P. 1
Metodica Lb. Si Lit. Romane12_omec

Metodica Lb. Si Lit. Romane12_omec

|Views: 3,704|Likes:
Published by Andreea Butnaru

More info:

Published by: Andreea Butnaru on Sep 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

Anexa 1.2 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. …………….

/ …………………… MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA

METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE

CLASA A XII-A
liceu vocaţional, profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Aprobat prin ordinul ministrului Nr. ................... / ..............................

liceu vocaţional. 2006 Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a. profil pedagogic.Bucureşti. specializarea învăţător-educatoare 2 .

Recomandări privind conţinuturile învăţării. a valorilor şi atitudinilor s-a făcut pornind de la finalităţile nivelului de învăţământ şi obiectivele ciclurilor curriculare. programa pune la îndemâna profesorilor metodişti un cadru flexibil de organizare a activităţii didactice. pregătind viitorul educator/învăţător în ideea abordării actului didactic dintr-o perspectivă modernă ce urmăreşte nuanţarea şi deschiderea ariei conceptuale a didacticilor specifice. cu deschideri creative şi interdisciplinare. Competenţe specifice şi conţinuturi asociate acestora. priceperi. Statutul disciplinei. profil pedagogic. o perspectivă orientată spre toate componentele actului didactic (educator/învăţător. elev. deprinderi) şi spre toate disciplinele de referinţă (limba şi literatura română. domenii dinamice. specializarea învăţători-educatoare. profilul pedagogic. specializarea învăţător-educatoare 3 . Programa pune accent pe latura formativă a învăţării. ştiinţele educaţiei.NOTĂ DE PREZENTARE Programa şcolară pentru disciplina Metodica predării limbii şi literaturii române a fost elaborată avându-se în vedere atât specificul filierei vocaţionale. Structura programei este următoarea: • • • • • Competenţe generale. S-a ţinut cont de faptul că didactica limbii şi literaturii române este o disciplină înscrisă în sfera didacticilor specifice. orientate deopotrivă teoretic şi practic. Stabilirea competenţelor generale şi specifice. Conţinuturile sunt corelate cu setul de competenţe specifice şi permit abordarea creativă la clasă. cât şi reorientarea studiului limbii şi literaturii române în învăţământul preşcolar şi primar. Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a. psihologia educaţională). cunoştinţe. Studiul disciplinei îşi propune formarea personalităţii autonome şi creative. capabilă de a aborda actul didactic într-o perspectivă dinamică şi flexibilă. liceu vocaţional. precum şi prezenţa celor două paliere – teoretic şi practic – impun exigenţele dinamismului şi plasticităţii. Sugestii metodologice. ca disciplină de graniţă. Valori şi atitudini.

creative ale elevilor VALORI ŞI ATITUDINI   Stimularea gândirii autonome. specializarea învăţător-educatoare 4 .COMPETENŢE GENERALE 1. Utilizarea corectă şi adecvată a cunoştinţelor de limba şi literatura română şi de didactică aplicată în scopul dezvoltării capacităţii de receptare a mesajului oral şi al dezvoltării capacităţii de exprimare orală la preşcolar şi la şcolarul mic 3. profil pedagogic. Utilizarea corectă şi aplicarea competentă a cunoştinţelor de limba şi literatura română în vederea stimulării capacităţilor de receptare a mesajului scris şi a exprimării scrise 4. Stimularea comportamentului comunicaţional la clasă şi a capacităţilor intelectuale. Racordarea cunoştinţelor de didactica limbii şi literaturii române şi a ethosului pedagogic cu exigenţele reformei curriculare la nivelul învăţământului preşcolar şi primar 2. liceu vocaţional. reflexive şi critice în raport cu actul didactic Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural    Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a.

. lectura după imagini. Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a.1 Aplicarea adecvată a principiilor. . . . concursuri literare.documente specifice proiectării didactice: planificarea calendaristică.rolul educării limbajului.strategii de formare a comportamentului de ascultător şi de vorbitor. 2. proiectarea unităţii de învăţare. experienţa dirijată. Racordarea cunoştinţelor de didactica limbii şi literaturii române şi a ethosului pedagogic cu exigenţele reformei curriculare la nivelul învăţământului preşcolar şi primar Competenţe specifice 1.1 Relevarea filozofiei actualului curriculum de limba şi literatura română 1. demonstraţia.obiectivele cadru ale disciplinei şi eşalonarea acestora.activităţi extracurriculare: şezători. explicaţia. vizionări etc.).proiectarea unor programe opţionale. recreative (serbări. formelor şi metodelor specifice didacticii oralului Conţinuturi .COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 1. 1. . .elemente obligatorii şi facultative ale programelor. expoziţii etc.curriculumul de limba şi literatura română în învăţământul primar. exerciţiul. . excursii. medalioane literare.2 Identificarea finalităţilor studiului limbii şi literaturii române în grădiniţă şi în clasele I-IV Conţinuturi . lectura. excursii. vizite.3 Operarea cu programele de educare a limbajului şi de limba şi literatura română pentru clasele I-IV în vederea proiectării unui demers didactic adaptat grupului-ţintă .4 Abordarea flexibilă a curriculumului şcolar şi analiza funcţională a conţinuturilor învăţării 2.predarea limbii şi literaturii române în condiţiile învăţământului simultan. .domeniile disciplinei. .strategii de învăţare şi exersare a ascultării active. activităţi complementare. 1.strategii didactice specifice activităţilor de educare a limbajului şi lecţiilor de comunicare orală: observaţia. . povestirea. profil pedagogic. conversaţia. descrierea.. jocul didactic etc. vizionări de spectacole/filme. convorbirea). . . liceu vocaţional.modalităţi de educare a limbajului în afara activităţilor comune: activităţi liber-alese.principii ale didacticii oralului. jocul didactic.proiectarea activităţilor comune de educare a limbajului (povestirea. proiectul de lecţie. . memorizarea.principii de eşalonare a conţinuturilor în studiul disciplinei. vizite.modelul conceptual al disciplinei: paradigma comunicativ-funcţională.rolul şi etapele proiectării didactice.2 Ilustrarea principiilor didacticii oralului prin proiecte ale unor activităţi de educare a limbajului şi a unor lecţii de comunicare orală . Utilizarea corectă şi adecvată a cunoştinţelor de limba şi literatura română şi de didactică aplicată în scopul dezvoltării capacităţii de receptare a mesajului oral şi al dezvoltării capacităţii de exprimare orală la preşcolar şi la şcolarul mic Competenţe specifice 2. . specializarea învăţător-educatoare 5 .

4 Aplicarea normelor limbii literare la clasele I-IV 3.probe de evaluare pentru diferite tipuri de lecţii.tipuri de exerciţii. . probele orale.strategii de predare a cunoştinţelor de limbă (noţiuni de vocabular. metoda lecturii explicative.instrumente de evaluare a comunicării orale în grădiniţă şi în clasele I-IV.Competenţe specifice 2. de informare ştiinţifică. . continuă/formativă. . aplicaţii pe niveluri de vârstă).scrierea reflexivă.metoda fonetică.caracterul formativ al literaturii pentru copii-valenţe educative ale textelor literare utilizate în activităţile de educare a limbajului / lecţiile de limba şi literatura română (conţinuturi. analitico-sintetică. . . activităţi de învăţare specifice abordării textului epic. finală/sumativă.3 Formarea deprinderii de valorificare a valenţelor educative ale textelor literare/nonliterare utilizate în activităţile de educare a limbajului şi în cadrul lecţiilor de limba şi literatura română din clasele I-IV Conţinuturi .metode şi procedee de evaluare: observarea curentă.scrierea funcţională (biletul.3 Evaluarea activităţii de comunicare orală a elevilor Conţinuturi . invitaţia.1 Cunoaşterea specificului predării cititscrisului 3.planul iniţial al compunerii. portofoliul. părţile compunerii.8 Autoevaluarea lecţiilor de redactare . III-IV.caracterul formativ şi informativ al textelor nonliterare. formelor şi metodelor specifice didacticii redactării 3. 3. . .4 Autoevaluarea lecţiilor de comunicare orală . . practice. de sintaxă. testul.particularităţile însuşirii normelor limbii literare la clasele I-II. specializarea învăţător-educatoare 6 . activităţi de învăţare specifice abordării textului liric. . . 3. Utilizarea corectă şi aplicarea competentă a cunoştinţelor disciplinei în vederea stimulării capacităţilor de receptare a mesajului scris şi a exprimării scrise Competenţe specifice 3. . . 2.scrierea imaginativă (tipuri de compuneri).6 Ilustrarea principiilor didacticii redactării prin proiecte ale unor lecţii de redactare 3. . fapte.repere pentru autoevaluarea lecţiilor de comunicare orală concepute de educator/învăţător.tipuri de evaluare: iniţială.2 Selectarea diverselor modalităţi de abordare a textului literar şi nonliterar în funcţie de tipul de text discutat şi de grupul-ţintă 3. . de morfologie. Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a.instrumente de evaluare a activităţii de lectură şi de redactare a elevilor. activităţi de învăţare specifice abordării textului nonliterar. scrise. text literar.modalităţi de pregătire a preşcolarului pentru etapa citit-scris din clasa I.principiile didacticii redactării. .5 Aplicarea adecvată a principiilor.strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri de texte prevăzute în programele claselor primare. ortoepie şi punctuaţie). liceu vocaţional. scrisoarea). proiectul etc. .scrierea după textul literar (povestirea). de ortografie. profil pedagogic.repere pentru evaluarea lecţiilor de citire şi de redactare concepute de învăţător. .7 Evaluarea activităţii de redactare a elevilor 3. personaje.

fixarea şi activizarea vocabularului. Stimularea comportamentului comunicaţional la clasă şi a capacităţilor intelectuale. Conţinuturi pentru metodica organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie a limbajului • Metodica educării limbajului: o rolul metodicii educării limbajului. o exerciţii de operaţionalizare a obiectivelor. o prevenirea şi înlăturarea greşelilor de exprimare-modalităţi concrete de acţiune (etapa de identificare şi de cunoaştere a tulburărilor de vorbire. RECOMANDĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII Conţinuturile învăţării au fost structurate în două domenii. în grupe.materiale didactice. o obiectivele educării limbajului (dezvoltarea auzului fonematic. liceu vocaţional. studiu individual) specifice orelor de limba şi literatura română. îmbogăţirea. jocul liber).predarea integrată. o dezvoltarea limbajului şi a gândirii-premise ale vorbirii. o funcţiile educării limbajului. o rolul educatoarei în educarea limbajului la preşcolari. o aspecte ale educării limbajului în vederea pregătirii copilului pentru etapa citit-scris.metode şi procedee activ-participative. de fixare şi de consolidare a unor deprinderi articulatorii corecte.1 Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de învăţare proiectată Conţinuturi .4. .tratarea diferenţiată a elevilor. formarea deprinderii de a-şi exprima gândurile într-o comunicare coerentă şi corectă). obiective de referinţă şi exemple de comportamente propuse de programa pentru educarea limbajului la preşcolari. o mijloace şi procedee folosite în activitatea de educare a limbajului la preşcolari. o particularităţile procesului de cunoaştere şi ale dezvoltării limbajului la vârsta preşcolară. fixare şi consolidare a deprinderii de emitere a sunetelor. recitarea de poezii. etapa de formare. o exerciţii de simulare. . . metode specifice de corectare a limbajului-exerciţii de vorbire ritmată. etapa de muncă individuală sau colectivă pentru corectare.rolurile educatorului/învăţătorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea preşcolarilor/elevilor ca buni ascultători şi buni comunicatori. o rolul limbajului în dezvoltarea generală a copiilor preşcolari. specifice dublei specializări obţinute de absolvenţii profilului pedagogic – educatori/învăţători. citirea imaginilor. Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a. . exerciţii de imitare. specializarea învăţător-educatoare 7 . alcătuirea de povestiri. • Proiectarea activităţilor de educare a limbajului: o obiective cadru.2 Inovarea practicii didactice şi obţinerea calităţii în învăţare .forme de organizare a învăţării (frontal. 4. precizarea. profil pedagogic. în perechi. A. creative ale elevilor Competenţe specifice 4.

• Metode de învăţare activ-participative (brainstorming-ul. conversaţia. povestirea. şezătoarea. casete. mijloace didactice utilizate în activităţile de educare a limbajului-cartea. modelul operaţional strategic. specific. text literar. organizarea activităţilor de memorizare-de predare învăţare a poeziilor. adecvarea la conţinuturi. o elaborarea unor proiecte didactice. experienţa dirijată. o lectura după imagini. practice. calculator etc. vizionări etc. • Strategii didactice specifice activităţilor de educare a limbajului: observaţia. individuală).). organizarea activităţilor de lectură a educatoarei). o proiectarea didactică (lectura programei şcolare. • Evaluarea activităţilor de educare a limbajului: o evaluare iniţială. o metode şi procedee de evaluare (observarea curentă. vizite.• Organizarea activităţilor comune de educare a limbajului: o activitatea de povestire (povestirea educatoarei. diafilme. jucării. Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a. • Rolul materialelor şi mijloacelor didactice în dezvoltarea vorbirii la preşcolar (scopul utilizării materialelor didactice. exerciţiul. jocul didactic. personaje. fotografii. repovestirea). conţinutul şi felul jocului didactic. explicaţia. recreative (serbări. semestrială. filme didactice. o proiectarea anuală. scrise. demonstraţia. aplicaţii pe niveluri de vârstă). o modele de proiectare. a obiectivelor de referinţă. conducerea jocului didactic). CD-uri. imagini. pregătirea jocului didactic. simboluri figurale. conversaţia. fapte. o convorbirea (definire. o tipuri de itemi. specializarea învăţător-educatoare 8 . o memorizarea (importanţa. a conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare). liceu vocaţional. modalităţi de corelare a obiectivelor cadru. proiectarea în sistem a conţinuturilor. de evaluare). organizarea şi desfăşurarea convorbirilor-convorbire frontală. excursii. ilustraţii. tematică şi conţinut. Conţinuturi pentru metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar • Curriculumul de limba şi literatura română în învăţământul primar: o noul model comunicativ-funcţional. profil pedagogic. evaluare sumativă. Caracterul formativ al literaturii pentru copii – valenţe educative ale textelor literare utilizate în activităţile de educare a limbajului (conţinuturi. o lectura educatoarei (importanţa.). proiectul etc. dramatizarea. o proiectarea unor programe opţionale corespunzătoare ariei curriculare Limbă şi comunicare. teatrul de păpuşi etc. descrierea. portofoliul.). problematizarea. diafilmul. jocul • de rol.). o jocul didactic (importanţa şi specificul jocului didactic în educarea limbajului şi dezvoltarea vorbirii preşcolarilor-specificul jocului didactic. evaluare continuă/formativă. B. • Modalităţi de educare a limbajului în afara activităţilor comune: activităţi liber-alese. dischete. o teste de evaluare pentru educarea limbajului. descoperirea. probele orale. activităţi complementare. diapozitive. lectura. pregătirea. specific. cu grupuri restrânse. povestirile copiilor.

expoziţii etc. o scrierea funcţională (biletul. o proiectare didactică. • Comunicare scrisă: o organizarea textului scris în funcţie de scopul redactării. o activităţi extracurriculare: şezători. metode şi procedee specifice). • Textul nonliterar (specificul abordării textului nonliterar în învăţământul primar). o tipuri de exerciţii. proiectare didactică). concursuri literare. o lectura suplimentară la clasele I-IV. o strategii de predare a cunoştinţelor de limbă (noţiuni de vocabular. profil pedagogic. părţile compunerii. componente. o predarea integrată. • Receptarea textului literar în ciclul primar: o elemente structurale ale textului literar. o modalităţi operaţional-strategice de studiere a unui text literar. o o o o strategii de formare a câmpului auditiv şi vizual (propoziţie. medalioane literare. de ortografie. ortoepie şi punctuaţie). sunet). • Elemente de construcţie a comunicării: o particularităţile însuşirii normelor limbii literare la clasele I-II. competenţele de comunicare: specific şi resurse. o tratarea diferenţiată a elevilor. o scrierea reflexivă. de morfologie. continuă/formativă. parametrii comunicării şi funcţiile limbajului. o planul iniţial al compunerii. • Managementul clasei în orele de limba şi literatura română: o mijloace de învăţământ. • Evaluarea lecţiilor de limba şi literatura română: o tipuri de evaluare: iniţială. de sintaxă. o principii ale didacticii redactării. • Învăţarea citit-scrisului (obiective. vizionări de spectacole/filme. o specificul abordării textului epic. silabă. liceu vocaţional. cuvânt. excursii. Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a. etape. III-IV.• Comunicarea orală: o receptarea mesajului oral: strategii de formare a comportamentului de ascultător şi de vorbitor. o metode de învăţare activ-participative. o specificul abordării textului liric. scrisoarea). o scrierea imaginativă (tipuri de compuneri). formarea competenţelor de comunicare-abordare teoretică. invitaţia. o scrierea după textul literar (povestirea). vizite. o predarea limbii şi literaturii române în condiţiile învăţământului simultan(particularităţi. finală/sumativă. specializarea învăţător-educatoare 9 .

Editura V&I Integral. E. Damşa. 1993.P.. scrise. Demersurile didactice vor fi adaptate nevoilor reale ale elevilor.. E. – Stimularea creativităţii verbale la copii în „Culegere metodică”. Caroll.P. 1993. 1998. vol. cât şi prin aplicaţii / studii de caz diverse. accentul fiind pus pe învăţarea activă a elevilor. 1999. Toma-Damşa.. Bucureşti. Editura Militară. – Însemnări pentru educatoare. Comisia Naţională pentru Curriculum. 2000. 2000. Dumitrana.P.D. 1975.D. – Metode de învăţământ. E. I.Napoca.o metode şi procedee de evaluare: observarea curentă. Maria. Bucureşti. Serban. B. I. – Cum vorbesc copiii noştri?. 1980. Marinescu. P. 1996. Editura Minimed. Filipescu. „Comunicarea orală”.. Bucureşti. T. Editura V&I Integral. Mitu.P. 1999. Bucureşti. Bucureşti. E. vor putea fi puşi în situaţia de a rezolva diverse sarcini sau de a elabora anumite produse..D. – Activităţi de joc şi recreativ-distractive.P. Bucureşti. F. Dumitrana. *** . Andrand.. – Folclor literar românesc. – Metode şi tehnici de învăţare eficientă.D. 1999. Bucureşti. M. Bădică. H.. Pop. Bucureşti. portofoliul.. Bucureşti. – Exerciţii pentru dezvoltarea vorbirii preşcolarilor. E.D. 2000. Editura a II-a revizuită şi adăugită. Preda. Fiecărui domeniu îi corespund mai multe competenţe şi conţinuturi. Pentru metodica organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie a limbajului • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Alexandru. Bădică.. Bucureşti. care vor putea fi abordate atât prin prezentări teoretice.. *** – Învăţământul preşcolar – revistă.D.. Ruxăndoiu. Editura Compania. ediţia a II-a. o probe de evaluare pentru diferite tipuri de lecţii.P. M. *** . 1989..D. F. M. Editura Pro-Humanitas.. – Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. Cerghit. proiectul etc.. profil pedagogic. E. Neacşu. *** – Metoda proiectelor la vârste timpurii.J. 2005. Jurcău. Pentru a evalua în ce măsură aceştia înţeleg cele prezentate. T.P. SUGESTII METODOLOGICE Conţinuturile învăţării au fost grupate astfel încât profesorii metodişti să poată identifica soluţiile optime pentru organizarea şi elaborarea parcursului didactic. Bucureşti. 1998. 1979.Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Bucureşti. liceu vocaţional. 2002. Ioan. E. I. A. vol. E. practice. Bucureşti. Viorica – Copilul şi grădiniţa. Dumitrana. specializarea învăţător-educatoare . Popescu. Magdalena – Dezvoltarea psihică umană. Ivănuş. Bucureşti. Bucureşti. E. E. testul. – Limbaj şi gândire. Bucureşti.Programe pentru învăţământul preşcolar. – Didactica preşcolară (traducere). Cluj. Jurcău. *** – Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Bucureşti. II „Comunicarea scrisă” Editura Compania. Bucureşti. 2003... Zoe – Dezvoltarea vorbirii în grădiniţa de copii şi în clasa I şi a II-a.. Recomandăm ca în clasa a XI-a timpul consacrat acestei discipline (34 de săptămâni) să se împartă între studiul metodicii organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie a limbajului şi cel al metodicii predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar (studiul căreia se va continua în clasa a XII-a). Bucureşti. 1976. *** – Grădiniţa altfel.D. – Metodica activităţilor de educare a limbajului.P. Editura V&I Integral. 1990. E. N.P. Bucureşti. Această disciplină se predă pe parcursul a doi ani şcolari (în clasele a XI-a şi a XII-a). V. Barbu.D. Bucureşti. 10 Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a. 1991-2004. E. Editura V&I Integral. 1990. Editura Dacia. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ A. – Cum facem exerciţiile de vorbire. J. probele orale.

Editura Presa Universitară Clujeană. Ion. Bucureşti. Ionescu. Joiţa. – Medica predării limbii române în învăţământul primar. Emilia – Ghid de predare a abecedarului. Miron.. Editura Meteor Press. Editura Academiei. Iaşi. 1995. Iaşi.. 1998. 1997. Editura „Gheorghe Alexandru”. Radu. . R. Editura Didactică Nova. Editura „Gheorghe Alexandru”. Dumitru. – Orientări noi în metodologia studierii limbii române la ciclul primar. Editura Presa Universitară Clujeană. Cluj.. Ionescu. R. Arad. 1999. I. Alex – Exerciţii de cultivare a limbii române în liceu. 1993-1994. 1998. Goia. Editura Umbria. ea … sau dialogul generalizat. Editura „Gheorghe Alexandru”. Şerdean. Timişoara. 1990. Ancuţa P. Craiova. Gherghina.ghid metodic pentru învăţători şi părinţi. Vasilescu. Ilica. ediţia a II-a. Goia. Craiova. II.Didactica modernă. 2001. A.. Editura PIM. Bucureşti. Bucureşti. I. – Eu …. Gheorghe. Marin – Evaluarea şcolară . Corniţă. Editura Napoca Star. Editura De Vest. 1998. Timişoara. Miron. Editura Fundaţiei „Dimitrie Bolintineanu”. M. Elena – Educaţia cognitivă. A. IV. Editura Didactică şi Pedagogică.. Miron – Demersuri creative în predare şi învăţare. 2003 Avram. Joiţa. Editura Excelsior. vol. Metodologie. Surdu. Elena – Eficienţa instruirii. 2001. Dumitru – Studii de pedagogie aplicată. Craiova. Radu. Bucureşti. Cluj-Napoca. . a XII-a). Georgeta – Metodica predării şi învăţării limbii şi literaturii române. Gheorghe. 1995. Alexandru. 2000. Iaşi 2002 Magheru.D. Apostol.P. specializarea învăţător-educatoare 11 . Fundamente. Alexandru – Perioada preabecedară . Octavian – Noţiuni de stil şi compoziţie cu modele de compuneri şcolare. 2003. Editura Ştiinţifică. Craiova. Editura Dacia. 1996. Marian (coord.un contract pedagogic. Dumitru – Limba română în şcoala primară. liceu vocaţional. Vistian. – Literatura pentru copii (manual pentru scolile normale – clasa. 2000.) – Metodica predării limbii şi literaturii române-învăţământul primar. III. 1993. clasele I-IV. Radu. Avram. Craiova. Bucureşti. Marin – Activitatea evaluativă între cogniţie şi metacogniţie. Editura Cartea Românească. E. Vistian – Ipostazele învăţării – limbă şi literatură română. 1995. Eugenia Şincan – Lecturi literare – îndrumător metodic pentru învăţători. Metodica activităţii didactice simultane la două şi mai multe clase la ciclul primar. Editura Didactică şi Pedagogică.. Editura Napoca Star. Paul – Introducere în teoria lecturii.• • • Sora. Baia Mare. Blideanu. Al.Practici alternative de evaluare. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. Barbu. 2004. 2001. Emilia – Abecedar. Stoica. Gheorghe. C. Cluj Napoca. Bucureşti. Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a... profil pedagogic. E. Berca. Vasile – Strategii de predare-învăţare. Bucureşti. 1998.R. Craiova. Ionescu. Cluj-Napoca. Miron. V. Filip. Joiţa. Bucureşti. 2002 Manolescu. B. 1989. Elena – Didactica aplicată. . L. Chiş. Editura Coresi. 1993. Ion – Metodica predării limbii române. el …. Editura Polirom. Editura Didactică şi Pedagogică.Jocurile de creativitate. Grădiniţă. Bucureşti. Eugen. gimnaziu şi liceu. Ion. Editura7 Multimedia. Editura „Gheorghe Alexandru”. 1999. 2003. Bucureşti. Pentru metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar                               Ancuţa. ediţia a II-a. 1971. Salade. Editura Sincron. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române (pentru gimnaziu şi liceu). Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Drăgătoiu Ioan – Metodica predării limbii şi literaturii române. Manolescu. Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă. Editura „Gheorghe Alexandru”. Editura Polisan. Cornea. Hancu. 1981. 1994. Bucureşti. 2000. Ion (coordonator) – Didactica modernă.. Cluj-Napoca. Ionescu.A. părinţi şi elevi. Editura Dacia. Ionescu. A.S. Cluj. I. Goia. 1996. – Actualitatea relaţiei gândire-limbaj. Cluj-Napoca. tu …. Miron. Alexandru şi colaboratorii. Bucureşti. 1995..

conform Curriculum-ului Naţional. Vasile – Aspecte metodice ale predării limbii române în şcoală. vol. Ioan – Didactica limbii române în şcoala primară. 1990. Ion – Strategii creative transdisciplinare. 1996. Stoica. Ioan – Metodica predării limbii române la clasele I-IV. Cluj-Napoca. A. Iaşi. 1992. I. Pamfil. (şi colaboratorii) – Ghid general de evaluare şi examinare. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. 1996. 1998. Molan. Editura Bălgrad. Iaşi. M. 1997.Învăţarea eficientă în şcoală. V. a III-a.S. Editura Aramis. Editura Militară.                           Manolescu. Şerdean. A. Editura Didactică şi Pedagogică. 2002 Peneş. A. Bucureşti. Editura Academiei. Neacşu.învăţământ primar. Editura Aramis. 2004. (coord. profil pedagogic. a II-a. Bucureşti. Bucureşti.. (coord. 2000. 1998.E. (coord. S.. Editura Aramis Print. C. Bucureşti. Editura Aramis. Marcela – Limba română – comunicare scrisă – cls. Editura Teora. 1995. Moraru. – Îndrumător pentru folosirea abecedarului. Iaşi. Teodorescu. Bucureşti. Silvia – Metodica predării limbii române în clasele primare. M. 1995. Stoica. 1997.) – Evaluarea curentă şi examenele. V. Editura Aramis. Peneş M. Parfene. 1998 Stanca.E. *** colecţia revistei Învăţământul primar. Editura Corint. Maior.I-II. Ungureanu. Alina – Didactica limbii şi literaturii române (pentru şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale – gimnaziu). 2001. Nicolae. Bucureşti. Ioan – Metode şi tehnici de învăţare eficientă. Editura Prognosis. Editura AS’S. A. Bucureşti. Matei.1-5/2001-2002.) . *** Ghid de evaluare pentru învăţământul primar.. 2000. 1999. (coord. Bucureşti. Bucureşti.. Ioan (coordonator) – Catalog de enunţuri-itemi pentru limba şi literatura română. *** Perspective – Revistă de didactica limbii şi literaturii române.. Nuţă. 1995.. A. Şerdean. Puncte de sprijin în organizarea predării-învăţării la clasele I-IV. 1998. 2003 *** Evaluarea în învăţământul primar. 1998. Bucureşti. Descriptori de performanţă. Marin – Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. 1998. Editura Discipol. Stoica. Parfene. specializarea învăţător-educatoare 12 . Neacşu.N. a IV-a. Craiova. Bucureşti. Bucureşti.) – Ghid practic de elaborare a itemilor pentru examene. Bucureşti. Editura Credis. Bucureşti.. Teorie şi practică. Constantin – Compoziţiile în şcoală. Metodica predării limbii şi literaturii române – clasa a XII-a. ***Programe şcolare pentru învăţământul primar. 1996. Alba Iulia. nr.Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română în învăţământul primar şi gimnazial. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Polirom. Bucureşti. 1998. I. Ghid teoreticoaplicativ. Bucureşti. Vasile – Compunerile corespondenţă şi cu destinaţie oficială. Editura Dacia. 2000. Editura Ana. Bucureşti..E. E.. Comisia Naţională pentru Curriculum. liceu vocaţional. Editura Aius. Bucureşti. 2000. Editura Recif. Bucureşti. Editura Moldova. Peneş. Nuţă.N. Editura Didactică şi pedagogică.) – Metodica studierii limbii şi literaturii române . Pădureanu. Bucureşti.. Neacşu. Silvia – Limba română – Corectitudine şi expresivitate.. 1979. 1999.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->