PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

RECAPITULARE INIŢIALĂ Nr. de ore :4 Conţinuturi asociate
Vocabular. Fonetică.

Competenţe specifice
- să utilizeze într-un mesaj oral categorii lexicale diferite; - să sesizeze momentul oportun de intrare sau de retragere din dialog (ezitări, tăcerea partenerului etc.); - să utilizeze corect relaţiile sintactice în textele orale proprii;

Activităţi de învăţare
Exerciţii de identificare de sinonime, antonime. Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe. Exerciţii de identificare a diftongilor, a triftongilor, a vocalelor în hiat. Exerciţii de recunoaştere şi analiză a unor părţi de propoziţie. Exerciţii de recunoaştere şi analiză a unor părţi de vorbire. Exerciţii de recunoaştere a elementelor de teorie literară.

Resurse materiale
Seturi de exerciţii. Gramatica practică a limbii române,Ştefania Popescu

Resurse procedurale
Conversaţia Explicaţia Exerciţiul fonetic Exerciţiul lexical

Forme de
organizare
Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Evaluare
Găsiţi sinonimul şi antonimul cuvintelor :legal,normal,… Observaţi cum se formează antonimul cuvintelor date. Definiţi diftongul, triftongul, hiatul. Identificaţi diftongii, triftongii, vocalele în hiat din diferite texte. Evaluare orală şi scrisă. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate din textele.. Specificaţi felul propoziţiilor din următoarele exemple…. Aprecierea verbală şi întărirea răspunsurilor, evaluarea orală. Definiţi:personificarea,epit etul,comparaţia. Identificaţi figurile de stil din următoarele exemple… Evaluare scrisă

Morfologie Sintaxă

- să utilizeze corect relaţiile sintactice în textele orale proprii; - să utilizeze în redactarea unui text propriu cunoştinţele de morfo-sintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie; - să identifice efectele expresive ale construcţiei lingvistice utilizate în diferite texte;

Seturi de exerciţii. Gramatica practică a limbii române, Ştefania Popescu Fragmente din opere lirice şi epice Planşa cu figuri de stil.

Conversaţia Explicaţia Analiza morfosintactică.

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate individuală

Noţiuni de teorie literară

Conversaţia Explicaţia Analiza stilistică Lectura expresivă.

Testarea iniţială a elevilor

-să utilizeze în redactarea unui text propriu cunoştinţele de morfo-sintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie - să utilizeze corect relaţiile sintactice în textele orale proprii;

Exerciţii de recunoaştere Test scris a unor părţi de propoziţie, de vorbire, de construire a unor propoziţii, de găsire a unor sinonime şi antonime. Exerciţii de recunoaştere a elementelor de teorie literară.

Conversaţia Explicaţia

1

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 1: CARTEA – OBIECT CULTURAL Nr. de ore: 17 Conţinuturi asociate Cartea – obiect cultural Activităţi de învăţare C.S. 1.1 2.1 2.4 2.5 3.1 4.3 1.1 1.2 2.2 3.3
-exercitii de cautare si de selectare a informatiei dorite cu ajutorul tablei de materii; -exercitii de identificare a elementelor componente ale paginii de carte;

Resurse materiale
Biblioteca şcolii Diverse volume Manualul

Resurse procedurale
Explicaţia Demonstraţia Conversaţia euristică Descoperirea dirijată Brainstormingul Conversaţia Explicaţia

Forme de
organizare
Activitate pe grup cu mai multe cărţi Activitate frontală

Evaluare
- Care sunt elementele componente ale unei cărţi? - Formaţi patru grupe a câte patru elevi. Fiecare grupă va alcătui o copertă de carte, cu toate elementele componente şi informaţiile pe care le oferă cititorului. -Compunere: Importanţa cărţii în viaţa omului - Consultând dicţionarul, alcătuiţi enunţuri cu următoarele cuvinte: a contempla, intacte, indiferenţă, paradă. - Cu ce cuvinte puteţi înlocui nimicise, corect, tăgădui, isprăvi, astfel încât sensul textului să nu se schimbe? - Ce sens au, în text, termenii audienţă ţi parada literelor?

La Medeleni de Ionel Teodoreanu Colţul cuvintelor

Să discutăm despre text

2.1 3.1 3.2 4.4

Dialogul Comunicarea prin dialog

1.4 2.4 2.5

-exerciţii de lectură corectă, fluentă, respectând intonaţia specifică ideilor enunţate -exercitii de receptare auditiva a cuvintelor noi in textul literar si integrarea lor in serii antonimice si sinonimice; -exercitii de utilizare in contexte diferite a achizitiilor lexicale noi; -exercitii de selectare a informatiilor noi dintr-un text ascultat; -exercitii de realizare a unui plan simplu si dezvoltat de idei; -exercitii de redare a continutului prin rezumat si povestire; -exercitii de sesizare a rolului dialogului in caracterizarea personajelor -exerciţii de selectare a unor pasaje referitoare la cuvintele şi comportamentul personajelor -exercitii de ascultare a unor mesaje in diferite conditii , comunicate de persoane cu feluri diferite de comunicare; -exerciţii de recunoaştere a dialogului în operele literare -exerciţii de transformare a textului

,,La Medeleni” de Ionel Teodoreanu Dicţionarul

Activitate frontală Activitate pe grupe cu D.E.X.

,,La Medeleni” de Ionel Teodoreanu Manualul

Conversaţia Explicaţia

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

- Consideraţi că fragmentul din La Medeleni este un text literar? Motivaţi răspunsul, referindu-vă la autor, la personaje şi la modul de expunere. - Care este modul folosit de autor pentru a prezenta cele două personaje? Faceţi o scurtă caracterizare a acestora. - Daţi exemple de opere literare citite de voi în care aţi întâlnit dialogul. - Ce titlu i-aţi pune dialogului dintre Olguţa şi Monica? - Jocuri de rol cu folosirea dialogului pe diverse teme de interes, urmărind modalităţi de

Manualul Fişe de lucru

Conversaţia Explicaţia Jocul de rol

Activitate frontală Activitate pe grupe

2

dialogat în text narativ - exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de încheiere a unui dialog -exerciţii de identificare a semnelor de punctuaţie şi de ortografie folosite într-un text dialogat

adaptare la interlocutor: La bibliotecă, La medic, Cumpărături pentru bunica, La librărie, La florărie.

Sunet. Literă. Silabă. Accentul

1.2 4.3

-exercitii de receptare corectă a structurii fonetice a unui cuvânt; -exerciţii de ortografiere a diftongilor, a triftongilor si a vocalelor in hiat; -exerciţii de identificare a silabei accentuate. -exerciţii de accentuare corectă a cuvintelor.

Manualul Fişe de lucru Gramatica. Fişe de lucru. Ed. Paralela 45

Conversaţia Explicaţia Exerciţiul fonetic

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Reguli de despărţire a cuvintelor în silabe. Vocabularul limbii române

4.3

-exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe. -exerciţii de motivare a despărţirii cuvintelor în silabe , prin referire la reguli. -exerciţii de identificare a unor cuvinte din vocabularul fundamental. -exerciţii de identificare a unor cuvinte din masa vocabularului

Manualul Fişe de lucru DOOM

Conversaţia euristică Exerciţiul fonetic.

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

- Notaţi câte litere şi câte sunete au următoarele cuvinte: orice, pricepea, degeaba, dungi, ghiocel, ghindă, George. - Subliniaţi silaba accentuată din următoarele cuvinte: castaniu, mătăsos, strălucitor. - Daţi exemple de cuvinte care să conţină următorii diftongii: ea, ie, ai, ou şi triftongii: eau, iai, iau. - Indicaţi vocalele în hiat din următoarele cuvinte: real, a lăuda, zoologie, aviaţie, cais, geografie, hieroglifă, cuviincios, înfiinţa. Despărţiţi corect în silabe cuvintele şi motivaţi soluţiile prin referire la regulile învăţate şi la excepţii: scoică, răbdare, declaraţie, încadrare, arctic, punctual, dezmoştenit, cooperare, funcţionar. Grupaţi cuvintele de mai jos în funcţie de apartenenţa lor la masa vocabularului sau la vocabularul fundamental: masă, a percepe, lapte, dulap, contemplaţie, metaforă, inerţie, floare, copac, crepuscul, translaţie, covor, a epuiza, lingură, pasăre, ideogramă, coordonate, hârtie, pâine, vector, creion, lingvistică, arbitrar, carte, cratiţă. - Găsiţi pentru fiecare dintre regionalismele de mai jos echivalentul din limba literară: cucuruz, perje, ţinterim, bălan, cocon, oloi, barabulă, ai, lubeniţă, curechi. - Găsiţi arhaismele din următorul text. Căutaţi în dicţionar înţelesul lor. Explicaţi rolul lor în text. Purta, ca şi părintele său, brocart de Veneţia, giugiuman de samur şi marochinuri. Trei boieri dintre cei mari, care însoţeau pe stăpân, adică portarul Sucevii, Bodea, Toma logofătul şi iuga postelnicul, îşi lăsară caii în mâna slujitorilor

1.2 3.2

Manualul Fişe de lucru Gramatica. Fişe de lucru. Ed. Paralela 45

Conversaţia Explicaţia Exerciţiul lexical

Arhaisme. Regionalisme

1.2 3.3

-exerciţii de identificare a arhaismelor şi regionalismelor. -exerciţii de clasificare a regionalismelor şi a arhaismelor. -exerciţii de identificare a sensurilor cuvintelor cu ajutorul dicţionarului -identificarea arhaismelor şi a regionalismelor în textele studiate şi sesizarea rolului lor în construirea atmosferei locale sau de epocă, în caracterizarea personajelor etc.

Manualul Dicţionarul Texte literare

Conversaţia Explicaţia Exerciţiul lexical

3

.Derivarea. Sufixele diminutivale şi sufixele augmentative. Prefixarea

2.2 3.3 4.2

-exerciţii de identificare a cuvintelor din aceeaşi familie lexicală. -exerciţii de derivare cu afixe date. -exerciţii de identificare elementelor componente ale unui cuvânt derivat. -exerciţii de identificare a sufixelor, prefixelor şi a rădăcinii unui cuvânt. -exerciţii de identificare a sufixelor diminutivale şi augmentative. -exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor derivate. -exerciţii de identificare a cuvintelor compuse. -exerciţii de identificare a procedeului de compunere prin care s-a format un cuvânt dat. -exerciţii de alcătuire de enunţuri cu omofone (cuvinte compuse). -exerciţii de identificare a elementelor de compunere savantă. -exerciţii de identificare a cuvintelor care îşi pot schimba valoarea gramaticală. -exerciţii de alcătuire de enunţuri cu valori diferite ale cuvintelor date. -exerciţii de utilizare a sinonimelor în contexte date -exerciţii de evidenţiere a rolului sinonimiei într-un text dat -exerciţii de integrare a cuvintelor în serii sinonimice

Manualul Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Creta colorată Tabla Planse

Conversaţia Explicaţia Exerciţiul lexical

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Compunerea. Compunerea prin alăturare, subordonare şi abreviere. Conversiunea

3.3

Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Creta colorată Tabla

Conversaţia Creta colorată Explicaţia Exerciţiul lexical

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

3.3

Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Tabla Caietul elevilor Manualul Mic dicţionar de sinonime, antonime Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Mic dicţionar de sinonime, antonime, Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Mic dicţionar de omonime

Conversaţia Explicaţia Exerciţiul lexical

Sinonime

1.2 2.2 3.3 4.2

Conversaţia. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

- Se dau cuvintele: sunet, dezlega, legătură, a cânta, a răsuna, dezlegare, cântec, nelegat, sunător, răsunător, a suna, legător, cântăreţ, a lega, răsunet. a) Grupaţi cuvintele în funcţie de familiile lexicale pe care le alcătuiesc; b) Pentru fiecare familie lexicală găsiţi cuvântul de bază şi rădăcina; c)Subliniaţi prefixele şi sufixele. - Scrieţi diminutivele cuvintelor date. Subliniaţi sufixele diminutivale. bine, departe, târziu, cal, pădure, trandafir. - Daţi exemple de părţi de vorbire formate prin compunere: a.substantive:zgârie-brânză…... b.adjective…………….. c.pronume de politeţe…….. d.numerale……………. e.adverbe………………… - Găsiţi câte patru cuvinte compuse care denumesc: localităţi, funcţii, plante, instituţii. - Alcătuiţi propoziţii prin care să ilustraţi următoarele conversiuni: adjectiv-substantiv adverb-adjectiv substantiv-adverb participiu-adjectiv - Inlocuiţi cuvintele/sintagmele cu un sinonim: a reţine, harababură, greşeală, neciteţ, pricepere, a mânca, inimă. - Găsiţi câte un sinonim pentru fiecare expresie: a spăla putina, cetate de scaun, a tăia frunză la câini, a-şi aduce aminte, a lua foc, a-şi lua picioarele la spinare, a-şi da seama, a face cu ou şi cu oţet. - Formaţi antonime cu ajutorul prefixelor pentru cuvintele: noroc, flux, succes, moral, statornic, a favoriza, a avantaja, pur. - Găsiţi câte un antonim pentru expresiile: copt la minte, mână de fier, a da din gură, a fi numai ochi şi urechi, a fi cu ochii în patru, cât ai zice peşte, a turna gaz pe foc, tare ca fierul. - Alcătuiţi propoziţii cu perechile de omonime, care să pună în evidenţă valoarea morfologică a acestora: cer (substantiv, verb), car

Antonime

1.2 2.2 3.3 4.2 1.2 2.2

Omonime

-exerciţii de utilizare a antonimelor în contexte date -exerciţii de evidenţiere a rolului antonimiei într-un text dat -exerciţii de valorificare a posibilităţilor de exprimare nuanţată oferite de utilizarea sinonimelor şi a antonimelor adecvate în diferite contexte -exerciţii de sesizare a sensului unor omonime -exerciţii de utilizare a omonimelor în

Conversaţia. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe

Conversaţia. Lucrul cu dicţionarele

4

3.3 4.2

Familia lexicală. Câmpuri lexicale

2.2 3.3 4.2

Telegrama. Cartea poştală

4.1 4.3

contexte date -exerciţii de evidenţiere a rolului omonimelor într-un text dat -exerciţii de valorificare a posibilităţilor de exprimare nuanţată oferite de utilizarea omonimelor -exerciţii de alcătuire a unui calambur. -exerciţii de identificare a elementelor componente ale unui cuvânt derivat. -exerciţii de alcătuire de familii lexicale. -exerciţii de grupare a cuvintelor derivate pe familii lexicale. -exerciţii de identificare a termenilor ce aparţin diferitelor câmpuri lexicale. -exerciţii de grupare într-un câmp lexical a sinonimelor unui cuvânt. -exerciţii de redactare a textelor unor telegrame şi cărţi poştale. -exerciţii de identificare a formulelor de adresare şi a formulelor de încheiere potrivite unor destinatari diferiţi. -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45

Explicaţia Exerciţiul lexical

grupe Activitate individuală

Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Tabla Fişe de lucru

Conversaţia. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Manualul Formular poştal

Conversaţia Explicaţia

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate individuală

(substantiv, verb), absolut (substantiv, adjectiv), stat (substantiv, verb), muncitor (substantiv, adjectiv), duce (substantiv, verb). - Alcătuiţi propoziţii cu sensurile diferite la plural ale substantivelor următoare pentru a dovedi omonimia parţială: bandă, dată, râs, colţ, element, mobil. - Alcătuiţi familia lexicală a cuvintelor: român, pădure, miros, tînăr. - Subliniaţi cuvintele care nu fac parte din familia lexicală a cuvântului a naşte: înnăscut, a renaşte, natal, natalitate, naştere, nativ, naţiune, nou-născut, prenatal. - Alcătuiţi o compunere de o pagină în care să folosiţi termeni care aparţin câmpului lexical al toamnei. Alcătuiţi câte un text de telegramă pentru următoarele situaţii: - transmiteţi o informaţie urgentă; - transmiteţi urări cu prilejul unei sărbători; - transmiteţi felicitări cu ocazia câştigării unui concurs. Test sumativ

Evaluare

3.3 4.2 4.3

Test

Conversaţia Explicaţia

5

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 2: AUTOR. NARATOR. PERSONAJ Nr. de ore: 14 Conţinuturi asociate Amintiri din copilărie de Ion Creangă Colţul cuvintelor C.S. 1.1 1.2 1.3 2.2 3.3 4.2 Activităţi de învăţare
-exerciţii de citire corectă, fluentă, respectând intonaţia specifică ideilor enunţate. -exerciţii de folosire a dicţionarelor pentru înţelegerea sensului cuvintelor din text. -exerciţii de identificare a formei literare a unor cuvinte. -exerciţii de identificare a regionalismelor. -exerciţii de identificare de antonime. -exerciţii de identificare a elementelor componente ale unui cuvânt derivat. -exerciţii de identificare a sensului unei expresii. -exerciţii de identificare a caracteristicilor unei naraţiuni. -exerciţii de povestire. -exerciţii de identificare a situaţiei iniţiale, a elementului care o modifică şi a situaţiei finale. -exerciţii de identificare a timpului verbal la care este realizată naraţiunea. -exerciţii de identificare a naratorului, autorului şi a personajului principal. -exerciţii de redactare a planului simplu de idei.

Resurse materiale
Manualul Volumul Amintiri din copilărie de Ion Creangă Dicţionarul Planşe Fişe de lectură

Resurse procedurale
Lectura model Lectura explicativă Conversaţia. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical

Forme de organizare

Evaluare

-Să discutăm despre text. Autor, narator, personaj, naraţiune, operă epică.

1.4 2.1 3.1 3.2 4.1

Manualul Volumul Amintiri din copilărie de Ion Creangă

Conversaţia Explicaţia Problematizarea

- Planul simplu de 3.1

Manualul Volumul Amintiri din

Conversaţia Explicaţia

Activitate frontală - Fişă portofoliu Ion Creangă Activitate - Care este forma literară a cuvintelor: individuală băiat, răpede, nu întru, ţarină, lacrămi, dă, şcoalei? - Selectaţi din text patru regionalisme. Cu ce cuvinte din limba literară le-aţi putea înlocui? - Găsiţi antonimele cuvintelor: mânios, neastâmpăr, a se sfădi, înapoi, răutăcios. - Explicaţi cum s-au format cuvintele: învăţătură, mântuire, mânios, furiş, binişor. - Ce sens au următoarele expresii.: până la genunchiul broaştei, nu-mi da pace, a i se face negru în faţa ochilor, a o lua la sănătoasa, a-i scăpăra picioarele. Activitate frontală - Fragmentul din Amintiri din copilărie Activitate pe este o naraţiune? Argumentaţi grupe răspunsul. Activitate - Povestiţi pe scurt întâmplarea. individuală - Identificaţi cuvintele şi expresiile care marchează situaţia inişială, elementul care o modifică şi situaţia finală. - la ce timp sunt povestite întâmplările? - Prin ce mijoace se realizează umorul? - La ce persoană este scris textul? - Cine este naratorul? Dar autorul? Activitate frontală - Alcătuiţi planul de idei al naraţiunii Activitate studiate.

6

idei. Povestirea la persoana I. Adaptarea la situaţia de comunicare

4.1 4.4 1.4 2.4 2.5

-exerciţii de rezumare şi de povestire a unui text narativ. -exerciţii de urmărire a unor dialoguri, de participare la realizarea lor şi de imprimare a unui comportament adecvat. -exerciţii de identificare a interlocutorilor dintr-un dialog. -exerciţii de sesizare a formulelor de iniţiere, de menţinere şi de încheiere a unui dialog. -exerciţii de completare a unor replici dintr-un dialog dat. -exerciţii de completare de enunţuri. -exerciţii de identificare a verbelor, a persoanei, numărului şi timpului. -exerciţii de diferenţiere a verbelor care exprimă o acţiune de cele care exprimă o stare şi de cele care exprimă existenţa. -exerciţii de identificare a funcţiei sintactice a verbului. -exerciţii de completare a unor enunţuri cu numele predicative potrivite. -exerciţii de diferenţiere a verbelor predicative de verbele copulative şi de cele auxiliare. -exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbele auxiliare potrivite. -exerciţii de identificare a verbelor la modul imperativ. -exerciţii de construire de propoziţii în care verbul să fie la modul imperativ. -exerciţii de identificare a formelor corecte ale verbelor la modul imperativ. -exerciţii de construire de propoziţii imperative. -exerciţii de transformare a propoziţiilor enunţiative propriu-zise în propoziţii imperative. -exerciţii de completare a unor replici dintr-un dialog dat cu propoziţii imperative. -exerciţii de observare a elementelor componente ale modului conjunctiv. -exerciţii de conjugare a verbelor la

copilărie de Ion Creangă Manualul Conversaţia Explicaţia Jocul de rol

individuală

- Daţi exemple de opere epice studiate în clasa a V-a. - Construiţi dialoguri pentru următoarele situaţii : a) Îl rugaţi pe fratele mai mic să meargă la poştă să trimită o scrisoare recomandată ; b) Discutaţi cu prietenii despre filmul pe care l-aţi văzut împreună.

Activitate frontală Activitate pe grupe

Verbul Actualizarea cunoştinţelor

1.3 2.3 4.3

Gramatica practică a limbii române, Ştefania Popescu Fişe de lucru Planse Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 manualul

Conversaţia Explicaţia Conversaţia euristică Descoperirea dirijată

Activitate frontală Activitate în grup Activitate individuală

Modul imperativ. Propoziţia imperativă

1.3 2.3 4.3

manualul fişe de lucru Gramatica practică a limbii române, Ştefania Popescu Planse Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45

Conversaţia Explicaţia Analiza morfologică Exerciţii de completare

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

- Alcătuiţi propoziţii în care verbul a fi să aibă valoare predicativă, copulativă şi auxiliară. - Alcătuiţi propoziţii cu valoarea predicativă şi auxiliară a verbelor a avea, a vrea. - Daţi exemple de verbe care nu au înţeles de sine stătător. Cum se numesc aceste verbe? - Subliniază forma corectă a verbelor: agreez/ agreiez, aşază/ aşează, tăceţi/ taceţi, şede/ şade, creează/ creiază, deşartă/ deşeartă. - Conjugaţi un verb de conjugarea a II-a la toate modurile şi timpurile studiate. - Subliniaţi forma corectă a verbului a fi din următoarele enunţuri: Fi/ fii mai atent! Fi-ţi/Fiţi cuminţi! Nu fi /Fii obraznic. Nu fi-ţi/ fiţi trişti. - Scrie formele verbului la modul imperativ , forma negativă: odihneştete!, dă-mi!, zi-ne!, luaţi-l!. - Alcătuiţi o compunere cu titlul Incendiul în care să folosiţi zece verbe la modul imperativ. - Construiţi cinci enunţuri în care verbele la modul conjunctiv să exprime o poruncă.

Modul conjunctiv

1.3 2.3

Planşe cu personale manualul

modurile

Conversaţia Explicaţia Analiza

Activitate frontală Activitate pe grupe

7

4.3

modul conjunctiv, prezent şi perfect. -exerciţii de transformare a propoziţiilor afirmative în propoziţii negative. -exerciţii de identificare a formelor corecte de conjunctiv. -exerciţii de identificare a propoziţiilor imperative construite cu verbe la conjunctiv. -exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la condiţional-optativ. -exerciţii de conjugare a verbelor la modul condiţional-optativ. -exerciţii de identificare şi analizare a verbelor la modul condiţional-optativ. -exerciţii de identificare a formelor corecte de condiţional-optativ. -exerciţii de construire a unor forme inverse de condiţional-optativ. -exerciţii de alcătuire de propoziţii optative cu verbul la condiţional-optativ timpul prezent şi perfect -exerciţii de identificare a verbelor la modul infinitiv. -exerciţii de identificare a conjugărilor verbului. -exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la infinitiv. -exerciţii de identificare a formelor corecte de infinitiv. -exerciţii de identificare a formelor de infinitiv scurt şi infinitiv lung. -exerciţii de trecere a verbelor la infinitiv de la forma afirmativă la cea negativă -exerciţii de identificare a formelor verbale de gerunziu. -exerciţii de identificare a funcţiilor sintactice ale verbelor la gerunziu. -exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la gerunziu. -exerciţii de identificare a formelor corecte de gerunziu.

fişe de lucru Gramatica practică a limbii române, Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45

morfologică Exerciţii de completare Învăţarea dirijată

Activitate individuală

- Subliniaţi şi analizaţi morfosintactic verbele la modul conjunctiv din fragmentele: „Acuş avem să dămpeste o fântânăcu apă dulce şi rece ca gheaţa..” ..nu ştiu cum să fac, zise craiul..” „ba încă ai dat peste oameni ai lui Dumnezeu, dar, să fi fost cu alţii, hei, hei! Mâncai papară până acum.” - Alegeţi formele corecte ale verbelor la modul condiţional-optativ: Ai tace/ ai tăcea, ar pare/ ar părea, am vede/ am vedea, mi-ar place/ mi-ar plăcea. - Scrieţi verbul a vedea la modul condiţional-optativ, timp perfect, persoana a III-a cu auxiliarul precedat de pronumele neaccentuate: m-,te-, s-, şi-. - Alcătuiţi o compunere cu titlul Rugăminte către Moş Crăciun în care să folosiţi verbe la condiţional prezent şi perfect. - Scrieţi infinitivul verbelor: învăţ, priveam, vedeai ,trecui, hotărâ, avusesem. - Precizează conjugarea verbelor din textul următor: „Stăpâne, te văd trist……………..lasămă pe mine să o fac.”(P. IspirescuLegendele sau basmele românilor) - Alcătuiţi enunţuri în care verbul a cânta să indeplinească următoarele funcţii sintactice: subiect, nume predicativ, complement direct, complement circumstanţial de mod şi de timp, atribut. - Subliniaţi şi analizaţi morfosintactic verbele la modul gerunziu din textele următoare: ..Auzi dumneata! Pălărie nouă şi biletu! Zice mamiţa ,prefăcându-se foarte supărată.. Haina-i măturând pământul Şi-o tărăşte-abia,abia. - Alcătuiţi enunţuri în care verbul

Modul condiţional optativ. Propoziţia optativă

1.3 2.3 4.3

Planşă cu modurile personale Manualul Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45

Conversaţia Explicaţia Analiza morfologică Exerciţii de completare

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Modul infinitiv

1.3 2.3 4.3

Planşa cu moduri nepersonale Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Modul gerunziu

1.3 2.3 4.3

Planşa cu moduri nepersonale Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

8

Fişe de lucru

Modul participiu

1.3 2.3 4.3

-exerciţii de identificare şi analizare a verbelor la modul participiu. -exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la modul participiu. -exerciţii de alcătuire de enunţuri folosind verbe la modul participiu. -exerciţii de identificare a formelor corecte de participiu

Planşa cu moduri nepersonale Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşa cu moduri nepersonale Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

cântând să indeplinească următoarele funcţii sintactice: complement circumstanţial de mod şi de timp, atribut. - Alcătuiţi o descriere de şase rânduri în care să folositi cel puţin cinci verbe la participiu cu valoare stilistică de epitet sau prin care să se realizeze personificarea unui obiect. Daţi un titlu textului creat. - Alcătuiţi enunţuri în care verbul la modul participiu să aibă valori morfologice de: adjectiv, adverb, substantiv. - Subliniaţi şi analizaţi morfosintactic verbele la modul supin din textele de mai jos: „-Iaca, poate să aveţi nevoie de tăiet vreun lemn pentru foc ori pentru altceva.” „-Tu, Harap-Alb, rămâi aici într-însa toată ziua şi iaca ce ai de făcut.” - Alcătuiţi enunţuri în care verbe la supin să indeplinească următoarele funcţii sintactice: subiect, nume predicativ, complement direct, complement indirect complement circumstanţial deloc,, atribut.

Modul supin

1.3 2.3 4.3

-exerciţii de identificare şi analizare a verbelor la modul supin. -exerciţii de conjugare a verbelor la modul supin. -exerciţii de completare a unor enunţuri cu verbe la modul supin. -exerciţii de identificare a formelor corecte de supin.

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Exerciţii de consolidare Evaluare

1.3 2.3 4.3 3.4 4.1

-exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la verb.

Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Test

Testul grilă de la pag. 70.

Exerciţii de completare Analiza morfologică Ciorchinele Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate individuală

Observare sistematică (4-5 elevi

Activitate individuală

Test sumativ

9

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 3: STRUCTURA OPEREI LITERARE Nr. de ore: 12 Conţinuturi Sobieski şi românii de Costache Negruzzi Să discutăm despre text C.S. 1.1 2.1 3.1 4.4 Activităţi de învăţare
-exerciţii de citire corectă, fluentă, respectând intonaţia specifică ideilor enunţate. -exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. -exerciţii de identificare a locului şi timpului în care se petrece acţiunea. -exerciţii de identificare a personajelor literare . -exerciţii de rezumare a unui text narativ. -exerciţii de povestire a unui text narativ. - exerciţii de identificare a momentelor subiectului. -exerciţii de identificare a modurilor de expunere folosite într-un text epic. -exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul-suport. -exerciţii de identificare a locului şi timpului în care se petrece acţiunea.

Resurse materiale
Manualul Volumul Nuvele de Costache Negruzzi Dicţionarul Planşe Fişe de lectură Date despre autor şi operă

Resurse procedurale
Lectura model Lectura explicativă Conversaţia. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical

Forme de organizare
Activitate frontală Activitate individuală

Evaluare
Fişă portofoliu: Costache Negruzzi - Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele din subsolul textului. - Consideraţi că este condamnabilă capitularea moldovenilor? Argumentaţi-vă răspunsul. - Alcătuiţi planul simplu de idei.

Structura compoziţională a operei epice.

1.4 3.1 3.2 4.1

Manualul Volumul Nuvele de Costache Negruzzi

Conversaţia Explicaţia Fişa de caracterizare a personajelor Metoda pălăriilor gânditoare

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

- Identificaţi în structura operei caracteristici care să argumenteze apartenenţa la genul epic. - Realizaţi fişa de caracterizare a două din personajele operei. Argumentaţi-vă alegerea. - Identificaţi modurile de expunere . - Ilustraţi prin unul sau mai multe

10

-exerciţii de identificare a personajelor literare.

citate, fiecare mod de expunere identificat. Manualul Dicţionarul Fişe de lucru Lectura explicativă Exerciţiul lexical Conversaţia. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală - Indicaţi sinonime pentru următoarele cuvinte : În floarea vârstei, dete poruncă, cu una cu două, îşi făcură semnul crucei,. - Indicaţi antonimele cuvintelor şi expresiilor: mânios, deschidea, în floarea vârstei, făţiş, încet, se apropie. - Alegeţi din text cinci arhaisme. Alcătuiţi enunţuri cu acestea. - Alcătuiţi familia lexicală a cuvântului piatră. - Relataţi : a) o întâmplare interesantă petrecută în vacanţă ; b) vizita la o expoziţie; c) cum aţi stricat un aparat casnic. La ce persoană este mai potrivit să faceţi fiecare dintre relatările de mai sus ? Subliniaţi varianta corectă: - părinţii lui Cristina/Cristinei - bucuria fetii/fetei - câinele lui Radu/Radului - parcurile Târgului –Mureş/TârguMureşului - Alcătuiţi o compunere despre satul vostru, de maxim zece rânduri, în care să foloseşti forme diferite ale articolului hotărât, nehotărât, genitival şi demonstrativ. Încercuiţi articolele. - Indicaţi prin rescriere formele corecte ale substantivelor: binoclu/binoclu, delincvent/delincvent, seringă/seringă. - Subliniaţi cu o linie substantivele defective de singular şi cu două pe cele defective de plural: aur, aeroport, cimbru, sete, podoabă, zori, stea, minge, aplauze, unt, fotbal, optimism, vapor, şarpe, şale,

Colţul cuvintelor

1.2 2.2 4.2

-exerciţii de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul dat. -exerciţii de identificare de sinonime. -exerciţii de identificare de arhaisme. -exerciţii de realizare a familiei lexicale.

Relatarea

2.4 4.1 4.3

-exerciţii de ordonare logică a unor enunţuri date. -exerciţii de realizare a unui monolog informativ şi de imprimare a unui comportament adecvat. -exerciţii de urmărire a unui monolog informativ. -exerciţii de completare de enunţuri. -exerciţii de identificare şi analizare a substantivelor. -exerciţii de trecere a substantivelor de la singular la plural. -exerciţii de identificare a substantivelor articulate. -exerciţii de realizare a acordului între substantiv şi adjectiv. -exerciţii de realizare a acordului între substantiv şi articolul posesiv. -exerciţii de ortografiere a substantivelor proprii compuse.

Manualul Fişe de lucru

Conversaţia Explicaţia

Activitate frontală Activitate individuală

Substantivul Actualizarea cunoştinţelor

1.3 2.3 4.3

Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Substantive defective de număr

1.3 2.3 4.3

-exerciţii de identificare a substantivelor defective. -exerciţii de diferenţiere a substantivelor defective de singular de substantivele defective de plural. -exerciţii de exprimare corectă.

Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul

Activitate frontală Activitate individuală

11

Manualul

Substantive colective

1.3 2.3 4.3

-exerciţii de identificare şi analizare a substantivelor colective. -exerciţii de derivare folosind afixe date. -exerciţii de realizare a acordului între predicat şi subiectul exprimat prin substantiv colectiv.

Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul

Activitate frontală Activitate individuală

curaj, ochelari, câlţi, miere. - Alcătuiţi propoziţii cu formele de plural ale substantivelor: ghiveci (ghivece/ghiveciuri), timp (timpuri/timpi), raport (rapoarte/raporturi) - Formaţi substantive colective de la cuvintele date, cu ajutorul sufixelor: tânăr, lemn,alun, ţăran, porumb, brad, argint, mesteacăn, student, cânepă, cucoană, sticlă, mărăcine, mult, frunză.

Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivelor

1.3 2.3 4.3

-exerciţii de declinare a substantivului. -exerciţii de identificare şi analizare a substantivelor. -exerciţii de ortografiere a substantivelor.

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Alte funcţii sintactice ale substantivelor

1.3 2.3 4.3

-exerciţii de identificare a substantivelor cu funcţia de atribut apoziţional în cazul nominativ. -exerciţii de identificare a substantivelor cu funcţia de nume predicativ în cazul genitiv. -exerciţii de identificare a substantivelor cu funcţia de nume predicativ în cazul acuzativ.

Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul

Explicaţia Lucrul cu manualul Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate individuală

- Identificaţi substantivele, precizând cazul şi funcţia sintactică: Mirosul de fân al gărilor nu putea ajunge din nările mele puternica mireasmă a atâtor roade… Acolo, începând de la pasul Prislopului, plămânii mei absorbiseră tot felul de răşini de brad, concentrând în ele esenţa sălbatică a pădurii… - Construiţi propoziţii în care radioreporter şi floarea-soarelui să stea pe rând în cazurile G şi D şi să îndeplinească funcţiile de atribut substantival şi complement indirect. - Alcătuiţi patru enunţuri în care atributul apoziţional să fie exprimat prin substantive comune si substantive proprii. - Construiţi propoziţii în care substantivele prieten, coleg, vecin, străin să îndeplinească funcţia de nume predicativ în cazul genitiv. - Construiţi propoziţii în care substantivele metal, cheie, apă să îndeplinească funcţia sintactică de nume predicativ în cazul acuzativ.

Exerciţii de consolidare

1.3 2.3 4.3

-exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la substantiv.

Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Observare sistematică (4-5 elevi

12

Manualul

Scrisoarea

4.1 4.3

-exerciţii de identificare a formulelor de adresare şi de încheiere potrivite pentru diverse situaţii de comunicare. -exerciţii de redactare a unei scrisori familiale. -exerciţii de corectare a greşelilor de ortografie şi de punctuaţie dintr-un text dat. -exerciţii de aşezare corectă în pagină a unei scrisori.

Manualul Modele de scrisori

Conversaţia Explicaţia

Activitate frontală Activitate pe grupe

Evaluare

3.2 4.1 4.3

-exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor

Test

Conversaţia Explicaţia

Activitate individuală

- Găsiţi formule de adresare şi de încheiere cât mai potrivite pentru scrisori trimise: unui prieten, unei rude mai în vârstă, unei cunoştinţe mai îndepărtate, dirigintelui. - Integraţi într-un text de scrisoare următoarele informaţii: a) Familia ta s-a mutat într-o altă localitate; b) Ai fost într-o excursie care ţi-a plăcut; c) Ai fost martor la o întâmplare neobişnuită. Test sumativ

RECAPITULARE PENTRU TEZĂ Nr. de ore: 3

Conţinuturi Genuri şi specii literare

Obiective de referinţă 1.1 3.2 4.1

Activităţi de învăţare - exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

Resurse materiale Planşa cu genurile şi speciile literare Fişe de lucru Texte literare suport

Resurse procedurale Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Analiza morfosintactică Analiza literară Demonstraţia Analiza

Forme de organizare Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate individuală

Evaluare

Observare sistematică (4-5 elevi)

Probă scrisă semestrială

3.1 3.2. 3.3.

-exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

Lucrare scrisă

13

3.4. 4.3 Analiza lucrării scrise. -discuţii pe marginea tezelor.

morfosintactică Conversaţia Explicaţia Activitate frontală Activitate individuală

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 4: OPERA LIRICĂ Nr. de ore:10 Conţinuturi O, rămâi… de Mihai Eminescu Să discutăm despre text. Colţul cuvintelor C.S. 1.2 2.2 3.2 3.3 4.2 Activităţi de învăţare
-exerciţii de realizare a unei recitări expresive. -exerciţii de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul dat. -exerciţii de identificare de sinonime şi antonime. -exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. -exerciţii de identificare a figurilor de stil.

Resurse materiale
Volume de versuri şi proză Planşe didactice Fişe de lectură Date despre autor şi operă

Resurse procedurale
Lectura model Lectura explicativă Conversaţia. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical

Forme de organizare
Activitate frontală Activitate individuală

Evaluare
- Prin ce îl farmecă pădurea pe cel care ştie să o înţeleagă? - În ce versuri se sugerează că vârsta copilăriei este o lume a basmelor? - Cum explicaţi perceperea diferită a timpului? - Ce sentimente se desprind din ultimele strofe ale poeziei? - Ce sugerează punctele de suspensie di titlu? - Identificaţi figurile de stil. - Ce sens are în text cuvântul farmec? - Daţi exemple de expresii în care apar

14

Opera lirică

2.4 3.2 3.3 4.1 3.2

Versul. Strofa. Măsura. Rima

-exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul-suport. -exerciţii de recunoaştere a elementelor caracteristice ale unei opere lirice. -exerciţii de argumentare a apartenenţei unei opere la genul liric. -exerciţii de identificare a elementelor de versificaţie.

Volume de versuri şi proză Manualul

Conversaţia Explicaţia Descoperirea Demonstraţia Conversaţia Explicaţia Descoperirea

Activitate frontală Activitate individuală Activitate frontală Activitate individuală

substantivele ochi şi picior. - Ce trăsături ale liricului se regăsesc în opera literară O,rămâi…de Mihai Eminescu ? - Demonstraţi că poezia este o operă lirică. - Daţi exemple de opere lirice studiate în clasa a V-a. - Stabiliţi măsura şi ritmul poeziei O, rămâi… de M. Eminescu. - Identificaţi tipul de rimă din diferite strofe. - Alcătuiţi o poezie în care să folosiţi elementele de versificaţie studiate. Alegeţi un titlu potrivit. - Alcătuiţi eninţuri cu următoarele omofone : va/v-a, iau/i-au, la/l-a, vii/vi-i. - Analizaţi –i din următoarele propoziţii : I-am rugat să plece. Nu-i aici, a plecat. Nu-i deranjaţi! - Alcătuiţi propoziţii cu toate funcţiile sintactice ale pronumelui personal. - Alcătuiţi enunţuri cu toate formele pronumelui personal de politeţe. - Alcătuiţi enunţuri în care pronumele personal de politeţe, persoana a III-a singular şi plural, feminin şi masculin, să aibă următoarele funcţii sintactice: subiect, nume predicativ, complement direct, complement indirect,atribut. - Construiţi câte o propoziţie în care pronumele ai mei şi ai săi să îndeplinească pe rând următoarele funcţii sintactice: subiect, complement direct, complement indirect, atribut pronominal. - Găsiţi adjectivele posesive din text şi analizaţi-le: Fătul meu…Mâna mea s-a înmuiat… nu mai poate rădica buzduganul acesta, vechiul meu tovarăş. Ia-l tu în mâinile tale. - Alcătuiţi propoziţii cu funcţiile sintactice ale pronumelui posesiv. - Construiţi enunţuri în care cel, cea să fie pe

Volume de versuri Manualul Planşa cu elementele de versificaţie Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române,Ştefania

Pronumele Actualizarea cunoştinţelor

1.3 2.3 4.3

-exerciţii de identificare şi analizare a pronumelui personal. -exerciţii de declinare a pronumelui personal. -exerciţii de completare de enunţuri cu forme ale pronumelui personal. -exerciţii de construire de enunţuri cu forme ale pronumelui personal. -exerciţii de ortografiere a unor omofone. -exerciţii de identificare şi analizare a pronumelui de politeţe -exerciţii de declinare a pronumelui de politeţe -exerciţii de completare de enunţuri cu forme ale pronumelui de politeţe -exerciţii de construire de enunţuri cu forme ale pronumelui de politeţe

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Pronumele de politeţe

1.3 2.3 4.3

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Pronumele şi adjectivul pronominal posesiv

1.3 2.3 4.3

Pronumele şi adjectivul

1.3 2.3

-exerciţii de identificare şi analizare a pronumelui posesiv. -exerciţii de completare de enunţuri cu forme ale pronumelui posesiv. -exerciţii de identificare şi analizare a adjectivului pronominal posesiv. -exerciţii de completare de enunţuri cu omofonele potrivite. -exerciţii de ortografie a pronumelui şi adjectivului pronominal posesiv. -exerciţii de identificare şi analizare a pronumelui demonstrativ. -exerciţii de completare de enunţuri cu

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul

Activitate frontală Activitate pe

15

pronominal demonstrativ

4.3

pronumele demonstrative potrivite. -exerciţii de construire de enunţuri cu pronume demonstrative. -exerciţii de identificare şi analizare a adjectivului pronominal demonstrativ. -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la pronume.

Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Fişe de lucru Planse Manualul Texte literare

Exerciţii de completare Analiza morfologică

grupe Activitate individuală

rând: pronume demonstrativ, adjectiv pronominal demonstrativ - Alegeţi forma corectă: a) Poezia aceea/aceia îmi place. b) Am privit spre cea/ce-a care aştepta.. c) Se gândea la aceeaşi/aceiaşi persoană.

Exerciţii de consolidare

1.3 2.3 4.3

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate individuală

Observare sistematică (4-5 elevi

Moduri de expunere

1.4 3.2 4.1 4.3 3.2 3.4

Evaluare

-exerciţii de redactare a unui text descriptiv. -exerciţii de redactare a unui text narativ. -exerciţii de redactare a unui text dialogat. -exerciţii de ordonare cronologică a unor fragmente dintr-un text narativ. -exerciţii de transcriere a unui text adăugând semnele de punctuaţie corespunzătoare. -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor .

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul

Test

Conversaţia Explicaţia

Continuaţi textul sub forma: a) unei descrieri; b) unui dialog; c) unei naraţiuni. Dănuţ se aşeză lângă fereastră, hotărât să citească. Abia deschise cartea când, se auzi un zgomot… Test sumativ

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: DESCRIEREA Nr. de ore: 10
Conţinuturi Amintiri dintr-o călătorie de Calistrat Hogaş Să discutăm despre tex Colţul cuvintelor Obiective Activităţi de învăţare de referinţă -exerciţii de citire corectă, fluentă, 1.2 respectând intonaţia specifică ideilor 1.4. enunţate. 2.1 -exerciţii de identificare a formei literare 3.1. a cuvintelor. 3.2 -exerciţii de construire de enunţuri. 3.3 -exerciţii de identificare de sinonime. -exerciţii de identificare a unor cuvinte derivate. -exerciţii de identificare a valorii morfologice a unor cuvinte. 2.1 -exerciţii de identificare a figurilor de stil. 3.2 -exerciţii de selectare a informaţiei Resurse materiale Volumul Amintiri dintr-o călătorie de Calistrat Hogaş Dicţionarul Planşe Fişe de lectură Date despre autor şi operă Manualul Manualul Planşa cu figurile de Resurse procedurale Lectura model Lectura explicativă Forme de organizare Activitate frontală Activitate individuală Evaluare - Alcătuiţi enunţuri cu următoarele cuvinte: boltă, sublim, colosal, orizont, vestit, nepieritoare, miazăzi. - Selectaţi din text zece cuvinte derivate şi explicaţi modul de formare. - Prin ce impresionează drumul prin pădure? - Identificaţi imaginile vizuale şi auditive din text.

Descrierea Epitetul.

Conversaţia Explicaţia

Activitate frontală

- Identificaţi epitetele din textul studiat. - Se dau următoarele adjective: zglobiu, mare,

16

solicitate. -exerciţii de identificare a imaginilor artistice. -exerciţii de exprimare a opiniei.

stil

Problematizarea Exerciţiul stilistic

Activitate în grup Activitate individuală

imens, ameţitor, rotund, limpede, greu, fulgerătoare, neclintită, albastre, gras. Selectaţile pe cele care pot deveni epitete. Alcătuiţi propoziţii. - Alcătuiţi un tabel cu diferite figuri de stil din text. - Transcrieţi cu litere numerele date: 7, 17, 14, 50, 101, 16, 60, 1245. - Alcătuiţi câte două propoziţii în care o şi un să fie pe rând numerale şi articole nehotărâte. - Alcătuiţi enunţuri în care numeralele doi şi al doilea să îndeplinească funcţiile sintactice : subiect, complement direct, complement indirect. - Alcătuiţi propoziţii in care numeralele şapte şi al şaptelea să aibă valoare adjectivală. - Alcătuiţi enunţuri în care numeralul cardinal trei şi numeralul ordinal al treilea să aibă pe rând valoare substantivală şi valoare adjectivală. Precizaţi funcţiile sintactice ale numeralelor.

Numeralul Actualizarea cunoştinţelor Valoarea substantivală şi valoarea adjectivală a numeralului Valoarea substantivală şi valoarea adjectivală a numeralului Numeralul colectiv

1.3 2.3 3.4 4.3

-exerciţii de identificare a numeralului cardinal şi ordinal. -exerciţii de evidenţiere a omonimiei, prin enunţuri, a cuvintelor „un” şi „o”. -exerciţii de analizare a unor numerale. .

Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

1.3 2.3 3.4 4.3

-exerciţii de identificare a valorii substantivale şi adjectivale a numeralelor

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

1.3 2.3 3.4 4.3

Numeralul fracţionar

1.3 2.3 3.4 4.3

Exerciţii de

1.3

-exerciţii de identificare a numeralelor colective. -exerciţii de formare a unor numerale colective de la nişte numerale cardinale date. -exerciţii de analizare a numeralelor colective. -exerciţii de declinare a numeralului colectiv. -exerciţii de identificare a valorii numeralelor. -exerciţii de identificare a numeralelor fracţionare. -exerciţii de scriere corectă a numeralelor fracţionare. -exerciţii de analizare a numeralelor fracţionare. -exerciţii de declinare a numeralului fracţionar. -exerciţii de identificare a valorii numeralelor. -exerciţii de sistematizare şi fixare a

- Formaţi numerale colective de la următoarele numerale cardinale : patru, cinci, nouă, patruzeci, douăzeci şi şase. - Declinaţi numeralul colectiv amândoi. Alcătuiţi propoziţii cu toate formele. - Alcătuiţi două enunţuri în care numeralul colectiv tustrei să aibă valoare substantivală şi adjectivală.

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

- Alcătuiţi propoziţii in care numeralele fracţionare jumătate şi optime să îndeplinească funcţiile sintactice de subiect, complement direct şi nume predicativ. - Analizaţi morfosintactic numeralele fracţionare: Măsura de trei pătrimi este formată din trei timpi, fiecare având valoarea de pătrime.

Conversaţia

Activitate

Observare sistematică (4-5 elevi)

17

consolidare

2.3 3.4 4.3 1.3 2.3 3.4 4.3

cunoştinţelor referitoare la numeral.

Adjectivul Actualizarea cunoştinţelor. Articolul demonstrativ

Declinarea adjectivului. Funcţii sintactice

1.3 2.3 3.4 4.3

-exerciţii de identificare a adjectivului. -exerciţii de analizare a adjectivului. -exerciţii de realizare de adjective cu ajutorul derivării. -exerciţii de declinare a adjectivului. -exerciţii de ortografiere a unor adjective. -exerciţii de identificare a articolului demonstrativ. -exerciţii de completare de enunţuri cu articolele demonstrative potrivite. -exerciţii de ortografiere a unor articole demonstrative. -exerciţii de identificare a adjectivului. -exerciţii de analizare a adjectivului. -exerciţii de declinare a adjectivului. -exerciţii de identificare a numărului de forme ale adjectivului. -exerciţii de realizare a acordului între adjectiv şi cuvântul determinat

române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru

Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

- Formaţi adjective de la cuvintele următoare cu ajutorul prefixelor şi sufixelor: Olt, scorbură, trandafir, serios, vinovat, ramură,aramă, văzut. Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele formate. - Alcătuiţi propoziţii cu omofonele: ce-i/cei, cea/cea, ce-l/cel, ce le/cele. - Se dau următoarele adjective: bun, rea, mici, înalte, înţelept. Puneţi lângă fiecare articolul demonstrativ corespunzător şi construiţi enunţuri în care aceste adjective să aibă valoare de substantiv. - Declinaţi în propoziţii construcţiile munte înalt şi vechea jucărie. - Precizaţi care sunt formele flexionare ale adjectivelor: albastru, mândru, gri, rotofei, vioi, cuminte, formidabil, tenace, argintiu. - Construiţi propoziţii în care adjectivele inteligent şi impecabil să îndeplinească funcţiile de atribut adjectival şi nume predicativ. - Treceţi următoarele adjective la toate gradele de comparaţie: frumos, dulce, înalt, gustos. - Găsiţi adjective sinonime cu expresiile date şi indicaţi gradul lor de comparaţie: ca scos din cutie, ca vai de el, c-o falcă-n cer şi una-n pământ. - Identificaţi adjectivele fără grad de comparaţie: curios, alb, colosal, complet, fundamental, mort.

Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Fişe de lucru Test

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Gradele de comparaţie ale adjectivului

1.3 2.3 3.4 4.3

Exerciţii de consolidare

1.3 2.3 3.4 4.3

-exerciţii de identificare a adjectivului. -exerciţii de identificare de sinonime. -exerciţii de identificare a gradului de comparaţie a adjectivului. -exerciţii de identificare a adjectivelor fără grad de comparaţie. -exerciţii de formare cu ajutorul prefixelor a gradului superlativ absolut a unor adjective. -exerciţii de analizare a adjectivului. -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la adjectiv.

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate individuală

Observare sistematică (4-5 elevi)

Evaluare

2.3 3.2 3.4

-exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor .

Test sumativ

18

RECAPITULARE SEMESTRIALĂ Nr. de ore: 2 Conţinuturi Fonetică Vocabular Obiective Activităţi de învăţare de referinţă 1.2 -exerciţii de sistematizare şi fixare a 2.2 cunoştinţelor. 3.3 4.2 1.2 4.3 -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor. Resurse materiale Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Texte literare suport Culegeri Resurse procedurale Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Exerciţiul fonetic Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Analiza literară Forme de organizare Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate individuală Evaluare

Observare sistematică (4-5 elevi)

Noţiuni de teorie literară

Observare sistematică (4-5 elevi)

Morfologie

1.3 2.3. 3.4 4.3 1.1 3.1 3.2 4.4

-exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru

Observare sistematică (4-5 elevi)

Verificarea lecturii particulare

-discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale. -informarea elevilor cu privire la lista de lecturi suplimentare pentru vacanţă.

Caietele elevilor Lista cu lecturi suplimentare

Observare sistematică (4-5 elevi)

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: DESCRIEREA Nr. de ore: 4
Conţinuturi Adjectivul Actualizarea cunoştinţelor. Articolul demonstrativ Obiective Activităţi de învăţare de referinţă -exerciţii de identificare a adjectivului. 1.3 -exerciţii de analizare a adjectivului. 2.3 -exerciţii de realizare de adjective cu 3.4 ajutorul derivării. 4.3 -exerciţii de declinare a adjectivului. -exerciţii de ortografiere a unor adjective. -exerciţii de identificare a articolului Resurse materiale Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45

Semestrul al II-lea
Resurse procedurale Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Forme de organizare Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Evaluare - Formaţi adjective de la cuvintele următoare cu ajutorul prefixelor şi sufixelor: Olt, scorbură, trandafir, serios, vinovat, ramură,aramă, văzut. Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele formate. - Alcătuiţi propoziţii cu omofonele: ce-i/cei, cea/cea, ce-l/cel, ce le/cele. - Se dau următoarele adjective: bun, rea, mici,

19

Declinarea adjectivului. Funcţii sintactice

1.3 2.3 3.4 4.3

demonstrativ. -exerciţii de completare de enunţuri cu articolele demonstrative potrivite. -exerciţii de ortografiere a unor articole demonstrative. -exerciţii de identificare a adjectivului. -exerciţii de analizare a adjectivului. -exerciţii de declinare a adjectivului. -exerciţii de identificare a numărului de forme ale adjectivului. -exerciţii de realizare a acordului între adjectiv şi cuvântul determinat -exerciţii de identificare a adjectivului. -exerciţii de identificare de sinonime. -exerciţii de identificare a gradului de comparaţie a adjectivului. -exerciţii de identificare a adjectivelor fără grad de comparaţie. -exerciţii de formare cu ajutorul prefixelor a gradului superlativ absolut a unor adjective. -exerciţii de analizare a adjectivului. -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor referitoare la adjectiv.

Manualul Fişe de lucru

înalte, înţelept. Puneţi lângă fiecare articolul demonstrativ corespunzător şi construiţi enunţuri în care aceste adjective să aibă valoare de substantiv. Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală - Declinaţi în propoziţii construcţiile munte înalt şi vechea jucărie. - Precizaţi care sunt formele flexionare ale adjectivelor: albastru, mândru, gri, rotofei, vioi, cuminte, formidabil, tenace, argintiu. - Construiţi propoziţii în care adjectivele inteligent şi impecabil să îndeplinească funcţiile de atribut adjectival şi nume predicativ. - Treceţi următoarele adjective la toate gradele de comparaţie: frumos, dulce, înalt, gustos. - Găsiţi adjective sinonime cu expresiile date şi indicaţi gradul lor de comparaţie: ca scos din cutie, ca vai de el, c-o falcă-n cer şi una-n pământ. - Identificaţi adjectivele fără grad de comparaţie: curios, alb, colosal, complet, fundamental, mort.

Gradele de comparaţie ale adjectivului

1.3 2.3 3.4 4.3

Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Fişe de lucru Test

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Exerciţii de consolidare

1.3 2.3 3.4 4.3

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate individuală

Observare sistematică (4-5 elevi)

Evaluare

2.3 3.2 3.4

-exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor .

Test sumativ

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PORTRETUL Nr de ore:12
Conţinuturi Portretul lui Ştefan cel Mare Să discutăm Obiective de referinţă 1.1. 1.2. 2.2. 2.4. Activităţi de învăţare -exerciţii de citire corectă, fluentă, respectând intonaţia specifică ideilor enunţate. -exerciţii de exprimare a opiniei. Resurse materiale Manualul Dicţionarul Resurse procedurale Lectura model Lectura explicativă Conversaţia. Lucrul cu Forme de organizare Activitate frontală Activitate individuală Evaluare - Alcătuiţi propoziţii cu arhaismele: făclie, coifuri, platoşe, cocon, pecete. - Alcătuiţi familia lexicală a cuvântului verde. - Ce trăsături fizice ale domnitorului se remarcă

20

despre text. Colţul cuvintelor Antiteza

3.3.

-exerciţii de identificare a arhaismelor şi a regionalismelor în textele studiate şi sesizarea rolului lor în construirea atmosferei locale sau de epocă -exerciţii de identificare a antitezei întrun text dat. -exerciţii de realizare a unor texte în care sa folosească figurile de stil învăţate Manualul Planşa cu figurile de stil

dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Exerciţiul stilistic Activitate frontală Activitate în grup Activitate individuală Activitate frontală Activitate în grup Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

în ambele portrete? - Identificaţi pasajele în care se observă iubirea de patrie a domnitorului. - Alegeţi două personaje dintr-o operă literară citită,aflate în antiteză, apoi realizaţi un tabel cu calităţi şi defecte. - Care este rolul antitezei?

1.1. 1.2. 3.2. 4.1.

Descrierea de tip portret

1.4 3.2 4.1

-exerciţii de sesizare a rolului descrierii în realizarea portretului -exerciţii de redactare a unor descrieri de tip portret. -identificarea şi comentarea rolului figurilor de stil învăţate în diferite texte -exerciţii de completare de enunţuri. -exerciţii de identificare a adverbului. -exerciţii de clasificare a adverbelor. -exerciţii de formare a unor adverbe cu ajutorul derivării -exerciţii de completare de enunţuri cu ortograme date..

Manualul

Conversaţia Explicaţia

Adverbul – actualizarea
cunoştinţelor

1.3 2.3 3.4 4.3.

Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

- Realizaţi portrete la alegere pornind de la diferite situaţii: a) Ai un profesor nou de geografie. Mama te întreabă cum este noul profesor; b) Vorbeşte-i colegului de bancă despre prietenul cunoscut în tabără; c) Ai un nou coleg de clasă. - Cu ajutorul sufixului –eşte formaţi adverbe de la următoarele substantive: tânăr, prieten, iepure, om, voinic, bărbat, român, mânz, grec. Alcătuiţi propooziţii cu adverbele formate. - Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele domol, lin, tare, egal să aibă pe rând valoare de adjectiv şi adverb. - Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele joi, vară, seară să aibă pe rând valoare de substantiv şi adverb. - Găsiţi câte trei adverbe de loc, de timp şi de mod şi construiţi câte o propoziţie în care acestea să aibă funcţia sintactică de complement circumstanţial de loc, de timp şi de mod. - Analizaţi morfosintactic adverbele: Merge mereu înainte, fără să ştie ce se petrece la dreapta şi la stânga.

Adverbul – funcţii sintactice

1.3. 2.3 3.4 4.3

-folosirea corectă în diferite contexte a categoriilor gramaticale specifice adverbului -exerciţii de identificare a adverbului. -exerciţii de identificare a funcţiilor sintactice ale adverbului ( C.c.l, C.c.t, C.c.m, atribut adverbial)

Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru,

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Adverbul gradele de comparaţie

1.3 2.3 3.4 4.3.

-exerciţii de identificare a adverbului. -exerciţii de precizare a gradelor de comparaţie ale adverbelor.

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

- Treceţi adverbele repede, iute, devreme la toate gradele de comparaţie. - Alcătuiţi propoziţii în care să folosiţi următoarele construcţii adverbiale cu valoare de superlativ absolut: încet-încet, tare demult, mult de tot, sus de tot.

21

Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Prepoziţia (actualizarea cunoştinţelor) Regimul cazual al prepoziţiei. 1.3. 2.3. 4.3. -exerciţii de completare de enunţuri. -exerciţii de identificare şi clasificare a prepoziţiei. -exerciţii de completare de enunţuri cu prepoziţii. -exerciţii de discriminare a prepoziţiilor simple de cele compuse. -exerciţii de identificare a cazului cerut de prepoziţii. -exerciţii de completare de enunţuri. -exerciţii de identificare a conjuncţiei. -xerciţii de diferenţiere între prepoziţie şi conjuncţie. Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Test Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală - Construiţi enunţuri în care prepoziţiile de pe şi de pe la să preceadă, pe rând, atribute şi complemente. - Alcătuiţi enunţuri în care prepoziţiilor înaintea şi conform să le urmeze substantive, pronume şi numerale. Precizaţi funcţia sintactică a acestora.

Conjuncţia (actualizare)

1.3. 2.3. 3.4 4.3

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

- Arătaţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate: Noi vom pleca iar voi îi veţi aştepta. Deşi a fost atent iar a greşit. - Alcătuiţi propoziţii cu omofonele: sau/s-au, iar/i-ar.

Exerciţii de folosire corectă a adverbului, prepoziţiei şi conjuncţiei.

1.3. 2.3 3.4 4.3

-exerciţii de identificare a valorii morfologice a unor cuvinte date. -exerciţii de completare de enunţuri. -exerciţii de folosire a unor omofone. -exerciţii de construire de enunţuri în care cuvintele date să aibă valori morfologice diferite.

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

- Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele: într-un, între, printr-un, printre, dintr-un, dintre. - Construiţi enunţuri în care şi, nici, iar să aibă valoare morfologică de adverb şi conjuncţie.

Interjecţia ( actualizare) Interjecţii predicative

1.3. 2.3 3.4 4.3

-exerciţii de identificare a interjecţiei. -exerciţii de integrare a interjecţiilor în enunţuri. -exerciţii de identificare a rolului interjecţiilor. -exerciţii de completarea unor enunţuri cu semnele de punctuaţie necesare. -exerciţii de identificare a interjecţiilor cu funcţie de predicat. - exerciţii scrise de verificare a noţiunilor studiate în această unitate de învăţare

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

- Integraţi în enunîuri următoarele onomatopee: buf!, zdrang, bâldâbâc!, şopa-şopa!, pleosc!, hapciu! - Alcătuiţi propoziţii în care interjecţiile zdrang, poc, na să aibă funcţia sintactică de predicat.

Evaluare

3.4 4.1

Conversaţia Explicaţia

Activitate individuală

Test sumativ

22

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: SCHIŢA Nr. de ore 8
Conţinuturi D-l Goe” de I.L Caragiale - Colţul cuvintelor. Obiective de referinţă 1.1 1.2 1.3 2,2 3.3 Activităţi de învăţare -exerciţii de citire corectă, fluentă, respectând intonaţia specifică ideilor enunţate. -exerciţii de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul dat. -exerciţii de identificare de sinonime. -exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. -exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. -exerciţii de identificare a locului şi timpului în care se petrece acţiunea. -exerciţii de identificare a modurilor de expunere. -exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul-suport. Exerciţii de identificare a caracteristicilor operelor epice (în proză sau versuri): naraţiunea la persoana a III-a , subiectul operei literare, momentele subiectului, timpul şi spaţiul în naraţiune, autor, narator, personaj; -exerciţii de diferenţiere între o operă epică şi una lirică, prin referire la textele studiate/citite; -exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi al descrierii într-o naraţiune; observarea rolului dialogului în caracterizarea personajelor; -exerciţii de identificare şi caracterizare a personajelor literare. -exerciţii de trecere a unui text din vorbire directă în vorbire indirectă. -exerciţii de trecere a unui text din vorbire indirectă în vorbire directă. -exerciţii de completare de enunţuri. -exerciţii de identificare a părţilor de propoziţie. -exerciţii de identificare a scopului comunicării. Resurse materiale Portretul autorului Volumul Momente şi schiţe,de I. L. Caragiale. Fişe de lectură Date despre autor şi operă Manualul Volumul Momente şi schiţe,de I. L. Caragiale Manualul Resurse procedurale Lectura individuală Lectura explicativă Conversaţia. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Jocul de rol Conversaţia Explicaţia Metoda pălăriilor gânditoare Demonstraţia Forme de organizare Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Evaluare - Care este forma literară a cuvintelor: să rămâie, panglică, să râză, n-am plătitără, iacătă, bulivar? - Găsiţi sinonime pentru cuvintele: politicos, îngrozit, pretinde, captiv, a examina, ciudat. - Ce sens are , în text, verbul s-a prăpădit? - - Daţi exemple de cuvinte, expresii, replici comice din această operă literară. - Ce moduri de expunere sunt folosite? - Ce atitudine are autorul faţă de personaje? - Împărţiţi textul pe momente ale subiectului. - Explicaţi titlul operei. - Argumentaţi că opera D-l Goe…de I. L. Caragiale aparţine genului epic.

- Să discutăm despre text.

1.1 2.1 3.1 3.2 4.1

Dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor

3.2 4.1.

Volumul Momente şi schiţe,de I. L. Caragiale. Fişa de caracterizare a personajului Manualul Texte literare Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru

Lectura independentă Conversaţia Explicaţia

Activitate frontală Activitate individuală

Vorbirea directă. Vorbirea indirectă. Sintaxa propoziţiei (actualizarea cunoştinţelor).

4.4.

Conversaţia Explicaţia Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţiul gramatical

1.3. 2.3 3.4 4.3

Activitate frontală Activitate individuală Activitate frontală Activitate individuală

--Cum îl văd cucoanele pe Goe? - Cum este Goe de fapt? - Cum se comportă Goe cu doamnele şi cu celelalte personaje? - Care este semnificaţia comportamentului lui Goe? - Alcătuiţi caracterizarea personajului principal. - Care sunt regulile de transformare a vorbirii directe în vorbire indirectă ? - Alegeţi un fragment dialogat din D-l Goe şi transformaţi-l în vorbire indirectă. - Alcătuiţi propoziţii respectând următoarele

criterii: a) enunţiativă propriu-zisă, neexclamativă, afirmativă, dezvoltată

23

-exerciţii de transformare a unor propoziţii simple în propoziţii dezv.

b) interogativă, optativă, negativă, dezvoltată c)enunţiativă propriu-zisă, imperativă, afirmativă, dezvoltată.
Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală - Conjugaţi verbul a corecta la toate modurile şi timpurile studiate. - Scrieţi un dialog de şase rânduri, între doi prieteni, pe tema unui concurs sportiv. Subliniaţi predicatele verbale şi analizaţi-le sintactic ţi morfologic.

Predicatul verbal

1.3 2.3 3.4 4.3

- exerciţii de identificare a predicatelor în
enunturi date; - exerciţii de diferenţiere a predicatelor verbale de predicatele nominale; - exerciţii de recunoaştere a modului şi timpului verbelor predicative; - exerciţii de analiză sintactică şi morfologică a predicatelor.

Predicatul nominal (verbele copulative a fi şi a deveni).

1.3 2.3 3.4 4.3

- exerciţii de identificare în enunţuri a
predicatelor nominale; - exerciţii de diferenţiere a situaţiilor în care un verb poate fi copulativ sau predicativ; - exerciţii de identificare a părţilor de vorbire prin care poate fi exprimat numele predicativ; - exerciţii de alcătuire a unor enunţuri în care să utilizeze verbele copulative; - exerciţii de alcătuire a unor enunţuri în care numele predicativ să fie exprimat prin diferite parţi de vorbire. -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

- Construiţi propoziţii în care verbul a fi să aibă valoare predicativă, auxiliară şi predicativă. - Alcătuiţi un text de şase rânduri în care să aveţi cel puţin patru predicate nominale, pornind de la versul Limba noastră-i o comoara. Analizaţi predicatele nominale.

Exerciţii de consolidare

1.3. 2.3 3.4 4.3

Evaluare

3.4 4.4 4.1

- exerciţii scrise de verificare a noţiunilor studiate în această unitate de învăţare

Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Fişe de lucru Test

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate individuală

- Alcătuiţi propoziţii în care numele predicativ să fie exprimat prin toate părţile de vorbire studiate.

Test sumativ

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: OPERA EPICĂ. NARAŢIUNEA. Nr. de ore : 8
Conţinuturi Obiective Activităţi de învăţare de referinţă Resurse materiale Resurse procedurale Forme de organizare Evaluare

24

Budulea Taichii” de Ioan Slavici -Colţul cuvintelor. - Să discutăm despre text

1.1 1.2 2.2 3.3.

1.4 2.1 3.1 3.2 4.1

Cum povestim?

2.1 3.4 4.1 4.3 4.4

-exerciţii de citire corectă, fluentă, respectând intonaţia specifică ideilor enunţate. -exerciţii de identificare a sufixelor. -exerciţii de identificare de sinonime şi antonime. -exerciţii de construire de enunţuri. -exerciţii de identificare a personajelor literare. -exerciţii de identificare a elementelor de portret. -exerciţii de caracterizare de personaj. -exerciţii de identificare a modurilor de expunere care apar în text. -exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul-suport. -exerciţii de identificare a etapelor unei povestiri. -exerciţii de realizare a unei povestiri. -exerciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat, în vederea rezumării acestuia;

Volumul Nuvele de Ioan Slavici Fişe de lectură Date despre autor şi operă Manualul Manualul Fişa de caracterizare a personajelor

Lectura individuală Lectura explicativă Conversaţia. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate individuală

- Identificaţi în text zece cuvinte derivate şi explicaţi modul lor de formare. - Găsiţi trei contexte în care să apară sensuri diferite ale cuvântului straşnic.

- Alcătuiţi portretul lui Budulea, cimpoieşul din Cocorăşti. - Ce moduri de expunere apar în text? - Argumentaţi că fragmentul studiat aparţine genului epic.

Manualul Texte literare

Conversaţia Explicaţia

Activitate frontală Activitate individuală

- Aţi primit de ziua voastră o bicicletă. Povestiţi-i celui mai bun prieten aceasta întâmplare fericită.

Subiectul exprimat

1.3 2.3 3.4 4.3

- exercitii de identificare a subiectelor în
enunturi date; - exerciţii de recunoaştere a părţilor de vorbire prin care poate fi exprimat subiectul; - exerciţii de alcătuire a unor enunturi în care subiectul să fie exprimat prin diferite parţi de vorbire; -exerciţii de precizare a tipului de subiect recunoscut în enunturi.

Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru,

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

- Alcătuiţi propoziţii în care cuvintele de mai jos să devină subiecte : ninsoare, Petre, doi, ei, acela, a măsura, de prins. - Analizaţi subiectele de la exerciţiul anrterior.

Subiectul neexprimat (subînţeles şi inclus).

1.3 2.3 3.4 4.3

- exerciţii de diferenţiere a tipurilor de
subiect neexprimat; - exerciţii de alcătuire a unor enunţuri în care subiectul să fie neexprimat; - exerciţii de identificare în texte a verbelor impersonale; - exerciţii de alcătuire a unor enunţuri în care să utilizeze verbe impersonale. - exerciţii de identificare a modului în care se realizează acordul predicatului verbal cu subiectul; - exerciţii de realizare a acordului corect între verb copulativ şi subiect ;

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

- Identificaţi subiectele şi arătaţi felul lor: a) Pe lângă plopii fără soţ Adesea am trecut. b) Si sărută pe nepoţel; apoi îi potriveşte pălăria. - Alcătuiţi trei propoziţii cu subiect inclus si trei propoziţii cu subiect subînţeles.

Acordul predicatului cu subiectul.

1.3 3.4 2.3 4.3

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate

Corectaţi dezacordurile: a) Fiecare dintre ele doreau să obţină premiul. b) Publicul au aplaudat îndelung. c) Fmilia lor au plecat în vacanţă. d) Lumea din sală au fost impresionaţi.

25

Exerciţii de consolidare

1.3 2.3 3.4 4.3

- exerciţii de recunoaştere a greşelilor privind acordul dintre subiect şi predicat în diferite texte. -exerciţii de identificare şi analiză morfosintactică a subiectelor

Evaluare (părţi principale de propoziţie)

3.4 4.1 4.3 4.4

- exerciţii scrise de verificare a noţiunilor studiate în această unitate de învăţare

Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Test

Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia

individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate individuală

Observare sistematică (4-5 elevi)

Test sumativ

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PASTELUL Nr. de ore: 6
Conţinuturi “MĂRŢIŞOR “ de Ion Pillat - Să discutăm despre text. Colţul cuvintelor. Obiective de referinţă 1.1 1.2 2.2 2.4 3.3 Activităţi de învăţare -exerciţii de citire corectă, fluentă, respectând intonaţia specifică ideilor enunţate. -stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context; -exerciţii de utilizare, în contexte diverse, a achiziţiilor lexicale noi; -exerciţii de identificare a figurilor de stil. -exerciţii de identificare a elementelor de versificaţie. -exerciţii de argumentare a apartenenţei la o specie literară -exerciţii de identificare a imaginilor artistice. -sesizarea unor trăsături ce particularizează pastelul, Resurse materiale Volume de versuri Planşe didactice Fişe de lectură Date despre autor şi operă Resurse procedurale Lectura model Lectura explicativă Conversaţia. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Forme de organizare Activitate frontală Activitate individuală Evaluare - Găsiţi sinonime cuvintelor: a intra, veşnic, trainic, pretutindeni, rost. - Prin ce elemente este descris acest anotimp? - Există o corespondenţă om - natură? Argumentaţi. - Selectaţi versurile în care sunt exprimate sentimentele poetului generate de schimbările din natură. - Identificaţi imaginile artistice. - Care sunt figurile de stil? - Care este scopul folosirii acestora? - Ce este pastelul? - Argumentaţi că poezia studiată este un pastel.

Pastelul.

1.2. 2.2. 2.4. 3.2.

Volume de versuri şi proză Manualul

Conversaţia Explicaţia Descoperirea Demonstraţia

Activitate frontală Activitate individuală

26

-exerciţii de motivare a opiniei, pornind de la diverse teme discutate în clasă/ aprecieri personale referitoare la textele lirice studiate Atributul adjectival. Atributul substantival 1.3. 2.3. 3.4. 4.3. -exerciţii de identificare a atributului. -exerciţii de analizare a atributului. -exerciţii de identificare a poziţiei atributului faţă de cuvântul determinat. -exerciţii de completare de enunţuri. -exerciţii de realizare a acordului dintre un atribut exprimat printr-un adjectiv propriu-zis şi substantivul determinat -exerciţii de identificare şi analiză morfosintactică a atributelor. -exerciţii de realizare a acordului. -exerciţii de completare de enunţuri. -exerciţii de identificare şi analiză morfosintactică a atributelor. -exerciţii de realizare a acordului. -exerciţii de completare de enunţuri. -exerciţii de identificare şi analiză morfosintactică a atributelor. -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor. Planşe Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Subliniaţi atributele adjectivale şi indicaţi partea de vorbire prin care se exprimă: a) Îi vorbea cu vocea tremurândă. b) M-a cucerit cu privirea sa. c) Peretele vopsit în alb strălucea. d) Am simţit dorinţa puternică de a pleca. - Analizaţi atributele substantivale din propoziţiile următoare : a) Cântecul păsărilor a fermecat lumea. b) Frica de bătaie îl,face cuminte. c) Caietul Mariei a fost corectat. - Alcătuiţi propoziţii în care următoarele cuvinte să fie, pe rând, atribute pronominale şi atribute adjectivale: celălalt, ai tăi, acelaşi, ale voastre.

Atributul pronominal.

1.3. 2.3. 3.4. 4.3 1.3. 2.3. 3.4. 4.3 1.3. 2.3. 3.4. 4.3

Atributul adverbial.

Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru

Atributulexerciţii de consolidare

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Combinaţi substantivele cu adverbele potrivite şi alcătuiţi propoziţii. Analizaţi atributele adverbiale: grupa, aievea, obiectele, ziua, de acolo, întâmplarea, de mâime, mersul, din stânga, lucrul, agale.

Observare sistematică (4-5 elevi)

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: FABULA Nr. de ore: 6
Conţinuturi „Bivolul şi coţofana“ de George Topîrceanu Obiective de referinţă 1.1 1.2 2.2 2.4 Activităţi de învăţare -exerciţii de citire corectă, fluentă, respectând intonaţia specifică ideilor enunţate. -exerciţii de selectare a informaţiei Resurse materiale Volume de versuri Planşe didactice Fişe de lectură Date despre autor şi Resurse procedurale Lectura model Lectura explicativă Conversaţia. Lucrul cu Forme de organizare Activitate frontală Activitate individuală Evaluare - Comentaţi versul Ah, ce mare dobitoc! - Ce tipuri umane întruchipează animalele din această operă? - Ce sugerează formula de adresare frate? Dar

27

- Să discutăm despre text. Colţul cuvintelor Fabula - specie a genului epic

3.3

1.1 1.2 2.2 2.4 3.3

solicitate. -exerciţii de identificare a sensului unor cuvinte. Exerciţii de identificare de sinonime -exerciţii de identificare a modurilor de expunere. -exerciţii de diferenţiere între o operă epică şi una lirică, prin referire la textele studiate/citite; sesizarea unor trăsături ce particularizează fabula; -exerciţii de argumentare a apartenenţei la specia literară. -exerciţii de identificare a complementelor circumstanţiale. -exerciţii de analiză a complementelor circumstanţiale. -exerciţii de construire de enunţuri. -exerciţii de completare de enunţuri. -exerciţii de identificare şi analiză morfosintactică a complementelor necircumstanţiale -exerciţii de construire de enunţuri. -exerciţii de completare de enunţuri.

operă

dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Descoperirea Demonstraţia Activitate frontală Activitate individuală

termenii javră şi potaie proastă?

Volume de versuri şi proză Manualul

- Prin ce cuvinte şi expresii este realizată nota umoristică a textului? - Ce satirizează autorul în această poezie? - Ce figuri de stil predomină în text? - Care este morala fabulei? - Ce moduri de expunere conţine textul? - Demonstraţi că textul studiat este o fabulă. Identificaţi complementele circumstanţiale şi analizaţi-le: a) Acolo, lângă izvoară, iarba pare de omăt. b) Iarna, vara, pe ploaie era osândită la spălat în casă. c) Atunci calul zboară lin ca vântul. - Construiţi propotiţii în care cuvintele date să fie pe rând atribute şi complemente: colegului, vecinuluio, bunicii, acestuia, alor săi, lui, celor trei, primului, celui de-al doilea.

Complemente
circumstanţiale

de loc, de mod şi de timp.

1.3 2.3. 3.4 4.3 1.3 2.3. 3.4 4.3 1.3 2.3. 3.4 4.3 3.2 3.4 4.1

Complementele necircumstanţiale

Exerciţii de consolidare

Evaluare

- exerciţii scrise de verificare a noţiunilor studiate în această unitate de învăţare

Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Test

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfologică Conversaţia Explicaţia

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate individuală

Observare sistematică (4-5 elevi)

Test sumativ

RECAPITULARE PENRTU TEZĂ Nr. de ore: 8 Conţinuturi Fonetică. Vocabular Obiective de referinţă 1.3. 2.3. 3.4. 4.3. Activităţi de învăţare -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor. Resurse materiale Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Fişe de lucru Resurse procedurale Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Exerciţiul fonetic Forme de organizare Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Evaluare

Observare sistematică (4-5 elevi)

28

Noţiuni de teorie literară

Morfologie. Sintaxă

1.1 1.2 2.2 2.4 3.1 3.3. 1.3 2.3. 3.4 4.3

-exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

Planşe Fişe de lucru Tabel cu figurile de stil Texte literare suport Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Fişe de lucru Planşa cu genurile şi speciile literare Fişe de lucru Texte literare suport

Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Exerciţiul stilistic

-exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

Genuri şi specii literare

1.1 3.2 4.1

- exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Analiza morfosintactică Ciorchinele Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate individuală

Observare sistematică (4-5 elevi)

Observare sistematică (4-5 elevi)

Observare sistematică (4-5 elevi)

Probă scrisă semestrială

3.1 3.2. 3.3. 3.4. 4.3

-exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

Analiza lucrării scrise.

-discuţii pe marginea tezelor.

Conversaţia Explicaţia

Activitate frontală Activitate individuală

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: POEZIA POPULARĂ. DOINA Nr. de ore: 8
Conţinuturi “DOINA“ - Să discutăm despre text. Colţul cuvintelor Obiective Activităţi de învăţare de referinţă -exerciţii de citire corectă, fluentă, 1.1 respectând intonaţia specifică ideilor 1.2 enunţate. 2.2 -exerciţii de selectare a informaţiei 2.4 solicitate. 3.3 -exerciţii de formare de diminutive. -exerciţii de construire a unor familii lexicale. -exerciţii de identificare a valorii morfologice a cuvintelor. -exerciţii de identificare a figurilor de stil. -exerciţii de identificare a elementelor de Resurse materiale Manualul Resurse procedurale Lectura model Lectura explicativă Conversaţia. Lucrul cu dicţionarele Explicaţia Exerciţiul lexical Forme de organizare Activitate frontală Activitate individuală Evaluare - Formaţi diminutivele cuvintelor: dor, foc, loc, voinic, codru. Subliniaţi sufixele. - Găsiţi cinci expresii care să conţină verbul a bate. - Alcătuiţi familia lexicală a cuvintelor: frunză, galben. - Care este sensul verbului a mângâia? - De ce se repetă, în text, pronumele personal eu? - Selectaţi epitetele şi repetiţiile.

29

Doina - specie a genului liric

3.2. 3.4. 2.4.

versificaţie. - exerciţii de diferenţiere între o operă epică şi una lirică, prin referire la textele studiate/citite; sesizarea unor trăsături ce particularizează doina; -exerciţii de motivare a opiniei, pornind de la diverse teme discutate în clasă/ aprecieri personale referitoare la textele epice şi lirice studiate

Manualul

Conversaţia Descoperirea Problematizarea Analiza stilistică

Activitate frontală Activitate individuală

- De ce doina este numită cântic dulce? - Explicaţi simetria din ultimele versuri. - Ce tipuri de doine cunoaşteţi? - Care sunt caracteristicile doinei populare?

Sintaxa frazei. Felul propoziţiilor.

1.3 2.3. 3.4. 4.3

Ştirea. Anunţul

3.2 3.4 4.1

-exerciţii de transformare a unei serii de propoziţii în frază. -exerciţii de identificare a elementului regent. -exerciţii de completare de enunţuri. -exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate -exerciţii de despărţire a frazelor în propoziţii. -exerciţii de comunicare orală cu scop declarat de informare, de luare de atitudine, de opinie; - identificarea ideilor esenţiale dintr-un anunţ sau dintr-o ştire şi sesizarea intenţiei comunicative din spatele acestora); - exerciţii de observare a modului de reflectare a realităţii în anunţ, ştire -exerciţii de citire corectă, fluentă, respectând intonaţia specifică ideilor enunţate. -exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. -exerciţii de exprimare a opiniei. -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru

Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul Exerciţii de completare Analiza morfosintactică Conversaţia Explicaţia

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

- Construiţi fraze în care legătura dintre propoziţii să se realizeze prin: şi, nici, dar, că, dacă, deoarece, când, cum, unde. - Despărţiţi frazele în propoziţii di arătaţi felul lor.

Manualul Reviste Ziare

Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală

Pornind de la cuvintele date formulaţi două ştiri, care să conţină două aliniate fiecare. a) spectacol, teatru naţional, turneu, O noapte furtunoasă de I. l. Caragiale, Regizor, distribuţie. b) meci amical, echipă, sala Sporturilor, bilete, organizator, antrenor, suporteri, arbitru.

„Parabola grăuntelui care creşte fără ştirea omului” - Să disc. despre text. Evaluare finală

2.4. 3.1 3.2.

Manualul

Conversaţia Descoperirea Problematizarea

Activitate frontală Activitate individuală

- Care este semnificaţia cuvintelor pământ şi sămânţă? Cu ce putem compara spicul copt? - Ce este parabola?

3.1. 3.2.3.3. 3.4. 4.3

Test scris

Conversaţia Explicaţia

Activitate individuală

Test sumativ

RECAPITULARE FINALĂ Nr. de ore: 12
Conţinuturi Obiective Activităţi de învăţare Resurse Resurse Forme de Evaluare

30

Genul epic

de referinţă 1.1 3.1 3.2 4.1 4.4 1.2 4.3

materiale -exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor. Texte literare suport Culegeri

procedurale Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Exerciţiul fonetic Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Exerciţiul lexical Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Analiza stilistică Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Ciorchinele Conversaţia Explicaţia Analiza literară Demonstraţia Analiza stilistică Conversaţia Explicaţia Exerciţii de completare Analiza morfosintactică Conversaţia Explicaţia Analiza literară

organizare Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate pe grupe Activitate individuală Activitate frontală Activitate

Observare sistematică (4-5 elevi)

Fonetică

-exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

Vocabular

1.2 2.2 3.3 4.2 1.1 1.4 3.2 4.1 4.2 1.3 2.3. 3.4 4.3 1.1 1.4 3.1 3.2 4.1 1.3 2.3. 3.4 4.3 1.1 3.1 3.2

-exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

Genul liric

-exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Manualul Fişe de lucru Texte literare suport Culegeri

Observare sistematică (4-5 elevi)

Observare sistematică (4-5 elevi)

Observare sistematică (4-5 elevi)

Morfologie

-exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

Gramatica – Fişe de lucru, Ed. Paralela 45 Manualul Fişe de lucru Texte literare suport Culegeri

Observare sistematică (4-5 elevi)

Analiză de text la prima vedere

-exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

Observare sistematică (4-5 elevi)

Sintaxă

-exerciţii de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor.

Planşe Gramatica limbii române,Ştefania Popescu Fişe de lucru

Observare sistematică (4-5 elevi)

Verificarea lecturii particulare

-discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale. -informarea elevilor cu privire la lista

Caietele elevilor Lista cu lecturi suplimentare

Observare sistematică (4-5 elevi)

31

4.4

de lecturi suplimentare pentru vacanţă.

individuală

32