Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE

Subsemnatul ________________, cetăţean român, domiciliat în ________


_____________ , născut la data de ___________, în ____________, posesor CI
seria şi numărul ___________, eliberată de _____________________ la data de
______________, identificat prin CNP _________________, în calitate de părinte al
minorului....................., născut la data de............în localitatea......................, identificat
prin CNP......................................, declar pe propria răspundere, că sunt de acord cu
participarea în data de 25 septembrie 2010, fără nicio pretenţie materială sau de altă
natură, a copilului meu minor ....................... la acţiunea de curăţenie a ţării, campanie
socială, non-profit, „Let’s Do It, Romania!”, care să atragă atenţia cetăţenilor asupra
aruncării necontrolate a gunoiului în natură.
De asemenea, declar prin prezenta că sunt de acord ca minorul sa participe la
curăţenia naţională, prin implicarea în afara localităţii ........................, în apropierea
unor zone cu gunoi aruncat necontrolat.

Nume şi prenume:
Semnătura:

Data:

S-ar putea să vă placă și