonia [i când s-a \ntors. dac` mai e[ti printre noi [i sim]i câteodat` o stare de bine care parc` vine de undeva.

\ntr-o afacere câ[tig` cel care a ob]inut un pre] corect. Mul]i nu de]in nici m`car 5% din informa]ii despre o tem`. Sau altfel spus. pricinuindu-i \n timp diverse necazuri sau probleme de s`n`tate. trebuie s` avem t`ria s` recunoa[tem atunci când am gre[it (cu gândul. nici nu se simte la nivel universal [i. cu fapta). iar amândoi se pot privi \n ochi f`r` resentimente. cu vorba . dar \n acela[i timp. de colegialitate. dar este irelevant dac` raport`m la scara evolu]iei spirituale ve[nice. tot ceea ce a]i emis negativ [i toate necazurile pricinuite semenilor se vor \ntoarce \mpotriva dumneavoastr` cu o for]` devastatoare. Pentru c`. dar se apuc` s` comenteze sau s` critice chiar virulent. cu cât pl`tim mai târziu. l`comia. Oamenii de acest gen nu reu[esc s` ne demonstreze decât c` sunt orgolio[i [i pro[ti. toat` sup`rarea \ndrept`]it` a celui \n[elat. când este vorba de sume importante de bani. spune un vechi proverb românesc. autoturisme. A[a c`. „ \nvinge“ \ntradev`r \ntr-o afacere cel ce câ[tig` energetic (pot fi ambii parteneri deopotriv`). o persoan` sau o anumit` situa]ie. Pentru c` cineva \ntradev`r inteligent. |n multe tranzac]ii. Singura necunoscut` aici este momentul \n care ei primesc nota de plat` pentru r`ul creat. atunci când se vor mai \ntâlni. {i. „O gre[eal` recunoscut` este pe jum`tate iertat`“. *** |n ceea ce prive[te rela]iile sau alte leg`turi interumane de prietenie. doar pentru c` el crede c` le [tie pe toate sau c` o opinie contrar` chiar demonstrat` [tiin]ific nu este pe placul lui. se transmite energetic celui care a p`c`lit. are deschiderea necesar` de a se informa sau m`car se ab]ine de la comentarii. chiar dac` nu are cunoa[tere \ntr-un anumit domeniu. pl`tesc scump. eventual pune \ntreb`ri.La polul opus generozit`]ii stau egoismul. \n[el`toria care genereaz` mult` durere [i sup`rare celor nedrept`]i]i. [i-a mul]umit [i partenerul. afaceri. exist` riscul s` acumul`m mai multe gre[eli. Faptul c` sc`p`m nepedepsi]i 10-20 de ani aici pe p`mânt. 48 . [i când se va face dreptate. vânz`ri de case. Sunt foarte penibile situa]iile când cineva \[i men]ine cu t`rie p`rerea \ntr-un domeniu \n care nu este preg`tit. cei ce \ncalc` legile divine universale. mul]i nu [tiu cum s` te p`c`leasc` ascunzându-]i diferite defecte. E o chestiune de timp pân` când cel`lalt realizeaz` c` a fost \n[elat.

000 de dolari. ve]i constata c` lumea \ncepe s` v` evite pentru c` deveni]i obositor. agresând energetic ni[te oameni nevinova]i [i veninul emis se va \ntoarce la „surs`“. chiar dac` tu le [tii pe dinafar`. Gândind corect. achitarea \ntre]inerii etc. cu alte cuvinte \[i de[art` tot sacul cu necazuri \n bra]ele voastre. S` [ti]i c`. de la care eventual pute]i \nv`]a ceva. Ei nu admit \n ruptul capului s` se mute \n spa]ii mai modeste pentru a ie[i din impas. f`r` voia lor. Unul dintre motivele importante pentru care unii oameni nu sunt dori]i \n societate [i nu prea au prieteni. c`ci deveni]i ridicoli. dar pân` nu-[i fac num`rul nu scapi (mai ales vârstnicii 49 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Una dintre situa]iile cele mai stupide pe care le-am \ntâlnit. dar stau \n apartamente sau case de peste 30. este ca [i cum dumneavoastr` ave]i o Dacia ro[ie [i eu \ncerc s` v` conving contrazicându-v` pe un ton superior c` de fapt sunte]i posesorul unui Trabant verde. \n timpul unor discu]ii. |nzestra]i cu o asemenea avere nu ave]i dreptul s` v` plânge]i. \n caz contrar scurta]i \ntrevederea la minimul posibil [i. Aceea[i senza]ie o genereaz` cei care. cei care cupleaz` la astfel de discu]ii ar fi bine s` [tie c` este o mare gre[eal` s` se \ncarce cu problemele altora. Prin aceast` atitudine. lumea v` va ocoli. |n caz contrar.Dac` nu sunte]i \n mijlocul evenimentelor. ab]ine]i-v` s` v` expune]i punctul de vedere la modul absolut. ei trebuie s`-[i consacre energia pentru a-[i dep`[i propriile greut`]i. Nu devin eu caraghios ? Procedând a[a. sunt oamenii care se vait` de „mama focului“ c` nu le ajung banii pentru mâncare. Tot epuizan]i sunt cei care au ni[te fixa]ii pe anumite subiecte [i episoade din via]a lor. f`r` s` v` lega]i \n mod boln`vicios de pere]ii \n care locui]i. pe viitor. Ce-i de f`cut \n astfel de cazuri? Ruga]i-l pe interlocutorul dumneavoastr` s` comute discu]ia pe subiecte mai pl`cute sau mai interesante. este [i faptul c` \ncearc` s` tr`iasc` involuntar pe energia altora. noi primim ceea ce emitem. nim`nui nu-i face pl`cere s` v` asculte povestind \n continuu despre toate suferin]ele voastre [i cu timpul. Pentru c`. ]i le povestesc ori de câte ori te \ntâlnesc. \ncep s` se vaite la nesfâr[it. S` [ti]i c` \l mânia]i pe Dumezeu. se transform` \n vampiri energetici. r`ri]i cât se poate de mult contactele cu el. au fost cele \n care cineva a \ncercat s` m` conving` de contrariul a ceea ce am tr`it eu prin propriile mele experien]e. Un caz aparte. [i dup` o astfel de \ntâlnire pleci cum se spune „golit de energie“. pute]i s` v` asigura]i din resurse proprii un trai decent pân` la sfâr[itul vie]ii. nu face]i decât s` v` dezechilibra]i energetic [i s` preg`ti]i terenul pentru o viitoare afec]iune. Oricum. V` da]i seama.

Sunt oameni c`rora le place foarte mult s` se aud` vorbind [i nici nu-i prea intereseaz` dac` \i ascult` cineva sau nu. Pentru c` r`spunsul nu ne satisface. neseriozitatea i-a condus aici. pl`tim. oricum de la o persoan` pe care nu o prea avem la inim` din indiferent ce motive. |nv`]a]i oameni buni s`-i asculta]i [i pe cei din fa]a dumneavoastr`. De multe ori. Vinova]i sunt. Nici nu-[i dau seama mul]i ([i nici nu afl` \n multe cazuri) cât de mult pierd prin neseriozitate \n via]`. \ns`.\n interiorul nostru fierbem. {i uite a[a. este corect perceput` de câmpul energetic al celui c`ruia ne adres`m. ne enerveaz`. ei n-au gre[it niciodat` cu nimic. lucrurile nu se opresc aici. Dar lipsa de prevedere de care au dat dovad` \n via]`. o afacere foarte avantajoas` sau a[ garanta pentru tine dac` nu m-ai fi dezam`git \n situa]ia X sau Y“. iar interlocutorul nostru ne devine [i mai antipatic. r`spunsul primit nu concord` cu modul mieros cu care ne-am adresat. etc. lenea. dac` nu din respect. Pot rata multe oportunit`]i f`r` s` afle. nu-]i permit. suport`m consecin]ele prostiilor f`cute anterior [i se verific` \nc` o dat` c` tot ceea ce gre[im pe acest p`mânt.au acest talent). Am observat c` aceast` tipologie uman` are [i mania de a arunca vina \n exterior. Ce se \ntâmpl` de fapt: energia negativ` care pleac` din noi simultan cu vorbele alese. iar aceast` stare l`untric` se transpune printr-o agresiune energetic` \ndreptat` c`tre interlocutorul nostru. guvernul. Ne adres`m cu zâmbetul pe buze foarte politicos dar. pentru situa]ia \n care au ajuns. |n situa]ia \n care vrei s` le spui [i tu câteva cuvinte. c`ci nimeni nu le spune „ ]i-a[ \ncredin]a un post bine pl`tit. de multe ori ave]i ceva de \nv`]at. indolen]a. *** Vrem de multe ori s` ob]inem un anumit avantaj de la o cuno[tin]`. 50 . Al]ii sunt de vin` pentru ceea ce li se \ntâmpl` lor. m`car c`. {i constat`m cu surprindere c`. |l irit` pe acesta [i \n mod incon[tient el ne r`spunde precum merit`m. dezorientarea. Noi neam fi a[teptat s` ni se r`spund` cu aceea[i amabilitate [i s` ni se satisfac` dolean]a. de la [eful ierarhic. Suntem sanc]iona]i direct dar percepem indirect prin sc`derea calit`]ii vie]ii. rudele. pentru c` vor s` se aud` numai pe ei. prietenii.

Din punctul meu de vedere nu conteaz` (sau conteaz` mult prea pu]in) dac` credem sau nu \n reâncarnare. Altfel. ne pierdem \n discu]ii sterile risipind o energie pre]ioas`. vor avea un r`spuns mult mai avantajos pentru noi. Vinova]i pentru ceea ce se \ntâmpl`. pân` vom atinge gradul de evolu]ie la care. care genereaz` energie negativ`. nici s` fim sup`ra]i (nici m`car pe cei ce ne-au gre[it). ci neputin]a noastr` de a ierta. cei care gener`m aceste conflicte energetice. [i nu „construim“ nimic valoros pentru sufletul nostru. mai este o cale lung`. c` acelea[i rug`min]i adresate la fel de civilizat. cinci minute.conflictul energetic se amplific` [i. nici m`car o secund`. vom ajunge la concluzia c` ne cost` prea mult s` urâm pe cineva. un minut. Au \ns` o importan]` imens` pentru noi [i semenii no[tri faptele de iubire moral` pe care le facem aici pe p`mânt [i cuno[tin]ele [tiin]ifice din toate domeniile pe care le acumul`m [i ne ajut` s` fim mai buni (de la Valeriu Popa citire). câteodat` se ajunge la ruperea rela]iilor. \nboln`vindu-ne treptat. ceea ce duce la crearea unei st`ri permanente de iritare. Pericolul nu-l reprezint` minutul de sup`rare. *** 51 . suntem \ns` numai noi. o s` constat`m cu surprindere. este normal s` fim sup`ra]i pe respectivul cinci secunde. Când cineva ne-a nemul]umit. Adic` s` facem cât mai mult bine \n jurul nostru [i s` ne preg`tim pentru ce urmeaz` mâine. de exemplu . [i pentru cei mai mul]i dintre noi. {i vom \nregistra un mare progres \n modul nostru de gândire. nici s` desconsider`m pe nimeni. din reflex s` nu ne mai irite nimic din ceea ce ni se \ntâmpl`. Suntem oameni. {i dup` câteva experien]e de acest gen. *** ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se consum` foarte mult` energie pe planeta P`mânt \n mod inutil prin fel de fel de dispute pe teme religioase sau datorit` unor p`reri diferite \n ceea ce prive[te spiritualitatea. Dac` reu[im printr-un efort de voin]` s` ne \mp`c`m \n adâncul inimii cu to]i. pentru c` gândim anapoda [i n-am \nv`]at c` nu avem voie s` urâm pe nimeni.

modul de gândire corect este acela[i pentru to]i oamenii. propria dumneavoastr` intui]ie va decide. Dac` considera]i c` pute]i deveni mai buni \nsu[indu-v` din ideile comentate anterior. datorit` cerin]elor specifice fiec`rui organism \n parte (mai ales \n situa]ii de boal` ). iar mâine vom deveni ceea ce gândim acum. 52 . \nseamn` c` am câ[tigat \mpreun`. R`mâne s` medita]i. *** Este absolut obligatoriu s` gândim pozitiv pentru c` ast`zi suntem ceea ce am gândit ieri . respectiv gândirea pozitiv` cu care ne putem integra \n marele ocean de lumin` al spiritului universal.Dac` nu exist` un singur mod de alimenta]ie benefic general valabil. Trebuie s` gândim benefic f`r` excep]ie [i cei boga]i [i cei s`raci [i cei inteligen]i [i cei mai pu]ini dota]i cerebral [i cei cu trei doctorate [i cei cu patru clase primare.S. dac` vrem s` evolu`m spiritual. CEZAR DUMITRACHE P. s` judeca]i [i.

TERAPII ADIACENTE TRATAMENTULUI NATURIST ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 53 .

documentare) pute]i ob]ine \n mod gratuit de la doamna Sanda {tefan. Rela]ii suplimentare (informare. pot fi foarte periculoase dac` nu sunt aplicate la sfatul [i sub \ndrumarea strict` a unui medic alopat specialist \n astfel de tratamente. mergând ( Doamne fere[te !) pân` la deces. 54 . am urm`rit s` relat`m cât mai obiectiv cu putin]` efectele lor benefice. |n func]ie de terapia aleas`. pacientul trebuie s` dispun` de o condi]ie fizic` [i un suport energetic minime obligatorii. *** Prin regimurile. \n caz contrar putând surveni afec]iuni grave. iar regimurile \i apar]in \n totalitate ( concep]ie. terapiile [i re]etele inserate \n continuare. prezentare [i terapeutic`). dovedindu-se extrem de eficiente atunci când s-a lucrat corect cu ele. O parte din ele au fost experimentate chiar de Valeriu Popa. Credin]a puternic` \n Dumnezeu este vital` pentru ob]inerea vindec`rii. Re]etele sunt culese din medicina tradi]ional` [i au caracter informativ.AVERTISMENT Terapiile prezentate \n acest capitol. tefelon: 0745 153 875. sau a unui terapeut autentic cu experien]` \n astfel de proceduri.

R. Statele Unite. precum [i de evenimentele legendare din via]a bisericii cre[tine.m. Practicat de mii de ani.POSTUL Postul. \n tradi]ia cre[tin`. fosta U. icre. Cel mai des \ntâlnit. |n mod inexplicabil pentru medicina clasic`.a.. ou`. cât [i a sufletului. lactate). chimiei. la fel postul Cr`ciunului preg`te[te omul pentru perioada iernii. postul fiind asociat [i cu alte terapii naturiste menite s` dezintoxice organismul. Motivat sentimental [i religios de exemplul lui Iisus Hristos. O alt` abordare a postului este cea [tiin]ific` care studieaz` corpul uman utilizând tehnolohie de ultim` or` \n domeniul electronicii. [. fizicii. \n func]ie de evenimentul la care se face referin]`. pentru români postul cre[tinesc. care este o ac]iune de renun]are complet` sau par]ial` de la hran`. Acest tip de post este indicat drept cur` de dezintoxicare fiind terapia cea mai puternic` [i cu efectele cele mai rapide atât pentru vindecarea trupului. transmis din genera]ie \n genera]ie el a devenit parte integrant` din via]a cre[tinului practicant. etc. reprezint` principalul mijloc de vindecare [i transformare a fiin]ei umane prin eliminarea otr`vurilor toxice din corp. naturi[tii reu[esc s` „p`c`leasc`“ o serie de boli considerate incurabile printr-un mijloc foarte simplu [i extrem de eficient. s` \i refac` echilibrul pierdut ca urmare a unui mod de via]` dezordonat care \ncalc` legile naturii. având durate [i grade de severitate diferite. El este practicat \n clinici specializate. Se subân]elege c` postul are efect global de dezintoxicare [i purificare a structurii fizice [tiindu-se c` produsele de origine animal` se altereaz` rapid l`sând multe reziduuri \n organism. programul este riguros. cu o larg` r`spândire \n rândul popula]iilor de diferite na]ionalit`]i este postul religios. postul Pa[telui are rolul de a cur`]a fiin]a uman` dup` excesele alimentare din timpul iernii permi]ându-i rena[terea la o condi]ie mai pur` [i vital` \n acord cu noile for]e regeneratoare ale prim`verii. Elve]ia. Aceasta este forma cea mai u[oar` de post \n care nu se consum` alimente de origine animal` (carne. postul se ]ine \n diferite perioade ale anului. Este forma de post recomandat` persoanelor cu o voin]` foarte 55 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT .d. \ns` foarte puternic care este postul negru. Astfel.S. Pacien]ii sunt asista]i de medici cu experien]` \n domeniu.S. renumite fiind cele din Austria.

Valeriu Popa recomanda 7. 56 . nu eu te pot salva. aceast` terapie reprezenta ultima solu]ie. l-a promovat ca form` de tratament. astfel postul câ[tig` mult \n eficien]`. f` ce ]i-am recomandat [i po]i sc`pa. cel mai lung pe care l-a ]inut fiind de 52 de zile.“ |n timpul postului se consum` 2 litri de ap` distilat` (pentru uz alimentar) pe zi [i se fac dou` clisme: una diminea]a cu 2 litri ceai de mu[e]el [i alta seara cu 2 litri de ceai de rostopasc`. Postul negru nu este recomandat \n primul rând persoanelor subponderale. cu caren]e grave de minerale [i vitamine. hipotensive. Este bine ca postul s` fie \nso]it de rug`ciune pentru c` el are darul de a ac]iona asupra fiec`rui aspect din fiin]a uman`. energetic mai ai \ns` [anse. fiind el \nsu[i un practicant al postului negru. care au ie[it din pr`pastia mor]ii. De la caz la caz. s` se evite statul \n pat peste limita fireasc`. Valeiu Popa. |n aceste cazuri. Cei doi litri de lichid pentru clism` se introduc \n dou` sau mai multe reprize pentru a nu for]a colonul. dicu]ii contradictorii. având rezultate spectaculoase.puternic`. sunt de preferat posturile cu sucuri de legume [i fructe. protestare c`ci vibra]iile negative cu care v` \nconjura]i \n asemenea situa]ii v` afecteaz` s`n`tatea. fizic e[ti mort. Celor afla]i \n situa]ii limit` le spunea franc: „Omule. pot \ns` s`-]i spun ce au f`cut al]i semeni [i contemporani cu tine afla]i \n situa]ii similare cu a ta. Lupt`. Foarte rar sugera posturi de 21 de zile sau mai mult. |n cazurile de cancer [i toate bolile grave este considerat principala „terapie-[oc“ a medicinii naturiste.“ Dânsul nu garanta via]a sau vindecarea nim`nui: „Eu nu sunt Dumnezeu. care acum tr`iesc. f`r` speran]` de via]`. Pentru oamenii ajun[i \n pragul disper`rii. prin aceasta stopându-se evolu]ia lor [i chiar vindecându-se. necesar` somnului. cu o vitalitate sc`zut`. Pe durata postului este bine s` ave]i activitate fizic` [i intelectual` moderat` (atât cât este posibil). |mp`ca]i-v` [i ierta]i pe to]i cei care considera]i c` v-au nec`jit [i cere]i-v` iertare celor c`rora le-a]i gre[it. fiind prilej de cur`]ire a min]ii [i sufletului [i de \n`l]are spiritual`. nu eu \]i dau via]`. precum [i celor afla]i \n situa]ii limit` [i care au o motiva]ie pentru a recurge la acest tip de tratament.14 sau 21 zile de post cu ap` distilat`. Nu posti]i \n scopuri revendicative. Feri]i-v` de situa]ii conflictuale. bolnavi irecuperabili pe cale medical`.

5 litri ap` distilat` timp de 10 minute . prin aceste elimin`ri se regenereaz` [i regleaz` anumite func]ii [i procese ale corpului. 10 minute. perioada de revenire de 7 zile trebuie prelungit` \n func]ie de organism. Se bea zeama [i se consum` fiertura. la care se adaug` : . Apar diverse tulbur`ri. |n cazul posturilor de 3-4 s`pt`mâni [i mai mult.5 litri ap` distilat` timp de 10 minute . oboseal`.\n a cincea zi : Se fierb 4 linguri de orez [i 2 linguri de arpaca[ \ntr-un litru de ap` distilat`.5 litri de ap` distilat` zilnic.\n a doua zi : zeama de la 2 linguri de orez fiert \n 0. iritabilitate . Se bea zeama [i se consum` 2-3 linguri de fiertur` treptat pe parcursul zilei. transpira]ii. palpita]ii. perioad` \n care se consum` \n continuare 1 pân` la 1. limba se racleaz` cu o spatul` de lemn (coad` de lingur` de lemn). dar prezentând riscuri mari pentru s`n`tate dac` e f`cut` incorect .Tot pe parcursul postului. gre]uri.\n a treia zi : zeama de la 3 linguri de orez fiert \n 0. Efectele secundare ale postului negru \[i fac apar]i]ia \nc` din primele zile. 57 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT .\n a [aptea zi : Se fierb 5 linguri de orez [i 3 linguride arpaca[ \ntr-un litru de ap` distilat`. Valeriu Popa recomanda 7 zile de revenire. nervozitate. . Dup` aceasta. tulbur`ri vizuale.este revenirea din post. de 2-3 ori/zi.care sunt provocate de eliminarea toxinelor sub diverse forme [i de un consum energetic mai mare din partea organismului pentru a le expulza. specific fiec`ruia [i bolii respective. Se consum` zeama [i jum`tate din fiertur` pe parcursul zilei. v`rs`turi. fiecare intr` pe un regim echilibrat. |n fa]a unor astfel de manifest`ri nu trebuie s` v` speria]i [i s` \ntrerup`]i postul. de fiecare dat` când limba devine \nc`rcat`. cefalee. . 10 minute. . 10 minute.\n a patra zi : Se fierb 3 linguri de orez [i una de arpaca[ \ntr-un litru de ap` distilat`.\n prima zi : zeama de la o lingur` de orez fiert \n 0. De obicei.\n a [asea zi : Se fierb 4 linguri de orez [i 3 linguri de arpaca[ \ntrun litru de ap` distilat`.5 litri ap` distilat` timp de 10 minute . tremur`turi. La fel de important` ca postul \n sine. Se bea zeama [i se consum` fiertura pe parcursul zilei. 10 minute.

este bine s` fie f`cut sub supraveghere medical` de specialitate. SANDA {TEFAN 58 . Aten]ie! Dac` se urm`re[te un post negru mai mare de 5-7 zile.Tot pe parcursul postului se elimin` gradat [i diverse „ impurit`]i“ din aura energetic` [i Lumina interioar` se va manifesta din ce \n ce mai pregnant \n voi. Consulta]i un medic naturist \nainte s` v` hazarda]i la astfel de auto-tratamente [i asigura]i-v` c` ave]i asisten]a lui. Deveni]i astfel mult mai u[ori [i mai ferici]i.

rezultate foarte bune s-au ob]inut \n : . adic` hepatite. corpul \ntreg este afectat. conduce la o disfunc]ie a ficatului.tensiune (mic`. steatoz` (se elimin` fibrina din ficat) .\[i reia prin aceast` procedur` func]iile corecte [i de aici \ncep s` func]ioneze normal [i celelalte organe de filtrare [i eliminare: bil`.reumatism . el p`trunzând astfel \n circuitul sangvin provocând o iritare cronic` a ]esuturilor celulare [i constituind un teren propice cancerului. nu mai are capacitatea de a descompune suficient diferitele toxine. \n primul rând ar trebui \ngrijit [i cur`]at ficatul \n lupta \mpotriva oric`rei boli.ateroscleroz` . distruse inofensiv [i eliminate. pancreas. rinichi. icter [i boli ale ficatului. Toxinele sunt de asemenea descompuse. Func]ia sa este atât de stabil` \ncât \l putem califica drept un organ extraordinar. Ficatul are deci constant nevoie de o irigare bun` sangvin`. Când ele sunt negre (adic` pline) toxinele r`mân \n sânge. Deci. |n plus fa]` de importanta sa func]ie de eliminare a produ[ilor toxici. mare. hepatite. Se elimin` astfel toxine ce nu pot fi \ndep`rtate pe alte c`i din organism. el ia parte \n mai multe moduri la metabolismul organismului. Când el este bolnav.T`ierea sub limb` Este o alt` terapie veche practicat` \n ]ara noastr`.cancere de orice tip . De când ne [tim am auzit de câte un b`trân sau o b`trân` la ]ar` care taie sub limb` \n special pentru „ g`lbinare“. totul este cu grij` transformat [i filtrat de ficat.boli ale rinichilor (efecte de excep]ie \n cazul bolnavilor cu dia59 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . El constituie o minune \nchis` \n el.care reprezint` farmacia organismului . oscilant`) . cancer. Revenind la terapia sus men]ionat`. Iritarea permanent` a celulelor de toxin`.boli ale ficatului : ciroz`. Atunci când func]ioneaz` normal. {i a[a apar tot felul de boli. icter. Cele dou` vini[oare care sunt crestate au leg`tur` direct` cu ficatul [i reprezint` un canal de deversare pentru tot ce este r`u \n sânge. |ns` efectul este benefic \n orice boal` [i pentru oricine. Ficatul . Atunci când el este atins. Sângele toxic vine din ficat eliberându-se astfel sistemul hepato-biliar.

adic` o dat` pe lun` sau de 3 ori \n maxim 6 luni. este bine s` o mai face]i o dat` pe an. tromboflobit` . lupus . Aten]ie la condi]iile igienico-sanitare \n care v` t`ia]i sub limb`! Castronul \n care devars]i sângele trebuie s` fie de unic` folosin]` (el se arunc` . se impune t`ierea sub limb` de 3 ori \n 3 luni.dureri de cap Este bine de [tiut ca atuci când v` t`ia]i sub limb` s` mânca]i ceva \nainte [i s` be]i un ceai \ndulcit sau un suc dulce pentru a evita o criz` de hipoglicemie.gut` .liz`) . nu v` duce]i ca la analize: nemânca]i [i neb`u]i.prostat` . Cura de dezintoxicare de o zi o d`m pe pagina urm`toare. prim`vara.acnee . \ns` pute]i avea o senza]ie de ame]eal`. Cura de dezintoxicare de o zi se poate repeta la \nceput o dat` pe lun`.boli autoimune : colegenoz`. varice. apoi o dat` sau de dou` ori pe an. cataract` .psoriazis .miopie. pentru \nter]inere. frigiditate . T`iatul sub limb` ar trebui \nso]it de cura de dezintoxicare de o zi cu laxativ [i ulei de m`sline pentru a elimina depunerile din vezica biliar` [i a elibera ficatul de colesterol.pancreatite . lama cu care sunte]i t`iat trebuie s` fie steril` [i unic` (se arunc` dup` folosire). Asta \nseamn` peste 50% vindecare [i echivaleaz` cu multe zile de post negru. Dup` ce v-a]i t`iat sub limb` de 3 ori. arterit`. o paloare brusc` [i transpira]ie. Pentru efect maxim [i pentru cur`]area cât mai complet` a ficatului.tulbur`ri de menopauz` . Este bine ca \nainte de a \ncepe o diet` naturist` s` face]i t`ierea sub limb` [i cura de dezintoxicare.diabet . retinopatie. Nu se \ntâmpl` nimic. NU se spal` [i NU se folose[te la alt pacient).ulcer varicos.boli de nervi . Deci. iar cel 60 .impoten]`.

SANDA {TEFAN ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 61 .care v` taie trebuie s` poarte m`nu[i sterile. Asigura]i-v` c` sunt \ndeplinite toate condi]iile [i nu va exista pericolul s` v` infecta]i sau s` contacta]i alt` boal`.

00 . \ncepând cu ziua \n care se face cura. pe parcursul curei pot mânca normal \ns` \n cantit`]i foarte mici.Se m`nânc` o can` de gri[ fiert \n lapte. Ora 14.200 ml ulei de m`sline presat la rece + zeama de la 3 l`mâi |n ziua respectiv` lua]i masa de diminea]` la ora 10.2 plicule]e de sare amar` (sulfat de magneziu) din farmacie de 30 gr plicule]ul pe care le dizolva]i \n 750 ml ap`.Cei cu diabet.Cei cu gastrit` hiperacid` [i ulcer nu folosesc solu]ia laxativ`. . O or` \nainte [i dup` ce lua]i uleiul de m`sline nu mânca]i nimic. Excesul de bilirubin` precipit` sub form` de bilu]e verzi gelatinoase (sunt \mbibate cu ulei). vor face dou` clisme pe zi: una diminea]a [i una seara. Ob]ine]i o solu]ie laxativ` pe care o \mp`r]i]i \n 3 c`ni de câte 250 ml fiecare. |n schimb.00 . Dup` cura de dezintoxicare pute]i \ncepe regimul naturist propriuzis.00 . ci numai solu]ia uleioas` de la ora 18.00 [i pân` la ora 14.Lua]i prima can` (250 ml) de laxativ Ora 16.Se \nghite uleiul de m`sline (250 ml) cu zeama de la 3 l`mâi [i apoi. Ve]i avea multe scaune. Aten]ie! .00 . iar nisipul [i mâlul ies ca atare. SANDA {TEFAN 62 .00 nu mai mânca]i nimic. Ora 22.00 . timp de dou` zile. .Cura de dezintoxicare de o zi Ave]i nevoie de: . Pe parcursul curei se poate bea ap` \n afar` de o or` \nainte [i o or` dup` ce lua]i uleiul. e bine s` v` controla]i fecalele pentru a vedea ceea ce elimina]i.00.Lua]i ultima can` (250 ml) de laxativ Ora 23. obligatoriu se st` pe partea dreapt` 1/2 or`.Lua]i a doua can` (250 ml) de laxativ Ora 18. colesterolul sub form` de bilu]e albe.

|n zilele noastre. {i Hipocrate (aprox. „Apa vie]ii“ . {i \n satele din Maramure[ [i Bucovina urina este folosit` pe scar` larg` ca mijloc de tratament. terapeu]i din toat` lumea fac referire la eficien]a tratamentului cu urin`. Deci.) [i Paracelsus ( aprox. Urina. boli de rinichi [i chiar SIDA cu aju63 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Alexandra Mo[neaga prescrie bolnavilor de cancer consumarea urinei proprii. la domiciliu [i f`r` o cheltuial` oarecare. A]i fost c`l`uzi]i s` g`si]i [i aceast` informa]ie. 1500 ) recunosc virtu]ile terapeutice ale urinei. chiar [i copil. diabet. cu numai t`inuit`.Minunile urinoterapiei . Hr. boli de piele.) recomandau acest remediu pentru vindecare oamenilor suferinzi. Cartea canadianului A. Terapia cu urin` poate fi f`cut` de oricine. boli de inim`. Ea a fost atestat` \nc` de acum dou` milenii când medicii romani Galen (129-199 \. L.este un dar primit de la Creator pentru bun`starea noastr` fizic`. Ea a fost folosit` de oameni din toate timpurile. metoda are o vechime de peste 2500 de ani. citi]i-o [i medita]i asupra ei.) [i Pliniu (25-79 d. Am v`zut \n preajma dânsului multe cazuri vindecate de cancer. tân`r sau b`trân. introdus` \n organism ac]ioneaz` ca un autovaccin nu numai vindecându-l ci [i \ntinerindu-l. Terapia cu urin` este o metod` de vindecare a unei boli prin aplicarea [i folosirea urinei proprii. Pauls „Shivambukalpa“ indic` urina ca metod` de tratament. Armstrong vorbe[te despre puterea de vindecare a urinei proprii. O bioenergetician` celebr` din România. Hr. Domnul Valeriu Popa avea convingerea c` urina este un elixir al vie]ii d`ruit de natur` [i c` reprezint` o m`sur` terapeutic` pentru aproape toate bolile. Terapia n-a fost niciodat` pierdut`. Hr. 400 \.ca remediu universal Iubitorul Dumnezeu care are grij` de toate ne-a dat un dar atât de pre]ios [i de valoros chiar de la na[tere care are posibilitatea s` vindece aproape orice boal`. O alt` carte „ The water of life“ a englezului John W.

|n toate cazurile este necesar` supravegherea de c`tre un specialist. alcool. pacientul poate avea vom`. anal` sau prin piele. Ele dispar automat \n 2-3 zile.21 de zile numai cu urin` [i ap` (plus 2 clisme /zi) vindecându-se astfel orice boal` cronic`. preventiv contra tuturor bolilor infec]ioase. Se poate ]ine post de 1 .torul acestei terapii. zah`r. Ar fi bine ca oamenii s` \ncerce aceast` terapie cel pu]in pentru acele suferin]e pentru care nu exist` \nc` o vindecare [i s` afle singuri rezultatele minune. Pentru orice \mboln`viri minore 1-2 pahare/zi reprezint` o cantitate suficient`. Aceast` terapie vindec` boala prin eliminarea toxinelor \n afara corpului pe cale bucal`. Urina veche de 4 zile este foarte bun` pentru bolile de piele. f`r` carne. la fel ca [i numele lor. Este de preferat s` nu se foloseasc` alte medicamente \n timpul acestei terapii. lo]iune antiseptic` pentru r`ni [i t`ieturi. spunea c` 64 . Ca tonic general pentru men]inerea unei st`ri corespunz`toare de s`n`tate [i energie [i de asemenea. tuse. o]et. Poate fi folosit` [i pentru \ntre]inerea p`rului. r`ceal`. O perioad` lung` de post se face sub controlul unui expert pentru c` au loc tot felul de elimin`ri de toxine. \n special erup]ii cutanate [i vom`. \ns` remediul este unul singur [i anume propria noastr` urin` care vindec` boala prin \ndep`rtarea toxinelor [i de[eurilor din organism prin stimularea mecanismului de ap`rare al corpului. mu[c`turi de insecte.3 . nu pentru b`ut. pentru frec]ie [i masaj. Cât timp se face terapia cu urin`. pentru arsuri.7 . diaree sau erup]ie pe piele. cafea. De aceea. Bolile sunt numeroase.14 . \mpiedic` formarea ridurilor. tutun. drept crem` de ras.Vechiul Testament: „ Bea ap` din fântâna ta [i din izvoarele pu]ului t`u“. Valeriu Popa \l recomanda al`turi de terapiile naturiste. nazal`. pentru co[uri [i acnee. gr`simi animale. 200 ml (un pahar) o dat` pe zi sau chiar de dou` ori poate fi luat \n siguran]` (primul [i ultimul jet se arunc`). dieta trebuie s` fie u[oar`: desodat`. |n toate cazurile trebuie consultat un specialist. Nu trebuie s` se \ngrijoreze de aceste reac]ii care \l ajut` \n vindecarea bolii. Acest remediu exist` de când e lumea [i este consemnat chiar [i \n Biblie . Cu cât cantitatea este mai mare este mai benefic` [i nu este d`un`toare.

urin` [i hran` vie“ Elena Ni]` Ibrian SANDA {TEFAN ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 65 .“ Cele ce le-am scris sunt cu titlu informativ.Medic Camelia Ro[u .No]iuni introductive despre autoterapia cu urin`“ . tratament pentru via]`“ .„Urina.„Shivambu Kalpa . necostisitor [i nemedicamentos.„ o can` cu urin` \n fiecare diminea]` ne men]ine s`n`to[i. Pentru documentare \n acest domeniu. am dorit s` reamintesc terapia despre care Valeriu Popa sus]inea c` este un sistem de vindecare complet.Daniel Menrath .„Tratamente naturale cu argil`. v` recomand`m trei c`r]i ap`rute \n România: .

vitalizant. magneziu. fier. [i anume: \n cazuri de hernie. aluminiu. obezitate. pancreatit`. celulite [i altele. flebite. fiind folosit` \nc` din antichitate cu rezultate excep]ionale. exemelor. intoxica]ii.TERAPIA CU ARGIL~ Argila este cunoscut` ast`zi ca panaceu universal [i f`r` contraindica]ii. potasiu. Zona Zoster. etc. lapte de argil`. colonului. panari]iu. absorbant. rinichiului. insuficien]` hepatic` [i biliar`. deger`turilor. astm. aceast` terapie plaseaz` argila la rangul de medicament al viitorului. bron[it` traheic`. parazitoze. cataplasme [i b`i restabilind echilibrul acido-bazic al organismului [i remineralizându-l [i stimulând activitatea glandelor endocrine. otite. se pune o linguri]` de argil` \ntr-un pahar cu ap`. sodiu. cicatrizant. constipa]ie sever`. pe stomacul gol diminea]a [i \naintea meselor de prânz [i seara cu 1/2 or`. remineralizant. Este foarte bogat` \n minerale naturale: calciu. gastrite. entorse. anexite. tratament cu raze X [i de c`tre femei \n perioada ciclului menstrual. nefrite. Dup` aceea. \n fiecare zi bându-se câte un pahar de ap` argiloas` de 3 ori/zi. hemoroizi. regenerator. boli ale inimii. antitoxic. Primele trei zile se bea doar apa f`r` a agita argila din pahar. paradontoze. tumori benigne [i unele forme de cancer cum ar fi: cel al stomacului. conjunctivit`. siliciu. hepatite. sinuzite. vezicii urinare. ciroze. Ca remediu extern se utilizeaz` \n: tratarea ulcerelor varicoase. tonifiant. a pl`gilor. Propriet`]ile de baz` ale argilei sunt: dezinfectant. Paharul cu ap` de argil` se prepar` de seara pentru a doua zi. diabet. se consum` \mpreun` cu argila amestecând cu o linguri]` \nainte de a consuma amestecul din pahar. antiseptic. Cura 66 . Cura intern` se face \n prima faz` pe durata a trei s`pt`mâni. enterocolite. Practicat` [i \n ]ara noastra ca remediu tradi]ional. boli de nervi. contuzii. Se folose[te atât \n cure interne cât [i externe sub form` de ap` de argil`. acnee. degresant [i nu \n ultimul rând: putere antioxidant`. abcese dentare. fisuri anale. tuberculoz`. prostat`. cistite. Ca remediu intern este indicat` \n urm`toarele afec]iuni: ulcer. infec]iilor dermatologice. colite. bactericid. litiaze renale. Sunt foarte pu]ine contraindica]ii \n tratamentul cu argil`. insuficien]` tiroidian`. micoze bucale. furunculoze. afec]iuni reumatice. arsuri.

|n primele zile de tratament urina [i scaunul pot prezenta modific`ri: miros urât. Pentru uzul extern se prepar` pasta de argil`. urin` tulbure [i \nchis` la culoare. Folosind regulat cura cu argil` ve]i sc`pa de riduri [i obrazul se va catifela. |n timpul acestei cure nu se consum` gr`simi animale [i alcool. la temperatura corpului. Punem argila \ntr-un vas. u[oar` constipa]ie sau diaree. SANDA {TEFAN ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 67 . Din ea se prepar` cataplasmele care se aplic` de 2-3 ori/zi timp de 2-3 ore. \ncep s` se elimine toxinele purificându-se astfel organismul. Pentru acnee se \ntinde pasta pe fa]` l`sând-o 10-15 minute. Nu trebuie s` se \ntrerup` tratamentul. Se pot face [i sp`l`turi vaginale [i clisme \n doze de 3-4 linguri la 1 litru de ap`. Eficien]a mare pe care o are \n majoritatea afec]iunilor face din terapia cu argil` un tratament naturist de excep]ie.se continu` timp de 6 luni câte 10 zile/lun`. turn`m progresiv ap` amestecând continuu cu o lingur` de lemn pân` ob]inem o past` dens`. apoi se spal` fa]a cu ap` c`ldu]`.

20 gr troscot sau r`d`cin` de rubarb` .5 gr [ofran (r`d`cin`) sau stânjenel (r`d`cin`) .30 gr aloe .25 gr traista ciobanului .10 gr r`[in` de brad .frunze .20 gr anghinare .30 gr urzic` .25 gr osul iepurelui .10 gr dafin (frunze) sau scor]i[oar` pisat` .20 gr rostopasc` .25 gr ciubo]ica cucului .30 gr cimbru 68 .20 gr coriandru .10 gr fenicul sau anason .20 gr ienup`r (boabe pisate) .30 gr coada [oricelului .EFECTELE CURATIVE ALE BITTERULUI SUEDEZ Plantele folosite sunt urm`toarele: .30 gr coada calului .20 gr salvie .20 gr t`t`neas` .30 pufuli]` cu flori mici .20 gr soc .10 gr angelic` .30 gr sun`toare .30 gr pedicu]` .30 gr ]intaur` .20 gr odolean .20 gr frasin (frunze) .30 gr g`lbenele .25 gr vâsc .10 gr scaiete (r`d`cin`) .30 gr ungura[ .10 gr salcâm (flori) .20 gr gen]ian` (sau 50 gr pelin [i 5 gr anghinare) .

.Pentru dureri de urechi [i vâjâit \n urechi se umeze[te o bucat` de 69 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Profilactic.Dac` este mirosit sau inspirat des [i dac` se umeze[te cu bitter baza craniului.Aftele.diluate \n ceai. prima se ia cu 1/2 or` \nainte de masa de diminea]` iar celelalte cu 1/2 or` dup` mas`.Pentru hidropizie se ia câte o lingur` \n pu]in vin alb diminea]a [i seara timp de 6 s`pt`mâni.Dureri ale vezicii biliare se ia câte o lingur` diminea]a [i una seara. [i se pun noaptea comprese. . . . Pot fi p`strate ani. .Calmeaz` durerile de din]i ]inându-se \n gur` un amestec din pu]in` ap` [i o lingur` de bitter.30 gr p`tlagin` Acest amestec se pune \n 3 litri de alcool de 38-40°.Este de mare ajutor ficatului \n toate bolile sale. se iau 2 linguri]e/zi. durerea dip`rând repede.Ajut` \n constipa]ie. se amestec` de dou` ori/ zi [i se las` la macerat 14 zile. Enumer`m o parte din efectele curative: . Vindec` cataracta dac` se umeze[te coada ochilor sau se pune o bucat` de pânz` umezit` cu bitter pe ochii \nchi[i. sau se pune o compres` \nmuiat` pe dintele dureros.Elimin` nepl`cerile gazelor intestinale. . dispar durerea de cap [i ame]eala [i se \nt`resc creierul [i memoria. . . Cu cât st` mai mult.Pentru dureri de stomac se ia la o criz` o lingur`. b`[icile de pe limb` sau alte afec]iuni care apar pe limb` dispar dac` sunt umezite sistematic cu acest bitter. . una dup` alta. .Vindec` exemele de orice fel [i bubele din nas dac` acestea se umezesc bine [i des. durerea [i injectarea.Pentru colici se iau 3 linguri. Durerea dispare [i infec]ia se retrage. Linguri]a de bitter suedez se dilueaz` \n 125 ml ceai de plante sau ap` [i se ia cu 1/2 or` \nainte de mas`.. cu atât are efect mai bun. una diminea]a [i una seara.Pentru dureri de gât . .când el este ro[u [i inflamat. . . se \nghit \ncet 3 linguri]e/zi . |n bolile maligne se iau 2-3 linguri/zi dup` cum urmeaz`: câte o lingur` diluat` \n 125 ml ap` sau ceai de plante.Ajut` vederea \nl`turându-le ochilor ro[ea]a. \ncet. dup` care se strecoar` prin tifon [i se toarn` \n sticle mici de culoare \nchis`.

Cur`]` sângele.vat` [i se bag` \n ureche.Regleaz` ciclul menstrual.Duce la dispari]ia indispozi]iilor. SANDA {TEFAN 70 . . . Red` chiar [i auzul pierdut. .Nu se consum` lapte \nainte [i dup` administrare. vân`t`i. . .|n caz de tuberculoz` se iau 3 linguri]e/zi timp de 6 s`pt`mâni. t`ieturi. . cicatrice. . . . .Foarte eficient \n caz de febr`.Vindec` paralizia.Ajut` la vindecarea secre]iilor vaginale. Aten]ie: . .Trateaz` foarte bine cancerul. . .Elimin` viermii intestinali.Ajut` \n vindecarea epilepsiei fortificând nervii [i \ntreg organismul. umfl`turi.Toate cantit`]ile indicate trebuie diluate cu ceai de plante sau ap`. .Hemoroizii se umezesc des [i se face [i cura intern`. chiar [i tenia. stimuleaz` circula]ia [i ajut` \n anemie [i reumatism.E foarte bun pentru negi.Vindec` icterul dac` se ia câte o lingur` de 3 ori/zi [i se aplic` comprese pe ficatul inflamat. r`ni.

pentru c` pe parcursul lor apar fenomene inexplicabile pentru cei care nu au cuno[tin]e despre crizele de eliminare a toxinelor pentru vindecarea organismului (ame]eli. Deci.Nu trebuie s` consume cafea sau alte intoxicante.Trebuie s` aib` dantura bun` altfel nu pot mesteca bine alimentele crude.Somnul cel mai odihnitor este \ntre 20. trebuie mestecat de 30-50 de ori. \nchiderea la culoare a urinei. Ele reprezint` un \ndemn spre a ne apropia de natur`. .(Evita]i s` v` desf`[ura]i activitatea \n birouri \n care se fumeaz`). . lichidele mâncate. Cei care sincer vor s` ob]in` rezultate favorabile \n prevenirea [i redobândirea echilibrat` a s`n`t`]ii. Masajul poate fi folosit \n cazuri extreme când bolnavul nu-l poate 71 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . .Nu trebuie s` consume alcool.Trebuie s` se practice automasajul. mai ales postul cu ap` distilat`. nu uita]i: stomacul nu are din]i ! . alte elimin`ri prin piele. de a ne adapta unui nou mod de via]` -cel naturist. Aceste regimuri medicament. st`ri de vom`. miros. . .Evita]i lucr`rile de orice fel [i mai ales discu]iile negative \n timpul mesei. printr-o mestecare corect` alimentele trebuiesc b`ute. digestia \ncepe de la privit. nu cu tranchilizante.Evita]i sedentarismul [i statul orelor \n pat \n afara orelor de somn.00 noaptea. . . .00 [i 1. auz [i apoi.Trebuie s` se doarm` natural. autopresopunctura (nu masajul).[i de a renun]a la vechile obi[nuin]e. nici membri familiei sau cei care \ngrijesc pacientul.Trebuie s` se \nve]e s` se respire.Mi[carea este via]`. . fiecare bol alimentar.Nu trebuie s` mai fumeze nici bolnavul. trebuie s` respecte urm`toarele: . crize la organele bolnave [i altele). vin \n ajutorul celor suferinzi \ndemnându-i [i pe cei s`n`to[i s` se apere de boal`. s` se lucreze [i s` se locuiasc` \n aer neviciat.REGIMURI CONCEPUTE DE VALERIU POPA Este bine ca aceste regimuri s` fie f`cute sub supravegherea unui specialist. furunculoz`.

sup` de legume sau sup` de fasole boabe(f`r` ro[ii. apoi la ora 10. brânz`. mânc`ruri grele. 72 . INDICA}II PENTRU REGIM |ntre 18. orz. praz. . ulei. smântân`.. sfecl` ro[ie. cartofi. ALIMENTE INTERZISE: mânc`ruri grase. doar cu pu]in` sare de mare). . REUMATISM ALIMENTE RECOMANDATE: orez. nuci. varz`. Diminea]a la trezire se face terapia cu ulei de floarea soarelui. ]elin` p`trunjel. p`trunjel. deci ultima mas` este la 18. nuc` de cocos. la care se adaug` p`trunjel verde tocat. lapte. variante: . Regimurile recomandate de Valeriu Popa.terci de grâu \ncol]it cu o linguri]` de miere [i o banan`. fructe. dovleac.00 se spal` 4 linguri de orez integral [i se pun la \nmuiat timp de o or`. p`stârnac.1/2 litri lapte crud de capr` \ndoit cu ceai de salvie.00.practica [i de persoane compatibile cu el. Acestea sunt doar câteva din sfaturile pe care ni le reamintea zilnic Valeriu Popa. varz`. nu se m`nânc` nimic.00 [i a doua zi ora 11. La ora 11. mei. carne. porumb.00 [i pân` a doua zi se pot consuma doar lichide. o lingur` de ulei de m`sline presat la rece. pu]in` zeam` de l`mâie. La ora 13. nap. legume verzi fierte cu condimente. Exemplu de mas` de prânz [i sear`. o]et. ciuperci. sare marin`. alimente fripte [i pr`jite. ov`z. sup` de fasole.se pot bea sucuri de morcovi. andive. arahide.legume (morcovi. b`uturi alcoolice. f`r` bulion. se fac \n cure de 45 de zile. broccoli. iaurt. . . pe care le voi descrie mai jos.(Se \ncearc` mai multe persoane [i se va alege cea \n urma c`reia bolnavul se simte cel mai bine). ceai cu ghimbir.00 se poate lua a doua mas` alc`tuit` numai din alimentele recomandate. unt. conopid`) fierte cu ghimbir. grâu. cafea [i alte b`uturi fierbin]i.00 este prima mas` când se \nghit cele 4 linguri de orez \nmuiat.

INFEC}II.dou` g`lbenu[uri de ou/s`pt`mân`(crude sau fierte tari). sup` de iepure sau de fazan. orz. cartofi. . ulei de susan. ridichi. iaurt. alcool. miere. p`trunjel. DEFICIEN}E SANGUINE. morcov. m`rar. TOXEMIE. busuioc [i alte condimente carminative(coriandru. SIDA ALIMENTE RECOMANDATE: orez.orez cu condimente carminative. Se pot bea ceaiuri depurative recomandându-se \n mod special: coada calului.Diminea]a la sculare: terapia cu ulei. ALIMENTE INTERZISE: porc. busuioc. sup` de fasole. soia. SIFILIS. mei. lamâie. pui. . ]elin`. dovlecel.dovleac copt sau crud. anason) \n care se pun 2 linguri de orez fiert.00 [i 11. porumb. ]elin`. urzic`. sparanghel. p`p`die [i g`lbenele. pe[te.exceptând iaurtul. condimente picante. spanac. struguri [i alte fructe dulci. alimente fripte sau pr`jite. spanac(crud).ap`(distilat`) [i ceai de salvie \ntre mese.. ro[ie. . l`ptuc`. o]et. . banane. salvie. . coriandru. .Ora 11.00. fructe acre. . . fenicul. .orez fiert cu legume.arpaca[(grâu) fiert cu pu]in` miere. b`uturi fierbin]i.salat` din l`ptuc`. petrunjel. dovlecel. cantalup. . . chimen. berbec. pepene verde.1/2 litri lapte crud de capr` \ndoit cu ceai de salvie. legume verzi. INDICA}II PENTRU REGIM . . sare. grâu. bivol. ment`. mânc`ruri grase. vit`. Celelalte mese pot con]ine: .Se respect` perioada de repaus alimentar \ntre 18. produse lactate.sup` de iepure de câmp sau fazan(carnea nu se consum`) fiart` cu ceap`. castravete.00 prima mas`: 4 linguri de orez integral \nmuiat cu o or` \nainte.arpaca[ fiert cu legume.5 linguri de grâu \ncol]it cu miere [i brânz` de vaci. 73 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT .boabe de porumb fierte cu pu]in` sare de mare. dovleac.

linte. mur`turi. Regimul se stabile[te dup` modelul celor anterioare. sfecl`. alimente grase. mandarine. ulei de m`sline. b`uturi fierbin]i. orez nou. zah`r. p`trunjel. ceai(negru). GASTRIT~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez. mei. conopid`. p`st`i verzi. l`mâi. busuioc.toate fructele dulci. varz`. legume verzi fierte cu condimente (tarhon. grâu. ALIMENTE INTERZISE: carne. sucuri de fructe [i ap` \ntre mese..00). alimente grase. LIPS~ DE CALCIU. ceap`. ACIDITATE. orz. lapte. BOLI DE RINICHI ALIMENTE RECOMANDATE: orz. \nmuiat) [i terapia cu ulei (diminea]a la sculare). sup` de legume. porumb. LIPS~ DE IOD ALIMENTE RECOMANDATE: orez. pr`jituri de cas`. struguri. |n acest regim nu se consum` brânz` de vaci [i smântân`. piper moderat. coaj` de pâine. ment`. soia. b`uturi alcoolice. cartofi fier]i \n coaj` [i 74 . ardei iute. ULCER GASTRIC {I DUODENAL. coriandru. . portocale. fasole. cartofi. ulei. ALIMENTE INTERZISE: alcool. l`ptuc`. grâu.dovlecel fiert. ridiche crud`. grâu. cafea. nuci. PIETRE LA VEZICA BILIAR~. cafea. b`uturi fierbin]i. Regimul alimentar se alc`tuie[te dup` modelul celorlalte dou` de mai sus respectând orele de repaus alimentar (18. sup` de fasole. m`rar. leu[tean). alimente fripte sau pr`jite. legume verzi fierte. papaia. pepene verde. dafin. ulei de mu[tar. l`mâie. dulciuri. Se poate consuma foarte pu]in` miere [i trebuie s` ave]i ore regulate de mas`. morcovi. ANEMIE. produse lactate (excep]ie brânz`). m`r. struguri. chimen. orez vechi de un an. ou` fierte 3/s`pt`mân`. fructe dulci. spanac. biscui]i. cu smântân` [i (sau) brânz` de vaci. prima mas` (orezul crud. orz. BOLI URINARE. alimente fripte sau pr`jite. brânz` de vaci (capr`) f`r` cheag. fasole boabe [i p`st`i. LEUCOREE.00-11. o]et. ghimbir. banane [i alte fructe.

struguri. mânc`ruri grase. b`uturi alcoolice. ro[ii. sup` de fasole. BOLI DE INIM~ ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT ALIMENTE RECOMANDATE: orez. ro[ii. toate fructele. FEBR~. b`uturi fierbin]i. pepene verde. carne. coriandru verde. busuioc). porumbel. l`mâie. produse lactate. legume fierte(inclusiv spanac). alimente fripte sau pr`jite. orz. condimente iu]i. Respectarea orelor fixe de mas` este esen]ial`. sup` de linte. grapefruit. ceai negru. ALIMENTE INTERZISE: iaurt. pe[te. Este esen]ial s` se ia masa la ore regulate. mei. AMIGDALIT~ ALIMENTE RECOMANDATE: regim u[or lichid. sare \n exces. HEMOROIZI ALIMENTE RECOMANDATE: orez. sare. o]et. sup` de fasole. ananas. ardei iute. fenicul. alimente fripte sau pr`jite. biscui]i. cartofi. fazan. b`uturi fierbin]i. l`ptuc`. alcool. fructe prea coapte. sup` de ridichi. ardei iute \n exces. m`r. soia. papaia. vân`t`. rodie. banane [i alte fructe dulci. cafea. FEBR~ TIFOID~. legume verzi fierte cu condimente carminative (coriandru. alimente fermentate. unt sau untur`. pâine. citrice. cantalup. ALIMENTE INTERZISE: b`uturi alcoolice. cafea. ceap`. ulei. iepure de câmp). castravete. o]et. stafide. rodie. ulei de susan. p`trunjel. carne. curmale. dar mai ales cele dulci [i acri[oare. toate fructele. tarhon. GRIP~. legume fierte. soia. mânc`ruri grele. tuberculi. cire[e. o]et. toate intoxicantele. ALIMENTE INTERZISE: b`uturi fierbin]i. lamâie dulce. OREON. unt. cafea. grâu. lapte de capr`. 75 .apoi cop]i 1/2 or` \n cuptor. alimente fermentate organic. brânz`. sucuri de fructe. ap` sau b`uturi reci \ntre mese(ceai de salvie). sup` de carne ( pas`re de curte. condimente iu]i. orz. ulei de susan. melas`. soia. anason. grâu. ceai negru. cantalup. lapte cu ap`. pepene verde. p`st`i. legume bine fierte cu condimente carminative. l`mâie. alimente grase.Ap` \ntre mese. portocal`. mango. zer.

struguri, ap` cald` de b`ut, lapte cald, ceai, cafea. ALIMENTE INTERZISE: fructe acre, alimente grase, mânc`ruri grele, orez, carne, pe[te, iaurt, \nghe]at`, brânz`, alimente fripte sau pr`jite, o]et, sosuri, ardei iute, salat` crud`, alcool, b`uturi reci.

INSOMNIE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, toate produsele lactate, \n special laptele de bivoli]`, sup` de fasole, legume verzi, fructe, b`uturi reci, suc de fructe. ALIMENTE INTERZISE: pe[te, carne, condimente iu]i, ceai negru, cafea, b`uturi fierbin]i, mei, porumb, ov`z, usturoi, o]et.

BOLI DE PIELE, EXEM~, URTICARIE, LEPR~, LEUCODERM~, VIERMI INELARI
ALIMENTE RECOMADATE: orez, orz, mei, porumb, fasole, legume verzi, banane, m`r, ceai(negru, verde), cafea, b`uturi fierbin]i. Se bea pu]in` ap` dup` mas`. ALIMENTE INTERZISE: produse lactate, fructe acre, mandarine, portocale, ananas, piersic`, prun`, pe[te, carne, zah`r, susan, ulei, sare, alimente grase, mânc`ruri grele, alimente fripte sau pr`jite, alimente fermentate. Observa]ie: Extern se unge pielea cu suc de ]elin`.

VIERMI
ALIMENTE RECOMANDATE: grâu, porumb, orez, orz, fasole, legume fierte cu condimente [i ghimbir, usturoi, b`uturi alcoolice, ceai negru, cafea, ap` fierbinte, brânz`, ardei iute, piper negru, ghimbir, papaia, banan`, castravete, m`r. ALIMENTE INTERZISE: fructe acre sau dulci, carne, pe[te, produse lactate(excep]ie brânz`), zah`r, melas`, cartofi, alimente grase, nuci, biscui]i. Observa]ie: Cu o or` \nainte de culcare, se bea o can` de ceai de cimbri[or [i se consum` 50 semin]e crude de dovleac pentru adul]i; copii 1-4 ani 10-12 semin]e, copii 5-10 ani - 30 de semin]e.
76

PARALIZIE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, sup` de fasole cu gr`sime (sl`nin`), lapte cu caimac, legume verzi fierte, fructe dulci, portocale, mandarine, l`mâi, struguri, b`uturi reci, suc de fructe. Se bea zilnic timp de o lun` un litru suc combinat din morcovi [i r`d`cin` de p`trunjel. ALIMENTE INTERZISE: ceai fierbinte, cafea, alcool, condimente iu]i, carne, soia, sare, ulei, ceap`, usturoi, praz, iaurt, o]et, alimente fripte sau pr`jite, mânc`ruri grase sau grele.

OBEZITATE
ALIMENTE RECOMANDATE: orz, ov`z, porumb, mei, legume verzi, fasole, cartofi, toate fructele(cele acre NU), ceai sau cafea. Se bea ap` cu miere diminea]a [i seara. ALIMENTE INTERZISE: orez, carne, pe[te, alimente grase, produse lactate, fructe acre, zah`r, melas`, fructe uscate, alcool.

BOLI DE NERVI, TUBERCULOZ~, SCLEROZ~ MULTIPL~
ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, produse lactate, carne, alimente grase, fructe dulci, nuci, migdale, stafide, b`uturi fierbin]i, cafea, condimente, alimente cu mare valoare nutritiv`. ALIMENTE INTERZISE: salat` verde crud`, fructe zemoase, dovleac, papaia, cartofi, varz`, conopid`, ciuperci, morcovi, carne de oaie, \nghe]at`, b`uturi alcoolice.

MALARIE
ALIMENTE RECOMADATE: grâu, orez, carne (\n special vit`), alimente grase, fructe acre, toate legumele. ALIMENTE INTERZISE: iaurt, fasole, mei, porumb, sare \n exces, alcool, o]et, alimente fermentate organic.

77

DEMEN}~, DEFEC}IUNI ALE CREIERULUI
ALIMENTE RECOMADATE: orez, grâu, orz, sup` de fasole sau linte, suc de citrice, sup` cu unt sau gr`sime(sl`nin`), toate produsele lactate, toate fructele, legume verzi fierte cu gr`sime sau c`lite, sucuri de fructe. ALIMENTE INTERZISE: carne, pe[te, alcool, ceai negru, cafea fierbinte, o]et, ulei, usturoi, ceap`, praz, ardei iute, condimente iu]i, porumb, mei, ov`z, soia.

HEMORAGIE, MENORAGIE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, mei, fasole boabe mari, linte, portocale, n`ut, lapte(\n special cel de capr`), leguminoase fierte (\n special flori de lotus), sup` de porumbel, de iepure, fructe zemoase dulci, pepene, struguri, ou` crude, sucuri de fructe reci, ap` rece cu zah`r. ALIMENTE INTERZISE: condimente iu]i, alcool, ceai negru, cafea, alte b`uturi fierbin]i, fructe acre, o]et, sare, carne, pe[te,legume verzi, mânc`ruri grele, alimente fripte sau pr`jite.

TUMORI ABDOMINALE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, sup` de fasole, unt sau smântân`, legume verzi fierte cu ulei, sup` de ridiche, condimente (ghimbir, piper negru, frunze de dafin, usturoi moderat), suc de portocale, lamâi, struguri, ro[ii, fructe dulci, produse lactate, iaurt, zer, ap` \ntre mese. ALIMENTE INTERZISE: alimente fripte sau pr`jite, carne, porumb, mei, bob, ov`z, condimente iu]i, pâine uscat`, biscui]i, ceai negru, cafea, b`uturi fierbin]i, fructe prea coapte, tuberculi.

ALCOOLISM
ALIMENTE RECOMANDATE: grâu, orez, oaie, pe[te, preparate din alimente dulci-acri[oare, legume cu piper, legume verzi cu unt, fructe acre, portocale, ananas, struguri, produse lactate, sucuri de fructe. ALIMENTE INTERZISE: carne(excep]ie oaie), pe[te gras, fasole, mango, lamâi, ou`, nuc[oar`, cafea, fructe coapte, \nghe]at`, ciuperci,
78

porumb.ceap`. carne. sosuri. nuci. APENDICIT~ ALIMENTE RECOMANDATE: regim u[or lichid cu orz. miere. sup` de pui cu condimente iu]i. ceai negru. ceai negru. ceai verde. b`uturi alcoolice. smochine. ciuperci. mânc`ruri grase. BRON{IT~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez vechi de peste un an. ceai verde. porc. ARTROZ~ ALIMENTE RECOMANDATE: grâu. unt. portocale. mânc`ruri grase. castravete amar. o]et. dafin). piper. gem. napi. nuc` de mahon. ciuperci. brânz`. cafea fierbinte. b`uturi alcoolice dup` mas`. l`ptuc`. l`ptuc`. cartofi. ardei iute. dovleac. conopid`. ciocolat`. struguri. ALIMENTE INTERZISE: fructe. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. spanac. o]et. conopid`. brânz`. preparate culinare cu condimente(ghimbir. schinduf. p`trunjel. stafide. berbec. cartofi. cantalup. jeleu. toate fructele acre. iguana. sup` de ridiche. papaia. l`mâie dulce. \nghe]at`. produse lactate. 79 . acizi organici. sfecl`. varz`. iguana. dovleac. sparanghel. alimente grase. iaurt. smântân`. pâine f`r` coaj`. struguri. unt. iaurt. carne. ARTRIT~. alimente fermentate. orez copt sau pr`jit. linte cu zah`r. iaurt. nuc[oar`. pepene verde [i cantalup. fructe acre. ml`di]e de ferig`. orz. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT ASTM. vit`. pepene verde. b`uturi alcoolice. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. sup` de fasole. sup` de legume fierte cu spanac. vân`t`. varz`. nuc` de cocos. o]et. ap` \ntre mese. grâu. pe[te. curmale. \n special salate crude. castravete amar. ALIMENTE INTERZISE: lapte. arahide. fructe uscate. citrice. ap` rece. ciuperci. alge marine. ALIMENTE INTERZISE: verde]uri. ap` cald` de b`ut. lapte. orez. mugur de bambus. alimente grele sau pr`jite. fasole. sparanghel. berbec. brânz`. muguri de bambus. r`d`cin` de scaiete. fructe zemoase.

sparanghel. fructe uscate. TUSE SEAC~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez. zah`r. l`mâie dulce. cartofi. b`uturi alcoolice. fructe dulci. conopid`. stafide. b`uturi alcoolice. anason). papaia. brânz`. flori vegetale. melas`.00). morcov. fructe(numai pân` la ora 17. curmale. b`uturi reci. sucuri reci de fructe. porc. cafea. rodii. toate produsele lactate cu excep]ia iaurtului. praz. ceai. castravete. fenicul. p`trunjel. cafea. ou`. curmale. n`ut. nuc` de mahon. fructe acre. piper. struguri. lapte. lapte. COLIT~. condimente iu]i. schinduf. berbec. fructe prea coapte. sfecl`. legume verzi fierte cu condimente carminative(condimente care scot gazele din stomac: coriandru. cire[e. porumbel. mei. fasole boabe mici. spanac. iaurt. grâu. fructe seara sau diminea]a devreme. arahide. curmale. orz. soia. usturoi. anason. cafea. fistic. ALIMENTE INTERZISE: carne. o]et. stafide. semin]e de susan. fazan. alimente fermentate. o]et. linte. alge marine. 80 . p`st`i. orz. maz`re dulce. tuberculi. smochine. ulei. nap. miere. brânz`. alte b`uturi fierbin]i. ALIMENTE INTERZISE: vit`. prune. ro[ii. mânc`ruri grele. ceap`. \nghe]at`. grâu. legume bine fierte cu ulei. ardei iute. verde]uri. ceai verde. l`ptuc`. varz`. C~DERI DE P~R ALIMENTE RECOMANDATE: orez vechi de un an. ridiche crud`. mâncare gras`. stafide. cantalup. ALIMENTE INTERZISE: salate crude. bivol. sup` de carne cu condimente carminative. sare.CANCER ALIMENTE RECOMANDATE: orez. conopid`. ap` fierbinte de b`ut sau ap` cald` cu sare. sfecl`. iepure. ap` fiart` de b`ut. fructe acre. iaurt. ciuperci. b`uturi alcoolice. fasole boabe mari. migdale. dovleac. dovleac. nuc` de cocos. cartofi. grâu. sparanghel. tuberculi. rodii. sup` de fasole. ceai negru. nuci. porumb.

pufuli]` cu flori mici. bivol. mei. ceai. linte. g`lbenele. cartofi. morcovi. \nghe]at`. p`trunjel cu condimente carminative. sup` de fasole. ceap`. legume verzi fierte cu condimente iu]i. ciuperci. legume fierte cu condimente carminative. ALIMENTE INTERZISE: produse lactate cu excep]ia brânzei. iaurt. Se fierbe o linguri]` de amestec la o can` cu ap` timp de 3 minute. flori de legume. curmale. sfecl`. cartofi. sup` de pui f`r` gr`sime. vit`.4 mese/zi \n cantit`]i mici . varz`. fasole boabe mari.TUSE CU EXPECTORA}IE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. porumb. toate fructele. porc. dulciuri. Observa]ii: . DIABET ALIMENTE RECOMANDATE: grâu. portocale. ceai de ghimbir. mâncare cu sare sau zah`r. ov`z. fructe uscate. orz. porumb. sfecl`. se bea numai ap` fiart`. câte una \naintea fiec`rei mese principale cu 1/2 or`(ceai cald). ciuperci. iaurt. \nghe]at`. maz`re dulce. fructe prea 81 . fructe acre. coada calului. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. sparanghel. fasole. ALIMENTE INTERZISE:alimente grele. conopid`. orez. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT DIZENTERIE ALIMENTE RECOMANDATE: regim de lichide. alimente grase sau preparate cu gr`sime. ou`. fructe acre. cafea f`r` zah`r. carne. mei. spanac. salvie. salate crude. nuc` de cocos. pe[te. alimente grase sau preparate cu gr`sime. arahide. miere. Se strecoar`. alge marine. frunze dafin. smochine. rodie. r`d`cin` de scaiete. bivol. berbec. porc. lapte de capr`. brânz`. melas`. ou`. sup` de pui. se consum` zilnic 3 c`ni. pe[te. b`uturi alcoolice. lapte. ceap`. alimente grase. pu]in` pâine sau biscui]i. cimbri[or. produse lactate cu excep]ia iaurtului. n`ut. gr`simi animale. b`uturi reci. anason. tuberculi. nap. orz. grâu.se bea ceai din amestec: teci de fasole. buc`]i mici de banan`. ALIMENTE INTERZISE:zah`r.

curmale. praz. morcovi. ALIMENTE INTERZISE: alimente grele. fructe zemoase. ceap`. zah`r. linte. flori vegetale. EPILEPSIE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. porc. fasole cu m`sur`. sparanghel. praz. legume verzi. fasole. linte. cafea. ou`. 82 . alimente uscate ca: porumb. rodie. sup` de ridiche uscat`. praz. b`uturi alcoolice cu m`sur`. fasole. pe[te. DIAREE ALIMENTE RECOMANDATE:regim de lichide. dovleac. o]et. sfecl`. b`uturi alcoolice. ov`z. vit`. cafea f`r` lapte. unt. cartofi. produse lactate cu excep]ia brânzei [i iaurtului. spanac. orz. soia. cartofi. sup` de pui cu condimente. ghimbir. legume cu ulei sau untur`. ceai. caimac. \nghe]at`. ceai [i cafea fierbinte. o]et. sparanghel. alimente crude. ceai negru. mandarine. lamâie. toate intoxicantele. mâncaruri cu sare sau zah`r. carne. mânc`ruri grele. mânc`ruri grase. orez nou. p`trunjel. condimente iu]i. portocal`. tuberculi. sare. ceai negru [i verde. cafea [i alte b`uturi. l`ptuc`. iaurt. ALIMENTE INTERZISE:carne. ro[ii. l`ptuc`. grâu. ALIMENTE INTERZISE:toate fructele. legume verzi. b`uturi fierbin]i. pe[te. salat` crud`. zah`r. spanac. susan. produse lactate. toate fructele. usturoi. ceap`.coapte. brânz`. castravete. legume verzi. usturoi. berbec. fructe prea coapte. salat` crud`. bivol. salat` crud`. ghimbir. iaurt. tuberculi. sucuri dulci de fructe. grâu. m`r. cartofi. b`uturi alcoolice. anason. \nghe]ata. b`uturi reci. EDEM ALIMENTE RECOMANDATE: orez vechi de un an. b`uturi reci alcoolice. mei.

m`r. cafea. FEBRA PROVOCAT~ DE R~NI ACCIDENTALE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. ciuperci. mei.BOLI DE OCHI Acela[i regim ca la „Epilepsie“. grâu. ceap`. legume fierte. ap` de b`ut fierbinte. produse lactate. portocale. pe[te. dar cu foarte pu]in` sare. verde]uri (excep]ie p`trunjel). ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT GUT~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez. cacao. ALIMENTE INTERZISE: fructe acre. ceai negru. o]et. ALIMENTE INTERZISE: fasole. alimente fermentate. orez. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. lapte. ceai negru [i verde. orz. papaia. ulei. pu]in` sare. suc dulce de fructe. lapte. sup` de fasole. orz. ou`. pe[te. spanac. fructe acre. carne. 83 . ananas. b`uturi alcoolice. alimente fripte sau pr`jite. pepene verde. \nghe]at`. ap` mult` de b`ut. soia. mandarine. porumb. ov`z. sparanghel. fructe acre. b`uturi reci. grâu. cantalup. ou`(1 ou/zi). carne sau sup` de carne. banane. ALIMENTE INTERZISE: condimente iu]i. fructe uscate. papaia. o]et. b`uturi fierbin]i. sup` de fasole. fasole \n exces. cantalup. sosuri. soia. legume fierte. usturoi. fructe zemoase. morcov. pepene. p`trunjel. ceai negru [i verde. inclusiv ardei iute. lamâie dulce. legume fierte cu ulei [i condimente. sosuri. porumb. mei. castravete. dovlecel. salat` crud`. alcool. cafea. carne. l`ptuc`. GONOREE ALIMENTE RECOMANDATE: regim de lichide.

orz. fructe acide ca: lamâie. \nghe]at`. ALIMENTE INTERZISE: preparate fripte sau pr`jite. b`uturi fierbin]i. o]et. grâu. maz`re verde dulce. porumb. iaurt.HEPATITA ALIMENTE RECOMANDATE: orez. mei. b`uturi fierbin]i. unt. grâu. ou`. ceai fierbinte. ceap`. papaia. condimente iu]i. cafea. brânz`. b`uturi reci inclusiv apa [i sucuri de fructe. unt). carne. ap` cu zah`r sau suc dulce de fructe. sup` legume. ceai negru. cantalup. cire[e. m`r. brânz`. smochine. castravete. dovleac. alcool. iaurt. b`uturi alcoolice. produse lactate (exceptând iaurt. ALIMENTE INTERZISE: alimente grase inclusiv lapte. piersic`. toate felurile de fructe cu excep]ia bananei. ardei iute. cafea. unt. sup` de fasole. fasole \n exces. 84 . praz. l`mâie dulce [i alte fructe dulci. legume verzi. CONSTIPA}IE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. banan`. carne. sup` de fasole. mei. struguri. usturoi. ananas. ou` fierte (3/s`pt`mân`). ulei de nuc`. ulei. porumb. pepene verde. ulei de arahide. sup` de ridiche. brânz`.

30. Se strecoar` infuzia cald` de rostopasc` \n irigator (temperatura se controleaz` cu cotul cu dorin]a de a fi cât mai cald`). .30. Dup` defecare se face igienizarea stând cu fundul \ntr-un lighean. Apoi se perie limba de câteva ori cu o periu]` de din]i destinat` special pentru acest lucru. primul gest s` fie scuiparea din gur` a salivei adunate. Se face un masaj pe burt` \n jurul ombilicului. Apoi. apoi se scuip` uleiul [i se racleaz` limba cu o coad` de lingur` de lemn \ndep`rtându-se astfel stratul albicios-g`lbui depus. Ora 8. Se cl`te[te gura cu ap` s`rat` ( o lingur` de sare la o can` de ap`) [i se repet` raclajul limbii de circa 30 de ori. [i \n pozi]ia genupectoral` se introduce canula (dup` ce s-a uns anusul cu ulei de m`sline). Ora 8. .00. Terapia cu m`lai. |n cazul ie[irii mu[chilor se reintroduc printr-o ap`sare u[oar` cu degetul. dup` aceasta se ia o lingur` ulei de floarea-soarelui [i se mestec` potrivit de ritmic timp de 20 de minute stând \n fotoliu cu capul ]inut drept. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ora 9. gura se cl`te[te cu ap` s`rat`. Se strecoar` infuzia c`ldu]` de nalb` mare \n irigator 85 . Sp`l`tura vaginal`. Dup` trezire.se preg`te[te ap` cald` pentru igienizarea de dup` clism`. Terapia cu ulei. Clisma.AUTOTRATAMENTUL RECOMANDAT DE VALERIU POPA PENTRU BOLI FOARTE GRAVE {I CANCERE BG1(45 de zile) ORAR TERAPEUTIC: Ora 7. Se ia \n gur` o lingur` de m`lai [i se mestec` stând \n fotoliu 10-15 minute pân` când \ncepe s` curg` saliva.se pune pe foc ap` \n dou` vase de câte 2-3 litri [i se prepar` infuziile pentru clism` [i sp`l`tur` vaginal`.00.

Se pune \n func]ie distilatorul [i se fac 2-3 litri de ap`. Toat` opera]iunea trebuie s` dureze o or`.30. 1 lingur` gulie (gulioar` verde). 1 lingur` miere pur`.00. Masa 1. Ora 16. Se rad [i se amestec` cu o lingur` de lemn urm`toarele: 5 linguri grâu \ncol]it. Ora 12. Se bea o can` de ceai de salvie neândulcit (250 ml ap` distilat` \n care se fierbe o linguri]` de plant` 1-2 minute).00. Ora 9. 2 linguri mere. Apoi se consum` 1/2 litru ap` distilat`. Preg`tirea orezului. S`rituri pe vârfuri.[i stând cu fundul \n ligheanul gol (sau pe un prosop) se introduce canula \n vagin [i se a[teapt` pân` se scurg cei 2 litri. Se execut` automasajul \n talp`. Preg`tirea mesei 2. 2 linguri ]elin` mic`. Ora 11. Obligatoriu: masa trebuie s` dureze o or`. 2 linguri r`d`cin` p`trunjel (gros). Masa 3. Se deschide geamul [i \n fa]a lui se fac 100 s`rituri pe vârfuri mi[când bra]ele ritmic [i respirând \n acela[i timp (ritmic). Masa 2. 4 linguri de orez nedecorticat se spal` \ntr-o can` [i se las` la \nmuiat pân` la ora 11. Cele de mai sus se amestec` bine [i se servesc cu o lingur` de lemn. Orezul preg`tit cu o or` \nainte se \nghite \ntreg sau se mestec`.00. Ora 10. Ora 14. 2 linguri sfecl` ro[ie. 86 .00. Ora 13.30. Ca desert: o linguri]` (de lemn) cu polen conservat \n miere.00.00. \n puctele indicate (pentru organele afectate).

.se bea o can` de infuzie de cimbri[or (250 ml ap` distilat` clocotit` + 1 linguri]` de plant`.infuzia pentru clisma 2 (de sear`) 2 linguri mu[e]el \n 2 litri ap` clocotit`/infuzat 10 minute.00. Culcarea \n pat cu geamul deschis 10 minute. iar zeama se soarbe \ncet din lingur`. 87 .00. Apoi se consum` cojile de mere.30. Ora 20. Somniferul. . Ora 19.00. Se fac clisma [i sp`l`tura vaginal`. Apoi somnul cu geamul \nchis. semin]e de bostan crude. Masa 4.infuzia pentru sp`l`tura vaginal` 2 linguri nalb` mare \n 2 litri ap` clocotit`/infuzat 10 minute. Se preg`tesc infuziile pentru clism` [i sp`l`tura vaginal`. Ora 21.infuzia pentru clisma 1 (de diminea]`) 2 linguri rostopasc` \n 2 litri ap` clocotit`/infuzat 10 minute.Ora 18.00. Ora 21. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Prepararea infuziilor. . Se preg`te[te [i se ia somniferul astfel: se cur`]` 4 mere ionatan.se consum` 100 gr. infuzat 10 minute). Se adaug` o lingur` ras` de miere. iar coaja se infuzeaz` 15 minute \n 250 ml ap` distilat`. . . Toat` opera]iunea trebuie s` dureze 45 de minute.

88 .

Re]ete de „IERI“ pentru tratamentul de „AZI“ [i „MÂINE“ ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 89 .

90 .

putându-se continua pân` la 2 luni. se taie m`runt. se \nchide ermetic [i se macereaz` 5 zile ferit de orice surs` de lumin`.S. trombofletit`.S. apoi se ia câte o linguri]` \naintea meselor principale dar numai cu o or` timp de 3 s`pt`mâni. Se spal` bine.2 kg miere de salcâm [i 3. Se strecoar` [i se p`streaz` la rece. Comparativ cu alte plante. ciroz`. de 10 mai mult` vitamina B1 decât spanacul [i de 23 de ori mai mult` biotin` decât laptele. [i multe din simptomele 91 . 1. |n scurt timp organismul se revitalizeaz`. astenie. de 3 ori pe zi. de 11 ori mai mult calciu decât laptele proasp`t. se amestec` cu 2. prin t`iere de la suprafa]a p`mântului. de dou` ori/an (prim`vara [i toamna). pentru fortificarea organismului. \naintea meselor principale cu 2 ore mai devreme timp de 5 zile. de 7 ori mai mult` vitamina C decât portocala. de 25 de ori mai mult potasiu decât banana.5 kg r`d`cin` de t`t`neasc` tocat` prin ma[ina de tocat carne. confirmat` de Institutul Oncologic din Moscova. Cancer. reumatism [i altele. Tulpinile de orz verde se recolteaz` când ajung la \n`l]imea de 2530 cm. Acela[i amestec. Se ia câte o linguri]`. ulcer. eczeme. astm ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se face cura cu suc de orz verde. \n acelea[i doze se recomand` [i \n tratarea altor boli: grip`.CANCER Adjuvant \n metastaze Este o re]et` din fosta U. Preparatul se pune \ntr-un borcan de sticl`. infarct miocardic.5 litri de vin ro[u de ]ar`. amigdalit`. de 11 mai mult fier decât ]elina. orzul con]ine de 250 de ori mai mult` vitamina A decât salata. Se administreaz` 3-4 pahare/zi \n cure de 3-4 s`pt`mâni. anemie. afec]iuni oculare. se \mbib` cu pu]in` ap` [i se macin` pân` devin past`. colit`. angin` pectoral`. pentru a putea fi introduse \n storc`tor.R. Se ob]ine sucul prin stoarcere. scleroze.

dou` linguri r`d`cin` de t`t`neas` (buc`]i) se las` de seara pân` diminea]a la macerat \ntr-un pahar cu ap`. o jum`tate de linguri]` de rostopasc`. care se las` s` se infuzeze 15 minute. . 50 g sânziene galbene m`run]ite.Preparatul se filtreaz` diminea]a. pancreatic. 500 g r`d`cin` ras` de t`t`neas` proasp`t`.\n alt pahar se pun la macerat \n ap`. gastric. . intestinal. tot de seara pân` diminea]a urm`toare plante: o linguri]` pulbere de frunze de nuc.se strecoar` infuzia.cu plantele r`mase se pun comprese pe locul afectat.O linguri]` de pulbere de pedicu]`. una de pulbere de t`t`neas` (ob]inut` din r`d`cin` râ[nit`) [i una de pulbere de obligean` (ob]inut` din r`d`cin` râ[nit`) se pun \n 1/2 litru de ap` [i se las` s` se macereze la temperatura camerei de seara pân` diminea]a. dup` care se las` s` se r`ceasc` [i se filtreaz`. 50 g propolis solid 92 .bolii dispar. . . Cancer la gât neoperat Se face un macerat din: 300 g usturoi pisat. Dup` 20 minute de fiert. o linguri]` coada [oricelului. . .se bea pe parcursul zilei \n 3 reprize. Cancer hepatic. cele 2 preparate (infuzia [i maceratul) [i amestecul astfel ob]inut se bea \n 3 reprize \naintea meselor principale cu o jum`tate de or`. Se ]in 3-7 cure a câte 40 de zile cu 10 zile pauz` \ntre ele. o linguri]` mu[e]el. . cancer cu metastaze Se recomand` tratamentul cu extract apos antitumoral. \n final. Cancer la ficat (metastaze la ficat) .Se combin`.diminea]a se filtreaz` ambele macerate. . Prepararea extractului : . apoi se combin` cu cele 2 macerate la rece. iar t`t`neasa r`mas` se pune la fiert la foc mic \ntr-o can` de ap`. se ia de pe foc [i se adaug` restul de plante r`mase dup` filtrare.Se op`re[te \nc` o linguri]` de pulbere de pedicu]` la o can` de ap` clocotit`.

3 linguri de miere [i cear` curat` cât un ou. Lichidul se pune din nou la fiert cu 250 ml ulei rafinat de floarea . dup` care se strecoar`. Se va \nghi]i foarte \ncet. Cojile de soc se pun \ntr-o oal` cu 4 litri de ap` astfel \ncât s` fie pu]in acoperite [i se fierb la foc potrivit pân` r`mâne un litru de lichid. 93 . se strecoar` lichidul [i se \ndulce[te cu 200 gr miere. se strecoar` prin tifon [i crema astfel ob]inut` se p`streaz` \n cutii de plastic la frigider. alergii. apoi se infuzeaz` 10 minute.m`run]it \ntr-un litru de alcool de 75°. artrit`. mamar sau ovarian Se râ[ne[te n`praznic sau [ovârv. Se beau dou` c`ni pe zi. Se las` la r`cit cu coji cu tot. Dup` r`cire. Se fierbe totul pân` scade la jum`tate. Din aceast` pulbere se iau 1-2 linguri]e de trei ori/zi. Cancer uterin. scleroz` multipl`. o dat` sau \n câteva reprize. se adaug` 1/2 linguri]` de rostopasc` [i se ia vasul de pe foc. pentru a „sp`la“ cât mai bine gâtul. Se unge zona afectat` de 2-3 ori/zi. m`run]it` bine. apoi se r`ce[te.se fierb 60 gr frunze de garoafe \ntr-un litru de ap` timp de 15 minute. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Cancer. st`ri inflamatorii Ulei de semin]e de in: 7 linguri/zi ca terapie timp de 21 de zile [i doza de \ntre]inere:1-2 linguri/zi. Se strecoar` [i se ia câte o linguri]` de tinctur` plus o linguri]` de miere de 3 ori/zi. Se beau zilnic câte 50 ml.soarelui. . Pulberea se ]ine sub limb` 15 minute dup` care se \nghite cu pu]in` ap`. Cancer esofagian . diabet. Cancer bucal Se culeg ml`di]e de soc de 2-3 cm diametru de pe care se desprinde coaja.se fierbe timp de o or` un litru de o]et de mere cu 300 gr coaj` de dud. Se las` la macerat 10 zile. boli de inim`. boli de piele.

Clisma cu cafea \n tratarea cancerului Aceste clisme diminueaz` spasmele. durerile precordiale [i. timp de o lun` Tratamentul cancerului cu petrol distilat Petrolul trebuie s` fie distilat \ntre 100-150°. dac` pielea r`mâne alb`. 94 . se deschid canalele biliare. Se fierbe 5 minute la foc mic. iar \n cazuri extreme se pot face [i din 4 \n 4 ore. Clisma cu cafea: se prepar` cafeaua prin ad`ugarea a 2-4 linguri]e cu vârf de cafea.Cancer gastric Suc proasp`t de cartofi. jum`tate de pahar de 4 ori/zi. unde se ]ine 15 minute. determin` eliminarea masiv` de toxine. \nseamn` c` este bun. toxinele sunt prompt evacuate. Clismele cu cafea nu ac]ioneaz` asupra intestinelor. Se introduce \ntreaga cantitate \n intestin. cre[te produc]ia de bil`. Se pot face dou` clisme /zi una diminea]a [i una seara. Tratamentul dureaz` 4 s`pt`mâni. dup` care poate fi evacuat`. \n 200-400 ml de ap` clocotit`. Cofeina produce \n ficat o stimulare excep]ional`. apoi se filtreaz` [i se las` la r`cit pân` devine c`ldu]`. mai ales. ci asupra ficatului. |n acea jum`tate de or` pân` ce se poate mânca. Se consum` câte o lingur` de petrol distilat diminea]a [i seara pe stomacul gol cu 1/2 or` \nainte de mas`. bolnavul trebuie s` se \ntoarc` de câteva ori (din 10 \n 10 minute) alternativ pe partea stâng` [i pe partea dreapt` pentru ca petrolul s` poat` p`trunde \n curburile [i pliurile gastrice. Se verific` dac` este bun astfel: se pune \n palm` [i se freac` bine palmele. organul cel mai lezat \n boala canceroas`. Aten]ie: ingerarea cafelei pe gur` nu are nici pe departe vreunul din efectele enumerate aici.

pân` la vindecare. se acoper` cu tifon [i se las` peste noapte. orez. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Tumor` \n (pe) corp Se amestec`: fagure din cear` de albine cu ]uic` curat` [i pelin pisat pân` se ob]ine un terci. * |n cazul unor afec]iuni cronice. Regimul este urm`torul: * Timp de 10 zile se consum` numai cereale Yang (grâu. Tumor`. Se unge locul bolnav. scleroz` \n pl`ci. mei [i hri[c`). ci [i de : diabet. * Dac` apare tendin]a de constipa]ie. Se amestec` bine cele 2 ingrediente [i se adaug` 6 linguri de ulei de m`sline. Mii de bolnavi s-au vindecat cu aceast` cur`. este indicat s` se urmeze mai multe cure succesive de câte 10 zile. labilitate psihic`. Se m`nânc` pe s`turate \n dou` sau mai multe mese/zi [i \n nici un caz nu se va r`bda de foame \n timpul curei. Se pun la fiert \n bain-marie pân` ce devin lichide. nu numai de cancer. [. revitalizare [i regenerare. furuncul Se iau 2 linguri de t`mâie (smirn`) de calitate foarte bun`.a. cu pauz` de 3-4 zile \ntre ele. boli de inim`. * Este un regim de purificare indicat \n toate afec]iunile.Tratarea cancerului cu regimul Oshawa Prin acest regim sâgele se reânnoie[te printr-o alimenta]ie pur`. Se repet` pân` la dispari]ia tumorii. * Dup` urmarea acestui regim cre[te vitalitatea. se dau pe r`z`toare. Are loc o reântinerire. |n afar` de ap` [i sare nu se mai accept` nimic altceva. |n pauz` [i \nc` 3-4 luni dup` \ns`n`to[ire se va]ine o diet` lacto-vegetarian` pur`. Se ia de pe foc compozi]ia [i se amestec` cu o spatul` de lemn pân` ce se 95 . capacitatea de munc`. * Se beau 2 litri de ap` plat`/zi. se fac clisme. somnul devine mult mai odihnitor [i se amplific` magnetismul curativ. reumatism. epilepsie. se \mbun`t`]esc memoria [i capacitatea de concentrare. se piseaz` foarte fin. nodul. corespunz`toare. 2 linguri de cear` de albine (curat`). astm.

r`ce[te. Trebuie s` aib` consisten]a unei creme de fa]`. Dac` iese prea tare se mai pune pe foc [i se mai adaug` ulei de m`sline. Se pune un strat gros din acest amestec (aproximativ 5 mm) pe locul afectat, se acoper` cu un tifon prins pe margine cu un leucoplast. Nu se umbl` la acest pansament 24-48 de ore. Se \ndep`rteaz`, se arunc`, se face pauz` 2 zile. Se repet` pân` când tumora (nodulul, furunculul) dispare.

Metastaza la pl`mâni
Se amestec` urm`toarele: 500 gr unt de cas`, 500 gr untur` proasp`t` de cas` (nes`rat`), 500 gr l`mâi cu coaj` cu tot tocate m`runt, 500 gr miere poliflor`, 400 gr cafea m`cinat`. Din acest amestec se ia câte o lingur` cu 30 minute \naintea meselor principale. Preparatul se p`streaz` la rece.

Cancer bronho-pulmonar
- se bea suc de usturoi de 2-3 ori/zi, câte 10-30 ml \nainte de mas` - se beau 3 c`ni de ceai/zi de lemn dulce (infuzie din 9 gr de r`d`cin` de lemn dulce la 200 ml ap`)

Cancer tiroidian
Se va unge zona nodulilor tiroidieni cu tinctur` de nuci verzi pân` la dispari]ie.

Tumori cerebrale
Tratament cu spânz: Se fierb 2 litri de ap` timp de 1/2 or`. Din apa fiart` se m`soar` 1/4 litri \n care se pun 7 linguri]e cu vârf cu spânz pisat [i se mai fierb 5 minute. Se las` la r`cit, apoi se strecoar` prin tifon. Sticla se ]ine la frigider. |n prima zi se ia câte o linguri]` diminea]a, la prânz [i seara, dup` mese. A doua zi se iau câte 2 linguri]e diminea]a, la prânz [i seara, dup` mese; a treia zi se iau câte 3 linguri]e, etc. Doza zilnic` se m`re[te cu o linguri]` pe zi, pân` ce se ajunge la 20 linguri]e diminea]a , 20 la prânz [i 20 seara. Se face o pauz` de 10 zile, dup` care se repet` trata96

mentul. Dac` nu ajunge cantitatea preparat` in]ial, se mai face o por]ie.

Tumor` hepatic`
|ntr-o sticl` de 1,5 litri de culoare \nchis` se pun la macerat: 350 gr r`d`cin` de leu[tean dat` prin r`z`toare mare, 350 gr miere de albine curat`, 350 ml vin de ]ar` curat- timp de o s`pt`mân`. Sticla va sta la \ntuneric, agitându-se de câteva ori pe zi. Se ia câte o lingur` de 3 ori/zi, cu 1/2 or` \naintea meselor principale cu tot cu leu[tean. |ntre timp se preg`te[te o alt` por]ie din amestecul de mai sus. Cura se \ntrerupe dup` vindecare. Concomitent, se urm`re[te ecografic evolu]ia bolii. Tratamentul trebuie completat cu ceai de t`t`neasc` 1 litru/zi, iar pe regiunea ficatului se vor aplica comprese c`ldu]e cu terciul r`mas de la fiertura plantei care se aplic` seara la culcare timp de 3 ore.

ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

97

APARATUL CIRCULATOR - Vase de sânge, sânge, inima, boli de circula]ie Arterit` obliterant`
Se prepar` tinctura de spânz. Se introduce \ntr-o sticl` de culoare albastr`, r`d`cin` de spânz ras` peste care se toarn` alcool de 60° [i se las` la macerat 30 zile. La o parte de spânz se adaug` 6 p`r]i alcool. Se folose[te extern \n comprese sau \n masaje u[oare. Dup` folosire sp`la]i-v` bine mâinile, tinctura este foarte toxic`.

Boli de inim`, deregl`ri de circula]ie a sângelui
Se prepar` vinul de ciubo]ica cucului. Se umple o sticl` de 2 litri cu flori de ciubo]ica cucului [i se toarn` deasupra vin alb, de ]ar`. Se las` la macerat 14 zile la soare sau lâng` calorifer. Se ia câte o lingur` de vin de 3 ori/zi cu 1/2 or` \nainte de mesele principale.

Fragilitate vascular`
Se consum` câte o farfurioar`/zi de boabe de secar` pisate [i fierte timp de 10 zile la rând.

Insuficien]` cardiac`
- Suc de dovleac din 1/2 fg. Se bea \n 2 reprize, diminea]a [i seara. - Decoct din r`d`cin` de osul iepurelui, 4 linguri la un litru de plant`, fiert 30 de minute la foc mic. Se beau 3-4 c`ni/zi. - Se beau sucuri de fructe, u[or \ndulcite; berea este interzis`. - Se consum` banane, prune [i caise uscate, smochine, curmale.

98

cu 30 minute \nainte de fiecare mas` (de 3 ori/zi) principal` câte 5 pic`turi din fiecare diluat \ntr-un pahar cu ap`. se toarn` peste ele 200 ml alcool de 87°. rani]` 20 g.Tulbur`ri de circula]ie Se amestec` 400 g miere cu 3 litri vin alb [i se las` s` fiarb` la foc mic 5 minute. Se agit` zilnic. Dup` 14 zile se strecoar` prin tifon. Tratamentul dureaz` cel pu]in 3-4 luni. . Se iau de 3 ori/zi câte 25 de pic`turi diluat \n jum`tate de pahar cu ap`. Sticlele se \nchid ermetic. Acest amestec se \nghite \n \ntregime diminea]a \nainte de micul dejun. ame]eala [i senza]ia de vid \n cap. Cura se ]ine 30 de zile [i se repet` la fiecare 2 luni. Se infuzeaz` 15 minute. Dispare oboseala. se pune fiecare tinctur` \n câte o sticl` care se \nchide ermetic. Se adaug` 150 ml suc de pelin [i se mai las` s` dea câteva clocote. vâsc 40 g.se bea infuzia de p`ducel. p`ducel 40 g. |n paralel se bea o infuzie de leu[tean ob]inut` din 2 linguri de frunze la o can` cu ap` clocotit`. se strecoar`. Se consum`. dup` ce au fost m`run]ite. .timp de 30 de zile \n fiecare diminea]` se ia o lingur` de hrean ras cu o linguri]` de miere. Mult mai puternic` este tinctura din 20 gr frunze + 20 gr r`d`cini de leu[tean macerat 10 zile \n 100 ml alcool de 70°. timp de 3 ani. Tratamentul se aplic` de 4 ori/ani. \nainte de micul dejun. Dup` ce s-a r`cit se \mbutelieaz` \n sticle sterilizate.Se amestec` o lingur` de r`d`cin` ras` de hrean cu o lingur` de miere pân` când se ob]ine o past` omogen`. cre[te puterea de concentrare. rozmarin 20 g. dispare palpita]iile. Se poate repeta o dat` la fiecare 2 luni. Hipertensiune . Fiecare din aceste plante se pune \n sticlu]e de 250 ml.Se fac 4 tincturi din: talpa gâ[tei 20 g. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Cardiopatie ischemic` . Se bea 150 ml de preparat diminea]a pe stomacul gol. se beau 2 c`ni/zi. o linguri]` la can` (200 ml ap` clo99 .

agitându-se de câteva ori/zi. Dup` o s`pt`mân` se strecoar` din nou. 200 ml suc de ceap`.10 minute-o can`/zi Cur`]area venelor [i arterelor de depuneri |ntr-un litru de vin alb natural se pun la macerat 4-5 cepe ro[ii (aprox 500 gr) tocate m`runt . dup` care se r`ce[te [i se strecoar`.macerat la rece. 2 c`ni/zi timp de 3 s`pt`mâni.se administreaz` diminea]a [i seara \nainte [i dup` mas`. Se astup` bine recipientul [i se las` la macerat 7 zile. o can`/zi \n urm`toarele 2 s`pt`mâni . cardiopatie ischemic` 10 r`d`cini de p`trunjel cu frunze cu tot. „Vin“ pentru boli de circula]ie. cimbri[or . Se strecoar` ambele preparate [i se amestec`. Se pun toate componentele la macerat \ntr-un borcan de 3-5 litri care se ]ine la soare sau la temperatura camerei timp de 14 zile. date prin ma[ina de tocat se fierb \ntr-un litru de vin alb de ]ar` timp de 15 minute. Normalizarea sistemului circulator . Se adaug` 150 ml miere.se beau: 3 c`ni/zi timp de 6 s`pt`mâni.se face un amestec \n p`r]i egale din : salvie. p`ducel. 100 gr vâsc m`cinat (râ[nit). inim`. „Vin“ pentru circula]ie Se preapar` din: 2 litri de vin alb. se stre100 .cotit`) . 200 gr usturoi pisat. Separat se firb la foc mic \ntr-un litru de vin alb 250 gr r`d`cin` de p`trunjel [i 2 leg`turi de frunze de p`trunjel pân` lichidul scade la 500 gr. Se iau 3 linguri zilnic. 200 gr miere poliflor`. \nainte de mese minim 100 de zile. Dup` aceast` perioad` (\n care se amestec` zilnic cu o spatul` de lemn). 2 linguri]e la can` timp de 10 ore . Se adaug` apoi 300 gr miere de salcâm [i se mai fierb 1-2 minute. Se consum` câte o lingur` de 3 ori/zi cu o jum`tate de or` \nainte de mesele principale. Se p`streaz` la rece. Se p`streaz` la rece.

alcool. 5 gr r`d`cin` de scaiete. o]et. cafea.se prepar` din 20 gr plant` la 100 ml de alcool de 70°. Sticla se pune aproape de o surs` de c`ldur` [i se agit` zilnic. se pune \n sticla \nchis` la culoare [i se p`streaz` la frigider. Se consum` câte 50 ml de dou` ori/zi cu 1/2 or` \nainte de micul dejun [i cin`. 101 . de 3 ori/zi.se prepar` un macerat la rece din: 3 linguri]e de vâsc uscat. 10 gr troscat. Dup` 14 zile se strecoar` [i se pune \n sticlu]e mici de culoare \nchis`. dup` care se consum` câte 20-40 pic`turi o dat`. tutun. Se ]ine regim f`r` carne de porc. 5 gr fenicul. 10 gr boabe de ienup`r pisate. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ateroscleroz` Se ia zilnic 1 lingur` ulei de nuc` (se procur` de la plafar). 10 gr flori de salcâm. Se ia câte o linguri]` de 3 ori/zi \naintea meselor principale cu 1520 minute. zah`r.coar`. hipertensiune [i pietre la vezica urinar` Se macereaz` 10 zile. Hipertensiune . pâine alb`. 2 gr [ofran.tinctur` de talpa-gâ[tei. Se las` la macerat 8 zile. Arterit` obliterant` Se pun la macerat timp de 14 zile \n 750 ml alcool de secar` (sau alcool de 38-40°) urm`toarele: 10 gr aloe frunze zdrobite. 10 gr frunze de frasin. 100 gr praz tocat \ntr-un litru de vin alb natural. 10 gr angelic`. . gr`simi. 1 linguri]` de rozmarin la o can` (250 ml ap`) Se las` de seara pân` diminea]a la temperatura camerei. Se beau 2 c`ni/zi diminea]a [i seara timp de 1 lun`. 10 gr gen]ian`. Vin pentru ateroscleroz`. 5 gr r`[in` de brad. 10 gr foi de dafin.

boli de circula]ie Se cur`]` 4 c`]ei de usturoi. Cur`]area vaselor sanguine Se folose[te un amestec de plante: sun`toare. siminoc. muguri de mesteac`n. cel pu]in 3 s`pt`mâni. apoi se strecoar`. diminea]a [i seara \nainte de mas`. Preocedura se repet` 21 de zile. Se consum` preparatul diminea]a pe stomacul gol cu o felie de pâine pr`jit`. Cur`]area vaselor (vene [i artere) Se amestec` urm`toarele: un pahar de semin]` de m`rar. .Se iau câte 30 pic`turi de tinctur` de nuci verzi de 2 ori/zi \n câte un pahar cu ap` sau ceai.Una din mesele de peste zi s` fie numai o salat` de crudit`]i. 250 gr din cantitate se bea diminea]a pe stomacul gol (se poate ad`uga o linguri]` de miere)250 gr se bea seara la culcare. Cur`]area sângelui . se pun \ntr-o cea[c` [i se toarn` peste ei o lingur` de ulei de m`sline presat la rece. O lingur` de plante se infuzeaz` 20 minute \n 0. mu[e]el.Se consum` leurd` \n fiecare zi \n salat` timp de 2-3 s`pt`mâni. [i peste ele se toarn` pân` la 2 litri de ap` clocotit`. . timp de 3 luni.Se face cura anual` cu urzici. Se ia pe parcursul zilei câte o lingur` din 30 \n 30 de minute pân` la terminarea lichidului. 2 linguri de r`d`cin` de valerian` m`run]it` [i 2 pahare de miere natural`.Se beau ceaiuri de p`p`die. . 102 .Se beau 50 ml \n fiecare diminea]` dup` micul dejun.5 litri ap` clocotit`. Arterit`. Se p`streaz` 24 de ore \n termos. Se las` la macerat amestecul pe timpul nop]ii. . Se adaug` pu]in p`trunjel verde [i o frunz` de dafin. Se pun toate \ntr-un termos.

Se beau 3 ceaiuri/zi din amestecul de plante: coada-[oricelului. Ceaiul se prepar` dintr-o linguri]` la 200 ml ap` clocotit` (infuzie 10 minute). |n acest pahar (de 100 ml) se va amesteca zeama de la o l`mâie. Se bea 100 ml \naintea meselor principale de 3 ori/zi. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 103 . Se filtreaz`. vâsc. c`tin` alb`.Circula]ia sângelui Se prepar` vinul de salvie: 80 gr salvie + 1 litru vin alb sec (curat) se las` la macerat 8 zile. \n p`r]i egale.

. \n 2-3 straturi. . Se aplic` cataplasme c`ldu]e. reumatismArtroz` . Se las` peste noapte.Se toarn` ulei de masline peste frunze tinere de nuc [i se las` timp de 3-4 ore. . pe zona afectat`. 104 .Se aplic` pe locul bolnav cataplasme cu ceap` tocat` sau usturoi pisat. .Se iau paie de ov`z.se consum` zilnic 1 [i 1/2 litru de ceai de coada calului + urzic`. Tratamentul se face pân` la dispari]ia bolii.Se pun comprese cu frunze de varz` zdrobite. Se pun la fiert „bain-marie“ 4 ore. Se acoper` cu ceva gros [i se men]ine câteva ore dup` care se repet` procedura.Se aplic` o past` ob]inut` din usturoi pisat amestecat cu ap`. Se pune amestecul \ntr-un termos [i se toarn` deasupra un pahar de ap` fiart`. Artroz`. Se strecoar` prin tifon [i se p`streaz` la rece. se toarn` o cantitate corespunz`toare de ap` [i se fierbe 30 minute la foc mic.se pun comprese cu bitter suedez. spondiloz` .APARATUL LOCOMOTOR -oase. . câte 10 pic`turi \ntr-o can` de ceai. \n fiecare can` de ceai se pune câte o lingur` de bitter suedez.Se face cur` cu tinctur` de urzic` timp de 5-6 luni. . Se pun la macerat frunze m`cinate de dafin \n ap` rece 24 de ore. . de seara pân` diminea]a. Se strecoar` [i se adaug` o cantitate dubl` de osânz` de porc. se stoarce [i se aplic` pe locul bolnav. dup` care se aplic` frunzele \n 3-4 straturi pe locul bolnav.Se amestec` 3 linguri de troscot cu 2 linguri de frunze de mesteac`n [i 2 linguri de fructe de m`ce[. iar a doua zi se adaug` \n infuzie 2 linguri]e de sare.Se face o crem` pentru masat locurile dureroase. . Se \nmoaie o cârp` curat` de bumbac \n aceast` infuzie. de 3 ori/zi.

.Se aplic` local sticle cu ap` cald`.Fric]ie local` cu unguent preparat din 100 gr m`ghiran uscat + 500 gr untur` topit` + 1/4 litru ulei de m`sline. ace de pin (2 pumni) la 5 litri de ap` timp de 10 minute. . Lombosciatica .Se fierb 10 minute: o ceap` mare t`iat` fin. Gut`.Se pun 8 linguri de piper negru m`cinat \ntr-un litru de rachiu tare [i se las` la macerat 5-7 zile. 105 . Reumatism .Lumbago . .Se beau 2-3 c`ni/zi de infuzie de soc (2 linguri]e la o can` de ap` clocotit`). fiert 3 minute). 4 linguri de ulei de m`sline. timp de 6 luni câte 5 linguri de grâu \ncol]it sub form` de terci + o linguri]` de miere + o jum`tate de linguri]` de drojdie de bere. Se strecoar` [i se bea cantitatea pe parcursul unei zile. . . .Se face frec]ii cu o jum`tate de ceap` pe locurile dureroase. Dup` 2 ore. Tratamentul se face o dat` pe an timp de 7 zile. pern` electric` sau ventuze.Se pun cataplasme cu hrean ras amestecat cu pu]in` ap` [i f`in` integral`. 150 ml ap` [i 40 gr untur` nes`rat`. Tratamentul se face 3 s`pt`mâni. Amestecul se \nc`lze[te \n „bain-marie“ timp de 3 ore.Se fac b`i calde pentru jum`tatea inferioar` a corpului cu : infuzie de coac`ze (2 pumni). Se poate relua de 3 ori \n cursul anului. artroz` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 3 felii de m`r necur`]at de coaj` se fierb \ntr-un litru de ap` timp de 15 minute. .Se fac frec]ii cu ulei de ienup`r. Se bea foarte cald` mai multe seri la rând. la culcare.Se consum` zilnic. reumatism. se bea un decoct de cru[in (o linguri]` la can`.

Tinctur` din: 70 g m`rul lupului. Ciocuri pe coloan` . agitând de câteva ori pe zi pân` se dizolv` complet. Cu acest preparat v` unge]i seara locurile dureroase. agitând vasul din când \n când. dup` care se filtreaz`. Se p`streaz` \n sticlu]e mici. amestecându-se \ncontinuu pân` se tope[te. Se las` la macerat 2-3 zile. reumatism Se prepar` o solu]ie din: 1/2 litri alcool medicinal + 50 aspirine pisate + 2 linguri de sare de l`mâie. Se fac fric]ion`ri de-alungul coloanei vertebrale \n fiecare sear`. Se adaug` 200 ml ulei de m`sline [i se ]ine \n „bain marie“ timp de 3 ore.Se amestec` 3 vârfuri de cu]it de piper negru. Cu aceast` tinctur` se pun comprese pe zona afectat`. 10 g t`t`neas`.Se ia câte o linguri]` de tinctur` de m`rar diluat` \ntr-o jum`tate de pahar cu ap` de 3-4 ori/zi minim 6 luni. \ntr-un borcan \nchis ermetic. Se las` \n repaus 3 zile. se p`streaz` la rece. dup` care se filtreaz`. \nchise la culoare. 10 g cimbru. se pune \ntr-un vas pe foc [i se adaug` 50 g cear` de albine. . ]inându-se de seara pân` diminea]a.Alifia de sânziene: 20 g plant` uscat`. 1/2 litru de coniac. . agitându-se din când \n când. Peste aceste plante. bine m`run]it` se pun la macerat timp de 12 ore \n 30 ml spirt sanitar. \ntr-un pahar de sare grunjoas`. Osteoporoz` . Tinctura se prepar` din 20 de linguri de semin]e de m`rar care se amestec` cu 1/2 litru alcool alimentar de 70° [i se las` la macerat 8 zile. Borcanul se \nchide ermetic [i se las` la macerat 15 zile. \ntr-un borcan. Dup` r`cire. se adaug` 500 ml spirt sanitar. 106 . Se las` la macerat 5 zile. Osteoporoz`.Se filtreaz` [i se maseaz` cu aceast` solu]ie zonele dureroase de 23 ori/zi. Se filtreaz` [i se p`streaz` \n sticle de culoare \nchis`. Dup` filtrare. Se pun apoi comprese cu aceast` solu]ie pe locurile dureroase. 10 g jojoba.

Într-un borc`nel se pun 10 lame de ras peste care se toarn` un pahar de o]et din vin. . Se unge pielea cu osânz` de porc [i apoi se a[eaz` compresa Se ]ine 45 de minute. Dureri ale coloanei vertebrale Se amestec` o can` de hrean ras [i o can` de m`lai [i se pun \ntr-o bucat` de material de bumbac. Diminea]a. Leziuni ale coloanei vertebrale Pentru masarea zonelor dureroase se folose[te un ulei de m`sline presat la rece combinat cu pulbere de ardei iute. Sp`latul pe picioare este interzis pân` la terminarea tratamentului. Se las` o lun` pân` când o]etul \[i schimb` culoarea. Se folose[te 10 zile/lun`. Se repet` cel pu]in 3 zile. vata se arunc`. Procedeul se poate repeta. 500 ml o]et de mere (de preferin]` preparat \n cas`) [i câte 25 gr de coada calului [i 25 gr troscot.Se fac b`i calde la picioare cu un pumn de sare de Bazna la un lighean de ap`. la temperatura camerei.Boala oaselor de sticl` (boala Lebstein) Se pun de seara la macerat \ntr-un litru de ap` (\ntr-un borcan). Se las` peste noapte s`-[i fac` efectul. Volumul monturilor se reduce [i deseori cedeaz` [i pintenii. \ndulcit u[or cu miere natural`. minimum 6 luni. Seara. apoi se prinde cu un leucoplast [i se pune o [oset`. se pune vat` \mbibat` \n acest o]et pe monturi.Se tamponeaz` \n fiecare sear` cu tinctur` de iod. Monturi ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . 107 . . Dup` 12 ore se strecoar` acest preparat [i se bea pe parcursul unei zile.

Dureri de c`lcâie
Hrean ras foarte fin cu 2-3 pic`turi de gaz (de lamp`) se fixeaz` pe locul dureros cu un bandaj obi[nuit, apoi se aplic` o [oset`. Se aplic` de seara pân` diminea]a. Se repet` pân` când durerea dispare. Dac` apare o alergie pe piele, se face pauz` câteva zile, timp \n care se unge locul cu alifie de g`lbenele.

Cârcei
Se umple un s`cule] de pânz` cu pedicu]` uscat` de la plafar. Se pune pe picioare sau unde apare cârcelul. Se doarme cu el. Pedicu]a din s`cule] se \nlocuie[te cu alta dup` un an.

108

ORGANELE DE SIM} - gura, nasul, ochii, urechea, pieleaMiopia
Se prepar` o infuzie (10 min) dintr-o linguri]` de frunze de corn la o cea[c` (150 ml) ap` clocotit`. Se strecoar` lichidul, se r`ce[te [i se \nmoaie \n el un tifon sterilizat. F`r` a-l stoarce se pune pe ochi timp de 20-30 minute [i se clipe[te din pleoape din când \n când pentru ca lichidul s` p`trund` \n`untru. Compresa se aplic` alternativ 3 zile da [i 3 zile nu. Tratamentul se face 18 zile [i se poate relua dup` o lun`. |n aceast` perioad` nu sta]i \n camere cu lumini fluorescente [i nu v` uita]i la televizor. Dac` se observ` o \mbun`t`]ire a vederii nu mai purta]i ochelari.

Blefarit`
Se cl`te[te zilnic ochii cu suc proasp`t de morcovi.

Toate bolile de ochi
ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

- |n fiecare diminea]` se pun \n ochi câte 3 pic`turi de urin` proasp`t`, colectat` din jetul de mijloc. - |n fiecare sear` se pune \n ochi o pic`tur` miere diluat` sau fiziologic (1:1). - Se consum` alimente bogate \n vitamina A [i C. - Solu]ie 5-10% de propolis \n ap` cald` - se pun 3-5 pic`turi \n fiecare ochi . (Se piseaz` propolisul uscat, apoi se dizolv` \n ap` cald` [i se filtreaz`).

Oftalmie
Se fierb 100 gr frunze de vi]`-de-vie \n 300 ml ap`, timp de 15 minute. Dup` r`cire, se strecoar`. Se fac sp`l`turi, de 3 ori/zi \nmuind un tampon de vat` \n acest
109

preparat. Acest ceai nu trebuie p`strat mai mult de 24 de ore.

Boli de ochi
Este o re]et` practicat` de vechii fenicieni descoperit` pe t`bli]ele din manuscrisul de la Cairo. Se iau 200 gr ficat de vac` [i se fierb \n ap` câteva minute, apoi se pune un prosop peste cap [i se face baie de ochi cu aburii ficatului timp de 10 minute, dup` care se st` cu prosopul pe ochi pân` se r`ce[te. Se repet` procedeul 10-14 zile. Rezultatul este garantat \n: cataract`, miopie, prezbitism.

Cataract`
- Se pune câte o pic`tur` de suc de pin \n ochiul bolnav timp de 10-15 zile. - |n fiecare zi, timp de o lun` se m`nânc` 3 morcovi cruzi diminea]a pe stomacul gol. - Se bea zilnic 1 litru de suc proasp`t din morcovi, p`trunjel [i ]elin` diminea]a pe stomacul gol, de preferat \ntre orele 7.00-11.00. Se poate mânca dup` ora 12.00 - Se face un amestec din: 20 gr silur, 20 gr valerian`, 20 gr mu[e]el, 10 gr verbin` [i 30 gr flori de soc. Se op`resc 5 linguri din acest amestec \n 1/2 litru de vin alb. Aburul este l`sat s` ac]ioneze asupra ochilor \nchi[i.

Conjunctivit`
Timp de 2 s`pt`mâni se pun comprese calde cu ceai de alb`strele [i concomitent se aplic`, seara [i diminea]a, pe gene o pelicul` sub]ire de ulei de ricin.

Glaucom ocular
- o lingur` de fenicul [i o lingur` de p`trunjel se fierb \n 100 ml ap` pân` scade la jum`tate. Cu acest lichid se pun 3 comprese \ntr-o zi. - o lingur` de rostopasc` se fierbe \n 100 ml ap` pân` ce r`mâne cam o lingur` de lichid.
110

local se pun s`cule]e calde cu sare sau m`lai . nasului cu ulei de mu[tar .bitter suedez combinat cu ulei cald de cimbru Se picur` 1-2 pic`turi de ulei cald de cimbru \n ureche. t`t`neasc`. Se beau 3 111 .propolis \n solu]ia alcoolic` de 30°. Rezultatul se va sim]i dup` primele 4-5 zile. salvie \n p`r]i egale. Se las`3 minute.masaj zilnic a frun]ii. Afte ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se badijoneaz` gura de mai multe ori pe zi cu un decoct concentrat de afine: 10 gr la 1/2 litru ap`. Otit` . Tratamentul se poate face pân` la 1 an. Se prepar` un ceai din: cimbru. De obicei. apoi dup` un minut bitter-ul suedez tot 1-2 pic`turi. Se ]ine de seara pân` diminea]a. apoi se pun câte 2 pic`turi din ceaiul de rostopasc` \n fiecare ochi.inhala]ii cu mu[e]el . ienup`r. Laptele [i produsele lactate se exclud din alimenta]ia bolnavilor de sinuzit`. dup` care timp de 30 de minute nu se m`nânc` [i nu se bea nimic.se consum` hrean ras cu suc de l`mâie câte o linguri]` de 2 ori/zi diminea]a [i seara. mu[e]el. tâmplelor. Hipoacuzia Se introduce \n ureche un tampon de vat` sub]ire [i lung \mbibat \n ulei de ricin (tamponul trebuie s` ajung` cât mai aproape de timpan). muguri de pin. fiert 10 minute. coada [oricelului. Se face infuzie dintr-o lingur` de amestec la 250 ml ap`.Mai \ntâi se pune pe ochi compresa \nmuiat` \n decoctul de fenicul [i p`trunjel [i se las` 5 minute. Sinuzit` . dup` 12 zile vindecarea este complet`. se \mbib` o me[` de tifon [i se pune seara \n ureche .

p`tlagin`. . Se pun 10 . 15 gr de anason se m`run]esc \ntr-o piuli]` de lemn.Se consum` infuzie de rotopasc` o linguri]` la 250 ml ap` clocotit`.Se unge cu ulei de semin]e de in zona afectatã.Se consum` infuzie de t`t`neas` o can`/zi. apoi se strecoar`. se strecoar` maceratul care apoi se dilueaz` cu ap` distilat` \n propor]ie de 1:3 (o parte macerat cu trei p`r]i ap`). Se ia câte o lingur` din 3 \n 3 ore. . busuioc. Pasta astfel preparat` se ]ine la \ntuneric. Psoriazis . .ceaiul va fi c`ldu] [i \ndulcit cu miere. agitând periodic con]inutul. .Se fac b`i de cimbru. Totul se macereaz` 10 zile \ntr-un loc \ntunecos.Se scoate din alimenta]ie obligatoriu cartoful.Se prepar` un unguent din untur` de porc netopit` (ap`sat` cu o lingur` pân` când devine ca o past`) [i tot atâta pucioas` (sulf).Alifie preparat` din: suc de rostopasc` 5 gr sau suc proasp`t de nalb` 5 gr. 112 . . soc. g`lbenele. |n timpul tratamentului nu sp`la]i cu s`pun partea afectat` de psoriazis. se unge cu unguentul cu sulf. apoi dup` ce pielea se zvânt` pu]in. . de 3 ori/zi pân` la dispari]ia polipilor.15 pic`turi. Extern se pun cataplasme din cartofi cruzi da]i pe r`z`toarea mare.c`ni/zi . Cu aceasta se vor unge de 2-3 ori/zi zonele afectate. amestecat cu 50 gr osânz` de porc. Eliminarea polipilor Se prepar` un macerat de anason. Dup` o pauz` de 10 zile se poate relua procedura. Tratamentul se face pân` la vindecarea total`. Se face apoi un ceai : 2 linguri de m`rul-lupului la o can` cu ap` se fierb 10 minute. |n fiecare sear` se spal` locul bolnav cu acest ceai c`ldu].Se ung zonele afectate de 2-3 ori/zi cu urin` proasp`t` a persoanei bolnave timp de 10-15 zile. . pelin. Când este gata. se pun \ntr-o sticl` [i se toarn` deasupra 100 ml spirt medicinal. Se mestec` zilnic o lingur` de c`p`ceal` de miere de albine.

|n a doua zi .. mesteac`n. 20 gr semin]e de in. cicoare. 20 gr flori de arnic`. cur`]a]i de coaj` [i zdrobi]i. Se pune o lingur` de amestec \n 300 ml ap` clocotit`. Ceai pentru tratamentul extern al psoriazisului Se face un amestec din : 40 gr coaj` de salcie..Pl`gile se spal` de 2-3 ori/zi cu infuzie de g`lbenele [i se ung cu o alifie preparat` din: câ]iva c`]ei de usturoi proaspe]i. amesteca]i cu pu]in ulei de susan pân` se ob]ine o past` omogen`. urzic`. psoriazis. se \nmoaie buc`]i de tifon \n infuzia 113 . . trei fra]i p`ta]i. 20 gr r`d`cin` de scai.. Se face infuzie dintr-o linguri]` la o can` (250 ml) ap`. apoi doza de \ntre]inere: 2 linguri/zi. apoi se pune \n sticle mici \nchise la culoare. . 20 gr flori de lumân`ric`.. Se las` 15 minute la infuzat.urzic`. 20 gr flori de ventrilic`. Se bea 1 ºi 1/2 ceai/zi. 20 gr fructe de ienup`r. |n prima zi se ia o linguri]` diluat` \n jum`tate de pahar cu ap` diminea]a pe stomacul gol.Se face cura intern` cu ulei de semin]e de in timp de 21 de zile câte 7 linguri/zi. Boli de piele grave. acnee Timp de 30 de zile se ia tinctur` din boabe de soc. pân` \n a [aptea zi când se iau 7 linguri]e [i se men]ine aceast` doz` pân` \n a 30-a zi. Preparatul are ac]iune de dezintoxicare extrem de puternic`.. Se strecoar`. g`lbenele. Prepararea tincturii: se stoarce un suc din fructele de soc neajunse complet la maturitate (au culoare ro[ie spre violet).Baie general` cu sare grunjoas` \n fiecare sear`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ceai pentru psoriazis Se face un amestec \n p`r]i egale din : cimbri[or. favorizând vindecarea acestor boli. coada calului. 40 gr scoar]` de stejar. . 10 minute. Acest tratament stopeaz` evolu]ia bolii [i pl`gile \ncep s` se restrâng`. 20 gr flori de g`lbenele.. coada racului.. se iau 2 linguri]e. Sucul se combin` \n propor]ie de 1:1 cu alcool alimentar de 90°..

. se storc [i se aplic` pe zonele afectate.Se face o past` din frunze proaspete de busuioc [i pu]in ulei de m`sline presat la rece. g`lbenele 70 gr. Prepararea o]etului de hrean: se introduce hrean ras \ntr-o sticl` [i se toarn` peste el o]et de fructe. g`lbenele 10 gr. Lupus eritomatos [i tuberculos Este o boal` autoimun`. Pentru consumul intern. m`rul-lupului 3 gr. Se aplic` pe zona afectat`. Se fierbe \n 3 litri de ap` timp de 30 de minute urm`torul amestec: rostopasc` 5 gr. . Eczeme .Se face o past` din scor]i[oar` [i suc de l`mâie [i se spal` zilnic pe locul afectat. Se beau 3 c`ni de infuzie de trei fra]i-p`ta]i (o linguri]` de plant` la o can` de ap` clocotit` infuzat 10 minute). plop negru 40 gr. Diminea]a [i seara se aplic` pe fa]a umezit` o]et de hrean [i se las` s`-[i fac` efectul 10 minute. Se beau câte 50 ml de ceai. Compresele se schimb` o dat` la 30 minute. Se strecoar` [i se p`streaz` la rece. de 3 ori/zi. plop negru 21 gr. Se las` 10 zile la temperatura camerei. m`rul-lupului 1 gr. se fierbe un amestec 30 minute \ntr-un litru [i jum`tate de ap` din : rostopasc` 3 gr.Comprese locale cu ap` de mare (ap` \n care s-a dizolvat sare de mare) sau cataplasme reci cu suc de cartofi. Acnee juvenil` Se consum` 1 litru ceai de urzic`/zi. de piele.c`ldu]`. \naintea meselor cu 30 de minute. Cu el se fac sp`l`turi locale [i se pun comprese de 3 ori/zi. Se cl`te[te apoi fa]a cu ap` c`ldu]`. 114 .

Eczeme. Ea se prepar` prin macerare timp de 10 zile a frunzelor [i r`d`cinii rase de ]elin` \n palinc`. g`lbenele la care se adaug` 6 linguri de o]et de mere dup` r`cire. se maseaz` pielea obrazului cu o crem` pe baz` de propolis. Acestea sunt folosite ca „ulei“ pentru ungerea locurilor afectate. ment`. cu 1/2 or` \nainte de mas`. se beau câte 100 gr la prânz [i câte 100 gr seara. bube dulci Se ung locurile afectate cu muguri de plop fier]i \n untur` (osânz`)[i cear` de albine. Dup` zvântare se tamponeaz` u[or pielea cu tinctur` de propolis 15 %. 115 . ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Co[uri [i acnee Se pune past` de ment` (ob]inut` din frunze proaspete) pe zonele afectate [i se las` peste noapte. La suprafa]a g`lbenu[urilor apar ni[te pic`turi. Acnee Se spal` tenul cu un decoct 10 minute. din 2 linguri]e la 300 ml ap` din amestecul de plante: þintaur`. Vitiligo Suc de ]elin`. Se iau g`lbenu[urile de la câteva ou` fierte tari. herpes [i arsuri Se folose[te „ulei de g`lbenu[ de ou“. Seara. coada-calului. Se aplic` seara la culcare. se \n]eap` cu o sârmuli]` [i se ]in deasupra unei fl`c`ri de lumânare. pelin. ieder`. Herpes. Cu tinctura de ]elin` se ung zonele depigmentate. Se unge cu albu[ de ou b`tut spum` locul afectat de 5-7 ori/zi [i herpesul dispare.

Pistrui . Se las` s` stea o zi preparatul. uleiul se adaug` la final. 25 gr r`[in` de brad [i 250 gr unt. 116 . Pecingine Se unge zona afectat` cu suc proasp`t de nuc` verde. arsuri. apoi se amestec` cu o spatul` de lemn pân` la r`cire. pân` se \nmoaie. Inflama]ii ale pielii Se fierb pu]in \n ulei l`ptuci proaspete. 50 ml ulei de m`sline. R`ni.Se tamponeaz` pistruii cu suc de p`trunjel . r`d`cin` de t`t`neas` 25 gr. Se ung zonele afectate.|n 2-3 linguri de ulei de m`sline se fierb câteva frunze de spanac.Bube dulci Morcov copt [i sf`râmat se aplic` pe bube. bine m`run]ite. Se aplic` sub form` de masc` pe fa]` timp de 30 de minute. pelin 25 gr. Se folose[te de 3 ori/zi punându-se un strat sub]ire pe locurile afectate de boal`. Intern se iau 20 pic`turi de tinctur` de propolis diluat` de 3 ori/zi \nainte de mas`. Se pun cataplasme pe piele de 2-3 ori/zi câte 20 minute. iar a doua zi se \nc`lze[te \n „bainmarie“ [i se strecoar` [i se p`streaz` la rece. Crema se p`streaz` la rece \n recipiente de sticl`. p`tlagin` 50 gr. Zona Zoster Se topesc \ntr-un vas 100 gr cear` curat` de albine. Plantele se fierb \n osânz` de porc 15 minute. Compozi]ia se strecoar`. acnee Se prepar` o alifie din : g`lbenele 50 gr.

Alergii \nso]ite de mânc`rimi ale pielii. apoi se spal` fa]a. 35 gr miere [i un albu[ b`tut spum`. . Dup` r`cire.a. apoi alte 2 s`pt`mâni [. se spal` cu lichid locurile afectate.Se rade o sfecl` ro[ie [i se amestec` cu iaurt. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Prevenirea ridurilor Se amestec` foarte bine : 90 gr f`in` de orz. Pasta se \ntinde pe obraz [i frunte. Pielea se catifeleaz` [i ridurile dispar. |ntre]inerea tenului . Se aplic` pe fa]` [i se las` 10-15 minute. Se pune o masc` pe fa]` [i se las` s` se usuce. iar cojile se a[eaz` pe nas.m.Pentru irita]ii ale tenului \nso]ite de mânc`rimi.R`ni cu puroi Se spal` locul afectat cu decoct concentrat de pelin.d. 117 . se acoper` vasul pentru 2 ore la temperatura camerei. Se fierbe o leg`tur` de m`rar verde \ntr-un litru de ap`. Se spal` cu ap` c`ldu]`. Se \ndep`rteaz` cu ap` cald`. Lichidul ob]inut se bea \n cursul zilei \n câteva doze. Ihtioz` (nehidratarea pilelii) Se ung regiunile afectate de 3-4 ori/zi cu ulei de c`tin` alb`. . .Se cur`]` câ]iva cartofi [i se rad pe r`z`toare unic`. .Tenul iritat se spal` cu ap` de ploaie \n care a stat un pumn de t`râ]e de grâu câteva ore.Se ia câte o linguri]` de drojdie de bere uscat` de 3 ori/zi câte 2 s`pt`mâni. dermatite Dou` linguri de ]elin` ras` se pun \n 200 ml ap` rece. pauz` 10 zile. Se las` s` ac]ioneze o or`.

Urticarie . Se filtreaz` printr-un tifon curat [i se pune preparatul \n sticlu]e \nchise la culoare.Infuzie de coac`z-negru. dup` du[.R`ni Se prepar` o crem` astfel: se amestec` r`[in` de pin [i untur` \n p`r]i egale [i se fierb \n „bain marie“. 5 gr la 200 ml ap` clocotit`. Se ung zonele afectate. tre-fra]i-p`ta]i [i p`p`die. |n fiecare sear`. Se bea o can` /zi. Se prepar` din 15 gr pulbere de r`d`cin` la 300 ml ap` clocotit` timp de 30 minute. Se repet` zilnic 4-5 s`pt`mâni. Cr`p`turi sângerânde [i dureroase ale c`lcâielor O cutie de alifie de g`lbenele se amestec` toat` cu ceap` dat` pe r`z`toarea mic`. 118 . . . Se acoper` vasul [i se las` timp de 2 s`pt`mâni \ntr-un loc \ntunecos [i rece. 20 gr trefra]i-p`ta]i. 10 gr frunze de salvie. apoi v` culca]i cu [osete.Se pun local cataplasme cu infuzie din mu[e]el. 20 gr cre]u[c`. 10 minute. Se ]ine la frigider [i v` unge]i \n fiecare sear` t`lpile [i c`lcâiele.Se bea infuzie din r`d`cin` de brusture. Se beau 2-3 c`ni/zi. Se umezesc palmele [i se fric]ioneaz` abdomenul. Se agit` maceratul zilnic cu o lingur` de lemn. coapsele [i picioarele timp de 10-15 minute cu aceast` solu]ie. se agit` recipientul. dup` care se unge cu crem` de propolis. 10 gr flori de soc \n 750 ml spirt sanitar. . Celulit` Se pun la macerat \ntr-un vas: 30 gr boabe de ienup`r.Se aplic` pe pielea de 2-3 ori/zi Propolis-spray 10%. sau cât este necesar.

Zah`rul absoarbe secre]iile [i distruge mediul prielnic \nmul]irii microbilor. Se agit` \nainte de \ntrebuin]are. |ntr-o lun` cresc unghii s`n`toase.Se face o cafea tare [i se \nmoaie degetele bolnave \n mod repetat de 5-10 ori/zi câte 10 minute. . .Se pune frunz` de aloe t`iat` [i se leag` degetul. . apoi se \nvele[te cu o folie de plastic. |ngrijirea mâinilor ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se amestec` bine: 3 linguri glicerin`. prânz [i seara câte 1/2 or`. . o linguri]` amoniac. se fixeaz` cu un pansament [i se ]in e timp de 12 ore. Se aplic` pe b`t`tur`. Panari]iu . un vârf de cu]it de borax. 1 linguri]` miere.Se pune zah`r pudr` pe locul cu puroi.Se pune seara pe b`t`tur` un pansament cu coaj` de l`mâie pe care a r`mas [i pu]in miez.Seara la culcare se pune o vat` cu o]et pe unghiile bolnave \nf`[urândule \n plastic. dup` care se aplic` un pansament cu propolis topit la foc. .Se bag` degetele \ntr-un vas cu o]et diluat 1:1 cu ap`. Micoz` la unghii .B`t`turi .Se unge b`t`tura cu ulei de ricin. 119 . apoi se strope[te cu o]et (preferabil de mere). .O ceap` t`iat` \n douã se coace pe o tabl` la flac`ra de aragaz. Se repet` pân` la vindecare.Se \mbib` \n tinctur` de propolis o compres` [i se pune pe locul bolnav. diminea]a. Diminea]a se râcâie partea moart` a unghiei. o jum`tate de pahar de ap`.

Se maseaz` cu sare de buc`t`rie. fiecare repriz` dintr-un amestec de : 5 ml tinctur` de propolis cu 5 ml infuzie de g`lbenele.Se freac` zilnic pielea capului cu acest amestec.Se amestec` pulbere râ[nit` din coada-[oricelului sau pulbere râ[nit` din tulpina de in cu ulei de m`sline. Negi pe limb` [i amigdale Gargar` [i sp`l`turi bucale de 3 ori/zi timp de 15-20 minute. Dup` 40 de minute se cl`te[te p`rul cu ap` cald`.Se prepar` o tinctur` de ardei iute (20 gr de pulbere de ardei iute 120 . .Se ung cu ulei de ricin. De 2 ori/zi timp de 45 de minute se ]ine \n gur` ulei de ricin.Se tamponeaz` cu tinctur` de rostopasc`. Se fierbe pân` scade la jum`tate [i se freac` zilnic pielea capului. . . Arsuri [i deger`turi Se ung zonele afectate cu ulei de c`tin` (se procur` de la Plafar). . Ciuperca se va sufoca [i pilea se va vindeca frumos. Re]ete \mpotriva c`derii p`rului .Se preg`te[te un decoct din 30 gr r`d`cini m`run]ite de brusture la 1 litru de ap`. Este de preferat s` se stea cu ea toat` noaptea. Negi plantari . Tratamentul dureaz` 21 de zile. . Se continu` tratamentul pân` la dispari]ia total` a forma]iunii.Se maseaz` cu coaj` verde de nuc`.Ciuperc` pe t`lpi Timp de 10 zile se pune pe suprafa]` afectat` pu]in` vat` \nmuiat` \n albu[ de ou. .Se aplic` pe pielea capului un amestec dintr-o lingur` de alcool de 40° [i un g`lbenu[ de ou crud. .

Se face un amestec din 100 gr urzic`. care se vor \nghi]i ulterior pân` la vindecare. 2 linguri o]et \n 500 ml ap` care se fierb 30 de minute.Se amestec` o ceap` ras` pe r`z`toarea mic` cu o lingur` de ulei de ricin [i 10 ml vitamina A. apoi se \nghit. Dup` r`cire se face gargar` [i se ]ine \n gur` cât se poate de mult. Zilnic se pun comprese timp de 5 ore. salvie.Se vor lua de 3 ori/zi câte 40 de pic`turi (o linguri]`) de tinctur` de propolis. turi]` mare. coada-calului. . . timp de 15 minute. Se cl`te[te gura prelung [i se arunc`. mu[e]el. .\n 100 ml alcool 40° timp de o s`pt`mân`). Se fac cl`tiri ale gurii de 2-3 ori/zi. Se ]i \n gur` 5-10 minute.Se face un amestec de ceaiuri din: t`t`neas`. Se infuzeaz` 10 minute o linguri]` din amestecul de plante la 200 ml ap`. . 121 .Se vor amesteca zilnic 4-5 gr de propolis. Se fac frec]ii cu ea de 2-3 ori/s`pt`mân` masând r`d`cina p`rului. Sânger`ri ale gingiilor Se face o infuzie concentrat` dintr-o linguri]` de scor]i[oar` la o can` de ap` clocotit`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Paradontoz` . Se spal` apoi p`rul cu ap` cald`. Se maseaz` pielea capului zilnic timp de o s`pt`mân`. . Se strecoar` [i se pune o lingur` de tinctur` de nuci verzi.Se fric]ioneaz` gingia cu o buc`]ic` de sl`nin` de porc timp de 15-20 minute.Se face un amestec de plante \n p`r]i egale din: mu[e]el. Se folosesc 2 linguri]e de amestec la 200 ml ap` [i se fierb 30 de minute la foc mic. . Dureri de din]i . dup` care se arunc`. .Se sug 4-6 tablete/zi de PROPOSEPT (preparat apicol).Se mestec` zilnic r`d`cin` de hrean. coada[oricelului [i pelin \n p`r]i egale.

deregl`ri de pigment. Se completeaz` cu rachiu de secar` de 38°-40° [i se las` la macerat 10 zile lasoare sau lâng` calorifer. Efectul anesteziant este aproape instantaneu. negi [i hemangioame Frunze de cedru sau chiparos. keratoz` senil` (pete de b`trâne]e). 122 . Cu aceast` tinctur` se tamponeaz` locul afectat (semnul) de mai multe ori/zi. se spal`. Aluni]e. se taie m`runt [i se umplu cu ele o sticl` pân` la gât. semne din na[tere.Durere de m`sea Se piseaz` o cui[oar` [i se pune la m`sea.

Timp de 3 s`pt`mâni se bea \n fiecare diminea]` sucul ob]inut prin mixare de la 3 c`]ei de usturoi pe stomacul gol. 4 linguri drojdie de bere. Apoi se mic[oreaz` doza descrescând \n fiecare zi cu o pic`tur` pân` se ajunge la 0 pic`turi. pancreas Fortificarea sistemului imunitar Se pune \ntr-o cea[c` drojdie de bere alimentar` cât o nuc` [i o cantitate egal` de miere. Tonic pentru sistemul imunitar 1. Anemie Se prepar` un lapte tonifiant: |ntr-un vas de sticl` se pun urm`toare alimente: 1/2 litru lapte dulce. Tratamentul se face de 2 ori/an. o cea[c` de lapte praf degresat. deasupra. Se face cura o dat` pe an. Tratamentul se face câte 10 zile cu 10 zile pauz`. Se amestec` pân` se dizolv` mierea complet. Drojdia folosit` trebuie s` fie proasp`t`. 123 . dup` care se strecoar`.GLANDELE ENDOCRINE . de preferat iarna. Nu se m`nânc` nimic pân` la prânz. Doza: o doz` /zi. Tonic general ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se umple o sticl` de 0. Cantitatea ajunge pentru 2 zile. Se m`nânc` diminea]a [i sera \nainte de mese 4 zile/lun`. Se bea o can` \ntre mese [i una sera la culcare. apoi se amestec` bine. \nainte de mas` \ncepând cu 2 pic`turi [i ad`ugând \n fiecare zi câte o pic`tur` pân` se ajunge la 25 de pic`turi.5 litri cu usturoi pisat peste care se adaug` alcool. Se mai adaug` 1/2 litru lapte prosp`t.metabolism. Se las` s` stea 10 minute. Se p`streaz` preparatul douã s`pt`mâni la c`ldur`. o lingur` de miere de albine.

boli grave Sucul din 2 kg de l`mâi se amestec` cu pulberea ob]inut` din râ[nirea a 10 coji de ou` de ]ar`. convalescen]`. Tonic general [i \mbun`t`]irea circula]iei sangvine Se face un suc (mixat) din 2 morcovi mari. Tonic pentru sistemul imunitar [i pentru \nt`rirea memoriei Se pun \ntr-un borcan de 800 gr : 1/2 kg miere. 100 ml alcool de 40°. t`ind \n acest fel pofta de 124 . Se prepar` un macerat din usturoi astfel: se cur`]` 2 c`]ei mari de usturoi. Se ia câte o linguri]` de 3 ori/zi dup` fiecare mas`. Spuma care se formeaz` se arunc` timp de 3 zile. se piseaz` bine [i se pun \n 250 ml vin alb. Cei gra[i vor lua chiar \nainte de mas`. Se adaug` apoi 1 kg de nuc` m`cinat`.la adul]i : o lingur` de 3 ori/zi Cei slabi vor lua la 30 de minute dup` mas`. Se bea \n fiecare diminea]` pe stomacul gol timp de 10 zile. rahitism. se bat bine [i se toarn` peste sucul proasp`t strecurat. Ce nu s-a consumat se va arunca. Se administreaz` : . se strecoar` prin tifon. Se las` la macerat o s`pt`mân`. b`trâne]e. se va turna \n borcan 1 kg miere poliflor` amestecându-se zilnic de 2-3 ori cu o spatul` de lemn. Caren]e vitaminice. Se ia \n fiecare diminea]` timp de o s`pt`mân` câte o linguri]` de macerat pe stomacul gol.2. Se p`streaz` \ntr-un borcan la loc \ntunecos timp de 10 zile. Se las` borcanul la \ntuneric 7 zile. amestecându-l o dat` pe zi cu o spatul` de lemn. Dup` aceast` perioad`. Separat se sparg 10 ou`. Apoi. Se mai ]in \nc` 5 zile amestecându-l o dat` pe zi. anemie. 2 gr`un]i de usturoi [i o r`d`cin` de p`trunjel. 100 gr sâmburi de nuc` m`run]i]i [i 3 linguri de polen. Se va pune amestecul \n borcane mici care se \nchid ermetic [i se p`streaz` la frigider. Produsul se va consuma \n 30 de zile.la copii : o linguri]` de 3 ori/zi .

este foarte bun [i \n tratarea ulcerului gastric. . O cur` dureaz` 3 s`pt`mâni.Se bea zilnic. |n zilele de pauz`. se recomand` consumul de legume bogate \n potasiu: ]elin`. se consum` sucurile urm`toare alternativ. colesterolul ajunge la limita normal`.750 ml suc de morcov + m`r .750 ml suc de morcov + varz` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Pancreatit` Se pune o linguri]` de r`d`cin` de obligean` sf`râmat` \n 1/4 litru de ap` rece [i se las` de seara pân` diminea]a.Infuzie din urm`torul amestec: 4 linguri coac`ze negre. 3 linguri frunze de mesteac`n. Se bea cantitatea pe parcursul unei zile. Se face o pauz` de 20 de zile. Principalul element chimic al pancreasului este potasiul. 2 linguri teci de fasole. se strecoar` [i se bea câte o \nghi]itur` \nainte [i dup` mese. O linguri]` de amestec se op`re[te \n 200 ml ap` [i se infuzeaz` 3 minute. o zi unul. o zi altul: . iar dup` 3 luni se normalizeaz` lipidele.Decoct 5 minute la 200 ml ap` din: 3 linguri sclipe]i. Diabet . dovleac. fasole verde-sub form` de supe sau piureuri. 3 linguri fum`ri]` [i 3 linguri de eucalipt. Se bea diminea]a pe stomacul gol. dup` care se face pauz` 10 zile [i se poate relua. . p`trunjel. Singurii care nu au voie s` consume produsul sunt bolnavii de diabet.mâncare. Sc`derea colesterolului De 3 ori/zi se \nghite câte o linguri]` de boabe de mu[tar cu 30 minute \nainte de mas`. apoi tratamentul se reia. Acest tratament cu semin]e de mu[tar. Dup` 3 s`pt`mâni. timp de 10 zile sucul de la 3 cartofi cruzi. 125 . deci. Con]inutul se \nc`lze[te diminea]a \n „bain-marie“. pe stomacul gol.

\n decurs de 2 ore. . Se las` totul la macerat 5 zile. m`ce[e. zmerur`.Se pun frunze de varz` zdrobite pe gât [i se ]in toat` noaptea. Se ia câte o lingur` de preparat diminea]a [i una seara \nainte de mas`. . \ntr-un interval de 2 ore. pu]in m`r.Se pun cataplasme groase de argil` pe gât [i se ]in toat` noaptea. . o leg`tur` de p`trunjel la care se adaug` dou` linguri de orez fiert. timp de o or` nu se consum` nimic. pu]in` zeam` de l`mâie.Se consum` zilnic o salat` de crudit`]i din: r`d`cin` de ]elin`. Salata nu se consum` cu pâine. coada-calului.Obezitate Se amestec` \ntr-un vas de por]elan 440 gr miere lichid` cu 500 ml o]et de mere [i 9 c`]ei de usturoi cur`]a]i [i pisa]i. Acest tratament dureaz` minimum 6 luni. Gu[` . Preparatul se agit` zilnic [i vasul se ]ine acoperit. Dup` terminarea de ingerat a sucului.Se face cur` cu argil` timp de 3 luni.Se beau ceaiuri simple sau combinate \n p`r]i egale din: c`tin`. 126 .Se consum` zilnic 1 litru de suc din: 750 ml. . diminea]a pe stomacul gol.Se bea un litru de ceai de sânziene/zi. morcov.Se beau 2 c`ni (500 ml) suc de varz` diminea]a. . suc de glucoz` + 250 ml suc de morcov. pe stomacul gol. timp \n care nu se consum` pâine. cel pu]in 3 luni. . .Se face o cur` cu grâu \ncol]it 4-5 linguri/zi. pentru ca el s` se asimileze bine. Hipocalcemie .

din care se ia câte o linguri]` diminea]a [i una seara \nainte de mas`. Toat` cantitatea se bea pe parcursul unei zile. traheobron[ite. . ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Inflama]ii ale c`ilor respiratorii Se prepar` un sirop de propolis pentru: bron[ite. Se beau câte 100 ml de 3 ori/zi cu 1/2 or` \nainte de mas`. dup` care se ia zilnic câte un p`h`rel (100 ml). tuse. Se fierb 5 gr propolis \n 200 ml ap` la foc mic pân` ce scade la jum`tate. se amestec` cu 1 kg de hrean cur`]at de coaj` [i dat pe r`z`toare. Amestecul se ]ine la macerat timp de 9 zile. Se strecoar` [i se adug` 500 gr miere amestecându-se pân` la omogenizare. . \ntr-un vas emailat bine acoperit. . . Supura]ie cronic` pulmonar` . câte o linguri]` din timp \n timp.40 c`p`]âni de arpagic se op`resc cu ap` fiart` (ap` cât s` le acopere). se scurge apa [i se acoper` arpagicul cu 1/2 litru ulei de m`sline. Dup` o pauz` de 10 zile se poate relua.Tinctur` de propolis: câte 40 pic`turi de 3 ori/zi \ntr-un pahar cu lapte cald cu o or` \naintea meselor.Cura cu usturoi: 80 c`]ei de usturoi pisa]i se pun \n 200 ml ap` clocotit`.C.infuzie o linguri]` la can`. Dup` 1 minut se ia de pe foc. Se las` la r`cit cu capac. astm. o linguri]` la can`. .B. .Se bea o can` de ceai de podbal/zi . 127 . se las` acoperit s` se r`ceasc`.Se beau 3 c`ni/zi de infuzie de busuioc. Se face o cur` de 20 de zile. Se freac` pân` se ob]ine un piure.APARATUL RESPIRATOR T. 1 kg miere. apoi se bat bine. dup` mesele principale.Vin de t`t`neas`: 5 r`d`cini de t`t`neas` proasp`t` sp`late [i t`iate fin se vor l`sa 5 s`pt`mâni \ntr-un litru de vin alb natural. 1 litru de ]uic` natural` tare (palinc` de prune).cu cavern` 12 ou` cu coaj` cu tot se ]in timp de 12 ore \n suc natural de l`mâie (trebuie s` le acopere).

grip` Se pun \ntr-un litru de ap` coaja de la o portocal` [i 4 frunze de dafin. Se pun toate \ntr-un borcan. ca s` nu intre praful. se amestec` pân` se tope[te zah`rul [i se a[eaz` aproape de o surs` de c`ldur`. Lichidul se limpeze[te. |n timpul macer`rii morcovii se mi[c` prin borcan \n sus [i \n jos. Compozi]ia nu se mai amestec`.Acest preparat scade febra.Se beau 3 c`ni/zi. Bron[it`. Se pun \ntr-un vas la macerat timp de 7 zile urm`toarele ingrediente: 1 kg miere. elimin` durerile de cap [i ajut` la o refacere rapid`. 1 kg zah`r. Dup` ce lichidul se termin` tratamentul se poate repeta la un interval de 3 s`pt`mâni. Silicoz` Se preapar` infuzie de podbal 2 linguri]e la 250 ml ap`. Acest tratament dureaz` maxim 4 luni. Bron[it` Se preapar` un sirop contra bron[itei astmatice [i anginei pectorale. Se las` 3 s`pt`mâni acoperit cu o hârtie la gur`. |n timpul tratamentului se recomand` ingerarea de 3 ori/s`pt`mân` a câte 2 linguri]e de hrean ras m`runt amestecat cu 4 linguri]e de miere. Bron[it` astmatic` Se prepar` re]eta din: 1 kg morcovi (ra[i pe r`z`toarea mare). se a[eaz` pe fundul borcanului. Se strecoar` [i se trage \n sticle. Se las` la macerat 4 ore. Se ia de 3 ori/zi \nainte de mesele principale câte un p`h`rel de 100 ml. Preparatul este valabil 2 s`pt`mâni la frigider. iar când medicamentul este gata. sucul de la 10 l`mâi [i 10 c`p`]âni de usturoi date prin ma[ina de tocat. se filtreaz` [i se bea pe stomacul gol \n mai multe reprize. 128 . Se iau câte 4 linguri]e/zi.Se iau 4-6 linguri /zi. drojdie cât o nuc` [i 3 litri ap`.

2 kg de sfecl` ro[ie cur`]at`.400 gr usturoi pisat se amestec` cu sucul de la 24 de l`mâi \ntrun borcan.. Se formeaz` pân` a doua zi un sirop abundent. preg`tim cel de al doilea borcan. Astm Se fierb 3 c`]ei de usturoi pisa]i \ntr-o can` de lapte 5 minute [i se bea amestecul \nainte de culcare timp de 21 de zile.C. Siropul este \n acela[i timp [i un foarte bun fortifiant \mpotriva oboselii. se acoper` ermetic borcanele [i se las` 24 de zile. T. Preparatul se p`streaz` la frigider. dac` e cazul a doua [i a treia zi. r`gu[eal` Se amestec` un pahar suc de ridiche neagr` cu un pahar miere. Tuse convulsiv` Se prepar` siropul de ridiche neagr`: se a[eaz` \ntr-un borcan straturi alternative de rondele de ridiche neagr` [i zah`r. Boli de pl`mâni (bron[it`. Se repet`. Se strecoar`. tuse.) ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se prepar` apa de sfecl`: se iau 2 borcane de 10 litri fiecare. una la interval de 10 minute de cealalt`. Tratamentul nu trebuie \ntrerupt 3 luni. Astm bron[ic . 2 cepe mici. |ncepând cu a doua zi se consum` numai acel lichid \n loc de ap` (1 1/2 . etc. o lingur` floare de tei.Tusea Se fierb pân` ce apa scade la jum`tate \n 300 ml ap` urm`toarele: o lingur` de chimen. se dau pe r`z`toarea mare dup` care se pun \ntr-un borcan peste care se toarn` ap` clocotit` pân` se umple borcanul.2 litri/zi). pneumonie. 6 nuci [i 2 linguri de zah`r. Se iau 2 linguri de 3 ori/zi. se agit` 129 . Seara se iau câte 5 linguri.B. Bron[it` cronic`. Se iau 4-6 linguri din acest sirop zilnic. Când lichidul este pe sfâr[ite.

se pune \ntr-o sticl` [i se ]ine la rece. Se ia de pe foc [i dup` 30 de secunde se beau câte 100-200 ml. Lichidul ob]inut se amestec` cu sucul de la 4-6 l`mâi (func]ie de m`rimea lor). Se ia câte o lingur` de 3-4 ori /zi. de 3-5 ori/zi. o linguri]` de semin]e de chimen [i 3 frunze de dafin. la foc mic. . se pune \ntr-un borcan \nchis la culoare [i se p`streaz` la rece. timp de 10-15 minute. Se fierbe timp de 10 minute \mpreun` cu o ceap` mic` (necur`]at` de coaj`). Dureri de gât Se prepar` un sirop astfel: 6 linguri de zah`r caramelizat (ars \n crãticioar`). 500 gr miere se fierb pân` la ob]inerea unui sirop. indiferent de soi. Când lichidul \ncepe s` se coloreze. Ceaiul se bea c`ldu] timp de 2-3 zile \n loc de ap`. Dup` cele 10 minute se ia de pe foc.Se pune la fiert \ntr-un litru de ap`. \ntre mese.Se fierbe lapte de capr` cu flori [i frunze de p`stârnac. Dup` 3 zile se ia câte o linguri]` de preparat de 6-8 ori/zi. Laringit` 500 gr suc de varz` ro[ie. O linguri]` de amestec se pune \n 100 ml de ap` [i se bea seara \nainte de culcare. pân` când siropul se termin`. se ]ine vasul acoperit pân` la r`cirea lichidului. o nuc` \n coaj` (sp`lat` [i spart`). Tuse rebel` Se prepar` un ceai din [tiule]i de porumb. care se strecoar`. . Dup` 10-14 zile boala scade \n intensitate foarte mult. 130 . se strecoar` [i se bea. Se spal` un [tiulete cu boabe cu tot (de preferin]` cu cocean ro[u). 3 gr [ofran. indiferent de anotimp. Se iau o dat` pe zi 5 linguri]e.125 gr de semin]e de in puse \ntr-un tifon se fierb \n 400 ml ap` la foc mic pân` se ob]ine un lichid gros. se sting cu o can` de ap`.\nainte de folosire.

pân` când spirtul se evapor` complet. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 131 . 250 gr ulei de floarea soarelui. Se iau 3 linguri]e/zi pentru copii [i 3 linguri/zi pentru adul]i. R`gu[eal`. 250 gr miere de albine. Se adaug`: 250 gr zah`r. Se las` la r`cit. dup` care se fac gargar` [i cl`tiri ale gurii cu acest preparat. infec]ii ale gingiei Se pun 10 frunze de dafin \ntr-o can` cu ap` clocotit`. Tratamentul este mai eficient dac` este repatat de 3 ori/zi. pe foc foarte mic. iar cepa se \ng`lbene[te pu]in. pierderea vocii. Se fierb pân` se ob]ine un sirop u[or legat ( aproximativ 800 gr).Bron[it` O ceap` t`iat` m`runt se fierbe cu 250 ml alcool rafinat. Se strecoar` [i ceapa se arunc`. Se adaug` 30-40 de pic`turi de tinctur` de propolis când produsul s-a r`cit. 250 gr unt.

o zi nu pân` la dispari]ia pietrelor.Ceai de busuioc. .42 de zile. Regimul va fi f`r` carne [i f`r` ap` bogat` \n s`ruri minerale. 132 . 3 linguri]e cu vârf de polen.Ulei de coriandru: 3 pic`turi \n ceai de 2 ori/zi timp de 4 zile. Dizolvarea pietrelor la rinichi T`mâia de smirn` granulat` [i de culoare alb-g`lbui (nu cea cu arome) este un leac foarte bun pentru dizolvarea pietrelor [i restabilirea echilibrului ionic \n organism. o zi da. 2-3 c`ni pe zi.Se fac b`i de [ezut \n fiecare sear` cu t`râ]e de grâu timp de 20 de minute. Se iau câte 3 boabe de t`mâie (nu mai mari decât un bob de maz`re). Boabele se iau alternativ.APARATUL URINAR Infec]ie urinar` Se amestec` \n p`r]i egale: splinu]`. . se \mbrac` fiecare bob \n miez de pâine (pentru a nu atinge din]ii. Se cur`]` numai coaja de pe crengu]e [i se prepar` un ceai fiert 3 minute. Se bea o can` pe zi. Prostatit` cronic` Se iau zilnic.Ceai de muguri de plop. Se consum` c`ldu]. Se consum` zilnic 2 linguri]e de o]et de mere diluate \n ceai. câte una \naintea fiec`rei mese. urzic`. Cistit` . Se consum` 2 linguri de semin]e de dovleac/zi. Tratamentul dureaz` 21 de zile. Se beau cele 4 c`ni \nghi]itur` cu \nghi]itur` \ntr-o zi. dr`gaic`.Ceai din crengu]e de vi[in. ]inându-se \n gur` pân` la dizolvarea granulelor. . pentru protec]ia lor) [i se \nghit diminea]a pe stomacul gol. |n fiecare din ele se adaug` o linguri]` de bitter suedez. Se face infuzie din 4 linguri]e de amestec la 1 litru de ap`. 3 c`ni/zi dintr-o infuzie de 2 linguri]e la can`. Pentru crizele de colibacili se m`re[te doza de ulei de coriandru la 3 reprize/zi timp de 10 zile.Tratamentul dureaz` \ntre 21 .

Prostat`
- |ntr-un pahar cu ap` cald` se pune o linguri]` de suc de usturoi [i o linguri]` de ulei de m`sline. Se beau 3 asemenea pahare/zi \nainte de mese. Tratamentul dureaz` cel pu]in 21 de zile. - 2 linguri de mu[e]el + 2 linguri de pufuli]` cu flori mici se fierb 10 minute \n 2 litri de vin alb. Dup` r`cire, se strecoar` [i se adaug` 100 rg miere. Se p`streaz` la rece.Se consum` câte 100 ml lichid diminea]a pe stomacul gol [i 100 ml seara cu 1/2 or` \nainte de cin`. Tratamentul dureaz` un an. - Suc din frunze de urzic` proaspete, se ia câte o lingur` de 3 ori/zi. - Suc proasp`t din frunze [i r`d`cin` de p`trunjel: se consum` câte 150 ml/zi, diminea]a pe stomacul gol. - Se face cura cu drojdie de bere, timp de 10 zile.|n 1/2 litru suc de morcovi se pun 4 linguri praf de drojdie uscat`. Se amestec` bine [i se ]ine \n frigider. Se agit` \nainte de a se consuma. Se bea \ntreaga cantitate \ntr-o zi \n 3 reprize.

Afec]iuni urinare, colit`, enterocolit`
Se amestec` \n p`r]i egale urm`toarele plante: cimbru, sun`toare, busuioc, coada-calului.Se fae o infuzie din 4 linguri de amestec \n 1 [i 1/2 litru de ap` clocotit`, timp de 10 minute. Se r`ce[te [i se strecoar`, se adaug` 2 linguri de miere.Se consum` cantitatea \ntreag` pe parcursul unei zile.

ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

Nefrit`
Se prepar` seara din 2 linguri frunze de mesteac`n infuzate \n 250 ml ap`. Dup` ce se r`ce[te se adug` un vârf de cu]it de bicarbonat de sodiu alimentar; se acoper` [i se las` pân` diminea]a când se strecoar` [i se bea jum`tate din cantitate. Cealalt` jum`tate se bea dup` 4 ore. Se repet` 7 zile.

Cistit`
Se usuc` \n cuptor coaja de la 4 mere, se piseaz` [i se pune o lingur` din aceast` pulbere \n 400 ml ap` clocotit`. Se infuzeaz` 15 minute. Se beau 3 c`ni/zi.
133

Adenomul de prostat`
- Infuzie o linguri]` la can` din amestec: ghimpe 50 gr, cimbri[or 100 gr, coada [oricelului 100 gr, mu[e]el 100 gr, fenicul 50 gr. Se bea diminea]a pe stomacul gol o can`. - Se amestec` : ulei de ienup`r 4 ml, ulei de chimen 5 ml, ulei de fenicul 5 ml. se iau 3-5 pic`turi de 2-3 ori/zi \ntr-o linguri]` de miere. - Se fierb \n 500 ml ap` 3 minute: 3 linguri]e de r`d`cin` t`t`neas` [i o linguri]` ghimpe. Se las` la infuzat 20 de minute, se strecoar` [i se bea \n cursul zilei. - Pufuli]` cu flori mici - o linguri]` de plant` la o can` de ap` clocotit`, infuzat 10 minute. Se beau 2 c`ni/zi, una diminea]a pe stomacul gol, cealalt` seara \nainte de culcare.

Litiaz` renal` [i biliar`
Se amestec` 10 ml ulei de porumb cu 500 gr miere, apoi se adaug` la compozi]ie 4 albu[uri b`tute spum`. Se ia câte o linguri]` diminea]a \nainte de mas`.

Pietre, nisip la rinichi
- Coaja de la o portocal` (uscat`) se ]ine o noapte \ntr-un litru de ap`. Diminea]a se pune la foc mic aproximativ o or`, pân` ce lichidul scade la 1/2 litru. Se bea cu \nghi]ituri mici timp de 12 ore. Re]eta se repet` 3-5 zile. Dup` a doua zi pute]i analiza urina. - Timp de 7 zile \n fiecare diminea]`, cu 2 ore \nainte de a mânca se bea un p`h`ru] de ]uic` plin cu suc de ridiche neagr`. - Timp de 3 s`pt`mâni \n fiecare diminea]` cu 2 ore \nainte de mas` se bea un ceai f`cut din 2 linguri de semin]e de cânep`, zdrobite [i fierte \n 150 ml ap`, pân` ce lichidul r`mâne la jum`tate. - Se râ[ne[te un pahar de semin]e de cânep` [i se fierbe cu 3 pahare de lapte proasp`t, pân` ce lichidul scade la un pahar. Se strecoar` [i se bea fierbinte \nainte de masa de diminea]`. Procedeul se repet` 5 zile consecutiv cu o pauz` de 10 zile, dup` care se reia [i se poate continua pân` la un an. Eficien]a este maxim` atât pentru rinichi cât [i pentru ficat.

134

Insuficien]` renal`
Se râ[nesc 30 gr r`d`cin` de anghinare, iar pulberea se pune la macerat \n 1/2 litru de vin alb natural, timp de 7 zile. Se strecoar` [i se beau câte 50 ml de 3 ori/zi \naintea meselor principale.

Reten]ie de urin`, nefrit`, cistit`, calculi renali, gut`
Infuzie din 25 gr de m`tase de porumb \ntr-un litru de ap` clocotit`. Se strecoar` [i se \ndulce[te cu miere. Se bea pe parcursul unei zile. Nu se dep`[e[te 1 litru /zi.

Dezintoxicarea rinichilor
Se bea un suc \nainte de masa de prânz cu 30 minute timp de 7 zile din : o sfecl` mic` ro[ie, 2 mere, jum`tate varz` alb`.

Cur`]area de s`ruri
Se acoper` cu ap` 2 linguri de orez nedecorticat sau integral [i se las` a[a 24 de ore. Diminea]a se fierbe orezul timp de 5 minute dup` ce a dat \n clocot [i se consum` pe stomacul gol. Dup` aceasta, 4-6 ore nu se m`nânc` nimic. Tratamentul se face câte 2 s`pt`mâni de 2 ori pe an.
ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

Eliminarea depunerilor calcaroase
Se fierb la foc mic timp de 5 minute 25 gr foi de dafin. Se ia vasul de pe foc [i se las` acoperit 3 ore. Se strecoar` [i se bea lichidul cu \nghi]ituri mici pe parcursul zilei. Procedeul se repet` a doua [i a treia zi. Peste o s`pt`mân`, ciclul de 3 zile se repet`. Dup` un an, acest procedeu se va repeta timp de 6 zile.

Cur`]area rinichilor
Dureaz` o s`pt`mân`, vara, [i se poate repeta dup` 2-3 s`pt`mâni. Se vor consum` numai pepeni [i pâine neagr`. E bine s` se fac` o baie fierbinte \ntre 2 [i 3 noaptea (\n faza de bioritm a rinichilor) [i \n acel moment s` se consume pepeni cu pâine.
135

mastoz`. Se strecoar` [i se va consuma treptat pe parcursul zilei.APARATUL GENITAL Deregl`ri menstruale -Tinctura de m`rar |n 100 ml alcool de 45°-50° se pun 7 linguri]e de plant` uscat` râ[nit`. Pulberea se ]ine sub limb` 15 minute. apoi se \nghite cu pu]in` ap`. . cre[terea sânilor. 50 gr semin]e de chimen. .Se râ[nesc fin 50 gr semin]e de m`rar.Pulberea de semin]e de m`rar Semin]ele se macin` fin cu râ[ni]a de cafea. \ncetinirea ritmului de cre[tere a pilozit`]ii la femei. Se ia o linguri]` de tinctur` diluat` \n jum`tate de pahar de ap` de 3 ori/zi pe stomacul gol. Se recomand` pruden]` \n administrare \n caz de fibrom uterin. cre[terea secre]iei de lapte la femeile care al`pteaz`. Se administreaz` 1-2 linguri]e. 136 . de 3 ori/zi. Se amestec` cele 3 pulberi de plante [i se ]in \ntr-un borcan \nchis ermetic. pân` la terminarea borcanului. cancer. Pulberea se ]ine sub limb` 15 minute. Se administreaz` o linguri]` ras` de 3 ori/zi. O cur` dureaz` minimum 21 de zile.Se fierb \n 2 litri: 5 gr foi de dafin [i 50 gr r`d`cin` de p`trunjel t`iat` m`runt pân` ce cantitatea de lichid scade la jum`tate. Se repet` 7 zile. Tratamentul dureaz` minim 21 de zile. Aceast` re]et` favorizeaz` declan[area ciclului menstrual putând prelungi tinere]ea biologic` a femeilor ajunse \n prag de menopauz`. remedierea amenoreei . chist oranian. Amenoree . Ambele tratamente cu m`rar (tinctur` sau pulbere) au drept efect reglarea ciclului menstrual. Se las` la macerat 7 zile dup` care se strecoar` [i se pune \n sticlu]e mici \nchise la culoare. apoi se \nghite cu pu]in` ap`. 50 gr r`d`cin` de lemn dulce.

Regularizarea ciclului menstrual Se prepar` vin de aloe: 1/2 kg plant` de aloe de 3-5 ani se toac` m`runt [i se amestec` cu 1 kg miere + 2 litri vin ro[u (Cabernet). -Se râ[nesc fin. \n cantit`]i egale: semin]e de angelic`. Se toarn` peste ele alcool de 45°-50° cât s` le acopere [i se las` la macerat 10 zile. \nchise la culoare. 137 . 10 linguri]e de cre]i[oar` [i 5 linguri]e de traista ciobanului. muguri de zmeur [i cre]i[oar`. apoi \nghi]indu-se cu pu]in` ap`. [ofran 50 gr. Se pun \ntr-un borcan de sticl` 5 linguri]e pulbere de m`rar.Dismenoree -Se râ[nesc fin: semin]e de m`rar. Se ia o lingur` din aceast` tinctur` diluat` \ntr-o can` cu ap`. Insuficien]` ovarian` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se face un amestec din: r`d`cin` de lemn dulce 100 gr. Se combin` plantele [i se administreaz` o linguri]` ras` de pulbere de 4 ori/zi ]inându-se sub limb` 15 minute.infuzie din o linguri]` de ieder` la can` timp de 10 minute Se beau 2 c`ni/zi. câte o lingur` \naintea celor 3 mese. dup` care se strecoar` [i se pune tinctura \n sticlu]e mici. Se beau 3 linguri zilnic. cre]i[oar` [i traista ciobanului. de 3ori/zi pe stomacul gol. Tratamentul dureaz` minim 2 luni. Tratamentul dureaz` minim 3 luni. Se amestec` cu o spatul` de lemn la 2-3 zile. se beau 2 ceaiuri pe zi timp de 6 s`pt`mâni. Se strecoar`. se strecoar` [i se p`streaz` \n sticle \n frigider. Dup` o lun` de pauz` se poate relua. Pentru apari]ia fluxului menstrual \ntârziat . Dup` ce a fermentat 6 s`pt`mâni. Se toarn` peste 2 linguri]e de amestec 250 ml ap` clocotit` [i se infuzeaz` 10 minute \ntr-un vas acoperit. sun`toare 100 gr.

coada [oricelului. [ofran. Se strecoar`. Amenoree Se amestec` \n p`r]i egale: talpa gâ[tii. Aceste ingrediente se pun \ntr-un tifon [i se aplic` pe piept peste noapte. Se ia de trei ori pe zi câte un p`h`ru] (de ]uic`) pe stomacul gol. 1/4 litru suc de l`mâie strecurat. Se beau zilnic 138 . apoi se poate repeta. Tinctura se prepar` \n cas`: Se taie m`runt r`d`cinile de t`t`neas` [i se pun \ntr-o sticl` de 1 litru pân` la jum`tate. 1/4 kg zah`r candel pisat. se fierb la foc mic. sucul de la 2 l`mâi. Fibrom uterin Se pun la macerat \ntr-un recipient de sticl` timp de 3 zile urm`toarele: 1/4 litru ]uic` de tescovin`. o linguri]` mu[e]el [i 1/2 linguri]` rostopasc`. 100 gr miere. Se agit` de câteva ori pe zi. Cu plantele r`mase de la prepararea ceaiului se pun comprese pe sân. urzic`. 100 gr ulei de ricin. Se infuzeaz` o lingur` la can`. 1/4 litru ulei de m`sline presat la rece. 2 linguri de r`d`cini de t`t`neas` timp de 25 minute. Apoi se adaug`: o linguri]` frunz` de nuc. o linguri]` coada [oricelului. Acest tratament se face 2 s`pt`mâni cu pauz` de 10 zile. apoi se strecoar`. Mastoz` Se amestec`: 100 gr terci din r`d`cini prospete de brusture. lemn dulce. Se las` la macerat 3 s`pt`mâni . Lichidul se \mparte \n dou` : o cea[c` se bea seara [i una diminea]a cu o or` \nainte de mas`. Mastoz` fibro-chistic` |n 600 ml ap`. salvie. Cealalt` jum`tate se umple cu alcool (]uic` curat`).Fibrom uterin Se beau 50 ml tinctur` de t`t`neas`. de 2 ori/zi \nainte de mas` timp de 3-4 luni. Tratamentul dureaz` 42 de zile. Totul se infuzeaz` 15 minute.

dup` 4-5 ore. cu 50 gr Apilarnil [i se iau zilnic cel pu]in 3 linguri. Acest amestec se pune \ntr-un tifon [i apoi \n sutien peste sânul bolnav. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Nivel de progesteron sc`zut Tinctur` de coada [oricelului câte 30 de pic`turi de 3 ori/zi timp de 10 -15 zile /lun`. Impoten]a Se prepar` vin de ]elin`: se pun la macerat timp de 3 zile 2 ]eline mari proaspete \ntr-un litru de vin alb natural. Se bea un p`h`rel (150 ml) la fiecare mas`. Se mai poate lua diminea]a pe stomacul gol o lingur` de polen. Tratamentul dureaz` 7 zile. Acest tratament dureaz` 3 luni. apoi se prepar` altul. o mân` cu pelin uscat sau verde. Trichomonas vaginalis Un tampon de vat` \mbibat cu iaurt natural (care s` nu fie pasteurizat). |nc` din primele ore \ncepe s` cedeze durerea. Mastoz` chistic` Se amestec` cear` de albine ras` pe r`z`toarea mare.3 c`ni timp de 6 luni. Noduli mamari [i ovarieni Se amestec` 100 gr miere de albine curat`. |nainte s` se aplice compozi]ia. peste care se toarn` ]uic` de tescovin` (]uica s` fie numai din struguri de vin). atunci când se usuc`. Se consum` 1 litru de ceai de ]elin`/zi: infuzie din frunze [i ramuri. se introduce \n vagin seara la culcare. Se va uda acest amestec cu ]uica. 139 . Se pot lua pân` la maxim 100 gr zilnic. sânul se unge cu alifie de g`lbenele. Se poate folosi de 6-8 ori.

Plantele r`mase se fierb \n 1/2 litru de ap` pân` când lichidul scade la jum`tate. R`ni pe colul uterin O lingur` de m`rul-lupului (pulbere) + o lingur` r`d`cin` de t`t`neas` (pulbere) + o lingur` mu[e]el se las` la \nmuiat \n 1/2 litru de ap` rece de seara pân` diminea]a. Cu acest concentrat se face sp`l`tura vaginal` cu ajutorul irigatorului. La 2-3 zile se fac [i b`i de [ezut cu acela[i ceai.Impoten]` [i sterilitate masculin`. pneumonii. dar cel din ace culese \n luna ianuarie este cel mai bogat \n uleiuri volatile [i ca atare. astm. Tratamentul se face pân` la vindecare. 100 ml o]et [i 100 ml ulei. se acoper` cu un plastic [i se las` toat` noaptea. Dup` r`cire. Se poate face [i din muguri. când se filtreaz`. Coca ob]inut` se a[eaz` pe partea de jos a abdomenului. dup` care se \nghite cu ap`. se iau câte 4 linguri zilnic. Siropul de pin se prepar` numai din ace care se culeg proaspete [i se zdobesc pe o plan[et` de lemn cu un toc`tor de lemn. Se \nchide borcanul [i se las` la macerat 3 s`pt`mâni. Siropul se filtreaz`. se strecoar` [i se amestec` cele dou` extracte. Anexit` Se face un aluat din 200 gr f`in`. are efectele cele mai bune. bron[it`. hipofunc]ie a glandelor cortico-suprarenale Timp de 2 luni se consum` 7 linguri de sirop de pin pe zi pe stomacul gol. Pentru tuse. Reglarea activit`]ii hormonale Se ia sublingual o linguri]` de pulbere de r`d`cin` de lemn dulce de 3 ori/zi [i se ]ine 10 minute. prim`vara. Se umple trei sferturi un borcan cu acele de pin zdrobite peste care se toarn` miere. 140 . Tratamentul dureaz` 14 zile.

Cura cu boabe de ienup`r mai este indicat` [i \n tratamentul altor afec]iuni ca: hemofilie. intestine. timp de 10 minute. Pentru un tratament complet sunt necesare 213 boabe de ienup`r. mastoz` chistic`. |ncepând cu ziua a 13-a. A doua 141 . Se strecoar`. când se vor lua 15 boabe. anghinare. reumatism. anexit` [i metroanexit`.4 s`pt`mâni cura zilnic`/ 4 s`pt`mâni pauz` Afec]iuni hepato-biliare. Cura dureaz` 16 s`pt`mâni astfel: .Ficat. impoten]`. afec]iuni renale. afec]iuni gastro-intestinale. apoi se cre[te progresiv pân` \n ziua a 12-a. cur`]area sângelui Se prepar` siropul de p`p`die. \ncepem s` sc`dem câte o boab` zilnic.2 s`pt`mâni cura zilnic`/ 2 s`pt`mâni pauz` . acoperit. þintaur`. sciatic`. ascit`. pân` la sfâr[itul curei. neuroastenie.5 boabe. cefalee. \n a 2-a zi . Se pun \ntr-un litru de ap` rece doi pumni de flori de p`p`die. |n prima zi se iau 4 boabe. boabele de ienup`r se vor mesteca foarte bine.3 s`pt`mâni cura zilnic`/ 3 s`pt`mâni pauz` . stomacToate bolile de ficat Se face un amestec \n p`r]i egale: pelin. care se pun apoi pe foc mic. Dup` ce d` 2-3 clocote.APARATUL DIGESTIV .1 s`pt`mân` cura zilnic`/ 1 s`pt`mân` pauz` . urzic`. afec]iuni cardiace. psoriazis. stomatit`. gut` Se face cura cu boabe de ienup`r. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Boli ale ficatului. se bea c`ldu] diminea]a pe stomacul gol [i se st` pe partea dreapt` 30 de minute. Se face o infuzie dintr-o linguri]` de amestec la 250 ml ap` clocotit`. când se va ajunge din nou la 4 boabe. Aceast` cur` dureaz` 23 de zile. vezica biliar`. hipertensiune arterial`. transpira]ia picioarelor. probleme respiratorii. paralizie. se ia vasul de pe foc [i se las` s` stea o noapte. |nainte de a fi \nghi]ite. obezitate. scleroz` multipl`.

\n prima s`pt`mân`. la prânz [i seara. tot \nainte de mas`. Tratamentul se poate repeta dup` o pauz` de trei s`pt`mâni. diminea]a. de 3 ori/zi \naintea meselor principale cu 1/2 or`. armurariu [i pedicu]`. dup` care se bea câte o can` de ceai \ndulcit cu miere.Se râ[nesc \n cantit`]i egale: rostopasc`. Se pune vasul pe foc foarte mic. Cura pentru un copil dureaz` 5 zile. Din acest praf se ia câte o linguri]` cu o or` \nainte de mas`. Dac` este prea sub]ire. se strecoar` [i se se amestec` cu 200 grame miere. se freac` \n palme pentru a se arunca be]ele.2 pahare suc de varz`/zi. 142 . f`r` coaj`. Se las` compozi]ia s` se r`ceasc`. se iau dou` linguri]e de pelin. iar pentru un adult 10 zile. se strescoar`.zi. |n lichidul ob]inut se pune 1 kg de zah`r [i o jum`tate de l`mâie. Se ia câte o lingur` din or` \n or` de 12 ori/zi. Dup` aceea. la prânz [i seara. Hepatit` epidermic` |ntr-un litru de ap` op`rit` se pun 5 grame de rostopasc` uscat` [i se las` la infuzat 12 ore. Lichidul se \ngroa[` f`r` a firbe. Se ia o jum`tate de linguri]` din acest amestec (pulbere) [i se ]ine sub limb` 15 minute. Se iau 3 linguri/zi. fiecare lingur` diluat` \ntr-o can` cu ceai. f`r` capac. apoi se râ[ne[te pentru a se ob]ine pulberea de pelin. se consum` varz` \n`bu[it` . la prânz [i seara . |n urma acestui tratament se elimin` pe nesim]ite tot lichidul acumulat. dup` care se \nghite cu ap`. se mai pune o dat` pe foc. t`iat` felii. Totul se pune \n sticl` [i se p`streaz` la frigider. Ciroz` . iar a treia s`pt`mân` câte trei linguri]e diminea]a. Se ia pelin uscat. Ciroz` umed` Aceast` re]et` ajut` la eliminarea lichidului \n ciroza umed`. Trebuie s` se formeze un sirop de consisten]a mierii lichide. A doua s`pt`mân`. tot diminea]a. presându-se bine florile \n mâini pentru a ie[i tot sucul.

3 mere. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Dezintoxicarea ficatului Se bea un amestec de sucuri timp de 7 zile.1 kg ceap` ro[ie se cur`]` [i se toac` m`runt. o ridiche neagr`.Un pumn se a[chii de r`d`cin` de dud alb (agud). |n fiecare an. Se las` la macerat 10 zile. |n cel mai scurt timp ficatul \ncepe s` se regenereze.Ceai de anghinare: infuzie 10 minute din 2 linguri]e de plant` \n 750 ml ap` clocotit`.30 gr rostopasc` se pun la macerat 3 ore \n 1/2 litru de vin alb curat. Se 143 . iar la \nceputul tratamentului urina va avea culoare ro[iatic`.Se bea 3 zile la rând câte 1 litru de lapte dulce \n care a fiert r`d`cin` de [tevie.Ceai din fructe de armurariu (protejeaz` celula hepatic`). Se bea cantitatea \ntreag` \n cursul unei zile \n mai multe reprize. Se beau câte 50 gr de 3 ori/zi \naintea meselor principale. Se face o pauz` de 3 s`pt`mâni [i apoi se mai repet` \nc` 14 zile. Se strecoar` [i se bea timp de o zi. aceast` re]et` se poate repeta timp de 3 s`pt`mâni. . Se pune \ntr-un borcan [i se toarn` peste ea 5 litri ]iuc` curat`. Din acest amestec se iau diminea]a pe stomacul gol 30-40 ml. Hepatite . . infuzie 10 minute din: 2 linguri]e de fructe zdrobite \n 300 ml ap` clocotit`. Se strecoar` [i se beau 150 ml \nainte de mese. Ceaiul se bea pân` când scade burta. A doua zi se fierb pân` scade lichidul la 1. . 20 gr [ofran se fierb 5 minute \ntr-un litru de vin alb. seara cu o jum`tate de or` \nainte de culcare din: 2 morcovi.250 litri. se pun seara \n doi litri ap`. . |nl`tur` rapid icterul. dup` care se serve[te masa de diminea]`.20 gr g`lbenele. de ]ar`. Se va urina foarte des.Ciroz` lichid` . apoi se st` culcat pe partea dreapt` 30 de minute. Icter . 1 r`d`cin` de p`trunjel.

dup` care se reia o dat` la dou` zile. anemie Se prepar` cidrul din fructe de c`tin` astfel: se iau 400 gr fructe uscate sau 1 [i 1/2 kg fructe proaspete [i se pun \n 10 litri ap` \mpreun` cu 3 kg zah`r.|n fiecare sear`. atâta timp cât suport` bolnavul. Boli de ficat. Hepatite. . .bea o cea[c` diminea]a pe stomacul gol (150 ml). o leg`tur` leu[tean. Se \mparte cantitatea \n 3 [i se bea pe parcursul zilei timp de 10 zile. Când lichidul este gata acrit. ateroscleroz`.Ceai de pedicu]`: infuzie 10 minute din o linguri]` de plant` la 250 ml ap` clocotit`.Din 2 c`]ei de usturoi pisa]i amesteca]i cu sare se fac dou` „bile“ care se ]in sub buza superioar`. Deasupra lor se toarn` ap` [i se las` la macerat la temperatura camerei. . se strecoar` [i se reumple borcanul cu 144 . Dup` ce cidrul este gata. de obicei.50 gr muguri de mesteac`n se pun \n 500 ml vodc` timp de 10 zile. \n special hepatita C Se prepar` bor[ul de sfecl` : 1 kg sfecl` roºie t`iat` buc`]i. . o c`p`]ân` de usturoi. infuzie 10 minute din: 1 linguri]` la 200 ml ap` clocotit`. La suprafa]` se formeaz`. o leg`tur` m`rar. se strecoar` [i se beau câte 50 ml/zi \nainte de masa principal`. se pare c` distruge tocmai virusul. Se repet` tratamentul 3 zile consecutiv. o linguri]` de drojdie sau o mân` de m`lai. o leg`tur` de p`trunjel. . 75 ml dup` masa de prânz [i 75 ml seara. Dup` 10 zile. \nainte de culcare se \nghite o lingur` de ulei de semin]e de dovleac presat la rece [i se st` pe partea dreapt` 1/2 or` (Este foarte eficient [i \n adenomul de prostat`). Se bea câte o linguri]` din preparat cu pu]in` ap` de 3 ori/zi cu 1520 minute \naintea meselor. vindecarea este garantat`. o pelicul` uleioas` pe care e bine s-o aduna]i [i s-o depozita]i separat. c`ci este foarte eficient` \n tratamentul r`nilor greu vindecabile sau al arsurilor severe. Acest usturoi. Se las` la fermentat 10-15 zile. Se bea diminea]a pe stomacul gol cu 1/2 or` \naintea micului dejun.Ceai de rostopasc` ( decongestioneaz` ficatul).

|n timpul zilei se bea numai ap` fiart` pu]in \ndulcit` cu miere [i cu un adaus de suc de l`mâie. 145 . Se beau 150 ml diminea]a [i seara pe nemâncate [i se st` apoi pe partea dreapt` 20 minute. Aceast` cantitate se bea \n cursul zilei de trei ori/zi .Prima zi : se ia masa de prânz. |nainte de culcare se ia un amestec de 100 gr ulei m`sline cu 100 gr suc proasp`t de l`mâie [i se st` pe partea dreapt` 20-30 minute. |n urm`toarele 3 s`pt`mâni se procedeaz` la fel. Dup` una din clisme vor ap`rea pietrele. Tratamentul dureaz` 2-3 s`pt`mâni. pl`mâni.A doua zi: diminea]a se face clism`. cu 20 minute \nainte de mas`. \n loc de ap`. pe stomacul gol un bob de t`mâie alb` (cât un bob de maz`re) \nvelit \n miez de pâine (ca s` nu ating` din]ii fiindc` formeaz` carii). . Procedura se mai repet` o dat` peste dou` s`pt`mâni. Ziua se consum` legume fierte [i fructe. câte 4 pahare/zi. Seara se face din nou clism`. Eliminarea pietrelor de la bil` 1 kg de r`d`cin` de p`trunjel se fierbe \n 2 litri de ap` pân` scade la 1 litru. Din prima strecurare se beau câte dou` pahare/zi. Cur`]area ficatului Se fierb 40 gr g`lbenele timp de 10 minute \ntr-un litru de ap`. rinichi |n prima s`pt`mân` se \nghite \n fiecare diminea]`.Tratamentul poate dura 3-4 luni. |n paralel se beau 3-4 pahare cu ceai de traista ciobanului \naintea meselor principale [i chiar \ntre mese. Eliminarea pietrelor de la bil` [i ficat ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . iar din a doua . dar numai din dou` \n dou` zile. . Dac` dup` ultima clism` nu vor ap`rea pietre. atunci procedura se repet` peste cinci zile.A treia zi: diminea]a se face clism`.ap`. Bor[ul se poate bea \n tot cursul anului. Chisturi pe ficat. Este bun [i \n bolile de pl`mâni [i ca depurativ general al organismului. Bor[ul care rezult` a doua oar` este mai slab. cina nu.

Tratamentul dureaz` 3 luni. 146 .Se amestec` urm`toarele plante \n cantit`]ile indicate: r`d`cin` de obligean` 10 gr. hepatite. Se beau zilnic 3 c`ni de ceai cald.Se bea \ntreaga cantitate par]ionat` pe o zi. frunze de mesteac`n 20 gr. Dischinezie biliar`. fasole. semin]e de in 10 gr.ceai de brusture : decoct din 2 linguri r`d`cin` m`run]it` se pun \n 500 ml ap` clocotit` [i se mai las` s` fiarb` 2 minute. Se strecoar`. semin]e de chimen 15 gr. diminea]a pe nemâncate se ia o linguri]` din pulberea ob]inut` \mpreun` cu o lingur` de ulei de m`sline presat la rece [i se st` culcat pe partea dreapt` 20 minute.|n aceste zile nu se m`nânc` alimente care con]in calciu (lactate. cele dou` ceaiuri se strecoar` [i se amestec`. coada calului 10 gr. Peste o linguri]` de amestec se toarn` o can` de ap` clocotit` [i se las` s` stea 5 minute. gastrit` Se pun \ntr-un vas emailat 30 gr de semin]` de p`trunjel. Se toarn` peste ele un pahar cu ap` [i se pune amestecul s` fiarb` \n „bain-marie“ 1/2 or`. Se ia câte o lingur` de 5-7 ori/zi. . . frunze de ment` 20 gr. Se fierb 3 linguri]e de amestec 10 minute \n 750 ml ap`. câte 10 zile pe lun`. frunze de trifoi[te de balt` 10 gr. teci de fasole 30 gr. atunci când luna este \n descre[tere.). Eliminarea pietrelor de la bil` Se râ[nesc semin]e uscate de pepene ro[u. Re]eta se mai repet` \nc` 3 zile. Se beau zilnic 2 c`ni de ceai cald. frunze de strugurii ursului 10 gr. cimbri[or 20 gr [i muguri de ienup`r 20 gr. Se strecoar`. Timp de 10 zile. Se strecoar`. etc. frunze de roini]` 15 gr.Eliminarea pietrelor de la bil` [i rinichi Se prepar` dou` ceaiuri separat : . Disfunc]ii ale vezicii biliare [i ale ficatului .Se amestec` urm`toarele plante \n cantit`]ile indicate: tinctur` 10 gr.Dup` r`cire.ceai de turi]` mare : infuzie din o lingur` de plant` se op`re[te cu 500 ml ap` clocotit`.

Se fierbe pân` se \nmoaie dovleacul. de 9 ori/zi.Se folose[te un decoct de aloe. Se amestec` bine. Se pun 3 linguri de plante \ntr-un litru de vin de mere sau cidru. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ulcer duodenal cu ni[` Se bate un albu[ de ou prosp`t cu o linguri]` de zah`r pudr` [i o lingur` de ulei de m`sline pân` se face crem`. unul diminea]a [i altul seara.Litiaz` biliar` Se face un amestec de plante \n p`r]i egale: p`trunjel de câmp. Se pune o linguri]` de aloe uscat` \n 250 ml ap` [i se adaug` 2 linguri de miere. turi]`-mare.\n cursul zilei se bea un ceai dintr-un amestec \n p`r]i egale din : g`lbenele. . Se iau câte 3 linguri/zi. iar din b`utura rezultat` se iau 2 pahare/zi. 147 . ment`. \naintea meselor principale. hamei. se \nc`lze[te pân` apoape de punctul de fierbere. afin. coada-[oricelului. .T`ia]i \n buc`]i mici 1/2 kg de dovleac [i pune]i-le la fiert \ntr-un vas emailat cu mult` ap`. mânc`rimile [i sânger`rile dispar dup` 2 s`pt`mâni. |n fiecare diminea]` se consum` acest amestec pe stomacul gol timp de 10 zile. Se fierbe 3 minute [i se strecoar`. ieder`. Durerile.diminea]a se bea un ceai de pelin (infuzie 1/2 linguri]` la can` 10 minute). se infuzeaz` 3 minute [i se strecoar`.Se ia câte o lingur` din or` \n or`. pelin. apoi se toarn` apa \n care a fiert. Constipa]ie . Hemoroizi Se unge anusul [i hemoroizii cu unguent de propolis 20% de2 ori/zi. Intern: . mu[e]el. Se scoate dovleacul [i se freac` cu o lingur` de lemn pân` se omogenizeaz`. ]intaur` (infuzie o linguri]` de amestec la o can`). pân` la dispari]ia constipa]iei. se consum` 1 ºi 1/2 litru pe zi.

2-3 c`ni pe zi din infuzie 10 minute de troscot.20 gr sun`toare se pun la macerat \n 20 ml alcool de 90°. o linguri]` la can`.2 c`ni pe zi din infuzie 10 minute de mu[e]el. [. se r`ce[te. Când preparatul s-a omogenizat. Arsuri la stomac . o lingur` de miere de albine curat`. Borcanele se \nchid ermetic [i se las` la c`ldur` 10-14 zile.2 c`ni pe zi din infuzie 15 minute de flori uscate de salcâm.Be]i 1/4litru suc de morcov prosp`t imediat dup` apari]ia simptomelor. 148 .a. Se ]ine \ntr-un borcan cu capac 2 s`pt`mâni. Se consum` c`ldu]`. se strecoar`. se ia de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. Se fierbe 30 minute. 100 gr r`[in` de brad [i 100 gr de unt proasp`t se amestec` [i se \nc`lzesc \ntr-un vas acoperit.|n lunile mai. Acest amestec se ]ine \n baia de abur dou` ore. o lingur` de m`lai cernut foarte fin. . un rând de zah`r. se adaug` mierea de albine [i se amestec` pân` ce se ob]ine o past` perfect omogen`. . Se strecoar` [i se ia câte o linguri]` \nainte de mas` de 3 ori/zi. . Se beau 3-4 pahare/zi. Se pune apa la fiert \ntr-un ibric. . Tratamentul dureaz` 21 de zile. .m. Se ia de pe foc. cu 15-20 minute \naintea meselor principale. Se poate ad`uga pu]in` miere. dup` care se adaug` 200 ml ulei de porumb sau floarea soarelui. iar restul se rade [i se pune \n borc`nele astfel: un rând de nuci. 1 linguri]` la 250 ml ap` clocotit`.Ron]`i]i zilnic 15 boabe de mu[tar [i o linguri]` de semin]e de anason.Ulcer gastric [i duodenal . se pune m`laiul [i se freac` la foc mic circa un minut. iunie.60 ml ap` (dou` linguri de sup`). Apoi.Mesteca]i \ncet felii de cartof crud. diminea]a pe stomacul gol. se prepar` pastile de m`rimea boabelor de maz`re [i se iau câte 4-6 pastilu]e pe stomacul gol. \n timpul mesei sau dup` mas`. se cur`]` coaja verde de deasupra nucilor. 2 linguri]e la 200 ml ap` clocotit`. . Ulcer La un litru cu ap` se pune o lingur` de r`d`cin` de ghimbir m`cinat`. Se iau din acest preparat 2-3 linguri]e cu 15-20 minute \naintea meselor principale.100 gr de cear` de albine. .d. .

30 gr coada [oricelului. Se ia diminea]a o lingur` \nainte de micul dejun. Dischinezie biliar` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 1 kg de pelin se fierbe \n 2 litri de ap` pân` r`mân 750 ml. timp de 10 minute. dup` ce \n prealabil a fost amestecat` cu ap` clocotit`. Se infuzeaz` o lingur` de amestec \n 250 ml ap` clocotit`. .O linguri]` de semin]e de anason [i o linguri]` de miere se fierb \n 200 ml ap`. Se r`cesc [i se strecoar`. Tratamentul se face de 2 ori/zi.O linguri]` de pelin [i o linguri]` de miere se fierb \n 200 ml ap` timp de 10 minute. 149 . timp de 10 minute. apoi se strecoar` [i se bea neândulcit. Se iau câte 100 ml \nainte de mese de 3 ori/zi. Se r`cesc [i se strecoar`. Se infuzeaz` 3 fire de leu[tean proasp`t sau uscat \n 3 c`ni de ap` clocotit` 5-6 minute. 20 gr frunze de ment`.Se pun seara \n ap` semin]e de p`tlagin`.Colit` . Se strecoar` [i se amestec` cu 250 gr miere de albine [i 250 ml vin natural. \nainte de mas`. Colita de fermenta]ie Se fierb 2 linguri cu vârf de semin]e de in \n 250 ml ap` timp 1012 minute (se adaug` mereu ap` ca s` r`mân` aceea[i cantitate ca la \nceput). Se beau 2 c`ni/zi. Micul dejun se serve[te dup` o or`. dup` mese. infuzat 10 minute).Se face un amestec din : 20 gr mu[e]el. e iau 2 linguri/zi. 10 gr fructe de coriandru. . Gaze \n stomac .Se râ[ne[te o lingur` de semin]e de in [i se \nghite imediat pulberea fin`. Se iau 2 linguri/zi. timp de 10 minute. Se beau 2 c`ni/zi. iar dup` mas` o can` de infuzie de sun`toare (1 linguri]` de plant` la 250 ml ap` clocotit`.|nfuzie din 2 linguri]e mu[e]el \n 250 ml ap` clocotit`. . . . timp de 14 zile. Mucilagiul ob]inut se bea diminea]a pe stomacul gol. Peste noapte se formeaz` o mas` gelatinoas`. 10 gr salvie.Se beau 3 c`ni de infuzie de leu[tean/zi cu 1/2 or` \nainte de mas`.

O mân` de t`râ]e de grâu la 1 litru de ap` rece se amestec` [i se las` 8-10 ore. 150 .O linguri]` de semin]e de m`rar fierte 15 minute cu o can` de ap`. Se strecoar` [i se bea lichidul fierbinte. Se bea pe parcursul zilei cu \ngi]ituri mici. apoi se strecoar` apa prin tifon. Se ia de 3 ori/zi. Gastrit`. Enterocolite cronice Se preapar` apa de t`râ]e de grâu. cu o jum`tate de or` \naintea de mesele prinncipale. aciditate 2 linguri de caimac de lapte se bat bine cu 2 g`lbenu[uri [i cu 2 linguri de miere de albine pân` se ob]ine o crem`..

Nu se m`nânc` nimic. \n fiecare zi se bea un amestec din : 2 litri ap` + 1 litru suc grapefruit + 1/4 suc l`mâie + 3/4 suc portocal` (\n total 4 litri lichid). ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 151 . Cur`]area profilactic` pentru sistemul limfatic Se bea ceai concentrat din dr`gaic` (sânziene).CUR~}AREA LIMFEI Cur`]area limfei Procedura dureaz` 3 zile. Pe parcursul celor 3 zile se elimin` din organism 12 litri de limf` acid` bolnav`. câte 2 litri/zi timp de 3-4 s`pt`mâni. o linguri]` la can` fiert 10 minute. Se fac clisme diminea]a [i seara cu ceai de coada-calului (2 litri).

când luna este \n descre[tere. Solu]ia se poate ]ine \n frigider timp de o s`pt`mân`. amestecate \ntr-un pahar de lapte. Limbrici.Se face o past` din 15-30 gr semin]e de dovleac cur`]ate de coaj`.copii pân` la 12 ani : 3 linguri]e . pisate. crude.Diminea]a pe stomacul gol se \nghit 50 de semin]e de dovleac.PARAZI}I INTESTINALI Parazi]i intestinali Se macereaz` timp de 6 zile o ceap` mare t`iat` felii \ntr-un litru de vin alb. Teniaza Se fierb 2 cepe mari t`iate m`runt \n 300 ml lapte pân` scade la jum`tate. 152 . amestecate cu tot atâta zah`r [i pu]in suc de l`mâie (o linguri]`). . Re]etele se pot face alternativ o zi una. Se beau 100 ml \n fiecare diminea]` timp de o s`pt`mân`. Se administreaz`: . Se reia timp de 2 sau 3 luni.copii \ntre 6-9 ani : 2 linguri]e de preparat seara .adul]i: 3-4 pahare de ceap` cu lapte/s`pt`mân`. se r`ce[te [i se adaug` o linguri]` de miere. Se consum` diminea]a pe stomacul gol. o zi cealalt`. panglica . pisate. Se strecoar`. Tratamentul dureaz` 2 s`pt`mâni. crude.

timp de 21 de zile.Masajul p`r]ilor afectate cu tinctur` de t`t`neas` [i ulei de sun`toare. cu 30 de minute \naintea meselor. 153 . timp de 3 s`pt`mâni. p`ducel. troscot. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Epilepsie Câte 19 semin]e de mu[tar de 3 ori/zi. amestecate \n p`r]i egale. la 37°C. 10 minute. lev`n]ic`. tei. c`tin`. grâu \ncol]it.Ceaiuri amare. . afin sau meri[or. Se iau 7 linguri/zi.B`i aromatice . hepatoprotectoare .SISTEMUL NERVOS Scleroza \n pl`ci Este o boal` neurologic` de etiologie necunoscut`. se pare viral`. c`tin` sau m`ce[e. Afec]iuni ale sistemului nervos Se iau zilnic 15-35 gr (\n func]ie de vârst`: copil sau adult). timp de 3 s`pt`mâni.Se face un decoct. .Diet` cu multe cereale. Coloana vertebral` va fi masat` cu ulei de mu[e]el. Se beau 3 c`ni/zi cu 30 de minute \naintea meselor. timp de 20 de minute cu: coada calului. .se iau câte 25-35 pic`turi de 3-4 ori/zi. . muguri de pin. Scleroz` multipl` Cura cu ulei de semin]e de in. polen sau 5-15 pastile de p`stur`. Tratamentul dureaz` o lun`. ginseng. busuioc. Ceaiul nu se \ndulce[te. Dup` fierbere. Meningit` . apoi doza de \ntre]inere 2 linguri/zi. dintr-o lingur` la can` din urm`torul amestec \n p`r]i egale: salcie. ]intaur`. soc. se infuzeaz` 30 de minute. mere dulci. Se strecoar`.Se pun comprese pe zona occipital` cu bitter suedez.Tinctur` de propolis . polen. .

. |n ziua urm`toare se reânc`lze[te u[or [i se ia de pe foc. . \nghi]itur` cu \nghi]itur` (infuzie dintr-o linguri]` de plant` la can` 10 minute). Se p`streaz` \n sticle de culoare \nchis`. Se toarn` deasupra rachiu de fructe sau vodc` de 38-40°.Se ia polen: 30 gr/zi. Tratamentul dureaz` 2 s`pt`mâni. timp de o lun`. Se adaug` 15 inflorescen]e de coada[oricelului bine m`run]ite [i se las` s` se c`leasc` pu]in.Ceaiuri recomandate: salvie. urzic`. . Are efecte bune [i \n paralizii [i \n leucemii.Se consum` 4-5 linguri/zi de grâu \ncol]it. |n ceai se pun 2 linguri]e de bitter suedez.Se consum` usturoi zilnic.Se consum` morcov [i ananas.seara \nainte de culcare) [i se unge coloana vertebral` diminea]a cu tinctur` de coada-[oricelului. * Baia de [ezut: 100 gr de coada-[oricelului se pune de diminea]a pân` seara \n ap` rece. care se p`streaz` \n frigider. Se beau dou` c`ni de ceai pe zi. Se strecoar` printr-un tifon [i se pune \n borcane. . * Alifie de coada-[oricelului: 90 gr unt nes`rat sau osânz` curat` de porc se pun pe foc \ntr-o crati]`. Se las` 14 zile la soare . * Tinctura de coada-[oricelului: se umple o sticl` pân` la gât cu flori de coada-[oricelului. . \nainte de baie. Se fac b`i de [ezut (una pe zi . dizolvat` \n lapte sau \n ceaiul \ndulcit. se strecoar` [i se adaug` peste apa din lighean. dup` mas`.Se consum` câte o linguri]` de drojdie de bere uscat` de 3 ori/zi. . |nt`rirea memoriei . de ulei de coriandru.Se ia câte o linguri]` de polen de 3 ori/zi dup` mas`. rozmarin. Se trage vasul deoparte [i se las` pân` a doua zi.Se iau câte 3-5 pic`turi de 3 ori/zi dup` mese. iar seara se face masarea ei cu alifie de coada [oricelului. pelin. afec]iuni ale m`duvei spin`rii Coada-[oricelului ac]ioneaz` asupra m`duvei spin`rii determinând formarea de noi celule \n sânge. Pic`turile se pun \n 100 ml ceai sau ap`. se \nc`lze[te pân` la punctul de fierbere. 154 . amestecând continuu cu o lingur` de lemn. Scleroza \n pl`ci. . zilnic. dup` care se strecoar`.

Eadie 13. Scarlat Demetrescu 2. Cunoa[te-te pe tine \nsu]i . Toate volumele scrise de S.Paul Brunton 155 . Al meu Baba [i eu .prof. K. Weeiss 14. Universul lui Edgar Cayce . Lazarez 5.Ernst Günter 11.D. N. O m`rturie a reâncarn`rii .Dr. Dumnezeu este Unitate .Barbara Ann Brennan 4. Jeanine Fontaine 12. Din tainele vie]ii [i ale universului .din discursurile lui Sai Baba 8. Mâini vindec`toare . Vindecare spiritual` [i nemurire . John Hishop 7. |mbr`]i[at` de lumin` . Putreri t`m`duitoare .Betty J. Toate volumele scrise de Dr. Hrana vie .Patrik dronot 9. de Bizemont 10.Brian L. Toate volumele ce cuprind \nv`]`mântul lui Omraam Mikhael Aivanhov 6.Câteva c`r]i recomandate 1.Barbara Ann Brennan 3.

156 .

..53 Regimuri concepute de Valeriu Popa.....17 Cuvinte de lumin`....................................................................................................................11 Cuvinte ale lui Valeriu Popa (din \nregistr`ri video).........................16 Cuvânt \nainte (relansarea unui concept).....................................................33 Terapii adiacente tratamentului naturist.........9 Cuvânt despre Valeriu Popa......................................................................14 Cuvât de mul]umire.....71 Re]ete de „IERI“ pentru tratamentul de „AZI“ [i „MÂINE“ ................21 Pledoarie pentru gândirea pozitiv`..........................................................................89 Câteva c`r]i recomandate...............................................7 Cuvânt despre finan]are...........155 157 ........................................................CUPRINS Cuvânt omagial ............

158 .

Aceast` carte este un dar de Lumin` [i Iubire din partea celei ce a fost \n aceast` via]` lumina sufletului meu. so]ia mea Raluca Dumitrache.Pentru a primi un exemplar din acest volum omagial. care se ofer` gratuit. 159 . v` rug`m s` ne suna]i la telefon:0745 153 875 (D-na Sanda {tefan) sau telefon: 653 51 58 (D-nul Cezar Dumitrache).

160 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful