Sunteți pe pagina 1din 27

Ediţia II Revizia 0

NR. ARACIP.........../........................
Validat/Invalidat

Expert ARACIP (nume, prenume, semnătură).........................................

RAPORT1 DE EVALUARE EXTERNĂ ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII/ACREDITĂRII/ EVALUĂRII


PERIODICE
Încheiat de ………………………………………………………, în calitate de coordonator al echipei de
evaluare externă, cu ocazia vizitei de evaluare externă în vederea................................, desfăşurată în
perioada....................................................la unitatea de învăţământ (denumire completă, localitate, judeţ, adresă,
tel., fax):............................................................................

Comisia desemnată prin Hotărârea ARACIP nr……………………., a avut următoarea componenţă:

1......................................................., coordonator

2......................................................., evaluator pentru domeniul …………………………………

3...................................................... , evaluator pentru domeniul ………………………………..

4...................................................... , evaluator pentru domeniul …………………………………

I) BAZA LEGALĂ :

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


Evaluarea s-a desfăşurat în baza:
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi
modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare;

- H.G.nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării
periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;

- H.G. nr. 21/2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar
1
Prezentul document , împreună cu subrapoartele de evaluare externă a domeniilor A,B şi C, se face public, în conformitate cu prevederile
art.13 alin.10 din H.G.nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării
periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie.
II) MOTIVELE EVALUĂRII:

1. Evaluarea externă a fost declanşată la solicitarea ……………………………, în vederea


………………………………..

III) SCOPUL EVALUĂRII:

1. Verificarea conformităţii cu cerinţele standardelor de autorizare/acreditare/ referinţă .

IV) ACTIVITĂŢILE ÎNTREPRINSE ÎN TIMPUL VIZITEI:

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.....................................................

V) DOCUMENTELE VERIFICATE ÎN TIMPUL VIZITEI:

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.....................................................

VI) EVALUAREA EXTERNĂ S-A REALIZAT PENTRU :

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


Nivelul de Filiera Profil/Domeni Specializarea/Calificarea Forma Durata
învăţământ u profesională
de

învăţămâ
nt

*VII) UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FUNCŢIONEAZĂ DEJA CU URMĂTOARELE (dacă e cazul) :


Nivel de Filieră Profil/Domeni Specializare/Calificare Formă Durată
învăţământ u profesională
de

învăţămâ
nt

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


VIII) FIŞA DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

Persoana juridică iniţiatoare (dacă este cazul):

Adresă/tel/fax:

Localitate,judeţ:

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


*Actul de înfiinţare:

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


IX)INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA ŞCOLARĂ:

1. PERSONALUL:

a) de conducere:
Director Calificare Gradul Vechim Document Modalitat Unitatea Unitatea Observaţii
(numele şi a didacti e la ul de ea numirii de de
prenumele) c catedră numire pe funcţie învăţămân învăţămâ (directorul este cadru
în funcţie t la care nt la care didactic cu studii în
are norma este străinătate
de bază titular echivalate/neechivalat
(dacă e e în România), dacă
cazul) este cazul
(vezi instrucţiuni partea a-XVI-
a)

Director
adjunct
(numele şi
prenumele)

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


8

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


b) didactic:
Număr Număr de Număr de Număr de Număr de cadre Modalitatea angajării Observaţii
total de norme cadre didactice titulari/procent calificate/procent pe post (concurs
cadre întregi/post cu norma de din număr de din număr de cf.Legii 84/1995,cf (personal didactic cu
didactice uri bază în norme cadre didactice Legii 128/1997,cf studii în străinătate
unitatea de întregi/posturi O.MEdC 5656/2004, echivalate/neechivalate
(vezi învăţământ/ (vezi instrucţiuni dacă e cazul- în România), dacă este
instrucţiuni (vezi instrucţiuni partea a-XVI-a)
procent din detaşare, suplinire, cazul
partea a-XVI-a) partea a-XVI-a)
număr de transfer-exprimare
(vezi instrucţiuni partea a-XVI-
persoane/norm numerică şi a)
e întregi, după procentuală)
caz
(vezi instrucţiuni partea a-
(vezi instrucţiuni XVI-a)
partea a-XVI-a)

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


c) didactic auxiliar - număr pe categorii:
Categorie de personal Număr de Număr de norme Numărul de personal este:
persoane încadrate pentru fiecare
categorie de personal sub la nivelul peste
normativele normativelor normativele
privind privind privind
încadrarea încadrarea încadrarea
categoriei categoriei categoriei
respective de respective de respective de
personal personal personal

(vezi instrucţiuni (vezi instrucţiuni (vezi instrucţiuni


partea a-XVI-a) partea a- XVI-a) partea a- XVI-a)

10

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


d) nedidactic (număr pe categorii):
Categorie de personal Numărul de personal este:

11

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


Număr de persoane Număr de norme sub la nivelul peste
încadrate pentru fiecare normativel normativelor normativele
categorie de personal e privind privind privind
încadrarea încadrarea încadrarea
categoriei categoriei categoriei
respective respective de respective de
de personal personal personal

(vezi (vezi instrucţiuni (vezi instrucţiuni


instrucţiuni partea a- XVI-a) partea a- XVI-a)
partea a-XVI-a)

12

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


*2. COPIII/ ELEVII (dacă e cazul):

Număr formaţiuni de studiu/Nivel

Număr mediu de copii/ elevi / formaţiune de studiu (pentru fiecare program de studiu/formă de
învăţământ):

*3. Programul de lucru al unităţii de învăţământ/număr schimburi (dacă e cazul):

Durată oră curs:

Durată pauză:

13

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


Repartizarea nivelurilor de învăţământ/formelor de învăţământ pe schimburi:

Număr formaţiuni de studiu/schimb:

*4. Limbi de predare (se completează în cazul în care limba de predare este alta decât limba română):

Limba de predare este:

Da Nu

Predarea istoriei României în limba română:

14

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


Predarea geografiei în limba română:

5. BAZA MATERIALĂ

5.1. Spaţii şcolare:

Corpuri de clădiri:

• Număr total:

• Regimul juridic:

• Corpurile de clădire sunt distribuite la următoarele adrese:

15

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


• Autorizate sanitar :

Da (nr. şi data autorizaţiei) Nu

• Alte autorizaţii:

Da (nr. şi data autorizaţiei, instituţia Nu


emitentă)

A. Săli de clasă:

• Număr:

16

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


• Suprafaţa totală (estimată):

• Repartizare pe corpuri de clădire/ locaţii, după cum urmează:

• Regim juridic:

B. Cabinete, laboratoare, ateliere:

17

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


Tip / destinaţie Număr Nr. posturi de Repartizarea pe Regimul Dotarea pentru un an
lucru corpuri de juridic de studii în
clădire/locaţii avans(pentru
învăţământul
preuniversitar
particular, dacă e
cazul):

Da Nu

C. Sală şi teren de sport:

• Suprafaţă:

Sala:

18

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


Terenuri de sport:

• Regim juridic:

Sala:

Terenuri de sport:

19

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


5.2. Spaţii auxiliare (săli de mese, dormitoare, vestiare, bucătărie, spălătorie), dacă este cazul:

A. Săli de mese şi dormitoare:

Categorie Număr Nr. de locuri Regimul juridic Autorizate sanitar

Da NU

(nr. autorizaţiei)

Săli de mese

Dormitoare

• Existenţa grupurilor sanitare, conform reglementărilor specifice:

Da Nu Observaţii

20

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


B.Vestiare, bucătărie, spălătorie

- regim juridic:

- tipul de autorizaţie specifică pentru bucătărie (nr. şi data autorizaţiei):

5.3.Alte spaţii (curte, loc de joacă etc.)

- descriere:

-regim juridic:

5.4.Biblioteca – fond propriu de carte şi audio video:

(numărul total de volume, numărul de volume de cărţi de specialitate, număr de elevi înscrişi la bibliotecă,
număr de elevi care frecventează biblioteca etc)

21

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


5.5.Reţea IT:

Nr DA NU Observaţii
crt
(număr de computere, data ultimei up-datări a computerelor, este/nu este
conectată la internet etc)

*5.6. Investiţia în baza materială (pentru învăţământul preuniversitar particular, dacă e cazul):

În perioada autorizării de funcţionare provizorie, veniturile au fost utilizate pentru investiţii în baza
materială proprie, după cum urmează:

22

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


Anul financiar Procent din venit, Actul doveditor
reinvestit

6. CONDIŢII GENERALE DE FUNCŢIONARE

6.1. Unitatea de învăţământ funcţionează / nu funcţionează pe principiul non profit.

Observaţii (dacă este cazul)

23

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


6.2. Unitatea de învăţământ: - este organizată / nu este organizată pe principii
nediscriminatorii:

Observaţii (dacă este cazul)

- respinge / nu respinge ideile şi curentele antidemocratice,


xenofobe, şovine şi rasiste.

Observaţii (dacă este cazul)

X) CONCLUZIILE VIZITEI DE EVALUARE EXTERNĂ

Evaluarea externă desfăşurată la unitatea de învăţământ mai sus menţionată s-a încheiat cu următoarele
concluzii:

DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

(structurile instituţionale, administrative şi manageriale, baza materială, resurse umane)

24

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


Descriptori neîndepliniţi:

Puncte tari:

Puncte slabe:

25

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


DOMENIUL : B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

(conţinutul programelor de studiu, rezultatele învăţării, activitatea de cercetare ştiinţifică sau


metodică, după caz, activitatea financiară a organizaţiei)

Descriptori neîndepliniţi:

Puncte tari:

Puncte slabe:

DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

26

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare:


(strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii, proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi
revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate, proceduri obiective şi transparente de
evaluare a rezultatelor învăţării, proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral,
accesibilitatea resurselor adecvate învăţării, baza de date actualizată sistematic, referitoare la
asigurarea internă a calităţii, transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite,
funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii)

Descriptori neîndepliniţi:

Puncte tari:

Puncte slabe:

27

Punctele notate cu (*) se vor completa în cazul vizitei de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ care deja funcţionează cu alte
niveluri/ calificări/specializări , precum şi în cazul vizitei de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

Coordonatorul echipei de evaluare: