D~RUIM LUMIN~ {I IUBIRE

PENTRU VINDECAREA SUFLETULUI {I A TRUPULUI

BUCURE{TI - 2002
1

Foto coperta: Valeriu Popa [i Raluca Dumitrache Design coperta: Tipar: Tipografia Everest 2001 Culegere text: Spectrum Media & Advertising

Edi]ie Princeps Tiraj: 1200 exemplare

Toate drepturile rezervate Aceast` carte nu poate fi reprodus` sub nici o form`, par]ial sau total f`r` acceptul scris prealabil al d-lui Cezar Dumitrache - produc`tor exclusiv ISBN: 973-0-02851-6
2

MOTTO
„}ine]i minte! Tot ceea ce facem, de la gând, privire, gest, vorb`, fapt`, se \nregistreaz` undeva, \n finitul care ne \nconjoar`, [i când plec`m din via]` ne \ntâlnim cu noi, fiind direct r`spunz`tori pentru tot ce am f`cut.“ VALERIU POPA

3

4 .

MAI |NTÂI A FOST CUVÂNTUL 5 .

6 .

Vreau s` fi pre]uit` pentru ceea ce e[ti. so]ia mea. Fie cu voia Domnului ca dorul arz`tor din sufletul meu s` ia forma bucuriei [i armoniei . Vreau s` fi iubit` [i ocrotit`. Vreau s` fi fericit` acolo sus. A[a un dor cuvintele nu-l pot cuprinde . Raluca Dumitrache (Veveri]a . o delicate]e [i o fine]e de excep]ie. CEZAR DUMITRACHE 7 . Mi-e dor de tine Veve. se \mpline[te un an de când Veve a devenit o „veveri]` de lumin`“ printre cei iubi]i de Dumnezeu. cum numai un spirit de \nalt` evolu]ie poate fi.. mi-e tare dor de tine. Sper din tot sufletul [i din toat` inima ca bunul Dumnezeu s` ne d`ruiasc` bucuria reântâlnirii. a bucuriei de a te [tii eliberat`... fiin]` de o puritate moral`.. Prin Voin]a Divin` \n ianuarie 2003. {i mântuit` de suferin]` s` te \nal]i cât mai sus \n |mp`r`]ia Cerului. [i nici nu doresc s` te uit vreodat`.Veve).Cuvânt omagial Acest volum omagial este \nchinat celei ce a fost \n aceast` via]` lumina sufletului meu. Vreau s` fi \nconjurat` de muzica celest` care-]i place. iar amintirea ta plin` de dragoste o voi purta cu mine \n ve[nicie. Nu te voi putea uita niciodat`. o distinc]ie.

|n numele Sfintei Treimi. Puterea Iubirii. Al c`rui suflu dai. Amin. Puternic` |n]elepciune. [i care reiei totul ce ai creat. Tu. Amin. |n planul corespunz`tor evolu]iei sale spirituale. Spiritul |n]elepciunii. S` evolueze \nv`luit` de Lumina Ta Divin`. 8 . Coboar` mila Ta asupra lui Veveri]a-Veve. {i ajut-o prin subalternii T`i.S` ne rug`m: Iubirea [i Lumina Divin` S` te \nconjoare ve[nic Veveri]` de Lumin`. C`ci numai Tu e[ti Unicul Creator [i Unicul Salvator.

9 . [i este un dar de lumin` [i iubire pe care ea ni-l face de acolo din \naltul Cerului.Valeriu Popa -.Cuvânt despre finan]are Aceast` carte omagial` scris` [i conceput` \n ideea de \ntrajutorare a semenilor. al`turi [i sub \ndrumarea marelui Spirit de Lumin` . a fost finan]at` integral din contul personal al celei ce a fost Raluca Dumitrache (Veveri]a-Veve). Iubirea [i Lumina Divin` S`-i \nconjoare ve[nic. Amin.

10 .

discipolul devenea el \nsu[i o „Lumin`“. la sensul vie]ii. n`scut pe 4 iunie 1924. a aflat de lucrarea „ Din tainele vie]ii [i ale 11 . |nc` un „de ce“. La vârsta de 7 ani le d`dea copiilor. |n antichitate.partea energetic` au \nceput s`-i preocupe tot din fraged` copil`rie. care \n stare de trans` i-a spus: „A ! Cine a venit \n casa noastr`! Tu [tii sau vei [ti ce se \ntâmpl` cu mine \n anii care urmeaz`“. exersat al tainelor naturii [i cu \ndemânare \n cuno[tin]e oculte. de unde vine. se orânduiau sub conducerea unui mare preot cunosc`tor. s` resping` influen]ele nefaste ale unor contacte sociale.medium. [i unde merge?“. Numai \n momentul \n care discipolul respectiv reu[ea s` comande sim]urile [i dorin]ele sale. ace[tia se instruiau \n locuri retrase \n mijlocul naturii practicând cu ri-gurozitate ritualuri de cur`]ire trupeasc` [i sufleteasc`. cine este omul. jude]ul Dolj. cei dota]i cu o inteligen]` ascu]it` [i capacit`]i native. A fost un semen [i contemporan al nostru. C`ut`rile pentru a doua parte a corpului uman . la na[terea Universului au c`p`tat noi r`spunsuri prin intermediul celui care a fost OMUL Valeriu Popa. {i-a fixat \n minte tot felul de „de ce“ . cine suntem? [i \ncotro ne ducem“ n-au \ncetat s` str`bat` genera]iile una dup` alta. când zici cuvântul OM. la liceu când diver[i colegi se \mboln`veau l` f`cea frec]ii (masaje) dup` care ei spuneau c` se simt foarte bine. |nc` din timpuri antice omul s-a aplecat plin de interes asupra tainelor lumii. |n mijlocul materiei pip`ibile concrete \[i dezvoltau capacit`]ile prin care deslu[eau codurile [i semnalele trimise de lumea invizibil`.uri \n c`ut`rile sale de mai târziu. Zeci de ani. A fost un copil care adesea \i \ncurca pe cei mari cu \ntreb`ri mai deosebite \nc` de la vârsta de 3-4 ani: „de ce e paznic la vie?. prietenilor lui de joac` s` manânce dovleac spunându-le c` este pepene. |n anul II de facultate a luat cuno[tin]` cu o femeie .CUVÂNT DESPRE VALERIU POPA |ntreb`rile nelini[titoare „de unde venim?. \n aceast` faz`. |ntreb`rile privitoare la OM. de ce e armata. Apoi pe la 23 de ani. ace[tia mâncându-l cu nesa] chiar cu coaj` cu tot. dotat cu cuno[tin]ele [tiin]ifice apar]inând tuturor domeniilor cercetate atunci [i posedând virtutea de a fi lucid. Mai târziu.

|n afar` de s`n`tate am mai \nv`]at de la dânsul s` pre]uim [i lucrurile misterioase pentru c` avea o curiozitate accentuat` pentru cercetarea [tiin]elor oculte. Explica]iile date [tiin]ific unor fenomene necunoscute \nc`. tu te autovindeci. tu e[ti propriul t`u vindec`tor. Era un fel de senzor viu ce decodifica informa]iile din corpul pacientului. ca de exemplu: \nv`]`tura despre reâncarnare. |n ultima parte a vie]ii s-a ocupat de foarte multe [tiin]e adiacente vindec`rii naturiste [i spirituale. dac` faci mai mult decât \]i spun eu o s` câ[tigi.“. autenticitatea [i sinceritatea. [tiin]e esoterice din Tibet. Ne-a oferit un nou mod de via]`. Prezen]a sa printre noi a fost o binecuvântare. A ajuns s` intre \n corpul uman printr-o gândire inginereasc` plecând de la faptul c` la baza fiec`rui efect exist` [i o cauz`. A[a c` : mingea e la tine. Dac` te faci c` faci. \n care erau relatate foarte multe r`spunsuri pe care oamenii de [tiin]` le-au c`utat din totdeauna. telepatia. o alimenta]ie \n armonie cu natura. le spunea mereu bolnavilor. Via]a sa a fost mesajul s`u. stabilirea diagnosticului pe baza modific`rilor din aura uman`. Adrian P`unescu a fost singurul care a avut curajul s`-l ajute [i s`-i fac` publicitate \n revista al c`rui redactor-[ef era \n vremea respectiv`. |nainte de aceea perioad` \ncepuse s` vindece boli pe care medicina le socotea incurabile chiar dac` a fost persecutat de regimul comunist.Universului“ . |ncrederea extraordinar` \n sine a fost \ntotdeauna o calitate a marilor personalit`]i. chiar [i pe cele nedetectate \nc`. Valeriu Popa a fost [i este \n noi [i pentru noi pentru a ne ghida. eu doar te sf`tuiesc. concluzionând astfel c` nimic nu este \ntâmpl`tor.. A f`cut parte din grupul intelectualilor care practicau medita]ia transcedental`.autor Scarlat Demetrescu.zis „paranormale“. nu sari groapa. c` totul este programat de cineva sau ceva pe care-l vom explica prin cunoa[tere \n anii ce vor urma. „Nu eu te vindec. dat afar` de unde lucra [i r`mas pe drumuri. Nu avea nevoie de adulare pentru c` era adev`rul. 12 .. Avea o precizie uimitoare \n a diagnostica orice maladie. medicina holistic`. i-au dat posibilitatea ca atât pe linie profesional` cât [i psihic s` se dezvolte putând \n]elege cu mai mult` u[urin]` multe fenomene a[a . A crezut \ntotdeauna c` menirea lui \n via]` era de a ajuta oamenii \n suferin]` [i o f`cea gratuit cu demnitate [i modestie.

SANDA {TEFAN 13 . Era \nzestrat cu o voin]` uria[` [i neobosit` [i \ntotdeauna \[i ducea lucrarea pân` la cap`t. chiar [i asupra publicului care niciodat` nu-l v`zuse sau auzise. mai u[oar`. chiar pe plan mondial.s`n`tatea . \n vindecarea spiritual`. A plecat dintre noi la 21 mai 1997 f`r` s`-[i vad` ]elul atins. Regret`m cu to]ii c` a murit \ntr-o perioad` \n care putea s` mai aduc` mari contribu]ii la [tiin]ele vindec`rii naturiste. pentru cei ce sunt c`ut`tori pe acest drum. acela de l`sa \n urm` o [coal` plin` de toate \nv`]`turile sale.care se afl` \n mâinile fiec`ruia pentru c` dezechilibrele vin din propriul s`u interior. ci doar aflase de la al]ii despre miraculoasele sale calit`]i de vindec`tor.Cerul l-a h`r`zit cu o energie colosal` care se putea observa atât \n influen]a pe care o exercita asupra interlocutorilor sau auditorilor. mai bine spus \i sf`tuia [i consulta gratis. Dac` am respecta toate \nv`]`turile dânsului. de a face public tot ceea ce cunoa[tem pentru cei ce vor s` primeasc`. c` ne-a \nv`]at nutri]ia curat` [i c` ne-a \nv`]at ce are omul mai de pre] . Consider`m c` este de datoria noastr` moral`. Va r`mâne ca un uria[ \n domeniu. |i mul]umim marelui „OM“ c` ne-a \nv`]at s` tr`im \ntr-un echilibru firesc.Aceasta l-a propulsat pe marele vindec`tor pe cele mai \nalte culmi. putând s` spun` când a \nceput boala [i dac` are continuitate din reâncarn`rile precedente. la [tiin]ele esoterice care au luat un adev`rat avânt dup` anul 1989. via]a noastr` ar fi mai bun`. cât [i asupra pacien]ilor [i mai presus decât atât. Stabilea diagnosticul pacien]ilor chiar [i de la distan]`. mai frumoas` [i mai plin` de iubire. a celor care l-am cunoscut [i am reu[it s` \nv`]`m din [tiin]a sa. Oferea ajutoare necondi]ionate atât prietenilor cât [i pacien]ilor pe care-i trata.

„ O rug`ciune f`cut` pentru acele st`ri de boal` care sunt dobândite prin liberul arbitru f`r` s` respec]i Legea Divin`. omul este o crea]ie a Divinului.pip`ibil [i bioenergetic . \mpreun` cu \ngerul \ntrup`tor construiesc corpul \n care va s`l`[lui via]a pe care o \ncepe pe aceast` planet`.“ . acelea nu ]i le poate ierta nimeni. trebuie s` fii profund \n a te conecta cu Energia Universal`. \n timpul somnului iese din corp pentru a se \nc`rca \n vederea activit`]ii zilei de mâine. Deci. \ns` elementele de importan]` deosebit` nu le putem lua decât din zona (corespunz`toare evolu]iei) \n care am fost \nainte de a veni la via]`.Câteva cuvinte ale lui Valeriu Popa (extrase din \nregistr`ri video) .“ . face cei spun [i chiar mai mult decât \i spun.“ .“ .demonstrabil „mâine“ dup` ce [tiin]a \l va accepta.„ Din punct de vedere chimic.„ Un copil când vine la via]` preia energia din spa]iu. a ajuns \n stare de dezechilibru. dar fizicul nu poate s` s`l`[luiasc` singur [i s` se dezvolte f`r` cea de a doua parte psihic`. Meseria de 14 . Corpul uman este cea mai perfect` ma[in` a acestei planete .“ . acelea pot fi ajutate. unul din ele fiind corpul vital. Conform Legii Divine. Cel autoprogramat.„ Nu e suficient s` fii religios. Noi trebuie s` \nv`]`m s` ne rug`m Divinit`]ii s` ne ajute s` nu gre[im. nu s` ne rug`m Divinit`]ii dup` ce am gre[it. nu numai prin vorbe. [i se reface. trebuie s` ai tr`irea de conectare cu Energia Divin`. cele care ]i le-ai luat ca boal` [i ca s` \nve]i din gre[elile anterioare. Autoaccidentat este un individ care datorit` nerespect`rii unor reguli. Ne \nc`rc`m energetic din alimentele consumate. partea aceasta vital`.„ S`n`tatea este cea mai perfect` meserie a acestei planete.„ |n fa]a mea vin dou` categorii de bolnavi: autoprogama]i [i autoaccidenta]i prin liberul arbitru. acest corp uman este format din dou` elemente: fizic . ia energia din alimentele pe care mama la ingereaz`. o integreaz` \n materia care cre[te \n pântecul mamei. iar de la mam` \n timpul nop]ii [i a[a. care [i-a luat \n programul lui boala respectiv` se apuc` de regim. se face c` face [i nu reu[e[te. ia energie [i de la tat` \n timpul zilei. \ncet \ncet. Corpul fizic e format din mai multe elemente.

de la nimeni altcineva. de exemplu.„ Prin credin]` [i [tiin]` trebuie s` ajungem la convingerea c` nu suntem independen]i ci dependen]i.„ Nimic nu este \ntâmpl`tor. privire.„ Medicul de mâine trebuie s` \nve]e atâta religie \nât s` [tie mai mult decât preotul.„ Spritismul [tiin]ific va lumina lumea.“ 15 .“ .s`n`tate n-o po]i \nv`]a decât de la natur`.“ .“ .„ De la gest.“ . un cancer \ncepe cu 8 ani \nainte ca el s` apar` ca boal` fizic`. modul de dependen]` fa]` de ceva sau de cineva. se computerizeaz` [i dup` ce plec`m din via]` ne \ntâlnim cu noi. asta e toat` averea ta. totul este programat. el trebuie s` vorbeasc` \n cadrul bisericii [i despre factorul s`n`tate.“ .„ Din via]` nu r`mâi decât cu cuno[tin]ele [tiin]ifice acumulate din toate domeniile [i faptele de iubire moral`.“ . vorb`. ~sta e bagajul cu care pleci sus.„ Boala \ncepe \n energetic cu mul]i ani \nainte [i se manifest` \n fizic.“ . fapt` totul se \nregistreaz`. va fi demonstrat mâine. preotul trebuie s` \nve]e atâta medicin` \ncât s` [tie mai mult decât medicul. gând.

autor . lâng` care am \nva]at multe despre via]`.culegere text CEZAR DUMITRACHE Dumnezeu s`-i lumineze [i s`-i binecuvânteze pe to]i ace[tia. ajutând-o pe „veveri]a“ mea. 16 . ocolind suferin]a cumplit` proprie unei asemenea boli necru]`toare. Mul]umesc prietenilor de pe P`mânt. Mul]umesc Bunului Dumnezeu pentru cei 9 ani tr`]i al`turi de Veve. echilibrat` fizic [i psihic.Dan Abraham .patronul „Tipografiei Everest 2001“ .Veve [i al]ii) care ne-au inspirat [i ghidat cu voia Sfintei Treimi \n scrierea acestui volum. M` refer aici atât la colectivul medical de la Sec]ia Hematologie a Spitalului Fundeni. s` tr`iasc` o via]` demn`. Amin. entit`]i benefice [i luminoase (Valeriu Popa. Mul]umesc tuturor celor de sus. pentru noua orientare a destinului meu.Spectrum Media & Advertising . un suflet atât de ginga[ [i pur. [i doresc s`-i men]ionez aici: . Mul]umesc bunului meu prieten Ovidiu Harb`d`. cât [i la oamenii de suflet -terapeu]ii autentici .colectivul Tipografiei Everest 2001 care a participat la produc]ia acestui volum . Mul]umesc atât \n numele meu cât [i al Raluc`i. Veveri]a . tuturor celor care cu mult` dragoste [i d`ruire ne-au fost al`turi [i au luptat \mpreun` cu noi atât cât a permis Programul Divin.atât din capital` cât [i din \ntreaga ]ar`.Cuvânt de mul]umire Mul]umesc Creatorului pentru c` exist pe lâng` atâ]ia oameni minuna]i.Sanda {tefan . care au pus um`rul la editarea [i produc]ia acestei c`r]i.

le vin [i altora idei de generozitate. dar numai \n prezen]a camerelor de luat vederi [i dac` se poate s` fie prezente toate televiziunile sunt [i mai mul]umi]i. \n sensul c` poate vizionând secven]ele respective. concept propriu marelui Om Valeriu Popa. juc`rii. oameni politici de toate culorile care se deplaseaz` la diferite c`mine de copii sau de batrâni. \ndrumându-le pa[ii c`tre vindecarea sufletului [i a trupului. De aceea. [i compatrio]ii no[tri cu o situa]ie material` bun` [i foarte bun` pe de alt` parte. televizoare color. \n special \n campaniile electorale sau \n preajma lor. Dac` sunte]i medici sau terapeu]i. Sper`m c` apari]ia acestui volum. V`d adesea la televizor. f`r` nici un interes material. de compasiune. [i \n spiritul pentru care au tr`it ei aici pe p`mânt. a[a cum am gândit eu [i prietenii mei c` ar fi pe m`sura dorin]elor lor. \mbr`c`minte etc). Dac` sunte]i \nst`ri]i. deoarece exist` mult` suferin]` [i s`r`cie \n jurul nostru [i mul]i oameni sunt nevoi]i s` renun]e la tratamente datorit` costurilor insuportabile pentru ei. [i pe marea For]` de Lumin` Valeriu Popa.). aceast` carte se dore[te a fi [i un apel la \ntrajutorare c`tre medicii alopa]i [i vindec`torii autentici pe de o parte. Eu numesc aceast` atitudine \ntrajutorare \n stil politicianist.Cuvânt \nainte (relansarea unui concept) Am editat aceast` carte [i o ofer gratuit pentru a-i omagia pe cea care a fost scumpa mea so]ie. apleca]i-v` asupra celor nevoia[i din jurul dumneavoastr` [i oferi]i-le cele trebuincioase din inim` cu mult` dragoste (hran`. Dar a[ dori s`-i \ntreb pe cei ce se f`lesc pe posturile de televiziune 17 . S` nu-i ignora]i pe cei afla]i \n suferin]` [i f`r` posibilit`]i. d`ruind diverse (hran`. Noi credem c` dreptul la via]` al oamenilor nu trebuie s` fie legat de condi]ia lor material`. Sigur exist` [i un fapt pozitiv \n aceste ac]iuni. Raluca Dumitrache (Veve). consulta]i gratuit cu mult` c`ldur` sufleteasc` [i compasiune pe cei bolnavi [i f`r` posibilit`]i. etc. s` duc` la relansarea acestui concept. Credem cu toat` fiin]a c` cea mai bine primit` form` de omagiu este \ntr-ajutorarea semenilor.

s-a scris cu sufletul curat. S` ne \ndrept`m spre calea credin]ei este un al] ]el pe care sper`m s`-l ating` editarea acestui volum. noi fiind de forma]ie tehnic`. |n cazul \n care terapiile [i re]etele naturiste publicate aici. Sper`m. v` ve]i \ntâlni cu un limbaj popular. deoarece am dorit ca ceea ce am scris s` fie pe \n]elesul tuturor. ca m`car \n parte. Eu v` propun s` l`s`m la o parte orgoliile [i vanitatea [i pa[ii nostri s` urmeze calea credin]ei. Nu ne intereseaz` s` culegem eventuale laude vis-a-vis de un limbaj literar elevat pe care probabil nici nu-l posed`m. s` ajute [i oamenii simpli. * Subliniez faptul c` nu ne adres`m celor familiariza]i cu lumea spiritual`. sau dori]i l`muriri suplimentare pute]i lua leg`tura cu doamna Sanda {tefan la telefon: 0745 153 875. prin prisma experien]elor personale prin care am trecut. * Lecturând paginile din cuprins. dar vreau s` [ti]i c` tot ce s-a scris aici. dezorienta]i.cu tot felul de dona]ii ([i nu este vorba aici doar de oamenii politici): A]i fi la fel de genero[i f`r` publicitate?. R`mâne ca dumneavoastr` s` ne acorda]i credit sau nu. Dânsa v` poate ajuta cu 18 . |i avem \n vedere aici pe cei care \ncep s`-[i pun` semne de \ntrebare despre via]` [i sunt poate. aceast` lectur` s`-i l`mureasc`. nu v` sunt foarte clare. * Ne-am gândit \n acela[i timp [i la cei cu diferite afec]iuni care nu au g`sit rezolvarea (par]ial` sau total`) \n medicina alopat`. Pentru dân[ii exist` pe pia]` multe volume de specialitate valoroase. Nu avem preten]ia c` de]inem noi ADEV~RUL. „Prin credin]` la [tiin]` [i prin [tiin]` la credin]`“ afirma marele Om Valeriu Popa. dup` cum v` dicteaz` probabil propriul instinct. pentru care multe texte din aceast` carte pot p`rea puerile.

via]a pe p`mânt va fi mult mai bun`. Aceast` carte se vrea ea \ns`[i un mesaj de lumin` [i iubire. cu care am avut aici pe p`mânt leg`turi suflete[ti foarte apropiate. terapii [i re]ete naturiste. Meritul nostru este acela de a v` pune la dispozi]ie aceste informa]ii \n mod gratuit. Dac` vom proceda astfel. mesajele de \ndrumare [i avertizare \n vise etc. mare parte din ele apar]in lui Valeriu Popa. [i care este acum un mare Spirit de Lumin`. noi vom evolua mult pe plan spiritual [i ne vom vindeca suflete[te [i trupe[te. având o bogat` experien]` acumulat` al`turi de cel ce a fost marele Om Valeriu Popa. Gândi]i-v` câ]i dintre dumneavoastr` nu a]i recep]ionat aceast` dragoste sub diverse forme. Faptul c` discut`m aici numai de tratamente. noi v` rug`m s` l`sa]i o fereastr` deschis` spre viitor. care are rolul ei bine definit \n societate. Oricum indiferent ce crede]i acum despre cele scrise aici. celelalte fiind culese din popor.sfaturi \n mod gratuit. |n ceea ce prive[te terapiile [i regimurile naturiste. poate experien]ele ulterioare prin care ve]i trece v` vor determina s` ne lua]i \n considerare. la rândul nostru trebuie s` trimitem tuturor [i celor dragi de sus [i semenilor no[tri de pe p`mânt continuu aceea[i Lumin` [i Iubire. \ncearc` cu permisiunea Divinit`]ii s` ne trimit` de sus aceast` Iubire [i Lumin` Divin`. altele au fost publicate \n diverse c`r]i \ntr-o form` sau alta (noi nu ne asum`m paternitatea lor). * De ce titlul „D`ruim Lumin` [i Iubire“? Pentru c` Luminile Cerului ne transmit continuu aceast` lumin` [i iubire cu voia Sfintei Treimi. iar noi avem toat` stima pentru acei medici care \[i practic` meseria cu abnega]ie [i d`ruire. le-a]i sim]it prezen]a benefic`. fiecare având propriul sistem decodificator. Noi. |n special cei dragi nou`. adic` esen]a Crea]iei. nu \nseamn` c` neg`m medicina alopat`. CEZAR DUMITRACHE 19 . mângâierea lor. ca s` ne \nc`lzeasc` sufletele. s` ne ajute s` dep`[im momentele grele din aceast` existen]` [i pentru a ne sprijini \n evolu]ia noastr` spiritual`.

20 .

CUVINTE DE LUMIN~ 21 .

22 .

10. Adu-]i aminte de ziua Domnului [i o cinste[te. 2. TAT~L NOSTRU Tat`l nostru Carele e[ti \n Ceruri. 5. A Tat`lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh. S` nu-]i faci chip cioplit. 23 . S` nu furi. Fac`-se voia Ta. S` nu iei numele Domnului Dumnezeului t`u \n de[ert. S` nu ridici m`rturie mincinoas` \mpotriva aproapelui t`u. 8. C` a Ta este \mp`r`]ia [i puterea [i slava. nici alt` asem`nare. pentru ca el s`[i realizeze natura divin` \n el \nsu[i [i s`-[i g`seasc` locul s`u exact \n Regatul lui Dumnezeu. 4. Precum [i noi iert`m gre[i]ilor no[tri Ci ne izb`v`[te de cel r`u. 6. s` nu ai al]i dumnezei afar` de Mine. CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIE{TI 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul t`u. D`-ne-o nou` ast`zi. 9. 3.S` nu pofte[ti nimic din ce este al aproapelui t`u. {i ne iart` nou` gre[alele noastre. 7. Acum [i puterea [i \n vecii vecilor Amin. S` nu ucizi. Precum \n cer a[a [i pe p`mânt. Pâinea noastr` cea de toate zilele. S` nu fii desfrânat. Sfin]easc`-se nemele T`u.IISUS HRISTOS Iisus Hristos a coborât \n lume acum 2000 de ani pentru a ajuta omul s`-[i transforme natura sa uman` \n natur` divin`. Cinste[te pe tat`l t`u [i pe mama ta ca bine s`-]i fie [i mul]i ani s` tr`ie[ti pe p`mânt. Vie \mp`r`]ia Ta. nici s` te \nchini lor.

“ „ Cel mai mare |mp`r`]ia Cerului este cel ce se umile[te [i devine ca acest copil. Dumnezeu r`mâne \n noi. dar dac` ne iubim unii pe al]ii.“ „ V-am f`cut cunoscut tot ce am \nv`]at de la Tat`l meu. fiindc` atunci voi m` urma]i pe Mine.“ „Fiul omului este Domn chiar [i al Sabatului. Cine r`mâne \n dragoste. nu l-a cunoscut pe Domnul.“ „ Ferici]i sunte]i când lumea v` insult` [i persecut`. Profe]ii care au tr`it \naintea voastr` a[a au fost persecuta]i.“ „ Vei iubi pe aproapele t`u ca pe tine \nsu]i. c`ci Dumnezeu \i va alina.“ „ Ferici]i cei persecuta]i.“ „ Fi]i perfec]i precum Tat`l vostru Ceresc este.“ „ Ferici]i cei umili.CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI IISUS HRISTOS „ Omul nu poate tr`i numai cu pâine.“ „ Ferici]i cei ce plâng. Fi]i ferici]i. c`ci vor primi ce le-a promis Dumnezeu. el are nevoie de fiecare cuvânt pe care \l roste[te Dumnezeu. c`ci r`splata v` a[teapt` \n Ceruri. r`mâne \n Dumnezeu. fiindc` fac ce le cere Dumnezeu. Al lor va fi Regatul Cerurilor. „Dumnezeu este dragoste.“ „Fiul omului a venit s` caute [i s` mântuiasc` ce era pierdut.“ „ Nimeni nu l-a v`zut vreodat` pe Dumnezeu. [i spune tot felul de minciuni r`u-voitoare despre voi. c`ci Domnul este iubire“.“ 24 .“ „Cine nu iube[te.

„ De fiecare dat` când domne[te \n lume dezordinea. Sai Baba n-a venit s` r`spund` intereselor unei comunit`]i sau unei religii anume.spune Sai Baba. Acest sfânt indian este o m`rturie vie a minunilor sale care trec dincolo de legile [tiin]ifice cunoscute [i sunt comparabile cu cele ale lui Iisus. Este un maestru divin al timpurilor noastre. iat` 25 . astfel \ncât s` le arate oamenilor calea p`cii“ . Preface]i aceast` iubire \n ajutor [i ajutorul \n rug`ciune. ajutându-i pe s`rmani. cu tot mai mult` for]`. Avatarul reprezint` \ncarnarea uman` a Divinit`]ii care posed` prin \ns`[i natura sa facult`]ile de omniprezen]`.“ „ Iubirea e Dumnezeu. Iisus. S` iubi]i tot mai mul]i oameni. ca [i cenu[a divin` numit` „ vibhuti“ ce serve[te \n tratarea tuturor maladiilor. Doamne! Ia-mi totul [i las`-m` s` fiu instrumentul t`u. cea a iubirii [i a p`cii. Krishna. Doamne! Ia-mi mâinile [i las`-le s` munceasc` f`r` \ncetare penru tine. Mesajul lui Sai Baba este acela de unitate [i iubire \ntr-o lume sfâ[iat` de contradic]ii. Budha. SANDA {TEFAN CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI SAI BABA „ Doamne! Ia-mi iubirea [i las-o s` curg` pe de-a-ntregul \n devo]iune c`tre tine. este recunoscut de milioane de persoane din \ntreaga lume ca Avatar. omnipoten]` [i atot[tiin]`. El s-a \ntors pentru \n`l]area spiritual` a omenirii.SRI SATHYA SAI BABA Sai Baba. A \nf`ptuit miracole [i continu` s` le fac` vindecând mul]i bolnavi. Domnul se \ncarneaz` [i ia chip de om. materializând diverse obiecte. n`scut \n 1926 \n sudul Indiei. ci pentru a sluji omenirea \ntreag` prop`v`duind o religie unic`. a[a cum au fost la vremea lor. iar Dumnezeu e iubire. Doamne! Ia-mi mintea [i gândurile [i las`-le s` fie \n acord cu tine. Dumnezeu se manifest` acolo unde e Iubire. |n hinduism.

a iubirii pentru to]i. prin v`i [i de[erturi. Sunetul OM este mereu prezenta voce interioar`. printre lacrimi [i zâmbete.“ „ AUM-ul lui OM reprezint` principiul OM TAT SAT adic` Acesta este Adev`rul. [i c` Dumnezeu.“ „ Sunetul unei mantre este la fel de valoros ca [i \n]elesul s`u. Religia este una \n UNITATE. face zece pa[i c`tre tine. ci \n a-]i place ceea ce trebuie s` faci.“ „ Dumnezeu nu va fi mi[cat de comentariile filozofice stricte. care singur` este capabile s` reuneasc` rasa uman` \ntr-o fraternitate a omului aflat` sub paternitatea lui Dumnezeu.“ „ Nu poate exista fericirea adev`rat` f`r` credin]` [i devo]iune. Nu exist` oprire \n acest pelerinaj. Datoria omului este s`-I ofere iubirea [i s`-L sl`veasc` manifestând aceast` iubire cum poate mai bine. Eu sunt Adev`rul [i Adev`rul este Unul. El n-are dorin]e. sim]i]i fiorii s`i. de str`dania autentic`. atunci când faci un pas c`tre El.“ „ |nv`]a]i Iubirea Univesal`.“ „ Drumul c`tre fericire nu se afl` \n a face ce \]i place.“ „ Controlul sim]urilor este devo]iunea adev`rat`.“ „ S` nu a[tepta]i nimic \n schimb de la cei pe care-i iubi]i. prin morminte [i pântece.“ „ Dumnezeu de]ine exclusivitatea \n guvernarea cosmosului.“ „ |n]elepciunea poate salva \ntreaga omenire [i fiecare fapt` a noastr` trebuie s` izvorasc` din \n]elepciune. este o c`l`torie continu`.“ „ Aminte[te-]i c` te apropii de Dumnezeu cu fiecare pas f`cut.disciplina spiritual` cea mai \nalt`.“ „ Adev`rat` fericire \nseamn` s` te \ncredin]ezi voin]ei supreme. El este mul]umit numai de practica efectiv`. onest. Lupta trebuie s` fie alert` [i activ` pân` ce ]elul este atins.“ „ Religia [i disciplina spiritual` sunt esen]iale pentru perfec]iunea uman` [i realizarea de c`tre fiin]a omeneasc` a celui mai \nalt ideal al s`u. Asculta]i-l. iar ochiul interior s` v` arate Divinitatea din voi [i din Crea]ie. zi [i noapte. prin moarte [i na[tere. de efortul sincer.“ „ Ochii fizici trebuie s` v` arate slava lui Dumnezeu. Eco-ul chem`rii Divine din cavitatea inimii.“ „ Eu predic numai o singur` religie.“ 26 . de lupta neobosit` de a-]i cur`]a mintea. astfel Divinitatea din voi se va putea exprima \n toat` plenitudinea sa.“ „ Fericirea acestei lumi va fi garantat` atunci când armonia [i \n]elegerea vor cobor\ \ntre oameni.

sub aceea[i denumire. Atât timp cât nu [i-a stabilit un punct de sprijin \n Dumnezeu. iubirea sa \n Creator. maestrul Omraam Mikhael Aivanhov (1900-1986) ne propune o nou` religie: solar` [i universal`. cea mai mic` tulburare ce va interveni \n via]a ei. \nseamn` c` g`se[ti un punct de echilibru stabil. el trebuie s` \ncerce s` le rezolve. nemaiexistând frontiere [i r`zboaie. nemaiexistând separ`ri \ntre oameni. La fel se \ntâmpl` [i cu fiin]a uman`. dup` ce a \nv`]at. devenind o lume organizat`. dându-ne posibilitatea s` cuno[tem adev`rurile cele mai sublime pe care religiile [i filozofiile le-au ]inut prea mult timp ascunse explicându-ne astfel existen]a noastr` pe acest p`mânt conform marilor legi ale lumii divine. \ncrederea. precum [i \n alte societ`]i din \ntreaga lume.“ „ Primele cuvinte pe care trebuie s` le ave]i pe buze diminea]a la 27 . Când a[ezi Divinitatea pe culmea fiin]ei tale. Când un obiect este foarte bine fixat. |n loc s` \ncerce s` scape de probleme. SANDA {TEFAN CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI OMRAAM „ Când o fiin]` reu[e[te s` \l pun` pe Dumnezeu pe primul loc. ea va suferi mari transform`ri interioare. via]a devenind universal`. deasupra tuturor dorin]elor [i intereselor personale. credin]a.“ „ Acela care \ncearc` s` scape de eforturi [i de greut`]i va \ntâlni obligatoriu dificult`]i mult mai mari. lumin` [i puritate. Aceast` \n]elegere privind des`vâr[irea omului va penetra pu]in câte pu]in spiritele. Dar. |nv`]`mântul s`u se aplic` \n „Fraternitatea Alb` Universal`“ pe care a \nfiin]at-o \n Fran]a. abnega]ie. altfel cea de a doua situa]ie va fi mult mai rea decât prima. orice sar \ntâmpla. o va putea dezechilibra. \l pute]i face s` se mi[te \n toate sensurile. |n noua sa filozofie nu exist` decât iubire. s` \[i pun` toate speran]ele.OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV Filozof [i pedagog francez de origine bulgar`. pentru c` el va reveni mereu la pozi]ia de echilibru. ea va r`mâne solid` [i rezistent`.

ura lor. pân` când ele vor vibra [i vor c`uta s` p`trund` \n toate celulele corpului vostru. mai puternic. Atunci când lucreaz` f`r` lumin`. mai frumos. proiecta]i o for]` care \ncepe s` lucreze f`r` [tirea voastr` [i care se va \ntoarce \ntr-o zi \mpotriva voastr`. nici cum s` le pronun]`m corect. acest cuvânt rezum`.“ „ Somnul se transform` \ntr-un act sacru atunci când te culci cu inten]ia s` studiezi \n cealalt` lume. |n acel moment.“ „ Pentru a v` ap`ra de du[manii vo[tri. iubi]i-i. Lumin`. distrug`tor \n ei. \ncerc`rile apar pentru a-l \mpinge spre perfec]iune.“ „ Dac` arunca]i priviri rele. care o dat` declan[at` \n voi. [i astfel ve]i primi toate r`ut`]ile lor.“ „Ceea ce numim \mp`r`]ie.“ „ Când omul lucreaz` pentru slava lui Dumnezeu. este \n realitate un contact cu o for]`.|]i mul]umesc }ie Doamne. cu o entitate care apar]ine unei lumi superioare.. dar noi nu [tim cum s` le folosim.“ 28 . mai sublim : pe Dumnezeu |nsu[i.“ „ Lumina .. va \ncepe s` v` distrug`. Dac` \i detesta]i. pentru c` mi-ai d`ruit via]a [i s`n`tatea. ca [i cum a]i fi c`zut \ntr-o pr`pastie. Umple-mi inima de iubire [i d`-mi for]a s` \ndeplinesc voin]a Ta. toate \ncerc`rile pe care trebuie s` le suporte sunt corec]ii.. pedepse. fiindc` acolo prime[te adev`rata Ini]iere. pronun]a]i cuvintele: |n]elepciune. astfel ca toate faptele mele s` fie \ntru slava Ta [i \n numele T`u. condenseaz` tot ceea ce este mai pur. totul se va lumina. Când v` sim]i]i \n \ntuneric..“ „ Iubirea de Dumnezeu rezolv` toate problemele.“ „ Cuvintele sunt puternice. aura voastr` se destram` [i prin aceste por]iuni destr`mate se stabile[te o comunicare cu tot ceea ce este negativ. \i dispre]ui]i sau \i urâ]i.trezire trebuie s` fie: .“ „ Ura creeaz` leg`turi la fel de strânse ca [i iubirea. cu o inteligen]`..

A fost promotorul c`l`uzirii pa[ilor no[tri prin labirintul unei practici naturiste pu]in cunoscute la noi [i mai pu]in acceptat` de lumea medical`. un deschiz`tor de [coal` [i drum \n domeniul naturismului [i bioenergeticii \n ]ara noastr`.“ „ Dac` medicina de mâine vrea s` fie medicina viitorului. neobositului [i marelui iubitor de oameni. mii de oameni . to]i cei care l-au cunoscut au crezut [i cred \n miracolul terapiei naturiste. aia atragi.“ „ Via]a este cea mai dur` [coal` a acestei planete. Datorit` generosului. Primind sfaturile lui.“ „ Binele de azi este binele de mâine.s-au autovindecat. SANDA {TEFAN CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI VALERIU POPA „ Iertarea este calea spre adev`rata s`n`tate [i fericire. |nv`]a oamenii s`-[i poarte singuri de grij` \ntrun mod simplu [i corect. fugim de noi. tr`iesc ast`zi mii de „fo[ti pacien]i“ [i se bucur` de via]`. dac` ai emis un gând [i nu ai dreptate se \ntoarce contra ta cu dubl` intestitate.“ „ Fugind de natur`. oferea ajutorul necondi]ionat [i gratuit.“ „ Ori de câte ori oamenii tulbur` echilibrul natural. Dotat cu capacit`]i enorme de vindecare. r`ul pe care-l faci azi \l prime[ti mâine. Om de \nalt` moralitate [i spiritualitate.bolnavi f`r` alte [anse pe calea medical` alopat` .“ „ }ine minte omule: ce emi]i. s`-[i reconstruiasc` s`n`tatea prin propriile for]e. atrag asupra lor 29 .VALERIU POPA Valeriu Popa (1924-1997) a fost [i r`mâne marele vindec`tor al României.“ „ Gândul e for]`. Valeriu Popa. prin ea trec toate formele emanate de la natur` pentru a c`p`ta evolu]ie. trebuie s` \nve]e omenirea instictoterapia.“ „ Esen]a fiin]ei noastre este dragostea universal` necondi]ionat`.

Marcu [i Ioan au scris evangheliile \n limba greac`. ci ca pe 30 . Valeriu Popa a sesizat c` p`catul este f`cut cu bun` [tiin]`. O problem` care l-a fr`mântat mult` vreme a fost \n leg`tur` cu fraza: “ . adic` cu bun` [tiin]`. nu o face f`r` interes.consecin]e de la nefaste pân` la dezastruoase.dar [i alte ]`ri europene au traduceri ale rug`ciunii (\n francez` de ex. Dânsul se \ntreba [i \i \ntreba pe cei care ascultau:”Cine ne duce \n ispit`.{i nu ne duce pe noi \n ispit`”. Noi. c` r`ul ne duce \n ispit`. El se isp`[e[te. vorbind despre p`cat [i gre[eal`. rostindu-le [i \n cadrul unor conferin]e. erau de fapt p`cate. De aceea sim]ea nevoia s` sublinieze c` se iart` gre[elile. Aceste formul`ri.) unde nu apare enun]ul c` Divinitatea duce \n ispit`. iar Matei a scris evanghelia \n limba aramaic`. cum pot eu s` acuz \n rug`ciune Divinitatea c` m` duce \n ispit`.. ]ine minte c` oricine vine din afar` s` te ajute. cerând \n acela[i timp [i sfatul preo]ilor. c`ci cele f`cute cu voie. ?” Pentru a r`spunde la aceast` \ntrebare.“ *** Analizând fiecare fraz` din rug`ciunea de capatâi Tat`l Nostru. dac` exi[ti cu adev`rat. De fapt rug`ciunea a fost spus` de Isus \n limba aramaic`. Apoi Luca. cele f`cute f`r` de voie. sensul acestei fraze este:”{i ne ajut` s` nu c`dem \n ispit`” sau “{i nu ne l`sa s` c`dem \n ispit`”. cum e [i firesc. pre] de câ]iva ani a studiat traducerile rug`ciunii “Tat`l nostru” [i din alte limbi.“ „ Orice boal` sau moarte prematur` \nainte de 111 ani constituie accidente datorate infrac]iunii de nerespectare a regulilor naturale ale vie]ii.“ „ Eu nu vindec. am f`cut traducerea din greac`. românii. iar \n termeni religio[i este un p`cat. dar nu ca pe un adev`r absolut. binele sau r`ul?” Bineân]eles c` oamenii r`spundeau.“ „ Boala este o \nc`lcare a legilor Naturii.“ „ Drag` române. nu se iart`. vindecarea o face doar Divinitatea. Astfel. Valeriu Popa le considera mai adecvate. La acest r`spuns Valeriu Popa punea o \ntrebare care \]i t`ia r`suflarea:”{i atunci..

care sunt entit`]i benefice de lumin` (\n limbaj popular oamenii \i numesc \ngeri) [i au misiunea de la Sfânta Treime s` ne aib` \n grij` [i paz` [i s` ne sus]in` \n realizarea programului divin cu care am venit \n aceast` via]`. Pâinea noastr` cea de toate zilele d`-ne-o nou` ast`zi. [i ne iart` nou` gre[elile noastre cele f`cute f`r` de voie. dânsul a formulat rug`ciunea “Tat`l nostru” astfel: Tat`l nostru. |n aceste idei. Pentru c` sublinia deseori Valeriu Popa. omul când vine la via]` este \nzestrat de Dumnezeu cu un program divin care \i este dat (dac` este spirit mai evoluat [i-l alege singur cu acceptul Sfintei Treimi acesta fiind autoprogram) [i cu liber arbitru. precum [i noi iert`m gre[i]ilor no[tri. {i ne izb`ve[te de cel r`u. Care e[ti \n ceruri. sfin]easc`-se numele T`u. OVIDIU HARB~D~ CEZAR DUMITRACHE 31 . Prin liberul arbitru de care dispune \nc`lcând legile divine omul se poate abate de la programul dat (sau autoprogramul luat ) c`zând \n gre[eal`. {i ne ajut` prin subalternii T`i s` nu c`dem \n ispit` prin liberul arbitru fa]` de programul dat sau autoprogramul luat când am revenit la o nou` via]`. C` numai Tu e[ti Unicul Creator [i Unicul Salvator. fac`-se voia Ta. Când cei \nseta]i de cunoa[tere \l \ntrebau : Cum \i ajut` Dumnezeu pe oameni? Valeriu Popa le explica: Creatorul ne ajut` prin intermediul subalternilor s`i. precum \n cer a[a [i pe p`mânt.o ipotez` desprins` din preocup`rile sale. Amin. vie \mp`r`]ia Ta.

32 .

au afirmat [i afirm` to]i oamenii lumina]i de pe acest p`mânt. gest. la care concur` [i lipsa de credin]` (cel pu]in \n plan con[tient) la unii dintre noi. Excep]ie fac bolile karmice. a[a numitele boli autoprogramate (tot de la Valeriu Popa citire). privire. adic` vom fi judeca]i pentru tot ceea ce am tr`it aici pe p`mânt [i bine [i r`u. unele din ne[tiin]`. prin gândirea noastr` putem genera o for]` benefic` nou` sau o for]` negativ` ce va ac]iona \n detrimentul nostru. [i este mult mai grav s` gândim \n mod premeditat cu rea inten]ie. din nefericire. *** 33 . aceste defec]iuni de gândire formeaz` a[a numita gândire negativ`. iar consecin]ele pot fi fapte reprobabile dintre cele mai periculoase pentru lumea \nconjur`toare. parcurgându-le se va \nfiripa m`car un \ndemn la medita]ie pe aceast` tem` pentru unii dintre cititori.Poate. dar numai cu condi]ia obligatorie ca persoana \n cauz` s`-[i schimbe radical modul de gândire. facem multe gre[eli de gândire.C` vrem noi s` credem sau nu. implicit modul de via]`. Da. Deoarece modul de gândire pozitiv este vital pentru o via]` plin` de armonie [i s`n`tate. aceasta este realitatea: totul pleac` de la gând. totul se \nregistreaz` [i se computerizeaz` undeva \n finit. [i suntem direct r`spunz`tori pentru c` mâine ne \ntâlnim cu noi“ spunea marele Om Valeriu Popa. care sunt nevindecabile indiferent de calea pe care o alegem.Sunt a[a numitele boli prin autoaccidentare ( de la Valeriu Popa citire) care pot fi vindecate chiar dintr-o form` mai grav` (la formele foarte grave [ansele sunt de 10-15%) cu tratament sau terapii [i regimuri adecvate. mi-am permis prin cele câteva paragrafe ce urmeaz`.PLEDOARIE PENTRU GÂNDIREA POZITIV~ „De la gând. „Gândul este o mare for]`“. s` aduc. iar \n unele situa]ii chiar la o boal` grav`. o pic`tur` de lumin` \n universul cunoa[terii dumneavoastr`. dup` ce plec`m din aceast` via]`. ne poate conduce \n multe cazuri la boal`. care pe lâng` faptul c` matematic creeaz` dizarmonie \n Univers. vorb`. ne \ntâlnim cu noi. Realmente. sper eu. {i \ntr-un caz [i \n cel`lalt. dar aici intr`m \ntr-o zon` delicat` pe care nu ne-am propus s` o atingem acum (poate \ntr-o apari]ie viitoare). Se \ntâmpl` \ns`. |n ziua de azi. fapt`. c` ne place sau nu ne place.

nici p`rin]ii minuna]i . ma[ina. {i mul]i sau \ntrebat de ce? Pentru c` lipsa de recuno[tin]` fa]` de Cel de Sus se pl`te[te foarte scump. Profit`m de semenii no[tri dup` care uit`m de ajutorul primit \n diferite momente ale vie]ii. pentru c` sup`rarea celui nedrept`]it dac` este corect motivat` ia diverse forme energetice. dar progresiv muncind cu noi. pentru c` f`r` El nu ne-am fi n`scut. s` fim optimi[ti.Ca o idee general` \ncerca]i permanent s` gândi]i pozitiv. s` ne bucur`m de tot ceea ce ne \nconjoar`. a dorin]ei de \navu]ire cu orice pre]. Constat cu durere c` recuno[tin]a este pas`re rar` \n ziua de azi. nici casa. Ne apar câteodat` fel de fel de ghinioane [i credem noi c` vin din senin. Cum? Prin conectare permanent` la Cel de Sus. Este \ntradev`r foarte dificil s`-]i controlezi permanent gândirea. cu efort. nici so]ia iubit`. care \ntr-o zi \i vor lovi pe cei vinova]i. nici pasiunea dumneavoastr`. c` exist`m. A pune pe primul plan altceva \naintea Domnului. *** Nu pune]i nimic [i pe nimeni mai presus de Dumnezeu. Nici vorb`. etc. s` atingem o lini[te [i o pace interioar` pe care vicisitudinile vie]ii s` nu o poat` clinti.Nici copilul pe care-l adora]i. De fapt recuno[tin]a scade direct propor]ional cu l`comia noastr` atunci când suntem subjuga]i interesului material. chiar [i pe cei ce ne-au gre[it. s` mul]umim Divinit`]ii pentru ce ne-a dat. Ce semnific` aceasta? |nseamn` s` fim ferici]i c` tr`im. iar lipsa de gratitudine este aspru sanc]ionat`. toat` dragostea lor era \nchinat` acestui copil [i \ntrun moment nea[teptat copilul cel divinizat s-a \mboln`vit grav sau a suferit un accident \n care a plecat dintre noi pentru totdeauna. ni le atragem [i prin lipsa de gratitudine. s` iubim Crea]ia [i implicit pe cei din jurul nostru. semnific` o eroare fundamental` existen]ial`.S` [ti]i c` legile Divine func]ioneaz` perfect. putem emite din ce \n ce mai multe gânduri pozitive. 34 . o mare lips` de recuno[tin]` fa]` de Cel ce ne-a creat. Poate c` a]i auzit de situa]ii de genul \n care o familie avea un copil foarte reu[it. ne d` [i ne va da .

35 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Dac` vre]i s` v` convinge]i. *** Rug`ciunea cea mai drag` lui Dumnezeu este rug`ciunea de mul]umire. *** Este foarte benefic ca \n discu]iile purtate s` amintim numele Domnului cu recuno[tin]`. pentru c` ne conect`m \n acel moment la cea mai pur` [i mai \nalt` form` de energie care ne va lumina calea. Dar de mul]umit pentru ce am primit [i ce primim. Prea mul]i oameni [i prea des folosesc rug`ciunea ca s` cear`: „D`-mi Doamne s`n`tate. \n lini[te. func]ie de destinul pe care-l avem de parcurs \n aceast` via]`. prin multitudinea lor. |n schimb. sunt semeni de-ai no[tri care au impresia c` (aici lucreaz` invidia. decât s` intoxice v`zduhul [i s`-i indispun` pe Cei de Sus. c`utând s` v` concentra]i cât mai bine astfel \ncât acele cuvinte s` v` p`trund` toat` fiin]a. Dar citi]i-l cu inima deschis`. cu mult` dragoste.“ ajungând pân` la cereri hilare („d`-mi Doamne noroc s` câ[tig la Loto“) etc. aici pe P`mânt. Aceste rug`ciuni de cerere nu fac. Efectul acestei lecturi de lumin` v` las s`-l constata]i dumneavoastr`. citi]i \n mod repetat capitolul CUVINTE DE LUMIN~. d`-mi Doamne cas`. când mul]umim oameni buni? Oare Dumnezeu e dator s` ne dea \n continuu de toate. rug`ciunile sincere de mul]umire sunt cel mai bine primite de Cer. d`-mi Doamne noroc \n dragoste. c` Bunul Dumnezeu tot ce va considera c` avem nevoie ne va da.Vom acumula \n acela[i timp o energie extrem de puternic` [i pre]ioas`. probabil) dac` unii au primit mai mult prin bun`voin]a Celui de Sus. C` tot am vorbit \n acest paragraf de ceea ce primim de Sus. [i noi nu avem nici m`car obliga]ia moral` [i bunul sim] s` mul]umim? Recuno[tin]a noastr` unde e? Oricum degeaba cerem noi câte \n lun` [i \n stele.Pentru c` totul se pl`te[te. au obliga]ia s` \mpart` totul cu cei care au posibilit`]i mai reduse \n a[a fel \ncât s` dispar` diferen]ele. ma[in` etc. care ne va ajuta \n desf`[urarea activit`]ilor cotidiene.

Alerg`m dup` bani. poate conduce la boal`. Nu se poate a[a ceva [i n-ar fi drept. Fiec`ruia i se d` dup` ceea ce merit` [i nu avem noi dreptul s` judec`m [i s` analiz`m. ]ine]i minte: „Sinuciderea este cel mai mare p`cat posibil pe care pute]i s`-l face]i pe acest P`mânt“. \n consecin]` tot „u[or“ [i vor s` aib` posibilit`]ile celor ce trudesc de diminea]` pân` sear`. f`r` discern`mânt. Sunt situa]ii \n care din nemul]umire se nasc gânduri de sinucidere. Din p`cate mul]i dintre noi. ceea ce este dificil. b`trâni. \n aceast` via]` (\n cazul \n care a acumulat o avere din munc` cinstit` f`r` s` \n[ele sau s` calce pe „cadavrele altora“. s`-i mul]umim Domnului pentru ce ne-a dat [i dac` dorim mai mult nu avem decât s` muncim mai mult. care se sinucid \n mod incon[tient. Sunt unii care din comoditate accept` un servici u[or 4 . Suferin]a spiritului celui care \[i abandoneaz` \n mod voit corpul fizic pe P`mânt \nainte de a-[i \ndeplini destinul trasat de Sfânta Treime este maxim`. pân` când nu ne \mboln`vim nu apreciem s`n`tatea la justa ei valoare. *** Nemul]umirea creeaz` \n organism o stare energetic` negativ` [i dac` aceast` atitudine vis-a-vis de via]` se perpetueaz`. Obliga]ia noastr` moral` este s`-i sprijinim numai pe cei ce nu dispun de venituri suficiente [i n-au nici posibilitatea de a munci (copii. Excep]ie fac bolnavii mintali. Fiecare trebuie s` ne mul]umim cu ceea ce avem.8 ore/zi pl`tit. dar posibil). acesta fiind darul cel mai de pre] pe care-l au oamenii pe p`mânt. Nu putem [ti noi ce merite a avut fiecare \nainte de a cobor\ pe P`mânt sau cât a muncit fiecare aici. Cât despre sinucidere (nu o spun eu. Doar c` ne gândim la sinucidere [i comitem un mare p`cat. \nva]` permanent ca s` acumuleze noi cuno[tin]e [i preiau responsabilit`]i ce presupun un consum nervos ridicat.Nimic mai fals.6 . bolnavi). ci spirite evoluate). *** Mul]umi]i Domnului pentru c` sunte]i s`n`tos. vrem s` acumul`m cât mai 36 . Pentru c` pedepsele dictate de Cer pentru acest gest sunt cele mai aspre.

Sunt [i cazuri \n care nu neap`rat motiva]ia material` st` la baza distrugerii s`n`t`]ii. Aici trebuie precizat c` exist` organisme umane primitive (pu]in evoluate) [i organisme umane inteligente (evoluate). el are ni[te limite pe care noi le dep`[im cu non[alan]`. vine o zi când inevitabilul se produce [i ne pr`bu[im. de spate. Po]i fi doctor docent \n mai multe domenii [i s` ai un organism primitiv. insomnii. din egoism. cu o alimenta]ie haotic`. suprasolicitându-ne propriul organism. c` pe lumea cealalt` nu avem cum s` lu`m cu noi nici un bun material. De regul`.multe bunuri materiale. oboseal` accentuat` atât la efort fizic cât [i intelectual. adic` po]i s` faci como]ie cerebral`. infarct. Dar. scaun dereglat. f`r` s` ne odihnim suficient. parez` sau ajungi direct la o boal` grav`. aciditate crescut` \n organism ce duce la colite. trecem mult prea u[or peste aceste semnale. pot face infarct etc. consider`m aceste avertismente ni[te \ntâmpl`ri bizare [i ne limit`m doar la a lua ni[te medicamente. dureri de inim`. Dorin]a exagerat` de afirmare generat` poate de un nivel de orgoliu ridicat. {i atunci. dar de multe ori este prea târziu. la contact`ri de r`celi [i gripe ce se succed nepermis de frecvent. etc. ei pun activitatea preferat` pe primul plan \naintea Creatorului [i nu-i intereseaz` nimic altceva. cei \n cauz` realizeaz` c` f`r` s`n`tate nu-]i folose[te la nimic averea. foarte pu]ini sunt cei care ]in cont de avertismentele date de propriul organism (atunci când acestea apar). Acestea. ame]eli. conduce la acela[i rezultat. c` dac` ajungi neputincios \i afectezi [i pe cei din familie (care poate te-au avertizat \n repetate rânduri s` te potole[ti). Indiferent de motiva]ia excesului de activiate. ci numai al]ii se pot \mboln`vi. din nefericire. Aceast` clasificare nu are nici o leg`tur` cu preg`tirea intelectual` a individului. Semnalele pot fi sub forma unor banale dureri de cap care se tot repet`. crezând (grav` eroare) c` nimic nu ni se poate \ntâmpla. A[a c` ar trebui s` ne bucure mult atunci când organismul nostru inteligent ne aten]ioneaz` din timp asupra unui mod de via]` gre[it. {i atunci ai impresia c` e[ti foarte puternic [i rezistent iar dup` ani de zile de supraefort cazi „din picioare“ cum se spune. lucrând \n condi]ii de stres. nu ne gândim care este cauza lor adev`rat` (ea se afl` \n modul nostru de gândire care comand` modul de via]`). \n unele cazuri nu fac decât s` elimine efectul ce se manifest` fizic (de regul` 37 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Uit`m c` organismul nostru nu este f`cut din fier beton. s` facem avere. de bil`. Abia acum abordezi o gândire corect`. \nceput de ulcer. Practic.

pe care le lu`m uneori pentru o simpl` r`ceal` ca s-o anihil`m rapid. prin r`ceal`. Oprind brutal aceast` ac]iune de 38 . abuzul de antibiotice (unele sunt la ora actual` foarte puternice). Faptul c` durerea ne trece cu pilule. De asemenea. ne lini[tim [i analiz`m care este cauza care a putut genera anomalia. Lu`m pilula ca s` ne putem desf`[ura \n bune condi]ii activitatea impus`. Sigur c` este mult mai dificil s` tratezi originea afec]iunii decât s` iei o pilul`. organismul nostru vrea s`-[i fac` cur`]enie \n propria ograd`. pe care o trat`m cu toat` seriozitatea conform protocului indicat de specialist. |ns`. printr-o voin]` de fier. care se dezvolt` apoi. pentru c` n-am rezolvat fondul problemei. punând mare accent pe latura preventiv`. de asemenea. Foarte periculos este. ne am`gim [i ne min]im singuri. Este o metod` superficial` prin care c`ut`m rezolvarea problemelor printr-un sprijin din exteriorul nostru (pilula minune). apel`m la un medic alopat sau terapeut pentru a depista cauza durerii. eliminând o parte a r`ului din el (guturaiul. etc. Din p`cate. conducând de multe ori la boli grave. \n multe cazuri medicamentele reu[esc doar s` amor]easc` o perioad` de timp cauza primar`. Procedând a[a. Trebuie s` \n]elegem c` adev`rata vindecare o \nf`ptuim prin schimbarea modului nostru de gândire [i de ac]iune. [i gre[eala este numai a noastr`. dar apoi. Medicii [i vindec`torii ar trebui s`-[i concentreze eforturile \n primul rând pentru a ne \nv`]a cum s` tr`im ca s` nu ne \mboln`vim. nu s` trat`m durerea \n sine. datorit` compu[ilor chimici. multe boli grave [i multe necazuri mari ne-ar ocoli. expectorarea mucozit`]ilor prin tuse.durerea). oricât de minor`. Orice traum`. dar [i rezultatele sunt pe m`sura implic`rii noastre. are o cauz` ce o declan[eaz` [i aici trebuie intervenit. mul]i dintre noi s-au obi[nuit ca pentru orice afec]iune. Dar noi suntem \ncuraja]i ca atunci când avem dureri de cap s` lu`m calmante. s` recurg` imediat la medicamente. dar cauza se afl` \n noi [i este profund`.). Care este situa]ia \n care merit` s` lu`m un medicament ? S` zicem c` ne doare capul [i trebuie s` particip`m la un simpozion la care ]inem o prelegere. medicamentele de sintez` produc uneori \n plus [i efecte secundare nedorite ce pot afecta unele organe. Altfel. nu trebuie s` ne mul]umeasc`. când ajungem acas`. orice stare de disconfort. [i datorit` publicit`]ii agresive. Dac` nu ne d`m seama. dar cauza simptomelor r`mâne nerezolvat`. Ast`zi.

[i scap` de orice boal`. trebuie foarte bine acordat cu afec]iunea de care suferi]i. Dar s` ave]i mare grij` la ce terapeut apela]i. un panaceu universal. utilizarea antibioticelor trebuie limitat` numai la situa]iile excep]ionale (temperatur` mare care nu cedeaz` la frec]ia cu alcool sau alte proceduri naturale. *** 39 . Pentru c` prin puterea credin]ei [i apa [i aerul te pot \ns`n`to[i. |ns` \n majoritatea cazurilor. probleme grave de respira]ie etc. Sunt semeni de ai no[tri care prefer` tratamentele [i terapiile naturiste. puterea de vindecare scade. Cine afirm` a[a ceva v` minte [i v` stoarce inutil de bani. Dar câ]i dintre noi avem aceast` credin]`? Altfel ne putem vindeca numai muncind mult cu noi. Exist` vindec`tori care au anumite calit`]i.). \nva]` \n timp s` lupte [i cu medica]ia puternic` administrat`. dar entit`]ile benefice [i luminoase de acolo nu cer bani [i nici alte avantaje materiale pentru vindecare. se \nt`re[te. Oamenii buni. Exist` \ntradev`r puteri miraculoase \n |mp`r`]ia Cerului. pacien]ii se aleg doar cu pierderea financiar`. \nc` nu exist` un leac miraculos. bineân]eles numai dac` ai dreptul de Sus s` te vindeci. Dar oamenii trebuie s` [tie c` \n realitate au fost vindeca]i prin puterea subcon[tientului lor. De fapt s-au f`cut bine prin credin]a lor \n aceast` licoare. pentru c` tratamentul prescris. Omul trebuie s` ia numai pastila miraculoas` de sute de mii sau milioane de lei (care este compus` de fapt din plante presate \n valoare de câteva mii de lei). toxicitatea blocat` \n organism se dezvolt`. produsul respectiv are un efect sigur. dar pun câ[tigul pe primul plan [i când interesul material primeaz`. Pot spune cu regret c` terapeu]ii autentici sunt pu]ini la num`r. [i dup` câteva r`celi tratate \ntr-un mod asem`n`tor ne putem trezi cu un cancer. Sunt impostori care vând tot felul de leacuri cu sume mari de bani care chipurile vindec` toate bolile. Trebuie s` recunoa[tem c` este posibil ca urmare a leacului minune bolnavul s` se vindece. pentru c` au crezut cu t`rie c` la a[a un pre] piperat. chiar dac` este natural. |n acest sens. deoarece tot ceea ce este natural este mult mai bine suportat de organismul uman.ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT expulzare cu antibiotice.

Pe de alt` parte. foarte orgolio[i. pemanent nervo[i se auto\mboln`vesc. Sunt [i alte „metode“ prin care se poate pierde cu u[urin]` s`n`tatea. Mul]i. iubindu-ne [i ajutându-ne semenii. lacomi. Oamenii mândri. dozându-ne corect efortul pe carel facem pentru a nu ne pierde starea de echilibru. omul vine pe P`mânt [i ca s` creeze.ap`. ghinioane. invidio[i. lene[ii sunt amenda]i prin tot felul de necazuri. *** Neâmp`carea cu sine este o surs` sigur` de \mboln`vire. pentru c` cine nu se accept` a[a cum este. devin mândri. alimentându-ne f`r` l`comie dar s`n`tos (cât mai pu]ine pr`jeli. pentru a \ndrepta gre[elile din trecut etc. De aceea. r`ut`cio[i. {i prin aceast` atitudine vis-a-vis de via]` ne fabric`m energia negativ` care produce boal`. evitând alimentele [i b`uturi cu multe E-uri. lipsa de mi[care duc \n aceea[i direc]ie. multe legume. de preferin]` carne de pe[te [i pas`re . cereale. boli care au rolul s`-i mobilizeze s`-[i foloseasc` corpul fizic [i mentalul la parametri normali. Pentru c` organismul uman este proiectat de Dumnezeu ca un „vehicul“ pe care noi s`-l folosim \n mod activ. pentru acumularea de noi experien]e. lenea. *** Nu a[ vrea s` se \n]eleag` c` numai prin supraefort ne putem \mboln`vi. atunci când dau de sume mari de bani sau sunt numi]i \ntr-o func]ie important`. ceai din plante). s` lase ceva \n urma lui. bârfitori. comoditatea. implicându-ne \ntr-o activitate benefic` din care s` aib` [i al]ii de câ[tigat. f`când mult` mi[care \n aer liber [i punând pe primul plan credin]a \n Creator manifestat` prin fapte. mincino[i. fructe. Lipsa de activitate. sedentarismul. Acela[i tip de energie este generat` [i de toate tr`s`turile de caracter negative. pref`cu]i. \[i schimb` caracterul. \n 40 . nu se va putea \n]elege prea bine nici cu cei din jurul s`u.dac` se poate de curte. orgolio[i (orgoliul este foarte periculos pentru om).Cum putem s` ne recâ[tig`m sau s` ne men]inem starea de s`n`tate ce ne-a fost dat`? Simplu ! Fiind lini[ti]i [i \mp`ca]i cu noi [i cu cei din jurul nostru. bând multe lichide .

Spovedania este o mare binefacere pentru cel care vrea s`-[i recunoasc` gre[elile. [i \[i purific` sufletul dac` nu mai repet` r`ul f`cut. prin apropierea de Divinitate. spun unii lumina]i: „Credin]a f`r` fapte de credin]` nu e credin]`“. iar \n timpul slujbei sunte]i cu mintea \n alt` parte. pot face orice pentru c` \i iart` Dumnezeu. deoarece se u[ureaz` de povara acestora. pentru ca apoi toat` s`pt`mâna s` v` purta]i ca [i când „nu a]i avea nici un Dumnezeu“. Bunul Dumnezeu a[teapt` de la noi fapte de credin]`. dar \n via]a de zi cu zi. Mai mult. c`uta]i s` intra]i \n Casa Domnului cu umilin]` [i smerenie [i atunci energia purificatoare a Sfântului Duh. nu aceasta este credin]a care ne poate apropia de Dumnezeu. se \n[eal`. se spovedesc [i \mp`rt`[esc de câteva ori pe an. dar prin atitudinea lor nu prea respect` multe din cele 10 porunci dumnezeie[ti. pogorât` \n timpul slu41 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT .loc s` \ncerce s`-[i ajute semenii. dar este credincios prin faptele sale. au rezolvat toate problemele. respect` multe din cele 10 porunci. v` pierde]i timpul degeaba. Dac` merge]i la biseric` ca s` face]i act de prezen]`. Doar prin rug`ciune. Este imperios necesar s` v` corecta]i aceste tr`s`turi de caracter reprobabile cât mai ave]i timp. Le consider` ca fiind facultative. *** Cred unii c` dac` merg la biseric`. \i ur`sc [i \i invidieaz` pe al]ii pentru bog`]ia dobândit` sau pentru alte calit`]i. prin fapte de iubire fa]` de semeni putem s` compens`m cumva r`ul f`cut. |n mod cert. nu poste[te. s` se aplece cu dragoste asupra celor \n suferin]`. c`ci altfel pute]i fi lovi]i \n ceea ce ave]i mai drag pe lume. Sunt mul]i care au impresia c` sunt foarte credincio[i. se declar` ei foarte credincio[i. Mult mai credincios decât fariseii este cel care nu merge la biseric`. El nu con[tientizeaz`. perturbându-i (cel pu]in energetic) pe cei care caut` conectarea. |ns` cine crede c` gre[elile se [terg a[a din senin [i apoi suntem imacula]i. sunt ve[nic nemul]umi]i [i li se pare soarta lor nedreapt`. nu se roag`. A[a c` \[i permit s`-[i judece semenii cu patos. A[adar.

. post. pentru c` am reu[it s` ne convingem toat` fiin]a noastr` de acest adev`r. ve]i deveni o for]` pe care nimic r`u nu o va 42 . pe care dac` le accept`m [i le rezolv`m \n spiritul credin]ei. iar aceast` neâmp`care cu sine ia câteodat` forme foarte periculoase. Blestemul este unul dintre cele mai grele p`cate pe care le poate comite cineva. dar \n mod sigur. nu r`spunde]i cu ur` la ur` c`ci ve]i pierde.. cre[tem din punct de vedere spiritual. L`sa]i aceast` lupt` \n sarcina Domnului.jbei v` va p`trunde fiin]a. care nu vor \n ruptul capului s`-[i accepte soarta. *** Cei care merg la biseric` ca s` dea acatiste de r`zbunare (s`-l pedepseasc` Dumnezeu pe . De aceea una din cele mai puternice rug`ciuni este : „ Fac`-se Doamne voia Ta“ Aceasta este \ntradev`r. Sub nici o form` \ns`. Gusta]i astfel sentimente de \n`l]are. S` l`s`m judecata \n voia Domnului. pentru c` \n Casa Domnului trebuie s` intr`m cu gânduri de iubire nu cu dorin]` de r`zbunare. asemenea oameni se joac` cu focul [i \[i vor atrage multe nenorociri (majoritatea cad de multe ori asupra copiilor lor). El poate s` loveasc` sau nu. Dac` ave]i cumva \n familie sau printre cunoscu]i indivizi care recurg la asemenea practici.. indiferent de motiva]ia invocat`. s` privim dificult`]ile vie]ii ca pe ni[te datorii ale noastre sau ca pe \ncerc`ri ale Celui de Sus. {i a[a ajung unii s` blesteme. comit un mare p`cat. una dintre rug`ciunile de mare for]` [i ne poate ajuta mult \n m`sura \n care pleac` din inim`. Sunt unii \ns`. blestemul va lovi mai devreme sau mai târziu \n cel care l-a formulat [i \n familia acestuia. singur` protec]ie posibil` [i eficient` este conectarea la Divinitate prin rug`ciune. Indiferent dac` ar avea dreptate sau nu. spune]i câte o rug`ciune [i pentru sufletul lui r`t`cit (s`-l lumineze Dumnezeu s` nu mai cad` \n gre[eal`).Practic. cu atât ve]i deveni mai puternici.). „Fac`-se Doamne voia Ta“. [i considera]i c` pute]i fi ]inta lor. \n func]ie de protec]ia Divin` de care se bucur` cel vizat.. de beatitudine [i v` ve]i \ntoarce acas` mai buni ca \nainte. Iar dumneavoastr` cu cât ve]i face mai multe fapte de credin]` care s` \ndulceasc` via]a celor \n suferin]`. v` autodistruge]i blestemând [i \i distruge]i [i pe cei dragi din jurul dumneavoastr`. \nseamn` s` ne supunem f`r` crâcnire voin]ei Divine.

Din nefericire. *** Viciile: tutunul (oricât de pu]in). pentru c` r`ul nu va g`si nici o fisur` \n scutul dumneavoastr` protector. Poate \ntr-o apari]ie viitoare vom aborda [tiin]ific aceste aspecte ale cunoa[terii spirituale. afecteaz` grav ficatul [i sistemul digestiv etc. *** A[a cum exist` Bunul Dumenzeu. [i li se pare c` \n acest mod au un limbaj mai interesant. boal`. |n acela[i timp se num`r` printre factorii principali care determin` cre[terea acidit`]ii \n organism..) trebuie s` dispar` definitiv din vocabularul dumneavoastr`. te poate conduce la starea de epav` uman`. ficat... }ine]i minte ! Acest cuvânt (d. rinichi. Chiar nu v` gândi]i deloc la cei dragi (copii. Clarv`z`torii autentici simt [i v`d aceste fenomene energetice... nepo]i) c`rora le scurta]i 43 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Mai mult decât atât. alcoolul \n exces (de droguri nici nu mai are sens s` vorbim) [ubrezesc semnificativ s`n`tatea. periclitând buna func]ionare a unor organe vitale (inim`. dar chiar a[a se \ntâmpl`. o r`utate \ndreptat` \mpotriva unui om pur. De asemenea. ghinioane.. Nu este deloc interesant s` te conectezi atât de des la energia celui \ntunecat. nu face]i decât s` v` \ndep`rta]i de ceea ce \nseamn` Bine.. care \i ajut` la alc`tuirea unor \njur`turi sau pur [i simplu pentru c` a[a s-au obi[nuit. pentru c` pute]i primi numai necazuri.. dar cred c` trebuie tras neap`rat acest semnal de alarm`). \i \mboln`vi]i cu nep`sare [i pe cei de lâng` dumneavoastr`. se \ntoarce \mpotriva celui care a emis-o. cu o for]` dubl`. Poate sunte]i sceptic. am vrut chiar s` renun].p`trunde. exist` [i cel`lalt. |l voi numi d. Apelându-l foarte des pe d. care nefum`tori fiind. pentru c` nu vreau [i nici nu pot s`-i scriu numele (sincer \mi vine foarte greu s` scriu aceste rânduri.. Alcoolul produce \n timp leziuni ireversibile pe creier. [i altele)... pl`mânii. sunt obliga]i s` v` suporte fumul. Tutunul afecteaz` grav c`ile respiratorii. mul]i dintre noi folosesc \n vorbirea curent` \n mod periculos de frecvent cuvântul d.... luând fiin]` astfel multe boli care \n aparen]` n-au leg`tur` cu fumatul.

Indiferent ce crede]i. cu mult` mi[care fizic`. ar trebui s` se debaraseze de acest obicei nociv. care m`rturisesc c` dep`[e[te limita pe care mi-am impus-o la editarea acestui volum [i este un subiect care poate. doar ca s` consuma]i dumneavoastr` aceast` otrav` ? Implica]iile acestui viciu sunt mult mai ample decât s`n`tatea fizic`. unii de la o vârst` fraged`. cum ar fi SUA. va fi tratat \ntr-o apari]ie viitoare.via]a. R`spunsul este: „Diferen]a este enorm` ! Mortul s`n`tos fizic [i mental se ridic` la lumin` mult` \n planul corespunz`tor evolu]iei sale spirituale (putem s`-l numim generic RAI).“ {i abia atunci. c` m`car. toxicitatea din corpul sufletesc. pentru c` \n ]`rile dezvoltate la care ei viseaz`. pentru motivul de a fi \n pas cu moda. nu puteau fuma pentru c` fumul degajat risca s` declan[eze sistemul de stingere al incendiului cu care era prev`zut` locuin]a . 44 . a fumat mult [i a murit de moarte natural`!“ Da. oricum tr`i]i \n cu totul alte condi]ii decât a tr`it bunicul dumneavoastr`. Poate.(paria societ`]ii) mai fumeaz` acolo. gânduri [i fapte urâte ajunge acolo unde merit`. Numai ultimii oameni . acest obicei a devenit o ru[ine. dar bunicul dumneavoastr` a tr`it probabil la ]ar` (m`car tinere]ea). (un prieten american). care s-au \ntors de curând din America au \ntâmpinat mari probleme.Pe strad` era de-a dreptul jenant [i nu vedeai pe nimeni tr`gând din ]igar` \n zonele civilizate. Ave]i garan]ia c` organismul dumneavoastr` este la fel de puternic ? {i dac` da. suferin]a corpului sufletesc are un impact mult mai puternic asupra noastr` decât suferin]a \n corp fizic. alcool. [i oricum. |n casa gazdei. debarasa]i-v` de vicii. iar mortul intoxicat cu tutun. cel ce a gre[it pe P`mânt va con[tientiza prostiile f`cute. m`car pentru impactul negativ pe care-l au asupra corpului fizic. cu alimenta]ie f`r` E-uri. fum`tori amândoi. \n aer curat. el ac]ioneaz` \n planuri subtile (care nu fac obiectul acestui volum) [i când ne retragem la momentul fixat de Dumnezeu din aceast` via]` lu`m cu noi aceast` \nc`rcare energetic` nociv`. [i din p`cate. Le-a[ spune tinerilor din ziua de azi care se apuc` de fumat. care nu moare o dat` cu trupul fizic nepermi]ându-i o \n`l]are \n straturile spirituale superioare. Parc`-i aud acum pe cei care spun: „Dar bunicul a tr`it 95 de ani. so] [i so]ie. O cuno[tin]` de a mea \ntreba ceva de genul : „care este diferen]a dintre un mort s`n`tos [i un mort care a fumat?“. Doi prieteni ai mei. fumatul v` afecteaz` grav corpul sufletesc care nu moare o dat` cu corpul fizic. f`r` stres [i a avut [ansa s` aib` un organism mai rezistent. pentru mul]i dintre dumneavoastr` este un r`spuns [ocant.

Cu alte cuvinte. etc. Practic trebuie s` avem grij` ca acest stres adunat \ntr-o via]`. dar nu observ` cum cheltuiesc ei din pu]inul 45 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . o cuno[tin]` de-a noastr` a luat o decizie contrar` sfatului nostru. omul se \mboln`ve[te. ne-am \nc`rcat negativ [i am mai acumulat un pic de stres care putea s` lipseasc`. De multe ori ne enerv`m din motive puerile [i ne afect`m starea de s`n`tate \n mod gratuit. Reac]ia obi[nuit` [i imediat` (cel pu]in la noi \n ]ar`) este „de a complimenta“ pe cel`lalt cu \njur`turi. m`car pe acelea care nu le putem schimba. putem \ntâlni o situa]ie \n care cineva s` gre[easc` f`r` inten]ie. trecând printr-un moment greu \n via]`. To]i sunt \n fel [i chip. Pe de alt` parte. tensiunea cre[te. [i trebuie s`-l \n]elegem. Se \ntâmpl` ca atunci când conduci un autoturism. Constat`m c`. cu alte cuvinte. un adev`rat „schimb de amabilit`]i“. Cei care [i-l asum` \n mod con[tient (lucreaz` \n condi]ii de stres) trebuie s` se gândeasc` foarte bine la ceea ce fac. buna dispozi]ie piere [i astfel. periculoase. ne \mboln`vim inutil. *** Spiritul critic exacerbat este boal` curat`. gesturi obscene. Sunt [i situa]ii care ne afecteaz`. s` nu ating` un prag care s` ne pun` \n pericol s`n`tatea. Este amuzant cum \[i critic` unii semenii pentru ni[te fleacuri. [i aparent avem motiv s` ne enerv`m. [i când atinge un anume nivel critic. to]i gre[esc numai noi suntem foarte grozavi. suntem \ntr-un hal de nervi \ngrozitor.*** Un alt factor puternic nociv pentru organism este stresul. un politician a declarat ceva nepl`cut. pentru lucruri care nu ne ating deloc: s-a dat o lege nedreapt` care \ns` dezavantajeaz` pe altcineva . dar am fi tare de[tep]i dac` nu le-am pune la suflet. pentru c` nu o s` reu[im s` mai facem educa]ie cuiva care nu are cei 7 ani de acas`. dup` un asemenea meci. pentru c` este demonstrat [tiin]ific medical c` stresul se acumuleaz` \n timp. un altul „s`-]i taie fa]a“. Pu]in cunosc c` perioadele de odihn` (care au multe efecte benefice asupra organismului ) nu anuleaz` [i cumulul de stres. *** St`rile nervoase sunt iar`[i.

da]i un simplu covrig de poman`. \nseamn` c` facem fapte de credin]` pe placul Bunului Dumnezeu. o vorb` bun`. [i \n sufletul celor am`râ]i. Ajutorul pe care-l d`m unui prieten. Face]i \n a[a fel ca. Le recomand celor care nu mai pot de grija altora s`-l lase pe Bunul Dumnezeu s` ne judece. orice pierdere de energie. la sufletul \n numele c`ruia s-a dat hrana [i acesta simte \ntradev`r o senza]ie de fericire. care s`-i bucure pe cei ce le primesc. Dac` dumneavoastr` nu-i ajuta]i. alimente de calitate. pe ]ig`ri. ia de la el. f`r` s` a[tept`m vreodat` ceva \n schimb. Nu a[tepta]i s` v` cear` ei. trebuie s` facem aceste gesturi cu dragoste din toat` inima. dup` o via]` de munc`. dar da]i-l din inim` [i va fi la fel de bine primit. sunt ajuta]i oameni aici pe p`mânt. Noi nu câ[tig`m nimic dac` ne critic`m sau ne bârfim semenii. \n fiecare zi. aproape de noi exist` atâta suferin]`. \n timp ce. nu-[i v`d decât propriile lor interese. pentru ca ei s` poat` supravie]ui [i \nf`ptui destinul dat. s` se aprind` flac`ra bucuriei. A[a c` cine d`. un sfat prietenesc etc. mul]i pensionari care. Sunt oameni care trebuie [i merit` s` fie ajuta]i cu hran`. *** Dac` suntem genero[i. ne iubim semenii [i \i apreciem ajutându-i pe m`sura posibilit`]ilor noastre \n mod dezinteresat.pe care-l au. cine ia de la al]ii. iar 46 . Dac` ave]i o situa]ie material` delicat`. alcool ca s`-[i ruineze s`n`tatea (vorba aceea „nu-[i v`d bârna din propriul ochi“). S` nu fim orbi [i lacomi [i \n egoismul nostru s` nu ne pese decât s` ne fie nou` bine. nu-[i pot pl`ti nici \ntre]inerea. \[i d` lui. c`mine de batrâni. Vede]i \n jurul dumneavoastr` mul]i oameni s`rmani. atunci cine? Pentru c` majoritatea celor \n drept s` o fac`. ca [i el la rândul lui s` ne faciliteze ceva. ci d`rui]i-le dumneavoastr` cele trebuincioase. creaz` un dezechilibru \n organism. c`ci Bunul Dumnezeu vã va rãsplãti \nzecit. Nici nu putem descrie \n cuvinte vibra]iile \nalte de lumin` care-i \nv`luie pentru faptul c` \n numele lor. pune]i \n pachetele alc`tuite cu dragoste. Când ajut`m sau d`ruim. sau pentru c` cineva din familia lui are o func]e important` [i la o adic` putem profita. prin puterea gândului. acela nu este ajutor. Aceasta este atitudinea corect` [i bine primit`. Atunci când face]i o poman` pentru sufletul cuiva drag plecat dintre noi. doar pierdem o energie pe care o putem folosi \n scopuri benefice [i. este interes. pentru c` satisfac]ia [i bucuria celor ce primesc pomana. Sunt c`mine de copii orfani sau abandona]i. \mbr`c`minte . ajung \n mod real. S` nu v` zgârci]i dac` ave]i posibilit`]i.

noi cei apropia]i lor nu i-am uitat [i le cinstim memoria prin fapte de credin]` [i nu cu plânsete care n-ajut` pe nimeni. dac` mai e[ti printre noi [i sim]i câteodat` o stare de bine care parc` vine de undeva. bocetele produc mult` suferin]` celor pleca]i dintre noi. le transmitem lacrimi de suferin]`. din exterior. dup` aproape 40 de ani. Dumnezeu s`-l lumineze acolo unde este el acum. Le transmitem dragoste. poate bucura pe cineva practic toat` via]a ! ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT *** 47 . sau Dumnezeu s`-l lumineze dac` a p`r`sit P`mântul. {i de fiecare dat` când le utilizez. m` gândesc cu drag la domnul Ni]u. tat`l meu a primit de la el un desf`c`tor de conserve [i o unghier`. [tiu c` se numea Ni]u. chiar dac` aten]ia respectiv` v-a costat ceva mai mult. Din contr`. sufletul lor va fi ars de lacrimile noastre. Vede]i cum. dac` mai este printre noi. Bucuria lui vi se va transmite energetic dumneavoastr` [i ve]i avea mult de câ[tigat prin recep]ionare unei astfel de energii benefice. S`-i dea Dumnezeu s`n`tate. Acesta a fost trimis \n interes de serviciu \n Japonia [i când s-a \ntors. avea pe vremuri (anii ‘60) un prieten foarte bun. cum fac unii ca s` scape de obliga]ii. un cadou simbolic. amândou` fabricate cu sim] de r`spundere dintr-un o]el excep]ional [i \n mod cert n-au fost cump`rate de la solduri. de firm`. *** Atunci când suntem invita]i la o aniversare. pentru c` nu mai [tiu nimic de dânsul de zeci de ani. Sau mai simplu spus. pe lâng` alte aten]ii. S` [ti]i c` este foarte important ca acel cadou s`-l d`rui]i din suflet [i \n acela[i timp s`-l bucure pe s`rb`torit. ei recepteaz` ce emitem noi. cump`r`m de obicei un cadou. A[a c` domnule Ni]u. [i \i mul]umesc. Tat`l meu. s` [tii c` s-ar putea s` desfac eu o conserv`. vor fi \nv`lui]i de dragostea noastr`. pentru c` durerea noastr` exteriorizat` f`r` m`sur` devine o energie negativ` pe care o transmitem corpului lor sufletesc. eu folosesc acea unghier` [i acel desf`c`tor de conserve pentru c` sunt mai bune decât altele noi. {i \n ziua de azi.

dar \n acela[i timp. mul]i nu [tiu cum s` te p`c`leasc` ascunzându-]i diferite defecte. Singura necunoscut` aici este momentul \n care ei primesc nota de plat` pentru r`ul creat. cu fapta). eventual pune \ntreb`ri. spune un vechi proverb românesc. chiar dac` nu are cunoa[tere \ntr-un anumit domeniu. |n multe tranzac]ii. atunci când se vor mai \ntâlni. exist` riscul s` acumul`m mai multe gre[eli. Sunt foarte penibile situa]iile când cineva \[i men]ine cu t`rie p`rerea \ntr-un domeniu \n care nu este preg`tit. „ \nvinge“ \ntradev`r \ntr-o afacere cel ce câ[tig` energetic (pot fi ambii parteneri deopotriv`). [i când se va face dreptate. cu cât pl`tim mai târziu. de colegialitate. {i. trebuie s` avem t`ria s` recunoa[tem atunci când am gre[it (cu gândul. nici nu se simte la nivel universal [i. dar este irelevant dac` raport`m la scara evolu]iei spirituale ve[nice. „O gre[eal` recunoscut` este pe jum`tate iertat`“. iar amândoi se pot privi \n ochi f`r` resentimente. tot ceea ce a]i emis negativ [i toate necazurile pricinuite semenilor se vor \ntoarce \mpotriva dumneavoastr` cu o for]` devastatoare. se transmite energetic celui care a p`c`lit. *** |n ceea ce prive[te rela]iile sau alte leg`turi interumane de prietenie. \ntr-o afacere câ[tig` cel care a ob]inut un pre] corect. Mul]i nu de]in nici m`car 5% din informa]ii despre o tem`. Sau altfel spus. Pentru c` cineva \ntradev`r inteligent. Pentru c`. când este vorba de sume importante de bani. dar se apuc` s` comenteze sau s` critice chiar virulent. are deschiderea necesar` de a se informa sau m`car se ab]ine de la comentarii. toat` sup`rarea \ndrept`]it` a celui \n[elat. cei ce \ncalc` legile divine universale. o persoan` sau o anumit` situa]ie. doar pentru c` el crede c` le [tie pe toate sau c` o opinie contrar` chiar demonstrat` [tiin]ific nu este pe placul lui. Faptul c` sc`p`m nepedepsi]i 10-20 de ani aici pe p`mânt. 48 . afaceri. pl`tesc scump. Oamenii de acest gen nu reu[esc s` ne demonstreze decât c` sunt orgolio[i [i pro[ti. l`comia. [i-a mul]umit [i partenerul. \n[el`toria care genereaz` mult` durere [i sup`rare celor nedrept`]i]i. A[a c`. cu vorba . autoturisme. pricinuindu-i \n timp diverse necazuri sau probleme de s`n`tate. E o chestiune de timp pân` când cel`lalt realizeaz` c` a fost \n[elat. vânz`ri de case.La polul opus generozit`]ii stau egoismul.

Dac` nu sunte]i \n mijlocul evenimentelor. agresând energetic ni[te oameni nevinova]i [i veninul emis se va \ntoarce la „surs`“. V` da]i seama. dar stau \n apartamente sau case de peste 30. S` [ti]i c` \l mânia]i pe Dumezeu. lumea v` va ocoli. Unul dintre motivele importante pentru care unii oameni nu sunt dori]i \n societate [i nu prea au prieteni. c`ci deveni]i ridicoli. este [i faptul c` \ncearc` s` tr`iasc` involuntar pe energia altora. de la care eventual pute]i \nv`]a ceva. Oricum. Aceea[i senza]ie o genereaz` cei care. pe viitor. [i dup` o astfel de \ntâlnire pleci cum se spune „golit de energie“. este ca [i cum dumneavoastr` ave]i o Dacia ro[ie [i eu \ncerc s` v` conving contrazicându-v` pe un ton superior c` de fapt sunte]i posesorul unui Trabant verde. se transform` \n vampiri energetici.000 de dolari. Ei nu admit \n ruptul capului s` se mute \n spa]ii mai modeste pentru a ie[i din impas. pute]i s` v` asigura]i din resurse proprii un trai decent pân` la sfâr[itul vie]ii. Una dintre situa]iile cele mai stupide pe care le-am \ntâlnit. sunt oamenii care se vait` de „mama focului“ c` nu le ajung banii pentru mâncare. nim`nui nu-i face pl`cere s` v` asculte povestind \n continuu despre toate suferin]ele voastre [i cu timpul. cei care cupleaz` la astfel de discu]ii ar fi bine s` [tie c` este o mare gre[eal` s` se \ncarce cu problemele altora. noi primim ceea ce emitem. Tot epuizan]i sunt cei care au ni[te fixa]ii pe anumite subiecte [i episoade din via]a lor. Pentru c`. \ncep s` se vaite la nesfâr[it. f`r` voia lor. ve]i constata c` lumea \ncepe s` v` evite pentru c` deveni]i obositor. S` [ti]i c`. Prin aceast` atitudine. Nu devin eu caraghios ? Procedând a[a. achitarea \ntre]inerii etc. ei trebuie s`-[i consacre energia pentru a-[i dep`[i propriile greut`]i. r`ri]i cât se poate de mult contactele cu el. ]i le povestesc ori de câte ori te \ntâlnesc. ab]ine]i-v` s` v` expune]i punctul de vedere la modul absolut. f`r` s` v` lega]i \n mod boln`vicios de pere]ii \n care locui]i. \n timpul unor discu]ii. au fost cele \n care cineva a \ncercat s` m` conving` de contrariul a ceea ce am tr`it eu prin propriile mele experien]e. dar pân` nu-[i fac num`rul nu scapi (mai ales vârstnicii 49 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . \n caz contrar scurta]i \ntrevederea la minimul posibil [i. |nzestra]i cu o asemenea avere nu ave]i dreptul s` v` plânge]i. |n caz contrar. nu face]i decât s` v` dezechilibra]i energetic [i s` preg`ti]i terenul pentru o viitoare afec]iune. Gândind corect. Un caz aparte. Ce-i de f`cut \n astfel de cazuri? Ruga]i-l pe interlocutorul dumneavoastr` s` comute discu]ia pe subiecte mai pl`cute sau mai interesante. cu alte cuvinte \[i de[art` tot sacul cu necazuri \n bra]ele voastre. chiar dac` tu le [tii pe dinafar`.

|n situa]ia \n care vrei s` le spui [i tu câteva cuvinte. |l irit` pe acesta [i \n mod incon[tient el ne r`spunde precum merit`m. dac` nu din respect. este corect perceput` de câmpul energetic al celui c`ruia ne adres`m. Vinova]i sunt. pentru c` vor s` se aud` numai pe ei. lenea. |nv`]a]i oameni buni s`-i asculta]i [i pe cei din fa]a dumneavoastr`. Pot rata multe oportunit`]i f`r` s` afle. neseriozitatea i-a condus aici. Al]ii sunt de vin` pentru ceea ce li se \ntâmpl` lor. *** Vrem de multe ori s` ob]inem un anumit avantaj de la o cuno[tin]`. 50 . de multe ori ave]i ceva de \nv`]at. rudele. \ns`. nu-]i permit.au acest talent). Noi neam fi a[teptat s` ni se r`spund` cu aceea[i amabilitate [i s` ni se satisfac` dolean]a. pl`tim. iar aceast` stare l`untric` se transpune printr-o agresiune energetic` \ndreptat` c`tre interlocutorul nostru. De multe ori. de la [eful ierarhic. Pentru c` r`spunsul nu ne satisface. Ce se \ntâmpl` de fapt: energia negativ` care pleac` din noi simultan cu vorbele alese. etc. c`ci nimeni nu le spune „ ]i-a[ \ncredin]a un post bine pl`tit. guvernul. ne enerveaz`. o afacere foarte avantajoas` sau a[ garanta pentru tine dac` nu m-ai fi dezam`git \n situa]ia X sau Y“. Ne adres`m cu zâmbetul pe buze foarte politicos dar. pentru situa]ia \n care au ajuns. oricum de la o persoan` pe care nu o prea avem la inim` din indiferent ce motive. suport`m consecin]ele prostiilor f`cute anterior [i se verific` \nc` o dat` c` tot ceea ce gre[im pe acest p`mânt. Suntem sanc]iona]i direct dar percepem indirect prin sc`derea calit`]ii vie]ii. indolen]a. Nici nu-[i dau seama mul]i ([i nici nu afl` \n multe cazuri) cât de mult pierd prin neseriozitate \n via]`. iar interlocutorul nostru ne devine [i mai antipatic. {i constat`m cu surprindere c`. Dar lipsa de prevedere de care au dat dovad` \n via]`. r`spunsul primit nu concord` cu modul mieros cu care ne-am adresat. Sunt oameni c`rora le place foarte mult s` se aud` vorbind [i nici nu-i prea intereseaz` dac` \i ascult` cineva sau nu. ei n-au gre[it niciodat` cu nimic. {i uite a[a. Am observat c` aceast` tipologie uman` are [i mania de a arunca vina \n exterior.\n interiorul nostru fierbem. dezorientarea. m`car c`. lucrurile nu se opresc aici. prietenii.

Suntem oameni. din reflex s` nu ne mai irite nimic din ceea ce ni se \ntâmpl`. nici m`car o secund`. {i dup` câteva experien]e de acest gen. [i nu „construim“ nimic valoros pentru sufletul nostru. *** ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se consum` foarte mult` energie pe planeta P`mânt \n mod inutil prin fel de fel de dispute pe teme religioase sau datorit` unor p`reri diferite \n ceea ce prive[te spiritualitatea. \nboln`vindu-ne treptat. un minut. cei care gener`m aceste conflicte energetice. pân` vom atinge gradul de evolu]ie la care. pentru c` gândim anapoda [i n-am \nv`]at c` nu avem voie s` urâm pe nimeni. mai este o cale lung`. Adic` s` facem cât mai mult bine \n jurul nostru [i s` ne preg`tim pentru ce urmeaz` mâine. ne pierdem \n discu]ii sterile risipind o energie pre]ioas`. [i pentru cei mai mul]i dintre noi. Au \ns` o importan]` imens` pentru noi [i semenii no[tri faptele de iubire moral` pe care le facem aici pe p`mânt [i cuno[tin]ele [tiin]ifice din toate domeniile pe care le acumul`m [i ne ajut` s` fim mai buni (de la Valeriu Popa citire). Dac` reu[im printr-un efort de voin]` s` ne \mp`c`m \n adâncul inimii cu to]i. suntem \ns` numai noi. {i vom \nregistra un mare progres \n modul nostru de gândire. care genereaz` energie negativ`. ceea ce duce la crearea unei st`ri permanente de iritare.conflictul energetic se amplific` [i. Când cineva ne-a nemul]umit. Vinova]i pentru ceea ce se \ntâmpl`. *** 51 . de exemplu . ci neputin]a noastr` de a ierta. Pericolul nu-l reprezint` minutul de sup`rare. nici s` desconsider`m pe nimeni. este normal s` fim sup`ra]i pe respectivul cinci secunde. cinci minute. o s` constat`m cu surprindere. vom ajunge la concluzia c` ne cost` prea mult s` urâm pe cineva. c` acelea[i rug`min]i adresate la fel de civilizat. nici s` fim sup`ra]i (nici m`car pe cei ce ne-au gre[it). Altfel. câteodat` se ajunge la ruperea rela]iilor. Din punctul meu de vedere nu conteaz` (sau conteaz` mult prea pu]in) dac` credem sau nu \n reâncarnare. vor avea un r`spuns mult mai avantajos pentru noi.

modul de gândire corect este acela[i pentru to]i oamenii. iar mâine vom deveni ceea ce gândim acum. R`mâne s` medita]i. s` judeca]i [i. Trebuie s` gândim benefic f`r` excep]ie [i cei boga]i [i cei s`raci [i cei inteligen]i [i cei mai pu]ini dota]i cerebral [i cei cu trei doctorate [i cei cu patru clase primare. *** Este absolut obligatoriu s` gândim pozitiv pentru c` ast`zi suntem ceea ce am gândit ieri . \nseamn` c` am câ[tigat \mpreun`. Dac` considera]i c` pute]i deveni mai buni \nsu[indu-v` din ideile comentate anterior. dac` vrem s` evolu`m spiritual. propria dumneavoastr` intui]ie va decide. 52 . respectiv gândirea pozitiv` cu care ne putem integra \n marele ocean de lumin` al spiritului universal.S.Dac` nu exist` un singur mod de alimenta]ie benefic general valabil. CEZAR DUMITRACHE P. datorit` cerin]elor specifice fiec`rui organism \n parte (mai ales \n situa]ii de boal` ).

TERAPII ADIACENTE TRATAMENTULUI NATURIST ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 53 .

sau a unui terapeut autentic cu experien]` \n astfel de proceduri.AVERTISMENT Terapiile prezentate \n acest capitol. am urm`rit s` relat`m cât mai obiectiv cu putin]` efectele lor benefice. documentare) pute]i ob]ine \n mod gratuit de la doamna Sanda {tefan. tefelon: 0745 153 875. dovedindu-se extrem de eficiente atunci când s-a lucrat corect cu ele. 54 . prezentare [i terapeutic`). *** Prin regimurile. \n caz contrar putând surveni afec]iuni grave. terapiile [i re]etele inserate \n continuare. pot fi foarte periculoase dac` nu sunt aplicate la sfatul [i sub \ndrumarea strict` a unui medic alopat specialist \n astfel de tratamente. Re]etele sunt culese din medicina tradi]ional` [i au caracter informativ. Rela]ii suplimentare (informare. O parte din ele au fost experimentate chiar de Valeriu Popa. Credin]a puternic` \n Dumnezeu este vital` pentru ob]inerea vindec`rii. mergând ( Doamne fere[te !) pân` la deces. pacientul trebuie s` dispun` de o condi]ie fizic` [i un suport energetic minime obligatorii. |n func]ie de terapia aleas`. iar regimurile \i apar]in \n totalitate ( concep]ie.

având durate [i grade de severitate diferite. lactate). |n mod inexplicabil pentru medicina clasic`. Astfel. naturi[tii reu[esc s` „p`c`leasc`“ o serie de boli considerate incurabile printr-un mijloc foarte simplu [i extrem de eficient. postul Pa[telui are rolul de a cur`]a fiin]a uman` dup` excesele alimentare din timpul iernii permi]ându-i rena[terea la o condi]ie mai pur` [i vital` \n acord cu noile for]e regeneratoare ale prim`verii. cât [i a sufletului. Motivat sentimental [i religios de exemplul lui Iisus Hristos. care este o ac]iune de renun]are complet` sau par]ial` de la hran`.R.S. reprezint` principalul mijloc de vindecare [i transformare a fiin]ei umane prin eliminarea otr`vurilor toxice din corp. Elve]ia. Acest tip de post este indicat drept cur` de dezintoxicare fiind terapia cea mai puternic` [i cu efectele cele mai rapide atât pentru vindecarea trupului.d.POSTUL Postul. Practicat de mii de ani. Aceasta este forma cea mai u[oar` de post \n care nu se consum` alimente de origine animal` (carne. O alt` abordare a postului este cea [tiin]ific` care studieaz` corpul uman utilizând tehnolohie de ultim` or` \n domeniul electronicii. [. \n func]ie de evenimentul la care se face referin]`. \n tradi]ia cre[tin`. postul se ]ine \n diferite perioade ale anului. cu o larg` r`spândire \n rândul popula]iilor de diferite na]ionalit`]i este postul religios.. precum [i de evenimentele legendare din via]a bisericii cre[tine. Se subân]elege c` postul are efect global de dezintoxicare [i purificare a structurii fizice [tiindu-se c` produsele de origine animal` se altereaz` rapid l`sând multe reziduuri \n organism. renumite fiind cele din Austria. transmis din genera]ie \n genera]ie el a devenit parte integrant` din via]a cre[tinului practicant. Este forma de post recomandat` persoanelor cu o voin]` foarte 55 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Cel mai des \ntâlnit. programul este riguros. fizicii. ou`. fosta U.S. s` \i refac` echilibrul pierdut ca urmare a unui mod de via]` dezordonat care \ncalc` legile naturii. pentru români postul cre[tinesc. chimiei. la fel postul Cr`ciunului preg`te[te omul pentru perioada iernii. Statele Unite.a. postul fiind asociat [i cu alte terapii naturiste menite s` dezintoxice organismul.m. Pacien]ii sunt asista]i de medici cu experien]` \n domeniu. El este practicat \n clinici specializate. etc. icre. \ns` foarte puternic care este postul negru.

Valeriu Popa recomanda 7. f`r` speran]` de via]`. l-a promovat ca form` de tratament. fiind prilej de cur`]ire a min]ii [i sufletului [i de \n`l]are spiritual`. necesar` somnului. prin aceasta stopându-se evolu]ia lor [i chiar vindecându-se. De la caz la caz. |n cazurile de cancer [i toate bolile grave este considerat principala „terapie-[oc“ a medicinii naturiste. Pe durata postului este bine s` ave]i activitate fizic` [i intelectual` moderat` (atât cât este posibil). aceast` terapie reprezenta ultima solu]ie. nu eu te pot salva. Nu posti]i \n scopuri revendicative. Celor afla]i \n situa]ii limit` le spunea franc: „Omule. Cei doi litri de lichid pentru clism` se introduc \n dou` sau mai multe reprize pentru a nu for]a colonul. astfel postul câ[tig` mult \n eficien]`. Postul negru nu este recomandat \n primul rând persoanelor subponderale. având rezultate spectaculoase. hipotensive. Valeiu Popa. nu eu \]i dau via]`. fiind el \nsu[i un practicant al postului negru. cu caren]e grave de minerale [i vitamine. s` se evite statul \n pat peste limita fireasc`. precum [i celor afla]i \n situa]ii limit` [i care au o motiva]ie pentru a recurge la acest tip de tratament. energetic mai ai \ns` [anse.puternic`. f` ce ]i-am recomandat [i po]i sc`pa. 56 . Feri]i-v` de situa]ii conflictuale. cel mai lung pe care l-a ]inut fiind de 52 de zile. |mp`ca]i-v` [i ierta]i pe to]i cei care considera]i c` v-au nec`jit [i cere]i-v` iertare celor c`rora le-a]i gre[it. care acum tr`iesc.14 sau 21 zile de post cu ap` distilat`.“ Dânsul nu garanta via]a sau vindecarea nim`nui: „Eu nu sunt Dumnezeu. care au ie[it din pr`pastia mor]ii. bolnavi irecuperabili pe cale medical`. pot \ns` s`-]i spun ce au f`cut al]i semeni [i contemporani cu tine afla]i \n situa]ii similare cu a ta. cu o vitalitate sc`zut`. fizic e[ti mort. Este bine ca postul s` fie \nso]it de rug`ciune pentru c` el are darul de a ac]iona asupra fiec`rui aspect din fiin]a uman`. Pentru oamenii ajun[i \n pragul disper`rii. dicu]ii contradictorii. |n aceste cazuri. Lupt`. Foarte rar sugera posturi de 21 de zile sau mai mult. sunt de preferat posturile cu sucuri de legume [i fructe.“ |n timpul postului se consum` 2 litri de ap` distilat` (pentru uz alimentar) pe zi [i se fac dou` clisme: una diminea]a cu 2 litri ceai de mu[e]el [i alta seara cu 2 litri de ceai de rostopasc`. protestare c`ci vibra]iile negative cu care v` \nconjura]i \n asemenea situa]ii v` afecteaz` s`n`tatea.

. tulbur`ri vizuale.\n a cincea zi : Se fierb 4 linguri de orez [i 2 linguri de arpaca[ \ntr-un litru de ap` distilat`. oboseal`. |n fa]a unor astfel de manifest`ri nu trebuie s` v` speria]i [i s` \ntrerup`]i postul. de 2-3 ori/zi. La fel de important` ca postul \n sine. prin aceste elimin`ri se regenereaz` [i regleaz` anumite func]ii [i procese ale corpului. v`rs`turi.5 litri de ap` distilat` zilnic. 10 minute. la care se adaug` : . iritabilitate . Valeriu Popa recomanda 7 zile de revenire.\n prima zi : zeama de la o lingur` de orez fiert \n 0. 10 minute. cefalee.5 litri ap` distilat` timp de 10 minute . .\n a treia zi : zeama de la 3 linguri de orez fiert \n 0. palpita]ii. Se bea zeama [i se consum` fiertura pe parcursul zilei. de fiecare dat` când limba devine \nc`rcat`.5 litri ap` distilat` timp de 10 minute . tremur`turi. Apar diverse tulbur`ri.Tot pe parcursul postului.5 litri ap` distilat` timp de 10 minute .care sunt provocate de eliminarea toxinelor sub diverse forme [i de un consum energetic mai mare din partea organismului pentru a le expulza. Se consum` zeama [i jum`tate din fiertur` pe parcursul zilei.\n a [aptea zi : Se fierb 5 linguri de orez [i 3 linguride arpaca[ \ntr-un litru de ap` distilat`. dar prezentând riscuri mari pentru s`n`tate dac` e f`cut` incorect . specific fiec`ruia [i bolii respective. |n cazul posturilor de 3-4 s`pt`mâni [i mai mult. gre]uri.este revenirea din post.\n a patra zi : Se fierb 3 linguri de orez [i una de arpaca[ \ntr-un litru de ap` distilat`. Dup` aceasta. perioad` \n care se consum` \n continuare 1 pân` la 1. limba se racleaz` cu o spatul` de lemn (coad` de lingur` de lemn). 10 minute. Efectele secundare ale postului negru \[i fac apar]i]ia \nc` din primele zile. 10 minute. Se bea zeama [i se consum` fiertura.\n a [asea zi : Se fierb 4 linguri de orez [i 3 linguri de arpaca[ \ntrun litru de ap` distilat`. fiecare intr` pe un regim echilibrat. nervozitate. 57 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . De obicei. . Se bea zeama [i se consum` 2-3 linguri de fiertur` treptat pe parcursul zilei. transpira]ii.\n a doua zi : zeama de la 2 linguri de orez fiert \n 0. perioada de revenire de 7 zile trebuie prelungit` \n func]ie de organism.

SANDA {TEFAN 58 . Aten]ie! Dac` se urm`re[te un post negru mai mare de 5-7 zile. Deveni]i astfel mult mai u[ori [i mai ferici]i. Consulta]i un medic naturist \nainte s` v` hazarda]i la astfel de auto-tratamente [i asigura]i-v` c` ave]i asisten]a lui. este bine s` fie f`cut sub supraveghere medical` de specialitate.Tot pe parcursul postului se elimin` gradat [i diverse „ impurit`]i“ din aura energetic` [i Lumina interioar` se va manifesta din ce \n ce mai pregnant \n voi.

oscilant`) .boli ale ficatului : ciroz`. \n primul rând ar trebui \ngrijit [i cur`]at ficatul \n lupta \mpotriva oric`rei boli.reumatism . Se elimin` astfel toxine ce nu pot fi \ndep`rtate pe alte c`i din organism. Iritarea permanent` a celulelor de toxin`. Func]ia sa este atât de stabil` \ncât \l putem califica drept un organ extraordinar.ateroscleroz` . Ficatul . icter. rezultate foarte bune s-au ob]inut \n : . cancer. nu mai are capacitatea de a descompune suficient diferitele toxine.T`ierea sub limb` Este o alt` terapie veche practicat` \n ]ara noastr`. Atunci când el este atins. Când ele sunt negre (adic` pline) toxinele r`mân \n sânge. Sângele toxic vine din ficat eliberându-se astfel sistemul hepato-biliar. Cele dou` vini[oare care sunt crestate au leg`tur` direct` cu ficatul [i reprezint` un canal de deversare pentru tot ce este r`u \n sânge. adic` hepatite. El constituie o minune \nchis` \n el. el ia parte \n mai multe moduri la metabolismul organismului. steatoz` (se elimin` fibrina din ficat) .\[i reia prin aceast` procedur` func]iile corecte [i de aici \ncep s` func]ioneze normal [i celelalte organe de filtrare [i eliminare: bil`.boli ale rinichilor (efecte de excep]ie \n cazul bolnavilor cu dia59 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . De când ne [tim am auzit de câte un b`trân sau o b`trân` la ]ar` care taie sub limb` \n special pentru „ g`lbinare“.cancere de orice tip . Deci.tensiune (mic`. Atunci când func]ioneaz` normal. rinichi.care reprezint` farmacia organismului . el p`trunzând astfel \n circuitul sangvin provocând o iritare cronic` a ]esuturilor celulare [i constituind un teren propice cancerului. hepatite. corpul \ntreg este afectat. Revenind la terapia sus men]ionat`. icter [i boli ale ficatului. Ficatul are deci constant nevoie de o irigare bun` sangvin`. Când el este bolnav. |ns` efectul este benefic \n orice boal` [i pentru oricine. conduce la o disfunc]ie a ficatului. |n plus fa]` de importanta sa func]ie de eliminare a produ[ilor toxici. mare. distruse inofensiv [i eliminate. pancreas. totul este cu grij` transformat [i filtrat de ficat. Toxinele sunt de asemenea descompuse. {i a[a apar tot felul de boli.

arterit`.impoten]`. Cura de dezintoxicare de o zi o d`m pe pagina urm`toare. prim`vara. apoi o dat` sau de dou` ori pe an. Aten]ie la condi]iile igienico-sanitare \n care v` t`ia]i sub limb`! Castronul \n care devars]i sângele trebuie s` fie de unic` folosin]` (el se arunc` . este bine s` o mai face]i o dat` pe an. Dup` ce v-a]i t`iat sub limb` de 3 ori. T`iatul sub limb` ar trebui \nso]it de cura de dezintoxicare de o zi cu laxativ [i ulei de m`sline pentru a elimina depunerile din vezica biliar` [i a elibera ficatul de colesterol. frigiditate . o paloare brusc` [i transpira]ie.prostat` .acnee .boli de nervi . pentru \nter]inere. Nu se \ntâmpl` nimic.liz`) . nu v` duce]i ca la analize: nemânca]i [i neb`u]i. se impune t`ierea sub limb` de 3 ori \n 3 luni. retinopatie. \ns` pute]i avea o senza]ie de ame]eal`. varice. cataract` . Este bine ca \nainte de a \ncepe o diet` naturist` s` face]i t`ierea sub limb` [i cura de dezintoxicare.diabet .psoriazis .ulcer varicos.boli autoimune : colegenoz`. tromboflobit` . adic` o dat` pe lun` sau de 3 ori \n maxim 6 luni. Deci. lupus .tulbur`ri de menopauz` .pancreatite . Asta \nseamn` peste 50% vindecare [i echivaleaz` cu multe zile de post negru.miopie. Pentru efect maxim [i pentru cur`]area cât mai complet` a ficatului. Cura de dezintoxicare de o zi se poate repeta la \nceput o dat` pe lun`.dureri de cap Este bine de [tiut ca atuci când v` t`ia]i sub limb` s` mânca]i ceva \nainte [i s` be]i un ceai \ndulcit sau un suc dulce pentru a evita o criz` de hipoglicemie.gut` . NU se spal` [i NU se folose[te la alt pacient). lama cu care sunte]i t`iat trebuie s` fie steril` [i unic` (se arunc` dup` folosire). iar cel 60 .

SANDA {TEFAN ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 61 .care v` taie trebuie s` poarte m`nu[i sterile. Asigura]i-v` c` sunt \ndeplinite toate condi]iile [i nu va exista pericolul s` v` infecta]i sau s` contacta]i alt` boal`.

pe parcursul curei pot mânca normal \ns` \n cantit`]i foarte mici. timp de dou` zile.00 .Cei cu gastrit` hiperacid` [i ulcer nu folosesc solu]ia laxativ`. . colesterolul sub form` de bilu]e albe. \ncepând cu ziua \n care se face cura.00 . Aten]ie! . SANDA {TEFAN 62 . Ve]i avea multe scaune. Ora 22.00. obligatoriu se st` pe partea dreapt` 1/2 or`. Pe parcursul curei se poate bea ap` \n afar` de o or` \nainte [i o or` dup` ce lua]i uleiul.200 ml ulei de m`sline presat la rece + zeama de la 3 l`mâi |n ziua respectiv` lua]i masa de diminea]` la ora 10.2 plicule]e de sare amar` (sulfat de magneziu) din farmacie de 30 gr plicule]ul pe care le dizolva]i \n 750 ml ap`.00 .Lua]i ultima can` (250 ml) de laxativ Ora 23.Lua]i prima can` (250 ml) de laxativ Ora 16. |n schimb. O or` \nainte [i dup` ce lua]i uleiul de m`sline nu mânca]i nimic.Cei cu diabet.00 [i pân` la ora 14. vor face dou` clisme pe zi: una diminea]a [i una seara. Ob]ine]i o solu]ie laxativ` pe care o \mp`r]i]i \n 3 c`ni de câte 250 ml fiecare.Cura de dezintoxicare de o zi Ave]i nevoie de: .Se \nghite uleiul de m`sline (250 ml) cu zeama de la 3 l`mâi [i apoi. ci numai solu]ia uleioas` de la ora 18. Ora 14.00 .00 nu mai mânca]i nimic. Dup` cura de dezintoxicare pute]i \ncepe regimul naturist propriuzis. Excesul de bilirubin` precipit` sub form` de bilu]e verzi gelatinoase (sunt \mbibate cu ulei). e bine s` v` controla]i fecalele pentru a vedea ceea ce elimina]i.00 .Se m`nânc` o can` de gri[ fiert \n lapte.Lua]i a doua can` (250 ml) de laxativ Ora 18. . iar nisipul [i mâlul ies ca atare.

boli de piele.este un dar primit de la Creator pentru bun`starea noastr` fizic`.) [i Paracelsus ( aprox. Am v`zut \n preajma dânsului multe cazuri vindecate de cancer. tân`r sau b`trân. Alexandra Mo[neaga prescrie bolnavilor de cancer consumarea urinei proprii. chiar [i copil. {i \n satele din Maramure[ [i Bucovina urina este folosit` pe scar` larg` ca mijloc de tratament.) [i Pliniu (25-79 d. boli de inim`. cu numai t`inuit`. citi]i-o [i medita]i asupra ei. {i Hipocrate (aprox.Minunile urinoterapiei .) recomandau acest remediu pentru vindecare oamenilor suferinzi. L. diabet. Ea a fost folosit` de oameni din toate timpurile. Terapia cu urin` este o metod` de vindecare a unei boli prin aplicarea [i folosirea urinei proprii. Terapia cu urin` poate fi f`cut` de oricine. Pauls „Shivambukalpa“ indic` urina ca metod` de tratament. metoda are o vechime de peste 2500 de ani. |n zilele noastre. Cartea canadianului A. Hr. Deci. O alt` carte „ The water of life“ a englezului John W. Terapia n-a fost niciodat` pierdut`. 1500 ) recunosc virtu]ile terapeutice ale urinei. terapeu]i din toat` lumea fac referire la eficien]a tratamentului cu urin`. boli de rinichi [i chiar SIDA cu aju63 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Urina. „Apa vie]ii“ . introdus` \n organism ac]ioneaz` ca un autovaccin nu numai vindecându-l ci [i \ntinerindu-l. A]i fost c`l`uzi]i s` g`si]i [i aceast` informa]ie.ca remediu universal Iubitorul Dumnezeu care are grij` de toate ne-a dat un dar atât de pre]ios [i de valoros chiar de la na[tere care are posibilitatea s` vindece aproape orice boal`. Armstrong vorbe[te despre puterea de vindecare a urinei proprii. la domiciliu [i f`r` o cheltuial` oarecare. O bioenergetician` celebr` din România. 400 \. Hr. Domnul Valeriu Popa avea convingerea c` urina este un elixir al vie]ii d`ruit de natur` [i c` reprezint` o m`sur` terapeutic` pentru aproape toate bolile. Hr. Ea a fost atestat` \nc` de acum dou` milenii când medicii romani Galen (129-199 \.

\mpiedic` formarea ridurilor. Valeriu Popa \l recomanda al`turi de terapiile naturiste. pentru co[uri [i acnee. gr`simi animale. dieta trebuie s` fie u[oar`: desodat`. Cu cât cantitatea este mai mare este mai benefic` [i nu este d`un`toare. preventiv contra tuturor bolilor infec]ioase. tuse. |n toate cazurile este necesar` supravegherea de c`tre un specialist. \ns` remediul este unul singur [i anume propria noastr` urin` care vindec` boala prin \ndep`rtarea toxinelor [i de[eurilor din organism prin stimularea mecanismului de ap`rare al corpului. pentru frec]ie [i masaj. lo]iune antiseptic` pentru r`ni [i t`ieturi. zah`r. r`ceal`. Este de preferat s` nu se foloseasc` alte medicamente \n timpul acestei terapii. \n special erup]ii cutanate [i vom`. Ele dispar automat \n 2-3 zile. Bolile sunt numeroase. mu[c`turi de insecte. Urina veche de 4 zile este foarte bun` pentru bolile de piele. alcool. |n toate cazurile trebuie consultat un specialist. Nu trebuie s` se \ngrijoreze de aceste reac]ii care \l ajut` \n vindecarea bolii. Acest remediu exist` de când e lumea [i este consemnat chiar [i \n Biblie . spunea c` 64 . Ar fi bine ca oamenii s` \ncerce aceast` terapie cel pu]in pentru acele suferin]e pentru care nu exist` \nc` o vindecare [i s` afle singuri rezultatele minune.3 . Aceast` terapie vindec` boala prin eliminarea toxinelor \n afara corpului pe cale bucal`. De aceea. Se poate ]ine post de 1 . nazal`.21 de zile numai cu urin` [i ap` (plus 2 clisme /zi) vindecându-se astfel orice boal` cronic`. Poate fi folosit` [i pentru \ntre]inerea p`rului. Ca tonic general pentru men]inerea unei st`ri corespunz`toare de s`n`tate [i energie [i de asemenea. pentru arsuri. o]et. la fel ca [i numele lor.torul acestei terapii. 200 ml (un pahar) o dat` pe zi sau chiar de dou` ori poate fi luat \n siguran]` (primul [i ultimul jet se arunc`).14 . anal` sau prin piele. O perioad` lung` de post se face sub controlul unui expert pentru c` au loc tot felul de elimin`ri de toxine. Cât timp se face terapia cu urin`. tutun. f`r` carne. pacientul poate avea vom`. cafea.Vechiul Testament: „ Bea ap` din fântâna ta [i din izvoarele pu]ului t`u“.7 . nu pentru b`ut. drept crem` de ras. diaree sau erup]ie pe piele. Pentru orice \mboln`viri minore 1-2 pahare/zi reprezint` o cantitate suficient`.

„ o can` cu urin` \n fiecare diminea]` ne men]ine s`n`to[i.Daniel Menrath .No]iuni introductive despre autoterapia cu urin`“ . necostisitor [i nemedicamentos. urin` [i hran` vie“ Elena Ni]` Ibrian SANDA {TEFAN ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 65 .„Shivambu Kalpa . v` recomand`m trei c`r]i ap`rute \n România: .Medic Camelia Ro[u . Pentru documentare \n acest domeniu.„Urina.“ Cele ce le-am scris sunt cu titlu informativ. tratament pentru via]`“ . am dorit s` reamintesc terapia despre care Valeriu Popa sus]inea c` este un sistem de vindecare complet.„Tratamente naturale cu argil`.

colite. bron[it` traheic`. absorbant. fier. conjunctivit`. anexite. cicatrizant. astm. insuficien]` hepatic` [i biliar`. sodiu. rinichiului. obezitate. sinuzite. \n fiecare zi bându-se câte un pahar de ap` argiloas` de 3 ori/zi. paradontoze. pancreatit`. pe stomacul gol diminea]a [i \naintea meselor de prânz [i seara cu 1/2 or`. boli ale inimii. deger`turilor. intoxica]ii. vitalizant. hemoroizi. degresant [i nu \n ultimul rând: putere antioxidant`. celulite [i altele. cistite. contuzii. entorse. Se folose[te atât \n cure interne cât [i externe sub form` de ap` de argil`. insuficien]` tiroidian`. exemelor. siliciu. bactericid. Ca remediu extern se utilizeaz` \n: tratarea ulcerelor varicoase. a pl`gilor. colonului. prostat`. boli de nervi. Propriet`]ile de baz` ale argilei sunt: dezinfectant. acnee. nefrite. otite. Cura intern` se face \n prima faz` pe durata a trei s`pt`mâni. cataplasme [i b`i restabilind echilibrul acido-bazic al organismului [i remineralizându-l [i stimulând activitatea glandelor endocrine. hepatite. tratament cu raze X [i de c`tre femei \n perioada ciclului menstrual. constipa]ie sever`. regenerator. magneziu. aluminiu. Cura 66 . Este foarte bogat` \n minerale naturale: calciu. Paharul cu ap` de argil` se prepar` de seara pentru a doua zi. Practicat` [i \n ]ara noastra ca remediu tradi]ional. afec]iuni reumatice. tumori benigne [i unele forme de cancer cum ar fi: cel al stomacului. remineralizant. tuberculoz`. aceast` terapie plaseaz` argila la rangul de medicament al viitorului. diabet. abcese dentare. Zona Zoster. ciroze. micoze bucale. fiind folosit` \nc` din antichitate cu rezultate excep]ionale. vezicii urinare. Primele trei zile se bea doar apa f`r` a agita argila din pahar. etc. Ca remediu intern este indicat` \n urm`toarele afec]iuni: ulcer. gastrite. se pune o linguri]` de argil` \ntr-un pahar cu ap`. flebite. Sunt foarte pu]ine contraindica]ii \n tratamentul cu argil`. lapte de argil`. enterocolite. antitoxic. [i anume: \n cazuri de hernie. parazitoze. potasiu. Dup` aceea.TERAPIA CU ARGIL~ Argila este cunoscut` ast`zi ca panaceu universal [i f`r` contraindica]ii. arsuri. infec]iilor dermatologice. fisuri anale. furunculoze. panari]iu. antiseptic. litiaze renale. tonifiant. se consum` \mpreun` cu argila amestecând cu o linguri]` \nainte de a consuma amestecul din pahar.

Pentru acnee se \ntinde pasta pe fa]` l`sând-o 10-15 minute. SANDA {TEFAN ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 67 . Eficien]a mare pe care o are \n majoritatea afec]iunilor face din terapia cu argil` un tratament naturist de excep]ie. |n timpul acestei cure nu se consum` gr`simi animale [i alcool. Nu trebuie s` se \ntrerup` tratamentul. Punem argila \ntr-un vas. la temperatura corpului. turn`m progresiv ap` amestecând continuu cu o lingur` de lemn pân` ob]inem o past` dens`. \ncep s` se elimine toxinele purificându-se astfel organismul. Se pot face [i sp`l`turi vaginale [i clisme \n doze de 3-4 linguri la 1 litru de ap`. apoi se spal` fa]a cu ap` c`ldu]`. urin` tulbure [i \nchis` la culoare.se continu` timp de 6 luni câte 10 zile/lun`. u[oar` constipa]ie sau diaree. Din ea se prepar` cataplasmele care se aplic` de 2-3 ori/zi timp de 2-3 ore. Pentru uzul extern se prepar` pasta de argil`. |n primele zile de tratament urina [i scaunul pot prezenta modific`ri: miros urât. Folosind regulat cura cu argil` ve]i sc`pa de riduri [i obrazul se va catifela.

30 gr pedicu]` .10 gr scaiete (r`d`cin`) .25 gr ciubo]ica cucului .25 gr osul iepurelui .10 gr fenicul sau anason .25 gr vâsc .30 gr aloe .20 gr salvie .30 gr g`lbenele .30 gr cimbru 68 .20 gr coriandru .20 gr t`t`neas` .30 gr coada [oricelului .30 gr ungura[ .10 gr dafin (frunze) sau scor]i[oar` pisat` .EFECTELE CURATIVE ALE BITTERULUI SUEDEZ Plantele folosite sunt urm`toarele: .30 gr urzic` .10 gr angelic` .10 gr salcâm (flori) .25 gr traista ciobanului .20 gr odolean .20 gr rostopasc` .20 gr frasin (frunze) .frunze .30 gr sun`toare .20 gr troscot sau r`d`cin` de rubarb` .30 gr ]intaur` .20 gr anghinare .30 pufuli]` cu flori mici .20 gr ienup`r (boabe pisate) .20 gr gen]ian` (sau 50 gr pelin [i 5 gr anghinare) .5 gr [ofran (r`d`cin`) sau stânjenel (r`d`cin`) .10 gr r`[in` de brad .20 gr soc .30 gr coada calului .

durerea dip`rând repede. .Ajut` \n constipa]ie.Elimin` nepl`cerile gazelor intestinale. Linguri]a de bitter suedez se dilueaz` \n 125 ml ceai de plante sau ap` [i se ia cu 1/2 or` \nainte de mas`.Vindec` exemele de orice fel [i bubele din nas dac` acestea se umezesc bine [i des. prima se ia cu 1/2 or` \nainte de masa de diminea]` iar celelalte cu 1/2 or` dup` mas`.Este de mare ajutor ficatului \n toate bolile sale. . [i se pun noaptea comprese. dispar durerea de cap [i ame]eala [i se \nt`resc creierul [i memoria.Aftele. cu atât are efect mai bun. Pot fi p`strate ani. \ncet. . .Calmeaz` durerile de din]i ]inându-se \n gur` un amestec din pu]in` ap` [i o lingur` de bitter. se iau 2 linguri]e/zi.când el este ro[u [i inflamat. . Vindec` cataracta dac` se umeze[te coada ochilor sau se pune o bucat` de pânz` umezit` cu bitter pe ochii \nchi[i. Profilactic. |n bolile maligne se iau 2-3 linguri/zi dup` cum urmeaz`: câte o lingur` diluat` \n 125 ml ap` sau ceai de plante. . b`[icile de pe limb` sau alte afec]iuni care apar pe limb` dispar dac` sunt umezite sistematic cu acest bitter. durerea [i injectarea. Enumer`m o parte din efectele curative: . . se \nghit \ncet 3 linguri]e/zi .Pentru hidropizie se ia câte o lingur` \n pu]in vin alb diminea]a [i seara timp de 6 s`pt`mâni. una dup` alta.Ajut` vederea \nl`turându-le ochilor ro[ea]a. . . . Cu cât st` mai mult.Dac` este mirosit sau inspirat des [i dac` se umeze[te cu bitter baza craniului. dup` care se strecoar` prin tifon [i se toarn` \n sticle mici de culoare \nchis`.Pentru dureri de gât . una diminea]a [i una seara. . Durerea dispare [i infec]ia se retrage. .Pentru colici se iau 3 linguri.30 gr p`tlagin` Acest amestec se pune \n 3 litri de alcool de 38-40°. .Dureri ale vezicii biliare se ia câte o lingur` diminea]a [i una seara.Pentru dureri de stomac se ia la o criz` o lingur`. sau se pune o compres` \nmuiat` pe dintele dureros.diluate \n ceai. se amestec` de dou` ori/ zi [i se las` la macerat 14 zile.Pentru dureri de urechi [i vâjâit \n urechi se umeze[te o bucat` de 69 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT ..

Toate cantit`]ile indicate trebuie diluate cu ceai de plante sau ap`.Foarte eficient \n caz de febr`. t`ieturi.Cur`]` sângele. chiar [i tenia. .E foarte bun pentru negi. Red` chiar [i auzul pierdut. .Hemoroizii se umezesc des [i se face [i cura intern`. vân`t`i.Regleaz` ciclul menstrual. . . . Aten]ie: . umfl`turi. . . r`ni. . SANDA {TEFAN 70 . stimuleaz` circula]ia [i ajut` \n anemie [i reumatism. .Vindec` paralizia.Nu se consum` lapte \nainte [i dup` administrare.|n caz de tuberculoz` se iau 3 linguri]e/zi timp de 6 s`pt`mâni.Vindec` icterul dac` se ia câte o lingur` de 3 ori/zi [i se aplic` comprese pe ficatul inflamat.Duce la dispari]ia indispozi]iilor.Ajut` la vindecarea secre]iilor vaginale. . .Ajut` \n vindecarea epilepsiei fortificând nervii [i \ntreg organismul. . cicatrice.vat` [i se bag` \n ureche. .Trateaz` foarte bine cancerul. .Elimin` viermii intestinali.

Nu trebuie s` consume alcool. . printr-o mestecare corect` alimentele trebuiesc b`ute. st`ri de vom`. s` se lucreze [i s` se locuiasc` \n aer neviciat. nici membri familiei sau cei care \ngrijesc pacientul. de a ne adapta unui nou mod de via]` -cel naturist. trebuie s` respecte urm`toarele: . .Trebuie s` se doarm` natural.00 noaptea.Trebuie s` se \nve]e s` se respire. \nchiderea la culoare a urinei. . auz [i apoi. crize la organele bolnave [i altele).REGIMURI CONCEPUTE DE VALERIU POPA Este bine ca aceste regimuri s` fie f`cute sub supravegherea unui specialist. vin \n ajutorul celor suferinzi \ndemnându-i [i pe cei s`n`to[i s` se apere de boal`. furunculoz`. miros. nu cu tranchilizante.Somnul cel mai odihnitor este \ntre 20. lichidele mâncate.Trebuie s` aib` dantura bun` altfel nu pot mesteca bine alimentele crude. . . . trebuie mestecat de 30-50 de ori. Aceste regimuri medicament. Masajul poate fi folosit \n cazuri extreme când bolnavul nu-l poate 71 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . mai ales postul cu ap` distilat`. . Cei care sincer vor s` ob]in` rezultate favorabile \n prevenirea [i redobândirea echilibrat` a s`n`t`]ii. Ele reprezint` un \ndemn spre a ne apropia de natur`. . Deci.Trebuie s` se practice automasajul. nu uita]i: stomacul nu are din]i ! . digestia \ncepe de la privit. alte elimin`ri prin piele.Nu trebuie s` mai fumeze nici bolnavul.00 [i 1.(Evita]i s` v` desf`[ura]i activitatea \n birouri \n care se fumeaz`).[i de a renun]a la vechile obi[nuin]e. fiecare bol alimentar.Mi[carea este via]`.Nu trebuie s` consume cafea sau alte intoxicante. .Evita]i sedentarismul [i statul orelor \n pat \n afara orelor de somn. pentru c` pe parcursul lor apar fenomene inexplicabile pentru cei care nu au cuno[tin]e despre crizele de eliminare a toxinelor pentru vindecarea organismului (ame]eli. autopresopunctura (nu masajul).Evita]i lucr`rile de orice fel [i mai ales discu]iile negative \n timpul mesei.

o]et.00 se spal` 4 linguri de orez integral [i se pun la \nmuiat timp de o or`. varz`. fructe. o lingur` de ulei de m`sline presat la rece. sare marin`. brânz`. 72 .sup` de legume sau sup` de fasole boabe(f`r` ro[ii.. ]elin` p`trunjel. doar cu pu]in` sare de mare). ov`z. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. REUMATISM ALIMENTE RECOMANDATE: orez. La ora 13. dovleac. ceai cu ghimbir. porumb. ALIMENTE INTERZISE: mânc`ruri grase.00. orz.terci de grâu \ncol]it cu o linguri]` de miere [i o banan`. ciuperci. . la care se adaug` p`trunjel verde tocat. variante: . lapte. b`uturi alcoolice.00 [i a doua zi ora 11. pe care le voi descrie mai jos. deci ultima mas` este la 18. pu]in` zeam` de l`mâie. sup` de fasole. iaurt.se pot bea sucuri de morcovi. legume verzi fierte cu condimente.legume (morcovi.00 se poate lua a doua mas` alc`tuit` numai din alimentele recomandate. ulei. andive.practica [i de persoane compatibile cu el. f`r` bulion. INDICA}II PENTRU REGIM |ntre 18. smântân`.(Se \ncearc` mai multe persoane [i se va alege cea \n urma c`reia bolnavul se simte cel mai bine). Acestea sunt doar câteva din sfaturile pe care ni le reamintea zilnic Valeriu Popa. alimente fripte [i pr`jite. unt. p`trunjel. La ora 11. apoi la ora 10. nap.1/2 litri lapte crud de capr` \ndoit cu ceai de salvie. nuc` de cocos. varz`. .00 [i pân` a doua zi se pot consuma doar lichide. nuci. . conopid`) fierte cu ghimbir. nu se m`nânc` nimic. cartofi. mânc`ruri grele. Exemplu de mas` de prânz [i sear`.00 este prima mas` când se \nghit cele 4 linguri de orez \nmuiat. se fac \n cure de 45 de zile. carne. Diminea]a la trezire se face terapia cu ulei de floarea soarelui. mei. broccoli. p`stârnac. . Regimurile recomandate de Valeriu Popa. sfecl` ro[ie. arahide. praz. grâu.

dovlecel. . petrunjel. . busuioc [i alte condimente carminative(coriandru. b`uturi fierbin]i. . miere. . fenicul. . sup` de iepure sau de fazan. mânc`ruri grase. ]elin`. dovlecel. cartofi. coriandru.Se respect` perioada de repaus alimentar \ntre 18..dovleac copt sau crud. legume verzi. p`trunjel. DEFICIEN}E SANGUINE. pui.salat` din l`ptuc`. ulei de susan. anason) \n care se pun 2 linguri de orez fiert. ]elin`. condimente picante.00.1/2 litri lapte crud de capr` \ndoit cu ceai de salvie. o]et.boabe de porumb fierte cu pu]in` sare de mare. Se pot bea ceaiuri depurative recomandându-se \n mod special: coada calului. alimente fripte sau pr`jite. ALIMENTE INTERZISE: porc. 73 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT .5 linguri de grâu \ncol]it cu miere [i brânz` de vaci. ro[ie. pepene verde. vit`.arpaca[ fiert cu legume. castravete. iaurt.dou` g`lbenu[uri de ou/s`pt`mân`(crude sau fierte tari). Celelalte mese pot con]ine: . lamâie. . INFEC}II. bivol. orz.orez fiert cu legume. . mei. sare. p`p`die [i g`lbenele. m`rar. . soia. berbec. salvie. spanac(crud).sup` de iepure de câmp sau fazan(carnea nu se consum`) fiart` cu ceap`. . ment`. ridichi.exceptând iaurtul. struguri [i alte fructe dulci. sup` de fasole.Ora 11. TOXEMIE. porumb. spanac. morcov.Diminea]a la sculare: terapia cu ulei. INDICA}II PENTRU REGIM . SIDA ALIMENTE RECOMANDATE: orez.arpaca[(grâu) fiert cu pu]in` miere. urzic`.ap`(distilat`) [i ceai de salvie \ntre mese. banane. busuioc. SIFILIS. pe[te. alcool. . produse lactate. fructe acre. l`ptuc`.orez cu condimente carminative. chimen.00 prima mas`: 4 linguri de orez integral \nmuiat cu o or` \nainte. cantalup. . grâu. . sparanghel. dovleac.00 [i 11.

mandarine. cafea. produse lactate (excep]ie brânz`). morcovi. brânz` de vaci (capr`) f`r` cheag. chimen. \nmuiat) [i terapia cu ulei (diminea]a la sculare). biscui]i. piper moderat. conopid`. ulei. legume verzi fierte. b`uturi alcoolice. PIETRE LA VEZICA BILIAR~. lapte. varz`. cartofi.00). ACIDITATE. papaia. ghimbir. nuci. GASTRIT~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez. portocale.toate fructele dulci. sup` de fasole. prima mas` (orezul crud. coriandru. fasole. cu smântân` [i (sau) brânz` de vaci. LIPS~ DE CALCIU. ALIMENTE INTERZISE: carne. l`mâi. ceai(negru). dafin. Regimul alimentar se alc`tuie[te dup` modelul celorlalte dou` de mai sus respectând orele de repaus alimentar (18. . ridiche crud`. b`uturi fierbin]i. pepene verde. o]et. struguri. m`rar. struguri. orz. legume verzi fierte cu condimente (tarhon. zah`r. alimente grase. mur`turi. cafea. LIPS~ DE IOD ALIMENTE RECOMANDATE: orez. BOLI URINARE. leu[tean). linte. ULCER GASTRIC {I DUODENAL. ulei de m`sline. ceap`. spanac. sucuri de fructe [i ap` \ntre mese.00-11. ulei de mu[tar. Regimul se stabile[te dup` modelul celor anterioare. fasole boabe [i p`st`i. orz. m`r. alimente grase. dulciuri. l`ptuc`. sfecl`. Se poate consuma foarte pu]in` miere [i trebuie s` ave]i ore regulate de mas`. soia. |n acest regim nu se consum` brânz` de vaci [i smântân`. ment`. porumb. p`trunjel. grâu. ALIMENTE INTERZISE: alcool. sup` de legume. pr`jituri de cas`. grâu. BOLI DE RINICHI ALIMENTE RECOMANDATE: orz.. orez nou. cartofi fier]i \n coaj` [i 74 . orez vechi de un an. banane [i alte fructe. coaj` de pâine.dovlecel fiert. LEUCOREE. l`mâie. ardei iute. mei. ANEMIE. p`st`i verzi. b`uturi fierbin]i. busuioc. grâu. ou` fierte 3/s`pt`mân`. alimente fripte sau pr`jite. fructe dulci. alimente fripte sau pr`jite.

legume verzi fierte cu condimente carminative (coriandru. mânc`ruri grase. o]et. ro[ii. portocal`. pepene verde. HEMOROIZI ALIMENTE RECOMANDATE: orez. mei. cantalup. ceap`. alcool. l`mâie. grâu. OREON. busuioc). soia. ALIMENTE INTERZISE: iaurt. produse lactate. ardei iute \n exces. b`uturi fierbin]i. citrice. ceai negru. zer. ALIMENTE INTERZISE: b`uturi fierbin]i. sucuri de fructe. sare. toate intoxicantele. ulei de susan. grapefruit. legume bine fierte cu condimente carminative. soia. FEBR~ TIFOID~. pepene verde. iepure de câmp). mânc`ruri grele. p`trunjel. sup` de fasole. condimente iu]i. sup` de fasole. b`uturi fierbin]i. p`st`i. cafea. ulei. toate fructele. Este esen]ial s` se ia masa la ore regulate. ceai negru. pe[te. FEBR~. cartofi. struguri. sup` de ridichi. dar mai ales cele dulci [i acri[oare. AMIGDALIT~ ALIMENTE RECOMANDATE: regim u[or lichid. sup` de linte. grâu. alimente fripte sau pr`jite. sare \n exces. unt sau untur`. ardei iute. sup` de carne ( pas`re de curte. melas`. toate fructele. brânz`. ananas. unt. l`mâie. stafide. alimente fermentate. 75 . tarhon. alimente fermentate organic. GRIP~. rodie. coriandru verde. lamâie dulce. legume fierte(inclusiv spanac). biscui]i. alimente fripte sau pr`jite. orz. porumbel. condimente iu]i. papaia. anason. lapte de capr`. o]et. pâine. legume fierte. ulei de susan. o]et. cafea. soia. alimente grase. m`r. carne. Respectarea orelor fixe de mas` este esen]ial`. carne. banane [i alte fructe dulci. tuberculi. ap` sau b`uturi reci \ntre mese(ceai de salvie). BOLI DE INIM~ ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT ALIMENTE RECOMANDATE: orez. ALIMENTE INTERZISE: b`uturi alcoolice. curmale. cire[e. orz. lapte cu ap`. fenicul. fructe prea coapte.apoi cop]i 1/2 or` \n cuptor. cantalup. mango. rodie. fazan. cafea. vân`t`.Ap` \ntre mese. l`ptuc`. castravete. b`uturi alcoolice. ro[ii.

struguri, ap` cald` de b`ut, lapte cald, ceai, cafea. ALIMENTE INTERZISE: fructe acre, alimente grase, mânc`ruri grele, orez, carne, pe[te, iaurt, \nghe]at`, brânz`, alimente fripte sau pr`jite, o]et, sosuri, ardei iute, salat` crud`, alcool, b`uturi reci.

INSOMNIE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, toate produsele lactate, \n special laptele de bivoli]`, sup` de fasole, legume verzi, fructe, b`uturi reci, suc de fructe. ALIMENTE INTERZISE: pe[te, carne, condimente iu]i, ceai negru, cafea, b`uturi fierbin]i, mei, porumb, ov`z, usturoi, o]et.

BOLI DE PIELE, EXEM~, URTICARIE, LEPR~, LEUCODERM~, VIERMI INELARI
ALIMENTE RECOMADATE: orez, orz, mei, porumb, fasole, legume verzi, banane, m`r, ceai(negru, verde), cafea, b`uturi fierbin]i. Se bea pu]in` ap` dup` mas`. ALIMENTE INTERZISE: produse lactate, fructe acre, mandarine, portocale, ananas, piersic`, prun`, pe[te, carne, zah`r, susan, ulei, sare, alimente grase, mânc`ruri grele, alimente fripte sau pr`jite, alimente fermentate. Observa]ie: Extern se unge pielea cu suc de ]elin`.

VIERMI
ALIMENTE RECOMANDATE: grâu, porumb, orez, orz, fasole, legume fierte cu condimente [i ghimbir, usturoi, b`uturi alcoolice, ceai negru, cafea, ap` fierbinte, brânz`, ardei iute, piper negru, ghimbir, papaia, banan`, castravete, m`r. ALIMENTE INTERZISE: fructe acre sau dulci, carne, pe[te, produse lactate(excep]ie brânz`), zah`r, melas`, cartofi, alimente grase, nuci, biscui]i. Observa]ie: Cu o or` \nainte de culcare, se bea o can` de ceai de cimbri[or [i se consum` 50 semin]e crude de dovleac pentru adul]i; copii 1-4 ani 10-12 semin]e, copii 5-10 ani - 30 de semin]e.
76

PARALIZIE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, sup` de fasole cu gr`sime (sl`nin`), lapte cu caimac, legume verzi fierte, fructe dulci, portocale, mandarine, l`mâi, struguri, b`uturi reci, suc de fructe. Se bea zilnic timp de o lun` un litru suc combinat din morcovi [i r`d`cin` de p`trunjel. ALIMENTE INTERZISE: ceai fierbinte, cafea, alcool, condimente iu]i, carne, soia, sare, ulei, ceap`, usturoi, praz, iaurt, o]et, alimente fripte sau pr`jite, mânc`ruri grase sau grele.

OBEZITATE
ALIMENTE RECOMANDATE: orz, ov`z, porumb, mei, legume verzi, fasole, cartofi, toate fructele(cele acre NU), ceai sau cafea. Se bea ap` cu miere diminea]a [i seara. ALIMENTE INTERZISE: orez, carne, pe[te, alimente grase, produse lactate, fructe acre, zah`r, melas`, fructe uscate, alcool.

BOLI DE NERVI, TUBERCULOZ~, SCLEROZ~ MULTIPL~
ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, produse lactate, carne, alimente grase, fructe dulci, nuci, migdale, stafide, b`uturi fierbin]i, cafea, condimente, alimente cu mare valoare nutritiv`. ALIMENTE INTERZISE: salat` verde crud`, fructe zemoase, dovleac, papaia, cartofi, varz`, conopid`, ciuperci, morcovi, carne de oaie, \nghe]at`, b`uturi alcoolice.

MALARIE
ALIMENTE RECOMADATE: grâu, orez, carne (\n special vit`), alimente grase, fructe acre, toate legumele. ALIMENTE INTERZISE: iaurt, fasole, mei, porumb, sare \n exces, alcool, o]et, alimente fermentate organic.

77

DEMEN}~, DEFEC}IUNI ALE CREIERULUI
ALIMENTE RECOMADATE: orez, grâu, orz, sup` de fasole sau linte, suc de citrice, sup` cu unt sau gr`sime(sl`nin`), toate produsele lactate, toate fructele, legume verzi fierte cu gr`sime sau c`lite, sucuri de fructe. ALIMENTE INTERZISE: carne, pe[te, alcool, ceai negru, cafea fierbinte, o]et, ulei, usturoi, ceap`, praz, ardei iute, condimente iu]i, porumb, mei, ov`z, soia.

HEMORAGIE, MENORAGIE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, mei, fasole boabe mari, linte, portocale, n`ut, lapte(\n special cel de capr`), leguminoase fierte (\n special flori de lotus), sup` de porumbel, de iepure, fructe zemoase dulci, pepene, struguri, ou` crude, sucuri de fructe reci, ap` rece cu zah`r. ALIMENTE INTERZISE: condimente iu]i, alcool, ceai negru, cafea, alte b`uturi fierbin]i, fructe acre, o]et, sare, carne, pe[te,legume verzi, mânc`ruri grele, alimente fripte sau pr`jite.

TUMORI ABDOMINALE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, sup` de fasole, unt sau smântân`, legume verzi fierte cu ulei, sup` de ridiche, condimente (ghimbir, piper negru, frunze de dafin, usturoi moderat), suc de portocale, lamâi, struguri, ro[ii, fructe dulci, produse lactate, iaurt, zer, ap` \ntre mese. ALIMENTE INTERZISE: alimente fripte sau pr`jite, carne, porumb, mei, bob, ov`z, condimente iu]i, pâine uscat`, biscui]i, ceai negru, cafea, b`uturi fierbin]i, fructe prea coapte, tuberculi.

ALCOOLISM
ALIMENTE RECOMANDATE: grâu, orez, oaie, pe[te, preparate din alimente dulci-acri[oare, legume cu piper, legume verzi cu unt, fructe acre, portocale, ananas, struguri, produse lactate, sucuri de fructe. ALIMENTE INTERZISE: carne(excep]ie oaie), pe[te gras, fasole, mango, lamâi, ou`, nuc[oar`, cafea, fructe coapte, \nghe]at`, ciuperci,
78

l`ptuc`. berbec. schinduf. nuc` de cocos. piper. fructe uscate. dovleac. stafide. fructe zemoase. struguri. b`uturi alcoolice dup` mas`. iaurt. ciuperci. fasole. varz`. pepene verde [i cantalup. conopid`. iaurt. ciuperci. nuc` de mahon. iaurt. vân`t`. ml`di]e de ferig`. pâine f`r` coaj`. jeleu. sup` de fasole. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. iguana. lapte. carne. ALIMENTE INTERZISE: lapte. preparate culinare cu condimente(ghimbir. citrice. ARTROZ~ ALIMENTE RECOMANDATE: grâu. smochine. sosuri. ardei iute. ciuperci. r`d`cin` de scaiete. porc. nuc[oar`. alimente fermentate. sup` de pui cu condimente iu]i. miere. smântân`. sparanghel. ALIMENTE INTERZISE: fructe. varz`. mânc`ruri grase. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT ASTM. produse lactate. sup` de legume fierte cu spanac. cantalup. o]et. acizi organici. arahide. orez. napi. unt. toate fructele acre. castravete amar. sparanghel. ceai verde. cartofi. curmale. l`mâie dulce. orez copt sau pr`jit. linte cu zah`r. muguri de bambus. unt. dovleac. 79 . ap` cald` de b`ut. sup` de ridiche. alimente grele sau pr`jite. conopid`. cartofi. portocale. castravete amar. iguana. nuci. o]et. orz. vit`. pepene verde. dafin). ceai negru. grâu. ap` rece. \n special salate crude. pe[te. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. ALIMENTE INTERZISE: verde]uri. porumb. ceai negru.ceap`. carne. ceai verde. berbec. b`uturi alcoolice. l`ptuc`. alge marine. brânz`. ap` \ntre mese. ARTRIT~. brânz`. papaia. sfecl`. alimente grase. b`uturi alcoolice. p`trunjel. APENDICIT~ ALIMENTE RECOMANDATE: regim u[or lichid cu orz. fructe acre. mugur de bambus. BRON{IT~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez vechi de peste un an. mânc`ruri grase. o]et. spanac. brânz`. struguri. gem. cafea fierbinte. \nghe]at`. ciocolat`.

soia.CANCER ALIMENTE RECOMANDATE: orez. stafide. grâu. ulei. ceai. cafea. dovleac. fazan. ALIMENTE INTERZISE: carne. arahide. fistic. bivol. zah`r. fasole boabe mici. fenicul. dovleac. schinduf. b`uturi alcoolice. spanac. b`uturi alcoolice. mânc`ruri grele. ceap`. ciuperci. sparanghel. ridiche crud`. flori vegetale. linte. cantalup. C~DERI DE P~R ALIMENTE RECOMANDATE: orez vechi de un an. fructe seara sau diminea]a devreme. cire[e. struguri. migdale. fructe uscate. legume bine fierte cu ulei. piper. porumbel. porc. toate produsele lactate cu excep]ia iaurtului. sucuri reci de fructe. ALIMENTE INTERZISE: vit`. alimente fermentate. maz`re dulce. papaia. alge marine.00). miere. \nghe]at`. curmale. nap. melas`. cafea. stafide. ap` fierbinte de b`ut sau ap` cald` cu sare. smochine. b`uturi alcoolice. TUSE SEAC~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez. n`ut. porumb. orz. curmale. mei. verde]uri. orz. 80 . p`st`i. o]et. fructe acre. sfecl`. ceai verde. stafide. fructe dulci. fructe acre. nuc` de cocos. varz`. iaurt. grâu. sup` de carne cu condimente carminative. fasole boabe mari. grâu. anason). ardei iute. nuci. p`trunjel. alte b`uturi fierbin]i. tuberculi. legume verzi fierte cu condimente carminative(condimente care scot gazele din stomac: coriandru. praz. sfecl`. fructe(numai pân` la ora 17. sup` de fasole. lapte. cartofi. rodii. berbec. mâncare gras`. b`uturi reci. lapte. iepure. sparanghel. prune. l`ptuc`. brânz`. ap` fiart` de b`ut. iaurt. nuc` de mahon. COLIT~. usturoi. cafea. condimente iu]i. conopid`. rodii. o]et. ro[ii. l`mâie dulce. ou`. brânz`. anason. ceai negru. conopid`. sare. semin]e de susan. fructe prea coapte. castravete. curmale. ALIMENTE INTERZISE: salate crude. morcov. tuberculi. cartofi.

maz`re dulce. miere. nap. porumb. b`uturi reci. portocale. se bea numai ap` fiart`. cimbri[or. buc`]i mici de banan`. p`trunjel cu condimente carminative. ceai de ghimbir. produse lactate cu excep]ia iaurtului. brânz`. ou`.4 mese/zi \n cantit`]i mici . alimente grase sau preparate cu gr`sime. bivol. dulciuri. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT DIZENTERIE ALIMENTE RECOMANDATE: regim de lichide.se bea ceai din amestec: teci de fasole. legume fierte cu condimente carminative. linte. \nghe]at`. lapte de capr`. coada calului. spanac. ceap`. melas`. lapte. tuberculi. berbec. ALIMENTE INTERZISE:alimente grele. câte una \naintea fiec`rei mese principale cu 1/2 or`(ceai cald). cafea f`r` zah`r. b`uturi alcoolice. gr`simi animale. sup` de fasole. bivol. fructe acre. vit`. curmale. legume verzi fierte cu condimente iu]i. salvie. pe[te. morcovi. fructe acre. pe[te. iaurt. ALIMENTE INTERZISE: produse lactate cu excep]ia brânzei. sup` de pui f`r` gr`sime. fasole. Observa]ii: . fructe uscate. anason. ciuperci. cartofi. n`ut. pufuli]` cu flori mici. carne. grâu. porumb. ceai. conopid`. toate fructele. salate crude. sfecl`. ceap`. alimente grase sau preparate cu gr`sime. fructe prea 81 . ciuperci. varz`. iaurt. frunze dafin. ov`z. g`lbenele. Se fierbe o linguri]` de amestec la o can` cu ap` timp de 3 minute. porc. r`d`cin` de scaiete. ou`. flori de legume. \nghe]at`. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. sup` de pui. mâncare cu sare sau zah`r. arahide. orz. mei. orz. smochine. fasole boabe mari. orez. ALIMENTE INTERZISE:zah`r. mei. cartofi. nuc` de cocos. se consum` zilnic 3 c`ni. rodie. alimente grase. sparanghel. alge marine.TUSE CU EXPECTORA}IE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. Se strecoar`. DIABET ALIMENTE RECOMANDATE: grâu. pu]in` pâine sau biscui]i. porc. sfecl`.

\nghe]ata. ghimbir. tuberculi. alimente uscate ca: porumb. orz. ro[ii. b`uturi reci. p`trunjel. fructe prea coapte. mandarine. curmale. ceai negru. grâu. spanac. 82 . ghimbir. salat` crud`. mânc`ruri grase. grâu. rodie. sup` de pui cu condimente. praz. susan. legume verzi. fasole. cafea f`r` lapte. DIAREE ALIMENTE RECOMANDATE:regim de lichide. fructe zemoase. caimac. morcovi. praz. sfecl`. fasole. dovleac. flori vegetale. mei. soia. \nghe]at`. produse lactate cu excep]ia brânzei [i iaurtului. sup` de ridiche uscat`. l`ptuc`. l`ptuc`. EDEM ALIMENTE RECOMANDATE: orez vechi de un an. EPILEPSIE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. berbec. sucuri dulci de fructe. legume verzi. tuberculi. usturoi. ceai [i cafea fierbinte. mânc`ruri grele. ceap`. toate intoxicantele. brânz`. anason. m`r. ceai negru [i verde. zah`r. b`uturi alcoolice. vit`. ALIMENTE INTERZISE: alimente grele. mâncaruri cu sare sau zah`r. linte. lamâie. condimente iu]i. o]et. cartofi. bivol. b`uturi alcoolice. carne. ov`z. sparanghel. praz. orez nou. zah`r. porc. b`uturi fierbin]i. sparanghel.coapte. ceap`. cartofi. b`uturi reci alcoolice. b`uturi alcoolice cu m`sur`. usturoi. salat` crud`. ALIMENTE INTERZISE:carne. ALIMENTE INTERZISE:toate fructele. spanac. toate fructele. cafea. iaurt. cafea [i alte b`uturi. castravete. pe[te. legume verzi. produse lactate. alimente crude. salat` crud`. pe[te. linte. ou`. ceai. fasole cu m`sur`. o]et. portocal`. iaurt. cartofi. legume cu ulei sau untur`. sare. unt.

carne. banane. ov`z. ap` mult` de b`ut. \nghe]at`. carne. fructe uscate. sparanghel. ALIMENTE INTERZISE: fasole. ou`. mei. m`r.BOLI DE OCHI Acela[i regim ca la „Epilepsie“. orz. legume fierte. carne sau sup` de carne. verde]uri (excep]ie p`trunjel). papaia. porumb. alimente fripte sau pr`jite. 83 . usturoi. grâu. sup` de fasole. grâu. FEBRA PROVOCAT~ DE R~NI ACCIDENTALE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. pu]in` sare. fructe acre. porumb. dovlecel. portocale. ALIMENTE INTERZISE: fructe acre. soia. sosuri. sosuri. fasole \n exces. b`uturi fierbin]i. mei. ALIMENTE INTERZISE: condimente iu]i. ap` de b`ut fierbinte. cacao. suc dulce de fructe. cafea. produse lactate. ceai negru. legume fierte cu ulei [i condimente. b`uturi alcoolice. o]et. fructe acre. o]et. pepene verde. lapte. castravete. lapte. inclusiv ardei iute. soia. lamâie dulce. ciuperci. salat` crud`. papaia. sup` de fasole. ceai negru [i verde. ceap`. b`uturi reci. dar cu foarte pu]in` sare. spanac. pe[te. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. orez. pepene. ou`(1 ou/zi). cafea. orz. alimente fermentate. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT GUT~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez. GONOREE ALIMENTE RECOMANDATE: regim de lichide. cantalup. morcov. mandarine. ananas. pe[te. ceai negru [i verde. alcool. cantalup. ulei. l`ptuc`. p`trunjel. legume fierte. fructe zemoase.

grâu. banan`. ou` fierte (3/s`pt`mân`). castravete. carne. pepene verde. ALIMENTE INTERZISE: alimente grase inclusiv lapte. sup` de fasole. mei. grâu. cantalup. o]et. porumb. smochine. mei. ulei de arahide. b`uturi alcoolice. ceai fierbinte. cafea. ardei iute. b`uturi reci inclusiv apa [i sucuri de fructe. sup` legume. struguri. ou`. brânz`. ulei de nuc`. praz. ap` cu zah`r sau suc dulce de fructe. iaurt. usturoi. ALIMENTE INTERZISE: preparate fripte sau pr`jite. maz`re verde dulce. brânz`. carne. unt. l`mâie dulce [i alte fructe dulci. alcool. porumb. fructe acide ca: lamâie. ananas. fasole \n exces. orz. b`uturi fierbin]i. m`r. piersic`. unt). toate felurile de fructe cu excep]ia bananei. ceap`. CONSTIPA}IE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. produse lactate (exceptând iaurt. ceai negru.HEPATITA ALIMENTE RECOMANDATE: orez. 84 . brânz`. cafea. ulei. iaurt. sup` de ridiche. cire[e. legume verzi. papaia. condimente iu]i. \nghe]at`. b`uturi fierbin]i. dovleac. unt. sup` de fasole.

Terapia cu ulei.00. Ora 8. Dup` defecare se face igienizarea stând cu fundul \ntr-un lighean.30. Se face un masaj pe burt` \n jurul ombilicului.00. gura se cl`te[te cu ap` s`rat`. Se cl`te[te gura cu ap` s`rat` ( o lingur` de sare la o can` de ap`) [i se repet` raclajul limbii de circa 30 de ori. Se ia \n gur` o lingur` de m`lai [i se mestec` stând \n fotoliu 10-15 minute pân` când \ncepe s` curg` saliva.30. Sp`l`tura vaginal`.se preg`te[te ap` cald` pentru igienizarea de dup` clism`. dup` aceasta se ia o lingur` ulei de floarea-soarelui [i se mestec` potrivit de ritmic timp de 20 de minute stând \n fotoliu cu capul ]inut drept. Dup` trezire. .AUTOTRATAMENTUL RECOMANDAT DE VALERIU POPA PENTRU BOLI FOARTE GRAVE {I CANCERE BG1(45 de zile) ORAR TERAPEUTIC: Ora 7. primul gest s` fie scuiparea din gur` a salivei adunate. Terapia cu m`lai. . Apoi. apoi se scuip` uleiul [i se racleaz` limba cu o coad` de lingur` de lemn \ndep`rtându-se astfel stratul albicios-g`lbui depus. Clisma. |n cazul ie[irii mu[chilor se reintroduc printr-o ap`sare u[oar` cu degetul. Se strecoar` infuzia cald` de rostopasc` \n irigator (temperatura se controleaz` cu cotul cu dorin]a de a fi cât mai cald`). Ora 8.se pune pe foc ap` \n dou` vase de câte 2-3 litri [i se prepar` infuziile pentru clism` [i sp`l`tur` vaginal`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ora 9. Apoi se perie limba de câteva ori cu o periu]` de din]i destinat` special pentru acest lucru. [i \n pozi]ia genupectoral` se introduce canula (dup` ce s-a uns anusul cu ulei de m`sline). Se strecoar` infuzia c`ldu]` de nalb` mare \n irigator 85 .

86 . Masa 1. Se pune \n func]ie distilatorul [i se fac 2-3 litri de ap`. 2 linguri sfecl` ro[ie. Ora 11. Masa 3. Ora 13. Ora 14. 1 lingur` miere pur`. 2 linguri mere. Obligatoriu: masa trebuie s` dureze o or`. Masa 2.00. 1 lingur` gulie (gulioar` verde).00. Ora 16. Ora 9.00. Cele de mai sus se amestec` bine [i se servesc cu o lingur` de lemn. Se deschide geamul [i \n fa]a lui se fac 100 s`rituri pe vârfuri mi[când bra]ele ritmic [i respirând \n acela[i timp (ritmic). Ca desert: o linguri]` (de lemn) cu polen conservat \n miere. Se execut` automasajul \n talp`. Apoi se consum` 1/2 litru ap` distilat`. Preg`tirea mesei 2. Se bea o can` de ceai de salvie neândulcit (250 ml ap` distilat` \n care se fierbe o linguri]` de plant` 1-2 minute).00. Preg`tirea orezului.00. Se rad [i se amestec` cu o lingur` de lemn urm`toarele: 5 linguri grâu \ncol]it.[i stând cu fundul \n ligheanul gol (sau pe un prosop) se introduce canula \n vagin [i se a[teapt` pân` se scurg cei 2 litri.30.30. Ora 12. S`rituri pe vârfuri. 2 linguri r`d`cin` p`trunjel (gros). 4 linguri de orez nedecorticat se spal` \ntr-o can` [i se las` la \nmuiat pân` la ora 11. Toat` opera]iunea trebuie s` dureze o or`. Orezul preg`tit cu o or` \nainte se \nghite \ntreg sau se mestec`. Ora 10.00. \n puctele indicate (pentru organele afectate). 2 linguri ]elin` mic`.

semin]e de bostan crude. .00.00. infuzat 10 minute).infuzia pentru clisma 2 (de sear`) 2 linguri mu[e]el \n 2 litri ap` clocotit`/infuzat 10 minute. Apoi se consum` cojile de mere. .00. iar coaja se infuzeaz` 15 minute \n 250 ml ap` distilat`.Ora 18. Culcarea \n pat cu geamul deschis 10 minute. . 87 . Ora 20. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Prepararea infuziilor. Somniferul. Se preg`tesc infuziile pentru clism` [i sp`l`tura vaginal`. Se preg`te[te [i se ia somniferul astfel: se cur`]` 4 mere ionatan.infuzia pentru sp`l`tura vaginal` 2 linguri nalb` mare \n 2 litri ap` clocotit`/infuzat 10 minute.se bea o can` de infuzie de cimbri[or (250 ml ap` distilat` clocotit` + 1 linguri]` de plant`. Masa 4.se consum` 100 gr. . Se adaug` o lingur` ras` de miere.30. iar zeama se soarbe \ncet din lingur`. Se fac clisma [i sp`l`tura vaginal`. Ora 21.00. Ora 19. . Apoi somnul cu geamul \nchis. Ora 21. Toat` opera]iunea trebuie s` dureze 45 de minute.infuzia pentru clisma 1 (de diminea]`) 2 linguri rostopasc` \n 2 litri ap` clocotit`/infuzat 10 minute.

88 .

Re]ete de „IERI“ pentru tratamentul de „AZI“ [i „MÂINE“ ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 89 .

90 .

Se ob]ine sucul prin stoarcere. apoi se ia câte o linguri]` \naintea meselor principale dar numai cu o or` timp de 3 s`pt`mâni. angin` pectoral`. astm ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se face cura cu suc de orz verde. se taie m`runt. amigdalit`.5 kg r`d`cin` de t`t`neasc` tocat` prin ma[ina de tocat carne. de 3 ori pe zi. ulcer.R. orzul con]ine de 250 de ori mai mult` vitamina A decât salata. 1. eczeme. de 11 ori mai mult calciu decât laptele proasp`t. de dou` ori/an (prim`vara [i toamna). infarct miocardic. de 7 ori mai mult` vitamina C decât portocala. |n scurt timp organismul se revitalizeaz`. Se spal` bine. \n acelea[i doze se recomand` [i \n tratarea altor boli: grip`.2 kg miere de salcâm [i 3. de 10 mai mult` vitamina B1 decât spanacul [i de 23 de ori mai mult` biotin` decât laptele. pentru fortificarea organismului. se \mbib` cu pu]in` ap` [i se macin` pân` devin past`. colit`. [i multe din simptomele 91 .5 litri de vin ro[u de ]ar`. de 25 de ori mai mult potasiu decât banana. putându-se continua pân` la 2 luni. prin t`iere de la suprafa]a p`mântului. Preparatul se pune \ntr-un borcan de sticl`. ciroz`. Comparativ cu alte plante. se \nchide ermetic [i se macereaz` 5 zile ferit de orice surs` de lumin`. afec]iuni oculare. Tulpinile de orz verde se recolteaz` când ajung la \n`l]imea de 2530 cm. anemie. Se ia câte o linguri]`. se amestec` cu 2. trombofletit`.S. scleroze. Cancer. reumatism [i altele.S. confirmat` de Institutul Oncologic din Moscova. de 11 mai mult fier decât ]elina.CANCER Adjuvant \n metastaze Este o re]et` din fosta U. pentru a putea fi introduse \n storc`tor. Acela[i amestec. Se administreaz` 3-4 pahare/zi \n cure de 3-4 s`pt`mâni. Se strecoar` [i se p`streaz` la rece. \naintea meselor principale cu 2 ore mai devreme timp de 5 zile. astenie.

pancreatic. Dup` 20 minute de fiert. .se bea pe parcursul zilei \n 3 reprize. se ia de pe foc [i se adaug` restul de plante r`mase dup` filtrare. Se ]in 3-7 cure a câte 40 de zile cu 10 zile pauz` \ntre ele. una de pulbere de t`t`neas` (ob]inut` din r`d`cin` râ[nit`) [i una de pulbere de obligean` (ob]inut` din r`d`cin` râ[nit`) se pun \n 1/2 litru de ap` [i se las` s` se macereze la temperatura camerei de seara pân` diminea]a. . dup` care se las` s` se r`ceasc` [i se filtreaz`. . Cancer la gât neoperat Se face un macerat din: 300 g usturoi pisat. cele 2 preparate (infuzia [i maceratul) [i amestecul astfel ob]inut se bea \n 3 reprize \naintea meselor principale cu o jum`tate de or`. . intestinal.Se op`re[te \nc` o linguri]` de pulbere de pedicu]` la o can` de ap` clocotit`. 50 g sânziene galbene m`run]ite.O linguri]` de pulbere de pedicu]`. gastric. Prepararea extractului : .se strecoar` infuzia. Cancer la ficat (metastaze la ficat) . o jum`tate de linguri]` de rostopasc`.dou` linguri r`d`cin` de t`t`neas` (buc`]i) se las` de seara pân` diminea]a la macerat \ntr-un pahar cu ap`. . cancer cu metastaze Se recomand` tratamentul cu extract apos antitumoral. o linguri]` coada [oricelului. \n final. 50 g propolis solid 92 . apoi se combin` cu cele 2 macerate la rece. tot de seara pân` diminea]a urm`toare plante: o linguri]` pulbere de frunze de nuc.\n alt pahar se pun la macerat \n ap`. care se las` s` se infuzeze 15 minute.bolii dispar.cu plantele r`mase se pun comprese pe locul afectat. .Preparatul se filtreaz` diminea]a. iar t`t`neasa r`mas` se pune la fiert la foc mic \ntr-o can` de ap`. o linguri]` mu[e]el. Cancer hepatic.diminea]a se filtreaz` ambele macerate.Se combin`. . 500 g r`d`cin` ras` de t`t`neas` proasp`t`. .

Cojile de soc se pun \ntr-o oal` cu 4 litri de ap` astfel \ncât s` fie pu]in acoperite [i se fierb la foc potrivit pân` r`mâne un litru de lichid. Se las` la macerat 10 zile.se fierb 60 gr frunze de garoafe \ntr-un litru de ap` timp de 15 minute. Lichidul se pune din nou la fiert cu 250 ml ulei rafinat de floarea . o dat` sau \n câteva reprize. Se fierbe totul pân` scade la jum`tate. se strecoar` prin tifon [i crema astfel ob]inut` se p`streaz` \n cutii de plastic la frigider. Se strecoar` [i se ia câte o linguri]` de tinctur` plus o linguri]` de miere de 3 ori/zi. apoi se r`ce[te. alergii.se fierbe timp de o or` un litru de o]et de mere cu 300 gr coaj` de dud. Din aceast` pulbere se iau 1-2 linguri]e de trei ori/zi. 3 linguri de miere [i cear` curat` cât un ou. se strecoar` lichidul [i se \ndulce[te cu 200 gr miere. mamar sau ovarian Se râ[ne[te n`praznic sau [ovârv. Cancer esofagian .soarelui. se adaug` 1/2 linguri]` de rostopasc` [i se ia vasul de pe foc. scleroz` multipl`. Se beau zilnic câte 50 ml.m`run]it \ntr-un litru de alcool de 75°. diabet. artrit`. Se unge zona afectat` de 2-3 ori/zi. 93 . boli de piele. Cancer uterin. Dup` r`cire. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Cancer. boli de inim`. st`ri inflamatorii Ulei de semin]e de in: 7 linguri/zi ca terapie timp de 21 de zile [i doza de \ntre]inere:1-2 linguri/zi. Se va \nghi]i foarte \ncet. . pentru a „sp`la“ cât mai bine gâtul. Cancer bucal Se culeg ml`di]e de soc de 2-3 cm diametru de pe care se desprinde coaja. dup` care se strecoar`. m`run]it` bine. Se las` la r`cit cu coji cu tot. apoi se infuzeaz` 10 minute. Se beau dou` c`ni pe zi. Pulberea se ]ine sub limb` 15 minute dup` care se \nghite cu pu]in` ap`.

dac` pielea r`mâne alb`. |n acea jum`tate de or` pân` ce se poate mânca. organul cel mai lezat \n boala canceroas`. mai ales. toxinele sunt prompt evacuate. Se introduce \ntreaga cantitate \n intestin. iar \n cazuri extreme se pot face [i din 4 \n 4 ore. Clismele cu cafea nu ac]ioneaz` asupra intestinelor. bolnavul trebuie s` se \ntoarc` de câteva ori (din 10 \n 10 minute) alternativ pe partea stâng` [i pe partea dreapt` pentru ca petrolul s` poat` p`trunde \n curburile [i pliurile gastrice. Se pot face dou` clisme /zi una diminea]a [i una seara. Tratamentul dureaz` 4 s`pt`mâni. Clisma cu cafea: se prepar` cafeaua prin ad`ugarea a 2-4 linguri]e cu vârf de cafea. timp de o lun` Tratamentul cancerului cu petrol distilat Petrolul trebuie s` fie distilat \ntre 100-150°. determin` eliminarea masiv` de toxine. jum`tate de pahar de 4 ori/zi. durerile precordiale [i. cre[te produc]ia de bil`. Aten]ie: ingerarea cafelei pe gur` nu are nici pe departe vreunul din efectele enumerate aici. Se verific` dac` este bun astfel: se pune \n palm` [i se freac` bine palmele. ci asupra ficatului. Se consum` câte o lingur` de petrol distilat diminea]a [i seara pe stomacul gol cu 1/2 or` \nainte de mas`. dup` care poate fi evacuat`. Cofeina produce \n ficat o stimulare excep]ional`. Se fierbe 5 minute la foc mic. \nseamn` c` este bun. \n 200-400 ml de ap` clocotit`. unde se ]ine 15 minute. 94 . Clisma cu cafea \n tratarea cancerului Aceste clisme diminueaz` spasmele.Cancer gastric Suc proasp`t de cartofi. apoi se filtreaz` [i se las` la r`cit pân` devine c`ldu]`. se deschid canalele biliare.

* Dup` urmarea acestui regim cre[te vitalitatea. orez. se \mbun`t`]esc memoria [i capacitatea de concentrare. reumatism. scleroz` \n pl`ci. labilitate psihic`. Mii de bolnavi s-au vindecat cu aceast` cur`. [. epilepsie. |n pauz` [i \nc` 3-4 luni dup` \ns`n`to[ire se va]ine o diet` lacto-vegetarian` pur`. somnul devine mult mai odihnitor [i se amplific` magnetismul curativ. Se unge locul bolnav. mei [i hri[c`). corespunz`toare. * Dac` apare tendin]a de constipa]ie. Se amestec` bine cele 2 ingrediente [i se adaug` 6 linguri de ulei de m`sline. astm. 2 linguri de cear` de albine (curat`). furuncul Se iau 2 linguri de t`mâie (smirn`) de calitate foarte bun`. nodul. Se m`nânc` pe s`turate \n dou` sau mai multe mese/zi [i \n nici un caz nu se va r`bda de foame \n timpul curei.a. boli de inim`. Are loc o reântinerire. se acoper` cu tifon [i se las` peste noapte. este indicat s` se urmeze mai multe cure succesive de câte 10 zile. se piseaz` foarte fin. cu pauz` de 3-4 zile \ntre ele. Se repet` pân` la dispari]ia tumorii. ci [i de : diabet. nu numai de cancer. capacitatea de munc`. pân` la vindecare. revitalizare [i regenerare. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Tumor` \n (pe) corp Se amestec`: fagure din cear` de albine cu ]uic` curat` [i pelin pisat pân` se ob]ine un terci. |n afar` de ap` [i sare nu se mai accept` nimic altceva. Regimul este urm`torul: * Timp de 10 zile se consum` numai cereale Yang (grâu. Se ia de pe foc compozi]ia [i se amestec` cu o spatul` de lemn pân` ce se 95 . se dau pe r`z`toare. * |n cazul unor afec]iuni cronice. * Este un regim de purificare indicat \n toate afec]iunile. * Se beau 2 litri de ap` plat`/zi. Tumor`.Tratarea cancerului cu regimul Oshawa Prin acest regim sâgele se reânnoie[te printr-o alimenta]ie pur`. Se pun la fiert \n bain-marie pân` ce devin lichide. se fac clisme.

r`ce[te. Trebuie s` aib` consisten]a unei creme de fa]`. Dac` iese prea tare se mai pune pe foc [i se mai adaug` ulei de m`sline. Se pune un strat gros din acest amestec (aproximativ 5 mm) pe locul afectat, se acoper` cu un tifon prins pe margine cu un leucoplast. Nu se umbl` la acest pansament 24-48 de ore. Se \ndep`rteaz`, se arunc`, se face pauz` 2 zile. Se repet` pân` când tumora (nodulul, furunculul) dispare.

Metastaza la pl`mâni
Se amestec` urm`toarele: 500 gr unt de cas`, 500 gr untur` proasp`t` de cas` (nes`rat`), 500 gr l`mâi cu coaj` cu tot tocate m`runt, 500 gr miere poliflor`, 400 gr cafea m`cinat`. Din acest amestec se ia câte o lingur` cu 30 minute \naintea meselor principale. Preparatul se p`streaz` la rece.

Cancer bronho-pulmonar
- se bea suc de usturoi de 2-3 ori/zi, câte 10-30 ml \nainte de mas` - se beau 3 c`ni de ceai/zi de lemn dulce (infuzie din 9 gr de r`d`cin` de lemn dulce la 200 ml ap`)

Cancer tiroidian
Se va unge zona nodulilor tiroidieni cu tinctur` de nuci verzi pân` la dispari]ie.

Tumori cerebrale
Tratament cu spânz: Se fierb 2 litri de ap` timp de 1/2 or`. Din apa fiart` se m`soar` 1/4 litri \n care se pun 7 linguri]e cu vârf cu spânz pisat [i se mai fierb 5 minute. Se las` la r`cit, apoi se strecoar` prin tifon. Sticla se ]ine la frigider. |n prima zi se ia câte o linguri]` diminea]a, la prânz [i seara, dup` mese. A doua zi se iau câte 2 linguri]e diminea]a, la prânz [i seara, dup` mese; a treia zi se iau câte 3 linguri]e, etc. Doza zilnic` se m`re[te cu o linguri]` pe zi, pân` ce se ajunge la 20 linguri]e diminea]a , 20 la prânz [i 20 seara. Se face o pauz` de 10 zile, dup` care se repet` trata96

mentul. Dac` nu ajunge cantitatea preparat` in]ial, se mai face o por]ie.

Tumor` hepatic`
|ntr-o sticl` de 1,5 litri de culoare \nchis` se pun la macerat: 350 gr r`d`cin` de leu[tean dat` prin r`z`toare mare, 350 gr miere de albine curat`, 350 ml vin de ]ar` curat- timp de o s`pt`mân`. Sticla va sta la \ntuneric, agitându-se de câteva ori pe zi. Se ia câte o lingur` de 3 ori/zi, cu 1/2 or` \naintea meselor principale cu tot cu leu[tean. |ntre timp se preg`te[te o alt` por]ie din amestecul de mai sus. Cura se \ntrerupe dup` vindecare. Concomitent, se urm`re[te ecografic evolu]ia bolii. Tratamentul trebuie completat cu ceai de t`t`neasc` 1 litru/zi, iar pe regiunea ficatului se vor aplica comprese c`ldu]e cu terciul r`mas de la fiertura plantei care se aplic` seara la culcare timp de 3 ore.

ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

97

APARATUL CIRCULATOR - Vase de sânge, sânge, inima, boli de circula]ie Arterit` obliterant`
Se prepar` tinctura de spânz. Se introduce \ntr-o sticl` de culoare albastr`, r`d`cin` de spânz ras` peste care se toarn` alcool de 60° [i se las` la macerat 30 zile. La o parte de spânz se adaug` 6 p`r]i alcool. Se folose[te extern \n comprese sau \n masaje u[oare. Dup` folosire sp`la]i-v` bine mâinile, tinctura este foarte toxic`.

Boli de inim`, deregl`ri de circula]ie a sângelui
Se prepar` vinul de ciubo]ica cucului. Se umple o sticl` de 2 litri cu flori de ciubo]ica cucului [i se toarn` deasupra vin alb, de ]ar`. Se las` la macerat 14 zile la soare sau lâng` calorifer. Se ia câte o lingur` de vin de 3 ori/zi cu 1/2 or` \nainte de mesele principale.

Fragilitate vascular`
Se consum` câte o farfurioar`/zi de boabe de secar` pisate [i fierte timp de 10 zile la rând.

Insuficien]` cardiac`
- Suc de dovleac din 1/2 fg. Se bea \n 2 reprize, diminea]a [i seara. - Decoct din r`d`cin` de osul iepurelui, 4 linguri la un litru de plant`, fiert 30 de minute la foc mic. Se beau 3-4 c`ni/zi. - Se beau sucuri de fructe, u[or \ndulcite; berea este interzis`. - Se consum` banane, prune [i caise uscate, smochine, curmale.

98

Hipertensiune . \nainte de micul dejun. rani]` 20 g. cre[te puterea de concentrare. Tratamentul se aplic` de 4 ori/ani. Cura se ]ine 30 de zile [i se repet` la fiecare 2 luni. . Sticlele se \nchid ermetic. se beau 2 c`ni/zi.se bea infuzia de p`ducel. Se consum`. Mult mai puternic` este tinctura din 20 gr frunze + 20 gr r`d`cini de leu[tean macerat 10 zile \n 100 ml alcool de 70°. cu 30 minute \nainte de fiecare mas` (de 3 ori/zi) principal` câte 5 pic`turi din fiecare diluat \ntr-un pahar cu ap`. se toarn` peste ele 200 ml alcool de 87°. . o linguri]` la can` (200 ml ap` clo99 . Dispare oboseala. Acest amestec se \nghite \n \ntregime diminea]a \nainte de micul dejun. p`ducel 40 g. vâsc 40 g. dup` ce au fost m`run]ite. Fiecare din aceste plante se pune \n sticlu]e de 250 ml.Tulbur`ri de circula]ie Se amestec` 400 g miere cu 3 litri vin alb [i se las` s` fiarb` la foc mic 5 minute.timp de 30 de zile \n fiecare diminea]` se ia o lingur` de hrean ras cu o linguri]` de miere. Tratamentul dureaz` cel pu]in 3-4 luni. ame]eala [i senza]ia de vid \n cap. Se infuzeaz` 15 minute. Se iau de 3 ori/zi câte 25 de pic`turi diluat \n jum`tate de pahar cu ap`. se pune fiecare tinctur` \n câte o sticl` care se \nchide ermetic.Se amestec` o lingur` de r`d`cin` ras` de hrean cu o lingur` de miere pân` când se ob]ine o past` omogen`. Se agit` zilnic. dispare palpita]iile. Se poate repeta o dat` la fiecare 2 luni. |n paralel se bea o infuzie de leu[tean ob]inut` din 2 linguri de frunze la o can` cu ap` clocotit`. Se bea 150 ml de preparat diminea]a pe stomacul gol. rozmarin 20 g.Se fac 4 tincturi din: talpa gâ[tei 20 g. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Cardiopatie ischemic` . Dup` ce s-a r`cit se \mbutelieaz` \n sticle sterilizate. timp de 3 ani. Dup` 14 zile se strecoar` prin tifon. Se adaug` 150 ml suc de pelin [i se mai las` s` dea câteva clocote. se strecoar`.

se stre100 .se administreaz` diminea]a [i seara \nainte [i dup` mas`. 200 gr miere poliflor`. Se iau 3 linguri zilnic.cotit`) . agitându-se de câteva ori/zi. o can`/zi \n urm`toarele 2 s`pt`mâni . 200 ml suc de ceap`. dup` care se r`ce[te [i se strecoar`. date prin ma[ina de tocat se fierb \ntr-un litru de vin alb de ]ar` timp de 15 minute. Se adaug` 150 ml miere.se beau: 3 c`ni/zi timp de 6 s`pt`mâni. Se p`streaz` la rece. Se astup` bine recipientul [i se las` la macerat 7 zile. 2 linguri]e la can` timp de 10 ore . \nainte de mese minim 100 de zile. Normalizarea sistemului circulator . Dup` aceast` perioad` (\n care se amestec` zilnic cu o spatul` de lemn). p`ducel. 200 gr usturoi pisat. Se p`streaz` la rece. Se pun toate componentele la macerat \ntr-un borcan de 3-5 litri care se ]ine la soare sau la temperatura camerei timp de 14 zile.macerat la rece. Separat se firb la foc mic \ntr-un litru de vin alb 250 gr r`d`cin` de p`trunjel [i 2 leg`turi de frunze de p`trunjel pân` lichidul scade la 500 gr. 2 c`ni/zi timp de 3 s`pt`mâni. Se strecoar` ambele preparate [i se amestec`. Se adaug` apoi 300 gr miere de salcâm [i se mai fierb 1-2 minute. „Vin“ pentru circula]ie Se preapar` din: 2 litri de vin alb. 100 gr vâsc m`cinat (râ[nit). cardiopatie ischemic` 10 r`d`cini de p`trunjel cu frunze cu tot. cimbri[or . Se consum` câte o lingur` de 3 ori/zi cu o jum`tate de or` \nainte de mesele principale. Dup` o s`pt`mân` se strecoar` din nou.se face un amestec \n p`r]i egale din : salvie. „Vin“ pentru boli de circula]ie. inim`.10 minute-o can`/zi Cur`]area venelor [i arterelor de depuneri |ntr-un litru de vin alb natural se pun la macerat 4-5 cepe ro[ii (aprox 500 gr) tocate m`runt .

gr`simi. hipertensiune [i pietre la vezica urinar` Se macereaz` 10 zile. pâine alb`. Dup` 14 zile se strecoar` [i se pune \n sticlu]e mici de culoare \nchis`.se prepar` un macerat la rece din: 3 linguri]e de vâsc uscat. Vin pentru ateroscleroz`. 10 gr gen]ian`. 10 gr frunze de frasin. Se ]ine regim f`r` carne de porc. 10 gr angelic`. Arterit` obliterant` Se pun la macerat timp de 14 zile \n 750 ml alcool de secar` (sau alcool de 38-40°) urm`toarele: 10 gr aloe frunze zdrobite.tinctur` de talpa-gâ[tei. tutun. .coar`. zah`r. 2 gr [ofran.se prepar` din 20 gr plant` la 100 ml de alcool de 70°. 100 gr praz tocat \ntr-un litru de vin alb natural. 10 gr foi de dafin. se pune \n sticla \nchis` la culoare [i se p`streaz` la frigider. 5 gr r`[in` de brad. 5 gr r`d`cin` de scaiete. Hipertensiune . Se beau 2 c`ni/zi diminea]a [i seara timp de 1 lun`. 5 gr fenicul. 10 gr boabe de ienup`r pisate. 101 . alcool. de 3 ori/zi. Se las` la macerat 8 zile. cafea. Se ia câte o linguri]` de 3 ori/zi \naintea meselor principale cu 1520 minute. 1 linguri]` de rozmarin la o can` (250 ml ap`) Se las` de seara pân` diminea]a la temperatura camerei. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ateroscleroz` Se ia zilnic 1 lingur` ulei de nuc` (se procur` de la plafar). dup` care se consum` câte 20-40 pic`turi o dat`. 10 gr flori de salcâm. 10 gr troscat. Se consum` câte 50 ml de dou` ori/zi cu 1/2 or` \nainte de micul dejun [i cin`. o]et. Sticla se pune aproape de o surs` de c`ldur` [i se agit` zilnic.

. se pun \ntr-o cea[c` [i se toarn` peste ei o lingur` de ulei de m`sline presat la rece.Se consum` leurd` \n fiecare zi \n salat` timp de 2-3 s`pt`mâni.Se beau ceaiuri de p`p`die. 102 . Se pun toate \ntr-un termos. apoi se strecoar`. siminoc. cel pu]in 3 s`pt`mâni. . Se ia pe parcursul zilei câte o lingur` din 30 \n 30 de minute pân` la terminarea lichidului. Cur`]area vaselor (vene [i artere) Se amestec` urm`toarele: un pahar de semin]` de m`rar. O lingur` de plante se infuzeaz` 20 minute \n 0. Se las` la macerat amestecul pe timpul nop]ii. Cur`]area sângelui . . 250 gr din cantitate se bea diminea]a pe stomacul gol (se poate ad`uga o linguri]` de miere)250 gr se bea seara la culcare. Cur`]area vaselor sanguine Se folose[te un amestec de plante: sun`toare. 2 linguri de r`d`cin` de valerian` m`run]it` [i 2 pahare de miere natural`.Se beau 50 ml \n fiecare diminea]` dup` micul dejun.Una din mesele de peste zi s` fie numai o salat` de crudit`]i. muguri de mesteac`n. timp de 3 luni. Se p`streaz` 24 de ore \n termos.5 litri ap` clocotit`.Se iau câte 30 pic`turi de tinctur` de nuci verzi de 2 ori/zi \n câte un pahar cu ap` sau ceai. diminea]a [i seara \nainte de mas`. Arterit`. Preocedura se repet` 21 de zile. boli de circula]ie Se cur`]` 4 c`]ei de usturoi. Se consum` preparatul diminea]a pe stomacul gol cu o felie de pâine pr`jit`. mu[e]el. [i peste ele se toarn` pân` la 2 litri de ap` clocotit`.Se face cura anual` cu urzici. Se adaug` pu]in p`trunjel verde [i o frunz` de dafin. .

\n p`r]i egale. Se bea 100 ml \naintea meselor principale de 3 ori/zi. |n acest pahar (de 100 ml) se va amesteca zeama de la o l`mâie. Ceaiul se prepar` dintr-o linguri]` la 200 ml ap` clocotit` (infuzie 10 minute). vâsc.Circula]ia sângelui Se prepar` vinul de salvie: 80 gr salvie + 1 litru vin alb sec (curat) se las` la macerat 8 zile. Se filtreaz`. Se beau 3 ceaiuri/zi din amestecul de plante: coada-[oricelului. c`tin` alb`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 103 .

Se pun la fiert „bain-marie“ 4 ore. 104 . reumatismArtroz` . .se consum` zilnic 1 [i 1/2 litru de ceai de coada calului + urzic`. Se strecoar` [i se adaug` o cantitate dubl` de osânz` de porc.APARATUL LOCOMOTOR -oase. .Se face o crem` pentru masat locurile dureroase.Se pun comprese cu frunze de varz` zdrobite. Se pune amestecul \ntr-un termos [i se toarn` deasupra un pahar de ap` fiart`.se pun comprese cu bitter suedez. Se pun la macerat frunze m`cinate de dafin \n ap` rece 24 de ore. Se las` peste noapte. Tratamentul se face pân` la dispari]ia bolii. de seara pân` diminea]a. .Se amestec` 3 linguri de troscot cu 2 linguri de frunze de mesteac`n [i 2 linguri de fructe de m`ce[. Se strecoar` prin tifon [i se p`streaz` la rece.Se aplic` pe locul bolnav cataplasme cu ceap` tocat` sau usturoi pisat. Se \nmoaie o cârp` curat` de bumbac \n aceast` infuzie. câte 10 pic`turi \ntr-o can` de ceai. dup` care se aplic` frunzele \n 3-4 straturi pe locul bolnav.Se toarn` ulei de masline peste frunze tinere de nuc [i se las` timp de 3-4 ore. \n fiecare can` de ceai se pune câte o lingur` de bitter suedez. Se acoper` cu ceva gros [i se men]ine câteva ore dup` care se repet` procedura. de 3 ori/zi. spondiloz` .Se aplic` o past` ob]inut` din usturoi pisat amestecat cu ap`. Artroz`. . pe zona afectat`. .Se face cur` cu tinctur` de urzic` timp de 5-6 luni.Se iau paie de ov`z. se stoarce [i se aplic` pe locul bolnav. . Se aplic` cataplasme c`ldu]e. iar a doua zi se adaug` \n infuzie 2 linguri]e de sare. . se toarn` o cantitate corespunz`toare de ap` [i se fierbe 30 minute la foc mic. . \n 2-3 straturi.

Amestecul se \nc`lze[te \n „bain-marie“ timp de 3 ore. reumatism. Se bea foarte cald` mai multe seri la rând. se bea un decoct de cru[in (o linguri]` la can`. ace de pin (2 pumni) la 5 litri de ap` timp de 10 minute.Se consum` zilnic. pern` electric` sau ventuze. Tratamentul se face 3 s`pt`mâni. timp de 6 luni câte 5 linguri de grâu \ncol]it sub form` de terci + o linguri]` de miere + o jum`tate de linguri]` de drojdie de bere. . 150 ml ap` [i 40 gr untur` nes`rat`.Fric]ie local` cu unguent preparat din 100 gr m`ghiran uscat + 500 gr untur` topit` + 1/4 litru ulei de m`sline. artroz` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 3 felii de m`r necur`]at de coaj` se fierb \ntr-un litru de ap` timp de 15 minute.Lumbago . fiert 3 minute). . .Se fierb 10 minute: o ceap` mare t`iat` fin.Se pun cataplasme cu hrean ras amestecat cu pu]in` ap` [i f`in` integral`. 105 .Se fac frec]ii cu ulei de ienup`r.Se fac b`i calde pentru jum`tatea inferioar` a corpului cu : infuzie de coac`ze (2 pumni). . .Se pun 8 linguri de piper negru m`cinat \ntr-un litru de rachiu tare [i se las` la macerat 5-7 zile.Se face frec]ii cu o jum`tate de ceap` pe locurile dureroase. la culcare. Gut`. Dup` 2 ore. . 4 linguri de ulei de m`sline. Lombosciatica . Reumatism . Se strecoar` [i se bea cantitatea pe parcursul unei zile.Se aplic` local sticle cu ap` cald`. Tratamentul se face o dat` pe an timp de 7 zile.Se beau 2-3 c`ni/zi de infuzie de soc (2 linguri]e la o can` de ap` clocotit`). Se poate relua de 3 ori \n cursul anului. .

Tinctur` din: 70 g m`rul lupului.Se ia câte o linguri]` de tinctur` de m`rar diluat` \ntr-o jum`tate de pahar cu ap` de 3-4 ori/zi minim 6 luni. Se p`streaz` \n sticlu]e mici. Se pun apoi comprese cu aceast` solu]ie pe locurile dureroase. \ntr-un borcan \nchis ermetic. 10 g cimbru. Se filtreaz` [i se p`streaz` \n sticle de culoare \nchis`. 106 . se adaug` 500 ml spirt sanitar.Alifia de sânziene: 20 g plant` uscat`. 10 g t`t`neas`. agitând vasul din când \n când. Cu acest preparat v` unge]i seara locurile dureroase. reumatism Se prepar` o solu]ie din: 1/2 litri alcool medicinal + 50 aspirine pisate + 2 linguri de sare de l`mâie. Osteoporoz`. 10 g jojoba. Se las` la macerat 2-3 zile. \nchise la culoare. Borcanul se \nchide ermetic [i se las` la macerat 15 zile.Se amestec` 3 vârfuri de cu]it de piper negru. amestecându-se \ncontinuu pân` se tope[te. . . bine m`run]it` se pun la macerat timp de 12 ore \n 30 ml spirt sanitar. Cu aceast` tinctur` se pun comprese pe zona afectat`. dup` care se filtreaz`. dup` care se filtreaz`. agitându-se din când \n când. Se las` \n repaus 3 zile. Osteoporoz` . Se las` la macerat 5 zile. Se fac fric]ion`ri de-alungul coloanei vertebrale \n fiecare sear`. Ciocuri pe coloan` . se pune \ntr-un vas pe foc [i se adaug` 50 g cear` de albine. \ntr-un pahar de sare grunjoas`. \ntr-un borcan. Dup` filtrare. Peste aceste plante. 1/2 litru de coniac. Dup` r`cire. Tinctura se prepar` din 20 de linguri de semin]e de m`rar care se amestec` cu 1/2 litru alcool alimentar de 70° [i se las` la macerat 8 zile.Se filtreaz` [i se maseaz` cu aceast` solu]ie zonele dureroase de 23 ori/zi. agitând de câteva ori pe zi pân` se dizolv` complet. Se adaug` 200 ml ulei de m`sline [i se ]ine \n „bain marie“ timp de 3 ore. ]inându-se de seara pân` diminea]a. se p`streaz` la rece.

Seara. se pune vat` \mbibat` \n acest o]et pe monturi. Sp`latul pe picioare este interzis pân` la terminarea tratamentului. Se folose[te 10 zile/lun`. Procedeul se poate repeta. Se las` peste noapte s`-[i fac` efectul. . 500 ml o]et de mere (de preferin]` preparat \n cas`) [i câte 25 gr de coada calului [i 25 gr troscot. Se unge pielea cu osânz` de porc [i apoi se a[eaz` compresa Se ]ine 45 de minute. Monturi ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Se repet` cel pu]in 3 zile. Diminea]a. Se las` o lun` pân` când o]etul \[i schimb` culoarea. \ndulcit u[or cu miere natural`.Boala oaselor de sticl` (boala Lebstein) Se pun de seara la macerat \ntr-un litru de ap` (\ntr-un borcan). minimum 6 luni.Se fac b`i calde la picioare cu un pumn de sare de Bazna la un lighean de ap`.Se tamponeaz` \n fiecare sear` cu tinctur` de iod.Într-un borc`nel se pun 10 lame de ras peste care se toarn` un pahar de o]et din vin. Volumul monturilor se reduce [i deseori cedeaz` [i pintenii. la temperatura camerei. apoi se prinde cu un leucoplast [i se pune o [oset`. Dup` 12 ore se strecoar` acest preparat [i se bea pe parcursul unei zile. 107 . Dureri ale coloanei vertebrale Se amestec` o can` de hrean ras [i o can` de m`lai [i se pun \ntr-o bucat` de material de bumbac. Leziuni ale coloanei vertebrale Pentru masarea zonelor dureroase se folose[te un ulei de m`sline presat la rece combinat cu pulbere de ardei iute. . vata se arunc`.

Dureri de c`lcâie
Hrean ras foarte fin cu 2-3 pic`turi de gaz (de lamp`) se fixeaz` pe locul dureros cu un bandaj obi[nuit, apoi se aplic` o [oset`. Se aplic` de seara pân` diminea]a. Se repet` pân` când durerea dispare. Dac` apare o alergie pe piele, se face pauz` câteva zile, timp \n care se unge locul cu alifie de g`lbenele.

Cârcei
Se umple un s`cule] de pânz` cu pedicu]` uscat` de la plafar. Se pune pe picioare sau unde apare cârcelul. Se doarme cu el. Pedicu]a din s`cule] se \nlocuie[te cu alta dup` un an.

108

ORGANELE DE SIM} - gura, nasul, ochii, urechea, pieleaMiopia
Se prepar` o infuzie (10 min) dintr-o linguri]` de frunze de corn la o cea[c` (150 ml) ap` clocotit`. Se strecoar` lichidul, se r`ce[te [i se \nmoaie \n el un tifon sterilizat. F`r` a-l stoarce se pune pe ochi timp de 20-30 minute [i se clipe[te din pleoape din când \n când pentru ca lichidul s` p`trund` \n`untru. Compresa se aplic` alternativ 3 zile da [i 3 zile nu. Tratamentul se face 18 zile [i se poate relua dup` o lun`. |n aceast` perioad` nu sta]i \n camere cu lumini fluorescente [i nu v` uita]i la televizor. Dac` se observ` o \mbun`t`]ire a vederii nu mai purta]i ochelari.

Blefarit`
Se cl`te[te zilnic ochii cu suc proasp`t de morcovi.

Toate bolile de ochi
ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

- |n fiecare diminea]` se pun \n ochi câte 3 pic`turi de urin` proasp`t`, colectat` din jetul de mijloc. - |n fiecare sear` se pune \n ochi o pic`tur` miere diluat` sau fiziologic (1:1). - Se consum` alimente bogate \n vitamina A [i C. - Solu]ie 5-10% de propolis \n ap` cald` - se pun 3-5 pic`turi \n fiecare ochi . (Se piseaz` propolisul uscat, apoi se dizolv` \n ap` cald` [i se filtreaz`).

Oftalmie
Se fierb 100 gr frunze de vi]`-de-vie \n 300 ml ap`, timp de 15 minute. Dup` r`cire, se strecoar`. Se fac sp`l`turi, de 3 ori/zi \nmuind un tampon de vat` \n acest
109

preparat. Acest ceai nu trebuie p`strat mai mult de 24 de ore.

Boli de ochi
Este o re]et` practicat` de vechii fenicieni descoperit` pe t`bli]ele din manuscrisul de la Cairo. Se iau 200 gr ficat de vac` [i se fierb \n ap` câteva minute, apoi se pune un prosop peste cap [i se face baie de ochi cu aburii ficatului timp de 10 minute, dup` care se st` cu prosopul pe ochi pân` se r`ce[te. Se repet` procedeul 10-14 zile. Rezultatul este garantat \n: cataract`, miopie, prezbitism.

Cataract`
- Se pune câte o pic`tur` de suc de pin \n ochiul bolnav timp de 10-15 zile. - |n fiecare zi, timp de o lun` se m`nânc` 3 morcovi cruzi diminea]a pe stomacul gol. - Se bea zilnic 1 litru de suc proasp`t din morcovi, p`trunjel [i ]elin` diminea]a pe stomacul gol, de preferat \ntre orele 7.00-11.00. Se poate mânca dup` ora 12.00 - Se face un amestec din: 20 gr silur, 20 gr valerian`, 20 gr mu[e]el, 10 gr verbin` [i 30 gr flori de soc. Se op`resc 5 linguri din acest amestec \n 1/2 litru de vin alb. Aburul este l`sat s` ac]ioneze asupra ochilor \nchi[i.

Conjunctivit`
Timp de 2 s`pt`mâni se pun comprese calde cu ceai de alb`strele [i concomitent se aplic`, seara [i diminea]a, pe gene o pelicul` sub]ire de ulei de ricin.

Glaucom ocular
- o lingur` de fenicul [i o lingur` de p`trunjel se fierb \n 100 ml ap` pân` scade la jum`tate. Cu acest lichid se pun 3 comprese \ntr-o zi. - o lingur` de rostopasc` se fierbe \n 100 ml ap` pân` ce r`mâne cam o lingur` de lichid.
110

Afte ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se badijoneaz` gura de mai multe ori pe zi cu un decoct concentrat de afine: 10 gr la 1/2 litru ap`. apoi se pun câte 2 pic`turi din ceaiul de rostopasc` \n fiecare ochi. dup` care timp de 30 de minute nu se m`nânc` [i nu se bea nimic.bitter suedez combinat cu ulei cald de cimbru Se picur` 1-2 pic`turi de ulei cald de cimbru \n ureche.Mai \ntâi se pune pe ochi compresa \nmuiat` \n decoctul de fenicul [i p`trunjel [i se las` 5 minute. Se face infuzie dintr-o lingur` de amestec la 250 ml ap`. mu[e]el.masaj zilnic a frun]ii. tâmplelor.inhala]ii cu mu[e]el .se consum` hrean ras cu suc de l`mâie câte o linguri]` de 2 ori/zi diminea]a [i seara. Se beau 3 111 . t`t`neasc`. ienup`r. fiert 10 minute. Se ]ine de seara pân` diminea]a. Tratamentul se poate face pân` la 1 an. Laptele [i produsele lactate se exclud din alimenta]ia bolnavilor de sinuzit`. Otit` . Se las`3 minute. nasului cu ulei de mu[tar .local se pun s`cule]e calde cu sare sau m`lai . salvie \n p`r]i egale. Sinuzit` . dup` 12 zile vindecarea este complet`. apoi dup` un minut bitter-ul suedez tot 1-2 pic`turi. se \mbib` o me[` de tifon [i se pune seara \n ureche .propolis \n solu]ia alcoolic` de 30°. muguri de pin. Rezultatul se va sim]i dup` primele 4-5 zile. Se prepar` un ceai din: cimbru. De obicei. Hipoacuzia Se introduce \n ureche un tampon de vat` sub]ire [i lung \mbibat \n ulei de ricin (tamponul trebuie s` ajung` cât mai aproape de timpan). coada [oricelului.

se pun \ntr-o sticl` [i se toarn` deasupra 100 ml spirt medicinal. Cu aceasta se vor unge de 2-3 ori/zi zonele afectate.c`ni/zi . . |n timpul tratamentului nu sp`la]i cu s`pun partea afectat` de psoriazis.Se prepar` un unguent din untur` de porc netopit` (ap`sat` cu o lingur` pân` când devine ca o past`) [i tot atâta pucioas` (sulf). se strecoar` maceratul care apoi se dilueaz` cu ap` distilat` \n propor]ie de 1:3 (o parte macerat cu trei p`r]i ap`).Se unge cu ulei de semin]e de in zona afectatã. agitând periodic con]inutul. busuioc. Se face apoi un ceai : 2 linguri de m`rul-lupului la o can` cu ap` se fierb 10 minute. Psoriazis . Se ia câte o lingur` din 3 \n 3 ore. . Dup` o pauz` de 10 zile se poate relua procedura. . p`tlagin`. soc. apoi se strecoar`. pelin.Se scoate din alimenta]ie obligatoriu cartoful.Se fac b`i de cimbru. . . . se unge cu unguentul cu sulf. de 3 ori/zi pân` la dispari]ia polipilor. 112 . Pasta astfel preparat` se ]ine la \ntuneric. Eliminarea polipilor Se prepar` un macerat de anason. apoi dup` ce pielea se zvânt` pu]in.15 pic`turi. 15 gr de anason se m`run]esc \ntr-o piuli]` de lemn. g`lbenele.Se consum` infuzie de t`t`neas` o can`/zi. amestecat cu 50 gr osânz` de porc.Se ung zonele afectate de 2-3 ori/zi cu urin` proasp`t` a persoanei bolnave timp de 10-15 zile. Se mestec` zilnic o lingur` de c`p`ceal` de miere de albine. |n fiecare sear` se spal` locul bolnav cu acest ceai c`ldu]. Se pun 10 .Se consum` infuzie de rotopasc` o linguri]` la 250 ml ap` clocotit`.ceaiul va fi c`ldu] [i \ndulcit cu miere. Când este gata. Extern se pun cataplasme din cartofi cruzi da]i pe r`z`toarea mare. Totul se macereaz` 10 zile \ntr-un loc \ntunecos. . Tratamentul se face pân` la vindecarea total`.Alifie preparat` din: suc de rostopasc` 5 gr sau suc proasp`t de nalb` 5 gr.

.. se iau 2 linguri]e.. trei fra]i p`ta]i. favorizând vindecarea acestor boli.Baie general` cu sare grunjoas` \n fiecare sear`. pân` \n a [aptea zi când se iau 7 linguri]e [i se men]ine aceast` doz` pân` \n a 30-a zi. coada racului. urzic`.. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ceai pentru psoriazis Se face un amestec \n p`r]i egale din : cimbri[or. 20 gr flori de ventrilic`. . psoriazis. coada calului. Ceai pentru tratamentul extern al psoriazisului Se face un amestec din : 40 gr coaj` de salcie. |n prima zi se ia o linguri]` diluat` \n jum`tate de pahar cu ap` diminea]a pe stomacul gol. 20 gr semin]e de in. Sucul se combin` \n propor]ie de 1:1 cu alcool alimentar de 90°. Boli de piele grave. cicoare. 40 gr scoar]` de stejar. 20 gr fructe de ienup`r. se \nmoaie buc`]i de tifon \n infuzia 113 . apoi se pune \n sticle mici \nchise la culoare. Se bea 1 ºi 1/2 ceai/zi. Acest tratament stopeaz` evolu]ia bolii [i pl`gile \ncep s` se restrâng`... Se pune o lingur` de amestec \n 300 ml ap` clocotit`. Preparatul are ac]iune de dezintoxicare extrem de puternic`.Se face cura intern` cu ulei de semin]e de in timp de 21 de zile câte 7 linguri/zi. Prepararea tincturii: se stoarce un suc din fructele de soc neajunse complet la maturitate (au culoare ro[ie spre violet). Se face infuzie dintr-o linguri]` la o can` (250 ml) ap`. acnee Timp de 30 de zile se ia tinctur` din boabe de soc. Se las` 15 minute la infuzat.. 20 gr flori de g`lbenele. Se strecoar`. amesteca]i cu pu]in ulei de susan pân` se ob]ine o past` omogen`. .Pl`gile se spal` de 2-3 ori/zi cu infuzie de g`lbenele [i se ung cu o alifie preparat` din: câ]iva c`]ei de usturoi proaspe]i. apoi doza de \ntre]inere: 2 linguri/zi. 20 gr flori de arnic`.. cur`]a]i de coaj` [i zdrobi]i. 10 minute. |n a doua zi . 20 gr flori de lumân`ric`. g`lbenele. mesteac`n. 20 gr r`d`cin` de scai.urzic`..

se fierbe un amestec 30 minute \ntr-un litru [i jum`tate de ap` din : rostopasc` 3 gr. Se cl`te[te apoi fa]a cu ap` c`ldu]`. g`lbenele 70 gr. . m`rul-lupului 3 gr. plop negru 40 gr. Se beau 3 c`ni de infuzie de trei fra]i-p`ta]i (o linguri]` de plant` la o can` de ap` clocotit` infuzat 10 minute). Lupus eritomatos [i tuberculos Este o boal` autoimun`. m`rul-lupului 1 gr. se storc [i se aplic` pe zonele afectate. \naintea meselor cu 30 de minute. Se strecoar` [i se p`streaz` la rece. de piele. plop negru 21 gr. de 3 ori/zi. Se fierbe \n 3 litri de ap` timp de 30 de minute urm`torul amestec: rostopasc` 5 gr. Compresele se schimb` o dat` la 30 minute. . Se beau câte 50 ml de ceai. Se aplic` pe zona afectat`. Cu el se fac sp`l`turi locale [i se pun comprese de 3 ori/zi. Pentru consumul intern. 114 .c`ldu]`. Diminea]a [i seara se aplic` pe fa]a umezit` o]et de hrean [i se las` s`-[i fac` efectul 10 minute. Se las` 10 zile la temperatura camerei.Comprese locale cu ap` de mare (ap` \n care s-a dizolvat sare de mare) sau cataplasme reci cu suc de cartofi. Eczeme . Prepararea o]etului de hrean: se introduce hrean ras \ntr-o sticl` [i se toarn` peste el o]et de fructe. g`lbenele 10 gr. Acnee juvenil` Se consum` 1 litru ceai de urzic`/zi.Se face o past` din scor]i[oar` [i suc de l`mâie [i se spal` zilnic pe locul afectat.Se face o past` din frunze proaspete de busuioc [i pu]in ulei de m`sline presat la rece.

Herpes. coada-calului. 115 . Dup` zvântare se tamponeaz` u[or pielea cu tinctur` de propolis 15 %. Cu tinctura de ]elin` se ung zonele depigmentate. g`lbenele la care se adaug` 6 linguri de o]et de mere dup` r`cire. se maseaz` pielea obrazului cu o crem` pe baz` de propolis. La suprafa]a g`lbenu[urilor apar ni[te pic`turi. Seara. ment`. herpes [i arsuri Se folose[te „ulei de g`lbenu[ de ou“.Eczeme. Se iau g`lbenu[urile de la câteva ou` fierte tari. din 2 linguri]e la 300 ml ap` din amestecul de plante: þintaur`. Vitiligo Suc de ]elin`. Acnee Se spal` tenul cu un decoct 10 minute. Se aplic` seara la culcare. se \n]eap` cu o sârmuli]` [i se ]in deasupra unei fl`c`ri de lumânare. Acestea sunt folosite ca „ulei“ pentru ungerea locurilor afectate. Se unge cu albu[ de ou b`tut spum` locul afectat de 5-7 ori/zi [i herpesul dispare. pelin. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Co[uri [i acnee Se pune past` de ment` (ob]inut` din frunze proaspete) pe zonele afectate [i se las` peste noapte. cu 1/2 or` \nainte de mas`. bube dulci Se ung locurile afectate cu muguri de plop fier]i \n untur` (osânz`)[i cear` de albine. Ea se prepar` prin macerare timp de 10 zile a frunzelor [i r`d`cinii rase de ]elin` \n palinc`. se beau câte 100 gr la prânz [i câte 100 gr seara. ieder`.

pelin 25 gr. Intern se iau 20 pic`turi de tinctur` de propolis diluat` de 3 ori/zi \nainte de mas`. Pecingine Se unge zona afectat` cu suc proasp`t de nuc` verde. Se pun cataplasme pe piele de 2-3 ori/zi câte 20 minute. apoi se amestec` cu o spatul` de lemn pân` la r`cire. Se las` s` stea o zi preparatul. 25 gr r`[in` de brad [i 250 gr unt. Se folose[te de 3 ori/zi punându-se un strat sub]ire pe locurile afectate de boal`.Bube dulci Morcov copt [i sf`râmat se aplic` pe bube. Crema se p`streaz` la rece \n recipiente de sticl`. bine m`run]ite. 50 ml ulei de m`sline.Se tamponeaz` pistruii cu suc de p`trunjel . Inflama]ii ale pielii Se fierb pu]in \n ulei l`ptuci proaspete. r`d`cin` de t`t`neas` 25 gr. Se ung zonele afectate. arsuri. 116 . Plantele se fierb \n osânz` de porc 15 minute. Zona Zoster Se topesc \ntr-un vas 100 gr cear` curat` de albine. acnee Se prepar` o alifie din : g`lbenele 50 gr. pân` se \nmoaie. Se aplic` sub form` de masc` pe fa]` timp de 30 de minute. iar a doua zi se \nc`lze[te \n „bainmarie“ [i se strecoar` [i se p`streaz` la rece. Compozi]ia se strecoar`. p`tlagin` 50 gr. R`ni.|n 2-3 linguri de ulei de m`sline se fierb câteva frunze de spanac. Pistrui . uleiul se adaug` la final.

35 gr miere [i un albu[ b`tut spum`. se spal` cu lichid locurile afectate. Se fierbe o leg`tur` de m`rar verde \ntr-un litru de ap`.Se rade o sfecl` ro[ie [i se amestec` cu iaurt. Lichidul ob]inut se bea \n cursul zilei \n câteva doze. . Se spal` cu ap` c`ldu]`. apoi alte 2 s`pt`mâni [. |ntre]inerea tenului . .a. 117 . dermatite Dou` linguri de ]elin` ras` se pun \n 200 ml ap` rece. Se las` s` ac]ioneze o or`. se acoper` vasul pentru 2 ore la temperatura camerei.Se ia câte o linguri]` de drojdie de bere uscat` de 3 ori/zi câte 2 s`pt`mâni. Se aplic` pe fa]` [i se las` 10-15 minute.Tenul iritat se spal` cu ap` de ploaie \n care a stat un pumn de t`râ]e de grâu câteva ore. . Ihtioz` (nehidratarea pilelii) Se ung regiunile afectate de 3-4 ori/zi cu ulei de c`tin` alb`. Pielea se catifeleaz` [i ridurile dispar.Se cur`]` câ]iva cartofi [i se rad pe r`z`toare unic`. pauz` 10 zile. Se pune o masc` pe fa]` [i se las` s` se usuce. Alergii \nso]ite de mânc`rimi ale pielii. iar cojile se a[eaz` pe nas.Pentru irita]ii ale tenului \nso]ite de mânc`rimi. Pasta se \ntinde pe obraz [i frunte. Se \ndep`rteaz` cu ap` cald`.m.d.R`ni cu puroi Se spal` locul afectat cu decoct concentrat de pelin. apoi se spal` fa]a. Dup` r`cire. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Prevenirea ridurilor Se amestec` foarte bine : 90 gr f`in` de orz. .

Se prepar` din 15 gr pulbere de r`d`cin` la 300 ml ap` clocotit` timp de 30 minute. Cr`p`turi sângerânde [i dureroase ale c`lcâielor O cutie de alifie de g`lbenele se amestec` toat` cu ceap` dat` pe r`z`toarea mic`. Se ]ine la frigider [i v` unge]i \n fiecare sear` t`lpile [i c`lcâiele.Se aplic` pe pielea de 2-3 ori/zi Propolis-spray 10%. 10 minute.Se pun local cataplasme cu infuzie din mu[e]el. . |n fiecare sear`.R`ni Se prepar` o crem` astfel: se amestec` r`[in` de pin [i untur` \n p`r]i egale [i se fierb \n „bain marie“. 20 gr trefra]i-p`ta]i. 10 gr frunze de salvie. apoi v` culca]i cu [osete.Infuzie de coac`z-negru. tre-fra]i-p`ta]i [i p`p`die. sau cât este necesar. Se repet` zilnic 4-5 s`pt`mâni. 10 gr flori de soc \n 750 ml spirt sanitar. 5 gr la 200 ml ap` clocotit`. coapsele [i picioarele timp de 10-15 minute cu aceast` solu]ie. 118 . dup` du[. Se bea o can` /zi. Se acoper` vasul [i se las` timp de 2 s`pt`mâni \ntr-un loc \ntunecos [i rece. Se ung zonele afectate. se agit` recipientul. Se agit` maceratul zilnic cu o lingur` de lemn.Se bea infuzie din r`d`cin` de brusture. Urticarie . 20 gr cre]u[c`. Se beau 2-3 c`ni/zi. . Se umezesc palmele [i se fric]ioneaz` abdomenul. dup` care se unge cu crem` de propolis. Se filtreaz` printr-un tifon curat [i se pune preparatul \n sticlu]e \nchise la culoare. Celulit` Se pun la macerat \ntr-un vas: 30 gr boabe de ienup`r. .

apoi se strope[te cu o]et (preferabil de mere).O ceap` t`iat` \n douã se coace pe o tabl` la flac`ra de aragaz. 119 . Diminea]a se râcâie partea moart` a unghiei.Se pune zah`r pudr` pe locul cu puroi.Se unge b`t`tura cu ulei de ricin. . |ntr-o lun` cresc unghii s`n`toase. Micoz` la unghii .B`t`turi . prânz [i seara câte 1/2 or`. apoi se \nvele[te cu o folie de plastic. . se fixeaz` cu un pansament [i se ]in e timp de 12 ore. 1 linguri]` miere. Zah`rul absoarbe secre]iile [i distruge mediul prielnic \nmul]irii microbilor. Se aplic` pe b`t`tur`.Se face o cafea tare [i se \nmoaie degetele bolnave \n mod repetat de 5-10 ori/zi câte 10 minute. o jum`tate de pahar de ap`. . dup` care se aplic` un pansament cu propolis topit la foc.Se pune seara pe b`t`tur` un pansament cu coaj` de l`mâie pe care a r`mas [i pu]in miez. .Se bag` degetele \ntr-un vas cu o]et diluat 1:1 cu ap`.Se pune frunz` de aloe t`iat` [i se leag` degetul.Se \mbib` \n tinctur` de propolis o compres` [i se pune pe locul bolnav. . diminea]a. Se repet` pân` la vindecare. |ngrijirea mâinilor ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se amestec` bine: 3 linguri glicerin`. un vârf de cu]it de borax. Se agit` \nainte de \ntrebuin]are. .Seara la culcare se pune o vat` cu o]et pe unghiile bolnave \nf`[urândule \n plastic. o linguri]` amoniac. Panari]iu .

. Se continu` tratamentul pân` la dispari]ia total` a forma]iunii. . .Se prepar` o tinctur` de ardei iute (20 gr de pulbere de ardei iute 120 . .Se aplic` pe pielea capului un amestec dintr-o lingur` de alcool de 40° [i un g`lbenu[ de ou crud. Este de preferat s` se stea cu ea toat` noaptea.Ciuperc` pe t`lpi Timp de 10 zile se pune pe suprafa]` afectat` pu]in` vat` \nmuiat` \n albu[ de ou.Se preg`te[te un decoct din 30 gr r`d`cini m`run]ite de brusture la 1 litru de ap`. Se fierbe pân` scade la jum`tate [i se freac` zilnic pielea capului.Se tamponeaz` cu tinctur` de rostopasc`. Dup` 40 de minute se cl`te[te p`rul cu ap` cald`. Negi pe limb` [i amigdale Gargar` [i sp`l`turi bucale de 3 ori/zi timp de 15-20 minute.Se freac` zilnic pielea capului cu acest amestec. Negi plantari .Se ung cu ulei de ricin. . . De 2 ori/zi timp de 45 de minute se ]ine \n gur` ulei de ricin. Tratamentul dureaz` 21 de zile. Ciuperca se va sufoca [i pilea se va vindeca frumos. Re]ete \mpotriva c`derii p`rului .Se amestec` pulbere râ[nit` din coada-[oricelului sau pulbere râ[nit` din tulpina de in cu ulei de m`sline. .Se maseaz` cu coaj` verde de nuc`. fiecare repriz` dintr-un amestec de : 5 ml tinctur` de propolis cu 5 ml infuzie de g`lbenele. Arsuri [i deger`turi Se ung zonele afectate cu ulei de c`tin` (se procur` de la Plafar).Se maseaz` cu sare de buc`t`rie.

Se vor lua de 3 ori/zi câte 40 de pic`turi (o linguri]`) de tinctur` de propolis. .Se face un amestec din 100 gr urzic`.\n 100 ml alcool 40° timp de o s`pt`mân`). 121 . Se fac cl`tiri ale gurii de 2-3 ori/zi. Se maseaz` pielea capului zilnic timp de o s`pt`mân`.Se amestec` o ceap` ras` pe r`z`toarea mic` cu o lingur` de ulei de ricin [i 10 ml vitamina A. salvie. Se cl`te[te gura prelung [i se arunc`. Se spal` apoi p`rul cu ap` cald`. Dup` r`cire se face gargar` [i se ]ine \n gur` cât se poate de mult.Se vor amesteca zilnic 4-5 gr de propolis. apoi se \nghit. Se strecoar` [i se pune o lingur` de tinctur` de nuci verzi. turi]` mare. Sânger`ri ale gingiilor Se face o infuzie concentrat` dintr-o linguri]` de scor]i[oar` la o can` de ap` clocotit`.Se sug 4-6 tablete/zi de PROPOSEPT (preparat apicol). Se infuzeaz` 10 minute o linguri]` din amestecul de plante la 200 ml ap`. Se fac frec]ii cu ea de 2-3 ori/s`pt`mân` masând r`d`cina p`rului. timp de 15 minute. .Se mestec` zilnic r`d`cin` de hrean. dup` care se arunc`. . care se vor \nghi]i ulterior pân` la vindecare. .Se face un amestec de ceaiuri din: t`t`neas`. Se ]i \n gur` 5-10 minute. 2 linguri o]et \n 500 ml ap` care se fierb 30 de minute.Se face un amestec de plante \n p`r]i egale din: mu[e]el. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Paradontoz` . coada-calului. . . .Se fric]ioneaz` gingia cu o buc`]ic` de sl`nin` de porc timp de 15-20 minute. coada[oricelului [i pelin \n p`r]i egale. Zilnic se pun comprese timp de 5 ore. Dureri de din]i . mu[e]el. Se folosesc 2 linguri]e de amestec la 200 ml ap` [i se fierb 30 de minute la foc mic.

Cu aceast` tinctur` se tamponeaz` locul afectat (semnul) de mai multe ori/zi. 122 . keratoz` senil` (pete de b`trâne]e). Se completeaz` cu rachiu de secar` de 38°-40° [i se las` la macerat 10 zile lasoare sau lâng` calorifer. se spal`. deregl`ri de pigment. semne din na[tere. negi [i hemangioame Frunze de cedru sau chiparos. Efectul anesteziant este aproape instantaneu. se taie m`runt [i se umplu cu ele o sticl` pân` la gât. Aluni]e.Durere de m`sea Se piseaz` o cui[oar` [i se pune la m`sea.

GLANDELE ENDOCRINE . \nainte de mas` \ncepând cu 2 pic`turi [i ad`ugând \n fiecare zi câte o pic`tur` pân` se ajunge la 25 de pic`turi. Tonic pentru sistemul imunitar 1. Se bea o can` \ntre mese [i una sera la culcare. dup` care se strecoar`. 4 linguri drojdie de bere. de preferat iarna. Timp de 3 s`pt`mâni se bea \n fiecare diminea]` sucul ob]inut prin mixare de la 3 c`]ei de usturoi pe stomacul gol. Doza: o doz` /zi. pancreas Fortificarea sistemului imunitar Se pune \ntr-o cea[c` drojdie de bere alimentar` cât o nuc` [i o cantitate egal` de miere. 123 . Se las` s` stea 10 minute. Apoi se mic[oreaz` doza descrescând \n fiecare zi cu o pic`tur` pân` se ajunge la 0 pic`turi. o lingur` de miere de albine. Cantitatea ajunge pentru 2 zile. Se mai adaug` 1/2 litru lapte prosp`t. Tratamentul se face câte 10 zile cu 10 zile pauz`. deasupra. apoi se amestec` bine. Se face cura o dat` pe an. Nu se m`nânc` nimic pân` la prânz. o cea[c` de lapte praf degresat.metabolism. Drojdia folosit` trebuie s` fie proasp`t`. Tratamentul se face de 2 ori/an. Se m`nânc` diminea]a [i sera \nainte de mese 4 zile/lun`. Tonic general ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se umple o sticl` de 0. Anemie Se prepar` un lapte tonifiant: |ntr-un vas de sticl` se pun urm`toare alimente: 1/2 litru lapte dulce. Se p`streaz` preparatul douã s`pt`mâni la c`ldur`. Se amestec` pân` se dizolv` mierea complet.5 litri cu usturoi pisat peste care se adaug` alcool.

Apoi. Se las` la macerat o s`pt`mân`. Tonic general [i \mbun`t`]irea circula]iei sangvine Se face un suc (mixat) din 2 morcovi mari. Tonic pentru sistemul imunitar [i pentru \nt`rirea memoriei Se pun \ntr-un borcan de 800 gr : 1/2 kg miere. se piseaz` bine [i se pun \n 250 ml vin alb.la adul]i : o lingur` de 3 ori/zi Cei slabi vor lua la 30 de minute dup` mas`.la copii : o linguri]` de 3 ori/zi . Se va pune amestecul \n borcane mici care se \nchid ermetic [i se p`streaz` la frigider. Ce nu s-a consumat se va arunca. Caren]e vitaminice. Se adaug` apoi 1 kg de nuc` m`cinat`. Se ia câte o linguri]` de 3 ori/zi dup` fiecare mas`. t`ind \n acest fel pofta de 124 . rahitism. 100 ml alcool de 40°. Dup` aceast` perioad`.2. Se ia \n fiecare diminea]` timp de o s`pt`mân` câte o linguri]` de macerat pe stomacul gol. se va turna \n borcan 1 kg miere poliflor` amestecându-se zilnic de 2-3 ori cu o spatul` de lemn. convalescen]`. 100 gr sâmburi de nuc` m`run]i]i [i 3 linguri de polen. Se bea \n fiecare diminea]` pe stomacul gol timp de 10 zile. Produsul se va consuma \n 30 de zile. boli grave Sucul din 2 kg de l`mâi se amestec` cu pulberea ob]inut` din râ[nirea a 10 coji de ou` de ]ar`. se strecoar` prin tifon. amestecându-l o dat` pe zi cu o spatul` de lemn. anemie. Se las` borcanul la \ntuneric 7 zile. Se mai ]in \nc` 5 zile amestecându-l o dat` pe zi. b`trâne]e. Se administreaz` : . se bat bine [i se toarn` peste sucul proasp`t strecurat. Spuma care se formeaz` se arunc` timp de 3 zile. Cei gra[i vor lua chiar \nainte de mas`. Separat se sparg 10 ou`. 2 gr`un]i de usturoi [i o r`d`cin` de p`trunjel. Se prepar` un macerat din usturoi astfel: se cur`]` 2 c`]ei mari de usturoi. Se p`streaz` \ntr-un borcan la loc \ntunecos timp de 10 zile.

Con]inutul se \nc`lze[te diminea]a \n „bain-marie“. fasole verde-sub form` de supe sau piureuri. o zi altul: . timp de 10 zile sucul de la 3 cartofi cruzi. Dup` 3 s`pt`mâni. iar dup` 3 luni se normalizeaz` lipidele.mâncare. Diabet .Infuzie din urm`torul amestec: 4 linguri coac`ze negre. deci. dup` care se face pauz` 10 zile [i se poate relua. Principalul element chimic al pancreasului este potasiul. .Decoct 5 minute la 200 ml ap` din: 3 linguri sclipe]i. apoi tratamentul se reia.750 ml suc de morcov + varz` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Pancreatit` Se pune o linguri]` de r`d`cin` de obligean` sf`râmat` \n 1/4 litru de ap` rece [i se las` de seara pân` diminea]a.Se bea zilnic. 3 linguri fum`ri]` [i 3 linguri de eucalipt. este foarte bun [i \n tratarea ulcerului gastric. O linguri]` de amestec se op`re[te \n 200 ml ap` [i se infuzeaz` 3 minute. Acest tratament cu semin]e de mu[tar. p`trunjel. colesterolul ajunge la limita normal`. Se bea diminea]a pe stomacul gol. se strecoar` [i se bea câte o \nghi]itur` \nainte [i dup` mese. se consum` sucurile urm`toare alternativ. pe stomacul gol. 2 linguri teci de fasole. Singurii care nu au voie s` consume produsul sunt bolnavii de diabet. 3 linguri frunze de mesteac`n. Se face o pauz` de 20 de zile. |n zilele de pauz`. O cur` dureaz` 3 s`pt`mâni. .750 ml suc de morcov + m`r . se recomand` consumul de legume bogate \n potasiu: ]elin`. dovleac. Se bea cantitatea pe parcursul unei zile. Sc`derea colesterolului De 3 ori/zi se \nghite câte o linguri]` de boabe de mu[tar cu 30 minute \nainte de mas`. 125 . o zi unul.

diminea]a pe stomacul gol. morcov. timp \n care nu se consum` pâine. . \ntr-un interval de 2 ore.Se face cur` cu argil` timp de 3 luni.Se beau 2 c`ni (500 ml) suc de varz` diminea]a. Se ia câte o lingur` de preparat diminea]a [i una seara \nainte de mas`. cel pu]in 3 luni. \n decurs de 2 ore. Se las` totul la macerat 5 zile. suc de glucoz` + 250 ml suc de morcov. coada-calului. o leg`tur` de p`trunjel la care se adaug` dou` linguri de orez fiert. Preparatul se agit` zilnic [i vasul se ]ine acoperit.Se face o cur` cu grâu \ncol]it 4-5 linguri/zi. . Acest tratament dureaz` minimum 6 luni.Se consum` zilnic o salat` de crudit`]i din: r`d`cin` de ]elin`. Dup` terminarea de ingerat a sucului.Se bea un litru de ceai de sânziene/zi. pu]in` zeam` de l`mâie.Obezitate Se amestec` \ntr-un vas de por]elan 440 gr miere lichid` cu 500 ml o]et de mere [i 9 c`]ei de usturoi cur`]a]i [i pisa]i.Se consum` zilnic 1 litru de suc din: 750 ml. . Salata nu se consum` cu pâine. pu]in m`r. Gu[` . m`ce[e. pentru ca el s` se asimileze bine. . Hipocalcemie . 126 . pe stomacul gol.Se pun cataplasme groase de argil` pe gât [i se ]in toat` noaptea. . . timp de o or` nu se consum` nimic. .Se pun frunze de varz` zdrobite pe gât [i se ]in toat` noaptea. zmerur`.Se beau ceaiuri simple sau combinate \n p`r]i egale din: c`tin`.

se amestec` cu 1 kg de hrean cur`]at de coaj` [i dat pe r`z`toare. 127 . se las` acoperit s` se r`ceasc`. . Amestecul se ]ine la macerat timp de 9 zile. câte o linguri]` din timp \n timp.40 c`p`]âni de arpagic se op`resc cu ap` fiart` (ap` cât s` le acopere). ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Inflama]ii ale c`ilor respiratorii Se prepar` un sirop de propolis pentru: bron[ite.Se beau 3 c`ni/zi de infuzie de busuioc. 1 kg miere. . din care se ia câte o linguri]` diminea]a [i una seara \nainte de mas`.C. Se strecoar` [i se adug` 500 gr miere amestecându-se pân` la omogenizare. traheobron[ite. Se freac` pân` se ob]ine un piure. Dup` 1 minut se ia de pe foc.Se bea o can` de ceai de podbal/zi . dup` care se ia zilnic câte un p`h`rel (100 ml). . Toat` cantitatea se bea pe parcursul unei zile.infuzie o linguri]` la can`. . dup` mesele principale. . Se fierb 5 gr propolis \n 200 ml ap` la foc mic pân` ce scade la jum`tate.cu cavern` 12 ou` cu coaj` cu tot se ]in timp de 12 ore \n suc natural de l`mâie (trebuie s` le acopere). astm.Cura cu usturoi: 80 c`]ei de usturoi pisa]i se pun \n 200 ml ap` clocotit`. apoi se bat bine. . Se las` la r`cit cu capac.APARATUL RESPIRATOR T. Se face o cur` de 20 de zile. Se beau câte 100 ml de 3 ori/zi cu 1/2 or` \nainte de mas`. se scurge apa [i se acoper` arpagicul cu 1/2 litru ulei de m`sline.B. Supura]ie cronic` pulmonar` . Dup` o pauz` de 10 zile se poate relua. 1 litru de ]uic` natural` tare (palinc` de prune). o linguri]` la can`.Vin de t`t`neas`: 5 r`d`cini de t`t`neas` proasp`t` sp`late [i t`iate fin se vor l`sa 5 s`pt`mâni \ntr-un litru de vin alb natural. tuse.Tinctur` de propolis: câte 40 pic`turi de 3 ori/zi \ntr-un pahar cu lapte cald cu o or` \naintea meselor. \ntr-un vas emailat bine acoperit.

elimin` durerile de cap [i ajut` la o refacere rapid`. Se strecoar` [i se trage \n sticle. Lichidul se limpeze[te. sucul de la 10 l`mâi [i 10 c`p`]âni de usturoi date prin ma[ina de tocat. Silicoz` Se preapar` infuzie de podbal 2 linguri]e la 250 ml ap`. Se pun \ntr-un vas la macerat timp de 7 zile urm`toarele ingrediente: 1 kg miere. |n timpul macer`rii morcovii se mi[c` prin borcan \n sus [i \n jos. Se las` la macerat 4 ore. ca s` nu intre praful. Se pun toate \ntr-un borcan. Se ia de 3 ori/zi \nainte de mesele principale câte un p`h`rel de 100 ml.Acest preparat scade febra. grip` Se pun \ntr-un litru de ap` coaja de la o portocal` [i 4 frunze de dafin. Bron[it` astmatic` Se prepar` re]eta din: 1 kg morcovi (ra[i pe r`z`toarea mare). Bron[it` Se preapar` un sirop contra bron[itei astmatice [i anginei pectorale. 128 . Compozi]ia nu se mai amestec`. Acest tratament dureaz` maxim 4 luni. Se iau câte 4 linguri]e/zi. se amestec` pân` se tope[te zah`rul [i se a[eaz` aproape de o surs` de c`ldur`. iar când medicamentul este gata. Dup` ce lichidul se termin` tratamentul se poate repeta la un interval de 3 s`pt`mâni. Bron[it`. se filtreaz` [i se bea pe stomacul gol \n mai multe reprize. drojdie cât o nuc` [i 3 litri ap`. 1 kg zah`r.Se beau 3 c`ni/zi. Se las` 3 s`pt`mâni acoperit cu o hârtie la gur`.Se iau 4-6 linguri /zi. se a[eaz` pe fundul borcanului. |n timpul tratamentului se recomand` ingerarea de 3 ori/s`pt`mân` a câte 2 linguri]e de hrean ras m`runt amestecat cu 4 linguri]e de miere. Preparatul este valabil 2 s`pt`mâni la frigider.

r`gu[eal` Se amestec` un pahar suc de ridiche neagr` cu un pahar miere.Tusea Se fierb pân` ce apa scade la jum`tate \n 300 ml ap` urm`toarele: o lingur` de chimen. dac` e cazul a doua [i a treia zi. Se repet`. Bron[it` cronic`. o lingur` floare de tei. Seara se iau câte 5 linguri. se dau pe r`z`toarea mare dup` care se pun \ntr-un borcan peste care se toarn` ap` clocotit` pân` se umple borcanul. se agit` 129 . Tratamentul nu trebuie \ntrerupt 3 luni. Preparatul se p`streaz` la frigider.) ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se prepar` apa de sfecl`: se iau 2 borcane de 10 litri fiecare. Se formeaz` pân` a doua zi un sirop abundent. Siropul este \n acela[i timp [i un foarte bun fortifiant \mpotriva oboselii. Se strecoar`. pneumonie.C. Când lichidul este pe sfâr[ite. una la interval de 10 minute de cealalt`. Se iau 4-6 linguri din acest sirop zilnic. T. tuse.400 gr usturoi pisat se amestec` cu sucul de la 24 de l`mâi \ntrun borcan. 6 nuci [i 2 linguri de zah`r.2 litri/zi). preg`tim cel de al doilea borcan. 2 kg de sfecl` ro[ie cur`]at`. 2 cepe mici.. Astm Se fierb 3 c`]ei de usturoi pisa]i \ntr-o can` de lapte 5 minute [i se bea amestecul \nainte de culcare timp de 21 de zile. se acoper` ermetic borcanele [i se las` 24 de zile. |ncepând cu a doua zi se consum` numai acel lichid \n loc de ap` (1 1/2 . Astm bron[ic . etc. Tuse convulsiv` Se prepar` siropul de ridiche neagr`: se a[eaz` \ntr-un borcan straturi alternative de rondele de ridiche neagr` [i zah`r.B. Boli de pl`mâni (bron[it`. Se iau 2 linguri de 3 ori/zi.

. se strecoar` [i se bea. Se spal` un [tiulete cu boabe cu tot (de preferin]` cu cocean ro[u). Dup` 10-14 zile boala scade \n intensitate foarte mult. indiferent de anotimp. Se fierbe timp de 10 minute \mpreun` cu o ceap` mic` (necur`]at` de coaj`). o linguri]` de semin]e de chimen [i 3 frunze de dafin. Se ia de pe foc [i dup` 30 de secunde se beau câte 100-200 ml. O linguri]` de amestec se pune \n 100 ml de ap` [i se bea seara \nainte de culcare. la foc mic. 130 . care se strecoar`. indiferent de soi.Se fierbe lapte de capr` cu flori [i frunze de p`stârnac. o nuc` \n coaj` (sp`lat` [i spart`). se pune \ntr-o sticl` [i se ]ine la rece. . Dup` cele 10 minute se ia de pe foc. Dup` 3 zile se ia câte o linguri]` de preparat de 6-8 ori/zi. \ntre mese.Se pune la fiert \ntr-un litru de ap`. se pune \ntr-un borcan \nchis la culoare [i se p`streaz` la rece. 3 gr [ofran. se sting cu o can` de ap`. se ]ine vasul acoperit pân` la r`cirea lichidului.\nainte de folosire. Tuse rebel` Se prepar` un ceai din [tiule]i de porumb. 500 gr miere se fierb pân` la ob]inerea unui sirop. Ceaiul se bea c`ldu] timp de 2-3 zile \n loc de ap`. Lichidul ob]inut se amestec` cu sucul de la 4-6 l`mâi (func]ie de m`rimea lor). Când lichidul \ncepe s` se coloreze. Laringit` 500 gr suc de varz` ro[ie. Dureri de gât Se prepar` un sirop astfel: 6 linguri de zah`r caramelizat (ars \n crãticioar`). Se iau o dat` pe zi 5 linguri]e. Se ia câte o lingur` de 3-4 ori /zi. pân` când siropul se termin`.125 gr de semin]e de in puse \ntr-un tifon se fierb \n 400 ml ap` la foc mic pân` se ob]ine un lichid gros. timp de 10-15 minute. de 3-5 ori/zi.

250 gr ulei de floarea soarelui. Se fierb pân` se ob]ine un sirop u[or legat ( aproximativ 800 gr). Se iau 3 linguri]e/zi pentru copii [i 3 linguri/zi pentru adul]i. dup` care se fac gargar` [i cl`tiri ale gurii cu acest preparat. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 131 . Tratamentul este mai eficient dac` este repatat de 3 ori/zi. pân` când spirtul se evapor` complet. 250 gr unt. infec]ii ale gingiei Se pun 10 frunze de dafin \ntr-o can` cu ap` clocotit`. Se las` la r`cit. iar cepa se \ng`lbene[te pu]in. Se adaug`: 250 gr zah`r. Se strecoar` [i ceapa se arunc`. Se adaug` 30-40 de pic`turi de tinctur` de propolis când produsul s-a r`cit. pe foc foarte mic. 250 gr miere de albine. pierderea vocii.Bron[it` O ceap` t`iat` m`runt se fierbe cu 250 ml alcool rafinat. R`gu[eal`.

Se fac b`i de [ezut \n fiecare sear` cu t`râ]e de grâu timp de 20 de minute. urzic`. Tratamentul dureaz` 21 de zile. Se iau câte 3 boabe de t`mâie (nu mai mari decât un bob de maz`re). dr`gaic`. Boabele se iau alternativ. Se face infuzie din 4 linguri]e de amestec la 1 litru de ap`. ]inându-se \n gur` pân` la dizolvarea granulelor. se \mbrac` fiecare bob \n miez de pâine (pentru a nu atinge din]ii.Ulei de coriandru: 3 pic`turi \n ceai de 2 ori/zi timp de 4 zile. Regimul va fi f`r` carne [i f`r` ap` bogat` \n s`ruri minerale. Se cur`]` numai coaja de pe crengu]e [i se prepar` un ceai fiert 3 minute. o zi nu pân` la dispari]ia pietrelor. 3 linguri]e cu vârf de polen. Pentru crizele de colibacili se m`re[te doza de ulei de coriandru la 3 reprize/zi timp de 10 zile. Se consum` 2 linguri de semin]e de dovleac/zi. pentru protec]ia lor) [i se \nghit diminea]a pe stomacul gol. câte una \naintea fiec`rei mese. .APARATUL URINAR Infec]ie urinar` Se amestec` \n p`r]i egale: splinu]`. Cistit` . . Dizolvarea pietrelor la rinichi T`mâia de smirn` granulat` [i de culoare alb-g`lbui (nu cea cu arome) este un leac foarte bun pentru dizolvarea pietrelor [i restabilirea echilibrului ionic \n organism.42 de zile. Se consum` c`ldu]. . Prostatit` cronic` Se iau zilnic. |n fiecare din ele se adaug` o linguri]` de bitter suedez. 3 c`ni/zi dintr-o infuzie de 2 linguri]e la can`. Se bea o can` pe zi. o zi da. Se consum` zilnic 2 linguri]e de o]et de mere diluate \n ceai. Se beau cele 4 c`ni \nghi]itur` cu \nghi]itur` \ntr-o zi.Tratamentul dureaz` \ntre 21 . 132 .Ceai de busuioc.Ceai de muguri de plop. 2-3 c`ni pe zi.Ceai din crengu]e de vi[in.

Prostat`
- |ntr-un pahar cu ap` cald` se pune o linguri]` de suc de usturoi [i o linguri]` de ulei de m`sline. Se beau 3 asemenea pahare/zi \nainte de mese. Tratamentul dureaz` cel pu]in 21 de zile. - 2 linguri de mu[e]el + 2 linguri de pufuli]` cu flori mici se fierb 10 minute \n 2 litri de vin alb. Dup` r`cire, se strecoar` [i se adaug` 100 rg miere. Se p`streaz` la rece.Se consum` câte 100 ml lichid diminea]a pe stomacul gol [i 100 ml seara cu 1/2 or` \nainte de cin`. Tratamentul dureaz` un an. - Suc din frunze de urzic` proaspete, se ia câte o lingur` de 3 ori/zi. - Suc proasp`t din frunze [i r`d`cin` de p`trunjel: se consum` câte 150 ml/zi, diminea]a pe stomacul gol. - Se face cura cu drojdie de bere, timp de 10 zile.|n 1/2 litru suc de morcovi se pun 4 linguri praf de drojdie uscat`. Se amestec` bine [i se ]ine \n frigider. Se agit` \nainte de a se consuma. Se bea \ntreaga cantitate \ntr-o zi \n 3 reprize.

Afec]iuni urinare, colit`, enterocolit`
Se amestec` \n p`r]i egale urm`toarele plante: cimbru, sun`toare, busuioc, coada-calului.Se fae o infuzie din 4 linguri de amestec \n 1 [i 1/2 litru de ap` clocotit`, timp de 10 minute. Se r`ce[te [i se strecoar`, se adaug` 2 linguri de miere.Se consum` cantitatea \ntreag` pe parcursul unei zile.

ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

Nefrit`
Se prepar` seara din 2 linguri frunze de mesteac`n infuzate \n 250 ml ap`. Dup` ce se r`ce[te se adug` un vârf de cu]it de bicarbonat de sodiu alimentar; se acoper` [i se las` pân` diminea]a când se strecoar` [i se bea jum`tate din cantitate. Cealalt` jum`tate se bea dup` 4 ore. Se repet` 7 zile.

Cistit`
Se usuc` \n cuptor coaja de la 4 mere, se piseaz` [i se pune o lingur` din aceast` pulbere \n 400 ml ap` clocotit`. Se infuzeaz` 15 minute. Se beau 3 c`ni/zi.
133

Adenomul de prostat`
- Infuzie o linguri]` la can` din amestec: ghimpe 50 gr, cimbri[or 100 gr, coada [oricelului 100 gr, mu[e]el 100 gr, fenicul 50 gr. Se bea diminea]a pe stomacul gol o can`. - Se amestec` : ulei de ienup`r 4 ml, ulei de chimen 5 ml, ulei de fenicul 5 ml. se iau 3-5 pic`turi de 2-3 ori/zi \ntr-o linguri]` de miere. - Se fierb \n 500 ml ap` 3 minute: 3 linguri]e de r`d`cin` t`t`neas` [i o linguri]` ghimpe. Se las` la infuzat 20 de minute, se strecoar` [i se bea \n cursul zilei. - Pufuli]` cu flori mici - o linguri]` de plant` la o can` de ap` clocotit`, infuzat 10 minute. Se beau 2 c`ni/zi, una diminea]a pe stomacul gol, cealalt` seara \nainte de culcare.

Litiaz` renal` [i biliar`
Se amestec` 10 ml ulei de porumb cu 500 gr miere, apoi se adaug` la compozi]ie 4 albu[uri b`tute spum`. Se ia câte o linguri]` diminea]a \nainte de mas`.

Pietre, nisip la rinichi
- Coaja de la o portocal` (uscat`) se ]ine o noapte \ntr-un litru de ap`. Diminea]a se pune la foc mic aproximativ o or`, pân` ce lichidul scade la 1/2 litru. Se bea cu \nghi]ituri mici timp de 12 ore. Re]eta se repet` 3-5 zile. Dup` a doua zi pute]i analiza urina. - Timp de 7 zile \n fiecare diminea]`, cu 2 ore \nainte de a mânca se bea un p`h`ru] de ]uic` plin cu suc de ridiche neagr`. - Timp de 3 s`pt`mâni \n fiecare diminea]` cu 2 ore \nainte de mas` se bea un ceai f`cut din 2 linguri de semin]e de cânep`, zdrobite [i fierte \n 150 ml ap`, pân` ce lichidul r`mâne la jum`tate. - Se râ[ne[te un pahar de semin]e de cânep` [i se fierbe cu 3 pahare de lapte proasp`t, pân` ce lichidul scade la un pahar. Se strecoar` [i se bea fierbinte \nainte de masa de diminea]`. Procedeul se repet` 5 zile consecutiv cu o pauz` de 10 zile, dup` care se reia [i se poate continua pân` la un an. Eficien]a este maxim` atât pentru rinichi cât [i pentru ficat.

134

Insuficien]` renal`
Se râ[nesc 30 gr r`d`cin` de anghinare, iar pulberea se pune la macerat \n 1/2 litru de vin alb natural, timp de 7 zile. Se strecoar` [i se beau câte 50 ml de 3 ori/zi \naintea meselor principale.

Reten]ie de urin`, nefrit`, cistit`, calculi renali, gut`
Infuzie din 25 gr de m`tase de porumb \ntr-un litru de ap` clocotit`. Se strecoar` [i se \ndulce[te cu miere. Se bea pe parcursul unei zile. Nu se dep`[e[te 1 litru /zi.

Dezintoxicarea rinichilor
Se bea un suc \nainte de masa de prânz cu 30 minute timp de 7 zile din : o sfecl` mic` ro[ie, 2 mere, jum`tate varz` alb`.

Cur`]area de s`ruri
Se acoper` cu ap` 2 linguri de orez nedecorticat sau integral [i se las` a[a 24 de ore. Diminea]a se fierbe orezul timp de 5 minute dup` ce a dat \n clocot [i se consum` pe stomacul gol. Dup` aceasta, 4-6 ore nu se m`nânc` nimic. Tratamentul se face câte 2 s`pt`mâni de 2 ori pe an.
ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

Eliminarea depunerilor calcaroase
Se fierb la foc mic timp de 5 minute 25 gr foi de dafin. Se ia vasul de pe foc [i se las` acoperit 3 ore. Se strecoar` [i se bea lichidul cu \nghi]ituri mici pe parcursul zilei. Procedeul se repet` a doua [i a treia zi. Peste o s`pt`mân`, ciclul de 3 zile se repet`. Dup` un an, acest procedeu se va repeta timp de 6 zile.

Cur`]area rinichilor
Dureaz` o s`pt`mân`, vara, [i se poate repeta dup` 2-3 s`pt`mâni. Se vor consum` numai pepeni [i pâine neagr`. E bine s` se fac` o baie fierbinte \ntre 2 [i 3 noaptea (\n faza de bioritm a rinichilor) [i \n acel moment s` se consume pepeni cu pâine.
135

. Pulberea se ]ine sub limb` 15 minute. apoi se \nghite cu pu]in` ap`. Se strecoar` [i se va consuma treptat pe parcursul zilei. \ncetinirea ritmului de cre[tere a pilozit`]ii la femei. Se ia o linguri]` de tinctur` diluat` \n jum`tate de pahar de ap` de 3 ori/zi pe stomacul gol. cre[terea secre]iei de lapte la femeile care al`pteaz`. Se administreaz` 1-2 linguri]e. Se administreaz` o linguri]` ras` de 3 ori/zi. mastoz`. remedierea amenoreei . Aceast` re]et` favorizeaz` declan[area ciclului menstrual putând prelungi tinere]ea biologic` a femeilor ajunse \n prag de menopauz`. Se recomand` pruden]` \n administrare \n caz de fibrom uterin. 136 .Se râ[nesc fin 50 gr semin]e de m`rar. Se amestec` cele 3 pulberi de plante [i se ]in \ntr-un borcan \nchis ermetic.Pulberea de semin]e de m`rar Semin]ele se macin` fin cu râ[ni]a de cafea. cancer. chist oranian. cre[terea sânilor. Ambele tratamente cu m`rar (tinctur` sau pulbere) au drept efect reglarea ciclului menstrual. O cur` dureaz` minimum 21 de zile. Tratamentul dureaz` minim 21 de zile.Se fierb \n 2 litri: 5 gr foi de dafin [i 50 gr r`d`cin` de p`trunjel t`iat` m`runt pân` ce cantitatea de lichid scade la jum`tate. Pulberea se ]ine sub limb` 15 minute. Se las` la macerat 7 zile dup` care se strecoar` [i se pune \n sticlu]e mici \nchise la culoare. . de 3 ori/zi. pân` la terminarea borcanului. apoi se \nghite cu pu]in` ap`. 50 gr r`d`cin` de lemn dulce.APARATUL GENITAL Deregl`ri menstruale -Tinctura de m`rar |n 100 ml alcool de 45°-50° se pun 7 linguri]e de plant` uscat` râ[nit`. Se repet` 7 zile. 50 gr semin]e de chimen. Amenoree .

Se ia o lingur` din aceast` tinctur` diluat` \ntr-o can` cu ap`. se beau 2 ceaiuri pe zi timp de 6 s`pt`mâni.Dismenoree -Se râ[nesc fin: semin]e de m`rar. Se combin` plantele [i se administreaz` o linguri]` ras` de pulbere de 4 ori/zi ]inându-se sub limb` 15 minute. Dup` o lun` de pauz` se poate relua. 10 linguri]e de cre]i[oar` [i 5 linguri]e de traista ciobanului. dup` care se strecoar` [i se pune tinctura \n sticlu]e mici. [ofran 50 gr. Pentru apari]ia fluxului menstrual \ntârziat . 137 . \n cantit`]i egale: semin]e de angelic`.infuzie din o linguri]` de ieder` la can` timp de 10 minute Se beau 2 c`ni/zi. apoi \nghi]indu-se cu pu]in` ap`. Se toarn` peste ele alcool de 45°-50° cât s` le acopere [i se las` la macerat 10 zile. Tratamentul dureaz` minim 2 luni. \nchise la culoare. câte o lingur` \naintea celor 3 mese. Insuficien]` ovarian` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se face un amestec din: r`d`cin` de lemn dulce 100 gr. -Se râ[nesc fin. cre]i[oar` [i traista ciobanului. Se strecoar`. muguri de zmeur [i cre]i[oar`. sun`toare 100 gr. Regularizarea ciclului menstrual Se prepar` vin de aloe: 1/2 kg plant` de aloe de 3-5 ani se toac` m`runt [i se amestec` cu 1 kg miere + 2 litri vin ro[u (Cabernet). Se toarn` peste 2 linguri]e de amestec 250 ml ap` clocotit` [i se infuzeaz` 10 minute \ntr-un vas acoperit. Dup` ce a fermentat 6 s`pt`mâni. de 3ori/zi pe stomacul gol. Se pun \ntr-un borcan de sticl` 5 linguri]e pulbere de m`rar. Se amestec` cu o spatul` de lemn la 2-3 zile. Se beau 3 linguri zilnic. Tratamentul dureaz` minim 3 luni. se strecoar` [i se p`streaz` \n sticle \n frigider.

2 linguri de r`d`cini de t`t`neas` timp de 25 minute. Se ia de trei ori pe zi câte un p`h`ru] (de ]uic`) pe stomacul gol. Lichidul se \mparte \n dou` : o cea[c` se bea seara [i una diminea]a cu o or` \nainte de mas`. Tratamentul dureaz` 42 de zile. o linguri]` coada [oricelului. Se beau zilnic 138 . Tinctura se prepar` \n cas`: Se taie m`runt r`d`cinile de t`t`neas` [i se pun \ntr-o sticl` de 1 litru pân` la jum`tate. Aceste ingrediente se pun \ntr-un tifon [i se aplic` pe piept peste noapte. Se strecoar`. se fierb la foc mic. sucul de la 2 l`mâi. Cu plantele r`mase de la prepararea ceaiului se pun comprese pe sân. Acest tratament se face 2 s`pt`mâni cu pauz` de 10 zile. salvie. 1/4 kg zah`r candel pisat. 1/4 litru ulei de m`sline presat la rece.Fibrom uterin Se beau 50 ml tinctur` de t`t`neas`. Se las` la macerat 3 s`pt`mâni . Se infuzeaz` o lingur` la can`. apoi se poate repeta. Mastoz` fibro-chistic` |n 600 ml ap`. Totul se infuzeaz` 15 minute. 100 gr ulei de ricin. de 2 ori/zi \nainte de mas` timp de 3-4 luni. Cealalt` jum`tate se umple cu alcool (]uic` curat`). lemn dulce. [ofran. Fibrom uterin Se pun la macerat \ntr-un recipient de sticl` timp de 3 zile urm`toarele: 1/4 litru ]uic` de tescovin`. Apoi se adaug`: o linguri]` frunz` de nuc. Se agit` de câteva ori pe zi. o linguri]` mu[e]el [i 1/2 linguri]` rostopasc`. apoi se strecoar`. 1/4 litru suc de l`mâie strecurat. coada [oricelului. Mastoz` Se amestec`: 100 gr terci din r`d`cini prospete de brusture. 100 gr miere. Amenoree Se amestec` \n p`r]i egale: talpa gâ[tii. urzic`.

Impoten]a Se prepar` vin de ]elin`: se pun la macerat timp de 3 zile 2 ]eline mari proaspete \ntr-un litru de vin alb natural. atunci când se usuc`. Mastoz` chistic` Se amestec` cear` de albine ras` pe r`z`toarea mare. sânul se unge cu alifie de g`lbenele.3 c`ni timp de 6 luni. |nainte s` se aplice compozi]ia. Se consum` 1 litru de ceai de ]elin`/zi: infuzie din frunze [i ramuri. Tratamentul dureaz` 7 zile. cu 50 gr Apilarnil [i se iau zilnic cel pu]in 3 linguri. apoi se prepar` altul. Se bea un p`h`rel (150 ml) la fiecare mas`. Acest amestec se pune \ntr-un tifon [i apoi \n sutien peste sânul bolnav. Se va uda acest amestec cu ]uica. Se mai poate lua diminea]a pe stomacul gol o lingur` de polen. o mân` cu pelin uscat sau verde. Noduli mamari [i ovarieni Se amestec` 100 gr miere de albine curat`. Se pot lua pân` la maxim 100 gr zilnic. dup` 4-5 ore. Acest tratament dureaz` 3 luni. 139 . |nc` din primele ore \ncepe s` cedeze durerea. peste care se toarn` ]uic` de tescovin` (]uica s` fie numai din struguri de vin). Trichomonas vaginalis Un tampon de vat` \mbibat cu iaurt natural (care s` nu fie pasteurizat). Se poate folosi de 6-8 ori. se introduce \n vagin seara la culcare. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Nivel de progesteron sc`zut Tinctur` de coada [oricelului câte 30 de pic`turi de 3 ori/zi timp de 10 -15 zile /lun`.

bron[it`. 100 ml o]et [i 100 ml ulei. se strecoar` [i se amestec` cele dou` extracte. Siropul se filtreaz`. pneumonii. se acoper` cu un plastic [i se las` toat` noaptea. Se poate face [i din muguri. are efectele cele mai bune. hipofunc]ie a glandelor cortico-suprarenale Timp de 2 luni se consum` 7 linguri de sirop de pin pe zi pe stomacul gol. La 2-3 zile se fac [i b`i de [ezut cu acela[i ceai. Coca ob]inut` se a[eaz` pe partea de jos a abdomenului. Se \nchide borcanul [i se las` la macerat 3 s`pt`mâni. Tratamentul se face pân` la vindecare. dup` care se \nghite cu ap`. 140 . Se umple trei sferturi un borcan cu acele de pin zdrobite peste care se toarn` miere. astm. Reglarea activit`]ii hormonale Se ia sublingual o linguri]` de pulbere de r`d`cin` de lemn dulce de 3 ori/zi [i se ]ine 10 minute. Anexit` Se face un aluat din 200 gr f`in`. dar cel din ace culese \n luna ianuarie este cel mai bogat \n uleiuri volatile [i ca atare. Dup` r`cire. Siropul de pin se prepar` numai din ace care se culeg proaspete [i se zdobesc pe o plan[et` de lemn cu un toc`tor de lemn. se iau câte 4 linguri zilnic. când se filtreaz`. R`ni pe colul uterin O lingur` de m`rul-lupului (pulbere) + o lingur` r`d`cin` de t`t`neas` (pulbere) + o lingur` mu[e]el se las` la \nmuiat \n 1/2 litru de ap` rece de seara pân` diminea]a. prim`vara.Impoten]` [i sterilitate masculin`. Cu acest concentrat se face sp`l`tura vaginal` cu ajutorul irigatorului. Plantele r`mase se fierb \n 1/2 litru de ap` pân` când lichidul scade la jum`tate. Pentru tuse. Tratamentul dureaz` 14 zile.

acoperit. ascit`. paralizie. Se face o infuzie dintr-o linguri]` de amestec la 250 ml ap` clocotit`. urzic`. se bea c`ldu] diminea]a pe stomacul gol [i se st` pe partea dreapt` 30 de minute. anexit` [i metroanexit`. neuroastenie. |n prima zi se iau 4 boabe.1 s`pt`mân` cura zilnic`/ 1 s`pt`mân` pauz` . timp de 10 minute. Pentru un tratament complet sunt necesare 213 boabe de ienup`r. intestine. Aceast` cur` dureaz` 23 de zile.2 s`pt`mâni cura zilnic`/ 2 s`pt`mâni pauz` . obezitate. sciatic`. cur`]area sângelui Se prepar` siropul de p`p`die. vezica biliar`. pân` la sfâr[itul curei. probleme respiratorii. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Boli ale ficatului. gut` Se face cura cu boabe de ienup`r. când se va ajunge din nou la 4 boabe. |nainte de a fi \nghi]ite. când se vor lua 15 boabe. psoriazis. Cura cu boabe de ienup`r mai este indicat` [i \n tratamentul altor afec]iuni ca: hemofilie. mastoz` chistic`. stomacToate bolile de ficat Se face un amestec \n p`r]i egale: pelin. stomatit`.Ficat. se ia vasul de pe foc [i se las` s` stea o noapte. reumatism. \n a 2-a zi . impoten]`.3 s`pt`mâni cura zilnic`/ 3 s`pt`mâni pauz` . Se strecoar`. Dup` ce d` 2-3 clocote. anghinare. cefalee. care se pun apoi pe foc mic. boabele de ienup`r se vor mesteca foarte bine. scleroz` multipl`.4 s`pt`mâni cura zilnic`/ 4 s`pt`mâni pauz` Afec]iuni hepato-biliare. afec]iuni gastro-intestinale. þintaur`. |ncepând cu ziua a 13-a. afec]iuni cardiace. hipertensiune arterial`. afec]iuni renale. \ncepem s` sc`dem câte o boab` zilnic.APARATUL DIGESTIV . apoi se cre[te progresiv pân` \n ziua a 12-a. Se pun \ntr-un litru de ap` rece doi pumni de flori de p`p`die.5 boabe. A doua 141 . Cura dureaz` 16 s`pt`mâni astfel: . transpira]ia picioarelor.

se strecoar` [i se se amestec` cu 200 grame miere. Hepatit` epidermic` |ntr-un litru de ap` op`rit` se pun 5 grame de rostopasc` uscat` [i se las` la infuzat 12 ore. Se las` compozi]ia s` se r`ceasc`. |n urma acestui tratament se elimin` pe nesim]ite tot lichidul acumulat.zi.2 pahare suc de varz`/zi. A doua s`pt`mân`. |n lichidul ob]inut se pune 1 kg de zah`r [i o jum`tate de l`mâie. se freac` \n palme pentru a se arunca be]ele. se strescoar`.\n prima s`pt`mân`. 142 . Ciroz` . se iau dou` linguri]e de pelin. fiecare lingur` diluat` \ntr-o can` cu ceai. Se ia o jum`tate de linguri]` din acest amestec (pulbere) [i se ]ine sub limb` 15 minute. Dac` este prea sub]ire. Se pune vasul pe foc foarte mic. dup` care se \nghite cu ap`. diminea]a. se consum` varz` \n`bu[it` . Cura pentru un copil dureaz` 5 zile. f`r` capac. tot diminea]a. Din acest praf se ia câte o linguri]` cu o or` \nainte de mas`. Ciroz` umed` Aceast` re]et` ajut` la eliminarea lichidului \n ciroza umed`. la prânz [i seara . Trebuie s` se formeze un sirop de consisten]a mierii lichide. Se ia pelin uscat. se mai pune o dat` pe foc. Se iau 3 linguri/zi. iar a treia s`pt`mân` câte trei linguri]e diminea]a. Dup` aceea. f`r` coaj`. la prânz [i seara. Tratamentul se poate repeta dup` o pauz` de trei s`pt`mâni. Se ia câte o lingur` din or` \n or` de 12 ori/zi. Lichidul se \ngroa[` f`r` a firbe. de 3 ori/zi \naintea meselor principale cu 1/2 or`. apoi se râ[ne[te pentru a se ob]ine pulberea de pelin.Se râ[nesc \n cantit`]i egale: rostopasc`. la prânz [i seara. presându-se bine florile \n mâini pentru a ie[i tot sucul. tot \nainte de mas`. Totul se pune \n sticl` [i se p`streaz` la frigider. dup` care se bea câte o can` de ceai \ndulcit cu miere. armurariu [i pedicu]`. t`iat` felii. iar pentru un adult 10 zile.

A doua zi se fierb pân` scade lichidul la 1. o ridiche neagr`.20 gr g`lbenele. . Se 143 . seara cu o jum`tate de or` \nainte de culcare din: 2 morcovi. Se strecoar` [i se beau 150 ml \nainte de mese. Se va urina foarte des. Se pune \ntr-un borcan [i se toarn` peste ea 5 litri ]iuc` curat`. de ]ar`. Ceaiul se bea pân` când scade burta. |nl`tur` rapid icterul. |n fiecare an.1 kg ceap` ro[ie se cur`]` [i se toac` m`runt. Se strecoar` [i se bea timp de o zi. aceast` re]et` se poate repeta timp de 3 s`pt`mâni. |n cel mai scurt timp ficatul \ncepe s` se regenereze. Din acest amestec se iau diminea]a pe stomacul gol 30-40 ml. Se beau câte 50 gr de 3 ori/zi \naintea meselor principale. .250 litri.Se bea 3 zile la rând câte 1 litru de lapte dulce \n care a fiert r`d`cin` de [tevie. Se bea cantitatea \ntreag` \n cursul unei zile \n mai multe reprize. Icter .Ceai din fructe de armurariu (protejeaz` celula hepatic`). 1 r`d`cin` de p`trunjel. Hepatite . . ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Dezintoxicarea ficatului Se bea un amestec de sucuri timp de 7 zile. apoi se st` culcat pe partea dreapt` 30 de minute.30 gr rostopasc` se pun la macerat 3 ore \n 1/2 litru de vin alb curat. .Un pumn se a[chii de r`d`cin` de dud alb (agud). 20 gr [ofran se fierb 5 minute \ntr-un litru de vin alb. infuzie 10 minute din: 2 linguri]e de fructe zdrobite \n 300 ml ap` clocotit`. Se face o pauz` de 3 s`pt`mâni [i apoi se mai repet` \nc` 14 zile.Ciroz` lichid` . se pun seara \n doi litri ap`. Se las` la macerat 10 zile. 3 mere. dup` care se serve[te masa de diminea]`. iar la \nceputul tratamentului urina va avea culoare ro[iatic`.Ceai de anghinare: infuzie 10 minute din 2 linguri]e de plant` \n 750 ml ap` clocotit`.

c`ci este foarte eficient` \n tratamentul r`nilor greu vindecabile sau al arsurilor severe. Se las` la fermentat 10-15 zile. . Dup` ce cidrul este gata. Acest usturoi. . infuzie 10 minute din: 1 linguri]` la 200 ml ap` clocotit`. Boli de ficat. \nainte de culcare se \nghite o lingur` de ulei de semin]e de dovleac presat la rece [i se st` pe partea dreapt` 1/2 or` (Este foarte eficient [i \n adenomul de prostat`). Se bea câte o linguri]` din preparat cu pu]in` ap` de 3 ori/zi cu 1520 minute \naintea meselor. o leg`tur` m`rar. Deasupra lor se toarn` ap` [i se las` la macerat la temperatura camerei. dup` care se reia o dat` la dou` zile.|n fiecare sear`. o leg`tur` de p`trunjel.Ceai de pedicu]`: infuzie 10 minute din o linguri]` de plant` la 250 ml ap` clocotit`. . Când lichidul este gata acrit.Ceai de rostopasc` ( decongestioneaz` ficatul). o leg`tur` leu[tean. se pare c` distruge tocmai virusul. de obicei. . Se repet` tratamentul 3 zile consecutiv. vindecarea este garantat`.Din 2 c`]ei de usturoi pisa]i amesteca]i cu sare se fac dou` „bile“ care se ]in sub buza superioar`. \n special hepatita C Se prepar` bor[ul de sfecl` : 1 kg sfecl` roºie t`iat` buc`]i. ateroscleroz`. se strecoar` [i se reumple borcanul cu 144 . . Se \mparte cantitatea \n 3 [i se bea pe parcursul zilei timp de 10 zile.50 gr muguri de mesteac`n se pun \n 500 ml vodc` timp de 10 zile. La suprafa]` se formeaz`. o c`p`]ân` de usturoi. o pelicul` uleioas` pe care e bine s-o aduna]i [i s-o depozita]i separat. Hepatite. atâta timp cât suport` bolnavul. o linguri]` de drojdie sau o mân` de m`lai.bea o cea[c` diminea]a pe stomacul gol (150 ml). Dup` 10 zile. se strecoar` [i se beau câte 50 ml/zi \nainte de masa principal`. 75 ml dup` masa de prânz [i 75 ml seara. Se bea diminea]a pe stomacul gol cu 1/2 or` \naintea micului dejun. anemie Se prepar` cidrul din fructe de c`tin` astfel: se iau 400 gr fructe uscate sau 1 [i 1/2 kg fructe proaspete [i se pun \n 10 litri ap` \mpreun` cu 3 kg zah`r.

|n urm`toarele 3 s`pt`mâni se procedeaz` la fel. . \n loc de ap`. 145 . Ziua se consum` legume fierte [i fructe. Este bun [i \n bolile de pl`mâni [i ca depurativ general al organismului. Se beau 150 ml diminea]a [i seara pe nemâncate [i se st` apoi pe partea dreapt` 20 minute.Tratamentul poate dura 3-4 luni. rinichi |n prima s`pt`mân` se \nghite \n fiecare diminea]`. Procedura se mai repet` o dat` peste dou` s`pt`mâni. cina nu. dar numai din dou` \n dou` zile.A doua zi: diminea]a se face clism`. câte 4 pahare/zi. Seara se face din nou clism`. Dac` dup` ultima clism` nu vor ap`rea pietre.A treia zi: diminea]a se face clism`. pl`mâni. Din prima strecurare se beau câte dou` pahare/zi. Chisturi pe ficat.ap`. pe stomacul gol un bob de t`mâie alb` (cât un bob de maz`re) \nvelit \n miez de pâine (ca s` nu ating` din]ii fiindc` formeaz` carii). atunci procedura se repet` peste cinci zile. Aceast` cantitate se bea \n cursul zilei de trei ori/zi . . |n paralel se beau 3-4 pahare cu ceai de traista ciobanului \naintea meselor principale [i chiar \ntre mese. Cur`]area ficatului Se fierb 40 gr g`lbenele timp de 10 minute \ntr-un litru de ap`. Bor[ul se poate bea \n tot cursul anului. Eliminarea pietrelor de la bil` [i ficat ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Eliminarea pietrelor de la bil` 1 kg de r`d`cin` de p`trunjel se fierbe \n 2 litri de ap` pân` scade la 1 litru. Dup` una din clisme vor ap`rea pietrele. cu 20 minute \nainte de mas`. Tratamentul dureaz` 2-3 s`pt`mâni. |n timpul zilei se bea numai ap` fiart` pu]in \ndulcit` cu miere [i cu un adaus de suc de l`mâie. iar din a doua . |nainte de culcare se ia un amestec de 100 gr ulei m`sline cu 100 gr suc proasp`t de l`mâie [i se st` pe partea dreapt` 20-30 minute. Bor[ul care rezult` a doua oar` este mai slab.Prima zi : se ia masa de prânz.

Disfunc]ii ale vezicii biliare [i ale ficatului . teci de fasole 30 gr.ceai de turi]` mare : infuzie din o lingur` de plant` se op`re[te cu 500 ml ap` clocotit`. Dischinezie biliar`. frunze de trifoi[te de balt` 10 gr. etc. atunci când luna este \n descre[tere. Tratamentul dureaz` 3 luni.Eliminarea pietrelor de la bil` [i rinichi Se prepar` dou` ceaiuri separat : . fasole. Se fierb 3 linguri]e de amestec 10 minute \n 750 ml ap`. Se beau zilnic 3 c`ni de ceai cald. câte 10 zile pe lun`.Se amestec` urm`toarele plante \n cantit`]ile indicate: tinctur` 10 gr. cimbri[or 20 gr [i muguri de ienup`r 20 gr. Eliminarea pietrelor de la bil` Se râ[nesc semin]e uscate de pepene ro[u. semin]e de chimen 15 gr. cele dou` ceaiuri se strecoar` [i se amestec`. hepatite. frunze de mesteac`n 20 gr. frunze de strugurii ursului 10 gr. Re]eta se mai repet` \nc` 3 zile. frunze de ment` 20 gr. Se toarn` peste ele un pahar cu ap` [i se pune amestecul s` fiarb` \n „bain-marie“ 1/2 or`. gastrit` Se pun \ntr-un vas emailat 30 gr de semin]` de p`trunjel. semin]e de in 10 gr.). diminea]a pe nemâncate se ia o linguri]` din pulberea ob]inut` \mpreun` cu o lingur` de ulei de m`sline presat la rece [i se st` culcat pe partea dreapt` 20 minute. Se strecoar`. .Se amestec` urm`toarele plante \n cantit`]ile indicate: r`d`cin` de obligean` 10 gr. Peste o linguri]` de amestec se toarn` o can` de ap` clocotit` [i se las` s` stea 5 minute. Se strecoar`. . 146 . frunze de roini]` 15 gr. coada calului 10 gr. Se beau zilnic 2 c`ni de ceai cald. Timp de 10 zile.|n aceste zile nu se m`nânc` alimente care con]in calciu (lactate.ceai de brusture : decoct din 2 linguri r`d`cin` m`run]it` se pun \n 500 ml ap` clocotit` [i se mai las` s` fiarb` 2 minute. Se strecoar`. Se ia câte o lingur` de 5-7 ori/zi.Dup` r`cire.Se bea \ntreaga cantitate par]ionat` pe o zi.

]intaur` (infuzie o linguri]` de amestec la o can`). ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ulcer duodenal cu ni[` Se bate un albu[ de ou prosp`t cu o linguri]` de zah`r pudr` [i o lingur` de ulei de m`sline pân` se face crem`. pelin. de 9 ori/zi. unul diminea]a [i altul seara. ieder`. Se iau câte 3 linguri/zi. Se pun 3 linguri de plante \ntr-un litru de vin de mere sau cidru. |n fiecare diminea]` se consum` acest amestec pe stomacul gol timp de 10 zile. \naintea meselor principale. Constipa]ie . Se amestec` bine.\n cursul zilei se bea un ceai dintr-un amestec \n p`r]i egale din : g`lbenele. mânc`rimile [i sânger`rile dispar dup` 2 s`pt`mâni. Se scoate dovleacul [i se freac` cu o lingur` de lemn pân` se omogenizeaz`. iar din b`utura rezultat` se iau 2 pahare/zi. . se \nc`lze[te pân` apoape de punctul de fierbere. Se pune o linguri]` de aloe uscat` \n 250 ml ap` [i se adaug` 2 linguri de miere.Litiaz` biliar` Se face un amestec de plante \n p`r]i egale: p`trunjel de câmp. .T`ia]i \n buc`]i mici 1/2 kg de dovleac [i pune]i-le la fiert \ntr-un vas emailat cu mult` ap`.Se folose[te un decoct de aloe. Se fierbe pân` se \nmoaie dovleacul. se infuzeaz` 3 minute [i se strecoar`. 147 . pân` la dispari]ia constipa]iei. Se fierbe 3 minute [i se strecoar`. turi]`-mare. hamei.Se ia câte o lingur` din or` \n or`. Hemoroizi Se unge anusul [i hemoroizii cu unguent de propolis 20% de2 ori/zi. mu[e]el. se consum` 1 ºi 1/2 litru pe zi.diminea]a se bea un ceai de pelin (infuzie 1/2 linguri]` la can` 10 minute). afin. coada-[oricelului. ment`. apoi se toarn` apa \n care a fiert. Durerile. Intern: .

Când preparatul s-a omogenizat. Se fierbe 30 minute. .m. Tratamentul dureaz` 21 de zile.2 c`ni pe zi din infuzie 10 minute de mu[e]el.|n lunile mai. Se iau din acest preparat 2-3 linguri]e cu 15-20 minute \naintea meselor principale. . Se ]ine \ntr-un borcan cu capac 2 s`pt`mâni.d. 148 . Borcanele se \nchid ermetic [i se las` la c`ldur` 10-14 zile. o lingur` de m`lai cernut foarte fin.2-3 c`ni pe zi din infuzie 10 minute de troscot. Arsuri la stomac . 100 gr r`[in` de brad [i 100 gr de unt proasp`t se amestec` [i se \nc`lzesc \ntr-un vas acoperit.Mesteca]i \ncet felii de cartof crud.Ulcer gastric [i duodenal . o lingur` de miere de albine curat`. cu 15-20 minute \naintea meselor principale. \n timpul mesei sau dup` mas`. . [. un rând de zah`r. . 1 linguri]` la 250 ml ap` clocotit`. . . 2 linguri]e la 200 ml ap` clocotit`.60 ml ap` (dou` linguri de sup`). se ia de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. diminea]a pe stomacul gol. se adaug` mierea de albine [i se amestec` pân` ce se ob]ine o past` perfect omogen`.2 c`ni pe zi din infuzie 15 minute de flori uscate de salcâm. se pune m`laiul [i se freac` la foc mic circa un minut.20 gr sun`toare se pun la macerat \n 20 ml alcool de 90°.a. Se pune apa la fiert \ntr-un ibric.Be]i 1/4litru suc de morcov prosp`t imediat dup` apari]ia simptomelor. . Se consum` c`ldu]`. iar restul se rade [i se pune \n borc`nele astfel: un rând de nuci. se r`ce[te. Se poate ad`uga pu]in` miere. Apoi.Ron]`i]i zilnic 15 boabe de mu[tar [i o linguri]` de semin]e de anason. .100 gr de cear` de albine. Se beau 3-4 pahare/zi. se cur`]` coaja verde de deasupra nucilor. Ulcer La un litru cu ap` se pune o lingur` de r`d`cin` de ghimbir m`cinat`. Se strecoar` [i se ia câte o linguri]` \nainte de mas` de 3 ori/zi. o linguri]` la can`. se prepar` pastile de m`rimea boabelor de maz`re [i se iau câte 4-6 pastilu]e pe stomacul gol. dup` care se adaug` 200 ml ulei de porumb sau floarea soarelui. Se ia de pe foc. iunie. se strecoar`. Acest amestec se ]ine \n baia de abur dou` ore.

Colita de fermenta]ie Se fierb 2 linguri cu vârf de semin]e de in \n 250 ml ap` timp 1012 minute (se adaug` mereu ap` ca s` r`mân` aceea[i cantitate ca la \nceput). 149 . 20 gr frunze de ment`.Se face un amestec din : 20 gr mu[e]el. timp de 14 zile. Se r`cesc [i se strecoar`. infuzat 10 minute). 10 gr fructe de coriandru. Se strecoar` [i se amestec` cu 250 gr miere de albine [i 250 ml vin natural.Se râ[ne[te o lingur` de semin]e de in [i se \nghite imediat pulberea fin`.Se pun seara \n ap` semin]e de p`tlagin`. timp de 10 minute.Se beau 3 c`ni de infuzie de leu[tean/zi cu 1/2 or` \nainte de mas`. Se iau câte 100 ml \nainte de mese de 3 ori/zi. Se iau 2 linguri/zi. dup` ce \n prealabil a fost amestecat` cu ap` clocotit`. apoi se strecoar` [i se bea neândulcit. Mucilagiul ob]inut se bea diminea]a pe stomacul gol. Se beau 2 c`ni/zi. iar dup` mas` o can` de infuzie de sun`toare (1 linguri]` de plant` la 250 ml ap` clocotit`. Gaze \n stomac . e iau 2 linguri/zi. timp de 10 minute. Peste noapte se formeaz` o mas` gelatinoas`. Se infuzeaz` 3 fire de leu[tean proasp`t sau uscat \n 3 c`ni de ap` clocotit` 5-6 minute. . 30 gr coada [oricelului. .O linguri]` de pelin [i o linguri]` de miere se fierb \n 200 ml ap` timp de 10 minute. Se beau 2 c`ni/zi. . Se ia diminea]a o lingur` \nainte de micul dejun.O linguri]` de semin]e de anason [i o linguri]` de miere se fierb \n 200 ml ap`.Colit` . Micul dejun se serve[te dup` o or`. 10 gr salvie. Se r`cesc [i se strecoar`. Tratamentul se face de 2 ori/zi. . Dischinezie biliar` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 1 kg de pelin se fierbe \n 2 litri de ap` pân` r`mân 750 ml. . \nainte de mas`. Se infuzeaz` o lingur` de amestec \n 250 ml ap` clocotit`. timp de 10 minute.|nfuzie din 2 linguri]e mu[e]el \n 250 ml ap` clocotit`. dup` mese.

Se bea pe parcursul zilei cu \ngi]ituri mici. Gastrit`. 150 . Enterocolite cronice Se preapar` apa de t`râ]e de grâu. Se ia de 3 ori/zi. cu o jum`tate de or` \naintea de mesele prinncipale.O mân` de t`râ]e de grâu la 1 litru de ap` rece se amestec` [i se las` 8-10 ore. apoi se strecoar` apa prin tifon.O linguri]` de semin]e de m`rar fierte 15 minute cu o can` de ap`. Se strecoar` [i se bea lichidul fierbinte.. aciditate 2 linguri de caimac de lapte se bat bine cu 2 g`lbenu[uri [i cu 2 linguri de miere de albine pân` se ob]ine o crem`.

\n fiecare zi se bea un amestec din : 2 litri ap` + 1 litru suc grapefruit + 1/4 suc l`mâie + 3/4 suc portocal` (\n total 4 litri lichid). Cur`]area profilactic` pentru sistemul limfatic Se bea ceai concentrat din dr`gaic` (sânziene). câte 2 litri/zi timp de 3-4 s`pt`mâni. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 151 . Nu se m`nânc` nimic. o linguri]` la can` fiert 10 minute.CUR~}AREA LIMFEI Cur`]area limfei Procedura dureaz` 3 zile. Se fac clisme diminea]a [i seara cu ceai de coada-calului (2 litri). Pe parcursul celor 3 zile se elimin` din organism 12 litri de limf` acid` bolnav`.

panglica . Teniaza Se fierb 2 cepe mari t`iate m`runt \n 300 ml lapte pân` scade la jum`tate. crude. Se administreaz`: . 152 .Se face o past` din 15-30 gr semin]e de dovleac cur`]ate de coaj`. Se reia timp de 2 sau 3 luni. o zi cealalt`.copii \ntre 6-9 ani : 2 linguri]e de preparat seara . Tratamentul dureaz` 2 s`pt`mâni. Solu]ia se poate ]ine \n frigider timp de o s`pt`mân`. Se beau 100 ml \n fiecare diminea]` timp de o s`pt`mân`. pisate. Re]etele se pot face alternativ o zi una. amestecate cu tot atâta zah`r [i pu]in suc de l`mâie (o linguri]`).adul]i: 3-4 pahare de ceap` cu lapte/s`pt`mân`. Se strecoar`. . Se consum` diminea]a pe stomacul gol. când luna este \n descre[tere. crude. se r`ce[te [i se adaug` o linguri]` de miere. amestecate \ntr-un pahar de lapte. Limbrici.copii pân` la 12 ani : 3 linguri]e .PARAZI}I INTESTINALI Parazi]i intestinali Se macereaz` timp de 6 zile o ceap` mare t`iat` felii \ntr-un litru de vin alb.Diminea]a pe stomacul gol se \nghit 50 de semin]e de dovleac. pisate.

. c`tin` sau m`ce[e. la 37°C.Se pun comprese pe zona occipital` cu bitter suedez. p`ducel. . tei. timp de 20 de minute cu: coada calului. Coloana vertebral` va fi masat` cu ulei de mu[e]el. . timp de 3 s`pt`mâni. Se beau 3 c`ni/zi cu 30 de minute \naintea meselor. apoi doza de \ntre]inere 2 linguri/zi. . ginseng. soc. Dup` fierbere. 153 . Ceaiul nu se \ndulce[te. c`tin`. amestecate \n p`r]i egale. polen sau 5-15 pastile de p`stur`. afin sau meri[or. se infuzeaz` 30 de minute. mere dulci. Scleroz` multipl` Cura cu ulei de semin]e de in. Meningit` . cu 30 de minute \naintea meselor. 10 minute.SISTEMUL NERVOS Scleroza \n pl`ci Este o boal` neurologic` de etiologie necunoscut`. busuioc. . Se strecoar`.Se face un decoct. Tratamentul dureaz` o lun`. lev`n]ic`. dintr-o lingur` la can` din urm`torul amestec \n p`r]i egale: salcie. grâu \ncol]it.B`i aromatice . timp de 21 de zile. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Epilepsie Câte 19 semin]e de mu[tar de 3 ori/zi.se iau câte 25-35 pic`turi de 3-4 ori/zi. muguri de pin.Ceaiuri amare. ]intaur`. hepatoprotectoare .Tinctur` de propolis .Masajul p`r]ilor afectate cu tinctur` de t`t`neas` [i ulei de sun`toare. polen. se pare viral`. timp de 3 s`pt`mâni. Afec]iuni ale sistemului nervos Se iau zilnic 15-35 gr (\n func]ie de vârst`: copil sau adult). troscot. Se iau 7 linguri/zi.Diet` cu multe cereale.

Se adaug` 15 inflorescen]e de coada[oricelului bine m`run]ite [i se las` s` se c`leasc` pu]in.Se consum` câte o linguri]` de drojdie de bere uscat` de 3 ori/zi. Se toarn` deasupra rachiu de fructe sau vodc` de 38-40°. amestecând continuu cu o lingur` de lemn.Se consum` usturoi zilnic. se \nc`lze[te pân` la punctul de fierbere. \nainte de baie. 154 . de ulei de coriandru. Se beau dou` c`ni de ceai pe zi. Are efecte bune [i \n paralizii [i \n leucemii. dup` care se strecoar`.Se ia polen: 30 gr/zi. . Se strecoar` printr-un tifon [i se pune \n borcane. . urzic`. |n ziua urm`toare se reânc`lze[te u[or [i se ia de pe foc. Se fac b`i de [ezut (una pe zi . dup` mas`. |nt`rirea memoriei . * Alifie de coada-[oricelului: 90 gr unt nes`rat sau osânz` curat` de porc se pun pe foc \ntr-o crati]`. iar seara se face masarea ei cu alifie de coada [oricelului.Se iau câte 3-5 pic`turi de 3 ori/zi dup` mese. Scleroza \n pl`ci.Se consum` 4-5 linguri/zi de grâu \ncol]it. afec]iuni ale m`duvei spin`rii Coada-[oricelului ac]ioneaz` asupra m`duvei spin`rii determinând formarea de noi celule \n sânge. * Baia de [ezut: 100 gr de coada-[oricelului se pune de diminea]a pân` seara \n ap` rece. . |n ceai se pun 2 linguri]e de bitter suedez. \nghi]itur` cu \nghi]itur` (infuzie dintr-o linguri]` de plant` la can` 10 minute). .Se ia câte o linguri]` de polen de 3 ori/zi dup` mas`.seara \nainte de culcare) [i se unge coloana vertebral` diminea]a cu tinctur` de coada-[oricelului. Se trage vasul deoparte [i se las` pân` a doua zi. care se p`streaz` \n frigider.. dizolvat` \n lapte sau \n ceaiul \ndulcit. zilnic. Se p`streaz` \n sticle de culoare \nchis`. pelin. * Tinctura de coada-[oricelului: se umple o sticl` pân` la gât cu flori de coada-[oricelului.Ceaiuri recomandate: salvie. Tratamentul dureaz` 2 s`pt`mâni. timp de o lun`. rozmarin. . Se las` 14 zile la soare .Se consum` morcov [i ananas. Pic`turile se pun \n 100 ml ceai sau ap`. . se strecoar` [i se adaug` peste apa din lighean.

K. Universul lui Edgar Cayce . |mbr`]i[at` de lumin` .Dr. Cunoa[te-te pe tine \nsu]i .Patrik dronot 9. Mâini vindec`toare . Toate volumele ce cuprind \nv`]`mântul lui Omraam Mikhael Aivanhov 6. Scarlat Demetrescu 2. Hrana vie .Betty J. Toate volumele scrise de S. Vindecare spiritual` [i nemurire .Câteva c`r]i recomandate 1. Putreri t`m`duitoare . Jeanine Fontaine 12.Barbara Ann Brennan 3. N. John Hishop 7. Dumnezeu este Unitate . Eadie 13. Din tainele vie]ii [i ale universului .Brian L. O m`rturie a reâncarn`rii . Al meu Baba [i eu .Barbara Ann Brennan 4. de Bizemont 10. Weeiss 14.Paul Brunton 155 .D.Ernst Günter 11.prof. Toate volumele scrise de Dr.din discursurile lui Sai Baba 8. Lazarez 5.

156 .

..155 157 .....71 Re]ete de „IERI“ pentru tratamentul de „AZI“ [i „MÂINE“ .....7 Cuvânt despre finan]are........................................................................9 Cuvânt despre Valeriu Popa....CUPRINS Cuvânt omagial ..............................................................................21 Pledoarie pentru gândirea pozitiv`...................................................14 Cuvât de mul]umire....................................89 Câteva c`r]i recomandate.................................11 Cuvinte ale lui Valeriu Popa (din \nregistr`ri video)..............................................................53 Regimuri concepute de Valeriu Popa.......17 Cuvinte de lumin`............................................................33 Terapii adiacente tratamentului naturist........16 Cuvânt \nainte (relansarea unui concept)..............................................................................

158 .

Aceast` carte este un dar de Lumin` [i Iubire din partea celei ce a fost \n aceast` via]` lumina sufletului meu.Pentru a primi un exemplar din acest volum omagial. care se ofer` gratuit. v` rug`m s` ne suna]i la telefon:0745 153 875 (D-na Sanda {tefan) sau telefon: 653 51 58 (D-nul Cezar Dumitrache). 159 . so]ia mea Raluca Dumitrache.

160 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful