Sunteți pe pagina 1din 3

MODEL TEHNICO-ECONOMIC CADRU PENTRU CREŞTEREA PĂSARILOR

(GĂINI OUĂTOARE)
CONSTRUCŢII ZOOTEHNICE

Propunem soluţia exploatării într-o hală de 1000 mp .


RASE DE PĂSĂRI Suprafaţa utilă, populată cu 6800 puicuţe de 16 săptămâni .
Hala va fi amplasată în extravilan, la 500 m distanţă de cea mai apropiată
clădire din localitate, pe un teren împrejmuit, uşor ridicat faţă de zona
înconjurătoare, cu latura mică pe direcţia vânturilor dominante.
- pentru producţia de ouă se recomandă Hala va avea dimensiunile de 87m x 12m, din care 84m x 12m =1000 mp
hibrizi din rase specializate. suprafaţă utilă şi 3m x 12m = 36 mp suprafaţa camerei de serviciu.
FLUXUL va
Înălţimea TEHNOLOGIC
fi de 2,5 m, iar volumul construit de 2500 m³ ( 1000x 2,5 ) pe un
singur nivel.
Echipamente: exterioare – aferente reţelei de alimentare cu energie electrică şi
apă, precum şi buncărul de depozitare a furajelor( 3-4 to.)
Ciclul de producţie al găinilor pentru ouă de consum: 64 săptămâni interioare(4 –săptămâni ca puicuţe
aferente furajării + 57 săptămâni
(160 hrănitoare tronconice ca ouătoare
dispuse
+ 3 săptămâni vid sanitar ).
ANEXELE pe 4 linii de hrănire);
Vârsta introducerii puicuţelor : 16 săptămâni. - aferente adăpării ( buncăr tampon, 1000
Sunt reprezentate de: picurătoare dispuse pe 4 linii de adăpare, inte
Vârsta reformării găinilor: 77 săptămâni (77-16= 61 săpt. + 3 săpt. vid sanitar) .
rcalate cu cele 4 linii de hrănire);
 împrejmuire, eventual micro-FNC ;
Procent mortalitate: 6 % ( 480 cap. ) - iluminării ( 54 becuri fluorescente de 60 W
 instalaţie pentru menţinerea temperaturii de 140
Reformă: 6304 cap.
C pentru depozitarea ouălor;x 2,2 kg. / găină = 13.869 kg greutate vie. fiecare, amplasate pe 2 rânduri ; ceas tip
 Anul 2007 =capacitate
congelator– 52 săptămâni
100 litri, pentru
efectivpasta
mediude anual: 6304 capete, producţie medie PARAGON/ capcare
= 289,5
comandăouă stingerea
x 6304 cap= 1.825.000
şi aprinderea
ouă programată automat
ouă; producţie totală ouă, minus 0,5 % perisabilitate (10.000 buc.) = 1.815.000 ouă livrabile, minim 5 % ( 90.000 buc.) );
 nevalorificabile
grup administrativîncucoajă = 1.725.000 ouă livrate, plus 4.262 pastă comestibilă
filtru sanitar; - microclimatului
de ouă. ( ventilaţie: - 20 ventilatoare de
10.000 m³/oră cu sau fără turaţie variabilă, orificii
 La depopulare
spaţiu se livrează
frigorific pentru 308 cadavrelor
depozitarea tone gunoi în de grajd.
de admisie pe pereţii longitudinali ai halei,
vederea ecarisării;
Necesar:- furaje: 292 tone instalaţie de umiditificarea aerului );
Terenul recomandat
- paie de noi pentru
aşternut: amplasamentul
4 tone - ouatului ( 1000 cuibare aşezate pe 2 rânduri
fermei trebuie să aibă suprafaţa de 7200 m.p. (120
- energie
m x 60 m ) pentru electrică:
amplasarea 26000
unei hale, cu KW
spate în spate şi pe 2 nivele, cu bandă colectoare
- medicamente şi dezinfectante manuală a ouălor );
posibilitatea de completare cu încă o hală similară.
- material biologic: 8000 cap. puicuţe de 16 săptămâni - sortarea, ştampilarea şi ambalarea ouălor
- ( manual sau cu instalaţie ), paturi de plastic ( pe
50 % din suprafaţa utilă şi 50 % aşternut de paie,
sau aşternut de paie pe toată suprafaţa utilă a
halei ).
INDICATORI DE PRODUCTIE :
• Producţie de ouă medie anuală pe găină şi an
• Consum specific de furaje = 160 grame / ou
• Pierderi prin mortalitate 6% = 480 capete
• Efectiv mediu anual = 6.304 capete

6. CALCULE ECONOMICE PRELIMINARE ESTIMATE PE


ANUL 2008

Preţ Total
SPECIFICARE U/M Cantitate Lei / UM - lei -

Venituri (V) 569.250


• vânzare ouă buc 1.725.000 0,30 / ou 517.500
• producţie secundară ( pastă, ouă, găini 0,03 / ou 51.750
reformă, gunoi grajd)
• subvenţii europene şi naţionale Conform legislaţiei
în vigoare
Cheltuieli (C) cap 6.784 19 / ou 128.896
Material biologic
Furaje ( 160gr./ou) 0,13 / ou 224.250

Energie electrică 0,01 / ou 17.250

Medicamente 0,002 / ou 3.450

Alte cheltuieli ( asternut , apă, ambalaje, salarii, 0.04 / ou 69.004


amortismente, cheltuieli indirecte)
TOTAL cheltuieli 442.850
Rezultat financiar (R) 126.400
(R = V - C) + subvenţii
8. MODUL DE ACORDARE AL SUBVENŢIILOR

• Pentru a beneficia de subvenţii, solicitantul trebuie să fie


înscris în Registrul Fermelor, iar suprafaţa pe care o posedă
să nu fie mai mică de 1 ha, formată din parcele de cel puţin 0,3
ha (0,1 ha în cazul coacăzului);
• Subvenţiile se acordă în urma completării unei cereri care se
depune la sediul APIA unde îşi are domiciliu solicitantul;
• Depunerea cererii se face la începutul fiecărui an (pentru anul 7. MĂSURI SANITAR - VETERINARE
2008 perioada de depunere a cererilor este între 01.03. 2008- de prevenire şi combatere a bolilor
15.06.2008), conform OUG nr.125/2006, Legii nr. 139 /2007 şi
 împrejmuire cu gard protector;
OM 64/2008;
 filtru sanitar prevăzut cu spaţii pentru igienizare personal;
• Se acordă plăţi directe pe hectar din fondurile Uniunii
 anexă pentru păstrarea cadavrelor în vederea ecarisării;
Europene şi plăţi naţionale complementare din bugetul 6. TRASABILITATEA
Ministerului Agriculturii;  limitarea accesului şi circulaţiei persoanelor şi vehiculelor
străine;
• Pentru a beneficia de subventii, crescatorii din sectorul Înregistrarea tuturor elementelor
zootehnic trebuie sa ţină cont de prevederile Ordinului nr. 295  respectarea normelor sanitar-veterinare privind care constituie
activităţile
filiera de trasabilitate respectiv :
între populare (curăţire, dezinfecţie, repaus biologic );
din 3 aprilie 2007 şi HG nr.3/2008 pentru stabilirea modului de - lanţul animalier
implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de  deratizare;
 - lanţul
control sanitar periodic furajer
al personalului de deservire;
eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale - lanţul medicamentos
directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu  control periodic sanitar-veterinar.
- lanţul alimentar
reglementările comunitare în domeniu. - lanţul de distribuţie şi comercializare