P. 1
Metodica Lb. Si Lit. Romane12_omec

Metodica Lb. Si Lit. Romane12_omec

|Views: 3,705|Likes:
Published by Andreea Butnaru

More info:

Published by: Andreea Butnaru on Sep 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

Anexa 1.2 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. …………….

/ …………………… MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA

METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE

CLASA A XII-A
liceu vocaţional, profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Aprobat prin ordinul ministrului Nr. ................... / ..............................

Bucureşti. 2006 Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a. liceu vocaţional. specializarea învăţător-educatoare 2 . profil pedagogic.

Recomandări privind conţinuturile învăţării. a valorilor şi atitudinilor s-a făcut pornind de la finalităţile nivelului de învăţământ şi obiectivele ciclurilor curriculare. psihologia educaţională). priceperi. elev. pregătind viitorul educator/învăţător în ideea abordării actului didactic dintr-o perspectivă modernă ce urmăreşte nuanţarea şi deschiderea ariei conceptuale a didacticilor specifice. S-a ţinut cont de faptul că didactica limbii şi literaturii române este o disciplină înscrisă în sfera didacticilor specifice. Statutul disciplinei. cu deschideri creative şi interdisciplinare. orientate deopotrivă teoretic şi practic. cunoştinţe. liceu vocaţional. Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a. Conţinuturile sunt corelate cu setul de competenţe specifice şi permit abordarea creativă la clasă. Sugestii metodologice. Competenţe specifice şi conţinuturi asociate acestora. profilul pedagogic. Valori şi atitudini. deprinderi) şi spre toate disciplinele de referinţă (limba şi literatura română. ca disciplină de graniţă. capabilă de a aborda actul didactic într-o perspectivă dinamică şi flexibilă. precum şi prezenţa celor două paliere – teoretic şi practic – impun exigenţele dinamismului şi plasticităţii. domenii dinamice. specializarea învăţători-educatoare. cât şi reorientarea studiului limbii şi literaturii române în învăţământul preşcolar şi primar. Programa pune accent pe latura formativă a învăţării. programa pune la îndemâna profesorilor metodişti un cadru flexibil de organizare a activităţii didactice.NOTĂ DE PREZENTARE Programa şcolară pentru disciplina Metodica predării limbii şi literaturii române a fost elaborată avându-se în vedere atât specificul filierei vocaţionale. Studiul disciplinei îşi propune formarea personalităţii autonome şi creative. ştiinţele educaţiei. profil pedagogic. o perspectivă orientată spre toate componentele actului didactic (educator/învăţător. specializarea învăţător-educatoare 3 . Structura programei este următoarea: • • • • • Competenţe generale. Stabilirea competenţelor generale şi specifice.

Utilizarea corectă şi adecvată a cunoştinţelor de limba şi literatura română şi de didactică aplicată în scopul dezvoltării capacităţii de receptare a mesajului oral şi al dezvoltării capacităţii de exprimare orală la preşcolar şi la şcolarul mic 3. profil pedagogic. specializarea învăţător-educatoare 4 . Utilizarea corectă şi aplicarea competentă a cunoştinţelor de limba şi literatura română în vederea stimulării capacităţilor de receptare a mesajului scris şi a exprimării scrise 4. liceu vocaţional. reflexive şi critice în raport cu actul didactic Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural    Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a.COMPETENŢE GENERALE 1. Racordarea cunoştinţelor de didactica limbii şi literaturii române şi a ethosului pedagogic cu exigenţele reformei curriculare la nivelul învăţământului preşcolar şi primar 2. creative ale elevilor VALORI ŞI ATITUDINI   Stimularea gândirii autonome. Stimularea comportamentului comunicaţional la clasă şi a capacităţilor intelectuale.

descrierea. memorizarea. convorbirea). formelor şi metodelor specifice didacticii oralului Conţinuturi . .activităţi extracurriculare: şezători.principii ale didacticii oralului. excursii. expoziţii etc. proiectul de lecţie. demonstraţia.1 Aplicarea adecvată a principiilor. 1. lectura.modalităţi de educare a limbajului în afara activităţilor comune: activităţi liber-alese. liceu vocaţional. conversaţia. .2 Ilustrarea principiilor didacticii oralului prin proiecte ale unor activităţi de educare a limbajului şi a unor lecţii de comunicare orală .1 Relevarea filozofiei actualului curriculum de limba şi literatura română 1. . . vizite. .rolul educării limbajului.documente specifice proiectării didactice: planificarea calendaristică. povestirea. medalioane literare.domeniile disciplinei. experienţa dirijată.principii de eşalonare a conţinuturilor în studiul disciplinei. concursuri literare. . lectura după imagini..4 Abordarea flexibilă a curriculumului şcolar şi analiza funcţională a conţinuturilor învăţării 2.obiectivele cadru ale disciplinei şi eşalonarea acestora. 2. . explicaţia.2 Identificarea finalităţilor studiului limbii şi literaturii române în grădiniţă şi în clasele I-IV Conţinuturi . . profil pedagogic.predarea limbii şi literaturii române în condiţiile învăţământului simultan. . . specializarea învăţător-educatoare 5 . recreative (serbări. Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a. Racordarea cunoştinţelor de didactica limbii şi literaturii române şi a ethosului pedagogic cu exigenţele reformei curriculare la nivelul învăţământului preşcolar şi primar Competenţe specifice 1. excursii.strategii de formare a comportamentului de ascultător şi de vorbitor. vizite. .strategii de învăţare şi exersare a ascultării active.elemente obligatorii şi facultative ale programelor. exerciţiul. .modelul conceptual al disciplinei: paradigma comunicativ-funcţională. 1.). jocul didactic etc. proiectarea unităţii de învăţare.3 Operarea cu programele de educare a limbajului şi de limba şi literatura română pentru clasele I-IV în vederea proiectării unui demers didactic adaptat grupului-ţintă .strategii didactice specifice activităţilor de educare a limbajului şi lecţiilor de comunicare orală: observaţia. .curriculumul de limba şi literatura română în învăţământul primar.COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 1. . vizionări de spectacole/filme. jocul didactic.rolul şi etapele proiectării didactice.proiectarea unor programe opţionale.proiectarea activităţilor comune de educare a limbajului (povestirea. Utilizarea corectă şi adecvată a cunoştinţelor de limba şi literatura română şi de didactică aplicată în scopul dezvoltării capacităţii de receptare a mesajului oral şi al dezvoltării capacităţii de exprimare orală la preşcolar şi la şcolarul mic Competenţe specifice 2. vizionări etc. activităţi complementare.

. specializarea învăţător-educatoare 6 . de morfologie. text literar. testul. proiectul etc.5 Aplicarea adecvată a principiilor. practice. activităţi de învăţare specifice abordării textului epic. 3.modalităţi de pregătire a preşcolarului pentru etapa citit-scris din clasa I. fapte.3 Evaluarea activităţii de comunicare orală a elevilor Conţinuturi .principiile didacticii redactării.strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri de texte prevăzute în programele claselor primare.tipuri de evaluare: iniţială. de informare ştiinţifică.caracterul formativ al literaturii pentru copii-valenţe educative ale textelor literare utilizate în activităţile de educare a limbajului / lecţiile de limba şi literatura română (conţinuturi.metoda fonetică. Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a. . portofoliul.3 Formarea deprinderii de valorificare a valenţelor educative ale textelor literare/nonliterare utilizate în activităţile de educare a limbajului şi în cadrul lecţiilor de limba şi literatura română din clasele I-IV Conţinuturi . liceu vocaţional. . continuă/formativă. scrisoarea). . de sintaxă. finală/sumativă.2 Selectarea diverselor modalităţi de abordare a textului literar şi nonliterar în funcţie de tipul de text discutat şi de grupul-ţintă 3. .instrumente de evaluare a activităţii de lectură şi de redactare a elevilor. .scrierea reflexivă.repere pentru autoevaluarea lecţiilor de comunicare orală concepute de educator/învăţător. părţile compunerii.scrierea după textul literar (povestirea). 3. Utilizarea corectă şi aplicarea competentă a cunoştinţelor disciplinei în vederea stimulării capacităţilor de receptare a mesajului scris şi a exprimării scrise Competenţe specifice 3.caracterul formativ şi informativ al textelor nonliterare. . III-IV.particularităţile însuşirii normelor limbii literare la clasele I-II.repere pentru evaluarea lecţiilor de citire şi de redactare concepute de învăţător. . activităţi de învăţare specifice abordării textului nonliterar. analitico-sintetică.instrumente de evaluare a comunicării orale în grădiniţă şi în clasele I-IV. .7 Evaluarea activităţii de redactare a elevilor 3. de ortografie. aplicaţii pe niveluri de vârstă).6 Ilustrarea principiilor didacticii redactării prin proiecte ale unor lecţii de redactare 3.probe de evaluare pentru diferite tipuri de lecţii.tipuri de exerciţii. . . invitaţia.4 Aplicarea normelor limbii literare la clasele I-IV 3. . formelor şi metodelor specifice didacticii redactării 3. profil pedagogic.4 Autoevaluarea lecţiilor de comunicare orală . metoda lecturii explicative. 2. .scrierea funcţională (biletul. personaje. . scrise. .8 Autoevaluarea lecţiilor de redactare . probele orale. .planul iniţial al compunerii.strategii de predare a cunoştinţelor de limbă (noţiuni de vocabular.scrierea imaginativă (tipuri de compuneri). ortoepie şi punctuaţie).1 Cunoaşterea specificului predării cititscrisului 3. . activităţi de învăţare specifice abordării textului liric.metode şi procedee de evaluare: observarea curentă.Competenţe specifice 2.

. o prevenirea şi înlăturarea greşelilor de exprimare-modalităţi concrete de acţiune (etapa de identificare şi de cunoaştere a tulburărilor de vorbire.metode şi procedee activ-participative. fixare şi consolidare a deprinderii de emitere a sunetelor.predarea integrată. o aspecte ale educării limbajului în vederea pregătirii copilului pentru etapa citit-scris. Stimularea comportamentului comunicaţional la clasă şi a capacităţilor intelectuale. o rolul educatoarei în educarea limbajului la preşcolari.2 Inovarea practicii didactice şi obţinerea calităţii în învăţare . o exerciţii de simulare. o mijloace şi procedee folosite în activitatea de educare a limbajului la preşcolari. metode specifice de corectare a limbajului-exerciţii de vorbire ritmată.1 Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de învăţare proiectată Conţinuturi . specifice dublei specializări obţinute de absolvenţii profilului pedagogic – educatori/învăţători. o particularităţile procesului de cunoaştere şi ale dezvoltării limbajului la vârsta preşcolară. alcătuirea de povestiri. o obiectivele educării limbajului (dezvoltarea auzului fonematic. recitarea de poezii. formarea deprinderii de a-şi exprima gândurile într-o comunicare coerentă şi corectă). profil pedagogic. etapa de formare.materiale didactice. liceu vocaţional. . jocul liber). A. Conţinuturi pentru metodica organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie a limbajului • Metodica educării limbajului: o rolul metodicii educării limbajului.4. . . 4. îmbogăţirea. obiective de referinţă şi exemple de comportamente propuse de programa pentru educarea limbajului la preşcolari. studiu individual) specifice orelor de limba şi literatura română.tratarea diferenţiată a elevilor. citirea imaginilor. fixarea şi activizarea vocabularului. o exerciţii de operaţionalizare a obiectivelor.rolurile educatorului/învăţătorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea preşcolarilor/elevilor ca buni ascultători şi buni comunicatori. de fixare şi de consolidare a unor deprinderi articulatorii corecte. precizarea. o dezvoltarea limbajului şi a gândirii-premise ale vorbirii. creative ale elevilor Competenţe specifice 4. etapa de muncă individuală sau colectivă pentru corectare. o funcţiile educării limbajului. RECOMANDĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII Conţinuturile învăţării au fost structurate în două domenii. în grupe. în perechi. o rolul limbajului în dezvoltarea generală a copiilor preşcolari.forme de organizare a învăţării (frontal. specializarea învăţător-educatoare 7 . exerciţii de imitare. Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a. • Proiectarea activităţilor de educare a limbajului: o obiective cadru.

conducerea jocului didactic). individuală). experienţa dirijată. a conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare). simboluri figurale. practice. mijloace didactice utilizate în activităţile de educare a limbajului-cartea. teatrul de păpuşi etc. vizite. povestirea. B. specializarea învăţător-educatoare 8 . şezătoarea. descoperirea. • Modalităţi de educare a limbajului în afara activităţilor comune: activităţi liber-alese. repovestirea). profil pedagogic. o elaborarea unor proiecte didactice. excursii. povestirile copiilor.). organizarea şi desfăşurarea convorbirilor-convorbire frontală. casete. exerciţiul. fotografii. jocul didactic. specific. conversaţia. o memorizarea (importanţa. adecvarea la conţinuturi. Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a. semestrială. • Rolul materialelor şi mijloacelor didactice în dezvoltarea vorbirii la preşcolar (scopul utilizării materialelor didactice.). • Metode de învăţare activ-participative (brainstorming-ul. imagini. filme didactice. cu grupuri restrânse. o proiectarea didactică (lectura programei şcolare. evaluare continuă/formativă. fapte. explicaţia. Caracterul formativ al literaturii pentru copii – valenţe educative ale textelor literare utilizate în activităţile de educare a limbajului (conţinuturi. o lectura educatoarei (importanţa.• Organizarea activităţilor comune de educare a limbajului: o activitatea de povestire (povestirea educatoarei. recreative (serbări. Conţinuturi pentru metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar • Curriculumul de limba şi literatura română în învăţământul primar: o noul model comunicativ-funcţional. proiectarea în sistem a conţinuturilor. ilustraţii. descrierea. specific. o teste de evaluare pentru educarea limbajului. dramatizarea. scrise. conversaţia. pregătirea jocului didactic. probele orale. organizarea activităţilor de lectură a educatoarei). jucării. proiectul etc. o jocul didactic (importanţa şi specificul jocului didactic în educarea limbajului şi dezvoltarea vorbirii preşcolarilor-specificul jocului didactic. demonstraţia. a obiectivelor de referinţă. o metode şi procedee de evaluare (observarea curentă. modelul operaţional strategic. lectura. diafilme.). modalităţi de corelare a obiectivelor cadru. o lectura după imagini. evaluare sumativă. calculator etc. diafilmul. problematizarea. personaje. o tipuri de itemi. o proiectarea anuală. o convorbirea (definire. o proiectarea unor programe opţionale corespunzătoare ariei curriculare Limbă şi comunicare. jocul • de rol. CD-uri.). conţinutul şi felul jocului didactic. text literar. portofoliul. • Strategii didactice specifice activităţilor de educare a limbajului: observaţia. de evaluare). • Evaluarea activităţilor de educare a limbajului: o evaluare iniţială. pregătirea. dischete. aplicaţii pe niveluri de vârstă). o modele de proiectare. vizionări etc. organizarea activităţilor de memorizare-de predare învăţare a poeziilor. diapozitive. activităţi complementare. tematică şi conţinut. liceu vocaţional.

medalioane literare. o tipuri de exerciţii. sunet). profil pedagogic. o scrierea imaginativă (tipuri de compuneri). de sintaxă. parametrii comunicării şi funcţiile limbajului. de morfologie. o principii ale didacticii redactării. invitaţia. o tratarea diferenţiată a elevilor. Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a. o modalităţi operaţional-strategice de studiere a unui text literar. finală/sumativă. ortoepie şi punctuaţie). părţile compunerii. vizionări de spectacole/filme. etape. expoziţii etc. silabă. • Textul nonliterar (specificul abordării textului nonliterar în învăţământul primar). o predarea limbii şi literaturii române în condiţiile învăţământului simultan(particularităţi. formarea competenţelor de comunicare-abordare teoretică. o scrierea funcţională (biletul. o scrierea după textul literar (povestirea). liceu vocaţional. o specificul abordării textului epic. o activităţi extracurriculare: şezători. componente. o predarea integrată. specializarea învăţător-educatoare 9 . excursii. o scrierea reflexivă. • Comunicare scrisă: o organizarea textului scris în funcţie de scopul redactării. o specificul abordării textului liric. o strategii de predare a cunoştinţelor de limbă (noţiuni de vocabular. o planul iniţial al compunerii. • Managementul clasei în orele de limba şi literatura română: o mijloace de învăţământ. scrisoarea). o lectura suplimentară la clasele I-IV. o proiectare didactică. metode şi procedee specifice). competenţele de comunicare: specific şi resurse. proiectare didactică). • Receptarea textului literar în ciclul primar: o elemente structurale ale textului literar. de ortografie. o metode de învăţare activ-participative. cuvânt.• Comunicarea orală: o receptarea mesajului oral: strategii de formare a comportamentului de ascultător şi de vorbitor. • Evaluarea lecţiilor de limba şi literatura română: o tipuri de evaluare: iniţială. • Învăţarea citit-scrisului (obiective. concursuri literare. vizite. o o o o strategii de formare a câmpului auditiv şi vizual (propoziţie. • Elemente de construcţie a comunicării: o particularităţile însuşirii normelor limbii literare la clasele I-II. III-IV. continuă/formativă.

E. – Activităţi de joc şi recreativ-distractive. – Exerciţii pentru dezvoltarea vorbirii preşcolarilor. Bucureşti. vol. T.. 1996. – Folclor literar românesc. ediţia a II-a. – Limbaj şi gândire.Napoca. Cerghit. Dumitrana. Marinescu. 2000. 1998. *** – Metoda proiectelor la vârste timpurii. F. Bucureşti. 1998. scrise. Caroll. Bădică. Bucureşti.D. 1993.D. profil pedagogic. Bădică. F.. – Metode de învăţământ.P. Serban.. E. E.D.P. liceu vocaţional. Bucureşti. Pentru a evalua în ce măsură aceştia înţeleg cele prezentate. – Însemnări pentru educatoare. Bucureşti.P. Editura Dacia.. *** – Învăţământul preşcolar – revistă.. B. II „Comunicarea scrisă” Editura Compania.P. I. Bucureşti. Popescu. 1989. Bucureşti. T. Bucureşti. M. Această disciplină se predă pe parcursul a doi ani şcolari (în clasele a XI-a şi a XII-a). Cluj.. testul. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. E. vor putea fi puşi în situaţia de a rezolva diverse sarcini sau de a elabora anumite produse. Bucureşti. N. Filipescu.. – Cum vorbesc copiii noştri?. Preda. Bucureşti. Neacşu. 2005. 2000.P.D. Editura V&I Integral. – Metode şi tehnici de învăţare eficientă. cât şi prin aplicaţii / studii de caz diverse. Viorica – Copilul şi grădiniţa. Editura a II-a revizuită şi adăugită. accentul fiind pus pe învăţarea activă a elevilor.. Maria. Fiecărui domeniu îi corespund mai multe competenţe şi conţinuturi. V.P. 1976. Editura V&I Integral.. Bucureşti. E. proiectul etc. Ioan. Editura Compania. – Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. *** . E. care vor putea fi abordate atât prin prezentări teoretice. I. Dumitrana. Bucureşti. – Cum facem exerciţiile de vorbire. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ A. – Stimularea creativităţii verbale la copii în „Culegere metodică”. Editura V&I Integral. 10 Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a.. specializarea învăţător-educatoare . Bucureşti. Bucureşti. E. Editura V&I Integral. Zoe – Dezvoltarea vorbirii în grădiniţa de copii şi în clasa I şi a II-a. Jurcău. 1993.P.D. 1980. Editura Pro-Humanitas. E. Andrand. E. – Didactica preşcolară (traducere).D. Editura Militară.. Toma-Damşa. *** – Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. M.Programe pentru învăţământul preşcolar.D. 2003.o metode şi procedee de evaluare: observarea curentă. 1999. I. J. 1999. Mitu.. E.Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.. E. Pentru metodica organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie a limbajului • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Alexandru. Bucureşti. H. vol. Bucureşti. o probe de evaluare pentru diferite tipuri de lecţii. SUGESTII METODOLOGICE Conţinuturile învăţării au fost grupate astfel încât profesorii metodişti să poată identifica soluţiile optime pentru organizarea şi elaborarea parcursului didactic. 1975. Ruxăndoiu.. *** – Grădiniţa altfel.D. Bucureşti. Jurcău.. Demersurile didactice vor fi adaptate nevoilor reale ale elevilor. 1990.J. E. „Comunicarea orală”.. A. 1979.D. Dumitrana. probele orale. 2002. 1991-2004. 1999. Damşa. Comisia Naţională pentru Curriculum.P. P. Pop. Recomandăm ca în clasa a XI-a timpul consacrat acestei discipline (34 de săptămâni) să se împartă între studiul metodicii organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie a limbajului şi cel al metodicii predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar (studiul căreia se va continua în clasa a XII-a). Bucureşti. Ivănuş.. Magdalena – Dezvoltarea psihică umană. M. – Metodica activităţilor de educare a limbajului.P. portofoliul. practice. Barbu. 1990. 2000. *** . Editura Minimed.

Editura „Gheorghe Alexandru”. Editura Presa Universitară Clujeană. A. Arad. Editura Didactică şi Pedagogică. Alexandru şi colaboratorii. Joiţa. Editura Dacia.. Dumitru – Limba română în şcoala primară. Ion. – Literatura pentru copii (manual pentru scolile normale – clasa.. Editura Cartea Românească. Editura Didactică şi Pedagogică.P. Cluj-Napoca. Avram. B. Gheorghe. Alexandru. Emilia – Abecedar. 2003. Editura Didactică Nova. Berca. Alexandru – Perioada preabecedară . Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă. I. Editura Polisan. – Eu …. Dumitru. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. – Actualitatea relaţiei gândire-limbaj. Craiova. Editura Napoca Star. Editura Presa Universitară Clujeană.• • • Sora. Cluj. Joiţa. Surdu. Paul – Introducere în teoria lecturii. Miron – Demersuri creative în predare şi învăţare. 2003 Avram. Ion – Metodica predării limbii române. Bucureşti. Cluj-Napoca. Editura PIM. Al. Iaşi 2002 Magheru.D. Miron. Apostol. III. Editura Didactică şi Pedagogică. Joiţa. Cluj-Napoca. Radu. Elena – Educaţia cognitivă.. 1999. Elena – Didactica aplicată.R. Editura „Gheorghe Alexandru”. ea … sau dialogul generalizat. Bucureşti. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române (pentru gimnaziu şi liceu). M. specializarea învăţător-educatoare 11 . Hancu. Blideanu. E. 1993. 2004. 2000. 1998. Miron. Editura „Gheorghe Alexandru”. Editura De Vest. tu …. Editura Umbria. Ionescu. Gheorghe. 1994. părinţi şi elevi. 1997. Iaşi. Goia. L. Ionescu. Ionescu. A. Bucureşti. Timişoara. Marin – Evaluarea şcolară . Bucureşti. 1993.Didactica modernă. Miron. Dumitru – Studii de pedagogie aplicată. Cluj. Goia. Bucureşti. liceu vocaţional. Editura Academiei. Editura „Gheorghe Alexandru”. Corniţă.Practici alternative de evaluare. 1998. Ancuţa P. Editura Napoca Star. A. Cornea. a XII-a). 1995. 1971. Vasilescu. Ion (coordonator) – Didactica modernă. Editura Didactică şi Pedagogică. Filip... – Medica predării limbii române în învăţământul primar. 1995. Cluj Napoca. Bucureşti. Chiş. Gheorghe. Timişoara. 2000. Editura Coresi. Craiova.S.un contract pedagogic. 1981. . Emilia – Ghid de predare a abecedarului. Bucureşti. 1995.. 1990. 2000. Ionescu. Craiova.Jocurile de creativitate. Marin – Activitatea evaluativă între cogniţie şi metacogniţie. 1996. 1995. ediţia a II-a. Fundamente. Craiova. 2001. 2001. Vistian – Ipostazele învăţării – limbă şi literatură română. 1993-1994. 1998. Baia Mare. Editura Polirom. 1998. gimnaziu şi liceu. Bucureşti. Vasile – Strategii de predare-învăţare.ghid metodic pentru învăţători şi părinţi. Georgeta – Metodica predării şi învăţării limbii şi literaturii române. ediţia a II-a. profil pedagogic.. Editura Ştiinţifică. Ionescu. Editura Didactică şi Pedagogică.A. 1996.. Editura „Gheorghe Alexandru”. Craiova. Bucureşti. . Eugenia Şincan – Lecturi literare – îndrumător metodic pentru învăţători.) – Metodica predării limbii şi literaturii române-învăţământul primar. Gherghina. 2003.. Metodologie. Elena – Eficienţa instruirii. Manolescu.. E. Octavian – Noţiuni de stil şi compoziţie cu modele de compuneri şcolare. Editura Fundaţiei „Dimitrie Bolintineanu”. clasele I-IV. Craiova. Editura Meteor Press. Goia. Alex – Exerciţii de cultivare a limbii române în liceu. Radu. Editura Excelsior. Editura Dacia. I. Stoica. Radu. Ion. el …. II. Barbu. – Orientări noi în metodologia studierii limbii române la ciclul primar. IV. Şerdean. 1989. Editura Sincron. Salade. Miron. C. R. Metodica activităţii didactice simultane la două şi mai multe clase la ciclul primar. 1999. Pentru metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar                               Ancuţa. Cluj-Napoca. 2001. Vistian. Editura7 Multimedia. Bucureşti. Iaşi. I. Grădiniţă. Bucureşti. Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a. 2002 Manolescu. . Bucureşti. R. vol. Marian (coord. Ilica. Drăgătoiu Ioan – Metodica predării limbii şi literaturii române. V. Eugen.

învăţământ primar.I-II. Bucureşti. A. C. nr. 1992.. 1997. 2002 Peneş. Bucureşti.S. specializarea învăţător-educatoare 12 . I. vol. Iaşi. Ghid teoreticoaplicativ. Marin – Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. Editura Aramis Print. Neacşu... Vasile – Aspecte metodice ale predării limbii române în şcoală. Ioan (coordonator) – Catalog de enunţuri-itemi pentru limba şi literatura română. Şerdean.. Editura Militară.Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română în învăţământul primar şi gimnazial. Moraru. Bucureşti. 2003 *** Evaluarea în învăţământul primar. Alba Iulia.E. Iaşi. Craiova. Constantin – Compoziţiile în şcoală. Bucureşti. 1996. Bucureşti. V. S. Bucureşti.E. 1997. Bucureşti. Editura Academiei. 1996. Editura Bălgrad. (coord. A. M. Bucureşti. Parfene. 1998. Neacşu. 2000. Bucureşti. profil pedagogic. ***Programe şcolare pentru învăţământul primar. 1998. Peneş M. 2001. 1999. Editura Aramis. Maior.. Editura Teora. Bucureşti. 2000. 1996. Nuţă. 1998. (coord. Matei. Vasile – Compunerile corespondenţă şi cu destinaţie oficială. Bucureşti. Neacşu. 1979. Bucureşti. 1998. Editura Aramis.N. Iaşi. 1995. Ioan – Didactica limbii române în şcoala primară.N. Nuţă. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. (şi colaboratorii) – Ghid general de evaluare şi examinare. Silvia – Limba română – Corectitudine şi expresivitate. Stoica. Bucureşti. Peneş. Editura Credis. Editura Dacia.1-5/2001-2002. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. 2000.) . Editura Aius. *** Ghid de evaluare pentru învăţământul primar. Editura Discipol. I. Cluj-Napoca. Teodorescu.) – Evaluarea curentă şi examenele. Marcela – Limba română – comunicare scrisă – cls. Ungureanu. Bucureşti. Editura Moldova. (coord. a II-a.) – Metodica studierii limbii şi literaturii române . 1998 Stanca. A. A.. Bucureşti. (coord. Ion – Strategii creative transdisciplinare. Editura Didactică şi pedagogică.. Stoica. Teorie şi practică. 1995. Descriptori de performanţă. liceu vocaţional. *** colecţia revistei Învăţământul primar. Editura Aramis. Editura Prognosis. a III-a. Ioan – Metode şi tehnici de învăţare eficientă. Pamfil. Bucureşti. 2004. V. Bucureşti... Molan. conform Curriculum-ului Naţional. Bucureşti.) – Ghid practic de elaborare a itemilor pentru examene. – Îndrumător pentru folosirea abecedarului.Învăţarea eficientă în şcoală. Comisia Naţională pentru Curriculum. Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a. Bucureşti. Editura Ana. Editura Didactică şi Pedagogică. M.                           Manolescu. 2000.. 1998. 1995. Ioan – Metodica predării limbii române la clasele I-IV. Editura Corint. 1999. A. a IV-a. Pădureanu. 1998. Parfene. Şerdean. Editura Polirom. Puncte de sprijin în organizarea predării-învăţării la clasele I-IV.. Silvia – Metodica predării limbii române în clasele primare. Editura Aramis. Alina – Didactica limbii şi literaturii române (pentru şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale – gimnaziu). *** Perspective – Revistă de didactica limbii şi literaturii române. Stoica. 1990. Editura AS’S. Nicolae. E. Editura Recif.E.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->