D~RUIM LUMIN~ {I IUBIRE

PENTRU VINDECAREA SUFLETULUI {I A TRUPULUI

BUCURE{TI - 2002
1

Foto coperta: Valeriu Popa [i Raluca Dumitrache Design coperta: Tipar: Tipografia Everest 2001 Culegere text: Spectrum Media & Advertising

Edi]ie Princeps Tiraj: 1200 exemplare

Toate drepturile rezervate Aceast` carte nu poate fi reprodus` sub nici o form`, par]ial sau total f`r` acceptul scris prealabil al d-lui Cezar Dumitrache - produc`tor exclusiv ISBN: 973-0-02851-6
2

MOTTO
„}ine]i minte! Tot ceea ce facem, de la gând, privire, gest, vorb`, fapt`, se \nregistreaz` undeva, \n finitul care ne \nconjoar`, [i când plec`m din via]` ne \ntâlnim cu noi, fiind direct r`spunz`tori pentru tot ce am f`cut.“ VALERIU POPA

3

4 .

MAI |NTÂI A FOST CUVÂNTUL 5 .

6 .

se \mpline[te un an de când Veve a devenit o „veveri]` de lumin`“ printre cei iubi]i de Dumnezeu. Vreau s` fi fericit` acolo sus. Raluca Dumitrache (Veveri]a . Prin Voin]a Divin` \n ianuarie 2003. o distinc]ie. A[a un dor cuvintele nu-l pot cuprinde . so]ia mea. Vreau s` fi \nconjurat` de muzica celest` care-]i place.. o delicate]e [i o fine]e de excep]ie. Vreau s` fi iubit` [i ocrotit`. [i nici nu doresc s` te uit vreodat`.Cuvânt omagial Acest volum omagial este \nchinat celei ce a fost \n aceast` via]` lumina sufletului meu. Fie cu voia Domnului ca dorul arz`tor din sufletul meu s` ia forma bucuriei [i armoniei .. Sper din tot sufletul [i din toat` inima ca bunul Dumnezeu s` ne d`ruiasc` bucuria reântâlnirii. mi-e tare dor de tine. cum numai un spirit de \nalt` evolu]ie poate fi. Nu te voi putea uita niciodat`.. fiin]` de o puritate moral`. a bucuriei de a te [tii eliberat`. CEZAR DUMITRACHE 7 . {i mântuit` de suferin]` s` te \nal]i cât mai sus \n |mp`r`]ia Cerului.. Mi-e dor de tine Veve. Vreau s` fi pre]uit` pentru ceea ce e[ti.Veve). iar amintirea ta plin` de dragoste o voi purta cu mine \n ve[nicie.

[i care reiei totul ce ai creat. |n numele Sfintei Treimi. Tu. Amin. Puterea Iubirii. C`ci numai Tu e[ti Unicul Creator [i Unicul Salvator. Spiritul |n]elepciunii. Coboar` mila Ta asupra lui Veveri]a-Veve.S` ne rug`m: Iubirea [i Lumina Divin` S` te \nconjoare ve[nic Veveri]` de Lumin`. Amin. Al c`rui suflu dai. |n planul corespunz`tor evolu]iei sale spirituale. {i ajut-o prin subalternii T`i. S` evolueze \nv`luit` de Lumina Ta Divin`. Puternic` |n]elepciune. 8 .

Iubirea [i Lumina Divin` S`-i \nconjoare ve[nic.Cuvânt despre finan]are Aceast` carte omagial` scris` [i conceput` \n ideea de \ntrajutorare a semenilor.Valeriu Popa -. al`turi [i sub \ndrumarea marelui Spirit de Lumin` . 9 . a fost finan]at` integral din contul personal al celei ce a fost Raluca Dumitrache (Veveri]a-Veve). Amin. [i este un dar de lumin` [i iubire pe care ea ni-l face de acolo din \naltul Cerului.

10 .

Apoi pe la 23 de ani. Numai \n momentul \n care discipolul respectiv reu[ea s` comande sim]urile [i dorin]ele sale. cine suntem? [i \ncotro ne ducem“ n-au \ncetat s` str`bat` genera]iile una dup` alta. de ce e armata. ace[tia mâncându-l cu nesa] chiar cu coaj` cu tot. Zeci de ani. a aflat de lucrarea „ Din tainele vie]ii [i ale 11 . |nc` din timpuri antice omul s-a aplecat plin de interes asupra tainelor lumii. discipolul devenea el \nsu[i o „Lumin`“. prietenilor lui de joac` s` manânce dovleac spunându-le c` este pepene.CUVÂNT DESPRE VALERIU POPA |ntreb`rile nelini[titoare „de unde venim?.medium. |n antichitate. Mai târziu. la sensul vie]ii. n`scut pe 4 iunie 1924. C`ut`rile pentru a doua parte a corpului uman . s` resping` influen]ele nefaste ale unor contacte sociale. de unde vine. \n aceast` faz`. [i unde merge?“. cine este omul. |nc` un „de ce“. A fost un copil care adesea \i \ncurca pe cei mari cu \ntreb`ri mai deosebite \nc` de la vârsta de 3-4 ani: „de ce e paznic la vie?. se orânduiau sub conducerea unui mare preot cunosc`tor. la liceu când diver[i colegi se \mboln`veau l` f`cea frec]ii (masaje) dup` care ei spuneau c` se simt foarte bine. |ntreb`rile privitoare la OM. când zici cuvântul OM. |n mijlocul materiei pip`ibile concrete \[i dezvoltau capacit`]ile prin care deslu[eau codurile [i semnalele trimise de lumea invizibil`. dotat cu cuno[tin]ele [tiin]ifice apar]inând tuturor domeniilor cercetate atunci [i posedând virtutea de a fi lucid. jude]ul Dolj. ace[tia se instruiau \n locuri retrase \n mijlocul naturii practicând cu ri-gurozitate ritualuri de cur`]ire trupeasc` [i sufleteasc`. La vârsta de 7 ani le d`dea copiilor. care \n stare de trans` i-a spus: „A ! Cine a venit \n casa noastr`! Tu [tii sau vei [ti ce se \ntâmpl` cu mine \n anii care urmeaz`“. {i-a fixat \n minte tot felul de „de ce“ . |n anul II de facultate a luat cuno[tin]` cu o femeie .uri \n c`ut`rile sale de mai târziu.partea energetic` au \nceput s`-i preocupe tot din fraged` copil`rie. exersat al tainelor naturii [i cu \ndemânare \n cuno[tin]e oculte. la na[terea Universului au c`p`tat noi r`spunsuri prin intermediul celui care a fost OMUL Valeriu Popa. cei dota]i cu o inteligen]` ascu]it` [i capacit`]i native. A fost un semen [i contemporan al nostru.

Era un fel de senzor viu ce decodifica informa]iile din corpul pacientului. [tiin]e esoterice din Tibet. c` totul este programat de cineva sau ceva pe care-l vom explica prin cunoa[tere \n anii ce vor urma.autor Scarlat Demetrescu. |n afar` de s`n`tate am mai \nv`]at de la dânsul s` pre]uim [i lucrurile misterioase pentru c` avea o curiozitate accentuat` pentru cercetarea [tiin]elor oculte. A[a c` : mingea e la tine. Explica]iile date [tiin]ific unor fenomene necunoscute \nc`. A ajuns s` intre \n corpul uman printr-o gândire inginereasc` plecând de la faptul c` la baza fiec`rui efect exist` [i o cauz`. dac` faci mai mult decât \]i spun eu o s` câ[tigi. \n care erau relatate foarte multe r`spunsuri pe care oamenii de [tiin]` le-au c`utat din totdeauna. Valeriu Popa a fost [i este \n noi [i pentru noi pentru a ne ghida. autenticitatea [i sinceritatea. stabilirea diagnosticului pe baza modific`rilor din aura uman`. A crezut \ntotdeauna c` menirea lui \n via]` era de a ajuta oamenii \n suferin]` [i o f`cea gratuit cu demnitate [i modestie. |n ultima parte a vie]ii s-a ocupat de foarte multe [tiin]e adiacente vindec`rii naturiste [i spirituale. telepatia. tu e[ti propriul t`u vindec`tor. 12 . i-au dat posibilitatea ca atât pe linie profesional` cât [i psihic s` se dezvolte putând \n]elege cu mai mult` u[urin]` multe fenomene a[a . |nainte de aceea perioad` \ncepuse s` vindece boli pe care medicina le socotea incurabile chiar dac` a fost persecutat de regimul comunist. Nu avea nevoie de adulare pentru c` era adev`rul.zis „paranormale“. A f`cut parte din grupul intelectualilor care practicau medita]ia transcedental`. |ncrederea extraordinar` \n sine a fost \ntotdeauna o calitate a marilor personalit`]i. Prezen]a sa printre noi a fost o binecuvântare. ca de exemplu: \nv`]`tura despre reâncarnare.. „Nu eu te vindec. Ne-a oferit un nou mod de via]`. concluzionând astfel c` nimic nu este \ntâmpl`tor. Avea o precizie uimitoare \n a diagnostica orice maladie. chiar [i pe cele nedetectate \nc`. nu sari groapa. o alimenta]ie \n armonie cu natura. dat afar` de unde lucra [i r`mas pe drumuri. tu te autovindeci. medicina holistic`. Dac` te faci c` faci.Universului“ . Via]a sa a fost mesajul s`u. eu doar te sf`tuiesc.. Adrian P`unescu a fost singurul care a avut curajul s`-l ajute [i s`-i fac` publicitate \n revista al c`rui redactor-[ef era \n vremea respectiv`.“. le spunea mereu bolnavilor.

c` ne-a \nv`]at nutri]ia curat` [i c` ne-a \nv`]at ce are omul mai de pre] . |i mul]umim marelui „OM“ c` ne-a \nv`]at s` tr`im \ntr-un echilibru firesc. Va r`mâne ca un uria[ \n domeniu.s`n`tatea . ci doar aflase de la al]ii despre miraculoasele sale calit`]i de vindec`tor. chiar pe plan mondial.care se afl` \n mâinile fiec`ruia pentru c` dezechilibrele vin din propriul s`u interior. via]a noastr` ar fi mai bun`.Cerul l-a h`r`zit cu o energie colosal` care se putea observa atât \n influen]a pe care o exercita asupra interlocutorilor sau auditorilor. de a face public tot ceea ce cunoa[tem pentru cei ce vor s` primeasc`. putând s` spun` când a \nceput boala [i dac` are continuitate din reâncarn`rile precedente. la [tiin]ele esoterice care au luat un adev`rat avânt dup` anul 1989. cât [i asupra pacien]ilor [i mai presus decât atât. Dac` am respecta toate \nv`]`turile dânsului. chiar [i asupra publicului care niciodat` nu-l v`zuse sau auzise. pentru cei ce sunt c`ut`tori pe acest drum. Regret`m cu to]ii c` a murit \ntr-o perioad` \n care putea s` mai aduc` mari contribu]ii la [tiin]ele vindec`rii naturiste. mai bine spus \i sf`tuia [i consulta gratis. mai frumoas` [i mai plin` de iubire. A plecat dintre noi la 21 mai 1997 f`r` s`-[i vad` ]elul atins. Era \nzestrat cu o voin]` uria[` [i neobosit` [i \ntotdeauna \[i ducea lucrarea pân` la cap`t.Aceasta l-a propulsat pe marele vindec`tor pe cele mai \nalte culmi. mai u[oar`. \n vindecarea spiritual`. SANDA {TEFAN 13 . Oferea ajutoare necondi]ionate atât prietenilor cât [i pacien]ilor pe care-i trata. Consider`m c` este de datoria noastr` moral`. a celor care l-am cunoscut [i am reu[it s` \nv`]`m din [tiin]a sa. Stabilea diagnosticul pacien]ilor chiar [i de la distan]`. acela de l`sa \n urm` o [coal` plin` de toate \nv`]`turile sale.

omul este o crea]ie a Divinului. \mpreun` cu \ngerul \ntrup`tor construiesc corpul \n care va s`l`[lui via]a pe care o \ncepe pe aceast` planet`. nu s` ne rug`m Divinit`]ii dup` ce am gre[it. Ne \nc`rc`m energetic din alimentele consumate. iar de la mam` \n timpul nop]ii [i a[a. Autoaccidentat este un individ care datorit` nerespect`rii unor reguli.“ . Corpul fizic e format din mai multe elemente.„ |n fa]a mea vin dou` categorii de bolnavi: autoprogama]i [i autoaccidenta]i prin liberul arbitru. unul din ele fiind corpul vital.“ . Noi trebuie s` \nv`]`m s` ne rug`m Divinit`]ii s` ne ajute s` nu gre[im. Meseria de 14 .“ . \ncet \ncet. care [i-a luat \n programul lui boala respectiv` se apuc` de regim. ia energie [i de la tat` \n timpul zilei. face cei spun [i chiar mai mult decât \i spun. dar fizicul nu poate s` s`l`[luiasc` singur [i s` se dezvolte f`r` cea de a doua parte psihic`. trebuie s` ai tr`irea de conectare cu Energia Divin`. \ns` elementele de importan]` deosebit` nu le putem lua decât din zona (corespunz`toare evolu]iei) \n care am fost \nainte de a veni la via]`. cele care ]i le-ai luat ca boal` [i ca s` \nve]i din gre[elile anterioare. acelea nu ]i le poate ierta nimeni.„ O rug`ciune f`cut` pentru acele st`ri de boal` care sunt dobândite prin liberul arbitru f`r` s` respec]i Legea Divin`. ia energia din alimentele pe care mama la ingereaz`.“ .Câteva cuvinte ale lui Valeriu Popa (extrase din \nregistr`ri video) . trebuie s` fii profund \n a te conecta cu Energia Universal`. o integreaz` \n materia care cre[te \n pântecul mamei.demonstrabil „mâine“ dup` ce [tiin]a \l va accepta.„ S`n`tatea este cea mai perfect` meserie a acestei planete. a ajuns \n stare de dezechilibru. Cel autoprogramat. partea aceasta vital`. nu numai prin vorbe. Corpul uman este cea mai perfect` ma[in` a acestei planete .„ Din punct de vedere chimic. se face c` face [i nu reu[e[te.pip`ibil [i bioenergetic . Conform Legii Divine. [i se reface. \n timpul somnului iese din corp pentru a se \nc`rca \n vederea activit`]ii zilei de mâine.„ Un copil când vine la via]` preia energia din spa]iu. Deci. acelea pot fi ajutate.„ Nu e suficient s` fii religios. acest corp uman este format din dou` elemente: fizic .“ .

„ Boala \ncepe \n energetic cu mul]i ani \nainte [i se manifest` \n fizic.“ . asta e toat` averea ta.„ Medicul de mâine trebuie s` \nve]e atâta religie \nât s` [tie mai mult decât preotul. se computerizeaz` [i dup` ce plec`m din via]` ne \ntâlnim cu noi.„ Spritismul [tiin]ific va lumina lumea. totul este programat.“ . ~sta e bagajul cu care pleci sus. vorb`.“ . el trebuie s` vorbeasc` \n cadrul bisericii [i despre factorul s`n`tate.“ . de exemplu.“ .s`n`tate n-o po]i \nv`]a decât de la natur`.“ 15 . va fi demonstrat mâine. preotul trebuie s` \nve]e atâta medicin` \ncât s` [tie mai mult decât medicul.„ Din via]` nu r`mâi decât cu cuno[tin]ele [tiin]ifice acumulate din toate domeniile [i faptele de iubire moral`.„ De la gest. fapt` totul se \nregistreaz`. un cancer \ncepe cu 8 ani \nainte ca el s` apar` ca boal` fizic`.„ Nimic nu este \ntâmpl`tor. de la nimeni altcineva. modul de dependen]` fa]` de ceva sau de cineva.“ .„ Prin credin]` [i [tiin]` trebuie s` ajungem la convingerea c` nu suntem independen]i ci dependen]i. gând. privire.“ .

colectivul Tipografiei Everest 2001 care a participat la produc]ia acestui volum .autor . s` tr`iasc` o via]` demn`. cât [i la oamenii de suflet -terapeu]ii autentici .Spectrum Media & Advertising . [i doresc s`-i men]ionez aici: . Mul]umesc Bunului Dumnezeu pentru cei 9 ani tr`]i al`turi de Veve. Amin. lâng` care am \nva]at multe despre via]`. un suflet atât de ginga[ [i pur. Mul]umesc bunului meu prieten Ovidiu Harb`d`. Mul]umesc prietenilor de pe P`mânt.atât din capital` cât [i din \ntreaga ]ar`. entit`]i benefice [i luminoase (Valeriu Popa. 16 .Cuvânt de mul]umire Mul]umesc Creatorului pentru c` exist pe lâng` atâ]ia oameni minuna]i.culegere text CEZAR DUMITRACHE Dumnezeu s`-i lumineze [i s`-i binecuvânteze pe to]i ace[tia. echilibrat` fizic [i psihic. pentru noua orientare a destinului meu. Mul]umesc tuturor celor de sus. ocolind suferin]a cumplit` proprie unei asemenea boli necru]`toare.patronul „Tipografiei Everest 2001“ .Sanda {tefan . ajutând-o pe „veveri]a“ mea. M` refer aici atât la colectivul medical de la Sec]ia Hematologie a Spitalului Fundeni.Veve [i al]ii) care ne-au inspirat [i ghidat cu voia Sfintei Treimi \n scrierea acestui volum. Mul]umesc atât \n numele meu cât [i al Raluc`i. tuturor celor care cu mult` dragoste [i d`ruire ne-au fost al`turi [i au luptat \mpreun` cu noi atât cât a permis Programul Divin.Dan Abraham . Veveri]a . care au pus um`rul la editarea [i produc]ia acestei c`r]i.

concept propriu marelui Om Valeriu Popa. \ndrumându-le pa[ii c`tre vindecarea sufletului [i a trupului. S` nu-i ignora]i pe cei afla]i \n suferin]` [i f`r` posibilit`]i. etc. apleca]i-v` asupra celor nevoia[i din jurul dumneavoastr` [i oferi]i-le cele trebuincioase din inim` cu mult` dragoste (hran`. s` duc` la relansarea acestui concept. V`d adesea la televizor. Dar a[ dori s`-i \ntreb pe cei ce se f`lesc pe posturile de televiziune 17 . le vin [i altora idei de generozitate. oameni politici de toate culorile care se deplaseaz` la diferite c`mine de copii sau de batrâni. [i \n spiritul pentru care au tr`it ei aici pe p`mânt. Noi credem c` dreptul la via]` al oamenilor nu trebuie s` fie legat de condi]ia lor material`. d`ruind diverse (hran`. De aceea. Eu numesc aceast` atitudine \ntrajutorare \n stil politicianist. consulta]i gratuit cu mult` c`ldur` sufleteasc` [i compasiune pe cei bolnavi [i f`r` posibilit`]i.Cuvânt \nainte (relansarea unui concept) Am editat aceast` carte [i o ofer gratuit pentru a-i omagia pe cea care a fost scumpa mea so]ie. Dac` sunte]i medici sau terapeu]i. Dac` sunte]i \nst`ri]i. f`r` nici un interes material. Sigur exist` [i un fapt pozitiv \n aceste ac]iuni. \n special \n campaniile electorale sau \n preajma lor.). Raluca Dumitrache (Veve). juc`rii. televizoare color. de compasiune. Sper`m c` apari]ia acestui volum. deoarece exist` mult` suferin]` [i s`r`cie \n jurul nostru [i mul]i oameni sunt nevoi]i s` renun]e la tratamente datorit` costurilor insuportabile pentru ei. aceast` carte se dore[te a fi [i un apel la \ntrajutorare c`tre medicii alopa]i [i vindec`torii autentici pe de o parte. [i compatrio]ii no[tri cu o situa]ie material` bun` [i foarte bun` pe de alt` parte. Credem cu toat` fiin]a c` cea mai bine primit` form` de omagiu este \ntr-ajutorarea semenilor. \mbr`c`minte etc). \n sensul c` poate vizionând secven]ele respective. [i pe marea For]` de Lumin` Valeriu Popa. a[a cum am gândit eu [i prietenii mei c` ar fi pe m`sura dorin]elor lor. dar numai \n prezen]a camerelor de luat vederi [i dac` se poate s` fie prezente toate televiziunile sunt [i mai mul]umi]i.

noi fiind de forma]ie tehnic`. |n cazul \n care terapiile [i re]etele naturiste publicate aici. |i avem \n vedere aici pe cei care \ncep s`-[i pun` semne de \ntrebare despre via]` [i sunt poate. S` ne \ndrept`m spre calea credin]ei este un al] ]el pe care sper`m s`-l ating` editarea acestui volum. „Prin credin]` la [tiin]` [i prin [tiin]` la credin]`“ afirma marele Om Valeriu Popa. prin prisma experien]elor personale prin care am trecut. dezorienta]i. * Lecturând paginile din cuprins. * Ne-am gândit \n acela[i timp [i la cei cu diferite afec]iuni care nu au g`sit rezolvarea (par]ial` sau total`) \n medicina alopat`. pentru care multe texte din aceast` carte pot p`rea puerile. v` ve]i \ntâlni cu un limbaj popular. dar vreau s` [ti]i c` tot ce s-a scris aici. deoarece am dorit ca ceea ce am scris s` fie pe \n]elesul tuturor. Eu v` propun s` l`s`m la o parte orgoliile [i vanitatea [i pa[ii nostri s` urmeze calea credin]ei. Nu avem preten]ia c` de]inem noi ADEV~RUL.cu tot felul de dona]ii ([i nu este vorba aici doar de oamenii politici): A]i fi la fel de genero[i f`r` publicitate?. s` ajute [i oamenii simpli. R`mâne ca dumneavoastr` s` ne acorda]i credit sau nu. sau dori]i l`muriri suplimentare pute]i lua leg`tura cu doamna Sanda {tefan la telefon: 0745 153 875. dup` cum v` dicteaz` probabil propriul instinct. ca m`car \n parte. Sper`m. aceast` lectur` s`-i l`mureasc`. nu v` sunt foarte clare. s-a scris cu sufletul curat. * Subliniez faptul c` nu ne adres`m celor familiariza]i cu lumea spiritual`. Dânsa v` poate ajuta cu 18 . Pentru dân[ii exist` pe pia]` multe volume de specialitate valoroase. Nu ne intereseaz` s` culegem eventuale laude vis-a-vis de un limbaj literar elevat pe care probabil nici nu-l posed`m.

Dac` vom proceda astfel. la rândul nostru trebuie s` trimitem tuturor [i celor dragi de sus [i semenilor no[tri de pe p`mânt continuu aceea[i Lumin` [i Iubire.sfaturi \n mod gratuit. Meritul nostru este acela de a v` pune la dispozi]ie aceste informa]ii \n mod gratuit. mângâierea lor. Gândi]i-v` câ]i dintre dumneavoastr` nu a]i recep]ionat aceast` dragoste sub diverse forme. având o bogat` experien]` acumulat` al`turi de cel ce a fost marele Om Valeriu Popa. nu \nseamn` c` neg`m medicina alopat`. noi vom evolua mult pe plan spiritual [i ne vom vindeca suflete[te [i trupe[te. Noi. [i care este acum un mare Spirit de Lumin`. le-a]i sim]it prezen]a benefic`. fiecare având propriul sistem decodificator. altele au fost publicate \n diverse c`r]i \ntr-o form` sau alta (noi nu ne asum`m paternitatea lor). iar noi avem toat` stima pentru acei medici care \[i practic` meseria cu abnega]ie [i d`ruire. adic` esen]a Crea]iei. poate experien]ele ulterioare prin care ve]i trece v` vor determina s` ne lua]i \n considerare. * De ce titlul „D`ruim Lumin` [i Iubire“? Pentru c` Luminile Cerului ne transmit continuu aceast` lumin` [i iubire cu voia Sfintei Treimi. Oricum indiferent ce crede]i acum despre cele scrise aici. via]a pe p`mânt va fi mult mai bun`. Aceast` carte se vrea ea \ns`[i un mesaj de lumin` [i iubire. ca s` ne \nc`lzeasc` sufletele. mare parte din ele apar]in lui Valeriu Popa. \ncearc` cu permisiunea Divinit`]ii s` ne trimit` de sus aceast` Iubire [i Lumin` Divin`. mesajele de \ndrumare [i avertizare \n vise etc. s` ne ajute s` dep`[im momentele grele din aceast` existen]` [i pentru a ne sprijini \n evolu]ia noastr` spiritual`. CEZAR DUMITRACHE 19 . noi v` rug`m s` l`sa]i o fereastr` deschis` spre viitor. cu care am avut aici pe p`mânt leg`turi suflete[ti foarte apropiate. Faptul c` discut`m aici numai de tratamente. |n special cei dragi nou`. celelalte fiind culese din popor. |n ceea ce prive[te terapiile [i regimurile naturiste. terapii [i re]ete naturiste. care are rolul ei bine definit \n societate.

20 .

CUVINTE DE LUMIN~ 21 .

22 .

Adu-]i aminte de ziua Domnului [i o cinste[te. Precum \n cer a[a [i pe p`mânt. Fac`-se voia Ta. 3.IISUS HRISTOS Iisus Hristos a coborât \n lume acum 2000 de ani pentru a ajuta omul s`-[i transforme natura sa uman` \n natur` divin`. S` nu fii desfrânat. 7. 2. S` nu ridici m`rturie mincinoas` \mpotriva aproapelui t`u. Vie \mp`r`]ia Ta. C` a Ta este \mp`r`]ia [i puterea [i slava. Eu sunt Domnul Dumnezeul t`u. D`-ne-o nou` ast`zi. Pâinea noastr` cea de toate zilele. S` nu ucizi. CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIE{TI 1. pentru ca el s`[i realizeze natura divin` \n el \nsu[i [i s`-[i g`seasc` locul s`u exact \n Regatul lui Dumnezeu. Acum [i puterea [i \n vecii vecilor Amin. A Tat`lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh. 10. nici alt` asem`nare. 8. 6. 4. S` nu iei numele Domnului Dumnezeului t`u \n de[ert. S` nu furi. 23 . S` nu-]i faci chip cioplit. s` nu ai al]i dumnezei afar` de Mine. 9. nici s` te \nchini lor. Precum [i noi iert`m gre[i]ilor no[tri Ci ne izb`v`[te de cel r`u. Cinste[te pe tat`l t`u [i pe mama ta ca bine s`-]i fie [i mul]i ani s` tr`ie[ti pe p`mânt. {i ne iart` nou` gre[alele noastre. Sfin]easc`-se nemele T`u.S` nu pofte[ti nimic din ce este al aproapelui t`u. 5. TAT~L NOSTRU Tat`l nostru Carele e[ti \n Ceruri.

el are nevoie de fiecare cuvânt pe care \l roste[te Dumnezeu. Profe]ii care au tr`it \naintea voastr` a[a au fost persecuta]i.“ „Cine nu iube[te.CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI IISUS HRISTOS „ Omul nu poate tr`i numai cu pâine.“ „ Ferici]i cei ce plâng. fiindc` fac ce le cere Dumnezeu.“ „Fiul omului este Domn chiar [i al Sabatului.“ „Fiul omului a venit s` caute [i s` mântuiasc` ce era pierdut.“ „ Ferici]i cei persecuta]i. c`ci vor primi ce le-a promis Dumnezeu. c`ci Dumnezeu \i va alina.“ „ Vei iubi pe aproapele t`u ca pe tine \nsu]i. Dumnezeu r`mâne \n noi. dar dac` ne iubim unii pe al]ii.“ „ V-am f`cut cunoscut tot ce am \nv`]at de la Tat`l meu. c`ci r`splata v` a[teapt` \n Ceruri. Cine r`mâne \n dragoste. Al lor va fi Regatul Cerurilor.“ „ Ferici]i sunte]i când lumea v` insult` [i persecut`.“ „ Ferici]i cei umili.“ „ Nimeni nu l-a v`zut vreodat` pe Dumnezeu. fiindc` atunci voi m` urma]i pe Mine.“ 24 . r`mâne \n Dumnezeu.“ „ Cel mai mare |mp`r`]ia Cerului este cel ce se umile[te [i devine ca acest copil. c`ci Domnul este iubire“.“ „ Fi]i perfec]i precum Tat`l vostru Ceresc este. [i spune tot felul de minciuni r`u-voitoare despre voi. nu l-a cunoscut pe Domnul. „Dumnezeu este dragoste. Fi]i ferici]i.

Preface]i aceast` iubire \n ajutor [i ajutorul \n rug`ciune. a[a cum au fost la vremea lor. Krishna. ajutându-i pe s`rmani. astfel \ncât s` le arate oamenilor calea p`cii“ . omnipoten]` [i atot[tiin]`. n`scut \n 1926 \n sudul Indiei. cea a iubirii [i a p`cii. |n hinduism. cu tot mai mult` for]`. Dumnezeu se manifest` acolo unde e Iubire. Este un maestru divin al timpurilor noastre. SANDA {TEFAN CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI SAI BABA „ Doamne! Ia-mi iubirea [i las-o s` curg` pe de-a-ntregul \n devo]iune c`tre tine. Acest sfânt indian este o m`rturie vie a minunilor sale care trec dincolo de legile [tiin]ifice cunoscute [i sunt comparabile cu cele ale lui Iisus. S` iubi]i tot mai mul]i oameni. A \nf`ptuit miracole [i continu` s` le fac` vindecând mul]i bolnavi.spune Sai Baba. Avatarul reprezint` \ncarnarea uman` a Divinit`]ii care posed` prin \ns`[i natura sa facult`]ile de omniprezen]`. Domnul se \ncarneaz` [i ia chip de om. Doamne! Ia-mi mintea [i gândurile [i las`-le s` fie \n acord cu tine.SRI SATHYA SAI BABA Sai Baba. materializând diverse obiecte. „ De fiecare dat` când domne[te \n lume dezordinea. iar Dumnezeu e iubire. este recunoscut de milioane de persoane din \ntreaga lume ca Avatar. Doamne! Ia-mi totul [i las`-m` s` fiu instrumentul t`u. El s-a \ntors pentru \n`l]area spiritual` a omenirii.“ „ Iubirea e Dumnezeu. iat` 25 . ci pentru a sluji omenirea \ntreag` prop`v`duind o religie unic`. Mesajul lui Sai Baba este acela de unitate [i iubire \ntr-o lume sfâ[iat` de contradic]ii. Budha. ca [i cenu[a divin` numit` „ vibhuti“ ce serve[te \n tratarea tuturor maladiilor. Doamne! Ia-mi mâinile [i las`-le s` munceasc` f`r` \ncetare penru tine. Iisus. Sai Baba n-a venit s` r`spund` intereselor unei comunit`]i sau unei religii anume.

face zece pa[i c`tre tine. sim]i]i fiorii s`i. El n-are dorin]e. ci \n a-]i place ceea ce trebuie s` faci. [i c` Dumnezeu. care singur` este capabile s` reuneasc` rasa uman` \ntr-o fraternitate a omului aflat` sub paternitatea lui Dumnezeu. prin moarte [i na[tere.“ „ Sunetul unei mantre este la fel de valoros ca [i \n]elesul s`u.“ „ |nv`]a]i Iubirea Univesal`. prin morminte [i pântece. prin v`i [i de[erturi.“ „ Aminte[te-]i c` te apropii de Dumnezeu cu fiecare pas f`cut. astfel Divinitatea din voi se va putea exprima \n toat` plenitudinea sa.disciplina spiritual` cea mai \nalt`. Nu exist` oprire \n acest pelerinaj. este o c`l`torie continu`.“ „ Dumnezeu nu va fi mi[cat de comentariile filozofice stricte. zi [i noapte. Lupta trebuie s` fie alert` [i activ` pân` ce ]elul este atins. Asculta]i-l. de str`dania autentic`.“ „ Drumul c`tre fericire nu se afl` \n a face ce \]i place.“ „ Ochii fizici trebuie s` v` arate slava lui Dumnezeu.“ „ S` nu a[tepta]i nimic \n schimb de la cei pe care-i iubi]i.“ „ Dumnezeu de]ine exclusivitatea \n guvernarea cosmosului.“ „ |n]elepciunea poate salva \ntreaga omenire [i fiecare fapt` a noastr` trebuie s` izvorasc` din \n]elepciune.“ 26 . de lupta neobosit` de a-]i cur`]a mintea.“ „ Nu poate exista fericirea adev`rat` f`r` credin]` [i devo]iune.“ „ Adev`rat` fericire \nseamn` s` te \ncredin]ezi voin]ei supreme. iar ochiul interior s` v` arate Divinitatea din voi [i din Crea]ie. atunci când faci un pas c`tre El. Religia este una \n UNITATE.“ „ Controlul sim]urilor este devo]iunea adev`rat`.“ „ AUM-ul lui OM reprezint` principiul OM TAT SAT adic` Acesta este Adev`rul.“ „ Religia [i disciplina spiritual` sunt esen]iale pentru perfec]iunea uman` [i realizarea de c`tre fiin]a omeneasc` a celui mai \nalt ideal al s`u. El este mul]umit numai de practica efectiv`. printre lacrimi [i zâmbete. de efortul sincer. onest. a iubirii pentru to]i. Eco-ul chem`rii Divine din cavitatea inimii.“ „ Fericirea acestei lumi va fi garantat` atunci când armonia [i \n]elegerea vor cobor\ \ntre oameni. Eu sunt Adev`rul [i Adev`rul este Unul. Sunetul OM este mereu prezenta voce interioar`. Datoria omului este s`-I ofere iubirea [i s`-L sl`veasc` manifestând aceast` iubire cum poate mai bine.“ „ Eu predic numai o singur` religie.

Aceast` \n]elegere privind des`vâr[irea omului va penetra pu]in câte pu]in spiritele. dându-ne posibilitatea s` cuno[tem adev`rurile cele mai sublime pe care religiile [i filozofiile le-au ]inut prea mult timp ascunse explicându-ne astfel existen]a noastr` pe acest p`mânt conform marilor legi ale lumii divine. el trebuie s` \ncerce s` le rezolve. dup` ce a \nv`]at. La fel se \ntâmpl` [i cu fiin]a uman`. sub aceea[i denumire. s` \[i pun` toate speran]ele.OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV Filozof [i pedagog francez de origine bulgar`. ea va r`mâne solid` [i rezistent`. \ncrederea. Când un obiect este foarte bine fixat. via]a devenind universal`. deasupra tuturor dorin]elor [i intereselor personale. lumin` [i puritate. Atât timp cât nu [i-a stabilit un punct de sprijin \n Dumnezeu. cea mai mic` tulburare ce va interveni \n via]a ei. ea va suferi mari transform`ri interioare. |n noua sa filozofie nu exist` decât iubire. altfel cea de a doua situa]ie va fi mult mai rea decât prima. \l pute]i face s` se mi[te \n toate sensurile. \nseamn` c` g`se[ti un punct de echilibru stabil. |n loc s` \ncerce s` scape de probleme. nemaiexistând separ`ri \ntre oameni.“ „ Primele cuvinte pe care trebuie s` le ave]i pe buze diminea]a la 27 . SANDA {TEFAN CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI OMRAAM „ Când o fiin]` reu[e[te s` \l pun` pe Dumnezeu pe primul loc. precum [i \n alte societ`]i din \ntreaga lume. devenind o lume organizat`. nemaiexistând frontiere [i r`zboaie. iubirea sa \n Creator. orice sar \ntâmpla.“ „ Acela care \ncearc` s` scape de eforturi [i de greut`]i va \ntâlni obligatoriu dificult`]i mult mai mari. Când a[ezi Divinitatea pe culmea fiin]ei tale. pentru c` el va reveni mereu la pozi]ia de echilibru. maestrul Omraam Mikhael Aivanhov (1900-1986) ne propune o nou` religie: solar` [i universal`. abnega]ie. credin]a. |nv`]`mântul s`u se aplic` \n „Fraternitatea Alb` Universal`“ pe care a \nfiin]at-o \n Fran]a. Dar. o va putea dezechilibra.

ca [i cum a]i fi c`zut \ntr-o pr`pastie. toate \ncerc`rile pe care trebuie s` le suporte sunt corec]ii..|]i mul]umesc }ie Doamne. este \n realitate un contact cu o for]`.“ „ Iubirea de Dumnezeu rezolv` toate problemele. totul se va lumina.“ „ Dac` arunca]i priviri rele. care o dat` declan[at` \n voi. condenseaz` tot ceea ce este mai pur. \i dispre]ui]i sau \i urâ]i. proiecta]i o for]` care \ncepe s` lucreze f`r` [tirea voastr` [i care se va \ntoarce \ntr-o zi \mpotriva voastr`. \ncerc`rile apar pentru a-l \mpinge spre perfec]iune.. Când v` sim]i]i \n \ntuneric. aura voastr` se destram` [i prin aceste por]iuni destr`mate se stabile[te o comunicare cu tot ceea ce este negativ. pentru c` mi-ai d`ruit via]a [i s`n`tatea.. dar noi nu [tim cum s` le folosim. fiindc` acolo prime[te adev`rata Ini]iere. mai sublim : pe Dumnezeu |nsu[i. mai frumos.“ 28 . Dac` \i detesta]i.“ „ Cuvintele sunt puternice.“ „ Lumina . iubi]i-i. Umple-mi inima de iubire [i d`-mi for]a s` \ndeplinesc voin]a Ta. Atunci când lucreaz` f`r` lumin`.“ „ Când omul lucreaz` pentru slava lui Dumnezeu. pân` când ele vor vibra [i vor c`uta s` p`trund` \n toate celulele corpului vostru. |n acel moment. ura lor. pedepse..“ „Ceea ce numim \mp`r`]ie. pronun]a]i cuvintele: |n]elepciune. acest cuvânt rezum`. va \ncepe s` v` distrug`. Lumin`. cu o inteligen]`. distrug`tor \n ei.trezire trebuie s` fie: .“ „ Pentru a v` ap`ra de du[manii vo[tri.“ „ Somnul se transform` \ntr-un act sacru atunci când te culci cu inten]ia s` studiezi \n cealalt` lume. astfel ca toate faptele mele s` fie \ntru slava Ta [i \n numele T`u.. cu o entitate care apar]ine unei lumi superioare.“ „ Ura creeaz` leg`turi la fel de strânse ca [i iubirea. [i astfel ve]i primi toate r`ut`]ile lor. nici cum s` le pronun]`m corect. mai puternic.

atrag asupra lor 29 .“ „ }ine minte omule: ce emi]i. A fost promotorul c`l`uzirii pa[ilor no[tri prin labirintul unei practici naturiste pu]in cunoscute la noi [i mai pu]in acceptat` de lumea medical`. prin ea trec toate formele emanate de la natur` pentru a c`p`ta evolu]ie. dac` ai emis un gând [i nu ai dreptate se \ntoarce contra ta cu dubl` intestitate.VALERIU POPA Valeriu Popa (1924-1997) a fost [i r`mâne marele vindec`tor al României. r`ul pe care-l faci azi \l prime[ti mâine. SANDA {TEFAN CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI VALERIU POPA „ Iertarea este calea spre adev`rata s`n`tate [i fericire. |nv`]a oamenii s`-[i poarte singuri de grij` \ntrun mod simplu [i corect. trebuie s` \nve]e omenirea instictoterapia. Om de \nalt` moralitate [i spiritualitate.“ „ Fugind de natur`.bolnavi f`r` alte [anse pe calea medical` alopat` .“ „ Esen]a fiin]ei noastre este dragostea universal` necondi]ionat`. Datorit` generosului.s-au autovindecat. Primind sfaturile lui.“ „ Via]a este cea mai dur` [coal` a acestei planete. mii de oameni . s`-[i reconstruiasc` s`n`tatea prin propriile for]e. to]i cei care l-au cunoscut au crezut [i cred \n miracolul terapiei naturiste.“ „ Ori de câte ori oamenii tulbur` echilibrul natural. un deschiz`tor de [coal` [i drum \n domeniul naturismului [i bioenergeticii \n ]ara noastr`. fugim de noi. neobositului [i marelui iubitor de oameni. aia atragi. tr`iesc ast`zi mii de „fo[ti pacien]i“ [i se bucur` de via]`. oferea ajutorul necondi]ionat [i gratuit.“ „ Dac` medicina de mâine vrea s` fie medicina viitorului.“ „ Binele de azi este binele de mâine. Valeriu Popa.“ „ Gândul e for]`. Dotat cu capacit`]i enorme de vindecare.

binele sau r`ul?” Bineân]eles c` oamenii r`spundeau. nu o face f`r` interes. Marcu [i Ioan au scris evangheliile \n limba greac`. cum pot eu s` acuz \n rug`ciune Divinitatea c` m` duce \n ispit`. vorbind despre p`cat [i gre[eal`. Aceste formul`ri.dar [i alte ]`ri europene au traduceri ale rug`ciunii (\n francez` de ex.{i nu ne duce pe noi \n ispit`”.consecin]e de la nefaste pân` la dezastruoase. cele f`cute f`r` de voie. iar \n termeni religio[i este un p`cat. El se isp`[e[te. Valeriu Popa le considera mai adecvate. pre] de câ]iva ani a studiat traducerile rug`ciunii “Tat`l nostru” [i din alte limbi. vindecarea o face doar Divinitatea. O problem` care l-a fr`mântat mult` vreme a fost \n leg`tur` cu fraza: “ . dar nu ca pe un adev`r absolut. sensul acestei fraze este:”{i ne ajut` s` nu c`dem \n ispit`” sau “{i nu ne l`sa s` c`dem \n ispit`”.“ „ Eu nu vindec. ci ca pe 30 . Noi. c`ci cele f`cute cu voie.. cum e [i firesc. nu se iart`. Apoi Luca. ]ine minte c` oricine vine din afar` s` te ajute. iar Matei a scris evanghelia \n limba aramaic`.. românii. dac` exi[ti cu adev`rat. De aceea sim]ea nevoia s` sublinieze c` se iart` gre[elile.“ „ Orice boal` sau moarte prematur` \nainte de 111 ani constituie accidente datorate infrac]iunii de nerespectare a regulilor naturale ale vie]ii. rostindu-le [i \n cadrul unor conferin]e. erau de fapt p`cate. Valeriu Popa a sesizat c` p`catul este f`cut cu bun` [tiin]`. c` r`ul ne duce \n ispit`.“ „ Drag` române. cerând \n acela[i timp [i sfatul preo]ilor. Dânsul se \ntreba [i \i \ntreba pe cei care ascultau:”Cine ne duce \n ispit`. La acest r`spuns Valeriu Popa punea o \ntrebare care \]i t`ia r`suflarea:”{i atunci.“ *** Analizând fiecare fraz` din rug`ciunea de capatâi Tat`l Nostru. am f`cut traducerea din greac`.) unde nu apare enun]ul c` Divinitatea duce \n ispit`. ?” Pentru a r`spunde la aceast` \ntrebare. Astfel. adic` cu bun` [tiin]`. De fapt rug`ciunea a fost spus` de Isus \n limba aramaic`.“ „ Boala este o \nc`lcare a legilor Naturii.

precum [i noi iert`m gre[i]ilor no[tri. care sunt entit`]i benefice de lumin` (\n limbaj popular oamenii \i numesc \ngeri) [i au misiunea de la Sfânta Treime s` ne aib` \n grij` [i paz` [i s` ne sus]in` \n realizarea programului divin cu care am venit \n aceast` via]`. Prin liberul arbitru de care dispune \nc`lcând legile divine omul se poate abate de la programul dat (sau autoprogramul luat ) c`zând \n gre[eal`. OVIDIU HARB~D~ CEZAR DUMITRACHE 31 . C` numai Tu e[ti Unicul Creator [i Unicul Salvator. fac`-se voia Ta. |n aceste idei. precum \n cer a[a [i pe p`mânt. vie \mp`r`]ia Ta. [i ne iart` nou` gre[elile noastre cele f`cute f`r` de voie. sfin]easc`-se numele T`u. omul când vine la via]` este \nzestrat de Dumnezeu cu un program divin care \i este dat (dac` este spirit mai evoluat [i-l alege singur cu acceptul Sfintei Treimi acesta fiind autoprogram) [i cu liber arbitru. {i ne ajut` prin subalternii T`i s` nu c`dem \n ispit` prin liberul arbitru fa]` de programul dat sau autoprogramul luat când am revenit la o nou` via]`. Care e[ti \n ceruri. Amin. Pâinea noastr` cea de toate zilele d`-ne-o nou` ast`zi. Când cei \nseta]i de cunoa[tere \l \ntrebau : Cum \i ajut` Dumnezeu pe oameni? Valeriu Popa le explica: Creatorul ne ajut` prin intermediul subalternilor s`i.o ipotez` desprins` din preocup`rile sale. dânsul a formulat rug`ciunea “Tat`l nostru” astfel: Tat`l nostru. Pentru c` sublinia deseori Valeriu Popa. {i ne izb`ve[te de cel r`u.

32 .

gest. „Gândul este o mare for]`“. implicit modul de via]`. c` ne place sau nu ne place. Realmente. {i \ntr-un caz [i \n cel`lalt. a[a numitele boli autoprogramate (tot de la Valeriu Popa citire). facem multe gre[eli de gândire. Deoarece modul de gândire pozitiv este vital pentru o via]` plin` de armonie [i s`n`tate. dar numai cu condi]ia obligatorie ca persoana \n cauz` s`-[i schimbe radical modul de gândire. aceasta este realitatea: totul pleac` de la gând. Se \ntâmpl` \ns`. sper eu. *** 33 . care sunt nevindecabile indiferent de calea pe care o alegem. ne \ntâlnim cu noi. unele din ne[tiin]`. mi-am permis prin cele câteva paragrafe ce urmeaz`.Sunt a[a numitele boli prin autoaccidentare ( de la Valeriu Popa citire) care pot fi vindecate chiar dintr-o form` mai grav` (la formele foarte grave [ansele sunt de 10-15%) cu tratament sau terapii [i regimuri adecvate. totul se \nregistreaz` [i se computerizeaz` undeva \n finit. iar \n unele situa]ii chiar la o boal` grav`.Poate. prin gândirea noastr` putem genera o for]` benefic` nou` sau o for]` negativ` ce va ac]iona \n detrimentul nostru. parcurgându-le se va \nfiripa m`car un \ndemn la medita]ie pe aceast` tem` pentru unii dintre cititori. vorb`. adic` vom fi judeca]i pentru tot ceea ce am tr`it aici pe p`mânt [i bine [i r`u. privire. dup` ce plec`m din aceast` via]`. Excep]ie fac bolile karmice. au afirmat [i afirm` to]i oamenii lumina]i de pe acest p`mânt. [i este mult mai grav s` gândim \n mod premeditat cu rea inten]ie. aceste defec]iuni de gândire formeaz` a[a numita gândire negativ`.C` vrem noi s` credem sau nu. Da. |n ziua de azi. dar aici intr`m \ntr-o zon` delicat` pe care nu ne-am propus s` o atingem acum (poate \ntr-o apari]ie viitoare). ne poate conduce \n multe cazuri la boal`.PLEDOARIE PENTRU GÂNDIREA POZITIV~ „De la gând. din nefericire. [i suntem direct r`spunz`tori pentru c` mâine ne \ntâlnim cu noi“ spunea marele Om Valeriu Popa. iar consecin]ele pot fi fapte reprobabile dintre cele mai periculoase pentru lumea \nconjur`toare. la care concur` [i lipsa de credin]` (cel pu]in \n plan con[tient) la unii dintre noi. care pe lâng` faptul c` matematic creeaz` dizarmonie \n Univers. s` aduc. fapt`. o pic`tur` de lumin` \n universul cunoa[terii dumneavoastr`.

Poate c` a]i auzit de situa]ii de genul \n care o familie avea un copil foarte reu[it. putem emite din ce \n ce mai multe gânduri pozitive. Ce semnific` aceasta? |nseamn` s` fim ferici]i c` tr`im. ma[ina. semnific` o eroare fundamental` existen]ial`. s` iubim Crea]ia [i implicit pe cei din jurul nostru. Profit`m de semenii no[tri dup` care uit`m de ajutorul primit \n diferite momente ale vie]ii. o mare lips` de recuno[tin]` fa]` de Cel ce ne-a creat. Este \ntradev`r foarte dificil s`-]i controlezi permanent gândirea. nici p`rin]ii minuna]i . chiar [i pe cei ce ne-au gre[it. De fapt recuno[tin]a scade direct propor]ional cu l`comia noastr` atunci când suntem subjuga]i interesului material. nici casa. c` exist`m. cu efort. {i mul]i sau \ntrebat de ce? Pentru c` lipsa de recuno[tin]` fa]` de Cel de Sus se pl`te[te foarte scump. nici so]ia iubit`. care \ntr-o zi \i vor lovi pe cei vinova]i. s` atingem o lini[te [i o pace interioar` pe care vicisitudinile vie]ii s` nu o poat` clinti. Ne apar câteodat` fel de fel de ghinioane [i credem noi c` vin din senin. Cum? Prin conectare permanent` la Cel de Sus. ni le atragem [i prin lipsa de gratitudine. pentru c` sup`rarea celui nedrept`]it dac` este corect motivat` ia diverse forme energetice. iar lipsa de gratitudine este aspru sanc]ionat`. s` ne bucur`m de tot ceea ce ne \nconjoar`. a dorin]ei de \navu]ire cu orice pre]. dar progresiv muncind cu noi.Nici copilul pe care-l adora]i. 34 . A pune pe primul plan altceva \naintea Domnului. Constat cu durere c` recuno[tin]a este pas`re rar` \n ziua de azi.Ca o idee general` \ncerca]i permanent s` gândi]i pozitiv. nici pasiunea dumneavoastr`. ne d` [i ne va da . s` mul]umim Divinit`]ii pentru ce ne-a dat. etc. *** Nu pune]i nimic [i pe nimeni mai presus de Dumnezeu. pentru c` f`r` El nu ne-am fi n`scut. s` fim optimi[ti.S` [ti]i c` legile Divine func]ioneaz` perfect. Nici vorb`. toat` dragostea lor era \nchinat` acestui copil [i \ntrun moment nea[teptat copilul cel divinizat s-a \mboln`vit grav sau a suferit un accident \n care a plecat dintre noi pentru totdeauna.

func]ie de destinul pe care-l avem de parcurs \n aceast` via]`. c`utând s` v` concentra]i cât mai bine astfel \ncât acele cuvinte s` v` p`trund` toat` fiin]a. rug`ciunile sincere de mul]umire sunt cel mai bine primite de Cer. d`-mi Doamne noroc \n dragoste. prin multitudinea lor. Efectul acestei lecturi de lumin` v` las s`-l constata]i dumneavoastr`. C` tot am vorbit \n acest paragraf de ceea ce primim de Sus. când mul]umim oameni buni? Oare Dumnezeu e dator s` ne dea \n continuu de toate. Dac` vre]i s` v` convinge]i. d`-mi Doamne cas`. probabil) dac` unii au primit mai mult prin bun`voin]a Celui de Sus. 35 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . aici pe P`mânt.“ ajungând pân` la cereri hilare („d`-mi Doamne noroc s` câ[tig la Loto“) etc. care ne va ajuta \n desf`[urarea activit`]ilor cotidiene. Dar citi]i-l cu inima deschis`. au obliga]ia s` \mpart` totul cu cei care au posibilit`]i mai reduse \n a[a fel \ncât s` dispar` diferen]ele. pentru c` ne conect`m \n acel moment la cea mai pur` [i mai \nalt` form` de energie care ne va lumina calea. decât s` intoxice v`zduhul [i s`-i indispun` pe Cei de Sus. [i noi nu avem nici m`car obliga]ia moral` [i bunul sim] s` mul]umim? Recuno[tin]a noastr` unde e? Oricum degeaba cerem noi câte \n lun` [i \n stele. ma[in` etc. cu mult` dragoste. c` Bunul Dumnezeu tot ce va considera c` avem nevoie ne va da. *** Rug`ciunea cea mai drag` lui Dumnezeu este rug`ciunea de mul]umire. Aceste rug`ciuni de cerere nu fac. Dar de mul]umit pentru ce am primit [i ce primim.Vom acumula \n acela[i timp o energie extrem de puternic` [i pre]ioas`. \n lini[te. |n schimb. Prea mul]i oameni [i prea des folosesc rug`ciunea ca s` cear`: „D`-mi Doamne s`n`tate.Pentru c` totul se pl`te[te. sunt semeni de-ai no[tri care au impresia c` (aici lucreaz` invidia. *** Este foarte benefic ca \n discu]iile purtate s` amintim numele Domnului cu recuno[tin]`. citi]i \n mod repetat capitolul CUVINTE DE LUMIN~.

Sunt situa]ii \n care din nemul]umire se nasc gânduri de sinucidere. ceea ce este dificil. Excep]ie fac bolnavii mintali. Fiecare trebuie s` ne mul]umim cu ceea ce avem.Nimic mai fals.Alerg`m dup` bani. *** Mul]umi]i Domnului pentru c` sunte]i s`n`tos. Din p`cate mul]i dintre noi. *** Nemul]umirea creeaz` \n organism o stare energetic` negativ` [i dac` aceast` atitudine vis-a-vis de via]` se perpetueaz`. acesta fiind darul cel mai de pre] pe care-l au oamenii pe p`mânt. Suferin]a spiritului celui care \[i abandoneaz` \n mod voit corpul fizic pe P`mânt \nainte de a-[i \ndeplini destinul trasat de Sfânta Treime este maxim`. Obliga]ia noastr` moral` este s`-i sprijinim numai pe cei ce nu dispun de venituri suficiente [i n-au nici posibilitatea de a munci (copii.6 . Doar c` ne gândim la sinucidere [i comitem un mare p`cat. s`-i mul]umim Domnului pentru ce ne-a dat [i dac` dorim mai mult nu avem decât s` muncim mai mult. \n aceast` via]` (\n cazul \n care a acumulat o avere din munc` cinstit` f`r` s` \n[ele sau s` calce pe „cadavrele altora“. Pentru c` pedepsele dictate de Cer pentru acest gest sunt cele mai aspre. dar posibil). b`trâni. vrem s` acumul`m cât mai 36 . poate conduce la boal`.8 ore/zi pl`tit. Cât despre sinucidere (nu o spun eu. ]ine]i minte: „Sinuciderea este cel mai mare p`cat posibil pe care pute]i s`-l face]i pe acest P`mânt“. Fiec`ruia i se d` dup` ceea ce merit` [i nu avem noi dreptul s` judec`m [i s` analiz`m. Nu putem [ti noi ce merite a avut fiecare \nainte de a cobor\ pe P`mânt sau cât a muncit fiecare aici. ci spirite evoluate). \n consecin]` tot „u[or“ [i vor s` aib` posibilit`]ile celor ce trudesc de diminea]` pân` sear`. pân` când nu ne \mboln`vim nu apreciem s`n`tatea la justa ei valoare. Sunt unii care din comoditate accept` un servici u[or 4 . \nva]` permanent ca s` acumuleze noi cuno[tin]e [i preiau responsabilit`]i ce presupun un consum nervos ridicat. care se sinucid \n mod incon[tient. f`r` discern`mânt. Nu se poate a[a ceva [i n-ar fi drept. bolnavi).

Uit`m c` organismul nostru nu este f`cut din fier beton. ei pun activitatea preferat` pe primul plan \naintea Creatorului [i nu-i intereseaz` nimic altceva. \n unele cazuri nu fac decât s` elimine efectul ce se manifest` fizic (de regul` 37 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT .multe bunuri materiale. c` dac` ajungi neputincios \i afectezi [i pe cei din familie (care poate te-au avertizat \n repetate rânduri s` te potole[ti). foarte pu]ini sunt cei care ]in cont de avertismentele date de propriul organism (atunci când acestea apar). din egoism. Acestea. crezând (grav` eroare) c` nimic nu ni se poate \ntâmpla. dar de multe ori este prea târziu. etc. Po]i fi doctor docent \n mai multe domenii [i s` ai un organism primitiv. Dar. oboseal` accentuat` atât la efort fizic cât [i intelectual. din nefericire. de spate. {i atunci ai impresia c` e[ti foarte puternic [i rezistent iar dup` ani de zile de supraefort cazi „din picioare“ cum se spune. Semnalele pot fi sub forma unor banale dureri de cap care se tot repet`. ci numai al]ii se pot \mboln`vi. aciditate crescut` \n organism ce duce la colite. vine o zi când inevitabilul se produce [i ne pr`bu[im. nu ne gândim care este cauza lor adev`rat` (ea se afl` \n modul nostru de gândire care comand` modul de via]`). parez` sau ajungi direct la o boal` grav`. conduce la acela[i rezultat. De regul`. cei \n cauz` realizeaz` c` f`r` s`n`tate nu-]i folose[te la nimic averea. Aceast` clasificare nu are nici o leg`tur` cu preg`tirea intelectual` a individului. f`r` s` ne odihnim suficient. scaun dereglat. c` pe lumea cealalt` nu avem cum s` lu`m cu noi nici un bun material. lucrând \n condi]ii de stres. Abia acum abordezi o gândire corect`. trecem mult prea u[or peste aceste semnale. el are ni[te limite pe care noi le dep`[im cu non[alan]`. de bil`. s` facem avere. dureri de inim`. consider`m aceste avertismente ni[te \ntâmpl`ri bizare [i ne limit`m doar la a lua ni[te medicamente. pot face infarct etc. Indiferent de motiva]ia excesului de activiate. suprasolicitându-ne propriul organism. infarct. la contact`ri de r`celi [i gripe ce se succed nepermis de frecvent. Aici trebuie precizat c` exist` organisme umane primitive (pu]in evoluate) [i organisme umane inteligente (evoluate). cu o alimenta]ie haotic`. Practic. A[a c` ar trebui s` ne bucure mult atunci când organismul nostru inteligent ne aten]ioneaz` din timp asupra unui mod de via]` gre[it. insomnii. \nceput de ulcer. Dorin]a exagerat` de afirmare generat` poate de un nivel de orgoliu ridicat. {i atunci. adic` po]i s` faci como]ie cerebral`. ame]eli. Sunt [i cazuri \n care nu neap`rat motiva]ia material` st` la baza distrugerii s`n`t`]ii.

dar [i rezultatele sunt pe m`sura implic`rii noastre. de asemenea.). nu s` trat`m durerea \n sine. dar cauza se afl` \n noi [i este profund`. Procedând a[a. Din p`cate. mul]i dintre noi s-au obi[nuit ca pentru orice afec]iune. punând mare accent pe latura preventiv`. Sigur c` este mult mai dificil s` tratezi originea afec]iunii decât s` iei o pilul`. nu trebuie s` ne mul]umeasc`. pentru c` n-am rezolvat fondul problemei. multe boli grave [i multe necazuri mari ne-ar ocoli. pe care le lu`m uneori pentru o simpl` r`ceal` ca s-o anihil`m rapid. organismul nostru vrea s`-[i fac` cur`]enie \n propria ograd`. conducând de multe ori la boli grave.durerea). Oprind brutal aceast` ac]iune de 38 . dar apoi. expectorarea mucozit`]ilor prin tuse. Altfel. are o cauz` ce o declan[eaz` [i aici trebuie intervenit. [i datorit` publicit`]ii agresive. Dar noi suntem \ncuraja]i ca atunci când avem dureri de cap s` lu`m calmante. De asemenea. pe care o trat`m cu toat` seriozitatea conform protocului indicat de specialist. etc. care se dezvolt` apoi. ne lini[tim [i analiz`m care este cauza care a putut genera anomalia. orice stare de disconfort. Ast`zi. apel`m la un medic alopat sau terapeut pentru a depista cauza durerii. printr-o voin]` de fier. prin r`ceal`. abuzul de antibiotice (unele sunt la ora actual` foarte puternice). Faptul c` durerea ne trece cu pilule. \n multe cazuri medicamentele reu[esc doar s` amor]easc` o perioad` de timp cauza primar`. Foarte periculos este. Este o metod` superficial` prin care c`ut`m rezolvarea problemelor printr-un sprijin din exteriorul nostru (pilula minune). Trebuie s` \n]elegem c` adev`rata vindecare o \nf`ptuim prin schimbarea modului nostru de gândire [i de ac]iune. |ns`. Orice traum`. Lu`m pilula ca s` ne putem desf`[ura \n bune condi]ii activitatea impus`. Dac` nu ne d`m seama. s` recurg` imediat la medicamente. [i gre[eala este numai a noastr`. oricât de minor`. când ajungem acas`. Medicii [i vindec`torii ar trebui s`-[i concentreze eforturile \n primul rând pentru a ne \nv`]a cum s` tr`im ca s` nu ne \mboln`vim. datorit` compu[ilor chimici. eliminând o parte a r`ului din el (guturaiul. Care este situa]ia \n care merit` s` lu`m un medicament ? S` zicem c` ne doare capul [i trebuie s` particip`m la un simpozion la care ]inem o prelegere. medicamentele de sintez` produc uneori \n plus [i efecte secundare nedorite ce pot afecta unele organe. dar cauza simptomelor r`mâne nerezolvat`. ne am`gim [i ne min]im singuri.

pentru c` tratamentul prescris. Sunt semeni de ai no[tri care prefer` tratamentele [i terapiile naturiste. utilizarea antibioticelor trebuie limitat` numai la situa]iile excep]ionale (temperatur` mare care nu cedeaz` la frec]ia cu alcool sau alte proceduri naturale. chiar dac` este natural. |n acest sens. bineân]eles numai dac` ai dreptul de Sus s` te vindeci. \nc` nu exist` un leac miraculos.ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT expulzare cu antibiotice. deoarece tot ceea ce este natural este mult mai bine suportat de organismul uman. puterea de vindecare scade. Dar oamenii trebuie s` [tie c` \n realitate au fost vindeca]i prin puterea subcon[tientului lor. pacien]ii se aleg doar cu pierderea financiar`. trebuie foarte bine acordat cu afec]iunea de care suferi]i.). produsul respectiv are un efect sigur. Dar câ]i dintre noi avem aceast` credin]`? Altfel ne putem vindeca numai muncind mult cu noi. Exist` vindec`tori care au anumite calit`]i. |ns` \n majoritatea cazurilor. Trebuie s` recunoa[tem c` este posibil ca urmare a leacului minune bolnavul s` se vindece. Cine afirm` a[a ceva v` minte [i v` stoarce inutil de bani. toxicitatea blocat` \n organism se dezvolt`. dar pun câ[tigul pe primul plan [i când interesul material primeaz`. dar entit`]ile benefice [i luminoase de acolo nu cer bani [i nici alte avantaje materiale pentru vindecare. pentru c` au crezut cu t`rie c` la a[a un pre] piperat. Omul trebuie s` ia numai pastila miraculoas` de sute de mii sau milioane de lei (care este compus` de fapt din plante presate \n valoare de câteva mii de lei). Pentru c` prin puterea credin]ei [i apa [i aerul te pot \ns`n`to[i. Dar s` ave]i mare grij` la ce terapeut apela]i. Pot spune cu regret c` terapeu]ii autentici sunt pu]ini la num`r. un panaceu universal. probleme grave de respira]ie etc. se \nt`re[te. *** 39 . [i scap` de orice boal`. De fapt s-au f`cut bine prin credin]a lor \n aceast` licoare. Sunt impostori care vând tot felul de leacuri cu sume mari de bani care chipurile vindec` toate bolile. Exist` \ntradev`r puteri miraculoase \n |mp`r`]ia Cerului. \nva]` \n timp s` lupte [i cu medica]ia puternic` administrat`. Oamenii buni. [i dup` câteva r`celi tratate \ntr-un mod asem`n`tor ne putem trezi cu un cancer.

dac` se poate de curte. pemanent nervo[i se auto\mboln`vesc. bârfitori. ceai din plante). pentru c` cine nu se accept` a[a cum este. s` lase ceva \n urma lui. comoditatea. Lipsa de activitate. alimentându-ne f`r` l`comie dar s`n`tos (cât mai pu]ine pr`jeli. bând multe lichide . *** Nu a[ vrea s` se \n]eleag` c` numai prin supraefort ne putem \mboln`vi. pentru acumularea de noi experien]e. boli care au rolul s`-i mobilizeze s`-[i foloseasc` corpul fizic [i mentalul la parametri normali. *** Neâmp`carea cu sine este o surs` sigur` de \mboln`vire. multe legume. evitând alimentele [i b`uturi cu multe E-uri. De aceea. Acela[i tip de energie este generat` [i de toate tr`s`turile de caracter negative. de preferin]` carne de pe[te [i pas`re . lacomi. mincino[i. cereale. lene[ii sunt amenda]i prin tot felul de necazuri. \[i schimb` caracterul. sedentarismul. pentru a \ndrepta gre[elile din trecut etc.ap`. Oamenii mândri. \n 40 . Pe de alt` parte. lipsa de mi[care duc \n aceea[i direc]ie. atunci când dau de sume mari de bani sau sunt numi]i \ntr-o func]ie important`. implicându-ne \ntr-o activitate benefic` din care s` aib` [i al]ii de câ[tigat. r`ut`cio[i. foarte orgolio[i. Pentru c` organismul uman este proiectat de Dumnezeu ca un „vehicul“ pe care noi s`-l folosim \n mod activ. fructe. orgolio[i (orgoliul este foarte periculos pentru om). iubindu-ne [i ajutându-ne semenii. pref`cu]i.Cum putem s` ne recâ[tig`m sau s` ne men]inem starea de s`n`tate ce ne-a fost dat`? Simplu ! Fiind lini[ti]i [i \mp`ca]i cu noi [i cu cei din jurul nostru. ghinioane. {i prin aceast` atitudine vis-a-vis de via]` ne fabric`m energia negativ` care produce boal`. devin mândri. lenea. Sunt [i alte „metode“ prin care se poate pierde cu u[urin]` s`n`tatea. Mul]i. dozându-ne corect efortul pe carel facem pentru a nu ne pierde starea de echilibru. invidio[i. f`când mult` mi[care \n aer liber [i punând pe primul plan credin]a \n Creator manifestat` prin fapte. nu se va putea \n]elege prea bine nici cu cei din jurul s`u. omul vine pe P`mânt [i ca s` creeze.

|ns` cine crede c` gre[elile se [terg a[a din senin [i apoi suntem imacula]i. sunt ve[nic nemul]umi]i [i li se pare soarta lor nedreapt`. Spovedania este o mare binefacere pentru cel care vrea s`-[i recunoasc` gre[elile. iar \n timpul slujbei sunte]i cu mintea \n alt` parte. Le consider` ca fiind facultative. Bunul Dumnezeu a[teapt` de la noi fapte de credin]`. au rezolvat toate problemele. Mai mult. pentru ca apoi toat` s`pt`mâna s` v` purta]i ca [i când „nu a]i avea nici un Dumnezeu“. [i \[i purific` sufletul dac` nu mai repet` r`ul f`cut. \i ur`sc [i \i invidieaz` pe al]ii pentru bog`]ia dobândit` sau pentru alte calit`]i. *** Cred unii c` dac` merg la biseric`. v` pierde]i timpul degeaba. nu se roag`. perturbându-i (cel pu]in energetic) pe cei care caut` conectarea. |n mod cert. Doar prin rug`ciune. pot face orice pentru c` \i iart` Dumnezeu. El nu con[tientizeaz`. pogorât` \n timpul slu41 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Dac` merge]i la biseric` ca s` face]i act de prezen]`. dar este credincios prin faptele sale. nu aceasta este credin]a care ne poate apropia de Dumnezeu. se \n[eal`. prin fapte de iubire fa]` de semeni putem s` compens`m cumva r`ul f`cut. nu poste[te.loc s` \ncerce s`-[i ajute semenii. A[adar. deoarece se u[ureaz` de povara acestora. spun unii lumina]i: „Credin]a f`r` fapte de credin]` nu e credin]`“. prin apropierea de Divinitate. Este imperios necesar s` v` corecta]i aceste tr`s`turi de caracter reprobabile cât mai ave]i timp. dar prin atitudinea lor nu prea respect` multe din cele 10 porunci dumnezeie[ti. A[a c` \[i permit s`-[i judece semenii cu patos. Sunt mul]i care au impresia c` sunt foarte credincio[i. se spovedesc [i \mp`rt`[esc de câteva ori pe an. se declar` ei foarte credincio[i. respect` multe din cele 10 porunci. dar \n via]a de zi cu zi. c`uta]i s` intra]i \n Casa Domnului cu umilin]` [i smerenie [i atunci energia purificatoare a Sfântului Duh. s` se aplece cu dragoste asupra celor \n suferin]`. c`ci altfel pute]i fi lovi]i \n ceea ce ave]i mai drag pe lume. Mult mai credincios decât fariseii este cel care nu merge la biseric`.

blestemul va lovi mai devreme sau mai târziu \n cel care l-a formulat [i \n familia acestuia. pentru c` am reu[it s` ne convingem toat` fiin]a noastr` de acest adev`r.. pe care dac` le accept`m [i le rezolv`m \n spiritul credin]ei. s` privim dificult`]ile vie]ii ca pe ni[te datorii ale noastre sau ca pe \ncerc`ri ale Celui de Sus. spune]i câte o rug`ciune [i pentru sufletul lui r`t`cit (s`-l lumineze Dumnezeu s` nu mai cad` \n gre[eal`). Dac` ave]i cumva \n familie sau printre cunoscu]i indivizi care recurg la asemenea practici. ve]i deveni o for]` pe care nimic r`u nu o va 42 . de beatitudine [i v` ve]i \ntoarce acas` mai buni ca \nainte. una dintre rug`ciunile de mare for]` [i ne poate ajuta mult \n m`sura \n care pleac` din inim`. nu r`spunde]i cu ur` la ur` c`ci ve]i pierde. S` l`s`m judecata \n voia Domnului. {i a[a ajung unii s` blesteme. „Fac`-se Doamne voia Ta“. Gusta]i astfel sentimente de \n`l]are. El poate s` loveasc` sau nu. \nseamn` s` ne supunem f`r` crâcnire voin]ei Divine. singur` protec]ie posibil` [i eficient` este conectarea la Divinitate prin rug`ciune. Sub nici o form` \ns`.. comit un mare p`cat. v` autodistruge]i blestemând [i \i distruge]i [i pe cei dragi din jurul dumneavoastr`. *** Cei care merg la biseric` ca s` dea acatiste de r`zbunare (s`-l pedepseasc` Dumnezeu pe . De aceea una din cele mai puternice rug`ciuni este : „ Fac`-se Doamne voia Ta“ Aceasta este \ntradev`r.. iar aceast` neâmp`care cu sine ia câteodat` forme foarte periculoase. \n func]ie de protec]ia Divin` de care se bucur` cel vizat. L`sa]i aceast` lupt` \n sarcina Domnului.jbei v` va p`trunde fiin]a. pentru c` \n Casa Domnului trebuie s` intr`m cu gânduri de iubire nu cu dorin]` de r`zbunare. asemenea oameni se joac` cu focul [i \[i vor atrage multe nenorociri (majoritatea cad de multe ori asupra copiilor lor).. [i considera]i c` pute]i fi ]inta lor. Indiferent dac` ar avea dreptate sau nu. cre[tem din punct de vedere spiritual. post. Iar dumneavoastr` cu cât ve]i face mai multe fapte de credin]` care s` \ndulceasc` via]a celor \n suferin]`. Sunt unii \ns`. indiferent de motiva]ia invocat`. Blestemul este unul dintre cele mai grele p`cate pe care le poate comite cineva. dar \n mod sigur. cu atât ve]i deveni mai puternici. care nu vor \n ruptul capului s`-[i accepte soarta.Practic.).

.. pentru c` nu vreau [i nici nu pot s`-i scriu numele (sincer \mi vine foarte greu s` scriu aceste rânduri. te poate conduce la starea de epav` uman`. |n acela[i timp se num`r` printre factorii principali care determin` cre[terea acidit`]ii \n organism. dar cred c` trebuie tras neap`rat acest semnal de alarm`).. Tutunul afecteaz` grav c`ile respiratorii. Poate \ntr-o apari]ie viitoare vom aborda [tiin]ific aceste aspecte ale cunoa[terii spirituale. *** Viciile: tutunul (oricât de pu]in). [i altele). periclitând buna func]ionare a unor organe vitale (inim`.. }ine]i minte ! Acest cuvânt (d.. nepo]i) c`rora le scurta]i 43 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . alcoolul \n exces (de droguri nici nu mai are sens s` vorbim) [ubrezesc semnificativ s`n`tatea.) trebuie s` dispar` definitiv din vocabularul dumneavoastr`.. pentru c` r`ul nu va g`si nici o fisur` \n scutul dumneavoastr` protector. rinichi. luând fiin]` astfel multe boli care \n aparen]` n-au leg`tur` cu fumatul. mul]i dintre noi folosesc \n vorbirea curent` \n mod periculos de frecvent cuvântul d. se \ntoarce \mpotriva celui care a emis-o.... ficat.. sunt obliga]i s` v` suporte fumul. Clarv`z`torii autentici simt [i v`d aceste fenomene energetice. Chiar nu v` gândi]i deloc la cei dragi (copii. |l voi numi d. De asemenea. dar chiar a[a se \ntâmpl`. boal`.p`trunde. nu face]i decât s` v` \ndep`rta]i de ceea ce \nseamn` Bine. pentru c` pute]i primi numai necazuri. ghinioane. Alcoolul produce \n timp leziuni ireversibile pe creier. Mai mult decât atât.. Din nefericire. Nu este deloc interesant s` te conectezi atât de des la energia celui \ntunecat. *** A[a cum exist` Bunul Dumenzeu. [i li se pare c` \n acest mod au un limbaj mai interesant.. care \i ajut` la alc`tuirea unor \njur`turi sau pur [i simplu pentru c` a[a s-au obi[nuit. pl`mânii.. \i \mboln`vi]i cu nep`sare [i pe cei de lâng` dumneavoastr`. am vrut chiar s` renun]. Apelându-l foarte des pe d. afecteaz` grav ficatul [i sistemul digestiv etc. cu o for]` dubl`. exist` [i cel`lalt. Poate sunte]i sceptic. care nefum`tori fiind.. o r`utate \ndreptat` \mpotriva unui om pur.

fumatul v` afecteaz` grav corpul sufletesc care nu moare o dat` cu corpul fizic. Poate. care m`rturisesc c` dep`[e[te limita pe care mi-am impus-o la editarea acestui volum [i este un subiect care poate. debarasa]i-v` de vicii. doar ca s` consuma]i dumneavoastr` aceast` otrav` ? Implica]iile acestui viciu sunt mult mai ample decât s`n`tatea fizic`. pentru mul]i dintre dumneavoastr` este un r`spuns [ocant. [i oricum. cu alimenta]ie f`r` E-uri.(paria societ`]ii) mai fumeaz` acolo. gânduri [i fapte urâte ajunge acolo unde merit`.“ {i abia atunci.Pe strad` era de-a dreptul jenant [i nu vedeai pe nimeni tr`gând din ]igar` \n zonele civilizate. dar bunicul dumneavoastr` a tr`it probabil la ]ar` (m`car tinere]ea). pentru c` \n ]`rile dezvoltate la care ei viseaz`. cum ar fi SUA. Parc`-i aud acum pe cei care spun: „Dar bunicul a tr`it 95 de ani. va fi tratat \ntr-o apari]ie viitoare. cu mult` mi[care fizic`. c` m`car. alcool. fum`tori amândoi. toxicitatea din corpul sufletesc. m`car pentru impactul negativ pe care-l au asupra corpului fizic. a fumat mult [i a murit de moarte natural`!“ Da. Ave]i garan]ia c` organismul dumneavoastr` este la fel de puternic ? {i dac` da. suferin]a corpului sufletesc are un impact mult mai puternic asupra noastr` decât suferin]a \n corp fizic.via]a. nu puteau fuma pentru c` fumul degajat risca s` declan[eze sistemul de stingere al incendiului cu care era prev`zut` locuin]a . pentru motivul de a fi \n pas cu moda. acest obicei a devenit o ru[ine. 44 . Doi prieteni ai mei. \n aer curat. f`r` stres [i a avut [ansa s` aib` un organism mai rezistent. (un prieten american). Indiferent ce crede]i. el ac]ioneaz` \n planuri subtile (care nu fac obiectul acestui volum) [i când ne retragem la momentul fixat de Dumnezeu din aceast` via]` lu`m cu noi aceast` \nc`rcare energetic` nociv`. Numai ultimii oameni . iar mortul intoxicat cu tutun. |n casa gazdei. [i din p`cate. O cuno[tin]` de a mea \ntreba ceva de genul : „care este diferen]a dintre un mort s`n`tos [i un mort care a fumat?“. cel ce a gre[it pe P`mânt va con[tientiza prostiile f`cute. ar trebui s` se debaraseze de acest obicei nociv. Le-a[ spune tinerilor din ziua de azi care se apuc` de fumat. R`spunsul este: „Diferen]a este enorm` ! Mortul s`n`tos fizic [i mental se ridic` la lumin` mult` \n planul corespunz`tor evolu]iei sale spirituale (putem s`-l numim generic RAI). oricum tr`i]i \n cu totul alte condi]ii decât a tr`it bunicul dumneavoastr`. care nu moare o dat` cu trupul fizic nepermi]ându-i o \n`l]are \n straturile spirituale superioare. unii de la o vârst` fraged`. care s-au \ntors de curând din America au \ntâmpinat mari probleme. so] [i so]ie.

m`car pe acelea care nu le putem schimba. periculoase. putem \ntâlni o situa]ie \n care cineva s` gre[easc` f`r` inten]ie. Cei care [i-l asum` \n mod con[tient (lucreaz` \n condi]ii de stres) trebuie s` se gândeasc` foarte bine la ceea ce fac. Este amuzant cum \[i critic` unii semenii pentru ni[te fleacuri. suntem \ntr-un hal de nervi \ngrozitor.*** Un alt factor puternic nociv pentru organism este stresul. dar nu observ` cum cheltuiesc ei din pu]inul 45 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . un altul „s`-]i taie fa]a“. Pe de alt` parte. etc. tensiunea cre[te. gesturi obscene. Constat`m c`. trecând printr-un moment greu \n via]`. pentru lucruri care nu ne ating deloc: s-a dat o lege nedreapt` care \ns` dezavantajeaz` pe altcineva . pentru c` nu o s` reu[im s` mai facem educa]ie cuiva care nu are cei 7 ani de acas`. [i trebuie s`-l \n]elegem. [i când atinge un anume nivel critic. Sunt [i situa]ii care ne afecteaz`. Pu]in cunosc c` perioadele de odihn` (care au multe efecte benefice asupra organismului ) nu anuleaz` [i cumulul de stres. Reac]ia obi[nuit` [i imediat` (cel pu]in la noi \n ]ar`) este „de a complimenta“ pe cel`lalt cu \njur`turi. dup` un asemenea meci. cu alte cuvinte. un adev`rat „schimb de amabilit`]i“. omul se \mboln`ve[te. o cuno[tin]` de-a noastr` a luat o decizie contrar` sfatului nostru. buna dispozi]ie piere [i astfel. *** St`rile nervoase sunt iar`[i. s` nu ating` un prag care s` ne pun` \n pericol s`n`tatea. Se \ntâmpl` ca atunci când conduci un autoturism. dar am fi tare de[tep]i dac` nu le-am pune la suflet. [i aparent avem motiv s` ne enerv`m. *** Spiritul critic exacerbat este boal` curat`. un politician a declarat ceva nepl`cut. ne \mboln`vim inutil. To]i sunt \n fel [i chip. to]i gre[esc numai noi suntem foarte grozavi. pentru c` este demonstrat [tiin]ific medical c` stresul se acumuleaz` \n timp. De multe ori ne enerv`m din motive puerile [i ne afect`m starea de s`n`tate \n mod gratuit. ne-am \nc`rcat negativ [i am mai acumulat un pic de stres care putea s` lipseasc`. Cu alte cuvinte. Practic trebuie s` avem grij` ca acest stres adunat \ntr-o via]`.

c`ci Bunul Dumnezeu vã va rãsplãti \nzecit. nu-[i v`d decât propriile lor interese. alcool ca s`-[i ruineze s`n`tatea (vorba aceea „nu-[i v`d bârna din propriul ochi“). mul]i pensionari care. \[i d` lui. iar 46 . prin puterea gândului. s` se aprind` flac`ra bucuriei. Face]i \n a[a fel ca. \nseamn` c` facem fapte de credin]` pe placul Bunului Dumnezeu. pentru ca ei s` poat` supravie]ui [i \nf`ptui destinul dat. Noi nu câ[tig`m nimic dac` ne critic`m sau ne bârfim semenii. Ajutorul pe care-l d`m unui prieten. ia de la el. Aceasta este atitudinea corect` [i bine primit`. \n timp ce. aproape de noi exist` atâta suferin]`. Sunt c`mine de copii orfani sau abandona]i.pe care-l au. un sfat prietenesc etc. S` nu fim orbi [i lacomi [i \n egoismul nostru s` nu ne pese decât s` ne fie nou` bine. dup` o via]` de munc`. creaz` un dezechilibru \n organism. S` nu v` zgârci]i dac` ave]i posibilit`]i. \n fiecare zi. ci d`rui]i-le dumneavoastr` cele trebuincioase. pe ]ig`ri. atunci cine? Pentru c` majoritatea celor \n drept s` o fac`. f`r` s` a[tept`m vreodat` ceva \n schimb. \mbr`c`minte . Vede]i \n jurul dumneavoastr` mul]i oameni s`rmani. Dac` dumneavoastr` nu-i ajuta]i. sau pentru c` cineva din familia lui are o func]e important` [i la o adic` putem profita. dar da]i-l din inim` [i va fi la fel de bine primit. acela nu este ajutor. [i \n sufletul celor am`râ]i. o vorb` bun`. trebuie s` facem aceste gesturi cu dragoste din toat` inima. orice pierdere de energie. *** Dac` suntem genero[i. alimente de calitate. A[a c` cine d`. ca [i el la rândul lui s` ne faciliteze ceva. Nici nu putem descrie \n cuvinte vibra]iile \nalte de lumin` care-i \nv`luie pentru faptul c` \n numele lor. ne iubim semenii [i \i apreciem ajutându-i pe m`sura posibilit`]ilor noastre \n mod dezinteresat. c`mine de batrâni. pune]i \n pachetele alc`tuite cu dragoste. da]i un simplu covrig de poman`. ajung \n mod real. Nu a[tepta]i s` v` cear` ei. Atunci când face]i o poman` pentru sufletul cuiva drag plecat dintre noi. doar pierdem o energie pe care o putem folosi \n scopuri benefice [i. este interes. la sufletul \n numele c`ruia s-a dat hrana [i acesta simte \ntradev`r o senza]ie de fericire. nu-[i pot pl`ti nici \ntre]inerea. sunt ajuta]i oameni aici pe p`mânt. Sunt oameni care trebuie [i merit` s` fie ajuta]i cu hran`. care s`-i bucure pe cei ce le primesc. Dac` ave]i o situa]ie material` delicat`. Când ajut`m sau d`ruim. cine ia de la al]ii. Le recomand celor care nu mai pot de grija altora s`-l lase pe Bunul Dumnezeu s` ne judece. pentru c` satisfac]ia [i bucuria celor ce primesc pomana.

ei recepteaz` ce emitem noi. dac` mai este printre noi. cum fac unii ca s` scape de obliga]ii. pe lâng` alte aten]ii. poate bucura pe cineva practic toat` via]a ! ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT *** 47 .noi cei apropia]i lor nu i-am uitat [i le cinstim memoria prin fapte de credin]` [i nu cu plânsete care n-ajut` pe nimeni. cump`r`m de obicei un cadou. tat`l meu a primit de la el un desf`c`tor de conserve [i o unghier`. avea pe vremuri (anii ‘60) un prieten foarte bun. {i de fiecare dat` când le utilizez. vor fi \nv`lui]i de dragostea noastr`. le transmitem lacrimi de suferin]`. Dumnezeu s`-l lumineze acolo unde este el acum. [i \i mul]umesc. Le transmitem dragoste. Tat`l meu. A[a c` domnule Ni]u. Vede]i cum. pentru c` nu mai [tiu nimic de dânsul de zeci de ani. bocetele produc mult` suferin]` celor pleca]i dintre noi. *** Atunci când suntem invita]i la o aniversare. S` [ti]i c` este foarte important ca acel cadou s`-l d`rui]i din suflet [i \n acela[i timp s`-l bucure pe s`rb`torit. de firm`. Sau mai simplu spus. eu folosesc acea unghier` [i acel desf`c`tor de conserve pentru c` sunt mai bune decât altele noi. m` gândesc cu drag la domnul Ni]u. chiar dac` aten]ia respectiv` v-a costat ceva mai mult. pentru c` durerea noastr` exteriorizat` f`r` m`sur` devine o energie negativ` pe care o transmitem corpului lor sufletesc. S`-i dea Dumnezeu s`n`tate. Acesta a fost trimis \n interes de serviciu \n Japonia [i când s-a \ntors. un cadou simbolic. {i \n ziua de azi. s` [tii c` s-ar putea s` desfac eu o conserv`. sau Dumnezeu s`-l lumineze dac` a p`r`sit P`mântul. dup` aproape 40 de ani. Din contr`. dac` mai e[ti printre noi [i sim]i câteodat` o stare de bine care parc` vine de undeva. din exterior. amândou` fabricate cu sim] de r`spundere dintr-un o]el excep]ional [i \n mod cert n-au fost cump`rate de la solduri. sufletul lor va fi ars de lacrimile noastre. [tiu c` se numea Ni]u. Bucuria lui vi se va transmite energetic dumneavoastr` [i ve]i avea mult de câ[tigat prin recep]ionare unei astfel de energii benefice.

autoturisme. *** |n ceea ce prive[te rela]iile sau alte leg`turi interumane de prietenie. „O gre[eal` recunoscut` este pe jum`tate iertat`“. se transmite energetic celui care a p`c`lit. l`comia. atunci când se vor mai \ntâlni. de colegialitate. iar amândoi se pot privi \n ochi f`r` resentimente. mul]i nu [tiu cum s` te p`c`leasc` ascunzându-]i diferite defecte. cu fapta). |n multe tranzac]ii. tot ceea ce a]i emis negativ [i toate necazurile pricinuite semenilor se vor \ntoarce \mpotriva dumneavoastr` cu o for]` devastatoare. Faptul c` sc`p`m nepedepsi]i 10-20 de ani aici pe p`mânt. afaceri. Pentru c` cineva \ntradev`r inteligent. \ntr-o afacere câ[tig` cel care a ob]inut un pre] corect. \n[el`toria care genereaz` mult` durere [i sup`rare celor nedrept`]i]i. [i când se va face dreptate. E o chestiune de timp pân` când cel`lalt realizeaz` c` a fost \n[elat. cu cât pl`tim mai târziu. dar este irelevant dac` raport`m la scara evolu]iei spirituale ve[nice. nici nu se simte la nivel universal [i. chiar dac` nu are cunoa[tere \ntr-un anumit domeniu. Oamenii de acest gen nu reu[esc s` ne demonstreze decât c` sunt orgolio[i [i pro[ti. eventual pune \ntreb`ri. spune un vechi proverb românesc. dar \n acela[i timp. pl`tesc scump. „ \nvinge“ \ntradev`r \ntr-o afacere cel ce câ[tig` energetic (pot fi ambii parteneri deopotriv`). trebuie s` avem t`ria s` recunoa[tem atunci când am gre[it (cu gândul. doar pentru c` el crede c` le [tie pe toate sau c` o opinie contrar` chiar demonstrat` [tiin]ific nu este pe placul lui. vânz`ri de case. are deschiderea necesar` de a se informa sau m`car se ab]ine de la comentarii. cu vorba .La polul opus generozit`]ii stau egoismul. când este vorba de sume importante de bani. Sunt foarte penibile situa]iile când cineva \[i men]ine cu t`rie p`rerea \ntr-un domeniu \n care nu este preg`tit. dar se apuc` s` comenteze sau s` critice chiar virulent. {i. toat` sup`rarea \ndrept`]it` a celui \n[elat. o persoan` sau o anumit` situa]ie. [i-a mul]umit [i partenerul. Singura necunoscut` aici este momentul \n care ei primesc nota de plat` pentru r`ul creat. Pentru c`. 48 . A[a c`. cei ce \ncalc` legile divine universale. exist` riscul s` acumul`m mai multe gre[eli. Sau altfel spus. Mul]i nu de]in nici m`car 5% din informa]ii despre o tem`. pricinuindu-i \n timp diverse necazuri sau probleme de s`n`tate.

f`r` voia lor. Una dintre situa]iile cele mai stupide pe care le-am \ntâlnit. nim`nui nu-i face pl`cere s` v` asculte povestind \n continuu despre toate suferin]ele voastre [i cu timpul.Dac` nu sunte]i \n mijlocul evenimentelor. \ncep s` se vaite la nesfâr[it. S` [ti]i c`. chiar dac` tu le [tii pe dinafar`. au fost cele \n care cineva a \ncercat s` m` conving` de contrariul a ceea ce am tr`it eu prin propriile mele experien]e. dar stau \n apartamente sau case de peste 30. Ei nu admit \n ruptul capului s` se mute \n spa]ii mai modeste pentru a ie[i din impas. |nzestra]i cu o asemenea avere nu ave]i dreptul s` v` plânge]i. pute]i s` v` asigura]i din resurse proprii un trai decent pân` la sfâr[itul vie]ii. noi primim ceea ce emitem. Oricum. Aceea[i senza]ie o genereaz` cei care. Un caz aparte. pe viitor. r`ri]i cât se poate de mult contactele cu el. f`r` s` v` lega]i \n mod boln`vicios de pere]ii \n care locui]i. ei trebuie s`-[i consacre energia pentru a-[i dep`[i propriile greut`]i. Ce-i de f`cut \n astfel de cazuri? Ruga]i-l pe interlocutorul dumneavoastr` s` comute discu]ia pe subiecte mai pl`cute sau mai interesante. ]i le povestesc ori de câte ori te \ntâlnesc. se transform` \n vampiri energetici. ab]ine]i-v` s` v` expune]i punctul de vedere la modul absolut. [i dup` o astfel de \ntâlnire pleci cum se spune „golit de energie“. Pentru c`. agresând energetic ni[te oameni nevinova]i [i veninul emis se va \ntoarce la „surs`“. de la care eventual pute]i \nv`]a ceva. cu alte cuvinte \[i de[art` tot sacul cu necazuri \n bra]ele voastre.000 de dolari. Prin aceast` atitudine. Nu devin eu caraghios ? Procedând a[a. sunt oamenii care se vait` de „mama focului“ c` nu le ajung banii pentru mâncare. dar pân` nu-[i fac num`rul nu scapi (mai ales vârstnicii 49 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . ve]i constata c` lumea \ncepe s` v` evite pentru c` deveni]i obositor. este [i faptul c` \ncearc` s` tr`iasc` involuntar pe energia altora. |n caz contrar. este ca [i cum dumneavoastr` ave]i o Dacia ro[ie [i eu \ncerc s` v` conving contrazicându-v` pe un ton superior c` de fapt sunte]i posesorul unui Trabant verde. Tot epuizan]i sunt cei care au ni[te fixa]ii pe anumite subiecte [i episoade din via]a lor. \n caz contrar scurta]i \ntrevederea la minimul posibil [i. Gândind corect. V` da]i seama. cei care cupleaz` la astfel de discu]ii ar fi bine s` [tie c` este o mare gre[eal` s` se \ncarce cu problemele altora. Unul dintre motivele importante pentru care unii oameni nu sunt dori]i \n societate [i nu prea au prieteni. c`ci deveni]i ridicoli. achitarea \ntre]inerii etc. lumea v` va ocoli. S` [ti]i c` \l mânia]i pe Dumezeu. nu face]i decât s` v` dezechilibra]i energetic [i s` preg`ti]i terenul pentru o viitoare afec]iune. \n timpul unor discu]ii.

pl`tim. Suntem sanc]iona]i direct dar percepem indirect prin sc`derea calit`]ii vie]ii. Nici nu-[i dau seama mul]i ([i nici nu afl` \n multe cazuri) cât de mult pierd prin neseriozitate \n via]`. de multe ori ave]i ceva de \nv`]at. |l irit` pe acesta [i \n mod incon[tient el ne r`spunde precum merit`m. suport`m consecin]ele prostiilor f`cute anterior [i se verific` \nc` o dat` c` tot ceea ce gre[im pe acest p`mânt. Al]ii sunt de vin` pentru ceea ce li se \ntâmpl` lor. {i constat`m cu surprindere c`. iar interlocutorul nostru ne devine [i mai antipatic. ei n-au gre[it niciodat` cu nimic. dezorientarea. m`car c`. Am observat c` aceast` tipologie uman` are [i mania de a arunca vina \n exterior. De multe ori. de la [eful ierarhic. o afacere foarte avantajoas` sau a[ garanta pentru tine dac` nu m-ai fi dezam`git \n situa]ia X sau Y“. rudele. guvernul. iar aceast` stare l`untric` se transpune printr-o agresiune energetic` \ndreptat` c`tre interlocutorul nostru.au acest talent). este corect perceput` de câmpul energetic al celui c`ruia ne adres`m. \ns`. etc. Dar lipsa de prevedere de care au dat dovad` \n via]`. *** Vrem de multe ori s` ob]inem un anumit avantaj de la o cuno[tin]`. nu-]i permit. lenea. pentru situa]ia \n care au ajuns. Ne adres`m cu zâmbetul pe buze foarte politicos dar. ne enerveaz`. r`spunsul primit nu concord` cu modul mieros cu care ne-am adresat. Sunt oameni c`rora le place foarte mult s` se aud` vorbind [i nici nu-i prea intereseaz` dac` \i ascult` cineva sau nu. oricum de la o persoan` pe care nu o prea avem la inim` din indiferent ce motive. c`ci nimeni nu le spune „ ]i-a[ \ncredin]a un post bine pl`tit. Ce se \ntâmpl` de fapt: energia negativ` care pleac` din noi simultan cu vorbele alese. lucrurile nu se opresc aici. pentru c` vor s` se aud` numai pe ei. Pot rata multe oportunit`]i f`r` s` afle. 50 . dac` nu din respect. Vinova]i sunt. indolen]a. prietenii. |nv`]a]i oameni buni s`-i asculta]i [i pe cei din fa]a dumneavoastr`.\n interiorul nostru fierbem. neseriozitatea i-a condus aici. Noi neam fi a[teptat s` ni se r`spund` cu aceea[i amabilitate [i s` ni se satisfac` dolean]a. {i uite a[a. |n situa]ia \n care vrei s` le spui [i tu câteva cuvinte. Pentru c` r`spunsul nu ne satisface.

cei care gener`m aceste conflicte energetice. *** ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se consum` foarte mult` energie pe planeta P`mânt \n mod inutil prin fel de fel de dispute pe teme religioase sau datorit` unor p`reri diferite \n ceea ce prive[te spiritualitatea. de exemplu . ceea ce duce la crearea unei st`ri permanente de iritare. vom ajunge la concluzia c` ne cost` prea mult s` urâm pe cineva. \nboln`vindu-ne treptat. Vinova]i pentru ceea ce se \ntâmpl`. Când cineva ne-a nemul]umit. Pericolul nu-l reprezint` minutul de sup`rare. suntem \ns` numai noi.conflictul energetic se amplific` [i. pân` vom atinge gradul de evolu]ie la care. care genereaz` energie negativ`. pentru c` gândim anapoda [i n-am \nv`]at c` nu avem voie s` urâm pe nimeni. este normal s` fim sup`ra]i pe respectivul cinci secunde. {i vom \nregistra un mare progres \n modul nostru de gândire. Adic` s` facem cât mai mult bine \n jurul nostru [i s` ne preg`tim pentru ce urmeaz` mâine. c` acelea[i rug`min]i adresate la fel de civilizat. *** 51 . nici m`car o secund`. {i dup` câteva experien]e de acest gen. Din punctul meu de vedere nu conteaz` (sau conteaz` mult prea pu]in) dac` credem sau nu \n reâncarnare. vor avea un r`spuns mult mai avantajos pentru noi. Altfel. o s` constat`m cu surprindere. Dac` reu[im printr-un efort de voin]` s` ne \mp`c`m \n adâncul inimii cu to]i. nici s` desconsider`m pe nimeni. mai este o cale lung`. [i pentru cei mai mul]i dintre noi. Au \ns` o importan]` imens` pentru noi [i semenii no[tri faptele de iubire moral` pe care le facem aici pe p`mânt [i cuno[tin]ele [tiin]ifice din toate domeniile pe care le acumul`m [i ne ajut` s` fim mai buni (de la Valeriu Popa citire). din reflex s` nu ne mai irite nimic din ceea ce ni se \ntâmpl`. câteodat` se ajunge la ruperea rela]iilor. ci neputin]a noastr` de a ierta. un minut. ne pierdem \n discu]ii sterile risipind o energie pre]ioas`. [i nu „construim“ nimic valoros pentru sufletul nostru. Suntem oameni. nici s` fim sup`ra]i (nici m`car pe cei ce ne-au gre[it). cinci minute.

s` judeca]i [i. dac` vrem s` evolu`m spiritual. R`mâne s` medita]i. propria dumneavoastr` intui]ie va decide.S. CEZAR DUMITRACHE P. Trebuie s` gândim benefic f`r` excep]ie [i cei boga]i [i cei s`raci [i cei inteligen]i [i cei mai pu]ini dota]i cerebral [i cei cu trei doctorate [i cei cu patru clase primare. modul de gândire corect este acela[i pentru to]i oamenii. \nseamn` c` am câ[tigat \mpreun`. datorit` cerin]elor specifice fiec`rui organism \n parte (mai ales \n situa]ii de boal` ). *** Este absolut obligatoriu s` gândim pozitiv pentru c` ast`zi suntem ceea ce am gândit ieri .Dac` nu exist` un singur mod de alimenta]ie benefic general valabil. Dac` considera]i c` pute]i deveni mai buni \nsu[indu-v` din ideile comentate anterior. 52 . respectiv gândirea pozitiv` cu care ne putem integra \n marele ocean de lumin` al spiritului universal. iar mâine vom deveni ceea ce gândim acum.

TERAPII ADIACENTE TRATAMENTULUI NATURIST ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 53 .

mergând ( Doamne fere[te !) pân` la deces. sau a unui terapeut autentic cu experien]` \n astfel de proceduri. pacientul trebuie s` dispun` de o condi]ie fizic` [i un suport energetic minime obligatorii. 54 . *** Prin regimurile. Credin]a puternic` \n Dumnezeu este vital` pentru ob]inerea vindec`rii. am urm`rit s` relat`m cât mai obiectiv cu putin]` efectele lor benefice. iar regimurile \i apar]in \n totalitate ( concep]ie. documentare) pute]i ob]ine \n mod gratuit de la doamna Sanda {tefan. pot fi foarte periculoase dac` nu sunt aplicate la sfatul [i sub \ndrumarea strict` a unui medic alopat specialist \n astfel de tratamente. Rela]ii suplimentare (informare. Re]etele sunt culese din medicina tradi]ional` [i au caracter informativ. tefelon: 0745 153 875. dovedindu-se extrem de eficiente atunci când s-a lucrat corect cu ele. prezentare [i terapeutic`). terapiile [i re]etele inserate \n continuare. \n caz contrar putând surveni afec]iuni grave. O parte din ele au fost experimentate chiar de Valeriu Popa. |n func]ie de terapia aleas`.AVERTISMENT Terapiile prezentate \n acest capitol.

s` \i refac` echilibrul pierdut ca urmare a unui mod de via]` dezordonat care \ncalc` legile naturii. \ns` foarte puternic care este postul negru. Practicat de mii de ani. chimiei. Acest tip de post este indicat drept cur` de dezintoxicare fiind terapia cea mai puternic` [i cu efectele cele mai rapide atât pentru vindecarea trupului. Aceasta este forma cea mai u[oar` de post \n care nu se consum` alimente de origine animal` (carne. cu o larg` r`spândire \n rândul popula]iilor de diferite na]ionalit`]i este postul religios. icre. renumite fiind cele din Austria. postul Pa[telui are rolul de a cur`]a fiin]a uman` dup` excesele alimentare din timpul iernii permi]ându-i rena[terea la o condi]ie mai pur` [i vital` \n acord cu noile for]e regeneratoare ale prim`verii. postul se ]ine \n diferite perioade ale anului. ou`. precum [i de evenimentele legendare din via]a bisericii cre[tine. având durate [i grade de severitate diferite.d. Pacien]ii sunt asista]i de medici cu experien]` \n domeniu. postul fiind asociat [i cu alte terapii naturiste menite s` dezintoxice organismul.POSTUL Postul. programul este riguros. care este o ac]iune de renun]are complet` sau par]ial` de la hran`. Elve]ia. \n func]ie de evenimentul la care se face referin]`. Se subân]elege c` postul are efect global de dezintoxicare [i purificare a structurii fizice [tiindu-se c` produsele de origine animal` se altereaz` rapid l`sând multe reziduuri \n organism. Statele Unite. pentru români postul cre[tinesc. \n tradi]ia cre[tin`. Este forma de post recomandat` persoanelor cu o voin]` foarte 55 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . lactate).. El este practicat \n clinici specializate. etc. O alt` abordare a postului este cea [tiin]ific` care studieaz` corpul uman utilizând tehnolohie de ultim` or` \n domeniul electronicii.S. Cel mai des \ntâlnit. |n mod inexplicabil pentru medicina clasic`. [. Astfel. fosta U. fizicii. naturi[tii reu[esc s` „p`c`leasc`“ o serie de boli considerate incurabile printr-un mijloc foarte simplu [i extrem de eficient. cât [i a sufletului.m. Motivat sentimental [i religios de exemplul lui Iisus Hristos.a. reprezint` principalul mijloc de vindecare [i transformare a fiin]ei umane prin eliminarea otr`vurilor toxice din corp. transmis din genera]ie \n genera]ie el a devenit parte integrant` din via]a cre[tinului practicant.S. la fel postul Cr`ciunului preg`te[te omul pentru perioada iernii.R.

dicu]ii contradictorii.“ |n timpul postului se consum` 2 litri de ap` distilat` (pentru uz alimentar) pe zi [i se fac dou` clisme: una diminea]a cu 2 litri ceai de mu[e]el [i alta seara cu 2 litri de ceai de rostopasc`. Valeiu Popa. fizic e[ti mort. |mp`ca]i-v` [i ierta]i pe to]i cei care considera]i c` v-au nec`jit [i cere]i-v` iertare celor c`rora le-a]i gre[it. cu o vitalitate sc`zut`. De la caz la caz. Lupt`. Este bine ca postul s` fie \nso]it de rug`ciune pentru c` el are darul de a ac]iona asupra fiec`rui aspect din fiin]a uman`.14 sau 21 zile de post cu ap` distilat`. sunt de preferat posturile cu sucuri de legume [i fructe.puternic`. |n aceste cazuri. f`r` speran]` de via]`. cu caren]e grave de minerale [i vitamine. prin aceasta stopându-se evolu]ia lor [i chiar vindecându-se. Pentru oamenii ajun[i \n pragul disper`rii. care acum tr`iesc. Cei doi litri de lichid pentru clism` se introduc \n dou` sau mai multe reprize pentru a nu for]a colonul. aceast` terapie reprezenta ultima solu]ie. având rezultate spectaculoase. hipotensive. Feri]i-v` de situa]ii conflictuale. energetic mai ai \ns` [anse. astfel postul câ[tig` mult \n eficien]`. |n cazurile de cancer [i toate bolile grave este considerat principala „terapie-[oc“ a medicinii naturiste. fiind prilej de cur`]ire a min]ii [i sufletului [i de \n`l]are spiritual`. fiind el \nsu[i un practicant al postului negru. l-a promovat ca form` de tratament.“ Dânsul nu garanta via]a sau vindecarea nim`nui: „Eu nu sunt Dumnezeu. care au ie[it din pr`pastia mor]ii. nu eu \]i dau via]`. cel mai lung pe care l-a ]inut fiind de 52 de zile. 56 . pot \ns` s`-]i spun ce au f`cut al]i semeni [i contemporani cu tine afla]i \n situa]ii similare cu a ta. f` ce ]i-am recomandat [i po]i sc`pa. nu eu te pot salva. Pe durata postului este bine s` ave]i activitate fizic` [i intelectual` moderat` (atât cât este posibil). protestare c`ci vibra]iile negative cu care v` \nconjura]i \n asemenea situa]ii v` afecteaz` s`n`tatea. Celor afla]i \n situa]ii limit` le spunea franc: „Omule. Nu posti]i \n scopuri revendicative. Valeriu Popa recomanda 7. bolnavi irecuperabili pe cale medical`. Foarte rar sugera posturi de 21 de zile sau mai mult. precum [i celor afla]i \n situa]ii limit` [i care au o motiva]ie pentru a recurge la acest tip de tratament. s` se evite statul \n pat peste limita fireasc`. necesar` somnului. Postul negru nu este recomandat \n primul rând persoanelor subponderale.

10 minute. oboseal`. Se consum` zeama [i jum`tate din fiertur` pe parcursul zilei. .\n a treia zi : zeama de la 3 linguri de orez fiert \n 0. palpita]ii. gre]uri. |n fa]a unor astfel de manifest`ri nu trebuie s` v` speria]i [i s` \ntrerup`]i postul. Se bea zeama [i se consum` 2-3 linguri de fiertur` treptat pe parcursul zilei.\n a doua zi : zeama de la 2 linguri de orez fiert \n 0. 10 minute.\n a patra zi : Se fierb 3 linguri de orez [i una de arpaca[ \ntr-un litru de ap` distilat`. 10 minute. . tulbur`ri vizuale. 10 minute. specific fiec`ruia [i bolii respective. |n cazul posturilor de 3-4 s`pt`mâni [i mai mult. perioad` \n care se consum` \n continuare 1 pân` la 1. perioada de revenire de 7 zile trebuie prelungit` \n func]ie de organism. de fiecare dat` când limba devine \nc`rcat`. la care se adaug` : . limba se racleaz` cu o spatul` de lemn (coad` de lingur` de lemn).\n a cincea zi : Se fierb 4 linguri de orez [i 2 linguri de arpaca[ \ntr-un litru de ap` distilat`. tremur`turi.\n a [asea zi : Se fierb 4 linguri de orez [i 3 linguri de arpaca[ \ntrun litru de ap` distilat`.5 litri de ap` distilat` zilnic. Se bea zeama [i se consum` fiertura pe parcursul zilei. La fel de important` ca postul \n sine. Valeriu Popa recomanda 7 zile de revenire. Dup` aceasta. transpira]ii.care sunt provocate de eliminarea toxinelor sub diverse forme [i de un consum energetic mai mare din partea organismului pentru a le expulza.\n prima zi : zeama de la o lingur` de orez fiert \n 0. prin aceste elimin`ri se regenereaz` [i regleaz` anumite func]ii [i procese ale corpului.Tot pe parcursul postului. .5 litri ap` distilat` timp de 10 minute . dar prezentând riscuri mari pentru s`n`tate dac` e f`cut` incorect . Apar diverse tulbur`ri. nervozitate.5 litri ap` distilat` timp de 10 minute . de 2-3 ori/zi. Efectele secundare ale postului negru \[i fac apar]i]ia \nc` din primele zile.este revenirea din post. Se bea zeama [i se consum` fiertura. iritabilitate . 57 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . De obicei. cefalee.\n a [aptea zi : Se fierb 5 linguri de orez [i 3 linguride arpaca[ \ntr-un litru de ap` distilat`. fiecare intr` pe un regim echilibrat. v`rs`turi.5 litri ap` distilat` timp de 10 minute .

Aten]ie! Dac` se urm`re[te un post negru mai mare de 5-7 zile.Tot pe parcursul postului se elimin` gradat [i diverse „ impurit`]i“ din aura energetic` [i Lumina interioar` se va manifesta din ce \n ce mai pregnant \n voi. SANDA {TEFAN 58 . Consulta]i un medic naturist \nainte s` v` hazarda]i la astfel de auto-tratamente [i asigura]i-v` c` ave]i asisten]a lui. este bine s` fie f`cut sub supraveghere medical` de specialitate. Deveni]i astfel mult mai u[ori [i mai ferici]i.

icter [i boli ale ficatului.boli ale ficatului : ciroz`. El constituie o minune \nchis` \n el. Cele dou` vini[oare care sunt crestate au leg`tur` direct` cu ficatul [i reprezint` un canal de deversare pentru tot ce este r`u \n sânge. totul este cu grij` transformat [i filtrat de ficat. Se elimin` astfel toxine ce nu pot fi \ndep`rtate pe alte c`i din organism.T`ierea sub limb` Este o alt` terapie veche practicat` \n ]ara noastr`. steatoz` (se elimin` fibrina din ficat) .tensiune (mic`. \n primul rând ar trebui \ngrijit [i cur`]at ficatul \n lupta \mpotriva oric`rei boli. Ficatul . rinichi. Revenind la terapia sus men]ionat`. nu mai are capacitatea de a descompune suficient diferitele toxine. rezultate foarte bune s-au ob]inut \n : .ateroscleroz` . pancreas. oscilant`) . distruse inofensiv [i eliminate. Iritarea permanent` a celulelor de toxin`. |ns` efectul este benefic \n orice boal` [i pentru oricine. Toxinele sunt de asemenea descompuse. Când ele sunt negre (adic` pline) toxinele r`mân \n sânge. {i a[a apar tot felul de boli.reumatism . Sângele toxic vine din ficat eliberându-se astfel sistemul hepato-biliar. Ficatul are deci constant nevoie de o irigare bun` sangvin`. mare. De când ne [tim am auzit de câte un b`trân sau o b`trân` la ]ar` care taie sub limb` \n special pentru „ g`lbinare“.cancere de orice tip .boli ale rinichilor (efecte de excep]ie \n cazul bolnavilor cu dia59 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Deci.care reprezint` farmacia organismului . Atunci când func]ioneaz` normal. adic` hepatite. Când el este bolnav. Func]ia sa este atât de stabil` \ncât \l putem califica drept un organ extraordinar. corpul \ntreg este afectat. el ia parte \n mai multe moduri la metabolismul organismului. Atunci când el este atins. el p`trunzând astfel \n circuitul sangvin provocând o iritare cronic` a ]esuturilor celulare [i constituind un teren propice cancerului. icter. hepatite. conduce la o disfunc]ie a ficatului. |n plus fa]` de importanta sa func]ie de eliminare a produ[ilor toxici. cancer.\[i reia prin aceast` procedur` func]iile corecte [i de aici \ncep s` func]ioneze normal [i celelalte organe de filtrare [i eliminare: bil`.

Cura de dezintoxicare de o zi o d`m pe pagina urm`toare.psoriazis . adic` o dat` pe lun` sau de 3 ori \n maxim 6 luni. tromboflobit` . cataract` . Deci. Dup` ce v-a]i t`iat sub limb` de 3 ori. retinopatie. varice. Aten]ie la condi]iile igienico-sanitare \n care v` t`ia]i sub limb`! Castronul \n care devars]i sângele trebuie s` fie de unic` folosin]` (el se arunc` .boli autoimune : colegenoz`. Este bine ca \nainte de a \ncepe o diet` naturist` s` face]i t`ierea sub limb` [i cura de dezintoxicare.diabet . lama cu care sunte]i t`iat trebuie s` fie steril` [i unic` (se arunc` dup` folosire). frigiditate . prim`vara. Pentru efect maxim [i pentru cur`]area cât mai complet` a ficatului. nu v` duce]i ca la analize: nemânca]i [i neb`u]i. \ns` pute]i avea o senza]ie de ame]eal`.impoten]`. Nu se \ntâmpl` nimic. NU se spal` [i NU se folose[te la alt pacient).acnee .pancreatite .prostat` . Asta \nseamn` peste 50% vindecare [i echivaleaz` cu multe zile de post negru.gut` . se impune t`ierea sub limb` de 3 ori \n 3 luni.tulbur`ri de menopauz` . pentru \nter]inere. Cura de dezintoxicare de o zi se poate repeta la \nceput o dat` pe lun`.boli de nervi .miopie. arterit`. T`iatul sub limb` ar trebui \nso]it de cura de dezintoxicare de o zi cu laxativ [i ulei de m`sline pentru a elimina depunerile din vezica biliar` [i a elibera ficatul de colesterol. apoi o dat` sau de dou` ori pe an. o paloare brusc` [i transpira]ie.liz`) .ulcer varicos. este bine s` o mai face]i o dat` pe an. lupus .dureri de cap Este bine de [tiut ca atuci când v` t`ia]i sub limb` s` mânca]i ceva \nainte [i s` be]i un ceai \ndulcit sau un suc dulce pentru a evita o criz` de hipoglicemie. iar cel 60 .

SANDA {TEFAN ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 61 . Asigura]i-v` c` sunt \ndeplinite toate condi]iile [i nu va exista pericolul s` v` infecta]i sau s` contacta]i alt` boal`.care v` taie trebuie s` poarte m`nu[i sterile.

00 .00 nu mai mânca]i nimic. ci numai solu]ia uleioas` de la ora 18.00 . Pe parcursul curei se poate bea ap` \n afar` de o or` \nainte [i o or` dup` ce lua]i uleiul. SANDA {TEFAN 62 .00 .Lua]i a doua can` (250 ml) de laxativ Ora 18.Se \nghite uleiul de m`sline (250 ml) cu zeama de la 3 l`mâi [i apoi.Cura de dezintoxicare de o zi Ave]i nevoie de: .2 plicule]e de sare amar` (sulfat de magneziu) din farmacie de 30 gr plicule]ul pe care le dizolva]i \n 750 ml ap`. Excesul de bilirubin` precipit` sub form` de bilu]e verzi gelatinoase (sunt \mbibate cu ulei).Lua]i prima can` (250 ml) de laxativ Ora 16.00 .Lua]i ultima can` (250 ml) de laxativ Ora 23. Dup` cura de dezintoxicare pute]i \ncepe regimul naturist propriuzis. e bine s` v` controla]i fecalele pentru a vedea ceea ce elimina]i. O or` \nainte [i dup` ce lua]i uleiul de m`sline nu mânca]i nimic. Ob]ine]i o solu]ie laxativ` pe care o \mp`r]i]i \n 3 c`ni de câte 250 ml fiecare. timp de dou` zile. Ora 22. |n schimb. pe parcursul curei pot mânca normal \ns` \n cantit`]i foarte mici. . vor face dou` clisme pe zi: una diminea]a [i una seara.00. Ve]i avea multe scaune.200 ml ulei de m`sline presat la rece + zeama de la 3 l`mâi |n ziua respectiv` lua]i masa de diminea]` la ora 10.Se m`nânc` o can` de gri[ fiert \n lapte. iar nisipul [i mâlul ies ca atare.Cei cu gastrit` hiperacid` [i ulcer nu folosesc solu]ia laxativ`. . Aten]ie! .00 . \ncepând cu ziua \n care se face cura. colesterolul sub form` de bilu]e albe. Ora 14.00 [i pân` la ora 14.Cei cu diabet. obligatoriu se st` pe partea dreapt` 1/2 or`.

Deci.) [i Pliniu (25-79 d.) [i Paracelsus ( aprox. Armstrong vorbe[te despre puterea de vindecare a urinei proprii. metoda are o vechime de peste 2500 de ani. Urina. Hr. Terapia cu urin` poate fi f`cut` de oricine. Cartea canadianului A. diabet. cu numai t`inuit`. boli de piele. tân`r sau b`trân. L. 400 \. Terapia n-a fost niciodat` pierdut`. {i Hipocrate (aprox. Ea a fost folosit` de oameni din toate timpurile. boli de rinichi [i chiar SIDA cu aju63 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Hr. O alt` carte „ The water of life“ a englezului John W. chiar [i copil. O bioenergetician` celebr` din România.Minunile urinoterapiei . Alexandra Mo[neaga prescrie bolnavilor de cancer consumarea urinei proprii. A]i fost c`l`uzi]i s` g`si]i [i aceast` informa]ie. introdus` \n organism ac]ioneaz` ca un autovaccin nu numai vindecându-l ci [i \ntinerindu-l.) recomandau acest remediu pentru vindecare oamenilor suferinzi. {i \n satele din Maramure[ [i Bucovina urina este folosit` pe scar` larg` ca mijloc de tratament. Terapia cu urin` este o metod` de vindecare a unei boli prin aplicarea [i folosirea urinei proprii. Domnul Valeriu Popa avea convingerea c` urina este un elixir al vie]ii d`ruit de natur` [i c` reprezint` o m`sur` terapeutic` pentru aproape toate bolile. terapeu]i din toat` lumea fac referire la eficien]a tratamentului cu urin`. Pauls „Shivambukalpa“ indic` urina ca metod` de tratament. la domiciliu [i f`r` o cheltuial` oarecare. Ea a fost atestat` \nc` de acum dou` milenii când medicii romani Galen (129-199 \.este un dar primit de la Creator pentru bun`starea noastr` fizic`. „Apa vie]ii“ . Am v`zut \n preajma dânsului multe cazuri vindecate de cancer.ca remediu universal Iubitorul Dumnezeu care are grij` de toate ne-a dat un dar atât de pre]ios [i de valoros chiar de la na[tere care are posibilitatea s` vindece aproape orice boal`. citi]i-o [i medita]i asupra ei. boli de inim`. Hr. 1500 ) recunosc virtu]ile terapeutice ale urinei. |n zilele noastre.

3 . Urina veche de 4 zile este foarte bun` pentru bolile de piele. \mpiedic` formarea ridurilor. tutun. anal` sau prin piele.Vechiul Testament: „ Bea ap` din fântâna ta [i din izvoarele pu]ului t`u“. \n special erup]ii cutanate [i vom`. Poate fi folosit` [i pentru \ntre]inerea p`rului. |n toate cazurile este necesar` supravegherea de c`tre un specialist. \ns` remediul este unul singur [i anume propria noastr` urin` care vindec` boala prin \ndep`rtarea toxinelor [i de[eurilor din organism prin stimularea mecanismului de ap`rare al corpului. tuse. Nu trebuie s` se \ngrijoreze de aceste reac]ii care \l ajut` \n vindecarea bolii. pacientul poate avea vom`. Pentru orice \mboln`viri minore 1-2 pahare/zi reprezint` o cantitate suficient`. dieta trebuie s` fie u[oar`: desodat`. preventiv contra tuturor bolilor infec]ioase. alcool. pentru frec]ie [i masaj. Ele dispar automat \n 2-3 zile. o]et. Valeriu Popa \l recomanda al`turi de terapiile naturiste. Ca tonic general pentru men]inerea unei st`ri corespunz`toare de s`n`tate [i energie [i de asemenea. pentru co[uri [i acnee. Este de preferat s` nu se foloseasc` alte medicamente \n timpul acestei terapii.torul acestei terapii. De aceea. r`ceal`. pentru arsuri. Cu cât cantitatea este mai mare este mai benefic` [i nu este d`un`toare. f`r` carne. Aceast` terapie vindec` boala prin eliminarea toxinelor \n afara corpului pe cale bucal`. 200 ml (un pahar) o dat` pe zi sau chiar de dou` ori poate fi luat \n siguran]` (primul [i ultimul jet se arunc`). drept crem` de ras. la fel ca [i numele lor. lo]iune antiseptic` pentru r`ni [i t`ieturi. cafea. Ar fi bine ca oamenii s` \ncerce aceast` terapie cel pu]in pentru acele suferin]e pentru care nu exist` \nc` o vindecare [i s` afle singuri rezultatele minune. nu pentru b`ut. Cât timp se face terapia cu urin`. Se poate ]ine post de 1 . gr`simi animale.21 de zile numai cu urin` [i ap` (plus 2 clisme /zi) vindecându-se astfel orice boal` cronic`. Bolile sunt numeroase. spunea c` 64 . O perioad` lung` de post se face sub controlul unui expert pentru c` au loc tot felul de elimin`ri de toxine. nazal`.7 . diaree sau erup]ie pe piele. mu[c`turi de insecte. zah`r.14 . Acest remediu exist` de când e lumea [i este consemnat chiar [i \n Biblie . |n toate cazurile trebuie consultat un specialist.

v` recomand`m trei c`r]i ap`rute \n România: . am dorit s` reamintesc terapia despre care Valeriu Popa sus]inea c` este un sistem de vindecare complet.“ Cele ce le-am scris sunt cu titlu informativ. urin` [i hran` vie“ Elena Ni]` Ibrian SANDA {TEFAN ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 65 .„Tratamente naturale cu argil`.Medic Camelia Ro[u . necostisitor [i nemedicamentos.No]iuni introductive despre autoterapia cu urin`“ .„Urina.„ o can` cu urin` \n fiecare diminea]` ne men]ine s`n`to[i. tratament pentru via]`“ . Pentru documentare \n acest domeniu.„Shivambu Kalpa .Daniel Menrath .

antitoxic. Sunt foarte pu]ine contraindica]ii \n tratamentul cu argil`. gastrite. pe stomacul gol diminea]a [i \naintea meselor de prânz [i seara cu 1/2 or`. abcese dentare. bactericid. tumori benigne [i unele forme de cancer cum ar fi: cel al stomacului. entorse. rinichiului. cistite. vezicii urinare. sodiu. ciroze. aluminiu. intoxica]ii. parazitoze. diabet. insuficien]` hepatic` [i biliar`. tonifiant. se pune o linguri]` de argil` \ntr-un pahar cu ap`. Se folose[te atât \n cure interne cât [i externe sub form` de ap` de argil`. litiaze renale. Primele trei zile se bea doar apa f`r` a agita argila din pahar. bron[it` traheic`. arsuri. fiind folosit` \nc` din antichitate cu rezultate excep]ionale.TERAPIA CU ARGIL~ Argila este cunoscut` ast`zi ca panaceu universal [i f`r` contraindica]ii. hemoroizi. remineralizant. Practicat` [i \n ]ara noastra ca remediu tradi]ional. obezitate. Dup` aceea. anexite. prostat`. degresant [i nu \n ultimul rând: putere antioxidant`. flebite. etc. potasiu. acnee. siliciu. nefrite. conjunctivit`. Este foarte bogat` \n minerale naturale: calciu. micoze bucale. cicatrizant. vitalizant. paradontoze. se consum` \mpreun` cu argila amestecând cu o linguri]` \nainte de a consuma amestecul din pahar. regenerator. enterocolite. infec]iilor dermatologice. colite. furunculoze. [i anume: \n cazuri de hernie. magneziu. Ca remediu extern se utilizeaz` \n: tratarea ulcerelor varicoase. deger`turilor. afec]iuni reumatice. Propriet`]ile de baz` ale argilei sunt: dezinfectant. otite. aceast` terapie plaseaz` argila la rangul de medicament al viitorului. Cura 66 . exemelor. antiseptic. hepatite. colonului. boli ale inimii. sinuzite. contuzii. panari]iu. constipa]ie sever`. a pl`gilor. Paharul cu ap` de argil` se prepar` de seara pentru a doua zi. absorbant. boli de nervi. Cura intern` se face \n prima faz` pe durata a trei s`pt`mâni. fier. tuberculoz`. Ca remediu intern este indicat` \n urm`toarele afec]iuni: ulcer. lapte de argil`. \n fiecare zi bându-se câte un pahar de ap` argiloas` de 3 ori/zi. celulite [i altele. Zona Zoster. fisuri anale. cataplasme [i b`i restabilind echilibrul acido-bazic al organismului [i remineralizându-l [i stimulând activitatea glandelor endocrine. pancreatit`. tratament cu raze X [i de c`tre femei \n perioada ciclului menstrual. insuficien]` tiroidian`. astm.

Din ea se prepar` cataplasmele care se aplic` de 2-3 ori/zi timp de 2-3 ore. Se pot face [i sp`l`turi vaginale [i clisme \n doze de 3-4 linguri la 1 litru de ap`. |n timpul acestei cure nu se consum` gr`simi animale [i alcool. SANDA {TEFAN ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 67 . Pentru acnee se \ntinde pasta pe fa]` l`sând-o 10-15 minute. Pentru uzul extern se prepar` pasta de argil`. urin` tulbure [i \nchis` la culoare. la temperatura corpului. Punem argila \ntr-un vas. \ncep s` se elimine toxinele purificându-se astfel organismul. Folosind regulat cura cu argil` ve]i sc`pa de riduri [i obrazul se va catifela. Nu trebuie s` se \ntrerup` tratamentul. apoi se spal` fa]a cu ap` c`ldu]`.se continu` timp de 6 luni câte 10 zile/lun`. Eficien]a mare pe care o are \n majoritatea afec]iunilor face din terapia cu argil` un tratament naturist de excep]ie. turn`m progresiv ap` amestecând continuu cu o lingur` de lemn pân` ob]inem o past` dens`. |n primele zile de tratament urina [i scaunul pot prezenta modific`ri: miros urât. u[oar` constipa]ie sau diaree.

30 gr ]intaur` .30 gr sun`toare .30 gr aloe .30 gr urzic` .20 gr troscot sau r`d`cin` de rubarb` .30 gr pedicu]` .30 gr cimbru 68 .30 gr ungura[ .10 gr scaiete (r`d`cin`) .10 gr dafin (frunze) sau scor]i[oar` pisat` .20 gr anghinare .EFECTELE CURATIVE ALE BITTERULUI SUEDEZ Plantele folosite sunt urm`toarele: .10 gr salcâm (flori) .30 pufuli]` cu flori mici .20 gr odolean .20 gr salvie .10 gr angelic` .20 gr soc .5 gr [ofran (r`d`cin`) sau stânjenel (r`d`cin`) .30 gr coada calului .20 gr gen]ian` (sau 50 gr pelin [i 5 gr anghinare) .10 gr r`[in` de brad .25 gr osul iepurelui .30 gr g`lbenele .20 gr rostopasc` .20 gr coriandru .25 gr ciubo]ica cucului .20 gr ienup`r (boabe pisate) .25 gr vâsc .25 gr traista ciobanului .frunze .10 gr fenicul sau anason .30 gr coada [oricelului .20 gr frasin (frunze) .20 gr t`t`neas` .

\ncet. .Pentru dureri de gât .Ajut` vederea \nl`turându-le ochilor ro[ea]a. durerea dip`rând repede. sau se pune o compres` \nmuiat` pe dintele dureros. . Profilactic. . . Vindec` cataracta dac` se umeze[te coada ochilor sau se pune o bucat` de pânz` umezit` cu bitter pe ochii \nchi[i. .30 gr p`tlagin` Acest amestec se pune \n 3 litri de alcool de 38-40°. |n bolile maligne se iau 2-3 linguri/zi dup` cum urmeaz`: câte o lingur` diluat` \n 125 ml ap` sau ceai de plante. Pot fi p`strate ani. . se \nghit \ncet 3 linguri]e/zi . durerea [i injectarea. .Elimin` nepl`cerile gazelor intestinale. .Ajut` \n constipa]ie..Aftele.Calmeaz` durerile de din]i ]inându-se \n gur` un amestec din pu]in` ap` [i o lingur` de bitter. una dup` alta.când el este ro[u [i inflamat. cu atât are efect mai bun. . Durerea dispare [i infec]ia se retrage. [i se pun noaptea comprese. una diminea]a [i una seara. dup` care se strecoar` prin tifon [i se toarn` \n sticle mici de culoare \nchis`.Dac` este mirosit sau inspirat des [i dac` se umeze[te cu bitter baza craniului. se iau 2 linguri]e/zi.Vindec` exemele de orice fel [i bubele din nas dac` acestea se umezesc bine [i des. . b`[icile de pe limb` sau alte afec]iuni care apar pe limb` dispar dac` sunt umezite sistematic cu acest bitter. Linguri]a de bitter suedez se dilueaz` \n 125 ml ceai de plante sau ap` [i se ia cu 1/2 or` \nainte de mas`. se amestec` de dou` ori/ zi [i se las` la macerat 14 zile.Dureri ale vezicii biliare se ia câte o lingur` diminea]a [i una seara. .Pentru dureri de stomac se ia la o criz` o lingur`.Pentru dureri de urechi [i vâjâit \n urechi se umeze[te o bucat` de 69 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT .Pentru colici se iau 3 linguri.Este de mare ajutor ficatului \n toate bolile sale.Pentru hidropizie se ia câte o lingur` \n pu]in vin alb diminea]a [i seara timp de 6 s`pt`mâni. Enumer`m o parte din efectele curative: . dispar durerea de cap [i ame]eala [i se \nt`resc creierul [i memoria.diluate \n ceai. . . Cu cât st` mai mult. prima se ia cu 1/2 or` \nainte de masa de diminea]` iar celelalte cu 1/2 or` dup` mas`.

Ajut` la vindecarea secre]iilor vaginale. stimuleaz` circula]ia [i ajut` \n anemie [i reumatism. chiar [i tenia. SANDA {TEFAN 70 . . . Red` chiar [i auzul pierdut.Vindec` paralizia. . .Cur`]` sângele.vat` [i se bag` \n ureche. . cicatrice.Toate cantit`]ile indicate trebuie diluate cu ceai de plante sau ap`.Ajut` \n vindecarea epilepsiei fortificând nervii [i \ntreg organismul.Trateaz` foarte bine cancerul.Elimin` viermii intestinali.|n caz de tuberculoz` se iau 3 linguri]e/zi timp de 6 s`pt`mâni. t`ieturi. .Foarte eficient \n caz de febr`. .Duce la dispari]ia indispozi]iilor. .Hemoroizii se umezesc des [i se face [i cura intern`. .E foarte bun pentru negi. . r`ni. Aten]ie: . . . umfl`turi.Vindec` icterul dac` se ia câte o lingur` de 3 ori/zi [i se aplic` comprese pe ficatul inflamat. vân`t`i. . .Nu se consum` lapte \nainte [i dup` administrare.Regleaz` ciclul menstrual.

nu uita]i: stomacul nu are din]i ! .Evita]i lucr`rile de orice fel [i mai ales discu]iile negative \n timpul mesei. furunculoz`. . lichidele mâncate.00 [i 1.Trebuie s` se \nve]e s` se respire. nici membri familiei sau cei care \ngrijesc pacientul.Somnul cel mai odihnitor este \ntre 20. trebuie s` respecte urm`toarele: . Ele reprezint` un \ndemn spre a ne apropia de natur`.[i de a renun]a la vechile obi[nuin]e. st`ri de vom`. Aceste regimuri medicament. mai ales postul cu ap` distilat`.Evita]i sedentarismul [i statul orelor \n pat \n afara orelor de somn. digestia \ncepe de la privit. trebuie mestecat de 30-50 de ori. fiecare bol alimentar. . . \nchiderea la culoare a urinei. nu cu tranchilizante. Cei care sincer vor s` ob]in` rezultate favorabile \n prevenirea [i redobândirea echilibrat` a s`n`t`]ii. . pentru c` pe parcursul lor apar fenomene inexplicabile pentru cei care nu au cuno[tin]e despre crizele de eliminare a toxinelor pentru vindecarea organismului (ame]eli. printr-o mestecare corect` alimentele trebuiesc b`ute. . s` se lucreze [i s` se locuiasc` \n aer neviciat. autopresopunctura (nu masajul). .REGIMURI CONCEPUTE DE VALERIU POPA Este bine ca aceste regimuri s` fie f`cute sub supravegherea unui specialist. . .Trebuie s` se doarm` natural.Trebuie s` aib` dantura bun` altfel nu pot mesteca bine alimentele crude. . crize la organele bolnave [i altele). alte elimin`ri prin piele. Deci.Mi[carea este via]`. miros.Nu trebuie s` consume alcool.Nu trebuie s` mai fumeze nici bolnavul. auz [i apoi.Nu trebuie s` consume cafea sau alte intoxicante. Masajul poate fi folosit \n cazuri extreme când bolnavul nu-l poate 71 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT .(Evita]i s` v` desf`[ura]i activitatea \n birouri \n care se fumeaz`).Trebuie s` se practice automasajul.00 noaptea. vin \n ajutorul celor suferinzi \ndemnându-i [i pe cei s`n`to[i s` se apere de boal`. de a ne adapta unui nou mod de via]` -cel naturist.

variante: . ALIMENTE INTERZISE: mânc`ruri grase. andive.sup` de legume sau sup` de fasole boabe(f`r` ro[ii. f`r` bulion. . pu]in` zeam` de l`mâie.practica [i de persoane compatibile cu el. cartofi. varz`. pe care le voi descrie mai jos. lapte. Exemplu de mas` de prânz [i sear`. carne. p`trunjel.1/2 litri lapte crud de capr` \ndoit cu ceai de salvie.00 [i a doua zi ora 11. iaurt.00. praz. nap. legume verzi fierte cu condimente. alimente fripte [i pr`jite. unt. . apoi la ora 10. nuci. sare marin`. mânc`ruri grele. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. 72 . ]elin` p`trunjel. grâu. Diminea]a la trezire se face terapia cu ulei de floarea soarelui. p`stârnac. porumb. o]et.00 se poate lua a doua mas` alc`tuit` numai din alimentele recomandate. nuc` de cocos. Regimurile recomandate de Valeriu Popa. varz`. orz. brânz`. smântân`. REUMATISM ALIMENTE RECOMANDATE: orez. ceai cu ghimbir..(Se \ncearc` mai multe persoane [i se va alege cea \n urma c`reia bolnavul se simte cel mai bine).00 se spal` 4 linguri de orez integral [i se pun la \nmuiat timp de o or`. b`uturi alcoolice. Acestea sunt doar câteva din sfaturile pe care ni le reamintea zilnic Valeriu Popa. doar cu pu]in` sare de mare). La ora 11. o lingur` de ulei de m`sline presat la rece.se pot bea sucuri de morcovi. ov`z. .legume (morcovi. .00 [i pân` a doua zi se pot consuma doar lichide. ciuperci. La ora 13. arahide.terci de grâu \ncol]it cu o linguri]` de miere [i o banan`. sup` de fasole. se fac \n cure de 45 de zile.00 este prima mas` când se \nghit cele 4 linguri de orez \nmuiat. broccoli. la care se adaug` p`trunjel verde tocat. dovleac. fructe. nu se m`nânc` nimic. mei. conopid`) fierte cu ghimbir. INDICA}II PENTRU REGIM |ntre 18. sfecl` ro[ie. ulei. deci ultima mas` este la 18.

soia. . 73 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . l`ptuc`. .dou` g`lbenu[uri de ou/s`pt`mân`(crude sau fierte tari). produse lactate. p`p`die [i g`lbenele. fructe acre.00 prima mas`: 4 linguri de orez integral \nmuiat cu o or` \nainte. chimen.salat` din l`ptuc`. . sup` de fasole. INFEC}II. b`uturi fierbin]i. dovlecel. salvie. banane. ro[ie.00 [i 11. .Ora 11. pe[te. mânc`ruri grase. . porumb. grâu.dovleac copt sau crud.orez cu condimente carminative.arpaca[ fiert cu legume. SIDA ALIMENTE RECOMANDATE: orez. . . struguri [i alte fructe dulci. . ulei de susan.5 linguri de grâu \ncol]it cu miere [i brânz` de vaci. cantalup. INDICA}II PENTRU REGIM . legume verzi. castravete.boabe de porumb fierte cu pu]in` sare de mare. iaurt. alcool. lamâie.sup` de iepure de câmp sau fazan(carnea nu se consum`) fiart` cu ceap`.exceptând iaurtul. ment`. sup` de iepure sau de fazan. mei.Diminea]a la sculare: terapia cu ulei. Se pot bea ceaiuri depurative recomandându-se \n mod special: coada calului. p`trunjel. spanac.ap`(distilat`) [i ceai de salvie \ntre mese. ALIMENTE INTERZISE: porc. pui. . ]elin`.00. spanac(crud).1/2 litri lapte crud de capr` \ndoit cu ceai de salvie. cartofi. DEFICIEN}E SANGUINE. . alimente fripte sau pr`jite. .. dovleac. bivol.orez fiert cu legume. pepene verde. miere. . fenicul. coriandru. TOXEMIE. orz. Celelalte mese pot con]ine: .arpaca[(grâu) fiert cu pu]in` miere. vit`. ridichi.Se respect` perioada de repaus alimentar \ntre 18. busuioc. anason) \n care se pun 2 linguri de orez fiert. sare. ]elin`. petrunjel. m`rar. morcov. sparanghel. urzic`. berbec. dovlecel. SIFILIS. busuioc [i alte condimente carminative(coriandru. condimente picante. o]et.

b`uturi fierbin]i. LIPS~ DE CALCIU. alimente fripte sau pr`jite.. l`mâi. b`uturi fierbin]i. varz`. portocale. ou` fierte 3/s`pt`mân`. BOLI URINARE. ardei iute. pepene verde. banane [i alte fructe. cartofi fier]i \n coaj` [i 74 . \nmuiat) [i terapia cu ulei (diminea]a la sculare). grâu. sup` de legume. ment`. mei. biscui]i. leu[tean). . conopid`. p`st`i verzi. zah`r. Se poate consuma foarte pu]in` miere [i trebuie s` ave]i ore regulate de mas`. orez nou. sucuri de fructe [i ap` \ntre mese. grâu. grâu. alimente fripte sau pr`jite. |n acest regim nu se consum` brânz` de vaci [i smântân`. GASTRIT~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez. busuioc.00-11. PIETRE LA VEZICA BILIAR~. fasole boabe [i p`st`i. ceai(negru). papaia. chimen. LEUCOREE. Regimul se stabile[te dup` modelul celor anterioare. morcovi. o]et. ceap`. p`trunjel. dulciuri. produse lactate (excep]ie brânz`). linte. lapte. BOLI DE RINICHI ALIMENTE RECOMANDATE: orz. l`ptuc`. b`uturi alcoolice. m`rar. mandarine. legume verzi fierte cu condimente (tarhon. fructe dulci. sup` de fasole. ulei. orz. soia.00). LIPS~ DE IOD ALIMENTE RECOMANDATE: orez. ulei de m`sline. ALIMENTE INTERZISE: carne. ACIDITATE. dafin. struguri. piper moderat. cu smântân` [i (sau) brânz` de vaci. sfecl`. Regimul alimentar se alc`tuie[te dup` modelul celorlalte dou` de mai sus respectând orele de repaus alimentar (18. fasole. ridiche crud`. cartofi. ANEMIE. ghimbir. nuci. porumb. alimente grase. pr`jituri de cas`. ulei de mu[tar. ULCER GASTRIC {I DUODENAL. cafea.toate fructele dulci. coaj` de pâine. orz. coriandru. l`mâie. brânz` de vaci (capr`) f`r` cheag. legume verzi fierte. cafea.dovlecel fiert. mur`turi. orez vechi de un an. alimente grase. ALIMENTE INTERZISE: alcool. spanac. struguri. prima mas` (orezul crud. m`r.

ro[ii. struguri. grâu. melas`. vân`t`. fenicul. ceai negru. busuioc). soia. cafea. toate fructele. mânc`ruri grele. unt sau untur`. lapte cu ap`. Respectarea orelor fixe de mas` este esen]ial`. sare \n exces.Ap` \ntre mese. banane [i alte fructe dulci. ALIMENTE INTERZISE: iaurt. rodie. cafea. unt. cantalup. lamâie dulce. castravete. portocal`. produse lactate.apoi cop]i 1/2 or` \n cuptor. sup` de linte. pepene verde. sup` de carne ( pas`re de curte. anason. l`mâie. rodie. ap` sau b`uturi reci \ntre mese(ceai de salvie). orz. ulei de susan. soia. alimente fripte sau pr`jite. legume verzi fierte cu condimente carminative (coriandru. brânz`. stafide. condimente iu]i. ulei. sucuri de fructe. alimente grase. ardei iute \n exces. cartofi. l`mâie. FEBR~. OREON. o]et. cantalup. mânc`ruri grase. pepene verde. m`r. sup` de ridichi. papaia. sare. sup` de fasole. mei. GRIP~. cire[e. alimente fermentate. mango. ananas. AMIGDALIT~ ALIMENTE RECOMANDATE: regim u[or lichid. grâu. l`ptuc`. pe[te. biscui]i. cafea. ALIMENTE INTERZISE: b`uturi alcoolice. lapte de capr`. o]et. ardei iute. legume fierte. carne. ceap`. alimente fermentate organic. orz. alcool. ceai negru. soia. toate fructele. tarhon. FEBR~ TIFOID~. fructe prea coapte. 75 . BOLI DE INIM~ ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT ALIMENTE RECOMANDATE: orez. carne. dar mai ales cele dulci [i acri[oare. curmale. porumbel. p`trunjel. sup` de fasole. legume bine fierte cu condimente carminative. o]et. coriandru verde. p`st`i. zer. b`uturi alcoolice. HEMOROIZI ALIMENTE RECOMANDATE: orez. fazan. citrice. iepure de câmp). legume fierte(inclusiv spanac). condimente iu]i. b`uturi fierbin]i. b`uturi fierbin]i. Este esen]ial s` se ia masa la ore regulate. tuberculi. alimente fripte sau pr`jite. ro[ii. ulei de susan. toate intoxicantele. ALIMENTE INTERZISE: b`uturi fierbin]i. grapefruit. pâine.

struguri, ap` cald` de b`ut, lapte cald, ceai, cafea. ALIMENTE INTERZISE: fructe acre, alimente grase, mânc`ruri grele, orez, carne, pe[te, iaurt, \nghe]at`, brânz`, alimente fripte sau pr`jite, o]et, sosuri, ardei iute, salat` crud`, alcool, b`uturi reci.

INSOMNIE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, toate produsele lactate, \n special laptele de bivoli]`, sup` de fasole, legume verzi, fructe, b`uturi reci, suc de fructe. ALIMENTE INTERZISE: pe[te, carne, condimente iu]i, ceai negru, cafea, b`uturi fierbin]i, mei, porumb, ov`z, usturoi, o]et.

BOLI DE PIELE, EXEM~, URTICARIE, LEPR~, LEUCODERM~, VIERMI INELARI
ALIMENTE RECOMADATE: orez, orz, mei, porumb, fasole, legume verzi, banane, m`r, ceai(negru, verde), cafea, b`uturi fierbin]i. Se bea pu]in` ap` dup` mas`. ALIMENTE INTERZISE: produse lactate, fructe acre, mandarine, portocale, ananas, piersic`, prun`, pe[te, carne, zah`r, susan, ulei, sare, alimente grase, mânc`ruri grele, alimente fripte sau pr`jite, alimente fermentate. Observa]ie: Extern se unge pielea cu suc de ]elin`.

VIERMI
ALIMENTE RECOMANDATE: grâu, porumb, orez, orz, fasole, legume fierte cu condimente [i ghimbir, usturoi, b`uturi alcoolice, ceai negru, cafea, ap` fierbinte, brânz`, ardei iute, piper negru, ghimbir, papaia, banan`, castravete, m`r. ALIMENTE INTERZISE: fructe acre sau dulci, carne, pe[te, produse lactate(excep]ie brânz`), zah`r, melas`, cartofi, alimente grase, nuci, biscui]i. Observa]ie: Cu o or` \nainte de culcare, se bea o can` de ceai de cimbri[or [i se consum` 50 semin]e crude de dovleac pentru adul]i; copii 1-4 ani 10-12 semin]e, copii 5-10 ani - 30 de semin]e.
76

PARALIZIE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, sup` de fasole cu gr`sime (sl`nin`), lapte cu caimac, legume verzi fierte, fructe dulci, portocale, mandarine, l`mâi, struguri, b`uturi reci, suc de fructe. Se bea zilnic timp de o lun` un litru suc combinat din morcovi [i r`d`cin` de p`trunjel. ALIMENTE INTERZISE: ceai fierbinte, cafea, alcool, condimente iu]i, carne, soia, sare, ulei, ceap`, usturoi, praz, iaurt, o]et, alimente fripte sau pr`jite, mânc`ruri grase sau grele.

OBEZITATE
ALIMENTE RECOMANDATE: orz, ov`z, porumb, mei, legume verzi, fasole, cartofi, toate fructele(cele acre NU), ceai sau cafea. Se bea ap` cu miere diminea]a [i seara. ALIMENTE INTERZISE: orez, carne, pe[te, alimente grase, produse lactate, fructe acre, zah`r, melas`, fructe uscate, alcool.

BOLI DE NERVI, TUBERCULOZ~, SCLEROZ~ MULTIPL~
ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, produse lactate, carne, alimente grase, fructe dulci, nuci, migdale, stafide, b`uturi fierbin]i, cafea, condimente, alimente cu mare valoare nutritiv`. ALIMENTE INTERZISE: salat` verde crud`, fructe zemoase, dovleac, papaia, cartofi, varz`, conopid`, ciuperci, morcovi, carne de oaie, \nghe]at`, b`uturi alcoolice.

MALARIE
ALIMENTE RECOMADATE: grâu, orez, carne (\n special vit`), alimente grase, fructe acre, toate legumele. ALIMENTE INTERZISE: iaurt, fasole, mei, porumb, sare \n exces, alcool, o]et, alimente fermentate organic.

77

DEMEN}~, DEFEC}IUNI ALE CREIERULUI
ALIMENTE RECOMADATE: orez, grâu, orz, sup` de fasole sau linte, suc de citrice, sup` cu unt sau gr`sime(sl`nin`), toate produsele lactate, toate fructele, legume verzi fierte cu gr`sime sau c`lite, sucuri de fructe. ALIMENTE INTERZISE: carne, pe[te, alcool, ceai negru, cafea fierbinte, o]et, ulei, usturoi, ceap`, praz, ardei iute, condimente iu]i, porumb, mei, ov`z, soia.

HEMORAGIE, MENORAGIE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, mei, fasole boabe mari, linte, portocale, n`ut, lapte(\n special cel de capr`), leguminoase fierte (\n special flori de lotus), sup` de porumbel, de iepure, fructe zemoase dulci, pepene, struguri, ou` crude, sucuri de fructe reci, ap` rece cu zah`r. ALIMENTE INTERZISE: condimente iu]i, alcool, ceai negru, cafea, alte b`uturi fierbin]i, fructe acre, o]et, sare, carne, pe[te,legume verzi, mânc`ruri grele, alimente fripte sau pr`jite.

TUMORI ABDOMINALE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, sup` de fasole, unt sau smântân`, legume verzi fierte cu ulei, sup` de ridiche, condimente (ghimbir, piper negru, frunze de dafin, usturoi moderat), suc de portocale, lamâi, struguri, ro[ii, fructe dulci, produse lactate, iaurt, zer, ap` \ntre mese. ALIMENTE INTERZISE: alimente fripte sau pr`jite, carne, porumb, mei, bob, ov`z, condimente iu]i, pâine uscat`, biscui]i, ceai negru, cafea, b`uturi fierbin]i, fructe prea coapte, tuberculi.

ALCOOLISM
ALIMENTE RECOMANDATE: grâu, orez, oaie, pe[te, preparate din alimente dulci-acri[oare, legume cu piper, legume verzi cu unt, fructe acre, portocale, ananas, struguri, produse lactate, sucuri de fructe. ALIMENTE INTERZISE: carne(excep]ie oaie), pe[te gras, fasole, mango, lamâi, ou`, nuc[oar`, cafea, fructe coapte, \nghe]at`, ciuperci,
78

r`d`cin` de scaiete. sup` de fasole. ciocolat`. iaurt. muguri de bambus. b`uturi alcoolice. sup` de ridiche. dafin). linte cu zah`r. ap` rece. conopid`. conopid`. l`mâie dulce. sparanghel. iaurt. ml`di]e de ferig`. sfecl`. \nghe]at`. ALIMENTE INTERZISE: fructe. fructe uscate. ap` \ntre mese. ALIMENTE INTERZISE: lapte. spanac. BRON{IT~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez vechi de peste un an. o]et. ARTRIT~.ceap`. schinduf. preparate culinare cu condimente(ghimbir. fructe zemoase. ARTROZ~ ALIMENTE RECOMANDATE: grâu. mugur de bambus. mânc`ruri grase. iguana. ciuperci. porumb. ceai negru. sup` de legume fierte cu spanac. varz`. alimente grele sau pr`jite. ceai negru. o]et. miere. mânc`ruri grase. napi. cafea fierbinte. sparanghel. brânz`. o]et. ciuperci. curmale. nuci. alge marine. berbec. porc. nuc` de mahon. brânz`. nuc` de cocos. \n special salate crude. pepene verde. castravete amar. iguana. toate fructele acre. pepene verde [i cantalup. produse lactate. APENDICIT~ ALIMENTE RECOMANDATE: regim u[or lichid cu orz. ceai verde. carne. sup` de pui cu condimente iu]i. ap` cald` de b`ut. piper. portocale. ceai verde. grâu. 79 . nuc[oar`. l`ptuc`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT ASTM. citrice. carne. unt. arahide. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. b`uturi alcoolice dup` mas`. jeleu. orz. smântân`. vit`. iaurt. ciuperci. dovleac. struguri. struguri. fructe acre. brânz`. orez. sosuri. pâine f`r` coaj`. ALIMENTE INTERZISE: verde]uri. castravete amar. smochine. gem. fasole. berbec. acizi organici. b`uturi alcoolice. cantalup. cartofi. stafide. lapte. alimente fermentate. p`trunjel. cartofi. vân`t`. l`ptuc`. unt. varz`. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. dovleac. alimente grase. papaia. orez copt sau pr`jit. ardei iute. pe[te.

verde]uri. l`mâie dulce. grâu. rodii. sucuri reci de fructe. cartofi. iepure. ALIMENTE INTERZISE: salate crude. miere. tuberculi. melas`. ardei iute. bivol. b`uturi alcoolice. sup` de fasole. curmale. arahide. 80 . ou`. nuci. b`uturi alcoolice. sare. sfecl`. fazan. ciuperci. dovleac. morcov. l`ptuc`. tuberculi. ceap`. soia. mei. iaurt. COLIT~. p`st`i. porumbel. flori vegetale. rodii. fistic. fructe uscate. dovleac. fructe seara sau diminea]a devreme. o]et. fructe dulci. ALIMENTE INTERZISE: carne. cafea. linte. ulei. zah`r. stafide. semin]e de susan. stafide. castravete. porumb. legume verzi fierte cu condimente carminative(condimente care scot gazele din stomac: coriandru. struguri. mânc`ruri grele. ceai. cire[e. nuc` de cocos. fructe(numai pân` la ora 17. fenicul. cafea. mâncare gras`. grâu. brânz`. nuc` de mahon. C~DERI DE P~R ALIMENTE RECOMANDATE: orez vechi de un an. legume bine fierte cu ulei. sup` de carne cu condimente carminative. anason). porc. varz`. cartofi. ap` fiart` de b`ut. b`uturi alcoolice. toate produsele lactate cu excep]ia iaurtului. p`trunjel. ap` fierbinte de b`ut sau ap` cald` cu sare. curmale. ridiche crud`. schinduf. papaia. lapte. piper. sparanghel. alte b`uturi fierbin]i. fructe acre. o]et. sparanghel. conopid`. maz`re dulce.CANCER ALIMENTE RECOMANDATE: orez. fasole boabe mici. b`uturi reci. brânz`.00). nap. spanac. fructe acre. curmale. alge marine. stafide. migdale. orz. usturoi. ro[ii. fasole boabe mari. prune. praz. alimente fermentate. sfecl`. n`ut. \nghe]at`. iaurt. cantalup. orz. berbec. TUSE SEAC~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez. ceai negru. smochine. condimente iu]i. grâu. lapte. fructe prea coapte. ALIMENTE INTERZISE: vit`. cafea. anason. conopid`. ceai verde.

b`uturi alcoolice. ALIMENTE INTERZISE:zah`r. conopid`. toate fructele. morcovi. salvie. r`d`cin` de scaiete. gr`simi animale. miere. ou`. portocale. alimente grase sau preparate cu gr`sime. cartofi.4 mese/zi \n cantit`]i mici . anason. fructe acre. fructe uscate. cartofi. ALIMENTE INTERZISE:alimente grele. DIABET ALIMENTE RECOMANDATE: grâu. sfecl`. mei. vit`. fasole boabe mari. berbec. brânz`. porumb. ceai. orez. nap. n`ut. porumb. maz`re dulce. b`uturi reci. iaurt. flori de legume. carne. arahide. salate crude. fructe prea 81 . melas`. orz. pe[te. fructe acre. ov`z. spanac. grâu. produse lactate cu excep]ia iaurtului. curmale. mei. pufuli]` cu flori mici. ciuperci. pu]in` pâine sau biscui]i. g`lbenele. linte. alimente grase sau preparate cu gr`sime. iaurt. cafea f`r` zah`r. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. nuc` de cocos. alge marine. buc`]i mici de banan`. ceai de ghimbir. sfecl`. porc. alimente grase. \nghe]at`. bivol. porc. smochine. sup` de fasole. se bea numai ap` fiart`. legume fierte cu condimente carminative. Se strecoar`. ALIMENTE INTERZISE: produse lactate cu excep]ia brânzei. tuberculi. sparanghel.se bea ceai din amestec: teci de fasole. lapte de capr`. bivol. rodie. se consum` zilnic 3 c`ni. ou`. orz. câte una \naintea fiec`rei mese principale cu 1/2 or`(ceai cald). mâncare cu sare sau zah`r. legume verzi fierte cu condimente iu]i. varz`. dulciuri. pe[te. coada calului. sup` de pui f`r` gr`sime. Observa]ii: . ceap`. sup` de pui.TUSE CU EXPECTORA}IE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. \nghe]at`. Se fierbe o linguri]` de amestec la o can` cu ap` timp de 3 minute. fasole. ciuperci. p`trunjel cu condimente carminative. lapte. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT DIZENTERIE ALIMENTE RECOMANDATE: regim de lichide. cimbri[or. ceap`. frunze dafin.

produse lactate cu excep]ia brânzei [i iaurtului. legume verzi. lamâie. fasole. ceai [i cafea fierbinte. cartofi. ALIMENTE INTERZISE:carne. ro[ii. susan.coapte. zah`r. m`r. salat` crud`. brânz`. morcovi. cafea. spanac. ceap`. ghimbir. mâncaruri cu sare sau zah`r. caimac. sup` de pui cu condimente. b`uturi alcoolice. EPILEPSIE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. ceap`. sparanghel. condimente iu]i. cartofi. b`uturi fierbin]i. linte. cafea [i alte b`uturi. portocal`. tuberculi. iaurt. cafea f`r` lapte. ov`z. orz. praz. cartofi. praz. mei. toate intoxicantele. praz. sup` de ridiche uscat`. sucuri dulci de fructe. unt. anason. b`uturi alcoolice. sfecl`. carne. 82 . produse lactate. porc. mânc`ruri grase. berbec. sare. spanac. fasole. salat` crud`. pe[te. usturoi. b`uturi reci alcoolice. fructe zemoase. mânc`ruri grele. o]et. ALIMENTE INTERZISE: alimente grele. DIAREE ALIMENTE RECOMANDATE:regim de lichide. soia. usturoi. iaurt. grâu. fructe prea coapte. flori vegetale. mandarine. b`uturi reci. pe[te. salat` crud`. castravete. fasole cu m`sur`. p`trunjel. ou`. zah`r. EDEM ALIMENTE RECOMANDATE: orez vechi de un an. legume verzi. ALIMENTE INTERZISE:toate fructele. linte. toate fructele. legume cu ulei sau untur`. dovleac. o]et. ceai. b`uturi alcoolice cu m`sur`. legume verzi. ghimbir. tuberculi. vit`. ceai negru [i verde. bivol. alimente crude. sparanghel. alimente uscate ca: porumb. grâu. \nghe]ata. rodie. \nghe]at`. l`ptuc`. orez nou. l`ptuc`. curmale. ceai negru.

soia. ALIMENTE INTERZISE: fasole. pepene. fructe acre. orz. cafea. sparanghel. carne. mandarine. p`trunjel. ap` mult` de b`ut. ceap`. lamâie dulce. lapte. legume fierte.BOLI DE OCHI Acela[i regim ca la „Epilepsie“. legume fierte cu ulei [i condimente. suc dulce de fructe. m`r. sosuri. ov`z. spanac. o]et. pepene verde. fructe zemoase. alimente fermentate. orz. o]et. sup` de fasole. cantalup. GONOREE ALIMENTE RECOMANDATE: regim de lichide. b`uturi fierbin]i. carne sau sup` de carne. inclusiv ardei iute. cacao. grâu. ceai negru [i verde. ou`(1 ou/zi). cafea [i alte b`uturi fierbin]i. \nghe]at`. morcov. sup` de fasole. soia. pe[te. ap` de b`ut fierbinte. fructe acre. papaia. alimente fripte sau pr`jite. sosuri. grâu. pe[te. banane. ceai negru [i verde. ulei. usturoi. dovlecel. 83 . lapte. ALIMENTE INTERZISE: fructe acre. ou`. porumb. pu]in` sare. FEBRA PROVOCAT~ DE R~NI ACCIDENTALE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. l`ptuc`. produse lactate. fasole \n exces. castravete. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT GUT~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez. portocale. mei. papaia. ciuperci. dar cu foarte pu]in` sare. porumb. mei. orez. cafea. carne. b`uturi reci. b`uturi alcoolice. legume fierte. cantalup. alcool. salat` crud`. verde]uri (excep]ie p`trunjel). ceai negru. ALIMENTE INTERZISE: condimente iu]i. fructe uscate. ananas.

pepene verde. grâu. smochine. unt). ALIMENTE INTERZISE: alimente grase inclusiv lapte. ceap`. sup` de ridiche. brânz`. b`uturi reci inclusiv apa [i sucuri de fructe. sup` legume. mei. banan`. cafea. brânz`. usturoi. fasole \n exces. toate felurile de fructe cu excep]ia bananei. b`uturi fierbin]i. papaia. ceai fierbinte. orz. ap` cu zah`r sau suc dulce de fructe. ulei de nuc`. unt. brânz`. praz. m`r. alcool. porumb. sup` de fasole. ananas. ardei iute. dovleac. legume verzi. ALIMENTE INTERZISE: preparate fripte sau pr`jite. fructe acide ca: lamâie. ceai negru. ulei de arahide. ou` fierte (3/s`pt`mân`). struguri. unt. ulei. b`uturi fierbin]i. produse lactate (exceptând iaurt. piersic`. cantalup. iaurt. condimente iu]i. grâu. \nghe]at`. cafea. sup` de fasole. castravete. porumb. maz`re verde dulce. iaurt. o]et. CONSTIPA}IE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. carne. ou`. carne. mei.HEPATITA ALIMENTE RECOMANDATE: orez. cire[e. 84 . b`uturi alcoolice. l`mâie dulce [i alte fructe dulci.

Clisma. Apoi.AUTOTRATAMENTUL RECOMANDAT DE VALERIU POPA PENTRU BOLI FOARTE GRAVE {I CANCERE BG1(45 de zile) ORAR TERAPEUTIC: Ora 7. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ora 9. primul gest s` fie scuiparea din gur` a salivei adunate.30.00. Dup` defecare se face igienizarea stând cu fundul \ntr-un lighean. apoi se scuip` uleiul [i se racleaz` limba cu o coad` de lingur` de lemn \ndep`rtându-se astfel stratul albicios-g`lbui depus. Terapia cu m`lai. Sp`l`tura vaginal`. Se cl`te[te gura cu ap` s`rat` ( o lingur` de sare la o can` de ap`) [i se repet` raclajul limbii de circa 30 de ori. Ora 8. Se ia \n gur` o lingur` de m`lai [i se mestec` stând \n fotoliu 10-15 minute pân` când \ncepe s` curg` saliva.00. Terapia cu ulei.30. |n cazul ie[irii mu[chilor se reintroduc printr-o ap`sare u[oar` cu degetul. dup` aceasta se ia o lingur` ulei de floarea-soarelui [i se mestec` potrivit de ritmic timp de 20 de minute stând \n fotoliu cu capul ]inut drept. [i \n pozi]ia genupectoral` se introduce canula (dup` ce s-a uns anusul cu ulei de m`sline). Se strecoar` infuzia cald` de rostopasc` \n irigator (temperatura se controleaz` cu cotul cu dorin]a de a fi cât mai cald`). Apoi se perie limba de câteva ori cu o periu]` de din]i destinat` special pentru acest lucru. Se face un masaj pe burt` \n jurul ombilicului. Dup` trezire. Ora 8. . .se pune pe foc ap` \n dou` vase de câte 2-3 litri [i se prepar` infuziile pentru clism` [i sp`l`tur` vaginal`. Se strecoar` infuzia c`ldu]` de nalb` mare \n irigator 85 . gura se cl`te[te cu ap` s`rat`.se preg`te[te ap` cald` pentru igienizarea de dup` clism`.

00. Se bea o can` de ceai de salvie neândulcit (250 ml ap` distilat` \n care se fierbe o linguri]` de plant` 1-2 minute). 2 linguri sfecl` ro[ie. Se pune \n func]ie distilatorul [i se fac 2-3 litri de ap`.00. 4 linguri de orez nedecorticat se spal` \ntr-o can` [i se las` la \nmuiat pân` la ora 11. \n puctele indicate (pentru organele afectate). 86 . Obligatoriu: masa trebuie s` dureze o or`. Preg`tirea mesei 2. Orezul preg`tit cu o or` \nainte se \nghite \ntreg sau se mestec`. 2 linguri r`d`cin` p`trunjel (gros). 2 linguri mere. Ora 12.00.00. Cele de mai sus se amestec` bine [i se servesc cu o lingur` de lemn. Preg`tirea orezului. Ora 13. 1 lingur` gulie (gulioar` verde). Se execut` automasajul \n talp`. Masa 2. Apoi se consum` 1/2 litru ap` distilat`. Se rad [i se amestec` cu o lingur` de lemn urm`toarele: 5 linguri grâu \ncol]it.30.00. S`rituri pe vârfuri. Ora 16.00. Ora 10. 1 lingur` miere pur`. Toat` opera]iunea trebuie s` dureze o or`. Se deschide geamul [i \n fa]a lui se fac 100 s`rituri pe vârfuri mi[când bra]ele ritmic [i respirând \n acela[i timp (ritmic). Ora 9. Ora 14.30. 2 linguri ]elin` mic`. Ora 11. Masa 3. Masa 1.[i stând cu fundul \n ligheanul gol (sau pe un prosop) se introduce canula \n vagin [i se a[teapt` pân` se scurg cei 2 litri. Ca desert: o linguri]` (de lemn) cu polen conservat \n miere.

Apoi somnul cu geamul \nchis. Toat` opera]iunea trebuie s` dureze 45 de minute. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Prepararea infuziilor. Ora 20.infuzia pentru clisma 1 (de diminea]`) 2 linguri rostopasc` \n 2 litri ap` clocotit`/infuzat 10 minute. Culcarea \n pat cu geamul deschis 10 minute. . Somniferul. infuzat 10 minute).00. Apoi se consum` cojile de mere.infuzia pentru sp`l`tura vaginal` 2 linguri nalb` mare \n 2 litri ap` clocotit`/infuzat 10 minute. Se preg`tesc infuziile pentru clism` [i sp`l`tura vaginal`.00. .se consum` 100 gr. Se fac clisma [i sp`l`tura vaginal`.00. Ora 19. Ora 21. . Ora 21. . iar zeama se soarbe \ncet din lingur`. Se preg`te[te [i se ia somniferul astfel: se cur`]` 4 mere ionatan. . Se adaug` o lingur` ras` de miere. semin]e de bostan crude. Masa 4. iar coaja se infuzeaz` 15 minute \n 250 ml ap` distilat`.30.infuzia pentru clisma 2 (de sear`) 2 linguri mu[e]el \n 2 litri ap` clocotit`/infuzat 10 minute.se bea o can` de infuzie de cimbri[or (250 ml ap` distilat` clocotit` + 1 linguri]` de plant`.Ora 18. 87 .00.

88 .

Re]ete de „IERI“ pentru tratamentul de „AZI“ [i „MÂINE“ ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 89 .

90 .

confirmat` de Institutul Oncologic din Moscova. scleroze. de 25 de ori mai mult potasiu decât banana.S. de 11 ori mai mult calciu decât laptele proasp`t. angin` pectoral`.CANCER Adjuvant \n metastaze Este o re]et` din fosta U. se amestec` cu 2. prin t`iere de la suprafa]a p`mântului. de 7 ori mai mult` vitamina C decât portocala. ciroz`.5 litri de vin ro[u de ]ar`. Preparatul se pune \ntr-un borcan de sticl`. trombofletit`. Acela[i amestec. putându-se continua pân` la 2 luni. \naintea meselor principale cu 2 ore mai devreme timp de 5 zile. Se ia câte o linguri]`.5 kg r`d`cin` de t`t`neasc` tocat` prin ma[ina de tocat carne.S. se taie m`runt. 1. anemie. ulcer. reumatism [i altele. se \mbib` cu pu]in` ap` [i se macin` pân` devin past`. Cancer. Se strecoar` [i se p`streaz` la rece. colit`. \n acelea[i doze se recomand` [i \n tratarea altor boli: grip`. eczeme. apoi se ia câte o linguri]` \naintea meselor principale dar numai cu o or` timp de 3 s`pt`mâni. orzul con]ine de 250 de ori mai mult` vitamina A decât salata. astenie. Se ob]ine sucul prin stoarcere. de 11 mai mult fier decât ]elina. Comparativ cu alte plante. se \nchide ermetic [i se macereaz` 5 zile ferit de orice surs` de lumin`. Tulpinile de orz verde se recolteaz` când ajung la \n`l]imea de 2530 cm. |n scurt timp organismul se revitalizeaz`. de dou` ori/an (prim`vara [i toamna). de 3 ori pe zi. [i multe din simptomele 91 . afec]iuni oculare. amigdalit`. Se spal` bine. pentru a putea fi introduse \n storc`tor. pentru fortificarea organismului.2 kg miere de salcâm [i 3. Se administreaz` 3-4 pahare/zi \n cure de 3-4 s`pt`mâni. de 10 mai mult` vitamina B1 decât spanacul [i de 23 de ori mai mult` biotin` decât laptele. astm ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se face cura cu suc de orz verde.R. infarct miocardic.

.se bea pe parcursul zilei \n 3 reprize. apoi se combin` cu cele 2 macerate la rece. Prepararea extractului : . . .dou` linguri r`d`cin` de t`t`neas` (buc`]i) se las` de seara pân` diminea]a la macerat \ntr-un pahar cu ap`.Se combin`.Preparatul se filtreaz` diminea]a. pancreatic.bolii dispar. care se las` s` se infuzeze 15 minute. . 500 g r`d`cin` ras` de t`t`neas` proasp`t`. . intestinal. o linguri]` coada [oricelului.O linguri]` de pulbere de pedicu]`. iar t`t`neasa r`mas` se pune la fiert la foc mic \ntr-o can` de ap`.diminea]a se filtreaz` ambele macerate.Se op`re[te \nc` o linguri]` de pulbere de pedicu]` la o can` de ap` clocotit`. una de pulbere de t`t`neas` (ob]inut` din r`d`cin` râ[nit`) [i una de pulbere de obligean` (ob]inut` din r`d`cin` râ[nit`) se pun \n 1/2 litru de ap` [i se las` s` se macereze la temperatura camerei de seara pân` diminea]a. o linguri]` mu[e]el. tot de seara pân` diminea]a urm`toare plante: o linguri]` pulbere de frunze de nuc.se strecoar` infuzia. 50 g sânziene galbene m`run]ite. cancer cu metastaze Se recomand` tratamentul cu extract apos antitumoral. dup` care se las` s` se r`ceasc` [i se filtreaz`. Se ]in 3-7 cure a câte 40 de zile cu 10 zile pauz` \ntre ele. 50 g propolis solid 92 . . Cancer hepatic.\n alt pahar se pun la macerat \n ap`. o jum`tate de linguri]` de rostopasc`. Cancer la gât neoperat Se face un macerat din: 300 g usturoi pisat. \n final.cu plantele r`mase se pun comprese pe locul afectat. gastric. cele 2 preparate (infuzia [i maceratul) [i amestecul astfel ob]inut se bea \n 3 reprize \naintea meselor principale cu o jum`tate de or`. . Dup` 20 minute de fiert. se ia de pe foc [i se adaug` restul de plante r`mase dup` filtrare. Cancer la ficat (metastaze la ficat) . .

m`run]it` bine. Cojile de soc se pun \ntr-o oal` cu 4 litri de ap` astfel \ncât s` fie pu]in acoperite [i se fierb la foc potrivit pân` r`mâne un litru de lichid. Se va \nghi]i foarte \ncet.se fierb 60 gr frunze de garoafe \ntr-un litru de ap` timp de 15 minute. apoi se infuzeaz` 10 minute. . artrit`. Cancer uterin. boli de piele. o dat` sau \n câteva reprize. 3 linguri de miere [i cear` curat` cât un ou.se fierbe timp de o or` un litru de o]et de mere cu 300 gr coaj` de dud. Se beau dou` c`ni pe zi. 93 . Se strecoar` [i se ia câte o linguri]` de tinctur` plus o linguri]` de miere de 3 ori/zi. se adaug` 1/2 linguri]` de rostopasc` [i se ia vasul de pe foc. mamar sau ovarian Se râ[ne[te n`praznic sau [ovârv.soarelui. Se las` la r`cit cu coji cu tot. scleroz` multipl`. Se fierbe totul pân` scade la jum`tate. diabet. Pulberea se ]ine sub limb` 15 minute dup` care se \nghite cu pu]in` ap`. Cancer esofagian . apoi se r`ce[te. dup` care se strecoar`. se strecoar` lichidul [i se \ndulce[te cu 200 gr miere. se strecoar` prin tifon [i crema astfel ob]inut` se p`streaz` \n cutii de plastic la frigider. alergii.m`run]it \ntr-un litru de alcool de 75°. pentru a „sp`la“ cât mai bine gâtul. Dup` r`cire. Din aceast` pulbere se iau 1-2 linguri]e de trei ori/zi. boli de inim`. Se beau zilnic câte 50 ml. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Cancer. Lichidul se pune din nou la fiert cu 250 ml ulei rafinat de floarea . Se unge zona afectat` de 2-3 ori/zi. Se las` la macerat 10 zile. st`ri inflamatorii Ulei de semin]e de in: 7 linguri/zi ca terapie timp de 21 de zile [i doza de \ntre]inere:1-2 linguri/zi. Cancer bucal Se culeg ml`di]e de soc de 2-3 cm diametru de pe care se desprinde coaja.

94 . organul cel mai lezat \n boala canceroas`. dup` care poate fi evacuat`. Clisma cu cafea: se prepar` cafeaua prin ad`ugarea a 2-4 linguri]e cu vârf de cafea. timp de o lun` Tratamentul cancerului cu petrol distilat Petrolul trebuie s` fie distilat \ntre 100-150°. Clisma cu cafea \n tratarea cancerului Aceste clisme diminueaz` spasmele. Cofeina produce \n ficat o stimulare excep]ional`. Se verific` dac` este bun astfel: se pune \n palm` [i se freac` bine palmele.Cancer gastric Suc proasp`t de cartofi. cre[te produc]ia de bil`. mai ales. Clismele cu cafea nu ac]ioneaz` asupra intestinelor. \nseamn` c` este bun. Se introduce \ntreaga cantitate \n intestin. ci asupra ficatului. Tratamentul dureaz` 4 s`pt`mâni. \n 200-400 ml de ap` clocotit`. unde se ]ine 15 minute. Se pot face dou` clisme /zi una diminea]a [i una seara. toxinele sunt prompt evacuate. iar \n cazuri extreme se pot face [i din 4 \n 4 ore. se deschid canalele biliare. Se consum` câte o lingur` de petrol distilat diminea]a [i seara pe stomacul gol cu 1/2 or` \nainte de mas`. bolnavul trebuie s` se \ntoarc` de câteva ori (din 10 \n 10 minute) alternativ pe partea stâng` [i pe partea dreapt` pentru ca petrolul s` poat` p`trunde \n curburile [i pliurile gastrice. apoi se filtreaz` [i se las` la r`cit pân` devine c`ldu]`. durerile precordiale [i. Aten]ie: ingerarea cafelei pe gur` nu are nici pe departe vreunul din efectele enumerate aici. jum`tate de pahar de 4 ori/zi. dac` pielea r`mâne alb`. |n acea jum`tate de or` pân` ce se poate mânca. determin` eliminarea masiv` de toxine. Se fierbe 5 minute la foc mic.

nodul. cu pauz` de 3-4 zile \ntre ele. Se repet` pân` la dispari]ia tumorii. 2 linguri de cear` de albine (curat`). somnul devine mult mai odihnitor [i se amplific` magnetismul curativ. reumatism. capacitatea de munc`. orez. Se ia de pe foc compozi]ia [i se amestec` cu o spatul` de lemn pân` ce se 95 . se dau pe r`z`toare. mei [i hri[c`). * Dup` urmarea acestui regim cre[te vitalitatea. se piseaz` foarte fin. pân` la vindecare. * Dac` apare tendin]a de constipa]ie. * |n cazul unor afec]iuni cronice. [. boli de inim`. corespunz`toare. * Este un regim de purificare indicat \n toate afec]iunile. labilitate psihic`. se acoper` cu tifon [i se las` peste noapte. Se pun la fiert \n bain-marie pân` ce devin lichide. scleroz` \n pl`ci. este indicat s` se urmeze mai multe cure succesive de câte 10 zile. astm. * Se beau 2 litri de ap` plat`/zi. nu numai de cancer. Se m`nânc` pe s`turate \n dou` sau mai multe mese/zi [i \n nici un caz nu se va r`bda de foame \n timpul curei. Are loc o reântinerire. |n afar` de ap` [i sare nu se mai accept` nimic altceva. se fac clisme. Regimul este urm`torul: * Timp de 10 zile se consum` numai cereale Yang (grâu. se \mbun`t`]esc memoria [i capacitatea de concentrare. revitalizare [i regenerare. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Tumor` \n (pe) corp Se amestec`: fagure din cear` de albine cu ]uic` curat` [i pelin pisat pân` se ob]ine un terci. |n pauz` [i \nc` 3-4 luni dup` \ns`n`to[ire se va]ine o diet` lacto-vegetarian` pur`.a. Se amestec` bine cele 2 ingrediente [i se adaug` 6 linguri de ulei de m`sline. Se unge locul bolnav. epilepsie.Tratarea cancerului cu regimul Oshawa Prin acest regim sâgele se reânnoie[te printr-o alimenta]ie pur`. Tumor`. ci [i de : diabet. Mii de bolnavi s-au vindecat cu aceast` cur`. furuncul Se iau 2 linguri de t`mâie (smirn`) de calitate foarte bun`.

r`ce[te. Trebuie s` aib` consisten]a unei creme de fa]`. Dac` iese prea tare se mai pune pe foc [i se mai adaug` ulei de m`sline. Se pune un strat gros din acest amestec (aproximativ 5 mm) pe locul afectat, se acoper` cu un tifon prins pe margine cu un leucoplast. Nu se umbl` la acest pansament 24-48 de ore. Se \ndep`rteaz`, se arunc`, se face pauz` 2 zile. Se repet` pân` când tumora (nodulul, furunculul) dispare.

Metastaza la pl`mâni
Se amestec` urm`toarele: 500 gr unt de cas`, 500 gr untur` proasp`t` de cas` (nes`rat`), 500 gr l`mâi cu coaj` cu tot tocate m`runt, 500 gr miere poliflor`, 400 gr cafea m`cinat`. Din acest amestec se ia câte o lingur` cu 30 minute \naintea meselor principale. Preparatul se p`streaz` la rece.

Cancer bronho-pulmonar
- se bea suc de usturoi de 2-3 ori/zi, câte 10-30 ml \nainte de mas` - se beau 3 c`ni de ceai/zi de lemn dulce (infuzie din 9 gr de r`d`cin` de lemn dulce la 200 ml ap`)

Cancer tiroidian
Se va unge zona nodulilor tiroidieni cu tinctur` de nuci verzi pân` la dispari]ie.

Tumori cerebrale
Tratament cu spânz: Se fierb 2 litri de ap` timp de 1/2 or`. Din apa fiart` se m`soar` 1/4 litri \n care se pun 7 linguri]e cu vârf cu spânz pisat [i se mai fierb 5 minute. Se las` la r`cit, apoi se strecoar` prin tifon. Sticla se ]ine la frigider. |n prima zi se ia câte o linguri]` diminea]a, la prânz [i seara, dup` mese. A doua zi se iau câte 2 linguri]e diminea]a, la prânz [i seara, dup` mese; a treia zi se iau câte 3 linguri]e, etc. Doza zilnic` se m`re[te cu o linguri]` pe zi, pân` ce se ajunge la 20 linguri]e diminea]a , 20 la prânz [i 20 seara. Se face o pauz` de 10 zile, dup` care se repet` trata96

mentul. Dac` nu ajunge cantitatea preparat` in]ial, se mai face o por]ie.

Tumor` hepatic`
|ntr-o sticl` de 1,5 litri de culoare \nchis` se pun la macerat: 350 gr r`d`cin` de leu[tean dat` prin r`z`toare mare, 350 gr miere de albine curat`, 350 ml vin de ]ar` curat- timp de o s`pt`mân`. Sticla va sta la \ntuneric, agitându-se de câteva ori pe zi. Se ia câte o lingur` de 3 ori/zi, cu 1/2 or` \naintea meselor principale cu tot cu leu[tean. |ntre timp se preg`te[te o alt` por]ie din amestecul de mai sus. Cura se \ntrerupe dup` vindecare. Concomitent, se urm`re[te ecografic evolu]ia bolii. Tratamentul trebuie completat cu ceai de t`t`neasc` 1 litru/zi, iar pe regiunea ficatului se vor aplica comprese c`ldu]e cu terciul r`mas de la fiertura plantei care se aplic` seara la culcare timp de 3 ore.

ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

97

APARATUL CIRCULATOR - Vase de sânge, sânge, inima, boli de circula]ie Arterit` obliterant`
Se prepar` tinctura de spânz. Se introduce \ntr-o sticl` de culoare albastr`, r`d`cin` de spânz ras` peste care se toarn` alcool de 60° [i se las` la macerat 30 zile. La o parte de spânz se adaug` 6 p`r]i alcool. Se folose[te extern \n comprese sau \n masaje u[oare. Dup` folosire sp`la]i-v` bine mâinile, tinctura este foarte toxic`.

Boli de inim`, deregl`ri de circula]ie a sângelui
Se prepar` vinul de ciubo]ica cucului. Se umple o sticl` de 2 litri cu flori de ciubo]ica cucului [i se toarn` deasupra vin alb, de ]ar`. Se las` la macerat 14 zile la soare sau lâng` calorifer. Se ia câte o lingur` de vin de 3 ori/zi cu 1/2 or` \nainte de mesele principale.

Fragilitate vascular`
Se consum` câte o farfurioar`/zi de boabe de secar` pisate [i fierte timp de 10 zile la rând.

Insuficien]` cardiac`
- Suc de dovleac din 1/2 fg. Se bea \n 2 reprize, diminea]a [i seara. - Decoct din r`d`cin` de osul iepurelui, 4 linguri la un litru de plant`, fiert 30 de minute la foc mic. Se beau 3-4 c`ni/zi. - Se beau sucuri de fructe, u[or \ndulcite; berea este interzis`. - Se consum` banane, prune [i caise uscate, smochine, curmale.

98

se pune fiecare tinctur` \n câte o sticl` care se \nchide ermetic. rani]` 20 g. se toarn` peste ele 200 ml alcool de 87°.Se fac 4 tincturi din: talpa gâ[tei 20 g. Se adaug` 150 ml suc de pelin [i se mai las` s` dea câteva clocote. Tratamentul se aplic` de 4 ori/ani. Dispare oboseala. Tratamentul dureaz` cel pu]in 3-4 luni. |n paralel se bea o infuzie de leu[tean ob]inut` din 2 linguri de frunze la o can` cu ap` clocotit`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Cardiopatie ischemic` . Sticlele se \nchid ermetic.Tulbur`ri de circula]ie Se amestec` 400 g miere cu 3 litri vin alb [i se las` s` fiarb` la foc mic 5 minute. Se iau de 3 ori/zi câte 25 de pic`turi diluat \n jum`tate de pahar cu ap`. . cu 30 minute \nainte de fiecare mas` (de 3 ori/zi) principal` câte 5 pic`turi din fiecare diluat \ntr-un pahar cu ap`. dispare palpita]iile. . Dup` ce s-a r`cit se \mbutelieaz` \n sticle sterilizate. Fiecare din aceste plante se pune \n sticlu]e de 250 ml. Se poate repeta o dat` la fiecare 2 luni. \nainte de micul dejun. Dup` 14 zile se strecoar` prin tifon. timp de 3 ani. Acest amestec se \nghite \n \ntregime diminea]a \nainte de micul dejun. Hipertensiune . rozmarin 20 g.se bea infuzia de p`ducel. cre[te puterea de concentrare. Se agit` zilnic. dup` ce au fost m`run]ite. Se bea 150 ml de preparat diminea]a pe stomacul gol. ame]eala [i senza]ia de vid \n cap. p`ducel 40 g.timp de 30 de zile \n fiecare diminea]` se ia o lingur` de hrean ras cu o linguri]` de miere. vâsc 40 g. Cura se ]ine 30 de zile [i se repet` la fiecare 2 luni. Mult mai puternic` este tinctura din 20 gr frunze + 20 gr r`d`cini de leu[tean macerat 10 zile \n 100 ml alcool de 70°. se beau 2 c`ni/zi. o linguri]` la can` (200 ml ap` clo99 . se strecoar`.Se amestec` o lingur` de r`d`cin` ras` de hrean cu o lingur` de miere pân` când se ob]ine o past` omogen`. Se consum`. Se infuzeaz` 15 minute.

Se consum` câte o lingur` de 3 ori/zi cu o jum`tate de or` \nainte de mesele principale. Dup` o s`pt`mân` se strecoar` din nou.se administreaz` diminea]a [i seara \nainte [i dup` mas`. „Vin“ pentru circula]ie Se preapar` din: 2 litri de vin alb. Se strecoar` ambele preparate [i se amestec`. Se adaug` 150 ml miere. date prin ma[ina de tocat se fierb \ntr-un litru de vin alb de ]ar` timp de 15 minute. o can`/zi \n urm`toarele 2 s`pt`mâni . Separat se firb la foc mic \ntr-un litru de vin alb 250 gr r`d`cin` de p`trunjel [i 2 leg`turi de frunze de p`trunjel pân` lichidul scade la 500 gr. „Vin“ pentru boli de circula]ie. 100 gr vâsc m`cinat (râ[nit). Normalizarea sistemului circulator . Dup` aceast` perioad` (\n care se amestec` zilnic cu o spatul` de lemn). cardiopatie ischemic` 10 r`d`cini de p`trunjel cu frunze cu tot. Se adaug` apoi 300 gr miere de salcâm [i se mai fierb 1-2 minute. Se p`streaz` la rece. p`ducel.cotit`) . Se pun toate componentele la macerat \ntr-un borcan de 3-5 litri care se ]ine la soare sau la temperatura camerei timp de 14 zile. 200 gr usturoi pisat. \nainte de mese minim 100 de zile.10 minute-o can`/zi Cur`]area venelor [i arterelor de depuneri |ntr-un litru de vin alb natural se pun la macerat 4-5 cepe ro[ii (aprox 500 gr) tocate m`runt . se stre100 .se face un amestec \n p`r]i egale din : salvie. agitându-se de câteva ori/zi. 2 linguri]e la can` timp de 10 ore .macerat la rece.se beau: 3 c`ni/zi timp de 6 s`pt`mâni. inim`. Se p`streaz` la rece. 200 gr miere poliflor`. 200 ml suc de ceap`. 2 c`ni/zi timp de 3 s`pt`mâni. dup` care se r`ce[te [i se strecoar`. Se astup` bine recipientul [i se las` la macerat 7 zile. cimbri[or . Se iau 3 linguri zilnic.

cafea. gr`simi.tinctur` de talpa-gâ[tei. 5 gr fenicul.se prepar` din 20 gr plant` la 100 ml de alcool de 70°. tutun. hipertensiune [i pietre la vezica urinar` Se macereaz` 10 zile. zah`r. 10 gr troscat. 1 linguri]` de rozmarin la o can` (250 ml ap`) Se las` de seara pân` diminea]a la temperatura camerei. 10 gr flori de salcâm. Se ia câte o linguri]` de 3 ori/zi \naintea meselor principale cu 1520 minute. Dup` 14 zile se strecoar` [i se pune \n sticlu]e mici de culoare \nchis`. Se consum` câte 50 ml de dou` ori/zi cu 1/2 or` \nainte de micul dejun [i cin`. 10 gr frunze de frasin. de 3 ori/zi.coar`. 10 gr boabe de ienup`r pisate. 10 gr gen]ian`. 10 gr foi de dafin.se prepar` un macerat la rece din: 3 linguri]e de vâsc uscat. dup` care se consum` câte 20-40 pic`turi o dat`. 5 gr r`d`cin` de scaiete. o]et. 5 gr r`[in` de brad. . 2 gr [ofran. Se ]ine regim f`r` carne de porc. pâine alb`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ateroscleroz` Se ia zilnic 1 lingur` ulei de nuc` (se procur` de la plafar). Arterit` obliterant` Se pun la macerat timp de 14 zile \n 750 ml alcool de secar` (sau alcool de 38-40°) urm`toarele: 10 gr aloe frunze zdrobite. 100 gr praz tocat \ntr-un litru de vin alb natural. se pune \n sticla \nchis` la culoare [i se p`streaz` la frigider. Se las` la macerat 8 zile. alcool. 101 . Se beau 2 c`ni/zi diminea]a [i seara timp de 1 lun`. Sticla se pune aproape de o surs` de c`ldur` [i se agit` zilnic. Hipertensiune . 10 gr angelic`. Vin pentru ateroscleroz`.

Se adaug` pu]in p`trunjel verde [i o frunz` de dafin. timp de 3 luni. diminea]a [i seara \nainte de mas`. .Se face cura anual` cu urzici. mu[e]el. Se pun toate \ntr-un termos. . Se las` la macerat amestecul pe timpul nop]ii.Se iau câte 30 pic`turi de tinctur` de nuci verzi de 2 ori/zi \n câte un pahar cu ap` sau ceai. 102 . Se p`streaz` 24 de ore \n termos. boli de circula]ie Se cur`]` 4 c`]ei de usturoi. Cur`]area vaselor sanguine Se folose[te un amestec de plante: sun`toare. . cel pu]in 3 s`pt`mâni. . Preocedura se repet` 21 de zile. 250 gr din cantitate se bea diminea]a pe stomacul gol (se poate ad`uga o linguri]` de miere)250 gr se bea seara la culcare. Cur`]area vaselor (vene [i artere) Se amestec` urm`toarele: un pahar de semin]` de m`rar.Se beau ceaiuri de p`p`die. [i peste ele se toarn` pân` la 2 litri de ap` clocotit`. Cur`]area sângelui .Una din mesele de peste zi s` fie numai o salat` de crudit`]i. muguri de mesteac`n. apoi se strecoar`. Arterit`. Se ia pe parcursul zilei câte o lingur` din 30 \n 30 de minute pân` la terminarea lichidului.Se consum` leurd` \n fiecare zi \n salat` timp de 2-3 s`pt`mâni. 2 linguri de r`d`cin` de valerian` m`run]it` [i 2 pahare de miere natural`.5 litri ap` clocotit`. O lingur` de plante se infuzeaz` 20 minute \n 0. siminoc. Se consum` preparatul diminea]a pe stomacul gol cu o felie de pâine pr`jit`. se pun \ntr-o cea[c` [i se toarn` peste ei o lingur` de ulei de m`sline presat la rece.Se beau 50 ml \n fiecare diminea]` dup` micul dejun.

Se bea 100 ml \naintea meselor principale de 3 ori/zi. vâsc. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 103 . Se beau 3 ceaiuri/zi din amestecul de plante: coada-[oricelului. c`tin` alb`.Circula]ia sângelui Se prepar` vinul de salvie: 80 gr salvie + 1 litru vin alb sec (curat) se las` la macerat 8 zile. |n acest pahar (de 100 ml) se va amesteca zeama de la o l`mâie. Se filtreaz`. Ceaiul se prepar` dintr-o linguri]` la 200 ml ap` clocotit` (infuzie 10 minute). \n p`r]i egale.

Se aplic` cataplasme c`ldu]e. câte 10 pic`turi \ntr-o can` de ceai. reumatismArtroz` . spondiloz` . \n 2-3 straturi. 104 . Se \nmoaie o cârp` curat` de bumbac \n aceast` infuzie. dup` care se aplic` frunzele \n 3-4 straturi pe locul bolnav. pe zona afectat`. se stoarce [i se aplic` pe locul bolnav. .se consum` zilnic 1 [i 1/2 litru de ceai de coada calului + urzic`. Se las` peste noapte.Se aplic` o past` ob]inut` din usturoi pisat amestecat cu ap`.Se aplic` pe locul bolnav cataplasme cu ceap` tocat` sau usturoi pisat.Se face cur` cu tinctur` de urzic` timp de 5-6 luni. Se pune amestecul \ntr-un termos [i se toarn` deasupra un pahar de ap` fiart`. \n fiecare can` de ceai se pune câte o lingur` de bitter suedez. Se pun la macerat frunze m`cinate de dafin \n ap` rece 24 de ore. Se strecoar` prin tifon [i se p`streaz` la rece. se toarn` o cantitate corespunz`toare de ap` [i se fierbe 30 minute la foc mic.APARATUL LOCOMOTOR -oase. de seara pân` diminea]a. .se pun comprese cu bitter suedez. iar a doua zi se adaug` \n infuzie 2 linguri]e de sare.Se amestec` 3 linguri de troscot cu 2 linguri de frunze de mesteac`n [i 2 linguri de fructe de m`ce[. . de 3 ori/zi. Tratamentul se face pân` la dispari]ia bolii. . . Se strecoar` [i se adaug` o cantitate dubl` de osânz` de porc.Se pun comprese cu frunze de varz` zdrobite. . . Artroz`.Se toarn` ulei de masline peste frunze tinere de nuc [i se las` timp de 3-4 ore. Se pun la fiert „bain-marie“ 4 ore. . Se acoper` cu ceva gros [i se men]ine câteva ore dup` care se repet` procedura.Se iau paie de ov`z.Se face o crem` pentru masat locurile dureroase.

.Se fac b`i calde pentru jum`tatea inferioar` a corpului cu : infuzie de coac`ze (2 pumni). 105 . Gut`.Se fierb 10 minute: o ceap` mare t`iat` fin. Reumatism . la culcare. . Dup` 2 ore.Se fac frec]ii cu ulei de ienup`r. Lombosciatica .Se consum` zilnic.Se pun cataplasme cu hrean ras amestecat cu pu]in` ap` [i f`in` integral`. timp de 6 luni câte 5 linguri de grâu \ncol]it sub form` de terci + o linguri]` de miere + o jum`tate de linguri]` de drojdie de bere. reumatism. Tratamentul se face 3 s`pt`mâni. Se bea foarte cald` mai multe seri la rând. . Tratamentul se face o dat` pe an timp de 7 zile. se bea un decoct de cru[in (o linguri]` la can`. Se strecoar` [i se bea cantitatea pe parcursul unei zile. ace de pin (2 pumni) la 5 litri de ap` timp de 10 minute. 150 ml ap` [i 40 gr untur` nes`rat`. pern` electric` sau ventuze. .Fric]ie local` cu unguent preparat din 100 gr m`ghiran uscat + 500 gr untur` topit` + 1/4 litru ulei de m`sline.Se face frec]ii cu o jum`tate de ceap` pe locurile dureroase. Amestecul se \nc`lze[te \n „bain-marie“ timp de 3 ore.Se pun 8 linguri de piper negru m`cinat \ntr-un litru de rachiu tare [i se las` la macerat 5-7 zile. fiert 3 minute).Lumbago .Se beau 2-3 c`ni/zi de infuzie de soc (2 linguri]e la o can` de ap` clocotit`).Se aplic` local sticle cu ap` cald`. artroz` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 3 felii de m`r necur`]at de coaj` se fierb \ntr-un litru de ap` timp de 15 minute. . . 4 linguri de ulei de m`sline. Se poate relua de 3 ori \n cursul anului. .

Se ia câte o linguri]` de tinctur` de m`rar diluat` \ntr-o jum`tate de pahar cu ap` de 3-4 ori/zi minim 6 luni. 10 g t`t`neas`.Se filtreaz` [i se maseaz` cu aceast` solu]ie zonele dureroase de 23 ori/zi. dup` care se filtreaz`. Ciocuri pe coloan` . Se adaug` 200 ml ulei de m`sline [i se ]ine \n „bain marie“ timp de 3 ore. \ntr-un borcan \nchis ermetic. \ntr-un borcan. Borcanul se \nchide ermetic [i se las` la macerat 15 zile. \nchise la culoare. Tinctura se prepar` din 20 de linguri de semin]e de m`rar care se amestec` cu 1/2 litru alcool alimentar de 70° [i se las` la macerat 8 zile. Dup` r`cire. Se las` la macerat 5 zile.Tinctur` din: 70 g m`rul lupului. se pune \ntr-un vas pe foc [i se adaug` 50 g cear` de albine. se p`streaz` la rece. Se pun apoi comprese cu aceast` solu]ie pe locurile dureroase. bine m`run]it` se pun la macerat timp de 12 ore \n 30 ml spirt sanitar. Se filtreaz` [i se p`streaz` \n sticle de culoare \nchis`. Se las` \n repaus 3 zile. Osteoporoz`. 10 g cimbru. agitând vasul din când \n când. 1/2 litru de coniac. 10 g jojoba. amestecându-se \ncontinuu pân` se tope[te. Dup` filtrare.Se amestec` 3 vârfuri de cu]it de piper negru. 106 . agitându-se din când \n când. ]inându-se de seara pân` diminea]a. . \ntr-un pahar de sare grunjoas`. Cu acest preparat v` unge]i seara locurile dureroase. Osteoporoz` .Alifia de sânziene: 20 g plant` uscat`. agitând de câteva ori pe zi pân` se dizolv` complet. se adaug` 500 ml spirt sanitar. dup` care se filtreaz`. Se p`streaz` \n sticlu]e mici. Cu aceast` tinctur` se pun comprese pe zona afectat`. Peste aceste plante. reumatism Se prepar` o solu]ie din: 1/2 litri alcool medicinal + 50 aspirine pisate + 2 linguri de sare de l`mâie. . Se las` la macerat 2-3 zile. Se fac fric]ion`ri de-alungul coloanei vertebrale \n fiecare sear`.

apoi se prinde cu un leucoplast [i se pune o [oset`. Se repet` cel pu]in 3 zile. . Diminea]a. 500 ml o]et de mere (de preferin]` preparat \n cas`) [i câte 25 gr de coada calului [i 25 gr troscot. . Sp`latul pe picioare este interzis pân` la terminarea tratamentului.Se fac b`i calde la picioare cu un pumn de sare de Bazna la un lighean de ap`. Se unge pielea cu osânz` de porc [i apoi se a[eaz` compresa Se ]ine 45 de minute. Volumul monturilor se reduce [i deseori cedeaz` [i pintenii. Monturi ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . 107 . Se folose[te 10 zile/lun`. Se las` peste noapte s`-[i fac` efectul.Se tamponeaz` \n fiecare sear` cu tinctur` de iod. Dureri ale coloanei vertebrale Se amestec` o can` de hrean ras [i o can` de m`lai [i se pun \ntr-o bucat` de material de bumbac. Seara. Se las` o lun` pân` când o]etul \[i schimb` culoarea. \ndulcit u[or cu miere natural`. minimum 6 luni. Procedeul se poate repeta.Într-un borc`nel se pun 10 lame de ras peste care se toarn` un pahar de o]et din vin.Boala oaselor de sticl` (boala Lebstein) Se pun de seara la macerat \ntr-un litru de ap` (\ntr-un borcan). vata se arunc`. Dup` 12 ore se strecoar` acest preparat [i se bea pe parcursul unei zile. Leziuni ale coloanei vertebrale Pentru masarea zonelor dureroase se folose[te un ulei de m`sline presat la rece combinat cu pulbere de ardei iute. la temperatura camerei. se pune vat` \mbibat` \n acest o]et pe monturi.

Dureri de c`lcâie
Hrean ras foarte fin cu 2-3 pic`turi de gaz (de lamp`) se fixeaz` pe locul dureros cu un bandaj obi[nuit, apoi se aplic` o [oset`. Se aplic` de seara pân` diminea]a. Se repet` pân` când durerea dispare. Dac` apare o alergie pe piele, se face pauz` câteva zile, timp \n care se unge locul cu alifie de g`lbenele.

Cârcei
Se umple un s`cule] de pânz` cu pedicu]` uscat` de la plafar. Se pune pe picioare sau unde apare cârcelul. Se doarme cu el. Pedicu]a din s`cule] se \nlocuie[te cu alta dup` un an.

108

ORGANELE DE SIM} - gura, nasul, ochii, urechea, pieleaMiopia
Se prepar` o infuzie (10 min) dintr-o linguri]` de frunze de corn la o cea[c` (150 ml) ap` clocotit`. Se strecoar` lichidul, se r`ce[te [i se \nmoaie \n el un tifon sterilizat. F`r` a-l stoarce se pune pe ochi timp de 20-30 minute [i se clipe[te din pleoape din când \n când pentru ca lichidul s` p`trund` \n`untru. Compresa se aplic` alternativ 3 zile da [i 3 zile nu. Tratamentul se face 18 zile [i se poate relua dup` o lun`. |n aceast` perioad` nu sta]i \n camere cu lumini fluorescente [i nu v` uita]i la televizor. Dac` se observ` o \mbun`t`]ire a vederii nu mai purta]i ochelari.

Blefarit`
Se cl`te[te zilnic ochii cu suc proasp`t de morcovi.

Toate bolile de ochi
ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

- |n fiecare diminea]` se pun \n ochi câte 3 pic`turi de urin` proasp`t`, colectat` din jetul de mijloc. - |n fiecare sear` se pune \n ochi o pic`tur` miere diluat` sau fiziologic (1:1). - Se consum` alimente bogate \n vitamina A [i C. - Solu]ie 5-10% de propolis \n ap` cald` - se pun 3-5 pic`turi \n fiecare ochi . (Se piseaz` propolisul uscat, apoi se dizolv` \n ap` cald` [i se filtreaz`).

Oftalmie
Se fierb 100 gr frunze de vi]`-de-vie \n 300 ml ap`, timp de 15 minute. Dup` r`cire, se strecoar`. Se fac sp`l`turi, de 3 ori/zi \nmuind un tampon de vat` \n acest
109

preparat. Acest ceai nu trebuie p`strat mai mult de 24 de ore.

Boli de ochi
Este o re]et` practicat` de vechii fenicieni descoperit` pe t`bli]ele din manuscrisul de la Cairo. Se iau 200 gr ficat de vac` [i se fierb \n ap` câteva minute, apoi se pune un prosop peste cap [i se face baie de ochi cu aburii ficatului timp de 10 minute, dup` care se st` cu prosopul pe ochi pân` se r`ce[te. Se repet` procedeul 10-14 zile. Rezultatul este garantat \n: cataract`, miopie, prezbitism.

Cataract`
- Se pune câte o pic`tur` de suc de pin \n ochiul bolnav timp de 10-15 zile. - |n fiecare zi, timp de o lun` se m`nânc` 3 morcovi cruzi diminea]a pe stomacul gol. - Se bea zilnic 1 litru de suc proasp`t din morcovi, p`trunjel [i ]elin` diminea]a pe stomacul gol, de preferat \ntre orele 7.00-11.00. Se poate mânca dup` ora 12.00 - Se face un amestec din: 20 gr silur, 20 gr valerian`, 20 gr mu[e]el, 10 gr verbin` [i 30 gr flori de soc. Se op`resc 5 linguri din acest amestec \n 1/2 litru de vin alb. Aburul este l`sat s` ac]ioneze asupra ochilor \nchi[i.

Conjunctivit`
Timp de 2 s`pt`mâni se pun comprese calde cu ceai de alb`strele [i concomitent se aplic`, seara [i diminea]a, pe gene o pelicul` sub]ire de ulei de ricin.

Glaucom ocular
- o lingur` de fenicul [i o lingur` de p`trunjel se fierb \n 100 ml ap` pân` scade la jum`tate. Cu acest lichid se pun 3 comprese \ntr-o zi. - o lingur` de rostopasc` se fierbe \n 100 ml ap` pân` ce r`mâne cam o lingur` de lichid.
110

De obicei.masaj zilnic a frun]ii. Tratamentul se poate face pân` la 1 an.se consum` hrean ras cu suc de l`mâie câte o linguri]` de 2 ori/zi diminea]a [i seara. dup` care timp de 30 de minute nu se m`nânc` [i nu se bea nimic. tâmplelor. Se face infuzie dintr-o lingur` de amestec la 250 ml ap`.Mai \ntâi se pune pe ochi compresa \nmuiat` \n decoctul de fenicul [i p`trunjel [i se las` 5 minute. t`t`neasc`. Se ]ine de seara pân` diminea]a. apoi dup` un minut bitter-ul suedez tot 1-2 pic`turi. Otit` . mu[e]el. Afte ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se badijoneaz` gura de mai multe ori pe zi cu un decoct concentrat de afine: 10 gr la 1/2 litru ap`. ienup`r. coada [oricelului. Se prepar` un ceai din: cimbru. muguri de pin. Se las`3 minute.inhala]ii cu mu[e]el . apoi se pun câte 2 pic`turi din ceaiul de rostopasc` \n fiecare ochi. Laptele [i produsele lactate se exclud din alimenta]ia bolnavilor de sinuzit`.local se pun s`cule]e calde cu sare sau m`lai . Se beau 3 111 . nasului cu ulei de mu[tar . dup` 12 zile vindecarea este complet`. salvie \n p`r]i egale. fiert 10 minute. se \mbib` o me[` de tifon [i se pune seara \n ureche .propolis \n solu]ia alcoolic` de 30°.bitter suedez combinat cu ulei cald de cimbru Se picur` 1-2 pic`turi de ulei cald de cimbru \n ureche. Sinuzit` . Rezultatul se va sim]i dup` primele 4-5 zile. Hipoacuzia Se introduce \n ureche un tampon de vat` sub]ire [i lung \mbibat \n ulei de ricin (tamponul trebuie s` ajung` cât mai aproape de timpan).

. Se ia câte o lingur` din 3 \n 3 ore. . .c`ni/zi . Psoriazis . de 3 ori/zi pân` la dispari]ia polipilor. Dup` o pauz` de 10 zile se poate relua procedura. .Se fac b`i de cimbru. amestecat cu 50 gr osânz` de porc. Tratamentul se face pân` la vindecarea total`. busuioc. Se pun 10 . se strecoar` maceratul care apoi se dilueaz` cu ap` distilat` \n propor]ie de 1:3 (o parte macerat cu trei p`r]i ap`). .Se consum` infuzie de t`t`neas` o can`/zi. Pasta astfel preparat` se ]ine la \ntuneric. soc.Se consum` infuzie de rotopasc` o linguri]` la 250 ml ap` clocotit`.ceaiul va fi c`ldu] [i \ndulcit cu miere.Se prepar` un unguent din untur` de porc netopit` (ap`sat` cu o lingur` pân` când devine ca o past`) [i tot atâta pucioas` (sulf). .Se scoate din alimenta]ie obligatoriu cartoful. Cu aceasta se vor unge de 2-3 ori/zi zonele afectate. pelin. se pun \ntr-o sticl` [i se toarn` deasupra 100 ml spirt medicinal. agitând periodic con]inutul.Alifie preparat` din: suc de rostopasc` 5 gr sau suc proasp`t de nalb` 5 gr.Se ung zonele afectate de 2-3 ori/zi cu urin` proasp`t` a persoanei bolnave timp de 10-15 zile. |n timpul tratamentului nu sp`la]i cu s`pun partea afectat` de psoriazis.15 pic`turi. Se face apoi un ceai : 2 linguri de m`rul-lupului la o can` cu ap` se fierb 10 minute. apoi se strecoar`. Când este gata. Eliminarea polipilor Se prepar` un macerat de anason. g`lbenele. apoi dup` ce pielea se zvânt` pu]in. se unge cu unguentul cu sulf.Se unge cu ulei de semin]e de in zona afectatã. Totul se macereaz` 10 zile \ntr-un loc \ntunecos. p`tlagin`. . |n fiecare sear` se spal` locul bolnav cu acest ceai c`ldu]. 15 gr de anason se m`run]esc \ntr-o piuli]` de lemn. 112 . Extern se pun cataplasme din cartofi cruzi da]i pe r`z`toarea mare. Se mestec` zilnic o lingur` de c`p`ceal` de miere de albine.

Pl`gile se spal` de 2-3 ori/zi cu infuzie de g`lbenele [i se ung cu o alifie preparat` din: câ]iva c`]ei de usturoi proaspe]i. .. 10 minute. acnee Timp de 30 de zile se ia tinctur` din boabe de soc. 20 gr r`d`cin` de scai.. .urzic`. se \nmoaie buc`]i de tifon \n infuzia 113 . 20 gr semin]e de in.. Prepararea tincturii: se stoarce un suc din fructele de soc neajunse complet la maturitate (au culoare ro[ie spre violet).Se face cura intern` cu ulei de semin]e de in timp de 21 de zile câte 7 linguri/zi. trei fra]i p`ta]i.Baie general` cu sare grunjoas` \n fiecare sear`. psoriazis. |n prima zi se ia o linguri]` diluat` \n jum`tate de pahar cu ap` diminea]a pe stomacul gol. 20 gr flori de g`lbenele. cur`]a]i de coaj` [i zdrobi]i. g`lbenele. Ceai pentru tratamentul extern al psoriazisului Se face un amestec din : 40 gr coaj` de salcie. favorizând vindecarea acestor boli. pân` \n a [aptea zi când se iau 7 linguri]e [i se men]ine aceast` doz` pân` \n a 30-a zi. cicoare.. coada calului. Se las` 15 minute la infuzat. Se pune o lingur` de amestec \n 300 ml ap` clocotit`. se iau 2 linguri]e. Preparatul are ac]iune de dezintoxicare extrem de puternic`. coada racului.. |n a doua zi . 20 gr flori de arnic`.. Boli de piele grave. Sucul se combin` \n propor]ie de 1:1 cu alcool alimentar de 90°. 20 gr flori de lumân`ric`. amesteca]i cu pu]in ulei de susan pân` se ob]ine o past` omogen`. apoi se pune \n sticle mici \nchise la culoare. Acest tratament stopeaz` evolu]ia bolii [i pl`gile \ncep s` se restrâng`.. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ceai pentru psoriazis Se face un amestec \n p`r]i egale din : cimbri[or. Se bea 1 ºi 1/2 ceai/zi. Se strecoar`. urzic`. 20 gr fructe de ienup`r. 40 gr scoar]` de stejar. apoi doza de \ntre]inere: 2 linguri/zi. mesteac`n. 20 gr flori de ventrilic`. Se face infuzie dintr-o linguri]` la o can` (250 ml) ap`. ..

Se face o past` din frunze proaspete de busuioc [i pu]in ulei de m`sline presat la rece. se fierbe un amestec 30 minute \ntr-un litru [i jum`tate de ap` din : rostopasc` 3 gr. Se cl`te[te apoi fa]a cu ap` c`ldu]`. plop negru 21 gr. se storc [i se aplic` pe zonele afectate. Acnee juvenil` Se consum` 1 litru ceai de urzic`/zi. Se fierbe \n 3 litri de ap` timp de 30 de minute urm`torul amestec: rostopasc` 5 gr.Se face o past` din scor]i[oar` [i suc de l`mâie [i se spal` zilnic pe locul afectat. plop negru 40 gr. Pentru consumul intern. Se strecoar` [i se p`streaz` la rece. Se las` 10 zile la temperatura camerei. \naintea meselor cu 30 de minute. . Compresele se schimb` o dat` la 30 minute. m`rul-lupului 1 gr.c`ldu]`. m`rul-lupului 3 gr. g`lbenele 10 gr. de piele. Se beau 3 c`ni de infuzie de trei fra]i-p`ta]i (o linguri]` de plant` la o can` de ap` clocotit` infuzat 10 minute). 114 . Se beau câte 50 ml de ceai. Lupus eritomatos [i tuberculos Este o boal` autoimun`. de 3 ori/zi. Diminea]a [i seara se aplic` pe fa]a umezit` o]et de hrean [i se las` s`-[i fac` efectul 10 minute. Eczeme . Prepararea o]etului de hrean: se introduce hrean ras \ntr-o sticl` [i se toarn` peste el o]et de fructe. Cu el se fac sp`l`turi locale [i se pun comprese de 3 ori/zi.Comprese locale cu ap` de mare (ap` \n care s-a dizolvat sare de mare) sau cataplasme reci cu suc de cartofi. . Se aplic` pe zona afectat`. g`lbenele 70 gr.

Se unge cu albu[ de ou b`tut spum` locul afectat de 5-7 ori/zi [i herpesul dispare.Eczeme. 115 . Vitiligo Suc de ]elin`. din 2 linguri]e la 300 ml ap` din amestecul de plante: þintaur`. g`lbenele la care se adaug` 6 linguri de o]et de mere dup` r`cire. Acnee Se spal` tenul cu un decoct 10 minute. coada-calului. se maseaz` pielea obrazului cu o crem` pe baz` de propolis. Se iau g`lbenu[urile de la câteva ou` fierte tari. cu 1/2 or` \nainte de mas`. se beau câte 100 gr la prânz [i câte 100 gr seara. se \n]eap` cu o sârmuli]` [i se ]in deasupra unei fl`c`ri de lumânare. Se aplic` seara la culcare. pelin. Dup` zvântare se tamponeaz` u[or pielea cu tinctur` de propolis 15 %. ment`. Cu tinctura de ]elin` se ung zonele depigmentate. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Co[uri [i acnee Se pune past` de ment` (ob]inut` din frunze proaspete) pe zonele afectate [i se las` peste noapte. Acestea sunt folosite ca „ulei“ pentru ungerea locurilor afectate. bube dulci Se ung locurile afectate cu muguri de plop fier]i \n untur` (osânz`)[i cear` de albine. Ea se prepar` prin macerare timp de 10 zile a frunzelor [i r`d`cinii rase de ]elin` \n palinc`. herpes [i arsuri Se folose[te „ulei de g`lbenu[ de ou“. Seara. ieder`. La suprafa]a g`lbenu[urilor apar ni[te pic`turi. Herpes.

Bube dulci Morcov copt [i sf`râmat se aplic` pe bube. Intern se iau 20 pic`turi de tinctur` de propolis diluat` de 3 ori/zi \nainte de mas`. Pistrui . uleiul se adaug` la final. 50 ml ulei de m`sline. Crema se p`streaz` la rece \n recipiente de sticl`. 25 gr r`[in` de brad [i 250 gr unt. arsuri. Se aplic` sub form` de masc` pe fa]` timp de 30 de minute. pân` se \nmoaie. Se las` s` stea o zi preparatul. Plantele se fierb \n osânz` de porc 15 minute. R`ni.|n 2-3 linguri de ulei de m`sline se fierb câteva frunze de spanac. Zona Zoster Se topesc \ntr-un vas 100 gr cear` curat` de albine.Se tamponeaz` pistruii cu suc de p`trunjel . acnee Se prepar` o alifie din : g`lbenele 50 gr. Se folose[te de 3 ori/zi punându-se un strat sub]ire pe locurile afectate de boal`. iar a doua zi se \nc`lze[te \n „bainmarie“ [i se strecoar` [i se p`streaz` la rece. Se ung zonele afectate. Pecingine Se unge zona afectat` cu suc proasp`t de nuc` verde. bine m`run]ite. Compozi]ia se strecoar`. Se pun cataplasme pe piele de 2-3 ori/zi câte 20 minute. p`tlagin` 50 gr. apoi se amestec` cu o spatul` de lemn pân` la r`cire. 116 . r`d`cin` de t`t`neas` 25 gr. pelin 25 gr. Inflama]ii ale pielii Se fierb pu]in \n ulei l`ptuci proaspete.

pauz` 10 zile. se acoper` vasul pentru 2 ore la temperatura camerei. |ntre]inerea tenului . 35 gr miere [i un albu[ b`tut spum`. Se aplic` pe fa]` [i se las` 10-15 minute. se spal` cu lichid locurile afectate. apoi se spal` fa]a. Pielea se catifeleaz` [i ridurile dispar. Se \ndep`rteaz` cu ap` cald`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Prevenirea ridurilor Se amestec` foarte bine : 90 gr f`in` de orz. 117 . Alergii \nso]ite de mânc`rimi ale pielii. Ihtioz` (nehidratarea pilelii) Se ung regiunile afectate de 3-4 ori/zi cu ulei de c`tin` alb`. . Se pune o masc` pe fa]` [i se las` s` se usuce.Se rade o sfecl` ro[ie [i se amestec` cu iaurt. .R`ni cu puroi Se spal` locul afectat cu decoct concentrat de pelin. . Se fierbe o leg`tur` de m`rar verde \ntr-un litru de ap`. Se spal` cu ap` c`ldu]`. Lichidul ob]inut se bea \n cursul zilei \n câteva doze. Se las` s` ac]ioneze o or`.Se ia câte o linguri]` de drojdie de bere uscat` de 3 ori/zi câte 2 s`pt`mâni. Dup` r`cire. Pasta se \ntinde pe obraz [i frunte. iar cojile se a[eaz` pe nas. dermatite Dou` linguri de ]elin` ras` se pun \n 200 ml ap` rece.d.Tenul iritat se spal` cu ap` de ploaie \n care a stat un pumn de t`râ]e de grâu câteva ore.Se cur`]` câ]iva cartofi [i se rad pe r`z`toare unic`.Pentru irita]ii ale tenului \nso]ite de mânc`rimi.m. . apoi alte 2 s`pt`mâni [.a.

Se prepar` din 15 gr pulbere de r`d`cin` la 300 ml ap` clocotit` timp de 30 minute. |n fiecare sear`.Se aplic` pe pielea de 2-3 ori/zi Propolis-spray 10%. Se bea o can` /zi. 5 gr la 200 ml ap` clocotit`. Se filtreaz` printr-un tifon curat [i se pune preparatul \n sticlu]e \nchise la culoare. Se acoper` vasul [i se las` timp de 2 s`pt`mâni \ntr-un loc \ntunecos [i rece. tre-fra]i-p`ta]i [i p`p`die. 10 gr flori de soc \n 750 ml spirt sanitar. coapsele [i picioarele timp de 10-15 minute cu aceast` solu]ie. . Celulit` Se pun la macerat \ntr-un vas: 30 gr boabe de ienup`r. Se beau 2-3 c`ni/zi. apoi v` culca]i cu [osete.Se bea infuzie din r`d`cin` de brusture. . 20 gr trefra]i-p`ta]i. se agit` recipientul. Se ung zonele afectate.Infuzie de coac`z-negru. 20 gr cre]u[c`. 118 . Se ]ine la frigider [i v` unge]i \n fiecare sear` t`lpile [i c`lcâiele. Urticarie . . Se agit` maceratul zilnic cu o lingur` de lemn. Se umezesc palmele [i se fric]ioneaz` abdomenul. dup` du[. Cr`p`turi sângerânde [i dureroase ale c`lcâielor O cutie de alifie de g`lbenele se amestec` toat` cu ceap` dat` pe r`z`toarea mic`. 10 gr frunze de salvie.Se pun local cataplasme cu infuzie din mu[e]el. sau cât este necesar. Se repet` zilnic 4-5 s`pt`mâni. 10 minute. dup` care se unge cu crem` de propolis.R`ni Se prepar` o crem` astfel: se amestec` r`[in` de pin [i untur` \n p`r]i egale [i se fierb \n „bain marie“.

Se \mbib` \n tinctur` de propolis o compres` [i se pune pe locul bolnav. Se agit` \nainte de \ntrebuin]are.Se pune seara pe b`t`tur` un pansament cu coaj` de l`mâie pe care a r`mas [i pu]in miez. o linguri]` amoniac. Diminea]a se râcâie partea moart` a unghiei. . . . un vârf de cu]it de borax.Se pune zah`r pudr` pe locul cu puroi. o jum`tate de pahar de ap`. . Panari]iu .Se face o cafea tare [i se \nmoaie degetele bolnave \n mod repetat de 5-10 ori/zi câte 10 minute.Se bag` degetele \ntr-un vas cu o]et diluat 1:1 cu ap`.Seara la culcare se pune o vat` cu o]et pe unghiile bolnave \nf`[urândule \n plastic. diminea]a.Se unge b`t`tura cu ulei de ricin. Micoz` la unghii . 1 linguri]` miere. Se repet` pân` la vindecare. Se aplic` pe b`t`tur`. |ngrijirea mâinilor ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se amestec` bine: 3 linguri glicerin`. apoi se strope[te cu o]et (preferabil de mere). . se fixeaz` cu un pansament [i se ]in e timp de 12 ore. prânz [i seara câte 1/2 or`. dup` care se aplic` un pansament cu propolis topit la foc. Zah`rul absoarbe secre]iile [i distruge mediul prielnic \nmul]irii microbilor. .O ceap` t`iat` \n douã se coace pe o tabl` la flac`ra de aragaz. apoi se \nvele[te cu o folie de plastic.Se pune frunz` de aloe t`iat` [i se leag` degetul.B`t`turi . 119 . |ntr-o lun` cresc unghii s`n`toase.

De 2 ori/zi timp de 45 de minute se ]ine \n gur` ulei de ricin. . Tratamentul dureaz` 21 de zile.Se amestec` pulbere râ[nit` din coada-[oricelului sau pulbere râ[nit` din tulpina de in cu ulei de m`sline. Negi plantari .Se ung cu ulei de ricin. . Dup` 40 de minute se cl`te[te p`rul cu ap` cald`. . Este de preferat s` se stea cu ea toat` noaptea. .Se maseaz` cu sare de buc`t`rie. Se fierbe pân` scade la jum`tate [i se freac` zilnic pielea capului.Se preg`te[te un decoct din 30 gr r`d`cini m`run]ite de brusture la 1 litru de ap`.Se prepar` o tinctur` de ardei iute (20 gr de pulbere de ardei iute 120 . Ciuperca se va sufoca [i pilea se va vindeca frumos. Arsuri [i deger`turi Se ung zonele afectate cu ulei de c`tin` (se procur` de la Plafar). fiecare repriz` dintr-un amestec de : 5 ml tinctur` de propolis cu 5 ml infuzie de g`lbenele. Negi pe limb` [i amigdale Gargar` [i sp`l`turi bucale de 3 ori/zi timp de 15-20 minute. Se continu` tratamentul pân` la dispari]ia total` a forma]iunii. .Se aplic` pe pielea capului un amestec dintr-o lingur` de alcool de 40° [i un g`lbenu[ de ou crud.Ciuperc` pe t`lpi Timp de 10 zile se pune pe suprafa]` afectat` pu]in` vat` \nmuiat` \n albu[ de ou.Se freac` zilnic pielea capului cu acest amestec. . Re]ete \mpotriva c`derii p`rului .Se maseaz` cu coaj` verde de nuc`. .Se tamponeaz` cu tinctur` de rostopasc`.

Se face un amestec de ceaiuri din: t`t`neas`. Dup` r`cire se face gargar` [i se ]ine \n gur` cât se poate de mult. dup` care se arunc`. Se infuzeaz` 10 minute o linguri]` din amestecul de plante la 200 ml ap`. Se spal` apoi p`rul cu ap` cald`. Se fac frec]ii cu ea de 2-3 ori/s`pt`mân` masând r`d`cina p`rului. turi]` mare. .Se amestec` o ceap` ras` pe r`z`toarea mic` cu o lingur` de ulei de ricin [i 10 ml vitamina A. salvie. Sânger`ri ale gingiilor Se face o infuzie concentrat` dintr-o linguri]` de scor]i[oar` la o can` de ap` clocotit`. Dureri de din]i . . Se ]i \n gur` 5-10 minute.Se face un amestec din 100 gr urzic`. .Se face un amestec de plante \n p`r]i egale din: mu[e]el. 121 .Se mestec` zilnic r`d`cin` de hrean. mu[e]el. Se fac cl`tiri ale gurii de 2-3 ori/zi. Se cl`te[te gura prelung [i se arunc`. coada[oricelului [i pelin \n p`r]i egale. .Se vor amesteca zilnic 4-5 gr de propolis. Se strecoar` [i se pune o lingur` de tinctur` de nuci verzi. timp de 15 minute.Se fric]ioneaz` gingia cu o buc`]ic` de sl`nin` de porc timp de 15-20 minute. apoi se \nghit. care se vor \nghi]i ulterior pân` la vindecare. . Zilnic se pun comprese timp de 5 ore. Se folosesc 2 linguri]e de amestec la 200 ml ap` [i se fierb 30 de minute la foc mic.\n 100 ml alcool 40° timp de o s`pt`mân`). Se maseaz` pielea capului zilnic timp de o s`pt`mân`.Se sug 4-6 tablete/zi de PROPOSEPT (preparat apicol). 2 linguri o]et \n 500 ml ap` care se fierb 30 de minute.Se vor lua de 3 ori/zi câte 40 de pic`turi (o linguri]`) de tinctur` de propolis. . ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Paradontoz` . coada-calului. .

keratoz` senil` (pete de b`trâne]e). Se completeaz` cu rachiu de secar` de 38°-40° [i se las` la macerat 10 zile lasoare sau lâng` calorifer. 122 . Aluni]e. se taie m`runt [i se umplu cu ele o sticl` pân` la gât. se spal`. deregl`ri de pigment.Durere de m`sea Se piseaz` o cui[oar` [i se pune la m`sea. negi [i hemangioame Frunze de cedru sau chiparos. Cu aceast` tinctur` se tamponeaz` locul afectat (semnul) de mai multe ori/zi. semne din na[tere. Efectul anesteziant este aproape instantaneu.

deasupra. Tratamentul se face câte 10 zile cu 10 zile pauz`.GLANDELE ENDOCRINE . de preferat iarna. Se bea o can` \ntre mese [i una sera la culcare. pancreas Fortificarea sistemului imunitar Se pune \ntr-o cea[c` drojdie de bere alimentar` cât o nuc` [i o cantitate egal` de miere. Tratamentul se face de 2 ori/an. Se las` s` stea 10 minute. Se m`nânc` diminea]a [i sera \nainte de mese 4 zile/lun`. Anemie Se prepar` un lapte tonifiant: |ntr-un vas de sticl` se pun urm`toare alimente: 1/2 litru lapte dulce. 4 linguri drojdie de bere. Apoi se mic[oreaz` doza descrescând \n fiecare zi cu o pic`tur` pân` se ajunge la 0 pic`turi. 123 .5 litri cu usturoi pisat peste care se adaug` alcool. \nainte de mas` \ncepând cu 2 pic`turi [i ad`ugând \n fiecare zi câte o pic`tur` pân` se ajunge la 25 de pic`turi. dup` care se strecoar`. Drojdia folosit` trebuie s` fie proasp`t`. o cea[c` de lapte praf degresat. Tonic general ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se umple o sticl` de 0. Se face cura o dat` pe an. o lingur` de miere de albine. Doza: o doz` /zi. Nu se m`nânc` nimic pân` la prânz. Se mai adaug` 1/2 litru lapte prosp`t. apoi se amestec` bine. Cantitatea ajunge pentru 2 zile. Se amestec` pân` se dizolv` mierea complet.metabolism. Timp de 3 s`pt`mâni se bea \n fiecare diminea]` sucul ob]inut prin mixare de la 3 c`]ei de usturoi pe stomacul gol. Se p`streaz` preparatul douã s`pt`mâni la c`ldur`. Tonic pentru sistemul imunitar 1.

se piseaz` bine [i se pun \n 250 ml vin alb.2. Cei gra[i vor lua chiar \nainte de mas`. 100 gr sâmburi de nuc` m`run]i]i [i 3 linguri de polen. boli grave Sucul din 2 kg de l`mâi se amestec` cu pulberea ob]inut` din râ[nirea a 10 coji de ou` de ]ar`. Se ia câte o linguri]` de 3 ori/zi dup` fiecare mas`. Produsul se va consuma \n 30 de zile. Spuma care se formeaz` se arunc` timp de 3 zile. Se las` la macerat o s`pt`mân`. Se bea \n fiecare diminea]` pe stomacul gol timp de 10 zile. Tonic pentru sistemul imunitar [i pentru \nt`rirea memoriei Se pun \ntr-un borcan de 800 gr : 1/2 kg miere. se va turna \n borcan 1 kg miere poliflor` amestecându-se zilnic de 2-3 ori cu o spatul` de lemn. convalescen]`.la adul]i : o lingur` de 3 ori/zi Cei slabi vor lua la 30 de minute dup` mas`. Se ia \n fiecare diminea]` timp de o s`pt`mân` câte o linguri]` de macerat pe stomacul gol. Se p`streaz` \ntr-un borcan la loc \ntunecos timp de 10 zile. Se prepar` un macerat din usturoi astfel: se cur`]` 2 c`]ei mari de usturoi. Dup` aceast` perioad`. Se administreaz` : . Caren]e vitaminice. Se mai ]in \nc` 5 zile amestecându-l o dat` pe zi. Tonic general [i \mbun`t`]irea circula]iei sangvine Se face un suc (mixat) din 2 morcovi mari. t`ind \n acest fel pofta de 124 . se bat bine [i se toarn` peste sucul proasp`t strecurat. Se va pune amestecul \n borcane mici care se \nchid ermetic [i se p`streaz` la frigider. 2 gr`un]i de usturoi [i o r`d`cin` de p`trunjel. b`trâne]e. Apoi.la copii : o linguri]` de 3 ori/zi . rahitism. Se adaug` apoi 1 kg de nuc` m`cinat`. Se las` borcanul la \ntuneric 7 zile. Separat se sparg 10 ou`. anemie. amestecându-l o dat` pe zi cu o spatul` de lemn. se strecoar` prin tifon. 100 ml alcool de 40°. Ce nu s-a consumat se va arunca.

dup` care se face pauz` 10 zile [i se poate relua. 2 linguri teci de fasole. |n zilele de pauz`. O cur` dureaz` 3 s`pt`mâni.Decoct 5 minute la 200 ml ap` din: 3 linguri sclipe]i. O linguri]` de amestec se op`re[te \n 200 ml ap` [i se infuzeaz` 3 minute. 125 . 3 linguri frunze de mesteac`n. o zi altul: . se recomand` consumul de legume bogate \n potasiu: ]elin`. Se bea diminea]a pe stomacul gol. Acest tratament cu semin]e de mu[tar. dovleac. . se consum` sucurile urm`toare alternativ. . deci. p`trunjel. Sc`derea colesterolului De 3 ori/zi se \nghite câte o linguri]` de boabe de mu[tar cu 30 minute \nainte de mas`. colesterolul ajunge la limita normal`. este foarte bun [i \n tratarea ulcerului gastric.750 ml suc de morcov + m`r . Se bea cantitatea pe parcursul unei zile.750 ml suc de morcov + varz` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Pancreatit` Se pune o linguri]` de r`d`cin` de obligean` sf`râmat` \n 1/4 litru de ap` rece [i se las` de seara pân` diminea]a. Con]inutul se \nc`lze[te diminea]a \n „bain-marie“.mâncare.Se bea zilnic. Principalul element chimic al pancreasului este potasiul. Singurii care nu au voie s` consume produsul sunt bolnavii de diabet. timp de 10 zile sucul de la 3 cartofi cruzi. Diabet . Se face o pauz` de 20 de zile. apoi tratamentul se reia. o zi unul.Infuzie din urm`torul amestec: 4 linguri coac`ze negre. 3 linguri fum`ri]` [i 3 linguri de eucalipt. pe stomacul gol. fasole verde-sub form` de supe sau piureuri. se strecoar` [i se bea câte o \nghi]itur` \nainte [i dup` mese. iar dup` 3 luni se normalizeaz` lipidele. Dup` 3 s`pt`mâni.

zmerur`.Se face cur` cu argil` timp de 3 luni. . \n decurs de 2 ore. timp \n care nu se consum` pâine. morcov. Acest tratament dureaz` minimum 6 luni.Se beau 2 c`ni (500 ml) suc de varz` diminea]a. Se las` totul la macerat 5 zile. Hipocalcemie . o leg`tur` de p`trunjel la care se adaug` dou` linguri de orez fiert.Se pun cataplasme groase de argil` pe gât [i se ]in toat` noaptea. timp de o or` nu se consum` nimic. . cel pu]in 3 luni. pu]in m`r.Se consum` zilnic o salat` de crudit`]i din: r`d`cin` de ]elin`. pentru ca el s` se asimileze bine.Se pun frunze de varz` zdrobite pe gât [i se ]in toat` noaptea. . diminea]a pe stomacul gol. Salata nu se consum` cu pâine. pu]in` zeam` de l`mâie. suc de glucoz` + 250 ml suc de morcov. Dup` terminarea de ingerat a sucului. Preparatul se agit` zilnic [i vasul se ]ine acoperit.Se consum` zilnic 1 litru de suc din: 750 ml. 126 . coada-calului. Se ia câte o lingur` de preparat diminea]a [i una seara \nainte de mas`. . pe stomacul gol.Se face o cur` cu grâu \ncol]it 4-5 linguri/zi.Se beau ceaiuri simple sau combinate \n p`r]i egale din: c`tin`. .Se bea un litru de ceai de sânziene/zi. m`ce[e. .Obezitate Se amestec` \ntr-un vas de por]elan 440 gr miere lichid` cu 500 ml o]et de mere [i 9 c`]ei de usturoi cur`]a]i [i pisa]i. . Gu[` . \ntr-un interval de 2 ore.

1 litru de ]uic` natural` tare (palinc` de prune). . Dup` o pauz` de 10 zile se poate relua. traheobron[ite. apoi se bat bine. Amestecul se ]ine la macerat timp de 9 zile.Se beau 3 c`ni/zi de infuzie de busuioc. din care se ia câte o linguri]` diminea]a [i una seara \nainte de mas`.Vin de t`t`neas`: 5 r`d`cini de t`t`neas` proasp`t` sp`late [i t`iate fin se vor l`sa 5 s`pt`mâni \ntr-un litru de vin alb natural. . Supura]ie cronic` pulmonar` .40 c`p`]âni de arpagic se op`resc cu ap` fiart` (ap` cât s` le acopere). . \ntr-un vas emailat bine acoperit.cu cavern` 12 ou` cu coaj` cu tot se ]in timp de 12 ore \n suc natural de l`mâie (trebuie s` le acopere). câte o linguri]` din timp \n timp. se las` acoperit s` se r`ceasc`. Se face o cur` de 20 de zile. o linguri]` la can`. dup` care se ia zilnic câte un p`h`rel (100 ml). se amestec` cu 1 kg de hrean cur`]at de coaj` [i dat pe r`z`toare.infuzie o linguri]` la can`.Cura cu usturoi: 80 c`]ei de usturoi pisa]i se pun \n 200 ml ap` clocotit`. . dup` mesele principale. . ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Inflama]ii ale c`ilor respiratorii Se prepar` un sirop de propolis pentru: bron[ite. Se beau câte 100 ml de 3 ori/zi cu 1/2 or` \nainte de mas`. 127 . Toat` cantitatea se bea pe parcursul unei zile. tuse. astm. . Se fierb 5 gr propolis \n 200 ml ap` la foc mic pân` ce scade la jum`tate. Se las` la r`cit cu capac. Se strecoar` [i se adug` 500 gr miere amestecându-se pân` la omogenizare. se scurge apa [i se acoper` arpagicul cu 1/2 litru ulei de m`sline.B.APARATUL RESPIRATOR T.Tinctur` de propolis: câte 40 pic`turi de 3 ori/zi \ntr-un pahar cu lapte cald cu o or` \naintea meselor. Se freac` pân` se ob]ine un piure.Se bea o can` de ceai de podbal/zi .C. Dup` 1 minut se ia de pe foc. 1 kg miere.

Dup` ce lichidul se termin` tratamentul se poate repeta la un interval de 3 s`pt`mâni. Bron[it`.Se beau 3 c`ni/zi. Se pun toate \ntr-un borcan. Se pun \ntr-un vas la macerat timp de 7 zile urm`toarele ingrediente: 1 kg miere. ca s` nu intre praful. Se strecoar` [i se trage \n sticle. iar când medicamentul este gata. Se las` la macerat 4 ore.Acest preparat scade febra. grip` Se pun \ntr-un litru de ap` coaja de la o portocal` [i 4 frunze de dafin. elimin` durerile de cap [i ajut` la o refacere rapid`. |n timpul macer`rii morcovii se mi[c` prin borcan \n sus [i \n jos. Preparatul este valabil 2 s`pt`mâni la frigider. se filtreaz` [i se bea pe stomacul gol \n mai multe reprize. Se las` 3 s`pt`mâni acoperit cu o hârtie la gur`.Se iau 4-6 linguri /zi. Compozi]ia nu se mai amestec`. sucul de la 10 l`mâi [i 10 c`p`]âni de usturoi date prin ma[ina de tocat. Acest tratament dureaz` maxim 4 luni. Se ia de 3 ori/zi \nainte de mesele principale câte un p`h`rel de 100 ml. 1 kg zah`r. Bron[it` astmatic` Se prepar` re]eta din: 1 kg morcovi (ra[i pe r`z`toarea mare). |n timpul tratamentului se recomand` ingerarea de 3 ori/s`pt`mân` a câte 2 linguri]e de hrean ras m`runt amestecat cu 4 linguri]e de miere. Silicoz` Se preapar` infuzie de podbal 2 linguri]e la 250 ml ap`. se a[eaz` pe fundul borcanului. 128 . drojdie cât o nuc` [i 3 litri ap`. se amestec` pân` se tope[te zah`rul [i se a[eaz` aproape de o surs` de c`ldur`. Bron[it` Se preapar` un sirop contra bron[itei astmatice [i anginei pectorale. Se iau câte 4 linguri]e/zi. Lichidul se limpeze[te.

Tuse convulsiv` Se prepar` siropul de ridiche neagr`: se a[eaz` \ntr-un borcan straturi alternative de rondele de ridiche neagr` [i zah`r. |ncepând cu a doua zi se consum` numai acel lichid \n loc de ap` (1 1/2 .. Când lichidul este pe sfâr[ite. Preparatul se p`streaz` la frigider. Siropul este \n acela[i timp [i un foarte bun fortifiant \mpotriva oboselii. se acoper` ermetic borcanele [i se las` 24 de zile. Se repet`. Astm Se fierb 3 c`]ei de usturoi pisa]i \ntr-o can` de lapte 5 minute [i se bea amestecul \nainte de culcare timp de 21 de zile. dac` e cazul a doua [i a treia zi. se agit` 129 .2 litri/zi). Astm bron[ic . se dau pe r`z`toarea mare dup` care se pun \ntr-un borcan peste care se toarn` ap` clocotit` pân` se umple borcanul. Se iau 4-6 linguri din acest sirop zilnic. Se strecoar`. 2 cepe mici.B. una la interval de 10 minute de cealalt`. o lingur` floare de tei. Se iau 2 linguri de 3 ori/zi. 6 nuci [i 2 linguri de zah`r. preg`tim cel de al doilea borcan. Se formeaz` pân` a doua zi un sirop abundent. pneumonie. r`gu[eal` Se amestec` un pahar suc de ridiche neagr` cu un pahar miere. Bron[it` cronic`. 2 kg de sfecl` ro[ie cur`]at`.C.Tusea Se fierb pân` ce apa scade la jum`tate \n 300 ml ap` urm`toarele: o lingur` de chimen. Seara se iau câte 5 linguri. Tratamentul nu trebuie \ntrerupt 3 luni.) ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se prepar` apa de sfecl`: se iau 2 borcane de 10 litri fiecare.400 gr usturoi pisat se amestec` cu sucul de la 24 de l`mâi \ntrun borcan. Boli de pl`mâni (bron[it`. etc. T. tuse.

Ceaiul se bea c`ldu] timp de 2-3 zile \n loc de ap`. de 3-5 ori/zi. Dureri de gât Se prepar` un sirop astfel: 6 linguri de zah`r caramelizat (ars \n crãticioar`). indiferent de soi. o linguri]` de semin]e de chimen [i 3 frunze de dafin.Se pune la fiert \ntr-un litru de ap`. o nuc` \n coaj` (sp`lat` [i spart`). .Se fierbe lapte de capr` cu flori [i frunze de p`stârnac. Se fierbe timp de 10 minute \mpreun` cu o ceap` mic` (necur`]at` de coaj`). \ntre mese. Laringit` 500 gr suc de varz` ro[ie. Când lichidul \ncepe s` se coloreze.\nainte de folosire. timp de 10-15 minute. Se iau o dat` pe zi 5 linguri]e. Se spal` un [tiulete cu boabe cu tot (de preferin]` cu cocean ro[u). Dup` cele 10 minute se ia de pe foc. 3 gr [ofran. care se strecoar`. Dup` 3 zile se ia câte o linguri]` de preparat de 6-8 ori/zi.125 gr de semin]e de in puse \ntr-un tifon se fierb \n 400 ml ap` la foc mic pân` se ob]ine un lichid gros. 130 . 500 gr miere se fierb pân` la ob]inerea unui sirop. O linguri]` de amestec se pune \n 100 ml de ap` [i se bea seara \nainte de culcare. se pune \ntr-un borcan \nchis la culoare [i se p`streaz` la rece. Se ia de pe foc [i dup` 30 de secunde se beau câte 100-200 ml. Dup` 10-14 zile boala scade \n intensitate foarte mult. se ]ine vasul acoperit pân` la r`cirea lichidului. Se ia câte o lingur` de 3-4 ori /zi. se pune \ntr-o sticl` [i se ]ine la rece. pân` când siropul se termin`. la foc mic. Lichidul ob]inut se amestec` cu sucul de la 4-6 l`mâi (func]ie de m`rimea lor). se strecoar` [i se bea. indiferent de anotimp. se sting cu o can` de ap`. . Tuse rebel` Se prepar` un ceai din [tiule]i de porumb.

pierderea vocii. Se iau 3 linguri]e/zi pentru copii [i 3 linguri/zi pentru adul]i. Se strecoar` [i ceapa se arunc`. iar cepa se \ng`lbene[te pu]in. Se adaug`: 250 gr zah`r. Tratamentul este mai eficient dac` este repatat de 3 ori/zi. Se las` la r`cit. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 131 . dup` care se fac gargar` [i cl`tiri ale gurii cu acest preparat. infec]ii ale gingiei Se pun 10 frunze de dafin \ntr-o can` cu ap` clocotit`. 250 gr ulei de floarea soarelui. Se fierb pân` se ob]ine un sirop u[or legat ( aproximativ 800 gr). 250 gr unt.Bron[it` O ceap` t`iat` m`runt se fierbe cu 250 ml alcool rafinat. Se adaug` 30-40 de pic`turi de tinctur` de propolis când produsul s-a r`cit. R`gu[eal`. pân` când spirtul se evapor` complet. 250 gr miere de albine. pe foc foarte mic.

Cistit` . o zi da.Ceai de muguri de plop. Se iau câte 3 boabe de t`mâie (nu mai mari decât un bob de maz`re). 3 linguri]e cu vârf de polen. Boabele se iau alternativ. Prostatit` cronic` Se iau zilnic.42 de zile. câte una \naintea fiec`rei mese.Ceai de busuioc. Se face infuzie din 4 linguri]e de amestec la 1 litru de ap`. Se cur`]` numai coaja de pe crengu]e [i se prepar` un ceai fiert 3 minute. Tratamentul dureaz` 21 de zile. Se consum` 2 linguri de semin]e de dovleac/zi. .Ceai din crengu]e de vi[in.Tratamentul dureaz` \ntre 21 . 2-3 c`ni pe zi. Dizolvarea pietrelor la rinichi T`mâia de smirn` granulat` [i de culoare alb-g`lbui (nu cea cu arome) este un leac foarte bun pentru dizolvarea pietrelor [i restabilirea echilibrului ionic \n organism. se \mbrac` fiecare bob \n miez de pâine (pentru a nu atinge din]ii. o zi nu pân` la dispari]ia pietrelor. pentru protec]ia lor) [i se \nghit diminea]a pe stomacul gol. Regimul va fi f`r` carne [i f`r` ap` bogat` \n s`ruri minerale. |n fiecare din ele se adaug` o linguri]` de bitter suedez. Se consum` zilnic 2 linguri]e de o]et de mere diluate \n ceai. 3 c`ni/zi dintr-o infuzie de 2 linguri]e la can`.Se fac b`i de [ezut \n fiecare sear` cu t`râ]e de grâu timp de 20 de minute. 132 . dr`gaic`. . Pentru crizele de colibacili se m`re[te doza de ulei de coriandru la 3 reprize/zi timp de 10 zile.Ulei de coriandru: 3 pic`turi \n ceai de 2 ori/zi timp de 4 zile. . ]inându-se \n gur` pân` la dizolvarea granulelor. urzic`. Se consum` c`ldu]. Se beau cele 4 c`ni \nghi]itur` cu \nghi]itur` \ntr-o zi.APARATUL URINAR Infec]ie urinar` Se amestec` \n p`r]i egale: splinu]`. Se bea o can` pe zi.

Prostat`
- |ntr-un pahar cu ap` cald` se pune o linguri]` de suc de usturoi [i o linguri]` de ulei de m`sline. Se beau 3 asemenea pahare/zi \nainte de mese. Tratamentul dureaz` cel pu]in 21 de zile. - 2 linguri de mu[e]el + 2 linguri de pufuli]` cu flori mici se fierb 10 minute \n 2 litri de vin alb. Dup` r`cire, se strecoar` [i se adaug` 100 rg miere. Se p`streaz` la rece.Se consum` câte 100 ml lichid diminea]a pe stomacul gol [i 100 ml seara cu 1/2 or` \nainte de cin`. Tratamentul dureaz` un an. - Suc din frunze de urzic` proaspete, se ia câte o lingur` de 3 ori/zi. - Suc proasp`t din frunze [i r`d`cin` de p`trunjel: se consum` câte 150 ml/zi, diminea]a pe stomacul gol. - Se face cura cu drojdie de bere, timp de 10 zile.|n 1/2 litru suc de morcovi se pun 4 linguri praf de drojdie uscat`. Se amestec` bine [i se ]ine \n frigider. Se agit` \nainte de a se consuma. Se bea \ntreaga cantitate \ntr-o zi \n 3 reprize.

Afec]iuni urinare, colit`, enterocolit`
Se amestec` \n p`r]i egale urm`toarele plante: cimbru, sun`toare, busuioc, coada-calului.Se fae o infuzie din 4 linguri de amestec \n 1 [i 1/2 litru de ap` clocotit`, timp de 10 minute. Se r`ce[te [i se strecoar`, se adaug` 2 linguri de miere.Se consum` cantitatea \ntreag` pe parcursul unei zile.

ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

Nefrit`
Se prepar` seara din 2 linguri frunze de mesteac`n infuzate \n 250 ml ap`. Dup` ce se r`ce[te se adug` un vârf de cu]it de bicarbonat de sodiu alimentar; se acoper` [i se las` pân` diminea]a când se strecoar` [i se bea jum`tate din cantitate. Cealalt` jum`tate se bea dup` 4 ore. Se repet` 7 zile.

Cistit`
Se usuc` \n cuptor coaja de la 4 mere, se piseaz` [i se pune o lingur` din aceast` pulbere \n 400 ml ap` clocotit`. Se infuzeaz` 15 minute. Se beau 3 c`ni/zi.
133

Adenomul de prostat`
- Infuzie o linguri]` la can` din amestec: ghimpe 50 gr, cimbri[or 100 gr, coada [oricelului 100 gr, mu[e]el 100 gr, fenicul 50 gr. Se bea diminea]a pe stomacul gol o can`. - Se amestec` : ulei de ienup`r 4 ml, ulei de chimen 5 ml, ulei de fenicul 5 ml. se iau 3-5 pic`turi de 2-3 ori/zi \ntr-o linguri]` de miere. - Se fierb \n 500 ml ap` 3 minute: 3 linguri]e de r`d`cin` t`t`neas` [i o linguri]` ghimpe. Se las` la infuzat 20 de minute, se strecoar` [i se bea \n cursul zilei. - Pufuli]` cu flori mici - o linguri]` de plant` la o can` de ap` clocotit`, infuzat 10 minute. Se beau 2 c`ni/zi, una diminea]a pe stomacul gol, cealalt` seara \nainte de culcare.

Litiaz` renal` [i biliar`
Se amestec` 10 ml ulei de porumb cu 500 gr miere, apoi se adaug` la compozi]ie 4 albu[uri b`tute spum`. Se ia câte o linguri]` diminea]a \nainte de mas`.

Pietre, nisip la rinichi
- Coaja de la o portocal` (uscat`) se ]ine o noapte \ntr-un litru de ap`. Diminea]a se pune la foc mic aproximativ o or`, pân` ce lichidul scade la 1/2 litru. Se bea cu \nghi]ituri mici timp de 12 ore. Re]eta se repet` 3-5 zile. Dup` a doua zi pute]i analiza urina. - Timp de 7 zile \n fiecare diminea]`, cu 2 ore \nainte de a mânca se bea un p`h`ru] de ]uic` plin cu suc de ridiche neagr`. - Timp de 3 s`pt`mâni \n fiecare diminea]` cu 2 ore \nainte de mas` se bea un ceai f`cut din 2 linguri de semin]e de cânep`, zdrobite [i fierte \n 150 ml ap`, pân` ce lichidul r`mâne la jum`tate. - Se râ[ne[te un pahar de semin]e de cânep` [i se fierbe cu 3 pahare de lapte proasp`t, pân` ce lichidul scade la un pahar. Se strecoar` [i se bea fierbinte \nainte de masa de diminea]`. Procedeul se repet` 5 zile consecutiv cu o pauz` de 10 zile, dup` care se reia [i se poate continua pân` la un an. Eficien]a este maxim` atât pentru rinichi cât [i pentru ficat.

134

Insuficien]` renal`
Se râ[nesc 30 gr r`d`cin` de anghinare, iar pulberea se pune la macerat \n 1/2 litru de vin alb natural, timp de 7 zile. Se strecoar` [i se beau câte 50 ml de 3 ori/zi \naintea meselor principale.

Reten]ie de urin`, nefrit`, cistit`, calculi renali, gut`
Infuzie din 25 gr de m`tase de porumb \ntr-un litru de ap` clocotit`. Se strecoar` [i se \ndulce[te cu miere. Se bea pe parcursul unei zile. Nu se dep`[e[te 1 litru /zi.

Dezintoxicarea rinichilor
Se bea un suc \nainte de masa de prânz cu 30 minute timp de 7 zile din : o sfecl` mic` ro[ie, 2 mere, jum`tate varz` alb`.

Cur`]area de s`ruri
Se acoper` cu ap` 2 linguri de orez nedecorticat sau integral [i se las` a[a 24 de ore. Diminea]a se fierbe orezul timp de 5 minute dup` ce a dat \n clocot [i se consum` pe stomacul gol. Dup` aceasta, 4-6 ore nu se m`nânc` nimic. Tratamentul se face câte 2 s`pt`mâni de 2 ori pe an.
ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

Eliminarea depunerilor calcaroase
Se fierb la foc mic timp de 5 minute 25 gr foi de dafin. Se ia vasul de pe foc [i se las` acoperit 3 ore. Se strecoar` [i se bea lichidul cu \nghi]ituri mici pe parcursul zilei. Procedeul se repet` a doua [i a treia zi. Peste o s`pt`mân`, ciclul de 3 zile se repet`. Dup` un an, acest procedeu se va repeta timp de 6 zile.

Cur`]area rinichilor
Dureaz` o s`pt`mân`, vara, [i se poate repeta dup` 2-3 s`pt`mâni. Se vor consum` numai pepeni [i pâine neagr`. E bine s` se fac` o baie fierbinte \ntre 2 [i 3 noaptea (\n faza de bioritm a rinichilor) [i \n acel moment s` se consume pepeni cu pâine.
135

APARATUL GENITAL Deregl`ri menstruale -Tinctura de m`rar |n 100 ml alcool de 45°-50° se pun 7 linguri]e de plant` uscat` râ[nit`. Se strecoar` [i se va consuma treptat pe parcursul zilei. Amenoree . O cur` dureaz` minimum 21 de zile. pân` la terminarea borcanului. chist oranian. Tratamentul dureaz` minim 21 de zile. 50 gr semin]e de chimen. Se repet` 7 zile. cre[terea sânilor. de 3 ori/zi.Se fierb \n 2 litri: 5 gr foi de dafin [i 50 gr r`d`cin` de p`trunjel t`iat` m`runt pân` ce cantitatea de lichid scade la jum`tate. Se recomand` pruden]` \n administrare \n caz de fibrom uterin. Se amestec` cele 3 pulberi de plante [i se ]in \ntr-un borcan \nchis ermetic. 136 .Se râ[nesc fin 50 gr semin]e de m`rar. Ambele tratamente cu m`rar (tinctur` sau pulbere) au drept efect reglarea ciclului menstrual. \ncetinirea ritmului de cre[tere a pilozit`]ii la femei. Se administreaz` o linguri]` ras` de 3 ori/zi. . cancer. Aceast` re]et` favorizeaz` declan[area ciclului menstrual putând prelungi tinere]ea biologic` a femeilor ajunse \n prag de menopauz`. cre[terea secre]iei de lapte la femeile care al`pteaz`. 50 gr r`d`cin` de lemn dulce. Se administreaz` 1-2 linguri]e. apoi se \nghite cu pu]in` ap`. . remedierea amenoreei . Se las` la macerat 7 zile dup` care se strecoar` [i se pune \n sticlu]e mici \nchise la culoare. Pulberea se ]ine sub limb` 15 minute. Pulberea se ]ine sub limb` 15 minute. Se ia o linguri]` de tinctur` diluat` \n jum`tate de pahar de ap` de 3 ori/zi pe stomacul gol.Pulberea de semin]e de m`rar Semin]ele se macin` fin cu râ[ni]a de cafea. apoi se \nghite cu pu]in` ap`. mastoz`.

dup` care se strecoar` [i se pune tinctura \n sticlu]e mici. Insuficien]` ovarian` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se face un amestec din: r`d`cin` de lemn dulce 100 gr.Dismenoree -Se râ[nesc fin: semin]e de m`rar. 10 linguri]e de cre]i[oar` [i 5 linguri]e de traista ciobanului.infuzie din o linguri]` de ieder` la can` timp de 10 minute Se beau 2 c`ni/zi. Se toarn` peste 2 linguri]e de amestec 250 ml ap` clocotit` [i se infuzeaz` 10 minute \ntr-un vas acoperit. Se beau 3 linguri zilnic. \nchise la culoare. Se strecoar`. \n cantit`]i egale: semin]e de angelic`. Se combin` plantele [i se administreaz` o linguri]` ras` de pulbere de 4 ori/zi ]inându-se sub limb` 15 minute. Dup` ce a fermentat 6 s`pt`mâni. Dup` o lun` de pauz` se poate relua. -Se râ[nesc fin. Se amestec` cu o spatul` de lemn la 2-3 zile. Se toarn` peste ele alcool de 45°-50° cât s` le acopere [i se las` la macerat 10 zile. muguri de zmeur [i cre]i[oar`. se beau 2 ceaiuri pe zi timp de 6 s`pt`mâni. se strecoar` [i se p`streaz` \n sticle \n frigider. Regularizarea ciclului menstrual Se prepar` vin de aloe: 1/2 kg plant` de aloe de 3-5 ani se toac` m`runt [i se amestec` cu 1 kg miere + 2 litri vin ro[u (Cabernet). Tratamentul dureaz` minim 3 luni. Pentru apari]ia fluxului menstrual \ntârziat . Tratamentul dureaz` minim 2 luni. Se ia o lingur` din aceast` tinctur` diluat` \ntr-o can` cu ap`. Se pun \ntr-un borcan de sticl` 5 linguri]e pulbere de m`rar. de 3ori/zi pe stomacul gol. 137 . [ofran 50 gr. apoi \nghi]indu-se cu pu]in` ap`. câte o lingur` \naintea celor 3 mese. sun`toare 100 gr. cre]i[oar` [i traista ciobanului.

Acest tratament se face 2 s`pt`mâni cu pauz` de 10 zile. de 2 ori/zi \nainte de mas` timp de 3-4 luni. 1/4 litru suc de l`mâie strecurat. [ofran. Se ia de trei ori pe zi câte un p`h`ru] (de ]uic`) pe stomacul gol. apoi se strecoar`. Lichidul se \mparte \n dou` : o cea[c` se bea seara [i una diminea]a cu o or` \nainte de mas`. Se strecoar`. urzic`. Aceste ingrediente se pun \ntr-un tifon [i se aplic` pe piept peste noapte. apoi se poate repeta. Tratamentul dureaz` 42 de zile. 1/4 kg zah`r candel pisat. o linguri]` coada [oricelului.Fibrom uterin Se beau 50 ml tinctur` de t`t`neas`. Amenoree Se amestec` \n p`r]i egale: talpa gâ[tii. Se agit` de câteva ori pe zi. Fibrom uterin Se pun la macerat \ntr-un recipient de sticl` timp de 3 zile urm`toarele: 1/4 litru ]uic` de tescovin`. 1/4 litru ulei de m`sline presat la rece. Se beau zilnic 138 . Cu plantele r`mase de la prepararea ceaiului se pun comprese pe sân. 100 gr miere. Se infuzeaz` o lingur` la can`. Totul se infuzeaz` 15 minute. se fierb la foc mic. coada [oricelului. sucul de la 2 l`mâi. Apoi se adaug`: o linguri]` frunz` de nuc. Mastoz` Se amestec`: 100 gr terci din r`d`cini prospete de brusture. o linguri]` mu[e]el [i 1/2 linguri]` rostopasc`. Mastoz` fibro-chistic` |n 600 ml ap`. Se las` la macerat 3 s`pt`mâni . lemn dulce. salvie. 100 gr ulei de ricin. 2 linguri de r`d`cini de t`t`neas` timp de 25 minute. Cealalt` jum`tate se umple cu alcool (]uic` curat`). Tinctura se prepar` \n cas`: Se taie m`runt r`d`cinile de t`t`neas` [i se pun \ntr-o sticl` de 1 litru pân` la jum`tate.

atunci când se usuc`. Noduli mamari [i ovarieni Se amestec` 100 gr miere de albine curat`. Se mai poate lua diminea]a pe stomacul gol o lingur` de polen. Acest amestec se pune \ntr-un tifon [i apoi \n sutien peste sânul bolnav. apoi se prepar` altul. Acest tratament dureaz` 3 luni. Se consum` 1 litru de ceai de ]elin`/zi: infuzie din frunze [i ramuri. Se poate folosi de 6-8 ori. Impoten]a Se prepar` vin de ]elin`: se pun la macerat timp de 3 zile 2 ]eline mari proaspete \ntr-un litru de vin alb natural. Mastoz` chistic` Se amestec` cear` de albine ras` pe r`z`toarea mare. se introduce \n vagin seara la culcare.3 c`ni timp de 6 luni. Trichomonas vaginalis Un tampon de vat` \mbibat cu iaurt natural (care s` nu fie pasteurizat). Se va uda acest amestec cu ]uica. Se bea un p`h`rel (150 ml) la fiecare mas`. o mân` cu pelin uscat sau verde. sânul se unge cu alifie de g`lbenele. 139 . |nainte s` se aplice compozi]ia. Se pot lua pân` la maxim 100 gr zilnic. Tratamentul dureaz` 7 zile. peste care se toarn` ]uic` de tescovin` (]uica s` fie numai din struguri de vin). cu 50 gr Apilarnil [i se iau zilnic cel pu]in 3 linguri. |nc` din primele ore \ncepe s` cedeze durerea. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Nivel de progesteron sc`zut Tinctur` de coada [oricelului câte 30 de pic`turi de 3 ori/zi timp de 10 -15 zile /lun`. dup` 4-5 ore.

se iau câte 4 linguri zilnic. se strecoar` [i se amestec` cele dou` extracte. Siropul se filtreaz`. astm. pneumonii. Plantele r`mase se fierb \n 1/2 litru de ap` pân` când lichidul scade la jum`tate. Reglarea activit`]ii hormonale Se ia sublingual o linguri]` de pulbere de r`d`cin` de lemn dulce de 3 ori/zi [i se ]ine 10 minute. 100 ml o]et [i 100 ml ulei. prim`vara. 140 .Impoten]` [i sterilitate masculin`. Siropul de pin se prepar` numai din ace care se culeg proaspete [i se zdobesc pe o plan[et` de lemn cu un toc`tor de lemn. dar cel din ace culese \n luna ianuarie este cel mai bogat \n uleiuri volatile [i ca atare. Dup` r`cire. hipofunc]ie a glandelor cortico-suprarenale Timp de 2 luni se consum` 7 linguri de sirop de pin pe zi pe stomacul gol. Se \nchide borcanul [i se las` la macerat 3 s`pt`mâni. când se filtreaz`. se acoper` cu un plastic [i se las` toat` noaptea. dup` care se \nghite cu ap`. are efectele cele mai bune. Anexit` Se face un aluat din 200 gr f`in`. R`ni pe colul uterin O lingur` de m`rul-lupului (pulbere) + o lingur` r`d`cin` de t`t`neas` (pulbere) + o lingur` mu[e]el se las` la \nmuiat \n 1/2 litru de ap` rece de seara pân` diminea]a. Cu acest concentrat se face sp`l`tura vaginal` cu ajutorul irigatorului. Se poate face [i din muguri. Tratamentul se face pân` la vindecare. Coca ob]inut` se a[eaz` pe partea de jos a abdomenului. bron[it`. Se umple trei sferturi un borcan cu acele de pin zdrobite peste care se toarn` miere. Pentru tuse. La 2-3 zile se fac [i b`i de [ezut cu acela[i ceai. Tratamentul dureaz` 14 zile.

4 s`pt`mâni cura zilnic`/ 4 s`pt`mâni pauz` Afec]iuni hepato-biliare. mastoz` chistic`. boabele de ienup`r se vor mesteca foarte bine.APARATUL DIGESTIV . Pentru un tratament complet sunt necesare 213 boabe de ienup`r. Cura dureaz` 16 s`pt`mâni astfel: . Cura cu boabe de ienup`r mai este indicat` [i \n tratamentul altor afec]iuni ca: hemofilie. Aceast` cur` dureaz` 23 de zile. anghinare. ascit`. \n a 2-a zi . sciatic`. paralizie. cur`]area sângelui Se prepar` siropul de p`p`die. afec]iuni cardiace.3 s`pt`mâni cura zilnic`/ 3 s`pt`mâni pauz` . afec]iuni gastro-intestinale. anexit` [i metroanexit`. þintaur`. psoriazis. scleroz` multipl`. hipertensiune arterial`. probleme respiratorii. pân` la sfâr[itul curei. A doua 141 . obezitate. când se vor lua 15 boabe. stomacToate bolile de ficat Se face un amestec \n p`r]i egale: pelin. se ia vasul de pe foc [i se las` s` stea o noapte. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Boli ale ficatului. |n prima zi se iau 4 boabe. când se va ajunge din nou la 4 boabe. Se strecoar`. vezica biliar`. Se face o infuzie dintr-o linguri]` de amestec la 250 ml ap` clocotit`. intestine. care se pun apoi pe foc mic. Dup` ce d` 2-3 clocote.Ficat. |nainte de a fi \nghi]ite. \ncepem s` sc`dem câte o boab` zilnic. stomatit`. gut` Se face cura cu boabe de ienup`r. Se pun \ntr-un litru de ap` rece doi pumni de flori de p`p`die. timp de 10 minute. se bea c`ldu] diminea]a pe stomacul gol [i se st` pe partea dreapt` 30 de minute.5 boabe. impoten]`. afec]iuni renale. transpira]ia picioarelor.2 s`pt`mâni cura zilnic`/ 2 s`pt`mâni pauz` .1 s`pt`mân` cura zilnic`/ 1 s`pt`mân` pauz` . apoi se cre[te progresiv pân` \n ziua a 12-a. urzic`. acoperit. cefalee. neuroastenie. reumatism. |ncepând cu ziua a 13-a.

Dac` este prea sub]ire. se freac` \n palme pentru a se arunca be]ele. tot \nainte de mas`. 142 . se iau dou` linguri]e de pelin. f`r` capac. fiecare lingur` diluat` \ntr-o can` cu ceai. la prânz [i seara . dup` care se bea câte o can` de ceai \ndulcit cu miere. Ciroz` . Din acest praf se ia câte o linguri]` cu o or` \nainte de mas`. Se ia pelin uscat. diminea]a.Se râ[nesc \n cantit`]i egale: rostopasc`. Cura pentru un copil dureaz` 5 zile. A doua s`pt`mân`. tot diminea]a.2 pahare suc de varz`/zi. dup` care se \nghite cu ap`. Se las` compozi]ia s` se r`ceasc`. iar a treia s`pt`mân` câte trei linguri]e diminea]a. la prânz [i seara.\n prima s`pt`mân`. Trebuie s` se formeze un sirop de consisten]a mierii lichide. t`iat` felii.zi. |n lichidul ob]inut se pune 1 kg de zah`r [i o jum`tate de l`mâie. presându-se bine florile \n mâini pentru a ie[i tot sucul. se mai pune o dat` pe foc. Totul se pune \n sticl` [i se p`streaz` la frigider. Se pune vasul pe foc foarte mic. Lichidul se \ngroa[` f`r` a firbe. apoi se râ[ne[te pentru a se ob]ine pulberea de pelin. Dup` aceea. se consum` varz` \n`bu[it` . armurariu [i pedicu]`. la prânz [i seara. f`r` coaj`. Tratamentul se poate repeta dup` o pauz` de trei s`pt`mâni. de 3 ori/zi \naintea meselor principale cu 1/2 or`. Se iau 3 linguri/zi. Se ia câte o lingur` din or` \n or` de 12 ori/zi. Hepatit` epidermic` |ntr-un litru de ap` op`rit` se pun 5 grame de rostopasc` uscat` [i se las` la infuzat 12 ore. se strecoar` [i se se amestec` cu 200 grame miere. |n urma acestui tratament se elimin` pe nesim]ite tot lichidul acumulat. iar pentru un adult 10 zile. Ciroz` umed` Aceast` re]et` ajut` la eliminarea lichidului \n ciroza umed`. Se ia o jum`tate de linguri]` din acest amestec (pulbere) [i se ]ine sub limb` 15 minute. se strescoar`.

Se 143 . 1 r`d`cin` de p`trunjel. 20 gr [ofran se fierb 5 minute \ntr-un litru de vin alb. Se pune \ntr-un borcan [i se toarn` peste ea 5 litri ]iuc` curat`. infuzie 10 minute din: 2 linguri]e de fructe zdrobite \n 300 ml ap` clocotit`. . |nl`tur` rapid icterul. Din acest amestec se iau diminea]a pe stomacul gol 30-40 ml.Se bea 3 zile la rând câte 1 litru de lapte dulce \n care a fiert r`d`cin` de [tevie. Se va urina foarte des. Se bea cantitatea \ntreag` \n cursul unei zile \n mai multe reprize. Icter . se pun seara \n doi litri ap`. aceast` re]et` se poate repeta timp de 3 s`pt`mâni. o ridiche neagr`.250 litri. seara cu o jum`tate de or` \nainte de culcare din: 2 morcovi. Se las` la macerat 10 zile. .Ciroz` lichid` . 3 mere.1 kg ceap` ro[ie se cur`]` [i se toac` m`runt. Se face o pauz` de 3 s`pt`mâni [i apoi se mai repet` \nc` 14 zile.20 gr g`lbenele. Se strecoar` [i se beau 150 ml \nainte de mese. de ]ar`. dup` care se serve[te masa de diminea]`. .Ceai din fructe de armurariu (protejeaz` celula hepatic`). |n fiecare an. Se beau câte 50 gr de 3 ori/zi \naintea meselor principale. Se strecoar` [i se bea timp de o zi. Hepatite .Un pumn se a[chii de r`d`cin` de dud alb (agud). |n cel mai scurt timp ficatul \ncepe s` se regenereze. apoi se st` culcat pe partea dreapt` 30 de minute.30 gr rostopasc` se pun la macerat 3 ore \n 1/2 litru de vin alb curat. Ceaiul se bea pân` când scade burta.Ceai de anghinare: infuzie 10 minute din 2 linguri]e de plant` \n 750 ml ap` clocotit`. A doua zi se fierb pân` scade lichidul la 1. iar la \nceputul tratamentului urina va avea culoare ro[iatic`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Dezintoxicarea ficatului Se bea un amestec de sucuri timp de 7 zile. .

Când lichidul este gata acrit. anemie Se prepar` cidrul din fructe de c`tin` astfel: se iau 400 gr fructe uscate sau 1 [i 1/2 kg fructe proaspete [i se pun \n 10 litri ap` \mpreun` cu 3 kg zah`r. . infuzie 10 minute din: 1 linguri]` la 200 ml ap` clocotit`. Deasupra lor se toarn` ap` [i se las` la macerat la temperatura camerei. La suprafa]` se formeaz`. \n special hepatita C Se prepar` bor[ul de sfecl` : 1 kg sfecl` roºie t`iat` buc`]i. o leg`tur` m`rar. se strecoar` [i se beau câte 50 ml/zi \nainte de masa principal`. de obicei. Boli de ficat. Se bea diminea]a pe stomacul gol cu 1/2 or` \naintea micului dejun. Dup` ce cidrul este gata. Se \mparte cantitatea \n 3 [i se bea pe parcursul zilei timp de 10 zile. Acest usturoi. Hepatite. \nainte de culcare se \nghite o lingur` de ulei de semin]e de dovleac presat la rece [i se st` pe partea dreapt` 1/2 or` (Este foarte eficient [i \n adenomul de prostat`).Din 2 c`]ei de usturoi pisa]i amesteca]i cu sare se fac dou` „bile“ care se ]in sub buza superioar`.50 gr muguri de mesteac`n se pun \n 500 ml vodc` timp de 10 zile. .bea o cea[c` diminea]a pe stomacul gol (150 ml). o linguri]` de drojdie sau o mân` de m`lai. . Dup` 10 zile. . Se repet` tratamentul 3 zile consecutiv. o c`p`]ân` de usturoi. dup` care se reia o dat` la dou` zile. o leg`tur` leu[tean. 75 ml dup` masa de prânz [i 75 ml seara.Ceai de pedicu]`: infuzie 10 minute din o linguri]` de plant` la 250 ml ap` clocotit`. ateroscleroz`. Se bea câte o linguri]` din preparat cu pu]in` ap` de 3 ori/zi cu 1520 minute \naintea meselor. atâta timp cât suport` bolnavul. o leg`tur` de p`trunjel. se pare c` distruge tocmai virusul.Ceai de rostopasc` ( decongestioneaz` ficatul). c`ci este foarte eficient` \n tratamentul r`nilor greu vindecabile sau al arsurilor severe. se strecoar` [i se reumple borcanul cu 144 . o pelicul` uleioas` pe care e bine s-o aduna]i [i s-o depozita]i separat. . vindecarea este garantat`. Se las` la fermentat 10-15 zile.|n fiecare sear`.

145 . . Procedura se mai repet` o dat` peste dou` s`pt`mâni. Se beau 150 ml diminea]a [i seara pe nemâncate [i se st` apoi pe partea dreapt` 20 minute. dar numai din dou` \n dou` zile. Dup` una din clisme vor ap`rea pietrele. |nainte de culcare se ia un amestec de 100 gr ulei m`sline cu 100 gr suc proasp`t de l`mâie [i se st` pe partea dreapt` 20-30 minute. Seara se face din nou clism`. Din prima strecurare se beau câte dou` pahare/zi. Dac` dup` ultima clism` nu vor ap`rea pietre. Chisturi pe ficat. iar din a doua .ap`. Eliminarea pietrelor de la bil` [i ficat ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT .A doua zi: diminea]a se face clism`. pe stomacul gol un bob de t`mâie alb` (cât un bob de maz`re) \nvelit \n miez de pâine (ca s` nu ating` din]ii fiindc` formeaz` carii). . cina nu. Tratamentul dureaz` 2-3 s`pt`mâni. |n timpul zilei se bea numai ap` fiart` pu]in \ndulcit` cu miere [i cu un adaus de suc de l`mâie.Prima zi : se ia masa de prânz. |n urm`toarele 3 s`pt`mâni se procedeaz` la fel.Tratamentul poate dura 3-4 luni. pl`mâni. Bor[ul care rezult` a doua oar` este mai slab. Ziua se consum` legume fierte [i fructe.A treia zi: diminea]a se face clism`. Aceast` cantitate se bea \n cursul zilei de trei ori/zi . câte 4 pahare/zi. \n loc de ap`. Este bun [i \n bolile de pl`mâni [i ca depurativ general al organismului. atunci procedura se repet` peste cinci zile. Cur`]area ficatului Se fierb 40 gr g`lbenele timp de 10 minute \ntr-un litru de ap`. Bor[ul se poate bea \n tot cursul anului. cu 20 minute \nainte de mas`. |n paralel se beau 3-4 pahare cu ceai de traista ciobanului \naintea meselor principale [i chiar \ntre mese. Eliminarea pietrelor de la bil` 1 kg de r`d`cin` de p`trunjel se fierbe \n 2 litri de ap` pân` scade la 1 litru. rinichi |n prima s`pt`mân` se \nghite \n fiecare diminea]`.

Disfunc]ii ale vezicii biliare [i ale ficatului .Se bea \ntreaga cantitate par]ionat` pe o zi. frunze de mesteac`n 20 gr. Timp de 10 zile. frunze de ment` 20 gr.|n aceste zile nu se m`nânc` alimente care con]in calciu (lactate. cele dou` ceaiuri se strecoar` [i se amestec`.). Se strecoar`. . fasole. Peste o linguri]` de amestec se toarn` o can` de ap` clocotit` [i se las` s` stea 5 minute. Se beau zilnic 2 c`ni de ceai cald. hepatite. Se strecoar`.Eliminarea pietrelor de la bil` [i rinichi Se prepar` dou` ceaiuri separat : . coada calului 10 gr. Re]eta se mai repet` \nc` 3 zile. gastrit` Se pun \ntr-un vas emailat 30 gr de semin]` de p`trunjel. Se toarn` peste ele un pahar cu ap` [i se pune amestecul s` fiarb` \n „bain-marie“ 1/2 or`.Se amestec` urm`toarele plante \n cantit`]ile indicate: tinctur` 10 gr. .Dup` r`cire. Dischinezie biliar`. Tratamentul dureaz` 3 luni. diminea]a pe nemâncate se ia o linguri]` din pulberea ob]inut` \mpreun` cu o lingur` de ulei de m`sline presat la rece [i se st` culcat pe partea dreapt` 20 minute. Se strecoar`. teci de fasole 30 gr. semin]e de in 10 gr.Se amestec` urm`toarele plante \n cantit`]ile indicate: r`d`cin` de obligean` 10 gr. câte 10 zile pe lun`. Se ia câte o lingur` de 5-7 ori/zi. atunci când luna este \n descre[tere. 146 . etc. frunze de roini]` 15 gr. Eliminarea pietrelor de la bil` Se râ[nesc semin]e uscate de pepene ro[u. frunze de trifoi[te de balt` 10 gr. frunze de strugurii ursului 10 gr. semin]e de chimen 15 gr.ceai de brusture : decoct din 2 linguri r`d`cin` m`run]it` se pun \n 500 ml ap` clocotit` [i se mai las` s` fiarb` 2 minute. Se beau zilnic 3 c`ni de ceai cald.ceai de turi]` mare : infuzie din o lingur` de plant` se op`re[te cu 500 ml ap` clocotit`. Se fierb 3 linguri]e de amestec 10 minute \n 750 ml ap`. cimbri[or 20 gr [i muguri de ienup`r 20 gr.

se consum` 1 ºi 1/2 litru pe zi.Se ia câte o lingur` din or` \n or`. de 9 ori/zi. . |n fiecare diminea]` se consum` acest amestec pe stomacul gol timp de 10 zile. 147 . pân` la dispari]ia constipa]iei.T`ia]i \n buc`]i mici 1/2 kg de dovleac [i pune]i-le la fiert \ntr-un vas emailat cu mult` ap`. Se pun 3 linguri de plante \ntr-un litru de vin de mere sau cidru. .Se folose[te un decoct de aloe.\n cursul zilei se bea un ceai dintr-un amestec \n p`r]i egale din : g`lbenele. Se scoate dovleacul [i se freac` cu o lingur` de lemn pân` se omogenizeaz`. se infuzeaz` 3 minute [i se strecoar`. hamei. Constipa]ie . Hemoroizi Se unge anusul [i hemoroizii cu unguent de propolis 20% de2 ori/zi. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ulcer duodenal cu ni[` Se bate un albu[ de ou prosp`t cu o linguri]` de zah`r pudr` [i o lingur` de ulei de m`sline pân` se face crem`. Durerile. ment`. Intern: . ieder`. se \nc`lze[te pân` apoape de punctul de fierbere. Se pune o linguri]` de aloe uscat` \n 250 ml ap` [i se adaug` 2 linguri de miere. afin. turi]`-mare. Se iau câte 3 linguri/zi.diminea]a se bea un ceai de pelin (infuzie 1/2 linguri]` la can` 10 minute). mânc`rimile [i sânger`rile dispar dup` 2 s`pt`mâni. Se fierbe 3 minute [i se strecoar`. Se fierbe pân` se \nmoaie dovleacul. iar din b`utura rezultat` se iau 2 pahare/zi. coada-[oricelului. ]intaur` (infuzie o linguri]` de amestec la o can`). Se amestec` bine. pelin. mu[e]el. \naintea meselor principale. unul diminea]a [i altul seara. apoi se toarn` apa \n care a fiert.Litiaz` biliar` Se face un amestec de plante \n p`r]i egale: p`trunjel de câmp.

.100 gr de cear` de albine. se pune m`laiul [i se freac` la foc mic circa un minut.2 c`ni pe zi din infuzie 15 minute de flori uscate de salcâm. [. o lingur` de miere de albine curat`. Se fierbe 30 minute. Arsuri la stomac . Tratamentul dureaz` 21 de zile. Se iau din acest preparat 2-3 linguri]e cu 15-20 minute \naintea meselor principale.m. Când preparatul s-a omogenizat. o lingur` de m`lai cernut foarte fin. . Se ia de pe foc. se ia de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. . se cur`]` coaja verde de deasupra nucilor. . dup` care se adaug` 200 ml ulei de porumb sau floarea soarelui. cu 15-20 minute \naintea meselor principale.2-3 c`ni pe zi din infuzie 10 minute de troscot. Se consum` c`ldu]`. Borcanele se \nchid ermetic [i se las` la c`ldur` 10-14 zile. se r`ce[te.60 ml ap` (dou` linguri de sup`). diminea]a pe stomacul gol. Se strecoar` [i se ia câte o linguri]` \nainte de mas` de 3 ori/zi.Ron]`i]i zilnic 15 boabe de mu[tar [i o linguri]` de semin]e de anason.20 gr sun`toare se pun la macerat \n 20 ml alcool de 90°. se prepar` pastile de m`rimea boabelor de maz`re [i se iau câte 4-6 pastilu]e pe stomacul gol. 1 linguri]` la 250 ml ap` clocotit`. . Se poate ad`uga pu]in` miere.Mesteca]i \ncet felii de cartof crud. 100 gr r`[in` de brad [i 100 gr de unt proasp`t se amestec` [i se \nc`lzesc \ntr-un vas acoperit. .d. . Se pune apa la fiert \ntr-un ibric. o linguri]` la can`. se adaug` mierea de albine [i se amestec` pân` ce se ob]ine o past` perfect omogen`. 2 linguri]e la 200 ml ap` clocotit`.|n lunile mai. . Apoi. se strecoar`. \n timpul mesei sau dup` mas`. Ulcer La un litru cu ap` se pune o lingur` de r`d`cin` de ghimbir m`cinat`. iar restul se rade [i se pune \n borc`nele astfel: un rând de nuci.2 c`ni pe zi din infuzie 10 minute de mu[e]el. Acest amestec se ]ine \n baia de abur dou` ore.Ulcer gastric [i duodenal . un rând de zah`r. Se ]ine \ntr-un borcan cu capac 2 s`pt`mâni. Se beau 3-4 pahare/zi.Be]i 1/4litru suc de morcov prosp`t imediat dup` apari]ia simptomelor. iunie. 148 .a.

Se râ[ne[te o lingur` de semin]e de in [i se \nghite imediat pulberea fin`. Se r`cesc [i se strecoar`. Mucilagiul ob]inut se bea diminea]a pe stomacul gol. timp de 10 minute.O linguri]` de pelin [i o linguri]` de miere se fierb \n 200 ml ap` timp de 10 minute. 10 gr fructe de coriandru. Se iau câte 100 ml \nainte de mese de 3 ori/zi. Dischinezie biliar` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 1 kg de pelin se fierbe \n 2 litri de ap` pân` r`mân 750 ml. timp de 14 zile. Micul dejun se serve[te dup` o or`. . . . apoi se strecoar` [i se bea neândulcit. Se beau 2 c`ni/zi.Colit` . .|nfuzie din 2 linguri]e mu[e]el \n 250 ml ap` clocotit`.O linguri]` de semin]e de anason [i o linguri]` de miere se fierb \n 200 ml ap`. Colita de fermenta]ie Se fierb 2 linguri cu vârf de semin]e de in \n 250 ml ap` timp 1012 minute (se adaug` mereu ap` ca s` r`mân` aceea[i cantitate ca la \nceput).Se beau 3 c`ni de infuzie de leu[tean/zi cu 1/2 or` \nainte de mas`.Se face un amestec din : 20 gr mu[e]el. timp de 10 minute. Se iau 2 linguri/zi. iar dup` mas` o can` de infuzie de sun`toare (1 linguri]` de plant` la 250 ml ap` clocotit`. 10 gr salvie. Se beau 2 c`ni/zi. e iau 2 linguri/zi. dup` mese. 20 gr frunze de ment`. Se infuzeaz` 3 fire de leu[tean proasp`t sau uscat \n 3 c`ni de ap` clocotit` 5-6 minute. dup` ce \n prealabil a fost amestecat` cu ap` clocotit`. infuzat 10 minute). Se ia diminea]a o lingur` \nainte de micul dejun. Se r`cesc [i se strecoar`. Tratamentul se face de 2 ori/zi. .Se pun seara \n ap` semin]e de p`tlagin`. Gaze \n stomac . Se strecoar` [i se amestec` cu 250 gr miere de albine [i 250 ml vin natural. Peste noapte se formeaz` o mas` gelatinoas`. 149 . 30 gr coada [oricelului. Se infuzeaz` o lingur` de amestec \n 250 ml ap` clocotit`. \nainte de mas`. timp de 10 minute.

. 150 . aciditate 2 linguri de caimac de lapte se bat bine cu 2 g`lbenu[uri [i cu 2 linguri de miere de albine pân` se ob]ine o crem`. Se bea pe parcursul zilei cu \ngi]ituri mici. Gastrit`. Se ia de 3 ori/zi.O mân` de t`râ]e de grâu la 1 litru de ap` rece se amestec` [i se las` 8-10 ore. cu o jum`tate de or` \naintea de mesele prinncipale. apoi se strecoar` apa prin tifon. Enterocolite cronice Se preapar` apa de t`râ]e de grâu.O linguri]` de semin]e de m`rar fierte 15 minute cu o can` de ap`. Se strecoar` [i se bea lichidul fierbinte.

\n fiecare zi se bea un amestec din : 2 litri ap` + 1 litru suc grapefruit + 1/4 suc l`mâie + 3/4 suc portocal` (\n total 4 litri lichid). Pe parcursul celor 3 zile se elimin` din organism 12 litri de limf` acid` bolnav`.CUR~}AREA LIMFEI Cur`]area limfei Procedura dureaz` 3 zile. Se fac clisme diminea]a [i seara cu ceai de coada-calului (2 litri). câte 2 litri/zi timp de 3-4 s`pt`mâni. Nu se m`nânc` nimic. Cur`]area profilactic` pentru sistemul limfatic Se bea ceai concentrat din dr`gaic` (sânziene). ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 151 . o linguri]` la can` fiert 10 minute.

Se administreaz`: . 152 . Re]etele se pot face alternativ o zi una. o zi cealalt`. se r`ce[te [i se adaug` o linguri]` de miere. panglica . amestecate cu tot atâta zah`r [i pu]in suc de l`mâie (o linguri]`). crude.Diminea]a pe stomacul gol se \nghit 50 de semin]e de dovleac.Se face o past` din 15-30 gr semin]e de dovleac cur`]ate de coaj`. Se strecoar`. . Se consum` diminea]a pe stomacul gol. Solu]ia se poate ]ine \n frigider timp de o s`pt`mân`. Se reia timp de 2 sau 3 luni.adul]i: 3-4 pahare de ceap` cu lapte/s`pt`mân`. Teniaza Se fierb 2 cepe mari t`iate m`runt \n 300 ml lapte pân` scade la jum`tate.PARAZI}I INTESTINALI Parazi]i intestinali Se macereaz` timp de 6 zile o ceap` mare t`iat` felii \ntr-un litru de vin alb. Se beau 100 ml \n fiecare diminea]` timp de o s`pt`mân`. Tratamentul dureaz` 2 s`pt`mâni. pisate.copii pân` la 12 ani : 3 linguri]e .copii \ntre 6-9 ani : 2 linguri]e de preparat seara . Limbrici. crude. pisate. amestecate \ntr-un pahar de lapte. când luna este \n descre[tere.

Se face un decoct. apoi doza de \ntre]inere 2 linguri/zi. soc. dintr-o lingur` la can` din urm`torul amestec \n p`r]i egale: salcie. timp de 20 de minute cu: coada calului. .SISTEMUL NERVOS Scleroza \n pl`ci Este o boal` neurologic` de etiologie necunoscut`. lev`n]ic`. afin sau meri[or. ]intaur`. Coloana vertebral` va fi masat` cu ulei de mu[e]el. Se beau 3 c`ni/zi cu 30 de minute \naintea meselor. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Epilepsie Câte 19 semin]e de mu[tar de 3 ori/zi. ginseng.se iau câte 25-35 pic`turi de 3-4 ori/zi. polen. Scleroz` multipl` Cura cu ulei de semin]e de in. Dup` fierbere. . 10 minute. Se strecoar`.Masajul p`r]ilor afectate cu tinctur` de t`t`neas` [i ulei de sun`toare. troscot. timp de 3 s`pt`mâni. grâu \ncol]it. muguri de pin. Tratamentul dureaz` o lun`. Ceaiul nu se \ndulce[te. . busuioc.B`i aromatice . c`tin` sau m`ce[e. amestecate \n p`r]i egale. p`ducel. tei. timp de 3 s`pt`mâni. cu 30 de minute \naintea meselor. Meningit` . se pare viral`. . se infuzeaz` 30 de minute. . hepatoprotectoare .Ceaiuri amare. Afec]iuni ale sistemului nervos Se iau zilnic 15-35 gr (\n func]ie de vârst`: copil sau adult). la 37°C. polen sau 5-15 pastile de p`stur`.Tinctur` de propolis . timp de 21 de zile. mere dulci. c`tin`.Diet` cu multe cereale. Se iau 7 linguri/zi. 153 .Se pun comprese pe zona occipital` cu bitter suedez.

care se p`streaz` \n frigider. dup` mas`. de ulei de coriandru. * Tinctura de coada-[oricelului: se umple o sticl` pân` la gât cu flori de coada-[oricelului. pelin. se \nc`lze[te pân` la punctul de fierbere. Se trage vasul deoparte [i se las` pân` a doua zi. Tratamentul dureaz` 2 s`pt`mâni.Se iau câte 3-5 pic`turi de 3 ori/zi dup` mese. . Se adaug` 15 inflorescen]e de coada[oricelului bine m`run]ite [i se las` s` se c`leasc` pu]in. rozmarin. urzic`. Se strecoar` printr-un tifon [i se pune \n borcane. Scleroza \n pl`ci. Are efecte bune [i \n paralizii [i \n leucemii. \nainte de baie. . Pic`turile se pun \n 100 ml ceai sau ap`. Se toarn` deasupra rachiu de fructe sau vodc` de 38-40°. . amestecând continuu cu o lingur` de lemn.Se consum` 4-5 linguri/zi de grâu \ncol]it. afec]iuni ale m`duvei spin`rii Coada-[oricelului ac]ioneaz` asupra m`duvei spin`rii determinând formarea de noi celule \n sânge.Se ia polen: 30 gr/zi. |nt`rirea memoriei . 154 . Se p`streaz` \n sticle de culoare \nchis`. \nghi]itur` cu \nghi]itur` (infuzie dintr-o linguri]` de plant` la can` 10 minute). dizolvat` \n lapte sau \n ceaiul \ndulcit. |n ziua urm`toare se reânc`lze[te u[or [i se ia de pe foc. * Baia de [ezut: 100 gr de coada-[oricelului se pune de diminea]a pân` seara \n ap` rece.seara \nainte de culcare) [i se unge coloana vertebral` diminea]a cu tinctur` de coada-[oricelului. timp de o lun`.Se consum` câte o linguri]` de drojdie de bere uscat` de 3 ori/zi. iar seara se face masarea ei cu alifie de coada [oricelului.. . .Se consum` usturoi zilnic.Se consum` morcov [i ananas. Se las` 14 zile la soare . Se beau dou` c`ni de ceai pe zi. zilnic. * Alifie de coada-[oricelului: 90 gr unt nes`rat sau osânz` curat` de porc se pun pe foc \ntr-o crati]`. dup` care se strecoar`. .Se ia câte o linguri]` de polen de 3 ori/zi dup` mas`. se strecoar` [i se adaug` peste apa din lighean.Ceaiuri recomandate: salvie. Se fac b`i de [ezut (una pe zi . |n ceai se pun 2 linguri]e de bitter suedez.

Eadie 13. Weeiss 14. Dumnezeu este Unitate . Toate volumele ce cuprind \nv`]`mântul lui Omraam Mikhael Aivanhov 6. O m`rturie a reâncarn`rii . N. Din tainele vie]ii [i ale universului . de Bizemont 10.Barbara Ann Brennan 4. Universul lui Edgar Cayce . Al meu Baba [i eu . Vindecare spiritual` [i nemurire .Câteva c`r]i recomandate 1.prof. Toate volumele scrise de Dr.Barbara Ann Brennan 3. Scarlat Demetrescu 2.D. John Hishop 7. Toate volumele scrise de S. |mbr`]i[at` de lumin` .din discursurile lui Sai Baba 8.Dr.Betty J. Jeanine Fontaine 12.Brian L. Hrana vie . Lazarez 5. Mâini vindec`toare .Ernst Günter 11. Putreri t`m`duitoare .Patrik dronot 9. K. Cunoa[te-te pe tine \nsu]i .Paul Brunton 155 .

156 .

......................17 Cuvinte de lumin`......................................14 Cuvât de mul]umire........................21 Pledoarie pentru gândirea pozitiv`...........................89 Câteva c`r]i recomandate......................................16 Cuvânt \nainte (relansarea unui concept)...........................155 157 ...............33 Terapii adiacente tratamentului naturist......................................................9 Cuvânt despre Valeriu Popa........................................................................................7 Cuvânt despre finan]are.........71 Re]ete de „IERI“ pentru tratamentul de „AZI“ [i „MÂINE“ .............................................................11 Cuvinte ale lui Valeriu Popa (din \nregistr`ri video).............................53 Regimuri concepute de Valeriu Popa....................................CUPRINS Cuvânt omagial .................................

158 .

159 .Pentru a primi un exemplar din acest volum omagial. care se ofer` gratuit. so]ia mea Raluca Dumitrache. Aceast` carte este un dar de Lumin` [i Iubire din partea celei ce a fost \n aceast` via]` lumina sufletului meu. v` rug`m s` ne suna]i la telefon:0745 153 875 (D-na Sanda {tefan) sau telefon: 653 51 58 (D-nul Cezar Dumitrache).

160 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful