Sunteți pe pagina 1din 7

Corespunde Curriculumului Modernizat, 2010

Proiectarea de lungă durată

Educaţia muzicală
Clasa I
Semestru – I – 15 ore

Semestru – II – 19 ore

Anual – 34 ore

PROFESOR: GHEORGHE GARBUZ


Competenţe Subcompetenţe nr Conţinuturi Nr. Data Obser
specifice de de vaţii
ord ore
1.Cunoaşterea Audiţia/receptarea muzicii Tema generală Eu şi Muzica
şi înţelegerea
Ce sentimente redă muzica?
diversităţii
fenomenului • indentificarea caracterului - stabilirea relaţiei dintre caracterul
muzical-artistic creaţiei muzicale lucrării interpretative sau audiţie şi gama
• raportarea caracterului 1.
din perspectiva variată
semnificaţiilor muzical la emoţiile,
sentimentele, gîndurile • interpretare vocal-corală
emoţionale şi omului reflectate în lucrarea I.Macovei,G.Vieru,”Toamna
estetice. muzicală; ”
• audiţia S.Prokofiev,”Marşul”
- bucuria şi voia bună reflectate prin
1.
caracterul vesel,săltăreţ,de glumă al
muzicii;

• interpretare vocal-corală G.Vieru


„Alunelu”
• audiţia D.Kabalevski,”Clovnii” 2.
- tristeţea, nostalgia,sentimentele de
dragoste,căldura redate prin caracterul
duios, lin, cantabil al muzicii;
• interpretare vocal-corală
I.Macovei,G.Vieru,”Casa
nostră”,”Tărişoara mea”
• audiţia C.Petra
Basacopoi,”Cîntecul vîntului”
- mîndria, avîntul,curajul,jertfirea de sine
în muzica cu caracter solemn, maiestos. 1.

• interpretare vocal-corală Cîntec


popular,”Limba românească”
• audiţia M.Negrea,”Fusul”
- Evaluare formativă.
1.
• Exerciţii de audiere muzicală în
2.Indentificare scopul comparării caracterului
a mijloacelor muzical şi al conţinutului imagistic
al lucrării.
de
• Exerciţii de acompaniere ritmică,
expresivitate Interpretarea cu bătăi din palme, picior.
muzicală vocală/corală/instrumentală Ce povesteşte muzica?
conform
rolului • intonarea expresivă a - muzica povesteşte despre viaţa copiilor
melodiilor simple cu un şi ocupaţiile lor: jocul, distracţiile,
fiecăruia din
diapazon limitat; învăţătura, munca, sărbătorile etc. 2.
ele în redarea • demonsrarea elementelor • interpretare vocal-corală
imaginii principale de cultură vocală: I.Brătianu,”Pui de lei”,”Trei
artistice şi a respiraţie,dicţie,articulaţie,e iezi”cîntec popular
mesajului misie a sunetului; • audiţia melodie populară,”Doina”
identic al • acompaniere ritmică cu - muzica descrie fenomenele şi obiectele
operei instrumente muzicale şi naturii prin prisma impresiilor umane
muzicale. pseudoinsrtumente; (vîntul, furtuna, ploaia, răsăritul şi apusul
soarelui, caracteristicile unor animale
păsări,peisaje ale naturii etc.).

• interpretare vocal-corală „Trece


ploaie”,”Luci soare luci”,”Soarele” 2.
• audiţia „Ciocîrlia”
- muzica glorifică limba poporului,
evenimentele şi faptele importante din
istoria şi cultura neamului;

• interpretare vocal-corală „Drag mi-


e jocul românesc”
• audiţia M.Jora,”Trece oastea lui
papuc”
- muzica evocă obiceiurile, tradiţiile,
sărbători populare;
1.
• interpretare vocal-corală din
folclorul copiilor,”Steaua sus
răsare”,”Pluguşorul”,”Sorcova”,”A
nul Nou”
• audiţia M.Jora,”Mutzachi trage
mitz-mitz de coadă”
- Evaluare sumativă.
• Reproducere, recunoaştere a
sunetelor din natură.
Cum povesteşte muzica?
- noţiuni elementare despre 3.
caracteristicile sunetului muzical:
3.Demonstrare Creaţie elementară muzicală în înălţimea, durata, intensitate;
a dexterităţilor sinteză cu alte arte • interpretare vocal-corală din
muzicale în folclorul copiilor,”Arici pogonici”
• desenrea din impresiile • audiţia A.Vieru,”Noapte”
activităţi 1.
obţinute în urma audierii sau - reprezintări generale despre: mişcarea
artistice interpretării muzicale;
şcolare, muzicală (tempouri), timbrul muzical;
• improvizarea ritmică pe o
culturale, temă propusă; • interpretare vocal-corală din
sociale. folclorul copiilor,”La moară”
• audiţia A.Vieru,”Noaptea”
4.Utilizarea - instrumente muzicale, genuri principale
terminiologiei (cîntecul, marşul, dansul), melodie ritm; 2.
muzicale • interpretare vocal-corală din
specifice folclorul copiilor,”Gutuiţa”
pentru reflecţie • audiţia S.Prokofiev,”Marş”
- nuanţe dinamice,semne grafice de
şi
expresivitate a muzicii ( fermata,
autoexprimare. accentele, gradţii de intensitate a muzicii:
de la pp-ff, crescendo, diminuendo, 2.
semnul repetării etc.).
• interpretare vocal-corală din
folclorul copiilor,”Cîntec de
leagăn”,”Masă mare”
• audiţia J.F.Rameau,”Chemarea
păsărilor”
- Evaluare formativă.
• Exerciţii de dezvoltare a 2.
vocabularului şi memorare a
termenilor muzicali.
De ce avem nevoie de muzică?
- dezvăluirea relaţiei: „om-artă”,”viaţa-
muzica”; 3.
• interpretare vocal-corală din
folclorul copiilor,”Răsună
codrul”,T.Popovici;”Mora”
5.Receptarea şi Analiza/caracterizarea muzicii • audiţia J.F.Rameau,”Chemarea
promovarea păsărilor”
• manifestarea plăcerii şi
valorilor - nevoia de muzica a copilului;
interesului penru activităţile
muzicale muzicale; • interpretare vocal-corală din
naţionale şi folclorul copiilor,”Primăvara”
• utilizarea cuvintelor şi 1.
universale. expresiilor potrivite pentru • audiţia A.Hacerturean,”Poveste de
descrierea dispoziţiei seară”
generale şi a mesajului - posibilităţile formative ale muzicii.
lucrării muzicale. • interpretare vocal-corală
E.Doga,”Mama”,I.Macovei,G.Vier
u,”Hora
păcii”,T.Zgureanu,G.Vieru „Cîte
litere ştii tu?”.
• audiţia N.Rimski-
Korsakov,”Marea”,P.I.Ceaikovski,
”Cîntec napolitan”. 2
- Evaluare sunativă.
• Rolul muzicii în viaţa copilului.
- Lecţie concert.