P. 1
CLASIFICAREA OCUPATIILOR ÎN ROMÂNIA

CLASIFICAREA OCUPATIILOR ÎN ROMÂNIA

|Views: 282|Likes:
Published by Adrian Voinitchi

More info:

Published by: Adrian Voinitchi on Sep 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

CLASIFICAREA OCUPATIILOR ÎN ROMÂNIA

1. CLASIFICAREA OCUPATIILOR ÎN ROMÂNIA 2. STRUCTURA ARBORESCENTA A CLASIFICARII OCUPATIILOR DIN ROMÂNIA 3. INDEX ALFABETIC AL OCUPATIILOR În practica economic se utilizeaz SISTEME STANDARDIZATE DE CLASIFIC RI, care constituie componentele de baz ale SISTEMULUI INFORMATIONAL ECONOMIC. Acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stoc rii, prelucr rii si analizei datelor. Ansamblul acestora reprezint SISTEMUL UNITAR DE NOMENCLATOARE, care functioneaz la nivel macroeconomic. CLASIFIC RI SI

Elaborarea noii clasific ri a ocupatiilor din România (COR) a avut ca obiectiv prioritar alinierea la standardele internationale elaborate de Comunitatea European (ISCO-88-COM) si ONU (ISCO-88), asigurându-se transparenta informatiei economico-sociale în domeniul resurselor si utiliz rii fortei de munc . Lucrarea are un caracter inedit prin aceea c , pentru prima dat în România, s-a realizat o clasificare a ocupatiilor care cuprinde si elemente de descriere pe fiecare treapt a acesteia (grupa majora, subgrupa major , grupa minor si de baz ). Alinierea la standardele internationale a COR s-a realizat cu luarea în considerare a specificului economiei românesti. Concret, aceasta a însemnat constituirea unor grupe minore si de baz pentru categorii de ocupatii semnificative ca pondere si specific în economia româneasc , cu asigurarea integr rii în standardele internationale. La elaborarea clasific rii s-au avut în vedere urm toarele principii si criterii: ± Principiul grup rii unit tilor de clasificat dup criterii economice si sociale obiective. Constituirea categoriilor de clasificare s-a f cut în concordant cu diviziunea social a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importantei lor pentru activitatea practic . ± Principiul omogenit tii maxime în constituirea categoriilor de clasificat (grupe, subgrupe etc.). Pentru fiecare nivel de clasificare s-a folosit un singur criteriu, fiecare subîmp rtire reflectând aspecte din ce în ce mai am nuntite ale criteriului aplicat la subîmp rtirile precedente, ca de exemplu:

. a celor mai noi tehnici de construire a clasific rilor. poate fi si ocupatie. inclusiv optimiz rii si economicit tii folosirii codurilor.. OCUPATIA este activitatea util . proceselor tehno-logice utilizate. sau pentru prestarea anumitor servicii. numai într-un singur loc. într-o unitate economico-social si care constituie pentru aceasta surs de existent . necesare pentru executarea anumitor operatii de transformare si prelucrare a obiectelor muncii. MESERIA este complexul de cunostinte obtinute prin scolarizare si prin practic . este necesar s se defineasc si notiunea de PROFESIE. CLASIFICAREA OCUPATIILOR este operatia de sistematizare a ocupatiilor (functiilor si meseriilor) populatiei active. prin crearea unui sistem elastic care s permit adaptarea permanent la noile conditii de dezvoltare economico-social . În clasificarea de fat . aduc toare de venit (în bani sau natur ). ± Principiul univocit tii grup rii unit tilor. functiile sunt cuprinse în grupele majore de la 1 la 5. Meseriile sunt clasificate în grupele majore de la 6 la 8. . care presupune si impune repartizarea fiec rei unit ti de clasificat. FUNCTIA este activitatea desf surat de o persoan într-o ierarhie functional de conducere sau executie. Pentru definirea corect a notiunii de ocupatie si evitarea confuziei.gradul de specializare în cadrul aceleiasi activit ti. în care o ocupatie este clasificat o singur dat . care practic o activitate recunoscut de societate ca util pentru sine si semenii s i. ± Principiul multilateralit tii folosirii pe diverse structuri organi-zatorice si activit ti (strategii guvernamentale. . Ocupatia unei persoane poate fi exprimat prin: functia sau meseria exercitat de aceasta. ± Principiul stabilit tii pe o perioad mai îndelungat de timp. proprie persoanelor active. ± Principiul actualit tii.nivelul competentelor determinat de amploarea si complexitatea activit tilor care definesc ocupatiile. care. Ocupatia este.gradul de instruire (nivelul scolii absolvite). numai într-o singur grup sau subgrup . iar în altele nu. în unele cazuri. deci. statistic etc.felul materiilor prime si utilajelor folosite.). În baza acestor principii. . pe care o desf soar o persoan în mod obisnuit. al lu rii în considerare a celor mai noi ocupatii. Posibilitatea utiliz rii clasific rii în comparatiile internationale. indiferent de num rul locurilor si unit tilor de clasificat.

Subgrupe majore. Inginer metalurg 2.nivelul IV .Grupe de baza. . astfel: .nivelul III . Economist OCUPATIE 1. Strungar 4. Structurarea clasific rii ocupatiilor pe cele patru nivele s-a f cut în raport cu modul de actiune a cerintelor si principiilor de grupare. Inginer metalurg 2. Conduc tor auto 1. Senator 2. iar ocupatia este specialitatea (calificarea) exercitat efectiv la locul de munc . Inginer agronom 5. . Înv t tor 3. Înv t tor 3. Medic 4. din punct de vedere al activit tii desf surate de persoanele cu astfel de ocupatii. Grupa de baz fiind ultimul nivel de clasificare. Secretar de stat Profesia difer de ocupatie Clasificarea ocupatiilor este conceput pe patru niveluri de clasificare. include ocupatia sau grupul de ocupatii cu cel mai detaliat nivel de omogenitate. Conduc tor auto 1. Jurist 2.nivelul II .Grupe minore.Grupe majore.nivelul I .Deci. PROFESIA este specialitatea (calificarea) obtinut prin studii. Strungar 4. astfel: . constituinduse grup ri conform sistemului. Sef ferm agricola 5. Inginer chimist 3. Pentru codificare s-a adoptat SISTEMUL ZECIMAL DE CLASIFICARE. . De exemplu: SPECIFICATIE Profesia corespunde cu ocupatia PROFESIE 1. Director 4. Referent de specialitate 3.

meseriasi si muncitori calificati în industria extractiv si constructii Grupa minor . Fiecare ocupatie va fi codificat cu codul grupei din care face parte. De exemplu: Cod Cod Cod Cod 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 Grupa major . unei grupe de baz îi va corespunde un singur cod format din 4 cifre. CODUL UNEI OCUPATII va fi reprezentat de 4 cifre: ± prima cifr va reprezenta grupa major . c ruia i se adaug înc dou caractere.± 10 grupe majore. ± fiecare grup minora se dezagreg în 9 grupe de baz . . ± a treia cifr va reprezenta grupa minor . ± a doua cifr va reprezenta subgrupa major . fiecare grup major dezagregându-se în 9 subgrupe minore. ± fiecare subgrup major se dezagreg în 9 grupe minore.ascutitor laminate la cald. t ietori si cioplitori în piatr Grupa de baz . De exemplu: Grupa de baz 7224 . ± a patra cifr va reprezenta grupa de baz . de reglare si întretinere a masinilor si instalatiilor Subgrupa major .meseriasi lucr tori calificati în meserii de tip artizanal.mineri si artificieri . rectificat si ascutit ocupatii componente: 722401 .Lucr tori la masini de polizat.mineri si lucr tori în carier Deci. în care se cuprind toate ocupatiile corespunz toare numai acesteia.

± gruparea ocupatiilor dup unitatea economico-social . în suficient m sura. ± functii specifice personalului economic si de evident care cuprind functii cu nivele de instruire si complexitate a sarcinilor diferite. Se pot exemplifica: ± gruparea ocupatiilor dup locul de munc . având la baz criterii si principii de grupare specifice perioadei istorice si lucr rilor pentru care s-au elaborat. valabil pentru toate t rile si în primul rând pentru România. date de analiz privind structura omogen-calitativ a activit tii persoanelor ocupate. este determinat în principal de: .722402 . ± functii specifice din activitatea de ocrotire a s n t tii. Oportunitatea unei noi clasific ri a ocupatiilor. sportului. Necesitatea noii clasific ri a ocupatiilor din România Clasific ri ale ocupatiilor s-au mai f cut în tara noastr . În cadrul clasific rilor anterioare pot fi exemplificate o serie de grup ri neomogene. I. asociind acestora una sau mai multe caractere cifrice. cu posibilitatea obtinerii unor noi grup ri.slefuitor metale.polizator. 722407 . asistentei sociale. ± gruparea muncitorilor si personalului operativ din comert si servicii pe ramuri ale economiei nationale si subramuri ale industriei.2. Pentru necesit ti de cercetare mai analitic . cum sunt: ± ocupatiile de muncitori la un loc cu personalul operativ din servicii si comert. Aceste clasific ri au servit pentru a determina latura cantitativ a structurii ocupatiilor. 722406 .ascutitor laminate la rece. ocupatiile din grupa de baz pot fi detaliate pân la nivelul care intereseaz . care cuprind functii cu diferite niveluri de instruire si grade de specializare si altele. f r a oferi îns .

a) aparitia de ocupatii noi ca urmare a rezultatelor spectaculoase în activitatea de cercetaredezvoltare. cu privire la "Realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prev zute în conceptia general a informatiz rii în România". în cadrul unui contract de asistent tehnic finantat de Banca Mondial .designer. care a cuprins si reprezentantii Comisiei Nationale pentru Statistic . Clasificarea ocupatiilor din România (COR) În baza Hotararii Guvernului 575 bis/1992. 3. Ministerul Înv t mântului si Ministerul Industriilor . Pentru realizarea clasific rii si descrierea ocupatiilor s-au mai avut în vedere urm toarele lucr ri: . Pentru facilitarea comparatiilor internationale.) . a introducerii tehnologiilor noi. dar si a reflect rii restructur rilor ce tin de trecerea la economia de piat . ± asigurarea unor informatii corecte si comparabile dup aceleasi criterii si principii.meserii) din România. b) schimb rile în structurile economico-sociale.în colaborare cu Comisia National pentru Statistic . astronaut etc. din partea unei echipe de experti britanici. . Actuala editie a Clasific rii Ocupatiilor din România (COR) are la baz principiile de clasificare recunoscute pe plan international si recomand rile corpului de experti britanici ai Comunit tii Economice Europene si O. colectivul a beneficiat de consultant tehnic . informatician . evaluare.N. Ministerului Muncii si Protectiei Sociale . specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice. mai ales în t rile care trec la economia de piat . Pe parcursul elabor rii acestei prime variante a lucr rii.îi revine responsabilitatea realiz rii si întretinerii "la zi" a clasific rii ocupatiilor (functii . detectiv. manageri etc) .U. In acest scop. impun noi grup ri de ocupatii (conduc tori de întreprinderi mari si mici. devine necesar cel putin din urmatoarele considerente: ± cresterea posibilit tilor de cunoastere. comparare si comunicare a indicatorilor de dezvoltare si abordarea lor în mod unitar. mai ales la cele din t rile Comunit tii Economice Europene. c) alinierea întregului sistem de clasific ri si nomenclatoare la sistemele standard internationale. factorii de decizie au optat pentru armonizarea clasific rii ocupatiilor din România cu cea a t rilor din Comunitatea Economic European . la nivelul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale s-a constituit un colectiv de elaborare a Clasific rii Ocupatiilor din România (COR).clasificarea international standard a ocupatiilor recomandata de CEE ISCO-88 (COM). materiilor prime si a diversific rii din sfera serviciilor (crupier.

nomenclatorul ocupatiilor utilizat pentru Recens mântul Populatiei si Locuintelor din 1977 si 1992.dictionnaire des professions ± ³Ofice National de l'emploi´ . . Nivelul de instruire (scoala absolvit ).Bruxelles. 125 grupe minore. 111 grupe minore. Comparativ cu clasific rile internationale. completat cu denumirea meseriilor avizate "la zi". 116 grupe minore.clasificarea international standard a ocupatiilor ISCO (88). conform tabelului urm tor: GRUPA MAJORA 1.informatiile culese de la diferiti agenti economici. 390 grupe de baz . varianta româneasc (COR) prezint urm toarele grup ri: ISCO 88 10 grupe majore. privind lista ocupatiilor specifice acestora. 372 grupe de baz . astfel: 1. care se aplic în constituirea celor 10 grupe majore. . 28 subgrupe majore. ISCO 88 (COM) 10 grupe majore.nomenclatorul meseriilor pentru care s-au elaborat indicatoarele tarifare de calificare din anul 1964.. 414 grupe de baz . . meseriilor si stabilirea salariilor. 27 subgrupe majore. .legislatia în vigoare privind denumirea functiilor. 27 subgrupe majore. Incadrarea ocupatiilor pe cele 4 nivelurile ierarhice s-a f cut în functie de criteriile de clasificare. Opt dintre cele 10 grupe majore sunt descrise în raport cu cele 4 mari niveluri de calificare diferite de ISCO. Legiuitori. COR 10 grupe majore. . înalti functionari si conduc tori NIVEL DE PREG TIRE - .

cum ar fi decizia politic si atributiile de conducere.6. grupelor minore si grupelor de baz ce compun grupele majore 2 si 8. Lucr tori. Muncitori necalificati 10.2. înalti functionari si conduc tori " (grupa major 1) si la "Fortele armate" (grupa major 0). specifice activit tilor ocupationale din tara noastr si care nu se reg sesc în varianta ISCO 88 COM. 3. Respectând criteriile de clasificare mentionate si cele 4 nivele ierarhice de agregare. 2. Gradul de specializare se manifest în constituirea subgrupelor majore. Tehnicieni 4. grupelor minore si grupelor de baz ce compun grupele majore 3. grupelor minore si grupelor de baz din cadrul grupei majore 1. nu se face referire la nivelul de calificare.7 si 8) sunt considerate a fi la acelasi nivel de calificare si se deosebesc prin referirea la grupe largi de specializare pe meserii. În definitiile celor dou grupe majore denumite "Legislatori. materiile prime utilizate sau masinile si instalatiile cu care se lucreaz sunt criterii de alc tuire a subgrupelor majore. 7 si 8. considerate drept criterii de similaritate mai importante. tinând de natura muncii. subgrupele majore si grupele minore ale grupei majore 1 au fost astfel construite încât s includ ocupatii cu niveluri de preg tire similare. respectiv obligatiile militare. Totusi. Nivelul de competent si complexitatea sarcinilor de îndeplinit actioneaz la formarea subgrupelor majore. 4. Muncitori si meseriasi 8. masini si asamblori de masini. operatori în comert si asimilati 6. Functionari 5. Fortele armate 4 3 2 2 2 2 2 1 0 Cinci dintre cele 8 grupe majore (4. Operatori pe instalatii. astfel: . întrucât în cadrul acestora intervin alte elemente. Procesele tehnologice. în varianta româneasc a clasificarii s-au constituit noi grupe minore si grupe de baz ce se consider necesare. Muncitori din agricultur si pescuit 7. Specialisti (cu ocupatii intelectuale si stiintifice) 3.5. echipamente si alte produse 9.

dezvoltare". Tot la grupa major 2 s-au alc tuit 11 grupe minore si 33 grupe de baz .cod 2152 Grupa minor . Motivatia introducerii acestora const în : a) faptul c în cadrul grupei majore 1(functii de conducere) exist o grup de baz (1237) care cuprinde "conduc torii din cercetare . de executie din acest sector de activitate .cod 2151 Grupa de baza . pentru aceleasi motive ca la ocupatiile de ingineri din industriile textil . în care lucreaz persoane cu functii de conducere si de executie. .La grupa major 2.dezvoltare" cu 6 clase de activit ti specifice. care cuprind functiile de executie din activitatea de cercetare-dezvoltare (codurile 248-258). Ocupatiile specifice acestor activit ti.A. lemnului si materiale oxidice (materialelor de constructii) s-au constituit grupe separate si pentru tehnicienii si maistrii care lucreaz în activit tile mentionate. Ingineri în industria materialelor de constructii (materiale oxidice).cod 216 Grupa de baz . c) nevoia de cunoastere a structurii ocupatiilor la un moment dat. ceea ce face necesar introducerea functiilor corespunz toare. cu dou grupe de baz : Ingineri în industria textil si piel rie. dup ISCO 88 COM.La grupa major 3 . constituie motivul introducerii acestor grupe.Tehnicieni si asimilati. . grupe noi constituite : Grupa minor . astfel: . Ingineri în industria lemnului si materi-alelor de constructii (materiale oxidice) cu dou grupe de baz : Ingineri în industria lemnului.cod 215 Grupa de baza .cod 2162 - Ingineri în industria textil . B. piel rie si industria alimentar . b) în CAEN (Clasificarea Activit tilor din Economia National ) exist diviziunea 73 " Cercetare . ingineri si asimilati ". Ingineri în industria alimentar . se clasific la grupa de baz cod 2149 " Alti arhitecti. piel rie. Faptul c num rul ocupatiilor de ingineri din astfel de activit ti este mare. precum si de comparare cu perioadele trecute. alimentar .cod 2161 Grupa de baz . ± Specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice.

cod Tehnicieni în industria textil si piel rie. b) adoptarea unui sistem de codificare propriu.La grupa major 6 .Cresc tori de animale si alti lucr tori neclasificati s-au consituit trei grupe de baz : Grupa de baz . care s-a constituit prin acordarea codurilor libere existente în ISCO 88 (COM).cod Tehnicieni în industria materialelor oxidice. Din grupa de baz ISCO 88 (COM) . C.cod 6124 Grupa de baz . horticultori si lucr tori în pepiniere s-au constituit dou grupe de baz : Grupa de baz . silvicultur si pescuit. minor . Cresc tori .cod Tehnicieni în industria textil . minor de baz . .cod 6125 - Apicultori si sericicultori.cod Tehnicieni în industria lemnului.Gr dinari. Din grupa de baz ISCO 88 (COM) .îngrijitori de cabaline. Cresc tori de animale mici.cod 6123 Grupa de baz . Tehnicieni în industria lemnului si materialelor oxidice (materialelor de constructii). cu dou grupe de baz : de baz . fata de ISCO 88 (COM). .Agricultori si lucr tori calificati în agricultur .cod 6115 Arboricultori si floricultori. Noile grupe de ocupatii introduse în varianta româneasca a clasific rii. au determinat: a) cresterea num rului de grupe minore cu 14 grupe si a grupelor de baz cu 42.Grupa 316 Grupa 3161 Grupa 3162 Grupa 317 Grupa 3171 Grupa 3172 - .cod de baz . Viticultori si pomicultori.cod 6112 Grupa de baz .cod Tehnicieni în industria alimentar . Aceste grupe exprim mai pregnant ocupatiile si activit tile specifice fat de cele din ISCO 88 (COM) din care s-au desprins si care sunt eterogene. la grupele nou introduse. piel rie si industria alimentar . cu dou grupe de baz : de baz .

Prima parte a lucr rii explic natura clasific rii ocupatiilor din România. cât si sistemul de codificare "deschis" permit cu usurint conversia datelor despre ocupatii în sistemul de clasificare ISCO 88 (COM) si ISCO 88. cu prezentarea locului acestora în cadrul clasific rii si codului corespunz tor. completarea si întretinerea Äla zi" a editiei actuale. deblocator. Indexul alfabetic al ocupatiilor cuprinde totalitatea ocupatiilor din clasificarea sistematic . în indexul alfabetic sunt reluate ocupatiile cu denumire de felul: zugrav ± vopsitor. precum si o scurt descriere pentru cele patru niveluri de clasificare. precum si codul de identificare corespunz tor. chituitor. adresându-se tuturor celor care gestioneaz si prelucreaz informatii statistice referitoare la ocupatii. reglor. clasific rii si codific rii corecte a ocupatiilor înregistrate cu privire la populatia ocupat . Modul în care este conceput si sistematizat lucrarea faciliteaz identificarea locului si codului fiec rei ocupatii în cadrul clasific rii.Atât clasificarea în ansamblu. si este destinat . blocator. Partea a III-a cuprinde indexul alfabetic al denumirilor ocupatiilor. Modul de utilizare a clasific rii ocupationale din România Lucrarea este conceput ca un instrument absolut necesar pentru utilizatori. si agregarea pe 4 niveluri a datelor. someri. Partea a II-a. dar cu p strarea aceluiasi cod. contine clasificarea sistematic a ocupatiilor. fundamenteaz conceptele de baz utilizate în realizarea ei. la nivel macro. pe m sura aparitiei (disparitiei) unor ocupatii. prezint avantajele utiliz rii standardelor internationale pentru asemenea clasific ri si schiteaz câteva din principalele utiliz ri ale acesteia. debordator piese optice si altele de acest fel si trecute în ordine alfabetic în functie de fiecare cuvânt component. În plus. în principal. locuri vacante etc. centrator. care este principala parte a acestei lucr ri. montator.sau microeconomic. I. . 4. depanator ascensoare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->