D~RUIM LUMIN~ {I IUBIRE

PENTRU VINDECAREA SUFLETULUI {I A TRUPULUI

BUCURE{TI - 2002
1

Foto coperta: Valeriu Popa [i Raluca Dumitrache Design coperta: Tipar: Tipografia Everest 2001 Culegere text: Spectrum Media & Advertising

Edi]ie Princeps Tiraj: 1200 exemplare

Toate drepturile rezervate Aceast` carte nu poate fi reprodus` sub nici o form`, par]ial sau total f`r` acceptul scris prealabil al d-lui Cezar Dumitrache - produc`tor exclusiv ISBN: 973-0-02851-6
2

MOTTO
„}ine]i minte! Tot ceea ce facem, de la gând, privire, gest, vorb`, fapt`, se \nregistreaz` undeva, \n finitul care ne \nconjoar`, [i când plec`m din via]` ne \ntâlnim cu noi, fiind direct r`spunz`tori pentru tot ce am f`cut.“ VALERIU POPA

3

4 .

MAI |NTÂI A FOST CUVÂNTUL 5 .

6 .

{i mântuit` de suferin]` s` te \nal]i cât mai sus \n |mp`r`]ia Cerului. Mi-e dor de tine Veve. se \mpline[te un an de când Veve a devenit o „veveri]` de lumin`“ printre cei iubi]i de Dumnezeu. Nu te voi putea uita niciodat`. mi-e tare dor de tine. CEZAR DUMITRACHE 7 . [i nici nu doresc s` te uit vreodat`. o distinc]ie. Fie cu voia Domnului ca dorul arz`tor din sufletul meu s` ia forma bucuriei [i armoniei .. cum numai un spirit de \nalt` evolu]ie poate fi. Vreau s` fi iubit` [i ocrotit`. Vreau s` fi pre]uit` pentru ceea ce e[ti. iar amintirea ta plin` de dragoste o voi purta cu mine \n ve[nicie. fiin]` de o puritate moral`. Vreau s` fi fericit` acolo sus.Cuvânt omagial Acest volum omagial este \nchinat celei ce a fost \n aceast` via]` lumina sufletului meu. o delicate]e [i o fine]e de excep]ie.. Raluca Dumitrache (Veveri]a . A[a un dor cuvintele nu-l pot cuprinde . Prin Voin]a Divin` \n ianuarie 2003. Vreau s` fi \nconjurat` de muzica celest` care-]i place. a bucuriei de a te [tii eliberat`. Sper din tot sufletul [i din toat` inima ca bunul Dumnezeu s` ne d`ruiasc` bucuria reântâlnirii.Veve). so]ia mea...

Puternic` |n]elepciune. Tu. |n numele Sfintei Treimi. Amin. S` evolueze \nv`luit` de Lumina Ta Divin`. Amin. Coboar` mila Ta asupra lui Veveri]a-Veve. Puterea Iubirii. [i care reiei totul ce ai creat. C`ci numai Tu e[ti Unicul Creator [i Unicul Salvator. Al c`rui suflu dai. {i ajut-o prin subalternii T`i. |n planul corespunz`tor evolu]iei sale spirituale. 8 . Spiritul |n]elepciunii.S` ne rug`m: Iubirea [i Lumina Divin` S` te \nconjoare ve[nic Veveri]` de Lumin`.

a fost finan]at` integral din contul personal al celei ce a fost Raluca Dumitrache (Veveri]a-Veve). Iubirea [i Lumina Divin` S`-i \nconjoare ve[nic. Amin. [i este un dar de lumin` [i iubire pe care ea ni-l face de acolo din \naltul Cerului. 9 . al`turi [i sub \ndrumarea marelui Spirit de Lumin` .Valeriu Popa -.Cuvânt despre finan]are Aceast` carte omagial` scris` [i conceput` \n ideea de \ntrajutorare a semenilor.

10 .

s` resping` influen]ele nefaste ale unor contacte sociale. prietenilor lui de joac` s` manânce dovleac spunându-le c` este pepene. cine este omul. de unde vine. A fost un copil care adesea \i \ncurca pe cei mari cu \ntreb`ri mai deosebite \nc` de la vârsta de 3-4 ani: „de ce e paznic la vie?. jude]ul Dolj. care \n stare de trans` i-a spus: „A ! Cine a venit \n casa noastr`! Tu [tii sau vei [ti ce se \ntâmpl` cu mine \n anii care urmeaz`“. |n antichitate. n`scut pe 4 iunie 1924. |nc` un „de ce“. C`ut`rile pentru a doua parte a corpului uman . A fost un semen [i contemporan al nostru. la liceu când diver[i colegi se \mboln`veau l` f`cea frec]ii (masaje) dup` care ei spuneau c` se simt foarte bine. discipolul devenea el \nsu[i o „Lumin`“. cine suntem? [i \ncotro ne ducem“ n-au \ncetat s` str`bat` genera]iile una dup` alta. ace[tia mâncându-l cu nesa] chiar cu coaj` cu tot. de ce e armata. când zici cuvântul OM. La vârsta de 7 ani le d`dea copiilor. cei dota]i cu o inteligen]` ascu]it` [i capacit`]i native. dotat cu cuno[tin]ele [tiin]ifice apar]inând tuturor domeniilor cercetate atunci [i posedând virtutea de a fi lucid. exersat al tainelor naturii [i cu \ndemânare \n cuno[tin]e oculte. la sensul vie]ii. |nc` din timpuri antice omul s-a aplecat plin de interes asupra tainelor lumii.uri \n c`ut`rile sale de mai târziu.partea energetic` au \nceput s`-i preocupe tot din fraged` copil`rie. |n mijlocul materiei pip`ibile concrete \[i dezvoltau capacit`]ile prin care deslu[eau codurile [i semnalele trimise de lumea invizibil`. \n aceast` faz`.CUVÂNT DESPRE VALERIU POPA |ntreb`rile nelini[titoare „de unde venim?.medium. Numai \n momentul \n care discipolul respectiv reu[ea s` comande sim]urile [i dorin]ele sale. Apoi pe la 23 de ani. [i unde merge?“. Mai târziu. {i-a fixat \n minte tot felul de „de ce“ . ace[tia se instruiau \n locuri retrase \n mijlocul naturii practicând cu ri-gurozitate ritualuri de cur`]ire trupeasc` [i sufleteasc`. a aflat de lucrarea „ Din tainele vie]ii [i ale 11 . la na[terea Universului au c`p`tat noi r`spunsuri prin intermediul celui care a fost OMUL Valeriu Popa. |n anul II de facultate a luat cuno[tin]` cu o femeie . Zeci de ani. |ntreb`rile privitoare la OM. se orânduiau sub conducerea unui mare preot cunosc`tor.

|n ultima parte a vie]ii s-a ocupat de foarte multe [tiin]e adiacente vindec`rii naturiste [i spirituale. Ne-a oferit un nou mod de via]`. „Nu eu te vindec. Adrian P`unescu a fost singurul care a avut curajul s`-l ajute [i s`-i fac` publicitate \n revista al c`rui redactor-[ef era \n vremea respectiv`. Explica]iile date [tiin]ific unor fenomene necunoscute \nc`. tu te autovindeci. Via]a sa a fost mesajul s`u. i-au dat posibilitatea ca atât pe linie profesional` cât [i psihic s` se dezvolte putând \n]elege cu mai mult` u[urin]` multe fenomene a[a . 12 . concluzionând astfel c` nimic nu este \ntâmpl`tor.zis „paranormale“. o alimenta]ie \n armonie cu natura. A crezut \ntotdeauna c` menirea lui \n via]` era de a ajuta oamenii \n suferin]` [i o f`cea gratuit cu demnitate [i modestie. ca de exemplu: \nv`]`tura despre reâncarnare. A ajuns s` intre \n corpul uman printr-o gândire inginereasc` plecând de la faptul c` la baza fiec`rui efect exist` [i o cauz`. dat afar` de unde lucra [i r`mas pe drumuri. le spunea mereu bolnavilor. tu e[ti propriul t`u vindec`tor..Universului“ . Nu avea nevoie de adulare pentru c` era adev`rul. Dac` te faci c` faci.. telepatia. |n afar` de s`n`tate am mai \nv`]at de la dânsul s` pre]uim [i lucrurile misterioase pentru c` avea o curiozitate accentuat` pentru cercetarea [tiin]elor oculte. dac` faci mai mult decât \]i spun eu o s` câ[tigi. |nainte de aceea perioad` \ncepuse s` vindece boli pe care medicina le socotea incurabile chiar dac` a fost persecutat de regimul comunist. Avea o precizie uimitoare \n a diagnostica orice maladie. Prezen]a sa printre noi a fost o binecuvântare. |ncrederea extraordinar` \n sine a fost \ntotdeauna o calitate a marilor personalit`]i. A f`cut parte din grupul intelectualilor care practicau medita]ia transcedental`. chiar [i pe cele nedetectate \nc`. autenticitatea [i sinceritatea. stabilirea diagnosticului pe baza modific`rilor din aura uman`. Valeriu Popa a fost [i este \n noi [i pentru noi pentru a ne ghida. Era un fel de senzor viu ce decodifica informa]iile din corpul pacientului.autor Scarlat Demetrescu. [tiin]e esoterice din Tibet. \n care erau relatate foarte multe r`spunsuri pe care oamenii de [tiin]` le-au c`utat din totdeauna. nu sari groapa. c` totul este programat de cineva sau ceva pe care-l vom explica prin cunoa[tere \n anii ce vor urma. medicina holistic`. A[a c` : mingea e la tine. eu doar te sf`tuiesc.“.

mai frumoas` [i mai plin` de iubire. Consider`m c` este de datoria noastr` moral`. Regret`m cu to]ii c` a murit \ntr-o perioad` \n care putea s` mai aduc` mari contribu]ii la [tiin]ele vindec`rii naturiste. SANDA {TEFAN 13 . cât [i asupra pacien]ilor [i mai presus decât atât. Oferea ajutoare necondi]ionate atât prietenilor cât [i pacien]ilor pe care-i trata. mai u[oar`. chiar pe plan mondial. A plecat dintre noi la 21 mai 1997 f`r` s`-[i vad` ]elul atins. chiar [i asupra publicului care niciodat` nu-l v`zuse sau auzise. a celor care l-am cunoscut [i am reu[it s` \nv`]`m din [tiin]a sa. \n vindecarea spiritual`.s`n`tatea . putând s` spun` când a \nceput boala [i dac` are continuitate din reâncarn`rile precedente.Cerul l-a h`r`zit cu o energie colosal` care se putea observa atât \n influen]a pe care o exercita asupra interlocutorilor sau auditorilor. Dac` am respecta toate \nv`]`turile dânsului. Stabilea diagnosticul pacien]ilor chiar [i de la distan]`. Era \nzestrat cu o voin]` uria[` [i neobosit` [i \ntotdeauna \[i ducea lucrarea pân` la cap`t.care se afl` \n mâinile fiec`ruia pentru c` dezechilibrele vin din propriul s`u interior. via]a noastr` ar fi mai bun`. la [tiin]ele esoterice care au luat un adev`rat avânt dup` anul 1989. de a face public tot ceea ce cunoa[tem pentru cei ce vor s` primeasc`.Aceasta l-a propulsat pe marele vindec`tor pe cele mai \nalte culmi. Va r`mâne ca un uria[ \n domeniu. acela de l`sa \n urm` o [coal` plin` de toate \nv`]`turile sale. pentru cei ce sunt c`ut`tori pe acest drum. |i mul]umim marelui „OM“ c` ne-a \nv`]at s` tr`im \ntr-un echilibru firesc. c` ne-a \nv`]at nutri]ia curat` [i c` ne-a \nv`]at ce are omul mai de pre] . mai bine spus \i sf`tuia [i consulta gratis. ci doar aflase de la al]ii despre miraculoasele sale calit`]i de vindec`tor.

o integreaz` \n materia care cre[te \n pântecul mamei. partea aceasta vital`.„ O rug`ciune f`cut` pentru acele st`ri de boal` care sunt dobândite prin liberul arbitru f`r` s` respec]i Legea Divin`. face cei spun [i chiar mai mult decât \i spun. \mpreun` cu \ngerul \ntrup`tor construiesc corpul \n care va s`l`[lui via]a pe care o \ncepe pe aceast` planet`. se face c` face [i nu reu[e[te. unul din ele fiind corpul vital. nu s` ne rug`m Divinit`]ii dup` ce am gre[it. nu numai prin vorbe.“ .„ Nu e suficient s` fii religios. Ne \nc`rc`m energetic din alimentele consumate. Autoaccidentat este un individ care datorit` nerespect`rii unor reguli. acest corp uman este format din dou` elemente: fizic . trebuie s` fii profund \n a te conecta cu Energia Universal`.„ Un copil când vine la via]` preia energia din spa]iu. Cel autoprogramat. Noi trebuie s` \nv`]`m s` ne rug`m Divinit`]ii s` ne ajute s` nu gre[im. ia energia din alimentele pe care mama la ingereaz`.„ Din punct de vedere chimic. a ajuns \n stare de dezechilibru. \n timpul somnului iese din corp pentru a se \nc`rca \n vederea activit`]ii zilei de mâine. ia energie [i de la tat` \n timpul zilei. care [i-a luat \n programul lui boala respectiv` se apuc` de regim. trebuie s` ai tr`irea de conectare cu Energia Divin`.demonstrabil „mâine“ dup` ce [tiin]a \l va accepta. Meseria de 14 . \ncet \ncet.“ . Conform Legii Divine. [i se reface.„ |n fa]a mea vin dou` categorii de bolnavi: autoprogama]i [i autoaccidenta]i prin liberul arbitru.pip`ibil [i bioenergetic . acelea pot fi ajutate.“ .„ S`n`tatea este cea mai perfect` meserie a acestei planete.“ . iar de la mam` \n timpul nop]ii [i a[a. \ns` elementele de importan]` deosebit` nu le putem lua decât din zona (corespunz`toare evolu]iei) \n care am fost \nainte de a veni la via]`. acelea nu ]i le poate ierta nimeni. Corpul fizic e format din mai multe elemente. cele care ]i le-ai luat ca boal` [i ca s` \nve]i din gre[elile anterioare. dar fizicul nu poate s` s`l`[luiasc` singur [i s` se dezvolte f`r` cea de a doua parte psihic`. omul este o crea]ie a Divinului.Câteva cuvinte ale lui Valeriu Popa (extrase din \nregistr`ri video) . Corpul uman este cea mai perfect` ma[in` a acestei planete .“ . Deci.

de exemplu. se computerizeaz` [i dup` ce plec`m din via]` ne \ntâlnim cu noi. un cancer \ncepe cu 8 ani \nainte ca el s` apar` ca boal` fizic`.“ . fapt` totul se \nregistreaz`. gând.s`n`tate n-o po]i \nv`]a decât de la natur`. preotul trebuie s` \nve]e atâta medicin` \ncât s` [tie mai mult decât medicul. de la nimeni altcineva.“ .„ Prin credin]` [i [tiin]` trebuie s` ajungem la convingerea c` nu suntem independen]i ci dependen]i.“ .“ . el trebuie s` vorbeasc` \n cadrul bisericii [i despre factorul s`n`tate.“ .„ De la gest.„ Boala \ncepe \n energetic cu mul]i ani \nainte [i se manifest` \n fizic. vorb`.“ .„ Spritismul [tiin]ific va lumina lumea.“ . va fi demonstrat mâine. privire. ~sta e bagajul cu care pleci sus. totul este programat.„ Nimic nu este \ntâmpl`tor.„ Medicul de mâine trebuie s` \nve]e atâta religie \nât s` [tie mai mult decât preotul.„ Din via]` nu r`mâi decât cu cuno[tin]ele [tiin]ifice acumulate din toate domeniile [i faptele de iubire moral`.“ 15 . modul de dependen]` fa]` de ceva sau de cineva. asta e toat` averea ta.

patronul „Tipografiei Everest 2001“ . s` tr`iasc` o via]` demn`. care au pus um`rul la editarea [i produc]ia acestei c`r]i. entit`]i benefice [i luminoase (Valeriu Popa. 16 .atât din capital` cât [i din \ntreaga ]ar`.culegere text CEZAR DUMITRACHE Dumnezeu s`-i lumineze [i s`-i binecuvânteze pe to]i ace[tia.Veve [i al]ii) care ne-au inspirat [i ghidat cu voia Sfintei Treimi \n scrierea acestui volum. un suflet atât de ginga[ [i pur. Veveri]a . Mul]umesc bunului meu prieten Ovidiu Harb`d`.autor . Mul]umesc Bunului Dumnezeu pentru cei 9 ani tr`]i al`turi de Veve. lâng` care am \nva]at multe despre via]`. ocolind suferin]a cumplit` proprie unei asemenea boli necru]`toare.Spectrum Media & Advertising . Mul]umesc atât \n numele meu cât [i al Raluc`i. ajutând-o pe „veveri]a“ mea. [i doresc s`-i men]ionez aici: . Mul]umesc tuturor celor de sus. Mul]umesc prietenilor de pe P`mânt. Amin.Sanda {tefan .Dan Abraham . M` refer aici atât la colectivul medical de la Sec]ia Hematologie a Spitalului Fundeni. tuturor celor care cu mult` dragoste [i d`ruire ne-au fost al`turi [i au luptat \mpreun` cu noi atât cât a permis Programul Divin. pentru noua orientare a destinului meu. cât [i la oamenii de suflet -terapeu]ii autentici .Cuvânt de mul]umire Mul]umesc Creatorului pentru c` exist pe lâng` atâ]ia oameni minuna]i. echilibrat` fizic [i psihic.colectivul Tipografiei Everest 2001 care a participat la produc]ia acestui volum .

deoarece exist` mult` suferin]` [i s`r`cie \n jurul nostru [i mul]i oameni sunt nevoi]i s` renun]e la tratamente datorit` costurilor insuportabile pentru ei. f`r` nici un interes material. [i compatrio]ii no[tri cu o situa]ie material` bun` [i foarte bun` pe de alt` parte. Eu numesc aceast` atitudine \ntrajutorare \n stil politicianist. concept propriu marelui Om Valeriu Popa. aceast` carte se dore[te a fi [i un apel la \ntrajutorare c`tre medicii alopa]i [i vindec`torii autentici pe de o parte. de compasiune. Raluca Dumitrache (Veve). le vin [i altora idei de generozitate. \mbr`c`minte etc). oameni politici de toate culorile care se deplaseaz` la diferite c`mine de copii sau de batrâni. d`ruind diverse (hran`. [i pe marea For]` de Lumin` Valeriu Popa. S` nu-i ignora]i pe cei afla]i \n suferin]` [i f`r` posibilit`]i. Credem cu toat` fiin]a c` cea mai bine primit` form` de omagiu este \ntr-ajutorarea semenilor. Dac` sunte]i medici sau terapeu]i. Sper`m c` apari]ia acestui volum. consulta]i gratuit cu mult` c`ldur` sufleteasc` [i compasiune pe cei bolnavi [i f`r` posibilit`]i. dar numai \n prezen]a camerelor de luat vederi [i dac` se poate s` fie prezente toate televiziunile sunt [i mai mul]umi]i. Sigur exist` [i un fapt pozitiv \n aceste ac]iuni.). Dar a[ dori s`-i \ntreb pe cei ce se f`lesc pe posturile de televiziune 17 . s` duc` la relansarea acestui concept. apleca]i-v` asupra celor nevoia[i din jurul dumneavoastr` [i oferi]i-le cele trebuincioase din inim` cu mult` dragoste (hran`. V`d adesea la televizor. juc`rii. \n special \n campaniile electorale sau \n preajma lor. televizoare color. Noi credem c` dreptul la via]` al oamenilor nu trebuie s` fie legat de condi]ia lor material`. Dac` sunte]i \nst`ri]i. \n sensul c` poate vizionând secven]ele respective. [i \n spiritul pentru care au tr`it ei aici pe p`mânt.Cuvânt \nainte (relansarea unui concept) Am editat aceast` carte [i o ofer gratuit pentru a-i omagia pe cea care a fost scumpa mea so]ie. \ndrumându-le pa[ii c`tre vindecarea sufletului [i a trupului. De aceea. etc. a[a cum am gândit eu [i prietenii mei c` ar fi pe m`sura dorin]elor lor.

Pentru dân[ii exist` pe pia]` multe volume de specialitate valoroase. pentru care multe texte din aceast` carte pot p`rea puerile. noi fiind de forma]ie tehnic`. S` ne \ndrept`m spre calea credin]ei este un al] ]el pe care sper`m s`-l ating` editarea acestui volum. Sper`m. Nu ne intereseaz` s` culegem eventuale laude vis-a-vis de un limbaj literar elevat pe care probabil nici nu-l posed`m. dezorienta]i.cu tot felul de dona]ii ([i nu este vorba aici doar de oamenii politici): A]i fi la fel de genero[i f`r` publicitate?. |n cazul \n care terapiile [i re]etele naturiste publicate aici. Nu avem preten]ia c` de]inem noi ADEV~RUL. Eu v` propun s` l`s`m la o parte orgoliile [i vanitatea [i pa[ii nostri s` urmeze calea credin]ei. sau dori]i l`muriri suplimentare pute]i lua leg`tura cu doamna Sanda {tefan la telefon: 0745 153 875. deoarece am dorit ca ceea ce am scris s` fie pe \n]elesul tuturor. s-a scris cu sufletul curat. * Ne-am gândit \n acela[i timp [i la cei cu diferite afec]iuni care nu au g`sit rezolvarea (par]ial` sau total`) \n medicina alopat`. aceast` lectur` s`-i l`mureasc`. dar vreau s` [ti]i c` tot ce s-a scris aici. Dânsa v` poate ajuta cu 18 . R`mâne ca dumneavoastr` s` ne acorda]i credit sau nu. ca m`car \n parte. * Lecturând paginile din cuprins. |i avem \n vedere aici pe cei care \ncep s`-[i pun` semne de \ntrebare despre via]` [i sunt poate. s` ajute [i oamenii simpli. nu v` sunt foarte clare. * Subliniez faptul c` nu ne adres`m celor familiariza]i cu lumea spiritual`. v` ve]i \ntâlni cu un limbaj popular. dup` cum v` dicteaz` probabil propriul instinct. „Prin credin]` la [tiin]` [i prin [tiin]` la credin]`“ afirma marele Om Valeriu Popa. prin prisma experien]elor personale prin care am trecut.

cu care am avut aici pe p`mânt leg`turi suflete[ti foarte apropiate. mare parte din ele apar]in lui Valeriu Popa. Aceast` carte se vrea ea \ns`[i un mesaj de lumin` [i iubire. ca s` ne \nc`lzeasc` sufletele. nu \nseamn` c` neg`m medicina alopat`. CEZAR DUMITRACHE 19 . mângâierea lor. iar noi avem toat` stima pentru acei medici care \[i practic` meseria cu abnega]ie [i d`ruire. |n special cei dragi nou`. la rândul nostru trebuie s` trimitem tuturor [i celor dragi de sus [i semenilor no[tri de pe p`mânt continuu aceea[i Lumin` [i Iubire. Oricum indiferent ce crede]i acum despre cele scrise aici. noi v` rug`m s` l`sa]i o fereastr` deschis` spre viitor. mesajele de \ndrumare [i avertizare \n vise etc. care are rolul ei bine definit \n societate. terapii [i re]ete naturiste. Faptul c` discut`m aici numai de tratamente. Dac` vom proceda astfel. noi vom evolua mult pe plan spiritual [i ne vom vindeca suflete[te [i trupe[te. Meritul nostru este acela de a v` pune la dispozi]ie aceste informa]ii \n mod gratuit. le-a]i sim]it prezen]a benefic`.sfaturi \n mod gratuit. [i care este acum un mare Spirit de Lumin`. Gândi]i-v` câ]i dintre dumneavoastr` nu a]i recep]ionat aceast` dragoste sub diverse forme. altele au fost publicate \n diverse c`r]i \ntr-o form` sau alta (noi nu ne asum`m paternitatea lor). având o bogat` experien]` acumulat` al`turi de cel ce a fost marele Om Valeriu Popa. |n ceea ce prive[te terapiile [i regimurile naturiste. celelalte fiind culese din popor. * De ce titlul „D`ruim Lumin` [i Iubire“? Pentru c` Luminile Cerului ne transmit continuu aceast` lumin` [i iubire cu voia Sfintei Treimi. \ncearc` cu permisiunea Divinit`]ii s` ne trimit` de sus aceast` Iubire [i Lumin` Divin`. fiecare având propriul sistem decodificator. adic` esen]a Crea]iei. Noi. poate experien]ele ulterioare prin care ve]i trece v` vor determina s` ne lua]i \n considerare. s` ne ajute s` dep`[im momentele grele din aceast` existen]` [i pentru a ne sprijini \n evolu]ia noastr` spiritual`. via]a pe p`mânt va fi mult mai bun`.

20 .

CUVINTE DE LUMIN~ 21 .

22 .

nici alt` asem`nare. Precum \n cer a[a [i pe p`mânt. S` nu fii desfrânat. S` nu-]i faci chip cioplit. S` nu iei numele Domnului Dumnezeului t`u \n de[ert. 9. CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIE{TI 1. Adu-]i aminte de ziua Domnului [i o cinste[te. S` nu ucizi. Sfin]easc`-se nemele T`u. C` a Ta este \mp`r`]ia [i puterea [i slava. Vie \mp`r`]ia Ta. s` nu ai al]i dumnezei afar` de Mine. D`-ne-o nou` ast`zi. 2. Precum [i noi iert`m gre[i]ilor no[tri Ci ne izb`v`[te de cel r`u. pentru ca el s`[i realizeze natura divin` \n el \nsu[i [i s`-[i g`seasc` locul s`u exact \n Regatul lui Dumnezeu. S` nu furi. 5. 23 . A Tat`lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh. Acum [i puterea [i \n vecii vecilor Amin.IISUS HRISTOS Iisus Hristos a coborât \n lume acum 2000 de ani pentru a ajuta omul s`-[i transforme natura sa uman` \n natur` divin`. Cinste[te pe tat`l t`u [i pe mama ta ca bine s`-]i fie [i mul]i ani s` tr`ie[ti pe p`mânt. S` nu ridici m`rturie mincinoas` \mpotriva aproapelui t`u. 10. 7. Eu sunt Domnul Dumnezeul t`u. 6. {i ne iart` nou` gre[alele noastre. 3.S` nu pofte[ti nimic din ce este al aproapelui t`u. 4. Fac`-se voia Ta. nici s` te \nchini lor. TAT~L NOSTRU Tat`l nostru Carele e[ti \n Ceruri. 8. Pâinea noastr` cea de toate zilele.

c`ci Dumnezeu \i va alina.“ „Fiul omului este Domn chiar [i al Sabatului.“ „ Vei iubi pe aproapele t`u ca pe tine \nsu]i. Profe]ii care au tr`it \naintea voastr` a[a au fost persecuta]i.“ „ Ferici]i sunte]i când lumea v` insult` [i persecut`. [i spune tot felul de minciuni r`u-voitoare despre voi.“ „Cine nu iube[te.“ „ Ferici]i cei persecuta]i. Fi]i ferici]i. Cine r`mâne \n dragoste. fiindc` atunci voi m` urma]i pe Mine. „Dumnezeu este dragoste.“ „ Fi]i perfec]i precum Tat`l vostru Ceresc este.“ „ Cel mai mare |mp`r`]ia Cerului este cel ce se umile[te [i devine ca acest copil. c`ci Domnul este iubire“.“ 24 .CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI IISUS HRISTOS „ Omul nu poate tr`i numai cu pâine.“ „ Nimeni nu l-a v`zut vreodat` pe Dumnezeu. el are nevoie de fiecare cuvânt pe care \l roste[te Dumnezeu. c`ci r`splata v` a[teapt` \n Ceruri.“ „ Ferici]i cei umili. Dumnezeu r`mâne \n noi.“ „ Ferici]i cei ce plâng. dar dac` ne iubim unii pe al]ii. fiindc` fac ce le cere Dumnezeu. Al lor va fi Regatul Cerurilor.“ „ V-am f`cut cunoscut tot ce am \nv`]at de la Tat`l meu. nu l-a cunoscut pe Domnul. r`mâne \n Dumnezeu. c`ci vor primi ce le-a promis Dumnezeu.“ „Fiul omului a venit s` caute [i s` mântuiasc` ce era pierdut.

Acest sfânt indian este o m`rturie vie a minunilor sale care trec dincolo de legile [tiin]ifice cunoscute [i sunt comparabile cu cele ale lui Iisus. Este un maestru divin al timpurilor noastre. a[a cum au fost la vremea lor.SRI SATHYA SAI BABA Sai Baba. n`scut \n 1926 \n sudul Indiei. cea a iubirii [i a p`cii. iar Dumnezeu e iubire. omnipoten]` [i atot[tiin]`. Doamne! Ia-mi mâinile [i las`-le s` munceasc` f`r` \ncetare penru tine. Sai Baba n-a venit s` r`spund` intereselor unei comunit`]i sau unei religii anume. A \nf`ptuit miracole [i continu` s` le fac` vindecând mul]i bolnavi. cu tot mai mult` for]`. Iisus. ajutându-i pe s`rmani. este recunoscut de milioane de persoane din \ntreaga lume ca Avatar. Dumnezeu se manifest` acolo unde e Iubire. „ De fiecare dat` când domne[te \n lume dezordinea. Domnul se \ncarneaz` [i ia chip de om. El s-a \ntors pentru \n`l]area spiritual` a omenirii. Krishna. |n hinduism.“ „ Iubirea e Dumnezeu.spune Sai Baba. Preface]i aceast` iubire \n ajutor [i ajutorul \n rug`ciune. ci pentru a sluji omenirea \ntreag` prop`v`duind o religie unic`. materializând diverse obiecte. ca [i cenu[a divin` numit` „ vibhuti“ ce serve[te \n tratarea tuturor maladiilor. Mesajul lui Sai Baba este acela de unitate [i iubire \ntr-o lume sfâ[iat` de contradic]ii. astfel \ncât s` le arate oamenilor calea p`cii“ . iat` 25 . Doamne! Ia-mi mintea [i gândurile [i las`-le s` fie \n acord cu tine. S` iubi]i tot mai mul]i oameni. SANDA {TEFAN CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI SAI BABA „ Doamne! Ia-mi iubirea [i las-o s` curg` pe de-a-ntregul \n devo]iune c`tre tine. Doamne! Ia-mi totul [i las`-m` s` fiu instrumentul t`u. Avatarul reprezint` \ncarnarea uman` a Divinit`]ii care posed` prin \ns`[i natura sa facult`]ile de omniprezen]`. Budha.

astfel Divinitatea din voi se va putea exprima \n toat` plenitudinea sa. prin moarte [i na[tere.“ „ |n]elepciunea poate salva \ntreaga omenire [i fiecare fapt` a noastr` trebuie s` izvorasc` din \n]elepciune. de str`dania autentic`.“ „ AUM-ul lui OM reprezint` principiul OM TAT SAT adic` Acesta este Adev`rul. Nu exist` oprire \n acest pelerinaj.“ „ Dumnezeu de]ine exclusivitatea \n guvernarea cosmosului. Lupta trebuie s` fie alert` [i activ` pân` ce ]elul este atins. El n-are dorin]e. este o c`l`torie continu`. a iubirii pentru to]i.“ „ Sunetul unei mantre este la fel de valoros ca [i \n]elesul s`u.“ „ Controlul sim]urilor este devo]iunea adev`rat`.“ „ Dumnezeu nu va fi mi[cat de comentariile filozofice stricte.“ „ Fericirea acestei lumi va fi garantat` atunci când armonia [i \n]elegerea vor cobor\ \ntre oameni. Eco-ul chem`rii Divine din cavitatea inimii.“ „ Ochii fizici trebuie s` v` arate slava lui Dumnezeu. ci \n a-]i place ceea ce trebuie s` faci.disciplina spiritual` cea mai \nalt`.“ „ Adev`rat` fericire \nseamn` s` te \ncredin]ezi voin]ei supreme.“ „ Eu predic numai o singur` religie. El este mul]umit numai de practica efectiv`.“ „ S` nu a[tepta]i nimic \n schimb de la cei pe care-i iubi]i. Religia este una \n UNITATE. atunci când faci un pas c`tre El. de efortul sincer. care singur` este capabile s` reuneasc` rasa uman` \ntr-o fraternitate a omului aflat` sub paternitatea lui Dumnezeu. onest. Sunetul OM este mereu prezenta voce interioar`.“ „ Nu poate exista fericirea adev`rat` f`r` credin]` [i devo]iune. Asculta]i-l.“ „ |nv`]a]i Iubirea Univesal`. face zece pa[i c`tre tine. prin morminte [i pântece.“ „ Drumul c`tre fericire nu se afl` \n a face ce \]i place. [i c` Dumnezeu. prin v`i [i de[erturi. iar ochiul interior s` v` arate Divinitatea din voi [i din Crea]ie.“ „ Religia [i disciplina spiritual` sunt esen]iale pentru perfec]iunea uman` [i realizarea de c`tre fiin]a omeneasc` a celui mai \nalt ideal al s`u.“ 26 . sim]i]i fiorii s`i. printre lacrimi [i zâmbete. Eu sunt Adev`rul [i Adev`rul este Unul. Datoria omului este s`-I ofere iubirea [i s`-L sl`veasc` manifestând aceast` iubire cum poate mai bine.“ „ Aminte[te-]i c` te apropii de Dumnezeu cu fiecare pas f`cut. de lupta neobosit` de a-]i cur`]a mintea. zi [i noapte.

Când a[ezi Divinitatea pe culmea fiin]ei tale. \l pute]i face s` se mi[te \n toate sensurile.“ „ Primele cuvinte pe care trebuie s` le ave]i pe buze diminea]a la 27 . iubirea sa \n Creator. Dar. Atât timp cât nu [i-a stabilit un punct de sprijin \n Dumnezeu. maestrul Omraam Mikhael Aivanhov (1900-1986) ne propune o nou` religie: solar` [i universal`. sub aceea[i denumire. deasupra tuturor dorin]elor [i intereselor personale. \nseamn` c` g`se[ti un punct de echilibru stabil. devenind o lume organizat`. dându-ne posibilitatea s` cuno[tem adev`rurile cele mai sublime pe care religiile [i filozofiile le-au ]inut prea mult timp ascunse explicându-ne astfel existen]a noastr` pe acest p`mânt conform marilor legi ale lumii divine. Aceast` \n]elegere privind des`vâr[irea omului va penetra pu]in câte pu]in spiritele. |n noua sa filozofie nu exist` decât iubire. nemaiexistând separ`ri \ntre oameni. precum [i \n alte societ`]i din \ntreaga lume. |n loc s` \ncerce s` scape de probleme. Când un obiect este foarte bine fixat. SANDA {TEFAN CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI OMRAAM „ Când o fiin]` reu[e[te s` \l pun` pe Dumnezeu pe primul loc. o va putea dezechilibra. lumin` [i puritate. \ncrederea. |nv`]`mântul s`u se aplic` \n „Fraternitatea Alb` Universal`“ pe care a \nfiin]at-o \n Fran]a. el trebuie s` \ncerce s` le rezolve. dup` ce a \nv`]at. ea va r`mâne solid` [i rezistent`.OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV Filozof [i pedagog francez de origine bulgar`. orice sar \ntâmpla. ea va suferi mari transform`ri interioare.“ „ Acela care \ncearc` s` scape de eforturi [i de greut`]i va \ntâlni obligatoriu dificult`]i mult mai mari. abnega]ie. s` \[i pun` toate speran]ele. pentru c` el va reveni mereu la pozi]ia de echilibru. La fel se \ntâmpl` [i cu fiin]a uman`. credin]a. altfel cea de a doua situa]ie va fi mult mai rea decât prima. nemaiexistând frontiere [i r`zboaie. cea mai mic` tulburare ce va interveni \n via]a ei. via]a devenind universal`.

este \n realitate un contact cu o for]`. fiindc` acolo prime[te adev`rata Ini]iere... mai sublim : pe Dumnezeu |nsu[i. pentru c` mi-ai d`ruit via]a [i s`n`tatea.“ „ Cuvintele sunt puternice. acest cuvânt rezum`.“ „ Iubirea de Dumnezeu rezolv` toate problemele.“ „ Când omul lucreaz` pentru slava lui Dumnezeu.. Lumin`.“ „ Lumina . nici cum s` le pronun]`m corect. pân` când ele vor vibra [i vor c`uta s` p`trund` \n toate celulele corpului vostru. Atunci când lucreaz` f`r` lumin`. iubi]i-i. |n acel moment. ca [i cum a]i fi c`zut \ntr-o pr`pastie. \i dispre]ui]i sau \i urâ]i.“ 28 . va \ncepe s` v` distrug`.“ „ Dac` arunca]i priviri rele. astfel ca toate faptele mele s` fie \ntru slava Ta [i \n numele T`u. proiecta]i o for]` care \ncepe s` lucreze f`r` [tirea voastr` [i care se va \ntoarce \ntr-o zi \mpotriva voastr`. pronun]a]i cuvintele: |n]elepciune. \ncerc`rile apar pentru a-l \mpinge spre perfec]iune. care o dat` declan[at` \n voi. Dac` \i detesta]i. condenseaz` tot ceea ce este mai pur. ura lor.“ „ Somnul se transform` \ntr-un act sacru atunci când te culci cu inten]ia s` studiezi \n cealalt` lume. mai frumos.|]i mul]umesc }ie Doamne.trezire trebuie s` fie: .“ „ Pentru a v` ap`ra de du[manii vo[tri. Umple-mi inima de iubire [i d`-mi for]a s` \ndeplinesc voin]a Ta.. cu o inteligen]`.“ „Ceea ce numim \mp`r`]ie. mai puternic. dar noi nu [tim cum s` le folosim. totul se va lumina. distrug`tor \n ei.. toate \ncerc`rile pe care trebuie s` le suporte sunt corec]ii. [i astfel ve]i primi toate r`ut`]ile lor. aura voastr` se destram` [i prin aceste por]iuni destr`mate se stabile[te o comunicare cu tot ceea ce este negativ. pedepse. cu o entitate care apar]ine unei lumi superioare. Când v` sim]i]i \n \ntuneric.“ „ Ura creeaz` leg`turi la fel de strânse ca [i iubirea.

A fost promotorul c`l`uzirii pa[ilor no[tri prin labirintul unei practici naturiste pu]in cunoscute la noi [i mai pu]in acceptat` de lumea medical`.s-au autovindecat. prin ea trec toate formele emanate de la natur` pentru a c`p`ta evolu]ie.“ „ Gândul e for]`.“ „ }ine minte omule: ce emi]i.“ „ Via]a este cea mai dur` [coal` a acestei planete. oferea ajutorul necondi]ionat [i gratuit. r`ul pe care-l faci azi \l prime[ti mâine.bolnavi f`r` alte [anse pe calea medical` alopat` .“ „ Binele de azi este binele de mâine.“ „ Esen]a fiin]ei noastre este dragostea universal` necondi]ionat`. SANDA {TEFAN CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI VALERIU POPA „ Iertarea este calea spre adev`rata s`n`tate [i fericire. to]i cei care l-au cunoscut au crezut [i cred \n miracolul terapiei naturiste. fugim de noi. mii de oameni .VALERIU POPA Valeriu Popa (1924-1997) a fost [i r`mâne marele vindec`tor al României. trebuie s` \nve]e omenirea instictoterapia. Om de \nalt` moralitate [i spiritualitate. dac` ai emis un gând [i nu ai dreptate se \ntoarce contra ta cu dubl` intestitate. Dotat cu capacit`]i enorme de vindecare. Valeriu Popa. neobositului [i marelui iubitor de oameni. s`-[i reconstruiasc` s`n`tatea prin propriile for]e.“ „ Dac` medicina de mâine vrea s` fie medicina viitorului. aia atragi.“ „ Ori de câte ori oamenii tulbur` echilibrul natural. un deschiz`tor de [coal` [i drum \n domeniul naturismului [i bioenergeticii \n ]ara noastr`. tr`iesc ast`zi mii de „fo[ti pacien]i“ [i se bucur` de via]`. atrag asupra lor 29 . Datorit` generosului. Primind sfaturile lui.“ „ Fugind de natur`. |nv`]a oamenii s`-[i poarte singuri de grij` \ntrun mod simplu [i corect.

Noi. am f`cut traducerea din greac`. cerând \n acela[i timp [i sfatul preo]ilor. ci ca pe 30 . De fapt rug`ciunea a fost spus` de Isus \n limba aramaic`.“ „ Orice boal` sau moarte prematur` \nainte de 111 ani constituie accidente datorate infrac]iunii de nerespectare a regulilor naturale ale vie]ii. dac` exi[ti cu adev`rat. Valeriu Popa a sesizat c` p`catul este f`cut cu bun` [tiin]`. nu o face f`r` interes. Astfel. O problem` care l-a fr`mântat mult` vreme a fost \n leg`tur` cu fraza: “ . cum e [i firesc. nu se iart`. c`ci cele f`cute cu voie.“ „ Drag` române. adic` cu bun` [tiin]`. binele sau r`ul?” Bineân]eles c` oamenii r`spundeau. De aceea sim]ea nevoia s` sublinieze c` se iart` gre[elile.consecin]e de la nefaste pân` la dezastruoase. ?” Pentru a r`spunde la aceast` \ntrebare.dar [i alte ]`ri europene au traduceri ale rug`ciunii (\n francez` de ex. Valeriu Popa le considera mai adecvate. pre] de câ]iva ani a studiat traducerile rug`ciunii “Tat`l nostru” [i din alte limbi.“ „ Eu nu vindec. vindecarea o face doar Divinitatea. Aceste formul`ri. Apoi Luca. La acest r`spuns Valeriu Popa punea o \ntrebare care \]i t`ia r`suflarea:”{i atunci. c` r`ul ne duce \n ispit`.. iar Matei a scris evanghelia \n limba aramaic`. sensul acestei fraze este:”{i ne ajut` s` nu c`dem \n ispit`” sau “{i nu ne l`sa s` c`dem \n ispit`”. vorbind despre p`cat [i gre[eal`.) unde nu apare enun]ul c` Divinitatea duce \n ispit`. Marcu [i Ioan au scris evangheliile \n limba greac`. românii. iar \n termeni religio[i este un p`cat. rostindu-le [i \n cadrul unor conferin]e. Dânsul se \ntreba [i \i \ntreba pe cei care ascultau:”Cine ne duce \n ispit`. El se isp`[e[te.{i nu ne duce pe noi \n ispit`”. erau de fapt p`cate. cele f`cute f`r` de voie.“ „ Boala este o \nc`lcare a legilor Naturii.. ]ine minte c` oricine vine din afar` s` te ajute.“ *** Analizând fiecare fraz` din rug`ciunea de capatâi Tat`l Nostru. dar nu ca pe un adev`r absolut. cum pot eu s` acuz \n rug`ciune Divinitatea c` m` duce \n ispit`.

sfin]easc`-se numele T`u. Pentru c` sublinia deseori Valeriu Popa. vie \mp`r`]ia Ta. Pâinea noastr` cea de toate zilele d`-ne-o nou` ast`zi. care sunt entit`]i benefice de lumin` (\n limbaj popular oamenii \i numesc \ngeri) [i au misiunea de la Sfânta Treime s` ne aib` \n grij` [i paz` [i s` ne sus]in` \n realizarea programului divin cu care am venit \n aceast` via]`. fac`-se voia Ta. Când cei \nseta]i de cunoa[tere \l \ntrebau : Cum \i ajut` Dumnezeu pe oameni? Valeriu Popa le explica: Creatorul ne ajut` prin intermediul subalternilor s`i. {i ne ajut` prin subalternii T`i s` nu c`dem \n ispit` prin liberul arbitru fa]` de programul dat sau autoprogramul luat când am revenit la o nou` via]`. OVIDIU HARB~D~ CEZAR DUMITRACHE 31 . [i ne iart` nou` gre[elile noastre cele f`cute f`r` de voie. precum [i noi iert`m gre[i]ilor no[tri. precum \n cer a[a [i pe p`mânt. C` numai Tu e[ti Unicul Creator [i Unicul Salvator. |n aceste idei. Care e[ti \n ceruri. {i ne izb`ve[te de cel r`u. omul când vine la via]` este \nzestrat de Dumnezeu cu un program divin care \i este dat (dac` este spirit mai evoluat [i-l alege singur cu acceptul Sfintei Treimi acesta fiind autoprogram) [i cu liber arbitru.o ipotez` desprins` din preocup`rile sale. Prin liberul arbitru de care dispune \nc`lcând legile divine omul se poate abate de la programul dat (sau autoprogramul luat ) c`zând \n gre[eal`. dânsul a formulat rug`ciunea “Tat`l nostru” astfel: Tat`l nostru. Amin.

32 .

Deoarece modul de gândire pozitiv este vital pentru o via]` plin` de armonie [i s`n`tate.Sunt a[a numitele boli prin autoaccidentare ( de la Valeriu Popa citire) care pot fi vindecate chiar dintr-o form` mai grav` (la formele foarte grave [ansele sunt de 10-15%) cu tratament sau terapii [i regimuri adecvate. fapt`. unele din ne[tiin]`. privire. vorb`. mi-am permis prin cele câteva paragrafe ce urmeaz`. totul se \nregistreaz` [i se computerizeaz` undeva \n finit. s` aduc. din nefericire. dup` ce plec`m din aceast` via]`. „Gândul este o mare for]`“. |n ziua de azi. care sunt nevindecabile indiferent de calea pe care o alegem. dar aici intr`m \ntr-o zon` delicat` pe care nu ne-am propus s` o atingem acum (poate \ntr-o apari]ie viitoare). adic` vom fi judeca]i pentru tot ceea ce am tr`it aici pe p`mânt [i bine [i r`u. [i suntem direct r`spunz`tori pentru c` mâine ne \ntâlnim cu noi“ spunea marele Om Valeriu Popa. Se \ntâmpl` \ns`. c` ne place sau nu ne place. iar consecin]ele pot fi fapte reprobabile dintre cele mai periculoase pentru lumea \nconjur`toare.Poate. la care concur` [i lipsa de credin]` (cel pu]in \n plan con[tient) la unii dintre noi. {i \ntr-un caz [i \n cel`lalt. Realmente. parcurgându-le se va \nfiripa m`car un \ndemn la medita]ie pe aceast` tem` pentru unii dintre cititori. [i este mult mai grav s` gândim \n mod premeditat cu rea inten]ie. care pe lâng` faptul c` matematic creeaz` dizarmonie \n Univers. aceste defec]iuni de gândire formeaz` a[a numita gândire negativ`.PLEDOARIE PENTRU GÂNDIREA POZITIV~ „De la gând. au afirmat [i afirm` to]i oamenii lumina]i de pe acest p`mânt.C` vrem noi s` credem sau nu. *** 33 . gest. ne \ntâlnim cu noi. iar \n unele situa]ii chiar la o boal` grav`. aceasta este realitatea: totul pleac` de la gând. dar numai cu condi]ia obligatorie ca persoana \n cauz` s`-[i schimbe radical modul de gândire. sper eu. prin gândirea noastr` putem genera o for]` benefic` nou` sau o for]` negativ` ce va ac]iona \n detrimentul nostru. implicit modul de via]`. Excep]ie fac bolile karmice. facem multe gre[eli de gândire. o pic`tur` de lumin` \n universul cunoa[terii dumneavoastr`. Da. ne poate conduce \n multe cazuri la boal`. a[a numitele boli autoprogramate (tot de la Valeriu Popa citire).

Nici copilul pe care-l adora]i. 34 . pentru c` sup`rarea celui nedrept`]it dac` este corect motivat` ia diverse forme energetice. nici p`rin]ii minuna]i . o mare lips` de recuno[tin]` fa]` de Cel ce ne-a creat. Cum? Prin conectare permanent` la Cel de Sus. nici casa. ne d` [i ne va da . putem emite din ce \n ce mai multe gânduri pozitive. semnific` o eroare fundamental` existen]ial`. Constat cu durere c` recuno[tin]a este pas`re rar` \n ziua de azi. etc. a dorin]ei de \navu]ire cu orice pre]. Nici vorb`.S` [ti]i c` legile Divine func]ioneaz` perfect. dar progresiv muncind cu noi. Ne apar câteodat` fel de fel de ghinioane [i credem noi c` vin din senin. s` mul]umim Divinit`]ii pentru ce ne-a dat. s` fim optimi[ti. s` iubim Crea]ia [i implicit pe cei din jurul nostru. Este \ntradev`r foarte dificil s`-]i controlezi permanent gândirea. s` atingem o lini[te [i o pace interioar` pe care vicisitudinile vie]ii s` nu o poat` clinti. ni le atragem [i prin lipsa de gratitudine. toat` dragostea lor era \nchinat` acestui copil [i \ntrun moment nea[teptat copilul cel divinizat s-a \mboln`vit grav sau a suferit un accident \n care a plecat dintre noi pentru totdeauna. chiar [i pe cei ce ne-au gre[it. Poate c` a]i auzit de situa]ii de genul \n care o familie avea un copil foarte reu[it. iar lipsa de gratitudine este aspru sanc]ionat`. nici pasiunea dumneavoastr`.Ca o idee general` \ncerca]i permanent s` gândi]i pozitiv. care \ntr-o zi \i vor lovi pe cei vinova]i. cu efort. De fapt recuno[tin]a scade direct propor]ional cu l`comia noastr` atunci când suntem subjuga]i interesului material. c` exist`m. ma[ina. A pune pe primul plan altceva \naintea Domnului. pentru c` f`r` El nu ne-am fi n`scut. {i mul]i sau \ntrebat de ce? Pentru c` lipsa de recuno[tin]` fa]` de Cel de Sus se pl`te[te foarte scump. Profit`m de semenii no[tri dup` care uit`m de ajutorul primit \n diferite momente ale vie]ii. s` ne bucur`m de tot ceea ce ne \nconjoar`. nici so]ia iubit`. Ce semnific` aceasta? |nseamn` s` fim ferici]i c` tr`im. *** Nu pune]i nimic [i pe nimeni mai presus de Dumnezeu.

când mul]umim oameni buni? Oare Dumnezeu e dator s` ne dea \n continuu de toate. Dac` vre]i s` v` convinge]i. care ne va ajuta \n desf`[urarea activit`]ilor cotidiene. sunt semeni de-ai no[tri care au impresia c` (aici lucreaz` invidia. probabil) dac` unii au primit mai mult prin bun`voin]a Celui de Sus.Pentru c` totul se pl`te[te. aici pe P`mânt. Prea mul]i oameni [i prea des folosesc rug`ciunea ca s` cear`: „D`-mi Doamne s`n`tate. d`-mi Doamne noroc \n dragoste. Efectul acestei lecturi de lumin` v` las s`-l constata]i dumneavoastr`. d`-mi Doamne cas`. Aceste rug`ciuni de cerere nu fac. au obliga]ia s` \mpart` totul cu cei care au posibilit`]i mai reduse \n a[a fel \ncât s` dispar` diferen]ele. c` Bunul Dumnezeu tot ce va considera c` avem nevoie ne va da. decât s` intoxice v`zduhul [i s`-i indispun` pe Cei de Sus. ma[in` etc.Vom acumula \n acela[i timp o energie extrem de puternic` [i pre]ioas`. *** Este foarte benefic ca \n discu]iile purtate s` amintim numele Domnului cu recuno[tin]`. citi]i \n mod repetat capitolul CUVINTE DE LUMIN~. Dar citi]i-l cu inima deschis`. |n schimb. rug`ciunile sincere de mul]umire sunt cel mai bine primite de Cer. pentru c` ne conect`m \n acel moment la cea mai pur` [i mai \nalt` form` de energie care ne va lumina calea. *** Rug`ciunea cea mai drag` lui Dumnezeu este rug`ciunea de mul]umire. prin multitudinea lor. c`utând s` v` concentra]i cât mai bine astfel \ncât acele cuvinte s` v` p`trund` toat` fiin]a. Dar de mul]umit pentru ce am primit [i ce primim. cu mult` dragoste. \n lini[te. func]ie de destinul pe care-l avem de parcurs \n aceast` via]`.“ ajungând pân` la cereri hilare („d`-mi Doamne noroc s` câ[tig la Loto“) etc. C` tot am vorbit \n acest paragraf de ceea ce primim de Sus. [i noi nu avem nici m`car obliga]ia moral` [i bunul sim] s` mul]umim? Recuno[tin]a noastr` unde e? Oricum degeaba cerem noi câte \n lun` [i \n stele. 35 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT .

Obliga]ia noastr` moral` este s`-i sprijinim numai pe cei ce nu dispun de venituri suficiente [i n-au nici posibilitatea de a munci (copii. \n consecin]` tot „u[or“ [i vor s` aib` posibilit`]ile celor ce trudesc de diminea]` pân` sear`. ci spirite evoluate). Din p`cate mul]i dintre noi. Fiecare trebuie s` ne mul]umim cu ceea ce avem. acesta fiind darul cel mai de pre] pe care-l au oamenii pe p`mânt. Doar c` ne gândim la sinucidere [i comitem un mare p`cat. b`trâni. Nu se poate a[a ceva [i n-ar fi drept. Sunt situa]ii \n care din nemul]umire se nasc gânduri de sinucidere. care se sinucid \n mod incon[tient. Suferin]a spiritului celui care \[i abandoneaz` \n mod voit corpul fizic pe P`mânt \nainte de a-[i \ndeplini destinul trasat de Sfânta Treime este maxim`. Excep]ie fac bolnavii mintali. Cât despre sinucidere (nu o spun eu. bolnavi). Pentru c` pedepsele dictate de Cer pentru acest gest sunt cele mai aspre. poate conduce la boal`. *** Mul]umi]i Domnului pentru c` sunte]i s`n`tos.8 ore/zi pl`tit. \nva]` permanent ca s` acumuleze noi cuno[tin]e [i preiau responsabilit`]i ce presupun un consum nervos ridicat. ]ine]i minte: „Sinuciderea este cel mai mare p`cat posibil pe care pute]i s`-l face]i pe acest P`mânt“. Sunt unii care din comoditate accept` un servici u[or 4 . Nu putem [ti noi ce merite a avut fiecare \nainte de a cobor\ pe P`mânt sau cât a muncit fiecare aici.Nimic mai fals.Alerg`m dup` bani. Fiec`ruia i se d` dup` ceea ce merit` [i nu avem noi dreptul s` judec`m [i s` analiz`m. \n aceast` via]` (\n cazul \n care a acumulat o avere din munc` cinstit` f`r` s` \n[ele sau s` calce pe „cadavrele altora“. dar posibil). ceea ce este dificil. *** Nemul]umirea creeaz` \n organism o stare energetic` negativ` [i dac` aceast` atitudine vis-a-vis de via]` se perpetueaz`.6 . pân` când nu ne \mboln`vim nu apreciem s`n`tatea la justa ei valoare. f`r` discern`mânt. vrem s` acumul`m cât mai 36 . s`-i mul]umim Domnului pentru ce ne-a dat [i dac` dorim mai mult nu avem decât s` muncim mai mult.

s` facem avere. oboseal` accentuat` atât la efort fizic cât [i intelectual. \nceput de ulcer. etc. {i atunci. Aceast` clasificare nu are nici o leg`tur` cu preg`tirea intelectual` a individului. trecem mult prea u[or peste aceste semnale. Dorin]a exagerat` de afirmare generat` poate de un nivel de orgoliu ridicat. de spate. c` dac` ajungi neputincios \i afectezi [i pe cei din familie (care poate te-au avertizat \n repetate rânduri s` te potole[ti). consider`m aceste avertismente ni[te \ntâmpl`ri bizare [i ne limit`m doar la a lua ni[te medicamente. pot face infarct etc. Uit`m c` organismul nostru nu este f`cut din fier beton. f`r` s` ne odihnim suficient. Indiferent de motiva]ia excesului de activiate. vine o zi când inevitabilul se produce [i ne pr`bu[im. el are ni[te limite pe care noi le dep`[im cu non[alan]`. foarte pu]ini sunt cei care ]in cont de avertismentele date de propriul organism (atunci când acestea apar). Abia acum abordezi o gândire corect`. ci numai al]ii se pot \mboln`vi. scaun dereglat. cu o alimenta]ie haotic`. \n unele cazuri nu fac decât s` elimine efectul ce se manifest` fizic (de regul` 37 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . insomnii.multe bunuri materiale. {i atunci ai impresia c` e[ti foarte puternic [i rezistent iar dup` ani de zile de supraefort cazi „din picioare“ cum se spune. Dar. ame]eli. Practic. Po]i fi doctor docent \n mai multe domenii [i s` ai un organism primitiv. crezând (grav` eroare) c` nimic nu ni se poate \ntâmpla. la contact`ri de r`celi [i gripe ce se succed nepermis de frecvent. dar de multe ori este prea târziu. Acestea. aciditate crescut` \n organism ce duce la colite. dureri de inim`. din nefericire. De regul`. nu ne gândim care este cauza lor adev`rat` (ea se afl` \n modul nostru de gândire care comand` modul de via]`). A[a c` ar trebui s` ne bucure mult atunci când organismul nostru inteligent ne aten]ioneaz` din timp asupra unui mod de via]` gre[it. ei pun activitatea preferat` pe primul plan \naintea Creatorului [i nu-i intereseaz` nimic altceva. lucrând \n condi]ii de stres. de bil`. suprasolicitându-ne propriul organism. conduce la acela[i rezultat. cei \n cauz` realizeaz` c` f`r` s`n`tate nu-]i folose[te la nimic averea. infarct. Semnalele pot fi sub forma unor banale dureri de cap care se tot repet`. din egoism. Sunt [i cazuri \n care nu neap`rat motiva]ia material` st` la baza distrugerii s`n`t`]ii. Aici trebuie precizat c` exist` organisme umane primitive (pu]in evoluate) [i organisme umane inteligente (evoluate). adic` po]i s` faci como]ie cerebral`. c` pe lumea cealalt` nu avem cum s` lu`m cu noi nici un bun material. parez` sau ajungi direct la o boal` grav`.

abuzul de antibiotice (unele sunt la ora actual` foarte puternice). printr-o voin]` de fier. Altfel. pentru c` n-am rezolvat fondul problemei. s` recurg` imediat la medicamente. pe care le lu`m uneori pentru o simpl` r`ceal` ca s-o anihil`m rapid. prin r`ceal`. ne am`gim [i ne min]im singuri. orice stare de disconfort. eliminând o parte a r`ului din el (guturaiul. Foarte periculos este. Trebuie s` \n]elegem c` adev`rata vindecare o \nf`ptuim prin schimbarea modului nostru de gândire [i de ac]iune. [i gre[eala este numai a noastr`. Din p`cate. Oprind brutal aceast` ac]iune de 38 . Dac` nu ne d`m seama.durerea). datorit` compu[ilor chimici. apel`m la un medic alopat sau terapeut pentru a depista cauza durerii. Faptul c` durerea ne trece cu pilule. De asemenea. Lu`m pilula ca s` ne putem desf`[ura \n bune condi]ii activitatea impus`. etc. dar cauza simptomelor r`mâne nerezolvat`. Sigur c` este mult mai dificil s` tratezi originea afec]iunii decât s` iei o pilul`. care se dezvolt` apoi. dar [i rezultatele sunt pe m`sura implic`rii noastre. dar cauza se afl` \n noi [i este profund`. conducând de multe ori la boli grave. Ast`zi. organismul nostru vrea s`-[i fac` cur`]enie \n propria ograd`. nu s` trat`m durerea \n sine. când ajungem acas`. mul]i dintre noi s-au obi[nuit ca pentru orice afec]iune. are o cauz` ce o declan[eaz` [i aici trebuie intervenit. [i datorit` publicit`]ii agresive. nu trebuie s` ne mul]umeasc`. punând mare accent pe latura preventiv`. ne lini[tim [i analiz`m care este cauza care a putut genera anomalia. Orice traum`. multe boli grave [i multe necazuri mari ne-ar ocoli. Procedând a[a. Dar noi suntem \ncuraja]i ca atunci când avem dureri de cap s` lu`m calmante. medicamentele de sintez` produc uneori \n plus [i efecte secundare nedorite ce pot afecta unele organe. de asemenea.). Medicii [i vindec`torii ar trebui s`-[i concentreze eforturile \n primul rând pentru a ne \nv`]a cum s` tr`im ca s` nu ne \mboln`vim. Care este situa]ia \n care merit` s` lu`m un medicament ? S` zicem c` ne doare capul [i trebuie s` particip`m la un simpozion la care ]inem o prelegere. pe care o trat`m cu toat` seriozitatea conform protocului indicat de specialist. |ns`. Este o metod` superficial` prin care c`ut`m rezolvarea problemelor printr-un sprijin din exteriorul nostru (pilula minune). \n multe cazuri medicamentele reu[esc doar s` amor]easc` o perioad` de timp cauza primar`. oricât de minor`. dar apoi. expectorarea mucozit`]ilor prin tuse.

Trebuie s` recunoa[tem c` este posibil ca urmare a leacului minune bolnavul s` se vindece. toxicitatea blocat` \n organism se dezvolt`. pacien]ii se aleg doar cu pierderea financiar`. Sunt impostori care vând tot felul de leacuri cu sume mari de bani care chipurile vindec` toate bolile. bineân]eles numai dac` ai dreptul de Sus s` te vindeci. puterea de vindecare scade. Pot spune cu regret c` terapeu]ii autentici sunt pu]ini la num`r. se \nt`re[te. produsul respectiv are un efect sigur. Pentru c` prin puterea credin]ei [i apa [i aerul te pot \ns`n`to[i. |ns` \n majoritatea cazurilor. chiar dac` este natural. Sunt semeni de ai no[tri care prefer` tratamentele [i terapiile naturiste. |n acest sens. trebuie foarte bine acordat cu afec]iunea de care suferi]i.ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT expulzare cu antibiotice. [i scap` de orice boal`. Exist` \ntradev`r puteri miraculoase \n |mp`r`]ia Cerului. *** 39 . Omul trebuie s` ia numai pastila miraculoas` de sute de mii sau milioane de lei (care este compus` de fapt din plante presate \n valoare de câteva mii de lei). deoarece tot ceea ce este natural este mult mai bine suportat de organismul uman. Dar oamenii trebuie s` [tie c` \n realitate au fost vindeca]i prin puterea subcon[tientului lor. Dar s` ave]i mare grij` la ce terapeut apela]i. pentru c` tratamentul prescris. De fapt s-au f`cut bine prin credin]a lor \n aceast` licoare. probleme grave de respira]ie etc. un panaceu universal. pentru c` au crezut cu t`rie c` la a[a un pre] piperat. [i dup` câteva r`celi tratate \ntr-un mod asem`n`tor ne putem trezi cu un cancer. Exist` vindec`tori care au anumite calit`]i. Dar câ]i dintre noi avem aceast` credin]`? Altfel ne putem vindeca numai muncind mult cu noi. \nc` nu exist` un leac miraculos. Oamenii buni. Cine afirm` a[a ceva v` minte [i v` stoarce inutil de bani. dar entit`]ile benefice [i luminoase de acolo nu cer bani [i nici alte avantaje materiale pentru vindecare. \nva]` \n timp s` lupte [i cu medica]ia puternic` administrat`. dar pun câ[tigul pe primul plan [i când interesul material primeaz`.). utilizarea antibioticelor trebuie limitat` numai la situa]iile excep]ionale (temperatur` mare care nu cedeaz` la frec]ia cu alcool sau alte proceduri naturale.

Pe de alt` parte. nu se va putea \n]elege prea bine nici cu cei din jurul s`u. s` lase ceva \n urma lui. ceai din plante). atunci când dau de sume mari de bani sau sunt numi]i \ntr-o func]ie important`. *** Neâmp`carea cu sine este o surs` sigur` de \mboln`vire. lipsa de mi[care duc \n aceea[i direc]ie. cereale.Cum putem s` ne recâ[tig`m sau s` ne men]inem starea de s`n`tate ce ne-a fost dat`? Simplu ! Fiind lini[ti]i [i \mp`ca]i cu noi [i cu cei din jurul nostru. de preferin]` carne de pe[te [i pas`re . {i prin aceast` atitudine vis-a-vis de via]` ne fabric`m energia negativ` care produce boal`. \[i schimb` caracterul. invidio[i. iubindu-ne [i ajutându-ne semenii. Lipsa de activitate. boli care au rolul s`-i mobilizeze s`-[i foloseasc` corpul fizic [i mentalul la parametri normali. lacomi. pemanent nervo[i se auto\mboln`vesc. pentru a \ndrepta gre[elile din trecut etc. De aceea. ghinioane. f`când mult` mi[care \n aer liber [i punând pe primul plan credin]a \n Creator manifestat` prin fapte. orgolio[i (orgoliul este foarte periculos pentru om). *** Nu a[ vrea s` se \n]eleag` c` numai prin supraefort ne putem \mboln`vi. omul vine pe P`mânt [i ca s` creeze. pref`cu]i. comoditatea. Sunt [i alte „metode“ prin care se poate pierde cu u[urin]` s`n`tatea. r`ut`cio[i. Mul]i. fructe. Pentru c` organismul uman este proiectat de Dumnezeu ca un „vehicul“ pe care noi s`-l folosim \n mod activ. foarte orgolio[i. evitând alimentele [i b`uturi cu multe E-uri. bând multe lichide . implicându-ne \ntr-o activitate benefic` din care s` aib` [i al]ii de câ[tigat. Oamenii mândri. Acela[i tip de energie este generat` [i de toate tr`s`turile de caracter negative. lenea. \n 40 . alimentându-ne f`r` l`comie dar s`n`tos (cât mai pu]ine pr`jeli. bârfitori. mincino[i.ap`.dac` se poate de curte. sedentarismul. pentru c` cine nu se accept` a[a cum este. dozându-ne corect efortul pe carel facem pentru a nu ne pierde starea de echilibru. pentru acumularea de noi experien]e. multe legume. lene[ii sunt amenda]i prin tot felul de necazuri. devin mândri.

au rezolvat toate problemele. se \n[eal`. Este imperios necesar s` v` corecta]i aceste tr`s`turi de caracter reprobabile cât mai ave]i timp. iar \n timpul slujbei sunte]i cu mintea \n alt` parte. se declar` ei foarte credincio[i. perturbându-i (cel pu]in energetic) pe cei care caut` conectarea. prin apropierea de Divinitate. nu poste[te. spun unii lumina]i: „Credin]a f`r` fapte de credin]` nu e credin]`“.loc s` \ncerce s`-[i ajute semenii. pot face orice pentru c` \i iart` Dumnezeu. A[adar. pogorât` \n timpul slu41 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . |n mod cert. El nu con[tientizeaz`. sunt ve[nic nemul]umi]i [i li se pare soarta lor nedreapt`. \i ur`sc [i \i invidieaz` pe al]ii pentru bog`]ia dobândit` sau pentru alte calit`]i. Sunt mul]i care au impresia c` sunt foarte credincio[i. pentru ca apoi toat` s`pt`mâna s` v` purta]i ca [i când „nu a]i avea nici un Dumnezeu“. dar prin atitudinea lor nu prea respect` multe din cele 10 porunci dumnezeie[ti. prin fapte de iubire fa]` de semeni putem s` compens`m cumva r`ul f`cut. c`uta]i s` intra]i \n Casa Domnului cu umilin]` [i smerenie [i atunci energia purificatoare a Sfântului Duh. s` se aplece cu dragoste asupra celor \n suferin]`. *** Cred unii c` dac` merg la biseric`. Dac` merge]i la biseric` ca s` face]i act de prezen]`. Doar prin rug`ciune. deoarece se u[ureaz` de povara acestora. A[a c` \[i permit s`-[i judece semenii cu patos. Mai mult. Bunul Dumnezeu a[teapt` de la noi fapte de credin]`. nu aceasta este credin]a care ne poate apropia de Dumnezeu. nu se roag`. respect` multe din cele 10 porunci. Mult mai credincios decât fariseii este cel care nu merge la biseric`. Spovedania este o mare binefacere pentru cel care vrea s`-[i recunoasc` gre[elile. dar este credincios prin faptele sale. dar \n via]a de zi cu zi. |ns` cine crede c` gre[elile se [terg a[a din senin [i apoi suntem imacula]i. Le consider` ca fiind facultative. se spovedesc [i \mp`rt`[esc de câteva ori pe an. c`ci altfel pute]i fi lovi]i \n ceea ce ave]i mai drag pe lume. v` pierde]i timpul degeaba. [i \[i purific` sufletul dac` nu mai repet` r`ul f`cut.

). Dac` ave]i cumva \n familie sau printre cunoscu]i indivizi care recurg la asemenea practici. \n func]ie de protec]ia Divin` de care se bucur` cel vizat.. indiferent de motiva]ia invocat`.jbei v` va p`trunde fiin]a. cu atât ve]i deveni mai puternici. pe care dac` le accept`m [i le rezolv`m \n spiritul credin]ei. *** Cei care merg la biseric` ca s` dea acatiste de r`zbunare (s`-l pedepseasc` Dumnezeu pe . Iar dumneavoastr` cu cât ve]i face mai multe fapte de credin]` care s` \ndulceasc` via]a celor \n suferin]`.. El poate s` loveasc` sau nu. blestemul va lovi mai devreme sau mai târziu \n cel care l-a formulat [i \n familia acestuia. care nu vor \n ruptul capului s`-[i accepte soarta. L`sa]i aceast` lupt` \n sarcina Domnului. pentru c` \n Casa Domnului trebuie s` intr`m cu gânduri de iubire nu cu dorin]` de r`zbunare. pentru c` am reu[it s` ne convingem toat` fiin]a noastr` de acest adev`r. s` privim dificult`]ile vie]ii ca pe ni[te datorii ale noastre sau ca pe \ncerc`ri ale Celui de Sus. iar aceast` neâmp`care cu sine ia câteodat` forme foarte periculoase. Indiferent dac` ar avea dreptate sau nu. {i a[a ajung unii s` blesteme. comit un mare p`cat. Gusta]i astfel sentimente de \n`l]are. spune]i câte o rug`ciune [i pentru sufletul lui r`t`cit (s`-l lumineze Dumnezeu s` nu mai cad` \n gre[eal`). post. v` autodistruge]i blestemând [i \i distruge]i [i pe cei dragi din jurul dumneavoastr`. ve]i deveni o for]` pe care nimic r`u nu o va 42 . Sunt unii \ns`. [i considera]i c` pute]i fi ]inta lor. De aceea una din cele mai puternice rug`ciuni este : „ Fac`-se Doamne voia Ta“ Aceasta este \ntradev`r. dar \n mod sigur.. \nseamn` s` ne supunem f`r` crâcnire voin]ei Divine. una dintre rug`ciunile de mare for]` [i ne poate ajuta mult \n m`sura \n care pleac` din inim`. Blestemul este unul dintre cele mai grele p`cate pe care le poate comite cineva. asemenea oameni se joac` cu focul [i \[i vor atrage multe nenorociri (majoritatea cad de multe ori asupra copiilor lor).Practic. S` l`s`m judecata \n voia Domnului. cre[tem din punct de vedere spiritual. „Fac`-se Doamne voia Ta“. singur` protec]ie posibil` [i eficient` este conectarea la Divinitate prin rug`ciune. de beatitudine [i v` ve]i \ntoarce acas` mai buni ca \nainte. Sub nici o form` \ns`. nu r`spunde]i cu ur` la ur` c`ci ve]i pierde..

dar cred c` trebuie tras neap`rat acest semnal de alarm`).. am vrut chiar s` renun]. [i li se pare c` \n acest mod au un limbaj mai interesant. |l voi numi d.. ficat. afecteaz` grav ficatul [i sistemul digestiv etc.. De asemenea. pentru c` nu vreau [i nici nu pot s`-i scriu numele (sincer \mi vine foarte greu s` scriu aceste rânduri. Din nefericire. care \i ajut` la alc`tuirea unor \njur`turi sau pur [i simplu pentru c` a[a s-au obi[nuit. mul]i dintre noi folosesc \n vorbirea curent` \n mod periculos de frecvent cuvântul d. Clarv`z`torii autentici simt [i v`d aceste fenomene energetice.. nepo]i) c`rora le scurta]i 43 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT ..p`trunde... luând fiin]` astfel multe boli care \n aparen]` n-au leg`tur` cu fumatul... exist` [i cel`lalt. care nefum`tori fiind.. ghinioane. pentru c` r`ul nu va g`si nici o fisur` \n scutul dumneavoastr` protector. }ine]i minte ! Acest cuvânt (d. Mai mult decât atât. te poate conduce la starea de epav` uman`.) trebuie s` dispar` definitiv din vocabularul dumneavoastr`... dar chiar a[a se \ntâmpl`. periclitând buna func]ionare a unor organe vitale (inim`. Nu este deloc interesant s` te conectezi atât de des la energia celui \ntunecat. Poate sunte]i sceptic. pl`mânii. boal`. \i \mboln`vi]i cu nep`sare [i pe cei de lâng` dumneavoastr`. pentru c` pute]i primi numai necazuri. cu o for]` dubl`. Tutunul afecteaz` grav c`ile respiratorii.. |n acela[i timp se num`r` printre factorii principali care determin` cre[terea acidit`]ii \n organism. Poate \ntr-o apari]ie viitoare vom aborda [tiin]ific aceste aspecte ale cunoa[terii spirituale. Chiar nu v` gândi]i deloc la cei dragi (copii. sunt obliga]i s` v` suporte fumul. [i altele). *** A[a cum exist` Bunul Dumenzeu. Apelându-l foarte des pe d. o r`utate \ndreptat` \mpotriva unui om pur. nu face]i decât s` v` \ndep`rta]i de ceea ce \nseamn` Bine. alcoolul \n exces (de droguri nici nu mai are sens s` vorbim) [ubrezesc semnificativ s`n`tatea. se \ntoarce \mpotriva celui care a emis-o.. *** Viciile: tutunul (oricât de pu]in). rinichi. Alcoolul produce \n timp leziuni ireversibile pe creier.

fum`tori amândoi. Doi prieteni ai mei. so] [i so]ie. \n aer curat. el ac]ioneaz` \n planuri subtile (care nu fac obiectul acestui volum) [i când ne retragem la momentul fixat de Dumnezeu din aceast` via]` lu`m cu noi aceast` \nc`rcare energetic` nociv`. iar mortul intoxicat cu tutun. oricum tr`i]i \n cu totul alte condi]ii decât a tr`it bunicul dumneavoastr`. pentru c` \n ]`rile dezvoltate la care ei viseaz`. pentru mul]i dintre dumneavoastr` este un r`spuns [ocant. pentru motivul de a fi \n pas cu moda. acest obicei a devenit o ru[ine. Le-a[ spune tinerilor din ziua de azi care se apuc` de fumat. toxicitatea din corpul sufletesc. 44 . [i oricum. Ave]i garan]ia c` organismul dumneavoastr` este la fel de puternic ? {i dac` da.Pe strad` era de-a dreptul jenant [i nu vedeai pe nimeni tr`gând din ]igar` \n zonele civilizate. Poate. cu alimenta]ie f`r` E-uri.via]a. c` m`car. doar ca s` consuma]i dumneavoastr` aceast` otrav` ? Implica]iile acestui viciu sunt mult mai ample decât s`n`tatea fizic`. va fi tratat \ntr-o apari]ie viitoare. R`spunsul este: „Diferen]a este enorm` ! Mortul s`n`tos fizic [i mental se ridic` la lumin` mult` \n planul corespunz`tor evolu]iei sale spirituale (putem s`-l numim generic RAI). unii de la o vârst` fraged`. Parc`-i aud acum pe cei care spun: „Dar bunicul a tr`it 95 de ani. fumatul v` afecteaz` grav corpul sufletesc care nu moare o dat` cu corpul fizic. cel ce a gre[it pe P`mânt va con[tientiza prostiile f`cute. nu puteau fuma pentru c` fumul degajat risca s` declan[eze sistemul de stingere al incendiului cu care era prev`zut` locuin]a . alcool. a fumat mult [i a murit de moarte natural`!“ Da.(paria societ`]ii) mai fumeaz` acolo. Indiferent ce crede]i. dar bunicul dumneavoastr` a tr`it probabil la ]ar` (m`car tinere]ea). (un prieten american). m`car pentru impactul negativ pe care-l au asupra corpului fizic. suferin]a corpului sufletesc are un impact mult mai puternic asupra noastr` decât suferin]a \n corp fizic. Numai ultimii oameni . cu mult` mi[care fizic`. cum ar fi SUA. care s-au \ntors de curând din America au \ntâmpinat mari probleme. [i din p`cate. gânduri [i fapte urâte ajunge acolo unde merit`.“ {i abia atunci. care nu moare o dat` cu trupul fizic nepermi]ându-i o \n`l]are \n straturile spirituale superioare. debarasa]i-v` de vicii. O cuno[tin]` de a mea \ntreba ceva de genul : „care este diferen]a dintre un mort s`n`tos [i un mort care a fumat?“. |n casa gazdei. ar trebui s` se debaraseze de acest obicei nociv. care m`rturisesc c` dep`[e[te limita pe care mi-am impus-o la editarea acestui volum [i este un subiect care poate. f`r` stres [i a avut [ansa s` aib` un organism mai rezistent.

m`car pe acelea care nu le putem schimba. buna dispozi]ie piere [i astfel. Constat`m c`. De multe ori ne enerv`m din motive puerile [i ne afect`m starea de s`n`tate \n mod gratuit. ne-am \nc`rcat negativ [i am mai acumulat un pic de stres care putea s` lipseasc`. *** St`rile nervoase sunt iar`[i. dup` un asemenea meci. [i când atinge un anume nivel critic. Sunt [i situa]ii care ne afecteaz`. Se \ntâmpl` ca atunci când conduci un autoturism. Cu alte cuvinte. s` nu ating` un prag care s` ne pun` \n pericol s`n`tatea. To]i sunt \n fel [i chip. suntem \ntr-un hal de nervi \ngrozitor. o cuno[tin]` de-a noastr` a luat o decizie contrar` sfatului nostru. dar am fi tare de[tep]i dac` nu le-am pune la suflet. ne \mboln`vim inutil. to]i gre[esc numai noi suntem foarte grozavi. pentru c` este demonstrat [tiin]ific medical c` stresul se acumuleaz` \n timp. un altul „s`-]i taie fa]a“. un politician a declarat ceva nepl`cut. Pe de alt` parte. putem \ntâlni o situa]ie \n care cineva s` gre[easc` f`r` inten]ie. tensiunea cre[te. pentru lucruri care nu ne ating deloc: s-a dat o lege nedreapt` care \ns` dezavantajeaz` pe altcineva . Practic trebuie s` avem grij` ca acest stres adunat \ntr-o via]`. cu alte cuvinte. gesturi obscene. Cei care [i-l asum` \n mod con[tient (lucreaz` \n condi]ii de stres) trebuie s` se gândeasc` foarte bine la ceea ce fac. Reac]ia obi[nuit` [i imediat` (cel pu]in la noi \n ]ar`) este „de a complimenta“ pe cel`lalt cu \njur`turi. [i aparent avem motiv s` ne enerv`m. dar nu observ` cum cheltuiesc ei din pu]inul 45 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT .*** Un alt factor puternic nociv pentru organism este stresul. Pu]in cunosc c` perioadele de odihn` (care au multe efecte benefice asupra organismului ) nu anuleaz` [i cumulul de stres. trecând printr-un moment greu \n via]`. omul se \mboln`ve[te. [i trebuie s`-l \n]elegem. etc. un adev`rat „schimb de amabilit`]i“. Este amuzant cum \[i critic` unii semenii pentru ni[te fleacuri. pentru c` nu o s` reu[im s` mai facem educa]ie cuiva care nu are cei 7 ani de acas`. *** Spiritul critic exacerbat este boal` curat`. periculoase.

prin puterea gândului. Noi nu câ[tig`m nimic dac` ne critic`m sau ne bârfim semenii. pune]i \n pachetele alc`tuite cu dragoste. ajung \n mod real. f`r` s` a[tept`m vreodat` ceva \n schimb. ci d`rui]i-le dumneavoastr` cele trebuincioase. dup` o via]` de munc`. atunci cine? Pentru c` majoritatea celor \n drept s` o fac`. *** Dac` suntem genero[i.pe care-l au. \nseamn` c` facem fapte de credin]` pe placul Bunului Dumnezeu. acela nu este ajutor. Le recomand celor care nu mai pot de grija altora s`-l lase pe Bunul Dumnezeu s` ne judece. Dac` dumneavoastr` nu-i ajuta]i. orice pierdere de energie. o vorb` bun`. dar da]i-l din inim` [i va fi la fel de bine primit. pe ]ig`ri. Dac` ave]i o situa]ie material` delicat`. Face]i \n a[a fel ca. ia de la el. \[i d` lui. Vede]i \n jurul dumneavoastr` mul]i oameni s`rmani. Atunci când face]i o poman` pentru sufletul cuiva drag plecat dintre noi. sunt ajuta]i oameni aici pe p`mânt. \mbr`c`minte . alcool ca s`-[i ruineze s`n`tatea (vorba aceea „nu-[i v`d bârna din propriul ochi“). Sunt c`mine de copii orfani sau abandona]i. Sunt oameni care trebuie [i merit` s` fie ajuta]i cu hran`. Aceasta este atitudinea corect` [i bine primit`. [i \n sufletul celor am`râ]i. sau pentru c` cineva din familia lui are o func]e important` [i la o adic` putem profita. ca [i el la rândul lui s` ne faciliteze ceva. \n fiecare zi. alimente de calitate. pentru c` satisfac]ia [i bucuria celor ce primesc pomana. da]i un simplu covrig de poman`. c`ci Bunul Dumnezeu vã va rãsplãti \nzecit. \n timp ce. aproape de noi exist` atâta suferin]`. iar 46 . este interes. Ajutorul pe care-l d`m unui prieten. ne iubim semenii [i \i apreciem ajutându-i pe m`sura posibilit`]ilor noastre \n mod dezinteresat. c`mine de batrâni. care s`-i bucure pe cei ce le primesc. nu-[i pot pl`ti nici \ntre]inerea. nu-[i v`d decât propriile lor interese. un sfat prietenesc etc. doar pierdem o energie pe care o putem folosi \n scopuri benefice [i. cine ia de la al]ii. s` se aprind` flac`ra bucuriei. Nici nu putem descrie \n cuvinte vibra]iile \nalte de lumin` care-i \nv`luie pentru faptul c` \n numele lor. Când ajut`m sau d`ruim. mul]i pensionari care. la sufletul \n numele c`ruia s-a dat hrana [i acesta simte \ntradev`r o senza]ie de fericire. pentru ca ei s` poat` supravie]ui [i \nf`ptui destinul dat. Nu a[tepta]i s` v` cear` ei. creaz` un dezechilibru \n organism. S` nu v` zgârci]i dac` ave]i posibilit`]i. trebuie s` facem aceste gesturi cu dragoste din toat` inima. A[a c` cine d`. S` nu fim orbi [i lacomi [i \n egoismul nostru s` nu ne pese decât s` ne fie nou` bine.

Acesta a fost trimis \n interes de serviciu \n Japonia [i când s-a \ntors. [i \i mul]umesc. {i \n ziua de azi. Tat`l meu. Le transmitem dragoste.noi cei apropia]i lor nu i-am uitat [i le cinstim memoria prin fapte de credin]` [i nu cu plânsete care n-ajut` pe nimeni. amândou` fabricate cu sim] de r`spundere dintr-un o]el excep]ional [i \n mod cert n-au fost cump`rate de la solduri. un cadou simbolic. Vede]i cum. Dumnezeu s`-l lumineze acolo unde este el acum. tat`l meu a primit de la el un desf`c`tor de conserve [i o unghier`. m` gândesc cu drag la domnul Ni]u. A[a c` domnule Ni]u. de firm`. dup` aproape 40 de ani. S` [ti]i c` este foarte important ca acel cadou s`-l d`rui]i din suflet [i \n acela[i timp s`-l bucure pe s`rb`torit. ei recepteaz` ce emitem noi. Bucuria lui vi se va transmite energetic dumneavoastr` [i ve]i avea mult de câ[tigat prin recep]ionare unei astfel de energii benefice. cump`r`m de obicei un cadou. pentru c` durerea noastr` exteriorizat` f`r` m`sur` devine o energie negativ` pe care o transmitem corpului lor sufletesc. le transmitem lacrimi de suferin]`. vor fi \nv`lui]i de dragostea noastr`. cum fac unii ca s` scape de obliga]ii. *** Atunci când suntem invita]i la o aniversare. Sau mai simplu spus. [tiu c` se numea Ni]u. pentru c` nu mai [tiu nimic de dânsul de zeci de ani. avea pe vremuri (anii ‘60) un prieten foarte bun. S`-i dea Dumnezeu s`n`tate. sau Dumnezeu s`-l lumineze dac` a p`r`sit P`mântul. chiar dac` aten]ia respectiv` v-a costat ceva mai mult. s` [tii c` s-ar putea s` desfac eu o conserv`. poate bucura pe cineva practic toat` via]a ! ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT *** 47 . dac` mai e[ti printre noi [i sim]i câteodat` o stare de bine care parc` vine de undeva. sufletul lor va fi ars de lacrimile noastre. eu folosesc acea unghier` [i acel desf`c`tor de conserve pentru c` sunt mai bune decât altele noi. {i de fiecare dat` când le utilizez. dac` mai este printre noi. din exterior. pe lâng` alte aten]ii. Din contr`. bocetele produc mult` suferin]` celor pleca]i dintre noi.

spune un vechi proverb românesc. [i când se va face dreptate. [i-a mul]umit [i partenerul. dar se apuc` s` comenteze sau s` critice chiar virulent.La polul opus generozit`]ii stau egoismul. doar pentru c` el crede c` le [tie pe toate sau c` o opinie contrar` chiar demonstrat` [tiin]ific nu este pe placul lui. pl`tesc scump. A[a c`. l`comia. eventual pune \ntreb`ri. o persoan` sau o anumit` situa]ie. autoturisme. mul]i nu [tiu cum s` te p`c`leasc` ascunzându-]i diferite defecte. exist` riscul s` acumul`m mai multe gre[eli. „ \nvinge“ \ntradev`r \ntr-o afacere cel ce câ[tig` energetic (pot fi ambii parteneri deopotriv`). trebuie s` avem t`ria s` recunoa[tem atunci când am gre[it (cu gândul. {i. are deschiderea necesar` de a se informa sau m`car se ab]ine de la comentarii. |n multe tranzac]ii. când este vorba de sume importante de bani. de colegialitate. 48 . cu cât pl`tim mai târziu. tot ceea ce a]i emis negativ [i toate necazurile pricinuite semenilor se vor \ntoarce \mpotriva dumneavoastr` cu o for]` devastatoare. chiar dac` nu are cunoa[tere \ntr-un anumit domeniu. \n[el`toria care genereaz` mult` durere [i sup`rare celor nedrept`]i]i. *** |n ceea ce prive[te rela]iile sau alte leg`turi interumane de prietenie. Faptul c` sc`p`m nepedepsi]i 10-20 de ani aici pe p`mânt. nici nu se simte la nivel universal [i. „O gre[eal` recunoscut` este pe jum`tate iertat`“. Singura necunoscut` aici este momentul \n care ei primesc nota de plat` pentru r`ul creat. Sau altfel spus. pricinuindu-i \n timp diverse necazuri sau probleme de s`n`tate. cu vorba . iar amândoi se pot privi \n ochi f`r` resentimente. atunci când se vor mai \ntâlni. dar este irelevant dac` raport`m la scara evolu]iei spirituale ve[nice. Sunt foarte penibile situa]iile când cineva \[i men]ine cu t`rie p`rerea \ntr-un domeniu \n care nu este preg`tit. E o chestiune de timp pân` când cel`lalt realizeaz` c` a fost \n[elat. Pentru c` cineva \ntradev`r inteligent. Mul]i nu de]in nici m`car 5% din informa]ii despre o tem`. afaceri. vânz`ri de case. Oamenii de acest gen nu reu[esc s` ne demonstreze decât c` sunt orgolio[i [i pro[ti. se transmite energetic celui care a p`c`lit. dar \n acela[i timp. Pentru c`. cu fapta). \ntr-o afacere câ[tig` cel care a ob]inut un pre] corect. toat` sup`rarea \ndrept`]it` a celui \n[elat. cei ce \ncalc` legile divine universale.

V` da]i seama. agresând energetic ni[te oameni nevinova]i [i veninul emis se va \ntoarce la „surs`“. Una dintre situa]iile cele mai stupide pe care le-am \ntâlnit. ]i le povestesc ori de câte ori te \ntâlnesc. se transform` \n vampiri energetici. pute]i s` v` asigura]i din resurse proprii un trai decent pân` la sfâr[itul vie]ii. |nzestra]i cu o asemenea avere nu ave]i dreptul s` v` plânge]i. cei care cupleaz` la astfel de discu]ii ar fi bine s` [tie c` este o mare gre[eal` s` se \ncarce cu problemele altora. r`ri]i cât se poate de mult contactele cu el. Un caz aparte. noi primim ceea ce emitem. c`ci deveni]i ridicoli. \n caz contrar scurta]i \ntrevederea la minimul posibil [i. Nu devin eu caraghios ? Procedând a[a. |n caz contrar. [i dup` o astfel de \ntâlnire pleci cum se spune „golit de energie“. lumea v` va ocoli. dar pân` nu-[i fac num`rul nu scapi (mai ales vârstnicii 49 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Aceea[i senza]ie o genereaz` cei care. cu alte cuvinte \[i de[art` tot sacul cu necazuri \n bra]ele voastre. este ca [i cum dumneavoastr` ave]i o Dacia ro[ie [i eu \ncerc s` v` conving contrazicându-v` pe un ton superior c` de fapt sunte]i posesorul unui Trabant verde. Gândind corect. Ei nu admit \n ruptul capului s` se mute \n spa]ii mai modeste pentru a ie[i din impas. ei trebuie s`-[i consacre energia pentru a-[i dep`[i propriile greut`]i. au fost cele \n care cineva a \ncercat s` m` conving` de contrariul a ceea ce am tr`it eu prin propriile mele experien]e. este [i faptul c` \ncearc` s` tr`iasc` involuntar pe energia altora. S` [ti]i c`. pe viitor.Dac` nu sunte]i \n mijlocul evenimentelor. Tot epuizan]i sunt cei care au ni[te fixa]ii pe anumite subiecte [i episoade din via]a lor. nu face]i decât s` v` dezechilibra]i energetic [i s` preg`ti]i terenul pentru o viitoare afec]iune. Oricum. f`r` s` v` lega]i \n mod boln`vicios de pere]ii \n care locui]i. sunt oamenii care se vait` de „mama focului“ c` nu le ajung banii pentru mâncare. Unul dintre motivele importante pentru care unii oameni nu sunt dori]i \n societate [i nu prea au prieteni. f`r` voia lor. \n timpul unor discu]ii. nim`nui nu-i face pl`cere s` v` asculte povestind \n continuu despre toate suferin]ele voastre [i cu timpul. Prin aceast` atitudine. ab]ine]i-v` s` v` expune]i punctul de vedere la modul absolut. ve]i constata c` lumea \ncepe s` v` evite pentru c` deveni]i obositor. \ncep s` se vaite la nesfâr[it.000 de dolari. Ce-i de f`cut \n astfel de cazuri? Ruga]i-l pe interlocutorul dumneavoastr` s` comute discu]ia pe subiecte mai pl`cute sau mai interesante. chiar dac` tu le [tii pe dinafar`. S` [ti]i c` \l mânia]i pe Dumezeu. Pentru c`. dar stau \n apartamente sau case de peste 30. de la care eventual pute]i \nv`]a ceva. achitarea \ntre]inerii etc.

*** Vrem de multe ori s` ob]inem un anumit avantaj de la o cuno[tin]`. este corect perceput` de câmpul energetic al celui c`ruia ne adres`m. ne enerveaz`. Sunt oameni c`rora le place foarte mult s` se aud` vorbind [i nici nu-i prea intereseaz` dac` \i ascult` cineva sau nu. pl`tim. guvernul. iar aceast` stare l`untric` se transpune printr-o agresiune energetic` \ndreptat` c`tre interlocutorul nostru. prietenii. Am observat c` aceast` tipologie uman` are [i mania de a arunca vina \n exterior. o afacere foarte avantajoas` sau a[ garanta pentru tine dac` nu m-ai fi dezam`git \n situa]ia X sau Y“. De multe ori. iar interlocutorul nostru ne devine [i mai antipatic. Ce se \ntâmpl` de fapt: energia negativ` care pleac` din noi simultan cu vorbele alese. |n situa]ia \n care vrei s` le spui [i tu câteva cuvinte. neseriozitatea i-a condus aici. r`spunsul primit nu concord` cu modul mieros cu care ne-am adresat. Pot rata multe oportunit`]i f`r` s` afle. Pentru c` r`spunsul nu ne satisface.au acest talent). indolen]a. pentru c` vor s` se aud` numai pe ei. oricum de la o persoan` pe care nu o prea avem la inim` din indiferent ce motive. dac` nu din respect. c`ci nimeni nu le spune „ ]i-a[ \ncredin]a un post bine pl`tit. |nv`]a]i oameni buni s`-i asculta]i [i pe cei din fa]a dumneavoastr`. Vinova]i sunt. nu-]i permit. Noi neam fi a[teptat s` ni se r`spund` cu aceea[i amabilitate [i s` ni se satisfac` dolean]a. Ne adres`m cu zâmbetul pe buze foarte politicos dar. Al]ii sunt de vin` pentru ceea ce li se \ntâmpl` lor. pentru situa]ia \n care au ajuns. lenea. de la [eful ierarhic. Suntem sanc]iona]i direct dar percepem indirect prin sc`derea calit`]ii vie]ii. dezorientarea. Dar lipsa de prevedere de care au dat dovad` \n via]`. Nici nu-[i dau seama mul]i ([i nici nu afl` \n multe cazuri) cât de mult pierd prin neseriozitate \n via]`. {i constat`m cu surprindere c`. lucrurile nu se opresc aici. \ns`.\n interiorul nostru fierbem. rudele. 50 . ei n-au gre[it niciodat` cu nimic. |l irit` pe acesta [i \n mod incon[tient el ne r`spunde precum merit`m. etc. m`car c`. suport`m consecin]ele prostiilor f`cute anterior [i se verific` \nc` o dat` c` tot ceea ce gre[im pe acest p`mânt. de multe ori ave]i ceva de \nv`]at. {i uite a[a.

ceea ce duce la crearea unei st`ri permanente de iritare. Când cineva ne-a nemul]umit. care genereaz` energie negativ`. Altfel. [i pentru cei mai mul]i dintre noi. cei care gener`m aceste conflicte energetice. de exemplu . Din punctul meu de vedere nu conteaz` (sau conteaz` mult prea pu]in) dac` credem sau nu \n reâncarnare. din reflex s` nu ne mai irite nimic din ceea ce ni se \ntâmpl`. Pericolul nu-l reprezint` minutul de sup`rare. Vinova]i pentru ceea ce se \ntâmpl`. Au \ns` o importan]` imens` pentru noi [i semenii no[tri faptele de iubire moral` pe care le facem aici pe p`mânt [i cuno[tin]ele [tiin]ifice din toate domeniile pe care le acumul`m [i ne ajut` s` fim mai buni (de la Valeriu Popa citire). *** ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se consum` foarte mult` energie pe planeta P`mânt \n mod inutil prin fel de fel de dispute pe teme religioase sau datorit` unor p`reri diferite \n ceea ce prive[te spiritualitatea. suntem \ns` numai noi. câteodat` se ajunge la ruperea rela]iilor. un minut. vor avea un r`spuns mult mai avantajos pentru noi.conflictul energetic se amplific` [i. este normal s` fim sup`ra]i pe respectivul cinci secunde. ci neputin]a noastr` de a ierta. c` acelea[i rug`min]i adresate la fel de civilizat. vom ajunge la concluzia c` ne cost` prea mult s` urâm pe cineva. {i vom \nregistra un mare progres \n modul nostru de gândire. [i nu „construim“ nimic valoros pentru sufletul nostru. Dac` reu[im printr-un efort de voin]` s` ne \mp`c`m \n adâncul inimii cu to]i. Suntem oameni. mai este o cale lung`. nici s` fim sup`ra]i (nici m`car pe cei ce ne-au gre[it). o s` constat`m cu surprindere. Adic` s` facem cât mai mult bine \n jurul nostru [i s` ne preg`tim pentru ce urmeaz` mâine. cinci minute. pentru c` gândim anapoda [i n-am \nv`]at c` nu avem voie s` urâm pe nimeni. nici s` desconsider`m pe nimeni. \nboln`vindu-ne treptat. *** 51 . nici m`car o secund`. {i dup` câteva experien]e de acest gen. ne pierdem \n discu]ii sterile risipind o energie pre]ioas`. pân` vom atinge gradul de evolu]ie la care.

iar mâine vom deveni ceea ce gândim acum. *** Este absolut obligatoriu s` gândim pozitiv pentru c` ast`zi suntem ceea ce am gândit ieri . Trebuie s` gândim benefic f`r` excep]ie [i cei boga]i [i cei s`raci [i cei inteligen]i [i cei mai pu]ini dota]i cerebral [i cei cu trei doctorate [i cei cu patru clase primare. 52 . propria dumneavoastr` intui]ie va decide. R`mâne s` medita]i. datorit` cerin]elor specifice fiec`rui organism \n parte (mai ales \n situa]ii de boal` ). dac` vrem s` evolu`m spiritual. s` judeca]i [i. CEZAR DUMITRACHE P. respectiv gândirea pozitiv` cu care ne putem integra \n marele ocean de lumin` al spiritului universal.Dac` nu exist` un singur mod de alimenta]ie benefic general valabil. Dac` considera]i c` pute]i deveni mai buni \nsu[indu-v` din ideile comentate anterior. \nseamn` c` am câ[tigat \mpreun`. modul de gândire corect este acela[i pentru to]i oamenii.S.

TERAPII ADIACENTE TRATAMENTULUI NATURIST ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 53 .

tefelon: 0745 153 875. O parte din ele au fost experimentate chiar de Valeriu Popa. dovedindu-se extrem de eficiente atunci când s-a lucrat corect cu ele. pot fi foarte periculoase dac` nu sunt aplicate la sfatul [i sub \ndrumarea strict` a unui medic alopat specialist \n astfel de tratamente. Credin]a puternic` \n Dumnezeu este vital` pentru ob]inerea vindec`rii. sau a unui terapeut autentic cu experien]` \n astfel de proceduri. prezentare [i terapeutic`). am urm`rit s` relat`m cât mai obiectiv cu putin]` efectele lor benefice.AVERTISMENT Terapiile prezentate \n acest capitol. documentare) pute]i ob]ine \n mod gratuit de la doamna Sanda {tefan. terapiile [i re]etele inserate \n continuare. Re]etele sunt culese din medicina tradi]ional` [i au caracter informativ. Rela]ii suplimentare (informare. 54 . iar regimurile \i apar]in \n totalitate ( concep]ie. pacientul trebuie s` dispun` de o condi]ie fizic` [i un suport energetic minime obligatorii. mergând ( Doamne fere[te !) pân` la deces. \n caz contrar putând surveni afec]iuni grave. |n func]ie de terapia aleas`. *** Prin regimurile.

Statele Unite. postul Pa[telui are rolul de a cur`]a fiin]a uman` dup` excesele alimentare din timpul iernii permi]ându-i rena[terea la o condi]ie mai pur` [i vital` \n acord cu noile for]e regeneratoare ale prim`verii.a. postul fiind asociat [i cu alte terapii naturiste menite s` dezintoxice organismul. la fel postul Cr`ciunului preg`te[te omul pentru perioada iernii. cu o larg` r`spândire \n rândul popula]iilor de diferite na]ionalit`]i este postul religios. care este o ac]iune de renun]are complet` sau par]ial` de la hran`. O alt` abordare a postului este cea [tiin]ific` care studieaz` corpul uman utilizând tehnolohie de ultim` or` \n domeniul electronicii. Astfel. fosta U. Este forma de post recomandat` persoanelor cu o voin]` foarte 55 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT .m. renumite fiind cele din Austria. cât [i a sufletului. Motivat sentimental [i religios de exemplul lui Iisus Hristos. \n func]ie de evenimentul la care se face referin]`. etc. Cel mai des \ntâlnit. ou`.S.POSTUL Postul. transmis din genera]ie \n genera]ie el a devenit parte integrant` din via]a cre[tinului practicant. Elve]ia. Pacien]ii sunt asista]i de medici cu experien]` \n domeniu.d. naturi[tii reu[esc s` „p`c`leasc`“ o serie de boli considerate incurabile printr-un mijloc foarte simplu [i extrem de eficient.R. fizicii. postul se ]ine \n diferite perioade ale anului. Acest tip de post este indicat drept cur` de dezintoxicare fiind terapia cea mai puternic` [i cu efectele cele mai rapide atât pentru vindecarea trupului. s` \i refac` echilibrul pierdut ca urmare a unui mod de via]` dezordonat care \ncalc` legile naturii. [. programul este riguros. Se subân]elege c` postul are efect global de dezintoxicare [i purificare a structurii fizice [tiindu-se c` produsele de origine animal` se altereaz` rapid l`sând multe reziduuri \n organism..S. \n tradi]ia cre[tin`. Practicat de mii de ani. Aceasta este forma cea mai u[oar` de post \n care nu se consum` alimente de origine animal` (carne. precum [i de evenimentele legendare din via]a bisericii cre[tine. lactate). icre. \ns` foarte puternic care este postul negru. |n mod inexplicabil pentru medicina clasic`. chimiei. pentru români postul cre[tinesc. reprezint` principalul mijloc de vindecare [i transformare a fiin]ei umane prin eliminarea otr`vurilor toxice din corp. El este practicat \n clinici specializate. având durate [i grade de severitate diferite.

Este bine ca postul s` fie \nso]it de rug`ciune pentru c` el are darul de a ac]iona asupra fiec`rui aspect din fiin]a uman`. energetic mai ai \ns` [anse. Nu posti]i \n scopuri revendicative. cu caren]e grave de minerale [i vitamine. fiind prilej de cur`]ire a min]ii [i sufletului [i de \n`l]are spiritual`. fizic e[ti mort. f` ce ]i-am recomandat [i po]i sc`pa.“ |n timpul postului se consum` 2 litri de ap` distilat` (pentru uz alimentar) pe zi [i se fac dou` clisme: una diminea]a cu 2 litri ceai de mu[e]el [i alta seara cu 2 litri de ceai de rostopasc`. protestare c`ci vibra]iile negative cu care v` \nconjura]i \n asemenea situa]ii v` afecteaz` s`n`tatea. care au ie[it din pr`pastia mor]ii. hipotensive. prin aceasta stopându-se evolu]ia lor [i chiar vindecându-se.“ Dânsul nu garanta via]a sau vindecarea nim`nui: „Eu nu sunt Dumnezeu.puternic`. Celor afla]i \n situa]ii limit` le spunea franc: „Omule. bolnavi irecuperabili pe cale medical`. Lupt`. nu eu te pot salva. dicu]ii contradictorii. s` se evite statul \n pat peste limita fireasc`. precum [i celor afla]i \n situa]ii limit` [i care au o motiva]ie pentru a recurge la acest tip de tratament. l-a promovat ca form` de tratament. |n aceste cazuri. Pentru oamenii ajun[i \n pragul disper`rii. aceast` terapie reprezenta ultima solu]ie. Pe durata postului este bine s` ave]i activitate fizic` [i intelectual` moderat` (atât cât este posibil). având rezultate spectaculoase. sunt de preferat posturile cu sucuri de legume [i fructe. Foarte rar sugera posturi de 21 de zile sau mai mult. cu o vitalitate sc`zut`. |mp`ca]i-v` [i ierta]i pe to]i cei care considera]i c` v-au nec`jit [i cere]i-v` iertare celor c`rora le-a]i gre[it. nu eu \]i dau via]`. De la caz la caz. fiind el \nsu[i un practicant al postului negru. care acum tr`iesc. |n cazurile de cancer [i toate bolile grave este considerat principala „terapie-[oc“ a medicinii naturiste. Cei doi litri de lichid pentru clism` se introduc \n dou` sau mai multe reprize pentru a nu for]a colonul. f`r` speran]` de via]`. Feri]i-v` de situa]ii conflictuale. Postul negru nu este recomandat \n primul rând persoanelor subponderale. 56 . pot \ns` s`-]i spun ce au f`cut al]i semeni [i contemporani cu tine afla]i \n situa]ii similare cu a ta. Valeiu Popa.14 sau 21 zile de post cu ap` distilat`. cel mai lung pe care l-a ]inut fiind de 52 de zile. necesar` somnului. astfel postul câ[tig` mult \n eficien]`. Valeriu Popa recomanda 7.

perioada de revenire de 7 zile trebuie prelungit` \n func]ie de organism.este revenirea din post. prin aceste elimin`ri se regenereaz` [i regleaz` anumite func]ii [i procese ale corpului.care sunt provocate de eliminarea toxinelor sub diverse forme [i de un consum energetic mai mare din partea organismului pentru a le expulza. Apar diverse tulbur`ri. Se consum` zeama [i jum`tate din fiertur` pe parcursul zilei.\n prima zi : zeama de la o lingur` de orez fiert \n 0. palpita]ii. dar prezentând riscuri mari pentru s`n`tate dac` e f`cut` incorect . Valeriu Popa recomanda 7 zile de revenire.\n a [asea zi : Se fierb 4 linguri de orez [i 3 linguri de arpaca[ \ntrun litru de ap` distilat`. v`rs`turi. iritabilitate . 10 minute. la care se adaug` : . de fiecare dat` când limba devine \nc`rcat`. . Dup` aceasta. 57 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . . nervozitate.5 litri ap` distilat` timp de 10 minute . cefalee.\n a cincea zi : Se fierb 4 linguri de orez [i 2 linguri de arpaca[ \ntr-un litru de ap` distilat`. de 2-3 ori/zi. . 10 minute. Efectele secundare ale postului negru \[i fac apar]i]ia \nc` din primele zile. 10 minute. Se bea zeama [i se consum` 2-3 linguri de fiertur` treptat pe parcursul zilei.\n a treia zi : zeama de la 3 linguri de orez fiert \n 0. Se bea zeama [i se consum` fiertura.\n a patra zi : Se fierb 3 linguri de orez [i una de arpaca[ \ntr-un litru de ap` distilat`. specific fiec`ruia [i bolii respective.5 litri de ap` distilat` zilnic. |n fa]a unor astfel de manifest`ri nu trebuie s` v` speria]i [i s` \ntrerup`]i postul. oboseal`. perioad` \n care se consum` \n continuare 1 pân` la 1. transpira]ii. tremur`turi. fiecare intr` pe un regim echilibrat.5 litri ap` distilat` timp de 10 minute . tulbur`ri vizuale.\n a [aptea zi : Se fierb 5 linguri de orez [i 3 linguride arpaca[ \ntr-un litru de ap` distilat`. limba se racleaz` cu o spatul` de lemn (coad` de lingur` de lemn). |n cazul posturilor de 3-4 s`pt`mâni [i mai mult. 10 minute. La fel de important` ca postul \n sine. Se bea zeama [i se consum` fiertura pe parcursul zilei.\n a doua zi : zeama de la 2 linguri de orez fiert \n 0.5 litri ap` distilat` timp de 10 minute .Tot pe parcursul postului. gre]uri. De obicei.

SANDA {TEFAN 58 . Aten]ie! Dac` se urm`re[te un post negru mai mare de 5-7 zile. Consulta]i un medic naturist \nainte s` v` hazarda]i la astfel de auto-tratamente [i asigura]i-v` c` ave]i asisten]a lui.Tot pe parcursul postului se elimin` gradat [i diverse „ impurit`]i“ din aura energetic` [i Lumina interioar` se va manifesta din ce \n ce mai pregnant \n voi. Deveni]i astfel mult mai u[ori [i mai ferici]i. este bine s` fie f`cut sub supraveghere medical` de specialitate.

oscilant`) . conduce la o disfunc]ie a ficatului. icter [i boli ale ficatului. Se elimin` astfel toxine ce nu pot fi \ndep`rtate pe alte c`i din organism.boli ale ficatului : ciroz`. Cele dou` vini[oare care sunt crestate au leg`tur` direct` cu ficatul [i reprezint` un canal de deversare pentru tot ce este r`u \n sânge. Sângele toxic vine din ficat eliberându-se astfel sistemul hepato-biliar.ateroscleroz` . De când ne [tim am auzit de câte un b`trân sau o b`trân` la ]ar` care taie sub limb` \n special pentru „ g`lbinare“. pancreas. El constituie o minune \nchis` \n el. cancer. rezultate foarte bune s-au ob]inut \n : . |n plus fa]` de importanta sa func]ie de eliminare a produ[ilor toxici. totul este cu grij` transformat [i filtrat de ficat. Func]ia sa este atât de stabil` \ncât \l putem califica drept un organ extraordinar. Când ele sunt negre (adic` pline) toxinele r`mân \n sânge.boli ale rinichilor (efecte de excep]ie \n cazul bolnavilor cu dia59 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Iritarea permanent` a celulelor de toxin`. distruse inofensiv [i eliminate.cancere de orice tip . adic` hepatite. mare. \n primul rând ar trebui \ngrijit [i cur`]at ficatul \n lupta \mpotriva oric`rei boli.reumatism . steatoz` (se elimin` fibrina din ficat) . nu mai are capacitatea de a descompune suficient diferitele toxine. rinichi. Deci. icter. Ficatul are deci constant nevoie de o irigare bun` sangvin`.T`ierea sub limb` Este o alt` terapie veche practicat` \n ]ara noastr`. |ns` efectul este benefic \n orice boal` [i pentru oricine.tensiune (mic`. Ficatul .care reprezint` farmacia organismului . el p`trunzând astfel \n circuitul sangvin provocând o iritare cronic` a ]esuturilor celulare [i constituind un teren propice cancerului. corpul \ntreg este afectat. el ia parte \n mai multe moduri la metabolismul organismului. Atunci când el este atins. Atunci când func]ioneaz` normal. hepatite.\[i reia prin aceast` procedur` func]iile corecte [i de aici \ncep s` func]ioneze normal [i celelalte organe de filtrare [i eliminare: bil`. {i a[a apar tot felul de boli. Când el este bolnav. Revenind la terapia sus men]ionat`. Toxinele sunt de asemenea descompuse.

prim`vara.ulcer varicos. T`iatul sub limb` ar trebui \nso]it de cura de dezintoxicare de o zi cu laxativ [i ulei de m`sline pentru a elimina depunerile din vezica biliar` [i a elibera ficatul de colesterol.miopie.tulbur`ri de menopauz` . Cura de dezintoxicare de o zi o d`m pe pagina urm`toare. NU se spal` [i NU se folose[te la alt pacient). apoi o dat` sau de dou` ori pe an.boli de nervi . Asta \nseamn` peste 50% vindecare [i echivaleaz` cu multe zile de post negru. este bine s` o mai face]i o dat` pe an.boli autoimune : colegenoz`. lama cu care sunte]i t`iat trebuie s` fie steril` [i unic` (se arunc` dup` folosire). o paloare brusc` [i transpira]ie. se impune t`ierea sub limb` de 3 ori \n 3 luni. Nu se \ntâmpl` nimic.acnee . Dup` ce v-a]i t`iat sub limb` de 3 ori. cataract` . arterit`.diabet .gut` . varice. lupus . Deci. adic` o dat` pe lun` sau de 3 ori \n maxim 6 luni. nu v` duce]i ca la analize: nemânca]i [i neb`u]i. retinopatie. \ns` pute]i avea o senza]ie de ame]eal`. iar cel 60 . frigiditate .impoten]`. Aten]ie la condi]iile igienico-sanitare \n care v` t`ia]i sub limb`! Castronul \n care devars]i sângele trebuie s` fie de unic` folosin]` (el se arunc` .pancreatite . Cura de dezintoxicare de o zi se poate repeta la \nceput o dat` pe lun`. tromboflobit` .prostat` . pentru \nter]inere.dureri de cap Este bine de [tiut ca atuci când v` t`ia]i sub limb` s` mânca]i ceva \nainte [i s` be]i un ceai \ndulcit sau un suc dulce pentru a evita o criz` de hipoglicemie.liz`) .psoriazis . Pentru efect maxim [i pentru cur`]area cât mai complet` a ficatului. Este bine ca \nainte de a \ncepe o diet` naturist` s` face]i t`ierea sub limb` [i cura de dezintoxicare.

care v` taie trebuie s` poarte m`nu[i sterile. Asigura]i-v` c` sunt \ndeplinite toate condi]iile [i nu va exista pericolul s` v` infecta]i sau s` contacta]i alt` boal`. SANDA {TEFAN ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 61 .

. Ve]i avea multe scaune. |n schimb.00 .Cei cu diabet.Se \nghite uleiul de m`sline (250 ml) cu zeama de la 3 l`mâi [i apoi.00. Dup` cura de dezintoxicare pute]i \ncepe regimul naturist propriuzis.Se m`nânc` o can` de gri[ fiert \n lapte. ci numai solu]ia uleioas` de la ora 18. O or` \nainte [i dup` ce lua]i uleiul de m`sline nu mânca]i nimic. vor face dou` clisme pe zi: una diminea]a [i una seara. Ob]ine]i o solu]ie laxativ` pe care o \mp`r]i]i \n 3 c`ni de câte 250 ml fiecare.Cei cu gastrit` hiperacid` [i ulcer nu folosesc solu]ia laxativ`. Ora 14. \ncepând cu ziua \n care se face cura.00 .Lua]i ultima can` (250 ml) de laxativ Ora 23. e bine s` v` controla]i fecalele pentru a vedea ceea ce elimina]i.Cura de dezintoxicare de o zi Ave]i nevoie de: . Ora 22. SANDA {TEFAN 62 .00 [i pân` la ora 14. obligatoriu se st` pe partea dreapt` 1/2 or`. Aten]ie! . colesterolul sub form` de bilu]e albe.Lua]i a doua can` (250 ml) de laxativ Ora 18.200 ml ulei de m`sline presat la rece + zeama de la 3 l`mâi |n ziua respectiv` lua]i masa de diminea]` la ora 10.00 nu mai mânca]i nimic.00 .00 . timp de dou` zile. Excesul de bilirubin` precipit` sub form` de bilu]e verzi gelatinoase (sunt \mbibate cu ulei).00 .2 plicule]e de sare amar` (sulfat de magneziu) din farmacie de 30 gr plicule]ul pe care le dizolva]i \n 750 ml ap`. . iar nisipul [i mâlul ies ca atare.Lua]i prima can` (250 ml) de laxativ Ora 16. pe parcursul curei pot mânca normal \ns` \n cantit`]i foarte mici. Pe parcursul curei se poate bea ap` \n afar` de o or` \nainte [i o or` dup` ce lua]i uleiul.

L. metoda are o vechime de peste 2500 de ani.ca remediu universal Iubitorul Dumnezeu care are grij` de toate ne-a dat un dar atât de pre]ios [i de valoros chiar de la na[tere care are posibilitatea s` vindece aproape orice boal`. terapeu]i din toat` lumea fac referire la eficien]a tratamentului cu urin`. Pauls „Shivambukalpa“ indic` urina ca metod` de tratament. 400 \. O alt` carte „ The water of life“ a englezului John W. boli de rinichi [i chiar SIDA cu aju63 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . citi]i-o [i medita]i asupra ei. Alexandra Mo[neaga prescrie bolnavilor de cancer consumarea urinei proprii. Domnul Valeriu Popa avea convingerea c` urina este un elixir al vie]ii d`ruit de natur` [i c` reprezint` o m`sur` terapeutic` pentru aproape toate bolile. „Apa vie]ii“ . Terapia cu urin` poate fi f`cut` de oricine. tân`r sau b`trân. Ea a fost folosit` de oameni din toate timpurile.este un dar primit de la Creator pentru bun`starea noastr` fizic`.) [i Pliniu (25-79 d. |n zilele noastre. {i \n satele din Maramure[ [i Bucovina urina este folosit` pe scar` larg` ca mijloc de tratament. Hr. Terapia n-a fost niciodat` pierdut`.) [i Paracelsus ( aprox. Armstrong vorbe[te despre puterea de vindecare a urinei proprii. chiar [i copil. Hr. Terapia cu urin` este o metod` de vindecare a unei boli prin aplicarea [i folosirea urinei proprii. Deci. Hr. O bioenergetician` celebr` din România. Ea a fost atestat` \nc` de acum dou` milenii când medicii romani Galen (129-199 \. boli de piele. la domiciliu [i f`r` o cheltuial` oarecare. introdus` \n organism ac]ioneaz` ca un autovaccin nu numai vindecându-l ci [i \ntinerindu-l. Urina. A]i fost c`l`uzi]i s` g`si]i [i aceast` informa]ie. 1500 ) recunosc virtu]ile terapeutice ale urinei.) recomandau acest remediu pentru vindecare oamenilor suferinzi. boli de inim`.Minunile urinoterapiei . diabet. Cartea canadianului A. cu numai t`inuit`. Am v`zut \n preajma dânsului multe cazuri vindecate de cancer. {i Hipocrate (aprox.

zah`r. Poate fi folosit` [i pentru \ntre]inerea p`rului.14 . f`r` carne. Bolile sunt numeroase. pentru frec]ie [i masaj. Urina veche de 4 zile este foarte bun` pentru bolile de piele. Ele dispar automat \n 2-3 zile. mu[c`turi de insecte. |n toate cazurile este necesar` supravegherea de c`tre un specialist. Cât timp se face terapia cu urin`. Aceast` terapie vindec` boala prin eliminarea toxinelor \n afara corpului pe cale bucal`. Pentru orice \mboln`viri minore 1-2 pahare/zi reprezint` o cantitate suficient`. tutun. \mpiedic` formarea ridurilor. Cu cât cantitatea este mai mare este mai benefic` [i nu este d`un`toare. pentru arsuri. lo]iune antiseptic` pentru r`ni [i t`ieturi. Ar fi bine ca oamenii s` \ncerce aceast` terapie cel pu]in pentru acele suferin]e pentru care nu exist` \nc` o vindecare [i s` afle singuri rezultatele minune. 200 ml (un pahar) o dat` pe zi sau chiar de dou` ori poate fi luat \n siguran]` (primul [i ultimul jet se arunc`). o]et.21 de zile numai cu urin` [i ap` (plus 2 clisme /zi) vindecându-se astfel orice boal` cronic`. \ns` remediul este unul singur [i anume propria noastr` urin` care vindec` boala prin \ndep`rtarea toxinelor [i de[eurilor din organism prin stimularea mecanismului de ap`rare al corpului. drept crem` de ras. gr`simi animale. Nu trebuie s` se \ngrijoreze de aceste reac]ii care \l ajut` \n vindecarea bolii. Este de preferat s` nu se foloseasc` alte medicamente \n timpul acestei terapii. anal` sau prin piele.Vechiul Testament: „ Bea ap` din fântâna ta [i din izvoarele pu]ului t`u“. tuse.torul acestei terapii. cafea. Se poate ]ine post de 1 . \n special erup]ii cutanate [i vom`. De aceea. preventiv contra tuturor bolilor infec]ioase. diaree sau erup]ie pe piele. nazal`. pacientul poate avea vom`. O perioad` lung` de post se face sub controlul unui expert pentru c` au loc tot felul de elimin`ri de toxine. alcool. la fel ca [i numele lor. pentru co[uri [i acnee. |n toate cazurile trebuie consultat un specialist.3 . spunea c` 64 .7 . Ca tonic general pentru men]inerea unei st`ri corespunz`toare de s`n`tate [i energie [i de asemenea. nu pentru b`ut. r`ceal`. Valeriu Popa \l recomanda al`turi de terapiile naturiste. dieta trebuie s` fie u[oar`: desodat`. Acest remediu exist` de când e lumea [i este consemnat chiar [i \n Biblie .

tratament pentru via]`“ . necostisitor [i nemedicamentos.„Shivambu Kalpa .„Urina. v` recomand`m trei c`r]i ap`rute \n România: . urin` [i hran` vie“ Elena Ni]` Ibrian SANDA {TEFAN ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 65 .“ Cele ce le-am scris sunt cu titlu informativ.„ o can` cu urin` \n fiecare diminea]` ne men]ine s`n`to[i. am dorit s` reamintesc terapia despre care Valeriu Popa sus]inea c` este un sistem de vindecare complet.No]iuni introductive despre autoterapia cu urin`“ .„Tratamente naturale cu argil`.Daniel Menrath .Medic Camelia Ro[u . Pentru documentare \n acest domeniu.

anexite. Dup` aceea. magneziu. Propriet`]ile de baz` ale argilei sunt: dezinfectant. antiseptic. Zona Zoster. bactericid. fier. infec]iilor dermatologice. bron[it` traheic`. panari]iu. a pl`gilor. vitalizant. constipa]ie sever`. afec]iuni reumatice. acnee. sodiu. Cura intern` se face \n prima faz` pe durata a trei s`pt`mâni. diabet. colite. Sunt foarte pu]ine contraindica]ii \n tratamentul cu argil`. boli ale inimii. nefrite. aluminiu. Practicat` [i \n ]ara noastra ca remediu tradi]ional. vezicii urinare. astm. Cura 66 . micoze bucale. intoxica]ii. parazitoze. Paharul cu ap` de argil` se prepar` de seara pentru a doua zi. cistite. gastrite. tonifiant. Primele trei zile se bea doar apa f`r` a agita argila din pahar. potasiu. boli de nervi. [i anume: \n cazuri de hernie. ciroze. contuzii. antitoxic.TERAPIA CU ARGIL~ Argila este cunoscut` ast`zi ca panaceu universal [i f`r` contraindica]ii. fisuri anale. lapte de argil`. entorse. Ca remediu extern se utilizeaz` \n: tratarea ulcerelor varicoase. hemoroizi. absorbant. furunculoze. abcese dentare. cicatrizant. regenerator. Se folose[te atât \n cure interne cât [i externe sub form` de ap` de argil`. \n fiecare zi bându-se câte un pahar de ap` argiloas` de 3 ori/zi. cataplasme [i b`i restabilind echilibrul acido-bazic al organismului [i remineralizându-l [i stimulând activitatea glandelor endocrine. sinuzite. remineralizant. tumori benigne [i unele forme de cancer cum ar fi: cel al stomacului. hepatite. aceast` terapie plaseaz` argila la rangul de medicament al viitorului. otite. siliciu. litiaze renale. degresant [i nu \n ultimul rând: putere antioxidant`. se consum` \mpreun` cu argila amestecând cu o linguri]` \nainte de a consuma amestecul din pahar. conjunctivit`. colonului. arsuri. insuficien]` hepatic` [i biliar`. se pune o linguri]` de argil` \ntr-un pahar cu ap`. Ca remediu intern este indicat` \n urm`toarele afec]iuni: ulcer. prostat`. tuberculoz`. flebite. etc. celulite [i altele. insuficien]` tiroidian`. exemelor. fiind folosit` \nc` din antichitate cu rezultate excep]ionale. tratament cu raze X [i de c`tre femei \n perioada ciclului menstrual. obezitate. Este foarte bogat` \n minerale naturale: calciu. pe stomacul gol diminea]a [i \naintea meselor de prânz [i seara cu 1/2 or`. pancreatit`. paradontoze. enterocolite. deger`turilor. rinichiului.

Pentru acnee se \ntinde pasta pe fa]` l`sând-o 10-15 minute. |n timpul acestei cure nu se consum` gr`simi animale [i alcool. Eficien]a mare pe care o are \n majoritatea afec]iunilor face din terapia cu argil` un tratament naturist de excep]ie.se continu` timp de 6 luni câte 10 zile/lun`. Din ea se prepar` cataplasmele care se aplic` de 2-3 ori/zi timp de 2-3 ore. Pentru uzul extern se prepar` pasta de argil`. turn`m progresiv ap` amestecând continuu cu o lingur` de lemn pân` ob]inem o past` dens`. SANDA {TEFAN ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 67 . la temperatura corpului. Folosind regulat cura cu argil` ve]i sc`pa de riduri [i obrazul se va catifela. Se pot face [i sp`l`turi vaginale [i clisme \n doze de 3-4 linguri la 1 litru de ap`. Punem argila \ntr-un vas. Nu trebuie s` se \ntrerup` tratamentul. |n primele zile de tratament urina [i scaunul pot prezenta modific`ri: miros urât. urin` tulbure [i \nchis` la culoare. u[oar` constipa]ie sau diaree. \ncep s` se elimine toxinele purificându-se astfel organismul. apoi se spal` fa]a cu ap` c`ldu]`.

20 gr odolean .20 gr anghinare .20 gr gen]ian` (sau 50 gr pelin [i 5 gr anghinare) .25 gr ciubo]ica cucului .20 gr rostopasc` .20 gr frasin (frunze) .30 gr urzic` .25 gr vâsc .20 gr troscot sau r`d`cin` de rubarb` .25 gr osul iepurelui .10 gr angelic` .10 gr fenicul sau anason .10 gr r`[in` de brad .30 gr sun`toare .30 gr aloe .20 gr ienup`r (boabe pisate) .30 gr coada calului .10 gr scaiete (r`d`cin`) .30 gr coada [oricelului .frunze .30 gr pedicu]` .20 gr t`t`neas` .20 gr coriandru .30 pufuli]` cu flori mici .30 gr ungura[ .30 gr cimbru 68 .20 gr salvie .5 gr [ofran (r`d`cin`) sau stânjenel (r`d`cin`) .10 gr dafin (frunze) sau scor]i[oar` pisat` .20 gr soc .EFECTELE CURATIVE ALE BITTERULUI SUEDEZ Plantele folosite sunt urm`toarele: .30 gr ]intaur` .30 gr g`lbenele .10 gr salcâm (flori) .25 gr traista ciobanului .

durerea [i injectarea. . . Vindec` cataracta dac` se umeze[te coada ochilor sau se pune o bucat` de pânz` umezit` cu bitter pe ochii \nchi[i. se amestec` de dou` ori/ zi [i se las` la macerat 14 zile.Aftele. Enumer`m o parte din efectele curative: .30 gr p`tlagin` Acest amestec se pune \n 3 litri de alcool de 38-40°. una dup` alta.Dac` este mirosit sau inspirat des [i dac` se umeze[te cu bitter baza craniului. dup` care se strecoar` prin tifon [i se toarn` \n sticle mici de culoare \nchis`. .Vindec` exemele de orice fel [i bubele din nas dac` acestea se umezesc bine [i des. . \ncet.Calmeaz` durerile de din]i ]inându-se \n gur` un amestec din pu]in` ap` [i o lingur` de bitter.. se \nghit \ncet 3 linguri]e/zi . [i se pun noaptea comprese.Pentru dureri de urechi [i vâjâit \n urechi se umeze[te o bucat` de 69 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Pot fi p`strate ani. .Pentru hidropizie se ia câte o lingur` \n pu]in vin alb diminea]a [i seara timp de 6 s`pt`mâni.Pentru colici se iau 3 linguri. Durerea dispare [i infec]ia se retrage.Pentru dureri de stomac se ia la o criz` o lingur`. |n bolile maligne se iau 2-3 linguri/zi dup` cum urmeaz`: câte o lingur` diluat` \n 125 ml ap` sau ceai de plante.Este de mare ajutor ficatului \n toate bolile sale.Ajut` vederea \nl`turându-le ochilor ro[ea]a.Elimin` nepl`cerile gazelor intestinale. . b`[icile de pe limb` sau alte afec]iuni care apar pe limb` dispar dac` sunt umezite sistematic cu acest bitter. Profilactic. se iau 2 linguri]e/zi.diluate \n ceai.Dureri ale vezicii biliare se ia câte o lingur` diminea]a [i una seara. dispar durerea de cap [i ame]eala [i se \nt`resc creierul [i memoria. cu atât are efect mai bun. Linguri]a de bitter suedez se dilueaz` \n 125 ml ceai de plante sau ap` [i se ia cu 1/2 or` \nainte de mas`. . una diminea]a [i una seara.Pentru dureri de gât . Cu cât st` mai mult. . . . prima se ia cu 1/2 or` \nainte de masa de diminea]` iar celelalte cu 1/2 or` dup` mas`. . durerea dip`rând repede.când el este ro[u [i inflamat.Ajut` \n constipa]ie. . . sau se pune o compres` \nmuiat` pe dintele dureros.

SANDA {TEFAN 70 .Ajut` la vindecarea secre]iilor vaginale. . . .Regleaz` ciclul menstrual.Toate cantit`]ile indicate trebuie diluate cu ceai de plante sau ap`.Nu se consum` lapte \nainte [i dup` administrare. cicatrice.Duce la dispari]ia indispozi]iilor. .Elimin` viermii intestinali. . stimuleaz` circula]ia [i ajut` \n anemie [i reumatism. . umfl`turi.vat` [i se bag` \n ureche.Vindec` paralizia. . .|n caz de tuberculoz` se iau 3 linguri]e/zi timp de 6 s`pt`mâni. r`ni. Aten]ie: .Vindec` icterul dac` se ia câte o lingur` de 3 ori/zi [i se aplic` comprese pe ficatul inflamat. . .Hemoroizii se umezesc des [i se face [i cura intern`.Trateaz` foarte bine cancerul.E foarte bun pentru negi. Red` chiar [i auzul pierdut. chiar [i tenia.Cur`]` sângele. . vân`t`i.Foarte eficient \n caz de febr`.Ajut` \n vindecarea epilepsiei fortificând nervii [i \ntreg organismul. . t`ieturi. . .

auz [i apoi. alte elimin`ri prin piele. miros. furunculoz`. nu cu tranchilizante. . .00 [i 1. Masajul poate fi folosit \n cazuri extreme când bolnavul nu-l poate 71 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . trebuie mestecat de 30-50 de ori. \nchiderea la culoare a urinei. printr-o mestecare corect` alimentele trebuiesc b`ute.00 noaptea.Trebuie s` se \nve]e s` se respire. digestia \ncepe de la privit. vin \n ajutorul celor suferinzi \ndemnându-i [i pe cei s`n`to[i s` se apere de boal`.Trebuie s` se doarm` natural.Trebuie s` se practice automasajul.Nu trebuie s` consume cafea sau alte intoxicante. .Evita]i sedentarismul [i statul orelor \n pat \n afara orelor de somn. . . mai ales postul cu ap` distilat`. .Trebuie s` aib` dantura bun` altfel nu pot mesteca bine alimentele crude. autopresopunctura (nu masajul). nu uita]i: stomacul nu are din]i ! . s` se lucreze [i s` se locuiasc` \n aer neviciat. Deci. st`ri de vom`. Aceste regimuri medicament. Ele reprezint` un \ndemn spre a ne apropia de natur`.[i de a renun]a la vechile obi[nuin]e. de a ne adapta unui nou mod de via]` -cel naturist. crize la organele bolnave [i altele). fiecare bol alimentar. pentru c` pe parcursul lor apar fenomene inexplicabile pentru cei care nu au cuno[tin]e despre crizele de eliminare a toxinelor pentru vindecarea organismului (ame]eli.REGIMURI CONCEPUTE DE VALERIU POPA Este bine ca aceste regimuri s` fie f`cute sub supravegherea unui specialist. Cei care sincer vor s` ob]in` rezultate favorabile \n prevenirea [i redobândirea echilibrat` a s`n`t`]ii. .Mi[carea este via]`. lichidele mâncate. .(Evita]i s` v` desf`[ura]i activitatea \n birouri \n care se fumeaz`).Somnul cel mai odihnitor este \ntre 20. .Nu trebuie s` consume alcool. nici membri familiei sau cei care \ngrijesc pacientul.Nu trebuie s` mai fumeze nici bolnavul.Evita]i lucr`rile de orice fel [i mai ales discu]iile negative \n timpul mesei. trebuie s` respecte urm`toarele: .

brânz`. ov`z. nap.00 este prima mas` când se \nghit cele 4 linguri de orez \nmuiat. arahide. p`stârnac. legume verzi fierte cu condimente. la care se adaug` p`trunjel verde tocat. doar cu pu]in` sare de mare). iaurt.terci de grâu \ncol]it cu o linguri]` de miere [i o banan`. . unt. sfecl` ro[ie. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. porumb. ceai cu ghimbir. ALIMENTE INTERZISE: mânc`ruri grase. Regimurile recomandate de Valeriu Popa. conopid`) fierte cu ghimbir. lapte. 72 . sare marin`. se fac \n cure de 45 de zile. INDICA}II PENTRU REGIM |ntre 18. smântân`. fructe. praz. .. pe care le voi descrie mai jos. o lingur` de ulei de m`sline presat la rece. b`uturi alcoolice. . p`trunjel.(Se \ncearc` mai multe persoane [i se va alege cea \n urma c`reia bolnavul se simte cel mai bine). grâu. apoi la ora 10.se pot bea sucuri de morcovi. varz`. ulei. broccoli. nu se m`nânc` nimic. carne. sup` de fasole. nuci.00 [i a doua zi ora 11. La ora 13.legume (morcovi. Exemplu de mas` de prânz [i sear`.00 se spal` 4 linguri de orez integral [i se pun la \nmuiat timp de o or`. REUMATISM ALIMENTE RECOMANDATE: orez. . variante: .00. Diminea]a la trezire se face terapia cu ulei de floarea soarelui. alimente fripte [i pr`jite. nuc` de cocos. cartofi.00 se poate lua a doua mas` alc`tuit` numai din alimentele recomandate. dovleac. mânc`ruri grele. La ora 11. varz`. andive. deci ultima mas` este la 18.1/2 litri lapte crud de capr` \ndoit cu ceai de salvie. Acestea sunt doar câteva din sfaturile pe care ni le reamintea zilnic Valeriu Popa. f`r` bulion. pu]in` zeam` de l`mâie.practica [i de persoane compatibile cu el.00 [i pân` a doua zi se pot consuma doar lichide. ]elin` p`trunjel. mei.sup` de legume sau sup` de fasole boabe(f`r` ro[ii. ciuperci. orz. o]et.

. m`rar. miere. . ridichi.Se respect` perioada de repaus alimentar \ntre 18. ]elin`. iaurt.5 linguri de grâu \ncol]it cu miere [i brânz` de vaci. chimen. lamâie. INDICA}II PENTRU REGIM . sare. porumb.salat` din l`ptuc`. struguri [i alte fructe dulci. morcov. . dovlecel. . dovlecel.ap`(distilat`) [i ceai de salvie \ntre mese. mânc`ruri grase. DEFICIEN}E SANGUINE. fructe acre. cartofi. ALIMENTE INTERZISE: porc.dou` g`lbenu[uri de ou/s`pt`mân`(crude sau fierte tari). . .00 prima mas`: 4 linguri de orez integral \nmuiat cu o or` \nainte. berbec.orez cu condimente carminative. grâu. . bivol. orz. sup` de iepure sau de fazan. o]et. sparanghel. b`uturi fierbin]i. busuioc [i alte condimente carminative(coriandru. anason) \n care se pun 2 linguri de orez fiert. .Diminea]a la sculare: terapia cu ulei.dovleac copt sau crud. l`ptuc`. sup` de fasole. castravete.00. p`trunjel. busuioc. SIDA ALIMENTE RECOMANDATE: orez.00 [i 11. soia. . pe[te. ro[ie.Ora 11. cantalup. coriandru. pui. . SIFILIS. mei. salvie. fenicul. alimente fripte sau pr`jite. legume verzi. dovleac. p`p`die [i g`lbenele. . condimente picante.arpaca[(grâu) fiert cu pu]in` miere.boabe de porumb fierte cu pu]in` sare de mare. vit`. Se pot bea ceaiuri depurative recomandându-se \n mod special: coada calului. ment`. spanac(crud). banane. Celelalte mese pot con]ine: . alcool.sup` de iepure de câmp sau fazan(carnea nu se consum`) fiart` cu ceap`. urzic`.1/2 litri lapte crud de capr` \ndoit cu ceai de salvie.. ulei de susan. pepene verde. petrunjel. produse lactate. TOXEMIE.exceptând iaurtul. 73 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT .orez fiert cu legume. spanac. ]elin`. .arpaca[ fiert cu legume. INFEC}II.

grâu. struguri. p`st`i verzi. ALIMENTE INTERZISE: carne. brânz` de vaci (capr`) f`r` cheag. ceai(negru). conopid`. produse lactate (excep]ie brânz`). papaia. orez vechi de un an. biscui]i. orz. busuioc. ulei. alimente grase. sfecl`. mei. m`rar. legume verzi fierte. fasole.dovlecel fiert. mur`turi. ulei de m`sline. . l`ptuc`. ulei de mu[tar. GASTRIT~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez. alimente fripte sau pr`jite. alimente grase. porumb. orez nou. ou` fierte 3/s`pt`mân`. l`mâi. dafin. struguri. chimen. sup` de legume. LEUCOREE. pepene verde. coriandru. lapte. cafea. ardei iute. BOLI URINARE. |n acest regim nu se consum` brânz` de vaci [i smântân`. ghimbir.. ANEMIE. b`uturi fierbin]i. mandarine. LIPS~ DE IOD ALIMENTE RECOMANDATE: orez. ridiche crud`. ment`. orz. cu smântân` [i (sau) brânz` de vaci. ACIDITATE. ULCER GASTRIC {I DUODENAL. pr`jituri de cas`. PIETRE LA VEZICA BILIAR~. morcovi.00). ceap`. LIPS~ DE CALCIU. b`uturi alcoolice. linte. banane [i alte fructe. cafea. varz`. grâu. b`uturi fierbin]i. o]et. soia. cartofi fier]i \n coaj` [i 74 . spanac. l`mâie. sup` de fasole. nuci. Se poate consuma foarte pu]in` miere [i trebuie s` ave]i ore regulate de mas`. BOLI DE RINICHI ALIMENTE RECOMANDATE: orz. prima mas` (orezul crud. Regimul se stabile[te dup` modelul celor anterioare. \nmuiat) [i terapia cu ulei (diminea]a la sculare). leu[tean). m`r. alimente fripte sau pr`jite. ALIMENTE INTERZISE: alcool. portocale. piper moderat. cartofi. zah`r. dulciuri. sucuri de fructe [i ap` \ntre mese. grâu. fasole boabe [i p`st`i.00-11. fructe dulci. p`trunjel. Regimul alimentar se alc`tuie[te dup` modelul celorlalte dou` de mai sus respectând orele de repaus alimentar (18. legume verzi fierte cu condimente (tarhon. coaj` de pâine.toate fructele dulci.

grâu.apoi cop]i 1/2 or` \n cuptor. GRIP~. vân`t`. pâine. melas`. sucuri de fructe. ceap`. mânc`ruri grase. fazan. ulei de susan. soia. curmale. ALIMENTE INTERZISE: iaurt. cafea. pe[te. lapte cu ap`. lamâie dulce. HEMOROIZI ALIMENTE RECOMANDATE: orez. ulei de susan. BOLI DE INIM~ ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT ALIMENTE RECOMANDATE: orez. p`trunjel. ulei. alimente fermentate organic. produse lactate. dar mai ales cele dulci [i acri[oare. ceai negru. m`r. carne. sup` de carne ( pas`re de curte. banane [i alte fructe dulci. p`st`i. grapefruit. condimente iu]i. ro[ii. cantalup. ananas. condimente iu]i. castravete. cire[e. orz. unt sau untur`. ardei iute. fenicul. mei. ap` sau b`uturi reci \ntre mese(ceai de salvie). cantalup. coriandru verde. o]et. legume fierte. iepure de câmp). fructe prea coapte. cartofi. l`mâie. sup` de fasole. rodie. anason. ardei iute \n exces. brânz`. sup` de fasole. b`uturi fierbin]i. 75 . AMIGDALIT~ ALIMENTE RECOMANDATE: regim u[or lichid. FEBR~. tuberculi. sup` de linte. b`uturi fierbin]i. sup` de ridichi.Ap` \ntre mese. tarhon. toate fructele. carne. portocal`. soia. l`mâie. pepene verde. rodie. alimente fripte sau pr`jite. o]et. alimente grase. sare \n exces. Este esen]ial s` se ia masa la ore regulate. ro[ii. toate intoxicantele. orz. legume verzi fierte cu condimente carminative (coriandru. ceai negru. ALIMENTE INTERZISE: b`uturi fierbin]i. pepene verde. Respectarea orelor fixe de mas` este esen]ial`. grâu. o]et. legume fierte(inclusiv spanac). lapte de capr`. legume bine fierte cu condimente carminative. alcool. l`ptuc`. b`uturi alcoolice. mango. sare. stafide. busuioc). porumbel. alimente fripte sau pr`jite. soia. cafea. cafea. biscui]i. struguri. unt. toate fructele. zer. FEBR~ TIFOID~. alimente fermentate. mânc`ruri grele. citrice. ALIMENTE INTERZISE: b`uturi alcoolice. papaia. OREON.

struguri, ap` cald` de b`ut, lapte cald, ceai, cafea. ALIMENTE INTERZISE: fructe acre, alimente grase, mânc`ruri grele, orez, carne, pe[te, iaurt, \nghe]at`, brânz`, alimente fripte sau pr`jite, o]et, sosuri, ardei iute, salat` crud`, alcool, b`uturi reci.

INSOMNIE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, toate produsele lactate, \n special laptele de bivoli]`, sup` de fasole, legume verzi, fructe, b`uturi reci, suc de fructe. ALIMENTE INTERZISE: pe[te, carne, condimente iu]i, ceai negru, cafea, b`uturi fierbin]i, mei, porumb, ov`z, usturoi, o]et.

BOLI DE PIELE, EXEM~, URTICARIE, LEPR~, LEUCODERM~, VIERMI INELARI
ALIMENTE RECOMADATE: orez, orz, mei, porumb, fasole, legume verzi, banane, m`r, ceai(negru, verde), cafea, b`uturi fierbin]i. Se bea pu]in` ap` dup` mas`. ALIMENTE INTERZISE: produse lactate, fructe acre, mandarine, portocale, ananas, piersic`, prun`, pe[te, carne, zah`r, susan, ulei, sare, alimente grase, mânc`ruri grele, alimente fripte sau pr`jite, alimente fermentate. Observa]ie: Extern se unge pielea cu suc de ]elin`.

VIERMI
ALIMENTE RECOMANDATE: grâu, porumb, orez, orz, fasole, legume fierte cu condimente [i ghimbir, usturoi, b`uturi alcoolice, ceai negru, cafea, ap` fierbinte, brânz`, ardei iute, piper negru, ghimbir, papaia, banan`, castravete, m`r. ALIMENTE INTERZISE: fructe acre sau dulci, carne, pe[te, produse lactate(excep]ie brânz`), zah`r, melas`, cartofi, alimente grase, nuci, biscui]i. Observa]ie: Cu o or` \nainte de culcare, se bea o can` de ceai de cimbri[or [i se consum` 50 semin]e crude de dovleac pentru adul]i; copii 1-4 ani 10-12 semin]e, copii 5-10 ani - 30 de semin]e.
76

PARALIZIE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, sup` de fasole cu gr`sime (sl`nin`), lapte cu caimac, legume verzi fierte, fructe dulci, portocale, mandarine, l`mâi, struguri, b`uturi reci, suc de fructe. Se bea zilnic timp de o lun` un litru suc combinat din morcovi [i r`d`cin` de p`trunjel. ALIMENTE INTERZISE: ceai fierbinte, cafea, alcool, condimente iu]i, carne, soia, sare, ulei, ceap`, usturoi, praz, iaurt, o]et, alimente fripte sau pr`jite, mânc`ruri grase sau grele.

OBEZITATE
ALIMENTE RECOMANDATE: orz, ov`z, porumb, mei, legume verzi, fasole, cartofi, toate fructele(cele acre NU), ceai sau cafea. Se bea ap` cu miere diminea]a [i seara. ALIMENTE INTERZISE: orez, carne, pe[te, alimente grase, produse lactate, fructe acre, zah`r, melas`, fructe uscate, alcool.

BOLI DE NERVI, TUBERCULOZ~, SCLEROZ~ MULTIPL~
ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, produse lactate, carne, alimente grase, fructe dulci, nuci, migdale, stafide, b`uturi fierbin]i, cafea, condimente, alimente cu mare valoare nutritiv`. ALIMENTE INTERZISE: salat` verde crud`, fructe zemoase, dovleac, papaia, cartofi, varz`, conopid`, ciuperci, morcovi, carne de oaie, \nghe]at`, b`uturi alcoolice.

MALARIE
ALIMENTE RECOMADATE: grâu, orez, carne (\n special vit`), alimente grase, fructe acre, toate legumele. ALIMENTE INTERZISE: iaurt, fasole, mei, porumb, sare \n exces, alcool, o]et, alimente fermentate organic.

77

DEMEN}~, DEFEC}IUNI ALE CREIERULUI
ALIMENTE RECOMADATE: orez, grâu, orz, sup` de fasole sau linte, suc de citrice, sup` cu unt sau gr`sime(sl`nin`), toate produsele lactate, toate fructele, legume verzi fierte cu gr`sime sau c`lite, sucuri de fructe. ALIMENTE INTERZISE: carne, pe[te, alcool, ceai negru, cafea fierbinte, o]et, ulei, usturoi, ceap`, praz, ardei iute, condimente iu]i, porumb, mei, ov`z, soia.

HEMORAGIE, MENORAGIE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, mei, fasole boabe mari, linte, portocale, n`ut, lapte(\n special cel de capr`), leguminoase fierte (\n special flori de lotus), sup` de porumbel, de iepure, fructe zemoase dulci, pepene, struguri, ou` crude, sucuri de fructe reci, ap` rece cu zah`r. ALIMENTE INTERZISE: condimente iu]i, alcool, ceai negru, cafea, alte b`uturi fierbin]i, fructe acre, o]et, sare, carne, pe[te,legume verzi, mânc`ruri grele, alimente fripte sau pr`jite.

TUMORI ABDOMINALE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, sup` de fasole, unt sau smântân`, legume verzi fierte cu ulei, sup` de ridiche, condimente (ghimbir, piper negru, frunze de dafin, usturoi moderat), suc de portocale, lamâi, struguri, ro[ii, fructe dulci, produse lactate, iaurt, zer, ap` \ntre mese. ALIMENTE INTERZISE: alimente fripte sau pr`jite, carne, porumb, mei, bob, ov`z, condimente iu]i, pâine uscat`, biscui]i, ceai negru, cafea, b`uturi fierbin]i, fructe prea coapte, tuberculi.

ALCOOLISM
ALIMENTE RECOMANDATE: grâu, orez, oaie, pe[te, preparate din alimente dulci-acri[oare, legume cu piper, legume verzi cu unt, fructe acre, portocale, ananas, struguri, produse lactate, sucuri de fructe. ALIMENTE INTERZISE: carne(excep]ie oaie), pe[te gras, fasole, mango, lamâi, ou`, nuc[oar`, cafea, fructe coapte, \nghe]at`, ciuperci,
78

ap` cald` de b`ut. mânc`ruri grase. ap` rece. napi. ciocolat`. o]et. o]et. ml`di]e de ferig`. iguana. APENDICIT~ ALIMENTE RECOMANDATE: regim u[or lichid cu orz. gem. iaurt. sfecl`. ceai verde. cartofi. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. castravete amar. alimente fermentate. miere. nuc` de mahon. berbec. preparate culinare cu condimente(ghimbir.ceap`. ARTROZ~ ALIMENTE RECOMANDATE: grâu. sup` de pui cu condimente iu]i. berbec. carne. dovleac. orz. nuci. nuc` de cocos. struguri. orez copt sau pr`jit. mânc`ruri grase. unt. r`d`cin` de scaiete. portocale. l`mâie dulce. sup` de ridiche. varz`. alimente grase. sup` de fasole. smântân`. ARTRIT~. p`trunjel. alimente grele sau pr`jite. ceai verde. ALIMENTE INTERZISE: lapte. acizi organici. curmale. fasole. produse lactate. cartofi. ap` \ntre mese. orez. cantalup. ALIMENTE INTERZISE: fructe. piper. mugur de bambus. spanac. carne. ALIMENTE INTERZISE: verde]uri. smochine. 79 . iguana. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. BRON{IT~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez vechi de peste un an. ardei iute. dovleac. conopid`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT ASTM. conopid`. b`uturi alcoolice. muguri de bambus. pepene verde [i cantalup. fructe uscate. toate fructele acre. castravete amar. stafide. porc. l`ptuc`. ciuperci. b`uturi alcoolice. papaia. ceai negru. struguri. ciuperci. ciuperci. pepene verde. o]et. sparanghel. \n special salate crude. fructe acre. citrice. grâu. jeleu. sparanghel. lapte. brânz`. pe[te. varz`. cafea fierbinte. b`uturi alcoolice dup` mas`. fructe zemoase. sosuri. linte cu zah`r. brânz`. arahide. vân`t`. vit`. brânz`. alge marine. l`ptuc`. schinduf. pâine f`r` coaj`. sup` de legume fierte cu spanac. \nghe]at`. ceai negru. porumb. iaurt. iaurt. unt. nuc[oar`. dafin).

ulei. fructe(numai pân` la ora 17. lapte. condimente iu]i. ceap`. alte b`uturi fierbin]i. grâu. conopid`. fructe prea coapte. dovleac. legume bine fierte cu ulei. curmale. bivol. prune. porc. ap` fierbinte de b`ut sau ap` cald` cu sare. ALIMENTE INTERZISE: salate crude. lapte. fructe uscate. o]et. stafide. papaia. flori vegetale. zah`r. praz. ap` fiart` de b`ut. alimente fermentate. maz`re dulce. verde]uri. iepure. migdale. porumbel. alge marine. fenicul. dovleac. mânc`ruri grele. p`st`i. ceai. morcov. melas`. soia. mei. fructe acre. orz. rodii. fazan. stafide. legume verzi fierte cu condimente carminative(condimente care scot gazele din stomac: coriandru. sucuri reci de fructe. b`uturi alcoolice. fructe dulci. tuberculi. fistic. o]et. orz. \nghe]at`. brânz`. smochine. nuc` de mahon. b`uturi reci. ardei iute. l`ptuc`. sfecl`. iaurt. fructe acre. schinduf. iaurt. COLIT~. stafide. ridiche crud`. sparanghel. fructe seara sau diminea]a devreme. ALIMENTE INTERZISE: vit`. conopid`. cafea. anason). toate produsele lactate cu excep]ia iaurtului. brânz`. curmale. C~DERI DE P~R ALIMENTE RECOMANDATE: orez vechi de un an. spanac. ro[ii. miere. ceai verde. castravete. arahide. rodii. cafea. l`mâie dulce. sup` de fasole. sare. sup` de carne cu condimente carminative. grâu. tuberculi. linte. 80 . fasole boabe mici. varz`. curmale. nap. p`trunjel. sparanghel. semin]e de susan. b`uturi alcoolice. anason. cafea. mâncare gras`. ceai negru. piper. sfecl`. grâu. nuc` de cocos. usturoi. n`ut. ciuperci. cantalup. cartofi. fasole boabe mari. cartofi. ALIMENTE INTERZISE: carne. TUSE SEAC~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez. porumb. nuci. cire[e. berbec.00). ou`. struguri.CANCER ALIMENTE RECOMANDATE: orez. b`uturi alcoolice.

ceap`. portocale. tuberculi. bivol. fructe acre. alimente grase. frunze dafin. spanac. porumb. cimbri[or. Se strecoar`. cafea f`r` zah`r. ALIMENTE INTERZISE:zah`r. brânz`. fructe prea 81 . \nghe]at`. sparanghel. morcovi. orez. iaurt. pu]in` pâine sau biscui]i. fructe acre. smochine. coada calului. buc`]i mici de banan`. nap. produse lactate cu excep]ia iaurtului. varz`. fasole. miere. melas`. rodie. alge marine. porc. r`d`cin` de scaiete. sup` de pui f`r` gr`sime. bivol. vit`. Se fierbe o linguri]` de amestec la o can` cu ap` timp de 3 minute. ciuperci. orz. maz`re dulce. DIABET ALIMENTE RECOMANDATE: grâu. sfecl`. se bea numai ap` fiart`.4 mese/zi \n cantit`]i mici . carne. cartofi. ceai de ghimbir. câte una \naintea fiec`rei mese principale cu 1/2 or`(ceai cald). conopid`. mei. curmale. fructe uscate. ciuperci. ou`. mâncare cu sare sau zah`r. dulciuri. ceai. orz. ov`z.TUSE CU EXPECTORA}IE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. salvie. anason. n`ut. Observa]ii: . b`uturi alcoolice. toate fructele. porc. grâu. alimente grase sau preparate cu gr`sime.se bea ceai din amestec: teci de fasole. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. salate crude. legume fierte cu condimente carminative. ou`. pufuli]` cu flori mici. iaurt. arahide. pe[te. p`trunjel cu condimente carminative. b`uturi reci. ALIMENTE INTERZISE:alimente grele. porumb. nuc` de cocos. lapte. ceap`. sup` de pui. \nghe]at`. berbec. legume verzi fierte cu condimente iu]i. sfecl`. se consum` zilnic 3 c`ni. fasole boabe mari. pe[te. g`lbenele. gr`simi animale. alimente grase sau preparate cu gr`sime. linte. flori de legume. mei. cartofi. ALIMENTE INTERZISE: produse lactate cu excep]ia brânzei. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT DIZENTERIE ALIMENTE RECOMANDATE: regim de lichide. lapte de capr`. sup` de fasole.

ceai. fructe zemoase. orz. orez nou. ALIMENTE INTERZISE: alimente grele. l`ptuc`. \nghe]ata. spanac. berbec. soia. pe[te. cafea. legume verzi. ceai [i cafea fierbinte. praz. rodie.coapte. EDEM ALIMENTE RECOMANDATE: orez vechi de un an. toate fructele. ceap`. fasole cu m`sur`. grâu. mânc`ruri grele. vit`. ov`z. salat` crud`. ALIMENTE INTERZISE:toate fructele. sparanghel. sup` de pui cu condimente. susan. curmale. ou`. lamâie. morcovi. fasole. cartofi. o]et. porc. produse lactate cu excep]ia brânzei [i iaurtului. toate intoxicantele. cafea [i alte b`uturi. brânz`. sfecl`. sucuri dulci de fructe. fructe prea coapte. b`uturi reci alcoolice. tuberculi. ghimbir. grâu. legume cu ulei sau untur`. ALIMENTE INTERZISE:carne. ceap`. linte. caimac. tuberculi. ceai negru [i verde. castravete. zah`r. zah`r. bivol. ghimbir. sare. praz. unt. condimente iu]i. cartofi. sparanghel. b`uturi alcoolice. 82 . praz. alimente crude. cafea f`r` lapte. iaurt. b`uturi reci. m`r. legume verzi. iaurt. usturoi. salat` crud`. b`uturi alcoolice. mei. spanac. fasole. flori vegetale. produse lactate. portocal`. anason. usturoi. l`ptuc`. dovleac. salat` crud`. pe[te. legume verzi. mâncaruri cu sare sau zah`r. linte. mandarine. ro[ii. alimente uscate ca: porumb. sup` de ridiche uscat`. p`trunjel. b`uturi alcoolice cu m`sur`. ceai negru. mânc`ruri grase. EPILEPSIE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. cartofi. DIAREE ALIMENTE RECOMANDATE:regim de lichide. b`uturi fierbin]i. o]et. carne. \nghe]at`.

pe[te. pepene verde. cantalup. ceai negru. cacao. GONOREE ALIMENTE RECOMANDATE: regim de lichide. suc dulce de fructe. alimente fermentate. dovlecel. papaia. b`uturi fierbin]i. orez. legume fierte cu ulei [i condimente. portocale. FEBRA PROVOCAT~ DE R~NI ACCIDENTALE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. ciuperci. fructe zemoase. \nghe]at`. produse lactate. ALIMENTE INTERZISE: fructe acre. pepene. alcool. cafea. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT GUT~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez. orz. porumb. 83 . legume fierte. pu]in` sare. b`uturi alcoolice. sosuri. fasole \n exces. ALIMENTE INTERZISE: fasole. o]et. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. usturoi. banane. carne sau sup` de carne. ceap`. ananas. pe[te. o]et. l`ptuc`. cafea. ou`. ap` de b`ut fierbinte. p`trunjel. ceai negru [i verde. ALIMENTE INTERZISE: condimente iu]i. mei. carne. sup` de fasole. spanac. ap` mult` de b`ut. alimente fripte sau pr`jite. inclusiv ardei iute. porumb. salat` crud`. mei. mandarine. ou`(1 ou/zi). orz. grâu. ulei. m`r. lamâie dulce.BOLI DE OCHI Acela[i regim ca la „Epilepsie“. ov`z. lapte. carne. fructe acre. morcov. lapte. legume fierte. cantalup. sparanghel. grâu. verde]uri (excep]ie p`trunjel). fructe uscate. sup` de fasole. sosuri. fructe acre. soia. papaia. soia. ceai negru [i verde. dar cu foarte pu]in` sare. b`uturi reci. castravete.

m`r. unt). carne. porumb. ceai fierbinte. ALIMENTE INTERZISE: preparate fripte sau pr`jite. iaurt. condimente iu]i. ceai negru. porumb. ulei de arahide. ap` cu zah`r sau suc dulce de fructe. ALIMENTE INTERZISE: alimente grase inclusiv lapte. dovleac. cantalup. fasole \n exces. b`uturi reci inclusiv apa [i sucuri de fructe. sup` de fasole. grâu. b`uturi fierbin]i. smochine. castravete. struguri. cire[e. piersic`. \nghe]at`. b`uturi alcoolice. cafea. iaurt. usturoi. mei. toate felurile de fructe cu excep]ia bananei. pepene verde. papaia. praz. orz. ananas. o]et. b`uturi fierbin]i. produse lactate (exceptând iaurt. maz`re verde dulce. sup` de ridiche. brânz`. brânz`.HEPATITA ALIMENTE RECOMANDATE: orez. brânz`. banan`. l`mâie dulce [i alte fructe dulci. ceap`. fructe acide ca: lamâie. unt. alcool. grâu. legume verzi. ou` fierte (3/s`pt`mân`). sup` de fasole. mei. ou`. cafea. 84 . unt. sup` legume. ardei iute. CONSTIPA}IE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. ulei. carne. ulei de nuc`.

Ora 8. primul gest s` fie scuiparea din gur` a salivei adunate. [i \n pozi]ia genupectoral` se introduce canula (dup` ce s-a uns anusul cu ulei de m`sline). apoi se scuip` uleiul [i se racleaz` limba cu o coad` de lingur` de lemn \ndep`rtându-se astfel stratul albicios-g`lbui depus. Se face un masaj pe burt` \n jurul ombilicului. Sp`l`tura vaginal`. Clisma. Apoi se perie limba de câteva ori cu o periu]` de din]i destinat` special pentru acest lucru.se pune pe foc ap` \n dou` vase de câte 2-3 litri [i se prepar` infuziile pentru clism` [i sp`l`tur` vaginal`. Se cl`te[te gura cu ap` s`rat` ( o lingur` de sare la o can` de ap`) [i se repet` raclajul limbii de circa 30 de ori. Apoi. dup` aceasta se ia o lingur` ulei de floarea-soarelui [i se mestec` potrivit de ritmic timp de 20 de minute stând \n fotoliu cu capul ]inut drept. Se strecoar` infuzia c`ldu]` de nalb` mare \n irigator 85 . Ora 8. Se strecoar` infuzia cald` de rostopasc` \n irigator (temperatura se controleaz` cu cotul cu dorin]a de a fi cât mai cald`).se preg`te[te ap` cald` pentru igienizarea de dup` clism`. . Terapia cu m`lai.00.00. gura se cl`te[te cu ap` s`rat`.AUTOTRATAMENTUL RECOMANDAT DE VALERIU POPA PENTRU BOLI FOARTE GRAVE {I CANCERE BG1(45 de zile) ORAR TERAPEUTIC: Ora 7.30. Dup` trezire. Se ia \n gur` o lingur` de m`lai [i se mestec` stând \n fotoliu 10-15 minute pân` când \ncepe s` curg` saliva. Dup` defecare se face igienizarea stând cu fundul \ntr-un lighean. . ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ora 9. Terapia cu ulei.30. |n cazul ie[irii mu[chilor se reintroduc printr-o ap`sare u[oar` cu degetul.

Ora 12. Ora 13. \n puctele indicate (pentru organele afectate).00. Ora 9. 2 linguri sfecl` ro[ie.00. Ora 14. Se pune \n func]ie distilatorul [i se fac 2-3 litri de ap`. Ora 11. Se deschide geamul [i \n fa]a lui se fac 100 s`rituri pe vârfuri mi[când bra]ele ritmic [i respirând \n acela[i timp (ritmic).00.00.00. Se execut` automasajul \n talp`. Ca desert: o linguri]` (de lemn) cu polen conservat \n miere. Obligatoriu: masa trebuie s` dureze o or`. S`rituri pe vârfuri.30. Ora 16. 86 . 1 lingur` gulie (gulioar` verde). Se bea o can` de ceai de salvie neândulcit (250 ml ap` distilat` \n care se fierbe o linguri]` de plant` 1-2 minute). Toat` opera]iunea trebuie s` dureze o or`.[i stând cu fundul \n ligheanul gol (sau pe un prosop) se introduce canula \n vagin [i se a[teapt` pân` se scurg cei 2 litri.30. 1 lingur` miere pur`. 2 linguri mere. 2 linguri ]elin` mic`. Apoi se consum` 1/2 litru ap` distilat`. Ora 10. Se rad [i se amestec` cu o lingur` de lemn urm`toarele: 5 linguri grâu \ncol]it.00. Preg`tirea mesei 2. 2 linguri r`d`cin` p`trunjel (gros). Cele de mai sus se amestec` bine [i se servesc cu o lingur` de lemn. Masa 2. Preg`tirea orezului. 4 linguri de orez nedecorticat se spal` \ntr-o can` [i se las` la \nmuiat pân` la ora 11. Orezul preg`tit cu o or` \nainte se \nghite \ntreg sau se mestec`. Masa 3. Masa 1.

iar coaja se infuzeaz` 15 minute \n 250 ml ap` distilat`. Se fac clisma [i sp`l`tura vaginal`.00. Toat` opera]iunea trebuie s` dureze 45 de minute. iar zeama se soarbe \ncet din lingur`. Somniferul. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Prepararea infuziilor. Se preg`te[te [i se ia somniferul astfel: se cur`]` 4 mere ionatan. Apoi somnul cu geamul \nchis.30.se consum` 100 gr.infuzia pentru sp`l`tura vaginal` 2 linguri nalb` mare \n 2 litri ap` clocotit`/infuzat 10 minute. Ora 21.00.00.00. 87 . Culcarea \n pat cu geamul deschis 10 minute. . Se preg`tesc infuziile pentru clism` [i sp`l`tura vaginal`.se bea o can` de infuzie de cimbri[or (250 ml ap` distilat` clocotit` + 1 linguri]` de plant`. Ora 21. semin]e de bostan crude. Se adaug` o lingur` ras` de miere. . Ora 20. .Ora 18.infuzia pentru clisma 1 (de diminea]`) 2 linguri rostopasc` \n 2 litri ap` clocotit`/infuzat 10 minute. Masa 4. . . infuzat 10 minute). Ora 19.infuzia pentru clisma 2 (de sear`) 2 linguri mu[e]el \n 2 litri ap` clocotit`/infuzat 10 minute. Apoi se consum` cojile de mere.

88 .

Re]ete de „IERI“ pentru tratamentul de „AZI“ [i „MÂINE“ ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 89 .

90 .

se \mbib` cu pu]in` ap` [i se macin` pân` devin past`. anemie. Se strecoar` [i se p`streaz` la rece.5 kg r`d`cin` de t`t`neasc` tocat` prin ma[ina de tocat carne. de 3 ori pe zi. colit`. de 7 ori mai mult` vitamina C decât portocala. Se administreaz` 3-4 pahare/zi \n cure de 3-4 s`pt`mâni. prin t`iere de la suprafa]a p`mântului. confirmat` de Institutul Oncologic din Moscova. se amestec` cu 2. Se ob]ine sucul prin stoarcere.S. 1. de 25 de ori mai mult potasiu decât banana.S. de 11 mai mult fier decât ]elina.R.5 litri de vin ro[u de ]ar`. Cancer. astenie. ciroz`. pentru fortificarea organismului. Preparatul se pune \ntr-un borcan de sticl`. infarct miocardic. trombofletit`. de 11 ori mai mult calciu decât laptele proasp`t. reumatism [i altele. Tulpinile de orz verde se recolteaz` când ajung la \n`l]imea de 2530 cm. \n acelea[i doze se recomand` [i \n tratarea altor boli: grip`. se \nchide ermetic [i se macereaz` 5 zile ferit de orice surs` de lumin`. afec]iuni oculare.CANCER Adjuvant \n metastaze Este o re]et` din fosta U. Se spal` bine.2 kg miere de salcâm [i 3. apoi se ia câte o linguri]` \naintea meselor principale dar numai cu o or` timp de 3 s`pt`mâni. putându-se continua pân` la 2 luni. |n scurt timp organismul se revitalizeaz`. de dou` ori/an (prim`vara [i toamna). Se ia câte o linguri]`. [i multe din simptomele 91 . pentru a putea fi introduse \n storc`tor. scleroze. \naintea meselor principale cu 2 ore mai devreme timp de 5 zile. amigdalit`. Comparativ cu alte plante. eczeme. Acela[i amestec. astm ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se face cura cu suc de orz verde. se taie m`runt. de 10 mai mult` vitamina B1 decât spanacul [i de 23 de ori mai mult` biotin` decât laptele. orzul con]ine de 250 de ori mai mult` vitamina A decât salata. ulcer. angin` pectoral`.

cu plantele r`mase se pun comprese pe locul afectat. intestinal. apoi se combin` cu cele 2 macerate la rece. o jum`tate de linguri]` de rostopasc`.bolii dispar. pancreatic. Cancer la gât neoperat Se face un macerat din: 300 g usturoi pisat.se strecoar` infuzia.Se combin`. 50 g sânziene galbene m`run]ite. cele 2 preparate (infuzia [i maceratul) [i amestecul astfel ob]inut se bea \n 3 reprize \naintea meselor principale cu o jum`tate de or`. Cancer hepatic. 500 g r`d`cin` ras` de t`t`neas` proasp`t`. se ia de pe foc [i se adaug` restul de plante r`mase dup` filtrare. Prepararea extractului : . .diminea]a se filtreaz` ambele macerate. dup` care se las` s` se r`ceasc` [i se filtreaz`. . 50 g propolis solid 92 . . una de pulbere de t`t`neas` (ob]inut` din r`d`cin` râ[nit`) [i una de pulbere de obligean` (ob]inut` din r`d`cin` râ[nit`) se pun \n 1/2 litru de ap` [i se las` s` se macereze la temperatura camerei de seara pân` diminea]a.se bea pe parcursul zilei \n 3 reprize.\n alt pahar se pun la macerat \n ap`. \n final. o linguri]` coada [oricelului. Cancer la ficat (metastaze la ficat) . . Se ]in 3-7 cure a câte 40 de zile cu 10 zile pauz` \ntre ele. o linguri]` mu[e]el. . .Se op`re[te \nc` o linguri]` de pulbere de pedicu]` la o can` de ap` clocotit`.Preparatul se filtreaz` diminea]a. .dou` linguri r`d`cin` de t`t`neas` (buc`]i) se las` de seara pân` diminea]a la macerat \ntr-un pahar cu ap`. care se las` s` se infuzeze 15 minute.O linguri]` de pulbere de pedicu]`. Dup` 20 minute de fiert. cancer cu metastaze Se recomand` tratamentul cu extract apos antitumoral. tot de seara pân` diminea]a urm`toare plante: o linguri]` pulbere de frunze de nuc. gastric. . iar t`t`neasa r`mas` se pune la fiert la foc mic \ntr-o can` de ap`.

se strecoar` lichidul [i se \ndulce[te cu 200 gr miere.soarelui. . Dup` r`cire. Se unge zona afectat` de 2-3 ori/zi. scleroz` multipl`. Cancer uterin. Cojile de soc se pun \ntr-o oal` cu 4 litri de ap` astfel \ncât s` fie pu]in acoperite [i se fierb la foc potrivit pân` r`mâne un litru de lichid. 93 . 3 linguri de miere [i cear` curat` cât un ou. Se va \nghi]i foarte \ncet.se fierb 60 gr frunze de garoafe \ntr-un litru de ap` timp de 15 minute. alergii. mamar sau ovarian Se râ[ne[te n`praznic sau [ovârv. se adaug` 1/2 linguri]` de rostopasc` [i se ia vasul de pe foc. Se las` la r`cit cu coji cu tot.se fierbe timp de o or` un litru de o]et de mere cu 300 gr coaj` de dud. Se beau zilnic câte 50 ml. Se las` la macerat 10 zile. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Cancer. apoi se r`ce[te. boli de inim`. artrit`. o dat` sau \n câteva reprize. pentru a „sp`la“ cât mai bine gâtul. boli de piele. st`ri inflamatorii Ulei de semin]e de in: 7 linguri/zi ca terapie timp de 21 de zile [i doza de \ntre]inere:1-2 linguri/zi. Pulberea se ]ine sub limb` 15 minute dup` care se \nghite cu pu]in` ap`. Lichidul se pune din nou la fiert cu 250 ml ulei rafinat de floarea .m`run]it \ntr-un litru de alcool de 75°. diabet. dup` care se strecoar`. apoi se infuzeaz` 10 minute. Din aceast` pulbere se iau 1-2 linguri]e de trei ori/zi. Se beau dou` c`ni pe zi. m`run]it` bine. Se fierbe totul pân` scade la jum`tate. Se strecoar` [i se ia câte o linguri]` de tinctur` plus o linguri]` de miere de 3 ori/zi. se strecoar` prin tifon [i crema astfel ob]inut` se p`streaz` \n cutii de plastic la frigider. Cancer bucal Se culeg ml`di]e de soc de 2-3 cm diametru de pe care se desprinde coaja. Cancer esofagian .

toxinele sunt prompt evacuate. \n 200-400 ml de ap` clocotit`. ci asupra ficatului. Se pot face dou` clisme /zi una diminea]a [i una seara. organul cel mai lezat \n boala canceroas`. se deschid canalele biliare. Clisma cu cafea: se prepar` cafeaua prin ad`ugarea a 2-4 linguri]e cu vârf de cafea.Cancer gastric Suc proasp`t de cartofi. determin` eliminarea masiv` de toxine. Se verific` dac` este bun astfel: se pune \n palm` [i se freac` bine palmele. 94 . timp de o lun` Tratamentul cancerului cu petrol distilat Petrolul trebuie s` fie distilat \ntre 100-150°. jum`tate de pahar de 4 ori/zi. dac` pielea r`mâne alb`. Se consum` câte o lingur` de petrol distilat diminea]a [i seara pe stomacul gol cu 1/2 or` \nainte de mas`. Clismele cu cafea nu ac]ioneaz` asupra intestinelor. unde se ]ine 15 minute. Clisma cu cafea \n tratarea cancerului Aceste clisme diminueaz` spasmele. Aten]ie: ingerarea cafelei pe gur` nu are nici pe departe vreunul din efectele enumerate aici. Cofeina produce \n ficat o stimulare excep]ional`. \nseamn` c` este bun. durerile precordiale [i. mai ales. iar \n cazuri extreme se pot face [i din 4 \n 4 ore. apoi se filtreaz` [i se las` la r`cit pân` devine c`ldu]`. Se fierbe 5 minute la foc mic. |n acea jum`tate de or` pân` ce se poate mânca. bolnavul trebuie s` se \ntoarc` de câteva ori (din 10 \n 10 minute) alternativ pe partea stâng` [i pe partea dreapt` pentru ca petrolul s` poat` p`trunde \n curburile [i pliurile gastrice. cre[te produc]ia de bil`. dup` care poate fi evacuat`. Se introduce \ntreaga cantitate \n intestin. Tratamentul dureaz` 4 s`pt`mâni.

epilepsie. * |n cazul unor afec]iuni cronice. corespunz`toare. se acoper` cu tifon [i se las` peste noapte. se piseaz` foarte fin. este indicat s` se urmeze mai multe cure succesive de câte 10 zile. orez. 2 linguri de cear` de albine (curat`). * Este un regim de purificare indicat \n toate afec]iunile. Are loc o reântinerire. labilitate psihic`. Se amestec` bine cele 2 ingrediente [i se adaug` 6 linguri de ulei de m`sline. pân` la vindecare. se dau pe r`z`toare. Se unge locul bolnav. astm. capacitatea de munc`. |n pauz` [i \nc` 3-4 luni dup` \ns`n`to[ire se va]ine o diet` lacto-vegetarian` pur`. cu pauz` de 3-4 zile \ntre ele. revitalizare [i regenerare. se fac clisme. nodul. scleroz` \n pl`ci. Regimul este urm`torul: * Timp de 10 zile se consum` numai cereale Yang (grâu.a. boli de inim`.Tratarea cancerului cu regimul Oshawa Prin acest regim sâgele se reânnoie[te printr-o alimenta]ie pur`. [. ci [i de : diabet. * Se beau 2 litri de ap` plat`/zi. se \mbun`t`]esc memoria [i capacitatea de concentrare. * Dac` apare tendin]a de constipa]ie. |n afar` de ap` [i sare nu se mai accept` nimic altceva. Se repet` pân` la dispari]ia tumorii. nu numai de cancer. Se ia de pe foc compozi]ia [i se amestec` cu o spatul` de lemn pân` ce se 95 . reumatism. * Dup` urmarea acestui regim cre[te vitalitatea. furuncul Se iau 2 linguri de t`mâie (smirn`) de calitate foarte bun`. Se pun la fiert \n bain-marie pân` ce devin lichide. mei [i hri[c`). Mii de bolnavi s-au vindecat cu aceast` cur`. Se m`nânc` pe s`turate \n dou` sau mai multe mese/zi [i \n nici un caz nu se va r`bda de foame \n timpul curei. Tumor`. somnul devine mult mai odihnitor [i se amplific` magnetismul curativ. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Tumor` \n (pe) corp Se amestec`: fagure din cear` de albine cu ]uic` curat` [i pelin pisat pân` se ob]ine un terci.

r`ce[te. Trebuie s` aib` consisten]a unei creme de fa]`. Dac` iese prea tare se mai pune pe foc [i se mai adaug` ulei de m`sline. Se pune un strat gros din acest amestec (aproximativ 5 mm) pe locul afectat, se acoper` cu un tifon prins pe margine cu un leucoplast. Nu se umbl` la acest pansament 24-48 de ore. Se \ndep`rteaz`, se arunc`, se face pauz` 2 zile. Se repet` pân` când tumora (nodulul, furunculul) dispare.

Metastaza la pl`mâni
Se amestec` urm`toarele: 500 gr unt de cas`, 500 gr untur` proasp`t` de cas` (nes`rat`), 500 gr l`mâi cu coaj` cu tot tocate m`runt, 500 gr miere poliflor`, 400 gr cafea m`cinat`. Din acest amestec se ia câte o lingur` cu 30 minute \naintea meselor principale. Preparatul se p`streaz` la rece.

Cancer bronho-pulmonar
- se bea suc de usturoi de 2-3 ori/zi, câte 10-30 ml \nainte de mas` - se beau 3 c`ni de ceai/zi de lemn dulce (infuzie din 9 gr de r`d`cin` de lemn dulce la 200 ml ap`)

Cancer tiroidian
Se va unge zona nodulilor tiroidieni cu tinctur` de nuci verzi pân` la dispari]ie.

Tumori cerebrale
Tratament cu spânz: Se fierb 2 litri de ap` timp de 1/2 or`. Din apa fiart` se m`soar` 1/4 litri \n care se pun 7 linguri]e cu vârf cu spânz pisat [i se mai fierb 5 minute. Se las` la r`cit, apoi se strecoar` prin tifon. Sticla se ]ine la frigider. |n prima zi se ia câte o linguri]` diminea]a, la prânz [i seara, dup` mese. A doua zi se iau câte 2 linguri]e diminea]a, la prânz [i seara, dup` mese; a treia zi se iau câte 3 linguri]e, etc. Doza zilnic` se m`re[te cu o linguri]` pe zi, pân` ce se ajunge la 20 linguri]e diminea]a , 20 la prânz [i 20 seara. Se face o pauz` de 10 zile, dup` care se repet` trata96

mentul. Dac` nu ajunge cantitatea preparat` in]ial, se mai face o por]ie.

Tumor` hepatic`
|ntr-o sticl` de 1,5 litri de culoare \nchis` se pun la macerat: 350 gr r`d`cin` de leu[tean dat` prin r`z`toare mare, 350 gr miere de albine curat`, 350 ml vin de ]ar` curat- timp de o s`pt`mân`. Sticla va sta la \ntuneric, agitându-se de câteva ori pe zi. Se ia câte o lingur` de 3 ori/zi, cu 1/2 or` \naintea meselor principale cu tot cu leu[tean. |ntre timp se preg`te[te o alt` por]ie din amestecul de mai sus. Cura se \ntrerupe dup` vindecare. Concomitent, se urm`re[te ecografic evolu]ia bolii. Tratamentul trebuie completat cu ceai de t`t`neasc` 1 litru/zi, iar pe regiunea ficatului se vor aplica comprese c`ldu]e cu terciul r`mas de la fiertura plantei care se aplic` seara la culcare timp de 3 ore.

ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

97

APARATUL CIRCULATOR - Vase de sânge, sânge, inima, boli de circula]ie Arterit` obliterant`
Se prepar` tinctura de spânz. Se introduce \ntr-o sticl` de culoare albastr`, r`d`cin` de spânz ras` peste care se toarn` alcool de 60° [i se las` la macerat 30 zile. La o parte de spânz se adaug` 6 p`r]i alcool. Se folose[te extern \n comprese sau \n masaje u[oare. Dup` folosire sp`la]i-v` bine mâinile, tinctura este foarte toxic`.

Boli de inim`, deregl`ri de circula]ie a sângelui
Se prepar` vinul de ciubo]ica cucului. Se umple o sticl` de 2 litri cu flori de ciubo]ica cucului [i se toarn` deasupra vin alb, de ]ar`. Se las` la macerat 14 zile la soare sau lâng` calorifer. Se ia câte o lingur` de vin de 3 ori/zi cu 1/2 or` \nainte de mesele principale.

Fragilitate vascular`
Se consum` câte o farfurioar`/zi de boabe de secar` pisate [i fierte timp de 10 zile la rând.

Insuficien]` cardiac`
- Suc de dovleac din 1/2 fg. Se bea \n 2 reprize, diminea]a [i seara. - Decoct din r`d`cin` de osul iepurelui, 4 linguri la un litru de plant`, fiert 30 de minute la foc mic. Se beau 3-4 c`ni/zi. - Se beau sucuri de fructe, u[or \ndulcite; berea este interzis`. - Se consum` banane, prune [i caise uscate, smochine, curmale.

98

. Se infuzeaz` 15 minute. cu 30 minute \nainte de fiecare mas` (de 3 ori/zi) principal` câte 5 pic`turi din fiecare diluat \ntr-un pahar cu ap`. Tratamentul se aplic` de 4 ori/ani. o linguri]` la can` (200 ml ap` clo99 . se pune fiecare tinctur` \n câte o sticl` care se \nchide ermetic. rani]` 20 g. Se iau de 3 ori/zi câte 25 de pic`turi diluat \n jum`tate de pahar cu ap`. cre[te puterea de concentrare. . timp de 3 ani. \nainte de micul dejun. Se adaug` 150 ml suc de pelin [i se mai las` s` dea câteva clocote. Dup` 14 zile se strecoar` prin tifon.se bea infuzia de p`ducel. |n paralel se bea o infuzie de leu[tean ob]inut` din 2 linguri de frunze la o can` cu ap` clocotit`. vâsc 40 g. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Cardiopatie ischemic` . se beau 2 c`ni/zi. se toarn` peste ele 200 ml alcool de 87°. Dispare oboseala.timp de 30 de zile \n fiecare diminea]` se ia o lingur` de hrean ras cu o linguri]` de miere. p`ducel 40 g.Tulbur`ri de circula]ie Se amestec` 400 g miere cu 3 litri vin alb [i se las` s` fiarb` la foc mic 5 minute. Acest amestec se \nghite \n \ntregime diminea]a \nainte de micul dejun. Se agit` zilnic. Sticlele se \nchid ermetic.Se fac 4 tincturi din: talpa gâ[tei 20 g. Dup` ce s-a r`cit se \mbutelieaz` \n sticle sterilizate. dispare palpita]iile. Mult mai puternic` este tinctura din 20 gr frunze + 20 gr r`d`cini de leu[tean macerat 10 zile \n 100 ml alcool de 70°. Se poate repeta o dat` la fiecare 2 luni. Fiecare din aceste plante se pune \n sticlu]e de 250 ml. ame]eala [i senza]ia de vid \n cap. dup` ce au fost m`run]ite. Cura se ]ine 30 de zile [i se repet` la fiecare 2 luni. rozmarin 20 g. se strecoar`.Se amestec` o lingur` de r`d`cin` ras` de hrean cu o lingur` de miere pân` când se ob]ine o past` omogen`. Se bea 150 ml de preparat diminea]a pe stomacul gol. Tratamentul dureaz` cel pu]in 3-4 luni. Se consum`. Hipertensiune .

macerat la rece. Normalizarea sistemului circulator . Dup` o s`pt`mân` se strecoar` din nou. cimbri[or . Se astup` bine recipientul [i se las` la macerat 7 zile. 200 gr usturoi pisat. dup` care se r`ce[te [i se strecoar`. 200 gr miere poliflor`. Se pun toate componentele la macerat \ntr-un borcan de 3-5 litri care se ]ine la soare sau la temperatura camerei timp de 14 zile. Se adaug` apoi 300 gr miere de salcâm [i se mai fierb 1-2 minute.se administreaz` diminea]a [i seara \nainte [i dup` mas`. se stre100 . 2 linguri]e la can` timp de 10 ore . inim`. p`ducel.cotit`) .se face un amestec \n p`r]i egale din : salvie. 200 ml suc de ceap`. \nainte de mese minim 100 de zile. o can`/zi \n urm`toarele 2 s`pt`mâni .10 minute-o can`/zi Cur`]area venelor [i arterelor de depuneri |ntr-un litru de vin alb natural se pun la macerat 4-5 cepe ro[ii (aprox 500 gr) tocate m`runt . date prin ma[ina de tocat se fierb \ntr-un litru de vin alb de ]ar` timp de 15 minute. „Vin“ pentru boli de circula]ie. Se strecoar` ambele preparate [i se amestec`. „Vin“ pentru circula]ie Se preapar` din: 2 litri de vin alb. Se iau 3 linguri zilnic. Se p`streaz` la rece. Separat se firb la foc mic \ntr-un litru de vin alb 250 gr r`d`cin` de p`trunjel [i 2 leg`turi de frunze de p`trunjel pân` lichidul scade la 500 gr. Dup` aceast` perioad` (\n care se amestec` zilnic cu o spatul` de lemn). Se adaug` 150 ml miere. 100 gr vâsc m`cinat (râ[nit). Se p`streaz` la rece. Se consum` câte o lingur` de 3 ori/zi cu o jum`tate de or` \nainte de mesele principale. cardiopatie ischemic` 10 r`d`cini de p`trunjel cu frunze cu tot. 2 c`ni/zi timp de 3 s`pt`mâni. agitându-se de câteva ori/zi.se beau: 3 c`ni/zi timp de 6 s`pt`mâni.

pâine alb`.tinctur` de talpa-gâ[tei.coar`. 1 linguri]` de rozmarin la o can` (250 ml ap`) Se las` de seara pân` diminea]a la temperatura camerei. Se ]ine regim f`r` carne de porc. Se las` la macerat 8 zile. Dup` 14 zile se strecoar` [i se pune \n sticlu]e mici de culoare \nchis`. se pune \n sticla \nchis` la culoare [i se p`streaz` la frigider. 10 gr troscat. 5 gr r`d`cin` de scaiete. o]et. Se consum` câte 50 ml de dou` ori/zi cu 1/2 or` \nainte de micul dejun [i cin`. Sticla se pune aproape de o surs` de c`ldur` [i se agit` zilnic.se prepar` un macerat la rece din: 3 linguri]e de vâsc uscat. 10 gr gen]ian`. Se ia câte o linguri]` de 3 ori/zi \naintea meselor principale cu 1520 minute.se prepar` din 20 gr plant` la 100 ml de alcool de 70°. 5 gr fenicul. 10 gr frunze de frasin. cafea. Se beau 2 c`ni/zi diminea]a [i seara timp de 1 lun`. 101 . 10 gr boabe de ienup`r pisate. 10 gr angelic`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ateroscleroz` Se ia zilnic 1 lingur` ulei de nuc` (se procur` de la plafar). Arterit` obliterant` Se pun la macerat timp de 14 zile \n 750 ml alcool de secar` (sau alcool de 38-40°) urm`toarele: 10 gr aloe frunze zdrobite. 10 gr foi de dafin. 5 gr r`[in` de brad. alcool. 2 gr [ofran. 10 gr flori de salcâm. hipertensiune [i pietre la vezica urinar` Se macereaz` 10 zile. zah`r. 100 gr praz tocat \ntr-un litru de vin alb natural. Vin pentru ateroscleroz`. de 3 ori/zi. Hipertensiune . . tutun. gr`simi. dup` care se consum` câte 20-40 pic`turi o dat`.

250 gr din cantitate se bea diminea]a pe stomacul gol (se poate ad`uga o linguri]` de miere)250 gr se bea seara la culcare. Se ia pe parcursul zilei câte o lingur` din 30 \n 30 de minute pân` la terminarea lichidului. se pun \ntr-o cea[c` [i se toarn` peste ei o lingur` de ulei de m`sline presat la rece. [i peste ele se toarn` pân` la 2 litri de ap` clocotit`.Una din mesele de peste zi s` fie numai o salat` de crudit`]i.Se iau câte 30 pic`turi de tinctur` de nuci verzi de 2 ori/zi \n câte un pahar cu ap` sau ceai. Se pun toate \ntr-un termos. Cur`]area vaselor (vene [i artere) Se amestec` urm`toarele: un pahar de semin]` de m`rar. Se las` la macerat amestecul pe timpul nop]ii. mu[e]el. muguri de mesteac`n. Cur`]area sângelui . Arterit`. .Se beau ceaiuri de p`p`die. boli de circula]ie Se cur`]` 4 c`]ei de usturoi. cel pu]in 3 s`pt`mâni. Se p`streaz` 24 de ore \n termos. diminea]a [i seara \nainte de mas`.Se face cura anual` cu urzici. . . O lingur` de plante se infuzeaz` 20 minute \n 0.Se beau 50 ml \n fiecare diminea]` dup` micul dejun. . Preocedura se repet` 21 de zile. apoi se strecoar`. siminoc. Se consum` preparatul diminea]a pe stomacul gol cu o felie de pâine pr`jit`. 2 linguri de r`d`cin` de valerian` m`run]it` [i 2 pahare de miere natural`. Cur`]area vaselor sanguine Se folose[te un amestec de plante: sun`toare. timp de 3 luni. Se adaug` pu]in p`trunjel verde [i o frunz` de dafin.5 litri ap` clocotit`.Se consum` leurd` \n fiecare zi \n salat` timp de 2-3 s`pt`mâni. 102 .

|n acest pahar (de 100 ml) se va amesteca zeama de la o l`mâie. Se bea 100 ml \naintea meselor principale de 3 ori/zi. \n p`r]i egale. Se beau 3 ceaiuri/zi din amestecul de plante: coada-[oricelului.Circula]ia sângelui Se prepar` vinul de salvie: 80 gr salvie + 1 litru vin alb sec (curat) se las` la macerat 8 zile. vâsc. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 103 . Se filtreaz`. Ceaiul se prepar` dintr-o linguri]` la 200 ml ap` clocotit` (infuzie 10 minute). c`tin` alb`.

Se face o crem` pentru masat locurile dureroase.APARATUL LOCOMOTOR -oase. \n 2-3 straturi.Se aplic` o past` ob]inut` din usturoi pisat amestecat cu ap`. Artroz`. Se aplic` cataplasme c`ldu]e.se consum` zilnic 1 [i 1/2 litru de ceai de coada calului + urzic`. dup` care se aplic` frunzele \n 3-4 straturi pe locul bolnav.Se pun comprese cu frunze de varz` zdrobite. . Se \nmoaie o cârp` curat` de bumbac \n aceast` infuzie. . Se strecoar` [i se adaug` o cantitate dubl` de osânz` de porc. .Se iau paie de ov`z. . Se las` peste noapte. se toarn` o cantitate corespunz`toare de ap` [i se fierbe 30 minute la foc mic. pe zona afectat`.Se aplic` pe locul bolnav cataplasme cu ceap` tocat` sau usturoi pisat.Se amestec` 3 linguri de troscot cu 2 linguri de frunze de mesteac`n [i 2 linguri de fructe de m`ce[. . de seara pân` diminea]a. Se acoper` cu ceva gros [i se men]ine câteva ore dup` care se repet` procedura.Se toarn` ulei de masline peste frunze tinere de nuc [i se las` timp de 3-4 ore. Tratamentul se face pân` la dispari]ia bolii. iar a doua zi se adaug` \n infuzie 2 linguri]e de sare. Se pun la macerat frunze m`cinate de dafin \n ap` rece 24 de ore. câte 10 pic`turi \ntr-o can` de ceai. . spondiloz` . 104 .se pun comprese cu bitter suedez. reumatismArtroz` . Se pun la fiert „bain-marie“ 4 ore. . \n fiecare can` de ceai se pune câte o lingur` de bitter suedez. se stoarce [i se aplic` pe locul bolnav.Se face cur` cu tinctur` de urzic` timp de 5-6 luni. de 3 ori/zi. . Se pune amestecul \ntr-un termos [i se toarn` deasupra un pahar de ap` fiart`. Se strecoar` prin tifon [i se p`streaz` la rece.

.Se fierb 10 minute: o ceap` mare t`iat` fin.Se face frec]ii cu o jum`tate de ceap` pe locurile dureroase.Fric]ie local` cu unguent preparat din 100 gr m`ghiran uscat + 500 gr untur` topit` + 1/4 litru ulei de m`sline. artroz` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 3 felii de m`r necur`]at de coaj` se fierb \ntr-un litru de ap` timp de 15 minute.Se pun cataplasme cu hrean ras amestecat cu pu]in` ap` [i f`in` integral`.Se pun 8 linguri de piper negru m`cinat \ntr-un litru de rachiu tare [i se las` la macerat 5-7 zile. Reumatism . Se bea foarte cald` mai multe seri la rând. . . ace de pin (2 pumni) la 5 litri de ap` timp de 10 minute. fiert 3 minute). Gut`. se bea un decoct de cru[in (o linguri]` la can`.Se aplic` local sticle cu ap` cald`. . Amestecul se \nc`lze[te \n „bain-marie“ timp de 3 ore. . la culcare. Se poate relua de 3 ori \n cursul anului. 105 . 4 linguri de ulei de m`sline.Lumbago . Se strecoar` [i se bea cantitatea pe parcursul unei zile.Se fac b`i calde pentru jum`tatea inferioar` a corpului cu : infuzie de coac`ze (2 pumni). timp de 6 luni câte 5 linguri de grâu \ncol]it sub form` de terci + o linguri]` de miere + o jum`tate de linguri]` de drojdie de bere. pern` electric` sau ventuze. 150 ml ap` [i 40 gr untur` nes`rat`. Dup` 2 ore. .Se beau 2-3 c`ni/zi de infuzie de soc (2 linguri]e la o can` de ap` clocotit`). Tratamentul se face 3 s`pt`mâni.Se consum` zilnic.Se fac frec]ii cu ulei de ienup`r. reumatism. . Tratamentul se face o dat` pe an timp de 7 zile. Lombosciatica .

106 . Peste aceste plante. 1/2 litru de coniac. se p`streaz` la rece. Se las` la macerat 5 zile. \ntr-un borcan. Cu aceast` tinctur` se pun comprese pe zona afectat`. agitând de câteva ori pe zi pân` se dizolv` complet. Se las` \n repaus 3 zile. Tinctura se prepar` din 20 de linguri de semin]e de m`rar care se amestec` cu 1/2 litru alcool alimentar de 70° [i se las` la macerat 8 zile. Dup` r`cire. dup` care se filtreaz`. Dup` filtrare. Cu acest preparat v` unge]i seara locurile dureroase. \nchise la culoare. Borcanul se \nchide ermetic [i se las` la macerat 15 zile. Osteoporoz` . bine m`run]it` se pun la macerat timp de 12 ore \n 30 ml spirt sanitar. dup` care se filtreaz`. Se las` la macerat 2-3 zile. Se p`streaz` \n sticlu]e mici. se pune \ntr-un vas pe foc [i se adaug` 50 g cear` de albine. Se pun apoi comprese cu aceast` solu]ie pe locurile dureroase.Alifia de sânziene: 20 g plant` uscat`.Se amestec` 3 vârfuri de cu]it de piper negru. \ntr-un pahar de sare grunjoas`. Se adaug` 200 ml ulei de m`sline [i se ]ine \n „bain marie“ timp de 3 ore. Se filtreaz` [i se p`streaz` \n sticle de culoare \nchis`. Se fac fric]ion`ri de-alungul coloanei vertebrale \n fiecare sear`. ]inându-se de seara pân` diminea]a. \ntr-un borcan \nchis ermetic. se adaug` 500 ml spirt sanitar.Se filtreaz` [i se maseaz` cu aceast` solu]ie zonele dureroase de 23 ori/zi. 10 g t`t`neas`. 10 g cimbru. . Osteoporoz`. amestecându-se \ncontinuu pân` se tope[te. reumatism Se prepar` o solu]ie din: 1/2 litri alcool medicinal + 50 aspirine pisate + 2 linguri de sare de l`mâie. 10 g jojoba. Ciocuri pe coloan` .Se ia câte o linguri]` de tinctur` de m`rar diluat` \ntr-o jum`tate de pahar cu ap` de 3-4 ori/zi minim 6 luni.Tinctur` din: 70 g m`rul lupului. agitându-se din când \n când. agitând vasul din când \n când. .

Leziuni ale coloanei vertebrale Pentru masarea zonelor dureroase se folose[te un ulei de m`sline presat la rece combinat cu pulbere de ardei iute. apoi se prinde cu un leucoplast [i se pune o [oset`. Se folose[te 10 zile/lun`. 107 . Procedeul se poate repeta. Se las` o lun` pân` când o]etul \[i schimb` culoarea. Sp`latul pe picioare este interzis pân` la terminarea tratamentului. Se repet` cel pu]in 3 zile. Se las` peste noapte s`-[i fac` efectul.Se tamponeaz` \n fiecare sear` cu tinctur` de iod. Diminea]a. Volumul monturilor se reduce [i deseori cedeaz` [i pintenii. .Boala oaselor de sticl` (boala Lebstein) Se pun de seara la macerat \ntr-un litru de ap` (\ntr-un borcan). Seara. vata se arunc`. Se unge pielea cu osânz` de porc [i apoi se a[eaz` compresa Se ]ine 45 de minute. minimum 6 luni.Se fac b`i calde la picioare cu un pumn de sare de Bazna la un lighean de ap`. Monturi ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . la temperatura camerei. 500 ml o]et de mere (de preferin]` preparat \n cas`) [i câte 25 gr de coada calului [i 25 gr troscot. . Dup` 12 ore se strecoar` acest preparat [i se bea pe parcursul unei zile. \ndulcit u[or cu miere natural`.Într-un borc`nel se pun 10 lame de ras peste care se toarn` un pahar de o]et din vin. Dureri ale coloanei vertebrale Se amestec` o can` de hrean ras [i o can` de m`lai [i se pun \ntr-o bucat` de material de bumbac. se pune vat` \mbibat` \n acest o]et pe monturi.

Dureri de c`lcâie
Hrean ras foarte fin cu 2-3 pic`turi de gaz (de lamp`) se fixeaz` pe locul dureros cu un bandaj obi[nuit, apoi se aplic` o [oset`. Se aplic` de seara pân` diminea]a. Se repet` pân` când durerea dispare. Dac` apare o alergie pe piele, se face pauz` câteva zile, timp \n care se unge locul cu alifie de g`lbenele.

Cârcei
Se umple un s`cule] de pânz` cu pedicu]` uscat` de la plafar. Se pune pe picioare sau unde apare cârcelul. Se doarme cu el. Pedicu]a din s`cule] se \nlocuie[te cu alta dup` un an.

108

ORGANELE DE SIM} - gura, nasul, ochii, urechea, pieleaMiopia
Se prepar` o infuzie (10 min) dintr-o linguri]` de frunze de corn la o cea[c` (150 ml) ap` clocotit`. Se strecoar` lichidul, se r`ce[te [i se \nmoaie \n el un tifon sterilizat. F`r` a-l stoarce se pune pe ochi timp de 20-30 minute [i se clipe[te din pleoape din când \n când pentru ca lichidul s` p`trund` \n`untru. Compresa se aplic` alternativ 3 zile da [i 3 zile nu. Tratamentul se face 18 zile [i se poate relua dup` o lun`. |n aceast` perioad` nu sta]i \n camere cu lumini fluorescente [i nu v` uita]i la televizor. Dac` se observ` o \mbun`t`]ire a vederii nu mai purta]i ochelari.

Blefarit`
Se cl`te[te zilnic ochii cu suc proasp`t de morcovi.

Toate bolile de ochi
ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

- |n fiecare diminea]` se pun \n ochi câte 3 pic`turi de urin` proasp`t`, colectat` din jetul de mijloc. - |n fiecare sear` se pune \n ochi o pic`tur` miere diluat` sau fiziologic (1:1). - Se consum` alimente bogate \n vitamina A [i C. - Solu]ie 5-10% de propolis \n ap` cald` - se pun 3-5 pic`turi \n fiecare ochi . (Se piseaz` propolisul uscat, apoi se dizolv` \n ap` cald` [i se filtreaz`).

Oftalmie
Se fierb 100 gr frunze de vi]`-de-vie \n 300 ml ap`, timp de 15 minute. Dup` r`cire, se strecoar`. Se fac sp`l`turi, de 3 ori/zi \nmuind un tampon de vat` \n acest
109

preparat. Acest ceai nu trebuie p`strat mai mult de 24 de ore.

Boli de ochi
Este o re]et` practicat` de vechii fenicieni descoperit` pe t`bli]ele din manuscrisul de la Cairo. Se iau 200 gr ficat de vac` [i se fierb \n ap` câteva minute, apoi se pune un prosop peste cap [i se face baie de ochi cu aburii ficatului timp de 10 minute, dup` care se st` cu prosopul pe ochi pân` se r`ce[te. Se repet` procedeul 10-14 zile. Rezultatul este garantat \n: cataract`, miopie, prezbitism.

Cataract`
- Se pune câte o pic`tur` de suc de pin \n ochiul bolnav timp de 10-15 zile. - |n fiecare zi, timp de o lun` se m`nânc` 3 morcovi cruzi diminea]a pe stomacul gol. - Se bea zilnic 1 litru de suc proasp`t din morcovi, p`trunjel [i ]elin` diminea]a pe stomacul gol, de preferat \ntre orele 7.00-11.00. Se poate mânca dup` ora 12.00 - Se face un amestec din: 20 gr silur, 20 gr valerian`, 20 gr mu[e]el, 10 gr verbin` [i 30 gr flori de soc. Se op`resc 5 linguri din acest amestec \n 1/2 litru de vin alb. Aburul este l`sat s` ac]ioneze asupra ochilor \nchi[i.

Conjunctivit`
Timp de 2 s`pt`mâni se pun comprese calde cu ceai de alb`strele [i concomitent se aplic`, seara [i diminea]a, pe gene o pelicul` sub]ire de ulei de ricin.

Glaucom ocular
- o lingur` de fenicul [i o lingur` de p`trunjel se fierb \n 100 ml ap` pân` scade la jum`tate. Cu acest lichid se pun 3 comprese \ntr-o zi. - o lingur` de rostopasc` se fierbe \n 100 ml ap` pân` ce r`mâne cam o lingur` de lichid.
110

mu[e]el.inhala]ii cu mu[e]el . Sinuzit` . fiert 10 minute. apoi se pun câte 2 pic`turi din ceaiul de rostopasc` \n fiecare ochi. Se las`3 minute. se \mbib` o me[` de tifon [i se pune seara \n ureche . apoi dup` un minut bitter-ul suedez tot 1-2 pic`turi.bitter suedez combinat cu ulei cald de cimbru Se picur` 1-2 pic`turi de ulei cald de cimbru \n ureche. nasului cu ulei de mu[tar . Rezultatul se va sim]i dup` primele 4-5 zile. t`t`neasc`. muguri de pin.local se pun s`cule]e calde cu sare sau m`lai . Hipoacuzia Se introduce \n ureche un tampon de vat` sub]ire [i lung \mbibat \n ulei de ricin (tamponul trebuie s` ajung` cât mai aproape de timpan). Se ]ine de seara pân` diminea]a. Laptele [i produsele lactate se exclud din alimenta]ia bolnavilor de sinuzit`. salvie \n p`r]i egale.masaj zilnic a frun]ii. ienup`r. Otit` .propolis \n solu]ia alcoolic` de 30°. coada [oricelului. Se prepar` un ceai din: cimbru. Afte ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se badijoneaz` gura de mai multe ori pe zi cu un decoct concentrat de afine: 10 gr la 1/2 litru ap`. De obicei. dup` care timp de 30 de minute nu se m`nânc` [i nu se bea nimic. dup` 12 zile vindecarea este complet`.Mai \ntâi se pune pe ochi compresa \nmuiat` \n decoctul de fenicul [i p`trunjel [i se las` 5 minute. Se face infuzie dintr-o lingur` de amestec la 250 ml ap`. Se beau 3 111 .se consum` hrean ras cu suc de l`mâie câte o linguri]` de 2 ori/zi diminea]a [i seara. Tratamentul se poate face pân` la 1 an. tâmplelor.

. |n fiecare sear` se spal` locul bolnav cu acest ceai c`ldu]. pelin. amestecat cu 50 gr osânz` de porc. . Se mestec` zilnic o lingur` de c`p`ceal` de miere de albine. 15 gr de anason se m`run]esc \ntr-o piuli]` de lemn.Alifie preparat` din: suc de rostopasc` 5 gr sau suc proasp`t de nalb` 5 gr. se pun \ntr-o sticl` [i se toarn` deasupra 100 ml spirt medicinal.ceaiul va fi c`ldu] [i \ndulcit cu miere. apoi se strecoar`. g`lbenele.15 pic`turi. Dup` o pauz` de 10 zile se poate relua procedura. Psoriazis . Totul se macereaz` 10 zile \ntr-un loc \ntunecos. Când este gata. agitând periodic con]inutul. Extern se pun cataplasme din cartofi cruzi da]i pe r`z`toarea mare. 112 . se unge cu unguentul cu sulf.Se prepar` un unguent din untur` de porc netopit` (ap`sat` cu o lingur` pân` când devine ca o past`) [i tot atâta pucioas` (sulf). .Se unge cu ulei de semin]e de in zona afectatã.Se ung zonele afectate de 2-3 ori/zi cu urin` proasp`t` a persoanei bolnave timp de 10-15 zile. . Cu aceasta se vor unge de 2-3 ori/zi zonele afectate. se strecoar` maceratul care apoi se dilueaz` cu ap` distilat` \n propor]ie de 1:3 (o parte macerat cu trei p`r]i ap`). Eliminarea polipilor Se prepar` un macerat de anason. de 3 ori/zi pân` la dispari]ia polipilor. Pasta astfel preparat` se ]ine la \ntuneric. . Se ia câte o lingur` din 3 \n 3 ore. Tratamentul se face pân` la vindecarea total`. Se face apoi un ceai : 2 linguri de m`rul-lupului la o can` cu ap` se fierb 10 minute. p`tlagin`. . apoi dup` ce pielea se zvânt` pu]in.Se scoate din alimenta]ie obligatoriu cartoful. busuioc. Se pun 10 . soc.Se fac b`i de cimbru.Se consum` infuzie de rotopasc` o linguri]` la 250 ml ap` clocotit`.c`ni/zi . |n timpul tratamentului nu sp`la]i cu s`pun partea afectat` de psoriazis. .Se consum` infuzie de t`t`neas` o can`/zi.

. Se strecoar`.. mesteac`n. 20 gr flori de lumân`ric`. se \nmoaie buc`]i de tifon \n infuzia 113 .. 10 minute.. Preparatul are ac]iune de dezintoxicare extrem de puternic`. acnee Timp de 30 de zile se ia tinctur` din boabe de soc. amesteca]i cu pu]in ulei de susan pân` se ob]ine o past` omogen`.. Se pune o lingur` de amestec \n 300 ml ap` clocotit`. se iau 2 linguri]e. |n a doua zi . apoi se pune \n sticle mici \nchise la culoare. . 20 gr flori de arnic`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ceai pentru psoriazis Se face un amestec \n p`r]i egale din : cimbri[or. urzic`. cicoare. 40 gr scoar]` de stejar. . 20 gr fructe de ienup`r. pân` \n a [aptea zi când se iau 7 linguri]e [i se men]ine aceast` doz` pân` \n a 30-a zi. Boli de piele grave. 20 gr flori de g`lbenele. Se las` 15 minute la infuzat.. cur`]a]i de coaj` [i zdrobi]i.Pl`gile se spal` de 2-3 ori/zi cu infuzie de g`lbenele [i se ung cu o alifie preparat` din: câ]iva c`]ei de usturoi proaspe]i. Prepararea tincturii: se stoarce un suc din fructele de soc neajunse complet la maturitate (au culoare ro[ie spre violet).urzic`. apoi doza de \ntre]inere: 2 linguri/zi. Se bea 1 ºi 1/2 ceai/zi..Se face cura intern` cu ulei de semin]e de in timp de 21 de zile câte 7 linguri/zi.. g`lbenele. Acest tratament stopeaz` evolu]ia bolii [i pl`gile \ncep s` se restrâng`. 20 gr r`d`cin` de scai. coada calului. Ceai pentru tratamentul extern al psoriazisului Se face un amestec din : 40 gr coaj` de salcie. coada racului. 20 gr flori de ventrilic`. |n prima zi se ia o linguri]` diluat` \n jum`tate de pahar cu ap` diminea]a pe stomacul gol. . trei fra]i p`ta]i.Baie general` cu sare grunjoas` \n fiecare sear`. Sucul se combin` \n propor]ie de 1:1 cu alcool alimentar de 90°. Se face infuzie dintr-o linguri]` la o can` (250 ml) ap`. favorizând vindecarea acestor boli. 20 gr semin]e de in. psoriazis.

Pentru consumul intern.Comprese locale cu ap` de mare (ap` \n care s-a dizolvat sare de mare) sau cataplasme reci cu suc de cartofi. Se cl`te[te apoi fa]a cu ap` c`ldu]`. Compresele se schimb` o dat` la 30 minute. Se fierbe \n 3 litri de ap` timp de 30 de minute urm`torul amestec: rostopasc` 5 gr. .Se face o past` din scor]i[oar` [i suc de l`mâie [i se spal` zilnic pe locul afectat. Se aplic` pe zona afectat`. Prepararea o]etului de hrean: se introduce hrean ras \ntr-o sticl` [i se toarn` peste el o]et de fructe. Lupus eritomatos [i tuberculos Este o boal` autoimun`. plop negru 21 gr. Se las` 10 zile la temperatura camerei.Se face o past` din frunze proaspete de busuioc [i pu]in ulei de m`sline presat la rece. Se strecoar` [i se p`streaz` la rece. m`rul-lupului 1 gr. se fierbe un amestec 30 minute \ntr-un litru [i jum`tate de ap` din : rostopasc` 3 gr. de piele. Eczeme . 114 . Cu el se fac sp`l`turi locale [i se pun comprese de 3 ori/zi. Se beau câte 50 ml de ceai.c`ldu]`. de 3 ori/zi. Se beau 3 c`ni de infuzie de trei fra]i-p`ta]i (o linguri]` de plant` la o can` de ap` clocotit` infuzat 10 minute). . Acnee juvenil` Se consum` 1 litru ceai de urzic`/zi. plop negru 40 gr. g`lbenele 70 gr. g`lbenele 10 gr. Diminea]a [i seara se aplic` pe fa]a umezit` o]et de hrean [i se las` s`-[i fac` efectul 10 minute. se storc [i se aplic` pe zonele afectate. m`rul-lupului 3 gr. \naintea meselor cu 30 de minute.

herpes [i arsuri Se folose[te „ulei de g`lbenu[ de ou“. se maseaz` pielea obrazului cu o crem` pe baz` de propolis. g`lbenele la care se adaug` 6 linguri de o]et de mere dup` r`cire.Eczeme. Ea se prepar` prin macerare timp de 10 zile a frunzelor [i r`d`cinii rase de ]elin` \n palinc`. bube dulci Se ung locurile afectate cu muguri de plop fier]i \n untur` (osânz`)[i cear` de albine. La suprafa]a g`lbenu[urilor apar ni[te pic`turi. coada-calului. se beau câte 100 gr la prânz [i câte 100 gr seara. Acnee Se spal` tenul cu un decoct 10 minute. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Co[uri [i acnee Se pune past` de ment` (ob]inut` din frunze proaspete) pe zonele afectate [i se las` peste noapte. pelin. se \n]eap` cu o sârmuli]` [i se ]in deasupra unei fl`c`ri de lumânare. Vitiligo Suc de ]elin`. Cu tinctura de ]elin` se ung zonele depigmentate. Se unge cu albu[ de ou b`tut spum` locul afectat de 5-7 ori/zi [i herpesul dispare. Seara. Se iau g`lbenu[urile de la câteva ou` fierte tari. Acestea sunt folosite ca „ulei“ pentru ungerea locurilor afectate. Herpes. Se aplic` seara la culcare. ieder`. cu 1/2 or` \nainte de mas`. ment`. din 2 linguri]e la 300 ml ap` din amestecul de plante: þintaur`. Dup` zvântare se tamponeaz` u[or pielea cu tinctur` de propolis 15 %. 115 .

p`tlagin` 50 gr. iar a doua zi se \nc`lze[te \n „bainmarie“ [i se strecoar` [i se p`streaz` la rece. apoi se amestec` cu o spatul` de lemn pân` la r`cire. Se folose[te de 3 ori/zi punându-se un strat sub]ire pe locurile afectate de boal`.|n 2-3 linguri de ulei de m`sline se fierb câteva frunze de spanac. Pecingine Se unge zona afectat` cu suc proasp`t de nuc` verde. Se las` s` stea o zi preparatul. Compozi]ia se strecoar`. Plantele se fierb \n osânz` de porc 15 minute.Se tamponeaz` pistruii cu suc de p`trunjel . Intern se iau 20 pic`turi de tinctur` de propolis diluat` de 3 ori/zi \nainte de mas`. pân` se \nmoaie. 25 gr r`[in` de brad [i 250 gr unt. bine m`run]ite. acnee Se prepar` o alifie din : g`lbenele 50 gr. 50 ml ulei de m`sline. r`d`cin` de t`t`neas` 25 gr. Zona Zoster Se topesc \ntr-un vas 100 gr cear` curat` de albine. R`ni. arsuri. Crema se p`streaz` la rece \n recipiente de sticl`. uleiul se adaug` la final. Se aplic` sub form` de masc` pe fa]` timp de 30 de minute. Pistrui .Bube dulci Morcov copt [i sf`râmat se aplic` pe bube. Se pun cataplasme pe piele de 2-3 ori/zi câte 20 minute. Se ung zonele afectate. pelin 25 gr. Inflama]ii ale pielii Se fierb pu]in \n ulei l`ptuci proaspete. 116 .

Pielea se catifeleaz` [i ridurile dispar.Pentru irita]ii ale tenului \nso]ite de mânc`rimi. .Se ia câte o linguri]` de drojdie de bere uscat` de 3 ori/zi câte 2 s`pt`mâni. se spal` cu lichid locurile afectate. Alergii \nso]ite de mânc`rimi ale pielii. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Prevenirea ridurilor Se amestec` foarte bine : 90 gr f`in` de orz. Se aplic` pe fa]` [i se las` 10-15 minute. Lichidul ob]inut se bea \n cursul zilei \n câteva doze.d. Ihtioz` (nehidratarea pilelii) Se ung regiunile afectate de 3-4 ori/zi cu ulei de c`tin` alb`. |ntre]inerea tenului . iar cojile se a[eaz` pe nas.a. apoi alte 2 s`pt`mâni [. pauz` 10 zile. dermatite Dou` linguri de ]elin` ras` se pun \n 200 ml ap` rece. se acoper` vasul pentru 2 ore la temperatura camerei. Se pune o masc` pe fa]` [i se las` s` se usuce. . apoi se spal` fa]a.m. . Se \ndep`rteaz` cu ap` cald`. 117 . Se spal` cu ap` c`ldu]`. Se las` s` ac]ioneze o or`. Pasta se \ntinde pe obraz [i frunte.Se cur`]` câ]iva cartofi [i se rad pe r`z`toare unic`.R`ni cu puroi Se spal` locul afectat cu decoct concentrat de pelin. . Se fierbe o leg`tur` de m`rar verde \ntr-un litru de ap`.Tenul iritat se spal` cu ap` de ploaie \n care a stat un pumn de t`râ]e de grâu câteva ore. 35 gr miere [i un albu[ b`tut spum`. Dup` r`cire.Se rade o sfecl` ro[ie [i se amestec` cu iaurt.

Se aplic` pe pielea de 2-3 ori/zi Propolis-spray 10%. Se acoper` vasul [i se las` timp de 2 s`pt`mâni \ntr-un loc \ntunecos [i rece. Se beau 2-3 c`ni/zi. Celulit` Se pun la macerat \ntr-un vas: 30 gr boabe de ienup`r.Infuzie de coac`z-negru.Se pun local cataplasme cu infuzie din mu[e]el. . dup` care se unge cu crem` de propolis.R`ni Se prepar` o crem` astfel: se amestec` r`[in` de pin [i untur` \n p`r]i egale [i se fierb \n „bain marie“. Se ung zonele afectate. 20 gr trefra]i-p`ta]i. Se bea o can` /zi. 20 gr cre]u[c`. 10 gr frunze de salvie. se agit` recipientul. dup` du[. sau cât este necesar. 10 gr flori de soc \n 750 ml spirt sanitar. Cr`p`turi sângerânde [i dureroase ale c`lcâielor O cutie de alifie de g`lbenele se amestec` toat` cu ceap` dat` pe r`z`toarea mic`. Se repet` zilnic 4-5 s`pt`mâni. 5 gr la 200 ml ap` clocotit`. |n fiecare sear`. Se umezesc palmele [i se fric]ioneaz` abdomenul. 118 . 10 minute. Se prepar` din 15 gr pulbere de r`d`cin` la 300 ml ap` clocotit` timp de 30 minute. apoi v` culca]i cu [osete. Urticarie . Se filtreaz` printr-un tifon curat [i se pune preparatul \n sticlu]e \nchise la culoare.Se bea infuzie din r`d`cin` de brusture. Se agit` maceratul zilnic cu o lingur` de lemn. . Se ]ine la frigider [i v` unge]i \n fiecare sear` t`lpile [i c`lcâiele. tre-fra]i-p`ta]i [i p`p`die. . coapsele [i picioarele timp de 10-15 minute cu aceast` solu]ie.

Se \mbib` \n tinctur` de propolis o compres` [i se pune pe locul bolnav.Se face o cafea tare [i se \nmoaie degetele bolnave \n mod repetat de 5-10 ori/zi câte 10 minute. . o linguri]` amoniac. . .Se bag` degetele \ntr-un vas cu o]et diluat 1:1 cu ap`.Se pune frunz` de aloe t`iat` [i se leag` degetul. se fixeaz` cu un pansament [i se ]in e timp de 12 ore.B`t`turi . Se aplic` pe b`t`tur`. |ntr-o lun` cresc unghii s`n`toase. un vârf de cu]it de borax.Seara la culcare se pune o vat` cu o]et pe unghiile bolnave \nf`[urândule \n plastic. . Diminea]a se râcâie partea moart` a unghiei. 1 linguri]` miere. 119 . .Se pune zah`r pudr` pe locul cu puroi. apoi se strope[te cu o]et (preferabil de mere). apoi se \nvele[te cu o folie de plastic. |ngrijirea mâinilor ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se amestec` bine: 3 linguri glicerin`.Se pune seara pe b`t`tur` un pansament cu coaj` de l`mâie pe care a r`mas [i pu]in miez.Se unge b`t`tura cu ulei de ricin. Micoz` la unghii . prânz [i seara câte 1/2 or`. diminea]a. Panari]iu . o jum`tate de pahar de ap`. Zah`rul absoarbe secre]iile [i distruge mediul prielnic \nmul]irii microbilor. . Se agit` \nainte de \ntrebuin]are.O ceap` t`iat` \n douã se coace pe o tabl` la flac`ra de aragaz. dup` care se aplic` un pansament cu propolis topit la foc. Se repet` pân` la vindecare.

Se fierbe pân` scade la jum`tate [i se freac` zilnic pielea capului.Se prepar` o tinctur` de ardei iute (20 gr de pulbere de ardei iute 120 . .Se tamponeaz` cu tinctur` de rostopasc`.Se maseaz` cu sare de buc`t`rie.Ciuperc` pe t`lpi Timp de 10 zile se pune pe suprafa]` afectat` pu]in` vat` \nmuiat` \n albu[ de ou. fiecare repriz` dintr-un amestec de : 5 ml tinctur` de propolis cu 5 ml infuzie de g`lbenele.Se ung cu ulei de ricin.Se freac` zilnic pielea capului cu acest amestec. . Re]ete \mpotriva c`derii p`rului . . Negi pe limb` [i amigdale Gargar` [i sp`l`turi bucale de 3 ori/zi timp de 15-20 minute.Se preg`te[te un decoct din 30 gr r`d`cini m`run]ite de brusture la 1 litru de ap`. . Arsuri [i deger`turi Se ung zonele afectate cu ulei de c`tin` (se procur` de la Plafar). . De 2 ori/zi timp de 45 de minute se ]ine \n gur` ulei de ricin. . Negi plantari . Tratamentul dureaz` 21 de zile.Se aplic` pe pielea capului un amestec dintr-o lingur` de alcool de 40° [i un g`lbenu[ de ou crud. Este de preferat s` se stea cu ea toat` noaptea. Ciuperca se va sufoca [i pilea se va vindeca frumos.Se maseaz` cu coaj` verde de nuc`.Se amestec` pulbere râ[nit` din coada-[oricelului sau pulbere râ[nit` din tulpina de in cu ulei de m`sline. . Dup` 40 de minute se cl`te[te p`rul cu ap` cald`. Se continu` tratamentul pân` la dispari]ia total` a forma]iunii.

coada-calului.Se fric]ioneaz` gingia cu o buc`]ic` de sl`nin` de porc timp de 15-20 minute. dup` care se arunc`.Se mestec` zilnic r`d`cin` de hrean. Sânger`ri ale gingiilor Se face o infuzie concentrat` dintr-o linguri]` de scor]i[oar` la o can` de ap` clocotit`. 2 linguri o]et \n 500 ml ap` care se fierb 30 de minute. timp de 15 minute. salvie. Zilnic se pun comprese timp de 5 ore. . coada[oricelului [i pelin \n p`r]i egale. care se vor \nghi]i ulterior pân` la vindecare. Dureri de din]i . .Se amestec` o ceap` ras` pe r`z`toarea mic` cu o lingur` de ulei de ricin [i 10 ml vitamina A.Se face un amestec de plante \n p`r]i egale din: mu[e]el. Se folosesc 2 linguri]e de amestec la 200 ml ap` [i se fierb 30 de minute la foc mic. . Se strecoar` [i se pune o lingur` de tinctur` de nuci verzi. Se ]i \n gur` 5-10 minute. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Paradontoz` . . turi]` mare. Dup` r`cire se face gargar` [i se ]ine \n gur` cât se poate de mult. Se fac frec]ii cu ea de 2-3 ori/s`pt`mân` masând r`d`cina p`rului.Se face un amestec de ceaiuri din: t`t`neas`.Se face un amestec din 100 gr urzic`.\n 100 ml alcool 40° timp de o s`pt`mân`). mu[e]el. 121 . Se cl`te[te gura prelung [i se arunc`.Se vor lua de 3 ori/zi câte 40 de pic`turi (o linguri]`) de tinctur` de propolis.Se sug 4-6 tablete/zi de PROPOSEPT (preparat apicol). apoi se \nghit. Se fac cl`tiri ale gurii de 2-3 ori/zi. . Se infuzeaz` 10 minute o linguri]` din amestecul de plante la 200 ml ap`. . Se spal` apoi p`rul cu ap` cald`. .Se vor amesteca zilnic 4-5 gr de propolis. Se maseaz` pielea capului zilnic timp de o s`pt`mân`.

semne din na[tere. keratoz` senil` (pete de b`trâne]e). 122 . Aluni]e. se taie m`runt [i se umplu cu ele o sticl` pân` la gât. negi [i hemangioame Frunze de cedru sau chiparos.Durere de m`sea Se piseaz` o cui[oar` [i se pune la m`sea. Cu aceast` tinctur` se tamponeaz` locul afectat (semnul) de mai multe ori/zi. Efectul anesteziant este aproape instantaneu. Se completeaz` cu rachiu de secar` de 38°-40° [i se las` la macerat 10 zile lasoare sau lâng` calorifer. deregl`ri de pigment. se spal`.

Se m`nânc` diminea]a [i sera \nainte de mese 4 zile/lun`. Se mai adaug` 1/2 litru lapte prosp`t. o lingur` de miere de albine. Tonic pentru sistemul imunitar 1.metabolism. deasupra. apoi se amestec` bine. 4 linguri drojdie de bere. Se face cura o dat` pe an. Se amestec` pân` se dizolv` mierea complet. Tonic general ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se umple o sticl` de 0. Se p`streaz` preparatul douã s`pt`mâni la c`ldur`. Se las` s` stea 10 minute.5 litri cu usturoi pisat peste care se adaug` alcool. Timp de 3 s`pt`mâni se bea \n fiecare diminea]` sucul ob]inut prin mixare de la 3 c`]ei de usturoi pe stomacul gol. Nu se m`nânc` nimic pân` la prânz. Anemie Se prepar` un lapte tonifiant: |ntr-un vas de sticl` se pun urm`toare alimente: 1/2 litru lapte dulce. o cea[c` de lapte praf degresat. Cantitatea ajunge pentru 2 zile. de preferat iarna. \nainte de mas` \ncepând cu 2 pic`turi [i ad`ugând \n fiecare zi câte o pic`tur` pân` se ajunge la 25 de pic`turi. Doza: o doz` /zi. pancreas Fortificarea sistemului imunitar Se pune \ntr-o cea[c` drojdie de bere alimentar` cât o nuc` [i o cantitate egal` de miere. 123 . Tratamentul se face de 2 ori/an.GLANDELE ENDOCRINE . Drojdia folosit` trebuie s` fie proasp`t`. Tratamentul se face câte 10 zile cu 10 zile pauz`. Apoi se mic[oreaz` doza descrescând \n fiecare zi cu o pic`tur` pân` se ajunge la 0 pic`turi. dup` care se strecoar`. Se bea o can` \ntre mese [i una sera la culcare.

rahitism. 100 ml alcool de 40°. Tonic pentru sistemul imunitar [i pentru \nt`rirea memoriei Se pun \ntr-un borcan de 800 gr : 1/2 kg miere. Se ia câte o linguri]` de 3 ori/zi dup` fiecare mas`. amestecându-l o dat` pe zi cu o spatul` de lemn. se strecoar` prin tifon.2. se va turna \n borcan 1 kg miere poliflor` amestecându-se zilnic de 2-3 ori cu o spatul` de lemn. Tonic general [i \mbun`t`]irea circula]iei sangvine Se face un suc (mixat) din 2 morcovi mari. Se bea \n fiecare diminea]` pe stomacul gol timp de 10 zile.la adul]i : o lingur` de 3 ori/zi Cei slabi vor lua la 30 de minute dup` mas`. Se ia \n fiecare diminea]` timp de o s`pt`mân` câte o linguri]` de macerat pe stomacul gol. se bat bine [i se toarn` peste sucul proasp`t strecurat. Separat se sparg 10 ou`. Se adaug` apoi 1 kg de nuc` m`cinat`. Se administreaz` : . Se las` borcanul la \ntuneric 7 zile. Dup` aceast` perioad`. convalescen]`. Se va pune amestecul \n borcane mici care se \nchid ermetic [i se p`streaz` la frigider. Se las` la macerat o s`pt`mân`. Ce nu s-a consumat se va arunca. Se prepar` un macerat din usturoi astfel: se cur`]` 2 c`]ei mari de usturoi. Produsul se va consuma \n 30 de zile. Cei gra[i vor lua chiar \nainte de mas`. b`trâne]e. boli grave Sucul din 2 kg de l`mâi se amestec` cu pulberea ob]inut` din râ[nirea a 10 coji de ou` de ]ar`. t`ind \n acest fel pofta de 124 . Se p`streaz` \ntr-un borcan la loc \ntunecos timp de 10 zile. Caren]e vitaminice. se piseaz` bine [i se pun \n 250 ml vin alb.la copii : o linguri]` de 3 ori/zi . Se mai ]in \nc` 5 zile amestecându-l o dat` pe zi. Spuma care se formeaz` se arunc` timp de 3 zile. anemie. 100 gr sâmburi de nuc` m`run]i]i [i 3 linguri de polen. Apoi. 2 gr`un]i de usturoi [i o r`d`cin` de p`trunjel.

|n zilele de pauz`. apoi tratamentul se reia. Se bea diminea]a pe stomacul gol. deci. O linguri]` de amestec se op`re[te \n 200 ml ap` [i se infuzeaz` 3 minute. pe stomacul gol. dovleac. o zi unul. fasole verde-sub form` de supe sau piureuri.750 ml suc de morcov + m`r . 3 linguri frunze de mesteac`n.Decoct 5 minute la 200 ml ap` din: 3 linguri sclipe]i. iar dup` 3 luni se normalizeaz` lipidele. p`trunjel. colesterolul ajunge la limita normal`. . o zi altul: . . O cur` dureaz` 3 s`pt`mâni. 125 . Se bea cantitatea pe parcursul unei zile. Acest tratament cu semin]e de mu[tar. Singurii care nu au voie s` consume produsul sunt bolnavii de diabet.Se bea zilnic. timp de 10 zile sucul de la 3 cartofi cruzi. Sc`derea colesterolului De 3 ori/zi se \nghite câte o linguri]` de boabe de mu[tar cu 30 minute \nainte de mas`.mâncare. Dup` 3 s`pt`mâni.750 ml suc de morcov + varz` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Pancreatit` Se pune o linguri]` de r`d`cin` de obligean` sf`râmat` \n 1/4 litru de ap` rece [i se las` de seara pân` diminea]a. dup` care se face pauz` 10 zile [i se poate relua. Principalul element chimic al pancreasului este potasiul. Con]inutul se \nc`lze[te diminea]a \n „bain-marie“. 2 linguri teci de fasole.Infuzie din urm`torul amestec: 4 linguri coac`ze negre. se recomand` consumul de legume bogate \n potasiu: ]elin`. este foarte bun [i \n tratarea ulcerului gastric. Se face o pauz` de 20 de zile. se consum` sucurile urm`toare alternativ. Diabet . 3 linguri fum`ri]` [i 3 linguri de eucalipt. se strecoar` [i se bea câte o \nghi]itur` \nainte [i dup` mese.

o leg`tur` de p`trunjel la care se adaug` dou` linguri de orez fiert. . . . zmerur`. . coada-calului.Se consum` zilnic 1 litru de suc din: 750 ml. m`ce[e.Se beau ceaiuri simple sau combinate \n p`r]i egale din: c`tin`. Preparatul se agit` zilnic [i vasul se ]ine acoperit. diminea]a pe stomacul gol. Acest tratament dureaz` minimum 6 luni. pe stomacul gol. pentru ca el s` se asimileze bine.Se consum` zilnic o salat` de crudit`]i din: r`d`cin` de ]elin`.Se face o cur` cu grâu \ncol]it 4-5 linguri/zi. suc de glucoz` + 250 ml suc de morcov. \n decurs de 2 ore. Dup` terminarea de ingerat a sucului.Se bea un litru de ceai de sânziene/zi. . Gu[` .Se face cur` cu argil` timp de 3 luni.Obezitate Se amestec` \ntr-un vas de por]elan 440 gr miere lichid` cu 500 ml o]et de mere [i 9 c`]ei de usturoi cur`]a]i [i pisa]i. pu]in` zeam` de l`mâie. 126 .Se pun cataplasme groase de argil` pe gât [i se ]in toat` noaptea. timp \n care nu se consum` pâine. \ntr-un interval de 2 ore. . cel pu]in 3 luni. Se ia câte o lingur` de preparat diminea]a [i una seara \nainte de mas`. timp de o or` nu se consum` nimic. Salata nu se consum` cu pâine. . Hipocalcemie . morcov.Se beau 2 c`ni (500 ml) suc de varz` diminea]a.Se pun frunze de varz` zdrobite pe gât [i se ]in toat` noaptea. pu]in m`r. Se las` totul la macerat 5 zile.

Dup` 1 minut se ia de pe foc. apoi se bat bine. 1 kg miere. \ntr-un vas emailat bine acoperit. . ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Inflama]ii ale c`ilor respiratorii Se prepar` un sirop de propolis pentru: bron[ite. Amestecul se ]ine la macerat timp de 9 zile. Se las` la r`cit cu capac.Se beau 3 c`ni/zi de infuzie de busuioc. Se freac` pân` se ob]ine un piure.cu cavern` 12 ou` cu coaj` cu tot se ]in timp de 12 ore \n suc natural de l`mâie (trebuie s` le acopere).B. .Se bea o can` de ceai de podbal/zi . . . . se scurge apa [i se acoper` arpagicul cu 1/2 litru ulei de m`sline. astm. Se strecoar` [i se adug` 500 gr miere amestecându-se pân` la omogenizare.APARATUL RESPIRATOR T. se amestec` cu 1 kg de hrean cur`]at de coaj` [i dat pe r`z`toare.infuzie o linguri]` la can`.C. Se beau câte 100 ml de 3 ori/zi cu 1/2 or` \nainte de mas`. dup` care se ia zilnic câte un p`h`rel (100 ml). câte o linguri]` din timp \n timp. tuse. traheobron[ite. din care se ia câte o linguri]` diminea]a [i una seara \nainte de mas`.Cura cu usturoi: 80 c`]ei de usturoi pisa]i se pun \n 200 ml ap` clocotit`. o linguri]` la can`. Dup` o pauz` de 10 zile se poate relua.Tinctur` de propolis: câte 40 pic`turi de 3 ori/zi \ntr-un pahar cu lapte cald cu o or` \naintea meselor. Se face o cur` de 20 de zile. dup` mesele principale. 1 litru de ]uic` natural` tare (palinc` de prune). se las` acoperit s` se r`ceasc`. Supura]ie cronic` pulmonar` . Se fierb 5 gr propolis \n 200 ml ap` la foc mic pân` ce scade la jum`tate.40 c`p`]âni de arpagic se op`resc cu ap` fiart` (ap` cât s` le acopere). . 127 . Toat` cantitatea se bea pe parcursul unei zile.Vin de t`t`neas`: 5 r`d`cini de t`t`neas` proasp`t` sp`late [i t`iate fin se vor l`sa 5 s`pt`mâni \ntr-un litru de vin alb natural.

se amestec` pân` se tope[te zah`rul [i se a[eaz` aproape de o surs` de c`ldur`. 1 kg zah`r. 128 . Se las` 3 s`pt`mâni acoperit cu o hârtie la gur`. Bron[it`.Se iau 4-6 linguri /zi. Compozi]ia nu se mai amestec`. Se las` la macerat 4 ore. |n timpul tratamentului se recomand` ingerarea de 3 ori/s`pt`mân` a câte 2 linguri]e de hrean ras m`runt amestecat cu 4 linguri]e de miere.Se beau 3 c`ni/zi. Se pun toate \ntr-un borcan. Se ia de 3 ori/zi \nainte de mesele principale câte un p`h`rel de 100 ml. Lichidul se limpeze[te. Se strecoar` [i se trage \n sticle. drojdie cât o nuc` [i 3 litri ap`. se filtreaz` [i se bea pe stomacul gol \n mai multe reprize. Silicoz` Se preapar` infuzie de podbal 2 linguri]e la 250 ml ap`. ca s` nu intre praful. Bron[it` astmatic` Se prepar` re]eta din: 1 kg morcovi (ra[i pe r`z`toarea mare). iar când medicamentul este gata. se a[eaz` pe fundul borcanului.Acest preparat scade febra. Se pun \ntr-un vas la macerat timp de 7 zile urm`toarele ingrediente: 1 kg miere. Acest tratament dureaz` maxim 4 luni. Preparatul este valabil 2 s`pt`mâni la frigider. elimin` durerile de cap [i ajut` la o refacere rapid`. Dup` ce lichidul se termin` tratamentul se poate repeta la un interval de 3 s`pt`mâni. sucul de la 10 l`mâi [i 10 c`p`]âni de usturoi date prin ma[ina de tocat. |n timpul macer`rii morcovii se mi[c` prin borcan \n sus [i \n jos. Bron[it` Se preapar` un sirop contra bron[itei astmatice [i anginei pectorale. Se iau câte 4 linguri]e/zi. grip` Se pun \ntr-un litru de ap` coaja de la o portocal` [i 4 frunze de dafin.

pneumonie. Tuse convulsiv` Se prepar` siropul de ridiche neagr`: se a[eaz` \ntr-un borcan straturi alternative de rondele de ridiche neagr` [i zah`r. una la interval de 10 minute de cealalt`. se dau pe r`z`toarea mare dup` care se pun \ntr-un borcan peste care se toarn` ap` clocotit` pân` se umple borcanul. Bron[it` cronic`. Siropul este \n acela[i timp [i un foarte bun fortifiant \mpotriva oboselii. o lingur` floare de tei. Preparatul se p`streaz` la frigider. 6 nuci [i 2 linguri de zah`r.C. Astm Se fierb 3 c`]ei de usturoi pisa]i \ntr-o can` de lapte 5 minute [i se bea amestecul \nainte de culcare timp de 21 de zile. tuse. r`gu[eal` Se amestec` un pahar suc de ridiche neagr` cu un pahar miere. Tratamentul nu trebuie \ntrerupt 3 luni. se agit` 129 . |ncepând cu a doua zi se consum` numai acel lichid \n loc de ap` (1 1/2 .B. Seara se iau câte 5 linguri. etc.2 litri/zi). T. Se strecoar`. Când lichidul este pe sfâr[ite. Se iau 4-6 linguri din acest sirop zilnic. se acoper` ermetic borcanele [i se las` 24 de zile.Tusea Se fierb pân` ce apa scade la jum`tate \n 300 ml ap` urm`toarele: o lingur` de chimen. 2 cepe mici. 2 kg de sfecl` ro[ie cur`]at`. Se repet`. Se formeaz` pân` a doua zi un sirop abundent.) ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se prepar` apa de sfecl`: se iau 2 borcane de 10 litri fiecare. Boli de pl`mâni (bron[it`. dac` e cazul a doua [i a treia zi.. Se iau 2 linguri de 3 ori/zi.400 gr usturoi pisat se amestec` cu sucul de la 24 de l`mâi \ntrun borcan. preg`tim cel de al doilea borcan. Astm bron[ic .

Se fierbe lapte de capr` cu flori [i frunze de p`stârnac. la foc mic. Ceaiul se bea c`ldu] timp de 2-3 zile \n loc de ap`. timp de 10-15 minute. indiferent de soi. se ]ine vasul acoperit pân` la r`cirea lichidului. \ntre mese. Dup` 10-14 zile boala scade \n intensitate foarte mult. o linguri]` de semin]e de chimen [i 3 frunze de dafin. Tuse rebel` Se prepar` un ceai din [tiule]i de porumb. Dup` cele 10 minute se ia de pe foc. O linguri]` de amestec se pune \n 100 ml de ap` [i se bea seara \nainte de culcare. Se iau o dat` pe zi 5 linguri]e. Se ia câte o lingur` de 3-4 ori /zi. Se fierbe timp de 10 minute \mpreun` cu o ceap` mic` (necur`]at` de coaj`).\nainte de folosire. se pune \ntr-un borcan \nchis la culoare [i se p`streaz` la rece. pân` când siropul se termin`. 130 . Când lichidul \ncepe s` se coloreze. Se spal` un [tiulete cu boabe cu tot (de preferin]` cu cocean ro[u). de 3-5 ori/zi. Laringit` 500 gr suc de varz` ro[ie.Se pune la fiert \ntr-un litru de ap`. Lichidul ob]inut se amestec` cu sucul de la 4-6 l`mâi (func]ie de m`rimea lor). . o nuc` \n coaj` (sp`lat` [i spart`). se pune \ntr-o sticl` [i se ]ine la rece. care se strecoar`. Dup` 3 zile se ia câte o linguri]` de preparat de 6-8 ori/zi. Se ia de pe foc [i dup` 30 de secunde se beau câte 100-200 ml. Dureri de gât Se prepar` un sirop astfel: 6 linguri de zah`r caramelizat (ars \n crãticioar`). se sting cu o can` de ap`. . 500 gr miere se fierb pân` la ob]inerea unui sirop. se strecoar` [i se bea.125 gr de semin]e de in puse \ntr-un tifon se fierb \n 400 ml ap` la foc mic pân` se ob]ine un lichid gros. indiferent de anotimp. 3 gr [ofran.

Tratamentul este mai eficient dac` este repatat de 3 ori/zi. Se adaug` 30-40 de pic`turi de tinctur` de propolis când produsul s-a r`cit. Se iau 3 linguri]e/zi pentru copii [i 3 linguri/zi pentru adul]i. pierderea vocii. Se adaug`: 250 gr zah`r. 250 gr miere de albine. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 131 . 250 gr ulei de floarea soarelui. 250 gr unt. dup` care se fac gargar` [i cl`tiri ale gurii cu acest preparat. pe foc foarte mic. infec]ii ale gingiei Se pun 10 frunze de dafin \ntr-o can` cu ap` clocotit`. iar cepa se \ng`lbene[te pu]in. pân` când spirtul se evapor` complet. R`gu[eal`. Se fierb pân` se ob]ine un sirop u[or legat ( aproximativ 800 gr). Se las` la r`cit.Bron[it` O ceap` t`iat` m`runt se fierbe cu 250 ml alcool rafinat. Se strecoar` [i ceapa se arunc`.

Se beau cele 4 c`ni \nghi]itur` cu \nghi]itur` \ntr-o zi. |n fiecare din ele se adaug` o linguri]` de bitter suedez. câte una \naintea fiec`rei mese.Ceai de muguri de plop. Se cur`]` numai coaja de pe crengu]e [i se prepar` un ceai fiert 3 minute.Ceai de busuioc. pentru protec]ia lor) [i se \nghit diminea]a pe stomacul gol. . Dizolvarea pietrelor la rinichi T`mâia de smirn` granulat` [i de culoare alb-g`lbui (nu cea cu arome) este un leac foarte bun pentru dizolvarea pietrelor [i restabilirea echilibrului ionic \n organism. Se consum` zilnic 2 linguri]e de o]et de mere diluate \n ceai. ]inându-se \n gur` pân` la dizolvarea granulelor.42 de zile. Boabele se iau alternativ. Pentru crizele de colibacili se m`re[te doza de ulei de coriandru la 3 reprize/zi timp de 10 zile. . Prostatit` cronic` Se iau zilnic. Regimul va fi f`r` carne [i f`r` ap` bogat` \n s`ruri minerale. dr`gaic`. Cistit` .Se fac b`i de [ezut \n fiecare sear` cu t`râ]e de grâu timp de 20 de minute. o zi nu pân` la dispari]ia pietrelor. 3 c`ni/zi dintr-o infuzie de 2 linguri]e la can`. Se face infuzie din 4 linguri]e de amestec la 1 litru de ap`. Se iau câte 3 boabe de t`mâie (nu mai mari decât un bob de maz`re). 132 . Se consum` c`ldu]. 2-3 c`ni pe zi. Se consum` 2 linguri de semin]e de dovleac/zi. se \mbrac` fiecare bob \n miez de pâine (pentru a nu atinge din]ii.Ulei de coriandru: 3 pic`turi \n ceai de 2 ori/zi timp de 4 zile. Tratamentul dureaz` 21 de zile. 3 linguri]e cu vârf de polen. Se bea o can` pe zi.APARATUL URINAR Infec]ie urinar` Se amestec` \n p`r]i egale: splinu]`.Ceai din crengu]e de vi[in. o zi da. .Tratamentul dureaz` \ntre 21 . urzic`.

Prostat`
- |ntr-un pahar cu ap` cald` se pune o linguri]` de suc de usturoi [i o linguri]` de ulei de m`sline. Se beau 3 asemenea pahare/zi \nainte de mese. Tratamentul dureaz` cel pu]in 21 de zile. - 2 linguri de mu[e]el + 2 linguri de pufuli]` cu flori mici se fierb 10 minute \n 2 litri de vin alb. Dup` r`cire, se strecoar` [i se adaug` 100 rg miere. Se p`streaz` la rece.Se consum` câte 100 ml lichid diminea]a pe stomacul gol [i 100 ml seara cu 1/2 or` \nainte de cin`. Tratamentul dureaz` un an. - Suc din frunze de urzic` proaspete, se ia câte o lingur` de 3 ori/zi. - Suc proasp`t din frunze [i r`d`cin` de p`trunjel: se consum` câte 150 ml/zi, diminea]a pe stomacul gol. - Se face cura cu drojdie de bere, timp de 10 zile.|n 1/2 litru suc de morcovi se pun 4 linguri praf de drojdie uscat`. Se amestec` bine [i se ]ine \n frigider. Se agit` \nainte de a se consuma. Se bea \ntreaga cantitate \ntr-o zi \n 3 reprize.

Afec]iuni urinare, colit`, enterocolit`
Se amestec` \n p`r]i egale urm`toarele plante: cimbru, sun`toare, busuioc, coada-calului.Se fae o infuzie din 4 linguri de amestec \n 1 [i 1/2 litru de ap` clocotit`, timp de 10 minute. Se r`ce[te [i se strecoar`, se adaug` 2 linguri de miere.Se consum` cantitatea \ntreag` pe parcursul unei zile.

ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

Nefrit`
Se prepar` seara din 2 linguri frunze de mesteac`n infuzate \n 250 ml ap`. Dup` ce se r`ce[te se adug` un vârf de cu]it de bicarbonat de sodiu alimentar; se acoper` [i se las` pân` diminea]a când se strecoar` [i se bea jum`tate din cantitate. Cealalt` jum`tate se bea dup` 4 ore. Se repet` 7 zile.

Cistit`
Se usuc` \n cuptor coaja de la 4 mere, se piseaz` [i se pune o lingur` din aceast` pulbere \n 400 ml ap` clocotit`. Se infuzeaz` 15 minute. Se beau 3 c`ni/zi.
133

Adenomul de prostat`
- Infuzie o linguri]` la can` din amestec: ghimpe 50 gr, cimbri[or 100 gr, coada [oricelului 100 gr, mu[e]el 100 gr, fenicul 50 gr. Se bea diminea]a pe stomacul gol o can`. - Se amestec` : ulei de ienup`r 4 ml, ulei de chimen 5 ml, ulei de fenicul 5 ml. se iau 3-5 pic`turi de 2-3 ori/zi \ntr-o linguri]` de miere. - Se fierb \n 500 ml ap` 3 minute: 3 linguri]e de r`d`cin` t`t`neas` [i o linguri]` ghimpe. Se las` la infuzat 20 de minute, se strecoar` [i se bea \n cursul zilei. - Pufuli]` cu flori mici - o linguri]` de plant` la o can` de ap` clocotit`, infuzat 10 minute. Se beau 2 c`ni/zi, una diminea]a pe stomacul gol, cealalt` seara \nainte de culcare.

Litiaz` renal` [i biliar`
Se amestec` 10 ml ulei de porumb cu 500 gr miere, apoi se adaug` la compozi]ie 4 albu[uri b`tute spum`. Se ia câte o linguri]` diminea]a \nainte de mas`.

Pietre, nisip la rinichi
- Coaja de la o portocal` (uscat`) se ]ine o noapte \ntr-un litru de ap`. Diminea]a se pune la foc mic aproximativ o or`, pân` ce lichidul scade la 1/2 litru. Se bea cu \nghi]ituri mici timp de 12 ore. Re]eta se repet` 3-5 zile. Dup` a doua zi pute]i analiza urina. - Timp de 7 zile \n fiecare diminea]`, cu 2 ore \nainte de a mânca se bea un p`h`ru] de ]uic` plin cu suc de ridiche neagr`. - Timp de 3 s`pt`mâni \n fiecare diminea]` cu 2 ore \nainte de mas` se bea un ceai f`cut din 2 linguri de semin]e de cânep`, zdrobite [i fierte \n 150 ml ap`, pân` ce lichidul r`mâne la jum`tate. - Se râ[ne[te un pahar de semin]e de cânep` [i se fierbe cu 3 pahare de lapte proasp`t, pân` ce lichidul scade la un pahar. Se strecoar` [i se bea fierbinte \nainte de masa de diminea]`. Procedeul se repet` 5 zile consecutiv cu o pauz` de 10 zile, dup` care se reia [i se poate continua pân` la un an. Eficien]a este maxim` atât pentru rinichi cât [i pentru ficat.

134

Insuficien]` renal`
Se râ[nesc 30 gr r`d`cin` de anghinare, iar pulberea se pune la macerat \n 1/2 litru de vin alb natural, timp de 7 zile. Se strecoar` [i se beau câte 50 ml de 3 ori/zi \naintea meselor principale.

Reten]ie de urin`, nefrit`, cistit`, calculi renali, gut`
Infuzie din 25 gr de m`tase de porumb \ntr-un litru de ap` clocotit`. Se strecoar` [i se \ndulce[te cu miere. Se bea pe parcursul unei zile. Nu se dep`[e[te 1 litru /zi.

Dezintoxicarea rinichilor
Se bea un suc \nainte de masa de prânz cu 30 minute timp de 7 zile din : o sfecl` mic` ro[ie, 2 mere, jum`tate varz` alb`.

Cur`]area de s`ruri
Se acoper` cu ap` 2 linguri de orez nedecorticat sau integral [i se las` a[a 24 de ore. Diminea]a se fierbe orezul timp de 5 minute dup` ce a dat \n clocot [i se consum` pe stomacul gol. Dup` aceasta, 4-6 ore nu se m`nânc` nimic. Tratamentul se face câte 2 s`pt`mâni de 2 ori pe an.
ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

Eliminarea depunerilor calcaroase
Se fierb la foc mic timp de 5 minute 25 gr foi de dafin. Se ia vasul de pe foc [i se las` acoperit 3 ore. Se strecoar` [i se bea lichidul cu \nghi]ituri mici pe parcursul zilei. Procedeul se repet` a doua [i a treia zi. Peste o s`pt`mân`, ciclul de 3 zile se repet`. Dup` un an, acest procedeu se va repeta timp de 6 zile.

Cur`]area rinichilor
Dureaz` o s`pt`mân`, vara, [i se poate repeta dup` 2-3 s`pt`mâni. Se vor consum` numai pepeni [i pâine neagr`. E bine s` se fac` o baie fierbinte \ntre 2 [i 3 noaptea (\n faza de bioritm a rinichilor) [i \n acel moment s` se consume pepeni cu pâine.
135

cre[terea sânilor. apoi se \nghite cu pu]in` ap`. chist oranian. cancer. Se administreaz` 1-2 linguri]e. Se amestec` cele 3 pulberi de plante [i se ]in \ntr-un borcan \nchis ermetic. 136 .APARATUL GENITAL Deregl`ri menstruale -Tinctura de m`rar |n 100 ml alcool de 45°-50° se pun 7 linguri]e de plant` uscat` râ[nit`. Aceast` re]et` favorizeaz` declan[area ciclului menstrual putând prelungi tinere]ea biologic` a femeilor ajunse \n prag de menopauz`. Se ia o linguri]` de tinctur` diluat` \n jum`tate de pahar de ap` de 3 ori/zi pe stomacul gol. apoi se \nghite cu pu]in` ap`. pân` la terminarea borcanului. . Se repet` 7 zile. O cur` dureaz` minimum 21 de zile. 50 gr r`d`cin` de lemn dulce. Ambele tratamente cu m`rar (tinctur` sau pulbere) au drept efect reglarea ciclului menstrual.Se râ[nesc fin 50 gr semin]e de m`rar. Pulberea se ]ine sub limb` 15 minute. remedierea amenoreei . Se administreaz` o linguri]` ras` de 3 ori/zi.Pulberea de semin]e de m`rar Semin]ele se macin` fin cu râ[ni]a de cafea. Se las` la macerat 7 zile dup` care se strecoar` [i se pune \n sticlu]e mici \nchise la culoare. \ncetinirea ritmului de cre[tere a pilozit`]ii la femei. . Amenoree . de 3 ori/zi. 50 gr semin]e de chimen. cre[terea secre]iei de lapte la femeile care al`pteaz`. Pulberea se ]ine sub limb` 15 minute. mastoz`.Se fierb \n 2 litri: 5 gr foi de dafin [i 50 gr r`d`cin` de p`trunjel t`iat` m`runt pân` ce cantitatea de lichid scade la jum`tate. Se recomand` pruden]` \n administrare \n caz de fibrom uterin. Se strecoar` [i se va consuma treptat pe parcursul zilei. Tratamentul dureaz` minim 21 de zile.

se strecoar` [i se p`streaz` \n sticle \n frigider. Se pun \ntr-un borcan de sticl` 5 linguri]e pulbere de m`rar.Dismenoree -Se râ[nesc fin: semin]e de m`rar. Se toarn` peste 2 linguri]e de amestec 250 ml ap` clocotit` [i se infuzeaz` 10 minute \ntr-un vas acoperit. \n cantit`]i egale: semin]e de angelic`. Tratamentul dureaz` minim 2 luni.infuzie din o linguri]` de ieder` la can` timp de 10 minute Se beau 2 c`ni/zi. Pentru apari]ia fluxului menstrual \ntârziat . cre]i[oar` [i traista ciobanului. Se beau 3 linguri zilnic. Regularizarea ciclului menstrual Se prepar` vin de aloe: 1/2 kg plant` de aloe de 3-5 ani se toac` m`runt [i se amestec` cu 1 kg miere + 2 litri vin ro[u (Cabernet). Dup` ce a fermentat 6 s`pt`mâni. dup` care se strecoar` [i se pune tinctura \n sticlu]e mici. [ofran 50 gr. se beau 2 ceaiuri pe zi timp de 6 s`pt`mâni. Insuficien]` ovarian` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se face un amestec din: r`d`cin` de lemn dulce 100 gr. Se combin` plantele [i se administreaz` o linguri]` ras` de pulbere de 4 ori/zi ]inându-se sub limb` 15 minute. de 3ori/zi pe stomacul gol. Se toarn` peste ele alcool de 45°-50° cât s` le acopere [i se las` la macerat 10 zile. 137 . Tratamentul dureaz` minim 3 luni. Se strecoar`. câte o lingur` \naintea celor 3 mese. muguri de zmeur [i cre]i[oar`. Dup` o lun` de pauz` se poate relua. 10 linguri]e de cre]i[oar` [i 5 linguri]e de traista ciobanului. Se ia o lingur` din aceast` tinctur` diluat` \ntr-o can` cu ap`. apoi \nghi]indu-se cu pu]in` ap`. \nchise la culoare. Se amestec` cu o spatul` de lemn la 2-3 zile. -Se râ[nesc fin. sun`toare 100 gr.

Se beau zilnic 138 . Fibrom uterin Se pun la macerat \ntr-un recipient de sticl` timp de 3 zile urm`toarele: 1/4 litru ]uic` de tescovin`. Aceste ingrediente se pun \ntr-un tifon [i se aplic` pe piept peste noapte. Se infuzeaz` o lingur` la can`. urzic`. lemn dulce. Se agit` de câteva ori pe zi. salvie. apoi se strecoar`. 1/4 kg zah`r candel pisat. de 2 ori/zi \nainte de mas` timp de 3-4 luni. Mastoz` fibro-chistic` |n 600 ml ap`. se fierb la foc mic. Tratamentul dureaz` 42 de zile. Amenoree Se amestec` \n p`r]i egale: talpa gâ[tii. Mastoz` Se amestec`: 100 gr terci din r`d`cini prospete de brusture. 1/4 litru ulei de m`sline presat la rece. [ofran. 100 gr ulei de ricin. Se strecoar`.Fibrom uterin Se beau 50 ml tinctur` de t`t`neas`. Tinctura se prepar` \n cas`: Se taie m`runt r`d`cinile de t`t`neas` [i se pun \ntr-o sticl` de 1 litru pân` la jum`tate. coada [oricelului. 2 linguri de r`d`cini de t`t`neas` timp de 25 minute. Se ia de trei ori pe zi câte un p`h`ru] (de ]uic`) pe stomacul gol. sucul de la 2 l`mâi. apoi se poate repeta. Apoi se adaug`: o linguri]` frunz` de nuc. 1/4 litru suc de l`mâie strecurat. 100 gr miere. Cu plantele r`mase de la prepararea ceaiului se pun comprese pe sân. Acest tratament se face 2 s`pt`mâni cu pauz` de 10 zile. Se las` la macerat 3 s`pt`mâni . Totul se infuzeaz` 15 minute. o linguri]` coada [oricelului. o linguri]` mu[e]el [i 1/2 linguri]` rostopasc`. Lichidul se \mparte \n dou` : o cea[c` se bea seara [i una diminea]a cu o or` \nainte de mas`. Cealalt` jum`tate se umple cu alcool (]uic` curat`).

Tratamentul dureaz` 7 zile. Se consum` 1 litru de ceai de ]elin`/zi: infuzie din frunze [i ramuri. apoi se prepar` altul. Se va uda acest amestec cu ]uica. o mân` cu pelin uscat sau verde. Acest amestec se pune \ntr-un tifon [i apoi \n sutien peste sânul bolnav. Trichomonas vaginalis Un tampon de vat` \mbibat cu iaurt natural (care s` nu fie pasteurizat). Se bea un p`h`rel (150 ml) la fiecare mas`. dup` 4-5 ore.3 c`ni timp de 6 luni. Noduli mamari [i ovarieni Se amestec` 100 gr miere de albine curat`. Mastoz` chistic` Se amestec` cear` de albine ras` pe r`z`toarea mare. 139 . sânul se unge cu alifie de g`lbenele. |nainte s` se aplice compozi]ia. atunci când se usuc`. Impoten]a Se prepar` vin de ]elin`: se pun la macerat timp de 3 zile 2 ]eline mari proaspete \ntr-un litru de vin alb natural. cu 50 gr Apilarnil [i se iau zilnic cel pu]in 3 linguri. Se mai poate lua diminea]a pe stomacul gol o lingur` de polen. Acest tratament dureaz` 3 luni. se introduce \n vagin seara la culcare. Se poate folosi de 6-8 ori. peste care se toarn` ]uic` de tescovin` (]uica s` fie numai din struguri de vin). ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Nivel de progesteron sc`zut Tinctur` de coada [oricelului câte 30 de pic`turi de 3 ori/zi timp de 10 -15 zile /lun`. |nc` din primele ore \ncepe s` cedeze durerea. Se pot lua pân` la maxim 100 gr zilnic.

Plantele r`mase se fierb \n 1/2 litru de ap` pân` când lichidul scade la jum`tate. Coca ob]inut` se a[eaz` pe partea de jos a abdomenului. se acoper` cu un plastic [i se las` toat` noaptea. prim`vara. Reglarea activit`]ii hormonale Se ia sublingual o linguri]` de pulbere de r`d`cin` de lemn dulce de 3 ori/zi [i se ]ine 10 minute. dup` care se \nghite cu ap`. Se umple trei sferturi un borcan cu acele de pin zdrobite peste care se toarn` miere. Pentru tuse. 100 ml o]et [i 100 ml ulei. se iau câte 4 linguri zilnic. Tratamentul se face pân` la vindecare. Se \nchide borcanul [i se las` la macerat 3 s`pt`mâni. Cu acest concentrat se face sp`l`tura vaginal` cu ajutorul irigatorului. Siropul se filtreaz`. se strecoar` [i se amestec` cele dou` extracte. astm. 140 .Impoten]` [i sterilitate masculin`. R`ni pe colul uterin O lingur` de m`rul-lupului (pulbere) + o lingur` r`d`cin` de t`t`neas` (pulbere) + o lingur` mu[e]el se las` la \nmuiat \n 1/2 litru de ap` rece de seara pân` diminea]a. are efectele cele mai bune. Tratamentul dureaz` 14 zile. hipofunc]ie a glandelor cortico-suprarenale Timp de 2 luni se consum` 7 linguri de sirop de pin pe zi pe stomacul gol. La 2-3 zile se fac [i b`i de [ezut cu acela[i ceai. pneumonii. când se filtreaz`. Dup` r`cire. Siropul de pin se prepar` numai din ace care se culeg proaspete [i se zdobesc pe o plan[et` de lemn cu un toc`tor de lemn. dar cel din ace culese \n luna ianuarie este cel mai bogat \n uleiuri volatile [i ca atare. Se poate face [i din muguri. bron[it`. Anexit` Se face un aluat din 200 gr f`in`.

Se pun \ntr-un litru de ap` rece doi pumni de flori de p`p`die. obezitate.1 s`pt`mân` cura zilnic`/ 1 s`pt`mân` pauz` . apoi se cre[te progresiv pân` \n ziua a 12-a. Cura dureaz` 16 s`pt`mâni astfel: . stomacToate bolile de ficat Se face un amestec \n p`r]i egale: pelin. impoten]`. reumatism. cur`]area sângelui Se prepar` siropul de p`p`die. psoriazis.5 boabe. \ncepem s` sc`dem câte o boab` zilnic.APARATUL DIGESTIV . Pentru un tratament complet sunt necesare 213 boabe de ienup`r. anghinare. transpira]ia picioarelor. |ncepând cu ziua a 13-a.Ficat. scleroz` multipl`. pân` la sfâr[itul curei. A doua 141 . care se pun apoi pe foc mic. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Boli ale ficatului. gut` Se face cura cu boabe de ienup`r. Cura cu boabe de ienup`r mai este indicat` [i \n tratamentul altor afec]iuni ca: hemofilie. afec]iuni gastro-intestinale. acoperit. neuroastenie. hipertensiune arterial`. Se strecoar`. probleme respiratorii. afec]iuni cardiace. Aceast` cur` dureaz` 23 de zile. Se face o infuzie dintr-o linguri]` de amestec la 250 ml ap` clocotit`. se ia vasul de pe foc [i se las` s` stea o noapte. afec]iuni renale. ascit`. þintaur`. stomatit`. |n prima zi se iau 4 boabe. anexit` [i metroanexit`. paralizie. Dup` ce d` 2-3 clocote.4 s`pt`mâni cura zilnic`/ 4 s`pt`mâni pauz` Afec]iuni hepato-biliare. urzic`. boabele de ienup`r se vor mesteca foarte bine. vezica biliar`. \n a 2-a zi .2 s`pt`mâni cura zilnic`/ 2 s`pt`mâni pauz` . intestine. când se va ajunge din nou la 4 boabe. cefalee. |nainte de a fi \nghi]ite. mastoz` chistic`. sciatic`. se bea c`ldu] diminea]a pe stomacul gol [i se st` pe partea dreapt` 30 de minute. când se vor lua 15 boabe.3 s`pt`mâni cura zilnic`/ 3 s`pt`mâni pauz` . timp de 10 minute.

2 pahare suc de varz`/zi. Se pune vasul pe foc foarte mic. la prânz [i seara. se strescoar`. de 3 ori/zi \naintea meselor principale cu 1/2 or`. se consum` varz` \n`bu[it` . f`r` coaj`. la prânz [i seara. apoi se râ[ne[te pentru a se ob]ine pulberea de pelin. fiecare lingur` diluat` \ntr-o can` cu ceai. Hepatit` epidermic` |ntr-un litru de ap` op`rit` se pun 5 grame de rostopasc` uscat` [i se las` la infuzat 12 ore. iar a treia s`pt`mân` câte trei linguri]e diminea]a. 142 . dup` care se bea câte o can` de ceai \ndulcit cu miere. Se las` compozi]ia s` se r`ceasc`. iar pentru un adult 10 zile. t`iat` felii. Cura pentru un copil dureaz` 5 zile. Totul se pune \n sticl` [i se p`streaz` la frigider. Tratamentul se poate repeta dup` o pauz` de trei s`pt`mâni. Din acest praf se ia câte o linguri]` cu o or` \nainte de mas`. se iau dou` linguri]e de pelin. Se ia pelin uscat. se strecoar` [i se se amestec` cu 200 grame miere. tot diminea]a. tot \nainte de mas`. f`r` capac. presându-se bine florile \n mâini pentru a ie[i tot sucul. Se ia câte o lingur` din or` \n or` de 12 ori/zi. Dup` aceea. diminea]a. |n lichidul ob]inut se pune 1 kg de zah`r [i o jum`tate de l`mâie. |n urma acestui tratament se elimin` pe nesim]ite tot lichidul acumulat. Ciroz` . la prânz [i seara . dup` care se \nghite cu ap`.Se râ[nesc \n cantit`]i egale: rostopasc`. A doua s`pt`mân`. armurariu [i pedicu]`.\n prima s`pt`mân`. Trebuie s` se formeze un sirop de consisten]a mierii lichide. se mai pune o dat` pe foc.zi. Lichidul se \ngroa[` f`r` a firbe. Dac` este prea sub]ire. Ciroz` umed` Aceast` re]et` ajut` la eliminarea lichidului \n ciroza umed`. Se iau 3 linguri/zi. Se ia o jum`tate de linguri]` din acest amestec (pulbere) [i se ]ine sub limb` 15 minute. se freac` \n palme pentru a se arunca be]ele.

|n fiecare an. apoi se st` culcat pe partea dreapt` 30 de minute.Se bea 3 zile la rând câte 1 litru de lapte dulce \n care a fiert r`d`cin` de [tevie. Din acest amestec se iau diminea]a pe stomacul gol 30-40 ml. dup` care se serve[te masa de diminea]`. Hepatite . Se va urina foarte des. o ridiche neagr`.20 gr g`lbenele. |n cel mai scurt timp ficatul \ncepe s` se regenereze.250 litri. infuzie 10 minute din: 2 linguri]e de fructe zdrobite \n 300 ml ap` clocotit`. 1 r`d`cin` de p`trunjel. Se pune \ntr-un borcan [i se toarn` peste ea 5 litri ]iuc` curat`. iar la \nceputul tratamentului urina va avea culoare ro[iatic`.30 gr rostopasc` se pun la macerat 3 ore \n 1/2 litru de vin alb curat.Ceai de anghinare: infuzie 10 minute din 2 linguri]e de plant` \n 750 ml ap` clocotit`.Un pumn se a[chii de r`d`cin` de dud alb (agud). ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Dezintoxicarea ficatului Se bea un amestec de sucuri timp de 7 zile. A doua zi se fierb pân` scade lichidul la 1.1 kg ceap` ro[ie se cur`]` [i se toac` m`runt.Ciroz` lichid` . Se 143 .Ceai din fructe de armurariu (protejeaz` celula hepatic`). Se las` la macerat 10 zile. Se beau câte 50 gr de 3 ori/zi \naintea meselor principale. |nl`tur` rapid icterul. . . Se strecoar` [i se beau 150 ml \nainte de mese. Se face o pauz` de 3 s`pt`mâni [i apoi se mai repet` \nc` 14 zile. Se bea cantitatea \ntreag` \n cursul unei zile \n mai multe reprize. . Se strecoar` [i se bea timp de o zi. aceast` re]et` se poate repeta timp de 3 s`pt`mâni. Icter . de ]ar`. . Ceaiul se bea pân` când scade burta. se pun seara \n doi litri ap`. 20 gr [ofran se fierb 5 minute \ntr-un litru de vin alb. seara cu o jum`tate de or` \nainte de culcare din: 2 morcovi. 3 mere.

o leg`tur` leu[tean.Ceai de rostopasc` ( decongestioneaz` ficatul).Ceai de pedicu]`: infuzie 10 minute din o linguri]` de plant` la 250 ml ap` clocotit`. Se bea câte o linguri]` din preparat cu pu]in` ap` de 3 ori/zi cu 1520 minute \naintea meselor. ateroscleroz`. o leg`tur` m`rar. . Când lichidul este gata acrit. La suprafa]` se formeaz`. \n special hepatita C Se prepar` bor[ul de sfecl` : 1 kg sfecl` roºie t`iat` buc`]i. Dup` ce cidrul este gata. Hepatite. c`ci este foarte eficient` \n tratamentul r`nilor greu vindecabile sau al arsurilor severe. Acest usturoi. . infuzie 10 minute din: 1 linguri]` la 200 ml ap` clocotit`. \nainte de culcare se \nghite o lingur` de ulei de semin]e de dovleac presat la rece [i se st` pe partea dreapt` 1/2 or` (Este foarte eficient [i \n adenomul de prostat`).Din 2 c`]ei de usturoi pisa]i amesteca]i cu sare se fac dou` „bile“ care se ]in sub buza superioar`. atâta timp cât suport` bolnavul. . se strecoar` [i se reumple borcanul cu 144 . dup` care se reia o dat` la dou` zile. Se bea diminea]a pe stomacul gol cu 1/2 or` \naintea micului dejun. . Dup` 10 zile.|n fiecare sear`. de obicei. . o leg`tur` de p`trunjel. se strecoar` [i se beau câte 50 ml/zi \nainte de masa principal`. Se repet` tratamentul 3 zile consecutiv. o c`p`]ân` de usturoi. 75 ml dup` masa de prânz [i 75 ml seara. se pare c` distruge tocmai virusul. Deasupra lor se toarn` ap` [i se las` la macerat la temperatura camerei. o pelicul` uleioas` pe care e bine s-o aduna]i [i s-o depozita]i separat. o linguri]` de drojdie sau o mân` de m`lai. vindecarea este garantat`. Se las` la fermentat 10-15 zile.bea o cea[c` diminea]a pe stomacul gol (150 ml). anemie Se prepar` cidrul din fructe de c`tin` astfel: se iau 400 gr fructe uscate sau 1 [i 1/2 kg fructe proaspete [i se pun \n 10 litri ap` \mpreun` cu 3 kg zah`r. Boli de ficat.50 gr muguri de mesteac`n se pun \n 500 ml vodc` timp de 10 zile. Se \mparte cantitatea \n 3 [i se bea pe parcursul zilei timp de 10 zile.

cina nu. pe stomacul gol un bob de t`mâie alb` (cât un bob de maz`re) \nvelit \n miez de pâine (ca s` nu ating` din]ii fiindc` formeaz` carii). Eliminarea pietrelor de la bil` 1 kg de r`d`cin` de p`trunjel se fierbe \n 2 litri de ap` pân` scade la 1 litru.Prima zi : se ia masa de prânz. Bor[ul care rezult` a doua oar` este mai slab. |n urm`toarele 3 s`pt`mâni se procedeaz` la fel. Seara se face din nou clism`. Dac` dup` ultima clism` nu vor ap`rea pietre. Procedura se mai repet` o dat` peste dou` s`pt`mâni. |n timpul zilei se bea numai ap` fiart` pu]in \ndulcit` cu miere [i cu un adaus de suc de l`mâie. dar numai din dou` \n dou` zile. \n loc de ap`. Dup` una din clisme vor ap`rea pietrele. Din prima strecurare se beau câte dou` pahare/zi.Tratamentul poate dura 3-4 luni. 145 . . pl`mâni. Chisturi pe ficat. . Ziua se consum` legume fierte [i fructe. Tratamentul dureaz` 2-3 s`pt`mâni. Aceast` cantitate se bea \n cursul zilei de trei ori/zi .ap`. Eliminarea pietrelor de la bil` [i ficat ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . |n paralel se beau 3-4 pahare cu ceai de traista ciobanului \naintea meselor principale [i chiar \ntre mese.A treia zi: diminea]a se face clism`. |nainte de culcare se ia un amestec de 100 gr ulei m`sline cu 100 gr suc proasp`t de l`mâie [i se st` pe partea dreapt` 20-30 minute. Bor[ul se poate bea \n tot cursul anului. iar din a doua . Este bun [i \n bolile de pl`mâni [i ca depurativ general al organismului. Se beau 150 ml diminea]a [i seara pe nemâncate [i se st` apoi pe partea dreapt` 20 minute. cu 20 minute \nainte de mas`. câte 4 pahare/zi. atunci procedura se repet` peste cinci zile. Cur`]area ficatului Se fierb 40 gr g`lbenele timp de 10 minute \ntr-un litru de ap`.A doua zi: diminea]a se face clism`. rinichi |n prima s`pt`mân` se \nghite \n fiecare diminea]`.

Se bea \ntreaga cantitate par]ionat` pe o zi. Se strecoar`. Se ia câte o lingur` de 5-7 ori/zi. 146 . cimbri[or 20 gr [i muguri de ienup`r 20 gr. coada calului 10 gr. gastrit` Se pun \ntr-un vas emailat 30 gr de semin]` de p`trunjel. etc.).Eliminarea pietrelor de la bil` [i rinichi Se prepar` dou` ceaiuri separat : . . Re]eta se mai repet` \nc` 3 zile. Timp de 10 zile.|n aceste zile nu se m`nânc` alimente care con]in calciu (lactate.ceai de brusture : decoct din 2 linguri r`d`cin` m`run]it` se pun \n 500 ml ap` clocotit` [i se mai las` s` fiarb` 2 minute. Se fierb 3 linguri]e de amestec 10 minute \n 750 ml ap`.Se amestec` urm`toarele plante \n cantit`]ile indicate: r`d`cin` de obligean` 10 gr. diminea]a pe nemâncate se ia o linguri]` din pulberea ob]inut` \mpreun` cu o lingur` de ulei de m`sline presat la rece [i se st` culcat pe partea dreapt` 20 minute. teci de fasole 30 gr. semin]e de chimen 15 gr. câte 10 zile pe lun`. Disfunc]ii ale vezicii biliare [i ale ficatului . .Se amestec` urm`toarele plante \n cantit`]ile indicate: tinctur` 10 gr. semin]e de in 10 gr. Se strecoar`. Peste o linguri]` de amestec se toarn` o can` de ap` clocotit` [i se las` s` stea 5 minute. atunci când luna este \n descre[tere. frunze de roini]` 15 gr. hepatite. cele dou` ceaiuri se strecoar` [i se amestec`. Se toarn` peste ele un pahar cu ap` [i se pune amestecul s` fiarb` \n „bain-marie“ 1/2 or`. Se beau zilnic 2 c`ni de ceai cald. Se strecoar`. frunze de ment` 20 gr. Eliminarea pietrelor de la bil` Se râ[nesc semin]e uscate de pepene ro[u. fasole.ceai de turi]` mare : infuzie din o lingur` de plant` se op`re[te cu 500 ml ap` clocotit`. frunze de mesteac`n 20 gr.Dup` r`cire. Dischinezie biliar`. frunze de trifoi[te de balt` 10 gr. Se beau zilnic 3 c`ni de ceai cald. frunze de strugurii ursului 10 gr. Tratamentul dureaz` 3 luni.

apoi se toarn` apa \n care a fiert. \naintea meselor principale. Se pune o linguri]` de aloe uscat` \n 250 ml ap` [i se adaug` 2 linguri de miere. iar din b`utura rezultat` se iau 2 pahare/zi. Se fierbe 3 minute [i se strecoar`.Se folose[te un decoct de aloe.Litiaz` biliar` Se face un amestec de plante \n p`r]i egale: p`trunjel de câmp. se consum` 1 ºi 1/2 litru pe zi. pân` la dispari]ia constipa]iei. unul diminea]a [i altul seara. Durerile. de 9 ori/zi.diminea]a se bea un ceai de pelin (infuzie 1/2 linguri]` la can` 10 minute). Constipa]ie . Hemoroizi Se unge anusul [i hemoroizii cu unguent de propolis 20% de2 ori/zi.\n cursul zilei se bea un ceai dintr-un amestec \n p`r]i egale din : g`lbenele. se infuzeaz` 3 minute [i se strecoar`. Se fierbe pân` se \nmoaie dovleacul. |n fiecare diminea]` se consum` acest amestec pe stomacul gol timp de 10 zile. Intern: . . pelin. Se iau câte 3 linguri/zi. mânc`rimile [i sânger`rile dispar dup` 2 s`pt`mâni. turi]`-mare. ment`.Se ia câte o lingur` din or` \n or`. mu[e]el. Se pun 3 linguri de plante \ntr-un litru de vin de mere sau cidru. afin. Se scoate dovleacul [i se freac` cu o lingur` de lemn pân` se omogenizeaz`. ]intaur` (infuzie o linguri]` de amestec la o can`).T`ia]i \n buc`]i mici 1/2 kg de dovleac [i pune]i-le la fiert \ntr-un vas emailat cu mult` ap`. ieder`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ulcer duodenal cu ni[` Se bate un albu[ de ou prosp`t cu o linguri]` de zah`r pudr` [i o lingur` de ulei de m`sline pân` se face crem`. Se amestec` bine. 147 . . hamei. coada-[oricelului. se \nc`lze[te pân` apoape de punctul de fierbere.

1 linguri]` la 250 ml ap` clocotit`. se pune m`laiul [i se freac` la foc mic circa un minut. diminea]a pe stomacul gol. Ulcer La un litru cu ap` se pune o lingur` de r`d`cin` de ghimbir m`cinat`. se cur`]` coaja verde de deasupra nucilor. Se iau din acest preparat 2-3 linguri]e cu 15-20 minute \naintea meselor principale. Se fierbe 30 minute.Be]i 1/4litru suc de morcov prosp`t imediat dup` apari]ia simptomelor. Când preparatul s-a omogenizat. o linguri]` la can`. . Borcanele se \nchid ermetic [i se las` la c`ldur` 10-14 zile.2 c`ni pe zi din infuzie 15 minute de flori uscate de salcâm.|n lunile mai.d. Se ]ine \ntr-un borcan cu capac 2 s`pt`mâni.m. [. .Ulcer gastric [i duodenal . Se poate ad`uga pu]in` miere. Se ia de pe foc. iunie.100 gr de cear` de albine. 148 .Mesteca]i \ncet felii de cartof crud. Apoi. 2 linguri]e la 200 ml ap` clocotit`. Tratamentul dureaz` 21 de zile. se prepar` pastile de m`rimea boabelor de maz`re [i se iau câte 4-6 pastilu]e pe stomacul gol. . Acest amestec se ]ine \n baia de abur dou` ore. \n timpul mesei sau dup` mas`. Se strecoar` [i se ia câte o linguri]` \nainte de mas` de 3 ori/zi. . se ia de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. . se r`ce[te. o lingur` de miere de albine curat`. se adaug` mierea de albine [i se amestec` pân` ce se ob]ine o past` perfect omogen`. cu 15-20 minute \naintea meselor principale.2-3 c`ni pe zi din infuzie 10 minute de troscot. dup` care se adaug` 200 ml ulei de porumb sau floarea soarelui. un rând de zah`r.Ron]`i]i zilnic 15 boabe de mu[tar [i o linguri]` de semin]e de anason.a. .2 c`ni pe zi din infuzie 10 minute de mu[e]el.20 gr sun`toare se pun la macerat \n 20 ml alcool de 90°. Se consum` c`ldu]`. . . iar restul se rade [i se pune \n borc`nele astfel: un rând de nuci. 100 gr r`[in` de brad [i 100 gr de unt proasp`t se amestec` [i se \nc`lzesc \ntr-un vas acoperit.60 ml ap` (dou` linguri de sup`). se strecoar`. Se beau 3-4 pahare/zi. Arsuri la stomac . Se pune apa la fiert \ntr-un ibric. o lingur` de m`lai cernut foarte fin.

Se strecoar` [i se amestec` cu 250 gr miere de albine [i 250 ml vin natural. 10 gr salvie. Se iau câte 100 ml \nainte de mese de 3 ori/zi. Gaze \n stomac . . \nainte de mas`. timp de 10 minute. Se infuzeaz` 3 fire de leu[tean proasp`t sau uscat \n 3 c`ni de ap` clocotit` 5-6 minute. timp de 10 minute. 30 gr coada [oricelului. timp de 14 zile. Se infuzeaz` o lingur` de amestec \n 250 ml ap` clocotit`. Colita de fermenta]ie Se fierb 2 linguri cu vârf de semin]e de in \n 250 ml ap` timp 1012 minute (se adaug` mereu ap` ca s` r`mân` aceea[i cantitate ca la \nceput). 10 gr fructe de coriandru. .Se face un amestec din : 20 gr mu[e]el.Colit` . Mucilagiul ob]inut se bea diminea]a pe stomacul gol. 20 gr frunze de ment`. Se beau 2 c`ni/zi.O linguri]` de pelin [i o linguri]` de miere se fierb \n 200 ml ap` timp de 10 minute. . Micul dejun se serve[te dup` o or`. Se r`cesc [i se strecoar`. iar dup` mas` o can` de infuzie de sun`toare (1 linguri]` de plant` la 250 ml ap` clocotit`. Se r`cesc [i se strecoar`. . Se ia diminea]a o lingur` \nainte de micul dejun. apoi se strecoar` [i se bea neândulcit. Peste noapte se formeaz` o mas` gelatinoas`. Tratamentul se face de 2 ori/zi.Se pun seara \n ap` semin]e de p`tlagin`.|nfuzie din 2 linguri]e mu[e]el \n 250 ml ap` clocotit`. dup` mese. e iau 2 linguri/zi. Dischinezie biliar` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 1 kg de pelin se fierbe \n 2 litri de ap` pân` r`mân 750 ml.O linguri]` de semin]e de anason [i o linguri]` de miere se fierb \n 200 ml ap`. infuzat 10 minute). 149 . Se beau 2 c`ni/zi.Se râ[ne[te o lingur` de semin]e de in [i se \nghite imediat pulberea fin`. timp de 10 minute. Se iau 2 linguri/zi. dup` ce \n prealabil a fost amestecat` cu ap` clocotit`. .Se beau 3 c`ni de infuzie de leu[tean/zi cu 1/2 or` \nainte de mas`.

O mân` de t`râ]e de grâu la 1 litru de ap` rece se amestec` [i se las` 8-10 ore. Se strecoar` [i se bea lichidul fierbinte. Se ia de 3 ori/zi. Enterocolite cronice Se preapar` apa de t`râ]e de grâu. aciditate 2 linguri de caimac de lapte se bat bine cu 2 g`lbenu[uri [i cu 2 linguri de miere de albine pân` se ob]ine o crem`.. Gastrit`. cu o jum`tate de or` \naintea de mesele prinncipale.O linguri]` de semin]e de m`rar fierte 15 minute cu o can` de ap`. apoi se strecoar` apa prin tifon. Se bea pe parcursul zilei cu \ngi]ituri mici. 150 .

o linguri]` la can` fiert 10 minute. Nu se m`nânc` nimic.CUR~}AREA LIMFEI Cur`]area limfei Procedura dureaz` 3 zile. \n fiecare zi se bea un amestec din : 2 litri ap` + 1 litru suc grapefruit + 1/4 suc l`mâie + 3/4 suc portocal` (\n total 4 litri lichid). ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 151 . câte 2 litri/zi timp de 3-4 s`pt`mâni. Cur`]area profilactic` pentru sistemul limfatic Se bea ceai concentrat din dr`gaic` (sânziene). Pe parcursul celor 3 zile se elimin` din organism 12 litri de limf` acid` bolnav`. Se fac clisme diminea]a [i seara cu ceai de coada-calului (2 litri).

o zi cealalt`. pisate. pisate. când luna este \n descre[tere. Se beau 100 ml \n fiecare diminea]` timp de o s`pt`mân`. Se consum` diminea]a pe stomacul gol. Limbrici. crude.Diminea]a pe stomacul gol se \nghit 50 de semin]e de dovleac. crude.copii \ntre 6-9 ani : 2 linguri]e de preparat seara . panglica .Se face o past` din 15-30 gr semin]e de dovleac cur`]ate de coaj`. Solu]ia se poate ]ine \n frigider timp de o s`pt`mân`. Teniaza Se fierb 2 cepe mari t`iate m`runt \n 300 ml lapte pân` scade la jum`tate. Se strecoar`. .copii pân` la 12 ani : 3 linguri]e . Se administreaz`: .PARAZI}I INTESTINALI Parazi]i intestinali Se macereaz` timp de 6 zile o ceap` mare t`iat` felii \ntr-un litru de vin alb. Re]etele se pot face alternativ o zi una. amestecate cu tot atâta zah`r [i pu]in suc de l`mâie (o linguri]`). 152 . Se reia timp de 2 sau 3 luni.adul]i: 3-4 pahare de ceap` cu lapte/s`pt`mân`. Tratamentul dureaz` 2 s`pt`mâni. amestecate \ntr-un pahar de lapte. se r`ce[te [i se adaug` o linguri]` de miere.

10 minute. . Se iau 7 linguri/zi. .Diet` cu multe cereale. 153 . Meningit` . Se beau 3 c`ni/zi cu 30 de minute \naintea meselor. hepatoprotectoare . apoi doza de \ntre]inere 2 linguri/zi. soc. cu 30 de minute \naintea meselor. Se strecoar`. polen. busuioc.B`i aromatice . se pare viral`. se infuzeaz` 30 de minute. la 37°C. lev`n]ic`. amestecate \n p`r]i egale.Se face un decoct. Dup` fierbere.Masajul p`r]ilor afectate cu tinctur` de t`t`neas` [i ulei de sun`toare. . Tratamentul dureaz` o lun`. timp de 3 s`pt`mâni. mere dulci. timp de 20 de minute cu: coada calului. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Epilepsie Câte 19 semin]e de mu[tar de 3 ori/zi. Afec]iuni ale sistemului nervos Se iau zilnic 15-35 gr (\n func]ie de vârst`: copil sau adult). tei. .SISTEMUL NERVOS Scleroza \n pl`ci Este o boal` neurologic` de etiologie necunoscut`.Se pun comprese pe zona occipital` cu bitter suedez. c`tin`. .se iau câte 25-35 pic`turi de 3-4 ori/zi. Scleroz` multipl` Cura cu ulei de semin]e de in. dintr-o lingur` la can` din urm`torul amestec \n p`r]i egale: salcie. timp de 3 s`pt`mâni. p`ducel. Coloana vertebral` va fi masat` cu ulei de mu[e]el. grâu \ncol]it.Tinctur` de propolis . Ceaiul nu se \ndulce[te. muguri de pin. troscot. ]intaur`. timp de 21 de zile. afin sau meri[or. c`tin` sau m`ce[e. ginseng. polen sau 5-15 pastile de p`stur`.Ceaiuri amare.

Scleroza \n pl`ci. afec]iuni ale m`duvei spin`rii Coada-[oricelului ac]ioneaz` asupra m`duvei spin`rii determinând formarea de noi celule \n sânge. iar seara se face masarea ei cu alifie de coada [oricelului. se \nc`lze[te pân` la punctul de fierbere.Ceaiuri recomandate: salvie.Se consum` usturoi zilnic. * Alifie de coada-[oricelului: 90 gr unt nes`rat sau osânz` curat` de porc se pun pe foc \ntr-o crati]`.Se ia câte o linguri]` de polen de 3 ori/zi dup` mas`. Se fac b`i de [ezut (una pe zi . Se strecoar` printr-un tifon [i se pune \n borcane. |n ziua urm`toare se reânc`lze[te u[or [i se ia de pe foc. timp de o lun`.Se consum` câte o linguri]` de drojdie de bere uscat` de 3 ori/zi. Are efecte bune [i \n paralizii [i \n leucemii. |n ceai se pun 2 linguri]e de bitter suedez. de ulei de coriandru. amestecând continuu cu o lingur` de lemn. Pic`turile se pun \n 100 ml ceai sau ap`.Se iau câte 3-5 pic`turi de 3 ori/zi dup` mese. Se beau dou` c`ni de ceai pe zi. urzic`. dup` mas`. Se trage vasul deoparte [i se las` pân` a doua zi. Se p`streaz` \n sticle de culoare \nchis`. rozmarin.Se consum` 4-5 linguri/zi de grâu \ncol]it. . dizolvat` \n lapte sau \n ceaiul \ndulcit. Se adaug` 15 inflorescen]e de coada[oricelului bine m`run]ite [i se las` s` se c`leasc` pu]in.seara \nainte de culcare) [i se unge coloana vertebral` diminea]a cu tinctur` de coada-[oricelului. 154 . * Tinctura de coada-[oricelului: se umple o sticl` pân` la gât cu flori de coada-[oricelului.. se strecoar` [i se adaug` peste apa din lighean. \nainte de baie. \nghi]itur` cu \nghi]itur` (infuzie dintr-o linguri]` de plant` la can` 10 minute). . pelin. . dup` care se strecoar`.Se ia polen: 30 gr/zi.Se consum` morcov [i ananas. Se las` 14 zile la soare . zilnic. * Baia de [ezut: 100 gr de coada-[oricelului se pune de diminea]a pân` seara \n ap` rece. Tratamentul dureaz` 2 s`pt`mâni. |nt`rirea memoriei . . . care se p`streaz` \n frigider. . Se toarn` deasupra rachiu de fructe sau vodc` de 38-40°.

Toate volumele scrise de S. Din tainele vie]ii [i ale universului . Hrana vie . Dumnezeu este Unitate .din discursurile lui Sai Baba 8. O m`rturie a reâncarn`rii . Toate volumele scrise de Dr.Paul Brunton 155 .Barbara Ann Brennan 4. Vindecare spiritual` [i nemurire .D.Betty J.Patrik dronot 9. Weeiss 14.Câteva c`r]i recomandate 1. de Bizemont 10. |mbr`]i[at` de lumin` . Toate volumele ce cuprind \nv`]`mântul lui Omraam Mikhael Aivanhov 6. Scarlat Demetrescu 2. Jeanine Fontaine 12. Al meu Baba [i eu . Universul lui Edgar Cayce . Mâini vindec`toare . John Hishop 7. K.Barbara Ann Brennan 3. N.prof.Ernst Günter 11. Lazarez 5.Dr. Cunoa[te-te pe tine \nsu]i . Eadie 13. Putreri t`m`duitoare .Brian L.

156 .

...................................................................................................89 Câteva c`r]i recomandate.......................7 Cuvânt despre finan]are...................................155 157 ......................................21 Pledoarie pentru gândirea pozitiv`.............53 Regimuri concepute de Valeriu Popa.................................................33 Terapii adiacente tratamentului naturist..............CUPRINS Cuvânt omagial .....11 Cuvinte ale lui Valeriu Popa (din \nregistr`ri video)..........71 Re]ete de „IERI“ pentru tratamentul de „AZI“ [i „MÂINE“ .................................................................17 Cuvinte de lumin`...............................14 Cuvât de mul]umire................................................................9 Cuvânt despre Valeriu Popa.....................................................16 Cuvânt \nainte (relansarea unui concept)..

158 .

v` rug`m s` ne suna]i la telefon:0745 153 875 (D-na Sanda {tefan) sau telefon: 653 51 58 (D-nul Cezar Dumitrache). care se ofer` gratuit. so]ia mea Raluca Dumitrache. Aceast` carte este un dar de Lumin` [i Iubire din partea celei ce a fost \n aceast` via]` lumina sufletului meu.Pentru a primi un exemplar din acest volum omagial. 159 .

160 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful