Sunteți pe pagina 1din 3 
 

 "!#%$'&)(+*,

-/.1012354%.4768089708.47:<; =?>.2@>A.2CB5354%.4EDGFHJI%4%08F614AK

L 3526M2C6M4N613J97.0MOP9F:RQ9SH562C68012CHJT'97UVH52CHJF"W7FX.61F6XKZY[FX.1F2CH\013JFEOP9FX0MO5.4]=6

089_^@97.B`>A2aW%4089_.1F:N9]W7Fb013JF 4%c_2CQ012a9SH56d97U#013JF BJFXW79708FXF7KeY[FE4768IA6/2aUf2a0d2C6

47ga.2CTS3h0MU
97.d013JFE^@97.B\HJ970d089_.1F68Oi9SH5Bj089_3526kO5.4=7FX.6Ml/3JFH?Y[FE2C6k.FXOZmJ08FB

089NO5.9708FQ0/013J9S68FEl/3J9nFXW7FH?013Z2CHJIN97UGYo2C:\K L 3JFH\35Fb614=A6d01354%0[3JFb2C6fp1m5680

013JFb97OZOP9S62a08F"97Uf0135FE^+97.Bjl[3J9N2C6M9S:NHZ2aOi9708FHh0M47H5B\9S:_H52C61QX2aFH 0d2CHj01354%0[3JF

2C6d4'lqF4%IAgC2CHJTN47H5Br2aTSHJ97.47:m56XK5Y[9]l2C6M2a0Xs53JFE4761I6XsJ013Z4%0/^+97.Br35476dHJ970

014%I7FH`OZ2a0t=)9SH?352:\K L 3JF68FuW7FX.61F6/4%.1FbW7FX.=):n9vW2HJT_2CHj013JF2C.d4%O5OiF47gwK L 3JF

Oi9 F:<2C6M4nO5.1FQX2C9Sm56kT7F:<47H5B?013JFu.1F47BJFX.[lx9Sm5gB\gC2aI7Fy089_47B5Br2a0M089N013JF

Q9SgCgaFQ012C9SH\97UG3h=A:NH56k013JFX=j.1FQX2C08FbB5mJ.2CH5T0135F2a.MO5.4]=7FX.K

zb{}|,{r~€€t‚„ƒ†…@‡ˆŠ‰M‹hŒz

Ž‘i’”“]ˆ•‹o€–,—˜M™"~€€š€)…@~ ’ › œh„X’u€›V)ž ŒuŸ¡ @¢ ~„£¤œX€x‹ ŒŠ¥

Ÿ¦ M~„§Š‹o§Š~„—   ˜M‹ ¨©‹ ¦ M~„§Š…@‹ ¨M M£ª›V–"~„–"~J« ‡ –"~€‹ Œ zb¬dz

{r£ Ÿ [›V~€„‹­–o›V~€€t‚„€“o…#ž  e®  e™o€‹"›V‹]ˆ†— Ÿ ˆ’¯ƒ Ÿ ~’ °j±C ²‹ ¨ ¥

M£ Ÿ³ £ Ÿ [›V~€„‹,–"› ¦ M—')~ Ÿ ž´žMMµ_£x~„ž  Z®  Z™"‹hŒz ¶?z

[ ›¨ £ª‡ ‹"…„’”€´M£•– ¨M¨M·†~ ’E‡‹"…@ˆd¸e€§ªžM~€„¹‚¹€…#„M—[€t‚„‹hŒ ¥

—'±š–" Ÿ €)£•§†~€ƒ[€Mº ¦ ›VžvŒ Ÿ [›f~€»%–"ƒ’u€—'‹  e€¼ M€‹"›V‹hŒzE½nz

{r~€€›V¾e–"~€¿"— œ À•‹"~„‹ ¦ M–"~‚„€‹ ³Ÿ ~„£x¿"~„ÁX‹ ¨M€ ¥

È
{r~€€t‚„·  e‹"Â+Ã?– Ÿ ¨Ä‹"~ ’b€—5’”Å Æ Ç–"~ ’ M£Š— œ § —'§†~€‰M‹"ƒ†‹hŒzbÉÊz

‹ ¦ ›V~„Ë™1[…@ƒ’bM£•‹o€–,—˜M™"~ ’E¿oÌq€–"  
’E€£ŠÅ8ˆŠžM~„±)‹hŒ ¥

È
{r~€— œ    ’bM~ ¦    Åx±š~€›V±š€‹"ƒª‹"Í ¦ –"€‹"€ Ÿ ‹"~„Κ Ÿ € z"ÏÐz

ÁX£’ Ÿ £Ñ‚„Ò]ˆM¸Pƒ’E§   žM…@Ò]ˆd¸ežt[5ˆ†ƒŠ‹8[Κ…@ÁX£Š‹" Ÿ´¥

ÁX£’b‹"„–,›tˆ†·Š~„žÓŒu®"™"–o Ÿ €—5’E—š|M– ¨´  e›f€´€—J’b›V–o~`žMÁX£Š~€‹hŒzEÔrz

{r~€Ž M‹"~€t‚„M…„’ ‹"~€‹  Z¨"


§ Õ Ÿ ¨Ä€—'€‹o€´€š£•ž´€—J’E›V– Ÿ¨ ¥

Ž M®]ˆŠÖ1M~r›C[žM~€€t‚„×o€›V€Ä°j±C y ’ Ÿ ’¯„©Ã?®"€ Ÿ ¦ M‡ÁX£Š~€‹hŒzbØÊz

نƒ†…#~€ƒ†/ …¨ €M£Š~€›CÛÚj€™"M‹"›f~€Üi–‘Ý €´§†~€„±)ˆÞ“o£xM~ ¥

€š£•§Š~„ƒ
/€´£Š›tˆd¸eƒ’u œ ˆÞžß€—5’bài£x~ ’b—)|’Ež´§†~€áe–"‡¨ z/âãz

)…@™S’ £ Æeà „)£Š‹"~€t‚


‡ Ÿ M£•ƒ†[ …¨ „›V€ Ÿ M~ ’E„®"…#~¸Pƒ†‹hŒ"ÁX£x~„‹ Œ ¥

)…@™S’ ®oˆd¸P„‡‹‘§†~€±)–,°j±)‹"„§•¨Mä£
[å§MÕ §Š~„M~ ¦ ‹"~€‹hŒæzbç}z

Ý €­ŽXèŽX ¢ …#¨]
£ ’”—'¨/
Ì )~€–1‚„— œi€M·   {r~€€t‚„ƒ†…#‡ ˆŠ‰]’ Ÿ ”’ § Ç ™1‚„‹ Œ z

é HZQ9BJFBr47H5BjO5.1997U.F47B\; =jê KZëk47gC4761mJ;5.47:N47H52C47Hj;5;e47gCmeì"614%0¹=S47:\K¡HJFX0XK¡2CH

¬
 
^ é  > 
oYo- /-D é E-
ê L é >A-

Ž[— x€‹"£ª“"~„‡£ ¦ ]’E€š£xžM~€‹o§Š…@~€–"™o‹ ŒŠ¥


Ž ¢ …„’E¨ ¨[
£ Ì š~€–1‚ ’'Ž ¨M– Ÿ ¨´®  e˜M‹o~Ž– ¨ z

>.2B5354%.4 DGFHJI%4%08F614šg2aW7FB\4%;i9SmJ0N
 =7F4%.6[4%T79_2CH
L 2a.mJW26147H547gCgCm5.sh4nWA2CgCgC4%T7Fu2CH L 47HÓp14WAmJ./B526808.2CQ0M2CH L 47:N2CgCHZ47B5m KJY/Fulk476/QX47ggaFB

L 2a.mJW26147H547gCgCm5.x-[= =S4]WÓ47g ÑBJFXFXOZga=).1F68OiFQ08FB\OiFX.689SHx9SmJ0M97UVT7.1F4%0d.1F68OiFQ0


OiFX97OZgaFb3JFgBjU97./3Z2C:\K é W7FH\089AB54]=j35FE2C6kIAHJ9]l/H?; =)01354%0/H547:NFb9SH5ga=7K5Y[Fblk476

013JFE619SH\97Uf^#2CHJTS4]=S4%.1=S4%.[l[3J9nlq476/4N:N2CH526808FX.k089_013JF `47354%.4vp14N97U?=A6897.1F7K é W7FH

476/4N=79Sm5HJTn;i9]=\-[= =S4]WÓ47g@lq476[BJFXFXOZga=š.1FgC2aTS2a9SmZ6q47HZB?2CHjOZ4%.1012QXm5gC4%.d3547B\T7.F4%0

BJFXW797012a9SHr089)>A352CWÓ4;ZmJ0d35Fb:N47BJFbHJ9_BZ2C68012CH5Q012C9SHš;iFX0¹lxFXFH >A352aW%4 47HZB\Do26135Hm KJY/F

6801m5BZ2aFBjDGFB5476XsZ635476808.476[47H5BjOZmJ.47HZ476d47H5B\3547B?4NT7.1F4%0/BJF612C.1Fu089N08.4]W7Fg@47H5B

68O5.F47B\013JFb:nF6164%T7FE97Uf013JFbOZmJ.47H5476M47H5B?2CHjOe4%.1012CQXm5gC4%.M0135FuTSga97.1=)97UV^@97.B ¡6
H547:nF !
47:n9SHJTN013JFuOiFX97OZgCF7K5-/U
08FX./352C6kUÑ4%013JFX. ¡6[BJF4%013\013JF "r47354%.4vp84nlk47H 08FB
352C: 089_014%I7F !
352C6kUÑ4%013JFX. ¡6Gp€97;r;ZmJ0M3JFuOi9SgC2a08Fga=)BJFQXgC2CH5FB)47HZB?gaFXU
0 ?=A6897.1F
68014%08F l/2a013\352C6kl[2aUFu47H5Br:n97013JFX.KZY[FEQX47:nFE089 L 2a.mZQ352a.4%OZ47gCgC2e2CH L 47:_2CgCH547B5m

47H5B?61014=7FB`U97./619S:nFb012C:nFuTS2CW2CH5T0147gCI6XK5Y[Fblk476/61m5O5Oi9S68FBj089_354]W7Fb;5.19SmJTS3 0

;Z47QI)089šgC2aU
F"4Nlx9S:N47Hrl/3J9N3547B\BZ2aFBj; =jO5.4=A2CHJT'089N013JFE^@97.B K L 3Z2C6k4%0808.47Q08FB

OiFX97OZgaFul/359lk47H 08FB`352: 089)689SgaW7Fu013JF2C.dO5.197;ZgCF:N6XKJ-/==S4W%47g@BZ2CB\HJ970dgC2aI7Fu013Z2C6

47H5B?gCFXU0M013JFEOZgC47QF7K5Y[FbO5.19AQFXFBJFB\089 L 47HÓp14WAmJ.K#„0d68FXF:N6/01354%0 b2HJT_>A3547354vp12


$!%&(')*$,+-$.AK¡- /"l/3J9nlk476d.m5g2CHJT'4%0d01354%0d012C:NFb2CH L 47H%p84]WmJ./lq47H 08FBr352: 089
68014]=?2CH L 47H%p84]WmJ./;ZmJ0d-[= =S4]WÓ47g@lq47H 08FB?089_gCF47B?410m52aFX0dgC2aU
F7K b2CHJT_>A3Z47354vp82

lk476/2CH W2C012CHJT'61Q3J9Sg4%.ga=);5.4735:N2H56q089_68014=\2CH\3Z2C6kI2HJTSBJ9S:\K5Y[Fu.1FH547:nFB?013JF

WA2CgCgC4%T7F L 2C.mJWA2C6147H547gCgmJ.Š476o>J3547354vp12a.4vp14%OZmJ.47:\K HJFb6108.1FXFX0dlk476/47gCga970808FB?U97.

013JF2a.[68014=7KP-/==S4W%47g@47gC619_68014=7FB`2CH\4N3J9SmZ68Fu013JFX.1F7Kr-[==S4W%47g@lk476/4'O5.97OP9SH5FHh0

97UV013JFuWA2aFXl 01354%0/2Hj01352C6MB54%.1Ij4%T7F 2 E47gC2 Q3547H 012CHJTn0135FEga97.B ¡6MHZ47:nFbl/2CggZlk4%.B


3 43
9 }2a016MFXWA2CgiF iFQ016XKeY[Fblk476d013JFb68FHZ2a97./Q9SH 08F:nOi97.4%.1=)97UVëq9AB53JFH5B5.4N>lq47:_2

l/3J9nlk476d0135F 56Ó013rOi9SH 01273`97Uf013JF>A3Z47HJIÓ4%.41r4%013`4%0 b47H5Q352aOZmJ.47: 47HZB\l/3J9nlk476


47H?4%.B5FHh0/47B5W79QX4%08F 97Uf0135FbTSga97.1=)97U#0135FEga97.B ¡ 6MHZ47:nF7Kr-[= =S4]WÓ47g@ld.19708FE4

;i9 97I “o®"£ ³ ~€‹"“wÇ·†™"‹hŒ Ñ ëk4%TS4]WÓ47H5HZ47:N4%;Z3m5613547H547:8M 9SHr013JFb61mJ;Ap8FQ0


l/352Q3\2C6d647B5ga=šH5970/4W%472CgC4%;ZgCF"H59]lbKZëq9AB53JFH5B5.4N>lq47:_2+3547B\47gC689_ld.2a0808FH\4n;i997I

žM~„‹"~€‹ÑœXM… Ÿ 
~€–ožM‹ Œ Ñêo47:N47:n.2C014%.47614=S47HZ47: 9¹9SH 013JFE61m5;Ap€FQ0Ml[3JFX.1F2CH

3JFb3547Br:N47BJFb.1FXU
FX.1FH5QF6d089N013JFblq97.1I)97UV-[==S4W%47gwK HZQFb-/==S4W%47g#3Z47B\089

OiFX.1U
97.: 4N68.47BZB5354'QFX.1F:n9SH =\2CH\352C6M3J9SmZ68F7K L 3JFX.F2CH)U99Br2C6kO5.1FXOZ4%.FB?47H5B

3
9 iFX.1FB?089N0135FEBJFXOZ4%.108FB?U97.1FXUÑ4%013JFX.6dl/3J9N4%.1FE2HhW797I7FB`2CHj013J.1FXFu;5.4735:N2CH56

#:
2CH W2C08FBjU97.d0135Fb9QXQX4762a9SH K Ê3JFH\FXW7FX.1=j01352HJTnlq476dT7FX08012CHJTN.1F47B5=j-[==S4W%47g

614]l47H\9SmJ01QX476108FEl/2a013\3Z2C6kU
47:_2Cga=š2H\4nU
47:_2C613JFB\Q9SH5BZ2a012a9SHj;iFXT7TS2CHJTnU
97.

U
9 9AB K5Yo2C6d3JF4%.10d:NFga08FB\l/2a013\Q9S:NOZ4761612a9SHr4%0d013JF2a./Q9SHZB52a012a9SH K Ê2a013J9SmJ0 ;:
3
47H =j35F612a014%012a9SH?35Fu9 PFX.1FBr013JF: 013JFuU
99B\013Z4%0dlq476/;iF2CHJT'O5.1FXOZ4%.FBjU97.

013JFEQFX.F:n9SHh=7K¡Y[FE0135FH?3547B\013JF 3J9Sm568Fulk47613JFB?47HZB\O5.1FXOZ4%.FBj089_Q9SH5B5m5Q0/013JF

QFX.1F:n9SH =?4%TS472CH K5ëkmJ0/013JFu;5.4735:_2CH56k2CHj013JFbWA2CgCg4%T7F"Q9SHZ612CBJFX.1FBj013Z2C6d47Q0

.1FXO5.F3JFH5612a;egaFo47HZB\.1FXUÑm568FBj089_Q9SH5BZm5Q0M013JFEQFX.1F:N9SHh=\4%TS472CH Ke-/==S4W%47g+OZgCF47BJFB

l/2a013j0135F: <0mJ97012CHJT'08F4=A016/U
.19S: 013JFb6Q.2aO501mJ.F6k089_61mJO5Oi97.10M3526q47Q012C9SH?;ZmJ0M0135F

ëq.4735:N2H56klxFX.FEHJ970dQ9SH W2CHZQFB KZY[FE4768I7FB?0135F: l/354%0d3JFb63J9Sm5gCB\BJ9n089_.1F:nFBJ=

013JFE62a01m54%012a9SH K L 35FX=)61472B\01354%0d013JFu9SHZga=)4%089SH5F:nFHh0[lq476/354WA2CHJTN4n;e4%013?2CH

">u47HJT7F6XKZëkmJ0d0135FX.1Fulq476[HJ9n012C:nFE089NT79N089ND†4%.47HZ47612+47H5B\.FX01mJ.H Ke>9N35F
013JF

O5.4]=7FB?089_^@97.B`>A3Z2aWÓ4?V
 2CH@u
> 47HJTS47613 014%IÓ47:9d
 089N.1FgCF4768Fb013JFulk4%08FX.6[97U"
> 47H5TS4


U
.19S:RYo2C6d:N4%0808FB`35472a.d476/35FbB52CB)9SHr47H\F4%.gC2aFX.M9AQXQX47612a9SH?U
97./ëk354%TS2a.4%01354AK

:}4%08FX."68014%.108FBZ9]l/2CH5Tn9SmJ0M97UV013JFulxFgg+2CH\352C6M359Sm568Fb47H5B599ABJFB\013JF
6808.1FXFX016/97UV013JFuW2gCgC4%T7F7K L 3JFuWA2CgCg4%T7FX.6kT7970[61QX4%.FB?47H5B\O5.4=7FB?089š-/==S4W%47g

089NU
97.1TS2aW7Fb0135F:R47H5B?680897O`013JF 599Bj013Z4%0dlq476/013J.1F4%08FH52HJTn013JFbWA2CgCgC4%T7F7KJY[F

47QXQ97.B52HJTSga=)O5.4=7FB`4%TS472CH\089_610897Or013JF !0
599AB52CHJTn47H5Bj.1F mJF6808FB`3JFX.M089š4%OZOPF4%.

2CHj013JFElxFgCgiFXW7FX.=)=7F4%.o9SH\01354%0[B54=7K é W7FHrHJ9vl OiFX97OZgaF 59AQ1Ij089N01354%0/OZgC47QF

FXW7FX.1=j=7F4%.o9SH\01354%0/B54]=\47H5Bj014%I7FE;Z4%013r2CHj013JFblk4%08FX.6d97UV013JFulqFgCg+2Hj013JF

;iFgC2aFXU#01354%0 >"47HJTS4_2C6MO5.1F61FHh0d2CHj0135FblxFggi9SH\01354%0/B54]=7K`-[= =S4]WÓ47g#3547B


Q9S:nOi9S68FB?4_H m5: ;iFX.M97UVlx97.1IA6d689S:NFb97U#l[352CQ3\4%.FEHJ970d=7FX0d;iFXFH\OZ.2CH 08FB\47H5B

689S:nF HJ970/4W%472CgC4%;egaF7Ke>9S:nFu97UG352C6qlq97.1IA6/4%.1FEg2C6808FBj;iFga9]lEK 
$,k
 ëk354%TS4W%47H5H547:N4
ëk3 mZ613547H547:\K d-/IA3 =S47613547613 012wK  "4]=S4š614%014%I%47:\K ' r4%08.mJ;Z3 0147614%014%IÓ47:?K 5 
>01mJ012iOe47B5B54%012wK % [>A352aW%4%;Z354%I01352aI%47gaOZ47gC4%013Z4AK +d>A3Z2aWÓ4%;e354%I 013Z4g4%I613Z47H547:\K & 

L 4%.4W%47gC2+68089708.47:\K 6 k -[.1012C3Z4%.4n68089708.47:\K 
$. b mZgC2a.1F68W%4%.47613 014%I%47:\K 
$$,
 47: ;Z3m5H54%01354763h014%I%47:\K 
$ [ 9S6354%OZ4%.2C3Z4%.47613 014%IÓ47:\K 
$! u .26135H547BJlk47B547614
:N47HÓp14%.2wK
$4' d -[Q3h=AmJ01354763h014%I%47:\K 
$!5 o 9SgC4NH54]WÓ4%.4%013ZH547:N47gC4AK 
$!% 
47B547:N47H52:N47HÓp14%.2x) 4n6147H561I .2C0dB52CQ012a9SH54%.=7K 
$,+[ >A3547354vp12a.4vp14'Q354%.2a0147:\K

gaF4768Fb68FH5BrQ97.1.1FQ012a9SH56d089_6147H568I.2a0ìuQ3JFXFX.1UÑm5gwK¡Q9S:

^#47680dmJO B54%08FB\-omJTSm5680 $.As