Sunteți pe pagina 1din 12

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

RAPORT DE

PRACTICĂ

ALMĂJANU DANIELA-GEORGETA

ANUL II
RAPORT DE PRACTICĂ
ALMĂJANU DANIELA-GEORGETA
Facultatea de Administraţie Publică, Anul II
SNSPA, Bucureşti
Instituţia – gazdă: Secretariatul General al Guvernului
Perioada stagiului de practică: 05.03.2010- 28.05.2010

1. PREZENTAREA GENERALĂ A STAGIULUI DE


PRACTICĂ

Identificarea instituției-gazdă și a compartimentului


Stagiul de practică a fost efectuat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Structură
cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, Secretariatul General al
Guvernului are rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare,
rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului,
precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti. In cadrul acestei institutii,
activitatea de practica am desfasurat-o la Direcţia pentru Strategii Guvernamentale.
Direcţia pentru Strategii Guvernamentale asigură asistenţa necesară primului-ministru şi
celorlalte ministere, departamente şi agenţii guvernamentale în următoarele domenii: accesul la
informaţiile de interes public şi transparenţa instituţională; comunicarea publică; evaluarea stării
sociale a populaţiei; evaluarea oportunităţii sociale şi a impactului perceptiv pentru măsurile
guvernamentale.
Instituţia beneficiază de aportul unei echipe performante a cărei principală trăsătură e
interdisciplinaritatea. Echipa cuprinde specialişti în sociologie, comunicare, relaţii publice,
jurnalism, drept, IT, economie, ştiinţe politice, psihologie socială, integrare europeană,
administraţie publică şi filologie.
Direcţia pentru Strategii Guvernamentale şi-a propus să devină principalul furnizor de
asistenţă şi suport decizional în vederea optimizării comunicării guvernamentale şi a creşterii
transparenţei în administraţia publică.
Valorile pe care le promoveaza sunt urmatoarele:
- Adevărul;
- Interesul public;
- Transparenţa;
- Participarea publică;
- Patriotismul;
- Spiritul de echipă;
- Gândirea strategică;
- Proactivitatea
Obiectivul stagiului de practică
Scopul efectuării practicii în cadrul facultății noastre este acela de a ne familiariza cu
domeniul de activitate al administrației publice. În cadrul stagiului de practică se pune accentul pe
exemplificarea concreta a informațiilor acumulate în cadrul facultății.
În urma activității desfașurate în cadrul acestei instituții am avut oportudinitatea de a
acumula cunoștințe legislative obligatorii pentru cariera în acest domeniu și extrem de important
este faptul că am putut observa modul cum acestea sunt aplicate.
Obiectivul general al stagiului de practică constă în pregătirea, informarea și învaţarea unor
norme metodologice specifice instituţiei în care se efectuează acesta, în scopul deprinderii
abilităților de comunicare și efectuare corectă a sarcinilor în viitoarea carieră pe care o vom urma.
Detalii despre coordonatorul stagiului de practică
Coordonatorul stagiului de practică este doamna Iulia Constantin, 25 ani, 3 ani vechime.
Studii coordonator de prcatica:
Liceu: Școala Centrală;
Licenţa în sociologie “Influența mass media asupra comportamentului electoral” (2003-2007),
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Stiinte Politice;
Master: Comunicare Managerială și Resurse Umane, ID, SNSPA, în curs;
Construcție Politică și Management electoral, zi, SNSPA, în curs.

2. DESCRIEREA INSTITUȚIEI PRIMITOARE


Plasarea insitutiei in sistemul administrativ românesc
Secretariatul General al Guvernului funcţionează în subordinea Primului-ministru și este
condus de un secretar general al Guvernului cu rang de ministru.
Secretarul general al Guvernului reprezintă instituţia în relaţiile cu ministerele şi cu
celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei
publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice si juridice.
Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al
Guvernului.
În cadrul Secretariatului General al Guvernului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi
secretari de stat.

Obiectivele Direcţia pentru Strategii Guvernamentale


Direcţia pentru Strategii Guvernamentale efectueaza:
 studii şi analize privind starea socială, oportunitatea sau impactul politicilor
guvernamentale;
 analize, strategii şi proiecte de comunicare internă şi externă;
 campanii de informare publică;
 asistenţă, training şi monitorizare privind accesul la informaţie şi transparenţa
decizională;
 colaborare cu organizaţii neguvernamentale.
Principiile după care se ghideaza sunt:
1. Principiul transparenţei. Activitatea direcţiei se supune în totalitate cerinţelor legate de
respectarea accesului la informaţie, informării prealabile şi consultării publice.
2. Principiul legalităţii. Toate acţiunile derulate de catre direcţie se derulează în concordanţă
cu prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice şi ale altor reglementări privind finanţarea non-
profit, transparenţa contractelor de publicitate media etc.
3. Principiul utilităţii. Proiectele de comunicare, studiile privind evaluarea impactului sau
oportunităţii unor politici publice se desfăşoară în acord cu nevoile identificate ale beneficiarilor
direcţi sau indirecţi (cetăţeni, autorităţi publice centrale şi locale etc.)
4. Principiul eficacităţii. Toate proiectele direcţiei se derulează pe baza unor scopuri şi
obiective clar exprimate, cuantificabile şi măsurabile. Rezultatele proiectelor se raportează în
permanenţă la obiective.
5. Principiul eficienţei. Fondurile utilizate sunt alocate pe proiecte în raport de priorităţi, astfel
încât să se obţină maximum de rezultate cu un efort financiar minim. Esenţiale sunt respectarea
transparenţei, preţului minim şi a liberei concurenţe în selectarea prestatorilor pentru serviciile
externalizate.
6. Principiul complementarităţii. Activitatea DSG, în special în domeniul comunicării, se
completează cu activitatea altor instituţii, cum ar fi Ministerul Afacerilor Externe sau
Departamentul Afacerilor Europene.
7. Principiul colaborării. Societatea civilă reprezintă un partener semnificativ pentru atingerea
obiectivelor direcției.

3. JURNALUL STAGIULUI DE PRACTICĂ


05.03.2010
Data de 5 martie a reprezentat prima zi a stagiului de practică. Este ziua în care am făcut
primul pas în instituția în care urma să câștigăm cunoștințe în legătură cu modul de lucru al
funcționarilor publici. La ora 13:00 m-am prezentat împreună cu colega mea Amza Roxana la
Direcția pentru Strategii Guvernamentale, unde am fost întâmpinate de D-l Radu Filip, directorul
acestei direcții și de D-na Iulia Constantin care urma să fie coordonatorul nostru de practică.
D-na Iulia Constantin ne-a prezentat modul de organizare și funcționare a instituției precum
și atribuțiile funționarilor. Ni s-au recomandat site-urile de unde putem afla mai multe informații
despre Direcția pentru Strategii Guvernamentale.
În această zi am stabilit tema ce trebuia realizată până la următoarea întâlnire. Aceasta
consta într-o lucrare despre o temă de actualitate. Având în vedere problema majoră cu care se
confruntă România în prezent – criza economică – am ales să vorbesc despre măsuri anticriză.
Lucrarea este atașată raportului de practică la secțiunea anexe.

11.03.2010
Ne-am întâlnit din nou cu coordonatorul nostru de practică, D-na Iulia Constantin. Am
predat lucrarea „Măsuri anticriză” .

22.03.2010
Este ziua în care am discutat cu D-na Iulia Constantin despre raportul de practică și pașii ce
trebuie urmați pentru realizarea acestuia. Am stabilit deasemena lucrarea ce trebuia realizată până
la următoarea întâlnire. Aceasta consta într-o analiză SWOT aplicată pe propria persoană. Mi-a
fost prezentată deasemenea structura Secretariatului General al Guvernului.

29.03.2010
Ziua de 29 februarie a fost data limită pentru trimiterea prin e-mail coordonatorului nostru
de practică a celei de-a doua lucrări – analiza SWOT.

13.04.2010
Întalnirea a fost amânată.

19.04.2010
Ne-a fost prezentată ultima etapă a practicii și anume, parte aplicată care a constat în
efectarea unui studiu referitor la „Calitatea Serviciilor Publice”.
Scopul studiului este radiografierea stării actuale a serviciilor publice furnizate de
administraţia publică şi optimizarea calităţii acestor servicii.
Serviciile propuse spre studiu au fost următorele: paşaport, cazier, carte de identitate si
dosar de pensie. Instrumentele au constat în chestionare aplicate atât funcționarilor cât și
cetățenilor si fişa de observaţie.
Grupul ţintă au fost cetăţenii care accesează serviciile publice si personalul angajat în
administraţia publică din România.
Misiunea noastră era să mergem în diferite instituții publice unde aveam de completat fișe
de observație și de realizat câteva interviuri (2-3): cu funcționarul de la ghișeu și cu câteva
persoane care apelează la acel serviciu. Contactul direct cu personalul administrației publice ne-a
fost de mare folos.
Studiul s-a desfașurat pe parcursul unei săptămâni.

20.04.2010
Am mers împreună cu colega mea la sediul Direcției Generale de Pașapoarte la ora 10:00.
Direcția Generală de Pașapoarte e organizată pe corpuri: B, C, D, E unde se depun cererile și se
eliberează pașapoartele. Am stabilit cu colega mea să meargă ea la Corpul B, parter și etajul 1, iar
eu la Corpul D și E.
Mai întâi am întocmit fișa de observație atât pentru Corpul D cât și pentru corpul E. Apoi
au urmat completarea chestionarelor ce aveau drept scop intervievarea cetățenilor în legătură cu
gradul de mulțumire al acestora cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu ale
funcționarilor și la organizarea întregii activități a Direcției Generale de Pașapoarte. Cetățenii s-au
dovedit a fi foarte amabili și receptivi la ideea propusă de Guvern, fiind însă puțin neîncrezători în
faptul că se va ține cont de părerea lor în vreun fel.

21.04.2010
Am mers din nou la ora 12:00 la sediul Direcției Generale de Pașapoarte pentru continuarea
sondajului de opinie. După ce am întocmit fișele de observație și chestionarele cu cetățenii,
trebuiau întocmite și interviurile cu funcționarii. Am fost trimise însă să cerem aprobarea
conducerii pentru a putea pune întrebări funcționarilor. Ni s-a spus că acest lucru e posibil numai
după înștiințarea Biroului de presă și implicit a conducerii Instituției Prefectului Municipiului
București, în subordinea căreia se află Direcția Generală de Pașapoarte. Am luat legătura cu D-na
Iulia Constantin, coordonatorul nostru de practica și i-am comunicat dificultățile întâmpinate în
ducerea misiunii noastre până la capăt. Și cum această înștiințare scrisă a Instituției Prefectului
Municipiului București avea să dureze mai mult decât ar fi fost necesar ni s-a spus să renunțăm la
intervievarea funcționarilor și să continuăm cu efectuarea sondajelor de opinie aplicabile
cetățenilor.

22.04.2010
Am surprins desfășurarea activității din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte la ora
14:00. Am început întocmirea chestionarelor cu cetățenii. După primul chestionar efectuat, unul
dintre angajații Direcției Generale de Pașapoarte m-a condus din nou în biroul directorului acestei
instituții. Mi se spusese să revin în instituție doar în urma înștiințării scrise în legătură cu
activitățile ce le efectuam. După ce doamna de la Biroul de presă din cadrul Instituției Prefectului
Municipiului București a discutat cu coordonatorul nostru de practică, mi s-a permis continuarea
efectuării sondajelor de opinie cu cetățenii.

23.04.2010
Am mers la Sediul Secretariatului Gneral al Guvernului unde ne-am întâlnit cu D-na Iulia
Constantin pentru a preda fișele de observație și chestionarele întocmite.

08.05.2010
Am primit adeverințele de practică și fișele de evaluare.

4. COMENTARIUL STAGIULUI DE PRACTICA


Raportâdu-mă la relațiile stabilite cu celelalte persoane, și mă refer atât la colega mea de
practică cât și la membrii instituției pot să spun că m-am integrat chiar foarte bine și nu am ezitat
niciun moment să cer ajutorul atunci când am avut nevoie.
Personalul acestei institutii s-a dovedit a fi format din persoane extrem de amabile care ne-
au acordat atenție și mai ales multă răbdare. Deasemenea ne-au pus la dispoziție informațiile de
care aveam nevoie pentru a putea întocmi raportul de practică. Am îndeplinit sarcinile primite și
am folosit cu eficiență timpul pe care l-am petrecut în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru
Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Bucureşti și Direcţiei pentru Strategii
Guvernamentale.
Consider că această perioadă a stagiului de practica a fost una constructivă pentru formarea
noastră ca viitori funcționari publici. Am reușit să luăm contact direct cu activitatea administrației
publice prin participarea la o serie de activități specifice domeniului, ca de exemplu studiul
referitor la „Calitatea Serviciilor Publice”
Activitățile întreprinse pe parcursul stagiului de practică au constat în realizarea de proiecte
pe teme propuse de coordonatorul de practică și în participarea la realizarea unui sondaj de opinie
în cadrul Direcției Generale de Pașapoarte.
Prima lucrare intitulată „Măsuri anticriză” a avut drept scop investigarea crizei economice
din România și măsurile ce au fost puse în practică și cele care vor fi întreprinse pe viitor, pentru a
combate această problemă. Sursele de inspirație au fost reprezentate de site-uri de actualitate ale
autorităților publice centrale și de viziunea problemei din perspectiva mass-mediei.
Cea de-a doua lucrare a constat într-o analiză SWOT aplicată pe propria persoană. Această
analiză a avut drept obiectiv evidenţierea şi evaluarea atuurilor proprii, minusurilor care trebuie
îndreptate, a oportunităţilor dar şi ameninţărilor sau aspectelor critice.
Ultima parte a stagiului de practică a constat într-un studiu intitulat Calitatea serviciilor
publice. Acesta a avut drept scop radiografierea dintr-o perspectivă multiplă a stării actuale a
administraţiei, precum şi identificarea opţiunilor pentru o mai bună funcţionare în viitor a acesteia
care pot fi făcute prin intermediul unei cercetări ştiinţifice, care să constituie un suport decizional
pentru măsuri de eficientizare a birocraţiei publice în România. Misiunea noastră a fost să
efectuăm un sondaj de opinie reprezentativ la nivel naţional, aplicabil unor persoane cu vârsta de
minim 18 ani folosind ca instrumente chestionare și fișa de observație. Instituția unde am realizat
acest studiu a fost Direcția Generală de Pașapoarte. Acest studiu s-a desfășurat pe parcursul unei
săptămâni. În secțiunea anexe se regăsește atât ceea ce presupune studiul cât și evaluarea
administrației publice în urma efectuării studiului.
Pe parcursul studiului am întâmpinat mici dificultăți și anume faptul că nu ni s-a permis
intervievarea funcționarilor. Problema birocrației excesive e o problemă majoră întâlnită la nivel
național, nu numai în cadrul acestei instituții. Cu toate acestea misiunea noastră s-a încheiat cu
succes. Însă aspectul cel mai important al acestui studiu este faptul că am intract în contact direct
cu personalul administrației publice și am putut observa îndeaproape modul de desfașurae a

activității în cadrul acestei instituții, ceea ce ne va fi de mare ajutor pe viitor.


În ceea ce privește cetățenii ce au apelat la aceste servicii publice s-au dovedit a fi
mulțumiți de calitatea serviciilor, în special de amabilitatea funcționarilor și de rapiditatea cu care
își îndeplinesc atribuțiile de serviciu.
Activitățile pe care le-am desfășurat le consider utile pentru dezvoltarea mea profesională
și sper ca în viitor să-mi exercit anumite calități dobândite în perioada stagiului de practică.

Analiza SWOT:
Puncte tari Puncte slabe

- Personal cu studii superioare si pregatire de


specialitate; - Insuficienţa numărului de posturi necesare

- Interdisciplinaritatea personalului ce iși exercită pentru realizarea, în bune condiţii,a atribuţiilor

atribuțiile de serviciu în cadrul Direcției pentru stabilite de lege şi a obiectivelor strategice;

strategii Guvernamentale; - Existenţa presiunilor de ordin politic

- Interesul și conștientizarea personalului pentru asupra funcţionarilor de execuţie;

instruire și perfecționare continuă; - Spațiul de lucru restrâns;

- Adaptabilitatea personalului la legislația în continuă - Birocraţia excesivă;

schimbare;
- Promovarea interesului public;
- Mediu de lucru organizat și disciplinat;
- Practica lucrului în echipă;
- Stabilirea unor relații de colaborare cu organizaţii
neguvernamentale, ministere, agenţii guvernamentale,
autorităţi locale, firme de consultanţă, publicitate
şi cercetare, universităţi şi instituţii de cercetare,
structuri similare din alte ţări;
- Colaborarea cu societatea civilă pentru atingerea
obiectivelor direcției;
- Media de vârstă scăzută a personalului;
- Dotarea suficientă cu echipamente IT;
Oportunităţi Ameninţări
- Transformarea direcției în departament sau agenție; - Desfințarea Direcției pentru Strategii
- Creșterea numărului de angajați din cadrul direcției; Guvernamentale;
- Relația bună de colaborare cu mass-media. - Instabilitatea legislativă și politică;
- Teama de risc;
- Confuzia și prudența excesivă, de multe ori
nejustificată, în demararea unor acțiuni;
- Reducerea numărului de funcționari
și suplimentarea responsabilităților pentru cei
rămași.

5. CONCLUZII
Această perioadă de practică a fost benefică din mai multe puncte de vedere. Astfel a
avut o contribuție foarte mare în formarea unei impresii despre cum se lucrează într-o echipă
de funcționari publici. Am reușit să mă integrez în această echipă și am căutat să aflu cât mai
multe informații și să dobândesc diverse cunoștințe în ceea ce privește domeniul administrativ.
Efectuând stagiul de practică am avut ocazia de a rezolva unele probleme cu care se
confruntă orice student și anume lipsa experienței. În cadrul stagiului de practică am realizat
obiectivele propuse de facultate și am obținut experiența în administrația publică.
Pot spune că această perioadă a stagiului de practică m-a facut să înteleg mecanismul prin
care functionează o autoritate a administrației publice și să-mi dau seama ca titlul de funcționar
public implică foarte mult devotament și foarte multă muncă.
Facilitățile pe care le oferă o carieră ca funcționar public sunt în primul rând cu privire la
un loc de munca stabil, dar și cu posibilități de promovare. Important este faptul ca aceasta functie
ne creează o stare de mulțumire că ceea ce facem este în folosul comunitțăii și că suntem apreciați
pentru faptul că putem ajuta unele persoane să beneficieze de drepturile care îi sunt stabilite prin
lege.
În concluzie pot spune că stagiul de practica efectuat mi-a permis dezvoltarea
profesională, în sensul că am deprins anumite calități pe care trebuie să le aibă un funcționar
public. Am reușit să mă integrez foarte bine în acel colectiv și îmi doresc ca pe viitor să pun în
practică ceea ce studiez în cadrul acestei facultăți și să fiu un bun funcționar public.