Sunteți pe pagina 1din 40

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiect Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

UNIUNEA EUROPEANA

Proiect finanţat prin Phare


MECI-CNDIPT/UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XII-a
MODULUL:
ELEMETE DE PROIECTARE CAD
A INSTALAŢIILOR

DOMENIU: MECANICĂ
NIVEL: 3
CALIFICARE: TEHNICIAN PROIECTANT CAD

MARTIE 2009

Acest material a fost elaborat prin finanţarea Phare în proiectul de


Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic
Autor: Cartacuzencu Elisabeta –
profesor, gradul I, Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea
Cuprins

COMPETENŢE..................................................................................................................................................................3
INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI........................................................................4
MODALITATEA DE ORGANIZAREA A PRACTICII...............................................................................................6
INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVILOR NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII...............................7
FIŞA DE OBSERVAŢIE.............................................................................................................................................................8
FIŞA DE OBSERVAŢIE.............................................................................................................................................................9
FIŞA DE OBSERVAŢIE...........................................................................................................................................................10
FIŞA DE OBSERVAŢIE...........................................................................................................................................................11
FIŞĂ DE LUCRU..................................................................................................................................................................12
FIŞĂ DE LUCRU..................................................................................................................................................................13
FIŞĂ DE LUCRU..................................................................................................................................................................14
FIŞĂ DE LUCRU..................................................................................................................................................................15
STUDIU DE CAZ..................................................................................................................................................................16
STUDIU DE CAZ..................................................................................................................................................................18
STUDIU DE CAZ..................................................................................................................................................................19
PROIECT............................................................................................................................................................................20
PROIECT............................................................................................................................................................................21
ORGANIZAREA EVALUĂRII......................................................................................................................................24
ANEXE.............................................................................................................................................................................25
ANEXA1...........................................................................................................................................................................25
Figura 1.1.................................................................................................................................................................25
Tabel 1.1...................................................................................................................................................................26
Figura 1.2.................................................................................................................................................................28
Figura 1.3.................................................................................................................................................................29
Tabel 1.2. .................................................................................................................................................................30
ANEXA 2..........................................................................................................................................................................31
Figura 2.1.................................................................................................................................................................32
Figura 2.2.................................................................................................................................................................33
Figura 2.3.................................................................................................................................................................34
Figura 2.4.................................................................................................................................................................36
Figura 2.5.................................................................................................................................................................36
ANEXA 3..........................................................................................................................................................................37
Figura 3.1.................................................................................................................................................................37
ANEXA 4..........................................................................................................................................................................38
Figura 4.1.................................................................................................................................................................38
Figura 4.2.................................................................................................................................................................39
BIBLIOGRAFIE..............................................................................................................................................................40

Competenţe

Modulul „Elemente de proiectare CAD a instalaţiilor electrice” face parte din


curriculum-ul clasei a XII-a pentru calificarea de nivel 3, liceu tehnologic.
Elemente de proiectare CAD a instalaţiilor electrice 1 credit
1. Elemente de proiectare CAD a instalaţiilor electrice.
Informaţii despre specificul agenţilor economici

Conform standardului de pregătire profesională corespunzător calificării Tehnician


proiectant CAD, elevii trebuie să cunoască elementele de proiectare CAD ale instalaţiilor
mecanice şi electrice. Din acest motiv, pregătirea practică se va realiza la doi agenţi
economici, unul cu profil electric (A) şi altul cu profil mecanic (B).
A
• Descrierea activităţilor derulate de agentul economic cu care unitatea şcolară a
încheiat convenţia cadru pentru calificarea din care am desprins modulul.
o Proiectarea instalaţiilor electrice
o Executarea instalaţiilor electrice
• Descrierea locaţiei unde îşi desfăşoară activitatea agentul economic
o Adresa: ………………………………..; se compune dintr-un compartiment de
proiectare şi un atelier de producţie.
o Ambele compartimente se găsesc în spaţii de lucru închise şi sunt
respectare normele de climatizare (temperatură, umiditate), având în vedere
faptul că se găsesc echipamente electrice şi electronice.
o Iluminat este natural în compartimentul de proiectare; în atelierul de
producţie sunt amplasate instalaţii de iluminat şi lămpi portabile pentru lucrul
în spaţiile mai dificile.
o Angajaţii lucrează într-un schimb în compartimentul de proiectare şi în
atelierul de producţie (8-16).
• Departamentele în care se poate desfăşura practica:
o Compartiment de proiectare (CPE)
o Atelierul de producţie (APEX)
B
• Descrierea activităţilor derulate de agentul economic cu care unitatea şcolară a
încheiat convenţia cadru pentru calificarea din care am desprins modulul.
o Proiectarea sistemelor mecanice
Executarea elementelor componente ale sistemelor mecanice proiectate
o Adresa: ………………………………..; se compune dintr-un compartiment de
proiectare şi ateliere de producţie.
o Compartimentele de lucru se găsesc în spaţii închise şi sunt respectare
normele de climatizare (temperatură, umiditate), având în vedere faptul că
se găsesc echipamente electronice (computere, echipamente periferice).
o Iluminat este natural în compartimentul de proiectare; în atelierul de
producţie sunt amplasate instalaţii de iluminat şi lămpi portabile pentru lucrul
în spaţiile mai dificile.
o Căile de rulare sunt marcate.
o Proiectanţii în număr de ………, lucrează cu echipamente performante şi
software-uri specifice, iar lucrătorii din ateliere lucrează într-un schimb (orele
7-15)
• Departamentele în care se poate desfăşura practica:
o Compartiment de proiectare (ProMEC)
o Atelierul de producţie (APM)
Ambii agenţi economici respectă convenţia cadru realizată în şcoală şi partenerii
economici
• Informaţiile privind plata şi obligaţiile sociale conform convenţie cadru semnate
(extras din Convenţia cadru)
o Pe durata stagiului său, practicantul respectă regulamentul de ordine
interioară al partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui
regulament, directorul întreprinderii, instituţiei, societăţii comerciale, etc.
(partener de practică), îşi rezervă dreptul de a anula convenţia referitoare la
pregătirea practică, după ce în prealabil a înştiinţat directorul unităţii de
învăţământ la care elevul (practicantul) este înscris ( Art. 263/1 şi Art. 264/1
din Codul muncii).
o Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în
muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică
înainte de începerea stagiului de practică.
o De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în nici un caz,
informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de
practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le
publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului
partener de practică.
• Facilităţile pe care le oferă agentul economic elevilor aflaţi în practică
o Transportul de la şcoală la locul de muncă
• Obligaţiile elevului practicant faţă de agentul economic (opţional):
o Echipament individual de muncă (salopetă, cască de protecţie, ochelari,
mănuşi, după caz)
o Legitimaţi de practicant /carnet de elev
Modalitatea de organizarea a practicii
• Deosebirile de organizare ale practicii comasate faţă de practica curentă
o Practica comasată se realizează la agentul economic
o Programul de lucru se desfăşoară conform graficului de practică, între orele
menţionate în convenţia cadru (orele …………)
o Elevii sunt împărţiţi în grupe de maxim …………… elevi, în funcţie de
efectivul clasei şi numărul locurilor de practică negociate cu agentul
economic
o În prima zi de practică (şi ori de câte ori vor schimba compartimentul de
lucru) elevii vor face instruirea privind normele de sănătatea şi securitate în
muncă
o Practicantul are obligaţia, ca pe durata derulării stagiului de pregătire
practică, să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile
solicitate de tutore (conform convenţiei cadru)
o Obligaţiilor se aplică sancţiunile conform Regulamentului de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ. (conform convenţiei cadru)
• Perioada în care se desfăşoară practica
o Anul şcolar ……………./………………..
Semestrul I: zz/ll/aaaa - zz/ll/aaaa
………… - …………
………… - …………
Semestrul II: zz/ll/aaaa - zz/ll/aaaa
………… - …………
………… - …………
Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă (conform convenţiei cadru)
Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la
sănătatea şi securitatea în muncă a practicatului pe durata stagiului de instruire practică.
Practicantului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. Ca
urmare, conform dispoziţiilor capitolului II, art. 5) e al Legii nr. 346/2002 modificat de OUG
107/24.10.2003 despre asigurările pentru accidente de muncă şi boală profesională,
practicantul beneficiază de legislaţia privitoare la accidentele de muncă pe toată durata
efectuării pregătirii practice.
În cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul
deplasării la lucru, partenerul de practică se angajează să înştiinţeze asiguratorul cu
privire la accidentul care a avut loc (conform capitolului V din legea 346/2002 modificată
de OUG 107/24.10.2003).

Instrumente de lucru ale elevilor necesare desfăşurării practicii


 Jurnal/caiet de practică al elevului
 Fişe de observaţie
 Fişe de lucru
 Studii de caz
 Proiect/miniproiect
 Portofoliu de practică
Şcoala: ………………………………… clasa: ………….. grupa: …….
Agentul economic: ……………………. Numele elevului: …………………………..

Fişa de observaţie
de realizarea a instalaţiilor electrice pentru iluminat şi prize

1. Studiaţi cu atenţie planul clădirii (vezi Anexa 1, fig. 1.1.).

2. Identificaţi care sunt elementele necesare pentru buna funcţionare a construcţiei


prezentate din punctul de vedere al instalaţiei electrice.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Identificaţi tipurile de conductori utilizaţi în proiectarea instalaţiei electrice.
4. După încheierea activităţii de observare completaţi tabelul 1.1. din Anexa 1, după
modelul tabelului de mai jos:

Identificaţi Descrieţi
tipul de Identificaţi Scrieţi comenzile caracteristicile
conductor simbolurile utilizate de desenare elementelor
utilizat identificate

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: ………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data: ……….. Semnătură: maistru/tutore Semnătură: elev
Şcoala: ………………………………… clasa: ………….. grupa: …….
Agentul economic: ……………………. Numele elevului: …………………………..

Fişa de observaţie

a tablourilor de distribuţie

1. Studiaţi cu atenţie tabloul de distribuţie a energiei electrice (vezi Anexa 1, fig. 1.2.).
2. Prezentaţi normele de sănătate şi securitate în muncă pe care trebuie să le aplicaţi
în activitatea practică desfăşurată.
3. După încheierea activităţii de observare completaţi tabelul de mai jos:

Precizaţi tipul de tablou utilizat …………………………………………………..

Precizaţi elementele …………………………………………………..


componente …………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

…………………………………………………..
Precizaţi legăturile electrice …………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

Care sunt elementele de …………………………………………………..


protecţie identificate în tabloul …………………………………………………..
electric …………………………………………………..
…………………………………………………..

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: ………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data: ……….. Semnătură: maistru/tutore Semnătură: elev
Şcoala: ………………………………… clasa: ………….. grupa: …….
Agentul economic: ……………………. Numele elevului: …………………………..

Fişa de observaţie

Proiectarea pieselor 2D

1. Observaţi cu atenţie piesa alăturată.


2. Reprezentaţi piesa utilizând o aplicaţie specifică domeniului
(AutoCAD).
3. Completaţi casetele cu denumirile tipurilor de linii utilizate (vezi
Anexa 1, fig. 1.3).

4. Completaţi tabelul de mai jos.


Simbol Denumire Aspect Domenii de utilizare

Linie continuă groasă

Linie continuă subţire

Linie continuă subţire


ondulată

Linie întreruptă subţire

Linie punct subţire

Linie punct mixtă

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: ………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data: ……….. Semnătură: maistru/tutore Semnătură: elev
Şcoala: ………………………………… clasa: ………….. grupa: …….
Agentul economic: ……………………. Numele elevului: …………………………..

Fişa de observaţie

Organizarea desenelor

1. Proiectantul lucrează la un proiect important.


Are nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a
realiza o colecţie de desene, în vederea
manevrării, transmiterii şi/sau publicării ei mai
uşor.
2. Identificaţi meniul şi opţiunile pentru realizarea
sarcinii:
I. Creaţi o colecţie Sheet Set.
II. Adăugaţi un layout la colecţia Sheet Set.
III. Creaţi un tabel pe baza setului de desen
colecţionate.
3. Completaţi tabelul 1.2., Anexa 1 cu activităţile
desfăşurate şi comenzile aplicate.

Nr.
Activitate Opţiune
crt.
I.
.
.
V.
.
.
VII
.
I. .

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: ………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data: ……….. Semnătură: maistru/tutore Semnătură: elev
Şcoala: ………………………………… clasa: ………….. grupa: …….
Agentul economic: ……………………. Numele elevului: …………………………..

Fişă de lucru

Conectarea motoarelor trifazice

Instalaţia electrică proiectată conţine un motor electric trifazic. Utilizaţi aplicaţia CAD
pentru conectarea motorului.

………………………………………………………………………..
Parcurgeţi următoarele etape de lucru:
1. Deschideţi aplicaţia
2. Creaţi o pagină de lucru
3. Identificaţi meniul de unde puteţi lua grupul Motor trifazic
4. Inseraţi grupul pe pagina de lucru
5. Identificaţi primul şir de cleme şi acceptaţi valoarea sugerată
6. Identificaţi contactorul, aplicaţi şi confirmaţi activitatea
Reluaţi aplicaţia pentru Motorul trifazic, inversare sens.

Consultaţi suportul de curs, bibliografia de specialitate şi solicitaţi sprijinul maistrului de


practică.
Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data: ……….. Semnătură: maistru/tutore Semnătură: elev
Şcoala: ………………………………… clasa: ………….. grupa: …….
Agentul economic: ……………………. Numele elevului: …………………………..

Fişă de lucru

Generarea raportului

Tabloul electric TDI a fost proiectat cu o aplicaţie CAD. Generaţi un raport.


Parcurgeţi corect etapele de lucru:
1. Generaţi Lista de materiale principale
2. Generaţi Specificaţia de materiale
3. Generaţi Lista de documente
Reluaţi aplicaţia pentru tabloul electric TDI.

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: ………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data: ……….. Semnătură: maistru/tutore Semnătură: elev
Şcoala: ………………………………… clasa: ………….. grupa: …….
Agentul economic: ……………………. Numele elevului: …………………………..

Fişă de lucru
Proiectarea pieselor 3D

Consultaţi suportul de curs, bibliografia de specialitate şi solicitaţi sprijinul maistrului


de practică în vederea realizării sarcinilor de mai jos.
1. Studiaţi cu atenţie mânerul unui perforator de hârtie

2. Observaţi reprezentările grafice din figura 2.1. (vezi Anexa 2) şi prezentaţi etapele
de lucru necesare pentru reprezentarea piesei.
Nr.
Etapa de lucru Reprezentare grafică Obs.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: ………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data: ……….. Semnătură: maistru/tutore Semnătură: elev
Şcoala: ………………………………… clasa: ………….. grupa: …….
Agentul economic: ……………………. Numele elevului: …………………………..

Fişă de lucru

Proiectarea angrenajelor

1. Observaţi angrenajul din figura 2.2., Anexa 2.

2. Pentru realizarea desenului de ansamblu să se studieze figura 1.5., Anexa 1.


 Observaţi interfaţa aplicaţiei
 Identificaţi activităţile în vederea realizării desenului
 Alegeţi elementele de bază
3. Prezentaţi în tabelul următor, etapele de lucru:
Nr.
Activitate Comandă
crt.
I.

II.

III.

IV
.
V.

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: ………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data: ……….. Semnătură: maistru/tutore Semnătură: elev
Şcoala: ………………………………… clasa: ………….. grupa: …….
Agentul economic: ……………………. Numele elevului: …………………………..

Studiu de caz

O societate comercială îşi extinde activitatea de producţie. Se construieşte o hală


nouă şi pentru aceasta este necesară proiectarea unei instalaţii electrice.
Realizaţi un tablou electric TD folosind o aplicaţie CAD. Utilizaţi valorile determinate
de proiectant.

Parcurgeţi corect etapele de lucru şi analizaţi schema rezultată:


I. Creaţi un proiect
 Deschideţi o pagină nouă
 Inseraţi informaţiile în caseta de dialog
II. Determinaţi scara de desenare
 Inseraţi informaţiile în caseta de dialog
III. Selectaţi grila potrivită
IV. Inseraţi componentele
 Introduceţi dimensiunile tabloului
 Inseraţi componentele
V. Realizaţi cotarea
Exemplificaţi etapele realizării proiectului Tablou electric TD într-o prezentare
electronică.
Şcoala: ………………………………… clasa: ………….. grupa: …….
Agentul economic: ……………………. Numele elevului: …………………………..

Studiu de caz

Instalaţii electrice în secţiile medicale

Sistemele medicale folosesc, în spatiile medicale, circuitele de alimentare ale


echipamentelor şi sistemelor (vezi figura 3.1., Anexa 3).
• circuite pentru echipamente
complexe cu o putere nominala mai mare de
5 kVA
• circuite pentru echipamente
electrice necritice (pentru viaţă)
Acest echipament poate fi alimentat
de la un sistem cu valoarea nominală de
operare a curentului rezidual care să nu
depăşească 30mA.
Analizaţi situaţia şi rezolvaţi sarcinile:
a. studiaţi lista cu echipamentele specifice necesare
b. observaţi circuitele electrice
c. studiaţi schema electrică realizată în compartimentul proiectare al agentului
economic
d. identificaţi modificările pe care trebuie să le faceţi dacă, în situaţii de urgenţă,
se măreşte numărul de paturi, şi implicit, numărul echipamentelor şi
consumul energetic.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
e. identificaţi modificările pe care trebuie să le faceţi dacă se înlocuiesc
echipamentele existente, cu altele mai performante, dar şi cu un consum mai
mare? Cum este solicitată instalaţia electrică?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Şcoala: ………………………………… clasa: ………….. grupa: …….
Agentul economic: ……………………. Numele elevului: …………………………..

Studiu de caz

Instalaţia industrială are în componenţa sa circuite de transport a fluidelor la


distanţe relativ mari. Proiectantul utilizează flanşe pentru îmbinare.
Observaţi cu atenţie elementele de legătură reprezentate mai jos.
Rezolvaţi următoarele cerinţe:
1. identificaţi tipurile de flanşe cere pot fi folosite în situaţiile date.
2. reprezentaţi trei tipuri de flanşe cu ajutorul aplicaţiei CAD.
3. prezentaţi avantajele şi dezavantajele utilizării fiecărei flanşe.
Proiect

Şcoala: …………………………………………………………………………………………
Agentul economic: ……………………………………………………………………………
Tema: Proiectarea instalaţiei electrice într-un centru medical
Maistru/turore coordonator:……………………………………
Numele elevului/elevilor: ……………………………………………………………………..
clasa: ………….. grupa: …….
Obiective:
 utilizarea aplicaţiilor software specifice domeniului electric
 formarea deprinderilor de utilizarea a instrumentelor virtuale
 formarea abilităţilor de proiectare
 stimularea creativităţii în realizarea şi prezentarea proiectului
Proiectarea instalaţiei electrice:
1. identificarea încăperilor şi spaţiilor destinate actului medical (figura 4.1, Anexa 4)
2. prezentarea prevederilor generale legate de instalaţiile electrice
3. alegerea soluţiei de alimentare cu energie electrică
4. amplasarea elementelor instalaţiilor electrice
5. alegerea panourilor de distribuţie
6. alegerea instalaţiilor electrice pentru iluminat şi prize
7. dimensionarea secţiunii conductoarelor şi barelor
Desenarea instalaţiei electrice utilizând aplicaţia AutoCAD Electrical
1. configurarea şi setarea iniţială a proiectului
2. Numerotarea conductorilor
3. Etichetarea componentelor
4. Crearea şi salvarea circuitelor standard
5. Factura de materiale
6. Imprimarea
Bibliografia
Anexe
Evaluarea modului
Calificativ
Etapele de proiectare Data Semnătura
acordat
Proiect

Şcoala: …………………………………………………………………………………………
Agentul economic: ……………………………………………………………………………
Tema: Proiectarea instalaţiei unui sistem de încălzire cu centrală
termică (cu combustibil solid)
Maistru/turore coordonator:……………………………………
Numele elevului: ………………………………………………..
clasa: ………….. grupa: …….
Obiective:
 stimularea activităţii de proiectare
 formarea deprinderilor de utilizarea a cărţilor tehnice
 formarea abilităţilor de utilizare a simbolurilor
 stimularea creativităţii în realizarea şi prezentarea proiectului
I. Planul proiectului:
1. Identificarea datelor de intrare
a. suprafaţa de încălzire
b. capacitatea centralei
c. amplasare
2. Citirea şi analizarea schemei (figura 4.2., Anexa 4)
3. Proiectarea sistemului pentru parametrii calculaţi
4. Organizarea locului de muncă şi a echipei
a. atribuirea rolurilor echipei
b. norme de sănătate şi securitate în muncă
II. Realizarea cărţii tehnice a instalaţiei
1. Generalităţi
a. elemente de identificare (denumire, proiectant, numărul de contract, anul
fabricaţiei, etc.)
b. destinaţie
c. normative
2. Descrierea constructivă
a. instalaţia sanitară
b. instalaţia electrică
3. Caracteristici tehnice
a. caracteristicile instalaţiei sanitare
b. caracteristicile instalaţiei electrice
4. Instrucţiuni de utilizare
a. sarcini de lucru
b. parametrii funcţionali
c. elemente de comandă
5. Instrucţiuni de întreţinere
a. mentenanţa preventivă
b. mentenanţa corectivă
6. Măsuri de sănătate şi sănătate în muncă
7. Garanţie
III. Prezentare proiectul
a. Recomandări pentru lucrul în echipă:
• Respectaţi-vă colegii, pentru că sunt oameni capabili, cu aspiraţii la fel de
legitime ca ale voastre.
• Lucraţi bine şi intens, pentru a vă dovedi inteligenţa, pentru a demonstra că
sunteţi valoroşi, pentru a fi performanţi.
• Comunicaţi, pentru a vă informa reciproc, pentru a vă consulta cu ceilalţi.
• Apreciaţi deschis ideea celuilalt atunci când este mai bună şi, în caz de
succes, bucuraţi-vă împreună; în caz de eşec, nu vă învinuiţi unul pe altul, ci
căutaţi împreună cauzele, reluaţi cu încredere acţiunea iniţială.
• Evitaţi denigrarea şi calomnia, nu comentaţi negativ la adresa colegilor şi nu
formaţi grupuleţe care să dezbine echipa.
• Completaţi-vă reciproc, pentru a acoperi sau a substitui nepriceperea celuilalt,
pentru a îndeplini sarcinile de lucru.
• Evitaţi aroganţa şi trufia, promovaţi faţă de colegul vostru lauda sinceră şi
îndemnul prietenesc.
• Apreciaţi cu francheţe şi onestitate rezultatul muncii colegilor, nu le
subapreciaţi iniţiativele şi strădaniile de a obţine performanţe. Învăţaţi din
experienţa celorlalţi, cereţi-le ajutorul atunci când aveţi nevoie.
• Asumaţi-vă eşecurile; acest lucru va consolida imaginea voastră în ochii
colegilor.
• Dezvoltaţi sentimentul de prietenie, abordaţi cu tact şi discreţie şi problemele
care depăşesc cadrul profesional.

b. Recomandări pentru realizarea unor prelegeri bune:


• definirea în mod clar a temei sau problemei care urmează a fi abordată;
• luarea în considerare a nivelului de cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere a
auditorului;
• abordarea lucrurilor în aşa maniera încât să concorde cu nivelul de
cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere a celor care ascultă;
• trebuie să se ţină cont de criteriile valorice, de interesele şi de preocupările
auditorului;
• la baza prelegerii trebuie să stea triada: a explica - a înţelege - a convinge,
unde:
a explica - a încerca să-i faci pe alţii să înţeleagă;
a înţelege - a crea noi asociaţii de idei în mintea celor care învaţă;
a convinge - a-i face pe alţii să adopte un anumit punct de vedere sau
o anumită atitudine.
Bibliografia
Anexe
Fişă de autoevaluare
Criterii de evaluare:
 respectarea structurii unui proiect (produs soft)

- enunţul problemei

- motivarea temei

- realizarea cerinţelor

- tehnoredactarea

 elemente de calitate

- respectarea conţinutului conform specializării

- concordanţa temei proiectului cu interesele

elevilor şi nevoile sociale

- realismul în raport cu resursele disponibile

- corelarea competenţelor cu activităţile de învăţare

Apreciaţi pe o scară de la 1 la 10, calitatea proiectului realizat!


Organizarea evaluării

• Evaluarea formativă se va realiza prin:


Chestionare
Interviuri
Teste grilă
Activităţi practice

• Evaluarea sumativă se va realiza prin:


Realizarea portofoliului
- fişe de observaţie
- fişe de lucru
- studii de caz
- miniproiect/proiect (prezentare şi susţinere)

Obs.: ponderea procentuală în scopul acordării calificativului, se stabileşte la


nivelul comisiei de cultură tehnică, în parteneriat cu reprezentantul agentul
economic.
Anexe

Anexa1

Figura 1.1.
Tabel 1.1.

Identificaţi tipul
Identificaţi simbolurile Descrieţi caracteristicile elementelor
de conductor Scrieţi comenzile de desenare
utilizate identificate
utilizat
Figura 1.2.
Figura 1.3.
Tabel 1.2.
Nr.
Activitate Opţiune
crt.
I.

VII
I.

XV
III.

Anexa 2
Figura 2.1.
Figura 2.2.
Figura 2.3.
Figura 2.3.
Figura 2.4.

Figura 2.5.
Anexa 3

Figura 3.1.
Anexa 4

Figura 4.1.
Figura 4.2.
Bibliografie

David Frey, 2006, Autocad 2006 şi Autocad LT 2006 pentru începători, Bucureşti, Editura
All

David Frey, Jon McFarland, 2007, AutoCAD 2007 şi AutoCAD LT 2007, Bucureşti, Editura
Teora

David Frey, Jon McFarland, 2008, AutoCAD 2008 şi AutoCAD LT 2008, Bucureşti, Editura
Teora

David J. Harrington, 2005, AUTOCAD 2005 Bucureşti, Editura Teora

Mircea Badut, 2005, AutoCAD-ul în trei timpi (ediţia II), Bucureşti, Editura Polirom

Mircea Badut, 2005, AutoCAD-ul în trei timpi. Ghidul proiectării profesionale, Bucureşti,
Editura Polirom

M. Dragoi, R. Udroiu, A. Vasiloni, 2002, Modelare 3D în AutoCAD 2002. Aplicaţii practice,


Bucuresti, Editura Albastră
*** Electrical CAD – CD-ROM

S-ar putea să vă placă și