Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMISION

Incheiat astazi ..........., intre:


1. Societatea Comerciala ............, cu sediul in ............, str. ..........., nr. ..., judetul ............,
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. ..........., avand cont de virament nr. .............,
deschis la Banca .............., reprezentata prin dl. ............. in calitate de ..........., denumita in
continuare COMISIONAR si

2. ............, cu domiciliul (sediul) in ..........., str. ..........., nr. ..... bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ......,
identificat(a) cu B.I seria ..... nr. ..........., denumita in continuare COMITENT.

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI


Obiectul prezentului contract consta in procurarea de catre comisionar, in nume propriu si pe
cheltuiala sa urmatoarele bunuri:

DENUMIREA MARCA CANTITATEA CALITATEA PRE÷


BUNULUI
............. ........... ............ ........... ..............

Art. 2. TERMENE
Contractul se incheie pe o durata de ............................ incepand cu data de ........................ pana
la data de ................ .
Comitentul se obliga sa puna la dispozitia comisionarului suma convenita la art. 1 si comisionul
convenit la pct. IV, cel mai tarziu la data de .........
Comisionarul se obliga sa procure si sa predea bunurile descrise la pct. 1 catre comitent cel mai
tarziu la data de ...............
Art. 3. OBLIGATIILE COMISIONARULUI
a) Sa execute mandatul incredintat de comitent, sa identifice furnizori si sa cumpere marfurile ce
fac obiectul contractului, in nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului, in conditiile de cantitate,
calitate, pret si la termenele convenite la pct. I, subpct. 1 si 3;
b) Sa incheie acte juridice cu furnizorii in limitele imputernicirii date prin prezentul contract, acte
pe care le incheie in nume propriu si pe cheltuiala comitentului.
c) Sa asigure transportul acestor marfuri la depozitul din ..... .. .. .. ... cheltuielile de transport fiind
in sarcina comitentului. Marfa livrata pe numele comisionarului va fi facturata pe numele sau.
d) Sa instiinteze pe comitent cu 24 ore inainte de efectuarea livrarilor, pentru ca acesta sa
imputerniceasca delegatul sau cu preluarea marfurilor.
e) Sa-l informeze pe comitent despre modificarea imprejurarilor prevazute in contract care ar
duce la diminuarea valorii marfurilor ce urmeaza sa fie livrate.
f) Sa intocmeasca proces-verbal de predare-primire si acte de receptie cu delegatul comitentului,
in momentul predarii bunurilor in depozit.
g) Sa restituie, de indata, comitentului sumele primite pentru care nu a executat prestatiile
convenite;
h) Contractele de inchiriere, de angajare de personal, plata de impozite si taxe etc vor fi incheiate
pe numele comisionarului.
Art. 4. OBLIGATIILE COMITENTULUI:
a) Sa puna la dispozitia comisionarului, incepand de la data de ............. ................ sumele de
bani necesare pentru cumpararea marfurilor; sumele de bani vor fi platite la cererea
comisionarului in functie de preturile comunicate de acesta si prevazute in facturile comerciale.
b) Sa plateasca comisionarului comisionul cuvenit care este de ............ . ......% din ceea ce va
obtine din pretul facturii originale. Comisionul va fi achitat in numerar, dupa predarea si receptia
marfurilor, la data de ....................
c) Sa asigure conditii de depozitare, predare si receptie a marfurilor achizitionate de comisionar;
d) Sa imputerniceasca delegat din partea societatii pentru predarea marfurilor in depozitul
din ......................... .
e) Sa achite comisionarului cheltuieli de executare ale contractului (de transport, ridicare,
manipulare, depozitare, conservare, expediere a marfii, inclusiv chiria depozitului), impozitele si
taxele, precum si eventualele prejudicii suferite de comisionar cu prilejul indeplinirii mandatului.
Art. 5. PLATA COMISIONULUI
Pentru realizarea comisionului contractului, in conformitate cu clauzele contractului, comitentul va
achita comisionarului ........% din suma totala, reprezentand pretul achitat pentru cumpararea
bunurilor. Comisionul de ....% va fi achitat in numerar imediat dupa predarea si receptia marfurilor
(sau fiecarui lot de marfuri).
Art. 6. RASPUNDERI
Partea care din vina sa aduce prejudicii celeilalte parti prin neexecutarea sau neexecutarea
intocmai a prezentului contract, datoreaza despagubiri.
Nerespectarea obligatiilor de catre una din parti indreptateste cealalta parte la neindeplinirea
obligatiilor corelative.
Pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partile
datoreaza penalitati de .....% din sumele cuvenite.
Art. 7. GARANTII
Comisionarul garanteaza contractul cu intreaga sa avere, constand in .................................. in
valoare de ................... situata in ..................................... Daca sumele primite de comisionar
depasesc valoarea de .............. lei, atunci acesta va garanta executarea contractului cu un
garant, prezentand in acest sens un contract de garantie personala. Marfurile cumparate de
comisionar vor fi insotite de un certificat de garantie al furnizorului.
Art. 8. INCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: revocarea imputernicirii, renuntarea la
imputernicire, moartea, dizolvarea, interdictia, insolvabilitatea sau falimentul comitentului sau
comisionarului, precum si prin acordul partilor.
Art. 9. FORTA MAJORA
Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii, cu cerinta
notificarii scrise prealabile, in termen de 3 zile de la aparitia cazului de forta majora si in baza
certificatului de constatare eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Art. 10. ALTE CLAUZE
1. Dreptul de proprietate si riscurile se transmit direct de la terti la comitent, in momentul
procurarii bunurilor de catre comisionar.
2. Plata sumelor datorate de comitent comisionarului este garantata cu privilegiul comisionarului
asupra bunurilor prevazute la pct I.
3. Avantajele suplimentare obtinute de comisionar in indeplinirea mandatului sau se cuvin
acestuia (plata unui pret mai mic etc.).
4. Prezentul contract se completeaza cu prevederile legale in materie de mandat si comision si
poate fi modificat prin acordul partilor.

COMITENT, COMISIONAR,
.......... ..................

S-ar putea să vă placă și