Sunteți pe pagina 1din 3

ASOCIAłIA NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA

Filiala Judeteana Arges

PREZENTARE GENERALA

AsociaŃia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeteana Arges este o organizaŃie


nonguvernamentală, obştească, apolitică, este persoană juridică de drept privat, autonomă, cu
caracter social-cultural, educativ, sportiv şi umanitar, de interes general, de utilitate publică, cu durată
nedeterminată, promovând permanent principiile deplinei libertăŃi şi democraŃii.
Asociatia Nevazatorilor Filiala Arges este o organizatie care are ca membrii (peste 3.600) persoane cu
deficientă de vedere şi funcŃioneaza in baza O.G nr.26/2000.Organizatia a fost infiintata la data de 01
aprilie 1961 sub numele de Filiala Pitesti a Asociatiei Orbilor din R.P.R., in prezent are personalitate
juridica ,este înscrisă în Registrul AsociaŃiilor si Fundatiilor şi este acreditată să ofere servicii sociale
persoanelor nevazatoare.Primeşte sprijinul în desfăşurarea activităŃii din partea autorităŃilor centrale şi
locale, precum şi a unor persoane fizice şi juridice.

AsociaŃia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeteana Arges are sediul în Municipiul
Piteşti,Str. ExerciŃiu,Bl.D16,Parter, Jud. Arges, acordând asistenta socială nevazătorilor de pe raza
judeŃului Argeş.

SERVICIILE OFERITE
AsociaŃia Nevăzătorilor din România Filiala Arges , este organizaŃia în care se sintetizează toate
problemele sociale cu care se confruntă pe de o parte, persoanele cu deficienŃe de vedere în
încercarea de a trăi normal şi de a se integra firesc în societate, iar pe de altă parte comandamentele,
normele morale şi cerinŃele legale interne şi europene la care trebuie să răspundă societatea, în
ansamblul ei, pentru ca nevăzătorii să se bucure de şanse egale şi să participe, pe măsura
potenŃialului uman pe care-l au, la dezvoltarea societăŃii din România.
Scopurile Filialei Judetene Arges, prevăzute în Actul Constitutiv, se realizeaza in folosul
membrilor sai si constituie de fapt servicii sociale furnizate persoanelor cu deficientă de vedere din
judeŃul Argeş – adulti si minori constâd in urmatoarele:
 Sprijinirea nevăzătorilor în întocmirea şi depunerea dosarelor pentru obŃinerea drepturilor ce li se
cuvin conform legii;
 Identificarea în timp util a nevăzătorilor şi a familiilor de nevăzători care sunt temporar în dificultate,
în vederea acordarii de asistenŃă şi ajutor;
 Sprijinirea nevazatorilor si familiilor acestora, lipsiŃi temporar de o locuinŃă corespunzătoare, pe
baza îndeplinirii criteriilor de prioritate stabilite prin decizia Consiliului Director al Filialei;
 AsistenŃă şi sprijin concret pentru minorii nevăzători, din familii de nevăzători sau urmaşi ai
nevăzătorilor decedaŃi, pentru înscrierea la şcoli speciale şi de formare profesională la diferite
nivele, pentru adaptarea la sistemul educaŃional;

 ÎnfiinŃarea unor centre de readaptare, reabilitare şi recalificare profesională pentru nevăzătorii cu


cecitate dobândită;
 Sprijinirea nevăzătorilor pentru ocuparea de locuri de muncă şi respectarea dispoziŃiilor legale de
către angajatori în privinŃa creării condiŃiilor de muncă specifice;
 Procurarea de ustensile şi echipament tiflotehnic;
 Acordarea de sprijin pentru internarea în unităŃi de protecŃie şi asistenŃă socială;
 Asigurarea unei asistenŃe juridice, la solicitarea membrilor;
 Acordarea de ajutoare materiale şi băneşti în situaŃii de dificultate deosebită;
 IntervenŃia pe lângă autorităŃile executive şi legislative pentru înfiinŃarea unităŃilor protejate de stat,
precum şi de unităŃi de producŃie şi de prestări de servicii;
 ObŃinerea protecŃiei profesiunilor specifice nevăzătorilor;
 ÎnfiinŃarea sau trecerea în subordinea Filialei a unor unităŃi economice precum şi desfăşurarea unor
activităŃi economice directe cu caracter accesoriu şi în strânsă legătură cu obiectul de activitate şi
sarcinile Filialei, conform dispoziŃiilor legale;
 Monitorizarea autorităŃilor judetene si locale în vederea aplicării legislatiei interne si internationale in
vigoare;
 Combaterea discriminării nevăzătorilor sub toate aspectele;
 ÎntreŃinerea şi dezvoltarea relaŃiilor de colaborare şi cooperare cu organismele internaŃionale şi
organizaŃii similare din alte Ńări;
 Consilierea nevăzătorilor aflaŃi în incapacitatea de adaptare la situatia de nevăzător şi sprijinirea lor
pentru reintegrare socială;
 Dezvoltarea de proiecte şi programe pentru adaptarea nevăzătorilor tardivi la locurile de muncă şi
în societate;
AsociaŃia organizează in fiecare an Pomul de Crăciun al copiilor nevăzători, eveniment la
care se acordă cadouri substanŃiale copiilor. Filiala Argeş a ANR are si o parohie la sediul filialei unde
părintele Constantin Radu Gabriel oficiează slujbe cu şi pentru nevăzători.

Contact:
Mun.Piteşti, Str.ExerciŃiu, Bl.D16, parter.
Tel/fax:0248/251999
Persoana de contact: Secretar-Nedelea Elisabeta

S-ar putea să vă placă și