Sunteți pe pagina 1din 2

PLANUL DE CONTURI aprobat prin: OMFP nr.

1752 / 2005

CL. 1 – CONTURI DE CAPITALURI CL. 2 – CONTURI DE IMOBILIZĂRI 33. PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE
10. CAPITAL ŞI REZERVE 20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 331 Produse în curs de execuţie
101 Capital social 201 Cheltuieli de constituire 332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie
1011 Capital subscris nevărsat 203 Cheltuieli de dezvoltare 34. PRODUSE
1012 Capital subscris vărsat 205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci 341 Semifabricate
1015 Patrimoniul regiei
comerciale, drepturi şi active similare 345 Produse finite
1016 Patrimoniul public
207 Fond comercial 346 Produse reziduale
104 Prime legate de capital 2071 Fond comercial pozitiv
1041 Prime de emisiune
348 Diferenţe de preţ la produse
2072 Fond comercial negativ 35. STOCURI AFLATE LA TERŢI
1042 Prime de fuziune / divizare
1043 Prime de aport 208 Alte imobilizări necorporale 351 Materii şi materiale aflate la terţi
1044 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni 21. IMOBILIZĂRI CORPORALE 354 Produse aflate la terţi
105 Rezerve din reevaluare 211 Terenuri şi amenajări de terenuri 356 Animale aflate la terţi
106 Rezerve 2111 Terenuri 357 Mărfuri aflate la terţi
1061 Rezerve legale 2112 Amenajări de terenuri
358 Ambalaje aflate la terţi
1063 Rezerve statutare sau contractuale 212 Construcţii
36. ANIMALE
1064 Rezerve de valoare justă 213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport,
361 Animale şi păsări
1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat animale si plantaţii
din rezerve din reevaluare 2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi
368 Diferenţe de preţ la animale şi păsări
1068 Alte rezerve instalaţii de lucru) 37. MĂRFURI
107 Rezerve din conversie 2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi regl. 371 Mărfuri
108 Interese minoritare 2133 Mijloace de transport 378 Diferenţe de preţ la mărfuri
1081 Interese minoritare - rezultatul exerc. financiar 2134 Animale şi plantaţii 38. AMBALAJE
1082 Interese minoritare - alte capitaluri proprii 214 Mobilier, aparatură birotică, echipam. de 381 Ambalaje
109 Acţiuni proprii prot. a val. um. şi mat. şi alte active corp. 388 Diferenţe de preţ la ambalaje
1091 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt 23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI 39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA
1092 Acţiuni proprii deţinute pe termen lung PENTRU IMOBILIZĂRI STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN
11. REZULTATUL REPORTAT 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie CURS DE EXECUŢIE
117 Rezultatul reportat 232 Avansuri acordate pt.imobilizări corporale 391 Ajust. pt. deprecierea materiilor prime
1171 Rez. rep. reprezentând profitul nerepartizat 233 Imobilizări necorporale în curs de execuţie 392 Ajust. pt. deprecierea materialelor
sau pierderea neacoperită
234 Avansuri acordate pt. imobilizări necorp. 3921 Ajust. pt. depr. materialelor consumabile
1172 Rez. rep. provenit din adoptarea pentru
prima dată a IAS-lor, mai puţin IAS 29 26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3922 Ajust. pt. depr. materialelor de
1174 Rez. rep. provenit din corectarea 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate natura obiectelor de inventar
erorilor contabile 263 Interese de participare 393 Ajust. pt. depr. prod. în curs de execuţie
1176 Rez. rep. provenit din trecerea la aplicarea 264 Titluri puse în echivalenţă 394 Ajust. pt. depr. produselor
Reglementărilor contabile conforme cu 265 Alte titluri imobilizate 3941 Ajust. pt. depr. semifabricatelor
Directiva a IV-a a CEE 267 Creanţe imobilizate 3945 Ajust. pt. depr. produselor finite
12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FIN. 2671 Sume datorate de entităţile afiliate 3946 Ajust. pt. depr. produselor reziduale
121 Profit sau pierdere 2672 Dob. afer. sumelor datorate de entităţile afil. 395 Ajust. pt. depr. stocurilor aflate la terţi
129 Repartizarea profitului 2673 Creanţe legate de interesele de participare 396 Ajust. pt. depr. animalelor
13. SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII 2674 Dob. afer. creanţelor legate de interesele de part. 397 Ajust. pt. depr. mărfurilor
2675 Împrumuturi acordate pe t. l.
131 Subvenţii guvernamentale pt. investiţii 398 Ajust. pt. depr. ambalajelor
2676 Dob. aferentă împrum. acordate pe t. l.
132 Împrumuturi neramb. cu caracter de 2678 Alte creanţe imoblilizate
subvenţii pt. investiţii 2679 Dob. afer. altor creanţe imobilizate CL. 4 – CONTURI DE TERŢI
133 Donaţii pt. investiţii 269 Vărsăminte de efectuat pt. imobilizări fin. 40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE
134 Plusuri de inventar de nat. imobilizărilor 2691 Vărsăm. de efect. privind acţ. deţin. la entit. afil. 401 Furnizori
138 Alte sume primite ca subv. ptr. investiţii 2692 Vărsăm. de efect. privind interesele de particip. 403 Efecte de plătit
15. PROVIZIOANE 2693 Vărsăm. de efect. pt. alte imobilizări fin. 404 Furnizori de imobilizări
151 Provizioane 28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE 405 Efecte de plătit pt. imobilizări
1511 Provizioane pt. litigii 280 Amortizări privind imobilizările necorporale 408 Furnizori - facturi nesosite
1512 Provizioane pt. garanţii acordate clienţilor 2801 Amortiz. cheltuielilor de constituire 409 Furnizori - debitori
1513 Provizioane pt. dezafectarea imobilizărilor 2803 Amortiz. cheltuielilor de dezvoltare 4091 Furnizori - debitori pt. cumpărări de bunuri
corporale şi alte acţiuni similare legate de ac. 2805 Amortiz. concesiunilor, brevetelor, licenţelor, de natura stocurilor
1514 Provizioane pt. restructurare mărcilor com. drepturilor şi activelor similare 4092 Furnizori - debitori pt. prestări de servicii
1515 Provizioane pt. pensii şi obligaţii similare 2807 Amortiz. fondului comercial si executări de lucrări
1516 Provizioane pt. impozite 2808 Amortiz. altor imobilizări necorporale 41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE
1518 Alte provizioane 281 Amortizări privind imobilizările corporale 411 Clienţi
16. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE 2811 Amortiz. amenajărilor de terenuri
4111 Clienţi
161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 2812 Amortiz. construcţiilor 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu
1614 Împr. ext. din emis. de oblig. garant. de stat 2813 Amortiz. instalaţiilor, mijloacelor de
transport, animalelor şi plantaţiilor 413 Efecte de primit de la clienţi
1615 Împr. ext. din emis. de oblig. garant. de bănci
1617 Împr. int. din emis. de oblig. garant. de stat 2814 Amortiz. altor imobilizări corporale 418 Clienţi - facturi de întocmit
1618 Alte împr. din emis. de obligaţiuni 29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU 419 Clienţi - creditori
162 Credite bancare pe termen lung PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZ. 42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE
1621 Credite banc. pe t. l. 290 Ajust. pt. deprecierea imobiliz. necorp. 421 Personal - salarii datorate
1622 Credite banc. pe t. l. nerambursate la scadenţă 291 Ajust. pt. deprecierea imobiliz. corp. 423 Personal - ajutoare materiale datorate
1623 Credite externe guvernamentale 293 Ajust. pt. deprec. imobiliz. în curs de exec. 424 Prime reprezentând participarea
1624 Credite banc. externe garantate de stat personalului la profit
1625 Credite banc. externe garantate de bănci 296 Ajust. pt. pierderea de val. a imobiliz. fin.
425 Avansuri acordate personalului
1626 Credite de la trezoreria statului
1627 Credite banc. interne garantate de stat CL. 3 – CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUC- 426 Drepturi de personal neridicate
166 Datorii ce privesc imobilizările financiare ŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE 427 Reţineri din salarii datorate terţilor
1661 Datorii faţă de entităţile afiliate 30. STOCURI DE MATERII PRIME ŞI 428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu person.
1663 Datorii faţă de entităţile de care compania este MATERIALE 4281 Alte datorii în legătură cu personalul
legată prin interese de participare 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul
301 Materii prime
167 Alte împrumuturi si datorii asimilate 43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA
302 Materiale consumabile
168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi 3021 Materiale auxiliare SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE
datoriilor asimilate 3022 Combustibili 431 Asigurări sociale
1681 Dob. afer. împr. din emis. de obligaţiuni 3023 Materiale pentru ambalat 4311 Contrib. unităţii la asig. sociale
1682 Dob. afer. creditelor banc. pe termen lung 3024 Piese de schimb 4312 Contrib. personalului la asig. sociale
1685 Dob. afer. datoriilor faţă de entităţile afiliate 3025 Seminţe şi materiale de plantat 4313 Contrib. unităţii pt. asig. soc. de sănătate
1686 Dob. afer. datoriilor faţă de entităţile de care 3026 Furaje 4314 Contrib. personalului pt. asig. soc. de sănătate
compania este legată prin interese de participare 3028 Alte materiale consumabile 437 Ajutor de şomaj
1687 Dob. afer. altor împr. şi datorii asimilate 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 4371 Contrib. unităţii la fondul de şomaj
169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 308 Diferenţe de preţ la mat. prime şi materiale 4372 Contrib. personalului la fondul de şomaj
438 Alte datorii şi creanţe sociale 53. CASA 667 Ch. privind sconturile acordate
4381 Alte datorii sociale 531 Casa 668 Alte ch. financiare
4382 Alte creanţe sociale 5311 Casa în lei 67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
44. BUGETUL STATULUI, FONDURI 5314 Casa în valută 671 Ch. priv. calamităţile si alte even. extraord.
SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE 532 Alte valori 68. CH. CU AMORTIZĂRILE PROVIZIOANELE
441 Impozitul pe profit / venit 5321 Timbre fiscale şi postale
AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU
4411 Impozitul pe profit 5322 Bilete de tratament şi odihnă
4418 Impozitul pe venit 5323 Tichete şi bilete de călătorie PIERDERE DE VALOARE
442 Taxa pe valoarea adăugată 5328 Alte valori 681 Ch. de exploatare privind amortizările,
4423 TVA de plată 54. ACREDITIVE provizioanelor şi ajustările pt. depreciere
4424 TVA de recuperat 6811 Ch. de expl. priv. amortiz. imobilizărilor
541 Acreditive
4426 TVA deductibilă 5411 Acreditive în lei 6812 Ch. de expl. priv. provizioanele
4427 TVA colectată 6813 Ch. de expl. priv. ajustările pt. depr. imobilizărilor
5412 Acreditive în valută
4428 TVA neexigibilă 6814 Ch. de expl. priv. ajustările pt. depr. activelor circ.
542 Avansuri de trezorerie
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 686 Ch. fin. privind amortizările şi ajustările
58. VIRAMENTE INTERNE
445 Subvenţii 581 Viramente interne
pt. pierdere de valoare
4451 Subvenţii guvernamentale 6863 Ch. fin. priv. ajust. pt. pierd. de val. a imobiliz. fin.
4452 Împrumuturi neramb. cu caracter de subvenţii 59. AJUSTĂRI PT. PIERDEREA DE 6864 Ch. fin. priv. ajust. pt. pierd. de val. a activelor circ.
4458 Alte sume primite cu caracter de subvenţii VAL. A CONTURILOR DE TREZ. 6868 Ch. fin. priv. amort. primelor de ramb. a obligaţiunilor
446 Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate 591 Ajust. pt. pierderea de val. a acţiunilor 69. CH. CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI
447 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asim. deţinute la entităţile afiliate ALTE IMPOZITE
448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului 595 Ajust. pt. pierderea de val. a 691 Ch. cu impozitul pe profit
4481 Alte datorii faţă de bugetul statului obligaţiunilor emise si răscumpărate 698 Ch. cu impozitul pe venit şi cu alte impozite
4482 Alte creanţe privind bugetul statului 596 Ajust. pt. pierderea de val. a obligaţiunilor care nu apar în elementele de mai sus
45. GRUP ŞI ACŢIONARI / ASOCIAŢI 598 Ajust. pt. pierderea de val. a altor investiţii
451 Decontări între entităţile afiliate pe t. s. şi creanţe asimilate CL. 7 – CONTURI DE VENITURI
4511 Decontări între entităţile afiliate
70. CIFRA DE AFACERI
4518 Dob. aferente decontărilor între entităţile afiliate
CL. 6 – CONTURI DE CHELTUIELI 701 Ven. din vânz. produselor finite
453 Decontări privind interesele de participare 60. CH. PRIVIND STOCURILE
4531 Decontări privind interesele de participare 702 Ven. din vânz. semifabricatelor
4538 Dobânzi aferente decontărilor privind 601 Ch. cu materiile prime 703 Ven. din vânz. produselor reziduale
interesele de participare 602 Ch. cu materialele consumabile 704 Ven. din lucrări exec. şi servicii prestate
455 Sume datorate acţionarilor / asociaţilor 6021 Ch. cu materialele auxiliare 705 Ven. din studii şi cercetări
6022 Ch. privind combustibilul
4551 Acţionari / asociaţi - conturi curente 706 Ven. din redevenţe, locaţii de gest. şi chirii
4558 Acţionari / asociaţi - dobânzi la conturi curente 6023 Ch. privind materialele pt. ambalat
6024 Ch. privind piesele de schimb
707 Ven. din vânz. mărfurilor
456 Decontări cu asociaţii privind capitalul 6025 Ch. privind seminţele şi materialele de plantat 708 Ven. din activităţi diverse
457 Dividende de plată 6026 Ch. privind furajele 71. VARIAŢIA STOCURILOR
458 Decontări din operaţii în participaţie 6028 Ch. privind alte materiale consumabile 711 Variaţia stocurilor
4581 Decont. din operaţii în participaţie - pasiv 603 Ch. priv. mat.de nat. obiectelor de inventar 72. VEN. DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI
4582 Decont. din operaţii în participaţie - activ
604 Ch. privind materialele nestocate 721 Ven. din prod. de imobilizări necorporale
46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERSI
605 Ch. privind energia şi apa 722 Ven. din prod. de imobilizări corporale
461 Debitori diverşi
606 Ch. privind animalele şi păsările 74. VEN. DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE
462 Creditori diverşi
47. CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIM.
607 Ch. privind mărfurile 741 Ven. din subvenţii de exploatare
608 Ch. privind ambalajele 7411 Ven.din subv. de expl. afer. cifrei de afaceri
471 Cheltuieli înregistrate în avans 7412 Ven.din subv. de expl. pt. mat. prime şi mat. consumab.
472 Venituri înregistrate în avans 61. CH. CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE
7413 Ven.din subv. de expl. pt. alte ch. externe
473 Decontări din operaţii în curs de clarificare EXECUTATE DE TERŢI
7414 Ven.din subv. de expl. pt. plata personalului
48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII 611 Ch. cu întreţinerea şi reparaţiile 7415 Ven.din subv. de expl. pt. asigurări şi protecţia soc.
481 Decontări între unitate şi subunităţi 612 Ch. cu redevenţele,locaţiile de gest.şi chiriile 7416 Ven.din subv. de expl. pt. alte ch. de expl.
482 Decontări între subunităţi 613 Ch. cu primele de asigurare 7417 Ven.din subv. de expl. aferente altor venituri
49. AJUSTĂRI PT. DEPR. CREANŢELOR 614 Ch. cu studiile şi cercetările 7418 Ven.din subv. de expl. pt. dobânda datorată
491 Ajust. pt. deprecierea creanţelor - clienţi 62. CH. CU ALTE SERVICII EXEC. DE TERŢI 75. ALTE VEN. DIN EXPLOATARE
495 Ajust. pt. deprecierea creanţelor - 621 Ch. cu colaboratorii 754 Ven. din creanţe reactivate şi debitori diverşi
decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii 622 Ch. privind comisioanele şi onorariile 758 Alte ven. din exploatare
/ asociaţii 623 Ch. de protocol, reclamă şi publicitate 7581 Ven. din despăgubiri, amenzi şi penalităţi
624 Ch. cu transportul de bunuri şi personal 7582 Ven. din donaţii şi subvenţii primite
496 Ajust. pt. depr. creanţelor - debitori diverşi
625 Ch. cu deplasări, detaşări şi transferări 7583 Ven. din vânz. activelor şi alte operaţii de capital
7584 Ven. din subvenţii pt. investiţii
CL. 5 – CONTURI DE TREZORERIE 626 Ch. poştale şi taxe de telecomunicaţii 7588 Alte ven. din exploatare
50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 627 Ch. cu serviciile bancare şi asimilate 76. VENITURI FINANCIARE
501 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 628 Alte ch. cu serviciile executate de terţi 761 Ven. din imobilizări financiare
505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 63. CH. CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI 7611 Ven. din acţiuni deţinute la entităţi afiliate
506 Obligaţiuni VĂRSĂMINTE ASIMILATE 7613 Ven. din interese de participare
508 Alte investiţii pe t. s. şi creanţe asimilate 635 Ch. cu alte impozite,taxe şi vărsăminte asim. 762 Ven. din investiţii fin. pe termen scurt
5081 Alte titluri de plasament 64. CHELTUIELI CU PERSONALUL 763 Ven. din creanţe imobilizate
5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament 641 Ch. cu salariile personalului 764 Ven. din investiţii financiare cedate
509 Vărsăminte de efectuat pt. investiţii pe t. s. 642 Ch. cu tichetele de masă acord. salariaţilor 7641 Ven. din imobilizări financiare cedate
5091 Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute 7642 Câştiguri din investiţii pe t. s. cedate
645 Ch. privind asigurările şi protecţia socială
la entităţile afiliate 6451Ch. priv. contrib. unităţii la asigurările sociale 765 Ven. din diferenţe de curs valutar
5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe t. s. 6452 Ch. priv. contrib. unităţii pt. ajutorul de şomaj
51. CONTURI LA BANCI
766 Ven. din dobânzi
6453 Ch. priv. contrib. unităţii pt. asigurările sociale 767 Ven. din sconturi obţinute
511 Valori de încasat de sănătate
5112 Cecuri de încasat 768 Alte venituri financiare
6458 Alte ch. privind asigurările şi protecţia socială
5113 Efecte de încasat 77. VENITURI EXTRAORDINARE
65. ALTE CH. DE EXPLOATARE
5114 Efecte remise spre scontare 771 Ven. din subvenţii pentru evenimente
654 Ch. privind pierderile din creanţe şi
512 Conturi curente la bănci extraordinare şi altele similare
5121 Conturi la bănci în lei debitori diverşi
78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI
5124 Conturi la banci în valută 658 Alte ch. de exploatare
6581 Ch. cu despăgubiri, amenzi şi penalităţi PT. DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VAL.
5125 Sume în curs de decontare 781 Ven. din proviz. şi ajustări pt. depreciere
6582 Ch. cu donaţii şi subvenţii acordate
518 Dobânzi priv. activitatea de expl.
5186 Dobânzi de plătit 6583 Ch. privind activele cedate şi alte operaţiuni
de capital 7812 Ven. din provizioane
5187 Dobânzi de încasat 7813 Ven. din ajustări pt. deprecierea imobilizărilor
6588 Alte cheltuieli de exploatare
519 Credite bancare pe termen scurt 7814 Ven. din ajustări pt. deprecierea activelor circ.
5191 Credite banc. pe t. s. 66. CHELTUIELI FINANCIARE
7815 Ven. din fondul comercial negativ
5192 Credite banc. pe t. s. nerambursab. la scadenţă 663 Ch. privind pierderile din creanţe legate de
participaţii 786 Venituri financiare din ajustări pt. pierderea
5193 Credite externe guvernamentale
5194 Credite externe garantate de stat 664 Ch. privind investiţiile financiare cedate de valoare
5195 Credite externe garantate de bănci 6641 Ch. privind imobilizările financiare cedate 7863 Venituri financiare din ajustări pt. pierderea de valoare
5196 Credite de la trezoreria statului 6642 Ch. privind pierderile din investiţiile pe t. s. cedate a imobilizărilor financiare
7864 Venituri financiare din ajustări pt. pierderea de valoare
5197 Credite interne garantate de stat 665 Ch. din diferenţe de curs valutar a activelor circulante
5198 Dobânzi aferente creditelor banc. pe t.s. 666 Ch. privind dobânzile