Sunteți pe pagina 1din 95

Universitatea TRANSILVANIA din Braşov

Ghidul studentului
Universitatea Transilvania din Brasov

GHIDUL
STUDENTULUI

Anul universitar 2009-2010


Universitatea Transilvania din Brasov

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE 5

1. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV 7


1.1 Scurt istoric 7
1.2 Conducerea Universităţii 8

2. OFERTA EDUCAŢIONALĂ 11
2.1 Programe de studii de licenţă 11
2.2 Programe de studii de master 18
2.3 Programe de studii de doctorat 26
2.4 Trasee integrate de programe de studii: licenţă – master – doctorat 27
2.5 Formarea continuă 35
2.6 Programe complementare de formare 42
2.7 Programe internaţionale de mobilitate 45
2.8 Pregătirea practică 48

3. FACULTĂŢILE UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAŞOV 53


Facultatea de Inginerie Mecanică 53
Facultatea de Inginerie Tehnologică 54
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 56
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 57
Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere 58
Facultatea de Industria Lemnului 59
Facultatea de Construcţii 60
Facultatea de Alimentaţie şi Turism 61
Facultatea de Matematică şi Informatică 62
Facultatea de Ştiinţe Economice 63
Facultatea de Litere 64
Facultatea de Drept şi Sociologie 66

3
Universitatea Transilvania din Brasov

Facultatea de Medicină 67
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 68
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 69
Facultatea de Muzică 70

4. BIBLIOTECA 71

5. INFOSTUDENT 75
5.1 Documentele studentului 75
5.2 Platforma eLearning 76
5.3 Campusul universitar 77
5.4 Dispensarul studenţesc 78
5.5 Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare a Carierei 78
5.6 Consiliul Reprezentanţilor Studenţilor din Universitatea Transilvania 79
5.7 Asociaţiile studenţeşti 80
5.8 Asociaţia ALUMNI 81
5.9 Alte informaţii 81
Drepturile şi îndatoririle tale, ca student 81
Procesul Bologna şi sistemul de credite transferabile 82
Tutoratul în Universitatea Transilvania din Braşov 83
Structura anului universitar 84
Taxele şi modalităţile de plată 85
Frecvenţa şi condiţiile de promovare ale unui an de studiu 85
Bursele de studiu şi bursele sociale 86
Taberele studenţeşti 88
Regulamentele din Universitatea Transilvania din Braşov 88
Locaţiile Universităţii Transilvania din Braşov 89
Timpul liber 90

4
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

CUVÂNT ÎNAINTE

Misiunea principală a unei universităţi este de a produce şi transmite cunoaştere pentru creşterea
economică, dezvoltarea socială şi stimularea competitivităţii în societatea pe care o deserveşte.
Transmiterea de cunoaştere se realizează prin educaţia formală la toate nivelurile (licenţă,
master, doctorat) şi prin formarea adulţilor. Producerea de cunoaştere este realizată cu precădere
prin cercetarea ştiinţifică şi transferul tehnologic. Legătura strânsă cu beneficiarii din spaţiul
exterior universităţii şi asigurarea unui climat academic stimulativ şi competitiv sunt cerinţe
necesare îndeplinirii misiunii afirmate.
Contextul actual impune creşterea rolului universităţilor în promovarea societăţii bazate pe
cunoaştere, prin dezvoltarea şi adaptarea ofertei la nevoile mediului exterior acestora şi
accentuarea internaţionalizării activităţilor într-o lume a globalizării. Dezvoltarea, conform
structurii Bologna, a proceselor didactice de calitate devine astfel o cerinţă obligatorie.
O confirmare a calităţii proceselor desfăşurate în Universitatea Transilvania din Braşov o
reprezintă calificativul de „încredere ridicată” obţinut în urma evaluării instituţionale realizate
de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS, în anul
2007.
Programele de studii prezente astăzi în oferta Universităţii Transilvania din Braşov sunt
rezultatul unui amplu proces de restructurare vizând asigurarea calităţii proceselor didactice,
competitivitatea şi şansele lor reale de accesare a pieţei europene a forţei de muncă pentru
absolvenţi. Ele au la bază planuri de învăţământ construite ţinând seama de nevoile identificate la
nivelul mediului economic şi socio-cultural şi au corespondent în programele de studii de la
universităţi de renume din Europa.
Prin cele 16 facultăţi, în anul universitar 2009-2010 se derulează peste 100 de programe de studii
de licenţă şi peste 50 de programe de master, structurate conform procesului Bologna. Acestea
au corespondent în domeniile majore de cercetare ştiinţifică ale universităţii şi alcătuiesc trasee
integrate Licenţă – Master – Doctorat, accesibile studenţilor încă de la admitere
(www.unitbv.ro).
Strategia universităţii noastre, de dezvoltare continuă şi asigurare a condiţiilor de calitate
certificate la nivel internaţional, are ca primi beneficiari studenţii universităţii. Ei reprezintă
parteneri activi şi responsabili în întreg complexul de activităţi propus prin această strategie.
În Senatul universitar, din 101 de membri, 26 sunt studenţi. Aceştia formează Consiliul
Reprezentanţilor Studenţilor din Universitatea Transilvania, structură reprezentativă pentru toţi
studenţii, împreună cu care conducerea universităţii şi a facultăţilor stabilesc priorităţile de
dezvoltare pentru asigurarea unui climat optim de muncă şi viaţă în spaţiul academic.

5
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

În ultimii ani s-au realizat investiţii importante pentru creşterea calităţii infrastructurii necesare
derulării procesului didactic. S-au modernizat 16 amfiteatre şi s-au dezvoltat peste 100 de
laboratoare didactice noi. În vederea asigurării instrumentelor moderne de predare-învăţare-
evaluare, universitatea a lansat, în anul 2008, platforma de e-learning. Accesarea platformei de
către studenţi este facilitată de existenţa a şase săli de calculatoare şi de introducerea
internet-ului în căminele studenţeşti. Dealtfel, modernizarea spaţiilor de cazare pentru studenţi
s-a finalizat în anul 2008, iar la sugestia reprezentanţilor studenţilor vor demara alte activităţi de
modernizare, pentru asigurarea de facilităţi suplimentare.
O clădire modernă, construită şi dotată la standarde de vârf, este sediul noii Biblioteci a
Universităţii Transilvania. Cu acces liber la raft, informatizată, cu spaţii ample pentru lectură,
biblioteca reprezintă astăzi o destinaţie frecvenţă a studenţilor nostri, deschişi spre cunoaştere şi
învăţare. Noua sală de sport a universităţii, cu dotări moderne şi performante, reprezintă o altă
facilitate de care studenţii pot beneficia.
Mulţi dintre studenţii universităţii fac parte din asociaţii studenţeşti, pe diferite domenii
profesionale, culturale, etnice, etc. Asociaţiile active reprezintă un cadru de formare a
personalităţii şi profilului profesional şi uman al viitorilor absolvenţi. Totodată, Casa de cultură a
studenţilor îşi propune o mai activă implicare în viaţa universitară braşoveană, prin dezvoltarea,
cu şi pentru studenţi, a unei largi oferte de acţiuni.
Noul Campus al universităţii, situat în zona de nord a municipiului Braşov, constituie un proiect
major ai cărui beneficiari vor fi, în primul rând, studenţii. El va cuprinde spaţii didactice şi de
cercetare ştiinţifică moderne, locuri de rezidenţă pentru doctoranzi şi masteranzi, spaţii pentru
activităţi sportive şi de recreere.
Îmbunătăţirea comunicării cu studenţii, inclusiv prin extinderea sistemului de tutorat la toate
facultăţile şi programele de studii, rezolvarea operativă a solicitărilor acestora, atragerea lor
într-un parteneriat colaborativ şi eficient, sunt priorităţi ale echipelor de management din
universitate.
Universitatea Transilvania din Braşov este pregătită să ofere competenţe, cunoaştere şi
posibilităţi de dezvoltare personală pentru studenţii săi, viitori competitori în spaţiul economic,
social şi cultural, naţional şi internaţional.

Prof. dr. ing. Ion Vişa,


Rector

6
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

1. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

1.1 SCURT ISTORIC

Braşovul s-a afirmat ca spaţiu de referinţă al culturii şi învăţământului naţional din anul 1495,
când aici se constituie Prima Şcoală Românească. În anul 1940, la Braşov a început să funcţioneze
Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, mutată de la Cluj datorită conjuncturii istorice
creată prin Dictatul de la Viena. Începuturile învăţământului superior braşovean sunt legate de anul
1948. În baza Decretului nr.175/ 1948, conform cu Decizia Ministerială nr. 263327 / 1948, la
Braşov se înfiinţează Institutul de Silvicultură; începând cu anul 1953 acesta a inclus încă trei
structuri de profil (Institutul de Silvicultură din Câmpulung Moldova, Institutul de Exploatare şi
Industrializarea Lemnului şi Institutul de Proiectări Agricole şi Silvice din Bucureşti, formând
Institutul Forestier, care cuprindea patru facultăţi în structura sa).
În anul 1949 se înfiinţează, la Braşov, Institutul de Mecanică, care avea la înfiinţare o singură
facultate, Facultatea de Mecanică, iar în 1953 se formează şi Facultatea de Tehnologie Mecanică.
Prin comasarea celor două institute de învăţământ superior, în 1956 se formează Institutul
Politehnic.
Anul 1960, este anul când se înfiinţează Institutul Pedagogic (Matematică, Fizică-Chimie,
Biologie), la care se adaugă Muzica în anul 1969.
În anul 1971, Institutul Politehnic fuzionează cu Institutul Pedagogic formând Universitatea
din Braşov, care a devenit un pol de referinţă în spaţiul academic naţional. În structura Universităţii
funcţionau, la acea dată, opt facultăţi: patru de profil tehnic (Mecanică, Tehnologia Construcţiilor de
Maşini, Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Industria Lemnului) şi patru de profil universitar
(Matematică şi Informatică, Fizică-Chimie, Ştiinţe Naturale şi Agricole, Muzică).
Ca urmare a Notei Guvernului României din 04.01.1991 şi a Ordinului Ministrului
Învăţământului şi Ştiinţei nr. 4894/ 22.03.1991, Universitatea din Braşov dobândeşte actuala sa
denumire, Universitatea Transilvania din Braşov. După anul 1990, structura universităţii a cunoscut
o diversificare accentuată, răspunzând la nevoile de instruire ale tinerilor precum şi la oferta şi
cerinţele identificate pe piaţa muncii.
Conform HG nr. 568/ 1995, au fost acreditate toate facultăţile şi programele de studii care au
existat înainte de 1989 şi, conform Legii nr. 88/ 1993, au fost autorizate provizoriu programe noi de
studii. Procesul de autorizare şi acreditate a fost parcurs, conform legii, pentru toate programele de
studii care funcţionează în universitate.
În prezent, Universitatea Transilvania din Braşov cuprinde 16 facultăţi. Cele 16 facultăţi
desfăşoară activităţi didactice, de cercetare ştiinţifică şi de formare continuă. În Universitate, se

7
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

derulează programe de studii la nivel de licenţă, masterat, doctorat precum şi programe de formare
continuă, în sistemul de învăţământ la zi, la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Nr. Facultatea Anul înfiinţării/


crt. reînfiinţării
1 Facultatea de Inginerie Mecanică 1949
2 Facultatea de Inginerie Tehnologică 1953
3 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 1990
4 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 1990
5 Facultatea de Silvicultură 1948
6 Facultatea de Industria Lemnului 1959
7 Facultatea de Construcţii 2003
8 Facultatea de Alimentaţie şi Turism 2007
9 Facultatea de Matematică şi Informatică 1971/ 1991
10 Facultatea de Ştiinţe Economice 1990
11 Facultatea de Litere 2002
12 Facultatea de Drept şi Sociologie 2002
13 Facultatea de Medicină 1991
14 Facultatea de Psihologie - Pedagogie 2004
15 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 2002
16 Facultatea de Muzică 1971/ 1991

1.2 CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Organul de conducere al Universităţii este Senatul Universităţii, care cuprinde cadre didactice
şi studenţi aleşi în mod democratic din toate colectivele facultăţilor, precum şi reprezentantul
Sindicatului. Senatul, structura decizională a universităţii a fost ales în anul 2008, şi este format din
101 membrii, dintre care 75 sunt cadre didactice şi 26 sunt studenţi.
Alegerea membrilor Senatului, precum şi a membrilor Biroului Senatului, se face cu
respectarea Metodologiei de Organizare şi Desfăşurare a Alegerii Structurilor şi Funcţiilor de
Conducere (http://www.unitbv.ro/Portals/0/Carta%20si%20Regulamente/R2.pdf ), şi a
Regulamentului de Alegere pentru reprezentanţii Studenţilor
(http://www.unitbv.ro/Portals/0/Carta%20si%20Regulamente/R3.pdf).

8
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Universitatea Transilvania din Braşov, funcţionează în baza Cartei şi a Regulamentului Intern


(http://www.unitbv.ro/Portals/0/Carta%20si%20Regulamente/Regulament_intern_21_ian_2009.pdf)
aprobate de Senat. Conducerea operativă a activităţii universităţii este asigurată de Biroul
Senatului. Acesta are următoarea structură: Rectorul, Prorectorii, Secretarul ştiinţific al universităţii
şi reprezentantul studenţilor senatori.

Rector Prof. univ. dr. ing. Ion VIŞA


Telefon: 0268-412.088; 0268-410.525; 0268-413.000/186
Fax: 0268-410.525
E-mail: rector@unitbv.ro
Audienţe: luni 12.00-14.00

Prorector cu cercetarea ştiinţifică şi informatizarea Prof. univ. dr. ing.


Tel: 0268-415.339; 0268-413.000/131 Mihai ROMANCA
Fax: 0268-415.336
E-mail: prorector-activ.cercetare@unitbv.ro
Audienţe: luni 12.00-14.00

Prorector cu activitatea didactică Prof. univ. dr.


Tel: 0268-410.558; 0268-413.000/132 Mihaela GHEORGHE
Fax: 0268-471.893
E-mail: prorector-activ.didactic@unitbv.ro
Audienţe: joi 12.00-14.00

Prorector cu legătura cu mediul economic şi socio-cultural Prof. univ. dr. Emil STOICA
Tel: 0268-413.000/363
Fax: 0268-477.384
E-mail: prorector-mediul.exterior@unitbv.ro
Audienţe: marţi 12.00-14.00

Prorector cu asigurarea calităţii şi evaluarea internaţională Prof. univ. dr. ing.


Tel: 0268-415.066; 0268/413.000/230, 229 Simona LACHE
Fax: 0268-476.172
E-mail: prorector-calitate@unitbv.ro
Audienţe: miercuri 12.00-14.00

Prorector cu imaginea şi internaţionalizarea universităţii Prof. univ. dr. ing.


Tel: 0268-477.384; 0268-413.000/125 Marina CIONCA
Fax: 0268-477.384
E-mail: prorector-rel.internationale@unitbv.ro
Audienţe: vineri 12.00-14.00

9
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Prorector activităţi sociale şi cultural-sportive studenţeşti Conf. univ. dr.


Tel: 0268-410.558 ; 0268-413.000/175 Constantin DUGULEANĂ
Fax: 0268-471.893
E-mail : prorector-activ.studenti@unitbv.ro
Audienţe: vineri 12.00-14.00
Secretar ştiinţific al Universităţii Prof. univ. dr. st. med.
Tel: 0268-410.564; 0268-413.000/123 Liliana ROGOZEA
Fax: 0268-410.564
E-mail: secretar-stiintific@unitbv.ro
Audienţe: luni 12.00-14.00
Reprezentantul studenţilor în Biroul Senat Proces de alegeri în curs de
finalizare

10
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

2. OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Pentru a răspunde nevoilor educaţionale ale studenţilor, precum şi nevoilor angajatorilor,


Universitatea şi-a lărgit şi diversificat continuu oferta educaţională. Procesul este unul dinamic şi
se derulează concomitent cu analiza funcţionării programelor de studii din Universitate, pe baza
mai multor criterii: compatibilitatea cu programele de studii similare din UE, cerinţele regiunii,
numărul de candidaţi la admitere, numărul de studenţi care au promovat primul an de studii. În
prezent, în Universitate se derulează programe de studii la nivel de licenţă, masterat, doctorat
precum şi programe de formare continuă, pentru formele de învăţământ: zi, la distanţă şi
frecvenţă redusă. În acord cu cerinţelor educaţionale specifice secolului XXI s-au format linii de
educaţie integrată: Licenţă – Masterat – Doctorat asigurând compatibilitatea cu direcţiile de
cercetare ale catedrelor coordonatoare etc.

2.1 PROGRAME DE STUDII DE LICENŢĂ

Numărul studenţilor care aleg oferta de educaţie şi formare a Universităţii Transilvania


este în creştere, ceea ce a determinat Universitatea să-şi diversifice oferta dezvoltând noi
programe de studii. În continuare se prezintă oferta programelor pentru studii de licenţă la
formele: zi, învăţământ la distanţă (ID) şi învăţământ fără frecvenţă (IFR).

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Autovehicule rutiere X - X
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere (în limba
X - -
engleză)
Inginerie mecanică X -
Inginerie mecanică
Sisteme şi echipamente termice X - -
Mecatronică şi robotică Mecatronică X - -
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi trafic X - -
Optometrie X - -
Ştiinţe inginereşti aplicate
Inginerie medicală X - -

11
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Design industrial X - -
Tehnologia construcţiilor de maşini X - -
Maşini unelte şi sisteme de
X - -
producţie
Inginerie industrială
Ingineria sistemelor de energii
X - -
regenerabile
Ingineria şi managementul calităţii X - -
Design industrial ( în limba engleză) X - -
Mecatronică şi robotică Robotică X - -
Inginerie şi management Inginerie economică industrială X X -
Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie fizică X - -
Construcţii aerospaţiale
Inginerie aerospaţială X - -
(numai anii 1,2,4)

FACULTATEA ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Ingineria materialelor Ştiinţa materialelor X - -
Ingineria sudării X - -
Inginerie industrială
Ingineria securităţii în industrie X - -
Ingineria şi protecţia mediului în
X - -
Ingineria mediului industrie
Ingineria valorificării deşeurilor X - -
Inginerie economică în domeniul
Inginerie şi management X - -
mecanic
Informatică aplicată în ingineria
X - -
materialelor
Ştiinţe inginereşti aplicate
Matematică şi informatică aplicată
X - -
în inginerie
Ingineria şi informatica proceselor
Inginerie chimică chimice şi biochimice X - -
(numai anul 4)

12
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA


CALCULATOARELOR

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Electrotehnică X - -
Inginerie electrică
Inginerie electrică şi calculatoare
X - -
(în limba engleză)
Inginerie energetică Managementul energiei X - X
Electronică aplicată X - -
Inginerie electronică şi
Tehnologii şi sisteme de
telecomunicaţii X - -
telecomunicaţii
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată X - -
Calculatoare şi tehnologia Calculatoare X - -
informaţiei Tehnologia informaţiei X - -
Informatică aplicată în inginerie
Ştiinţe inginereşti aplicate X - -
electrică (numai anii 2,3)

FACULTATEA DE SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Silvicultură X - -
Silvicultură Exploatări forestiere X - -
Cinegetică X X -
Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru X - -

FACULTATEA DE INDUSTRI A LEMNULUI

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Ingineria prelucrării lemnului X - X
Inginerie forestieră Ingineria produselor finite din
X - -
lemn
Inginerie şi management Inginerie şi management forestier X - -

13
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Construcţii civile, industriale şi
X - -
Inginerie civilă agricole
Căi ferate, drumuri şi poduri X - -
Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii X - -

FACULTATEA DE ALIMENTAŢIE ŞI TURISM

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Ingineria produselor alimentare X - -
Ingineria produselor
Controlul şi expertiza produselor
alimentare X - -
alimentare
Inginerie şi management în
X - -
alimentaţie publică şi agroturism
Inginerie şi management
Inginerie şi management în
X - -
industria turismului
Maşini şi instalaţii pentru
agricultură şi industria alimentară X - -
Inginerie mecanică (numai anii 2,4)
Echipamente pentru procese
X - -
industriale (numai anii 1,3)

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Matematică Matematică informatică X - -
Informatică X X -
Informatică Informatică aplicată
X - -
(numai anii 2,3)
Informatică aplicată (limba germană) X - -

14
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Marketing Marketing X X -
Management Management X X -
Finanţe Finanţe şi bănci X X -
Contabilitate şi informatică de
Contabilitate X X -
gestiune
Economie şi afaceri
Afaceri internaţionale X X -
internaţionale
Cibernetică, statistică şi
Informatică economică X - -
informatică economică
Economia comerţului, turismului şi
X X -
Administrarea afacerilor serviciilor
Administrarea afacerilor (în limba
X - -
engleză)

FACULTATEA DE LITERE

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Limba şi literatura română - O limbă şi
literatură modernă (engleză, franceză, X X -
Limbă şi literatură germană, maghiară)
Limba şi literatura engleză – O limbă şi
literatura modernă (franceză, germană, X - -
maghiară)/ Limba şi literatura română
Limbi moderne aplicate (câte două limbi
Limbi moderne aplicate X - -
dintre: franceză, engleză, germană)
Studii culturale Studii americane X - -
Biblioteconomie şi ştiinţa informării
Ştiinţe ale comunicării - X -
(numai anii 2,3)

15
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE DREPT ŞI SOCIOLOGIE

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Drept Drept X - X
Sociologie Sociologie X - -
Asistenţă socială Asistenţă socială X - -
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice X - -

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Medicină X - -
Asistenţă medicală generală X - -
Sănătate
Balneofiziokinetoterapie şi
X - -
recuperare

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Pedagogia învăţământului primar
X X -
Ştiinţe ale educaţiei şi preşcolar
Pedagogie X - -
Psihologie Psihologie X - -

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Educaţie fizică şi sportivă X - X
Sport şi performanţă motrică X - -
Educaţie fizică şi sport
Kinetoterapie şi motricitate
X - -
specială

16
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE MUZICĂ

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Interpretare muzicală - instrumente X - -
Muzică Interpretare muzicală - canto
X - -
(numai anii 2,3,4)
Pedagogie muzicală X - -

17
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

2.2 PROGRAME DE STUDII DE MASTER

Pentru a răspunde nevoilor identificate în mediul socio-economic şi a corespunde cu o


ofertă educaţională similară la nivel european, programele de studii de master au fost organizate
în masterate tip Bologna şi masterate postuniversitare, formele de zi, învăţământ la distanţă (ID)
şi învăţământ fără frecvenţă (IFR).

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI IFR


Autovehiculul şi tehnologiile viitorului X -
Aprofundare şi Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul X -
cercetare ştiinţifică
(4 semestre) Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicină X -
Autovehiculul şi mediul - X

PROGRAME DE STUDII DE MASTER POSTUNIVERSITARE

Tipul masterului Denumire ZI IFR


Autovehiculul şi mediul (numai anul 2) X -
Postuniversitar
Sisteme avansate de transport rutier (numai anul 2) X -
(3 semestre)
Mecanică computaţională (numai anul 2) X

FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului
Denumire ZI ID
Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi
X -
protecţia mediului
Aprofundare şi
Ingineria fabricaţiei inovative X -
cercetare ştiinţifică
(4 semestre) Managementul afacerilor în industrie X -
Managementul calităţii X -
Informatica mediilor virtuale X -

18
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

PROGRAME DE STUDII DE MASTER POSTUNIVERSITARE

Tipul masterului Denumire ZI ID


Ingineria şi managementul calităţii (numai anul 2) X -
Managementul proiectelor industriale
X -
internaţionale (în limba franceză) (numai anul 2)
Postuniversitar Ingineria proiectării şi managementul sistemelor
(3 semestre) bazate pe energii regenerabile (în limba engleză) X -
(numai anul 2)
Tehnici avansate de modelare şi reprezentare a
X -
produselor ( numai anul 2)
Automatizarea sistemelor de producţie (în limba
X -
engleză) (numai anul 2)
Postuniversitar Managementul sistemelor de producţie
(4 semestre) X -
(numai anul 2)
Mecatronică aplicată în robotică (numai anul 2) X -

FACULTATEA ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului
Denumire ZI ID
Aprofundare şi Ingineria sudării materialelor avansate X -
cercetare ştiinţifică Ingineria şi managementul materialelor avansate
(4 semestre) X -
metalice, ceramice şi compozite

PROGRAME DE STUDII DE MASTER POSTUNIVERSITARE

Tipul masterului Denumire ZI ID


Chimie aplicată în mediu şi industrie
X -
(în limba engleză) (numai anul 2)
Postuniversitar
Ingineria sudării (în limba engleză) (numai anul 2) X -
(3 semestre)
Echipamente pentru tehnologii neconvenţionale
X -
(în limba engleză) (numai anul 2)

19
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA


CALCULATOARELOR

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Sisteme electrice avansate - în limba engleză -
X -
Aprofundare şi cercetare (Advanced electrical systems)
ştiinţifică Sisteme avansate în automatică şi tehnologii
X -
(4 semestre) informatice
Sisteme electronice si de comunicaţii integrate X -

PROGRAME DE STUDII DE MASTER POSTUNIVERSITARE

Tipul masterului Denumire ZI ID


Management energetic X -
Reţele de comunicaţii digitale (numai anul 2) X -
Managementul calităţii sistemelor
Postuniversitar X -
electrotehnice (numai anul 2)
(3 semestre) Sisteme si tehnologii informatice şi de
X -
comunicaţii (numai anul 2)
Inginerie software în automatică (numai anul 2) X -
Ingineria calculatoarelor (numai anul 2) X -

FACULTATEA DE SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Aprofundare şi cercetare Managementul ecosistemelor forestiere X -
ştiinţifică Management şi sisteme tehnice în exploatări
(4 semestre) X -
forestiere

PROGRAME DE STUDII DE MASTER POSTUNIVERSITARE

Tipul masterului Denumire ZI ID


Managementul ecosistemelor forestiere X -
Postuniversitar
(3 semestre) Tehnici şi tehnologii de exploatare şi transport
X -
al lemnului

20
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE INDUSTRIE A LEMNULUI

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Aprofundare şi cercetare Eco-design de mobilier şi restaurare X -
ştiinţifică Structuri avansate din lemn şi tehnologii
(4 semestre) X -
inovative

PROGRAME DE STUDII DE MASTER POSTUNIVERSITARE

Tipul masterului Denumire ZI ID


Modelarea şi optimizarea în prelucrarea
X -
Postuniversitar lemnului (numai anul 2)
(3 semestre) Tehnologii moderne în prelucrarea lemnului
X -
(numai anul 2)

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului
Denumire ZI ID

Aprofundare şi cercetare
Modernizare energetică în mediul construit X -
ştiinţifică (4 semestre)

PROGRAME DE STUDII DE MASTER POSTUNIVERSITARE

Tipul masterului Denumire ZI ID


Reabilitarea şi consolidarea construcţiilor X -
Postuniversitar
(3 semestre) Modernizarea energetică a clădirilor
X -
(numai anul 2)

FACULTATEA DE ALIMENTAŢIE ŞI TURISM

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Aprofundare şi cercetare
Eco-bio-tehnologii agricole şi alimentare X -
ştiinţifică (4 semestre)

21
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

PROGRAME DE STUDII DE MASTER POSTUNIVERSITARE

Tipul masterului Denumire ZI ID


Postuniversitar Inginerie şi management în agroturism
X -
(3 semestre) (numai anul 2)

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Structuri matematice fundamentale X -
Aprofundare şi Tehnologii informatice X -
cercetare ştiinţifică Tehnologii informatice în optimizarea
X -
(4 semestre) computaţională (numai anul 2)
Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft
X -
(numai anul 2)

PROGRAME DE STUDII DE MASTER POSTUNIVERSITARE

Tipul masterului Denumire ZI ID


Postuniversitar Tehnologii Internet (în limba engleză)
X -
(3 semestre) (numai anul 2)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Aprofundare şi cercetare
Politici şi strategii de marketing X -
ştiinţifică (4 semestre)
Administrarea afacerilor in turism X -
Management si strategii de afaceri X -
Aprofundare
Relaţii economice internaţionale X -
(4 semestre)
Management financiar bancar X -
Politici contabile, audit şi control de gestiune X -
Complementare Audit intern X -
(4 semestre) Managementul afacerilor X -

22
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

PROGRAME DE STUDII DE MASTER POSTUNIVERSITARE

Tipul masterului Denumire ZI ID


Politici şi strategii în dezvoltarea turismului
X
(numai anul 2)
Managementul dezvoltării firmei (numai anul 2) X
Afaceri internaţionale (numai anul 2) X
Aprofundare
(4 semestre) Finanţe şi bănci (numai anul 2) X
Strategii şi tehnici financiar contabile
X
(numai anul 2)
Masterat în managementul afacerilor
X
(numai anul 2)

FACULTATEA DE LITERE

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Inovare culturală X -
Scriere creatoare şi traducere literară ( numai anul 2) X -
Studii de limba şi literatura română X -
Editarea şi promovarea produselor culturale
Aprofundare şi X -
(numai anul 2)
cercetare ştiinţifică Studii lingvistice pentru comunicare interculturală X -
(4 semestre)
Traducere şi interpretariat din lb. franceză în
X -
limba română (în limba franceză)
Studii interculturale (în limba germană) X -
Limba şi literatura română – identitate în
- X
multiculturalism

23
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE DREPT ŞI SOCIOLOGIE

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Aprofundare şi
cercetare ştiinţifică Legislaţie comunitară şi carieră judiciară X -
(4 semestre)
Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi
X -
comunitar
Ştiinţe penale aprofundate X -
Aprofundare
(4 semestre) Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane X -
Gestiunea campaniilor de imagine X -
Asistenţă şi dezvoltare comunitară X -

FACULTATEA DE MEDICINĂ

PROGRAME DE STUDII DE MASTER POSTUNIVERSITARE

Tipul masterului
Denumire ZI ID
Management şi politici sanitare X -
Postuniversitar Managementul infecţiilor nosocomiale X -
(3 semestre)
Urgenţe medico-chirurgicale X -

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Resurse umane în educaţie. Formare şi
Aprofundare şi cercetare X -
management
ştiinţifică
(4 semestre) Consiliere şcolară şi resurse umane în
X -
organizaţie
Formarea adulţilor, competenţe ale
X -
formatorului de adulţi (numai anul 2)
Aprofundare
Psihologia personalităţii (numai anul 2) X -
(4 semestre)
Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi
X -
vocaţională (numai anul 2)

24
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Aprofundare şi cercetare
Diagnoza şi prognoza psiho-motrică X -
ştiinţifică (4 semestre)
Educaţie fizică şcolară şi activităţi sportive de
X -
timp liber
Aprofundare
Activităţi sportiv-turistice în timpul liber
(4 semestre) X
(numai anul 2)
Performanţa sportivă şi management în sport X -

FACULTATEA DE MUZICĂ

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Tehnica şi arta muzicală din secolul XX X -
Aprofundare Stil şi performanţă în interpretarea
X -
(4 semestre) instrumentală şi vocală
Meloterapie - X

PROGRAME DE STUDII DE MASTER POSTUNIVERSITARE

Tipul masterului Denumire ZI ID


Musical performance – Piano
X -
(în limba engleză) (numai anul 2)
Postuniversitar
(4 semestre) Solistică instrumentală (numai anul 2) X -
Belcanto – arta cântului (numai anul 2) X -

25
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

2.3 PROGRAME DE STUDII DE DOCTORAT

Universitatea Transilvania asigură desăvârşirea traseului de formare prin organizarea


cursurilor Şcolii Doctorale. Începând cu anul universitar 2005-2006, Departamentul de Studii
Doctorale este responsabil de organizarea Şcolii Doctorale. În prezent, Universitatea
Transilvania din Braşov este organizatoare de studii universitare de doctorat în următoarele
domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe exacte, ştiinţe
economice, filologie - şi 15 domenii de doctorat:

• Inginerie Mecanică
• Inginerie Industrială
• Ingineria Materialelor
• Inginerie Electrică
• Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii
• Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
• Inginerie Civilă
• Inginerie Chimică
• Inginerie Forestieră
• Silvicultură
• Informatică
• Matematică
• Marketing
• Filologie

Departamentul de Studii Doctorate îşi desfăşoară activitatea în clădirea Rectorat


(B-dul Eroilor Nr. 29, Camera 209).
Date de contact: tel. 0268-413000, int. 249; Fax 0268-410525; e-mail: d-doctorat@unitbv.ro.
Pagina web: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=278 .

26
2.4 TRASEE INTEGRATE DE PROGRAME DE STUDII LICENŢĂ – MASTERAT – DOCTORAT

Pe lângă restructurarea şi reînnoirea programelor de studii de licenţă şi de master, Universitatea Transilvania a format trasee integrate
Licenţă – Master – Doctorat (LMD) cu o structură tip Bologna, modernă şi flexibilă, accesibile încă de la admitere. Această ofertă inovativă de
programe de studii permite alegerea unui traseu de formare care corespunde cel mai bine aspiraţiilor, cunoştinţelor şi capacităţilor tale!

Forma de Domeniul de
Programe de licenţă Facultatea Programe de master Facultatea
învăţământ doctorat

- Autovehicule Rutiere (RO) Zi, IFR


- Autovehicule Rutiere (EN) Zi Inginerie - Autovehiculul şi Tehnologiile Inginerie Inginerie
- Inginerie Mecanică Zi Mecanică Viitorului Mecanică Mecanică
- Sisteme şi Echipamente Termice Zi

Inginerie - Securitate Rutieră, Transport şi Inginerie Inginerie


- Ingineria Transporturilor şi Traficului Zi Mecanică Mecanică Mecanică
Interacţiunea cu Mediul

- Mecatronică Zi
- Optometrie Zi Inginerie - Sisteme Mecatronice în Inginerie Inginerie
- Inginerie Medicală Zi Mecanică Industrie şi Medicină Mecanică Mecanică
- Mecanică Fină şi Nanotehnologii Zi*)

27
Forma de Domeniul de
Programe de licenţă Facultatea Programe de master Facultatea
învăţământ doctorat

- Design Industrial (RO) Zi


- Design Industrial (EN) Zi Inginerie Inginerie
Zi Tehnologică Mecanică
- Ingineria Sistemelor de Energii
Regenerabile
- Design de Produs pentru Inginerie
- Ingineria şi Protecţia Mediului în Zi Dezvoltare Durabilă şi Protecţia Tehnologică
Industrie Stiinţa şi Mediului
Zi Ingineria
- Ingineria Valorificării Deşeurilor Ingineria
Materialelor
Materialelor
- Ingineria Proceselor Chimice şi Zi*)
Biochimice

- Tehnologia Construcţiilor de Maşini Zi


Inginerie Inginerie Inginerie
- Construcţii Aerospaţiale Zi Tehnologică - Ingineria Fabricaţiei Inovative Tehnologică Industrială
- Maşini Unelte şi Sisteme de Producţie Zi

- Managementul Afacerilor în
- Inginerie Economică Industrială Zi, ID Inginerie Inginerie Inginerie
industrie
- Ingineria şi Managementul Calităţii Zi Tehnologică Tehnologică Industriala
- Managementul Calităţii

Inginerie
Inginerie Inginerie Industrială
- Robotică Zi Tehnologică - Informatica mediilor virtuale Tehnologică Inginerie
Mecanică

28
Forma de Domeniul de
Programe de licenţă Facultatea Programe de master Facultatea
învăţământ doctorat

Inginerie
Stiinţa şi Stiinţa şi
- Ingineria Sudării Zi - Ingineria Sudării Materialelor Mecanică
Ingineria Ingineria
- Ingineria Securităţii în Industrie Zi Materialelor Avansate Materialelor Ingineria
Materialelor

- Ştiinţa Materialelor
- Inginerie Economică în Domeniul Zi
Mecanic Zi Stiinţa şi - Ingineria şi Managementul Stiinţa şi
- Informatică Aplicată în Ingineria Ingineria Materialelor Avansate Ingineria
Zi Ingineria
Materialelor Materialelor Metalice, Ceramice şi Materialelor
Zi*) Materialelor
Compozite
- Echipamente pentru Procese
Industriale Zi*)
- Inginerie Economică pt. Industria
Chimică şi de Materiale

- Electrotehnică Zi Inginerie Inginerie


- Managementul Energiei Zi, FR Electrică şi Electrică şi Inginerie
Ştiinţa - Sisteme Electrice Avansate Ştiinţa Electrică
- Inginerie Electrică şi Calculatoare (EN) Zi
Calculatoarelor Calculatoarelor
- Electromecanică Zi*)

Inginerie Inginerie Inginerie


- Automatică şi Informatică Aplicată Zi Electrică şi - Sisteme Avansate in Electrică şi Electrică
Ştiinţa Automatică şi Tehnologii Ştiinţa Ingineria
- Tehnologia Informaţiei Zi Informatice
Calculatoarelor Calculatoarelor Sistemelor

29
Forma de Domeniul de
Programe de licenţă Facultatea Programe de master Facultatea
învăţământ doctorat

Zi Inginerie
- Electronică Aplicată
Inginerie Electrică
- Tehnologii şi Sisteme de Zi
Electrică şi
Telecomunicaţii Inginerie Calculatoare şi
Ştiinţa
- Telecomunicaţii Zi* )
Calculatoarelor - Sisteme Electronice şi de Electrică şi Tehnologia
- Calculatoare Telecomunicaţii Integrate Ştiinţa Informaţiei
Zi
Calculatoarelor
- Inginerie Fizică Zi Inginerie
Inginerie
Tehnologică Electronică şi
Telecomunicaţii

Silvicultură şi Silvicultură şi
- Silvicultură Zi - Managementul Ecosistemelor
Exploatări Exploatări Silvicultură
- Cinegetică Zi, ID Forestiere Forestiere Forestiere
Silvicultură şi - Management şi Sisteme Silvicultură şi
- Exploatări Forestiere Zi
Exploatări Tehnice în Exploatări Forestiere Exploatări Silvicultură
- Măsurători Terestre şi Cadastru Zi Forestiere Forestiere

- Ingineria Produselor Finite din Lemn Zi Inginerie


Industrială
- Mobilă şi Produse din Lemn Zi*)
- Eco-Design de Mobilier şi
- Ingineria Prelucrării Lemnului (RO, Zi, IFR Industria Restaurare Industria Ingineria
EN*) Lemnului - Structuri Avansate din Lemn şi Lemnului Materialelor
- Prelucrarea Lemnului (RO, EN) Zi*) Tehnologii Inovative
Inginerie
- Inginerie şi Management Forestier Zi Forestieră

30
Forma de Domeniul de
Programe de licenţă Facultatea Programe de master Facultatea
învăţământ doctorat

- Construcţii Civile, Industriale şi


Zi Inginerie
Agricole - Modernizare Energetică în
Zi Construcţii Construcţii Mecanică
- Instalaţii pentru Construcţii Mediul Construit
Zi Inginerie Civilă
- Căi Ferate, Drumuri şi Poduri

- Echipamente pentru Procese Zi


Industriale
- Ingineria Produselor Alimentare Zi*)
- Controlul şi Expertiza Produselor Zi
Alimentare
Alimentaţie şi - Eco-bio-tehnologii Agricole şi Inginerie
- Inginerie şi Management în Zi Turism Alimentare Alimentaţie şi Mecanică
Alimentaţie Publică şi Agroturism Turism
- Inginerie şi Management în Industria Zi
Turismului
- Maşini şi Instalaţii pentru Zi
Agricultură şi Industria Alimentară

- Informatică (RO, GE*) Zi, ID


- Tehnologii Informatice Matematică
- Informatică Aplicată (RO) Zi Matematică - Matematică -
Informatică - Structuri Matematice Informatică
- Informatică Aplicată (GE) ZI Informatică
Fundamentale
- Matematică Informatică Zi

31
Forma de Domeniul de
Programe de licenţă Facultatea Programe de master Facultatea
învăţământ doctorat

- Politici şi Strategii de
Marketing
- Marketing Zi, ID
- Management si Strategii de
- Management Zi, ID
Afaceri
- Finanţe şi Bănci Zi, ID
- Management Financiar-Bancar
- Contabilitate şi Informatică de Zi, ID
- Politici Contabile, Audit şi
Gestiune Ştiinţe Ştiinţe
Control de Gestiune Marketing
- Informatică Economică Zi Economice Economice
- Relaţii Economice
- Afaceri Internaţionale Zi, ID Internaţionale
- Economia Comerţului, Turismului şi Zi, ID - Administrarea Afacerilor în
Serviciilor Turism
- Administrarea Afacerilor (EN) Zi - Managementul Afacerilor
- Audit Intern

- Inovare Culturală
- Limba şi Literatura Română şi o Zi, ID
Limbă şi Literatură Modernă - Comunicare Interculturală
- Limba şi Literatură Engleză şi Limba - Studii de Limbă şi Literatură
Zi Română
şi Literatura Română sau o Limbă şi
Literatură Modernă Litere Litere Filologie
- Traducere şi Interpretare din
- Limbi Moderne Aplicate Zi Limba Franceză în Limba
Zi Română
- Studii Americane
Zi*), ID - Studii Interculturale în Limba şi
- Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării
Literatura Germană

32
Forma de Domeniul de
Programe de licenţă Facultatea Programe de master Facultatea
învăţământ doctorat

- Legislaţie Comunitară şi
Carieră Judiciară
- Sisteme şi Instituţii de Drept
Internaţional şi Comunitar
- Drept Zi, FR - Drept Privat Aprofundat
- Sociologie Zi Drept şi - Ştiinţe Penale Aprofundate Drept şi
Asistenţă Socială Zi Sociologie Sociologie
- - Gestiunea şi Dezvoltarea
- Ştiinţele Comunicării Zi Resursei Umane
- Gestiunea Campaniilor de
Imagine
- Asistenţă şi Dezvoltare
Comunitară

- Medicină Zi - Management şi Politici Sanitare Medicină


- Asistenţă Medicală Generală Medicină - Managementul Infecţiilor Medicină
Zi (dosar în
- Balneo-fizio-kinetoterapie şi Nosocomiale
recuperare elaborare)
Zi - Urgenţe Medico-Chirurgicale 1

- Pedagogie - Resurse Umane în Educaţie, Pedagogie


Zi Psihologie şi Psihologie şi
- Pedagogia Învăţământului Primar şi Formare şi Management
Zi, ID Ştiinţele Ştiinţele
Preşcolar - Consiliere Şcolară şi Resurse (dosar în
Educaţiei Educaţiei
Zi Umane în Organizaţie evaluare)
- Psihologie

33
Forma de Domeniul de
Programe de licenţă Facultatea Programe de master Facultatea
învăţământ doctorat

- Diagnoză şi Prognoză
Psihomotrică
Educaţie Fizică şi Sportivă Zi, FR
Educaţie - Educaţie Fizică şi Activităţi Educaţie
Sport şi Performanţă Motrică Zi Fizică şi Sport Fizică şi Sport
Sportive de Timp Liber
Kinetoterapie şi Motricitate Specială Zi
- Performanţă Sportivă şi
Management în Sport

Interpretare Muzicală – Instrumente Zi - Tehnica şi Arta Muzicală din


Secolul XX
Pedagogie Muzicală Zi Muzică Muzică
- Stil şi performanţă în
Interpretare Muzicală - Canto Zi*) interpretarea muzicală şi vocală
*) Programe de studii la care nu s-a organizat admitere în anul 2009
În anul universitar 2009-2010 funcţionează la forma de Învăţământ la distanţă programele de masterat: Autovehiculul şi Mediul (IM), Limba şi
Literatura Română – Identitate în Multiculturalism (LT) şi Meloterapie (MZ).

34
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

2.5 FORMAREA CONTINUĂ

Dinamica economică, schimbarea configuraţiei pieţei muncii a determinat nevoia de


„învăţare de-a lungul vieţii”. Universitatea a răspuns acestei nevoi printr-o serie de cursuri
facultative şi de formare continuă derulate prin Departamentul pentru Formare Continuă - DFC.
Coordonate de DFC şi susţinute în cooperare cu facultăţile universităţii, activităţile de formare
continuă cuprind:
• Cursuri universitare: discipline facultative;

• Programe postuniversitare de conversie profesională;


• Studii postuniversitare de specializare;
• Cursuri postuniversitare de perfecţionare;
• Şcoli de vară;
• Programe acreditate de Consiliul Naţional de Formare Profesională-CNFP;
• Programe acreditate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor–CNFPA.

În anul universitar 2009-2010, Universitatea Transilvania din Braşov organizează şi


susţine pe lângă disciplinele fundamentale şi opţionale prevăzute în planul de învăţământ, o serie
de alte discipline, numite discipline facultative.
Oferta disciplinelor facultative pentru anul universitar 2009-2010 este publicată pe site, la
adresa http://www.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=145, şi îţi este prezentată în tabelul care
urmează. Vei găsi informaţii privind: modulul din care face parte disciplina, structura acesteia,
cadrul didactic care susţine cursul şi facultăţile unde se organizează acesta. Disciplinele
facultative sunt organizate pe cinci module, după cum urmează:
Modulul A = discipline socio-umane;
Modulul B = limba română şi alte limbi moderne;
Modulul C = discipline de informatică, calculatoare, TIC;
Modulul D = discipline de specialitate;
Modulul E = discipline sportive.
Creditele suplimentare acumulate şi rezultatele evaluării la aceste discipline vor fi
consemnate în Registrul matricol şi în Foaia matricolă a studentului, fără a se lua în calcul la
ierarhizarea studenţilor pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget sau acordarea burselor.
Nr. Structura
Modul Disciplina Lectori Observaţii
crt. C+S+L
Tehnologie şi
1. A 2C+2S Dr. Codrin Coman Toate facultăţile
spiritualitate
Facultăţile: Inginerie
Lect. dr. Nicolae Tehnologică, Industria
2. A Integrare europeană 2C+1S
Marinescu Lemnului, Medicină,
Psihologie şi Şt. Educaţiei

35
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Nr. Structura
Modul Disciplina Lectori Observaţii
crt. C+S+L
A Studii Economice 2C+1S Conf.dr. Monica Studenţii de la Facultăţile:
Europene Răileanu-Szeleş Inginerie Mecanică, Ştiinţa
şi Ingineria Materialelor,
3. Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor, Alimentaţie
şi Turism, Matematică-
Informatică
Limba engleză
Cadrele didactice
4. B începători, nivel C+S Toate facultăţile
titulare ale catedrei
mediu şi avansat
Limba franceză Cadrele didactice
5. B începători, nivel C+S titulare ale Toate facultăţile
mediu şi avansat catedrei
Limba germană Cadrele didactice
6. B începători, nivel C+S titulare ale Toate facultăţile
mediu şi avansat catedrei
Limba spaniolă
Cadrele didactice
7. B începători, nivel C+S Toate facultăţile
titulare ale catedrei
mediu şi avansat
Iniţiere LabView Facultatea Inginerie
Asist. drd. ing.
8. C Aplicaţii în inginerie 2C+1L Electrică şi Ştiinţa
Septimiu Motoaşcă
electrică Calculatoarelor
Şef lucr. dr. Lupşa
9. C Programare Fortran 2C+1L Toate facultăţile
Lucian
Facultatea de
2C+1S Prof. dr. Ernest
10. C Analiza numerică Matematică şi
+2L Scheiber
Informatică
Lect. Adrian
11. C Grafică 3D 2C+2L Toate facultăţile
Deaconu
Grafică pe calculator Conf. dr. Livia
12. C 1C+1L Toate facultăţile
(VRML) Sângeorzan
Toate facultăţile tehnice şi
Conf. dr. Livia
13. C JavaScript şi Flash 2C+2L Facultatea de Matematică-
Sângeorzan
Informatică
Toate facultăţile tehnice şi
Programare orientată Lect. Adrian
14. C 2C+2L Facultatea de Matematică-
pe obiecte Deaconu
Informatică
Toate facultăţile tehnice şi
Programare paralelă şi Prof. dr. Ernest
15. C 2C+2L Facultatea de Matematică-
distribuită în Java Scheiber
Informatică
Toate facultăţile tehnice şi
16. C Reţele de calculatoare 2C+2L Conf. dr. Ion Florea Facultatea de Matematică-
Informatică
Toate facultăţile tehnice şi
Simularea sistemelor
17. C 2C+2L Conf. dr. Ion Florea Facultatea de Matematică-
economice în GPSS
Informatică
Toate facultăţile tehnice şi
Sistemul de operare
18. C 2C+2L Conf. dr. Ion Florea Facultatea de Matematică-
UNIX
Informatică
Conf. dr. Livia
19. C Tehnici multimedia 2C+2L Toate facultăţile
Sângeorzan

36
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Nr. Structura
Modul Disciplina Lectori Observaţii
crt. C+S+L
Tehnologia Conf. dr. Livia
20. C 2C+2L Toate facultăţile
informaţiei (Birotica) Sângeorzan
Lect. Bogdana Facultatea de Matematică -
21. C Teoria codurilor 2C+2L
Pop Informatică
Conf. dr. Livia Facultatea de Matematică -
22. C WebDesign 2C+2L
Sângeorzan Informatică
Structura compuşilor Prof. dr. chim.
23. E 2C Facultatea de Medicină
organici Gh. Coman
Facultatea de Inginerie
Mecanică
Prof. dr. ing. Lucian
24. E Automobilul electric 2C+1L Facultatea de Inginerie
Iulian
Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor
Conf. dr. ing.
25. E Eficienţă energetică 2C+1S Toate facultăţile tehnice
Lia Aciu
Echipamente
electrice şi Prof. dr. ing. Lucian
26. E 2C+1L Toate facultăţile tehnice
electronice de uz Iulian
general
Istoria ştiinţei şi Prof. dr. ing.
27. E 2C+1S Toate facultăţile tehnice
tehnicii Elena Helerea
Tehnica şi tehnologia Prof. dr. ing. Toate facultăţile
28. E 2C + 1S
în Ţara Bârsei Elena Helerea
Facultatea de Inginerie
Modelări si simulări Prof. dr. ing.
29. E 2C+1L Electrică şi Ştiinţa
în magnetism Andrei Nicolaide
Calculatoarelor
Facultatea de Inginerie
Simulink în sisteme Asist. dr. ing.
30. E 2C+1L Electrică şi Ştiinţa
electrice Maria Antonoaie
Calculatoarelor
Studiul câmpului Prof. dr. ing. Dan
Facultatea de Inginerie
electromagnetic Bidian
31. 2C+1L Electrică şi Ştiinţa
E prin metoda Prof. dr. ing.
Calculatoarelor
diferenţelor finite Ovidiu Pesteanu
Prof. dr. ing.
32. E Surse regenerabile 2C+1L Corneliu Toate facultăţile tehnice
Marinescu
Aplicarea softului Facultatea Inginerie
Conf. dr. ing.
33. E EDSA în ingineria 1C+2L Electrică şi Ştiinţa
Adrian Munteanu
energetică Calculatoarelor

Studenţii se pot înscrie la disciplinele facultative ale domeniului lor şi ale altor domenii de
studii din universitate. Înscrierea la un curs facultativ se face la titularul cursului respectiv. În
cazul modulului B, înscrierea se poate face direct la Centrul de învăţare a limbilor moderne
(în corpul N, sala NI13, tel. 0268-475.348). Derularea activităţii la o disciplină facultativă este
condiţionată de numărul de solicitanţi (o formaţie minimă de 15 studenţi).
Pentru disciplinele facultative, înscrierea se poate face până în ultima săptămână de curs a
semestrului precedent. Studenţii anului I se vor înscrie la cursurile disciplinelor facultative în
prima săptămână din semestrul întâi al anului universitar. Coordonarea activităţilor de

37
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

înscriere la cursurile opţionale şi facultative se realizează de către îndrumătorul de an


(tutore).
Informaţii pe larg poţi obţine studiind Regulamentul privind activitatea profesională a
studenţilor de la adresa: http://www.unitbv.ro/Portals/0/Carta%20si%20Regulamente/R7.pdf şi
site-ul Departamentului de Formare Continuă, la adresa:
http://www.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=78.

Departamentul pentru Formare Continuă se ocupă şi cu organizarea studiilor


postuniversitare de specializare. Aceste cursuri sunt destinate absolvenţilor cu studii
superioare de lungă durată. Durata echivalentă a cursului este de minim două semestre.
Absolvenţilor li se eliberează diploma de studii postuniversitare de specializare. Cursurile
postuniversitare de specializare (pentru anul 2009 - 2010) sunt următoarele:

• Logistică industrială
• Metode avansate de proiectare asistată a elementelor de mecanică fină şi
mecatronică
• Sisteme şi tehnici de mentenanţă
• Tehnici şi tehnologii tipografice
• Remote Control and Virtual Instrumentation
• Informatică
• Informatică - tehnologii asistate de calculator
• Tehnici informaţionale computerizate RES&EM
• Tehnologii Internet: Bazele calculatoarelor
• Tehnologii Internet: Specialist în securitatea reţelelor de calculatoare
• Masterat în managementul afacerilor
• Managementul instituţiilor publice
• Tehnici comerciale, publicitate şi relaţii publice
• Logistică şi management
• Studii postuniversitare în domeniul bibliologiei şi ştiinţele informării
• Auditul şi evaluarea nivelului de securitate / Risc al sistemelor de muncă
• Controlul calităţii şi fiabilităţii produselor şi proceselor tehnologice
• Managementul calităţii
• Managementul strategic al mediului înconjurător
• Monitorizarea calităţii mediului
• ECO-DESIGN Industrial
• Conducerea şi gestionarea resurselor umane
• Managementul sănătăţii, securităţii şi relaţiilor în muncă
• Poluarea, protecţia şi managementul mediului
• Managementul organizaţiilor
• Profesor documentarist
• Management financiar-bancar
• Administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii
• Tehnici contabile şi financiare pentru gestiunea afacerilor
38
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

• Marketing şi comunicare în afaceri


• Managementul firmei
• Managementul tranzacţiilor internaţionale
• Strategii şi tehnici de comerţ şi vânzări
• Sisteme informatice pentru afaceri
• Tehnici şi tehnologii de prezervare a documentelor tradiţionale şi electronice

Oferta cursurilor este completată de cursurile postuniversitare de perfecţionare. Acestea


sunt destinate absolvenţilor cu diplomă din învăţământul superior de scurtă sau lungă durată.
Durata echivalentă a cursului este de până la un semestru. Absolvenţii primesc: Certificat de
absolvire a cursurilor postuniversitare de perfecţionare. În anul universitar 2009 - 2010,
DFC organizează cursuri postuniversitare de perfecţionare în următoarele domenii:

• Tehnic
− Energie, transport şi mediu
− Bilanţuri electroenergetice
− Bilanţuri termoenergetice
− Gestiunea energiei
− Utilizarea eficientă a energiei
− Tehnici de prelucrare a lentilelor de ochelari
− Sisteme avansate de transport rutier
− Electropneumatică
− Hidraulică aplicată
− Pneumatică aplicată

• Informatic
− Birotică
− Utilizarea şi întreţinerea calculatoarelor I
− Utilizarea şi întreţinerea calculatoarelor II
− Sistemul de operare Unix
− Proiectare 2D utilizând AutoCAD
− Proiectare 3D utilizând AutoCAD
− Proiectarea instalaţiilor utilizând AutoCAD
− Proiectare 3D avansată utilizând SolidWorks
− Programarea şi utilizarea Automatelor Programabile Vectoriale Siemens
− Interactive methods for teaching-learning-evaluation process
− Primul nivel în protocoalele de telecomunicaţii - introducere practică
− Teme avansate de inginerie software cu aplicaţii în industria software şi hi-tech
− Teme avansate de inginerie software şi hardware cu aplicaţii în industria practică
− Utilizare ADAMS - modul de bază
− Utilizare ADAMS - modul avansaţi
− Modelare 3D în proiectarea asistată (CATIA) – Iniţiere
− Modelare 3D în proiectarea asistată (CATIA) – Avansaţi
− Modelarea şi analiza sistemelor mecanice cu soft-ul EASY5 - Basic
− Modelarea şi analiza sistemelor mecanice cu soft-ul EASY5 - Advanced
− Modelarea şi analiza prin metoda elementelor finite a structurilor mecanice cu
soft-ul NASTRAN - Basic

39
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

− Modelarea şi analiza prin metoda elementelor finite a structurilor mecanice cu


soft-ul NASTRAN - Avansat
− Analiza şi interpretarea datelor utilizând programul de proceduri statistice SPSS
− Tehnici avansate în calculul tabelar

• Protecţia muncii
− Audit în securitatea muncii
− Evaluare nivel risc
− Managementul integrat calitate-risc

• Comunicare
− Limba engleză-nivel începători
− Limba engleză-nivel elementar
− Limba engleză-nivel mediu
− Limba engleză-nivel avansat
− Engleza medicală
− Tehnici de comunicare orală în limba engleză
− Curs de pregătire pentru examenul Cambridge Advanced English
− Curs de pregătire pentru examenul Cambridge Proficiency English
− Limba germană-nivel începători
− Limba germană-nivel mediu
− Limba arabă – iniţiere
− Limba franceză - nivel mediu
− Limba română pentru francofoni
− Limba română pentru străini (începători)
− Competenţe relaţionare şi de comunicare
− Gestiunea comunicării şi a relaţiei cu clienţii
− Ştiinţele informării şi comunicării
− Limba rusă - nivel începător
− Tehnologii actuale de informare şi documentare pentru bibliotecile şcolare

• Medical
− Paradigme în schimbare în pediatria clinică
− Actualităţi în patologia digestivă, organică şi funcţională
− Profilaxia orbirii prin glaucom
− Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul bolilor renale
− Indicaţii şi etape de diagnostic în imagistica sânului
− Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul bolilor pancreasului şi căilor biliare
− Urgenţe în patologia pediatrică
− Focus: Fibroza chistică-Mucoviscidoza
− Certitudini şi perspective în diagnosticul şi tratamentul principalelor afecţiuni ale
aparatului respirator
− Curs de nutriţie pediatrică
− Sindromul terapeutic şi impactul său asupra aparatului cardiovascular
− Strategia pe termen lung a principalelor entităţi ale acestui sindrom
− Drogurile ilicite - aspecte patologice şi etico-juridice

• Legislaţie
− Uniunea Europeana şi funcţia publică

40
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

În anul universitar 2009-2010 Universitatea Transilvania din Braşov, organizează prin


DFC trei programe postuniversitare de conversie profesională: Educaţie tehnologică,
Informatică şi Informatică aplicată. Programele, organizate la nivel postuniversitar, au durata
echivalentă a cursului de cel puţin un an şi jumătate şi se adresează cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar. Cursurile se finalizează cu examen de absolvire, absolvenţilor
eliberându-li-se Diploma de conversie postuniversitară.
Programele acreditate de Consiliul Naţional de Formare Profesională - CNFP se
adresează profesorilor din învăţământul gimnazial şi liceal (ACADEMICA I), educatorilor,
învăţătorilor şi institutorilor (ACADEMICA II) şi personalului de conducere, îndrumare şi
control.
Universitatea Transilvania din Braşov, prin Departamentul pentru Formare
Continuă, Centrul de Cercetare - Informare în Inginerie şi Management din Agricultură,
Alimentaţie şi Turism din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, este autorizată de Consiliul
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor - CNFPA să organizeze următoarele programe
în domeniul formării continue a adulţilor:
− Administrator pensiune turistică
− Şef fermă agrozootehnică.

Poţi consulta pe larg, oferta Departamentului de Formare Continuă - DFC, de pe site-ul


Universităţii: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=78.
Date de contact: B-dul Eroilor, Nr. 29 (clădirea Rectorat, parter); tel. 0268-413000, int.
141; tel/fax: 0268-412644; e-mail: dfc@unitbv.ro .

41
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

2.6 PROGRAME COMPLEMENTARE DE FORMARE

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Concomitent cu pregătirea de specialitate, studenţii oricărei facultăţi pot să urmeze


Programul de Formare Psihopedagogică (Modulul psihopedagogic) oferit de Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic - DPPD, program care pregăteşte cariera
didactică. Studenţii şi absolvenţii care optează pentru profesiunea didactică vor urma cursurile
organizate de DPPD. După absolvirea Modulului de pregătire psohopedagogică, absolvenţilor li
se eliberează un certificat de absolvire – certificat de abilitare profesională care acordă
dreptul de exercitare, potrivit legii, a profesiei didactice, în învăţământul: secundar, liceal,
postliceal şi superior.
Calificarea pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri: nivel I (se adresează
studenţilor din ciclul de licenţă) şi nivelul II (adresat nivelului de master). Absolvirea modulului
I oferă dreptul de a preda în învăţământul gimnazial iar absolvirea modulului II prelungeşte acest
drept şi pentru ciclurile de învăţământ superioare.
Care sunt paşii pe care ar trebui să-i parcurgi pentru a avea două profesii (specialist în
calificarea pe care o vei absolvi şi profesor)?
1. Înscrierea în primul an de studiu la Programul de Formare Psihopedagogică - nivel I.
Absolvirea studiilor acestui nivel îţi dă dreptul să susţii activităţi didactice în
învăţământul preuniversitar obligatoriu (învăţământ gimnazial – clasele V-VIII).
2. Înscrierea la modulul II, când eşti masterand, îţi va oferi posibilitatea ca după
absolvire să predai în învăţământul liceal, postliceal şi superior. Acest nivel de
aprofundare se organizează în regim postuniversitar.

Ai absolvit facultatea şi vrei să devii profesor, dar nu ai urmat Programul de Formare


Psihopedagogică nivel I când erai student? Nu-i nimic, poţi veni la Cursul postuniversitar de
nivel I, organizat în forma de frecvenţă redusă.

Pentru mai multe informaţii, accesează pagina web a Departamentului pentru Pregătirea
Personalului Didactic – DPPD, de pe site-ul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei:
http://www.unitbv.ro/faculties/pse/site/3dppd.html.
Adresa DPPD: B-dul Nicolae Bălcescu Nr. 56 (Corpul K); tel./fax 0268-470190;
e-mail: dppd@unitbv.ro

42
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

PROGRAMUL VOCAŢIONAL PENTRU LIMBI STRĂINE

Programul vocaţional pentru limbi străine vizează programele de pregătire pentru


completarea profilului de competenţe în domeniul limbilor moderne. Cursurile se adresează
persoanelor de toate vârstele, cu studii medii şi superioare, angajate sau care caută un loc de
muncă şi se derulează prin Centrul de învăţare a limbilor moderne - CILM. Activitatea
Centrului se desfăşoară de regulă în perioade compacte de instruire, folosind şi tehnologia
învăţământului informatizat completată cu modalităţile de învăţare specifice strategiilor de
predare-învăţare a limbilor moderne.
Centrul organizează cursuri pentru următoarele limbi străine:
engleză, franceză, germană , spaniolă, rusă, română (pentru străini), alte cursuri - la cerere.
Cursurile sunt organizate pe trei categorii de module, după cum urmează:
A. Modulul general: începători, mediu, avansaţi.
B. Modulul pentru examene: CAMBRIDGE, TOEFL, IELTS, DELF, DALF,
SPRACHDIPLOM.
C. Modulul de specialitate pentru domeniile: Inginerie, Medicină, Ştiinţe
economice, Drept, Turism-servicii, Secretariat şi alte domenii de interes, la cerere.
Cursurile se desfăşoară cu taxă, pe module de 32 de ore, timp de maximum 14
săptămâni, cu o frecvenţă de 2/4/6 ore pe săptămână. Taxa include testarea iniţială şi
finală, orele de curs şi materialele de curs (detalii la secretariatul Centrului).
Centrul dispune de materiale de curs de ultimă oră, în acord cu cerinţele actuale ale
sistemului european de educaţie şi cu tendinţele de mobilitate profesională de pe piaţa muncii:
cărţi de curs; caiete de exerciţii; casete audio; casete video; CD-uri de la editurile recunoscute în
domeniu: Longman, Macmillan, Oxford, Seuil, PUF, Gallimard, Westermann, Langenscheitt,
Hueber, etc.
Dacă vrei să te înscrii ai nevoie de următoarele documente:
• pentru studenţi
− adeverinţă de la instituţia de învăţământ.
• pentru alte persoane adulte (care nu sunt studenţi):
− două fotografii tip buletin pe hârtie fotografică;
− copii legalizate după: certificatul de naştere, ultima diplomă de studii şi certificatul de
căsătorie (dacă este cazul).
Înscrierile se fac, pe tot parcursul anului universitar, la secretariatul Centrului din Corpul N
al Universităţii, zilnic, între orele 12.00 – 20.00. Adresa: Str. Politehnicii, nr. 1, et. I, sala NI.13;
Tel: 0268 / 413000, int. 177 sau 0268 – 475348 şi 0756422978. E-mail: cilm@unitbv.ro .
Cursurile se finalizează cu un examen de absolvire, în urma căruia se emite:
z Certificat recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (pentru absolvenţii cu studii
superioare);
z Diploma de participare (pentru absolvenţii cu studii medii);
z Certificat de Competenţă Lingvistică (pentru toate categoriile de cursanţi).

43
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

CURSURI DE CERTIFICARE CISCO

Cursurile CISCO care le puteţi urma în cadrul Academiei CISCO Braşov în


colaborare cu Bloomfield College, USA se pot derula pe trei niveluri:

Nivelul FUNDAMENTAL
• IT Essentials: PC Hardware and Software
• IT Essentials 2: Network Operating Systems

Nivelul ASSOCIATE
• CCNA Wireless
• CCNA Security
• CCNA Voice
• CCNA Exploration

Nivelul PROFESSIONAL
• CCNP
• Network Security
• VoIP
• Wireless

Cursurile se desfăşoară în format onsite/online fiind conduse de instructori certificaţi.


Studenţii vor avea acces la echipamente de networking atât din laboratoarele noastre cât şi din
laboratoarele partenerului american.
Toate cursurile se finalizează cu certificate de absolvire primite de la două instituţii
americane: CISCO şi ITPS-Bloomfield College, împreună cu certificatul de absolvire al
CVTC-Braşov. Cursurile sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei şi sunt utile la angajarea în
domeniile: administrarea reţelelor de calculatore, securitatea datelor, reţele de comunicaţii
wireless şi întreţinerea reţelelor de calculatore.

Persoanele de contact:
Prof. univ. dr. Doru Ursuţiu: udoru@unitbv.ro
Prof. univ. dr. Alex Ştefan: alex_stefan@bloomfield.edu

44
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

2.7 PROGRAME INTERNAŢIONALE DE MOBILITATE

Lansat în ianuarie 2007, Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (Long Life Learning
Programme - LLLP) reuneşte programele de mobilitate în străinătate pentru studii (Erasmus) şi
activitate practică (Leonardo da Vinci), derulate în Universitatea Transilvania încă din anul
1998. În Universitatea Transilvania, Programul LLLP este coordonat de Biroul de Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – BPCDEFP-UTBv.
Programul ERASMUS prevede încheierea de acorduri bilaterale între universitatea noastră
şi alte universităţi din Europa, acorduri care permit mobilitatea studenţilor. În timpul acestor
mobilităţi studenţii au aceleaşi drepturi ca şi cei ai instituţiei gazdă, adică pot urma cursuri, pot fi
cazaţi în cămine, au acces la biblioteci sau la orice alte servicii şi facilităţi. Mai mult, disciplinele
studiate în timpul stagiului de studiu sunt echivalate de universitatea de origine, astfel încât
studenţii nu mai sunt nevoiţi să dea examene de diferenţă, la întoarcerea din stagiu. Dacă vrei sa
ştii care sunt cele 221 de universităţi partenere Erasmus, accesează site-ul:
http://socrates.unitbv.ro/SiteSocrates2009/PublicUnivErasmus.jsp .
Pe lângă mobilităţile de studiu, programul LLLP oferă studenţilor şi posibilitatea de a
efectua un stagiu de practică (plasament industrial) finanţat, într-o companie (sau altă
organizaţie) din Europa. Durata stagiului este între 3 şi 12 luni. Ai şi posibilitatea să combini o
perioadă de studiu cu una de stagiu de practică, adică să studiezi la universitate şi, apoi, să faci
practică la o companie din aceeaşi zonă.
Ca să ai mai multe şanse să fii selectat, este recomandat să cunoşti limba de studiu de la
universitatea gazdă, să ai un nivel de cunoştinţe şi competenţe care se pot adapta la cerinţele şi
exigenţele organizaţiilor gazdă, dar şi să ai minime aptitudini de lucru pe PC. Pentru mai multe
detalii despre Programul LLLP (bursele de studiu şi de plasament industrial) vizitează site-ul la
adresa: http://socrates.unitbv.ro şi/sau ia legătura cu coordonatorul Erasmus din facultatea ta!
Pentru a şti care este coordonatorul Erasmus din facultatea ta, consultă lista pe care o
prezentăm mai jos, în tabel:

Nr.
Numele şi prenumele Funcţia
crt.
1 Prof. univ. dr. chim. Anca DUŢĂ Coordonator Instituţional LLP
2 Prof. univ. dr. fiz. Sorin ZAMFIRA Coordonator LLP/Erasmus
Prof. univ. dr. chim. Camelia
3 Coordonator LLP/Erasmus
DRĂGHICI
4 Patricia STANCIU Secretar Program LLP
5 Alina POPA Secretar Program LLP
6 Prof. univ. dr. ing. Daniela BARBU Coordonator Fac. de Inginerie Mecanică
7 Prof. univ. dr. ing. Anca BÂRSAN Coordonator Fac. de Inginerie Tehnologică

45
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Nr.
Numele şi prenumele Funcţia
crt.
Coordonator Fac. de Ştiinţa şi Ingineria
8 Asist. univ. dr. Mihaela SICA
Materialelor
Coordonator Fac. de Inginerie Electrică şi
9 Prof. univ. dr. ing. Mihai CERNAT
Ştiinţa Calculatoarelor
Asist. univ. dr. ing. Rudolf
10 Coordonator Fac. de Silvicultură
DERCZENI
11 Prof. univ. dr. ing. Lidia GURAU Coordonator Fac. de Industria Lemnului
12 Asist. univ. ing. Radu MUNTEAN Coordonator Fac. de Construcţii
13 Prof. univ. dr. ing. Nicolae ŢANE Coordonator Fac. de Alimentaţie şi Turism
Conf. univ. dr. Livia Coordonator Fac. de Matematică şi
14
SÂNGEORZAN Informatică
Conf. univ. dr. Nicolae
15 Coordonator Fac. de Ştiinţe Economice
MARINESCU
16 Lector univ. dr. Mihaela POPESCU Coordonator Fac. de Litere
Coordonator Fac. de Drept şi Sociologie/
Prep. univ. drd. Arabela BRICIU
Drept
17
Coordonator Fac. de Drept şi Sociologie/
Asist. univ. dr. Cătălina MATEI
Sociologie
Asist. univ. dr. Lorena DIMA Coordonator Fac. de Medicină/ Medicină
18 Lector univ. dr. Roxana MICLAUS Coordonator Fac. de Medicină/ Asistenţă
Medicală
Coordonator Fac. de Psihologie şi tiinţele
19 Lector univ. dr. Daciana LUPU
Educaţiei
20 Conf. univ. dr. Roxana ENOIU Coordonator Fac. de Educaţie Fizică şi Sport
21 Lector univ. dr. Cezara PETRESCU Coordonator Fac. de Muzică

Primul pas pe care îl ai de făcut pentru a obţine o bursă LLP este să citeşti cu atenţie
criteriile de eligibilitate (pentru studenţi în ciclul de licenţă, master sau doctorat). Aceste criterii
sunt prezentate, în continuare:
− să fii cetăţean român;
− să fii student, masterand sau doctorand la zi la una din facultăţile universităţii
noastre, pe toată durata mobilităţii;
− să fii absolvent cel puţin al primului an de studii iar, pentru studenţii de la master,
să fi absolvit primul semestru;
− să nu fi beneficiat de un alt stagiu LLP;
− să promovezi testul la limba străină.
Dacă te încadrezi în criteriile de eligibilitate mai-sus menţionate, poţi urma pasul al doilea: iei
legătura cu profesorul coordonator Erasmus din facultatea ta şi consulţi site-ul Universităţii
pentru a vedea Universităţile partenere unde ai putea pleca cu bursă de mobilitate Erasmus.

46
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Este bine să ştii că alocarea burselor de mobilitate se face în baza concurs de selecţie.
Calendarul de desfăşurare a procesului de înscriere şi selecţie (pentru studenţii anilor II-IV,
studenţii masteranzi din anul I şi doctoranzii cu frecvenţă):
• 15 noiembrie – 15 decembrie: afişarea locurilor disponibile la avizierele facultăţilor şi pe
site-ul universităţii;
• 15 februarie - 15 martie: înscrierea la concursul de selecţie, la coordonatorul facultăţii şi
pe site, la Departamentul Erasmus;
• 15 martie - 1 aprilie: desfăşurarea concursului de selecţie conform programării aprobate
în Comitetul de Management;
• 1 aprilie - 1 mai: redactarea şi predarea documentelor specifice Erasmus (Learning-
Agreement şi Application Form) pentru studenţii selectaţi la BPCDEFP UTBV.
Documentele se predau de către coordonatorul BPCDEFP al facultăţii, însoţite de lista
studenţilor selectaţi, aprobată de decanul facultăţii;
• 15 aprilie – 15 mai: trimiterea documentelor către universităţile partenere.

Documentele necesare înscrierii sunt:


1. Cerere tip – cu specificarea rezultatelor la învăţătură (mediile pe ani la toate formele de
studiu urmate);
2. Curriculum vitae – în limba româna şi în limba în care vei studia la universitatea parteneră;
3. Scrisoare de intenţie – în limba româna şi în limba în care vei studia la universitatea
parteneră;
4. Formularul de aplicaţie (Application Form);
5. Acord iniţial de studiu (Learning Agreement) – realizat în comun de către student şi
coordonatorul de program de studii; coordonatorul Erasmus pe facultate avizează
conformitatea acordului cu Regulamentul Erasmus;
6. 2 fotografii tip buletin.

Documentele corespunzătoare punctelor 1, 4 şi 5 se pot obţine de la coordonatorul


Erasmus al facultăţii sau de la adresa: http://socrates.unitbv.ro/index05.html

Informaţii suplimentare poţi afla de la Biroul Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi


Formării Profesionale (BPCDEFP).
Date de contact: B-dul Eroilor Nr. 29 (clădirea Rectorat, camera 205); tel./fax 0268-473.473;
e-mail: socrates@unitbv.ro; site: http://socrates.unitbv.ro

47
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

2.8 PREGĂTIREA PRACTICĂ

Ultimii ani au adus modificări fundamentale în abordarea relaţiei universitate-mediu


exterior. Strategia de dezvoltare a Universităţii Transilvania din Braşov are în vedere
deschiderea către mediul economic şi socio-cultural, principalul beneficiar al activităţii de
formare a resurselor umane înalt calificate. Departamentul de Legătură cu Mediul Economic
şi Socio-Cultural - DESC (http://desc.unitbv.ro) reprezintă interfaţa dintre Universitatea şi
mediul extra-academic, având misiunea de a dezvolta colaborări cu reprezentanţi ai mediului
economic şi socio-cultural în domeniul didactic şi de cercetare ştiinţifică.

Principalii parteneri din mediul economic:


• AMC SRL Hăghig, Covasna;
• ARO PALACE SA, Braşov;
• Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural – ANTREC;
• Asociaţia Consult Şcolari, Satu-Mare;
• AUTOLIV România;
• AUTOMOBILE DACIA Piteşti;
• CAMBRIC CONSULTING SRL, Braşov;
• CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE Braşov;
• CANAM STEEL ROMANIA SA, Braşov;
• CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A., Braşov;
• Centrul de Tehnologii, Inventică şi Business SA Braşov;
• Compania APA Braşov;
• CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS Sibiu;
• DAVICANI SRL Braşov;
• DRÄXLMAIER GROUP, Codlea, Braşov;
• ELEAGNUS SRL Braşov;
• ELECTROPRECIZIA SA Săcele, Braşov;
• EUROCOPTER România SA;
• Fabrica de Zahăr Bod SA, Braşov;
• FDFEE Electrica Transilvania Sud Braşov;
• FESTO SRL Bucureşti;
• Graells & Llonch Administrare Parc Industrial SA;
• H&E REINERT SRL Feldioara, Braşov;
• ICCO Braşov;
• INCD pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov;
• INTERCOMPUTER SRL Braşov;
48
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

• LMS Romania, Braşov;


• LUCA SRL Braşov;
• MAGIC ENGINEERING SRL Braşov;
• Metrom SA Braşov;
• NR TECH SRL Braşov;
• Nutraceutical SRL Săcele, Braşov;
• ORACLE România, Bucureşti;
• PENTALOG INET Braşov;
• PRINFO SRL Braşov;
• PROCONSTRUCT SRL Braşov;
• PRODLACTA SA. Braşov;
• PSICONTROL MECHATRONICS Braşov;
• RAPTRONIC SRL Braşov;
• RECON SA Braşov;
• Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA;
• SCHAEFFLER ROMÂNIA SRL Braşov;
• SERGIANA PRODIMPEX SRL Poiana Mărului, Braşov;
• SIEMENS PROGRAM AND SYSTEM ENGINEERING SRL Braşov;
• SIT România SRL Braşov;
• STABILUS România, Braşov;
• TUNELE SA Braşov;
• URSUS BREWERIES Braşov;
• VECTRA SERVICE Braşov;
• VIESSMANN România SA Braşov;

Comunitate Locală/ Regională


• Primăria Braşov;
• Consiliul Judeţean Braşov;
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov;
• Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţelor de Muncă;
• Fundaţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii;
• Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov;
• Agenţia pentru Managementul Energiei Braşov;
• Garda Naţionala de Mediu - Comisariatul Judeţului Braşov;
• Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov.

Principalii parteneri din mediul socio-cultural:


• Asociaţia CARITAS Metropolitan Braşov;
• Asociaţia de Servicii Sociale SCUT;
• Asociaţia Nevăzătorilor Braşov;
• Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Profesională Braşov;

49
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

• Asociaţia Umanitară NARNIA Braşov;


• Autoritatea de Sănătate Publică Braşov;
• Centru pentru Persoane fără Adăpost Braşov;
• Clubul Sportiv Braşovia;
• Clubul Sportiv Dinamo Braşov;
• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
• Fundaţia AGAPEDIA România;
• Fundaţia Hospice Casa Speranţei;
• Primăria Municipiului Braşov - Departamentul Autoritate Tutelară;
• Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.
• Şcoala Specială Braşov – Centrul pentru Educaţie Incluzivă;
Pentru promovarea calităţii proceselor de educaţie şi formare, în universitate DESC
colaborează cu Departamentul de Formare Continuă - DFC
(http://www.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=78) şi Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi
Învăţământ cu Frecvenţă Redusă – DIDIFR (http://www.unitbv.ro/did/index.html). Deschiderea
de colaborări, pe bază de acorduri şi contracte cu firme de renume din zonă, de nivel naţional şi
internaţional, se face prin implementarea de sisteme complexe de activităţi de formare şi
cercetare, în cadrul:
• dezvoltării de programe de practică a studenţilor în companii;
• dezvoltării de activităţi de formare (masterat şi formare continuă) structurate conform
cu nevoile firmelor şi cu standardele de calitate ale proceselor didactice;
• dezvoltării de proiecte comune, în colaborare cu companiile economice, în cadrul
lucrărilor de licenţă, de masterat şi de doctorat;
• amenajării, de către companii, de spaţii în universitate destinate activităţilor de
formare şi cercetare ştiinţifică aplicată (laboratoare Ina Schaeffler, Siemens, National
Instruments, Viessmann, Autoliv, LMS International etc.);
• dezvoltării incubatorului tehnologic şi de afaceri Produse şi Tehnologii pentru
Dezvoltare Durabilă ITA Pro-Energ.
Utilizarea eficientă şi sinergică a resurselor de cercetare ştiinţifică existente în Universitate şi a
celor în dezvoltare în colaborare cu mediul economic s-a concretizat prin proiectul major al
Institutului de Cercetare-Dezvoltare Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă, PRO-DD
cu finanţare europeană de 20 mil. Euro, aflat în derulare. În acest institut îşi vor desfăşura
activitatea studenţii ce urmează programe de master de cercetare şi doctoranzii, în cadrul
departamentelor de cercetare ştiinţifică ale Universităţii.
***
Practica este o disciplină inclusă în planurile de învăţământ şi are caracter obligatoriu
(durata este reglementată prin planul de învăţământ pentru fiecare program de studiu). Această
activitate se poate desfăşura în instituţii/ unităţi economice de profil/ unităţi de cercetare, care au
domeniul principal de activitate relevant pentru specializarea studentului, pe baza unei programe
analitice (sau fişa disciplinei) stabilite de facultate ce se va aduce la cunoştinţa studenţilor.
Practica se poate efectua şi în cadrul laboratoarelor din facultate sau din alte facultăţi din reţeaua
universitară acreditată.

50
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

În Universitatea Transilvania, activitatea de practică se desfăşoară în baza Regulamentului


privind cadrul general de organizarea şi funcţionarea practicii studenţilor la adresa:
http://www.unitbv.ro/Portals/0/Carta%20si%20Regulamente/R9.pdf .
Practica se poate desfăşura distribuit, în timpul anului universitar, sau comasat, în perioade
precizate. Studenţii care sunt angajaţi pot efectua practica la locul de muncă, dacă sunt asigurate
condiţiile pentru acumularea competenţelor prevăzute în Fişa disciplinei de practică.
Studenţii au posibilitatea să opteze între două modalităţi de efectuare a practicii: stagiu de
practică propus de student, cu verificarea prealabilă, din partea facultăţii, a calităţii locului de
practică, şi stagiu de practică organizat de universitate. Universitatea, prin DESC / facultate /
catedră facilitează obţinerea unor locuri de practică pentru studenţi şi publică informaţiile pe
pagina web a universităţii la adresa: http://desc.unitbv.ro
Pentru efectuarea practicii în instituţii gazdă propuse de student, după găsirea locului de
practică, studentul înaintează o cerere către secretariatul catedrei coordonatoare. Analiza şi
validarea locurilor de practică se realizează de către responsabilul de practică.
Cerinţele care vizează activitatea de practică sunt următoarele:
• în cadrul stagiului de practică, studenţii sunt obligaţi să rezolve o temă, un proiect, cu
relevanţă pentru domeniul/ specializarea pe care o urmează;
• activitatea desfăşurată trebuie să asigure aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice
dobândite în cadrul activităţilor didactice academice. Activităţile desfăşurate trebuie să
fie relevante specializării pentru care studenţii se pregătesc;
• instituţia gazdă trebuie să numească o persoană responsabilă pentru activitatea de
practică a studenţilor – care să îi asiste pe tot parcursul perioadei;
• rezultatele proiectului elaborat pot fi utilizate de către compania la care s-a desfăşurat
practica;
• la finalul desfăşurării stagiului de practică, studentul va prezenta proiectul de practică.

Informaţiile privind oportunităţile de practică în străinătate sunt prezentate în paragraful 2.7


Programe internaţionale de mobilitate, al acestui ghid.

Alte oportunităţi, popularizate periodic pe site-ul Universităţii/facultăţilor:


• şcoli de vară,
• conferinţe,
• simpozioane,
• alte manifestări ştiinţifice studenţeşti.

Detalii despre activitatea de Practică poţi afla de la Departamentul de Legătură cu Mediul


Economic şi Socio-cultural – DESC.
Date de contact: B-dul Eroilor Nr. 29 (clădirea Rectorat, parter); tel./fax 0268-413921,
e-mail: desc@unitbv.ro, pagina web: http://desc.unitbv.ro

51
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

52
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

3. FACULTĂŢILE UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN


BRAŞOV

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ


Adresa: Str. Politehnicii nr. 1, 500024 Braşov
Tel./Fax 0268-474.761
E-mail: f-mecanica@unitbv.ro
Pagina web: http://mecanica.unitbv.ro/

Decan: prof. univ. dr. ing. Anghel CHIRU


Prodecan: prof. univ. dr. ing. Corneliu COFARU
Prodecan: prof. univ. dr. ing. Călin I. ROŞCA
Prodecan: prof. univ. dr. ing. Dumitru NICOARĂ
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. ing. Veneţia SANDU

Catedre:
Catedra de Mecanică
Catedra de Mecanică Fină şi Mecatronică
Catedra de Autovehicule şi Motoare
Catedra de Rezistenţa Materialelor şi Vibraţii
Catedra de Termotehnică şi Mecanica Fluidelor

Tutorii studenţilor:

Nr. Programul de An de
Tutore Secretar Decanat
crt. studii studiu
Licenţă Zi
I Şef lucr.drd.ing. Dorin DUMITRAŞCU Carmen MARO
Autovehicule II Şef lucr.drd. ing. Bogdan BENEA Lenuţa STANCIU
1
rutiere III Şef lucr.dr. ing. Stelian ŢÂRULESCU Ana FEHER
IV Prof.dr.ing. Nicolae ŢUREA Ildiko PĂZITOR
I
Autovehicule Şef lucr.drd.ing. Sebastian RADU Ana FEHER
II
2 rutiere (în limba
III Prof.dr.ing. Valeriu ENACHE
engleză) Carmen MARO
IV Prof.dr.ing. Horia ABĂITĂNCEI
I Prof.dr.ing. Nicolae ISPAS
Ingineria
II Prof.dr.ing. Ovidiu CÂMPIAN Lenuţa STANCIU
3 transporturilor şi
III Conf.dr.ing. Adrian ŞOICA
trafic
IV Şef lucr.dr.ing. Mihai DOGARIU Carmen MARO
4 Ingineria mecanică I Conf.dr.ing. Mihai ULEA
Ildiko PĂZITOR
II Prof.dr.ing. Alexandru POPA
53
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

III Prof.dr.ing. Ion BALCU Lenuţa STANCIU


IV Prof.dr.ing. Călin ROŞCA
Sisteme şi I Asist.drd.ing. Mircea IVĂNOIU
5 echipamente
termice II Conf.dr.ing. Liviu COSTIUC
I Şef lucr.dr.ing. Ion BARBU Ildiko PĂZITOR
Asist.drd.ing. Corneliu DRUGA
Conf.dr.ing. Luca Dana MOTOC
6 Mecatronica II
Prof.dr.ing. Gheorghe BEJINARU
III Prof.dr.fiz. Sorin ZAMFIRA
IV Prof.dr.ing. Emil IONESCU Lenuţa STANCIU
I Prof.dr.ing. Mihaela BARITZ
Asist.dr.ing. Barbu BRAUN Ana FEHER
7 Optometrie II Conf.dr.ing. Daniela BARBU
III Prof.dr.ing. Mihaela BARITZ
Carmen MARO
IV Prof.dr.ing. Ileana ROŞCA
I Prof.dr.ing. Angela REPANOVICI
8 Inginerie medicală Ana FEHER
II Prof.dr.ing. Ileana ROŞCA
Master- Zi
Sisteme mecatronice pentru Şef lucr.dr.ing. Marius
1 I Ana FEHER
industrie şi medicină LUCULESCU
Autovehiculul şi tehnologiile
2 I Prof.dr.ing. Ion PREDA Carmen MARO
viitorului
Securitatea rutieră , transport şi
3 I Prof.dr.ing. Daniela FLOREA Ana FEHER
interacţiunea cu mediul

Programul secretariatului: LUNI- JOI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ


Adresa: Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov
Tel./Fax 0268-414.690
E-mail: f-itehn@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/it

Decan: prof. univ. dr. ing. Nouraş LUPULESCU


Prodecan: prof. univ. dr. ing. Tudor DEACONESCU
Prodecan: prof. univ. dr. ing. Olimpiu MUNTEANU
Prodecan: prof. univ. dr. ing. Ionel BATOG
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. ing. Mihai LATEŞ

Catedre:
Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Catedra de Inginerie Economică şi Sisteme de Producţie
Catedra de Design de Produs şi Robotică
Catedra de Geometrie Descriptivă şi Grafică Tehnică
Catedra de Fizică

54
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Tutorii studenţilor:

Nr. Programul de An de
Tutore Secretar Decanat
crt. studii studiu
Licenţă – Zi
Conf.dr.ing. Catrina CHIVU
I
Şef lucr.dr.ing. Catalin CHIVU
Şef lucr.dr.ing. Cătălin GHEORGHE
II
Inginerie economică Prof.dr.ing. Andreea DEACONESCU
1
industrială Şef lucr.ing.Georgiana LIMBĂŞAN
III
Şef lucr.ing. Izabella ICHIM Claudia
Conf.dr.ing. Cristian PISARCIUC LĂZĂRESCU
IV
Prof.dr.ing. Adriana FOTA
I Conf.dr.ing. Catrina CHIVU
Maşini-unelte sisteme II Şef lucr.dr.ing. Cristina GAVRUŞ
2
de producţie III Şef lucr.drd.ing. Izabella ICHIM
IV Conf.dr.ing. Mihai IONESCU
Şef lucr.dr.ing. Luminiţa PARV
I
Tehnologia Şef lucr.dr.ing. Lucia CHICOS
3 construcţiilor de II Şef lucr.dr.ing. Lucia CHICOŞ
maşini III Asist. ing. Mircea VASILONI
IV Prof.dr.ing. Mircea Viorel DRĂGOI
Tehnologia II Şef lucr.dr.ing. Luminiţa PÂRV
construcţiilor de III Şef lucr.dr.ing. Milena FOLEA
4
maşini (în limba
IV Şef lucr.dr.ing. Milena FOLEA Carmen OPREA
franceză)
I Drd.ing. Sebastian ZAHARIA
Construcţii
5 II Drd.ing. Sebastian ZAHARIA
aerospaţiale
IV Conf.dr.ing. Răzvan UDROIU
I Conf.dr.ing. Nicolae EFTIMIE
Ingineria şi II Şef lucr.dr.ing. Adela DUMITRAŞCU
6
managementul calităţii Conf.dr.ing. Cristin Olimpiu
III
MORARIU
I Prof.dr.ing. Gheorghe MOLDOVEAN Gabriela
II Şef lucr.dr.ing. Mihai COMŞIT MACEAC
7 Design industrial
III Prof.dr.ing. Elena EFTIMIE
IV Prof.dr.ing. Ionel STROE
I Prof.dr.ing. Ioan DAJ
Design industrial (în II Viorel SIŞMAN
8
limba engleză) III Şef lucr.dr.ing. Daniela CIOBANU
IV Prof.dr.ing. Anca BÂRSAN
I Prof.dr.ing. Ionel STAREŢU
II Şef lucr.dr.ing. Silviu BUTNARIU
9 Robotică
III Prof.dr.ing. Olimpiu MUNTEANU
IV Prof.dr.ing. Csaba ANTONYA
I Prof.dr.ing. Radu VELICU
Ingineria sistemelor de
10 II Prof.dr.ing. Cătălin ALEXANDRU
energii regenerabile
III Conf.dr.ing. Mihai LATEŞ
11 Inginerie fizică I Şef lucr.dr.fiz. Ioana FIRASTRĂU
II Asist.drd. fiz. Mihail POP

55
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

III Asist.drd. fiz. Laura FLOROIAN


IV Şef lucr.dr.fiz. Sorin ADAM
Master Zi
Managementul afacerilor în
1 I Conf.dr.ing. Cristian PISARCIUC
industrie
Conf.dr.ing. Nicolae EFTIMIE,
2 Managementul calităţii I
Conf.dr.ing. Adela DUMITRASCU Laura
3 Ingineria fabricaţiei inovative I Şef lucr.dr.ing. Alexandru Filip RUJA
Design de produs pt. dezvoltare
4 I Prof.dr.ing. Mircea NEAGOE
durabilă şi protecţia mediului
Prof.dr.ing. Gheorghe Leonte
5 Informatica mediilor virtuale I
MOGAN

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

FACULTATEA ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR


Adresa: Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov
Tel./Fax 0268-471.626
E-mail: f-simat@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/sim

Decan: prof. univ. dr. ing. Mircea ŢIEREAN


Prodecan: prof. univ. dr. ing. Virgil GEAMĂN
Prodecan: prof. univ. dr. ing. Lucia DUMITRESCU
Secretar ştiinţific: prof. univ. dr. ing. Ana VEŢELEANU

Catedre:
Catedra de Utilaj Tehnologic şi Ştiinţa Materialelor
Catedra de Chimie
Catedra de Ingineria Materialelor şi Sudării

Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Prof.dr.ing. Zoltán MÁRKOS Loredana
Ingineria sudării II Conf.dr.ing. Dorin CĂTANĂ ISTRĂTESCU
1
III Şef lucr.dr.ing. Bogdan ANDREESCU
Enikő SZÁSZKA
IV Prof.dr.ing. Virgil CÂNDEA
Ingineria securităţii I Prof.dr.ing. Zoltán MÁRKOS Loredana
în industrie II Conf.dr.ing. Dorin CĂTANĂ ISTRĂTESCU
2
III Prof.dr.ing. Teodor MACHEDON-PISU
Enikő SZÁSZKA
IV Prof.dr.ing. Virgil CÂNDEA
3 Ştiinţa materialelor I Prof.dr.ing. Ana VEŢELEANU Loredana
II Şef lucr.dr.ing. Maria STOICĂNESCU ISTRĂTESCU

56
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

III Conf.dr.ing. Tibor BEDŐ


Enikő SZÁSZKA
IV Prof.dr.ing. Aurel CRIŞAN
I Prof.dr.ing. Daniel MUNTEANU Loredana
Inginerie economică
II Asist.ing. Camelia GABOR ISTRĂTESCU
4 în domeniul mecanic
III Prof.dr.ing. Ioan MILOŞAN
Enikő SZÁSZKA
IV Prof.dr.ing. Florin CHICHERNEA
Informatică aplicată I Prof.dr.ing. Vasile JIMAN Loredana
5 în ingineria II Prof.dr.ing. Béla VARGA ISTRĂTESCU
materialelor III Conf.dr.ing. Sorin Ion MUNTEANU Enikő SZÁSZKA
I Şef lucr.dr. Alexandru ENEŞCA Loredana
Ingineria şi protecţia
II Şef lucr.drd. Ileana MANCIULEA ISTRĂTESCU
6 mediului în industrie
III Drd. Geta MOISE
Enikő SZÁSZKA
IV Prof.dr.ing. Anca DUŢĂ-CAPRA
I Drd. Ionuţ POPOVICI Loredana
Ingineria valorificării ISTRĂTESCU
7 II Drd. Attila PORZSOLT
deşeurilor
III Asist dr. Mihaela DUDIŢA
Ingineria şi informatica Enikő SZÁSZKA
8 proceselor chimice şi IV Prof.dr.ing. Anca DUŢĂ-CAPRA
biochimice
Master Zi
1 Ingineria sudării materialelor avansate I Prof.dr.ing. Radu IOVĂNAŞ
Ingineria şi managementul materialelor Prof.dr.ing. Cornel Enikő SZÁSZKA
2 I
avansate metalice, ceramice şi compozite SAMOILĂ

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA


CALCULATOARELOR
Adresa: Str. Politehnicii nr. 1, 500024 Braşov
Tel./Fax 0268-474.718
E-mail: f-iesc@unitbv.ro
Pagina web: http://iesc.unitbv.ro

Decan: prof. univ. dr. ing. Sorin MORARU


Prodecan: prof. univ. dr. ing. Nicolae Dănuţ ILEA
Prodecan: conf. univ. dr. ing. Carmen CERIGAN
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. ing. Gheorghe PANĂ

Catedre:
Catedra de Electronică şi Calculatoare
Catedra de Electrotehnică
Catedra de Automatică
Nr. An de Secretar
Programul de studii Tutore
crt. studiu Decanat
Licenţă – Zi
Conf.dr.ing. Luminiţa Mălina
1 Electrotehnică I
CLOŢEA CAŢAGOI

57
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

II Prof.dr.ing. Dan STOIA


III Şef lucr.dr.ing. Petre SCORŢARU
IV Şef lucr.dr.ing. Laura LELUŢIU
I Şef lucr.dr.ing. Angel CAŢARON
II Conf.dr.ing. Gheorghe PANĂ
2 Electronică aplicată Marcela JOIŢA
III Şef lucr.dr. ing. George NICOLAE
IV Conf.dr.ing. Carmen GERIGAN
I Conf.dr.ing. Adrian MUNTEANU Mălina
3 Managementul energiei
IV Prof.dr.ing. Mihai CERNAT CAŢAGOI
I Şef lucr.dr.ing. Luminiţa POPA
Automatică şi II Prof.dr.ing. Radu CÂMPEANU
4
informatică aplicată III Şef lucr.dr.ing. Adrian DĂNILĂ
Cristina
IV Şef lucr.dr.ing. Robert DEMETER
CHIRILĂ
I Şef lucr.ing. Septimiu MOTOAŞCĂ
Inginerie electrică şi
II Şef lucr.dr.ing. Lucian LUPŞA
5 calculatoare (în limba
III Conf.dr.ing. Lia ACIU
engleză)
IV Şef lucr. dr. ing. Dan SOREA
I Şef lucr. dr. ing. Angel CAŢARON
Tehnologii şi sisteme de II Conf. dr. ing. Otilia PANĂ Gheorghe
6
telecomunicaţii III Şef lucr.dr. ing. CROITORU
Marcela JOIŢA
IV Conf.dr.ing. Gheorghe MORARIU
I Prof.dr.ing. Gheorghe TOACŞE
7 Calculatoare II Prof.dr.ing. Dan NICULA
III Şef.lucr.dr.ing. Mihail IVANOVICI
I Conf.dr.ing. Delia UNGUREANU Cristina
8 Tehnologia informaţiei II Conf.dr.ing. Liviu PERNIU CHIRILĂ
III Prof.dr.ing. Aurel FRATU
Informatică aplicată în II Prof.dr.ing. Marius GEORGESCU Mălina
9
ingineria electrică III Prof.dr.ing. Lucian IULIAN CAŢAGOI
Master Zi
Sisteme avansate în
Prof.dr.ing. Vasile COMNAC
1 automatică şi tehnologii I
Prof.dr.ing. Sorin MORARU
informatice
Sisteme electronice şi de
2 I Prof.dr.ing. Florin SANDU Mălina
comunicaţii integrate
CAŢAGOI
Sisteme electrice
avansate - în limba
3 I Prof.dr.ing. Elena HELEREA
engleză - (Advanced
electrical systems)

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE


Adresa: Str. Şirul Beethoven nr. 1, 500123 Braşov
Tel./Fax 0268-475.705
E-mail: f-silvic@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/silvic
Decan: prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN

58
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Prodecan: prof. univ. dr. ing. Gheorghe SPÂRCHEZ


Prodecan: conf. univ. dr. ing. Ovidiu IONESCU
Secretar ştiinţific: prof. univ. dr. ing. Valentina CIOBANU

Catedre:
Catedra de Silvicultură
Catedra de Exploatări Forestiere
Catedra de Amenajarea Pădurilor

Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Prof.dr.ing. Gh.SPÂRCHEZ
II Prof.dr.ing. I.V. ABRUDAN Alina DARIE
1 Silvicultură III Prof.dr.ing. N.V.NICOLESCU
Crisanta Cristiana
IV Şef lucr.dr.ing. Gh. M. TUDORAN
SANDU
I Prof.dr.ing. Gh.SPÂRCHEZ
II Prof.dr.ing. I.V. ABRUDAN Alina DARIE
2 Exploatări forestiere III Prof.dr.ing. V.CIOBANU
Crisanta Cristiana
IV Şef lucr.dr.ing. EUGEN IORDACHE
SANDU
III Şef lucr.dr.ing. Dan Tr. IONESCU Alina DARIE
3 Cinegetică Crisanta Cristiana
IV Conf.dr.ing. O.IONESCU
SANDU
I Prof.dr.ing. GH.CHIŢEA
Măsurători terestre şi II Şef lucr.dr.ing. C. TERESNEU
4 Elena AXENTE
cadastru III Şef lucr.dr.ing. M. MIHĂILĂ
IV Conf.dr.ing. I.VOROVENCII
Master Zi
Managementul ecosistemelor
1 I Conf.dr.ing. Lucian CURTU
forestiere Crisanta Cristiana
Management şi sisteme tehnice în SANDU
2 I Prof.dr.ing. A.CIUBOTARU
exploatări forestiere

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.30

FACULTATEA DE INDUSTRIA LEMNULUI


Adresa: Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov
Tel./Fax 0268-415.315
E-mail: f-ilem@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/il

Decan: prof. univ. dr. ing. Gavril BUDĂU

59
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Prodecan: conf. univ. dr. ing. Dumitru LICA


Secretar ştiinţific: prof. univ. dr. ing. Mihai ISPAS

Catedre:
Catedra de Tehnologia Lemnului
Catedra de Maşini pentru Industria Lemnului

Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
Şef.lucr.dr.ing. Emanuela
I Delia FLORESCU
Ingineria produselor BELDEANU
1 finite din lemn II Conf.dr.ing. Luminiţa BRENCI
III Conf.dr.ing. Viorel POPA
Mihaela IONAŞCU
IV Şef.lucr.dr.ing. Adriana FOTIN
Şef.lucr.dr.ing. Emanuela
I Delia FLORESCU
BELDEANU
Ingineria prelucrării
II Conf.dr.ing. Luminiţa BRENCI
2 lemnului
Prof.dr.ing. Constantin
III
LĂZĂRESCU Mihaela IONAŞCU
IV Conf.dr.ing. Lidia GURĂU
Inginerie şi I Prof.univ.dr.ing. Gavril BUDĂU Delia FLORESCU
3
management forestier II Şef.lucr.dr.ing. Emilia SALCĂ
Master Zi
Prof.dr.ing. Marina
1 Eco-design de mobilier şi restaurare I
CIONCA Lenuţa ORDOGH
Structuri avansate din lemn şi Prof.dr.ing. Ivan
2 I
tehnologii inovative CISMARU

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII
Adresa: Str. Turnului nr. 5, 500152 Braşov
Tel./Fax 0268-548.228
E-mail: f-constructii@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/constructii

Decan: prof. univ. dr. ing. Ioan TUNS


Prodecan: conf. univ. dr. ing. Nicolae DĂSCĂLESCU
Secretar ştiinţific: şef lucr. dr. ing. Paraschiva MIZGAN

Catedre:
Catedra de Construcţii
Catedra de Instalaţii
60
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Tutorii studenţilor:
Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Conf.dr.ing. Marius BOTIŞ
Construcţii civile,
II Prof.dr.ing. Vasile CIOFOAIA
1 industriale şi agricole
III Şef.lucr.dr.ing. Paraschiva MIZGAN
IV Conf.dr.ing. Gavrilă MUNTEAN Simona-Elena
I Conf.dr.ing. Marius BOTIŞ ŞTIRBU
Căi ferate, drumuri şi
II Prof.dr.ing. Vasile CIOFOAIA
2 poduri
III Şef.lucr.dr.ing. Bogdan ANDREI
IV Şef.lucr.dr.ing. Marius COMĂNICI
I Şef.lucr.dr.ing. Cosmin ŢICLEANU
Instalaţii pentru II Conf.dr.ing. Nicolae DĂSCĂLESCU Carmen-Mihaela
3 construcţii Şef.lucr.drd.ing. Lucian CAZAN
III
CÂRSTOLOVEAN
IV Şef.lucr.dr.ing. Mircea HORNEŢ
Master Zi
Modernizare energetică în Carmen-Mihaela
4 I Prof.dr.ing. Ioan TUNS
mediul construit CAZAN

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE ALIMENTAŢIE ŞI TURISM


Adresa: Str. Politehnicii nr. 1, 500024 Braşov
Tel./Fax 0268-472.222
E-mail: al-tur@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/at

Decan: prof. univ. dr. ing. Romulus GRUIA


Prodecan: prof. univ. dr. ing. Carol CSATLOS
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. ing. Liviu GACEU

Catedre:
Catedra de Inginerie şi Management în Turism
Catedra de Ingineria Produselor Alimentare

Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
1 Ingineria produselor I Conf.dr.ing. Liviu GACEU Elisabeta ŢANE
alimentare II Prof.dr.chim. Angela MĂRCULESCU Mirela

61
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

III Şef lucr.dr.ing. Cristina-Maria BICĂ MUNTEANU


I Conf.dr.ing. Liviu GACEU Elisabeta ŢANE
Controlul şi expertiza
2 II Prof.dr.chim. Angela MĂRCULESCU Mirela
produselor alimentare
III Şef lucr.dr.ing. Cristina-Maria BICĂ MUNTEANU
I Conf.dr.ing. Liviu GACEU Elisabeta ŢANE
Echipamente pentru
3 Mirela
procese industriale III Şef lucr.dr.ing. Cristina-Maria BICĂ
MUNTEANU
Inginerie şi I Şef lucr.dr. Miron FLOREA Elisabeta ŢANE
management în II Şef lucr.dr. Dragoş ARDELEANU
4 Mirela
alimentaţia publică şi
III Prof.dr.ing. Nicolae ŢANE MUNTEANU
agroturism
Inginerie şi I Şef lucr.dr. Miron FLOREA Elisabeta ŢANE
5 management în II Şef lucr.dr. Dragoş ARDELEANU Mirela
industria turismului III Prof.dr.ing. Nicolae ŢANE MUNTEANU
Maşini şi instalaţii Mirela
II
6 pentru agricultură şi Asist.drd.ing. Nicolae ORMENIŞAN MUNTEANU
industrie alimentară IV Simona BUCŞA
Master Zi
Eco-biotehnologii agricole
1 I Prof.univ.dr.ing. Romulus GRUIA Elisabeta ŢANE
şi alimentare

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 12.00-14.00

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ


Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 50, 500091 Braşov
Tel./Fax 0268-414.016
E-mail: f-mate-info@unitbv.ro
Pagina web: http://cs.unitbv.ro

Decan: conf. univ. dr. Eugen PĂLTĂNEA


Prodecan: prof. univ. dr. Daniela MARINESCU
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. Dorina RĂDUCANU

Catedre:
Catedra de Analiză Matematică şi Probabilităţi
Catedra de Algebră, Geometrie şi Ecuaţii Diferenţiale
Catedra de Informatică Teoretică
Catedra de Informatică Aplicată

Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
1 Matematică I Lect.dr. Adelina MANEA Mariana
informatică II Prof.dr. Marin MARIN SAVASTRU

62
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

III Lect.dr. Florin ISAIA


I Conf.dr. Adrian DEACONU
2 Informatică II Lect.drd. Vlad MONESCU
III Lect.dr. Anca VASILESCU
I Conf.dr. Adrian DEACONU
3 Informatică aplicată II Lect.drd. Mihai IOLU Silvia STOICA
III Lect.dr. Anca VASILESCU
I Conf.dr. Silviu DUMITRESCU
Informatică aplicată
4 II Conf.dr. Laura CIUPALĂ
(în limba germană)
III Lect.dr. Constantin ALDEA
Master Zi
Structuri matematice I
1 Prof.dr. Gheorghe PITIŞ Mariana
fundamentale II
SAVASTRU
2 Tehnologii informatice I Prof.dr. Ernest SCHEIBER

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


Adresa: Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov
Tel./Fax 0268-419.304
E-mail: f-economic@unitbv.ro
Pagina web: http://econ.unitbv.ro

Decan: prof. univ. dr. Gabriel BRĂTUCU


Prodecan: prof. univ. dr. Tiberiu FORIŞ
Prodecan: prof. univ. dr. Adrian TRIFAN
Prodecan: prof. univ. dr. Ileana TACHE
Secretar ştiinţific: prof. univ. dr. Dana BOŞCOR

Catedre:
Catedra de Management şi Informatică Economică
Catedra de Finanţe, Contabilitate şi Teorie Economică
Catedra de Marketing, Turism, Servicii şi Tranzacţii Internaţionale

Tutorii studenţilor:

Nr. An de Secretar
Programul de studii Tutore
crt. studiu Decanat
Licenţă – Zi
I Liliana
1 Management II Prof.dr. Nicoleta PETCU NICULESCU
III
I Delia RĂU
Prof.dr. Dorin
2 Informatică economică II
LIXĂNDROIU
III
3 Administrarea afacerilor (în limba I Lector.dr. Dana LUPŞA
engleză) II

63
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

III
I
4 Finanţe şi bănci II Conf.dr. Marius DINCĂ
Liliana
III
NICULESCU
I
Contabilitate şi informatică de
5 II Prof.dr. Anişoara CAPOTĂ
gestiune
III
I
Lect.dr. Cristinel Delia RĂU
6 Marketing II
CONSTANTIN
III
I
Economia comerţului, turismului Georgeta MATEI
7 II Lect.dr. Ioana CHIŢU
şi serviciilor
III
I
Delia RĂU
8 Afaceri internaţionale II Lect.dr. Oana SEITAN
III
Master Zi
Management şi strategii de afaceri I Conf. dr. Silvia
1
II SUMEDREA
I
2 Management financiar bancar Conf.dr. Marius DINCĂ
II
Politici contabile, audit si control I
3 Conf.dr. Adrian TRIFAN
de gestiune II
Adriana
I Prof. dr. Gabriel
ZAMFIRESCU
BRĂTUCU
4 Politici şi strategii de marketing
II Prof.dr. Liliana
DUGULEANĂ
I
5 Administrarea afacerilor în turism Prof. dr. Ana ISPAS
II
I
6 Relaţii economice internaţionale Conf. dr. Dana BOŞCOR
II
I Conf.dr. Constantin Georgeta MATEI
7 Audit intern
II DUGULEANĂ
I Prof. dr. Dorin Adriana
8 Managementul afacerilor
II LIXĂNDROIU ZAMFIRESCU

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE LITERE
Adresa: B-dul Eroilor 25, 500030 Braşov
Tel./Fax 0268-475.705
E-mail: f-litere@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/litere

Decan: prof. univ. dr. Andrei BODIU


Prodecan: conf. univ. dr. Liliana ALIC
Prodecan: conf. univ. dr. Marinela BURADA
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. Liliana COPOSESCU

64
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Catedre:
Catedra de Limba şi Literatura Română
Catedra de Limbi şi Literaturi Străine
Catedra de Limbi străine

Tutorii studenţilor:

Nr. An de Secretar
Programul de studii Tutore
crt. studiu Decanat
Licenţă – Zi
Limba şi literatura română - O I Conf.dr. Rodica ILIE
limbă şi literatură modernă
1 II Lect.dr. Alina FELEA
(engleză, franceză, germană,
maghiară) III Lect.dr. Mihai IGNAT
Limba şi literatura engleză – O I Lect.dr. Monica HARSAN
limbă şi literatură modernă
2 (franceză, germană, II Conf.dr. Gabriela GHEFNEUX
maghiară)/Limba şi literatura
română III Asist.dr. Andreea NICHIFOR Ildiko
I Asist.dr. Gabriela IANCU MAKKAI
Limbi moderne aplicate (câte
3
două limbi dintre: franceză, II Asist. Corina MICU
engleză, germană) III Lect.dr. Mihaela POPESCU
I Conf.dr. Liliana HAMZEA
4 Studii americane II Lect.dr. Oana PIRNUTA
Asist. Ileana BOTESCU-
III
SIREŢEANU
Biblioteconomie şi ştiinţa II Asist.dr. Ana Maria BOTA
5
informării III Lect.dr. Stanca MĂDA
Master Zi
1 Inovare culturală I
Scriere creatoare şi traducere Prof.dr. Andrei BODIU
2 II
literară Ildiko
Editarea şi promovarea MAKKAI
3 II
produselor culturale
4 Studii de limba şi literatura I
Prof.dr. Mihaela GHEORGHE
română II
Studii lingvistice pentru I
5 comunicare interculturală Conf.dr. Marinela BURADA
II
(în limba engleză)
Traducere şi interpretariat din I Ildiko
limba franceză în limba Conf.dr. Liliana ALIC
6 II MAKKAI
română (în limba franceză)
Studii interculturale în limba şi I
7 literatura germană (în limba Conf.dr. Carmen PUCHIANU
II
germană)

65
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 12.00-15.00


FACULTATEA DE DREPT ŞI SOCIOLOGIE
Adresa: B-dul Eroilor 25, 500030 Braşov
Tel./Fax 0268-474.017
E-mail: f-dreptsoc@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/drept

Decan: prof. univ. dr. Cristinel MURZEA


Prodecan: conf. univ. dr. Alexandru IONAŞ
Prodecan: prof. univ. dr. Romulus CHIRIŢĂ
Prodecan: prof. univ. dr. Silviu COPOSESCU
Secretar ştiinţific: lect. univ. dr. Codrina ŞANDRU

Catedre:
Catedra de Drept Public
Catedra de Drept Privat
Catedra de Sociologie- Filosofie
Catedra de Asistenţă Socială şi Comunicare

Tutorii studenţilor:
Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă - Zi
I Prep.drd. Arabela BRICIU
Ioana Venera
1 Sociologie II Lector drd. Carmen Buzea
MOLOCA
III Asist.drd. Ada DOBRESCU
I Asist.drd. Marinela SIMON
Carmen Adriana
2 Asistenţă socială II Lector drd. Raluca ZANCA
PREDA
III Lector drd. Diana BODI
I Lector dr. Daniela SOREA
Comunicare şi relaţii Ştefania
3 II Prep.drd. Victor BRICIU
publice SOROCIANU
III Asist.drd. Mihai BURLACU
Asist. Dan GABOR Asist.univ. Ioana Venera
I
Roxana MATEFI MOLOCA
Asist. Diana IONAŞ Cătălina BULARCA
4 Drept II
Asist. Laura MUREŞAN - DORCESCU
Asist. Maria BÂRSAN SOROCIANU
III
Lector dr. Ioana NICOLAE ŞTEFANIA
Lector drd. Silviu BARBU Cătălina BULARCA
5 IV
Lector dr. Andreea CIUREA - DORCESCU
Master - Zi
Legislaţie comunitară
1 I Asist.drd. Adrian MANEA Diana OLA
şi carieră judiciară
Sisteme şi instituţii de
2 drept internaţional şi I Asist.drd. Laura MANEA Diana OLA
comunitar

66
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Sisteme de drept
Carmen Adriana
3 public şi instituţii II Asist.drd. Laura MUREŞAN
PREDA
publice
Dreptul comunitar al Carmen Adriana
4 II Lect.dr. Tita Nicolescu GABRIEL PREDA
afacerilor
Ştiinţe penale Asist.dr. Maria Magdalena
5 I Diana OLA
aprofundate BÂRSAN
Gestiunea şi I
6 dezvoltarea resursei Conf.dr. Gheorghe ONUŢ
umane II
Carmen Adriana
Gestiunea campaniilor I
7 Conf.dr. Claudiu COMAN PREDA
de imagine II
Asistenţă şi dezvoltare I
8 Conf.dr. Gabriela RĂŢULEA
comunitară II

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE MEDICINĂ
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr.56, 500019 Braşov
Tel./Fax 0268-412.185
E-mail: f-medicina@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/medicina

Decan: prof. univ. dr. Mariana RĂDOI


Prodecan: prof. univ. dr. Lazăr ONISÂI
Prodecan: conf.univ. dr. Laurenţiu NEDELCU
Secretar ştiinţific: prof. univ. dr. Codruţa NEMET

Catedre:
Catedra de Specialităţi Medicale
Catedra de Discipline Fundamentale şi Profilactice
Catedra de Medicină Internă
Catedra de Chirurgie
Catedra de Specialităţi, Morfologice şi Chirurgicale

Tutorii studenţilor:
Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Conf.dr. Gheorghe COMAN
II Prof.dr. Lazăr ONISÂI
Medicină III Conf.dr. Laurenţiu NEDELCU Marcela
1
IV Prof.dr. Alin CUCU PARASCHIV
V Prof.dr. Dan MINEA
VI Conf.dr.Victoria BURTEA
2 Asistenţă medicală I Şef lucr.dr. Gabriela SECHEL Paula PESCARU

67
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

generală II Şef lucr.dr. Camelia SCÂRNECIU Gabriela COJAN


III Şef lucr.dr. Maria-Elena COCUZ (forma de continuare
IV Şef lucr.dr. Roxana MICLĂUŞ de studii)
Balneo- I Şef lucr.dr. Andreea FLEANCU
5fiziokinetoterapie şi Loredana STAN
recuperare II Conf.dr. Alina PASCU
Master Zi
Management şi politici I Conf.dr. Alexandru BĂLESCU
1
sanitare II Conf.dr. Ion MOLEAVIN
Managementul I Conf.dr. Mihaela IDOMIR
2 Loredana STAN
infecţiilor nosocomiale II Conf.dr. Ion MOLEAVIN
Urgenţe medico- I Prof.dr. Iosif ŞAMOTĂ
3
chirurgicale II Conf.dr. Victoria BURTEA

Programul secretariatului: LUNI- JOI: 12.00-14.00

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI


Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr.56, 500019 Braşov
Tel./Fax 0268-416.184
E-mail: f-pse@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/pse

Decan: prof. univ. dr. Rodica Mariana NICULESCU


Prodecan: conf. univ. dr. Doina USACI
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. Mariela PAVALACHE-ILIE

Catedre:
Catedra de Psihologie
Catedra de Pedagogie şi Metodică
Catedra D.P.P.D.

Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Lector dr. Laura NĂSTASĂ
Vlad Paul
1 Psihologie II Asist.drd. Bogdan TULBURE CAFTANGIOGLU
III Asist.drd. Dana PORUMBU
Pedagogia I Asist.dr. Cristina TULBURE
2 învăţământului primar II Asist. Oana Alina BOTA
şi preşcolar III Asist. Andreea LAURENŢIU
Didina GÂDEI
I Prep. Aureliana Loredana PETRE
3 Pedagogie II Asist. Ioana Roxana TOPALĂ
III Lector dr. Mihaela VOINEA
Master Zi

68
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Resurse umane în educaţie.


1 I Conf.dr. Toader PĂLĂŞAN Didina GÂDEI
Formare şi management
Consiliere şcolară şi resurse Vlad Paul
2 I Prof.dr. Marcela Rodica LUCA
umane în organizaţie CAFTANGIOGLU
Formarea adulţilor, competenţe Lector dr. Daciana Angelica
3 II Didina GÂDEI
ale formatorului de adulţi LUPU
4 Psihologia personalităţii II Conf.dr. Aurel Ion CLINCIU
Vlad Paul
Psihologie educaţională,
5 II Prof.dr. Elena COCORADĂ CAFTANGIOGLU
consiliere şcolară şi vocaţională

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


Adresa: B-dul Eroilor 25, 500030 Braşov
Tel./Fax 0268-474.060
E-mail: f-edfiz@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/efs

Decan: conf. univ. dr. Răzvan ENOIU


Prodecan: conf. univ. dr. Elena BALINT
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. Elena MOLDOVAN

Catedre:
Catedra de Discipline Teoretice, Sporturi Individuale şi Educaţie Fizică
Catedra de Discipline Teoretice, Sporturi Colective şi Educaţie Fizică

Tutorii studenţilor:
Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Prep. Ioana CURIŢIANU
Educaţie fizică şi
1 II Prep. Georgian BĂDICU
sportivă
III Asist.drd. Dragoş TOHĂNEAN
I Asist. Sorin DRUGĂU
Sport şi performanţă Ramona
2 II Conf.dr. Roxana ENOIU
motrică ŞERBAN
III Asist.drd. Mihaela CHICOMBAN
I Asist.drd. Florentina NECHITA
Kinetoterapie şi
3 II Lector dr. Silviu CIOROIU
motricitate specială
III Conf.dr. Răzvan ENOIU
Master Zi
Educaţie fizică şcolară şi
1 I Prof.dr. Lorand BALINT
activităţi sportive de timp liber
Performanţă sportivă şi Nicoleta
2 I Conf.dr. Elena BALINT
management în sport SLĂNICEANU
Diagnoză şi prognoză
3 I Conf.dr. Carmen BARNA
psihomotrică

69
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

4 Educaţie fizică şi sportivă şcolară II Prof..dr. Lorand BALINT


Nicoleta
Activităţi sportiv-turistice de
5 II Conf.dr. Elena MOLDOVAN SLĂNICEANU
timp liber

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE MUZICĂ
Adresa: Str. Andrei Şaguna nr. 2, 500123 Braşov
Tel./Fax 0268-478.884
E-mail: f-muzica@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/muzica

Decan: prof. univ. dr. Stela DRĂGULIN

Catedre:
Catedra de Pedagogie Muzicală
Catedra de Interpretare Muzicală

Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi

I Prep. Răzvan BULARCA


Interpretare muzicală - II Prep.drd. Ciprian ŢUŢU
1 Liliana ZLATE
Instrumente III Lect.drd.Cristina BUGA
IV Asist.drd. Alina NAUNCEF
II Prep.drd. Ciprian ŢUŢU
Interpretare muzicală - Cristina
2 III Lect.drd.Cristina BUGA
Canto ANINARU
IV Asist.drd. Alina NAUNCEF
I Lect.dr. Alina MĂRGINEAN
3 Pedagogie muzicală II Asist.dr. Beata KORONKA Iulia BĂLĂUŢĂ
III Lect.dr. Cristina BOSTAN
Master Zi
Stil şi performanţă în I
1 interpretarea Conf.dr. Corina IBĂNESCU Liliana ZLATE
instrumentală şi vocală II
Tehnica şi arta muzicală I Conf.dr. Mădălina RUCSANDA
2 Iulia BĂLĂUŢĂ
a secolului XX II Conf.dr. Roxana PEPELEA

Programul secretariatului: LUNI, MIERCURI: 13.00-15.00, MARŢI, JOI: 10.00-12.00,


VINERI: 8.00-10.00

70
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

4. BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN


BRAŞOV

DATE DE CONTACT
Str. Iuliu Maniu Nr. 41A Braşov - 500091 (Aula Universităţii)
Tel. +40-268-476.050
Fax. +40-268-476.051
E-mail: biblioteca@unitbv.ro
Pagina web: http://www.unitbv.ro/biblio/

PREZENTARE GENERALĂ
Biblioteca Universităţii Transilvania din Braşov este una dintre cele mai moderne biblioteci
din ţară, funcţionând cu acces direct la raft şi infrastructură IT. În prezent, biblioteca dispune de un
fond bogat de publicaţii de 712.169 volume, dintre care 553.763 volume cărţi, 113.897 volume
publicaţii periodice şi 44.509 volume colecţii speciale, acoperind nevoile de documentare pentru
toate programele de studii în derulare. Acest fond de publicaţii este permanent actualizat şi
îmbogăţit, fiind completat de abonamente la publicaţii ştiinţifice şi educaţionale şi baze de date
prezentate în tabelul de mai jos:

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE ŞI EDUCAŢIONALE BAZE DE DATE DE RENUME


OFERITE CE POT FI ACCESATE
• cursuri, manuale, monografii, culegeri de
probleme, lucrări de laborator, îndrumare de • SpringerLink;
proiectare, editate de cadrele didactice din
Universitate; • Oxford Journals Online Collection;
• cărţi de specialitate editate în ţară;
• cărţi străine, selectate de cadrele didactice, pe • MathSciNet - Mathematical Reviews
profilurile de specializare ale Universităţii; on the Web;
• reviste ştiinţifice, de specialitate, din ţară şi
străinătate; • Forest Science Database – CABI
• standarde; Publishing;
• descrieri de invenţii;
• teze de doctorat; • Thomson – ISI Web of Knowledge;
• colecţii speciale şi documente electronice pe
teme ştiinţifice; • Elsevier – Science Direct;
• publicaţii ale conferinţelor şi simpozioanelor
organizate în cadrul Universităţii; • WoltersKluwer health – OvidSP.
• publicaţii oficiale legislative;
• lucrări de referinţă: dicţionare, enciclopedii,
ghiduri, etc.

71
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Softul integrat de bibliotecă, LIBERTY3, înglobează concepte de programare de ultimă oră


şi asigură informatizarea activităţilor şi serviciilor specifice bibliotecii precum şi posibilitatea
utilizatorilor de a consulta on-line catalogul fondului documentar.

STRUCTURĂ

FILIALA LOCAŢIE ADRESA


Sala cu acces direct la colecţii Aula Universităţii Str. Iuliu Maniu nr. 41 A
Centrul de împrumut de publicaţii Aula Universităţii Str. Iuliu Maniu nr. 41 A
Biblioteca Facultăţii de Construcţii Corp J Str. Turnului nr.5
Biblioteca Facultăţii de Muzică Corp Z Str. Andrei Şaguna nr. 2
Depozit de publicaţii N Corp N B-dul Eroilor nr.9
Depozit de publicaţii A Corp A Str. Colinei nr.1
4 Săli multimedia Aula Universităţii Str. Iuliu Maniu nr. 41 A

SERVICII OFERITE STUDENŢILOR


A. servicii gratuite
• împrumut de publicaţii la domiciliu
• consultarea publicaţiilor în săli de lectură
• consultarea bazei de date Liberty3 – Catalogul OPAC (Open Public Access Catalog) cu
publicaţiile bibliotecii
• accesarea cataloagelor informatizate şi tradiţionale de la sala de împrumut
• accesarea bazelor de date abonate de Universitate
• acces la Internet
• îndrumări metodologice
• informări bibliografice
• asistenţă de specialitate biblioteconomică
• informaţii privind colecţiile din fondul documentar
• cercetări privind acoperirea cu material didactic a disciplinelor
• traduceri în limita a 6 pagini/ catedra/departament.

B. servicii cu plată
• înscrierea la Bibliotecă şi eliberarea Permisului de Bibliotecă
• vizarea anuală a Permisului de Bibliotecă
• împrumut interbibliotecar naţional şi internaţional
• tipărire la imprimantă
• fotocopiere
• inscripţionare CD
• scanare

72
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

• transfer de informaţii / copiere pe dischetă, memory-stick, etc.


• traduceri de documente şi articole ştiinţifice.

Tarifele la serviciile cu plată ale Bibliotecii, care se stabilesc şi se fac publice la începutul
fiecărui an universitar, pot fi consultate pe pagina web şi sunt afişate la Filialele Bibliotecii.

ÎNSCRIEREA LA BIBLIOTECĂ
• se efectuează în Aula Universităţii, str. Iuliu Maniu nr. 41A (intrarea din str. Traian Grozăvescu);
• accesul în Bibliotecă este permis studenţilor ce posedă Permis de bibliotecă, care este personal
şi netransmisibil;
• eliberarea permisului de bibliotecă se face pe baza următoarelor documente:
− buletin/carte de identitate;
− carnet de student vizat pe anul universitar în curs (pentru studenţii înscrişi în anul I,
pe baza listei de evidenţă a studenţilor);
− taxa de înscriere.

PROGRAM DE FUNCŢIONARE
Sala cu acces direct la colecţii (Aula Universităţii)
Luni : 1000 – 2000
Marţi - Vineri: 800 – 2000
Sâmbătă: 800 – 1400

Centrul de împrumut publicaţii (Aula Universităţii)


Luni - Joi: 800 - 2000
Vineri: 1000 – 2000
Sâmbătă: 800 – 1400

Biblioteca Facultăţii de Muzică (Corp Z)


Luni, Miercuri,Vineri: 800 – 1500

Biblioteca Facultăţii de Construcţii (Corp J)


Luni, Miercuri, Vineri: 800 – 1500

MEDIATECA NORBERT DETAEYE


Biblioteca Universitatii găzduieşte şi este beneficiara unui spaţiu cultural studenţesc,
deosebit, care acordă şansa specială de integrare într-un univers spiritual de cea mai bună
calitate: MEDIATECA Universităţii - a fost creată prin donaţia muzicianului Norbert Detaeye
din Ghent, Belgia. Mediateca dispune de spaţii moderne, amenajate cu mobilier adecvat,
echipament electronic muzical şi material muzical de excepţie, alcătuit din: discuri LP, single,
maxi-single, compact discuri, casete audio, casete video, cărţi, lexicoane etc.
Locaţie: Colina Universităţii, corp A.

73
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

EDITURA UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAŞOV


Editura Universităţii Transilvania din Braşov s-a înfiinţat în anul 1993, ca unitate
componentă a Universităţii Transilvania din Braşov. Obiectul de activitate este editarea de
lucrări pentru învăţământul superior: manuale, cursuri, îndrumare de lucrări practice, lucrări
ştiinţifice, precum şi alte lucrări necesare proceselor de educaţie şi cercetare.
Editura Universităţii Transilvania din Braşov, acreditată de CNCSIS, a contractat până în
prezent 859 titluri de cărţi, cu un tiraj total de 47.264 exemplare.
În cadrul Editurii, anual, se tipăresc cele opt serii ale publicaţiei periodice ştiinţifice a
Universităţii, "Bulletin of the Transilvania University of Braşov".
Locaţie: Aula Universităţii.

INFORMAŢII UTILE
• Servicii de xerocopiere: Sala cu acces direct la colecţii asigură servicii de xerocopiere pe
baza cardurilor de multiplicare Xerox, eliberate contra cost.
• Librăria "Transilvania" S.R.L.: Librăria "Transilvania" S.R.L. funcţionează pe Colina
Universităţii, coprul C, oferă spre vânzare cărţi de specialitate, papetărie, elemente de
signalistică specifice Universităţii şi execută lucrări de xerocopiere contra cost.
Program: Luni – Vineri: 800-1600

74
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

5. INFOSTUDENT

5.1 DOCUMENTELE STUDENTULUI

Dacă eşti unul dintre cei peste 23.000 de studenţi ai Universităţii Transilvania din Braşov
trebuie să ai următoarele documente:

1. Dosarul personal al studentului se întocmeşte la înmatriculare şi cuprinde:


− cererea tip de înscriere pentru anul I de studii;
− diploma de bacalaureat (sau echivalentă), în original sau în copie legalizată, însoţită de o
adeverinţă de la facultatea unde se află originalul diplomei;
− documente care să ateste calitatea de laureat la olimpiade şi concursuri internaţionale
(dacă este cazul);
− certificatul de naştere - în copie legalizată;
− actele care atestă schimbarea numelui, copie legalizată (dacă este cazul);
− patru fotografii tip C.I.;
− adeverinţa medicală;
− contractul de studii universitare;
− chitanţa de plată a taxei de înmatriculare.

2. Carnetul de student serveşte ca act de identitate situaţiilor în care trebuie să facă dovada
calităţii de student. În carnetul de student se înscriu toate notele la examene sau alte forme de
verificare a cunoştinţelor, inclusiv notele de la examenele nepromovate. Notele vor fi trecute şi
semnate de cadrul didactic examinator. Prezentarea carnetului de student profesorului
examinator este obligatorie. La începutul fiecărui an universitar, studentul are obligaţia să
prezinte la secretariatul facultăţii carnetul de student pentru viza anuală. În caz de transfer,
întrerupere de studii sau exmatriculare, Decanatul va retrage carnetul de student şi, dacă este
cazul, legitimaţia de călătorie.

3. Contractul de studii universitare cuprinde obligaţiile universităţii, facultăţii şi ale studentului


privind desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor didactice pentru întreaga perioadă de
şcolarizare. În anexele anuale ale acestui contract se prevăd disciplinele de studiu pentru anul în
curs, creditele pentru promovarea în anul următor, criteriile şi standardele de performanţă pentru
definirea statutului de student bugetat/cu taxă. Pentru studentul cu taxă sunt prevăzute obligaţiile
financiare pe durata studiilor. Numărul de identificare al contractului este identic cu numărul
matricol al studentului. Contractul se elaborează în două exemplare: un exemplar se înmânează
studentului, iar celălalt exemplar se păstrează la Decanatul facultăţii.

75
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Detalii puteţi găsi în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, disponibil la


adresa web: http://www.unitbv.ro/Portals/0/Carta%20si%20Regulamente/R7.pdf .

5.2 PLATFORMA E-LEARNING

Platforma eLearning din Universitate asigură accesul securizat (pe bază de nume utilizator
şi parolă - distribuite prin Secretariatul facultăţii unde eşti student) la resursele educaţionale
multimedia on-line pentru toţi studenţii din universitate, atât de la forma de zi (platforma
http://elearning.unitbv.ro), cât şi de la formele învăţământ la distanţă (ID), respectiv învăţământ
fără frecvenţă IFR (platforma http://wbt.unitbv.ro).
Platforma eLearning reprezintă o resursă complementară în sistemul nostru educaţional, ea
nu înlocuieşte profesorul sau actul didactic de predare şi nici transferul de cunoaştere prin
interacţiunea directă profesor-student. Scopul principal al platformei este de a oferi studentului,
la orice oră şi oriunde s-ar afla, posibilitatea de accesare a resurselor de învăţare elaborate în
format electronic de către cadrul didactic. În egală măsură, platforma oferă posibilitatea
comunicării între colegi sau cu cadrele didactice, prin instrumente de tip: forum, mesagerie
scrisă, chat etc.
Platforma eLearning îţi permite ţie, student, ca după autentificare prin nume utilizator şi
parolă să accesezi cursurile anului universitar curent. ”Cursurile” este generic exprimat, căci
găseşti de fapt:
a. notiţele de curs, sub formă de prezentări Power-Point, utilizate de profesor ca
suport în procesul de predare, aplicaţii, alte materiale educaţionale;
b. informaţii despre disciplina predată: obiective, cuprins, forme de evaluare şi
modalitatea de notare;
c. comunicarea student-profesor (avizier on-line, forum, chat etc.)

Platforma eLearning include o bază hardware cu servere dedicate, o conexiune Internet


adecvată şi un pachet software „open source” centrat pe produsul Moodle (http://moodle.org/) - o
platformă Internet modernă şi flexibilă adaptată cerinţelor academice. Platforma este parte
integrantă a sistemului informatic din universitate, fiind una dintre componentele sale de bază
alături de Portalul universităţii (unde studenţii îşi pot regăsi notele, situaţia taxelor etc.). Pentru
alte informaţii utile accesează: http://portal.unitbv.ro şi serviciul de e-mail pentru studenţi:
http://xu.unitbv.ro.

5.3 CAMPUSUL UNIVERSITAR

De la o capacitate de cazare de numai 200 de locuri pe care Universitatea o putea oferi în


anul 1950, astăzi, în centrul nostru universitar există două mari complexe studenţeşti:
Memorandului şi Colina Universităţii, cu o capacitate de aproape 22 de ori mai mare. Studenţii
beneficiază de posibilităţi de cazare în 13 cămine moderne, de două cantine renovate şi
modernizate aflate în Complexul Memorandum şi în Campusul de pe Colina Universităţii

76
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

(accesează Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti la adresa:


http://www.unitbv.ro/LinkClick.aspx?fileticket=nAkjOcvaHZo%3d&tabid=694&language=en-US ).
Căminele studenţeşti au camere confortabile şi săli de lectură spaţioase. Cele două
complexe sunt deservite de trei centrale termice proprii care asigură apa caldă şi căldura.
Universitatea oferă posibilitatea de cazare a studenţilor, prin 4232 locuri existente în cele două
campusuri. Sunt 8 cămine studenţeşti în Complexul Memorandului, cu 1700 locuri de cazare, şi
5 cămine în Complexul Colina un Universităţii, cu 2532 locuri de cazare. Căminul nr. 16 dispune
de 19 camere de oaspeţi cu trei locuri, mobilier modern şi grup sanitar propriu. Taxele de cămin
sunt minime, iar studenţii cu o situaţie socială dificilă pot beneficia de reduceri de taxe .
Pentru a putea facilita accesul studenţilor la informaţie (indiferent de natura acesteia –
scrisă, audio, video), în anul 2008 s-a decis implementarea, în ambele locaţii (Colina
Universităţii şi Memorandului), a unui sistem informatic integrat de gestiune, control al
accesului şi de comunicare Intranet şi Internet. Sistemul informatic integrat – denumit
S.I.G.U.R. – răspunde necesităţilor studenţilor în cadrul unui campus universitar modern. El
asigură atât partea de interconectare a căminelor pentru a realiza
un mediu informaţional uniform, cât şi punerea la dispoziţie a unei infrastructuri de comunicaţie
pentru aplicaţii ce au fost şi vor fi dezvoltate intern în Universitatea Transilvania din Braşov.
Sunt totodată integrate un sistem de supraveghere video şi un sistem de control al accesului şi
comunicaţiei în camine pe bază de interfoane şi „tag-uri”. În Căminele studenţeşti, accesul la
Internet este liber. Nu vei plăti o taxă suplimentară pentru serviciile de Internet, deoarece costul
acestui serviciu este cuprins în taxa de cămin pe care tu o plăteşti lunar. Universitatea
Transilvania pune la dispoziţia studenţilor două săli IT (cu acces liber la Internet). Sălile le vei
găsi în Corpul C şi au o capacitate de 50 locuri, fiecare.
Masa poate fi servită la cele două cantine-restaurant din complexele studenţeşti: Cantina 1
(Memorandului) cu 500 locuri/serie respectiv, Cantina 2 (Colina Universităţii) cu 200
locuri/serie.
Facilităţile sportive sunt oferite de cele trei săli de sport şi de cele trei terenuri de sport.
Universitatea îţi pune la dispoziţie şi Centrul multifuncţional cu scop recreativ.

Pentru informaţii suplimentare poţi să te adresezi DIRECŢIEI CĂMINE - CANTINE


B-dul Eroilor nr. 29 (clădirea Rectorat); tel. 0268-413.794; fax: 0268-410.566.
E-mail: dcamine@unitbv.ro .

5.4 DISPENSARUL STUDENŢESC

Serviciile de care poţi beneficia la Dispensarul Studenţesc vizează specializările de


Medicină generală şi Stomatologie. Te poţi adresa personalului medical de Luni până Vineri
între orele 8,00 – 16,00.
Pentru a putea beneficia de serviciile medicale ai nevoie de buletinul de identitate şi
carnetul de student - vizat pentru anul universitar în curs. Studenţii anului I vor prezenta în locul
buletinului de identitate, adeverinţa de student. Studenţii din Republica Moldova au nevoie de:

77
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

certificat medical (emis de medicul de familie din ţara de origine) şi adeverinţă de student (emisă
de Departamentul Relaţii Internaţionale - clădirea Rectorat, Camera 104).

Găseşti Dispensarul Studenţesc pe Str. Memorandului nr. 43, la Căminul 10. Numărul de telefon
la care poţi suna este: 0268-413.672.

5.5 CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTAREA


CARIEREI - CICOC

Centrul de Informare, Consiliere şi Orientarea Carierei - CICOC are rolul de a asigura


premisele pentru integrarea studenţilor şi tinerilor absolvenţi în societate, la nivel social,
economic, cultural, artistic, prin acces la informaţie şi activităţi specifice de formare şi consiliere.
Centrul vizează satisfacerea nevoile de informare şi consiliere pentru studenţii din Universitatea
Transilvania Braşov.
Centrul se doreşte a fi o adevărată interfaţă între nevoile studenţilor şi oferta de servicii şi
activităţi oferite de Universitate. În acest sens, activităţile sunt structurate pe trei mari secţiuni de
activităţi: de informare, de formare şi de consiliere-consultanţă.

Activităţi de informare:
• activităţi de informare privind legislaţia universitară;
• activităţi de informare privind oferta educaţională a Universităţii Transilvania din
Braşov;
• afişarea de informaţii diverse (evenimente, anunţuri, joburi, activităţi etc.).

Activităţi de formare:
• activităţi de ego-marketing (redactare de C.V.-uri, scrisori de intenţie, tehnici de
prezentare la interviuri, tehnici de comunicare etc.);
• training-uri pentru formare de competenţe în diverse activităţi (comunicare,
dezvoltare personală, rezolvare de conflicte etc.).

Activităţi de consiliere şi consultanţă:


• activităţi de consiliere şi consultanţă privind problemele educaţionale;
• activităţi de consiliere vocaţională în urma testării psihologice;
• activităţi de psihodiagnoză în vederea autocunoaşterii şi dezvoltării personale;
• activităţi de consiliere care vizează dezvoltarea personală şi autocunoaşterea;
• activităţi de orientare spre O.N.G.-uri în vederea desfăşurării de activităţi de
voluntariat şi colaborare;
• ghidarea studenţilor şi a absolvenţilor în consultarea „Profilelor ocupaţionale”;
• orientarea studenţilor în vederea formării de-a lungul întregii vieţi;
• consilierea privind modalităţile de identificare şi contactare a unui angajator, precum
şi modalităţi de prezentare la un interviu.

78
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Centrul de Informare, Consiliere şi Orientarea Carierei poate media iniţierea de activităţi care
vizează stimularea studenţilor cu performanţe înalte de învăţare şi sprijinire studenţilor cu
dificultăţi de adaptare şi învăţare.
Regulamentul Centrului poate fi accesat la adresa:
http://www.unitbv.ro/Portals/0/Carta%20si%20Regulamente/R28.pdf.

Date de contact: B-dul Eroilor Nr. 29 (clădirea Rectorat, parter); tel./fax 0268-413.921;
e-mail: cicoc@unitbv.ro .

5.6 CONSILIUL REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR DIN


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA

Hotărârile adoptate de Universitatea Transilvania din Braşov nu se iau fără a lua în


considerare şi interesele studenţilor. Acestea sunt comunicate conducerii Universităţii prin
reprezentanţii voştri. Reprezentanţii studenţilor în Senat sunt aleşi de Consiliul Studenţesc prin
vot secret. Consiliul Studenţesc este format din totalitatea reprezentanţilor studenţilor din
Consiliile celor 16 facultăţi.
La alegeri este necesară şi obligatorie prezenţa tuturor membrilor Consiliului Studenţesc,
cu excepţia studenţilor plecaţi cu bursă în străinătate. Dintre studenţii reprezentanţi în Senatul
Universităţii, va fi ales unul singur pentru a reprezenta interesele studenţilor în Biroul Senatului
(organismul executiv format din Rector, Prorectori şi Secretar ştiinţific).
Îţi poţi alege reprezentanţii în fiecare an şi, în plus, îi poţi revoca dacă nu-şi îndeplinesc
obligaţiile.
La nivelul facultăţilor, respectiv la nivelul universităţii sunt aleşi următorii reprezentanţi:
• Reprezentant de grupă – reprezintă studenţii grupei – se alege un reprezentant pentru
fiecare grupă;
• Reprezentant în Consiliul Facultăţii (CF) – 25% din numărul membrilor CF;
• Reprezentant în Biroul Consiliului Facultăţii (BCF) – un reprezentant pe facultate;
• Reprezentant în Senatul Universităţii (SU) – 25% din numărul membrilor SU;
• Reprezentant în Biroul Senatului (BS) – un reprezentant pe Universitate;
• Reprezentant în Consiliul Naţional al Studenţilor şi Consiliul Academic al
Universităţii (CNS şi CA) – un reprezentant pe Universitate;
• Reprezentant în Comisia de Etică a Universităţii Transilvania (CEUT) – doi
reprezentanţi pe Universitate;
• Reprezentant în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) – un
reprezentant pe Universitate.

Nu rata campania de alegeri din fiecare toamnă! Alegerile au loc la începutul anului universitar,
adică în perioada octombrie – noiembrie a fiecărui an!! Pentru mai multe detalii despre cum îţi
alegi reprezentanţii, citeşte Regulamentul privind reprezentanţii studenţilor, accesabil la adresa:
http://www.unitbv.ro/Portals/0/Carta%20si%20Regulamente/R3.pdf .
79
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

5.7 ASOCIAŢII STUDENŢEŞTI

• CRSUT - CONSILIUL REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR DIN


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
E-mail: mihai_c_barsan@yahoo.com

• AIESEC - ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A STUDENŢILOR LA ŞTIINŢE


ECONOMICE ŞI COMERCIALE
Adresa: Str. Memorandului, nr.32, Cămin 8, Cam. 200
Tel.: 0268-405.423; e-mail: brasov.ro@aisec.net
Pagina web: http://www.aiesecbv.ro

• BEST - BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY


Adresa: Colina Universităţii, Nr.1, Cămin 15, etaj 5, Cam. 510
E-mail: brasov@BESTorg.eu
Pagini web: http://www.best.eu.org/brasov şi http://www.bestbrasov.ro

• ASCOR - ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CREŞTINI ORTODOCŞI ROMÂNI


E-mail: ascor_bv@yahoo.com
Pagina web: http://www.ascorbrasov.lx.ro/

• EXPRIM - ORGANIZAŢIA FACULTĂŢILOR DIN CADRUL FACULTĂŢII DE


LITERE
E-mail: asociatia.exprim@yahoo.com

• CLUBUL STUDENŢESC PENTRU PROTECŢIA NATURII ŞI TURISM BRAŞOV -


CPNT
E-mail: contact@cpnt.ro
Pagina web: http//cpnt.ro

UNIUNEA STUDENŢILOR BASARABENI ŞI BUCOVINENI - USBB


Preşedinte: Apostol Octavian
Adresa: Str. Memorandului, Nr.26, Cămin 5, etaj 1, sala de lectură
E-mail: osbb_braşov@yahoo.com
Pagini web: www.dordebasarabia.ro

80
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

5.8 ASOCIAŢIA ALMA MATER BRASOVENSIS - ALUMNI

Vrei să ştii cum poţi păstra legătura cu Facultatea după ce vei fi absolvent? Află că
Universitatea Transilvania din Braşov îţi oferă această posibilitate, prin Asociaţia Alma Mater
Brasovensis – ALUMNI.
Asociaţia ALUMNI este o organizaţie nonprofit care are ca misiune obţinerea feedback-
ului permanent de la absolvenţii universităţii şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare între
instituţie şi absolvenţi, în plan social, economic şi cultural, pentru beneficii mutuale.
Adresa Asociaţiei ALUMNI este: Bd. Eroilor nr.29 (clădirea Rectorat, Camera 103). Pentru
mai multe informaţii accesează adresa: http://alumni.unitbv.ro/tabid/391/Default.aspx

5.9 ALTE INFORMAŢII

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE TALE, CA STUDENT

Drepturile studenţilor
• să urmeze activităţile didactice ale facultăţii la care s-a înscris, în conformitate cu
planurile de învăţământ;
• să folosească laboratoarele, amfiteatrele, sălile de curs şi seminar, sălile de lectură,
biblioteca şi celelalte mijloace de care Universitatea dispune, pentru pregătirea
profesională ca şi pentru desfăşurarea în cadru organizat a unor activităţi cultural-
sportive;
• să beneficieze de consilierea unui cadru didactic stabilit de Consiliul Facultăţii, în
probleme de educaţie şi pregătire profesională (tutore);
• să beneficieze de gratuitatea învăţământului pe durata studiilor universitare prevăzute
pentru specializarea dată, pentru toate activităţile din planul de învăţământ, cu excepţia
disciplinelor facultative şi a învăţământului cu taxă, conform reglementărilor în vigoare;
• să primească burse de studiu şi alte forme de sprijin material, în conformitate cu actele
normative în vigoare;
• să beneficieze de asistenţă medicală gratuită;
• să beneficieze de tarif redus pentru: transportul în comun, acces la manifestări culturale şi
sportive organizate de instituţii publice, conform reglementărilor în vigoare;
• să fie cazat în Căminele studenţeşti şi să ia masa la Cantinele universităţii în condiţiile
prevăzute de regulamentele în vigoare;
• să aleagă şi să fie ales ca reprezentant al diverselor structuri şi foruri de conducere;
• să participe cu responsabilitate la procesul de evaluare a cadrelor didactice şi a calităţii
activităţilor didactice;

81
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

• să-şi exprime în cadru organizat şi responsabil opiniile referitoare la problemele pe care


le are;
• să facă parte din organizaţii studenţeşti, profesionale, culturale, ale căror programe nu
contravin Cartei Universităţii Transilvania din Braşov;
• să beneficieze de locuri subvenţionate în taberele studenţeşti, conform regulamentului în
vigoare;
• să beneficieze de burse de mobilitate pentru studii la alte universităţi din ţară şi
străinătate.

Îndatoririle studentului
• să respecte prevederile din Carta Universităţii şi din Regulamentele Universităţii;
• să îndeplinească cu exigenţă, în bune condiţii şi la timp, toate obligaţiile ce-i revin
potrivit planului de învăţământ şi programelor universitare, în scopul unei temeinice
pregătiri profesionale;
• să aibă o atitudine civică corectă, atât în cadrul instituţiei cât şi în exterior, studentul fiind
responsabil pentru întregul său comportament în societate;
• să folosească cu responsabilitate resursele materiale puse la dispoziţia lui în spaţiile de
învăţământ, cămine, cantine etc., răspunzând material pentru bunurile distruse;
• să achite la timp taxele de şcolarizare, de cămin şi celelalte obligaţii financiare care îi
revin, în conformitate cu contractul de studii universitare şi alte contracte încheiate cu
Universitatea.

Mai multe informaţii găseşti în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor


accesabil la adresa: http://www.unitbv.ro/Portals/0/Carta%20si%20Regulamente/R7.pdf .

PROCESUL BOLOGNA ŞI SISTEMUL DE CREDITE TRANSFERABILE

Cu siguranţă ai aflat despre sistemul Bologna! Dar, pentru că noi vrem să ştii mai exact
ceea ce presupune acest proces, îţi reamintim câteva dintre schimbările generale care şi-au pus
amprenta asupra învăţământului universitar românesc:
• modificarea duratei şi structurii studiilor:
− reducerea duratei ciclului universitar de licenţă (care devine ciclul I de studii
universitare)
− mărirea duratei şi importanţei ciclului universitar de master (care devine ciclul II
de studii universitare);
− transformarea învăţământului de scurtă durată (colegiu) în învăţământ de licenţă;
− restructurarea sistemului de studii doctorale (care devine ciclul III de studii
universitare);
• modificarea structurii specializărilor (programelor de studii);
• promovarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice;
• recunoaşterea diplomelor la nivel european.

82
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Începând cu anul universitar 2005-2006, structura învăţământului superior din România


cuprinde trei cicluri de studii, după cum urmează:
1. Ciclul de studii universitare de licenţă, cu durată de 3 ani. Excepţie fac: Facultatea de
Drept, Facultatea de Muzică (Interpretare muzicală) şi Facultăţile cu profil ingineresc
(durata 4 ani) respectiv, Facultatea de Medicină (durata 6 ani, respectiv 4 ani –
programul de studii Asistenţă medicală generală);
2. Ciclul de studii tip master, cu durată de 2 ani;
3. Ciclul doctoral, cu durată de 3 ani.

La baza promovării mobilităţii şi recunoaşterii diplomelor în spaţiul european, un rol


important îl are folosirea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS). Aceasta
înseamnă că fiecare disciplină pe care o vei studia este cotată cu un număr de credite. Un credit
presupune aproximativ 30 de ore de muncă ale studentului. Munca studentului poate fi asistată
(cursuri, seminare, laboratoare) sau individuală (timpul alocat studiului în biblioteci, elaborării
de lucrări personale, activităţi practice etc.). Este important de reţinut că creditele nu măsoară
calitatea procesului de instruire şi nici importanţa disciplinei, ci cantitatea/volumul efortului
depus de student. Evaluarea calităţii instruirii se face prin note.
În sistemul ECTS (European Credit Transfer System), pentru a facilita echivalarea şi
recunoaşterea studiilor între universităţi, a fost acceptată alocarea a 60 unităţi de credit (UC)
pentru disciplinele dintr-un an de studii, respectiv 30 unităţi de credit (UC) pentru
disciplinele dintr-un semestru. În conformitate cu această convenţie, în planurile de învăţământ
de la Universitatea Transilvania din Braşov este alocat un număr total de 30 UC pentru
disciplinele obligatorii şi opţionale dintr-un semestru.
La nivelul fiecărui domeniu de studiu sunt desemnaţi tutori sau coordonatori de credite,
care vor asigura consilierea studenţilor, respectiv Comisii de echivalare a creditelor obţinute de
studenţi. Echivalarea creditelor obţinute de studenţii Universităţii în alte instituţii de învăţământ
din ţară sau străinătate se face de către Decanul Facultăţii, la propunerea Comisiilor de
echivalare a creditelor, constituite la nivelul fiecărui domeniu de studiu.

Alte informaţii poţi afla din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor
accesabil la adresa: http://www.unitbv.ro/Portals/0/Carta%20si%20Regulamente/R7.pdf

TUTORATUL ÎN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Scop
Tutoratul reprezintă un sistem de sprijinire şi consiliere a studenţilor pentru a facilita
integrarea lor în învăţământul universitar şi a încuraja implicarea în activităţi didactice,
culturale şi sociale specifice vieţii studenţeşti, cu scopul final de îmbunătăţire a rezultatelor
şcolare şi a calităţii vieţii.

83
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Organizare
Tutoratul se fundamentează pe activitatea tutorilor, sub îndrumarea coordonatorilor
programelor de studii şi supravegherea prodecanului responsabil cu problemele studenţeşti, la
nivelul fiecărei facultăţi.
Tutorii sunt desemnaţi din cadrul colectivului de cadre didactice al catedrei care coordonează
programul de studii, la propunerea coordonatorul programului de studii, cu aprobarea catedrei
şi a Consiliului Facultăţii.
Tutorii se desemnează pentru fiecare program şi an de studiu, astfel încât să existe un tutore la
cel mult 60 de studenţi. Tutorii trebuie desemnaţi la începutul fiecărui an universitar, până la
data de 30 septembrie.
Comunicarea dintre studenţi şi tutorii de an se face în cadru organizat, conform unui program
afişat, min. o oră pe săptămână. De asemenea, studenţii vor fi încurajaţi să-şi prezinte
problemele şi să solicite sprijinul tutorelui, inclusiv pe cale electronică.
Universitatea organizează anual sau ori de câte ori este nevoie un program de pregătire a
tutorilor, în care aceştia iau cunoştinţă de procedurile specifice activităţii lor.

Atribuţiile şi responsabilităţile tutorilor


1. Informează studenţii privind:
- sistemul de credite transferabile, condiţiile de promovare şi alte aspecte privind drepturile
şi obligaţiile studenţilor stabilite prin regulamentele Universităţii sau decizii ale
structurilor de conducere (HBS);
- accesul la resursele universităţii (biblioteci, laboratoare, sală de sport etc.);
- seminare ştiinţifice şi alte evenimente organizate de Universitate.
2. Colaborează cu CICOC în vederea consilierii studenţilor pentru alegerea traseului de studii.
3. Consiliază studenţii privind soluţionarea unor probleme personale în legătură cu viaţa
studenţească (probleme conjuncturale conexe procesului de predare-învăţare).
4. Ţin evidenţa şi comunică coordonatorilor PS şi prodecanului cu probleme studenţeşti
principalele probleme semnalate de studenţi, în vederea rezolvării lor.
5. Tutorii sunt obligaţi să respecte deplina confidenţialitate asupra informaţiilor comunicate
de studenţi în cadrul îndrumării/consilierii studenţilor în probleme ce ţin de persoana
acestora.

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

Anul universitar este structurat pe două semestre, fiecare semestru având 14 săptămâni
de activitate didactică (15 săptămâni pentru Facultatea de Medicină) şi o sesiune de
examene de 4 săptămâni. Structura fiecărui an universitar - perioadele de activitate şi
întreruperile legale (vacanţe, sărbători legale etc.) este aprobată de Senatul Universităţii şi
comunicată la începutul fiecărui an universitar.
În sesiunea de examene de iarnă sunt evaluate disciplinele din primul semestru al anului
universitar, iar în sesiunea de examene de vară se face evaluarea disciplinelor din al doilea
semestru al anului universitar.

84
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Pentru repetarea evaluării la disciplinele nepromovate sau pentru reevaluarea


competenţelor studenţilor la disciplinele promovate în sesiunile de iarnă, respectiv de vară se
organizează o sesiune de restanţe, sesiunea de examene de toamnă, cu durata de 2 săptămâni. În
situaţii specifice, conducerea universităţii poate aproba organizarea unor sesiuni suplimentare
(sesiuni de reexaminare, sesiuni pentru amânări medicale etc.).
Structura anului universitar 2009-2010 este următoarea:
Semestrul I Semestrul 2
Activităţi didactice 05.10.2009 – 18.12.2009 Activităţi didactice 01.03.2010 – 02.04.2010
Vacanţă 19.12.2009 – 03.01.2010 Vacanţă 03.04.2010 – 11.04.2010
Activităţi didactice 04.01.2010 – 22.01.2010 Activităţi didactice 12.04.2010 – 11.06.2010
Sesiune examene 23.01.2010 – 21.02.2010 Sesiune examene 12.06.2010 – 11.07.2010
Vacanţă 22.02.2010 – 28.02.2010
Sesiune examene 30.08.2010 – 12.09.2010
toamnă
Sesiune re- 16.09.2010 – 21.09.2010
examinări
Sesiune examene 27.09.2010 – 29.09.2010
amânate medical

TAXELE ŞI MODALITĂ ILE DE PLATĂ

Pentru studenţii care ocupă locuri cu taxă, valoarea acesteia poate fi consultată la adresa:
http://www.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=1916. Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2009-
2010 poate fi plătită în două tranşe (la începutul fiecărui semestru).
Taxele se pot achita la una dintre cele trei casierii ale Universităţii, situate după cum
urmează: clădirea Rectorat, Colina Universităţii şi Corpul T. Programul de funcţionare al
casieriilor este de Luni până Vineri între orele 9,00 – 14,00.
Pentru plata altor taxe (taxa de înmatriculare, taxa de repetare a examenelor/colocviilor,
taxa înscriere bibliotecă, taxa pentru examene de diferenţe etc.) accesează adresa:
http://www.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=1990 .

FRECVENŢA ŞI CONDIŢIILE DE PROMOVARE ALE UNUI AN DE STUDIU

Conform Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), pentru a acumula unităţi


de credit, studentul trebuie să participe la activităţile didactice programate şi să efectueze
activităţi individuale de pregătire. Frecvenţa la activităţile practice (laborator, proiect, stagii de
practică) este obligatorie.
• programul de activităţi practice trebuie realizat integral de către fiecare student. Pentru
aceasta, fiecare facultate stabileşte modalitatea proprie de recuperare a absenţelor.
• cadrul didactic titular comunică la începutul activităţilor toate condiţiile de prezentare la
examen, acestea fiind menţionate în Fişa disciplinei.

85
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

• alte cerinţe referitoare la frecvenţa la activităţile didactice sunt stabilite de Decanate şi sunt
consemnate în Contractul anual de studii.
Motivarea absenţelor la activităţile didactice se face de către Secretariatele facultăţilor, pe
baza cererii individuale şi a actelor justificative. Studenţii au obligaţia să depună la Decanat
documente de justificare a absenţelor în cel mult 7 zile calendaristice de la data ultimei zile de
absenţă şi, în aceeaşi perioadă, să depună la catedre motivarea vizată de decanat pentru
programarea recuperărilor.
Şedinţele de recuperare a orelor practice se vor efectua contra cost. Excepţie de la
această regulă fac cazurile de îmbolnăviri cu internare şi studenţii cu situaţii familiale deosebite.
Aceste cazuri vor fi analizate de Conducerea facultăţii, la solicitarea studentului.

Promovarea studentului în anul următor de studiu


După parcurgerea unui an de studii, un student se va afla în una din următoarele situaţii
şcolare:
- Student cu an de studii promovat, când studentul a acumulat numărul total de credite
pentru anul respectiv, 60 de unităţi de credit (conform ECTS, sistem de credite transferabile
adoptat şi în România);
- Student cu an de studii creditat (trecut în anul următor), când studentul trece în anul
următor prin acumularea numărului minim de 40 de unităţi de credit în anul în curs şi cu anii
anteriori promovaţi integral;
- Student în prelungire a duratei de şcolarizare (an de repetare/ an complementar), când
studentul a acumulat între 10 şi 39 de unităţi de credit;
- Student exmatriculat, când studentul a acumulat sub 10 unităţi de credit.

Statutul de student bugetat/ cu taxă se poate modifica de la un an universitar la altul, în funcţie


de îndeplinirea criteriilor şi standardelor de performanţă stabilite de Senatul Universităţii şi
stipulate în Contractul de studii universitare: obţinerea numărului necesar de credite pentru
trecerea în anul următor şi ierarhizarea studenţilor după suma punctelor valorice acumulate în
anul anterior.
Metodologia de ocupare a locurilor bugetate se aplică şi studenţilor transferaţi. Studentul
care repetă anul va avea statut de student cu taxă pentru anul de repetare. Toate modificările
privind statutul de student bugetat/ cu taxă se vor înscrie în Contractul de studii universitare.

Informaţii suplimentare găseşti în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor,


accesabil la: http://www.unitbv.ro/Portals/0/Carta%20si%20Regulamente/R7.pdf

BURSELE DE STUDIU ŞI BURSELE SOCIALE

Universitatea Transilvania din Braşov acordă atât burse de studiu şi de performanţă cât şi
burse de sprijin social.
Cuantumul bursei de studiu, al bursei de merit, al bursei de ajutor social, al celorlalte
forme de sprijin material şi ajutoarele sociale, se stabileşte semestrial, la propunerea Comisiei de

86
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

burse din Universitate şi cu aprobarea Biroului Senat al Universităţii. La stabilirea cuantumului


burselor de studiu se are în vedere posibilitatea acoperirii cheltuielilor de cazare şi masă în
cămine, respectiv la cantinele studenţeşti. Cuantumul bursei de merit va fi cu cel puţin 30% mai
mare decât cuantumul bursei de studiu. Cuantumul bursei sociale va fi de maxim 80% din cel al
bursei de studiu.

Bursele de studiu şi de performanţă


Bursa de merit se acordă începând cu al doilea semestru al fiecărui ciclu de studii celor mai
buni studenţi, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
Bursa de studiu se acordă semestrial strict în ordinea descrescătoare a punctajelor.
Numărul de burse integrale şi parţiale se stabileşte în funcţie de fondurile alocate fiecărei
facultăţi.
Bursa de performanţă (ştiinţifică, sportivă sau cultural-artistică) se pot acorda, prin
concurs, începând cu anul al II-lea de studiu, în funcţie de rezultatele obţinute în activitatea de
cercetare ştiinţifică, sportivă sau cultural-artistică. Bursele sunt acordate, după aprobarea
Senatului Universităţii, pentru 12 luni consecutive, inclusiv în perioada vacanţelor, începând cu
data atribuirii. Studenţii care beneficiază de acest tip de bursă nu trebuie să aibă restanţe. Bursa
de performanţă ştiinţifică se acordă studenţilor cu rezultate în activitatea de cercetare ştiinţifică,
precum participarea la sesiuni ştiinţifice, publicarea unor articole, brevetarea unor invenţii. Bursa
de performanţă sportivă se acordă studenţilor care au obţinut titluri europene, mondiale şi
olimpice. Bursa de performanţă cultural-artistică se acordă studenţilor înmatriculaţi la
Facultatea de Muzică, pentru obţinerea de premii internaţionale.

Bursele de sprijin social


Bursele de ajutor social se acordă conform următoarelor priorităţi şi criterii:
a) studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din Casele de copii sau plasament
familial, care nu realizează venituri;
b) studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm
bronhic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau
reumatism articular acut;
c) studenţilor care provin din familii care nu realizează un venit lunar net mediu, pe ultimele
3 luni, pe membru de familie, mai mare decât salariul minim pe economie, în limita
fondurilor disponibile.

Pentru informaţii complete, citeşte Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de
sprijin material la adresa:
http://www.unitbv.ro/LinkClick.aspx?fileticket=Fb%2bXC0eWJkk%3d&tabid=694&language=en-US

Bursele EURO 200


Beneficiarii acestui ajutor sunt persoanele prevăzute la Art. 2 din Legea nr. 269/2004 care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

87
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

a) sunt studenţi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;
b) au un venit brut pe membru de familie sub 150 lei.
Potrivit Art. 3 alin.(1) şi Art.4 din Legea 269/2004, cu modificările şi completările
ulterioare: „familiile beneficiare prevăzute la Art. 2 primesc un ajutor financiar din partea
statului pentru achiziţionarea unui calculator personal nou”. „Ajutorul financiar prevăzut la Art.
3 reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator. Valoarea de calcul este la
cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii
precedente, fără a depăşi valoarea calculatorului achiziţionat.”
Despre acest tip de burse poţi afla mai multe, accesând adresele:
http://www.edu.ro/index.php/articles/c342/ respectiv, http://euro200.edu.ro .

Bursele de studiu în străinătate


• Bursele LLP pot fi câştigate în urma concursului de selecţie. Pentru detalii citeşte
paragraful 2.7 al acestui ghid şi accesează adresa: http://socrates.unitbv.ro/
• Bursele gestionate de Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate. Detalii
afli pe site, la adresa: www.roburse.ro/

TABERELE STUDENŢEŞTI

Ministerul Tineretului şi Sportului pune la dispoziţia studenţilor, în perioada vacanţelor de


iarnă şi de vară, taberele naţionale. Participanţii beneficiază de cazare în centrele de agrement
pentru taberele de vară şi de iarnă. Întregul sejur care include cazare şi masă, este gratuit. De
asemenea, tinerilor li se oferă gratuit, servicii de animaţie de vacanţă precum şi un program
tematic specific. Activităţile sunt organizate cu animatori şi organizaţii profesioniste. Pentru a
participa la taberele naţionale, aspiranţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, conform
documentaţiei existente la adresa http://www.mts.gov.ro .
Taberele acoperă domenii diverse: de la speologie, fotografie subterană, arte vizuale,
etnografie şi artă populară, până la jurnalism, folclor, artă sau tabără de cercetaşi.
Cei interesaţi se pot adresa Prorectoratului pentru activităţi sociale şi cultural-sportive
studenţeşti: tel. 0268-410.558; 0268-413.000/175; fax 0268-471.893;
e-mail : prorector-activ.studenti@unitbv.ro .

REGULAMENTELE DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV pot fi


studiate la următoarea adresa: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=694 . Pentru ca ţie să-ţi
fie mai uşor am selectat acele Regulamente care te pot interesa, ca student al Universităţii
noastre:
1. Regulament intern
2. Regulament pentru reprezentanţii studenţilor
3. Regulament privind ocuparea posturilor didactice
4. Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a
programelor de studii
5. Regulament privind activitatea profesională a studenţilor

88
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

6. Ghidul admiterii
7. Regulament privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii studenţilor
8. Metodologia de organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare
9. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat
10. Regulament privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi
11. Regulament privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti
12. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităţii organizaţiilor studenţeşti
13. Regulament al Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă
Redusă (DIDIFR)
14. Regulament al Departamentului de Formare Continuă (DFC)
15. Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru învăţarea Limbilor Moderne
(CILM)
16. Regulament al Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD)
17. Regulament al Departamentului de Management al Proiectelor de Educaţie şi de
Cercetare (DEMPEC)
18. Regulament al Departamentului de Informatizare (DepInfo)
19. Regulament al Departamentului de Legătură cu Mediul Economic şi Socio - Cultural
(DESC)
20. Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de Informare, Consiliere şi
Orientare a Carierei (CICOC)
21. Regulament de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Universitare
22. Regulament de organizare şi funcţionare al Editurii Universităţii Transilvania Braşov
23. Regulament al MEDIATECII
24. Statutul Asociaţiei ALUMNI - ALMA MATER BRASOVENSIS
25. Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Cămine - Cantină
26. Organigrama Universităţii Transilvania din Braşov
27. Codul de etică universitară

LOCAŢIILE UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Aula, Str. Iuliu Maniu nr. 41A, 500091 Braşov


– Aula Universităţii Transilvania din Braşov
– Biblioteca Universităţii Transilvania din Braşov

Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29, 500036 Braşov


– Rectoratul Universităţii Transilvania din Braşov
– Departamentele şi serviciile Univerităţii

Corpul A, Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov


– Facultatea de Inginerie Tehnologică
– Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
– Facultatea de Ştiinţe Economice
Corpurile B - I, Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov

Corpul J, Str. Turnului nr. 5, 500152 Braşov


– Facultatea de Construcţii

89
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Corpul K, Str. Nicolae Bălcescu nr.56, 500019 Braşov


– Facultatea de Medicină
– Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Corpul L, Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov


– Facultatea de Industria Lemnului

Corpul M, Str. Vlad Ţepeş nr.16, 500092 Braşov

Corpul N, Str. Politehnicii nr. 1, 500024 Braşov


– Facultatea de Inginerie Mecanică
– Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
– Facultatea de Alimentaţie şi Turism

Corpul P, Str. Iuliu Maniu nr. 50, 500091 Braşov


– Facultatea de Matematică şi Informatică

Corpul R, Str. Castelului nr. 148, 500014 Braşov

Corpul S, Str. Şirul Beethoven nr. 1, 500123 Braşov


– Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere
Corpul T, B-dul Eroilor 25, 500030 Braşov
– Facultatea de Drept şi Sociologie
– Facultatea de Litere
– Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Corpul V, Str. Mihai Viteazul nr. 5, 5000174 Braşov
Corpul W, Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov
– Cantina Universităţii
Corpul Z, Str. Andrei Şaguna nr. 2, 500123 Braşov
– Facultatea de Muzică
Campus studenţesc Memorandului, Str. Memorandului, 500045 Braşov
– C1, str. Memorandului nr. 15 – C8 - str. Memorandului nr. 32
– C2, str. Memorandului nr. 16 – C9 - str. Memorandului nr. 34
– C3, str. Memorandului nr. 18 – C10 - str. Memorandului nr. 43
– C4, str. Memorandului nr. 17 – Cantina studenţească Memorandului
– C5, str. Memorandului nr. 26
Campus studenţesc Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov
– C11 – C16

TIMPUL LIBER

CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR


• Adresa: Str. Memorandului nr. 39, 500045 Brasov
• Telefon: 0268-546.975

90
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

• Email: ccsbrasov@yahoo.com
Îţi oferă posibilitatea să optezi pentru a frecventa, în timpul tău liber, una dintre activităţile (sau
de ce nu mai multe!) desfăşurate în cadrul oferit adevăratul bastion al artei studenţeşti. Studenţii
pot venii să-şi completeze nevoile de ordin estetic, prin participarea la actul de cultură. Mergi şi
fii alături de colegii la, participând la următoarele activităţi:
• Ansamblul folcloric Junii Braşovului
• Ansamblul artistic Korona
• Ansamblul folcloric Bokreta
• Formaţia de dans modern Exotic Dreams
• Ansamblul folcloric Junii Braşovului
• Trupa de satiră şi umor Bacteria H
• Trupa de teatru Universitas
• Trupa rock Ultimul cuvânt
• Formaţia de muzică dans Perfekt
• Grupul folk Carpe Diem
• Trupa de manechine şi fotomodele Agressione Models

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ GEORGE BARIŢIU


• Adresa: B-dul Eroilor nr. 33-35, 500036 Braşov
• Telefon: 0268-419.338; 0368-450.031
• E-mail: biblgb@rdsbv.ro
• Orar (consultă adresa): http://www.bjbv.ro/orar/orar.php
Îţi oferă următoarele servicii: Secţia împrumut, Sala de lectură, Colecţii speciale, Mediateca,
Bibliografic, Înscrieri.

CASA BAIULESCU se află în Livada Poştei, în apropierea Bibliotecii George Bariţiu. Aici,
poţi găsi: Centrul Cultural Englez, Mediateca franceză, Centrul Cultural Maghiar, Centrul de
Formare şi Informare, Secţia Periodice, Catalogare, Evidenţă, Birou LEGIS.

MUZEUL BRAN

• Adresa: Str. Traian Moşoiu 495 - 498, 507025 Bran


• Telefon: 0268-238.333; 0268-283.332
• Website: http:// http://www.brancastlemuseum.ro/indexfrm.htm http://www.muzeul-
bran.ro/
• Email: info@brancastlemuseum.ro
• Orar: marţi - duminică: 9:00 - 17:00; luni: închis

91
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Muzeul cuprinde trei sectoare muzeale: Castelul Bran, Muzeul Satului Brănean şi Muzeul Vămii.
În incinta castelului sunt expuse piese de mobilier din Renaştere şi Baroc, icoane, arme şi artă
feudală. Muzeul Satului Brănean adăposteşte o casă de colibaş (1840), o casă cu ocol întărit, o
casă din Sohodol şi instalaţii tehnice. Muzeul Vămii, înfiinţat în 1987, este organizat în clădirea
Vămii (dintre Transilvania şi Muntenia), care a fost refăcută în 1758, suferind ulterior modificări.
Deţine bunuri culturale clasate în Tezaurul patrimoniului cultural naţional.

MUZEUL CASA MUREŞENILOR


• Adresa: Str. Piaţa Sfatului 25, 500025 Braşov
• Telefon: 0268-477.864
• Website: http://www.muzeulmuresenilor.ro/
• Email: casa_muresenilor@yahoo.com
• Orar: marţi - vineri: 09:00 - 17:00; sâmbătă - duminică: 10 - 17

„Casa Mureşenilor" s-a înfiinţat în anul 1968, ca urmare a donaţiei făcute de urmaşii familiei
Mureşianu. Ei puneau astfel în operă testamentul cultural al lui Iacob Mureşianu, oferind statului
român, în vederea organizării unui muzeu, spaţiul necesar (o clădire construită în secolul XVI în
stil neoclasic, declarată monument istoric), o foarte valoroasă colecţie de mobilier, pictură,
sculptură şi mai ales, o arhivă de o inestimabilă valoare culturală, numărând peste 25.000 de
documente.

MUZEUL DE ARTĂ
• Adresa: Str. B-dul Eroilor 21, 500030 Braşov
• Telefon: 0268-477.286
• Website: http://www.mab.ro/
• Email: mab@mab.ro; mab@rdsbv.ro
• Orar: 10:00 - 18:00; luni: închis

Înfiinţat iniţial în Casa Sfatului, este reorganizat, în 1970, într-o clădire de la începutul secolului
al XX-lea şi valorifică expoziţional artă românească: pictură pe lemn şi sticlă, portrete de epocă,
opere din secolul al XIX-lea (Gheorghe Tattarescu, Theodor Aman, Sava Henţia, Constantin
Lecca, Nicolae Grigorescu), 36 de lucrări de Ioan Andreescu, sculpturi de Cornel Medrea, Ion
Jalea, Ion Irimescu, Dimitrie Paciurea, artă decorativă.

MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE

• Adresa: Str. Piaţa Sfatului 30, 500025 Braşov


• Telefon: 0268-472.363; 0268-472.357
• E-mail: mjistoriebv@rdslink.ro

92
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

• Orar: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna); luni: închis


Înfiinţat în clădirea vechiului Sfat al oraşului, datând din secolul al XV-lea, monument istoric, pe
baza colecţiilor Muzeului Săsesc al Ţării Bârsei şi a colecţiilor Muzeului Asociaţiunii ASTRA,
muzeul conservă şi valorifică bogate colecţii de arheologie şi istorie: piese din paleoliticul
mijlociu, ceramică şi unelte din epoca fierului, descoperiri din castrele romane de la Râşnov şi de
pe valea Oltului, unelte, arme, mobilier, produse ale breslelor meşteşugăreşti, privind istoria
farmaciei, documente, monede, artă decorativă şi altele. Biblioteca are peste 15.000 de volume.

MUZEUL PRIMEI ŞCOLI ROMÂNEŞTI DIN ŞCHEII BRAŞOVULUI


• Adresa: Str. Piaţa Unirii 2-3, 500123 Braşov
• Telefon: 0268-143.879
• Orar: 9:00 - 17:00

TEATRUL SICĂ ALEXANDRESCU


• Adresa: Piaţa Teatrului nr. 1, 500092 Braşov
• Telefon: 0268-418.850

Teatrul Sică Alexandrescu Braşov a luat fiinţă în anul 1946. În timp denumirea lui a fost Teatrul
de Stat, Teatrul Dramatic. Începând din 1994, el se numeşte Teatrul Sică Alexandrescu, în
memoria marelui regizor şi mentor. Teatrul dispune de o sală mare de 750 de locuri şi o sală
mică, Studio 82, cu o capacitate de maxim 60 de locuri.

FILARMONICA BRAŞOV
• Adresa: Str. Apollonia Hirscher nr.10, 500025 Braşov
• Telefon: 0268-473.058

OPERA BRAŞOV
• Adresa: Str. Bisericii Romane nr. 51, 500068 Braşov
• Telefon: 0268-415.990; 0268-415.991

CETATEA ŢĂRĂNEASCĂ RÂŞNOV


• Adresa: localitatea RÂŞNOV, la aproximativ 10 km de Braşov
• Orar: zilnic 08:00-20:00

Organizat în cetatea construită între secolele XIV - XVIII, muzeul reconstituie interiorul cetăţii
medievale şi prezintă colecţii de istorie locală: fotocopii de documente, arme, unelte, care şi
căruţe, sticlărie, obiecte meşteşugăreşti, descoperiri arheologice. De pe meterezele cetăţii se
poate admira panorama depresiunii de la poalele cetăţii.

GRĂDINA ZOOLOGICĂ BRAŞOV


• Adresa: Str. Brazilor nr. 1, 500313 Braşov

93
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

• Telefon: 0268-337.787
PATINOARE
• Parcul Tractorul, Str. Turnului, 500152 Braşov
• Cartierul Răcădău, Str. Valea Cetăţii, Braşov

PISCINE, BAZINE DE ÎNOT


Aqua Parc Braşov
• Website: www.aquaparkbrasov.ro
Imediat după intrarea în Braşov din direcţia Bucureşti / Predeal la primul semafor se virează
stânga şi apoi urmaţi indicatorul ZOO.

Complexul de Agrement Paradisul Acvatic Braşov

• Adresa: B-dul Grivitei nr. 2F, 500182 Braşov


• Telefon: 0268-440.070
• Website:www.paradisulacvatic.ro
Bazinul de Înot Olimpic - B-dul Gării, nr. 21, 500218 Braşov, tel. 0268-412.685
Piscina Ştrand Garden Club - DN 13, km 1 + 200m (lângă Metabras), Braşov,
tel. 0745-045.451

TENIS
Sala Sporturilor - B-dul Gării (lângă Sala Sporturilor), 500218 Braşov, tel. 0720-761.230,
0724-156.409
Club Olimpia – cartierul Schei

SALĂ DE CĂŢĂRAT

Sala este situată pe Strada Carpaţi (fosta uzină Metrom). Sunt puse la dispoziţie trasee pentru
toate categoriile de căţărători cu un număr total de 7000 de prize. Echipamentul se poate închiria,
iar programul este zilnic între 16:00 – 22:00.

PARCUL AVENTURA
Adresa: Cartier Noua, Zona lac Noua, lângă Zoo - Str. Paltinului, 500312 Braşov
Tel: 0755-085.555
Email: info@parc-aventura.ro Web: http://www.parcaventura.ro
O activitate care combină sănătate, joacă, entuziasm şi aventură. Un divertisment pentru toţi,
familie, copii, colegi. Descoperiţi pădurea din vârful copacilor, trecând prin cele 100 de jocuri
împărţite în 8 parcursuri de dificultăţi progresive.
94
Ghidul studentului
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
Eroilor 29, 500036 Braşov, Romania
Tel: +40 268 41 20 88
Fax: +40 268 41 05 25
www.unitbv.ro