Sunteți pe pagina 1din 104

INSTRUCTAJ

P.S.I.
NORME GENERALE
de prevenire şi stingere a
incendiilor
Căi de acces, evacuare şi
intervenţie
Art. 23. - (1) Căile de acces şi de circulaţie ale
construcţiilor şi instalaţiilor de orice categorie
trebuie astfel stabilite, dimensionate,
realizate, dispuse, alcătuite şi marcate, încât
să asigure evacuarea persoanelor, precum şi
circulaţia şi orientarea rapidă a forţelor de
intervenţie.
(2) Traseele destinate forţelor de intervenţie
trebuie să asigure circulaţia personalului de
intervenţie şi să fie prevăzute cu iluminat de
siguranţă corespunzător.
Art. 24. - (3) Căile de evacuare a persoanelor în
caz de incendiu se marchează cu indicatoare de
securitate şi se prevăd cu mijloace de iluminat,
conform reglementărilor tehnice, astfel încât să
se asigure vizibilitatea şi să fie uşor recunoscute.

Art. 26. - (2) Pentru accesul şi evacuarea copiilor,


persoanelor cu handicap, bolnavilor si a altor
categorii de persoane care nu se pot evacua
singure în caz de incendiu, se adopta soluţii şi
măsuri adecvate.
Echiparea şi dotarea cu
mijloace de prevenire şi
stingere a incendiilor
Art. 34. - (1) Dotarea agenţilor economici, a
instituţiilor şi localităţilor cu autospeciale şi cu alte
mijloace mobile de intervenţie la incendii se face,
după caz, pe baza scenariilor de siguranţă la foc sau
a analizei capacităţii de apărare împotriva
incendiilor, respectându-se criteriile minime de
performanţă privind organizarea şi funcţionarea
serviciilor de pompieri civili, stabilite de autorităţile
abilitate prin lege.
(2) Personalului de intervenţie pentru stingerea
incendiilor i se prevede şi i se asigură echipamentul
şi mijloacele de protecţie adecvate, potrivit
reglementărilor în vigoare.
(3) Echipamentul şi mijloacele prevăzute la alin.
(1) si (2) trebuie să asigure protecţia personalului
de intervenţie la efectele negative ale agenţilor
care intervin în caz de incendiu (anexa nr. 2),
precum şi posibilităţi de iluminat, de comunicare
şi de lucru în condiţii de siguranţă.
Norme de prevenire şi stingere
a incendiilor la exploatarea
construcţiilor, instalaţiilor şi a
altor amenajări

Art. 37. - (1) Exploatarea sistemelor,
instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor,
aparatelor, maşinilor şi utilajelor, de orice
categorie, cu defecţiuni, improvizaţii sau fără
protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau
substanţele combustibile din spaţiul în care sunt
utilizate este interzisă.
(2) La utilizarea mijloacelor prevăzute la alin. (1)
este obligatorie respectarea instrucţiunilor de
funcţionare, folosire si întreţinere, precum şi a
normelor şi măsurilor specifice de prevenire şi
stingere a incendiilor, emise şi aprobate potrivit
legii.
 (3) Pe timpul exploatării instalaţiilor aferente
construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice
prevăzute la art. 28 alin. (1) se interzice:
a) utilizarea necorespunzătoare a sistemelor,
instalaţiilor, aparatelor şi echipamentelor sau
solicitarea acestora peste limita admisă;
b) funcţionarea peste programul stabilit sau
neasigurarea supravegherii conform
instrucţiunilor de funcţionare;
c) funcţionarea fără sisteme, aparate şi
echipamente, necesare pentru controlul şi
menţinerea parametrilor privind siguranţa în
funcţionare sau înlocuirea acestora cu altele
supradimensionate;
d) întreţinerea necorespunzătoare a elementelor
prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori
pentru separare;
e) depăşirea termenelor stabilite pentru
efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau
executarea necorespunzătoare a acestora;
f) executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
sau a unor modificări de către personal
neautorizat şi necalificat.
 Art. 40. - (1) Fumatul în locuri
cu pericol (risc) de incendiu,
stabilite ca atare prin
reglementări specifice
sau prin dispoziţii ale
persoanelor fizice ori
juridice abilitate,
este interzis.
(2) Locurile (zonele)
în care este interzis
fumatul se marchează
conform
reglementărilor
specifice.
(3) Locurile în care
este permis fumatul se
dotează şi, după caz,
se marchează.
 Art. 45. - (1) Produsele, materialele şi substanţele
combustibile se amplasează la distanţa de
siguranţă faţă de sursele de căldură ori se
protejează astfel încât să nu fie posibilă
aprinderea lor.
 Art. 52. - Sunt obligatorii următoarele activităţi:
a) instruirea la angajare şi instruirea periodică a
salariaţilor privind normele, regulile şi măsurile
specifice de prevenire şi stingere a incendiilor,
precum şi asupra sarcinilor ce le revin din
planurile de intervenţie;
b) participarea salariaţilor la instruirile şi
exerciţiile privind prevenirea şi stingerea
incendiilor;
c) participarea personalului serviciilor de
pompieri civili la activităţile de pregătire
profesională, stabilite şi aprobate potrivit
competenţelor legale;
d) asigurarea îndeplinirii la termen a măsurilor de
apărare împotriva incendiilor, stabilite potrivit
legii.
 Art. 53. - În ceea ce priveşte documentele
principale de organizare a apărării împotriva
incendiilor pe durata exploatării construcţiilor şi
instalaţiilor tehnologice, se stabilesc următoarele:
 a) instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor,
schemele de prevenire şi stingere a incendiilor,
planurile de evacuare în caz de incendiu şi
planurile de depozitare a materialelor periculoase
se actualizează, se utilizează şi se afişează
conform reglementărilor specifice;
 b) scenariile de siguranţă la foc se pot elabora şi
pentru construcţiile şi instalaţiile tehnologice
aflate în exploatare, în vederea utilizării
concluziilor desprinse la stabilirea măsurilor de
îmbunătăţire a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor. Se recomandă ca aceste scenarii să fie
întocmite îndeosebi pentru construcţiile şi
instalaţiile tehnologice cu risc ridicat (mare) de
incendiu;
 c) planurile de intervenţie se întocmesc ori se
actualizează, după caz, şi la schimbarea profilului
de activitate (destinaţiei) agenţilor economici şi
instituţiilor sau la dezvoltarea acestora, la
evaluarea nivelurilor (criteriilor) de mediu ale
agenţilor economici, precum şi în alte situaţii
reglementate ori impuse de condiţiile concrete
privind apărarea împotriva incendiilor;
 d) punerea în aplicare a planurilor de evacuare şi
a planurilor de intervenţie este obligatorie în
situaţiile de urgenţă publică de incendiu, precum
şi la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie,
organizate pentru prevenirea şi stingerea
incendiilor.
Dispoziţii finale
 Art. 54. - (1) Pe baza prezentelor norme generale
şi cu respectarea celorlalte prevederi legale se vor
elabora reglementări tehnice şi specifice privind
prevenirea şi stingerea incendiilor, cum sunt:
norme, normative, regulamente, instrucţiuni,
dispoziţii, standarde. De asemenea, se vor întocmi
planuri de intervenţie si se vor emite agremente
tehnice, avize şi autorizaţii de prevenire şi
stingere a incendiilor.
(2) În vederea asigurării aplicării în condiţii
optime a prevederilor reglementărilor tehnice şi
specifice, precum şi a celorlalte acte prevăzute la
alin. (1), se vor elabora proceduri, metodologii,
ghiduri îndrumătoare, manuale, studii şi alte
lucrări de specialitate, care vor fi avizate şi
aprobate de organele abilitate conform legii.
 Art. 55. - Măsurile de apărare şi de intervenţie în
cazul incendiilor în masa se stabilesc şi se
realizează conform dispoziţiilor legale speciale
pentru astfel de dezastre.
ORDONANTA nr. 60
din 28 august 1997
privind apărarea
împotriva incendiilor
Obligaţii privind apărarea
împotriva incendiilor
 ART. 6
(1) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să
respecte în orice împrejurare normele de
prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu
primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa,
bunurile şi mediul.
(2) Orice persoană care observă un incendiu are
obligaţia de a anunţa prin orice mijloc pompierii,
primarul sau poliţia, după caz, şi să ia măsuri,
după posibilităţile sale, pentru limitarea şi
stingerea incendiului.
 ART. 7
(1) In caz de incendiu, orice persoană are
obligaţia de a acorda ajutor, când şi cât este
raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în
dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea
victimei, a autorităţilor administraţiei publice
sau a reprezentanţilor acestora, precum şi a
pompierilor.

112
Obligaţiile patronului,
utilizatorului şi salariaţilor
 ART. 19
(1) In sensul prezentei ordonanţe, prin patron se
înţelege persoana fizică cu atribuţii de conducere,
care angajează salariaţi cu contract individual de
muncă în numele persoanei juridice pe care o
reprezintă.
(2) Patronul are următoarele obligaţii principale:
 a) să stabilească, prin dispoziţii scrise,
responsabilităţile şi modul de organizare privind
apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le
actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le
aducă la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi
oricărei persoane interesate;
 b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor
de incendiu din unitatea sa şi să justifice
autorităţilor competente că măsurile de apărare
împotriva incendiilor sunt corelate cu natura şi
nivelul riscurilor;
 c) să obţină avizele şi autorizaţiile de prevenire şi
stingere a incendiilor, prevăzute de lege;
 d) să întocmească şi să actualizeze permanent
lista cu substanţele periculoase, clasificate astfel
potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice
formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-
chimice, codurile de identificare, riscurile pe care
le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele
de protecţie recomandate, metode de prim-
ajutor, substanţe pentru stingere, neutralizare
sau decontaminare;
 e) să elaboreze instrucţiunile de apărare
împotriva incendiilor şi să stabilească sarcinile ce
revin salariaţilor, pentru fiecare loc de muncă;
 f) să verifice ca, atât salariaţii, cât şi persoanele
din exterior, care au acces în unitatea sa, primesc,
cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind
măsurile de apărare împotriva incendiilor;
 g) să stabilească un număr de persoane cu
atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi
supravegherea măsurilor de apărare împotriva
incendiilor;
 h) să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare
şi personalul necesar intervenţiei în caz de
incendiu, precum şi condiţiile de pregătire a
acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu,
profilul activităţii şi mărimea unităţii;

i) să asigure întocmirea planurilor de intervenţie


şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale
în orice moment;
 j) să asigure contractele, înţelegerile,
angajamentele, convenţiile şi planurile necesare
corelării, în caz de incendiu, a acţiunii forţelor şi
mijloacelor proprii cu cele ale unităţilor de
pompieri militari şi cu ale serviciilor de urgenţă ce
pot fi solicitate în ajutor; să permită accesul
acestora în unitatea sa în scop de recunoaştere,
de instruire sau de antrenament şi să participe la
exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie
organizate;
 k) să asigure şi să pună în mod gratuit la
dispoziţia forţelor chemate în ajutor mijloacele
tehnice, echipamentele de protecţie individuală,
substanţele chimice de stingere care sunt
specifice riscurilor care decurg din existenţa şi
funcţionarea unităţii sale, precum şi
medicamentele şi antidotul necesare acordării
primului ajutor;
 l) să prevadă fondurile necesare realizării
măsurilor de apărare împotriva incendiilor
şi să asigure, la cerere, plata cheltuielilor
efectuate de alte persoane fizice sau
juridice care au intervenit pentru stingerea
incendiilor în unitatea sa;
 m) să stabilească şi să transmită, către
utilizatorii produselor rezultate din
activitatea unităţii sale, precum şi către
terţii interesaţi, regulile şi măsurile de
apărare împotriva incendiilor, specifice
acestora, corelate cu riscurile previzibile la
utilizarea, manipularea, transportul,
depozitarea şi conservarea produselor
respective.
 ART. 20
(1) Dacă patronul nu-şi poate îndeplini, cu
mijloacele şi personalul propriu, obligaţiile
prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. b), e) si h), el este
obligat să încheie contracte cu persoane fizice sau
juridice din exteriorul unităţii sale, în care caz va
asigura acestora toate informaţiile şi condiţiile
necesare realizării scopurilor propuse.
(2) Patronii care deţin părţi din aceeaşi
construcţie trebuie să conlucreze pentru
îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din prezenta
ordonanţă, în vederea asigurării măsurilor de
apărare împotriva incendiilor pentru ansamblul
construcţiei.
 ART. 21
(1) In toate cazurile, salariaţii desemnaţi potrivit
art. 19 alin. (2) lit. g) si h) ori persoanele sau
serviciile angajate conform art. 20 alin. (1)
trebuie să aibă competenţa profesională şi, după
caz, mijloacele tehnice de intervenţie, la nivelul
de performanţă prevăzut de reglementările
specifice.
(2) Pentru salariaţii desemnaţi potrivit art. 19
alin. (2), lit. g) si h), patronul este obligat să le
acorde timpul necesar executării atribuţiilor
stabilite.
 ART. 22
(1) In sensul prezentei ordonanţe, prin utilizator
se înţelege orice persoană care foloseşte un bun
aflat în proprietatea altei persoane, în baza unei
convenţii ori prin punerea acestuia la dispoziţie
pentru utilitate publică, în mod gratuit.
(2) Utilizatorul are următoarele obligaţii
principale:
a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare
împotriva incendiilor, stabilite şi date, sub orice
formă, de patron, proprietar, producător sau
furnizor, după caz;
b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru
care au fost realizate, dotările pentru apărarea
împotriva incendiilor, asigurate de patron,
proprietar sau de producător.
c) să respecte normele de apărare împotriva
incendiilor, specifice activităţilor pe care le
organizează sau desfăşoară, în care caz
utilizatorului îi revin, în mod corespunzător, şi
obligaţiile prevăzute la art. 24.
 ART. 23
Fiecare salariat, indiferent de natura angajării,
are în procesul muncii următoarele obligaţii
principale:
a) să respecte regulile şi măsurile de apărare
împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub
orice formă, de patron sau de persoanele
desemnate de acesta;
b) să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de
patron sau de persoanele desemnate de acesta,
substanţele periculoase, utilajele, maşinile,
aparatura şi echipamentele de lucru;
c) să nu efectueze manevre şi modificări
nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie
sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
d) să comunice, imediat, patronului ori
persoanelor împuternicite de acesta orice situaţie
pe care este îndreptăţit să o considere un pericol
de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la
sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru
stingerea incendiilor;
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de patron,
atât cât îi permit cunoştinţele şi sarcinile sale, în
vederea realizării măsurilor de apărare împotriva
incendiilor;
f) să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil,
oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de pericol.
DISPOZIŢII
GENERALE DE
ORDINE INTERIOARĂ
pentru prevenirea şi
stingerea incendiilor -
DG P.S.I.-001
Fumatul
 Art. 62. - Fumatul este interzis, de regulă,
în toate locurile în care nu se admite
folosirea focului deschis, prevăzute de
prezentele dispoziţii generale, precum şi
în:
a) spaţiile de cazare comună;
b) încăperile cu echipament electronic de
calcul, măsura, control şi automatizare;
c) încăperile centralelor termice;
d) locurile cu schele, cofraje şi eşafodaje,
realizate din materiale combustibile;
 Art. 64. - Locurile pentru fumat stabilite în
exteriorul clădirilor nu vor fi amplasate la o
distanţă mai mică de 40 m faţă de locurile în care
există pericol de explozie (gaze şi lichide
combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc.), 10
m faţă de locurile în care există materiale solide
combustibile (lemn, textile, hârtie, carton asfaltat,
bitum) .
 Art. 65. - La locurile stabilite pentru fumat se vor
prevedea scrumiere, vase cu apă, nisip sau pământ,
gropi şi se vor instala inscripţii "LOC PENTRU
FUMAT".
 Art. 66. - Scrumierele şi vasele din interiorul
clădirilor (coridoare, holuri etc.) se amplasează
astfel încât să nu fie posibilă aprinderea
materialelor combustibile din apropiere (draperii,
perdele, jaluzele etc.).
 Art. 67. - In locurile de muncă unde este permis
fumatul se vor asigura scrumiere. Acestea se
amplasează astfel încât să nu facă posibilă
aprinderea materialelor combustibile din
apropiere, cum sunt cele de birotică şi altele.
 Art. 68. - Depunerea în scrumiere, vase sau gropi
a altor deşeuri de materiale combustibile (hârtie,
carton, textile etc.) este interzisă.
 Art. 69. - Golirea scrumierelor şi a vaselor în
coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există
materiale combustibile este interzisă.
 Art. 70. - Aruncarea la întâmplare a resturilor de
ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă.
Asigurarea căilor de acces, de
evacuare şi de intervenţie
 Art. 79. - (1) Căile de acces, de evacuare şi de
intervenţie se vor marca cu indicatoare de
securitate, conform reglementărilor legale în
vigoare, astfel încât traseele acestora să poată fi
recunoscute cu uşurinţă, atât ziua, cât şi noaptea,
de persoanele care le utilizează în caz de
incendiu.
(2) Se vor monta indicatoare corespunzătoare la
rampele scărilor care duc la demisol sau la subsol
ori la uşile de acces către spaţii şi încăperi din
care evacuarea nu poate fi continuată.
Marcaje
DISPOZIŢII
GENERALE
privind instruirea în
domeniul prevenirii şi
stingerii incendiilor -
D.G.P.S.I.-002
Categorii de instructaje şi
cerinţe specifice

 Art. 6. - Categoriile de instructaje în domeniul


prevenirii şi stingerii incendiilor, prin care se
realizează instruirea la angajare ăi instruirea
periodică, sunt:
a) instructajul introductiv general;
b) instructajul specific locului de muncă;
c) instructajul periodic;
d) instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o
impune;
e) instructajul special pentru lucrări periculoase;
f) instructajul la conversia profesională;
g) instructajul pentru personalul din afara
agentului economic sau a instituţiei.
 Art. 12. - Nu vor fi admise la locurile de
muncă persoanele care nu şi-au însuşit
nivelul minim de cunoştinţe prezentate în
cadrul instructajului introductiv general.
 Art. 18. - Instructajul periodic se execută
cu toate categoriile de salariaţi şi are o
durată de cel puţin două ore, având drept
scop reîmprospătarea, completarea şi
detalierea cunoştinţelor dobândite prin
instructajul introductiv general şi prin
instructajul specific locului de muncă.
 Art. 19. - Instructajul periodic se execută
pe baza tematicii anuale şi a graficului de
instruire, aprobate de patron.
 Art. 20. - Tematica orientativă anuală de instruire,
adaptată fiecărei categorii de salariaţi, se
structurează de regulă astfel:
a) actele normative care reglementează
activitatea de apărare împotriva incendiilor;
b) obligaţiile generale şi specifice care revin
categoriilor de salariaţi;
c) riscul de incendiu, cauzele potenţiale de
incendiu prezentate de instalaţiile utilitare ale
construcţiilor şi de procesele de muncă
desfăşurate, normele, regulile şi măsurile de
prevenire şi înlăturare a acestora;
d) descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul
de utilizare a tuturor sistemelor de protecţie
împotriva incendiilor, aflate în dotare;
e) acţiunea salariaţilor în cadrul echipelor de
intervenţie (răspuns) în caz de incendiu la
antrenamente şi exerciţii practice.
 Art. 23. - Intervalul dintre două instructaje
periodice se stabileşte de către patron, ţinând
seama de următoarele:
- cel mult o lună (30 de zile) pentru personalul
muncitor cu funcţii de execuţie sau operative;
- 1-3 luni pentru personalul care lucrează direct şi
nemijlocit la aparate, maşini, utilaje şi instalaţii
tehnologice (tehnicieni, maiştri, subingineri,
ingineri), precum şi pentru analişti, cercetători şi
personalul din laboratoare;
- 3-6 luni pentru personalul TESA din secţiile şi
sectoarele de producţie, control tehnic, cercetare,
proiectare, de întreţinere şi reparaţii, investiţii,
transporturi, precum şi pentru cel care lucrează în
instituţii publice;
- 1-6 luni pentru personalul TESA care are atribuţii
de organizare, conducere şi control (şefi de secţii,
ateliere, instalaţii, depozite etc.), pentru cel din
conducerea agentului economic sau a instituţiei,
precum şi pentru cel din structura autorităţilor
publice locale şi a administraţiei
publice centrale de specialitate şi a instituţiilor
statului;
- cel mult 6 luni pentru personalul didactic,
personalul didactic auxiliar şi elevi;
- 12 luni pentru personalul tehnico-administrativ.
Înregistrarea şi confirmarea
instructajului
 Art. 42. - Instruirea în domeniul prevenirii
şi stingerii incendiilor se certifică prin
înscrisuri realizate, după caz, în fişa
individuală de instructaj P.S.I., registrul de
predare-primire a schimbului sau
procesele-verbale de instruire.
 Art. 43. - Fişele individuale de instructaj
P.S.I. se întocmesc pentru toate
persoanele angajate, conform modelului
prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentele dispoziţii
generale.
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

NORME DE
PREVENIRE ŞI
STINGERE A
INCENDIILOR
Organizarea şi desfăşurarea activităţii
de
apărare împotriva incendiilor

 Art.1.11. Organizarea apărării împotriva incendiilor


în unităţile de educaţie naţională se realizează
printr-un ansamblu de măsuri tehnico-
organizatorice, constând în principal din:
 a. desemnarea cadrelor tehnice sau a specialiştilor
cu atribuţii de coordonare, control şi constatare a
încălcării legii în domeniul apărării împotriva
incendiilor şi stabilirea sarcinilor concrete ce le
revin astfel încât să fie îndeplinite obligaţiile
prevăzute de lege pentru organele de conducere,
privind organizarea, dotarea, încadrarea şi
instruirea specifică;
 b. instruirea periodică a salariaţilor privind
cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor de
lucru, a regulilor şi măsurilor de prevenire şi
stingere a incendiilor specifice activităţilor
curente, precum şi a celor care trebuie respectate
pe timpul executării lucrărilor periculoase;
 c. organizarea echipelor de intervenţie în caz de
incendiu, pe toată durata desfăşurării activităţilor
didactice, cu precizarea nominală a sarcinilor ce
revin membrilor acestora în legătură cu:
 alarmarea şi anunţarea incendiilor;
 alertarea forţelor de intervenţie proprii;
 alertarea forţelor cu care cooperează;
 alertarea pompierilor militari;
 efectuarea operaţiilor şi manevrelor de acţionare
a funcţionării sau întreruperii, după caz, a
alimentării cu electricitate, gaze sau energie
termică aferente şi de punere în funcţiune a
instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
 evacuarea şi salvarea persoanelor şi a bunurilor
materiale;
 executarea intervenţiei de stingere;
 d. dotarea şi echiparea locurilor de muncă cu
mijloace tehnice de prevenire şi stingere a
incendiilor şi menţinerea acestora în stare de
funcţionare la parametrii proiectaţi;
 e. asigurarea mijloacelor financiare necesare
desfăşurării activităţii.
Obligaţii şi răspunderi

Cadre didactice, studenţi si elevi


 Art. 1.39. Elevii, studenţii şi cadrele didactice
sunt obligaţi să cunoască şi să respecte regulile şi
măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor din
unitatea respectivă (de învăţământ şi după caz,
cămin).
 Art. 1.40. În cazul în care iau cunoştinţă de
nereguli privind apărarea împotriva incendiilor în
unitate, vor anunţa imediat conducerea.
 Art. 1.41. Să cunoască semnalul de incendiu şi
modul de evacuare în condiţii de ordine în caz de
incendiu sau calamităţi naturale.
Alarmarea şi alertarea în caz de
incendiu
 Art. 2.115. Pentru alarmarea în caz de incendiu se
vor asigura mijloace corespunzătoare de
semnalizare ( acustice şi optice) care să asigure
anunţarea (alarmarea) personalului şi alertarea
serviciului de pompieri civili (atunci când există).
 Totodată, se va asigura posibilitatea de
alertare în cel mai scurt timp şi a forţelor de
intervenţie prevăzute în planurile de intervenţie
(prin telefon, radiotelefon, curier etc.).
 Art. 2.116. Personalul va fi instruit pentru a
cunoaşte mijloacele de alarmare şi alertare în caz
de incendiu, precum şi codul de semnale stabilit.
Instalaţii de stingere a incendiilor

 Art. 2.133. Se va asigura în permanenţă accesul


la sursele de alimentare cu apă ( rezervoare,
bazine, hidranţi interiori şi exteriori, staţii de
pompe, rampe de alimentare etc.), precum şi la
celelalte instalaţii şi mijloace pentru stingerea
incendiilor. Locul acestora va fi marcat cu
indicatoare corespunzătoare.
marcaje
Instalaţii utilitare aferente
 Art. 2.177. Sistemele, instalaţiile, dispozitivele,
echipamentele, aparatele, maşinile şi utilajele se
exploatează (utilizează) în condiţiile prevăzute în
instrucţiunile puse la dispoziţie de producători ori
furnizori sau în instrucţiunile specifice de
prevenire şi stingere a incendiilor, astfel încât că
nu creeze riscuri de incendiu.
 Se interzice folosirea acestora în următoarele
împrejurări:
 cu improvizaţii care să prezinte risc de incendiu
şi/sau explozie;
 fără asigurarea protecţiei la foc corespunzătoare
faţă de materialele şi substanţele combustibile
existente în spaţiul în care sunt utilizate;
 lăsarea lor în funcţiune peste programul stabilit
sau fără supraveghere, în cazurile în care
instrucţiunile specifice interzic acest lucru.
Instalaţii electrice
 Art. 2.181. Se interzice, în principal;
 înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a
întreruptoarelor automate cu altele necalibrate;
 racordarea unor consumatori care depăşesc
puterea nominală a circuitelor;
 încărcarea instalaţiei electrice ( conductoare,
cabluri, întreruptoare, comutatoare, prize,
transformatoare etc.) peste sarcina admisă;
 nerealizarea unor contacte electrice perfecte, cu
rezistenţă de trecere comparabilă cu rezistenţa
ohmică a conductoarelor legate, sigure în timp şi
uşor de verificat:
 neasigurarea aceluiaşi nivel de izolaţie ca şi al
conductoarelor la legăturile electrice;
 supunerea legăturilor electrice la eforturi de
tracţiune care nu fac parte din liniile de contact
ce alimentează receptoare mobile şi conductele
electrice izolate liber, pe suporturi
corespunzător alcătuite şi dimensionate;
 nepregătirea suprafeţelor de contact ale
conductorilor înainte de execuţia legăturilor
electrice prin mijloace adecvate;
 nelegarea corespunzătoare a conductoarelor la
aparate, echipamente, maşini, elemente
metalice etc. Legarea corectă se face prin
strângere mecanică cu şuruburi, în cazul
conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu
10 mm² şi direct sau prin intermediul papucilor
sau a clemelor speciale în cazul conductoarelor
cu secţiuni egale sau mai mari de 16 mm2.La
conductoarele care se leagă cu elemente
mobile, legăturile se prevăd cu elemente
elastice cu suprafaţă striată;
 lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor
electrice, în cazul demontării parţiale a unei
instalaţii;
 folosirea legăturilor provizorii prin introducerea
conductoarelor electrice, fără ştecher, direct în
prize;
 utilizarea prizelor, neprevăzute cu dispozitiv de
protecţie diferenţială şi de limitare a puterii,
amplasate la distanţă mai mică de 1,00 m de
materiale combustibile (în depozitele şi
magaziile cu materiale combustibile);
 utilizarea receptorilor de energie electrică
( radiatoare, reşouri, fiare de călcat, ciocane de
lipit etc.) fără luarea măsurilor de izolare faţă
de materialele şi elementele combustibile din
spaţiul sau încăperea respectivă;
 utilizarea lămpilor mobile (portative ),
alimentate prin cordoane improvizate şi/sau
uzate;
 folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de
lumină (abajururilor) improvizate, din carton,
hârtie sau alte materiale combustibile;
 aşezarea pe motoarele electrice, a unor
materiale combustibile (cârpe, hârtii, folii de
mase plastice, lemne etc);
 utilizarea radiatoarelor şi a reşourilor electrice
neomologate sau în alte locuri decât cele
stabilite prin instrucţiuni sau agremente tehnice;
 folosirea în stare defectă, uzată şi/sau cu
improvizaţii, a instalaţiei electrice şi/sau a
receptorilor electrici;
 suspendarea corpurilor de iluminat direct de
conductoarele de alimentare, dacă aceasta nu
este prevăzută din fabricaţie;
 agăţarea de, sau introducerea în interiorul
panourilor, nişelor, tablourilor, canalelor sau a
tunelelor electrice, a obiectelor de orice fel;
 Art. 2.183. Aparatele electrice portative (mobile )
se folosesc numai cu ştecher şi conductoare
corespunzător izolate şi în bună stare de
funcţionare, iar pe timpul cât sunt sub tensiune se
va asigura supravegherea lor.
 Art. 2.185. La terminarea programului de lucru,
instalaţia electrică va fi scoasă de sub tensiune
cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a
instalaţiei de alimentare a receptoarelor cu rol
de siguranţă la foc.
 Art. 2.187. Tablourile electrice generale de
distribuţie vor fi închise în permanenţă cu cheia,
accesul la ele fiind permis numai electricianului
de serviciu, precum şi organelor de control şi
verificare. Încăperea şi elementele tabloului vor fi
în perfectă stare de curăţenie ( fără praf, scame
etc.). Pe partea interioară a tabloului general de
distribuţie se afişează schema cu circuitele
electrice pentru ca în caz de necesitate să poată fi
identificată şi întreruptă operativ alimentarea.
MĂSURI SPECIFICE DE PREVENIRE ŞI
STINGERE A INCENDIILOR
 Art. 3.1. În sălile de cursuri, biblioteci, ateliere
de proiectare, cluburi şi săli de spectacole,
expoziţii nu se admite accesul unui număr mai
mare de utilizatori (persoane) decât cel stabilit
prin proiect, în funcţie de destinaţia construcţiilor
în care acestea sunt amplasate (grădiniţe, şcoli
primare, şcoli gimnaziale, licee, şcoli profesionale
şi postliceale, instituţii de învăţământ superior ori
alte categorii de clădiri publice).
 Art. 3.2. Se interzice fumatul şi utilizarea focului
deschis în astfel de încăperi, precum şi iluminarea
cu flacără deschisă
 Art.3.5. Covoarele, mochetele, preşurile etc
utilizate în aceste încăperi, pe holuri, coridoare,
culoare şi scări se fixează în pardoseală, pentru a
nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de
incendiu.
 Art.3.6. La amplasarea mobilierului în aceste
categorii de săli şi încăperi se vor asigura culoare
de circulaţie corespunzător direcţionate şi se va
ţine seama de recomandările normativului de
proiectare şi cele ale prezentei norme.
 Art. 3.9. Cărţile, cataloagele, manuscrisele, fişele
etc. se depozitează în rafturi sau după caz în
stive, în încăperi cu parametrii de mediu şi nivele
de performanţă adecvate, astfel încât să fie ferite
de foc.
 Art. 3.10. Între rafturile sau stivele de depozitare
se asigură spaţii libere pentru accesul şi
evacuarea uşoară în caz de necesitate.
 Art. 3.11. Pentru exemplarele şi/sau colecţiile cu
valoare deosebită (unicate, cărţi rare, cărţi de
patrimoniu etc.) se va asigura o protecţie
deosebită, iar în caz de incendiu se va organiza
salvarea cu prioritate a acestora.
 Art. 3.15. Se interzice amplasarea meselor,
scaunelor, băncilor, fişetelor sau a altui mobilier
în apropierea uşilor de evacuare sau pe
circulaţiile, holurile, culoarele care constituie căi
de evacuare în caz de incendiu.
 Art.3.33. Se interzice folosirea aparatelor
electrocasnice (radiatoare, reşouri, fiare de călcat
etc) în birouri, spaţii de depozitare, ateliere,
laboratoare, arhive şi alte încăperi din aceste
clădiri, precum şi aruncarea la întâmplare a
resturilor de ţigări, chibrituri, sau golirea
scrumierelor în coşuri pentru colectat deşeuri de
hârtie.
 Art. 3.57. Elevii şi studenţii, precum şi personalul
nou angajat, transferat ori detaşat din alte
unităţi, înainte de începerea activităţii în
atelierele şi laboratoarele de lucrări practice vor fi
instruiţi în scopul însuşirii, respectării şi aplicării
regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a
incendiilor specifice acestor locuri de muncă.
Şeful de laborator sau atelier răspunde de
însuşirea, respectarea şi aplicarea măsurilor de
prevenire şi stingere a incendiilor în aceste
sectoare de activitate.
 Art. 3.61. La locurile de activitate din aceste
încăperi se afişează instrucţiuni şi reguli specifice
de prevenire şi stingere a incendiilor şi după caz,
la intrarea în ateliere şi laboratoare precum şi în
interiorul acestora se vor inscripţiona şi monta
indicatoare avertizoare de pericol.
 Art. 3.64. După terminarea lucrului responsabilul
fiecărei încăperi (atelier, laborator) va controla
dacă :
 sunt închise robinetele de pe conductele
de gaze;
 sunt închise bine buteliile de gaze;
 aparatele electrice sunt scoase din priză;
 ventilaţia este în bună stare de funcţionare;
 focurile şi alte surse de căldură sunt închise;
 deşeurile, resturile de materiale combustibile,
eventualele scurgeri de ulei sunt înlăturate şi
curăţate;
 sunt stinse becurile de gaze, de lumină şi
întrerupte alte aparate care funcţionează cu gaze
naturale sau GPL.
 Art. 3.68. Se interzice blocarea ferestrelor
laboratoarelor şi atelierelor cu mobilă, rafturi,
diferite aparate, materiale,cărţi etc. care să
împiedice posibilitatea deschiderii rapide a
ferestrelor pentru aerisire.
 Art. 3.79. Depozitarea substanţelor chimice se
face în funcţie de caracteristicile fizico-chimice
ale acestora, astfel încât dacă accidental intră în
contact să nu producă reacţii care pot determina
izbucnirea unor incendii.
 Art. 3.80. Se va asigura menţinerea în bună stare
a etichetelor pe toate vasele şi sticlele în care
sunt păstrate substanţele şi produsele chimice.
 Art. 3.83. Se interzice blocarea cu aparate,
mobilier, haine, halate etc a surselor de apă, a
duşurilor din laboratoare, precum şi a mijloacelor
tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.
 Art. 3.84. Se interzice lăsarea instalaţiilor,
aparatelor, utilajelor în funcţiune, fără
supraveghere.
 Art. 3.89. La terminarea programului de lucru se
deconectează de la reţea toate echipamentele de
calcul electronic.
 Art. 3.92. În încăperile depozitelor, magaziilor şi
arhivelor pe lângă regulile şi măsurile de
prevenire şi stingere a incendiilor precizate la
cap.2 se vor respecta următoarele:
 depozitarea produselor, materialelor şi bunurilor
se face în funcţie de caracteristicile fizico-chimice
şi reacţia acestora cu produsele de stingere,
evitându-se pericolul apariţiei şi propagării
incendiului;
 la introducerea în depozite sau magazii a
diverselor produse se va stabili clasa de
periculozitate în care se încadrează pentru a se
depozita corespunzător;
 hârtia, cărţile, documentele de arhivă se
depozitează în stive sau rafturi, asigurându-se
spaţii, culoare pentru intervenţie în caz de
incendiu;
 la depozitarea hârtiei, documentelor de arhivă în
rafturi sau stive se vor asigura distanţe faţă de
corpurile de iluminat şi alte instalaţii, potrivit
reglementărilor tehnice;
 Art. 3.100. Se interzice fumatul in depozite,
magazii, arhive.
Instalaţii de stingere a
incendiilor:

 Hidranţi exteriori

 Hidranţi interiori
 Instalaţii de stingere
fixe sau mobile
Mijloace de primă intervenţie:

Găleţi
Stingătoare
Pături antifoc
STINGĂTOARE
Fiecare profesor trebuie să ştie, unde se
găsesc stingătoarele,cum se utilizează acestea,ce
tip de stingător este propriu fiecărui tip de
incendiu, ce tactică de stingere trebuie utilizată.

 De aceea informaţi-vă unde sunt amplasate


stingătoarele în şcoala dumneavoastră ! Citiţi
indicaţiile de folosire – pe cât posibil chiar acum şi
nu abia atunci când s-a produs incendiul !
 Solicitaţi directorului şcolii realizarea în şcoala
dumneavoastră a unui exerciţiu practic în caz de
incendiu pentru profesori, la care să participe şi
directorul şcolii, responsabilul cu P.S.I., pompierii
militari şi pompierii civili din localitate.
UTILIZAREA STINGĂTOARELOR
Incendiul trebuie atacat pe
direcţia vântului.
Incendiul se stinge începând
din faţa focarului.
Dar: incendiile de materiale
care se topesc sau curg se
sting atacând de sus şi spre
spatele focarului.
Intervenţia se face utilizând în
acelaşi timp stingătoare
suficiente şi nu unul după altul.
După stingerea incendiului
controlaţi ca acesta să nu se
reaprindă.
Stingătoarele utilizate nu vor fi
reamplasate la locul lor,
stingătoarele utilizate vor fi
reîncărcate.
RISC DE INCENDIU
 Riscul de incendiu la clădiri civile (publice )
este determinat, în principal, de densitatea
sarcinii termice (q) stabilită prin calculul şi de
destinaţia spaţiului, încăperii, compartimentului
de incendiu şi clădirii.
 În funcţie de destinaţia (funcţiunea) unor
spaţii şi încăperi din clădirile civile (publice),
acestea se încadrează în următoarele riscuri de
incendiu ( indiferent de densitatea sarcinii
termice):
 mare: spaţii în care se utilizează sau depozitează
materiale ori substanţe combustibile (arhive,
biblioteci, multiplicare, parcaje autoturisme, etc.);
 mijlociu: spaţii în care se utilizează foc deschis
(bucătării, centrale termice, oficii cu preparări
calde, etc.)
 mic: celelalte încăperi şi spaţii.
 În încăperile şi spaţiile echipate cu instalaţii
automate de stingere a incendiilor, riscurile mari
de incendiu pot fi considerate mijlocii, iar riscurile
mijlocii pot fi considerate mici.
 Pentru întregul compartiment de incendiu sau
clădire civilă (publică), riscul de incendiu
considerat va fi cel mai mare care reprezintă
minimum 30% din volumul acestora.
 La construcţii de producţie şi/sau depozitare,
riscul de incendiu are în vedere natura
activităţilor desfăşurate, caracteristicile de ardere
ale materialelor şi substanţelor utilizate,
prelucrate, manipulate sau depozitate şi
densitatea sarcinii termice.
 La aceste construcţii (de producţie şi/sau
depozitare) riscul de incendiu este definit prin
categorii de pericol de incendiu, astfel:
 categorii A şi B de pericol de incendiu, respectiv
posibilităţi de incendiu şi explozie volumetrică
(risc foarte mare de incendiu);
 categoria C de pericol de incendiu, respectiv
posibilităţi de incendiu/ardere (risc mare de
incendiu);
 categoria D de pericol de incendiu, respectiv
existenţa focului deschis sub orice formă în
absenţa substanţelor combustibile ( risc mediu de
incendiu);
 categoria E de pericol de incendiu, respectiv
existenţa unor materiale sau substanţe
incombustibile în stare rece sau a substanţelor
combustibile în stare de umiditate înaintată,
peste 80% (risc mic de incendiu).
CLASIFICAREA
MATERIALELOR ŞI
SUBSTANŢELOR
DEPOZITATE
( DUPĂ CLASA DE
PERICULOZITATE )
Fără periculozitate
 Minereuri, produse şi piese metalice
(inerte) ciment, nisip, beton, materiale de
construcţii refractare, azbest; fructe,
legume, carne; conserve în cutii metalice
sau borcane; lichide incombustibile
(inerte) etc., fără ambalaje (în vrac) sau
în ambalaje incombustibile.
Cu periculozitate redusă
 A. Materiale din clasa P1:
 minereuri şi alte materiale inerte în saci
sau butoaie combustibile;
 piese metalice, elemente din beton,
azbociment, pe palete din lemn;
 lichide incombustibile sau conserve în
ambalaje incombustibile în navete sau
lădiţe combustibile ori pe palete de lemn,
etc.
 B. Materiale care se aprind greu, au o
viteză redusă de ardere şi nu au o putere
calorică mare:
 aparate electrice;
 obiecte executate din bachelită şi răşini
fenolice;
 melamină; piei brute;
 baloţi de lână (spălată şi uscată);
 zahăr brut şi cereale în vrac sau în saci;
produse de panificaţie; tutun în butoaie.
 C. Lichide incombustibile inerte:
 lapte;
 apă minerală în butelii din plastic, cutii
carton, etc.
Cu periculozitate medie
 A. Materialele din clasele P1 şi P2,
ambalate în cutii de carton
 B. Materiale cu combustibilitate medie
(care nu se încadrează în clasele P4 şi P5)
şi cu putere calorifică cel mult 27.3 Mj/kg,
în orice fel de ambalaje, cu excepţia celor
din materiale plastice spongioase:
 mobilă (fără garnituri din buret de cauciuc
sau plastic) şi obiecte masive din lemn;
 bambus;
 butoaie din lemn goale (fără reziduuri
periculoase);
 panouri din fibre de lemn;
 produse din ebonită;
 fibre animale (lână, mătase naturală, păr,
etc.) şi fibre artificiale cu combustibilitate
redusă (poliamidice, poliesterice,
poliacrilice şi polivinilice);
 ţesături şi confecţii executate din
asemenea fibre, fibre vegetale, toarse
gros; saltele şi perne (fără buret
 de cauciuc sau materiale plastice);
 articole din piele; cărţi; papetărie;
 negru de fum (ambalat în saci sau
granulat);
 amidon, făină de cereale, zahăr cristalizat,
paste făinoase şi alte articole de băcănie,
ambalate în pungi;
 tutun;
 ceai;
 legume uscate; grăsimi, etc
 C. Lichide combustibile cu temperatura
de inflamabilitate mai mare de 100 grade
Celsius, în ambalaje incombustibile care
pot fi introduse în cutii de carton:
 vopsele de ulei in cutii, borcane, butoaie şi
similare;
 produse farmaceutice combustibile în
cutii, bidoane, damigene, sticle etc.;
 lubrifianţi şi glicoli în butoaie sau bidoane;
 uleiuri vegetale în butoaie, sau sticle etc.
Cu periculozitate mare
 A. Materiale şi produse din clasele P1 - P3,
în ambalaje din materiale plastice
spongioase;
 B. Materiale combustibile cu viteză mare
de ardere cu putere calorifică mai mare de
27.3 MJ/kg, Indiferent de forma de
ambalare:
 lemn în formă de tocătură şi talaş;
 fibre vegetale ( în, cânepă,bumbac);
 fibre artificiale cu putere calorifica mai
mare de 27,3 MJ/kg;
 confecţii executate din asemenea fibre;
 saltele şi plăpumi cu umpluturi din buret,
cauciuc sau materiale plastice;
 lemn în formă de tocătură şi talaş;
 fibre vegetale ( în, cânepă,bumbac);
 fibre artificiale cu putere calorifica mai
mare de 27,3 MJ/kg;
 confecţii executate din asemenea fibre;
 saltele şi plăpumi cu umpluturi din buret,
cauciuc sau materiale plastice spongioase;
 fibre textile;
 vată;
 celuloză, carton;
 hârtie;
 cauciuc brut sau prelucrat;
 materiale plastice şi obiecte confecţionate
din acestea (alt fel decât sub formă de
fibre) care nu sunt menţionate la clasa P3.
 C. Materiale şi produse incombustibile care
pot suferi deteriorări importante în urma
acţiunii temperaturilor înalte, a apei sau
gazelor corozive, indiferent de natura
ambalajelor:
 aparatura electrică şi electronică având
relee şi contacte sensibile necapsulate ;
 tuburi electronice;
 utilaje şi aparate de înaltă precizie;
 bijuterii;
 medicamente şi produse cosmetice.
 D. Materiale şi produse care sub efectul
temperaturii degajă cantităţi importante
de gaze corozive, indiferent de natura
ambalajelor:
 policlorură de vinil;
 teflon şi răşini epoxidixe;
 acid clorhidric;
 clorură de var, etc.
 E. Lichide combustibile din clasa P3, în
ambalaje combustibile: lichide ambalate în
bidoane de carton sau în bidoane sau
canistre din materiale plastice.
 F. Lichide combustibile cu temperaturi de
inflamabilitate între 50 –100oC, în
ambalaje incombustibile care pot fi
introduse în cutii de carton:
 carburanţi Diesel, motorină, păcură,
smoală, uleiuri pentru acţionări hidraulice
şi de ungere;
 uleiuri minerale;
 cerneală tipografică, etc.
Cu periculozitate deosebit de
mare
 A. Materiale instabile care se pot
descompune exploziv la temperatură
naturală; materiale care pot exploda sub
efectul încălzirii, frecării, loviturii sau al
şocurilor de detonaţie; obiecte pirotehnice,
indiferent de modul de ambalare:
 acid acrilic;
 acid cianhidric nestabilizat; acid percloric
anhidru;
 apă oxigenată concentrată;
 clorat de amoniu;
 hidrazină anhidră;
 acetilenă;
 acetiluri (de argint, cupru etc.);
 anhidră cromică;
 azotat de amoniu sau potasiu;
 azoturi;
 bicromat de amoniu sau potasiu;
 bioxid de clor;hiroxilamină;
 nitroetan;
 nitroceluloză uscată;
 peroxizi (de acetil, benoil, zinc);
 chibrituri de fosfor alb;
 corpuri pentru artificii.
 B. Materiale care la contactul cu alte
materiale pot da naştere la reacţii
explozive sau se pot aprinde:
 acetonă;
 acid acetic;
 acid fluorhidric anhidru;
 amoniac;
 etilendiamină;
 peroxizi de potasiu sau sodiu, etc.
 C. Materiale susceptibile să se autoaprindă:
 carton asfaltat în roluri (suluri);
 deşeuri de cauciuc sau lână;
 fosfor alb;
 etc.
 D. Substanţe oxidante capabile să iniţieze
aprinderea materialelor combustibile la
contactul cu acestea:
 acid azotic;
 acid clorhidric;
 acid sulfuric;
 brom;
 clor;
 iod;
 salpetru (azotat de potasiu),
 etc.
 E. Materiale care sub efectul căldurii
degajă cantităţi mari de gaze combustibile
sau toxice:
 acrilonitril;
 alcaloizi;
 amine;
 acetonă;
 anilină;
 cloroform;
 clorură de metil;
 esteri;
 iod;
 iodaţi;
 sulfat de metil.
 F. Materiale care în contact cu apa se
aprind, degajă temperaturi capabile să
aprindă materialele combustibile din
imediata vecinătate sau degajă gaze
combustibile.
 G. Recipienţi cu gaze comprimate:
 recipienţi ficşi sau transportabili cu gaze
sub presiune;
 recipienţi de tip “Spray” .
 H. Substanţe sau materiale solide care
au o putere calorifică mai mare de 33.6
MJ/kg sau caracterizate printr-o ardere
deosebit de intensă.
Realizare şi tehnoredactare:
prof. Ioana-Mihaela Popescu
C.N.Unirea Focşani

Documentare:
Prof. Ioana-Mihaela Popescu
Ing. Dan Roşioru
SFÂRŞIT

S-ar putea să vă placă și