D~RUIM LUMIN~ {I IUBIRE

PENTRU VINDECAREA SUFLETULUI {I A TRUPULUI

BUCURE{TI - 2002
1

Foto coperta: Valeriu Popa [i Raluca Dumitrache Design coperta: Tipar: Tipografia Everest 2001 Culegere text: Spectrum Media & Advertising

Edi]ie Princeps Tiraj: 1200 exemplare

Toate drepturile rezervate Aceast` carte nu poate fi reprodus` sub nici o form`, par]ial sau total f`r` acceptul scris prealabil al d-lui Cezar Dumitrache - produc`tor exclusiv ISBN: 973-0-02851-6
2

MOTTO
„}ine]i minte! Tot ceea ce facem, de la gând, privire, gest, vorb`, fapt`, se \nregistreaz` undeva, \n finitul care ne \nconjoar`, [i când plec`m din via]` ne \ntâlnim cu noi, fiind direct r`spunz`tori pentru tot ce am f`cut.“ VALERIU POPA

3

4 .

MAI |NTÂI A FOST CUVÂNTUL 5 .

6 .

Prin Voin]a Divin` \n ianuarie 2003. mi-e tare dor de tine.Veve). se \mpline[te un an de când Veve a devenit o „veveri]` de lumin`“ printre cei iubi]i de Dumnezeu. Vreau s` fi fericit` acolo sus.. iar amintirea ta plin` de dragoste o voi purta cu mine \n ve[nicie. so]ia mea. [i nici nu doresc s` te uit vreodat`. Vreau s` fi pre]uit` pentru ceea ce e[ti.. Vreau s` fi iubit` [i ocrotit`. Sper din tot sufletul [i din toat` inima ca bunul Dumnezeu s` ne d`ruiasc` bucuria reântâlnirii.. CEZAR DUMITRACHE 7 . o delicate]e [i o fine]e de excep]ie.Cuvânt omagial Acest volum omagial este \nchinat celei ce a fost \n aceast` via]` lumina sufletului meu. fiin]` de o puritate moral`. Fie cu voia Domnului ca dorul arz`tor din sufletul meu s` ia forma bucuriei [i armoniei . A[a un dor cuvintele nu-l pot cuprinde . {i mântuit` de suferin]` s` te \nal]i cât mai sus \n |mp`r`]ia Cerului. a bucuriei de a te [tii eliberat`. Raluca Dumitrache (Veveri]a . Mi-e dor de tine Veve. cum numai un spirit de \nalt` evolu]ie poate fi.. o distinc]ie. Nu te voi putea uita niciodat`. Vreau s` fi \nconjurat` de muzica celest` care-]i place.

Puternic` |n]elepciune. [i care reiei totul ce ai creat. |n planul corespunz`tor evolu]iei sale spirituale. 8 . Spiritul |n]elepciunii. Amin. Puterea Iubirii. Tu. Al c`rui suflu dai.S` ne rug`m: Iubirea [i Lumina Divin` S` te \nconjoare ve[nic Veveri]` de Lumin`. Amin. Coboar` mila Ta asupra lui Veveri]a-Veve. S` evolueze \nv`luit` de Lumina Ta Divin`. C`ci numai Tu e[ti Unicul Creator [i Unicul Salvator. |n numele Sfintei Treimi. {i ajut-o prin subalternii T`i.

Amin.Cuvânt despre finan]are Aceast` carte omagial` scris` [i conceput` \n ideea de \ntrajutorare a semenilor. [i este un dar de lumin` [i iubire pe care ea ni-l face de acolo din \naltul Cerului. al`turi [i sub \ndrumarea marelui Spirit de Lumin` . Iubirea [i Lumina Divin` S`-i \nconjoare ve[nic.Valeriu Popa -. a fost finan]at` integral din contul personal al celei ce a fost Raluca Dumitrache (Veveri]a-Veve). 9 .

10 .

Numai \n momentul \n care discipolul respectiv reu[ea s` comande sim]urile [i dorin]ele sale. [i unde merge?“. ace[tia se instruiau \n locuri retrase \n mijlocul naturii practicând cu ri-gurozitate ritualuri de cur`]ire trupeasc` [i sufleteasc`. de ce e armata. la sensul vie]ii. A fost un copil care adesea \i \ncurca pe cei mari cu \ntreb`ri mai deosebite \nc` de la vârsta de 3-4 ani: „de ce e paznic la vie?. {i-a fixat \n minte tot felul de „de ce“ . C`ut`rile pentru a doua parte a corpului uman . la na[terea Universului au c`p`tat noi r`spunsuri prin intermediul celui care a fost OMUL Valeriu Popa. |ntreb`rile privitoare la OM. de unde vine. |nc` un „de ce“. care \n stare de trans` i-a spus: „A ! Cine a venit \n casa noastr`! Tu [tii sau vei [ti ce se \ntâmpl` cu mine \n anii care urmeaz`“. cine suntem? [i \ncotro ne ducem“ n-au \ncetat s` str`bat` genera]iile una dup` alta.uri \n c`ut`rile sale de mai târziu. La vârsta de 7 ani le d`dea copiilor.medium. |n antichitate. când zici cuvântul OM.partea energetic` au \nceput s`-i preocupe tot din fraged` copil`rie.CUVÂNT DESPRE VALERIU POPA |ntreb`rile nelini[titoare „de unde venim?. A fost un semen [i contemporan al nostru. dotat cu cuno[tin]ele [tiin]ifice apar]inând tuturor domeniilor cercetate atunci [i posedând virtutea de a fi lucid. prietenilor lui de joac` s` manânce dovleac spunându-le c` este pepene. jude]ul Dolj. exersat al tainelor naturii [i cu \ndemânare \n cuno[tin]e oculte. Apoi pe la 23 de ani. n`scut pe 4 iunie 1924. a aflat de lucrarea „ Din tainele vie]ii [i ale 11 . cei dota]i cu o inteligen]` ascu]it` [i capacit`]i native. ace[tia mâncându-l cu nesa] chiar cu coaj` cu tot. |n anul II de facultate a luat cuno[tin]` cu o femeie . la liceu când diver[i colegi se \mboln`veau l` f`cea frec]ii (masaje) dup` care ei spuneau c` se simt foarte bine. s` resping` influen]ele nefaste ale unor contacte sociale. \n aceast` faz`. se orânduiau sub conducerea unui mare preot cunosc`tor. |nc` din timpuri antice omul s-a aplecat plin de interes asupra tainelor lumii. cine este omul. Zeci de ani. discipolul devenea el \nsu[i o „Lumin`“. Mai târziu. |n mijlocul materiei pip`ibile concrete \[i dezvoltau capacit`]ile prin care deslu[eau codurile [i semnalele trimise de lumea invizibil`.

Explica]iile date [tiin]ific unor fenomene necunoscute \nc`. Via]a sa a fost mesajul s`u. autenticitatea [i sinceritatea. Dac` te faci c` faci. concluzionând astfel c` nimic nu este \ntâmpl`tor.. Ne-a oferit un nou mod de via]`. Era un fel de senzor viu ce decodifica informa]iile din corpul pacientului.Universului“ . Adrian P`unescu a fost singurul care a avut curajul s`-l ajute [i s`-i fac` publicitate \n revista al c`rui redactor-[ef era \n vremea respectiv`. telepatia. 12 . tu e[ti propriul t`u vindec`tor. |n ultima parte a vie]ii s-a ocupat de foarte multe [tiin]e adiacente vindec`rii naturiste [i spirituale.autor Scarlat Demetrescu. stabilirea diagnosticului pe baza modific`rilor din aura uman`. nu sari groapa. dat afar` de unde lucra [i r`mas pe drumuri. chiar [i pe cele nedetectate \nc`. Prezen]a sa printre noi a fost o binecuvântare.. medicina holistic`. \n care erau relatate foarte multe r`spunsuri pe care oamenii de [tiin]` le-au c`utat din totdeauna. A[a c` : mingea e la tine. dac` faci mai mult decât \]i spun eu o s` câ[tigi. A ajuns s` intre \n corpul uman printr-o gândire inginereasc` plecând de la faptul c` la baza fiec`rui efect exist` [i o cauz`.“. „Nu eu te vindec. o alimenta]ie \n armonie cu natura. |n afar` de s`n`tate am mai \nv`]at de la dânsul s` pre]uim [i lucrurile misterioase pentru c` avea o curiozitate accentuat` pentru cercetarea [tiin]elor oculte. eu doar te sf`tuiesc. Avea o precizie uimitoare \n a diagnostica orice maladie. ca de exemplu: \nv`]`tura despre reâncarnare. |ncrederea extraordinar` \n sine a fost \ntotdeauna o calitate a marilor personalit`]i. i-au dat posibilitatea ca atât pe linie profesional` cât [i psihic s` se dezvolte putând \n]elege cu mai mult` u[urin]` multe fenomene a[a . c` totul este programat de cineva sau ceva pe care-l vom explica prin cunoa[tere \n anii ce vor urma. tu te autovindeci.zis „paranormale“. A crezut \ntotdeauna c` menirea lui \n via]` era de a ajuta oamenii \n suferin]` [i o f`cea gratuit cu demnitate [i modestie. Nu avea nevoie de adulare pentru c` era adev`rul. le spunea mereu bolnavilor. |nainte de aceea perioad` \ncepuse s` vindece boli pe care medicina le socotea incurabile chiar dac` a fost persecutat de regimul comunist. [tiin]e esoterice din Tibet. Valeriu Popa a fost [i este \n noi [i pentru noi pentru a ne ghida. A f`cut parte din grupul intelectualilor care practicau medita]ia transcedental`.

A plecat dintre noi la 21 mai 1997 f`r` s`-[i vad` ]elul atins.s`n`tatea .Cerul l-a h`r`zit cu o energie colosal` care se putea observa atât \n influen]a pe care o exercita asupra interlocutorilor sau auditorilor. cât [i asupra pacien]ilor [i mai presus decât atât. chiar pe plan mondial. de a face public tot ceea ce cunoa[tem pentru cei ce vor s` primeasc`. Regret`m cu to]ii c` a murit \ntr-o perioad` \n care putea s` mai aduc` mari contribu]ii la [tiin]ele vindec`rii naturiste. Oferea ajutoare necondi]ionate atât prietenilor cât [i pacien]ilor pe care-i trata.care se afl` \n mâinile fiec`ruia pentru c` dezechilibrele vin din propriul s`u interior. c` ne-a \nv`]at nutri]ia curat` [i c` ne-a \nv`]at ce are omul mai de pre] . acela de l`sa \n urm` o [coal` plin` de toate \nv`]`turile sale. ci doar aflase de la al]ii despre miraculoasele sale calit`]i de vindec`tor. la [tiin]ele esoterice care au luat un adev`rat avânt dup` anul 1989. mai frumoas` [i mai plin` de iubire. \n vindecarea spiritual`. Dac` am respecta toate \nv`]`turile dânsului. mai u[oar`. Era \nzestrat cu o voin]` uria[` [i neobosit` [i \ntotdeauna \[i ducea lucrarea pân` la cap`t. mai bine spus \i sf`tuia [i consulta gratis. via]a noastr` ar fi mai bun`. Va r`mâne ca un uria[ \n domeniu. putând s` spun` când a \nceput boala [i dac` are continuitate din reâncarn`rile precedente. SANDA {TEFAN 13 . a celor care l-am cunoscut [i am reu[it s` \nv`]`m din [tiin]a sa. Consider`m c` este de datoria noastr` moral`. Stabilea diagnosticul pacien]ilor chiar [i de la distan]`. chiar [i asupra publicului care niciodat` nu-l v`zuse sau auzise. |i mul]umim marelui „OM“ c` ne-a \nv`]at s` tr`im \ntr-un echilibru firesc.Aceasta l-a propulsat pe marele vindec`tor pe cele mai \nalte culmi. pentru cei ce sunt c`ut`tori pe acest drum.

o integreaz` \n materia care cre[te \n pântecul mamei. Conform Legii Divine.„ Din punct de vedere chimic. \n timpul somnului iese din corp pentru a se \nc`rca \n vederea activit`]ii zilei de mâine.“ . omul este o crea]ie a Divinului.demonstrabil „mâine“ dup` ce [tiin]a \l va accepta.„ O rug`ciune f`cut` pentru acele st`ri de boal` care sunt dobândite prin liberul arbitru f`r` s` respec]i Legea Divin`. \ncet \ncet.“ . Meseria de 14 .“ .Câteva cuvinte ale lui Valeriu Popa (extrase din \nregistr`ri video) . ia energie [i de la tat` \n timpul zilei. face cei spun [i chiar mai mult decât \i spun. se face c` face [i nu reu[e[te. unul din ele fiind corpul vital. ia energia din alimentele pe care mama la ingereaz`. Cel autoprogramat. acelea nu ]i le poate ierta nimeni. acest corp uman este format din dou` elemente: fizic .“ . care [i-a luat \n programul lui boala respectiv` se apuc` de regim.“ .„ Un copil când vine la via]` preia energia din spa]iu. cele care ]i le-ai luat ca boal` [i ca s` \nve]i din gre[elile anterioare. \mpreun` cu \ngerul \ntrup`tor construiesc corpul \n care va s`l`[lui via]a pe care o \ncepe pe aceast` planet`.pip`ibil [i bioenergetic . Ne \nc`rc`m energetic din alimentele consumate. \ns` elementele de importan]` deosebit` nu le putem lua decât din zona (corespunz`toare evolu]iei) \n care am fost \nainte de a veni la via]`. nu s` ne rug`m Divinit`]ii dup` ce am gre[it.„ S`n`tatea este cea mai perfect` meserie a acestei planete. Corpul uman este cea mai perfect` ma[in` a acestei planete . Autoaccidentat este un individ care datorit` nerespect`rii unor reguli. [i se reface. Noi trebuie s` \nv`]`m s` ne rug`m Divinit`]ii s` ne ajute s` nu gre[im. iar de la mam` \n timpul nop]ii [i a[a. dar fizicul nu poate s` s`l`[luiasc` singur [i s` se dezvolte f`r` cea de a doua parte psihic`. nu numai prin vorbe. acelea pot fi ajutate. Deci.„ Nu e suficient s` fii religios. trebuie s` ai tr`irea de conectare cu Energia Divin`.„ |n fa]a mea vin dou` categorii de bolnavi: autoprogama]i [i autoaccidenta]i prin liberul arbitru. trebuie s` fii profund \n a te conecta cu Energia Universal`. partea aceasta vital`. Corpul fizic e format din mai multe elemente. a ajuns \n stare de dezechilibru.

„ Spritismul [tiin]ific va lumina lumea.“ .„ Prin credin]` [i [tiin]` trebuie s` ajungem la convingerea c` nu suntem independen]i ci dependen]i. modul de dependen]` fa]` de ceva sau de cineva.s`n`tate n-o po]i \nv`]a decât de la natur`. el trebuie s` vorbeasc` \n cadrul bisericii [i despre factorul s`n`tate. fapt` totul se \nregistreaz`.“ .“ . se computerizeaz` [i dup` ce plec`m din via]` ne \ntâlnim cu noi. privire. totul este programat. asta e toat` averea ta. preotul trebuie s` \nve]e atâta medicin` \ncât s` [tie mai mult decât medicul. ~sta e bagajul cu care pleci sus.„ Din via]` nu r`mâi decât cu cuno[tin]ele [tiin]ifice acumulate din toate domeniile [i faptele de iubire moral`.“ .„ De la gest. un cancer \ncepe cu 8 ani \nainte ca el s` apar` ca boal` fizic`. va fi demonstrat mâine.“ 15 . de la nimeni altcineva.“ .„ Nimic nu este \ntâmpl`tor.“ .„ Boala \ncepe \n energetic cu mul]i ani \nainte [i se manifest` \n fizic.„ Medicul de mâine trebuie s` \nve]e atâta religie \nât s` [tie mai mult decât preotul.“ . gând. de exemplu. vorb`.

lâng` care am \nva]at multe despre via]`. Mul]umesc prietenilor de pe P`mânt. care au pus um`rul la editarea [i produc]ia acestei c`r]i.culegere text CEZAR DUMITRACHE Dumnezeu s`-i lumineze [i s`-i binecuvânteze pe to]i ace[tia. Mul]umesc Bunului Dumnezeu pentru cei 9 ani tr`]i al`turi de Veve. entit`]i benefice [i luminoase (Valeriu Popa. tuturor celor care cu mult` dragoste [i d`ruire ne-au fost al`turi [i au luptat \mpreun` cu noi atât cât a permis Programul Divin.Spectrum Media & Advertising .atât din capital` cât [i din \ntreaga ]ar`.autor . ajutând-o pe „veveri]a“ mea. Mul]umesc bunului meu prieten Ovidiu Harb`d`. un suflet atât de ginga[ [i pur.patronul „Tipografiei Everest 2001“ . Mul]umesc atât \n numele meu cât [i al Raluc`i. Amin. echilibrat` fizic [i psihic. ocolind suferin]a cumplit` proprie unei asemenea boli necru]`toare. cât [i la oamenii de suflet -terapeu]ii autentici .Cuvânt de mul]umire Mul]umesc Creatorului pentru c` exist pe lâng` atâ]ia oameni minuna]i.Dan Abraham .Sanda {tefan . pentru noua orientare a destinului meu. M` refer aici atât la colectivul medical de la Sec]ia Hematologie a Spitalului Fundeni. s` tr`iasc` o via]` demn`.colectivul Tipografiei Everest 2001 care a participat la produc]ia acestui volum .Veve [i al]ii) care ne-au inspirat [i ghidat cu voia Sfintei Treimi \n scrierea acestui volum. 16 . [i doresc s`-i men]ionez aici: . Mul]umesc tuturor celor de sus. Veveri]a .

V`d adesea la televizor. Dac` sunte]i medici sau terapeu]i. consulta]i gratuit cu mult` c`ldur` sufleteasc` [i compasiune pe cei bolnavi [i f`r` posibilit`]i. Eu numesc aceast` atitudine \ntrajutorare \n stil politicianist. S` nu-i ignora]i pe cei afla]i \n suferin]` [i f`r` posibilit`]i. [i pe marea For]` de Lumin` Valeriu Popa. apleca]i-v` asupra celor nevoia[i din jurul dumneavoastr` [i oferi]i-le cele trebuincioase din inim` cu mult` dragoste (hran`.Cuvânt \nainte (relansarea unui concept) Am editat aceast` carte [i o ofer gratuit pentru a-i omagia pe cea care a fost scumpa mea so]ie. [i compatrio]ii no[tri cu o situa]ie material` bun` [i foarte bun` pe de alt` parte. [i \n spiritul pentru care au tr`it ei aici pe p`mânt. \mbr`c`minte etc). \n special \n campaniile electorale sau \n preajma lor. deoarece exist` mult` suferin]` [i s`r`cie \n jurul nostru [i mul]i oameni sunt nevoi]i s` renun]e la tratamente datorit` costurilor insuportabile pentru ei. \ndrumându-le pa[ii c`tre vindecarea sufletului [i a trupului. Sper`m c` apari]ia acestui volum. Dac` sunte]i \nst`ri]i. concept propriu marelui Om Valeriu Popa. f`r` nici un interes material. a[a cum am gândit eu [i prietenii mei c` ar fi pe m`sura dorin]elor lor. Dar a[ dori s`-i \ntreb pe cei ce se f`lesc pe posturile de televiziune 17 .). d`ruind diverse (hran`. de compasiune. Sigur exist` [i un fapt pozitiv \n aceste ac]iuni. etc. dar numai \n prezen]a camerelor de luat vederi [i dac` se poate s` fie prezente toate televiziunile sunt [i mai mul]umi]i. Credem cu toat` fiin]a c` cea mai bine primit` form` de omagiu este \ntr-ajutorarea semenilor. le vin [i altora idei de generozitate. oameni politici de toate culorile care se deplaseaz` la diferite c`mine de copii sau de batrâni. Raluca Dumitrache (Veve). juc`rii. televizoare color. \n sensul c` poate vizionând secven]ele respective. s` duc` la relansarea acestui concept. Noi credem c` dreptul la via]` al oamenilor nu trebuie s` fie legat de condi]ia lor material`. aceast` carte se dore[te a fi [i un apel la \ntrajutorare c`tre medicii alopa]i [i vindec`torii autentici pe de o parte. De aceea.

Eu v` propun s` l`s`m la o parte orgoliile [i vanitatea [i pa[ii nostri s` urmeze calea credin]ei. s-a scris cu sufletul curat. dup` cum v` dicteaz` probabil propriul instinct. R`mâne ca dumneavoastr` s` ne acorda]i credit sau nu. Dânsa v` poate ajuta cu 18 . „Prin credin]` la [tiin]` [i prin [tiin]` la credin]`“ afirma marele Om Valeriu Popa. v` ve]i \ntâlni cu un limbaj popular. dar vreau s` [ti]i c` tot ce s-a scris aici. S` ne \ndrept`m spre calea credin]ei este un al] ]el pe care sper`m s`-l ating` editarea acestui volum. nu v` sunt foarte clare.cu tot felul de dona]ii ([i nu este vorba aici doar de oamenii politici): A]i fi la fel de genero[i f`r` publicitate?. Nu avem preten]ia c` de]inem noi ADEV~RUL. * Ne-am gândit \n acela[i timp [i la cei cu diferite afec]iuni care nu au g`sit rezolvarea (par]ial` sau total`) \n medicina alopat`. noi fiind de forma]ie tehnic`. s` ajute [i oamenii simpli. deoarece am dorit ca ceea ce am scris s` fie pe \n]elesul tuturor. * Subliniez faptul c` nu ne adres`m celor familiariza]i cu lumea spiritual`. Sper`m. pentru care multe texte din aceast` carte pot p`rea puerile. ca m`car \n parte. prin prisma experien]elor personale prin care am trecut. * Lecturând paginile din cuprins. sau dori]i l`muriri suplimentare pute]i lua leg`tura cu doamna Sanda {tefan la telefon: 0745 153 875. dezorienta]i. aceast` lectur` s`-i l`mureasc`. Pentru dân[ii exist` pe pia]` multe volume de specialitate valoroase. Nu ne intereseaz` s` culegem eventuale laude vis-a-vis de un limbaj literar elevat pe care probabil nici nu-l posed`m. |i avem \n vedere aici pe cei care \ncep s`-[i pun` semne de \ntrebare despre via]` [i sunt poate. |n cazul \n care terapiile [i re]etele naturiste publicate aici.

cu care am avut aici pe p`mânt leg`turi suflete[ti foarte apropiate. Oricum indiferent ce crede]i acum despre cele scrise aici. mesajele de \ndrumare [i avertizare \n vise etc. noi vom evolua mult pe plan spiritual [i ne vom vindeca suflete[te [i trupe[te.sfaturi \n mod gratuit. având o bogat` experien]` acumulat` al`turi de cel ce a fost marele Om Valeriu Popa. Aceast` carte se vrea ea \ns`[i un mesaj de lumin` [i iubire. Noi. * De ce titlul „D`ruim Lumin` [i Iubire“? Pentru c` Luminile Cerului ne transmit continuu aceast` lumin` [i iubire cu voia Sfintei Treimi. Gândi]i-v` câ]i dintre dumneavoastr` nu a]i recep]ionat aceast` dragoste sub diverse forme. Dac` vom proceda astfel. Faptul c` discut`m aici numai de tratamente. noi v` rug`m s` l`sa]i o fereastr` deschis` spre viitor. iar noi avem toat` stima pentru acei medici care \[i practic` meseria cu abnega]ie [i d`ruire. fiecare având propriul sistem decodificator. CEZAR DUMITRACHE 19 . Meritul nostru este acela de a v` pune la dispozi]ie aceste informa]ii \n mod gratuit. ca s` ne \nc`lzeasc` sufletele. care are rolul ei bine definit \n societate. la rândul nostru trebuie s` trimitem tuturor [i celor dragi de sus [i semenilor no[tri de pe p`mânt continuu aceea[i Lumin` [i Iubire. nu \nseamn` c` neg`m medicina alopat`. \ncearc` cu permisiunea Divinit`]ii s` ne trimit` de sus aceast` Iubire [i Lumin` Divin`. le-a]i sim]it prezen]a benefic`. mângâierea lor. celelalte fiind culese din popor. via]a pe p`mânt va fi mult mai bun`. altele au fost publicate \n diverse c`r]i \ntr-o form` sau alta (noi nu ne asum`m paternitatea lor). terapii [i re]ete naturiste. |n special cei dragi nou`. s` ne ajute s` dep`[im momentele grele din aceast` existen]` [i pentru a ne sprijini \n evolu]ia noastr` spiritual`. [i care este acum un mare Spirit de Lumin`. mare parte din ele apar]in lui Valeriu Popa. poate experien]ele ulterioare prin care ve]i trece v` vor determina s` ne lua]i \n considerare. |n ceea ce prive[te terapiile [i regimurile naturiste. adic` esen]a Crea]iei.

20 .

CUVINTE DE LUMIN~ 21 .

22 .

10. 3. Vie \mp`r`]ia Ta. Acum [i puterea [i \n vecii vecilor Amin. nici s` te \nchini lor. C` a Ta este \mp`r`]ia [i puterea [i slava. S` nu ridici m`rturie mincinoas` \mpotriva aproapelui t`u. 2. Pâinea noastr` cea de toate zilele. Adu-]i aminte de ziua Domnului [i o cinste[te. Cinste[te pe tat`l t`u [i pe mama ta ca bine s`-]i fie [i mul]i ani s` tr`ie[ti pe p`mânt. S` nu furi. Precum [i noi iert`m gre[i]ilor no[tri Ci ne izb`v`[te de cel r`u. CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIE{TI 1. S` nu ucizi.IISUS HRISTOS Iisus Hristos a coborât \n lume acum 2000 de ani pentru a ajuta omul s`-[i transforme natura sa uman` \n natur` divin`. S` nu-]i faci chip cioplit. {i ne iart` nou` gre[alele noastre. 6. 9. nici alt` asem`nare. S` nu iei numele Domnului Dumnezeului t`u \n de[ert. 4. 7. pentru ca el s`[i realizeze natura divin` \n el \nsu[i [i s`-[i g`seasc` locul s`u exact \n Regatul lui Dumnezeu. 23 . Eu sunt Domnul Dumnezeul t`u. D`-ne-o nou` ast`zi. Precum \n cer a[a [i pe p`mânt. 8. 5. S` nu fii desfrânat. Sfin]easc`-se nemele T`u.S` nu pofte[ti nimic din ce este al aproapelui t`u. Fac`-se voia Ta. TAT~L NOSTRU Tat`l nostru Carele e[ti \n Ceruri. A Tat`lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh. s` nu ai al]i dumnezei afar` de Mine.

“ „ Ferici]i sunte]i când lumea v` insult` [i persecut`. nu l-a cunoscut pe Domnul.“ „ Ferici]i cei umili.“ „Cine nu iube[te. Dumnezeu r`mâne \n noi. „Dumnezeu este dragoste. el are nevoie de fiecare cuvânt pe care \l roste[te Dumnezeu. c`ci Dumnezeu \i va alina. c`ci r`splata v` a[teapt` \n Ceruri. c`ci Domnul este iubire“. [i spune tot felul de minciuni r`u-voitoare despre voi. fiindc` fac ce le cere Dumnezeu. dar dac` ne iubim unii pe al]ii.“ „ Nimeni nu l-a v`zut vreodat` pe Dumnezeu.“ „Fiul omului este Domn chiar [i al Sabatului. Cine r`mâne \n dragoste. fiindc` atunci voi m` urma]i pe Mine.“ „ V-am f`cut cunoscut tot ce am \nv`]at de la Tat`l meu.“ „ Vei iubi pe aproapele t`u ca pe tine \nsu]i. Fi]i ferici]i.“ „ Cel mai mare |mp`r`]ia Cerului este cel ce se umile[te [i devine ca acest copil. Profe]ii care au tr`it \naintea voastr` a[a au fost persecuta]i.“ „ Ferici]i cei persecuta]i.CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI IISUS HRISTOS „ Omul nu poate tr`i numai cu pâine.“ „ Ferici]i cei ce plâng.“ „Fiul omului a venit s` caute [i s` mântuiasc` ce era pierdut.“ „ Fi]i perfec]i precum Tat`l vostru Ceresc este. r`mâne \n Dumnezeu.“ 24 . Al lor va fi Regatul Cerurilor. c`ci vor primi ce le-a promis Dumnezeu.

omnipoten]` [i atot[tiin]`. Este un maestru divin al timpurilor noastre. iar Dumnezeu e iubire. |n hinduism. Acest sfânt indian este o m`rturie vie a minunilor sale care trec dincolo de legile [tiin]ifice cunoscute [i sunt comparabile cu cele ale lui Iisus. Mesajul lui Sai Baba este acela de unitate [i iubire \ntr-o lume sfâ[iat` de contradic]ii. SANDA {TEFAN CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI SAI BABA „ Doamne! Ia-mi iubirea [i las-o s` curg` pe de-a-ntregul \n devo]iune c`tre tine. Sai Baba n-a venit s` r`spund` intereselor unei comunit`]i sau unei religii anume. Domnul se \ncarneaz` [i ia chip de om. cea a iubirii [i a p`cii. materializând diverse obiecte. Avatarul reprezint` \ncarnarea uman` a Divinit`]ii care posed` prin \ns`[i natura sa facult`]ile de omniprezen]`. „ De fiecare dat` când domne[te \n lume dezordinea. Iisus. Krishna. S` iubi]i tot mai mul]i oameni. astfel \ncât s` le arate oamenilor calea p`cii“ .spune Sai Baba. cu tot mai mult` for]`. iat` 25 .SRI SATHYA SAI BABA Sai Baba. Budha. ci pentru a sluji omenirea \ntreag` prop`v`duind o religie unic`. ca [i cenu[a divin` numit` „ vibhuti“ ce serve[te \n tratarea tuturor maladiilor. Doamne! Ia-mi mintea [i gândurile [i las`-le s` fie \n acord cu tine. Dumnezeu se manifest` acolo unde e Iubire. ajutându-i pe s`rmani. n`scut \n 1926 \n sudul Indiei.“ „ Iubirea e Dumnezeu. Preface]i aceast` iubire \n ajutor [i ajutorul \n rug`ciune. este recunoscut de milioane de persoane din \ntreaga lume ca Avatar. Doamne! Ia-mi totul [i las`-m` s` fiu instrumentul t`u. El s-a \ntors pentru \n`l]area spiritual` a omenirii. Doamne! Ia-mi mâinile [i las`-le s` munceasc` f`r` \ncetare penru tine. A \nf`ptuit miracole [i continu` s` le fac` vindecând mul]i bolnavi. a[a cum au fost la vremea lor.

Sunetul OM este mereu prezenta voce interioar`.“ „ |n]elepciunea poate salva \ntreaga omenire [i fiecare fapt` a noastr` trebuie s` izvorasc` din \n]elepciune.“ „ |nv`]a]i Iubirea Univesal`. face zece pa[i c`tre tine. prin moarte [i na[tere.“ „ Drumul c`tre fericire nu se afl` \n a face ce \]i place.“ „ Nu poate exista fericirea adev`rat` f`r` credin]` [i devo]iune. astfel Divinitatea din voi se va putea exprima \n toat` plenitudinea sa. printre lacrimi [i zâmbete. Eco-ul chem`rii Divine din cavitatea inimii. prin morminte [i pântece. El n-are dorin]e. Asculta]i-l.“ „ Ochii fizici trebuie s` v` arate slava lui Dumnezeu. sim]i]i fiorii s`i. onest.disciplina spiritual` cea mai \nalt`.“ „ Dumnezeu de]ine exclusivitatea \n guvernarea cosmosului.“ „ AUM-ul lui OM reprezint` principiul OM TAT SAT adic` Acesta este Adev`rul. zi [i noapte. Nu exist` oprire \n acest pelerinaj. El este mul]umit numai de practica efectiv`. Datoria omului este s`-I ofere iubirea [i s`-L sl`veasc` manifestând aceast` iubire cum poate mai bine.“ „ Dumnezeu nu va fi mi[cat de comentariile filozofice stricte. de str`dania autentic`. de lupta neobosit` de a-]i cur`]a mintea.“ „ Controlul sim]urilor este devo]iunea adev`rat`.“ „ S` nu a[tepta]i nimic \n schimb de la cei pe care-i iubi]i.“ „ Religia [i disciplina spiritual` sunt esen]iale pentru perfec]iunea uman` [i realizarea de c`tre fiin]a omeneasc` a celui mai \nalt ideal al s`u. este o c`l`torie continu`. Lupta trebuie s` fie alert` [i activ` pân` ce ]elul este atins. a iubirii pentru to]i. Religia este una \n UNITATE. [i c` Dumnezeu.“ „ Sunetul unei mantre este la fel de valoros ca [i \n]elesul s`u. Eu sunt Adev`rul [i Adev`rul este Unul. ci \n a-]i place ceea ce trebuie s` faci.“ „ Aminte[te-]i c` te apropii de Dumnezeu cu fiecare pas f`cut.“ 26 . atunci când faci un pas c`tre El.“ „ Eu predic numai o singur` religie. de efortul sincer. iar ochiul interior s` v` arate Divinitatea din voi [i din Crea]ie.“ „ Adev`rat` fericire \nseamn` s` te \ncredin]ezi voin]ei supreme.“ „ Fericirea acestei lumi va fi garantat` atunci când armonia [i \n]elegerea vor cobor\ \ntre oameni. care singur` este capabile s` reuneasc` rasa uman` \ntr-o fraternitate a omului aflat` sub paternitatea lui Dumnezeu. prin v`i [i de[erturi.

devenind o lume organizat`. nemaiexistând frontiere [i r`zboaie. |nv`]`mântul s`u se aplic` \n „Fraternitatea Alb` Universal`“ pe care a \nfiin]at-o \n Fran]a. deasupra tuturor dorin]elor [i intereselor personale. maestrul Omraam Mikhael Aivanhov (1900-1986) ne propune o nou` religie: solar` [i universal`. altfel cea de a doua situa]ie va fi mult mai rea decât prima. Când un obiect este foarte bine fixat.OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV Filozof [i pedagog francez de origine bulgar`. \ncrederea.“ „ Acela care \ncearc` s` scape de eforturi [i de greut`]i va \ntâlni obligatoriu dificult`]i mult mai mari. ea va r`mâne solid` [i rezistent`. abnega]ie. Dar. Atât timp cât nu [i-a stabilit un punct de sprijin \n Dumnezeu. \nseamn` c` g`se[ti un punct de echilibru stabil. ea va suferi mari transform`ri interioare. credin]a. s` \[i pun` toate speran]ele. Când a[ezi Divinitatea pe culmea fiin]ei tale. lumin` [i puritate. nemaiexistând separ`ri \ntre oameni. dup` ce a \nv`]at. dându-ne posibilitatea s` cuno[tem adev`rurile cele mai sublime pe care religiile [i filozofiile le-au ]inut prea mult timp ascunse explicându-ne astfel existen]a noastr` pe acest p`mânt conform marilor legi ale lumii divine. \l pute]i face s` se mi[te \n toate sensurile. |n noua sa filozofie nu exist` decât iubire. orice sar \ntâmpla. iubirea sa \n Creator. cea mai mic` tulburare ce va interveni \n via]a ei. SANDA {TEFAN CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI OMRAAM „ Când o fiin]` reu[e[te s` \l pun` pe Dumnezeu pe primul loc. o va putea dezechilibra. |n loc s` \ncerce s` scape de probleme. La fel se \ntâmpl` [i cu fiin]a uman`. via]a devenind universal`. precum [i \n alte societ`]i din \ntreaga lume. sub aceea[i denumire.“ „ Primele cuvinte pe care trebuie s` le ave]i pe buze diminea]a la 27 . pentru c` el va reveni mereu la pozi]ia de echilibru. el trebuie s` \ncerce s` le rezolve. Aceast` \n]elegere privind des`vâr[irea omului va penetra pu]in câte pu]in spiritele.

Atunci când lucreaz` f`r` lumin`. totul se va lumina. ura lor. ca [i cum a]i fi c`zut \ntr-o pr`pastie.“ „Ceea ce numim \mp`r`]ie. pentru c` mi-ai d`ruit via]a [i s`n`tatea. nici cum s` le pronun]`m corect. iubi]i-i.trezire trebuie s` fie: .“ 28 .. |n acel moment. cu o entitate care apar]ine unei lumi superioare. condenseaz` tot ceea ce este mai pur. pân` când ele vor vibra [i vor c`uta s` p`trund` \n toate celulele corpului vostru... pedepse. fiindc` acolo prime[te adev`rata Ini]iere. [i astfel ve]i primi toate r`ut`]ile lor. mai puternic..|]i mul]umesc }ie Doamne. distrug`tor \n ei. mai sublim : pe Dumnezeu |nsu[i. Umple-mi inima de iubire [i d`-mi for]a s` \ndeplinesc voin]a Ta. acest cuvânt rezum`.“ „ Ura creeaz` leg`turi la fel de strânse ca [i iubirea. Dac` \i detesta]i. care o dat` declan[at` \n voi.“ „ Pentru a v` ap`ra de du[manii vo[tri. \ncerc`rile apar pentru a-l \mpinge spre perfec]iune. Lumin`.“ „ Somnul se transform` \ntr-un act sacru atunci când te culci cu inten]ia s` studiezi \n cealalt` lume.“ „ Când omul lucreaz` pentru slava lui Dumnezeu. \i dispre]ui]i sau \i urâ]i.“ „ Iubirea de Dumnezeu rezolv` toate problemele. astfel ca toate faptele mele s` fie \ntru slava Ta [i \n numele T`u. aura voastr` se destram` [i prin aceste por]iuni destr`mate se stabile[te o comunicare cu tot ceea ce este negativ.“ „ Lumina . Când v` sim]i]i \n \ntuneric. va \ncepe s` v` distrug`.. proiecta]i o for]` care \ncepe s` lucreze f`r` [tirea voastr` [i care se va \ntoarce \ntr-o zi \mpotriva voastr`. pronun]a]i cuvintele: |n]elepciune.“ „ Cuvintele sunt puternice.“ „ Dac` arunca]i priviri rele. este \n realitate un contact cu o for]`. toate \ncerc`rile pe care trebuie s` le suporte sunt corec]ii. dar noi nu [tim cum s` le folosim. cu o inteligen]`. mai frumos.

atrag asupra lor 29 . r`ul pe care-l faci azi \l prime[ti mâine. Dotat cu capacit`]i enorme de vindecare.“ „ Esen]a fiin]ei noastre este dragostea universal` necondi]ionat`. tr`iesc ast`zi mii de „fo[ti pacien]i“ [i se bucur` de via]`. mii de oameni .“ „ Dac` medicina de mâine vrea s` fie medicina viitorului.“ „ Gândul e for]`.“ „ Ori de câte ori oamenii tulbur` echilibrul natural. prin ea trec toate formele emanate de la natur` pentru a c`p`ta evolu]ie.“ „ Fugind de natur`. s`-[i reconstruiasc` s`n`tatea prin propriile for]e. trebuie s` \nve]e omenirea instictoterapia.“ „ }ine minte omule: ce emi]i. aia atragi. fugim de noi.“ „ Via]a este cea mai dur` [coal` a acestei planete. to]i cei care l-au cunoscut au crezut [i cred \n miracolul terapiei naturiste. oferea ajutorul necondi]ionat [i gratuit. un deschiz`tor de [coal` [i drum \n domeniul naturismului [i bioenergeticii \n ]ara noastr`.VALERIU POPA Valeriu Popa (1924-1997) a fost [i r`mâne marele vindec`tor al României. dac` ai emis un gând [i nu ai dreptate se \ntoarce contra ta cu dubl` intestitate.“ „ Binele de azi este binele de mâine. |nv`]a oamenii s`-[i poarte singuri de grij` \ntrun mod simplu [i corect. Om de \nalt` moralitate [i spiritualitate. A fost promotorul c`l`uzirii pa[ilor no[tri prin labirintul unei practici naturiste pu]in cunoscute la noi [i mai pu]in acceptat` de lumea medical`. Primind sfaturile lui. SANDA {TEFAN CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI VALERIU POPA „ Iertarea este calea spre adev`rata s`n`tate [i fericire.s-au autovindecat. Valeriu Popa. neobositului [i marelui iubitor de oameni.bolnavi f`r` alte [anse pe calea medical` alopat` . Datorit` generosului.

De aceea sim]ea nevoia s` sublinieze c` se iart` gre[elile. dar nu ca pe un adev`r absolut. dac` exi[ti cu adev`rat. iar \n termeni religio[i este un p`cat. pre] de câ]iva ani a studiat traducerile rug`ciunii “Tat`l nostru” [i din alte limbi.{i nu ne duce pe noi \n ispit`”. El se isp`[e[te. La acest r`spuns Valeriu Popa punea o \ntrebare care \]i t`ia r`suflarea:”{i atunci. Apoi Luca.dar [i alte ]`ri europene au traduceri ale rug`ciunii (\n francez` de ex. binele sau r`ul?” Bineân]eles c` oamenii r`spundeau.“ „ Orice boal` sau moarte prematur` \nainte de 111 ani constituie accidente datorate infrac]iunii de nerespectare a regulilor naturale ale vie]ii. Aceste formul`ri. O problem` care l-a fr`mântat mult` vreme a fost \n leg`tur` cu fraza: “ .“ „ Boala este o \nc`lcare a legilor Naturii. sensul acestei fraze este:”{i ne ajut` s` nu c`dem \n ispit`” sau “{i nu ne l`sa s` c`dem \n ispit`”. cerând \n acela[i timp [i sfatul preo]ilor. Astfel. cum pot eu s` acuz \n rug`ciune Divinitatea c` m` duce \n ispit`. ci ca pe 30 . ?” Pentru a r`spunde la aceast` \ntrebare. vindecarea o face doar Divinitatea.“ „ Drag` române. vorbind despre p`cat [i gre[eal`.“ „ Eu nu vindec. Valeriu Popa a sesizat c` p`catul este f`cut cu bun` [tiin]`. nu se iart`. erau de fapt p`cate. Marcu [i Ioan au scris evangheliile \n limba greac`. Valeriu Popa le considera mai adecvate. De fapt rug`ciunea a fost spus` de Isus \n limba aramaic`. Noi.) unde nu apare enun]ul c` Divinitatea duce \n ispit`. adic` cu bun` [tiin]`.“ *** Analizând fiecare fraz` din rug`ciunea de capatâi Tat`l Nostru.consecin]e de la nefaste pân` la dezastruoase. c`ci cele f`cute cu voie. românii. iar Matei a scris evanghelia \n limba aramaic`. cele f`cute f`r` de voie. cum e [i firesc.. rostindu-le [i \n cadrul unor conferin]e. c` r`ul ne duce \n ispit`. nu o face f`r` interes. ]ine minte c` oricine vine din afar` s` te ajute.. Dânsul se \ntreba [i \i \ntreba pe cei care ascultau:”Cine ne duce \n ispit`. am f`cut traducerea din greac`.

Amin. C` numai Tu e[ti Unicul Creator [i Unicul Salvator. dânsul a formulat rug`ciunea “Tat`l nostru” astfel: Tat`l nostru. fac`-se voia Ta. [i ne iart` nou` gre[elile noastre cele f`cute f`r` de voie. {i ne izb`ve[te de cel r`u. Când cei \nseta]i de cunoa[tere \l \ntrebau : Cum \i ajut` Dumnezeu pe oameni? Valeriu Popa le explica: Creatorul ne ajut` prin intermediul subalternilor s`i. {i ne ajut` prin subalternii T`i s` nu c`dem \n ispit` prin liberul arbitru fa]` de programul dat sau autoprogramul luat când am revenit la o nou` via]`. Pâinea noastr` cea de toate zilele d`-ne-o nou` ast`zi. omul când vine la via]` este \nzestrat de Dumnezeu cu un program divin care \i este dat (dac` este spirit mai evoluat [i-l alege singur cu acceptul Sfintei Treimi acesta fiind autoprogram) [i cu liber arbitru.o ipotez` desprins` din preocup`rile sale. sfin]easc`-se numele T`u. Pentru c` sublinia deseori Valeriu Popa. OVIDIU HARB~D~ CEZAR DUMITRACHE 31 . precum [i noi iert`m gre[i]ilor no[tri. vie \mp`r`]ia Ta. Prin liberul arbitru de care dispune \nc`lcând legile divine omul se poate abate de la programul dat (sau autoprogramul luat ) c`zând \n gre[eal`. care sunt entit`]i benefice de lumin` (\n limbaj popular oamenii \i numesc \ngeri) [i au misiunea de la Sfânta Treime s` ne aib` \n grij` [i paz` [i s` ne sus]in` \n realizarea programului divin cu care am venit \n aceast` via]`. Care e[ti \n ceruri. precum \n cer a[a [i pe p`mânt. |n aceste idei.

32 .

dup` ce plec`m din aceast` via]`. ne \ntâlnim cu noi. totul se \nregistreaz` [i se computerizeaz` undeva \n finit. facem multe gre[eli de gândire. [i este mult mai grav s` gândim \n mod premeditat cu rea inten]ie. unele din ne[tiin]`. *** 33 . mi-am permis prin cele câteva paragrafe ce urmeaz`. s` aduc. dar numai cu condi]ia obligatorie ca persoana \n cauz` s`-[i schimbe radical modul de gândire. sper eu. prin gândirea noastr` putem genera o for]` benefic` nou` sau o for]` negativ` ce va ac]iona \n detrimentul nostru. iar consecin]ele pot fi fapte reprobabile dintre cele mai periculoase pentru lumea \nconjur`toare. |n ziua de azi. aceste defec]iuni de gândire formeaz` a[a numita gândire negativ`. ne poate conduce \n multe cazuri la boal`. iar \n unele situa]ii chiar la o boal` grav`. Se \ntâmpl` \ns`.Sunt a[a numitele boli prin autoaccidentare ( de la Valeriu Popa citire) care pot fi vindecate chiar dintr-o form` mai grav` (la formele foarte grave [ansele sunt de 10-15%) cu tratament sau terapii [i regimuri adecvate. „Gândul este o mare for]`“. Realmente.Poate. care pe lâng` faptul c` matematic creeaz` dizarmonie \n Univers. au afirmat [i afirm` to]i oamenii lumina]i de pe acest p`mânt. adic` vom fi judeca]i pentru tot ceea ce am tr`it aici pe p`mânt [i bine [i r`u. Da. vorb`. implicit modul de via]`.C` vrem noi s` credem sau nu. {i \ntr-un caz [i \n cel`lalt. Deoarece modul de gândire pozitiv este vital pentru o via]` plin` de armonie [i s`n`tate. Excep]ie fac bolile karmice. care sunt nevindecabile indiferent de calea pe care o alegem. dar aici intr`m \ntr-o zon` delicat` pe care nu ne-am propus s` o atingem acum (poate \ntr-o apari]ie viitoare).PLEDOARIE PENTRU GÂNDIREA POZITIV~ „De la gând. fapt`. [i suntem direct r`spunz`tori pentru c` mâine ne \ntâlnim cu noi“ spunea marele Om Valeriu Popa. o pic`tur` de lumin` \n universul cunoa[terii dumneavoastr`. a[a numitele boli autoprogramate (tot de la Valeriu Popa citire). la care concur` [i lipsa de credin]` (cel pu]in \n plan con[tient) la unii dintre noi. privire. c` ne place sau nu ne place. din nefericire. aceasta este realitatea: totul pleac` de la gând. parcurgându-le se va \nfiripa m`car un \ndemn la medita]ie pe aceast` tem` pentru unii dintre cititori. gest.

Ca o idee general` \ncerca]i permanent s` gândi]i pozitiv.Nici copilul pe care-l adora]i. s` atingem o lini[te [i o pace interioar` pe care vicisitudinile vie]ii s` nu o poat` clinti. nici so]ia iubit`. s` iubim Crea]ia [i implicit pe cei din jurul nostru. ma[ina. nici pasiunea dumneavoastr`. s` mul]umim Divinit`]ii pentru ce ne-a dat. iar lipsa de gratitudine este aspru sanc]ionat`. Poate c` a]i auzit de situa]ii de genul \n care o familie avea un copil foarte reu[it. nici casa. toat` dragostea lor era \nchinat` acestui copil [i \ntrun moment nea[teptat copilul cel divinizat s-a \mboln`vit grav sau a suferit un accident \n care a plecat dintre noi pentru totdeauna. Nici vorb`. Constat cu durere c` recuno[tin]a este pas`re rar` \n ziua de azi. pentru c` sup`rarea celui nedrept`]it dac` este corect motivat` ia diverse forme energetice. putem emite din ce \n ce mai multe gânduri pozitive. pentru c` f`r` El nu ne-am fi n`scut. s` fim optimi[ti. ni le atragem [i prin lipsa de gratitudine.S` [ti]i c` legile Divine func]ioneaz` perfect. nici p`rin]ii minuna]i . Ce semnific` aceasta? |nseamn` s` fim ferici]i c` tr`im. semnific` o eroare fundamental` existen]ial`. De fapt recuno[tin]a scade direct propor]ional cu l`comia noastr` atunci când suntem subjuga]i interesului material. etc. {i mul]i sau \ntrebat de ce? Pentru c` lipsa de recuno[tin]` fa]` de Cel de Sus se pl`te[te foarte scump. A pune pe primul plan altceva \naintea Domnului. chiar [i pe cei ce ne-au gre[it. Ne apar câteodat` fel de fel de ghinioane [i credem noi c` vin din senin. cu efort. care \ntr-o zi \i vor lovi pe cei vinova]i. dar progresiv muncind cu noi. ne d` [i ne va da . Cum? Prin conectare permanent` la Cel de Sus. 34 . Profit`m de semenii no[tri dup` care uit`m de ajutorul primit \n diferite momente ale vie]ii. a dorin]ei de \navu]ire cu orice pre]. c` exist`m. s` ne bucur`m de tot ceea ce ne \nconjoar`. o mare lips` de recuno[tin]` fa]` de Cel ce ne-a creat. Este \ntradev`r foarte dificil s`-]i controlezi permanent gândirea. *** Nu pune]i nimic [i pe nimeni mai presus de Dumnezeu.

\n lini[te. probabil) dac` unii au primit mai mult prin bun`voin]a Celui de Sus.“ ajungând pân` la cereri hilare („d`-mi Doamne noroc s` câ[tig la Loto“) etc. ma[in` etc. Prea mul]i oameni [i prea des folosesc rug`ciunea ca s` cear`: „D`-mi Doamne s`n`tate. aici pe P`mânt. Dac` vre]i s` v` convinge]i.Vom acumula \n acela[i timp o energie extrem de puternic` [i pre]ioas`. Dar citi]i-l cu inima deschis`. care ne va ajuta \n desf`[urarea activit`]ilor cotidiene. prin multitudinea lor. func]ie de destinul pe care-l avem de parcurs \n aceast` via]`. d`-mi Doamne cas`. pentru c` ne conect`m \n acel moment la cea mai pur` [i mai \nalt` form` de energie care ne va lumina calea. [i noi nu avem nici m`car obliga]ia moral` [i bunul sim] s` mul]umim? Recuno[tin]a noastr` unde e? Oricum degeaba cerem noi câte \n lun` [i \n stele. Efectul acestei lecturi de lumin` v` las s`-l constata]i dumneavoastr`. cu mult` dragoste. Aceste rug`ciuni de cerere nu fac. |n schimb. când mul]umim oameni buni? Oare Dumnezeu e dator s` ne dea \n continuu de toate. Dar de mul]umit pentru ce am primit [i ce primim. C` tot am vorbit \n acest paragraf de ceea ce primim de Sus. sunt semeni de-ai no[tri care au impresia c` (aici lucreaz` invidia. c`utând s` v` concentra]i cât mai bine astfel \ncât acele cuvinte s` v` p`trund` toat` fiin]a. d`-mi Doamne noroc \n dragoste. au obliga]ia s` \mpart` totul cu cei care au posibilit`]i mai reduse \n a[a fel \ncât s` dispar` diferen]ele. citi]i \n mod repetat capitolul CUVINTE DE LUMIN~. rug`ciunile sincere de mul]umire sunt cel mai bine primite de Cer. 35 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT .Pentru c` totul se pl`te[te. decât s` intoxice v`zduhul [i s`-i indispun` pe Cei de Sus. *** Rug`ciunea cea mai drag` lui Dumnezeu este rug`ciunea de mul]umire. c` Bunul Dumnezeu tot ce va considera c` avem nevoie ne va da. *** Este foarte benefic ca \n discu]iile purtate s` amintim numele Domnului cu recuno[tin]`.

Pentru c` pedepsele dictate de Cer pentru acest gest sunt cele mai aspre. acesta fiind darul cel mai de pre] pe care-l au oamenii pe p`mânt. Fiecare trebuie s` ne mul]umim cu ceea ce avem. ci spirite evoluate). poate conduce la boal`. Suferin]a spiritului celui care \[i abandoneaz` \n mod voit corpul fizic pe P`mânt \nainte de a-[i \ndeplini destinul trasat de Sfânta Treime este maxim`. Din p`cate mul]i dintre noi. \n consecin]` tot „u[or“ [i vor s` aib` posibilit`]ile celor ce trudesc de diminea]` pân` sear`. Sunt situa]ii \n care din nemul]umire se nasc gânduri de sinucidere. f`r` discern`mânt. bolnavi). *** Mul]umi]i Domnului pentru c` sunte]i s`n`tos. ceea ce este dificil. Nu putem [ti noi ce merite a avut fiecare \nainte de a cobor\ pe P`mânt sau cât a muncit fiecare aici. dar posibil). Obliga]ia noastr` moral` este s`-i sprijinim numai pe cei ce nu dispun de venituri suficiente [i n-au nici posibilitatea de a munci (copii. vrem s` acumul`m cât mai 36 . ]ine]i minte: „Sinuciderea este cel mai mare p`cat posibil pe care pute]i s`-l face]i pe acest P`mânt“.8 ore/zi pl`tit. s`-i mul]umim Domnului pentru ce ne-a dat [i dac` dorim mai mult nu avem decât s` muncim mai mult.6 . Fiec`ruia i se d` dup` ceea ce merit` [i nu avem noi dreptul s` judec`m [i s` analiz`m. pân` când nu ne \mboln`vim nu apreciem s`n`tatea la justa ei valoare. Nu se poate a[a ceva [i n-ar fi drept. *** Nemul]umirea creeaz` \n organism o stare energetic` negativ` [i dac` aceast` atitudine vis-a-vis de via]` se perpetueaz`. Doar c` ne gândim la sinucidere [i comitem un mare p`cat. Excep]ie fac bolnavii mintali.Nimic mai fals. \nva]` permanent ca s` acumuleze noi cuno[tin]e [i preiau responsabilit`]i ce presupun un consum nervos ridicat. care se sinucid \n mod incon[tient. Sunt unii care din comoditate accept` un servici u[or 4 . Cât despre sinucidere (nu o spun eu. b`trâni.Alerg`m dup` bani. \n aceast` via]` (\n cazul \n care a acumulat o avere din munc` cinstit` f`r` s` \n[ele sau s` calce pe „cadavrele altora“.

scaun dereglat. ame]eli. Sunt [i cazuri \n care nu neap`rat motiva]ia material` st` la baza distrugerii s`n`t`]ii. consider`m aceste avertismente ni[te \ntâmpl`ri bizare [i ne limit`m doar la a lua ni[te medicamente. De regul`. ci numai al]ii se pot \mboln`vi. Aici trebuie precizat c` exist` organisme umane primitive (pu]in evoluate) [i organisme umane inteligente (evoluate). Uit`m c` organismul nostru nu este f`cut din fier beton. Acestea. oboseal` accentuat` atât la efort fizic cât [i intelectual. \nceput de ulcer. etc. el are ni[te limite pe care noi le dep`[im cu non[alan]`. crezând (grav` eroare) c` nimic nu ni se poate \ntâmpla. cu o alimenta]ie haotic`. Practic. de spate. Aceast` clasificare nu are nici o leg`tur` cu preg`tirea intelectual` a individului. din egoism. adic` po]i s` faci como]ie cerebral`. de bil`. din nefericire. Po]i fi doctor docent \n mai multe domenii [i s` ai un organism primitiv. conduce la acela[i rezultat. pot face infarct etc. insomnii. s` facem avere. dar de multe ori este prea târziu. cei \n cauz` realizeaz` c` f`r` s`n`tate nu-]i folose[te la nimic averea. Semnalele pot fi sub forma unor banale dureri de cap care se tot repet`. Indiferent de motiva]ia excesului de activiate. Dorin]a exagerat` de afirmare generat` poate de un nivel de orgoliu ridicat. c` pe lumea cealalt` nu avem cum s` lu`m cu noi nici un bun material. ei pun activitatea preferat` pe primul plan \naintea Creatorului [i nu-i intereseaz` nimic altceva. vine o zi când inevitabilul se produce [i ne pr`bu[im. dureri de inim`. {i atunci. f`r` s` ne odihnim suficient. aciditate crescut` \n organism ce duce la colite. suprasolicitându-ne propriul organism. {i atunci ai impresia c` e[ti foarte puternic [i rezistent iar dup` ani de zile de supraefort cazi „din picioare“ cum se spune. nu ne gândim care este cauza lor adev`rat` (ea se afl` \n modul nostru de gândire care comand` modul de via]`). Dar. trecem mult prea u[or peste aceste semnale. infarct. \n unele cazuri nu fac decât s` elimine efectul ce se manifest` fizic (de regul` 37 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . parez` sau ajungi direct la o boal` grav`. lucrând \n condi]ii de stres.multe bunuri materiale. Abia acum abordezi o gândire corect`. c` dac` ajungi neputincios \i afectezi [i pe cei din familie (care poate te-au avertizat \n repetate rânduri s` te potole[ti). la contact`ri de r`celi [i gripe ce se succed nepermis de frecvent. foarte pu]ini sunt cei care ]in cont de avertismentele date de propriul organism (atunci când acestea apar). A[a c` ar trebui s` ne bucure mult atunci când organismul nostru inteligent ne aten]ioneaz` din timp asupra unui mod de via]` gre[it.

etc. conducând de multe ori la boli grave. eliminând o parte a r`ului din el (guturaiul. Din p`cate. |ns`. are o cauz` ce o declan[eaz` [i aici trebuie intervenit. mul]i dintre noi s-au obi[nuit ca pentru orice afec]iune. când ajungem acas`. prin r`ceal`. Lu`m pilula ca s` ne putem desf`[ura \n bune condi]ii activitatea impus`. punând mare accent pe latura preventiv`. Sigur c` este mult mai dificil s` tratezi originea afec]iunii decât s` iei o pilul`. pe care o trat`m cu toat` seriozitatea conform protocului indicat de specialist. ne am`gim [i ne min]im singuri. pe care le lu`m uneori pentru o simpl` r`ceal` ca s-o anihil`m rapid. Orice traum`. care se dezvolt` apoi. Altfel. de asemenea. \n multe cazuri medicamentele reu[esc doar s` amor]easc` o perioad` de timp cauza primar`. orice stare de disconfort. Dar noi suntem \ncuraja]i ca atunci când avem dureri de cap s` lu`m calmante. Oprind brutal aceast` ac]iune de 38 . Este o metod` superficial` prin care c`ut`m rezolvarea problemelor printr-un sprijin din exteriorul nostru (pilula minune). nu s` trat`m durerea \n sine.durerea). Foarte periculos este. Dac` nu ne d`m seama. oricât de minor`. printr-o voin]` de fier. Faptul c` durerea ne trece cu pilule. Procedând a[a. dar apoi. dar [i rezultatele sunt pe m`sura implic`rii noastre. Care este situa]ia \n care merit` s` lu`m un medicament ? S` zicem c` ne doare capul [i trebuie s` particip`m la un simpozion la care ]inem o prelegere. Trebuie s` \n]elegem c` adev`rata vindecare o \nf`ptuim prin schimbarea modului nostru de gândire [i de ac]iune. [i datorit` publicit`]ii agresive. Medicii [i vindec`torii ar trebui s`-[i concentreze eforturile \n primul rând pentru a ne \nv`]a cum s` tr`im ca s` nu ne \mboln`vim. nu trebuie s` ne mul]umeasc`. pentru c` n-am rezolvat fondul problemei. datorit` compu[ilor chimici. expectorarea mucozit`]ilor prin tuse. De asemenea. apel`m la un medic alopat sau terapeut pentru a depista cauza durerii. medicamentele de sintez` produc uneori \n plus [i efecte secundare nedorite ce pot afecta unele organe. organismul nostru vrea s`-[i fac` cur`]enie \n propria ograd`. multe boli grave [i multe necazuri mari ne-ar ocoli. dar cauza simptomelor r`mâne nerezolvat`.). dar cauza se afl` \n noi [i este profund`. Ast`zi. s` recurg` imediat la medicamente. ne lini[tim [i analiz`m care este cauza care a putut genera anomalia. [i gre[eala este numai a noastr`. abuzul de antibiotice (unele sunt la ora actual` foarte puternice).

Dar oamenii trebuie s` [tie c` \n realitate au fost vindeca]i prin puterea subcon[tientului lor. se \nt`re[te. probleme grave de respira]ie etc. Exist` vindec`tori care au anumite calit`]i. Trebuie s` recunoa[tem c` este posibil ca urmare a leacului minune bolnavul s` se vindece. utilizarea antibioticelor trebuie limitat` numai la situa]iile excep]ionale (temperatur` mare care nu cedeaz` la frec]ia cu alcool sau alte proceduri naturale. Dar câ]i dintre noi avem aceast` credin]`? Altfel ne putem vindeca numai muncind mult cu noi. De fapt s-au f`cut bine prin credin]a lor \n aceast` licoare. Pentru c` prin puterea credin]ei [i apa [i aerul te pot \ns`n`to[i. dar pun câ[tigul pe primul plan [i când interesul material primeaz`. Sunt impostori care vând tot felul de leacuri cu sume mari de bani care chipurile vindec` toate bolile. Omul trebuie s` ia numai pastila miraculoas` de sute de mii sau milioane de lei (care este compus` de fapt din plante presate \n valoare de câteva mii de lei). deoarece tot ceea ce este natural este mult mai bine suportat de organismul uman. puterea de vindecare scade. chiar dac` este natural. Dar s` ave]i mare grij` la ce terapeut apela]i. \nc` nu exist` un leac miraculos.). |n acest sens. Pot spune cu regret c` terapeu]ii autentici sunt pu]ini la num`r. [i dup` câteva r`celi tratate \ntr-un mod asem`n`tor ne putem trezi cu un cancer. pacien]ii se aleg doar cu pierderea financiar`.ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT expulzare cu antibiotice. bineân]eles numai dac` ai dreptul de Sus s` te vindeci. *** 39 . trebuie foarte bine acordat cu afec]iunea de care suferi]i. Cine afirm` a[a ceva v` minte [i v` stoarce inutil de bani. Oamenii buni. |ns` \n majoritatea cazurilor. Exist` \ntradev`r puteri miraculoase \n |mp`r`]ia Cerului. pentru c` tratamentul prescris. dar entit`]ile benefice [i luminoase de acolo nu cer bani [i nici alte avantaje materiale pentru vindecare. pentru c` au crezut cu t`rie c` la a[a un pre] piperat. produsul respectiv are un efect sigur. \nva]` \n timp s` lupte [i cu medica]ia puternic` administrat`. [i scap` de orice boal`. un panaceu universal. Sunt semeni de ai no[tri care prefer` tratamentele [i terapiile naturiste. toxicitatea blocat` \n organism se dezvolt`.

De aceea. atunci când dau de sume mari de bani sau sunt numi]i \ntr-o func]ie important`. evitând alimentele [i b`uturi cu multe E-uri. pref`cu]i. pemanent nervo[i se auto\mboln`vesc. lenea. iubindu-ne [i ajutându-ne semenii. ceai din plante). \n 40 . orgolio[i (orgoliul este foarte periculos pentru om). nu se va putea \n]elege prea bine nici cu cei din jurul s`u. pentru c` cine nu se accept` a[a cum este. \[i schimb` caracterul. alimentându-ne f`r` l`comie dar s`n`tos (cât mai pu]ine pr`jeli. Pentru c` organismul uman este proiectat de Dumnezeu ca un „vehicul“ pe care noi s`-l folosim \n mod activ. lene[ii sunt amenda]i prin tot felul de necazuri. mincino[i. Oamenii mândri. invidio[i.ap`. comoditatea. devin mândri. multe legume. cereale.Cum putem s` ne recâ[tig`m sau s` ne men]inem starea de s`n`tate ce ne-a fost dat`? Simplu ! Fiind lini[ti]i [i \mp`ca]i cu noi [i cu cei din jurul nostru. s` lase ceva \n urma lui. ghinioane. omul vine pe P`mânt [i ca s` creeze. Sunt [i alte „metode“ prin care se poate pierde cu u[urin]` s`n`tatea. implicându-ne \ntr-o activitate benefic` din care s` aib` [i al]ii de câ[tigat. Pe de alt` parte. foarte orgolio[i. {i prin aceast` atitudine vis-a-vis de via]` ne fabric`m energia negativ` care produce boal`. pentru acumularea de noi experien]e. Lipsa de activitate. bârfitori. Mul]i. *** Neâmp`carea cu sine este o surs` sigur` de \mboln`vire. r`ut`cio[i. Acela[i tip de energie este generat` [i de toate tr`s`turile de caracter negative. de preferin]` carne de pe[te [i pas`re . lacomi. pentru a \ndrepta gre[elile din trecut etc. boli care au rolul s`-i mobilizeze s`-[i foloseasc` corpul fizic [i mentalul la parametri normali. sedentarismul. bând multe lichide .dac` se poate de curte. *** Nu a[ vrea s` se \n]eleag` c` numai prin supraefort ne putem \mboln`vi. lipsa de mi[care duc \n aceea[i direc]ie. dozându-ne corect efortul pe carel facem pentru a nu ne pierde starea de echilibru. fructe. f`când mult` mi[care \n aer liber [i punând pe primul plan credin]a \n Creator manifestat` prin fapte.

Doar prin rug`ciune. Dac` merge]i la biseric` ca s` face]i act de prezen]`. s` se aplece cu dragoste asupra celor \n suferin]`. El nu con[tientizeaz`. pentru ca apoi toat` s`pt`mâna s` v` purta]i ca [i când „nu a]i avea nici un Dumnezeu“. Bunul Dumnezeu a[teapt` de la noi fapte de credin]`. A[a c` \[i permit s`-[i judece semenii cu patos. A[adar. Mult mai credincios decât fariseii este cel care nu merge la biseric`. Le consider` ca fiind facultative. spun unii lumina]i: „Credin]a f`r` fapte de credin]` nu e credin]`“. Este imperios necesar s` v` corecta]i aceste tr`s`turi de caracter reprobabile cât mai ave]i timp. nu aceasta este credin]a care ne poate apropia de Dumnezeu. pot face orice pentru c` \i iart` Dumnezeu. c`uta]i s` intra]i \n Casa Domnului cu umilin]` [i smerenie [i atunci energia purificatoare a Sfântului Duh. *** Cred unii c` dac` merg la biseric`. Spovedania este o mare binefacere pentru cel care vrea s`-[i recunoasc` gre[elile. [i \[i purific` sufletul dac` nu mai repet` r`ul f`cut. nu poste[te. iar \n timpul slujbei sunte]i cu mintea \n alt` parte. se spovedesc [i \mp`rt`[esc de câteva ori pe an. se \n[eal`. au rezolvat toate problemele. perturbându-i (cel pu]in energetic) pe cei care caut` conectarea. c`ci altfel pute]i fi lovi]i \n ceea ce ave]i mai drag pe lume. dar \n via]a de zi cu zi. prin apropierea de Divinitate. |n mod cert. sunt ve[nic nemul]umi]i [i li se pare soarta lor nedreapt`. deoarece se u[ureaz` de povara acestora. dar este credincios prin faptele sale. \i ur`sc [i \i invidieaz` pe al]ii pentru bog`]ia dobândit` sau pentru alte calit`]i. dar prin atitudinea lor nu prea respect` multe din cele 10 porunci dumnezeie[ti. |ns` cine crede c` gre[elile se [terg a[a din senin [i apoi suntem imacula]i. prin fapte de iubire fa]` de semeni putem s` compens`m cumva r`ul f`cut. nu se roag`. Mai mult. pogorât` \n timpul slu41 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Sunt mul]i care au impresia c` sunt foarte credincio[i. se declar` ei foarte credincio[i. v` pierde]i timpul degeaba. respect` multe din cele 10 porunci.loc s` \ncerce s`-[i ajute semenii.

pe care dac` le accept`m [i le rezolv`m \n spiritul credin]ei. \n func]ie de protec]ia Divin` de care se bucur` cel vizat. dar \n mod sigur. spune]i câte o rug`ciune [i pentru sufletul lui r`t`cit (s`-l lumineze Dumnezeu s` nu mai cad` \n gre[eal`).. *** Cei care merg la biseric` ca s` dea acatiste de r`zbunare (s`-l pedepseasc` Dumnezeu pe . post. Iar dumneavoastr` cu cât ve]i face mai multe fapte de credin]` care s` \ndulceasc` via]a celor \n suferin]`. de beatitudine [i v` ve]i \ntoarce acas` mai buni ca \nainte. s` privim dificult`]ile vie]ii ca pe ni[te datorii ale noastre sau ca pe \ncerc`ri ale Celui de Sus. ve]i deveni o for]` pe care nimic r`u nu o va 42 . pentru c` \n Casa Domnului trebuie s` intr`m cu gânduri de iubire nu cu dorin]` de r`zbunare.jbei v` va p`trunde fiin]a. „Fac`-se Doamne voia Ta“. \nseamn` s` ne supunem f`r` crâcnire voin]ei Divine. Sunt unii \ns`. cre[tem din punct de vedere spiritual. asemenea oameni se joac` cu focul [i \[i vor atrage multe nenorociri (majoritatea cad de multe ori asupra copiilor lor). care nu vor \n ruptul capului s`-[i accepte soarta. blestemul va lovi mai devreme sau mai târziu \n cel care l-a formulat [i \n familia acestuia. nu r`spunde]i cu ur` la ur` c`ci ve]i pierde. El poate s` loveasc` sau nu.Practic. Sub nici o form` \ns`. [i considera]i c` pute]i fi ]inta lor. v` autodistruge]i blestemând [i \i distruge]i [i pe cei dragi din jurul dumneavoastr`. singur` protec]ie posibil` [i eficient` este conectarea la Divinitate prin rug`ciune. L`sa]i aceast` lupt` \n sarcina Domnului. Dac` ave]i cumva \n familie sau printre cunoscu]i indivizi care recurg la asemenea practici.. {i a[a ajung unii s` blesteme. iar aceast` neâmp`care cu sine ia câteodat` forme foarte periculoase. Indiferent dac` ar avea dreptate sau nu. cu atât ve]i deveni mai puternici.. De aceea una din cele mai puternice rug`ciuni este : „ Fac`-se Doamne voia Ta“ Aceasta este \ntradev`r. una dintre rug`ciunile de mare for]` [i ne poate ajuta mult \n m`sura \n care pleac` din inim`. comit un mare p`cat. indiferent de motiva]ia invocat`.). pentru c` am reu[it s` ne convingem toat` fiin]a noastr` de acest adev`r. Gusta]i astfel sentimente de \n`l]are.. S` l`s`m judecata \n voia Domnului. Blestemul este unul dintre cele mai grele p`cate pe care le poate comite cineva.

p`trunde. pentru c` r`ul nu va g`si nici o fisur` \n scutul dumneavoastr` protector.. luând fiin]` astfel multe boli care \n aparen]` n-au leg`tur` cu fumatul. |n acela[i timp se num`r` printre factorii principali care determin` cre[terea acidit`]ii \n organism. [i li se pare c` \n acest mod au un limbaj mai interesant. Din nefericire. Alcoolul produce \n timp leziuni ireversibile pe creier. te poate conduce la starea de epav` uman`. exist` [i cel`lalt. Clarv`z`torii autentici simt [i v`d aceste fenomene energetice. nu face]i decât s` v` \ndep`rta]i de ceea ce \nseamn` Bine. se \ntoarce \mpotriva celui care a emis-o. Tutunul afecteaz` grav c`ile respiratorii.. cu o for]` dubl`. Mai mult decât atât. am vrut chiar s` renun]. ghinioane. Poate sunte]i sceptic. Poate \ntr-o apari]ie viitoare vom aborda [tiin]ific aceste aspecte ale cunoa[terii spirituale. De asemenea. dar cred c` trebuie tras neap`rat acest semnal de alarm`). nepo]i) c`rora le scurta]i 43 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . o r`utate \ndreptat` \mpotriva unui om pur.... pentru c` nu vreau [i nici nu pot s`-i scriu numele (sincer \mi vine foarte greu s` scriu aceste rânduri.. dar chiar a[a se \ntâmpl`. mul]i dintre noi folosesc \n vorbirea curent` \n mod periculos de frecvent cuvântul d.. [i altele). |l voi numi d. ficat. rinichi. alcoolul \n exces (de droguri nici nu mai are sens s` vorbim) [ubrezesc semnificativ s`n`tatea. boal`. Chiar nu v` gândi]i deloc la cei dragi (copii.. *** A[a cum exist` Bunul Dumenzeu. Nu este deloc interesant s` te conectezi atât de des la energia celui \ntunecat. afecteaz` grav ficatul [i sistemul digestiv etc. }ine]i minte ! Acest cuvânt (d.. care nefum`tori fiind. pentru c` pute]i primi numai necazuri. Apelându-l foarte des pe d... care \i ajut` la alc`tuirea unor \njur`turi sau pur [i simplu pentru c` a[a s-au obi[nuit. pl`mânii... sunt obliga]i s` v` suporte fumul. *** Viciile: tutunul (oricât de pu]in). \i \mboln`vi]i cu nep`sare [i pe cei de lâng` dumneavoastr`.) trebuie s` dispar` definitiv din vocabularul dumneavoastr`.. periclitând buna func]ionare a unor organe vitale (inim`.

Ave]i garan]ia c` organismul dumneavoastr` este la fel de puternic ? {i dac` da. care m`rturisesc c` dep`[e[te limita pe care mi-am impus-o la editarea acestui volum [i este un subiect care poate. alcool. O cuno[tin]` de a mea \ntreba ceva de genul : „care este diferen]a dintre un mort s`n`tos [i un mort care a fumat?“. a fumat mult [i a murit de moarte natural`!“ Da. Doi prieteni ai mei. va fi tratat \ntr-o apari]ie viitoare. acest obicei a devenit o ru[ine. pentru mul]i dintre dumneavoastr` este un r`spuns [ocant. [i oricum. care s-au \ntors de curând din America au \ntâmpinat mari probleme. cel ce a gre[it pe P`mânt va con[tientiza prostiile f`cute. oricum tr`i]i \n cu totul alte condi]ii decât a tr`it bunicul dumneavoastr`. Poate. Le-a[ spune tinerilor din ziua de azi care se apuc` de fumat. gânduri [i fapte urâte ajunge acolo unde merit`. fumatul v` afecteaz` grav corpul sufletesc care nu moare o dat` cu corpul fizic. 44 . m`car pentru impactul negativ pe care-l au asupra corpului fizic. unii de la o vârst` fraged`. toxicitatea din corpul sufletesc. ar trebui s` se debaraseze de acest obicei nociv. iar mortul intoxicat cu tutun. Parc`-i aud acum pe cei care spun: „Dar bunicul a tr`it 95 de ani. doar ca s` consuma]i dumneavoastr` aceast` otrav` ? Implica]iile acestui viciu sunt mult mai ample decât s`n`tatea fizic`. suferin]a corpului sufletesc are un impact mult mai puternic asupra noastr` decât suferin]a \n corp fizic. pentru motivul de a fi \n pas cu moda. [i din p`cate. pentru c` \n ]`rile dezvoltate la care ei viseaz`. |n casa gazdei.“ {i abia atunci. c` m`car. el ac]ioneaz` \n planuri subtile (care nu fac obiectul acestui volum) [i când ne retragem la momentul fixat de Dumnezeu din aceast` via]` lu`m cu noi aceast` \nc`rcare energetic` nociv`. \n aer curat. cu alimenta]ie f`r` E-uri. fum`tori amândoi. so] [i so]ie. debarasa]i-v` de vicii. Indiferent ce crede]i.(paria societ`]ii) mai fumeaz` acolo. f`r` stres [i a avut [ansa s` aib` un organism mai rezistent. R`spunsul este: „Diferen]a este enorm` ! Mortul s`n`tos fizic [i mental se ridic` la lumin` mult` \n planul corespunz`tor evolu]iei sale spirituale (putem s`-l numim generic RAI). dar bunicul dumneavoastr` a tr`it probabil la ]ar` (m`car tinere]ea). (un prieten american). cum ar fi SUA. nu puteau fuma pentru c` fumul degajat risca s` declan[eze sistemul de stingere al incendiului cu care era prev`zut` locuin]a . care nu moare o dat` cu trupul fizic nepermi]ându-i o \n`l]are \n straturile spirituale superioare.Pe strad` era de-a dreptul jenant [i nu vedeai pe nimeni tr`gând din ]igar` \n zonele civilizate. Numai ultimii oameni . cu mult` mi[care fizic`.via]a.

De multe ori ne enerv`m din motive puerile [i ne afect`m starea de s`n`tate \n mod gratuit. ne \mboln`vim inutil. Constat`m c`. Sunt [i situa]ii care ne afecteaz`. Practic trebuie s` avem grij` ca acest stres adunat \ntr-o via]`. gesturi obscene. To]i sunt \n fel [i chip. ne-am \nc`rcat negativ [i am mai acumulat un pic de stres care putea s` lipseasc`. Pu]in cunosc c` perioadele de odihn` (care au multe efecte benefice asupra organismului ) nu anuleaz` [i cumulul de stres. dar am fi tare de[tep]i dac` nu le-am pune la suflet. trecând printr-un moment greu \n via]`. dar nu observ` cum cheltuiesc ei din pu]inul 45 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . to]i gre[esc numai noi suntem foarte grozavi.*** Un alt factor puternic nociv pentru organism este stresul. Pe de alt` parte. tensiunea cre[te. Este amuzant cum \[i critic` unii semenii pentru ni[te fleacuri. suntem \ntr-un hal de nervi \ngrozitor. [i aparent avem motiv s` ne enerv`m. [i trebuie s`-l \n]elegem. un politician a declarat ceva nepl`cut. Cu alte cuvinte. periculoase. dup` un asemenea meci. buna dispozi]ie piere [i astfel. cu alte cuvinte. putem \ntâlni o situa]ie \n care cineva s` gre[easc` f`r` inten]ie. un adev`rat „schimb de amabilit`]i“. Reac]ia obi[nuit` [i imediat` (cel pu]in la noi \n ]ar`) este „de a complimenta“ pe cel`lalt cu \njur`turi. m`car pe acelea care nu le putem schimba. un altul „s`-]i taie fa]a“. Se \ntâmpl` ca atunci când conduci un autoturism. s` nu ating` un prag care s` ne pun` \n pericol s`n`tatea. etc. *** Spiritul critic exacerbat este boal` curat`. pentru c` nu o s` reu[im s` mai facem educa]ie cuiva care nu are cei 7 ani de acas`. pentru c` este demonstrat [tiin]ific medical c` stresul se acumuleaz` \n timp. [i când atinge un anume nivel critic. Cei care [i-l asum` \n mod con[tient (lucreaz` \n condi]ii de stres) trebuie s` se gândeasc` foarte bine la ceea ce fac. *** St`rile nervoase sunt iar`[i. o cuno[tin]` de-a noastr` a luat o decizie contrar` sfatului nostru. pentru lucruri care nu ne ating deloc: s-a dat o lege nedreapt` care \ns` dezavantajeaz` pe altcineva . omul se \mboln`ve[te.

pentru c` satisfac]ia [i bucuria celor ce primesc pomana. doar pierdem o energie pe care o putem folosi \n scopuri benefice [i. Aceasta este atitudinea corect` [i bine primit`. ci d`rui]i-le dumneavoastr` cele trebuincioase. Ajutorul pe care-l d`m unui prieten. iar 46 . Atunci când face]i o poman` pentru sufletul cuiva drag plecat dintre noi. Vede]i \n jurul dumneavoastr` mul]i oameni s`rmani. \n fiecare zi. la sufletul \n numele c`ruia s-a dat hrana [i acesta simte \ntradev`r o senza]ie de fericire. Le recomand celor care nu mai pot de grija altora s`-l lase pe Bunul Dumnezeu s` ne judece. \nseamn` c` facem fapte de credin]` pe placul Bunului Dumnezeu. sunt ajuta]i oameni aici pe p`mânt. Face]i \n a[a fel ca. ca [i el la rândul lui s` ne faciliteze ceva. c`mine de batrâni. Noi nu câ[tig`m nimic dac` ne critic`m sau ne bârfim semenii. este interes. trebuie s` facem aceste gesturi cu dragoste din toat` inima. alimente de calitate. ia de la el. atunci cine? Pentru c` majoritatea celor \n drept s` o fac`. s` se aprind` flac`ra bucuriei. alcool ca s`-[i ruineze s`n`tatea (vorba aceea „nu-[i v`d bârna din propriul ochi“). Sunt oameni care trebuie [i merit` s` fie ajuta]i cu hran`. acela nu este ajutor. care s`-i bucure pe cei ce le primesc. Sunt c`mine de copii orfani sau abandona]i. pentru ca ei s` poat` supravie]ui [i \nf`ptui destinul dat. Când ajut`m sau d`ruim. \n timp ce. dup` o via]` de munc`. orice pierdere de energie. f`r` s` a[tept`m vreodat` ceva \n schimb. \mbr`c`minte . da]i un simplu covrig de poman`. pune]i \n pachetele alc`tuite cu dragoste. prin puterea gândului. mul]i pensionari care. nu-[i v`d decât propriile lor interese. o vorb` bun`. [i \n sufletul celor am`râ]i. S` nu fim orbi [i lacomi [i \n egoismul nostru s` nu ne pese decât s` ne fie nou` bine. nu-[i pot pl`ti nici \ntre]inerea.pe care-l au. A[a c` cine d`. Nu a[tepta]i s` v` cear` ei. cine ia de la al]ii. un sfat prietenesc etc. c`ci Bunul Dumnezeu vã va rãsplãti \nzecit. *** Dac` suntem genero[i. ajung \n mod real. pe ]ig`ri. \[i d` lui. aproape de noi exist` atâta suferin]`. Dac` ave]i o situa]ie material` delicat`. creaz` un dezechilibru \n organism. Dac` dumneavoastr` nu-i ajuta]i. S` nu v` zgârci]i dac` ave]i posibilit`]i. Nici nu putem descrie \n cuvinte vibra]iile \nalte de lumin` care-i \nv`luie pentru faptul c` \n numele lor. ne iubim semenii [i \i apreciem ajutându-i pe m`sura posibilit`]ilor noastre \n mod dezinteresat. dar da]i-l din inim` [i va fi la fel de bine primit. sau pentru c` cineva din familia lui are o func]e important` [i la o adic` putem profita.

sau Dumnezeu s`-l lumineze dac` a p`r`sit P`mântul. cump`r`m de obicei un cadou. S`-i dea Dumnezeu s`n`tate. Sau mai simplu spus. un cadou simbolic. Vede]i cum. chiar dac` aten]ia respectiv` v-a costat ceva mai mult. eu folosesc acea unghier` [i acel desf`c`tor de conserve pentru c` sunt mai bune decât altele noi. S` [ti]i c` este foarte important ca acel cadou s`-l d`rui]i din suflet [i \n acela[i timp s`-l bucure pe s`rb`torit. le transmitem lacrimi de suferin]`. avea pe vremuri (anii ‘60) un prieten foarte bun. dac` mai e[ti printre noi [i sim]i câteodat` o stare de bine care parc` vine de undeva. pentru c` durerea noastr` exteriorizat` f`r` m`sur` devine o energie negativ` pe care o transmitem corpului lor sufletesc. pentru c` nu mai [tiu nimic de dânsul de zeci de ani. {i de fiecare dat` când le utilizez. vor fi \nv`lui]i de dragostea noastr`. A[a c` domnule Ni]u. amândou` fabricate cu sim] de r`spundere dintr-un o]el excep]ional [i \n mod cert n-au fost cump`rate de la solduri. dup` aproape 40 de ani. Din contr`. Dumnezeu s`-l lumineze acolo unde este el acum. {i \n ziua de azi. m` gândesc cu drag la domnul Ni]u. [i \i mul]umesc. Tat`l meu. [tiu c` se numea Ni]u. de firm`. cum fac unii ca s` scape de obliga]ii. din exterior. Acesta a fost trimis \n interes de serviciu \n Japonia [i când s-a \ntors. tat`l meu a primit de la el un desf`c`tor de conserve [i o unghier`.noi cei apropia]i lor nu i-am uitat [i le cinstim memoria prin fapte de credin]` [i nu cu plânsete care n-ajut` pe nimeni. dac` mai este printre noi. s` [tii c` s-ar putea s` desfac eu o conserv`. Bucuria lui vi se va transmite energetic dumneavoastr` [i ve]i avea mult de câ[tigat prin recep]ionare unei astfel de energii benefice. poate bucura pe cineva practic toat` via]a ! ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT *** 47 . *** Atunci când suntem invita]i la o aniversare. bocetele produc mult` suferin]` celor pleca]i dintre noi. pe lâng` alte aten]ii. sufletul lor va fi ars de lacrimile noastre. ei recepteaz` ce emitem noi. Le transmitem dragoste.

afaceri. exist` riscul s` acumul`m mai multe gre[eli. \n[el`toria care genereaz` mult` durere [i sup`rare celor nedrept`]i]i. cu cât pl`tim mai târziu. Singura necunoscut` aici este momentul \n care ei primesc nota de plat` pentru r`ul creat. toat` sup`rarea \ndrept`]it` a celui \n[elat. {i. tot ceea ce a]i emis negativ [i toate necazurile pricinuite semenilor se vor \ntoarce \mpotriva dumneavoastr` cu o for]` devastatoare. nici nu se simte la nivel universal [i. E o chestiune de timp pân` când cel`lalt realizeaz` c` a fost \n[elat. l`comia. cei ce \ncalc` legile divine universale. Pentru c`. A[a c`. are deschiderea necesar` de a se informa sau m`car se ab]ine de la comentarii. iar amândoi se pot privi \n ochi f`r` resentimente.La polul opus generozit`]ii stau egoismul. pricinuindu-i \n timp diverse necazuri sau probleme de s`n`tate. *** |n ceea ce prive[te rela]iile sau alte leg`turi interumane de prietenie. [i-a mul]umit [i partenerul. o persoan` sau o anumit` situa]ie. mul]i nu [tiu cum s` te p`c`leasc` ascunzându-]i diferite defecte. Sunt foarte penibile situa]iile când cineva \[i men]ine cu t`rie p`rerea \ntr-un domeniu \n care nu este preg`tit. atunci când se vor mai \ntâlni. „ \nvinge“ \ntradev`r \ntr-o afacere cel ce câ[tig` energetic (pot fi ambii parteneri deopotriv`). când este vorba de sume importante de bani. trebuie s` avem t`ria s` recunoa[tem atunci când am gre[it (cu gândul. dar \n acela[i timp. spune un vechi proverb românesc. Sau altfel spus. cu fapta). doar pentru c` el crede c` le [tie pe toate sau c` o opinie contrar` chiar demonstrat` [tiin]ific nu este pe placul lui. Oamenii de acest gen nu reu[esc s` ne demonstreze decât c` sunt orgolio[i [i pro[ti. autoturisme. cu vorba . de colegialitate. Faptul c` sc`p`m nepedepsi]i 10-20 de ani aici pe p`mânt. dar se apuc` s` comenteze sau s` critice chiar virulent. chiar dac` nu are cunoa[tere \ntr-un anumit domeniu. 48 . eventual pune \ntreb`ri. se transmite energetic celui care a p`c`lit. vânz`ri de case. dar este irelevant dac` raport`m la scara evolu]iei spirituale ve[nice. Pentru c` cineva \ntradev`r inteligent. \ntr-o afacere câ[tig` cel care a ob]inut un pre] corect. [i când se va face dreptate. pl`tesc scump. „O gre[eal` recunoscut` este pe jum`tate iertat`“. Mul]i nu de]in nici m`car 5% din informa]ii despre o tem`. |n multe tranzac]ii.

de la care eventual pute]i \nv`]a ceva. ]i le povestesc ori de câte ori te \ntâlnesc.000 de dolari.Dac` nu sunte]i \n mijlocul evenimentelor. dar pân` nu-[i fac num`rul nu scapi (mai ales vârstnicii 49 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . |n caz contrar. Prin aceast` atitudine. V` da]i seama. nu face]i decât s` v` dezechilibra]i energetic [i s` preg`ti]i terenul pentru o viitoare afec]iune. au fost cele \n care cineva a \ncercat s` m` conving` de contrariul a ceea ce am tr`it eu prin propriile mele experien]e. cei care cupleaz` la astfel de discu]ii ar fi bine s` [tie c` este o mare gre[eal` s` se \ncarce cu problemele altora. Pentru c`. lumea v` va ocoli. nim`nui nu-i face pl`cere s` v` asculte povestind \n continuu despre toate suferin]ele voastre [i cu timpul. S` [ti]i c` \l mânia]i pe Dumezeu. este [i faptul c` \ncearc` s` tr`iasc` involuntar pe energia altora. Unul dintre motivele importante pentru care unii oameni nu sunt dori]i \n societate [i nu prea au prieteni. Un caz aparte. Una dintre situa]iile cele mai stupide pe care le-am \ntâlnit. c`ci deveni]i ridicoli. Ei nu admit \n ruptul capului s` se mute \n spa]ii mai modeste pentru a ie[i din impas. chiar dac` tu le [tii pe dinafar`. ei trebuie s`-[i consacre energia pentru a-[i dep`[i propriile greut`]i. noi primim ceea ce emitem. f`r` voia lor. Gândind corect. este ca [i cum dumneavoastr` ave]i o Dacia ro[ie [i eu \ncerc s` v` conving contrazicându-v` pe un ton superior c` de fapt sunte]i posesorul unui Trabant verde. ve]i constata c` lumea \ncepe s` v` evite pentru c` deveni]i obositor. S` [ti]i c`. ab]ine]i-v` s` v` expune]i punctul de vedere la modul absolut. Nu devin eu caraghios ? Procedând a[a. achitarea \ntre]inerii etc. pe viitor. Tot epuizan]i sunt cei care au ni[te fixa]ii pe anumite subiecte [i episoade din via]a lor. \ncep s` se vaite la nesfâr[it. Ce-i de f`cut \n astfel de cazuri? Ruga]i-l pe interlocutorul dumneavoastr` s` comute discu]ia pe subiecte mai pl`cute sau mai interesante. pute]i s` v` asigura]i din resurse proprii un trai decent pân` la sfâr[itul vie]ii. cu alte cuvinte \[i de[art` tot sacul cu necazuri \n bra]ele voastre. \n caz contrar scurta]i \ntrevederea la minimul posibil [i. agresând energetic ni[te oameni nevinova]i [i veninul emis se va \ntoarce la „surs`“. Aceea[i senza]ie o genereaz` cei care. dar stau \n apartamente sau case de peste 30. Oricum. r`ri]i cât se poate de mult contactele cu el. |nzestra]i cu o asemenea avere nu ave]i dreptul s` v` plânge]i. f`r` s` v` lega]i \n mod boln`vicios de pere]ii \n care locui]i. \n timpul unor discu]ii. [i dup` o astfel de \ntâlnire pleci cum se spune „golit de energie“. sunt oamenii care se vait` de „mama focului“ c` nu le ajung banii pentru mâncare. se transform` \n vampiri energetici.

Pot rata multe oportunit`]i f`r` s` afle. 50 . Nici nu-[i dau seama mul]i ([i nici nu afl` \n multe cazuri) cât de mult pierd prin neseriozitate \n via]`. Noi neam fi a[teptat s` ni se r`spund` cu aceea[i amabilitate [i s` ni se satisfac` dolean]a. Ne adres`m cu zâmbetul pe buze foarte politicos dar. Dar lipsa de prevedere de care au dat dovad` \n via]`. Am observat c` aceast` tipologie uman` are [i mania de a arunca vina \n exterior. |l irit` pe acesta [i \n mod incon[tient el ne r`spunde precum merit`m. pl`tim. prietenii. iar aceast` stare l`untric` se transpune printr-o agresiune energetic` \ndreptat` c`tre interlocutorul nostru. m`car c`. ne enerveaz`. o afacere foarte avantajoas` sau a[ garanta pentru tine dac` nu m-ai fi dezam`git \n situa]ia X sau Y“. lenea.au acest talent). |nv`]a]i oameni buni s`-i asculta]i [i pe cei din fa]a dumneavoastr`.\n interiorul nostru fierbem. este corect perceput` de câmpul energetic al celui c`ruia ne adres`m. de la [eful ierarhic. |n situa]ia \n care vrei s` le spui [i tu câteva cuvinte. pentru c` vor s` se aud` numai pe ei. etc. suport`m consecin]ele prostiilor f`cute anterior [i se verific` \nc` o dat` c` tot ceea ce gre[im pe acest p`mânt. Pentru c` r`spunsul nu ne satisface. Suntem sanc]iona]i direct dar percepem indirect prin sc`derea calit`]ii vie]ii. {i uite a[a. iar interlocutorul nostru ne devine [i mai antipatic. de multe ori ave]i ceva de \nv`]at. *** Vrem de multe ori s` ob]inem un anumit avantaj de la o cuno[tin]`. De multe ori. r`spunsul primit nu concord` cu modul mieros cu care ne-am adresat. lucrurile nu se opresc aici. Ce se \ntâmpl` de fapt: energia negativ` care pleac` din noi simultan cu vorbele alese. ei n-au gre[it niciodat` cu nimic. guvernul. nu-]i permit. indolen]a. Sunt oameni c`rora le place foarte mult s` se aud` vorbind [i nici nu-i prea intereseaz` dac` \i ascult` cineva sau nu. Al]ii sunt de vin` pentru ceea ce li se \ntâmpl` lor. rudele. neseriozitatea i-a condus aici. oricum de la o persoan` pe care nu o prea avem la inim` din indiferent ce motive. {i constat`m cu surprindere c`. \ns`. dezorientarea. c`ci nimeni nu le spune „ ]i-a[ \ncredin]a un post bine pl`tit. pentru situa]ia \n care au ajuns. dac` nu din respect. Vinova]i sunt.

nici s` desconsider`m pe nimeni. vom ajunge la concluzia c` ne cost` prea mult s` urâm pe cineva. nici s` fim sup`ra]i (nici m`car pe cei ce ne-au gre[it). care genereaz` energie negativ`. suntem \ns` numai noi. nici m`car o secund`. Vinova]i pentru ceea ce se \ntâmpl`. Pericolul nu-l reprezint` minutul de sup`rare. ceea ce duce la crearea unei st`ri permanente de iritare. pentru c` gândim anapoda [i n-am \nv`]at c` nu avem voie s` urâm pe nimeni. Au \ns` o importan]` imens` pentru noi [i semenii no[tri faptele de iubire moral` pe care le facem aici pe p`mânt [i cuno[tin]ele [tiin]ifice din toate domeniile pe care le acumul`m [i ne ajut` s` fim mai buni (de la Valeriu Popa citire). Dac` reu[im printr-un efort de voin]` s` ne \mp`c`m \n adâncul inimii cu to]i. cei care gener`m aceste conflicte energetice. Din punctul meu de vedere nu conteaz` (sau conteaz` mult prea pu]in) dac` credem sau nu \n reâncarnare. ci neputin]a noastr` de a ierta. Când cineva ne-a nemul]umit. câteodat` se ajunge la ruperea rela]iilor. c` acelea[i rug`min]i adresate la fel de civilizat. ne pierdem \n discu]ii sterile risipind o energie pre]ioas`. un minut. Suntem oameni. de exemplu . Altfel. {i dup` câteva experien]e de acest gen. *** 51 . \nboln`vindu-ne treptat. {i vom \nregistra un mare progres \n modul nostru de gândire. vor avea un r`spuns mult mai avantajos pentru noi. din reflex s` nu ne mai irite nimic din ceea ce ni se \ntâmpl`. este normal s` fim sup`ra]i pe respectivul cinci secunde. cinci minute. mai este o cale lung`. [i pentru cei mai mul]i dintre noi. *** ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se consum` foarte mult` energie pe planeta P`mânt \n mod inutil prin fel de fel de dispute pe teme religioase sau datorit` unor p`reri diferite \n ceea ce prive[te spiritualitatea. pân` vom atinge gradul de evolu]ie la care. o s` constat`m cu surprindere. Adic` s` facem cât mai mult bine \n jurul nostru [i s` ne preg`tim pentru ce urmeaz` mâine.conflictul energetic se amplific` [i. [i nu „construim“ nimic valoros pentru sufletul nostru.

respectiv gândirea pozitiv` cu care ne putem integra \n marele ocean de lumin` al spiritului universal. modul de gândire corect este acela[i pentru to]i oamenii.Dac` nu exist` un singur mod de alimenta]ie benefic general valabil. 52 . dac` vrem s` evolu`m spiritual. Trebuie s` gândim benefic f`r` excep]ie [i cei boga]i [i cei s`raci [i cei inteligen]i [i cei mai pu]ini dota]i cerebral [i cei cu trei doctorate [i cei cu patru clase primare. iar mâine vom deveni ceea ce gândim acum. CEZAR DUMITRACHE P. \nseamn` c` am câ[tigat \mpreun`.S. propria dumneavoastr` intui]ie va decide. Dac` considera]i c` pute]i deveni mai buni \nsu[indu-v` din ideile comentate anterior. R`mâne s` medita]i. datorit` cerin]elor specifice fiec`rui organism \n parte (mai ales \n situa]ii de boal` ). s` judeca]i [i. *** Este absolut obligatoriu s` gândim pozitiv pentru c` ast`zi suntem ceea ce am gândit ieri .

TERAPII ADIACENTE TRATAMENTULUI NATURIST ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 53 .

|n func]ie de terapia aleas`. terapiile [i re]etele inserate \n continuare. O parte din ele au fost experimentate chiar de Valeriu Popa. Rela]ii suplimentare (informare. Re]etele sunt culese din medicina tradi]ional` [i au caracter informativ. am urm`rit s` relat`m cât mai obiectiv cu putin]` efectele lor benefice. tefelon: 0745 153 875. 54 . sau a unui terapeut autentic cu experien]` \n astfel de proceduri. pacientul trebuie s` dispun` de o condi]ie fizic` [i un suport energetic minime obligatorii. iar regimurile \i apar]in \n totalitate ( concep]ie. dovedindu-se extrem de eficiente atunci când s-a lucrat corect cu ele. documentare) pute]i ob]ine \n mod gratuit de la doamna Sanda {tefan. prezentare [i terapeutic`).AVERTISMENT Terapiile prezentate \n acest capitol. pot fi foarte periculoase dac` nu sunt aplicate la sfatul [i sub \ndrumarea strict` a unui medic alopat specialist \n astfel de tratamente. *** Prin regimurile. mergând ( Doamne fere[te !) pân` la deces. \n caz contrar putând surveni afec]iuni grave. Credin]a puternic` \n Dumnezeu este vital` pentru ob]inerea vindec`rii.

\n func]ie de evenimentul la care se face referin]`. ou`. pentru români postul cre[tinesc. \ns` foarte puternic care este postul negru. Acest tip de post este indicat drept cur` de dezintoxicare fiind terapia cea mai puternic` [i cu efectele cele mai rapide atât pentru vindecarea trupului. Cel mai des \ntâlnit. programul este riguros.S. lactate). postul Pa[telui are rolul de a cur`]a fiin]a uman` dup` excesele alimentare din timpul iernii permi]ându-i rena[terea la o condi]ie mai pur` [i vital` \n acord cu noile for]e regeneratoare ale prim`verii. transmis din genera]ie \n genera]ie el a devenit parte integrant` din via]a cre[tinului practicant. fosta U. renumite fiind cele din Austria. Aceasta este forma cea mai u[oar` de post \n care nu se consum` alimente de origine animal` (carne. Se subân]elege c` postul are efect global de dezintoxicare [i purificare a structurii fizice [tiindu-se c` produsele de origine animal` se altereaz` rapid l`sând multe reziduuri \n organism. Pacien]ii sunt asista]i de medici cu experien]` \n domeniu. |n mod inexplicabil pentru medicina clasic`.m. s` \i refac` echilibrul pierdut ca urmare a unui mod de via]` dezordonat care \ncalc` legile naturii. icre. fizicii. \n tradi]ia cre[tin`.POSTUL Postul.d. etc.S.. cât [i a sufletului. Motivat sentimental [i religios de exemplul lui Iisus Hristos. precum [i de evenimentele legendare din via]a bisericii cre[tine. O alt` abordare a postului este cea [tiin]ific` care studieaz` corpul uman utilizând tehnolohie de ultim` or` \n domeniul electronicii. naturi[tii reu[esc s` „p`c`leasc`“ o serie de boli considerate incurabile printr-un mijloc foarte simplu [i extrem de eficient.a. la fel postul Cr`ciunului preg`te[te omul pentru perioada iernii. Practicat de mii de ani. reprezint` principalul mijloc de vindecare [i transformare a fiin]ei umane prin eliminarea otr`vurilor toxice din corp. Este forma de post recomandat` persoanelor cu o voin]` foarte 55 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Statele Unite. [. care este o ac]iune de renun]are complet` sau par]ial` de la hran`. Astfel. cu o larg` r`spândire \n rândul popula]iilor de diferite na]ionalit`]i este postul religios. având durate [i grade de severitate diferite. Elve]ia.R. postul se ]ine \n diferite perioade ale anului. postul fiind asociat [i cu alte terapii naturiste menite s` dezintoxice organismul. El este practicat \n clinici specializate. chimiei.

f` ce ]i-am recomandat [i po]i sc`pa. nu eu \]i dau via]`. |mp`ca]i-v` [i ierta]i pe to]i cei care considera]i c` v-au nec`jit [i cere]i-v` iertare celor c`rora le-a]i gre[it. fiind el \nsu[i un practicant al postului negru.“ Dânsul nu garanta via]a sau vindecarea nim`nui: „Eu nu sunt Dumnezeu. Nu posti]i \n scopuri revendicative.14 sau 21 zile de post cu ap` distilat`. Pe durata postului este bine s` ave]i activitate fizic` [i intelectual` moderat` (atât cât este posibil). bolnavi irecuperabili pe cale medical`. sunt de preferat posturile cu sucuri de legume [i fructe. Postul negru nu este recomandat \n primul rând persoanelor subponderale. având rezultate spectaculoase. s` se evite statul \n pat peste limita fireasc`. fiind prilej de cur`]ire a min]ii [i sufletului [i de \n`l]are spiritual`. hipotensive. |n aceste cazuri. dicu]ii contradictorii. Pentru oamenii ajun[i \n pragul disper`rii. Feri]i-v` de situa]ii conflictuale. precum [i celor afla]i \n situa]ii limit` [i care au o motiva]ie pentru a recurge la acest tip de tratament. cu o vitalitate sc`zut`. protestare c`ci vibra]iile negative cu care v` \nconjura]i \n asemenea situa]ii v` afecteaz` s`n`tatea.puternic`. l-a promovat ca form` de tratament. Valeriu Popa recomanda 7. cel mai lung pe care l-a ]inut fiind de 52 de zile. |n cazurile de cancer [i toate bolile grave este considerat principala „terapie-[oc“ a medicinii naturiste. Este bine ca postul s` fie \nso]it de rug`ciune pentru c` el are darul de a ac]iona asupra fiec`rui aspect din fiin]a uman`. pot \ns` s`-]i spun ce au f`cut al]i semeni [i contemporani cu tine afla]i \n situa]ii similare cu a ta. De la caz la caz. Foarte rar sugera posturi de 21 de zile sau mai mult. 56 .“ |n timpul postului se consum` 2 litri de ap` distilat` (pentru uz alimentar) pe zi [i se fac dou` clisme: una diminea]a cu 2 litri ceai de mu[e]el [i alta seara cu 2 litri de ceai de rostopasc`. f`r` speran]` de via]`. Lupt`. fizic e[ti mort. nu eu te pot salva. astfel postul câ[tig` mult \n eficien]`. Cei doi litri de lichid pentru clism` se introduc \n dou` sau mai multe reprize pentru a nu for]a colonul. care au ie[it din pr`pastia mor]ii. care acum tr`iesc. energetic mai ai \ns` [anse. prin aceasta stopându-se evolu]ia lor [i chiar vindecându-se. Valeiu Popa. cu caren]e grave de minerale [i vitamine. Celor afla]i \n situa]ii limit` le spunea franc: „Omule. aceast` terapie reprezenta ultima solu]ie. necesar` somnului.

transpira]ii. 10 minute. |n cazul posturilor de 3-4 s`pt`mâni [i mai mult. Se consum` zeama [i jum`tate din fiertur` pe parcursul zilei. perioada de revenire de 7 zile trebuie prelungit` \n func]ie de organism. nervozitate. Se bea zeama [i se consum` fiertura.5 litri ap` distilat` timp de 10 minute .5 litri de ap` distilat` zilnic. fiecare intr` pe un regim echilibrat. palpita]ii. Dup` aceasta.\n a doua zi : zeama de la 2 linguri de orez fiert \n 0.care sunt provocate de eliminarea toxinelor sub diverse forme [i de un consum energetic mai mare din partea organismului pentru a le expulza. tulbur`ri vizuale.\n prima zi : zeama de la o lingur` de orez fiert \n 0.Tot pe parcursul postului.\n a [aptea zi : Se fierb 5 linguri de orez [i 3 linguride arpaca[ \ntr-un litru de ap` distilat`. cefalee.\n a [asea zi : Se fierb 4 linguri de orez [i 3 linguri de arpaca[ \ntrun litru de ap` distilat`. |n fa]a unor astfel de manifest`ri nu trebuie s` v` speria]i [i s` \ntrerup`]i postul. iritabilitate . la care se adaug` : . oboseal`. de fiecare dat` când limba devine \nc`rcat`. . 10 minute. specific fiec`ruia [i bolii respective. 57 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . prin aceste elimin`ri se regenereaz` [i regleaz` anumite func]ii [i procese ale corpului. gre]uri. 10 minute.\n a treia zi : zeama de la 3 linguri de orez fiert \n 0. perioad` \n care se consum` \n continuare 1 pân` la 1.\n a patra zi : Se fierb 3 linguri de orez [i una de arpaca[ \ntr-un litru de ap` distilat`. De obicei. 10 minute. v`rs`turi. . Se bea zeama [i se consum` 2-3 linguri de fiertur` treptat pe parcursul zilei. Valeriu Popa recomanda 7 zile de revenire.5 litri ap` distilat` timp de 10 minute .5 litri ap` distilat` timp de 10 minute .este revenirea din post. de 2-3 ori/zi. dar prezentând riscuri mari pentru s`n`tate dac` e f`cut` incorect . Se bea zeama [i se consum` fiertura pe parcursul zilei. . tremur`turi.\n a cincea zi : Se fierb 4 linguri de orez [i 2 linguri de arpaca[ \ntr-un litru de ap` distilat`. Efectele secundare ale postului negru \[i fac apar]i]ia \nc` din primele zile. La fel de important` ca postul \n sine. limba se racleaz` cu o spatul` de lemn (coad` de lingur` de lemn). Apar diverse tulbur`ri.

Tot pe parcursul postului se elimin` gradat [i diverse „ impurit`]i“ din aura energetic` [i Lumina interioar` se va manifesta din ce \n ce mai pregnant \n voi. Aten]ie! Dac` se urm`re[te un post negru mai mare de 5-7 zile. Deveni]i astfel mult mai u[ori [i mai ferici]i. SANDA {TEFAN 58 . este bine s` fie f`cut sub supraveghere medical` de specialitate. Consulta]i un medic naturist \nainte s` v` hazarda]i la astfel de auto-tratamente [i asigura]i-v` c` ave]i asisten]a lui.

Când el este bolnav. Toxinele sunt de asemenea descompuse.reumatism .\[i reia prin aceast` procedur` func]iile corecte [i de aici \ncep s` func]ioneze normal [i celelalte organe de filtrare [i eliminare: bil`. |n plus fa]` de importanta sa func]ie de eliminare a produ[ilor toxici. cancer. rezultate foarte bune s-au ob]inut \n : .tensiune (mic`. Revenind la terapia sus men]ionat`. Când ele sunt negre (adic` pline) toxinele r`mân \n sânge. distruse inofensiv [i eliminate. {i a[a apar tot felul de boli. Atunci când func]ioneaz` normal. Deci.boli ale rinichilor (efecte de excep]ie \n cazul bolnavilor cu dia59 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Ficatul . \n primul rând ar trebui \ngrijit [i cur`]at ficatul \n lupta \mpotriva oric`rei boli. corpul \ntreg este afectat.ateroscleroz` . Se elimin` astfel toxine ce nu pot fi \ndep`rtate pe alte c`i din organism. hepatite. |ns` efectul este benefic \n orice boal` [i pentru oricine. Sângele toxic vine din ficat eliberându-se astfel sistemul hepato-biliar. mare.boli ale ficatului : ciroz`. nu mai are capacitatea de a descompune suficient diferitele toxine. De când ne [tim am auzit de câte un b`trân sau o b`trân` la ]ar` care taie sub limb` \n special pentru „ g`lbinare“. steatoz` (se elimin` fibrina din ficat) .cancere de orice tip . oscilant`) .care reprezint` farmacia organismului . conduce la o disfunc]ie a ficatului. Cele dou` vini[oare care sunt crestate au leg`tur` direct` cu ficatul [i reprezint` un canal de deversare pentru tot ce este r`u \n sânge. El constituie o minune \nchis` \n el. totul este cu grij` transformat [i filtrat de ficat. Iritarea permanent` a celulelor de toxin`.T`ierea sub limb` Este o alt` terapie veche practicat` \n ]ara noastr`. rinichi. Atunci când el este atins. el p`trunzând astfel \n circuitul sangvin provocând o iritare cronic` a ]esuturilor celulare [i constituind un teren propice cancerului. icter. Func]ia sa este atât de stabil` \ncât \l putem califica drept un organ extraordinar. el ia parte \n mai multe moduri la metabolismul organismului. pancreas. Ficatul are deci constant nevoie de o irigare bun` sangvin`. icter [i boli ale ficatului. adic` hepatite.

Este bine ca \nainte de a \ncepe o diet` naturist` s` face]i t`ierea sub limb` [i cura de dezintoxicare.miopie.acnee .liz`) . NU se spal` [i NU se folose[te la alt pacient). cataract` . Dup` ce v-a]i t`iat sub limb` de 3 ori. apoi o dat` sau de dou` ori pe an. Asta \nseamn` peste 50% vindecare [i echivaleaz` cu multe zile de post negru. retinopatie.psoriazis . lama cu care sunte]i t`iat trebuie s` fie steril` [i unic` (se arunc` dup` folosire).pancreatite . se impune t`ierea sub limb` de 3 ori \n 3 luni. iar cel 60 . tromboflobit` . Cura de dezintoxicare de o zi se poate repeta la \nceput o dat` pe lun`. o paloare brusc` [i transpira]ie. Pentru efect maxim [i pentru cur`]area cât mai complet` a ficatului.tulbur`ri de menopauz` .impoten]`.boli de nervi . prim`vara. \ns` pute]i avea o senza]ie de ame]eal`. T`iatul sub limb` ar trebui \nso]it de cura de dezintoxicare de o zi cu laxativ [i ulei de m`sline pentru a elimina depunerile din vezica biliar` [i a elibera ficatul de colesterol.gut` . nu v` duce]i ca la analize: nemânca]i [i neb`u]i.prostat` . pentru \nter]inere. adic` o dat` pe lun` sau de 3 ori \n maxim 6 luni. Deci. Nu se \ntâmpl` nimic. frigiditate .ulcer varicos. lupus . Aten]ie la condi]iile igienico-sanitare \n care v` t`ia]i sub limb`! Castronul \n care devars]i sângele trebuie s` fie de unic` folosin]` (el se arunc` . Cura de dezintoxicare de o zi o d`m pe pagina urm`toare.diabet .boli autoimune : colegenoz`. arterit`. este bine s` o mai face]i o dat` pe an. varice.dureri de cap Este bine de [tiut ca atuci când v` t`ia]i sub limb` s` mânca]i ceva \nainte [i s` be]i un ceai \ndulcit sau un suc dulce pentru a evita o criz` de hipoglicemie.

care v` taie trebuie s` poarte m`nu[i sterile. Asigura]i-v` c` sunt \ndeplinite toate condi]iile [i nu va exista pericolul s` v` infecta]i sau s` contacta]i alt` boal`. SANDA {TEFAN ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 61 .

2 plicule]e de sare amar` (sulfat de magneziu) din farmacie de 30 gr plicule]ul pe care le dizolva]i \n 750 ml ap`.Se \nghite uleiul de m`sline (250 ml) cu zeama de la 3 l`mâi [i apoi. obligatoriu se st` pe partea dreapt` 1/2 or`. vor face dou` clisme pe zi: una diminea]a [i una seara.00 .Se m`nânc` o can` de gri[ fiert \n lapte.00 [i pân` la ora 14. |n schimb. O or` \nainte [i dup` ce lua]i uleiul de m`sline nu mânca]i nimic. . colesterolul sub form` de bilu]e albe.00 nu mai mânca]i nimic.Lua]i a doua can` (250 ml) de laxativ Ora 18. Pe parcursul curei se poate bea ap` \n afar` de o or` \nainte [i o or` dup` ce lua]i uleiul.Cei cu diabet. SANDA {TEFAN 62 . Ora 14.Lua]i prima can` (250 ml) de laxativ Ora 16. timp de dou` zile.Lua]i ultima can` (250 ml) de laxativ Ora 23. Ve]i avea multe scaune.Cei cu gastrit` hiperacid` [i ulcer nu folosesc solu]ia laxativ`.200 ml ulei de m`sline presat la rece + zeama de la 3 l`mâi |n ziua respectiv` lua]i masa de diminea]` la ora 10. ci numai solu]ia uleioas` de la ora 18. Aten]ie! .Cura de dezintoxicare de o zi Ave]i nevoie de: . Excesul de bilirubin` precipit` sub form` de bilu]e verzi gelatinoase (sunt \mbibate cu ulei).00 .00 .00 . iar nisipul [i mâlul ies ca atare. Ora 22.00 . Ob]ine]i o solu]ie laxativ` pe care o \mp`r]i]i \n 3 c`ni de câte 250 ml fiecare. pe parcursul curei pot mânca normal \ns` \n cantit`]i foarte mici. Dup` cura de dezintoxicare pute]i \ncepe regimul naturist propriuzis. . \ncepând cu ziua \n care se face cura.00. e bine s` v` controla]i fecalele pentru a vedea ceea ce elimina]i.

{i Hipocrate (aprox. L. terapeu]i din toat` lumea fac referire la eficien]a tratamentului cu urin`. Deci. boli de inim`. Hr. tân`r sau b`trân. Domnul Valeriu Popa avea convingerea c` urina este un elixir al vie]ii d`ruit de natur` [i c` reprezint` o m`sur` terapeutic` pentru aproape toate bolile. Pauls „Shivambukalpa“ indic` urina ca metod` de tratament.) [i Pliniu (25-79 d. A]i fost c`l`uzi]i s` g`si]i [i aceast` informa]ie. 1500 ) recunosc virtu]ile terapeutice ale urinei. Ea a fost atestat` \nc` de acum dou` milenii când medicii romani Galen (129-199 \. citi]i-o [i medita]i asupra ei. Terapia cu urin` poate fi f`cut` de oricine. cu numai t`inuit`. metoda are o vechime de peste 2500 de ani. Terapia n-a fost niciodat` pierdut`. Ea a fost folosit` de oameni din toate timpurile. boli de rinichi [i chiar SIDA cu aju63 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . |n zilele noastre. Hr.este un dar primit de la Creator pentru bun`starea noastr` fizic`. O bioenergetician` celebr` din România. diabet.) [i Paracelsus ( aprox. la domiciliu [i f`r` o cheltuial` oarecare. „Apa vie]ii“ . {i \n satele din Maramure[ [i Bucovina urina este folosit` pe scar` larg` ca mijloc de tratament.Minunile urinoterapiei . introdus` \n organism ac]ioneaz` ca un autovaccin nu numai vindecându-l ci [i \ntinerindu-l. O alt` carte „ The water of life“ a englezului John W. 400 \. Alexandra Mo[neaga prescrie bolnavilor de cancer consumarea urinei proprii. Urina. Terapia cu urin` este o metod` de vindecare a unei boli prin aplicarea [i folosirea urinei proprii. boli de piele.) recomandau acest remediu pentru vindecare oamenilor suferinzi.ca remediu universal Iubitorul Dumnezeu care are grij` de toate ne-a dat un dar atât de pre]ios [i de valoros chiar de la na[tere care are posibilitatea s` vindece aproape orice boal`. Hr. Am v`zut \n preajma dânsului multe cazuri vindecate de cancer. Cartea canadianului A. Armstrong vorbe[te despre puterea de vindecare a urinei proprii. chiar [i copil.

preventiv contra tuturor bolilor infec]ioase. o]et. spunea c` 64 . Acest remediu exist` de când e lumea [i este consemnat chiar [i \n Biblie . Pentru orice \mboln`viri minore 1-2 pahare/zi reprezint` o cantitate suficient`. anal` sau prin piele. \n special erup]ii cutanate [i vom`. Este de preferat s` nu se foloseasc` alte medicamente \n timpul acestei terapii. Aceast` terapie vindec` boala prin eliminarea toxinelor \n afara corpului pe cale bucal`. pacientul poate avea vom`. drept crem` de ras. mu[c`turi de insecte.21 de zile numai cu urin` [i ap` (plus 2 clisme /zi) vindecându-se astfel orice boal` cronic`. Bolile sunt numeroase. \ns` remediul este unul singur [i anume propria noastr` urin` care vindec` boala prin \ndep`rtarea toxinelor [i de[eurilor din organism prin stimularea mecanismului de ap`rare al corpului. Se poate ]ine post de 1 . Urina veche de 4 zile este foarte bun` pentru bolile de piele. \mpiedic` formarea ridurilor. r`ceal`. Valeriu Popa \l recomanda al`turi de terapiile naturiste.3 . gr`simi animale. O perioad` lung` de post se face sub controlul unui expert pentru c` au loc tot felul de elimin`ri de toxine. diaree sau erup]ie pe piele. tuse. |n toate cazurile este necesar` supravegherea de c`tre un specialist.14 . |n toate cazurile trebuie consultat un specialist. nu pentru b`ut. dieta trebuie s` fie u[oar`: desodat`. Nu trebuie s` se \ngrijoreze de aceste reac]ii care \l ajut` \n vindecarea bolii. Ar fi bine ca oamenii s` \ncerce aceast` terapie cel pu]in pentru acele suferin]e pentru care nu exist` \nc` o vindecare [i s` afle singuri rezultatele minune. alcool. Cu cât cantitatea este mai mare este mai benefic` [i nu este d`un`toare. pentru arsuri. la fel ca [i numele lor.torul acestei terapii.7 . Cât timp se face terapia cu urin`. tutun. lo]iune antiseptic` pentru r`ni [i t`ieturi. zah`r. Poate fi folosit` [i pentru \ntre]inerea p`rului. 200 ml (un pahar) o dat` pe zi sau chiar de dou` ori poate fi luat \n siguran]` (primul [i ultimul jet se arunc`).Vechiul Testament: „ Bea ap` din fântâna ta [i din izvoarele pu]ului t`u“. pentru co[uri [i acnee. f`r` carne. Ca tonic general pentru men]inerea unei st`ri corespunz`toare de s`n`tate [i energie [i de asemenea. cafea. De aceea. nazal`. pentru frec]ie [i masaj. Ele dispar automat \n 2-3 zile.

„ o can` cu urin` \n fiecare diminea]` ne men]ine s`n`to[i. urin` [i hran` vie“ Elena Ni]` Ibrian SANDA {TEFAN ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 65 .„Tratamente naturale cu argil`.“ Cele ce le-am scris sunt cu titlu informativ.„Urina.No]iuni introductive despre autoterapia cu urin`“ .Daniel Menrath . necostisitor [i nemedicamentos. Pentru documentare \n acest domeniu.Medic Camelia Ro[u . am dorit s` reamintesc terapia despre care Valeriu Popa sus]inea c` este un sistem de vindecare complet. v` recomand`m trei c`r]i ap`rute \n România: .„Shivambu Kalpa . tratament pentru via]`“ .

se consum` \mpreun` cu argila amestecând cu o linguri]` \nainte de a consuma amestecul din pahar. prostat`. diabet. antitoxic. anexite. hemoroizi. boli ale inimii. cataplasme [i b`i restabilind echilibrul acido-bazic al organismului [i remineralizându-l [i stimulând activitatea glandelor endocrine. intoxica]ii. panari]iu. arsuri. aceast` terapie plaseaz` argila la rangul de medicament al viitorului. rinichiului. sinuzite. Cura intern` se face \n prima faz` pe durata a trei s`pt`mâni. flebite. siliciu. a pl`gilor. astm. boli de nervi. micoze bucale. tuberculoz`. deger`turilor. hepatite. insuficien]` hepatic` [i biliar`. Primele trei zile se bea doar apa f`r` a agita argila din pahar. remineralizant. Cura 66 . ciroze. entorse. Practicat` [i \n ]ara noastra ca remediu tradi]ional. exemelor. vitalizant. Zona Zoster. tumori benigne [i unele forme de cancer cum ar fi: cel al stomacului. furunculoze. Ca remediu intern este indicat` \n urm`toarele afec]iuni: ulcer. pancreatit`. bron[it` traheic`. fiind folosit` \nc` din antichitate cu rezultate excep]ionale. afec]iuni reumatice. fisuri anale. constipa]ie sever`. sodiu. gastrite. acnee. Ca remediu extern se utilizeaz` \n: tratarea ulcerelor varicoase. magneziu. bactericid. contuzii. enterocolite. degresant [i nu \n ultimul rând: putere antioxidant`. antiseptic. celulite [i altele. tratament cu raze X [i de c`tre femei \n perioada ciclului menstrual. conjunctivit`.TERAPIA CU ARGIL~ Argila este cunoscut` ast`zi ca panaceu universal [i f`r` contraindica]ii. regenerator. fier. nefrite. lapte de argil`. se pune o linguri]` de argil` \ntr-un pahar cu ap`. Dup` aceea. abcese dentare. pe stomacul gol diminea]a [i \naintea meselor de prânz [i seara cu 1/2 or`. \n fiecare zi bându-se câte un pahar de ap` argiloas` de 3 ori/zi. Este foarte bogat` \n minerale naturale: calciu. Propriet`]ile de baz` ale argilei sunt: dezinfectant. infec]iilor dermatologice. parazitoze. otite. cistite. etc. Paharul cu ap` de argil` se prepar` de seara pentru a doua zi. potasiu. absorbant. colonului. insuficien]` tiroidian`. colite. obezitate. cicatrizant. Sunt foarte pu]ine contraindica]ii \n tratamentul cu argil`. [i anume: \n cazuri de hernie. paradontoze. Se folose[te atât \n cure interne cât [i externe sub form` de ap` de argil`. aluminiu. tonifiant. litiaze renale. vezicii urinare.

urin` tulbure [i \nchis` la culoare. SANDA {TEFAN ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 67 . Punem argila \ntr-un vas. Folosind regulat cura cu argil` ve]i sc`pa de riduri [i obrazul se va catifela. apoi se spal` fa]a cu ap` c`ldu]`. |n primele zile de tratament urina [i scaunul pot prezenta modific`ri: miros urât. Se pot face [i sp`l`turi vaginale [i clisme \n doze de 3-4 linguri la 1 litru de ap`. \ncep s` se elimine toxinele purificându-se astfel organismul. Eficien]a mare pe care o are \n majoritatea afec]iunilor face din terapia cu argil` un tratament naturist de excep]ie. Din ea se prepar` cataplasmele care se aplic` de 2-3 ori/zi timp de 2-3 ore. Pentru uzul extern se prepar` pasta de argil`. Nu trebuie s` se \ntrerup` tratamentul. |n timpul acestei cure nu se consum` gr`simi animale [i alcool. u[oar` constipa]ie sau diaree.se continu` timp de 6 luni câte 10 zile/lun`. turn`m progresiv ap` amestecând continuu cu o lingur` de lemn pân` ob]inem o past` dens`. la temperatura corpului. Pentru acnee se \ntinde pasta pe fa]` l`sând-o 10-15 minute.

20 gr soc .25 gr osul iepurelui .20 gr gen]ian` (sau 50 gr pelin [i 5 gr anghinare) .30 pufuli]` cu flori mici .20 gr coriandru .EFECTELE CURATIVE ALE BITTERULUI SUEDEZ Plantele folosite sunt urm`toarele: .10 gr scaiete (r`d`cin`) .25 gr traista ciobanului .frunze .20 gr ienup`r (boabe pisate) .5 gr [ofran (r`d`cin`) sau stânjenel (r`d`cin`) .20 gr t`t`neas` .25 gr vâsc .20 gr salvie .10 gr salcâm (flori) .30 gr sun`toare .20 gr frasin (frunze) .10 gr fenicul sau anason .30 gr aloe .10 gr angelic` .25 gr ciubo]ica cucului .30 gr pedicu]` .10 gr dafin (frunze) sau scor]i[oar` pisat` .30 gr g`lbenele .30 gr cimbru 68 .30 gr ]intaur` .20 gr odolean .30 gr urzic` .20 gr troscot sau r`d`cin` de rubarb` .30 gr coada [oricelului .10 gr r`[in` de brad .20 gr anghinare .30 gr ungura[ .20 gr rostopasc` .30 gr coada calului .

|n bolile maligne se iau 2-3 linguri/zi dup` cum urmeaz`: câte o lingur` diluat` \n 125 ml ap` sau ceai de plante.Elimin` nepl`cerile gazelor intestinale. Enumer`m o parte din efectele curative: .diluate \n ceai.Dac` este mirosit sau inspirat des [i dac` se umeze[te cu bitter baza craniului.Dureri ale vezicii biliare se ia câte o lingur` diminea]a [i una seara. . Profilactic. se iau 2 linguri]e/zi.Pentru dureri de stomac se ia la o criz` o lingur`. . .Pentru dureri de gât . .Calmeaz` durerile de din]i ]inându-se \n gur` un amestec din pu]in` ap` [i o lingur` de bitter. una dup` alta.Aftele. durerea [i injectarea. cu atât are efect mai bun. Cu cât st` mai mult. durerea dip`rând repede. [i se pun noaptea comprese. Vindec` cataracta dac` se umeze[te coada ochilor sau se pune o bucat` de pânz` umezit` cu bitter pe ochii \nchi[i. Pot fi p`strate ani.Ajut` \n constipa]ie. se \nghit \ncet 3 linguri]e/zi . \ncet. .Ajut` vederea \nl`turându-le ochilor ro[ea]a. .când el este ro[u [i inflamat..Este de mare ajutor ficatului \n toate bolile sale. sau se pune o compres` \nmuiat` pe dintele dureros. .Vindec` exemele de orice fel [i bubele din nas dac` acestea se umezesc bine [i des. dup` care se strecoar` prin tifon [i se toarn` \n sticle mici de culoare \nchis`. . una diminea]a [i una seara. se amestec` de dou` ori/ zi [i se las` la macerat 14 zile. . .Pentru colici se iau 3 linguri. b`[icile de pe limb` sau alte afec]iuni care apar pe limb` dispar dac` sunt umezite sistematic cu acest bitter. Linguri]a de bitter suedez se dilueaz` \n 125 ml ceai de plante sau ap` [i se ia cu 1/2 or` \nainte de mas`.Pentru dureri de urechi [i vâjâit \n urechi se umeze[te o bucat` de 69 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . . . Durerea dispare [i infec]ia se retrage. prima se ia cu 1/2 or` \nainte de masa de diminea]` iar celelalte cu 1/2 or` dup` mas`.Pentru hidropizie se ia câte o lingur` \n pu]in vin alb diminea]a [i seara timp de 6 s`pt`mâni. dispar durerea de cap [i ame]eala [i se \nt`resc creierul [i memoria. .30 gr p`tlagin` Acest amestec se pune \n 3 litri de alcool de 38-40°.

. chiar [i tenia. .Nu se consum` lapte \nainte [i dup` administrare.|n caz de tuberculoz` se iau 3 linguri]e/zi timp de 6 s`pt`mâni. . t`ieturi.Cur`]` sângele. .Ajut` la vindecarea secre]iilor vaginale. .Regleaz` ciclul menstrual. .vat` [i se bag` \n ureche.Duce la dispari]ia indispozi]iilor.Trateaz` foarte bine cancerul. .Vindec` paralizia.E foarte bun pentru negi. . . .Toate cantit`]ile indicate trebuie diluate cu ceai de plante sau ap`.Ajut` \n vindecarea epilepsiei fortificând nervii [i \ntreg organismul. Red` chiar [i auzul pierdut. . cicatrice. r`ni.Foarte eficient \n caz de febr`.Vindec` icterul dac` se ia câte o lingur` de 3 ori/zi [i se aplic` comprese pe ficatul inflamat. vân`t`i.Hemoroizii se umezesc des [i se face [i cura intern`.Elimin` viermii intestinali. Aten]ie: . stimuleaz` circula]ia [i ajut` \n anemie [i reumatism. . . . SANDA {TEFAN 70 . umfl`turi.

. autopresopunctura (nu masajul). Ele reprezint` un \ndemn spre a ne apropia de natur`. . trebuie mestecat de 30-50 de ori.00 [i 1. vin \n ajutorul celor suferinzi \ndemnându-i [i pe cei s`n`to[i s` se apere de boal`.Mi[carea este via]`. miros. digestia \ncepe de la privit.Nu trebuie s` consume cafea sau alte intoxicante. .Nu trebuie s` consume alcool.Nu trebuie s` mai fumeze nici bolnavul. pentru c` pe parcursul lor apar fenomene inexplicabile pentru cei care nu au cuno[tin]e despre crizele de eliminare a toxinelor pentru vindecarea organismului (ame]eli. .Evita]i lucr`rile de orice fel [i mai ales discu]iile negative \n timpul mesei. . Masajul poate fi folosit \n cazuri extreme când bolnavul nu-l poate 71 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT .REGIMURI CONCEPUTE DE VALERIU POPA Este bine ca aceste regimuri s` fie f`cute sub supravegherea unui specialist. nu uita]i: stomacul nu are din]i ! .Somnul cel mai odihnitor este \ntre 20.Trebuie s` se \nve]e s` se respire.Trebuie s` se doarm` natural. auz [i apoi. alte elimin`ri prin piele. Aceste regimuri medicament.Trebuie s` se practice automasajul. nici membri familiei sau cei care \ngrijesc pacientul. Cei care sincer vor s` ob]in` rezultate favorabile \n prevenirea [i redobândirea echilibrat` a s`n`t`]ii. Deci. nu cu tranchilizante. . . de a ne adapta unui nou mod de via]` -cel naturist. s` se lucreze [i s` se locuiasc` \n aer neviciat. st`ri de vom`.Trebuie s` aib` dantura bun` altfel nu pot mesteca bine alimentele crude.[i de a renun]a la vechile obi[nuin]e.Evita]i sedentarismul [i statul orelor \n pat \n afara orelor de somn. mai ales postul cu ap` distilat`. . lichidele mâncate. trebuie s` respecte urm`toarele: .(Evita]i s` v` desf`[ura]i activitatea \n birouri \n care se fumeaz`). fiecare bol alimentar.00 noaptea. . \nchiderea la culoare a urinei. printr-o mestecare corect` alimentele trebuiesc b`ute. furunculoz`. crize la organele bolnave [i altele).

La ora 11. . legume verzi fierte cu condimente. ]elin` p`trunjel. unt.00 se spal` 4 linguri de orez integral [i se pun la \nmuiat timp de o or`. grâu. praz. se fac \n cure de 45 de zile. conopid`) fierte cu ghimbir. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. . ulei. sare marin`. pu]in` zeam` de l`mâie. mei. carne.sup` de legume sau sup` de fasole boabe(f`r` ro[ii. mânc`ruri grele. variante: . ALIMENTE INTERZISE: mânc`ruri grase. nap.legume (morcovi. cartofi.(Se \ncearc` mai multe persoane [i se va alege cea \n urma c`reia bolnavul se simte cel mai bine).00 [i a doua zi ora 11. REUMATISM ALIMENTE RECOMANDATE: orez. iaurt. sfecl` ro[ie. nuc` de cocos. o]et. Acestea sunt doar câteva din sfaturile pe care ni le reamintea zilnic Valeriu Popa.terci de grâu \ncol]it cu o linguri]` de miere [i o banan`. ciuperci. INDICA}II PENTRU REGIM |ntre 18.practica [i de persoane compatibile cu el. ov`z. porumb.se pot bea sucuri de morcovi. . dovleac. fructe.00 este prima mas` când se \nghit cele 4 linguri de orez \nmuiat. . alimente fripte [i pr`jite. sup` de fasole. p`trunjel. varz`. andive. brânz`. doar cu pu]in` sare de mare).00. nu se m`nânc` nimic. La ora 13. la care se adaug` p`trunjel verde tocat. nuci. arahide. deci ultima mas` este la 18.. o lingur` de ulei de m`sline presat la rece. broccoli.00 [i pân` a doua zi se pot consuma doar lichide. Diminea]a la trezire se face terapia cu ulei de floarea soarelui. 72 . varz`. apoi la ora 10. f`r` bulion. Regimurile recomandate de Valeriu Popa. orz. b`uturi alcoolice. smântân`.00 se poate lua a doua mas` alc`tuit` numai din alimentele recomandate. lapte.1/2 litri lapte crud de capr` \ndoit cu ceai de salvie. ceai cu ghimbir. Exemplu de mas` de prânz [i sear`. p`stârnac. pe care le voi descrie mai jos.

dovleac copt sau crud. condimente picante.. dovlecel. Se pot bea ceaiuri depurative recomandându-se \n mod special: coada calului. p`p`die [i g`lbenele.orez fiert cu legume. busuioc [i alte condimente carminative(coriandru. busuioc.arpaca[ fiert cu legume. fenicul. mânc`ruri grase. miere. . INDICA}II PENTRU REGIM . ment`. cantalup. orz. . lamâie.00 [i 11. SIDA ALIMENTE RECOMANDATE: orez. DEFICIEN}E SANGUINE. iaurt.00 prima mas`: 4 linguri de orez integral \nmuiat cu o or` \nainte. morcov. castravete. dovleac.00. sup` de fasole. TOXEMIE. ]elin`. . pepene verde. produse lactate.orez cu condimente carminative. . anason) \n care se pun 2 linguri de orez fiert.Ora 11. dovlecel. urzic`. spanac. . legume verzi. INFEC}II. struguri [i alte fructe dulci. banane.exceptând iaurtul. sare. fructe acre. grâu. spanac(crud). alimente fripte sau pr`jite. ro[ie. soia. . berbec. mei.dou` g`lbenu[uri de ou/s`pt`mân`(crude sau fierte tari). p`trunjel. ulei de susan. ALIMENTE INTERZISE: porc. cartofi.Se respect` perioada de repaus alimentar \ntre 18. o]et. . salvie. alcool. porumb.salat` din l`ptuc`. . b`uturi fierbin]i.boabe de porumb fierte cu pu]in` sare de mare.ap`(distilat`) [i ceai de salvie \ntre mese. . vit`. sup` de iepure sau de fazan. chimen. l`ptuc`. pe[te. m`rar. sparanghel. 73 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . .1/2 litri lapte crud de capr` \ndoit cu ceai de salvie. ridichi. petrunjel. .Diminea]a la sculare: terapia cu ulei. bivol. Celelalte mese pot con]ine: . coriandru.arpaca[(grâu) fiert cu pu]in` miere.5 linguri de grâu \ncol]it cu miere [i brânz` de vaci. . ]elin`. pui.sup` de iepure de câmp sau fazan(carnea nu se consum`) fiart` cu ceap`. SIFILIS.

soia. p`trunjel. cafea. ment`. leu[tean). l`ptuc`. pr`jituri de cas`. m`r. BOLI DE RINICHI ALIMENTE RECOMANDATE: orz. grâu. m`rar. dafin. legume verzi fierte. alimente grase. b`uturi fierbin]i. coaj` de pâine. l`mâi.00). ULCER GASTRIC {I DUODENAL. . ridiche crud`. conopid`. struguri. alimente fripte sau pr`jite. sup` de legume. brânz` de vaci (capr`) f`r` cheag. orz. mei. ardei iute. varz`. cartofi fier]i \n coaj` [i 74 .toate fructele dulci. busuioc. grâu. o]et. BOLI URINARE. fasole boabe [i p`st`i. Regimul se stabile[te dup` modelul celor anterioare. \nmuiat) [i terapia cu ulei (diminea]a la sculare). biscui]i. GASTRIT~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez. piper moderat. sup` de fasole. ACIDITATE. grâu. linte. ALIMENTE INTERZISE: carne. fasole. spanac. alimente fripte sau pr`jite. LIPS~ DE CALCIU. b`uturi alcoolice. ceai(negru). nuci. chimen. zah`r.00-11. orez nou. legume verzi fierte cu condimente (tarhon. ceap`. Regimul alimentar se alc`tuie[te dup` modelul celorlalte dou` de mai sus respectând orele de repaus alimentar (18. portocale. fructe dulci. morcovi. struguri.. ulei de m`sline. alimente grase. ghimbir. porumb. ulei de mu[tar. orez vechi de un an. LIPS~ DE IOD ALIMENTE RECOMANDATE: orez. ALIMENTE INTERZISE: alcool. cu smântân` [i (sau) brânz` de vaci.dovlecel fiert. |n acest regim nu se consum` brânz` de vaci [i smântân`. ulei. mandarine. Se poate consuma foarte pu]in` miere [i trebuie s` ave]i ore regulate de mas`. papaia. PIETRE LA VEZICA BILIAR~. mur`turi. ou` fierte 3/s`pt`mân`. orz. dulciuri. b`uturi fierbin]i. sfecl`. l`mâie. pepene verde. prima mas` (orezul crud. p`st`i verzi. cartofi. produse lactate (excep]ie brânz`). sucuri de fructe [i ap` \ntre mese. banane [i alte fructe. LEUCOREE. coriandru. lapte. cafea. ANEMIE.

tuberculi. rodie. legume fierte(inclusiv spanac). ananas. vân`t`. stafide. anason. lamâie dulce. sup` de fasole. o]et. mânc`ruri grase. ALIMENTE INTERZISE: b`uturi fierbin]i. citrice. ulei de susan. FEBR~. sup` de carne ( pas`re de curte. dar mai ales cele dulci [i acri[oare. porumbel. grâu. p`trunjel. papaia. ALIMENTE INTERZISE: b`uturi alcoolice. legume fierte. fructe prea coapte. fenicul. sare \n exces. cafea. pepene verde. pâine. carne. cafea. coriandru verde. unt sau untur`. mânc`ruri grele. b`uturi fierbin]i. iepure de câmp). orz. orz. sup` de linte. l`ptuc`. alimente fripte sau pr`jite. p`st`i. cafea. sup` de ridichi. ardei iute. ulei de susan. HEMOROIZI ALIMENTE RECOMANDATE: orez. alcool. struguri. Este esen]ial s` se ia masa la ore regulate. OREON. mei. FEBR~ TIFOID~. castravete. sup` de fasole. zer. legume bine fierte cu condimente carminative. toate fructele. mango. condimente iu]i. sare. alimente fermentate organic. toate fructele. ceap`. ceai negru. ap` sau b`uturi reci \ntre mese(ceai de salvie). GRIP~. ulei. pe[te. brânz`. alimente fripte sau pr`jite. soia. soia. banane [i alte fructe dulci. fazan. ceai negru.Ap` \ntre mese. m`r. biscui]i. legume verzi fierte cu condimente carminative (coriandru. b`uturi alcoolice. 75 . cartofi. rodie. ALIMENTE INTERZISE: iaurt. l`mâie. curmale. l`mâie. alimente grase. ro[ii. tarhon. condimente iu]i. alimente fermentate. soia. ardei iute \n exces. o]et. carne. AMIGDALIT~ ALIMENTE RECOMANDATE: regim u[or lichid. busuioc). Respectarea orelor fixe de mas` este esen]ial`. toate intoxicantele. lapte cu ap`. sucuri de fructe. pepene verde. cantalup. ro[ii. grapefruit. lapte de capr`. grâu. melas`.apoi cop]i 1/2 or` \n cuptor. o]et. BOLI DE INIM~ ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT ALIMENTE RECOMANDATE: orez. portocal`. unt. cire[e. b`uturi fierbin]i. produse lactate. cantalup.

struguri, ap` cald` de b`ut, lapte cald, ceai, cafea. ALIMENTE INTERZISE: fructe acre, alimente grase, mânc`ruri grele, orez, carne, pe[te, iaurt, \nghe]at`, brânz`, alimente fripte sau pr`jite, o]et, sosuri, ardei iute, salat` crud`, alcool, b`uturi reci.

INSOMNIE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, toate produsele lactate, \n special laptele de bivoli]`, sup` de fasole, legume verzi, fructe, b`uturi reci, suc de fructe. ALIMENTE INTERZISE: pe[te, carne, condimente iu]i, ceai negru, cafea, b`uturi fierbin]i, mei, porumb, ov`z, usturoi, o]et.

BOLI DE PIELE, EXEM~, URTICARIE, LEPR~, LEUCODERM~, VIERMI INELARI
ALIMENTE RECOMADATE: orez, orz, mei, porumb, fasole, legume verzi, banane, m`r, ceai(negru, verde), cafea, b`uturi fierbin]i. Se bea pu]in` ap` dup` mas`. ALIMENTE INTERZISE: produse lactate, fructe acre, mandarine, portocale, ananas, piersic`, prun`, pe[te, carne, zah`r, susan, ulei, sare, alimente grase, mânc`ruri grele, alimente fripte sau pr`jite, alimente fermentate. Observa]ie: Extern se unge pielea cu suc de ]elin`.

VIERMI
ALIMENTE RECOMANDATE: grâu, porumb, orez, orz, fasole, legume fierte cu condimente [i ghimbir, usturoi, b`uturi alcoolice, ceai negru, cafea, ap` fierbinte, brânz`, ardei iute, piper negru, ghimbir, papaia, banan`, castravete, m`r. ALIMENTE INTERZISE: fructe acre sau dulci, carne, pe[te, produse lactate(excep]ie brânz`), zah`r, melas`, cartofi, alimente grase, nuci, biscui]i. Observa]ie: Cu o or` \nainte de culcare, se bea o can` de ceai de cimbri[or [i se consum` 50 semin]e crude de dovleac pentru adul]i; copii 1-4 ani 10-12 semin]e, copii 5-10 ani - 30 de semin]e.
76

PARALIZIE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, sup` de fasole cu gr`sime (sl`nin`), lapte cu caimac, legume verzi fierte, fructe dulci, portocale, mandarine, l`mâi, struguri, b`uturi reci, suc de fructe. Se bea zilnic timp de o lun` un litru suc combinat din morcovi [i r`d`cin` de p`trunjel. ALIMENTE INTERZISE: ceai fierbinte, cafea, alcool, condimente iu]i, carne, soia, sare, ulei, ceap`, usturoi, praz, iaurt, o]et, alimente fripte sau pr`jite, mânc`ruri grase sau grele.

OBEZITATE
ALIMENTE RECOMANDATE: orz, ov`z, porumb, mei, legume verzi, fasole, cartofi, toate fructele(cele acre NU), ceai sau cafea. Se bea ap` cu miere diminea]a [i seara. ALIMENTE INTERZISE: orez, carne, pe[te, alimente grase, produse lactate, fructe acre, zah`r, melas`, fructe uscate, alcool.

BOLI DE NERVI, TUBERCULOZ~, SCLEROZ~ MULTIPL~
ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, produse lactate, carne, alimente grase, fructe dulci, nuci, migdale, stafide, b`uturi fierbin]i, cafea, condimente, alimente cu mare valoare nutritiv`. ALIMENTE INTERZISE: salat` verde crud`, fructe zemoase, dovleac, papaia, cartofi, varz`, conopid`, ciuperci, morcovi, carne de oaie, \nghe]at`, b`uturi alcoolice.

MALARIE
ALIMENTE RECOMADATE: grâu, orez, carne (\n special vit`), alimente grase, fructe acre, toate legumele. ALIMENTE INTERZISE: iaurt, fasole, mei, porumb, sare \n exces, alcool, o]et, alimente fermentate organic.

77

DEMEN}~, DEFEC}IUNI ALE CREIERULUI
ALIMENTE RECOMADATE: orez, grâu, orz, sup` de fasole sau linte, suc de citrice, sup` cu unt sau gr`sime(sl`nin`), toate produsele lactate, toate fructele, legume verzi fierte cu gr`sime sau c`lite, sucuri de fructe. ALIMENTE INTERZISE: carne, pe[te, alcool, ceai negru, cafea fierbinte, o]et, ulei, usturoi, ceap`, praz, ardei iute, condimente iu]i, porumb, mei, ov`z, soia.

HEMORAGIE, MENORAGIE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, mei, fasole boabe mari, linte, portocale, n`ut, lapte(\n special cel de capr`), leguminoase fierte (\n special flori de lotus), sup` de porumbel, de iepure, fructe zemoase dulci, pepene, struguri, ou` crude, sucuri de fructe reci, ap` rece cu zah`r. ALIMENTE INTERZISE: condimente iu]i, alcool, ceai negru, cafea, alte b`uturi fierbin]i, fructe acre, o]et, sare, carne, pe[te,legume verzi, mânc`ruri grele, alimente fripte sau pr`jite.

TUMORI ABDOMINALE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, sup` de fasole, unt sau smântân`, legume verzi fierte cu ulei, sup` de ridiche, condimente (ghimbir, piper negru, frunze de dafin, usturoi moderat), suc de portocale, lamâi, struguri, ro[ii, fructe dulci, produse lactate, iaurt, zer, ap` \ntre mese. ALIMENTE INTERZISE: alimente fripte sau pr`jite, carne, porumb, mei, bob, ov`z, condimente iu]i, pâine uscat`, biscui]i, ceai negru, cafea, b`uturi fierbin]i, fructe prea coapte, tuberculi.

ALCOOLISM
ALIMENTE RECOMANDATE: grâu, orez, oaie, pe[te, preparate din alimente dulci-acri[oare, legume cu piper, legume verzi cu unt, fructe acre, portocale, ananas, struguri, produse lactate, sucuri de fructe. ALIMENTE INTERZISE: carne(excep]ie oaie), pe[te gras, fasole, mango, lamâi, ou`, nuc[oar`, cafea, fructe coapte, \nghe]at`, ciuperci,
78

ml`di]e de ferig`. iguana. carne. cartofi. ciuperci. varz`. o]et. nuc` de cocos. acizi organici. toate fructele acre. sup` de ridiche. mugur de bambus. unt. carne. \nghe]at`. gem. pe[te. sfecl`. jeleu. 79 . unt. fructe acre. sosuri. orz. brânz`. dafin). smântân`. r`d`cin` de scaiete. APENDICIT~ ALIMENTE RECOMANDATE: regim u[or lichid cu orz. struguri. iguana. alimente grase. fructe zemoase. alimente fermentate. sup` de pui cu condimente iu]i. dovleac. sup` de fasole. ARTRIT~. lapte. ceai verde. grâu. sparanghel. alge marine. cartofi. ardei iute. castravete amar. ALIMENTE INTERZISE: lapte. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. mânc`ruri grase. struguri. pâine f`r` coaj`. \n special salate crude. preparate culinare cu condimente(ghimbir. brânz`. cafea fierbinte. dovleac. porc. orez copt sau pr`jit. b`uturi alcoolice dup` mas`. nuci. orez. berbec. ciuperci. ap` \ntre mese. l`mâie dulce. ap` rece. napi. conopid`. ciocolat`. muguri de bambus. BRON{IT~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez vechi de peste un an.ceap`. vân`t`. pepene verde. alimente grele sau pr`jite. berbec. b`uturi alcoolice. piper. sup` de legume fierte cu spanac. produse lactate. schinduf. iaurt. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. ceai verde. conopid`. castravete amar. ciuperci. porumb. sparanghel. arahide. o]et. papaia. linte cu zah`r. iaurt. iaurt. b`uturi alcoolice. ceai negru. smochine. pepene verde [i cantalup. ap` cald` de b`ut. ceai negru. brânz`. miere. ALIMENTE INTERZISE: fructe. p`trunjel. vit`. stafide. ARTROZ~ ALIMENTE RECOMANDATE: grâu. ALIMENTE INTERZISE: verde]uri. varz`. fructe uscate. fasole. spanac. l`ptuc`. l`ptuc`. nuc` de mahon. cantalup. nuc[oar`. citrice. mânc`ruri grase. portocale. curmale. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT ASTM. o]et.

smochine. fructe(numai pân` la ora 17. sare. prune. dovleac. lapte. flori vegetale. fistic. curmale. praz. conopid`. struguri. fructe prea coapte. l`mâie dulce. porumbel. stafide. p`st`i. fazan. cafea. nap. grâu. 80 . migdale. alimente fermentate. mei. fasole boabe mari. fructe uscate. zah`r. nuc` de cocos. stafide. anason). \nghe]at`. fructe acre. dovleac. legume verzi fierte cu condimente carminative(condimente care scot gazele din stomac: coriandru. C~DERI DE P~R ALIMENTE RECOMANDATE: orez vechi de un an. brânz`. cafea. condimente iu]i. bivol. n`ut. ap` fierbinte de b`ut sau ap` cald` cu sare. porumb. b`uturi alcoolice. rodii. ciuperci. ceai. sfecl`. TUSE SEAC~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez. cartofi. verde]uri. linte. iaurt. maz`re dulce. brânz`. ulei. ridiche crud`. castravete. l`ptuc`. grâu. mânc`ruri grele. ALIMENTE INTERZISE: vit`. ou`. schinduf. melas`. toate produsele lactate cu excep]ia iaurtului. b`uturi alcoolice. alge marine. b`uturi reci. porc.CANCER ALIMENTE RECOMANDATE: orez.00). fructe seara sau diminea]a devreme. ceap`. curmale. p`trunjel. ALIMENTE INTERZISE: salate crude. fructe acre. b`uturi alcoolice. sup` de fasole. lapte. usturoi. piper. cire[e. ceai negru. cartofi. sfecl`. grâu. o]et. curmale. nuc` de mahon. mâncare gras`. sparanghel. stafide. o]et. berbec. morcov. varz`. arahide. ap` fiart` de b`ut. orz. tuberculi. cantalup. miere. alte b`uturi fierbin]i. cafea. ro[ii. papaia. sup` de carne cu condimente carminative. COLIT~. iaurt. soia. tuberculi. ALIMENTE INTERZISE: carne. sparanghel. spanac. fenicul. rodii. legume bine fierte cu ulei. nuci. ardei iute. ceai verde. sucuri reci de fructe. semin]e de susan. conopid`. anason. fasole boabe mici. iepure. fructe dulci. orz.

pufuli]` cu flori mici. cafea f`r` zah`r. sfecl`. mei. iaurt. sup` de fasole. legume verzi fierte cu condimente iu]i. lapte. ALIMENTE INTERZISE:zah`r. brânz`. orez. cartofi. varz`. conopid`. porumb. se consum` zilnic 3 c`ni. p`trunjel cu condimente carminative. dulciuri. Se strecoar`. orz. ALIMENTE INTERZISE: produse lactate cu excep]ia brânzei.se bea ceai din amestec: teci de fasole. salvie. anason. ceai de ghimbir. n`ut. maz`re dulce. mâncare cu sare sau zah`r. ou`. sup` de pui. portocale. Se fierbe o linguri]` de amestec la o can` cu ap` timp de 3 minute. linte.TUSE CU EXPECTORA}IE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. r`d`cin` de scaiete. morcovi. DIABET ALIMENTE RECOMANDATE: grâu. fasole boabe mari. ov`z. buc`]i mici de banan`.4 mese/zi \n cantit`]i mici . lapte de capr`. coada calului. tuberculi. arahide. curmale. flori de legume. alimente grase. b`uturi alcoolice. fasole. Observa]ii: . pe[te. iaurt. ou`. g`lbenele. porumb. b`uturi reci. rodie. ALIMENTE INTERZISE:alimente grele. ciuperci. \nghe]at`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT DIZENTERIE ALIMENTE RECOMANDATE: regim de lichide. bivol. se bea numai ap` fiart`. carne. vit`. cimbri[or. cartofi. sparanghel. pu]in` pâine sau biscui]i. ceai. miere. smochine. grâu. fructe prea 81 . pe[te. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. legume fierte cu condimente carminative. sup` de pui f`r` gr`sime. spanac. salate crude. \nghe]at`. ciuperci. gr`simi animale. câte una \naintea fiec`rei mese principale cu 1/2 or`(ceai cald). ceap`. orz. mei. ceap`. frunze dafin. porc. fructe uscate. produse lactate cu excep]ia iaurtului. nap. fructe acre. porc. alimente grase sau preparate cu gr`sime. alimente grase sau preparate cu gr`sime. berbec. sfecl`. alge marine. bivol. fructe acre. toate fructele. melas`. nuc` de cocos.

caimac. DIAREE ALIMENTE RECOMANDATE:regim de lichide. portocal`. pe[te. morcovi. grâu. tuberculi. b`uturi reci. mei. usturoi. bivol. alimente uscate ca: porumb. sparanghel. sucuri dulci de fructe. \nghe]at`. dovleac. iaurt. ALIMENTE INTERZISE:toate fructele. berbec. susan. porc. alimente crude. orz. o]et. vit`. l`ptuc`. praz. curmale. cafea [i alte b`uturi. EDEM ALIMENTE RECOMANDATE: orez vechi de un an. p`trunjel. ceai. ALIMENTE INTERZISE:carne. fasole. tuberculi. cafea f`r` lapte. b`uturi reci alcoolice. zah`r. ou`. salat` crud`. mânc`ruri grele. pe[te. castravete. b`uturi alcoolice cu m`sur`. 82 . sup` de ridiche uscat`. \nghe]ata. ghimbir. b`uturi alcoolice. carne. sparanghel. linte. cartofi. unt. cafea. produse lactate. ov`z. ro[ii. fasole cu m`sur`. fasole. ghimbir. lamâie. usturoi. o]et. cartofi. spanac. fructe zemoase. sfecl`. praz. grâu. legume verzi. ceai negru [i verde. legume cu ulei sau untur`. ceai [i cafea fierbinte. ceap`. orez nou. iaurt. toate intoxicantele. m`r. zah`r. produse lactate cu excep]ia brânzei [i iaurtului. ceap`. b`uturi alcoolice. salat` crud`. EPILEPSIE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. mânc`ruri grase. cartofi. mandarine. toate fructele. ceai negru. praz. b`uturi fierbin]i. legume verzi. sup` de pui cu condimente. anason. ALIMENTE INTERZISE: alimente grele. sare. mâncaruri cu sare sau zah`r. l`ptuc`. flori vegetale. salat` crud`. soia. brânz`. spanac.coapte. rodie. fructe prea coapte. condimente iu]i. linte. legume verzi.

ulei. fructe uscate. morcov. sosuri. inclusiv ardei iute. b`uturi reci. fructe acre. GONOREE ALIMENTE RECOMANDATE: regim de lichide. mei. cafea. carne. spanac. b`uturi alcoolice. legume fierte. b`uturi fierbin]i. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT GUT~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez. carne. p`trunjel. ceai negru [i verde. banane. sosuri. sparanghel. dovlecel. cacao. portocale. l`ptuc`. ALIMENTE INTERZISE: fructe acre. castravete. usturoi. orz. o]et. grâu. ou`(1 ou/zi). dar cu foarte pu]in` sare. pe[te. fructe zemoase. salat` crud`. soia. lapte. ALIMENTE INTERZISE: fasole. legume fierte cu ulei [i condimente. sup` de fasole. grâu. cafea. lapte. ov`z. ap` de b`ut fierbinte. alcool. fasole \n exces. cantalup. papaia. cantalup. ceai negru. ou`. FEBRA PROVOCAT~ DE R~NI ACCIDENTALE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. o]et. ceai negru [i verde. pepene. carne sau sup` de carne. fructe acre.BOLI DE OCHI Acela[i regim ca la „Epilepsie“. soia. orez. ap` mult` de b`ut. ciuperci. sup` de fasole. papaia. pe[te. alimente fripte sau pr`jite. alimente fermentate. m`r. ceap`. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. pu]in` sare. verde]uri (excep]ie p`trunjel). orz. lamâie dulce. ALIMENTE INTERZISE: condimente iu]i. 83 . ananas. produse lactate. mandarine. suc dulce de fructe. mei. legume fierte. pepene verde. porumb. porumb. \nghe]at`.

banan`. papaia. toate felurile de fructe cu excep]ia bananei. orz. ananas. cire[e. unt). brânz`. fructe acide ca: lamâie. sup` de ridiche. o]et. 84 . mei. ALIMENTE INTERZISE: preparate fripte sau pr`jite. \nghe]at`. porumb. cafea. unt. cantalup. castravete. l`mâie dulce [i alte fructe dulci. produse lactate (exceptând iaurt. pepene verde. brânz`. ceai negru. dovleac. sup` de fasole. unt. iaurt. iaurt. alcool. b`uturi fierbin]i. brânz`. ap` cu zah`r sau suc dulce de fructe. ulei de nuc`. ulei de arahide. b`uturi alcoolice. struguri. condimente iu]i. ou`. b`uturi fierbin]i. sup` legume. carne. CONSTIPA}IE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. mei. m`r. ALIMENTE INTERZISE: alimente grase inclusiv lapte. ulei. piersic`. cafea. fasole \n exces. smochine. maz`re verde dulce. praz. ceap`. usturoi. b`uturi reci inclusiv apa [i sucuri de fructe. porumb. ou` fierte (3/s`pt`mân`). sup` de fasole. grâu. ceai fierbinte.HEPATITA ALIMENTE RECOMANDATE: orez. grâu. ardei iute. carne. legume verzi.

Dup` defecare se face igienizarea stând cu fundul \ntr-un lighean.00. Clisma. |n cazul ie[irii mu[chilor se reintroduc printr-o ap`sare u[oar` cu degetul. Sp`l`tura vaginal`. Se strecoar` infuzia c`ldu]` de nalb` mare \n irigator 85 .se preg`te[te ap` cald` pentru igienizarea de dup` clism`. apoi se scuip` uleiul [i se racleaz` limba cu o coad` de lingur` de lemn \ndep`rtându-se astfel stratul albicios-g`lbui depus.00. Se strecoar` infuzia cald` de rostopasc` \n irigator (temperatura se controleaz` cu cotul cu dorin]a de a fi cât mai cald`). Dup` trezire. dup` aceasta se ia o lingur` ulei de floarea-soarelui [i se mestec` potrivit de ritmic timp de 20 de minute stând \n fotoliu cu capul ]inut drept. Ora 8. Terapia cu ulei. Ora 8.se pune pe foc ap` \n dou` vase de câte 2-3 litri [i se prepar` infuziile pentru clism` [i sp`l`tur` vaginal`. Se ia \n gur` o lingur` de m`lai [i se mestec` stând \n fotoliu 10-15 minute pân` când \ncepe s` curg` saliva. Terapia cu m`lai. Apoi. primul gest s` fie scuiparea din gur` a salivei adunate. Apoi se perie limba de câteva ori cu o periu]` de din]i destinat` special pentru acest lucru. gura se cl`te[te cu ap` s`rat`.AUTOTRATAMENTUL RECOMANDAT DE VALERIU POPA PENTRU BOLI FOARTE GRAVE {I CANCERE BG1(45 de zile) ORAR TERAPEUTIC: Ora 7. . . [i \n pozi]ia genupectoral` se introduce canula (dup` ce s-a uns anusul cu ulei de m`sline).30. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ora 9. Se face un masaj pe burt` \n jurul ombilicului. Se cl`te[te gura cu ap` s`rat` ( o lingur` de sare la o can` de ap`) [i se repet` raclajul limbii de circa 30 de ori.30.

86 . Ora 12.00. Ora 13. Obligatoriu: masa trebuie s` dureze o or`. \n puctele indicate (pentru organele afectate). Orezul preg`tit cu o or` \nainte se \nghite \ntreg sau se mestec`. S`rituri pe vârfuri. 2 linguri mere. Toat` opera]iunea trebuie s` dureze o or`.00. Preg`tirea orezului. 2 linguri r`d`cin` p`trunjel (gros). 2 linguri ]elin` mic`.00. Masa 2.00. Preg`tirea mesei 2.00. 2 linguri sfecl` ro[ie. Masa 3. Se deschide geamul [i \n fa]a lui se fac 100 s`rituri pe vârfuri mi[când bra]ele ritmic [i respirând \n acela[i timp (ritmic). Se pune \n func]ie distilatorul [i se fac 2-3 litri de ap`. 1 lingur` gulie (gulioar` verde). 1 lingur` miere pur`.00. Se bea o can` de ceai de salvie neândulcit (250 ml ap` distilat` \n care se fierbe o linguri]` de plant` 1-2 minute). 4 linguri de orez nedecorticat se spal` \ntr-o can` [i se las` la \nmuiat pân` la ora 11. Ora 9.[i stând cu fundul \n ligheanul gol (sau pe un prosop) se introduce canula \n vagin [i se a[teapt` pân` se scurg cei 2 litri.30. Ora 11. Ora 14. Ca desert: o linguri]` (de lemn) cu polen conservat \n miere. Apoi se consum` 1/2 litru ap` distilat`. Cele de mai sus se amestec` bine [i se servesc cu o lingur` de lemn. Ora 10. Masa 1. Ora 16. Se rad [i se amestec` cu o lingur` de lemn urm`toarele: 5 linguri grâu \ncol]it.30. Se execut` automasajul \n talp`.

semin]e de bostan crude. Ora 19. Ora 21. Se adaug` o lingur` ras` de miere.Ora 18. Se fac clisma [i sp`l`tura vaginal`. Se preg`tesc infuziile pentru clism` [i sp`l`tura vaginal`. Se preg`te[te [i se ia somniferul astfel: se cur`]` 4 mere ionatan. iar zeama se soarbe \ncet din lingur`. 87 . Culcarea \n pat cu geamul deschis 10 minute. Ora 21. Masa 4.infuzia pentru sp`l`tura vaginal` 2 linguri nalb` mare \n 2 litri ap` clocotit`/infuzat 10 minute. Apoi se consum` cojile de mere.se consum` 100 gr. . . .00.00. Apoi somnul cu geamul \nchis.30. . infuzat 10 minute). Toat` opera]iunea trebuie s` dureze 45 de minute.00. Somniferul.infuzia pentru clisma 2 (de sear`) 2 linguri mu[e]el \n 2 litri ap` clocotit`/infuzat 10 minute.infuzia pentru clisma 1 (de diminea]`) 2 linguri rostopasc` \n 2 litri ap` clocotit`/infuzat 10 minute. iar coaja se infuzeaz` 15 minute \n 250 ml ap` distilat`.se bea o can` de infuzie de cimbri[or (250 ml ap` distilat` clocotit` + 1 linguri]` de plant`. . ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Prepararea infuziilor. Ora 20.00.

88 .

Re]ete de „IERI“ pentru tratamentul de „AZI“ [i „MÂINE“ ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 89 .

90 .

amigdalit`. Se strecoar` [i se p`streaz` la rece. angin` pectoral`.R. Preparatul se pune \ntr-un borcan de sticl`.5 kg r`d`cin` de t`t`neasc` tocat` prin ma[ina de tocat carne. de dou` ori/an (prim`vara [i toamna). trombofletit`. |n scurt timp organismul se revitalizeaz`. astm ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se face cura cu suc de orz verde. apoi se ia câte o linguri]` \naintea meselor principale dar numai cu o or` timp de 3 s`pt`mâni. scleroze. Se ob]ine sucul prin stoarcere. reumatism [i altele.5 litri de vin ro[u de ]ar`. se \nchide ermetic [i se macereaz` 5 zile ferit de orice surs` de lumin`. prin t`iere de la suprafa]a p`mântului. eczeme. \n acelea[i doze se recomand` [i \n tratarea altor boli: grip`. colit`. se \mbib` cu pu]in` ap` [i se macin` pân` devin past`. 1. pentru fortificarea organismului. \naintea meselor principale cu 2 ore mai devreme timp de 5 zile.S.2 kg miere de salcâm [i 3. afec]iuni oculare. de 3 ori pe zi. anemie. de 25 de ori mai mult potasiu decât banana. [i multe din simptomele 91 . Se ia câte o linguri]`. ciroz`. astenie. Comparativ cu alte plante. Tulpinile de orz verde se recolteaz` când ajung la \n`l]imea de 2530 cm. de 11 ori mai mult calciu decât laptele proasp`t. pentru a putea fi introduse \n storc`tor. de 11 mai mult fier decât ]elina. Se spal` bine. orzul con]ine de 250 de ori mai mult` vitamina A decât salata. Acela[i amestec. se taie m`runt. Cancer.S. Se administreaz` 3-4 pahare/zi \n cure de 3-4 s`pt`mâni. infarct miocardic. ulcer. de 10 mai mult` vitamina B1 decât spanacul [i de 23 de ori mai mult` biotin` decât laptele. se amestec` cu 2. confirmat` de Institutul Oncologic din Moscova.CANCER Adjuvant \n metastaze Este o re]et` din fosta U. putându-se continua pân` la 2 luni. de 7 ori mai mult` vitamina C decât portocala.

Se op`re[te \nc` o linguri]` de pulbere de pedicu]` la o can` de ap` clocotit`. 50 g propolis solid 92 .Preparatul se filtreaz` diminea]a.dou` linguri r`d`cin` de t`t`neas` (buc`]i) se las` de seara pân` diminea]a la macerat \ntr-un pahar cu ap`. . . o linguri]` mu[e]el. tot de seara pân` diminea]a urm`toare plante: o linguri]` pulbere de frunze de nuc. gastric.bolii dispar.\n alt pahar se pun la macerat \n ap`.O linguri]` de pulbere de pedicu]`. care se las` s` se infuzeze 15 minute. cele 2 preparate (infuzia [i maceratul) [i amestecul astfel ob]inut se bea \n 3 reprize \naintea meselor principale cu o jum`tate de or`.se bea pe parcursul zilei \n 3 reprize. . 50 g sânziene galbene m`run]ite. Se ]in 3-7 cure a câte 40 de zile cu 10 zile pauz` \ntre ele. o linguri]` coada [oricelului. o jum`tate de linguri]` de rostopasc`. .diminea]a se filtreaz` ambele macerate. .cu plantele r`mase se pun comprese pe locul afectat. se ia de pe foc [i se adaug` restul de plante r`mase dup` filtrare. intestinal. dup` care se las` s` se r`ceasc` [i se filtreaz`. . Cancer hepatic. una de pulbere de t`t`neas` (ob]inut` din r`d`cin` râ[nit`) [i una de pulbere de obligean` (ob]inut` din r`d`cin` râ[nit`) se pun \n 1/2 litru de ap` [i se las` s` se macereze la temperatura camerei de seara pân` diminea]a. \n final. . Cancer la ficat (metastaze la ficat) . apoi se combin` cu cele 2 macerate la rece. 500 g r`d`cin` ras` de t`t`neas` proasp`t`. cancer cu metastaze Se recomand` tratamentul cu extract apos antitumoral. iar t`t`neasa r`mas` se pune la fiert la foc mic \ntr-o can` de ap`. Prepararea extractului : . Dup` 20 minute de fiert. Cancer la gât neoperat Se face un macerat din: 300 g usturoi pisat. pancreatic. .Se combin`.se strecoar` infuzia.

Cancer esofagian . Cancer bucal Se culeg ml`di]e de soc de 2-3 cm diametru de pe care se desprinde coaja. se strecoar` prin tifon [i crema astfel ob]inut` se p`streaz` \n cutii de plastic la frigider. boli de piele.se fierb 60 gr frunze de garoafe \ntr-un litru de ap` timp de 15 minute. . Dup` r`cire. se strecoar` lichidul [i se \ndulce[te cu 200 gr miere. o dat` sau \n câteva reprize. Se beau zilnic câte 50 ml. boli de inim`. Se las` la macerat 10 zile. Se las` la r`cit cu coji cu tot. Cancer uterin. se adaug` 1/2 linguri]` de rostopasc` [i se ia vasul de pe foc. 93 . Se strecoar` [i se ia câte o linguri]` de tinctur` plus o linguri]` de miere de 3 ori/zi. Se unge zona afectat` de 2-3 ori/zi. diabet.se fierbe timp de o or` un litru de o]et de mere cu 300 gr coaj` de dud. Cojile de soc se pun \ntr-o oal` cu 4 litri de ap` astfel \ncât s` fie pu]in acoperite [i se fierb la foc potrivit pân` r`mâne un litru de lichid. scleroz` multipl`. 3 linguri de miere [i cear` curat` cât un ou. pentru a „sp`la“ cât mai bine gâtul. st`ri inflamatorii Ulei de semin]e de in: 7 linguri/zi ca terapie timp de 21 de zile [i doza de \ntre]inere:1-2 linguri/zi. Se va \nghi]i foarte \ncet. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Cancer. m`run]it` bine. apoi se infuzeaz` 10 minute. Se fierbe totul pân` scade la jum`tate. mamar sau ovarian Se râ[ne[te n`praznic sau [ovârv. apoi se r`ce[te. alergii. artrit`. Lichidul se pune din nou la fiert cu 250 ml ulei rafinat de floarea .m`run]it \ntr-un litru de alcool de 75°. dup` care se strecoar`. Se beau dou` c`ni pe zi. Pulberea se ]ine sub limb` 15 minute dup` care se \nghite cu pu]in` ap`. Din aceast` pulbere se iau 1-2 linguri]e de trei ori/zi.soarelui.

dup` care poate fi evacuat`. \nseamn` c` este bun. bolnavul trebuie s` se \ntoarc` de câteva ori (din 10 \n 10 minute) alternativ pe partea stâng` [i pe partea dreapt` pentru ca petrolul s` poat` p`trunde \n curburile [i pliurile gastrice. organul cel mai lezat \n boala canceroas`. Clisma cu cafea: se prepar` cafeaua prin ad`ugarea a 2-4 linguri]e cu vârf de cafea. Se fierbe 5 minute la foc mic. apoi se filtreaz` [i se las` la r`cit pân` devine c`ldu]`. Aten]ie: ingerarea cafelei pe gur` nu are nici pe departe vreunul din efectele enumerate aici. \n 200-400 ml de ap` clocotit`. Se verific` dac` este bun astfel: se pune \n palm` [i se freac` bine palmele. Se introduce \ntreaga cantitate \n intestin. 94 . Se consum` câte o lingur` de petrol distilat diminea]a [i seara pe stomacul gol cu 1/2 or` \nainte de mas`. jum`tate de pahar de 4 ori/zi. mai ales. |n acea jum`tate de or` pân` ce se poate mânca. cre[te produc]ia de bil`. timp de o lun` Tratamentul cancerului cu petrol distilat Petrolul trebuie s` fie distilat \ntre 100-150°. unde se ]ine 15 minute. toxinele sunt prompt evacuate. Tratamentul dureaz` 4 s`pt`mâni. ci asupra ficatului.Cancer gastric Suc proasp`t de cartofi. se deschid canalele biliare. Clismele cu cafea nu ac]ioneaz` asupra intestinelor. Se pot face dou` clisme /zi una diminea]a [i una seara. dac` pielea r`mâne alb`. Clisma cu cafea \n tratarea cancerului Aceste clisme diminueaz` spasmele. durerile precordiale [i. Cofeina produce \n ficat o stimulare excep]ional`. determin` eliminarea masiv` de toxine. iar \n cazuri extreme se pot face [i din 4 \n 4 ore.

Regimul este urm`torul: * Timp de 10 zile se consum` numai cereale Yang (grâu. capacitatea de munc`. Se repet` pân` la dispari]ia tumorii. scleroz` \n pl`ci. Are loc o reântinerire. Se amestec` bine cele 2 ingrediente [i se adaug` 6 linguri de ulei de m`sline. se \mbun`t`]esc memoria [i capacitatea de concentrare. este indicat s` se urmeze mai multe cure succesive de câte 10 zile. * Se beau 2 litri de ap` plat`/zi. |n pauz` [i \nc` 3-4 luni dup` \ns`n`to[ire se va]ine o diet` lacto-vegetarian` pur`. nodul. se acoper` cu tifon [i se las` peste noapte. Se m`nânc` pe s`turate \n dou` sau mai multe mese/zi [i \n nici un caz nu se va r`bda de foame \n timpul curei. mei [i hri[c`). se fac clisme. labilitate psihic`. * Dac` apare tendin]a de constipa]ie.Tratarea cancerului cu regimul Oshawa Prin acest regim sâgele se reânnoie[te printr-o alimenta]ie pur`. orez. * Este un regim de purificare indicat \n toate afec]iunile.a. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Tumor` \n (pe) corp Se amestec`: fagure din cear` de albine cu ]uic` curat` [i pelin pisat pân` se ob]ine un terci. reumatism. Tumor`. nu numai de cancer. * |n cazul unor afec]iuni cronice. corespunz`toare. revitalizare [i regenerare. Mii de bolnavi s-au vindecat cu aceast` cur`. |n afar` de ap` [i sare nu se mai accept` nimic altceva. cu pauz` de 3-4 zile \ntre ele. furuncul Se iau 2 linguri de t`mâie (smirn`) de calitate foarte bun`. se dau pe r`z`toare. se piseaz` foarte fin. 2 linguri de cear` de albine (curat`). epilepsie. Se pun la fiert \n bain-marie pân` ce devin lichide. pân` la vindecare. astm. somnul devine mult mai odihnitor [i se amplific` magnetismul curativ. [. Se ia de pe foc compozi]ia [i se amestec` cu o spatul` de lemn pân` ce se 95 . ci [i de : diabet. boli de inim`. Se unge locul bolnav. * Dup` urmarea acestui regim cre[te vitalitatea.

r`ce[te. Trebuie s` aib` consisten]a unei creme de fa]`. Dac` iese prea tare se mai pune pe foc [i se mai adaug` ulei de m`sline. Se pune un strat gros din acest amestec (aproximativ 5 mm) pe locul afectat, se acoper` cu un tifon prins pe margine cu un leucoplast. Nu se umbl` la acest pansament 24-48 de ore. Se \ndep`rteaz`, se arunc`, se face pauz` 2 zile. Se repet` pân` când tumora (nodulul, furunculul) dispare.

Metastaza la pl`mâni
Se amestec` urm`toarele: 500 gr unt de cas`, 500 gr untur` proasp`t` de cas` (nes`rat`), 500 gr l`mâi cu coaj` cu tot tocate m`runt, 500 gr miere poliflor`, 400 gr cafea m`cinat`. Din acest amestec se ia câte o lingur` cu 30 minute \naintea meselor principale. Preparatul se p`streaz` la rece.

Cancer bronho-pulmonar
- se bea suc de usturoi de 2-3 ori/zi, câte 10-30 ml \nainte de mas` - se beau 3 c`ni de ceai/zi de lemn dulce (infuzie din 9 gr de r`d`cin` de lemn dulce la 200 ml ap`)

Cancer tiroidian
Se va unge zona nodulilor tiroidieni cu tinctur` de nuci verzi pân` la dispari]ie.

Tumori cerebrale
Tratament cu spânz: Se fierb 2 litri de ap` timp de 1/2 or`. Din apa fiart` se m`soar` 1/4 litri \n care se pun 7 linguri]e cu vârf cu spânz pisat [i se mai fierb 5 minute. Se las` la r`cit, apoi se strecoar` prin tifon. Sticla se ]ine la frigider. |n prima zi se ia câte o linguri]` diminea]a, la prânz [i seara, dup` mese. A doua zi se iau câte 2 linguri]e diminea]a, la prânz [i seara, dup` mese; a treia zi se iau câte 3 linguri]e, etc. Doza zilnic` se m`re[te cu o linguri]` pe zi, pân` ce se ajunge la 20 linguri]e diminea]a , 20 la prânz [i 20 seara. Se face o pauz` de 10 zile, dup` care se repet` trata96

mentul. Dac` nu ajunge cantitatea preparat` in]ial, se mai face o por]ie.

Tumor` hepatic`
|ntr-o sticl` de 1,5 litri de culoare \nchis` se pun la macerat: 350 gr r`d`cin` de leu[tean dat` prin r`z`toare mare, 350 gr miere de albine curat`, 350 ml vin de ]ar` curat- timp de o s`pt`mân`. Sticla va sta la \ntuneric, agitându-se de câteva ori pe zi. Se ia câte o lingur` de 3 ori/zi, cu 1/2 or` \naintea meselor principale cu tot cu leu[tean. |ntre timp se preg`te[te o alt` por]ie din amestecul de mai sus. Cura se \ntrerupe dup` vindecare. Concomitent, se urm`re[te ecografic evolu]ia bolii. Tratamentul trebuie completat cu ceai de t`t`neasc` 1 litru/zi, iar pe regiunea ficatului se vor aplica comprese c`ldu]e cu terciul r`mas de la fiertura plantei care se aplic` seara la culcare timp de 3 ore.

ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

97

APARATUL CIRCULATOR - Vase de sânge, sânge, inima, boli de circula]ie Arterit` obliterant`
Se prepar` tinctura de spânz. Se introduce \ntr-o sticl` de culoare albastr`, r`d`cin` de spânz ras` peste care se toarn` alcool de 60° [i se las` la macerat 30 zile. La o parte de spânz se adaug` 6 p`r]i alcool. Se folose[te extern \n comprese sau \n masaje u[oare. Dup` folosire sp`la]i-v` bine mâinile, tinctura este foarte toxic`.

Boli de inim`, deregl`ri de circula]ie a sângelui
Se prepar` vinul de ciubo]ica cucului. Se umple o sticl` de 2 litri cu flori de ciubo]ica cucului [i se toarn` deasupra vin alb, de ]ar`. Se las` la macerat 14 zile la soare sau lâng` calorifer. Se ia câte o lingur` de vin de 3 ori/zi cu 1/2 or` \nainte de mesele principale.

Fragilitate vascular`
Se consum` câte o farfurioar`/zi de boabe de secar` pisate [i fierte timp de 10 zile la rând.

Insuficien]` cardiac`
- Suc de dovleac din 1/2 fg. Se bea \n 2 reprize, diminea]a [i seara. - Decoct din r`d`cin` de osul iepurelui, 4 linguri la un litru de plant`, fiert 30 de minute la foc mic. Se beau 3-4 c`ni/zi. - Se beau sucuri de fructe, u[or \ndulcite; berea este interzis`. - Se consum` banane, prune [i caise uscate, smochine, curmale.

98

cre[te puterea de concentrare. se beau 2 c`ni/zi. Cura se ]ine 30 de zile [i se repet` la fiecare 2 luni. cu 30 minute \nainte de fiecare mas` (de 3 ori/zi) principal` câte 5 pic`turi din fiecare diluat \ntr-un pahar cu ap`.Se amestec` o lingur` de r`d`cin` ras` de hrean cu o lingur` de miere pân` când se ob]ine o past` omogen`. timp de 3 ani. o linguri]` la can` (200 ml ap` clo99 . Se iau de 3 ori/zi câte 25 de pic`turi diluat \n jum`tate de pahar cu ap`. Se consum`. . se toarn` peste ele 200 ml alcool de 87°. Se adaug` 150 ml suc de pelin [i se mai las` s` dea câteva clocote. rozmarin 20 g. se strecoar`. Acest amestec se \nghite \n \ntregime diminea]a \nainte de micul dejun. ame]eala [i senza]ia de vid \n cap. dup` ce au fost m`run]ite. Hipertensiune . Dispare oboseala. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Cardiopatie ischemic` .se bea infuzia de p`ducel. Dup` ce s-a r`cit se \mbutelieaz` \n sticle sterilizate. se pune fiecare tinctur` \n câte o sticl` care se \nchide ermetic. Se bea 150 ml de preparat diminea]a pe stomacul gol. Dup` 14 zile se strecoar` prin tifon. . Sticlele se \nchid ermetic. dispare palpita]iile. |n paralel se bea o infuzie de leu[tean ob]inut` din 2 linguri de frunze la o can` cu ap` clocotit`. rani]` 20 g. \nainte de micul dejun. Tratamentul dureaz` cel pu]in 3-4 luni. Se agit` zilnic.Se fac 4 tincturi din: talpa gâ[tei 20 g. Mult mai puternic` este tinctura din 20 gr frunze + 20 gr r`d`cini de leu[tean macerat 10 zile \n 100 ml alcool de 70°. Se infuzeaz` 15 minute. Fiecare din aceste plante se pune \n sticlu]e de 250 ml. vâsc 40 g. Se poate repeta o dat` la fiecare 2 luni. Tratamentul se aplic` de 4 ori/ani.Tulbur`ri de circula]ie Se amestec` 400 g miere cu 3 litri vin alb [i se las` s` fiarb` la foc mic 5 minute. p`ducel 40 g.timp de 30 de zile \n fiecare diminea]` se ia o lingur` de hrean ras cu o linguri]` de miere.

100 gr vâsc m`cinat (râ[nit). Se astup` bine recipientul [i se las` la macerat 7 zile.se beau: 3 c`ni/zi timp de 6 s`pt`mâni. Se strecoar` ambele preparate [i se amestec`. Se pun toate componentele la macerat \ntr-un borcan de 3-5 litri care se ]ine la soare sau la temperatura camerei timp de 14 zile. Dup` aceast` perioad` (\n care se amestec` zilnic cu o spatul` de lemn). Dup` o s`pt`mân` se strecoar` din nou. Se adaug` apoi 300 gr miere de salcâm [i se mai fierb 1-2 minute. Se p`streaz` la rece.se face un amestec \n p`r]i egale din : salvie. Se adaug` 150 ml miere. p`ducel. se stre100 . dup` care se r`ce[te [i se strecoar`. cardiopatie ischemic` 10 r`d`cini de p`trunjel cu frunze cu tot. 200 gr miere poliflor`. 200 gr usturoi pisat. Se consum` câte o lingur` de 3 ori/zi cu o jum`tate de or` \nainte de mesele principale.macerat la rece. 200 ml suc de ceap`. cimbri[or . o can`/zi \n urm`toarele 2 s`pt`mâni . Normalizarea sistemului circulator . agitându-se de câteva ori/zi.10 minute-o can`/zi Cur`]area venelor [i arterelor de depuneri |ntr-un litru de vin alb natural se pun la macerat 4-5 cepe ro[ii (aprox 500 gr) tocate m`runt . „Vin“ pentru boli de circula]ie.se administreaz` diminea]a [i seara \nainte [i dup` mas`. 2 c`ni/zi timp de 3 s`pt`mâni. date prin ma[ina de tocat se fierb \ntr-un litru de vin alb de ]ar` timp de 15 minute. Separat se firb la foc mic \ntr-un litru de vin alb 250 gr r`d`cin` de p`trunjel [i 2 leg`turi de frunze de p`trunjel pân` lichidul scade la 500 gr. \nainte de mese minim 100 de zile. inim`. Se iau 3 linguri zilnic.cotit`) . 2 linguri]e la can` timp de 10 ore . „Vin“ pentru circula]ie Se preapar` din: 2 litri de vin alb. Se p`streaz` la rece.

se prepar` din 20 gr plant` la 100 ml de alcool de 70°. Se consum` câte 50 ml de dou` ori/zi cu 1/2 or` \nainte de micul dejun [i cin`. alcool. o]et. tutun. dup` care se consum` câte 20-40 pic`turi o dat`. 100 gr praz tocat \ntr-un litru de vin alb natural. Se ia câte o linguri]` de 3 ori/zi \naintea meselor principale cu 1520 minute. 5 gr r`d`cin` de scaiete. Arterit` obliterant` Se pun la macerat timp de 14 zile \n 750 ml alcool de secar` (sau alcool de 38-40°) urm`toarele: 10 gr aloe frunze zdrobite. Hipertensiune . hipertensiune [i pietre la vezica urinar` Se macereaz` 10 zile. de 3 ori/zi. cafea. pâine alb`. Se ]ine regim f`r` carne de porc. 1 linguri]` de rozmarin la o can` (250 ml ap`) Se las` de seara pân` diminea]a la temperatura camerei. 101 . 10 gr boabe de ienup`r pisate. 10 gr troscat. 10 gr foi de dafin. Vin pentru ateroscleroz`. 10 gr flori de salcâm. 2 gr [ofran.se prepar` un macerat la rece din: 3 linguri]e de vâsc uscat. 10 gr angelic`. se pune \n sticla \nchis` la culoare [i se p`streaz` la frigider. Se beau 2 c`ni/zi diminea]a [i seara timp de 1 lun`.tinctur` de talpa-gâ[tei. 10 gr gen]ian`. zah`r.coar`. 5 gr fenicul. gr`simi. 10 gr frunze de frasin. Se las` la macerat 8 zile. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ateroscleroz` Se ia zilnic 1 lingur` ulei de nuc` (se procur` de la plafar). Sticla se pune aproape de o surs` de c`ldur` [i se agit` zilnic. . 5 gr r`[in` de brad. Dup` 14 zile se strecoar` [i se pune \n sticlu]e mici de culoare \nchis`.

se pun \ntr-o cea[c` [i se toarn` peste ei o lingur` de ulei de m`sline presat la rece. Se pun toate \ntr-un termos. Se ia pe parcursul zilei câte o lingur` din 30 \n 30 de minute pân` la terminarea lichidului. cel pu]in 3 s`pt`mâni. siminoc. Cur`]area vaselor sanguine Se folose[te un amestec de plante: sun`toare. mu[e]el. .Una din mesele de peste zi s` fie numai o salat` de crudit`]i. apoi se strecoar`. Se adaug` pu]in p`trunjel verde [i o frunz` de dafin. Se consum` preparatul diminea]a pe stomacul gol cu o felie de pâine pr`jit`. O lingur` de plante se infuzeaz` 20 minute \n 0.Se iau câte 30 pic`turi de tinctur` de nuci verzi de 2 ori/zi \n câte un pahar cu ap` sau ceai. .Se beau ceaiuri de p`p`die. Arterit`. 2 linguri de r`d`cin` de valerian` m`run]it` [i 2 pahare de miere natural`. Cur`]area sângelui . Se p`streaz` 24 de ore \n termos. . 250 gr din cantitate se bea diminea]a pe stomacul gol (se poate ad`uga o linguri]` de miere)250 gr se bea seara la culcare.Se consum` leurd` \n fiecare zi \n salat` timp de 2-3 s`pt`mâni.Se face cura anual` cu urzici. Cur`]area vaselor (vene [i artere) Se amestec` urm`toarele: un pahar de semin]` de m`rar. 102 . muguri de mesteac`n.Se beau 50 ml \n fiecare diminea]` dup` micul dejun. diminea]a [i seara \nainte de mas`. Se las` la macerat amestecul pe timpul nop]ii. [i peste ele se toarn` pân` la 2 litri de ap` clocotit`. . timp de 3 luni. Preocedura se repet` 21 de zile.5 litri ap` clocotit`. boli de circula]ie Se cur`]` 4 c`]ei de usturoi.

Se filtreaz`. Se bea 100 ml \naintea meselor principale de 3 ori/zi. c`tin` alb`. Se beau 3 ceaiuri/zi din amestecul de plante: coada-[oricelului. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 103 . \n p`r]i egale. vâsc.Circula]ia sângelui Se prepar` vinul de salvie: 80 gr salvie + 1 litru vin alb sec (curat) se las` la macerat 8 zile. |n acest pahar (de 100 ml) se va amesteca zeama de la o l`mâie. Ceaiul se prepar` dintr-o linguri]` la 200 ml ap` clocotit` (infuzie 10 minute).

Se las` peste noapte. . câte 10 pic`turi \ntr-o can` de ceai. 104 .Se face cur` cu tinctur` de urzic` timp de 5-6 luni.se consum` zilnic 1 [i 1/2 litru de ceai de coada calului + urzic`. . Se strecoar` prin tifon [i se p`streaz` la rece. . .Se aplic` o past` ob]inut` din usturoi pisat amestecat cu ap`. Se aplic` cataplasme c`ldu]e. Se acoper` cu ceva gros [i se men]ine câteva ore dup` care se repet` procedura. Artroz`. iar a doua zi se adaug` \n infuzie 2 linguri]e de sare. Se strecoar` [i se adaug` o cantitate dubl` de osânz` de porc. Se pun la fiert „bain-marie“ 4 ore. spondiloz` . de 3 ori/zi. se stoarce [i se aplic` pe locul bolnav. dup` care se aplic` frunzele \n 3-4 straturi pe locul bolnav. .Se face o crem` pentru masat locurile dureroase. . Se \nmoaie o cârp` curat` de bumbac \n aceast` infuzie. Tratamentul se face pân` la dispari]ia bolii. Se pun la macerat frunze m`cinate de dafin \n ap` rece 24 de ore. \n fiecare can` de ceai se pune câte o lingur` de bitter suedez.Se amestec` 3 linguri de troscot cu 2 linguri de frunze de mesteac`n [i 2 linguri de fructe de m`ce[.APARATUL LOCOMOTOR -oase.Se iau paie de ov`z.Se aplic` pe locul bolnav cataplasme cu ceap` tocat` sau usturoi pisat.Se pun comprese cu frunze de varz` zdrobite. reumatismArtroz` . se toarn` o cantitate corespunz`toare de ap` [i se fierbe 30 minute la foc mic. de seara pân` diminea]a. . pe zona afectat`.Se toarn` ulei de masline peste frunze tinere de nuc [i se las` timp de 3-4 ore. Se pune amestecul \ntr-un termos [i se toarn` deasupra un pahar de ap` fiart`. . \n 2-3 straturi.se pun comprese cu bitter suedez.

la culcare. artroz` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 3 felii de m`r necur`]at de coaj` se fierb \ntr-un litru de ap` timp de 15 minute. Se bea foarte cald` mai multe seri la rând. Se strecoar` [i se bea cantitatea pe parcursul unei zile. 4 linguri de ulei de m`sline.Fric]ie local` cu unguent preparat din 100 gr m`ghiran uscat + 500 gr untur` topit` + 1/4 litru ulei de m`sline. fiert 3 minute). .Se aplic` local sticle cu ap` cald`. .Se fierb 10 minute: o ceap` mare t`iat` fin.Se beau 2-3 c`ni/zi de infuzie de soc (2 linguri]e la o can` de ap` clocotit`). Amestecul se \nc`lze[te \n „bain-marie“ timp de 3 ore. pern` electric` sau ventuze.Se fac frec]ii cu ulei de ienup`r.Se pun 8 linguri de piper negru m`cinat \ntr-un litru de rachiu tare [i se las` la macerat 5-7 zile.Se pun cataplasme cu hrean ras amestecat cu pu]in` ap` [i f`in` integral`. 105 . Dup` 2 ore.Lumbago . se bea un decoct de cru[in (o linguri]` la can`. Se poate relua de 3 ori \n cursul anului. . Lombosciatica . Tratamentul se face o dat` pe an timp de 7 zile. Gut`. . .Se fac b`i calde pentru jum`tatea inferioar` a corpului cu : infuzie de coac`ze (2 pumni). ace de pin (2 pumni) la 5 litri de ap` timp de 10 minute.Se consum` zilnic. Tratamentul se face 3 s`pt`mâni. . timp de 6 luni câte 5 linguri de grâu \ncol]it sub form` de terci + o linguri]` de miere + o jum`tate de linguri]` de drojdie de bere. reumatism. 150 ml ap` [i 40 gr untur` nes`rat`. Reumatism . .Se face frec]ii cu o jum`tate de ceap` pe locurile dureroase.

se adaug` 500 ml spirt sanitar. Tinctura se prepar` din 20 de linguri de semin]e de m`rar care se amestec` cu 1/2 litru alcool alimentar de 70° [i se las` la macerat 8 zile. amestecându-se \ncontinuu pân` se tope[te. bine m`run]it` se pun la macerat timp de 12 ore \n 30 ml spirt sanitar. agitând vasul din când \n când. agitând de câteva ori pe zi pân` se dizolv` complet. Se las` la macerat 2-3 zile. 10 g t`t`neas`. 106 . se p`streaz` la rece. . \nchise la culoare. Se filtreaz` [i se p`streaz` \n sticle de culoare \nchis`. \ntr-un pahar de sare grunjoas`. agitându-se din când \n când.Se ia câte o linguri]` de tinctur` de m`rar diluat` \ntr-o jum`tate de pahar cu ap` de 3-4 ori/zi minim 6 luni. 1/2 litru de coniac. Se pun apoi comprese cu aceast` solu]ie pe locurile dureroase.Se filtreaz` [i se maseaz` cu aceast` solu]ie zonele dureroase de 23 ori/zi. Se fac fric]ion`ri de-alungul coloanei vertebrale \n fiecare sear`. Borcanul se \nchide ermetic [i se las` la macerat 15 zile.Tinctur` din: 70 g m`rul lupului. . Osteoporoz` . 10 g jojoba. Se las` \n repaus 3 zile. Dup` filtrare. Cu acest preparat v` unge]i seara locurile dureroase. se pune \ntr-un vas pe foc [i se adaug` 50 g cear` de albine.Se amestec` 3 vârfuri de cu]it de piper negru. Se las` la macerat 5 zile. \ntr-un borcan \nchis ermetic.Alifia de sânziene: 20 g plant` uscat`. dup` care se filtreaz`. Ciocuri pe coloan` . dup` care se filtreaz`. Se adaug` 200 ml ulei de m`sline [i se ]ine \n „bain marie“ timp de 3 ore. ]inându-se de seara pân` diminea]a. Cu aceast` tinctur` se pun comprese pe zona afectat`. Dup` r`cire. Osteoporoz`. \ntr-un borcan. Peste aceste plante. reumatism Se prepar` o solu]ie din: 1/2 litri alcool medicinal + 50 aspirine pisate + 2 linguri de sare de l`mâie. Se p`streaz` \n sticlu]e mici. 10 g cimbru.

Se tamponeaz` \n fiecare sear` cu tinctur` de iod. Dureri ale coloanei vertebrale Se amestec` o can` de hrean ras [i o can` de m`lai [i se pun \ntr-o bucat` de material de bumbac. Se repet` cel pu]in 3 zile. minimum 6 luni. . Sp`latul pe picioare este interzis pân` la terminarea tratamentului.Se fac b`i calde la picioare cu un pumn de sare de Bazna la un lighean de ap`. Se las` o lun` pân` când o]etul \[i schimb` culoarea. Seara. . Diminea]a. se pune vat` \mbibat` \n acest o]et pe monturi. Se unge pielea cu osânz` de porc [i apoi se a[eaz` compresa Se ]ine 45 de minute. 500 ml o]et de mere (de preferin]` preparat \n cas`) [i câte 25 gr de coada calului [i 25 gr troscot. Leziuni ale coloanei vertebrale Pentru masarea zonelor dureroase se folose[te un ulei de m`sline presat la rece combinat cu pulbere de ardei iute. Dup` 12 ore se strecoar` acest preparat [i se bea pe parcursul unei zile. Se folose[te 10 zile/lun`.Într-un borc`nel se pun 10 lame de ras peste care se toarn` un pahar de o]et din vin. 107 . apoi se prinde cu un leucoplast [i se pune o [oset`. vata se arunc`. la temperatura camerei. Volumul monturilor se reduce [i deseori cedeaz` [i pintenii. Monturi ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Procedeul se poate repeta. \ndulcit u[or cu miere natural`. Se las` peste noapte s`-[i fac` efectul.Boala oaselor de sticl` (boala Lebstein) Se pun de seara la macerat \ntr-un litru de ap` (\ntr-un borcan).

Dureri de c`lcâie
Hrean ras foarte fin cu 2-3 pic`turi de gaz (de lamp`) se fixeaz` pe locul dureros cu un bandaj obi[nuit, apoi se aplic` o [oset`. Se aplic` de seara pân` diminea]a. Se repet` pân` când durerea dispare. Dac` apare o alergie pe piele, se face pauz` câteva zile, timp \n care se unge locul cu alifie de g`lbenele.

Cârcei
Se umple un s`cule] de pânz` cu pedicu]` uscat` de la plafar. Se pune pe picioare sau unde apare cârcelul. Se doarme cu el. Pedicu]a din s`cule] se \nlocuie[te cu alta dup` un an.

108

ORGANELE DE SIM} - gura, nasul, ochii, urechea, pieleaMiopia
Se prepar` o infuzie (10 min) dintr-o linguri]` de frunze de corn la o cea[c` (150 ml) ap` clocotit`. Se strecoar` lichidul, se r`ce[te [i se \nmoaie \n el un tifon sterilizat. F`r` a-l stoarce se pune pe ochi timp de 20-30 minute [i se clipe[te din pleoape din când \n când pentru ca lichidul s` p`trund` \n`untru. Compresa se aplic` alternativ 3 zile da [i 3 zile nu. Tratamentul se face 18 zile [i se poate relua dup` o lun`. |n aceast` perioad` nu sta]i \n camere cu lumini fluorescente [i nu v` uita]i la televizor. Dac` se observ` o \mbun`t`]ire a vederii nu mai purta]i ochelari.

Blefarit`
Se cl`te[te zilnic ochii cu suc proasp`t de morcovi.

Toate bolile de ochi
ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

- |n fiecare diminea]` se pun \n ochi câte 3 pic`turi de urin` proasp`t`, colectat` din jetul de mijloc. - |n fiecare sear` se pune \n ochi o pic`tur` miere diluat` sau fiziologic (1:1). - Se consum` alimente bogate \n vitamina A [i C. - Solu]ie 5-10% de propolis \n ap` cald` - se pun 3-5 pic`turi \n fiecare ochi . (Se piseaz` propolisul uscat, apoi se dizolv` \n ap` cald` [i se filtreaz`).

Oftalmie
Se fierb 100 gr frunze de vi]`-de-vie \n 300 ml ap`, timp de 15 minute. Dup` r`cire, se strecoar`. Se fac sp`l`turi, de 3 ori/zi \nmuind un tampon de vat` \n acest
109

preparat. Acest ceai nu trebuie p`strat mai mult de 24 de ore.

Boli de ochi
Este o re]et` practicat` de vechii fenicieni descoperit` pe t`bli]ele din manuscrisul de la Cairo. Se iau 200 gr ficat de vac` [i se fierb \n ap` câteva minute, apoi se pune un prosop peste cap [i se face baie de ochi cu aburii ficatului timp de 10 minute, dup` care se st` cu prosopul pe ochi pân` se r`ce[te. Se repet` procedeul 10-14 zile. Rezultatul este garantat \n: cataract`, miopie, prezbitism.

Cataract`
- Se pune câte o pic`tur` de suc de pin \n ochiul bolnav timp de 10-15 zile. - |n fiecare zi, timp de o lun` se m`nânc` 3 morcovi cruzi diminea]a pe stomacul gol. - Se bea zilnic 1 litru de suc proasp`t din morcovi, p`trunjel [i ]elin` diminea]a pe stomacul gol, de preferat \ntre orele 7.00-11.00. Se poate mânca dup` ora 12.00 - Se face un amestec din: 20 gr silur, 20 gr valerian`, 20 gr mu[e]el, 10 gr verbin` [i 30 gr flori de soc. Se op`resc 5 linguri din acest amestec \n 1/2 litru de vin alb. Aburul este l`sat s` ac]ioneze asupra ochilor \nchi[i.

Conjunctivit`
Timp de 2 s`pt`mâni se pun comprese calde cu ceai de alb`strele [i concomitent se aplic`, seara [i diminea]a, pe gene o pelicul` sub]ire de ulei de ricin.

Glaucom ocular
- o lingur` de fenicul [i o lingur` de p`trunjel se fierb \n 100 ml ap` pân` scade la jum`tate. Cu acest lichid se pun 3 comprese \ntr-o zi. - o lingur` de rostopasc` se fierbe \n 100 ml ap` pân` ce r`mâne cam o lingur` de lichid.
110

Laptele [i produsele lactate se exclud din alimenta]ia bolnavilor de sinuzit`. salvie \n p`r]i egale.bitter suedez combinat cu ulei cald de cimbru Se picur` 1-2 pic`turi de ulei cald de cimbru \n ureche.se consum` hrean ras cu suc de l`mâie câte o linguri]` de 2 ori/zi diminea]a [i seara. apoi dup` un minut bitter-ul suedez tot 1-2 pic`turi.inhala]ii cu mu[e]el . fiert 10 minute. Se prepar` un ceai din: cimbru. Rezultatul se va sim]i dup` primele 4-5 zile. De obicei. dup` care timp de 30 de minute nu se m`nânc` [i nu se bea nimic. Se beau 3 111 . Tratamentul se poate face pân` la 1 an. ienup`r.masaj zilnic a frun]ii. dup` 12 zile vindecarea este complet`. Se ]ine de seara pân` diminea]a. Sinuzit` . tâmplelor.Mai \ntâi se pune pe ochi compresa \nmuiat` \n decoctul de fenicul [i p`trunjel [i se las` 5 minute. t`t`neasc`. Se las`3 minute. apoi se pun câte 2 pic`turi din ceaiul de rostopasc` \n fiecare ochi. coada [oricelului.local se pun s`cule]e calde cu sare sau m`lai . Hipoacuzia Se introduce \n ureche un tampon de vat` sub]ire [i lung \mbibat \n ulei de ricin (tamponul trebuie s` ajung` cât mai aproape de timpan). nasului cu ulei de mu[tar . Otit` .propolis \n solu]ia alcoolic` de 30°. Afte ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se badijoneaz` gura de mai multe ori pe zi cu un decoct concentrat de afine: 10 gr la 1/2 litru ap`. mu[e]el. se \mbib` o me[` de tifon [i se pune seara \n ureche . muguri de pin. Se face infuzie dintr-o lingur` de amestec la 250 ml ap`.

Se pun 10 .c`ni/zi . amestecat cu 50 gr osânz` de porc. Pasta astfel preparat` se ]ine la \ntuneric. 112 . |n timpul tratamentului nu sp`la]i cu s`pun partea afectat` de psoriazis. p`tlagin`.Se fac b`i de cimbru. Tratamentul se face pân` la vindecarea total`. . . se strecoar` maceratul care apoi se dilueaz` cu ap` distilat` \n propor]ie de 1:3 (o parte macerat cu trei p`r]i ap`). Extern se pun cataplasme din cartofi cruzi da]i pe r`z`toarea mare. busuioc. Când este gata.Se consum` infuzie de t`t`neas` o can`/zi. se unge cu unguentul cu sulf. Psoriazis . Se mestec` zilnic o lingur` de c`p`ceal` de miere de albine.Se prepar` un unguent din untur` de porc netopit` (ap`sat` cu o lingur` pân` când devine ca o past`) [i tot atâta pucioas` (sulf). g`lbenele. .Se ung zonele afectate de 2-3 ori/zi cu urin` proasp`t` a persoanei bolnave timp de 10-15 zile.Alifie preparat` din: suc de rostopasc` 5 gr sau suc proasp`t de nalb` 5 gr. |n fiecare sear` se spal` locul bolnav cu acest ceai c`ldu]. . Totul se macereaz` 10 zile \ntr-un loc \ntunecos. Eliminarea polipilor Se prepar` un macerat de anason. . . 15 gr de anason se m`run]esc \ntr-o piuli]` de lemn. agitând periodic con]inutul. Dup` o pauz` de 10 zile se poate relua procedura. apoi dup` ce pielea se zvânt` pu]in. Se face apoi un ceai : 2 linguri de m`rul-lupului la o can` cu ap` se fierb 10 minute. Cu aceasta se vor unge de 2-3 ori/zi zonele afectate. .Se scoate din alimenta]ie obligatoriu cartoful. apoi se strecoar`.Se unge cu ulei de semin]e de in zona afectatã. de 3 ori/zi pân` la dispari]ia polipilor.15 pic`turi. pelin.ceaiul va fi c`ldu] [i \ndulcit cu miere. Se ia câte o lingur` din 3 \n 3 ore. soc. se pun \ntr-o sticl` [i se toarn` deasupra 100 ml spirt medicinal.Se consum` infuzie de rotopasc` o linguri]` la 250 ml ap` clocotit`.

20 gr flori de lumân`ric`. se iau 2 linguri]e. pân` \n a [aptea zi când se iau 7 linguri]e [i se men]ine aceast` doz` pân` \n a 30-a zi. 20 gr flori de arnic`. 20 gr r`d`cin` de scai. g`lbenele.Pl`gile se spal` de 2-3 ori/zi cu infuzie de g`lbenele [i se ung cu o alifie preparat` din: câ]iva c`]ei de usturoi proaspe]i. mesteac`n. . . Se face infuzie dintr-o linguri]` la o can` (250 ml) ap`. Se strecoar`.. 20 gr flori de ventrilic`. Prepararea tincturii: se stoarce un suc din fructele de soc neajunse complet la maturitate (au culoare ro[ie spre violet). Ceai pentru tratamentul extern al psoriazisului Se face un amestec din : 40 gr coaj` de salcie. cicoare. Acest tratament stopeaz` evolu]ia bolii [i pl`gile \ncep s` se restrâng`..urzic`. 10 minute. Se pune o lingur` de amestec \n 300 ml ap` clocotit`. . 40 gr scoar]` de stejar.Se face cura intern` cu ulei de semin]e de in timp de 21 de zile câte 7 linguri/zi.. coada calului..Baie general` cu sare grunjoas` \n fiecare sear`. urzic`. 20 gr flori de g`lbenele. |n prima zi se ia o linguri]` diluat` \n jum`tate de pahar cu ap` diminea]a pe stomacul gol. psoriazis. acnee Timp de 30 de zile se ia tinctur` din boabe de soc. Sucul se combin` \n propor]ie de 1:1 cu alcool alimentar de 90°. Se las` 15 minute la infuzat.. Se bea 1 ºi 1/2 ceai/zi. 20 gr semin]e de in. coada racului.. |n a doua zi . trei fra]i p`ta]i. apoi doza de \ntre]inere: 2 linguri/zi. Preparatul are ac]iune de dezintoxicare extrem de puternic`. Boli de piele grave. amesteca]i cu pu]in ulei de susan pân` se ob]ine o past` omogen`. se \nmoaie buc`]i de tifon \n infuzia 113 .. apoi se pune \n sticle mici \nchise la culoare. 20 gr fructe de ienup`r. cur`]a]i de coaj` [i zdrobi]i. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ceai pentru psoriazis Se face un amestec \n p`r]i egale din : cimbri[or.. favorizând vindecarea acestor boli.

Lupus eritomatos [i tuberculos Este o boal` autoimun`. se fierbe un amestec 30 minute \ntr-un litru [i jum`tate de ap` din : rostopasc` 3 gr. plop negru 21 gr. . plop negru 40 gr. \naintea meselor cu 30 de minute. m`rul-lupului 3 gr.c`ldu]`. Se strecoar` [i se p`streaz` la rece.Se face o past` din scor]i[oar` [i suc de l`mâie [i se spal` zilnic pe locul afectat. Acnee juvenil` Se consum` 1 litru ceai de urzic`/zi. g`lbenele 10 gr. Se cl`te[te apoi fa]a cu ap` c`ldu]`. m`rul-lupului 1 gr. . 114 . Compresele se schimb` o dat` la 30 minute. de piele. Se aplic` pe zona afectat`. se storc [i se aplic` pe zonele afectate.Comprese locale cu ap` de mare (ap` \n care s-a dizolvat sare de mare) sau cataplasme reci cu suc de cartofi. Cu el se fac sp`l`turi locale [i se pun comprese de 3 ori/zi. de 3 ori/zi. Se beau câte 50 ml de ceai. Diminea]a [i seara se aplic` pe fa]a umezit` o]et de hrean [i se las` s`-[i fac` efectul 10 minute. Pentru consumul intern. Se beau 3 c`ni de infuzie de trei fra]i-p`ta]i (o linguri]` de plant` la o can` de ap` clocotit` infuzat 10 minute).Se face o past` din frunze proaspete de busuioc [i pu]in ulei de m`sline presat la rece. g`lbenele 70 gr. Prepararea o]etului de hrean: se introduce hrean ras \ntr-o sticl` [i se toarn` peste el o]et de fructe. Se las` 10 zile la temperatura camerei. Se fierbe \n 3 litri de ap` timp de 30 de minute urm`torul amestec: rostopasc` 5 gr. Eczeme .

ment`. Ea se prepar` prin macerare timp de 10 zile a frunzelor [i r`d`cinii rase de ]elin` \n palinc`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Co[uri [i acnee Se pune past` de ment` (ob]inut` din frunze proaspete) pe zonele afectate [i se las` peste noapte. Acnee Se spal` tenul cu un decoct 10 minute. coada-calului. Herpes. Vitiligo Suc de ]elin`. pelin. herpes [i arsuri Se folose[te „ulei de g`lbenu[ de ou“. g`lbenele la care se adaug` 6 linguri de o]et de mere dup` r`cire. din 2 linguri]e la 300 ml ap` din amestecul de plante: þintaur`. Se iau g`lbenu[urile de la câteva ou` fierte tari. Dup` zvântare se tamponeaz` u[or pielea cu tinctur` de propolis 15 %. Acestea sunt folosite ca „ulei“ pentru ungerea locurilor afectate. Se aplic` seara la culcare. cu 1/2 or` \nainte de mas`. Cu tinctura de ]elin` se ung zonele depigmentate. se beau câte 100 gr la prânz [i câte 100 gr seara. se \n]eap` cu o sârmuli]` [i se ]in deasupra unei fl`c`ri de lumânare. bube dulci Se ung locurile afectate cu muguri de plop fier]i \n untur` (osânz`)[i cear` de albine. La suprafa]a g`lbenu[urilor apar ni[te pic`turi. ieder`. Se unge cu albu[ de ou b`tut spum` locul afectat de 5-7 ori/zi [i herpesul dispare. 115 . se maseaz` pielea obrazului cu o crem` pe baz` de propolis. Seara.Eczeme.

Inflama]ii ale pielii Se fierb pu]in \n ulei l`ptuci proaspete. Plantele se fierb \n osânz` de porc 15 minute. 50 ml ulei de m`sline. Compozi]ia se strecoar`. Se aplic` sub form` de masc` pe fa]` timp de 30 de minute. 25 gr r`[in` de brad [i 250 gr unt. Se folose[te de 3 ori/zi punându-se un strat sub]ire pe locurile afectate de boal`. Pistrui . iar a doua zi se \nc`lze[te \n „bainmarie“ [i se strecoar` [i se p`streaz` la rece. Crema se p`streaz` la rece \n recipiente de sticl`. arsuri. apoi se amestec` cu o spatul` de lemn pân` la r`cire. Se pun cataplasme pe piele de 2-3 ori/zi câte 20 minute. Pecingine Se unge zona afectat` cu suc proasp`t de nuc` verde. p`tlagin` 50 gr. bine m`run]ite. 116 . uleiul se adaug` la final. pelin 25 gr. R`ni. Intern se iau 20 pic`turi de tinctur` de propolis diluat` de 3 ori/zi \nainte de mas`. Se las` s` stea o zi preparatul. pân` se \nmoaie. acnee Se prepar` o alifie din : g`lbenele 50 gr.Bube dulci Morcov copt [i sf`râmat se aplic` pe bube. Zona Zoster Se topesc \ntr-un vas 100 gr cear` curat` de albine.Se tamponeaz` pistruii cu suc de p`trunjel . r`d`cin` de t`t`neas` 25 gr.|n 2-3 linguri de ulei de m`sline se fierb câteva frunze de spanac. Se ung zonele afectate.

35 gr miere [i un albu[ b`tut spum`. Pielea se catifeleaz` [i ridurile dispar. .d. . Pasta se \ntinde pe obraz [i frunte. apoi alte 2 s`pt`mâni [. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Prevenirea ridurilor Se amestec` foarte bine : 90 gr f`in` de orz. apoi se spal` fa]a.Pentru irita]ii ale tenului \nso]ite de mânc`rimi. Se spal` cu ap` c`ldu]`. pauz` 10 zile. Se aplic` pe fa]` [i se las` 10-15 minute. se spal` cu lichid locurile afectate. 117 . . se acoper` vasul pentru 2 ore la temperatura camerei. Lichidul ob]inut se bea \n cursul zilei \n câteva doze.Tenul iritat se spal` cu ap` de ploaie \n care a stat un pumn de t`râ]e de grâu câteva ore.a. Ihtioz` (nehidratarea pilelii) Se ung regiunile afectate de 3-4 ori/zi cu ulei de c`tin` alb`. dermatite Dou` linguri de ]elin` ras` se pun \n 200 ml ap` rece. Se \ndep`rteaz` cu ap` cald`.Se rade o sfecl` ro[ie [i se amestec` cu iaurt. Alergii \nso]ite de mânc`rimi ale pielii.R`ni cu puroi Se spal` locul afectat cu decoct concentrat de pelin. iar cojile se a[eaz` pe nas.Se cur`]` câ]iva cartofi [i se rad pe r`z`toare unic`. Dup` r`cire. Se pune o masc` pe fa]` [i se las` s` se usuce. |ntre]inerea tenului . . Se fierbe o leg`tur` de m`rar verde \ntr-un litru de ap`. Se las` s` ac]ioneze o or`.Se ia câte o linguri]` de drojdie de bere uscat` de 3 ori/zi câte 2 s`pt`mâni.m.

Se prepar` din 15 gr pulbere de r`d`cin` la 300 ml ap` clocotit` timp de 30 minute. Celulit` Se pun la macerat \ntr-un vas: 30 gr boabe de ienup`r.Se aplic` pe pielea de 2-3 ori/zi Propolis-spray 10%. dup` care se unge cu crem` de propolis. Se filtreaz` printr-un tifon curat [i se pune preparatul \n sticlu]e \nchise la culoare. . 118 . Cr`p`turi sângerânde [i dureroase ale c`lcâielor O cutie de alifie de g`lbenele se amestec` toat` cu ceap` dat` pe r`z`toarea mic`. Urticarie . coapsele [i picioarele timp de 10-15 minute cu aceast` solu]ie.Se bea infuzie din r`d`cin` de brusture. 20 gr cre]u[c`. Se agit` maceratul zilnic cu o lingur` de lemn. 20 gr trefra]i-p`ta]i. dup` du[. apoi v` culca]i cu [osete. 10 gr flori de soc \n 750 ml spirt sanitar. 5 gr la 200 ml ap` clocotit`. .Infuzie de coac`z-negru. Se umezesc palmele [i se fric]ioneaz` abdomenul. Se ung zonele afectate. |n fiecare sear`.R`ni Se prepar` o crem` astfel: se amestec` r`[in` de pin [i untur` \n p`r]i egale [i se fierb \n „bain marie“. Se acoper` vasul [i se las` timp de 2 s`pt`mâni \ntr-un loc \ntunecos [i rece.Se pun local cataplasme cu infuzie din mu[e]el. 10 minute. Se repet` zilnic 4-5 s`pt`mâni. Se ]ine la frigider [i v` unge]i \n fiecare sear` t`lpile [i c`lcâiele. se agit` recipientul. 10 gr frunze de salvie. tre-fra]i-p`ta]i [i p`p`die. sau cât este necesar. . Se bea o can` /zi. Se beau 2-3 c`ni/zi.

Se bag` degetele \ntr-un vas cu o]et diluat 1:1 cu ap`.Se pune frunz` de aloe t`iat` [i se leag` degetul. Diminea]a se râcâie partea moart` a unghiei.O ceap` t`iat` \n douã se coace pe o tabl` la flac`ra de aragaz.Seara la culcare se pune o vat` cu o]et pe unghiile bolnave \nf`[urândule \n plastic. Se aplic` pe b`t`tur`. Zah`rul absoarbe secre]iile [i distruge mediul prielnic \nmul]irii microbilor. .B`t`turi . apoi se \nvele[te cu o folie de plastic. Se agit` \nainte de \ntrebuin]are. . dup` care se aplic` un pansament cu propolis topit la foc. un vârf de cu]it de borax. Se repet` pân` la vindecare. se fixeaz` cu un pansament [i se ]in e timp de 12 ore. .Se unge b`t`tura cu ulei de ricin. o linguri]` amoniac. 1 linguri]` miere. o jum`tate de pahar de ap`.Se \mbib` \n tinctur` de propolis o compres` [i se pune pe locul bolnav. Micoz` la unghii . apoi se strope[te cu o]et (preferabil de mere). Panari]iu . prânz [i seara câte 1/2 or`. .Se pune seara pe b`t`tur` un pansament cu coaj` de l`mâie pe care a r`mas [i pu]in miez. . diminea]a. . 119 .Se pune zah`r pudr` pe locul cu puroi. |ngrijirea mâinilor ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se amestec` bine: 3 linguri glicerin`.Se face o cafea tare [i se \nmoaie degetele bolnave \n mod repetat de 5-10 ori/zi câte 10 minute. |ntr-o lun` cresc unghii s`n`toase.

Se maseaz` cu coaj` verde de nuc`.Se maseaz` cu sare de buc`t`rie. Ciuperca se va sufoca [i pilea se va vindeca frumos. . fiecare repriz` dintr-un amestec de : 5 ml tinctur` de propolis cu 5 ml infuzie de g`lbenele. Arsuri [i deger`turi Se ung zonele afectate cu ulei de c`tin` (se procur` de la Plafar).Se freac` zilnic pielea capului cu acest amestec. .Se preg`te[te un decoct din 30 gr r`d`cini m`run]ite de brusture la 1 litru de ap`.Se aplic` pe pielea capului un amestec dintr-o lingur` de alcool de 40° [i un g`lbenu[ de ou crud. . .Se amestec` pulbere râ[nit` din coada-[oricelului sau pulbere râ[nit` din tulpina de in cu ulei de m`sline. Re]ete \mpotriva c`derii p`rului . Este de preferat s` se stea cu ea toat` noaptea. Se fierbe pân` scade la jum`tate [i se freac` zilnic pielea capului. .Ciuperc` pe t`lpi Timp de 10 zile se pune pe suprafa]` afectat` pu]in` vat` \nmuiat` \n albu[ de ou. Negi pe limb` [i amigdale Gargar` [i sp`l`turi bucale de 3 ori/zi timp de 15-20 minute.Se tamponeaz` cu tinctur` de rostopasc`. Negi plantari . De 2 ori/zi timp de 45 de minute se ]ine \n gur` ulei de ricin. Tratamentul dureaz` 21 de zile. Se continu` tratamentul pân` la dispari]ia total` a forma]iunii.Se ung cu ulei de ricin. .Se prepar` o tinctur` de ardei iute (20 gr de pulbere de ardei iute 120 . Dup` 40 de minute se cl`te[te p`rul cu ap` cald`. .

Se vor lua de 3 ori/zi câte 40 de pic`turi (o linguri]`) de tinctur` de propolis.Se fric]ioneaz` gingia cu o buc`]ic` de sl`nin` de porc timp de 15-20 minute. apoi se \nghit. . Se ]i \n gur` 5-10 minute. . . Se spal` apoi p`rul cu ap` cald`. Se infuzeaz` 10 minute o linguri]` din amestecul de plante la 200 ml ap`. . Dup` r`cire se face gargar` [i se ]ine \n gur` cât se poate de mult. Se folosesc 2 linguri]e de amestec la 200 ml ap` [i se fierb 30 de minute la foc mic.Se amestec` o ceap` ras` pe r`z`toarea mic` cu o lingur` de ulei de ricin [i 10 ml vitamina A. Dureri de din]i . Se maseaz` pielea capului zilnic timp de o s`pt`mân`.Se face un amestec de plante \n p`r]i egale din: mu[e]el. care se vor \nghi]i ulterior pân` la vindecare. mu[e]el. .Se vor amesteca zilnic 4-5 gr de propolis. 121 .Se mestec` zilnic r`d`cin` de hrean. Sânger`ri ale gingiilor Se face o infuzie concentrat` dintr-o linguri]` de scor]i[oar` la o can` de ap` clocotit`. 2 linguri o]et \n 500 ml ap` care se fierb 30 de minute. Se fac frec]ii cu ea de 2-3 ori/s`pt`mân` masând r`d`cina p`rului. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Paradontoz` .Se face un amestec din 100 gr urzic`. turi]` mare.Se face un amestec de ceaiuri din: t`t`neas`. Zilnic se pun comprese timp de 5 ore. . timp de 15 minute. Se strecoar` [i se pune o lingur` de tinctur` de nuci verzi. dup` care se arunc`. Se cl`te[te gura prelung [i se arunc`. salvie. Se fac cl`tiri ale gurii de 2-3 ori/zi. .\n 100 ml alcool 40° timp de o s`pt`mân`). coada-calului.Se sug 4-6 tablete/zi de PROPOSEPT (preparat apicol). coada[oricelului [i pelin \n p`r]i egale.

se spal`.Durere de m`sea Se piseaz` o cui[oar` [i se pune la m`sea. Cu aceast` tinctur` se tamponeaz` locul afectat (semnul) de mai multe ori/zi. Aluni]e. Efectul anesteziant este aproape instantaneu. deregl`ri de pigment. keratoz` senil` (pete de b`trâne]e). se taie m`runt [i se umplu cu ele o sticl` pân` la gât. Se completeaz` cu rachiu de secar` de 38°-40° [i se las` la macerat 10 zile lasoare sau lâng` calorifer. 122 . negi [i hemangioame Frunze de cedru sau chiparos. semne din na[tere.

123 . Anemie Se prepar` un lapte tonifiant: |ntr-un vas de sticl` se pun urm`toare alimente: 1/2 litru lapte dulce. Apoi se mic[oreaz` doza descrescând \n fiecare zi cu o pic`tur` pân` se ajunge la 0 pic`turi. o lingur` de miere de albine. apoi se amestec` bine. Se bea o can` \ntre mese [i una sera la culcare. Se las` s` stea 10 minute.GLANDELE ENDOCRINE . Cantitatea ajunge pentru 2 zile. Se mai adaug` 1/2 litru lapte prosp`t. Timp de 3 s`pt`mâni se bea \n fiecare diminea]` sucul ob]inut prin mixare de la 3 c`]ei de usturoi pe stomacul gol.5 litri cu usturoi pisat peste care se adaug` alcool. Tonic pentru sistemul imunitar 1. Tratamentul se face de 2 ori/an. Doza: o doz` /zi. Se p`streaz` preparatul douã s`pt`mâni la c`ldur`. Tratamentul se face câte 10 zile cu 10 zile pauz`. deasupra. \nainte de mas` \ncepând cu 2 pic`turi [i ad`ugând \n fiecare zi câte o pic`tur` pân` se ajunge la 25 de pic`turi. Se m`nânc` diminea]a [i sera \nainte de mese 4 zile/lun`.metabolism. Nu se m`nânc` nimic pân` la prânz. pancreas Fortificarea sistemului imunitar Se pune \ntr-o cea[c` drojdie de bere alimentar` cât o nuc` [i o cantitate egal` de miere. Se face cura o dat` pe an. Drojdia folosit` trebuie s` fie proasp`t`. Tonic general ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se umple o sticl` de 0. dup` care se strecoar`. de preferat iarna. Se amestec` pân` se dizolv` mierea complet. o cea[c` de lapte praf degresat. 4 linguri drojdie de bere.

100 gr sâmburi de nuc` m`run]i]i [i 3 linguri de polen. Se adaug` apoi 1 kg de nuc` m`cinat`. Caren]e vitaminice. Se ia câte o linguri]` de 3 ori/zi dup` fiecare mas`. Tonic pentru sistemul imunitar [i pentru \nt`rirea memoriei Se pun \ntr-un borcan de 800 gr : 1/2 kg miere. se va turna \n borcan 1 kg miere poliflor` amestecându-se zilnic de 2-3 ori cu o spatul` de lemn. Se mai ]in \nc` 5 zile amestecându-l o dat` pe zi. boli grave Sucul din 2 kg de l`mâi se amestec` cu pulberea ob]inut` din râ[nirea a 10 coji de ou` de ]ar`. t`ind \n acest fel pofta de 124 . Se bea \n fiecare diminea]` pe stomacul gol timp de 10 zile. anemie. Se las` la macerat o s`pt`mân`. Se p`streaz` \ntr-un borcan la loc \ntunecos timp de 10 zile. Se administreaz` : .la copii : o linguri]` de 3 ori/zi . Apoi. Cei gra[i vor lua chiar \nainte de mas`.la adul]i : o lingur` de 3 ori/zi Cei slabi vor lua la 30 de minute dup` mas`. Produsul se va consuma \n 30 de zile. Separat se sparg 10 ou`.2. amestecându-l o dat` pe zi cu o spatul` de lemn. se strecoar` prin tifon. Se prepar` un macerat din usturoi astfel: se cur`]` 2 c`]ei mari de usturoi. Se las` borcanul la \ntuneric 7 zile. se bat bine [i se toarn` peste sucul proasp`t strecurat. 100 ml alcool de 40°. b`trâne]e. se piseaz` bine [i se pun \n 250 ml vin alb. Spuma care se formeaz` se arunc` timp de 3 zile. Dup` aceast` perioad`. Se va pune amestecul \n borcane mici care se \nchid ermetic [i se p`streaz` la frigider. Ce nu s-a consumat se va arunca. rahitism. convalescen]`. Se ia \n fiecare diminea]` timp de o s`pt`mân` câte o linguri]` de macerat pe stomacul gol. Tonic general [i \mbun`t`]irea circula]iei sangvine Se face un suc (mixat) din 2 morcovi mari. 2 gr`un]i de usturoi [i o r`d`cin` de p`trunjel.

dup` care se face pauz` 10 zile [i se poate relua. este foarte bun [i \n tratarea ulcerului gastric. o zi unul. se consum` sucurile urm`toare alternativ. 3 linguri fum`ri]` [i 3 linguri de eucalipt. Diabet . 2 linguri teci de fasole. colesterolul ajunge la limita normal`. pe stomacul gol. deci. O linguri]` de amestec se op`re[te \n 200 ml ap` [i se infuzeaz` 3 minute. 3 linguri frunze de mesteac`n. Sc`derea colesterolului De 3 ori/zi se \nghite câte o linguri]` de boabe de mu[tar cu 30 minute \nainte de mas`. O cur` dureaz` 3 s`pt`mâni. Con]inutul se \nc`lze[te diminea]a \n „bain-marie“. Se bea cantitatea pe parcursul unei zile. p`trunjel. timp de 10 zile sucul de la 3 cartofi cruzi. Se face o pauz` de 20 de zile. Se bea diminea]a pe stomacul gol.Decoct 5 minute la 200 ml ap` din: 3 linguri sclipe]i. fasole verde-sub form` de supe sau piureuri.Se bea zilnic. Principalul element chimic al pancreasului este potasiul. apoi tratamentul se reia. Acest tratament cu semin]e de mu[tar. se strecoar` [i se bea câte o \nghi]itur` \nainte [i dup` mese. iar dup` 3 luni se normalizeaz` lipidele. . dovleac. |n zilele de pauz`.mâncare. Dup` 3 s`pt`mâni.750 ml suc de morcov + m`r . 125 . . o zi altul: . se recomand` consumul de legume bogate \n potasiu: ]elin`.750 ml suc de morcov + varz` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Pancreatit` Se pune o linguri]` de r`d`cin` de obligean` sf`râmat` \n 1/4 litru de ap` rece [i se las` de seara pân` diminea]a.Infuzie din urm`torul amestec: 4 linguri coac`ze negre. Singurii care nu au voie s` consume produsul sunt bolnavii de diabet.

cel pu]in 3 luni. .Obezitate Se amestec` \ntr-un vas de por]elan 440 gr miere lichid` cu 500 ml o]et de mere [i 9 c`]ei de usturoi cur`]a]i [i pisa]i. pe stomacul gol.Se pun frunze de varz` zdrobite pe gât [i se ]in toat` noaptea. diminea]a pe stomacul gol. Hipocalcemie .Se pun cataplasme groase de argil` pe gât [i se ]in toat` noaptea.Se beau 2 c`ni (500 ml) suc de varz` diminea]a. Acest tratament dureaz` minimum 6 luni. \n decurs de 2 ore. o leg`tur` de p`trunjel la care se adaug` dou` linguri de orez fiert. pu]in m`r. .Se consum` zilnic 1 litru de suc din: 750 ml.Se beau ceaiuri simple sau combinate \n p`r]i egale din: c`tin`. . coada-calului.Se consum` zilnic o salat` de crudit`]i din: r`d`cin` de ]elin`. Dup` terminarea de ingerat a sucului. suc de glucoz` + 250 ml suc de morcov. Se las` totul la macerat 5 zile. timp \n care nu se consum` pâine. m`ce[e. Preparatul se agit` zilnic [i vasul se ]ine acoperit. . 126 . . Salata nu se consum` cu pâine. zmerur`. Gu[` .Se bea un litru de ceai de sânziene/zi. . pentru ca el s` se asimileze bine. Se ia câte o lingur` de preparat diminea]a [i una seara \nainte de mas`. \ntr-un interval de 2 ore. . timp de o or` nu se consum` nimic.Se face cur` cu argil` timp de 3 luni. pu]in` zeam` de l`mâie.Se face o cur` cu grâu \ncol]it 4-5 linguri/zi. morcov.

Se freac` pân` se ob]ine un piure. Se face o cur` de 20 de zile. Se strecoar` [i se adug` 500 gr miere amestecându-se pân` la omogenizare. dup` mesele principale. \ntr-un vas emailat bine acoperit.cu cavern` 12 ou` cu coaj` cu tot se ]in timp de 12 ore \n suc natural de l`mâie (trebuie s` le acopere). câte o linguri]` din timp \n timp. se amestec` cu 1 kg de hrean cur`]at de coaj` [i dat pe r`z`toare. astm. apoi se bat bine. Se beau câte 100 ml de 3 ori/zi cu 1/2 or` \nainte de mas`. o linguri]` la can`.Tinctur` de propolis: câte 40 pic`turi de 3 ori/zi \ntr-un pahar cu lapte cald cu o or` \naintea meselor.Cura cu usturoi: 80 c`]ei de usturoi pisa]i se pun \n 200 ml ap` clocotit`. Dup` o pauz` de 10 zile se poate relua. . 1 litru de ]uic` natural` tare (palinc` de prune). Toat` cantitatea se bea pe parcursul unei zile. din care se ia câte o linguri]` diminea]a [i una seara \nainte de mas`.Se beau 3 c`ni/zi de infuzie de busuioc.APARATUL RESPIRATOR T. se scurge apa [i se acoper` arpagicul cu 1/2 litru ulei de m`sline.B.Vin de t`t`neas`: 5 r`d`cini de t`t`neas` proasp`t` sp`late [i t`iate fin se vor l`sa 5 s`pt`mâni \ntr-un litru de vin alb natural. .Se bea o can` de ceai de podbal/zi . 127 . Se las` la r`cit cu capac. 1 kg miere. tuse. .40 c`p`]âni de arpagic se op`resc cu ap` fiart` (ap` cât s` le acopere). .infuzie o linguri]` la can`. Se fierb 5 gr propolis \n 200 ml ap` la foc mic pân` ce scade la jum`tate. Dup` 1 minut se ia de pe foc. traheobron[ite. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Inflama]ii ale c`ilor respiratorii Se prepar` un sirop de propolis pentru: bron[ite. dup` care se ia zilnic câte un p`h`rel (100 ml). . se las` acoperit s` se r`ceasc`.C. . Amestecul se ]ine la macerat timp de 9 zile. Supura]ie cronic` pulmonar` .

drojdie cât o nuc` [i 3 litri ap`. Dup` ce lichidul se termin` tratamentul se poate repeta la un interval de 3 s`pt`mâni.Se iau 4-6 linguri /zi. se a[eaz` pe fundul borcanului. Silicoz` Se preapar` infuzie de podbal 2 linguri]e la 250 ml ap`. se amestec` pân` se tope[te zah`rul [i se a[eaz` aproape de o surs` de c`ldur`. Bron[it`. |n timpul tratamentului se recomand` ingerarea de 3 ori/s`pt`mân` a câte 2 linguri]e de hrean ras m`runt amestecat cu 4 linguri]e de miere. Se strecoar` [i se trage \n sticle. Bron[it` astmatic` Se prepar` re]eta din: 1 kg morcovi (ra[i pe r`z`toarea mare). Preparatul este valabil 2 s`pt`mâni la frigider.Se beau 3 c`ni/zi. se filtreaz` [i se bea pe stomacul gol \n mai multe reprize.Acest preparat scade febra. Bron[it` Se preapar` un sirop contra bron[itei astmatice [i anginei pectorale. sucul de la 10 l`mâi [i 10 c`p`]âni de usturoi date prin ma[ina de tocat. Se ia de 3 ori/zi \nainte de mesele principale câte un p`h`rel de 100 ml. Se las` 3 s`pt`mâni acoperit cu o hârtie la gur`. Lichidul se limpeze[te. 1 kg zah`r. grip` Se pun \ntr-un litru de ap` coaja de la o portocal` [i 4 frunze de dafin. Se iau câte 4 linguri]e/zi. 128 . Acest tratament dureaz` maxim 4 luni. |n timpul macer`rii morcovii se mi[c` prin borcan \n sus [i \n jos. iar când medicamentul este gata. Compozi]ia nu se mai amestec`. ca s` nu intre praful. Se pun \ntr-un vas la macerat timp de 7 zile urm`toarele ingrediente: 1 kg miere. elimin` durerile de cap [i ajut` la o refacere rapid`. Se las` la macerat 4 ore. Se pun toate \ntr-un borcan.

|ncepând cu a doua zi se consum` numai acel lichid \n loc de ap` (1 1/2 . se dau pe r`z`toarea mare dup` care se pun \ntr-un borcan peste care se toarn` ap` clocotit` pân` se umple borcanul. 2 kg de sfecl` ro[ie cur`]at`.Tusea Se fierb pân` ce apa scade la jum`tate \n 300 ml ap` urm`toarele: o lingur` de chimen. Tratamentul nu trebuie \ntrerupt 3 luni. Seara se iau câte 5 linguri. se agit` 129 . 2 cepe mici. Siropul este \n acela[i timp [i un foarte bun fortifiant \mpotriva oboselii. Tuse convulsiv` Se prepar` siropul de ridiche neagr`: se a[eaz` \ntr-un borcan straturi alternative de rondele de ridiche neagr` [i zah`r.) ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se prepar` apa de sfecl`: se iau 2 borcane de 10 litri fiecare.. dac` e cazul a doua [i a treia zi. etc. tuse. una la interval de 10 minute de cealalt`. T. o lingur` floare de tei. Când lichidul este pe sfâr[ite. Astm bron[ic . 6 nuci [i 2 linguri de zah`r. preg`tim cel de al doilea borcan. Bron[it` cronic`.400 gr usturoi pisat se amestec` cu sucul de la 24 de l`mâi \ntrun borcan. Se repet`. pneumonie.C. Se iau 2 linguri de 3 ori/zi. se acoper` ermetic borcanele [i se las` 24 de zile. Preparatul se p`streaz` la frigider. Boli de pl`mâni (bron[it`. Se iau 4-6 linguri din acest sirop zilnic.B. Se strecoar`. r`gu[eal` Se amestec` un pahar suc de ridiche neagr` cu un pahar miere.2 litri/zi). Astm Se fierb 3 c`]ei de usturoi pisa]i \ntr-o can` de lapte 5 minute [i se bea amestecul \nainte de culcare timp de 21 de zile. Se formeaz` pân` a doua zi un sirop abundent.

care se strecoar`. timp de 10-15 minute.Se fierbe lapte de capr` cu flori [i frunze de p`stârnac. Dup` 3 zile se ia câte o linguri]` de preparat de 6-8 ori/zi. se ]ine vasul acoperit pân` la r`cirea lichidului. .\nainte de folosire.Se pune la fiert \ntr-un litru de ap`. Ceaiul se bea c`ldu] timp de 2-3 zile \n loc de ap`. 3 gr [ofran.125 gr de semin]e de in puse \ntr-un tifon se fierb \n 400 ml ap` la foc mic pân` se ob]ine un lichid gros. 130 . O linguri]` de amestec se pune \n 100 ml de ap` [i se bea seara \nainte de culcare. o linguri]` de semin]e de chimen [i 3 frunze de dafin. Când lichidul \ncepe s` se coloreze. 500 gr miere se fierb pân` la ob]inerea unui sirop. pân` când siropul se termin`. Se spal` un [tiulete cu boabe cu tot (de preferin]` cu cocean ro[u). Tuse rebel` Se prepar` un ceai din [tiule]i de porumb. se sting cu o can` de ap`. Dup` cele 10 minute se ia de pe foc. Se iau o dat` pe zi 5 linguri]e. se pune \ntr-un borcan \nchis la culoare [i se p`streaz` la rece. Lichidul ob]inut se amestec` cu sucul de la 4-6 l`mâi (func]ie de m`rimea lor). Se ia câte o lingur` de 3-4 ori /zi. Se ia de pe foc [i dup` 30 de secunde se beau câte 100-200 ml. Dureri de gât Se prepar` un sirop astfel: 6 linguri de zah`r caramelizat (ars \n crãticioar`). la foc mic. o nuc` \n coaj` (sp`lat` [i spart`). se pune \ntr-o sticl` [i se ]ine la rece. . se strecoar` [i se bea. Se fierbe timp de 10 minute \mpreun` cu o ceap` mic` (necur`]at` de coaj`). indiferent de soi. indiferent de anotimp. \ntre mese. Laringit` 500 gr suc de varz` ro[ie. Dup` 10-14 zile boala scade \n intensitate foarte mult. de 3-5 ori/zi.

Se adaug`: 250 gr zah`r. Se adaug` 30-40 de pic`turi de tinctur` de propolis când produsul s-a r`cit. Se las` la r`cit. pierderea vocii. iar cepa se \ng`lbene[te pu]in. infec]ii ale gingiei Se pun 10 frunze de dafin \ntr-o can` cu ap` clocotit`. Tratamentul este mai eficient dac` este repatat de 3 ori/zi. dup` care se fac gargar` [i cl`tiri ale gurii cu acest preparat. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 131 .Bron[it` O ceap` t`iat` m`runt se fierbe cu 250 ml alcool rafinat. pân` când spirtul se evapor` complet. 250 gr unt. Se strecoar` [i ceapa se arunc`. pe foc foarte mic. Se iau 3 linguri]e/zi pentru copii [i 3 linguri/zi pentru adul]i. R`gu[eal`. 250 gr miere de albine. 250 gr ulei de floarea soarelui. Se fierb pân` se ob]ine un sirop u[or legat ( aproximativ 800 gr).

]inându-se \n gur` pân` la dizolvarea granulelor. Pentru crizele de colibacili se m`re[te doza de ulei de coriandru la 3 reprize/zi timp de 10 zile. Cistit` . 2-3 c`ni pe zi.Ceai de busuioc. Tratamentul dureaz` 21 de zile.Ulei de coriandru: 3 pic`turi \n ceai de 2 ori/zi timp de 4 zile.Se fac b`i de [ezut \n fiecare sear` cu t`râ]e de grâu timp de 20 de minute. urzic`. Dizolvarea pietrelor la rinichi T`mâia de smirn` granulat` [i de culoare alb-g`lbui (nu cea cu arome) este un leac foarte bun pentru dizolvarea pietrelor [i restabilirea echilibrului ionic \n organism. o zi nu pân` la dispari]ia pietrelor. se \mbrac` fiecare bob \n miez de pâine (pentru a nu atinge din]ii. . Regimul va fi f`r` carne [i f`r` ap` bogat` \n s`ruri minerale. Se consum` c`ldu]. Se beau cele 4 c`ni \nghi]itur` cu \nghi]itur` \ntr-o zi. Se cur`]` numai coaja de pe crengu]e [i se prepar` un ceai fiert 3 minute.Tratamentul dureaz` \ntre 21 .42 de zile. Se face infuzie din 4 linguri]e de amestec la 1 litru de ap`. Se consum` zilnic 2 linguri]e de o]et de mere diluate \n ceai. Se bea o can` pe zi. o zi da. Boabele se iau alternativ.APARATUL URINAR Infec]ie urinar` Se amestec` \n p`r]i egale: splinu]`. 3 linguri]e cu vârf de polen.Ceai de muguri de plop. câte una \naintea fiec`rei mese. Se consum` 2 linguri de semin]e de dovleac/zi. dr`gaic`. . pentru protec]ia lor) [i se \nghit diminea]a pe stomacul gol. Se iau câte 3 boabe de t`mâie (nu mai mari decât un bob de maz`re).Ceai din crengu]e de vi[in. . 132 . 3 c`ni/zi dintr-o infuzie de 2 linguri]e la can`. Prostatit` cronic` Se iau zilnic. |n fiecare din ele se adaug` o linguri]` de bitter suedez.

Prostat`
- |ntr-un pahar cu ap` cald` se pune o linguri]` de suc de usturoi [i o linguri]` de ulei de m`sline. Se beau 3 asemenea pahare/zi \nainte de mese. Tratamentul dureaz` cel pu]in 21 de zile. - 2 linguri de mu[e]el + 2 linguri de pufuli]` cu flori mici se fierb 10 minute \n 2 litri de vin alb. Dup` r`cire, se strecoar` [i se adaug` 100 rg miere. Se p`streaz` la rece.Se consum` câte 100 ml lichid diminea]a pe stomacul gol [i 100 ml seara cu 1/2 or` \nainte de cin`. Tratamentul dureaz` un an. - Suc din frunze de urzic` proaspete, se ia câte o lingur` de 3 ori/zi. - Suc proasp`t din frunze [i r`d`cin` de p`trunjel: se consum` câte 150 ml/zi, diminea]a pe stomacul gol. - Se face cura cu drojdie de bere, timp de 10 zile.|n 1/2 litru suc de morcovi se pun 4 linguri praf de drojdie uscat`. Se amestec` bine [i se ]ine \n frigider. Se agit` \nainte de a se consuma. Se bea \ntreaga cantitate \ntr-o zi \n 3 reprize.

Afec]iuni urinare, colit`, enterocolit`
Se amestec` \n p`r]i egale urm`toarele plante: cimbru, sun`toare, busuioc, coada-calului.Se fae o infuzie din 4 linguri de amestec \n 1 [i 1/2 litru de ap` clocotit`, timp de 10 minute. Se r`ce[te [i se strecoar`, se adaug` 2 linguri de miere.Se consum` cantitatea \ntreag` pe parcursul unei zile.

ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

Nefrit`
Se prepar` seara din 2 linguri frunze de mesteac`n infuzate \n 250 ml ap`. Dup` ce se r`ce[te se adug` un vârf de cu]it de bicarbonat de sodiu alimentar; se acoper` [i se las` pân` diminea]a când se strecoar` [i se bea jum`tate din cantitate. Cealalt` jum`tate se bea dup` 4 ore. Se repet` 7 zile.

Cistit`
Se usuc` \n cuptor coaja de la 4 mere, se piseaz` [i se pune o lingur` din aceast` pulbere \n 400 ml ap` clocotit`. Se infuzeaz` 15 minute. Se beau 3 c`ni/zi.
133

Adenomul de prostat`
- Infuzie o linguri]` la can` din amestec: ghimpe 50 gr, cimbri[or 100 gr, coada [oricelului 100 gr, mu[e]el 100 gr, fenicul 50 gr. Se bea diminea]a pe stomacul gol o can`. - Se amestec` : ulei de ienup`r 4 ml, ulei de chimen 5 ml, ulei de fenicul 5 ml. se iau 3-5 pic`turi de 2-3 ori/zi \ntr-o linguri]` de miere. - Se fierb \n 500 ml ap` 3 minute: 3 linguri]e de r`d`cin` t`t`neas` [i o linguri]` ghimpe. Se las` la infuzat 20 de minute, se strecoar` [i se bea \n cursul zilei. - Pufuli]` cu flori mici - o linguri]` de plant` la o can` de ap` clocotit`, infuzat 10 minute. Se beau 2 c`ni/zi, una diminea]a pe stomacul gol, cealalt` seara \nainte de culcare.

Litiaz` renal` [i biliar`
Se amestec` 10 ml ulei de porumb cu 500 gr miere, apoi se adaug` la compozi]ie 4 albu[uri b`tute spum`. Se ia câte o linguri]` diminea]a \nainte de mas`.

Pietre, nisip la rinichi
- Coaja de la o portocal` (uscat`) se ]ine o noapte \ntr-un litru de ap`. Diminea]a se pune la foc mic aproximativ o or`, pân` ce lichidul scade la 1/2 litru. Se bea cu \nghi]ituri mici timp de 12 ore. Re]eta se repet` 3-5 zile. Dup` a doua zi pute]i analiza urina. - Timp de 7 zile \n fiecare diminea]`, cu 2 ore \nainte de a mânca se bea un p`h`ru] de ]uic` plin cu suc de ridiche neagr`. - Timp de 3 s`pt`mâni \n fiecare diminea]` cu 2 ore \nainte de mas` se bea un ceai f`cut din 2 linguri de semin]e de cânep`, zdrobite [i fierte \n 150 ml ap`, pân` ce lichidul r`mâne la jum`tate. - Se râ[ne[te un pahar de semin]e de cânep` [i se fierbe cu 3 pahare de lapte proasp`t, pân` ce lichidul scade la un pahar. Se strecoar` [i se bea fierbinte \nainte de masa de diminea]`. Procedeul se repet` 5 zile consecutiv cu o pauz` de 10 zile, dup` care se reia [i se poate continua pân` la un an. Eficien]a este maxim` atât pentru rinichi cât [i pentru ficat.

134

Insuficien]` renal`
Se râ[nesc 30 gr r`d`cin` de anghinare, iar pulberea se pune la macerat \n 1/2 litru de vin alb natural, timp de 7 zile. Se strecoar` [i se beau câte 50 ml de 3 ori/zi \naintea meselor principale.

Reten]ie de urin`, nefrit`, cistit`, calculi renali, gut`
Infuzie din 25 gr de m`tase de porumb \ntr-un litru de ap` clocotit`. Se strecoar` [i se \ndulce[te cu miere. Se bea pe parcursul unei zile. Nu se dep`[e[te 1 litru /zi.

Dezintoxicarea rinichilor
Se bea un suc \nainte de masa de prânz cu 30 minute timp de 7 zile din : o sfecl` mic` ro[ie, 2 mere, jum`tate varz` alb`.

Cur`]area de s`ruri
Se acoper` cu ap` 2 linguri de orez nedecorticat sau integral [i se las` a[a 24 de ore. Diminea]a se fierbe orezul timp de 5 minute dup` ce a dat \n clocot [i se consum` pe stomacul gol. Dup` aceasta, 4-6 ore nu se m`nânc` nimic. Tratamentul se face câte 2 s`pt`mâni de 2 ori pe an.
ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

Eliminarea depunerilor calcaroase
Se fierb la foc mic timp de 5 minute 25 gr foi de dafin. Se ia vasul de pe foc [i se las` acoperit 3 ore. Se strecoar` [i se bea lichidul cu \nghi]ituri mici pe parcursul zilei. Procedeul se repet` a doua [i a treia zi. Peste o s`pt`mân`, ciclul de 3 zile se repet`. Dup` un an, acest procedeu se va repeta timp de 6 zile.

Cur`]area rinichilor
Dureaz` o s`pt`mân`, vara, [i se poate repeta dup` 2-3 s`pt`mâni. Se vor consum` numai pepeni [i pâine neagr`. E bine s` se fac` o baie fierbinte \ntre 2 [i 3 noaptea (\n faza de bioritm a rinichilor) [i \n acel moment s` se consume pepeni cu pâine.
135

O cur` dureaz` minimum 21 de zile. Se administreaz` 1-2 linguri]e. mastoz`.Pulberea de semin]e de m`rar Semin]ele se macin` fin cu râ[ni]a de cafea. Amenoree . Se strecoar` [i se va consuma treptat pe parcursul zilei. de 3 ori/zi. pân` la terminarea borcanului. . cancer. chist oranian. Se ia o linguri]` de tinctur` diluat` \n jum`tate de pahar de ap` de 3 ori/zi pe stomacul gol. 50 gr r`d`cin` de lemn dulce. Se repet` 7 zile. Ambele tratamente cu m`rar (tinctur` sau pulbere) au drept efect reglarea ciclului menstrual. apoi se \nghite cu pu]in` ap`.Se râ[nesc fin 50 gr semin]e de m`rar. cre[terea sânilor. 136 . Tratamentul dureaz` minim 21 de zile. 50 gr semin]e de chimen. \ncetinirea ritmului de cre[tere a pilozit`]ii la femei. . Se recomand` pruden]` \n administrare \n caz de fibrom uterin.APARATUL GENITAL Deregl`ri menstruale -Tinctura de m`rar |n 100 ml alcool de 45°-50° se pun 7 linguri]e de plant` uscat` râ[nit`. Aceast` re]et` favorizeaz` declan[area ciclului menstrual putând prelungi tinere]ea biologic` a femeilor ajunse \n prag de menopauz`. Se amestec` cele 3 pulberi de plante [i se ]in \ntr-un borcan \nchis ermetic. Pulberea se ]ine sub limb` 15 minute.Se fierb \n 2 litri: 5 gr foi de dafin [i 50 gr r`d`cin` de p`trunjel t`iat` m`runt pân` ce cantitatea de lichid scade la jum`tate. cre[terea secre]iei de lapte la femeile care al`pteaz`. Pulberea se ]ine sub limb` 15 minute. remedierea amenoreei . Se las` la macerat 7 zile dup` care se strecoar` [i se pune \n sticlu]e mici \nchise la culoare. apoi se \nghite cu pu]in` ap`. Se administreaz` o linguri]` ras` de 3 ori/zi.

Dismenoree -Se râ[nesc fin: semin]e de m`rar. se beau 2 ceaiuri pe zi timp de 6 s`pt`mâni. [ofran 50 gr. câte o lingur` \naintea celor 3 mese. Dup` o lun` de pauz` se poate relua. Regularizarea ciclului menstrual Se prepar` vin de aloe: 1/2 kg plant` de aloe de 3-5 ani se toac` m`runt [i se amestec` cu 1 kg miere + 2 litri vin ro[u (Cabernet). se strecoar` [i se p`streaz` \n sticle \n frigider. apoi \nghi]indu-se cu pu]in` ap`. Se toarn` peste ele alcool de 45°-50° cât s` le acopere [i se las` la macerat 10 zile.infuzie din o linguri]` de ieder` la can` timp de 10 minute Se beau 2 c`ni/zi. Tratamentul dureaz` minim 2 luni. Se pun \ntr-un borcan de sticl` 5 linguri]e pulbere de m`rar. sun`toare 100 gr. Pentru apari]ia fluxului menstrual \ntârziat . dup` care se strecoar` [i se pune tinctura \n sticlu]e mici. 10 linguri]e de cre]i[oar` [i 5 linguri]e de traista ciobanului. Se strecoar`. cre]i[oar` [i traista ciobanului. muguri de zmeur [i cre]i[oar`. Se toarn` peste 2 linguri]e de amestec 250 ml ap` clocotit` [i se infuzeaz` 10 minute \ntr-un vas acoperit. Dup` ce a fermentat 6 s`pt`mâni. Insuficien]` ovarian` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se face un amestec din: r`d`cin` de lemn dulce 100 gr. 137 . \nchise la culoare. de 3ori/zi pe stomacul gol. Se amestec` cu o spatul` de lemn la 2-3 zile. Se beau 3 linguri zilnic. -Se râ[nesc fin. Se combin` plantele [i se administreaz` o linguri]` ras` de pulbere de 4 ori/zi ]inându-se sub limb` 15 minute. Tratamentul dureaz` minim 3 luni. \n cantit`]i egale: semin]e de angelic`. Se ia o lingur` din aceast` tinctur` diluat` \ntr-o can` cu ap`.

Apoi se adaug`: o linguri]` frunz` de nuc. 100 gr miere. 1/4 litru ulei de m`sline presat la rece. Cu plantele r`mase de la prepararea ceaiului se pun comprese pe sân. urzic`. Se agit` de câteva ori pe zi. de 2 ori/zi \nainte de mas` timp de 3-4 luni. apoi se strecoar`. Tratamentul dureaz` 42 de zile. Mastoz` fibro-chistic` |n 600 ml ap`. Mastoz` Se amestec`: 100 gr terci din r`d`cini prospete de brusture. Lichidul se \mparte \n dou` : o cea[c` se bea seara [i una diminea]a cu o or` \nainte de mas`. Se infuzeaz` o lingur` la can`. Se strecoar`. salvie. 2 linguri de r`d`cini de t`t`neas` timp de 25 minute. sucul de la 2 l`mâi. lemn dulce. Se las` la macerat 3 s`pt`mâni . o linguri]` coada [oricelului. [ofran. Se ia de trei ori pe zi câte un p`h`ru] (de ]uic`) pe stomacul gol. Cealalt` jum`tate se umple cu alcool (]uic` curat`). Se beau zilnic 138 . apoi se poate repeta.Fibrom uterin Se beau 50 ml tinctur` de t`t`neas`. Amenoree Se amestec` \n p`r]i egale: talpa gâ[tii. Aceste ingrediente se pun \ntr-un tifon [i se aplic` pe piept peste noapte. Tinctura se prepar` \n cas`: Se taie m`runt r`d`cinile de t`t`neas` [i se pun \ntr-o sticl` de 1 litru pân` la jum`tate. se fierb la foc mic. coada [oricelului. Fibrom uterin Se pun la macerat \ntr-un recipient de sticl` timp de 3 zile urm`toarele: 1/4 litru ]uic` de tescovin`. Acest tratament se face 2 s`pt`mâni cu pauz` de 10 zile. o linguri]` mu[e]el [i 1/2 linguri]` rostopasc`. Totul se infuzeaz` 15 minute. 1/4 litru suc de l`mâie strecurat. 1/4 kg zah`r candel pisat. 100 gr ulei de ricin.

Mastoz` chistic` Se amestec` cear` de albine ras` pe r`z`toarea mare. apoi se prepar` altul. Impoten]a Se prepar` vin de ]elin`: se pun la macerat timp de 3 zile 2 ]eline mari proaspete \ntr-un litru de vin alb natural. Se mai poate lua diminea]a pe stomacul gol o lingur` de polen. peste care se toarn` ]uic` de tescovin` (]uica s` fie numai din struguri de vin). Se va uda acest amestec cu ]uica. Se poate folosi de 6-8 ori. Acest tratament dureaz` 3 luni. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Nivel de progesteron sc`zut Tinctur` de coada [oricelului câte 30 de pic`turi de 3 ori/zi timp de 10 -15 zile /lun`. |nainte s` se aplice compozi]ia. Tratamentul dureaz` 7 zile. se introduce \n vagin seara la culcare. atunci când se usuc`. Se bea un p`h`rel (150 ml) la fiecare mas`. sânul se unge cu alifie de g`lbenele. dup` 4-5 ore. Noduli mamari [i ovarieni Se amestec` 100 gr miere de albine curat`.3 c`ni timp de 6 luni. Trichomonas vaginalis Un tampon de vat` \mbibat cu iaurt natural (care s` nu fie pasteurizat). o mân` cu pelin uscat sau verde. Se pot lua pân` la maxim 100 gr zilnic. cu 50 gr Apilarnil [i se iau zilnic cel pu]in 3 linguri. |nc` din primele ore \ncepe s` cedeze durerea. Se consum` 1 litru de ceai de ]elin`/zi: infuzie din frunze [i ramuri. 139 . Acest amestec se pune \ntr-un tifon [i apoi \n sutien peste sânul bolnav.

se iau câte 4 linguri zilnic. Plantele r`mase se fierb \n 1/2 litru de ap` pân` când lichidul scade la jum`tate. Tratamentul dureaz` 14 zile. 140 . Se \nchide borcanul [i se las` la macerat 3 s`pt`mâni. Pentru tuse. Reglarea activit`]ii hormonale Se ia sublingual o linguri]` de pulbere de r`d`cin` de lemn dulce de 3 ori/zi [i se ]ine 10 minute. 100 ml o]et [i 100 ml ulei. Se umple trei sferturi un borcan cu acele de pin zdrobite peste care se toarn` miere. La 2-3 zile se fac [i b`i de [ezut cu acela[i ceai. Se poate face [i din muguri. Dup` r`cire. Tratamentul se face pân` la vindecare. se strecoar` [i se amestec` cele dou` extracte. are efectele cele mai bune. pneumonii. Cu acest concentrat se face sp`l`tura vaginal` cu ajutorul irigatorului. dar cel din ace culese \n luna ianuarie este cel mai bogat \n uleiuri volatile [i ca atare. Anexit` Se face un aluat din 200 gr f`in`. hipofunc]ie a glandelor cortico-suprarenale Timp de 2 luni se consum` 7 linguri de sirop de pin pe zi pe stomacul gol. bron[it`. prim`vara. R`ni pe colul uterin O lingur` de m`rul-lupului (pulbere) + o lingur` r`d`cin` de t`t`neas` (pulbere) + o lingur` mu[e]el se las` la \nmuiat \n 1/2 litru de ap` rece de seara pân` diminea]a. se acoper` cu un plastic [i se las` toat` noaptea. dup` care se \nghite cu ap`. când se filtreaz`. Siropul de pin se prepar` numai din ace care se culeg proaspete [i se zdobesc pe o plan[et` de lemn cu un toc`tor de lemn. Coca ob]inut` se a[eaz` pe partea de jos a abdomenului. Siropul se filtreaz`. astm.Impoten]` [i sterilitate masculin`.

Cura cu boabe de ienup`r mai este indicat` [i \n tratamentul altor afec]iuni ca: hemofilie. afec]iuni renale.2 s`pt`mâni cura zilnic`/ 2 s`pt`mâni pauz` . Se pun \ntr-un litru de ap` rece doi pumni de flori de p`p`die. stomacToate bolile de ficat Se face un amestec \n p`r]i egale: pelin. pân` la sfâr[itul curei. cur`]area sângelui Se prepar` siropul de p`p`die. anghinare. afec]iuni gastro-intestinale. cefalee. gut` Se face cura cu boabe de ienup`r. sciatic`. obezitate. timp de 10 minute. transpira]ia picioarelor. se bea c`ldu] diminea]a pe stomacul gol [i se st` pe partea dreapt` 30 de minute. urzic`. \ncepem s` sc`dem câte o boab` zilnic. hipertensiune arterial`. care se pun apoi pe foc mic. A doua 141 . mastoz` chistic`. \n a 2-a zi . anexit` [i metroanexit`. când se va ajunge din nou la 4 boabe. Cura dureaz` 16 s`pt`mâni astfel: . Pentru un tratament complet sunt necesare 213 boabe de ienup`r. intestine. impoten]`.APARATUL DIGESTIV .4 s`pt`mâni cura zilnic`/ 4 s`pt`mâni pauz` Afec]iuni hepato-biliare.Ficat. stomatit`. Aceast` cur` dureaz` 23 de zile. |nainte de a fi \nghi]ite. scleroz` multipl`. acoperit.1 s`pt`mân` cura zilnic`/ 1 s`pt`mân` pauz` . când se vor lua 15 boabe. paralizie. probleme respiratorii. apoi se cre[te progresiv pân` \n ziua a 12-a. Se face o infuzie dintr-o linguri]` de amestec la 250 ml ap` clocotit`. reumatism. afec]iuni cardiace. se ia vasul de pe foc [i se las` s` stea o noapte. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Boli ale ficatului. |n prima zi se iau 4 boabe. boabele de ienup`r se vor mesteca foarte bine.3 s`pt`mâni cura zilnic`/ 3 s`pt`mâni pauz` . ascit`. þintaur`. Se strecoar`. Dup` ce d` 2-3 clocote.5 boabe. psoriazis. |ncepând cu ziua a 13-a. neuroastenie. vezica biliar`.

armurariu [i pedicu]`. dup` care se \nghite cu ap`. |n lichidul ob]inut se pune 1 kg de zah`r [i o jum`tate de l`mâie. fiecare lingur` diluat` \ntr-o can` cu ceai. Trebuie s` se formeze un sirop de consisten]a mierii lichide. 142 . Dac` este prea sub]ire. Dup` aceea. Tratamentul se poate repeta dup` o pauz` de trei s`pt`mâni. se iau dou` linguri]e de pelin. Se ia pelin uscat. se consum` varz` \n`bu[it` . se mai pune o dat` pe foc. |n urma acestui tratament se elimin` pe nesim]ite tot lichidul acumulat. A doua s`pt`mân`. se strecoar` [i se se amestec` cu 200 grame miere. diminea]a. se strescoar`. Din acest praf se ia câte o linguri]` cu o or` \nainte de mas`. Cura pentru un copil dureaz` 5 zile. Se las` compozi]ia s` se r`ceasc`. Lichidul se \ngroa[` f`r` a firbe. Ciroz` umed` Aceast` re]et` ajut` la eliminarea lichidului \n ciroza umed`. apoi se râ[ne[te pentru a se ob]ine pulberea de pelin. tot \nainte de mas`. dup` care se bea câte o can` de ceai \ndulcit cu miere.zi. de 3 ori/zi \naintea meselor principale cu 1/2 or`. iar pentru un adult 10 zile. Ciroz` . f`r` coaj`. iar a treia s`pt`mân` câte trei linguri]e diminea]a. Hepatit` epidermic` |ntr-un litru de ap` op`rit` se pun 5 grame de rostopasc` uscat` [i se las` la infuzat 12 ore. tot diminea]a. la prânz [i seara.\n prima s`pt`mân`. t`iat` felii. Se pune vasul pe foc foarte mic. Se ia câte o lingur` din or` \n or` de 12 ori/zi. se freac` \n palme pentru a se arunca be]ele. f`r` capac.Se râ[nesc \n cantit`]i egale: rostopasc`. Se ia o jum`tate de linguri]` din acest amestec (pulbere) [i se ]ine sub limb` 15 minute.2 pahare suc de varz`/zi. la prânz [i seara. la prânz [i seara . Totul se pune \n sticl` [i se p`streaz` la frigider. presându-se bine florile \n mâini pentru a ie[i tot sucul. Se iau 3 linguri/zi.

. 20 gr [ofran se fierb 5 minute \ntr-un litru de vin alb. Se beau câte 50 gr de 3 ori/zi \naintea meselor principale. . aceast` re]et` se poate repeta timp de 3 s`pt`mâni. 1 r`d`cin` de p`trunjel. dup` care se serve[te masa de diminea]`. Se pune \ntr-un borcan [i se toarn` peste ea 5 litri ]iuc` curat`. Se face o pauz` de 3 s`pt`mâni [i apoi se mai repet` \nc` 14 zile. Se va urina foarte des. Se las` la macerat 10 zile. Se bea cantitatea \ntreag` \n cursul unei zile \n mai multe reprize.Se bea 3 zile la rând câte 1 litru de lapte dulce \n care a fiert r`d`cin` de [tevie. Hepatite . Se 143 . Se strecoar` [i se beau 150 ml \nainte de mese. de ]ar`. Icter . Se strecoar` [i se bea timp de o zi. Ceaiul se bea pân` când scade burta. |nl`tur` rapid icterul. iar la \nceputul tratamentului urina va avea culoare ro[iatic`.1 kg ceap` ro[ie se cur`]` [i se toac` m`runt.250 litri.Ceai de anghinare: infuzie 10 minute din 2 linguri]e de plant` \n 750 ml ap` clocotit`. se pun seara \n doi litri ap`. seara cu o jum`tate de or` \nainte de culcare din: 2 morcovi.Ciroz` lichid` . infuzie 10 minute din: 2 linguri]e de fructe zdrobite \n 300 ml ap` clocotit`. . |n fiecare an.30 gr rostopasc` se pun la macerat 3 ore \n 1/2 litru de vin alb curat. A doua zi se fierb pân` scade lichidul la 1. apoi se st` culcat pe partea dreapt` 30 de minute.Un pumn se a[chii de r`d`cin` de dud alb (agud).Ceai din fructe de armurariu (protejeaz` celula hepatic`). ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Dezintoxicarea ficatului Se bea un amestec de sucuri timp de 7 zile.20 gr g`lbenele. |n cel mai scurt timp ficatul \ncepe s` se regenereze. Din acest amestec se iau diminea]a pe stomacul gol 30-40 ml. . o ridiche neagr`. 3 mere.

o leg`tur` leu[tean. .Din 2 c`]ei de usturoi pisa]i amesteca]i cu sare se fac dou` „bile“ care se ]in sub buza superioar`. Boli de ficat. ateroscleroz`. o pelicul` uleioas` pe care e bine s-o aduna]i [i s-o depozita]i separat. o leg`tur` m`rar. \n special hepatita C Se prepar` bor[ul de sfecl` : 1 kg sfecl` roºie t`iat` buc`]i. .Ceai de rostopasc` ( decongestioneaz` ficatul).Ceai de pedicu]`: infuzie 10 minute din o linguri]` de plant` la 250 ml ap` clocotit`. Dup` 10 zile. Se bea diminea]a pe stomacul gol cu 1/2 or` \naintea micului dejun. Deasupra lor se toarn` ap` [i se las` la macerat la temperatura camerei. o leg`tur` de p`trunjel. Acest usturoi. . 75 ml dup` masa de prânz [i 75 ml seara. . Dup` ce cidrul este gata. o c`p`]ân` de usturoi. \nainte de culcare se \nghite o lingur` de ulei de semin]e de dovleac presat la rece [i se st` pe partea dreapt` 1/2 or` (Este foarte eficient [i \n adenomul de prostat`). Când lichidul este gata acrit.|n fiecare sear`. o linguri]` de drojdie sau o mân` de m`lai. Se las` la fermentat 10-15 zile. se strecoar` [i se beau câte 50 ml/zi \nainte de masa principal`. dup` care se reia o dat` la dou` zile. . Hepatite. de obicei.bea o cea[c` diminea]a pe stomacul gol (150 ml). c`ci este foarte eficient` \n tratamentul r`nilor greu vindecabile sau al arsurilor severe. La suprafa]` se formeaz`.50 gr muguri de mesteac`n se pun \n 500 ml vodc` timp de 10 zile. Se \mparte cantitatea \n 3 [i se bea pe parcursul zilei timp de 10 zile. vindecarea este garantat`. atâta timp cât suport` bolnavul. se pare c` distruge tocmai virusul. infuzie 10 minute din: 1 linguri]` la 200 ml ap` clocotit`. se strecoar` [i se reumple borcanul cu 144 . Se repet` tratamentul 3 zile consecutiv. anemie Se prepar` cidrul din fructe de c`tin` astfel: se iau 400 gr fructe uscate sau 1 [i 1/2 kg fructe proaspete [i se pun \n 10 litri ap` \mpreun` cu 3 kg zah`r. Se bea câte o linguri]` din preparat cu pu]in` ap` de 3 ori/zi cu 1520 minute \naintea meselor.

Eliminarea pietrelor de la bil` [i ficat ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . 145 . pl`mâni. Aceast` cantitate se bea \n cursul zilei de trei ori/zi . Eliminarea pietrelor de la bil` 1 kg de r`d`cin` de p`trunjel se fierbe \n 2 litri de ap` pân` scade la 1 litru. Tratamentul dureaz` 2-3 s`pt`mâni. |n paralel se beau 3-4 pahare cu ceai de traista ciobanului \naintea meselor principale [i chiar \ntre mese. Procedura se mai repet` o dat` peste dou` s`pt`mâni. Bor[ul se poate bea \n tot cursul anului. Se beau 150 ml diminea]a [i seara pe nemâncate [i se st` apoi pe partea dreapt` 20 minute. Seara se face din nou clism`.A treia zi: diminea]a se face clism`. . Dup` una din clisme vor ap`rea pietrele.Prima zi : se ia masa de prânz. . Este bun [i \n bolile de pl`mâni [i ca depurativ general al organismului. Dac` dup` ultima clism` nu vor ap`rea pietre. atunci procedura se repet` peste cinci zile. iar din a doua . \n loc de ap`. Chisturi pe ficat. |nainte de culcare se ia un amestec de 100 gr ulei m`sline cu 100 gr suc proasp`t de l`mâie [i se st` pe partea dreapt` 20-30 minute. Ziua se consum` legume fierte [i fructe. dar numai din dou` \n dou` zile. Din prima strecurare se beau câte dou` pahare/zi.Tratamentul poate dura 3-4 luni. câte 4 pahare/zi. |n timpul zilei se bea numai ap` fiart` pu]in \ndulcit` cu miere [i cu un adaus de suc de l`mâie. rinichi |n prima s`pt`mân` se \nghite \n fiecare diminea]`. cina nu. Bor[ul care rezult` a doua oar` este mai slab. pe stomacul gol un bob de t`mâie alb` (cât un bob de maz`re) \nvelit \n miez de pâine (ca s` nu ating` din]ii fiindc` formeaz` carii). cu 20 minute \nainte de mas`.A doua zi: diminea]a se face clism`. Cur`]area ficatului Se fierb 40 gr g`lbenele timp de 10 minute \ntr-un litru de ap`.ap`. |n urm`toarele 3 s`pt`mâni se procedeaz` la fel.

semin]e de chimen 15 gr. . Timp de 10 zile.).ceai de turi]` mare : infuzie din o lingur` de plant` se op`re[te cu 500 ml ap` clocotit`. gastrit` Se pun \ntr-un vas emailat 30 gr de semin]` de p`trunjel. cele dou` ceaiuri se strecoar` [i se amestec`. coada calului 10 gr. fasole. Peste o linguri]` de amestec se toarn` o can` de ap` clocotit` [i se las` s` stea 5 minute. etc.Dup` r`cire. Se ia câte o lingur` de 5-7 ori/zi.Se bea \ntreaga cantitate par]ionat` pe o zi. semin]e de in 10 gr. frunze de strugurii ursului 10 gr. hepatite. Se fierb 3 linguri]e de amestec 10 minute \n 750 ml ap`. Se beau zilnic 2 c`ni de ceai cald. Se toarn` peste ele un pahar cu ap` [i se pune amestecul s` fiarb` \n „bain-marie“ 1/2 or`.ceai de brusture : decoct din 2 linguri r`d`cin` m`run]it` se pun \n 500 ml ap` clocotit` [i se mai las` s` fiarb` 2 minute. frunze de trifoi[te de balt` 10 gr. 146 . diminea]a pe nemâncate se ia o linguri]` din pulberea ob]inut` \mpreun` cu o lingur` de ulei de m`sline presat la rece [i se st` culcat pe partea dreapt` 20 minute.|n aceste zile nu se m`nânc` alimente care con]in calciu (lactate. Re]eta se mai repet` \nc` 3 zile.Se amestec` urm`toarele plante \n cantit`]ile indicate: r`d`cin` de obligean` 10 gr. Se beau zilnic 3 c`ni de ceai cald. Se strecoar`. frunze de roini]` 15 gr. Se strecoar`. câte 10 zile pe lun`. Eliminarea pietrelor de la bil` Se râ[nesc semin]e uscate de pepene ro[u. Tratamentul dureaz` 3 luni. atunci când luna este \n descre[tere. teci de fasole 30 gr. Disfunc]ii ale vezicii biliare [i ale ficatului . frunze de mesteac`n 20 gr.Eliminarea pietrelor de la bil` [i rinichi Se prepar` dou` ceaiuri separat : .Se amestec` urm`toarele plante \n cantit`]ile indicate: tinctur` 10 gr. Dischinezie biliar`. cimbri[or 20 gr [i muguri de ienup`r 20 gr. Se strecoar`. . frunze de ment` 20 gr.

se \nc`lze[te pân` apoape de punctul de fierbere. ]intaur` (infuzie o linguri]` de amestec la o can`). .T`ia]i \n buc`]i mici 1/2 kg de dovleac [i pune]i-le la fiert \ntr-un vas emailat cu mult` ap`. Constipa]ie . de 9 ori/zi. mu[e]el. hamei. ieder`.Se folose[te un decoct de aloe. Intern: . Se pune o linguri]` de aloe uscat` \n 250 ml ap` [i se adaug` 2 linguri de miere. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ulcer duodenal cu ni[` Se bate un albu[ de ou prosp`t cu o linguri]` de zah`r pudr` [i o lingur` de ulei de m`sline pân` se face crem`. unul diminea]a [i altul seara.diminea]a se bea un ceai de pelin (infuzie 1/2 linguri]` la can` 10 minute). mânc`rimile [i sânger`rile dispar dup` 2 s`pt`mâni. |n fiecare diminea]` se consum` acest amestec pe stomacul gol timp de 10 zile. iar din b`utura rezultat` se iau 2 pahare/zi. pelin. 147 . se infuzeaz` 3 minute [i se strecoar`. Se iau câte 3 linguri/zi. Se pun 3 linguri de plante \ntr-un litru de vin de mere sau cidru. Se scoate dovleacul [i se freac` cu o lingur` de lemn pân` se omogenizeaz`. Durerile. Se fierbe pân` se \nmoaie dovleacul. apoi se toarn` apa \n care a fiert. pân` la dispari]ia constipa]iei. afin.Se ia câte o lingur` din or` \n or`. coada-[oricelului. turi]`-mare. ment`. Hemoroizi Se unge anusul [i hemoroizii cu unguent de propolis 20% de2 ori/zi. \naintea meselor principale.Litiaz` biliar` Se face un amestec de plante \n p`r]i egale: p`trunjel de câmp. se consum` 1 ºi 1/2 litru pe zi.\n cursul zilei se bea un ceai dintr-un amestec \n p`r]i egale din : g`lbenele. Se amestec` bine. Se fierbe 3 minute [i se strecoar`. .

Se iau din acest preparat 2-3 linguri]e cu 15-20 minute \naintea meselor principale.Ulcer gastric [i duodenal . iunie. se r`ce[te. Se ]ine \ntr-un borcan cu capac 2 s`pt`mâni. se cur`]` coaja verde de deasupra nucilor. Se consum` c`ldu]`.60 ml ap` (dou` linguri de sup`). . Borcanele se \nchid ermetic [i se las` la c`ldur` 10-14 zile. 148 . Se fierbe 30 minute. dup` care se adaug` 200 ml ulei de porumb sau floarea soarelui. Se ia de pe foc. \n timpul mesei sau dup` mas`. 2 linguri]e la 200 ml ap` clocotit`. .m. . se ia de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. cu 15-20 minute \naintea meselor principale. . Se poate ad`uga pu]in` miere. se pune m`laiul [i se freac` la foc mic circa un minut. . Apoi.d. 1 linguri]` la 250 ml ap` clocotit`.Be]i 1/4litru suc de morcov prosp`t imediat dup` apari]ia simptomelor. .2-3 c`ni pe zi din infuzie 10 minute de troscot. Se pune apa la fiert \ntr-un ibric. se strecoar`. [. se prepar` pastile de m`rimea boabelor de maz`re [i se iau câte 4-6 pastilu]e pe stomacul gol.|n lunile mai. un rând de zah`r.2 c`ni pe zi din infuzie 10 minute de mu[e]el. Se strecoar` [i se ia câte o linguri]` \nainte de mas` de 3 ori/zi. iar restul se rade [i se pune \n borc`nele astfel: un rând de nuci. Tratamentul dureaz` 21 de zile. se adaug` mierea de albine [i se amestec` pân` ce se ob]ine o past` perfect omogen`. Se beau 3-4 pahare/zi. .2 c`ni pe zi din infuzie 15 minute de flori uscate de salcâm.100 gr de cear` de albine. .a.Mesteca]i \ncet felii de cartof crud. 100 gr r`[in` de brad [i 100 gr de unt proasp`t se amestec` [i se \nc`lzesc \ntr-un vas acoperit. o lingur` de m`lai cernut foarte fin. o lingur` de miere de albine curat`. Când preparatul s-a omogenizat. Acest amestec se ]ine \n baia de abur dou` ore. Ulcer La un litru cu ap` se pune o lingur` de r`d`cin` de ghimbir m`cinat`.Ron]`i]i zilnic 15 boabe de mu[tar [i o linguri]` de semin]e de anason.20 gr sun`toare se pun la macerat \n 20 ml alcool de 90°. Arsuri la stomac . o linguri]` la can`. diminea]a pe stomacul gol.

Micul dejun se serve[te dup` o or`. Se beau 2 c`ni/zi.Se face un amestec din : 20 gr mu[e]el.Se beau 3 c`ni de infuzie de leu[tean/zi cu 1/2 or` \nainte de mas`. timp de 10 minute. Se r`cesc [i se strecoar`.O linguri]` de pelin [i o linguri]` de miere se fierb \n 200 ml ap` timp de 10 minute. . Mucilagiul ob]inut se bea diminea]a pe stomacul gol. timp de 10 minute. 20 gr frunze de ment`. Se strecoar` [i se amestec` cu 250 gr miere de albine [i 250 ml vin natural. e iau 2 linguri/zi. . Se r`cesc [i se strecoar`. 10 gr fructe de coriandru.O linguri]` de semin]e de anason [i o linguri]` de miere se fierb \n 200 ml ap`. Tratamentul se face de 2 ori/zi. Dischinezie biliar` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 1 kg de pelin se fierbe \n 2 litri de ap` pân` r`mân 750 ml.|nfuzie din 2 linguri]e mu[e]el \n 250 ml ap` clocotit`. Colita de fermenta]ie Se fierb 2 linguri cu vârf de semin]e de in \n 250 ml ap` timp 1012 minute (se adaug` mereu ap` ca s` r`mân` aceea[i cantitate ca la \nceput). Se iau 2 linguri/zi. Se infuzeaz` 3 fire de leu[tean proasp`t sau uscat \n 3 c`ni de ap` clocotit` 5-6 minute. dup` ce \n prealabil a fost amestecat` cu ap` clocotit`. Peste noapte se formeaz` o mas` gelatinoas`. Se beau 2 c`ni/zi. Se ia diminea]a o lingur` \nainte de micul dejun.Colit` . . \nainte de mas`. dup` mese. 10 gr salvie. Se iau câte 100 ml \nainte de mese de 3 ori/zi. 30 gr coada [oricelului. . Gaze \n stomac . iar dup` mas` o can` de infuzie de sun`toare (1 linguri]` de plant` la 250 ml ap` clocotit`. apoi se strecoar` [i se bea neândulcit. 149 . infuzat 10 minute). timp de 14 zile. .Se râ[ne[te o lingur` de semin]e de in [i se \nghite imediat pulberea fin`. Se infuzeaz` o lingur` de amestec \n 250 ml ap` clocotit`.Se pun seara \n ap` semin]e de p`tlagin`. timp de 10 minute.

Se strecoar` [i se bea lichidul fierbinte. Gastrit`.. aciditate 2 linguri de caimac de lapte se bat bine cu 2 g`lbenu[uri [i cu 2 linguri de miere de albine pân` se ob]ine o crem`. 150 .O mân` de t`râ]e de grâu la 1 litru de ap` rece se amestec` [i se las` 8-10 ore. Se bea pe parcursul zilei cu \ngi]ituri mici. apoi se strecoar` apa prin tifon.O linguri]` de semin]e de m`rar fierte 15 minute cu o can` de ap`. Se ia de 3 ori/zi. Enterocolite cronice Se preapar` apa de t`râ]e de grâu. cu o jum`tate de or` \naintea de mesele prinncipale.

Nu se m`nânc` nimic. câte 2 litri/zi timp de 3-4 s`pt`mâni. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 151 . \n fiecare zi se bea un amestec din : 2 litri ap` + 1 litru suc grapefruit + 1/4 suc l`mâie + 3/4 suc portocal` (\n total 4 litri lichid). Cur`]area profilactic` pentru sistemul limfatic Se bea ceai concentrat din dr`gaic` (sânziene). o linguri]` la can` fiert 10 minute. Se fac clisme diminea]a [i seara cu ceai de coada-calului (2 litri).CUR~}AREA LIMFEI Cur`]area limfei Procedura dureaz` 3 zile. Pe parcursul celor 3 zile se elimin` din organism 12 litri de limf` acid` bolnav`.

Se face o past` din 15-30 gr semin]e de dovleac cur`]ate de coaj`.copii pân` la 12 ani : 3 linguri]e . se r`ce[te [i se adaug` o linguri]` de miere. amestecate cu tot atâta zah`r [i pu]in suc de l`mâie (o linguri]`). pisate. Se consum` diminea]a pe stomacul gol. Se beau 100 ml \n fiecare diminea]` timp de o s`pt`mân`. . Se administreaz`: .PARAZI}I INTESTINALI Parazi]i intestinali Se macereaz` timp de 6 zile o ceap` mare t`iat` felii \ntr-un litru de vin alb. Re]etele se pot face alternativ o zi una. Teniaza Se fierb 2 cepe mari t`iate m`runt \n 300 ml lapte pân` scade la jum`tate. panglica .copii \ntre 6-9 ani : 2 linguri]e de preparat seara . 152 . Tratamentul dureaz` 2 s`pt`mâni. Se reia timp de 2 sau 3 luni. Limbrici. pisate. amestecate \ntr-un pahar de lapte.Diminea]a pe stomacul gol se \nghit 50 de semin]e de dovleac. Se strecoar`. crude. când luna este \n descre[tere.adul]i: 3-4 pahare de ceap` cu lapte/s`pt`mân`. crude. o zi cealalt`. Solu]ia se poate ]ine \n frigider timp de o s`pt`mân`.

se pare viral`. 10 minute.Masajul p`r]ilor afectate cu tinctur` de t`t`neas` [i ulei de sun`toare. busuioc. grâu \ncol]it. se infuzeaz` 30 de minute. afin sau meri[or. timp de 20 de minute cu: coada calului. lev`n]ic`.Se pun comprese pe zona occipital` cu bitter suedez. amestecate \n p`r]i egale. timp de 21 de zile.SISTEMUL NERVOS Scleroza \n pl`ci Este o boal` neurologic` de etiologie necunoscut`. polen. tei. .Tinctur` de propolis . .Se face un decoct. Se beau 3 c`ni/zi cu 30 de minute \naintea meselor.se iau câte 25-35 pic`turi de 3-4 ori/zi. la 37°C. Afec]iuni ale sistemului nervos Se iau zilnic 15-35 gr (\n func]ie de vârst`: copil sau adult). Coloana vertebral` va fi masat` cu ulei de mu[e]el. muguri de pin. . dintr-o lingur` la can` din urm`torul amestec \n p`r]i egale: salcie. Se strecoar`. Tratamentul dureaz` o lun`. cu 30 de minute \naintea meselor. mere dulci.Diet` cu multe cereale. soc. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Epilepsie Câte 19 semin]e de mu[tar de 3 ori/zi. p`ducel. polen sau 5-15 pastile de p`stur`. apoi doza de \ntre]inere 2 linguri/zi.Ceaiuri amare. Se iau 7 linguri/zi. Scleroz` multipl` Cura cu ulei de semin]e de in. timp de 3 s`pt`mâni. . hepatoprotectoare . c`tin` sau m`ce[e. ginseng. . ]intaur`. 153 . timp de 3 s`pt`mâni. Meningit` . troscot. c`tin`. Ceaiul nu se \ndulce[te. Dup` fierbere.B`i aromatice .

Tratamentul dureaz` 2 s`pt`mâni. rozmarin. Se fac b`i de [ezut (una pe zi .Se consum` 4-5 linguri/zi de grâu \ncol]it. dup` care se strecoar`.Se consum` morcov [i ananas. zilnic. pelin. |n ziua urm`toare se reânc`lze[te u[or [i se ia de pe foc. se \nc`lze[te pân` la punctul de fierbere.. urzic`. . . de ulei de coriandru.seara \nainte de culcare) [i se unge coloana vertebral` diminea]a cu tinctur` de coada-[oricelului. Se strecoar` printr-un tifon [i se pune \n borcane. timp de o lun`. iar seara se face masarea ei cu alifie de coada [oricelului. * Tinctura de coada-[oricelului: se umple o sticl` pân` la gât cu flori de coada-[oricelului. Are efecte bune [i \n paralizii [i \n leucemii. Se beau dou` c`ni de ceai pe zi. Se toarn` deasupra rachiu de fructe sau vodc` de 38-40°. |nt`rirea memoriei . Se adaug` 15 inflorescen]e de coada[oricelului bine m`run]ite [i se las` s` se c`leasc` pu]in. amestecând continuu cu o lingur` de lemn. \nghi]itur` cu \nghi]itur` (infuzie dintr-o linguri]` de plant` la can` 10 minute). \nainte de baie. .Se ia câte o linguri]` de polen de 3 ori/zi dup` mas`. Se p`streaz` \n sticle de culoare \nchis`.Se iau câte 3-5 pic`turi de 3 ori/zi dup` mese. dizolvat` \n lapte sau \n ceaiul \ndulcit. .Se ia polen: 30 gr/zi. * Alifie de coada-[oricelului: 90 gr unt nes`rat sau osânz` curat` de porc se pun pe foc \ntr-o crati]`. Pic`turile se pun \n 100 ml ceai sau ap`. Se las` 14 zile la soare . dup` mas`.Se consum` câte o linguri]` de drojdie de bere uscat` de 3 ori/zi. Se trage vasul deoparte [i se las` pân` a doua zi.Se consum` usturoi zilnic. afec]iuni ale m`duvei spin`rii Coada-[oricelului ac]ioneaz` asupra m`duvei spin`rii determinând formarea de noi celule \n sânge. 154 . * Baia de [ezut: 100 gr de coada-[oricelului se pune de diminea]a pân` seara \n ap` rece. se strecoar` [i se adaug` peste apa din lighean. . Scleroza \n pl`ci. |n ceai se pun 2 linguri]e de bitter suedez. .Ceaiuri recomandate: salvie. care se p`streaz` \n frigider.

O m`rturie a reâncarn`rii . Cunoa[te-te pe tine \nsu]i .prof. Lazarez 5. Eadie 13. de Bizemont 10.Ernst Günter 11.Paul Brunton 155 . K. N.Betty J.Barbara Ann Brennan 3. Weeiss 14. John Hishop 7. Hrana vie . Din tainele vie]ii [i ale universului . Putreri t`m`duitoare . Toate volumele scrise de Dr. Jeanine Fontaine 12. Toate volumele scrise de S.Patrik dronot 9. Mâini vindec`toare .din discursurile lui Sai Baba 8. |mbr`]i[at` de lumin` . Universul lui Edgar Cayce .D. Vindecare spiritual` [i nemurire . Toate volumele ce cuprind \nv`]`mântul lui Omraam Mikhael Aivanhov 6.Barbara Ann Brennan 4. Scarlat Demetrescu 2. Al meu Baba [i eu .Dr.Brian L. Dumnezeu este Unitate .Câteva c`r]i recomandate 1.

156 .

........................16 Cuvânt \nainte (relansarea unui concept)..............................11 Cuvinte ale lui Valeriu Popa (din \nregistr`ri video)...........................................................................................................................CUPRINS Cuvânt omagial ............7 Cuvânt despre finan]are...........14 Cuvât de mul]umire....................................................................................................................................................21 Pledoarie pentru gândirea pozitiv`..........9 Cuvânt despre Valeriu Popa.................33 Terapii adiacente tratamentului naturist...............89 Câteva c`r]i recomandate.......................................155 157 ......................................17 Cuvinte de lumin`............................71 Re]ete de „IERI“ pentru tratamentul de „AZI“ [i „MÂINE“ .53 Regimuri concepute de Valeriu Popa.....

158 .

159 . care se ofer` gratuit. Aceast` carte este un dar de Lumin` [i Iubire din partea celei ce a fost \n aceast` via]` lumina sufletului meu. so]ia mea Raluca Dumitrache.Pentru a primi un exemplar din acest volum omagial. v` rug`m s` ne suna]i la telefon:0745 153 875 (D-na Sanda {tefan) sau telefon: 653 51 58 (D-nul Cezar Dumitrache).

160 .