Sunteți pe pagina 1din 85

SUMAR

INFO-NEWS ADVERTORIAL
Bauer se mãrešte...............................................................................................................8 Atlas Copco demonstreazã eficienøa
Vânzãrile companiei CAT au fost pešte energeticã superioarã a suflantelor cu šurub...................................42
ašteptãri în semestrul doi.......................................................................................61 ABS Trenchless GmbH -
Foraje orizontale de subtraversare................................................................44
NOUTÃØI LINTEC se impune pe piaøã mondialã
STIHL a dezvoltat sistemul combinat “12 în 1”.................................16 a staøiilor de asfalt prin fiabilitatea sporitã............................................46
Mini la puterea maxi.....................................................................................................18 Excavatoarele hidraulice pe šenile Komatsu –
Atlas Copco s-a pregãtit pentru noile norme Numãrul 1 pe piaøa mondialã pentru 3 ani consecutivi!......50
privind emisiile EPA TIER 4A/EU STAGE III B.....................................60
De la 1 iulie 2010, toate utilajele KOMATSU MANAGEMENT TEHNOLOGIC
au în dotarea standard Garanøie de 5 ani............................................62 Metode economico-matematice folosite în previzionarea
costurilor de promovare, achiziøie ši întreøinere a
MEGATEHNIC echipamentelor tehnologice pentru construcøii..............................52
Echipamente pentru vibrocompactarea
interioarã a terenurilor............................................................................................... 24 FINANCIAR
Piaøa Construcøiilor – Ieširea din crizã
EVENIMENT doar prin, Risc asumat..............................................................................................64
Noua divizie MB din Japonia a fost deschisã..................................10
Case manipuleazã dešeurile la ECHIPAMENTE DE LUCRU
„Târgul de reciclare al dešeurilor” 2010....................................................12 Staøii mobile de sortare a agregatelor minerale.............................68
Cel mai bine vândut buldoexcavator
din lume devine ši cel mai bun.......................................................................36

10. Noua divizie MB 12. Case 18. MINI la putera 36. JCB cel mai bine
din Japonia a fost manipuleazã MAXI vândut buldoexcavator
deschisã dešeurile LA din lume devine ši
„TÂRGUL DE Aflat de douã decenii în prim mai bun
Compania MB SpA RECICLARE ŠI planul pieøei de miniexca- JCB reinventeazã
cãlãtorešte peste mãri ši MANAGEMENT AL vatoare, Hitachi Construction conceptul de
øãri ši ajunge într-una din DEŠEURILOR 2010” Machinery (Europa) NV “EFICIENøã îN ExPLOATARE”
cele mai dezvoltate øãri (HCME) îši reafirmã odatã cu lansarea NOILOR
din lume: noua filialã a Case Construction angajamentul faøã de acest TIPURI “ECO” 3Cx šI 4Cx
companiei din Vicenza, Equipment îši va sector important al industriei Gama inegalabilã a
lider mondial în producøia prezenta excavatoarele de construcøii prin lansarea buldoexcavatoarelor JCB
de cupe concasor, este la Cx 210B-SL (scrap ultimelor douã modele: Zx a depãšit ši mai mult
dispoziøia antreprenorilor loader) ši Cx 240B-MH 16-3 ši Zx 18-3 ... concurenøa, odatã cu
japonezi începând cu ... anul acesta la ... lansarea unei noi ...

4 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


redaCtor-šef: Dragoš Nicolae
art-direCtor: Iulian Filache
redaCtor ColaBorator: Viorica Moraru
Consiliul štiinøifiC:
prof. univ. dr. ing. Gh. P. Zafiu (coordonator)
0721-784.914
prof. univ. dr. h.c. Štefan Mihãilescu
conf. univ. dr. ing. Ioan Petrea
prof. univ. dr. ing. Mircea Alãmoreanu
prof. dr. ing. Laurenøiu Sârbu
conf. univ. dr. ing. Ion Ionescu
drd. ing. Oana Tonciu

CoreCturã texte: Marius Iancu

advertising sales Manager: Claudiu Tudose

Chiar CresC Marketing Manager: Bogdan Mireanu

ConstruCøiile revista unelte ši eChiPaMente este o


publicaøie lunarã a Media gaMMa PuBlishers,

în uniunea europeanã? membra a grupului de firme

itind statisticile Eurostat, aš spune cã veštile bune vin pentru sectorul

C construcøiilor din România ši, implicit, pentru cel al utilajelor care îl


deservesc. Desigur, asta dacã datele Eurostat chiar sunt valabile ši
dacã îši vor continua trendul pozitiv. Statistica spune cã în zona euro volumul
direCtor general: Adrian Rus
direCtor vânzãri PuBliCitate: Radu Gãvruš
direCtor vânzãri PuBliCitate gruP: Cezar Burlan
construcøiilor a crescut în luna iunie cu 2,7% faøã de luna precedentã, iar în direCtor editorial: Diana Ionescu
direCtor de ProduCøie: Mihai Voivod
comparaøie cu aceeaši perioadã a anului trecut, procentele se situeazã la
PreluCrare iMagine: Daniel Dragomir
3,1% în zona euro ši 5,4% la nivelul Uniunii. Dintre øãrile în care au oferit date,
cea mai mare creštere a fost în øara noastrã, unde s-a înregistrat un volum cu aBonaMente: Mariana Gheorghe
Tel: 021-202.82.70; O.P. 33, C.P. 52,
16,5% mai mare decât anul trecut. Celelalte øãri cu crešteri sunt Spania, cu Bucurešti
7,2%, ši Polonia, cu 4,5%. La polul opus se aflã Ungaria, cu o scãdere de -
CoresPondenøã:
2,3%, Olanda cu -1,8% ši Slovenia cu -1,6%.
O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti
Dacã aš putea, aš verifica datele celor de la Eurostat, deoarece aceste e-mail: rue@hiparion.com
crešteri mi se par, totuši, destul de suspecte. Nu înøeleg care este sectorul în www.hiparion.com

care chiar s-au înregistrat crešteri, deoarece, dupã cum puteøi vedea într-un adresa: Bucurešti, Str. Nerva Traian nr. 3,
text din interiorul revistei, se pare cã în România se construiešte foarte puøin Bl. M 101, Et. 8, sector 3;
Tel.: 021-202.82.70,
în momentul de faøã. De exemplu, în domeniul imobiliar se anunøã finalizarea Fax: 021-202.82.69
a maxim 35.000 de locuinøe anul acesta, faøã de 61.000 anul trecut. Au scãzut
MeMBru fondator: Cãtãlin Berari
mult ši vânzãrile la materiale de construcøii, la fel ši la utilaje. tiPar: Mega Press holdings s.a.
În sectorul infrastructurii lucrurile nu stau mai roz. Ba din contrã. Potrivit publi- Tel: 021/461.08.08; Fax: 021/461.08.09
caøiei Financiarul, ministrul Radu Berceanu este cel mai incompetent ministru distribuøie prin: RAUTAkIRjA ROMANIA
la capitolul absorbøia fondurilor europene. La finalul lunii mai, Ministerul TUTUN ŠI ZIARE
Transporturilor a atras numai 1,87% din cele 2,03 miliarde de euro puse la MILLENIUM PRESS
HACHETTE DISTRIBUTION
dispoziøie de cãtre Comisia Europeanã prin programul POS Transport. În ciuda TEL.: 021-409.29.31, FAx: 021-409.29.32
acestor date, guvernanøii ne anunøã cã vremurile bune stau sã vinã. Recent,
revista de unelte ši echipamente este
la inaugurarea šoselei de centurã a municipiului Lugoj, ministrul a declarat cã
marcã înregistratã
în anul care urmeazã vor fi terminate mai multe porøiuni din Atostrada Arad- issn 1582-4217
Timišoara, dar ši tronsonul între Timišoara ši Sibiu, din Coridorul 4 Pan- Copyright Media gaMMa PuBlishers
Reproducerea integralã sau parøialã a textelor sau
European. Deši e puøin, sper cã mãcar ce s-a promis va fi realizat. Ašteptãm ilustraøiilor din Revista de Unelte ši Echipamente este
ši vešnicul tronson Cernavodã-Constanøa, aflat într-o permanentã fazã de posibilã numai cu acordul prealabil scris al
MEDIA GAMMA PUBLISHERS.
proiect.
Întreaga rãspundere privind corectitudinea
informaøiilor revine semnatarilor articolelor ši firmelor
Dragoš Nicolae care îši fac publicitate.
I N F O - N E W S

Bauer se mãrešte

Mai mare înseamnã ši mai frumos, asta în ceea ce privešte compania producãtoare Bauer.
una din lansãrile de la Bauma va fi utilajul BG 50, cel mai mare echipament de forare al sãu.
utilajul standard este conceput sã foreze la adâncimi de pânã la 100 m cu un diametru al
gãurii de 4,5 m. Îmbunãtãøirile opøionale includ un mast de foraj pe pânã la 35 m ši un motor
de 706 kW, care poate pune în mišcare utilajul de 240 de tone.

ãmânând la tema utilaje

r mari, compania va lansa o


nouã gamã de macarale
specializate în sãpãturi de fundaøii,
de tipul ši forma modelului MC 128.
Oferind o capacitate de ridicare de
200 de tone, utilajul poate fi folosit cu
sãpãtorul de šanøuri BC 40 pentru a
construi ziduri de diafragmã la adân-
cimi de 150 m. O caracteristicã esen-
øialã a acestui utilaj este transporta-
bilitatea sa ši faptul cã se poate mon-
ta ši demonta farã alte utilaje aju-
tãtoare. n

8 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


UTILAJE PENTRU FORAJE ÎN CONSTRUCØII
Foraje pentru piloøi Foraje pentru Foraje puøuri ši
ši pereøi diafragmã micropiloøi ši geometrale
ancorãri Instalare palplanše

Foraje în Fluide de foraj


cariere Ciocane
pentru
bãtut piloøi
metalici

Hidraulice
Foraje de
subtravesare
Diesel

TRACTOR PROIECT COMERT E-mail: office@tpcom.ro;


Str. Turnului, Nr. 5, 500152 Brašov, tpcom@rdslink.ro;
Tel. / Fax: 0268-406406; 0268-548147; Web: www.tpcom.ro
E V E N I M E N T

Noua divizie MB diN JapoNia


a fost deschisã
din luna martie, biroul ši
depozitele MB sunt
operaøionale ši disponibile
pentru clienøii japonezi
compania MB spa cãlãtorešte peste mãri ši øãri ši
ajunge într-una din cele mai dezvoltate øãri din lume:
noua filialã a companiei din vicenza, lider mondial în
producøia de cupe concasor, este la dispoziøia
antreprenorilor japonezi începând cu luna martie a
acestui an.

ituatã în modernul cartier De fapt, numai câteva companii ita- prezintã, pe de o parte, o concluzie a

s Shinagawa din centrul ora-


šului Tokyo, noua filialã va fi
dotatã cu un depozit unde vor fi sto-
liene se pot lãuda cu prezenøa pe
pieøele øãrii Soarelui Rãsare, acolo
unde punctualitatea, service-ul, foca-
încheierii unei analize de piaøã apro-
fundate, care a durat câøiva ani, ši, pe
de altã parte, un cap de pod pe
cate piese de schimb ši unde se vor lizarea asupra cerinøelor clientului, piaøa de referinøã la nivel mondial în
asigura servicii post-vânzare. Succe - precizia ši asistenøa sunt cerinøe ne - ceea ce privešte excelenøa tehnolo-
sul noii filiale MB s-a arãtat încã din cesare ši care, uneori, nu corespund gicã aplicatã la fiecare aspect al
prima zi de lucru: nu mai puøin de 26 suficient rigorilor de aici. lumii civilizate.
de telefoane ši 311 de scrisori de În plus faøã de cele de mai sus, cli- Provocarea MB va fi de a satisface
felicitare! Situaøia nu este deloc rea enøii japonezi sunt extrem de exi - cererile unei pieøe în continuã schim-
pentru o companie care a fost fon - genøi în cerinøe ši ašteaptã de la bare, cum este cea japonezã, într-o
datã acum mai puøin de zece ani ši companii creativitate, soluøii inova - øarã în care 120 milioane de oameni
care, într-un timp aša de scurt, a toare, îmbunãtãøirea continuã a per- mutã, într-un ritm neobosit, suprafeøe
reušit sã treacã graniøele spre toate formanøelor ši a procedeelor de lu- imense acoperite în întregime de
coløurile lumii. Acum a ajuns în cru, toate respectate cu profesiona- zgârie-nori, clãdiri de birouri, locuinøe
Japonia, care este cea mai tehnolo- lism de compania MB. ši vegetaøie care urmeazã sã fie de -
gizatã naøiune de pe planetã. Inaugurarea subsidiarei japoneze re- molate ši reconstruite la fiecare

10 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


E V E N I M E N T

treizeci de ani; asta pentru a se con- De la biroul din Tokyo se vor putea re MB se prezintã în lume ši cu care
forma reglementãrilor anti-seismice implementa campanii de marketing, compania a cucerit piaøa japonezã,
extrem de dure, în øara cu cel mai se vor colecta informaøii ši se vor aducând muncã de creativitate ši
mare numãr de vulcani din lume, face demonstraøii programate ši inovaøie în acest domeniu, fãrã a uita
ašezatã pe una din faliile tectonice road-showuri pentru toate segmen- sã fie umil ši sã aibã capacitatea sã
hiperactive ale Pãmântului. tele de clienøi. Cu toate acestea, cel asculte ši sã punã în aplicare sfaturi
Biroul din Tokyo este situat într-o zonã mai important element al acestei ši sugestii oferite de acešti observa-
centralã, strategic din punct de vede- sucursale japoneze este cã livrarea tori foarte preøioši, atenøi ši minuøioši.
re tehnic ši logistic, fiind bine co- de cupe concasor pe šantierele de
nectat la sediile centrale italiene prin aici va fi fãcutã mult mai repede, MB nu are intenøia de a se opri aici
fibrã opticã, pentru un management evitându-se astfel timpul de tranzit ši se bazeazã pe noi produse ši pe
perfect, ši printr-un sistem comuni- îndelungat cu vaporul. În plus, piese- îmbunãtãøirea serviciilor pe care
caøional complex. Din aceastã pozi- le de schimb sunt puse la dispoziøie deja le are, iar în ceea ce privešte fia-
øie, clienøii japonezi sunt bine serviøi prin intermediul unui depozit la care bilitatea ši performanøa, concureazã
atât în momentele premergãtoare se pot face rezervãri on-line, datoritã cu pieøe ši culturi diferite pentru con-
achiziøionãrii utilajelor, cât ši ulterior, cãruia solicitãrile pot fi livrate la solidarea ši menøinerea poziøiei com-
la service. Sediile au personal vor- šantierele de construcøii în termen paniei de lider mondial în producøia
bitor de japonezã ši sunt deschise de 24 de ore. ši vânzarea de cupe concasor, premi-
de la ora 8 dimineaøa pânã la ora 8 Eficienøã, determinare, seriozitate ši ate de publicaøiile de specialitate. n
seara. fiabilitate – acesta este modul în ca- www.mbcrusher.com

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 11


E V E N I M E N T

Case manipuleazã dešeurile


la „TÂrGul de reCiClare ši
manaGemenT al dešeurilOr
2010”
Case Construction
equipment îši va
prezenta excavatoarele
CX 210B-sl (scrap
loader) ši CX 240B-mH
(material handling) anul
acesta la „TÂrGul de
reCiClare ši
manaGemenT al
dešeurilOr”.

izitatorii acestui târg, ce se va

V desfãšura între 14 ši 16 sep-


tembrie la Birmingham, vor
avea ocazia sã observe cele douã
utilaje echipate cu un graifer cu 5
petale, respectiv o cupã selectoare
de dešeuri, ambele marca Kinshofer.

design specific industriei


Utilajele CX 210B-sl ši CX 210B-mH
sunt cele mai noi modele adãugate
unei game în creštere de utilaje, spe -
cializate pe industrie, proiectate ši con -
struite de Case Special Excavators.
Fiecare mašinã a fost construitã cu
un scop precis, încorporând šasiuri
ranforsate, contragreutãøi adiøionale,
cabine elevatoare hidraulic ši echipa-
mente de lucru specifice domeniului.

12 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


E V E N I M E N T

Bazate pe deja testatele excava-


toare pe šenile CX 210B ši CX 240B,
cele douã noi utilaje sunt proiectate
sã lucreze cu o gamã largã de grai-
fere ši alte accesorii pentru manipu-
larea materialelor. CX 240B-MH este
dotat cu un braø principal de 7,1 m ši
un braø balansier de 5 m, pentru atin -
gerea unor înãløimi mari ši capacitãøi
de ridicare superioare. Este disponi-
bilã o gamã alternativã de braøe îm-
preunã cu o contragreutate supli-
oferã o înãløime de ridicare cu pânã motoare Turbo Intercooler oferã pâ-
mentarã de 6,9 tone, care asigurã
la 2,3 m, structura rigidã dând opera- nã la 157 CP ši 628 Nm cuplu, la mo-
stabilitate totalã chiar la înãløime ma -
torului încredere totalã ši oferind mai delul CX 210B, ši 177 CP ši 636 Nm,
ximã, dând încredere operatorului ši
multã stabilitate ši vizibilitate asupra la modelul superior.
crescând performanøa operaøionalã.
zonei de lucru.
Excavatoarele industriale sunt echi-
Modelul CX 210-SL este dotat cu un
Putere „curatã” pate cu ICCS, cu ajutorul cãruia ope-
braø principal de 6,8 m ši un braø ba-
CX 210B-SL ši CX 240B-MH sunt ratorul deøine controlul asupra moto-
lansier curbat de 5,2 m, pentru mani-
propulsate de motoare diesel ISUZU rului, transmisiei ši sistemului hidra-
pularea de dešeuri industriale. Cabi-
cu emisii scãzute de noxe. Aceste ulic. n
na elevatoare a modelelor CX-B

14 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


Compania Medien Holding SRL angajeazã

Advertising Sales Manager


pentru Revista de Unelte ši Echipamente

CANDIDATUL IDEAL:
- expertiza în vanzarea de publicitate;
- experienøã în vânzãri de utilaje ši echipamente de construcøii;
- conectat la piaøã, entuziast, dinamic ši orientat cãtre rezultate.

RESPONSABILITATI:
Vânzarea de publicitate în Revista de Unelte ši Echipamente.

DESCRIEREA COMPANIEI:
Media Gamma Publishers (editor pentru revistele Caminul, Casa Mea, Domus si Planul casei mele, revista de B2B Unelte
ši echipamente, portalul www.casamea.ro ši emisiunea sãptãmânalã TV Caminul de 5 stele), este parte a trustului MEDIEN
HOLDING, al cãrui portofoliu mai include cotidianul România liberã, www.romanialibera.ro, tipografia United Print ši
Corporate Media Publishing, agenøia de comunicare, branding ši corporate media.
N O U T ã ø I

STIHL A dezvoLTAT
sistemul combinat “12 în 1”
Producãtorul de utilaje STIHL a dezvoltat pentru cei care au grãdini sau curøi de întreøinut
un nou sistem combinat cu multifuncøionalitãøi, cu 12 utilaje pe un singur motor. Acest
sistem, gândit de specialištii în inovaøii de la STIHL, poate fi folosit la lucrãri de tãiere ši
îngrijire a gazonului, mãturarea curøii, aerarea ši cultivarea solurilor, îngrijirea pomilor
fructiferi sau a gardurilor vii. Un singur motor este suficient pentru efectuarea tuturor
lucrãrilor din grãdinã, în acest mod economisindu-se spaøiu în magazia de unelte, timp prin
rapiditatea cu care cupleazã uneltele ši nu în ultimul rând bani.

16 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


N O U T ã ø I

istemul combinat pentru între- rie de mãturat pentru rigole ši brazde de înãløime (motoferãstrãu cu prelun-

S øinerea spaøiilor verzi este al-


cãtuit din motor ši unealtã,
ambele fiind dotate cu câte un seg-
adânci. Pentru cultivarea solurilor,
sistemul combinat STIHL dispune de
o frezã terasierã, iar pentru îndepãrta-
gitor) la care, pentru copaci mai înaløi,
se monteazã o tijã de prelungire de
100 cm.
ment din tija divizibilã, cuplarea fãcân - rea frunzelor, la acelaši motor, se poa-
du-se rapid. Aceastã cuplare se rea - te adapta o suflantã. Specialištii STIHL Specialištii de la STIHL recomandã
lizeazã printr-un šurub de strângere ši care au conceput acest sistem multi- achiziøionarea unui utilaj de bazã, adi-
permite demontarea în douã elemen- funcøional nu au omis din vedere ame- cã motorul ši o unealtã combinatã,
te, fiind ušor de transportat, depozitat najarea gardurilor vii, pe acelaši motor cum ar fi, de exemplu, dispozitivul cu
ši de reasamblat. Cele 12 unelte pot fi putând fi montate douã tipuri de foar- capãt de cosire cu fir AutoCut 25-2.
montate pe un singur motor, pe care fece de tuns gardul viu, unul fix ši altul Apoi, în funcøie de necesitãøi, aparatul
STIHL l-a configurat cu 4 variante de care oferã o mobilitate a capului tãie- poate fi upgradat ši cu alte unelte
putere, în funcøie de opøiunea utiliza- tor în unghiuri de la 0° la 135°. Aceeaši combinate.
torului la cumpãrare (1,1 CP, 1,3 CP, 1,4 mobilitate o oferã ši al treilea foarfece
CP ši 1,9 CP). Uneltele de cosit care care poate fi montat pe motorul com- Distribuitorii autorizaøi STIHL vã oferã
se pot monta pe motorul ales sunt binat de la STIHL, destinat zonelor cu informaøii, sfaturi utile, dar ši service
douã capete cu fir ši cuøit, iar pentru mãrãcinišuri. profesionist. Pe site-ul www.stihl.ro pu-
marginile de gazon, un cuøit pentru teøi gãsi datele de contact ale distribu-
tãierea verticalã. Motorul mai suportã Pentru îngrijirea arborilor ši pomilor itorilor autorizaøi STIHL, dar ši inovaøiile
un valø mãturãtor cu lamele din cau - fructiferi, pe motorul multifuncøional STIHL pentru grãdini ši spaøii verzi. n
ciuc pentru suprafeøe netede ši o pe- STIHL se poate adapta un emondor

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 17


N O U T ã ø I

MINI lA PutEREA MAXI


“Miniexcavatoarele Hitachi – un pachet puternic de versatilitate ši fiabilitate.” (Joep van
den Maagdenberg, HCME Area Sales Representative)

Aflat de douã decenii în prim planul pieøei de miniexcavatoare, Hitachi Construction


Machinery (Europa) NV (HCME) îši reafirmã angajamentul faøã de acest sector important al
industriei de construcøii prin lansarea ultimelor douã modele: ZX 16-3 ši ZX 18-3.

upã lansarea cu succes în

D 2008 a modelului ZX 14-3,


HCME introduce aceste do-
uã noi modele pentru a-ši consolida
gama de miniexcavatoare.
Disponibile în varianta cu cabinã
sau cu acoperiš de protecøie, mini-
excavatoarele Hitachi sunt proiec-
tate pentru aplicaøii ušoare în spaøii
înguste, fiind ideale pentru lucrãri de
utilitãøi, grãdinãrit, peisagisticã ši lu-
crãri generale de teren. Cu un nivel
de calitate inegalabil, miniexcavatoa-
rele Hitachi asigurã performanøe îm -
bunãtãøite, confort ši siguranøã maxi-
me ši beneficiazã de costuri reduse
de operare.

ZX 14-3, ZX 16-3, ZX18-3

1. Performanøe îmbunãtãøite

ZX 14-3 este un model de bazã, ex -


trem de ušor de operat.
• Cu un design compact ši ušor, ZX
14-3 poate fi transportat într-o maši-
nã cu gabarit redus, care are acces
pe strãzi înguste ši care poate fi
condusã cu permis categoria B;
• Destul de mic pentru a lucra în
spaøii înguste, ZX 14-3 este dotat cu

18 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


N O U T ã ø I

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 19


N O U T ã ø I

un motor durabil ši puternic, dar deo- ZX 16-3 & 18-3 1600 kg, respectiv 1770 kg, ši o lã-
sebit de economicos. Un grup mo- øime de doar 0,980 m (în varianta cu
topropulsor în 3 cilindri de 10,7 kW, • Raportul superior între putere ši acoperiš de protecøie), ZX 16-3 ši ZX
având o capacitate sporitã de eva- greutate permite o accelerare rapidã 18-3 se remarcã prin caracteristicile
cuare, ajutã la reducerea consumu- ši o operare linã în comparaøie cu lor de categorie ušoarã, fiind ušor de
lui de combustibil; modelele anterioare (ZX 16 ši ZX 18); transportat cu ajutorul trailerului sau
• Rezervorul de capacitate sporitã, • Noile Zaxis mini beneficiazã supli- cu o mašinã cu gabarit redus, care
de 22 de litri, crešte timpul de ope- mentar de o vitezã de înaintare îm- poate fi condusã cu permis catego-
rare ši implicit productivitatea. bunãtãøitã ši o precizie crescutã la ria B. Echipamentele sunt ideale
Performanøa este sporitã de sis- manipulare, plus o forøã de sãpare pentru transportul de-a lungul dru-
temele hidraulice inovative, similare cu 18% mai mare decât a predece- murilor înguste, facilitând reducerea
celor gãsite la excavatoarele Hitachi sorilor lor; costurilor logistice.
Zaxis de capacitate medie. Manete- • ZX 18-3 are o lamã mai rezistentã
le de control ale noului model sunt ši ecartament ajustabil pentru o sta- 2. Confort ši siguranøã maxime
sensibile, permiøând o operare linã ši bilitate mãritã.
precisã care duce la o eficienøã ši o Hitachi øintešte cãtre combinaøia su-
productivitate crescute. Cu greutãøi operaøionale de doar premã între om ši mašinã, cu accent
pe confort ši siguranøã. Din scaunul
šoferului, operatorul beneficiazã de
vizibilitate excelentã în toate direcøii-
le, graøie suprafeøelor mari din sticlã.
Cabina spaøioasã este dotatã cu un
scaun confortabil, complet ajustabil,
cu spaøiu generos pentru picioare.
Manetele ši mânerele permit o ope -
rare continuã cu un nivel scãzut de
obosealã, toate comenzile ši butoa -
nele fiind ergonomice ši ušor acce-
sibile.
• Confortul operatorului ši controlul
mašinii sunt amplificate de un tablou
de bord inteligent, care beneficiazã
de un monitor ušor de vizualizat. Ecra-
nul poate fi folosit pentru a verifica
informaøii precum perioadele de în-
treøinere ši consumul de combustibil;
• Cabina are o structurã puternicã ši
oferã stabilitate excelentã graøie
centrului de greutate jos;
• Zgomotul ši vibraøiile sunt pãstrate
la un nivel minim graøie unui nou
profil al benzii de rulare a šenilelor
de cauciuc.
980 mm
Alte trãsãturi competitive cheie :
• sistemul de pornire a motorului la
punct neutru;

20 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


N O U T ã ø I

• maneta de blocare a comenzilor binã. Designul de la varianta cu aco- 3. Costuri reduse de operare
de pilotare care previne deplasãri periš de protecøie permite un acces
accidentale. comod atât în cabinã, cât ši la ma - ZX 14-3 are costuri de operare ši
netele de control, din ambele pãrøi. întreøinere reduse, graøie unui motor
ZX 16-3 & 18-3 Toate miniexcavatoarele ZX16-3 ši nou ši unui sistem hidraulic nou.
ZX18-3 pot fi dotate opøional cu un Componentele hidraulice ajutã la dis -
ZX 16-3 ši ZX 18-3 au fost proiectate sistem antifurt, care solicitã introdu- tribuøia mai eficientã a presiunii ule -
având confortul ši siguranøa ca prio- cerea unui cod pentru a preveni ope- iului. Acest sistem inoativ reduce con-
ritãøi. Uša cu deschidere largã permi- rarea ilegalã sau vandalismul. sumul de combustibil fãrã niciun com-
te operatorului un acces facil în ca- promis asupra performanøei.
Indicatorul extern al nivelului de
combustibil ši punctele de inspecøie
cu acces rapid reduc timpii de ne-
funcøionare ši permit o servisare ši o
întreøinere de rutinã facile. Rãcitorul
de ulei ši radiatorul sunt situate în
paralel, ceea ce permite o curãøare
ušoarã a acestor componente.
ZX14-3 beneficiazã de un šasiu re-
zistent ši ferm ši un atašament fron-
tal solid, trãsãturi ce cresc stabilita-
tea, valoarea rezidualã ši, în final, fia-
bilitatea echipamentului.

ZX 16-3 & 18-3

Costurile reduse de funcøionare ale


miniexcavatoarelor ZX16-3 ši ZX18-3
pot fi atribuite componentelor rezis-
tente. Cadrul sub forma literei D asi-
gurã o ranforsare suplimentarã ši pre-
vine daunele cauzate de obstacole.
Braøul este întãrit de un înveliš cilin-
dric rezistent, cu nervuri, ceea ce ofe-
rã o rezistenøã mai mare la impact.
Contragreutatea se extinde dincolo
de ambele laturi ale echipamentului
pentru o protecøie sporitã.
Šenilele cu profile mici sunt excelen-
te în reducerea vibraøiilor din timpul
deplasãrii.

Filtrele de combustibil ši de ulei au ac-


ces ušor pentru servisare ši inspec-
øie rapide, reducând timpii morøi ši cos-
turile de operare. Lateralele din oøel
se detašeazã ši se reparã ušor. n

22 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


M E G AT E H N I C

ECHIPAMENTE PENTRU
VIBROCOMPACTAREA
interioarã a terenurilor

Prof. univ. dr. ing. Gh. P. ZAFIU


Vibrocompactarea interioarã a terenurilor reprezintã una
Universitatea Tehnicã de
Construcøii Bucurešti dintre metodele de consolidare în adâncime a terenurilor
Catedra Mašini de Construcøii ši constã în executarea prin vibrare a unor coloane din
pãmânt sau beton. Ca procedeu tehnologic, consolidarea
terenurilor constã în modificarea artificialã a caracteristicilor mecanice ši fizice ale
acestora în vederea executãrii unor lucrãri sau a asigurãrii stabilitãøii.

n funcøie de profunzimea de a- • consolidarea prin stabilizare “in situ” Fig. 1

Î plicare, consolidarea terenurilor


poate fi grupatã în douã tipuri teh-
nologice: consolidare de suprafaøã
etc.

1) Metodele de consolidare prin


ši consolidare în adâncime. vibrocompactare interioarã
În funcøie de mijloacele tehnice utili- Consolidarea terenurilor prin vibro-
zate se pot diferenøia ši alte metode compactarea interioarã poate fi
tehnologice de consolidare a tere- realizatã, în funcøie de caracteristicile
nurilor: acestora, cu trei procedee tehnolo-
• consolidarea prin injecøii; gice distincte (fig. 1, documentare
• compactarea prin procedee meca- [10]):
nice (maiul greu ši supergreu, maiul • Consolidarea cu coloane din pã-
greu de formã specialã); mânt executate prin vibroflotare (a);
• consolidarea prin drenare; • Consolidarea cu coloane din pã-
• consolidarea prin preumezire; mânt executate prin vibroînlocuire (b);
• consolidarea prin congelare; • Consolidarea cu coloane din beton
• consolidarea prin electro-osmozã; executate prin vibroînlocuire (c).
• consolidarea prin implantarea unor Consolidarea cu coloane din pã-
inserøii speciale de tipul geogrilelor mânt executate prin vibroflotare,
sau a geosinteticelor; consideratã metoda standard, este
• consolidarea versantelor în vede- aplicatã la terenuri granulare necoe-
rea eliminãrii cãderilor de pietre; zive, precum nisipurile ši pietrišurile.
• executarea unor perne din pãmânt Metoda constã în compactarea în
compactat; profunzime a terenurilor slabe sau a

24 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


M E G AT E H N I C

rambleurilor necompactate, ce poa- Fig. 4a


te fi obøinutã prin vibrarea interioarã
cu ajutorul unui echipament de con-
strucøie specialã, sub forma unui vi-
brator de interior, acøionat electric
sau, mai frecvent, hidrostatic.
Vibraøiile produc fenomenul de liche-
fiere localã, care are ca efect direct în-
desarea pãmântului pe loc (vibroîn-
desare) prin rearanjarea particulelor
(fig. 2), respectiv formarea unui con
de tasare (fig. 3a, documentare [8]).
Conul este umplut cu materialul de
adaos (fig. 3b, documentare [7]) pen-
tru formarea corpului coloanei. Se
modificã astfel structura internã a

cestei faze sunt efectuate urmãtoa-


rele operaøii:
- se traseazã ši se picheteazã zona
de compactat;
- se aduce vibroflotorul la poziøia in-
dicatã de pichet, deasupra acestuia;
- se pornešte vibroflotorul ši se des -
chide circuitul apei de rãcire a mo-
torului;
- se deschide circuitul øevilor dispu-
Fig. 2
se la baza vibroflotorului.

Fig. 3
straturilor de pãmânt prin realizarea
Fig. 4b
unor incluziuni, cu densitatea mãritã,
constituite din douã zone cu grade
de compactare diferite: coloana din
materialul de adaos, înconjuratã de
o anvelopã formatã din materialul
stratului iniøial, compactat prin acøiu -
nea vibroflotorului.
Modul de lucru, în cazul procedeului
a standard, constã din aducerea vibra -
b torului, cu ajutorul unei macarale, la
punctul de compactare, dupã care
se deruleazã patru faze distincte:
• Faza 1 – înainte de pãtrunderea în
teren, vibroflotorul este lansat în plinã
vitezã, cu jetul de apã inferior des -
chis (fig. 4a, documentare [8]), ceea
ce faciliteazã penetrarea terenului
(fig. 4b, documentare [8]). Înaintea a-

26 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


M E G AT E H N I C

• Faza 2 – sub influenøa greutãøii


proprii, a lansãrii ši a vibraøiilor, vibra-
torul atinge rapid adâncimea prevã-
zutã prin proiect (fig. 5a, documen-
tare [4,5]). Dacã pe timpul penetrãrii
apar dificultãøi la înaintare, se ridicã
vibroflotorul cu circa un metru ši apoi
se lasã sã cadã rapid pentru relua-
rea procesului. Se menøine vibroflo-
torul în acøiune la cotã, timp de 0,5...1
min, pentru spãlarea craterului;
• Faza 3 – se închide apa de la je-
turile din vârf ši se deschide circuitul
jeturilor superioare de spãlare. Apa Fig. 6
este injectatã din acest moment nu-
mai prin orificiile aflate deasupra vi - conform marcajelor de pe acesta, ši din nisip sau balast, cu diametrul de
bratorului (fig. 5a, documentare [4,5]); se compacteazã terenul la fiecare 2 pânã la 4 m (fig. 5b, documentare
• Faza 4 – vibroflotorul este retras, pe etapã, timp de 0,5...1 min, producân- [4,5]). Conul de tasare, obøinut la par-
trepte succesive de circa 30 cm, du-se astfel o coloanã compactã, tea superioarã (fig. 6, documentare
[8]), ušureazã punerea în lucrare a
Fig. 5
materialului de adaos în cavitatea
formatã. Craterul creat în jurul vibro-
flotorului se umple în mod continuu
(de la suprafaøã) cu materialul gra -
nular de umpluturã – nisip sau pie -
triš –, cu ajutorul unui încãrcãtor cu
cupã frontalã (fig. 7, documentare [8])
ši prin lopãtare. Fluxul de apã de-a
lungul vibratorului ajutã la transportul
materialului de adaos pânã la zona
de compactare de la baza vibrato-
rului. Ciclul de compactare începe
cu menøinerea vibroflotorului în func-
øiune timp de un minut la adânci-
mea maximã.
Dacã distanøele interax sunt corect
alese, coloanele obøinute prin vibroîn-
desare conduc la o îndesare în masã
a pãmântului, obøinându-se un masiv
mai mult sau mai puøin omogen.
Cea mai mare eficacitate a consoli -
dãrii se obøine când punctele de vi -
broflotare sunt amplasate în reøea tri-
unghiularã, distanøa interax fiind sta-
bilitã experimental în funcøie de na-
tura terenului ce urmeazã sã fie con -
solidat, de puterea vibroflotorului ši

28 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


M E G AT E H N I C

Fig. 7 øine o vibroînlocuire a pãmântului cu


materialul granular de aport în pã-
mânturi coezive consistente, în care
pereøii gãurii se pot menøine la extra-
gerea vibratorului. De regulã, vibroîn-
locuirea nu necesitã ši acøiunea jetu-
lui de apã [1].
Modul de lucru este urmãtorul:
• Faza 1 – vibratorul este înfipt la a-
dâncimea doritã în uscat, fãrã injec-
tarea apei;
• Faza 2 – dupã extragerea vibrato -
de portanøa necesarã a fi obøinutã. În de un diametru mediu al coloanei rului, în cavitatea cilindricã se adau-
cazuri speciale, când punctele de vi- realizate [2]. În aceste cazuri, metoda gã material granular, de preferinøã pia-
broflotare se dispun sub fundaøii izo- de lucru prin vibrocompactare interi - trã spartã, pe înãløimea de circa 1 m;
late sau continue, se poate utiliza ši oarã se numešte vibroînlocuire ši are • Faza 3 – vibratorul este coborât din
dispunerea dupã o reøea pãtratã [2]. douã variante tehnologice de aplica- nou ši balastul este compactat, ceea
Distanøa dintre punctele de realizare re: procedeul uscat ši procedeul u- ce determinã deplasarea radialã a
a vibroflotãrii este de regulã de med. Aceste procedee folosesc prin- acestuia, prin deformarea terenului
1,7...2,5 m, raza de influenøã fiind de cipiul vibrorefulãrii, reprezentând vari- din jur. Se introduc succesiv noi can-
0,90...1,25 m, revenind de fapt un ante ale metodei de bazã ši fiind utili- titãøi de material pânã când coloana
punct de consolidare la o suprafaøã zate în terenuri mâloase ši argiloase, de 1 m de la baza cavitãøii nu mai
de 3,0...5,0 m2. Raza de influenøã este unde coeziunea ridicatã face lichefie- poate primi material;
mai mare în pãmânturile necoezive rea imposibilã. În plus, permeabilitatea • Faza 4 – procedeul se repetã pe
cu granulozitate mare ši mai micã în foarte scãzutã nu permite disiparea urmãtorul tronson de 1 m, ši în con-
cele cu granulozitate micã [2]. rapidã a suprapresiunii interstiøiale. tinuare pânã se ajunge la supra-
Urmare a experimentelor efectuate faøã.
ši a analizei rezultatelor obøinute la a) Vibroînlocuirea prin procedeul Desfãšurarea procesului tehnologic
astfel de lucrãri, rezultã cã gradul de uscat este prezentatã în fig. 8, documen-
consolidare obøinut depinde de trei Cu instalaøia de vibroflotare se ob- tare [4, 5].
factori principali:
• frecvenøa vibraøiilor;
Fig. 8
• puterea vibratorului, respectiv mãri-
mea forøei perturbatoare;
• timpul de vibrare pentru fiecare strat
de teren traversat.
Consolidarea cu coloane din pã-
mânt executate prin vibroînlocuire
se aplicã în pãmânturi coezive la
care efectul de îndesare pe seama
vibraøiilor orizontale este neînsem -
nat, reašezarea particulelor fiind îm-
piedicatã de forøele de coeziune din-
tre particule.
În cazul pãmânturilor coezive, vibra-
øiile se propagã greu, astfel cã nu se
poate vorbi de o razã de influenøã, ci

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 29


M E G AT E H N I C

Fig. 9
presiune (8). Presiunea de aer din
interiorul acestui rezervor asigurã cã-
derea balastului pânã la baza vibra-
torului, unde se aflã o husã de pro-
tecøie (9). O supapã asigurã evacua-
rea aerului excedentar. Compresorul
de aer ši generatorul electric sunt
amplasate pe paltforma rotitoare la
spatele macaralei (10).

b) Vibroînlocuirea prin procedeul


umed
În pãmânturi foarte moi, în care
pereøii gãurii nu s-ar putea menøine
la extragerea vibratorului, modul de
Calitatea coloanelor astfel obøinute surplusului de aer. Balastul cade sub lucru este similar celui folosit în cazul
este controlatã prin puterea electricã greutatea proprie în rezervorul de pãmânturilor necoezive. Jetul de apã
absorbitã în timpul compactãrii, iar
diametrul, la o adâncime datã, prin Fig. 10
cantitatea de balast introdusã.
Stratul de la suprafaøã, compactat in -
suficient de vibroflotor, poate fi com-
pactat ulterior cu cilindri compactori
vibratori sau cu plãci compactoare
vibratoare (fig. 9, documentare [8]).
În pãmânturi mai moi, în care pereøii
gãurii nu se pot menøine la extrage-
rea vibratorului, se poate aplica o va-
riantã îmbunãtãøitã a procedeului
uscat cu introducerea materialului
granular prin interiorul vibroflotorului,
fãrã sã fie necesarã extragerea a-
cestuia. Schema tehnologicã com-
plexã a acestei variante este prezen-
tatã în fig. 10, documentare [4, 5], pro-
cesul desfãšurându-se dupã cum
urmeazã:
Balastul este încãrcat în buncãrul de
alimentare (1) cu ajutorul unui miniîn-
cãrcãtor. Šiberul (2) controleazã prin
intermediul cântarului (4) cantitatea
de balast introdusã în recipientul de
impulsionare pneumaticã (3). Dupã
închiderea šiberului, un flux de aer
sub presiune transportã balastul
pânã la rezervorul (6) prin conducta
(5). O valvã (7) permite evacuarea

30 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


M E G AT E H N I C

Fig. 11

sub presiune trimis pe la partea material granular cu caracteristici mânt moale, 4 – pãmânt care nu tre -
inferioarã a vibratorului antreneazã la mecanice superioare, dar fãrã rezis- buie consolidat). În practicã, se con-
suprafaøã particule fine de pãmânt ši tenøã la tracøiune, într-un mediu cu siderã neindicatã folosirea coloane-
formeazã o cavitate cilindricã, um- rezistenøã redusã. Sub solicitarea lor de piatrã în pãmânturi argiloase
plutã treptat cu material granular. axialã generatã de încãrcarea tere- prãfoase moi, având coeziunea în
Diametrul coloanei formate depinde nului de fundare, coloana tinde sã stare neaderatã, cu sub 15 kN/m2 [1].
de consistenøa terenului natural [1]. se deformeze radial. Dacã rezistenøa Astfel, în terenuri moi, a cãror consis-
Modul de lucru este urmãtorul (fig. pasivã a pãmândului din jur este tenøã lateralã este micã, se pot apli-
11, documentare [4,5]): insuficientã, se produc deformaøii mari, ca ši alte metode îmbunãtãøite de
• Faza 1 – vibratorul penetreazã la coloana se burdušešte, iar eficacita- consolidare prin vibroflotare. Existã
adâncimea doritã. Pentru ajutarea pã- tea consolidãrii terenului devine nulã posibilitatea, în funcøie de structura
trunderii se utilizeazã jeturi abunden- (fig. 12, în care: 1 – fundaøie, 2 – co - coloanei, sã se injecteze suspensie
te de apã la vârf. În timpul acestei faze loanã de material granular, 3 – pã- de ciment în balast, pentru a-i conferi
este produsã o cantitate mare de
noroi care se ridicã la suprafaøã; Fig. 12

• Faza 2 – vibratorul este în totalitate


retras. Pietrišul cu granulaøie mare
sau materialul concasat se descar-
cã în cavitate pe înãløimea de 0,5 m.
Vibratorul este readus la loc ši se face
compactarea. Forøele radiale produc
deplasarea materialului de adaos
orizontal în terenul înconjurãtor;
• Faza 3 – dacã gradul de compac-
tare dorit este atins, vibratorul este
retras ši ciclul descris este repetat
pânã la suprafaøã. Se obøine astfel o
coloanã densã de balast.
Eficacitatea coloanelor de material
granular realizate prin vibroînlocuire
depinde în mod esenøial de rezisten-
øa pãmântului din jur. Coloanele de
vibroînlocuire reprezintã inserøii de
Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 31
M E G AT E H N I C

Fig. 13

acestuia o anumitã coeziune (fig. 13, tru a se putea turna betonul pe mã- mum trei coloane.
documentare [8]). Ca o aplicare spe- sura retragerii vibroflotorului (fig. 14,
cialã a procedeului vibroînlocuirii, în documentare [8]). 2) Echipamentele tehnologice
cazul unor terenuri coezive, se pot Consolidarea se verificã prin probe folosite
executa ši piloøi din beton (consoli- de penetrare staticã sau dinamicã, Echipamentele tehnologice de vibro-
darea cu coloane din beton execu- precum ši prin încãrcãri de probã in - flotare folosite astãzi au, în principiu,
tate prin vibroînlocuire) folosind un dividuale (fig. 15, documentare [8]) aceeaši structurã, deosebirile con -
echipament adaptat constructiv pen- sau, recomandat, pe grupe de mini- structive fiind neesenøiale. Acestea

Fig. 14

32 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


M E G AT E H N I C

Fig. 15
se compun din: echipamentul pur-
tãtor (macara sau excavator cu echi-
pament de macara) cu capacitatea
de ridicare de 300...400 kN; vibroflo-
torul (vibrolancea); grupul generator
pentru alimentarea cu energie (grup
electrogen sau grup hidraulic); pom-
pa de apã ši circuitele de alimentare ši
de comandã (fig. 16, documentare [8]).
Echipamentul tehnologic folosit în
cazul procedeului uscat este pre-
zentat în fig. 17, documentare [8].
Constructiv, vibroflotorul este un tub
lung, relativ subøire, care se compu-
ne din douã pãrøi îmbinate printr-o
articulaøie sfericã specialã sau printr-o
cuplare elasticã amortizoare: tronso-
nul de bazã cu diametrul de 350...400
mm ši tubul de prelungire cu diame-
trul de 300...325 mm.
Tronsonul de bazã are lungimea de
2...6 m ši constituie organul activ al
vibroflotorului. Acesta cuprinde ge-
neratorul de vibraøii (vibrogeneratorul),
care reprezintã subansamblul prin-
cipal (fig. 18, documentare [8]), ale
cãrui mase excentrice sunt antrena-
te în mišcarea de rotaøie de un mo-
tor electric sau hidraulic, la turaøii ce
Fig. 16 pot varia de la 0 la 3250 rot/min. Mo-
torul electric poate fi prevãzut cu un
Fig. 17 sistem de rãcire cu apã. Existã douã
tipuri constructive de tronsoane de
bazã, în funcøie de procedeul utilizat:
umed (fig. 18 a) sau uscat (fig. 18 b).
La exterior, tronsonul de bazã este
prevãzut cu aripi stabilizatoare pen-
tru împiedicarea rotirii corpului vibra-
torului ši pentru menøinerea verticali-
tãøii pe timpul ciclului de pãtrundere
în teren. În interior sunt douã com-
partimente – în cel superior este pla-
sat motorul de acøionare care trans-
mite mišcarea de rotaøie printr-un
cuplaj mecanic unui ax cu excentri-
ce plasat în compartimentul inferior.
Prin rotaøia în plan orizontal a mase-

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 33


M E G AT E H N I C

Fig. 18
produse de aceste forøe, au pulsaøia
determinatã de turaøia motorului de
antrenare ši de amplitudinea mišcã-
rii libere care în aer ajunge la 3,2 cm.
Tubul de prelungire este amplasat la
partea superioarã a tronsonului de
bazã ši este format din unul sau mai
multe elemente. În interiorul acestuia
sunt plasate conductele hidraulice ši
cablurile electrice de alimentare, du-
pã caz, precum ši conductele de apã.
La partea superioarã, vibroflotorul este
prevãzut cu un cap de distribuøie.
În cazul utilizãrii tronsonului de bazã
conceput special pentru procedeul
uscat (fig. 18b), tubul prelungitor este
prevãzut la partea superioarã cu o
gurã de alimentare cu material. În
acest scop, echipamentul dispune
de un buncãr de alimentare liftat pe
turnul de ghidare sub forma unui
schip vertical. Încãrcarea buncãrului
se face cu un încãrcãtor cu cupã
frontalã (fig. 19, documentare [8]).
Amplitudinea maximã a vibroflotoru-
lui este la vârful acestuia, în timp ce
øeava prelungitoare rãmâne aproa-
pe nemišcatã, datoritã modului de
cuplare dintre aceasta ši tronsonul
de bazã (fig. 20, documentare [8]).
Lungimea totalã a vibroflotorului
poate fi de aproximativ 12...29 m, iar
masa acestuia de 2...4 t.
Caracteristicile tehnice ale vibroflo-
toarelor sunt prezentate în tabel, do-
cumentare [10, 11].
lor excentrice apar forøe centrifuge excentricitãøii ši masei excentrice (de
Sistemul de alimentare cu apã pen-
neechilibrate ce pot depãši 150 kN exemplu, 2,88 kgm pentru excentri-
tru jeturi, pentru spãlare ši pentru rã-
sub acøiunea cãrora se genereazã citatea de 32 mm ši masa excentri -
cirea motorului electric al vibrogene-
vibraøii. Momentul static poate fi de cã de 90 kg). Vibraøiile circulare ori -
ratorului asigurã un debit de 17...23
1,7...7,5 kgm în funcøie de mãrimile zontale, cu o frecvenøã de 50...60 Hz,
m3/orã la presiunea de 7...10 bar.
Alegerea metodei de lucru este influ-
Tabel

enøatã de urmãtorii factori:


• stratificaøia ši caracteristicile meca-
nice ši fizice ale pãmântului supus
procesului de consolidare;
• situaøia hidrogeologicã pe ampla -
34 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010
M E G AT E H N I C

Fig. 19

informativ;­ pentru­ cazurile­ reale­ se


vor­ avea­ în­ vedere­ recomandãrile
date­ de­ fabricanøii­ de­ echipamente
tehnologice.­n

BIBLIOGRAFIE

1. Manoliu,­I.,­Fundaøii ši procedee de
fundare,­ Editura­ Didacticã­ ši­ Peda­-
gogicã,­Bucurešti­1983­
2. Pãunescu,­M.,­Îmbunãtãøirea tere-
nurilor slabe în vederea fundãrii di-
recte,­Editura­Tehnicã,­Bucurešti,­1980
3. Zafiu,­Gh.­P.,­Echipamente de con-
Fig. 20
solidare a terenurilor prin vibrocom-
pactare interioarã,­ în­ “Drumuri po -
duri”,­nr­83­(152)/2010­
4. *­ *­ *­ Soletanche,­ documentaøie
tehnicã,­1990­
5. *­ *­ *­ Soletanche Foundation &
underground Engineering,­1993­
6. *­*­*­Stone columns,­docu­men­ta­-
øie­publicatã­pe­http://www.emabrt.hu
7. *­ *­ *­ Inclusions et colonnes
ballastees,­ documentaøie­ publicatã
pe­http://www.sbpieux.fr­­­
8. *­ *­ *­ Les procédés de vibration
profonde des sols,­http://www.keller-
france.com­
9. *­ *­ *­ Vibroflotation.Deep founda-
tions specialist,­ documentaøie­ pu­-
blicatã­pe­http://www.vibroflotation.com
10. *­*­*­http://www.bauer.ro­­
sa­ment­ (nivelul­ apelor­ subterane­ ši ta­tã­ în­ figurã­ are­ doar­ un­ caracter 11. *­*­*­http://www.ptc.fayat.com­
limitele­de­variaøie­a­acestuia);
Fig. 21
•­sensibilitatea­la­umezire­a­terenului
de­fundare;
•­dotarea­tehnicã­de­care­se­dis­pu­-
ne­(utilaje­ši­echipamente­de­lucru);
•­natura­lucrãrilor­de­construcøii­etc.
În­ cazul­ utilizãrii­ consolidãrii­ te­re­nu­-
rilor­prin­vibrocompactare­interioarã,
structura­ granulometricã­ reprezintã,
de­ asemenea,­ aša­ cum­ reiese­ din
fig. 21,­ un­ factor­ important­ de­ care
trebuie­sã­se­øinã­seama­la­alegerea
procedeului­de­lucru.­Curba­pre­zen­-

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 35


E V E N I M E N T

Cel mai Bine vândut


BuldoexCavator din lume
devine ši mai Bun
JCB reinventeazã conceptul de
“efiCienøã în exploatare” odatã cu
lansarea noilor tipuri “eCo” 3Cx ši 4Cx
Gama inegalabilã a buldoexcavatoarelor JCB a depãšit ši mai mult concurenøa,
odatã cu lansarea unei noi generaøii de utilaje care oferã utilizatorilor o mai mare
versatilitate, productivitate, eficienøã a costurilor ši un confort sporit.

36 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


E V E N I M E N T

n ceea ce privešte producøia de re obøinutã în principal prin intro- cavatorului ši profilurile încãrcãtoru-

Î buldoexcavatoare, istoricul
companiei JCB se
întinde pâ-
ducerea unui nou sistem EcoDig, cu
trei pompe hidraulice încorporate.
Utilizatorii vor observa imediat
lui contribuie la crearea aspectului
robust, în timp ce capota înclinatã
permite o excelentã vizibilitate spre
nã în 1953, uimitorul design nou al maši- înainte.
când nii, care degajã robuste- În plus, mašinile beneficiazã de
compania a o serie de caracteristici noi,
creat printre care se numãrã:
pentru • Cabina îmbunãtãøitã, ca-
prima datã un astfel de utilaj. Pe re oferã un confort spo-
parcursul acestor 60 de ani, com- rit;
pania a extins limitele dezvoltãrii • Un nou parbriz în-
buldoexcavatoarelor, iar acum douã cãlzit − o noutate
din cinci astfel de utilaje vândute absolutã pentru
oriunde în lume sunt fabricate buldoexcavatoare;
de JCB. • Un automat pentru bãuturi calde
Acum a fost desfãcut din situat în cabinã;
„ambalaj” cel mai eficient • Servofrâne, care permit o frâ-
buldoexcavator JCB din toa- nare proporøionalã ši îmbunã-
te timpurile, unul care le permite cli- øe ši putere, datoritã unei contragre- tãøirea economiei de combustibil;
enøilor sã economiseascã, în medie, utãøi restilizate ši unor noi mãšti ver- • Circuit combinat al ciocanului ši bi-
6 - 16% din combustibilul folosit în ticale, care-i conferã un aspect ši direcøional, pentru o versatilitate ex-
ritmul de lucru zilnic normal, realiza- mai agresiv. Liniile tranšante ale ex- celentã în folosirea atašamentelor;

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 37


E V E N I M E N T

• Un tambur pentru înfãšurat furtunul


de nouã metri, montat în fabricã,
pentru îmbunãtãøirea productivitãøii
ši versatilitãøii;
Directorul Executiv pentru Dezvolta-
rea Produselor ši Operaøiuni Comer-
ciale al Grupului JCB, Tim Burnhope,
spunea: „JCB s-a aflat în fruntea
proiectãrii buldoexcavatoarelor timp
de aproape 60 de ani ši, prin inova-
øie, continuãm sã ridicãm štacheta
ši sã le oferim utilizatorilor utilaje cu
performanøe superioare, mai efici-
ente în ceea ce privešte costurile ši
mai confortabil de manevrat.
Noua generaøie de buldoexcavatoa-
re JCB a presupus o investiøie seri-
oasã, iar rezultatul este cel mai efi-
cient buldoexcavator al JCB, conce-
put cu necesitatea economisirii com-
bustibilului ferm întipãritã în minte.
Indiferent dacã încarcã, merge pe
šosea sau sapã, buldoexcavatoare-
le de ultimã generaøie ale JCB pun
la dispoziøia clientului o mašinã ca-
re lucreazã din greu, dar folosešte
mai puøin combustibil. Suntem con-
vinši cã noul buldoexcavator JCB va
consacra poziøia noastrã ca marca
cea mai bine vândutã din lume, pe o
piaøã care ne ašteptãm sã creascã
semnificativ în urmãtorii
cinci ani.“

Productivitate mãritã
Cele mai mari modificãri sunt în in-
terior. Noul sistem hidraulic EcoDig
utilizeazã acum trei pompe hidrau-
lice, care produc aceeaši putere, dar
la turaøii mai mici ale motorului, ast-
fel încât numai acesta permite o
economie de combustibil de pânã
la 15%. Operatorii au posibilitatea de
38 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010
E V E N I M E N T

a alege între douã moduri de func - nei asigurã faptul cã, atunci când limitarea patinãrii (LSD − Limited Slip
øionare, Eco sau Debit redus, pentru operatorul ia piciorul de pe pedalã, Differentials) oferã o tracøiune supli-
a optimiza productivitatea ši a îmbu- plãcuøele de frânã sunt complet eli - mentarã în condiøii dificile.
nãtãøi controlul mašinii. berate. Aceasta îi permite sã menøi- Un nou design ši o no -
Al doilea avantaj al proiectãrii cu trei nã mai bine viteza de rulare ši con- uã cabinã
pompe constã în funcøionarea mai tribuie cu încã un procent la econo- Avantajele celor mai
rapidã a balansi- bine vândute tipuri din
erului extensibil gama, 3CX ši 4CX,
al excavatorului sunt diverse, de la
pentru reproiectarea ui -
sãparea mai efi- mitoare, cu linii mai
cientã, mãrind ši mai mult produc- tranšante, a con -
tivitatea. Noul sistem hidraulic ši tura- tragreutãøii, a
øiile mai mici ale motorului contribuie mãštii ši a ca-
ši ele la reducerea emisiilor ši potei, la explo-
la micšorarea nivelului zgo - atarea maximã
motului produs de mašinã, a noii ši îndrãzneøei înfãøišãri a
atât în interiorul cabinei, cât ši buldoexcavatorului JCB. Cabina
la exterior. adoptã un stil similar cu cel al trac-
misirea combustibilului. toarelor JCB Fastrac, cu canale de
Prin folosirea sistemului hidraulic al scurgere îmbunãtãøite, în vederea
utilajului pentru alimentarea cu ulei prevenirii acumulãrii apei de ploaie
a servofrânelor, nu sunt necesare re- pe pavilion. De asemenea, utilajele
Noile buldoexcavatoare sunt prevãzu- zervoare separate pentru frâne. Ast- au avantajul unor lumini de lucru
te cu opøiunile EcoRoad existente fel se simplificã service-ul ši se redu- ajustabile independent, situate în
pentru sistemul de rulare linã (SRS − ce numãrul de verificãri zilnice efec- pãrøile din faøã ši din spate ale pa-
Smooth Ride System) ši pentru sis- tuate de cãtre operator. vilionului, care oferã o vizibilitate mai
temul TorqueLock, ceea ce contribuie, bunã pe toatã suprafaøa de lucru, în
de asemenea, la crešterea producti- condiøii de iluminare scãzutã.
vitãøii. TorqueLock reduce consumul Cabina este modificatã ši în interior,
de combustibil cu pânã la 25%, în Pachetul de opøiuni EcoLoad al cu o preferinøã spre interiorul de cu-
timp ce viteza crešte cu pânã la 10%, JCB contribuie suplimentar la creš- loare neagrã în jumãtatea de jos a
iar sistemul SRS maximizeazã re- terea productivitãøii. cabinei, inclusiv scaunul, care este
tenøia încãrcãturii la faøa locului, în ve- Caracteristica de revenire automatã acoperit cu un material nou ce oferã
derea crešterii productivitãøii ši a con- la sãpat permite readucerea auto- un confort sporit ši reduce uzura.
fortului operatorului. matã a cupei în poziøia de sãpat, Pentru cãptušeala stâlpilor ši a pa-
Servofrânele vor fi introduse atât la economisind timp ši energie; deco- vilionului s-a folosit o culoare gri mai
modelul 3CX, cât ši la 4CX. Sistemul nectarea transmisiei dirijeazã pute- deschisã, ceea ce dã cabinei un
permite o frânare proporøionalã pe rea hidraulicã spre încãrcãtor în ve- aspect mai luminos ši mai spaøios.
toatã cursa pedalei, oferindu-i ope - derea ridicãrii rapide, în timp ce con - Inginerii JCB au conceput inovaøii
ratorului un sistem de frânare îmbu - trolul hidraulic al vitezei (HSC − pentru fiecare detaliu al cabinei ši
nãtãøit ši un efort redus. Hydraulic Speed Control) permite o au descoperit un nou material pen-
De asemenea, JCB a reproiectat ca- forøã de tracøiune mai mare la încãr - tru acoperirea volanului reproiectat,
seta pedalei din cabina buldoexca- care. În plus, cuplul înalt al motorului astfel încât operatorul sã aibã o pri-
vatorului conform unui stil de pozi - la turaøii scãzute oferã performanøe zã mai bunã. De asemenea, pe vo-
øionare auto-mobil, care-i îmbunãtã- excelente la împingere ši la urcarea lan se aflã un buton de manevrã cu
øešte ergonomia. Designul servofrâ- rampelor, în timp ce diferenøialele cu un design mai ergonomic.

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 39


E V E N I M E N T

Buldo­ex­ca­­va­toarele­mai­au­avan­ta­- cu­ parbriz­ frontal­ ino­vator,­ cu­ în­cãl­- Atašamente disponibile


jul­unor­noi­comutatoare­de­calitate zire­ automatã,­ pen­tru­ toate­ mo­de­- Un­nou­circuit­auxiliar­combinat­pen­-
su­pe­ri­oa­rã,­ care­ activeazã­ console lele­3CX­ši­4CX.­Ac­cesibil­tocmai­la tru­ ciocan­ ši­ bidirecøional­ faci­li­tea­zã
cu­o­ex­ce­len­tã rezoluøie­a­afišãrii.­Co­- timp­ pentru­ iar­na­ anului­ 2010,­ par­- montarea­circuitelor­de­ali­men­tare­ale
mu­ta­­toa­rele de­calitate­superioarã­au bri­zul­ încãlzit­ per­mite­ îndepãrtarea atašamentelor.­Circuitul­a­fost­con­ce­-
ima­­gini­ gravate­ cu­ laser,­ care­ sunt rapidã­ a­ gheøii­ ši­ a­ condensului­ în put­pentru­a­permite­un­debit­scã­zut
ilu­­mi­nate­ din­ fundal,­ permiøând­ vi­- condiøii­ de­ vreme­ rece,­ permiøând ši­unul­ridicat­pentru­toate­modelele
zua­lizarea clarã­ a­ lor­ pe­ timp­ de astfel­ operatorului­ sã­ înceapã­ ime­- 3CX­ ši­ 4CX,­ inclusiv­ pen­tru­ toate
noap­te. diat­lucrul­dimineaøa. variantele­de­balansier­fix­ši­extensibil.
Noul­buldoexcavator­JCB­va­fi­dotat Astfel­se­mãrešte­sub­stan­øial­versa­ti­li­-

40 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


E V E N I M E N T

tatea pentru client, deoarece mašinile Avantajele esenøiale ale Noului JCB ši producerea unor utilaje cu un
sunt compatibile cu un numãr mai JCB a fost întotdeauna în prima linie consum de carburant din ce în ce
mare de atašamente opøionale. a proiectãrii ši fabricãrii buldoexca - mai scãzut, însã cu fiabilitate ši du-
De asemenea, se poate opta pentru vatoarelor, fiind lider mondial în ino- rabilitate constant mãrite. De aceea
un tambur de furtun de 9 m, activat vaøii ši în crešterea performanøelor noile buldoexcavatoare JCB sunt
de circuitul de unelte de mânã, ca- utilajelor. considerate CELE MAI ECONOMICE
re le permite antreprenorilor sã folo - Însã obiectivul major al JCB, ši toto- ši totodatã CELE MAI EFICIENTE
seascã unelte alimentate hidraulic datã cel mai mare avantaj oferit uti- utilaje produse ši vândute pânã a-
împreunã cu buldoexcavatorul, eli - lizatorilor, a fost ši rãmâne reinven- cum la nivel mondial. n
minând astfel necesitatea unor sur- tarea conceptului de "EFICIENØÃ
se de putere separate. ÎN EXPLOATARE", prin proiectarea

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 41


A D V E R TO R I A L

ATlAS CopCo demonSTreAZã


eficienøa energeticã superioarã
a suflantelor cu šurub
Certificarea TÜV evidenøiazã
performanøele remarcabile ale
suflantelor cu šurub ZS
Antwerp, Belgia, iunie 2010: lansarea suflantelor de aer care folosesc compresie
internã în locul compresiei externe stabilešte un nou standard de eficienøã energeticã
pe piaøa aerului comprimat de joasã presiune. Aceasta este principala concluzie a unui
studiu tehnic publicat de divizia oil-free Air a Atlas Copco, care explicã diferenøele
dintre tehnologia cu šurub ši tehnologia tradiøionalã „roots” cu lobi. Tehnologia cu
šurub, în medie cu 30% mai eficientã, este utilizatã la gama întreagã de suflante ZS a
Atlas Copco, recent lansatã, care îmbunãtãøešte eficienøa energeticã în aplicaøii de
joasã presiune ši în industrii
cum ar fi tratarea apelor
reziduale ši transportul
pneumatic.

n ultimii 50 de ani, piaøa de su-

Î flante pentru debite reduse nu a


cunoscut nicio îmbunãtãøire teh -
nicã majorã”, a declarat Chris Lybaert,
Prešedintele diviziei Oil-free Air a Atlas
Copco. “Singurul progres considera-
bil pe care l-am vãzut la suflantele
„Roots” cu lobi a fost reducerea ni -
velului de pulsaøii. Rãmâneau de
fãcut încã paši importanøi în privinøa
eficienøei energetice. Atlas Copco a
reušit acest lucru prin dezvoltarea
unei suflante elicoidale. Astfel am in -
trodus un avantaj tehnologic în
acest domeniu.”

42 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


A D V E R TO R I A L

luøii durabile pentru crešterea pro-


ductivitãøii clienøilor prin produse ši
servicii inovatoare. Fondatã în 1873,
compania îši are sediul central în
Stockholm, Suedia, ši are o prezenøã
globalã în peste 170 de øãri.

Oil-free Air este o divizie a dome-


niului de activitate Compressor
Technique al Atlas Copco. Aceasta
dezvoltã, produce ši comercializea-
zã compresoare de aer fãrã ulei
pentru toate tipurile de industrii din
întreaga lume, în care calitatea ae-
rului este vitalã, ši compresoare cu
injecøie de ulei pentru aplicaøii mai
puøin exigente. Divizia se concen-
Gama de suflante cu šurub ZS uti- treazã pe sisteme de optimizare a
În 2009, Atlas Copco avea aerului ši soluøii pentru aer de cali-
lizeazã conceptul de compresie in-
aproximativ 30.000 de tate, în vederea îmbunãtãøirii supli-
ternã, în timp ce suflantele tradiøio-
nale „Roots” cu lobi se bazeazã pe angajaøi ši venituri de 64 de mentare a productivitãøii clienøilor. Se-
compresie externã pentru a obøine miliarde de coroane diul central al diviziei este la Shanghai,
presiune în sistem. Studiul detaliat suedeze (6 miliarde de iar centrele de producøie principale
demonstreazã cã, din punct de ve- euro). Aflaøi mai multe la sunt în Belgia, China, India ši Brazilia. n
dere termodinamic, compresia inter- adresa www.atlascopco.com
nã este mai eficientã decât compre-
sia externã pentru presiuni ce depã-
šesc 0,4 bar/5,8 psi.
Testele, asistate ši certificate de insti-
tuøia independentã TÜV - Technische
Überwachungs-Verein (Asociaøia Ger-
manã pentru Monitorizare Tehnicã),
au demonstrat cã suflanta ZS este
cu 23,8% mai eficientã energetic de-
cât o suflantã cu trei lobi la 0,5 bar/7
psi, ši cu 39,7% mai eficientã la 0,9
bar/13 psi. Studiul tehnic, certificatul
TÜV, informaøii suplimentare, imagini
ši filme pot fi gãsite pe site-ul
http://www.efficiencyblowers.com/.

Atlas Copco este un grup industrial


cu poziøie de lider mondial în dome-
niul compresoarelor, al echipamen-
telor pentru construcøii ši minerit, al
uneltelor de putere ši al sistemelor
de asamblare. Grupul furnizeazã so-
Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 43
A D V E R TO R I A L

ABS TrenchleSS GmBh -


Foraje orizontale de
subtraversare

membrã a BAUer GrOUP din august 2009, firma germanã ABS Trenchless Gmbh vine
sã completeze oferta BAUer de utilaje de foraj pentru industria construcøiilor cu o
gamã largã de mašinii ši echipamente pentru foraje orizontale de subtraversare ši
sisteme de reabilitare a reøelelor vechi de conducte subterane.

ama de utilaje ABS cuprin-

G de: - instalaøiile ABS de foraj


de subtraversare cu burghiu,
care cu forøe de împingere cuprinse
între 200 kN ši 1.500 kN ši cupluri de
pânã la 50.000 Nm pot executa fora -
je în tuburi cu diametre de 100 - 1.600
mm pe lungimi de pânã la 80 - 100 m;
- sistemele RBS de instalare de con-
ducte noi prin interiorul celor vechi,
prin tragere cu cablu, cu forøe cuprin-
se între 300 kN ši 1500 kN, pe dis-
tanøe de peste 1.000 m;
- echipamente auxiliare: unitãøi de pre-
parare a fluidelor de foraj pentru lu-
crul cu ciocan de fund; containere
mobile cu compresoare de vacuum
pentru preluarea lichidelor folosite; perturba traficul sau activitatea în zo - hidraulic de putere ce acøioneazã
remorci pentru transportul rolelor de nã, ABS oferã o soluøie rapidã, sigurã echipamentul de foraj poate rãmâne
tuburi; burghie elicoidale ši sape de ši ieftinã. Se sapã douã incinte, de-o la exterior. Forajul se poate executa
foraj. parte ši de cealaltã a zonei respec - cu sau fãrã ghidare.
Sistemele ABS de foraj orizontal tive, la adâncimea la care se dorešte Forajul fãrã ghidare se executã, în
de subtraversare sã se introducã conducta, una de special, pentru distanøe de foraj mai
În cazul în care este necesarã trece- start ši cealaltã de iešire. În incinta mici. Dupã ce suportul de susøinere
rea unor conducte pe sub o cale fe- de start se introduce echipamentul a echipamentului de foraj a fost bine
ratã, o intersecøie într-un oraš sau de foraj ši se poziøioneazã pe šine poziøionat pe direcøia doritã, se
chiar pe sub o autostradã, fãrã a se speciale, bine ancorate în sol. Grupul executã forajul în interiorul tuburilor

44 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


A D V E R TO R I A L

de protecøie, iar materialul excavat Materialul forat este eliminat prin


de cãtre capul de sãpare este trimis conducerea lui spre incinta de por-
înapoi în incinta de start de cãtre nire de cãtre elicea continuã a bur-
elicea continuã a burghiului de foraj. ghiului de foraj, de unde este scos
De cele mai multe ori însã forajul se cu ajutorul unor containere speciale.
face cu ghidare, în douã feluri: cu Operaøia se repetã introducând o
montarea în faøa uneltei de sãpare a nouã secøiune de burghiu, împreunã
unui cap de ghidare cu profil tãiat cu un alt tub de protecøie. În funcøie conductã, vechea conductã poate
asimetric; printr-un sistem complex, de natura lucrãrii, tuburile de pro- rãmâne intactã sau poate fi spartã în
denumit PTPM (pilot tube micro- tecøie din oøel pot fi sudate între ele bucãøi ce sunt împinse înspre exte-
tunneling), care constã în introduce- ši pot servi drept suport de protecøie riorul gãurii odatã cu tragerea con-
rea, în prima fazã, a unei coloane de prin care se vor trece conductele/ca- ductei noi. Pentru operaøia de spar-
ghidare cu un cap de sãpare tãiat blurile necesare. Ele pot fi însã scoa- gere, în funcøie de materialul con -
asimetric, pe principiul forajului cu se prin împingere, pe mãsurã ce se ductei vechi, capul de tragere este
presarea materialului în pereøii gãurii introduc tuburile destinate lucrãrii prevãzut pe conul exterior cu diverse
forate. respective. profile de tãiere/spargere. Lucrarea
poate fi practic executatã de un sin-
Sistemele RBS pentru instalare de gur operator, prin telecomandã, din
conducte subterane noi, prin tra- exterior, fãrã a se expune vreunui pe-
gere cu cablu, prin interiorul celor ricol. Datoritã forøelor mari de tragere,
vechi se pot depãši ši unghiuri de 15-20o,
fãrã a fi necesarã sãparea unor in-
Sistemele RBS asigurã înlocuirea ra- cinte intermediare pe distanøe de
În faza a doua, capul de foraj montat pidã ši sigurã a vechilor conducte peste 1.000 m. În afara instalaøiilor de
pe secøiunea de burghiu cu elice de gaz, apã sau canalizare, prin tra- foraj de subtraversare ši a celor de
continuã începe forarea la diametrul gerea prin interiorul acestora a con - înlocuire de conducte, firma ABS
dorit, în interiorul tubului de protecøie, ductelor noi, fãrã a fi necesarã deco- Trenchless asigurã ši toate echipa-
înaintând împreunã cu acesta pe pertarea lor. Ca ši în cazul forajelor mentele auxiliare necesare execuøiei
coloana de ghidare introdusã ante- orizontale de subtraversare, se sapã lucrãrilor, precum: capete de tragere
rior. În ambele situaøii, direcøia este douã incinte, de-o parte ši de cea- pentru conducte diverse, sape de
controlatã printr-un sistem optic de laltã a zonei în care se dorešte înlo- foraj pentru toate tipurile de soluri,
mãsurare a unghiurilor, cu camerã cuirea conductei. În incinta de pleca - remorci pentru tamburii cu conducte,
video, denumit teodolit, ši este urmã - re se aduce conducta nouã, în care precum ši sistemul BENTOVAC de
ritã pe un monitor. se monteazã un cap special de tra- preluare ši evacuare a lichidelor de
gere, cu strângere pe con ši cu ochi foraj folosite. n
de agãøare pentru cablul de tragere.
În incinta de so-
sire se introduce
instalaøia de tra-
gere a cablului, ac -
øionatã de un grup
hidraulic de pute-
re dispus la su-
prafaøã. În funcøie
de materialul øevii
vechi ši de diame-
trul dorit la noua

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 45


A D V E R TO R I A L

LINTEC sE ImpuNE pE pIaøa


moNdIaLã a staøiilor de asfalt
prin fiabilitate sporitã
Compania germanã cu sediul în Buxtehude
(lângã Hamburg) dezvoltã noi produse,
întregind gama produselor LINTEC

Compania a investit recent 10 milioane € într-o nouã fabricã de producøie în Jasien,


polonia, ši este singurul producãtor la nivel mondial care fabricã staøii de asfalt ši de
betoane în proporøie de 100% la dimensiuni Iso ale containerelor marine. Containerele
sunt un mix inovativ între module ušor transportabile ši o staøie „indigenizata”.

entru potenøialii cumpãrãtori, În 2010, Lintec lanseazã 2 noi staøii • Tehnologie de mixare patentatã

p acest concept asigurã o mul-


øime de avantaje practice ši
economicoase. LINTEC se adresea-
de asfalt:
1. staøia de asfalt Lintec Csd 1200
cu o capacitate de 80 t/h - ultimul
Lintec;
• Mai compactã ši mai economicoa-
sã;
zã nu doar utilizatorilor de staøii fixe, model dezvoltat de Lintec ši cel mai • Sistem de control precis ši modern;
dar ši companiilor interesate în relo- mic din gama staøiilor de asfalt, lansat • Cabinã de control, camerã pentru
carea rapidã ši cu costuri reduse a anul acesta la Bauma: pompe
staøiei, de la un proiect la altul. • Concept containerizat patentat
Lintec; La finalul târgului, staøia a fost expe-
Toate componentele (mixerul, arzã- • Tehnologie de ultimã generaøie; diatã direct cãtre urmãtoarea expo -
torul pentru staøiile de asfalt, modulele • Satisface cele mai înalte exigenøe; ziøie, AUTOSTRADA în Kielce, Polonia.
electronice) sunt preinstalate din fa -
bricã, în interiorul containerelor. Înainte
de livrare, fiecare staøie este asam-
blatã ši se executã un test complet al
tuturor comenzilor ši funcøiilor. Dupã
conectarea øevilor ši cablurilor prein-
stalate, staøia este pregãtitã pentru re -
glarea finalã.

46 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


A D V E R TO R I A L

Lintec CSD 1200

CSD 1200 la Bauma, 2010

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 47


A D V E R TO R I A L

Lintec CSD 2500B


2. Staøia de asfalt Lintec CSD 2500 B
cu o capacitate de 160 t/h – varianta
îmbunãtãøitã a seriei 2500
• Concept containerizat patentat
Lintec;
• Tehnologie de ultimã generaøie;
• Satisface cele mai înalte exigenøe;
• Tehnologie de mixare patentatã
Lintec;
• Mai compactã ši mai economi-
coasã;
• Cost optimizat în comparaøie cu
modelul anterior.

containerizãrii/încapsulãrii;
• Protejate împotriva ploii ši a razelor
UV - Toate componentele staøiilor
sunt protejate, containerele fiind închi-
se în exterior. Cablurile ši øevile rezistã
mai mult;
• Design simplu ši ušor - Staøiile se
aseamãnã fabricilor moderne. Pasa-
jele de trecere sunt deja încorporate
prafaøã de sprijin. Astfel este asiguratã ši preinstalate în containere ši, datoritã
3. Staøia de betoane Lintec CC
o stabilitate suficientã pe terenuri cu unitãøilor separate, elementele singu-
1500 cu o capacitate de 60 m3/h
grad normal de compactare; lare pot fi ušor interschimbate.
4. Staøia de betoane Lintec CC
• Prietenoase cu mediul - Staøiile de • Protecøie ridicatã împotriva furtului -
3000 B cu o capacitate de 120 m3/h
asfalt LINTEC mixeazã cu minimum Staøia are un singur punct de acces,
de zgomot ši cu minimum de emisii printr-o ušã principalã securizatã cu o
Avantajele Staøiilor de Asfalt
(de praf ši cãldurã), graøie conceptului încuietoare de siguranøã. n
Containerizate
• Costuri reduse de transport - Graøie
CSD 2500 B la lucru
containerelor standardizate, inspecta-
te ši certificate de cãtre „Germanischer
Lloyd”, se obøin costuri de transport
minime, precum ši un timp redus de
manipulare. Nu sunt necesare trailere
speciale, deoarece containerele nu
au gabarit depãšit, nici în dimensiuni,
nici în greutate;
• Timp redus de montare/demontare:
- Este necesarã o macara pentru 2
zile maximum. În maxim o sãptãmâ-
nã, staøia este gata pentru producøia
asfaltului ši astfel poate fi consideratã
pe drept mobilã;
• Fãrã fundaøii de beton - Baza largã
a containerelor asigurã suficientã su-

48 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


A D V E R TO R I A L

ExCaVatOaRElE HidRauliCE
PE šENilE KOmatSu
Numãrul 1 pe
piaøa mondialã
pentru 3 ani consecutivi!

Vilvoorde, iunie 2010 - Cu peste 8.300 de excavatoare hidraulice pe šenile vândute


mai mult decât cel mai apropiat competitor, Komatsu a reconfirmat recent cã este
Producãtorul Numãrul 1 mondial de excavatoare hidraulice pe šenile. Studiul a fost
realizat de Off Highway Research, un celebru institut internaøional de cercetare
care se ocupã cu analiza pieøei internaøionale de construcøii, precum ši de analiza
pieøei internaøionale de utilaje de contructii ši pentru agriculturã.

50 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


A D V E R TO R I A L

n factor major de succes în de utilaje Komatsu în lume. schimb ši uleiuri originale Komatsu,

U desemnarea excavatoarelor
pe šenile Komatsu drept cele
mai vândute excavatoare din lume l-
Un alt factor de succes l-a reprezen-
tat Programul de service „Maintenance
Plus”, care a fost agreat de foarte
ši oferã niveluri maxime de perfor-
manøã la cele mai mici costuri po-
sibile.
a reprezentat KOMTRAX, sistemul muløi clienøi Komatsu, în special pen -
exclusiv Komatsu de monitorizare a tru cã acest program este gândit sã Începând cu 1 iulie 2010, Programul
utilajelor prin satelit. KOMTRAX a fost aducã clienøilor sãi numai beneficii “Maintenance Plus” este disponibil ši
lansat în Europa în 2006 pe Seria 8 ši o activitate lipsitã de griji. Astfel, a- în România pentru toøi clienøii
de excavatoare hidraulice pe šenile ceštia pot lãsa toate activitãøile de Komatsu ši oferã Garanøie Totalã de
ši este acum în standard la aproape service uzuale ši de mentenanøã în 5 ani ši acces gratuit la sistemul de
toate utilajele Komatsu, fiind activat grija experøilor mecanici Komatsu. monitorizare prin satelit KOMTRAX
la peste 1.000 de utilaje în România, Utilajele sunt permanent în stare ex - pentru toate utilajele Komatsu
20.000 din Europa ši peste 160.000 celentã, fiind servisate cu piese de achiziøionate. n

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 51


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

MEtodE EconoMico-
MatEMaticE folositE în
previzionarea costurilor de
promovare, achiziøie ši întreøinere
a echipamentelor tehnologice
pentru construcøii
Practica occidentalã a demonstrat, fãrã echivoc, cã
Conf. dr. ing. Ioan PETREA
Universitatea “Dunãrea de Jos” utilizarea instrumentului matematic în activitatea firmei
din Galaøi are limite de întrebuinøare foarte largi, alegerea variantei
optime devenind practic imposibilã fãrã acest
instrument, aducãtor firmei de substanøiale sporuri de
eficienøã tehnicã ši economicã. Mutaøiile spectaculoase din toate domeniile
determinate de evoluøia vertiginoasã a lumii contemporane, pe lângã crešterea fãrã
precedent a complexitãøii problemelor de rezolvat – amplificate de criza economicã –
cu largã rezonanøã în toate sectoarele vieøii sociale, ar trebui sã determine
abandonarea vechilor metode de lucru (perpetuate, din pãcate, de cãtre unele firme
chiar ši acum, la 20 de ani de la cãderea comunismului ši la trei ani de la aderarea la
Uniunea Europeanã), justificând sarcini care reclamã metode, procedee ši instrumente
moderne de muncã.

pentru etapa în care trãim a perspectivã. Astfel, se impune în - mental fãrã improvizaøii trebuie sã fii

P devenit caracteristicã influen-


øa puternicã ši tehnicitatea tot
mai avansatã a proceselor tehnolo -
locuirea metodelor de lucru intuitive
ši experimentale, inconsistente ši
fragile, cu metodele štiinøifice, care
competent, trebuie sã cunošti cât
mai complet, chiar pânã la cel mai
mic amãnunt, toate condiøiile pro-
gice ši a utilajelor implicate în me- în øãrile dezvoltate asigurã folosirea ducøiei, la nivelul ei actual, trebuie sã
canizarea lucrãrilor de construcøii, legilor dezvoltãrii în interesul firmei, posezi cunoštinøele tehnice, econo-
cât complexitatea crescândã a pro- ši utilizarea tuturor factorilor pozitivi mice ši matematice necesare.
ceselor de conducere tehnico-eco- care sã conducã la consolidarea Analizând cu atenøie construcøia
nomicã. În asemenea condiøii s-au economiei naøionale în ansamblu. echipamentelor tehnologice pentru
amplificat ši problemele ridicate de Dar pentru a ieši din premodernitate, construcøii, în a cãror structurã ino-
managementul modern-actual ši de pentru a organiza, a conduce funda - vaøia joacã un rol decisiv, reiese cã

52 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

stadiul actual al acestora se dato-


reazã în bunã mãsurã justeøei, abili-
tãøii managerilor, strategiilor ce cã-
lãuzesc eforturile de dezvoltare pe
acest domeniu. Putem afirma argu-
mentat cã producãtorii din øãrile dez-
voltate acordã o importanøã hotãrâ-
toare dobândirii unei înøelegeri adec-
vate a implicaøiilor care sã consoli- evaluãri cantitative. pamentului. De asemenea, se esti-
deze câštigurile, sã previnã riscurile, meazã cã echipamentul ar putea fi
sã atenueze efectele crizei, sã sub- Aplicaøia 1. Promovarea noilor e- vândut la un preø de 12.850 euro în
sumeze fiecare act cerinøelor dez- chipamente anul al šaptelea. Studiul de piaøã a
voltãrii în perspectivã. De aici, impe- Presupunem cã o companie are în indicat o šansã de 35% ca cererea
rativul unei viziuni coerente, cel puøin vedere promovarea unui nou echi- pentru noul echipament sã fie scã-
pe termen mediu, care îmbinã factorii pament tehnologic, pentru care ar fi zutã. Fluxurile monetare previzionate
de progres ce iau în calcul oportuni- necesarã o investiøie de 195.800 sunt date în tabelul 1.
tãøile care se ivesc. euro. Durata de viaøã a proiectului
Pentru a pune în evidenøã importan- este estimatã la šase ani, ca funcøie Dacã noul echipament ar fi promo -
øa utilizãrii în producøie a metodelor a ciclului de viaøã estimat al echi- vat la momentul prezent, un alt
economico-matematice, în cele ce
urmeazã vom prezenta trei aplicaøii
privind previzionarea costurilor de
promovare, achiziøie ši întreøinere a
echipamentelor tehnologice pentru
construcøii, preluate din practica fir-
melor din øãrile dezvoltate, care pun
în evidenøã interesul acordat eficien-
tizãrii activitãøilor productive, aspec-
te, dupã cum afirmam mai sus, sub-
estimate în multe din firmele autoh -
tone. Nivelul tehnic ši de eficienøã,
nu numai al activitãøii productive, ci
ši al celei sociale din øãrile dezvol-
tate, este rezultatul politicilor de alo-
care a fondurilor bãnešti pentru dez-
voltare, care genereazã claritate ši
câštig, simplitate, precizie ši previziu -
ne, aceasta adãugându-se dorinøei
firmelor de a presta activitãøi perfor -
mante ši eficiente.
Neavând intenøia de a face pe eco-
nomištii, nu vom propune decât niš -
te aplicaøii simple, dar pe care o
abordare economicã profesionistã
sã le poatã pune în practicã ši deta -
lia în cadrul departamentelor de pro-
fil ale firmelor, pentru a se ajunge la

54 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

echipament care este deja vândut În tabelul 3 sunt prezentate fluxurile valorii estimate (VE) existã o valoare
ši care ar putea sã mai rãmânã pe monetare pentru o cerere ridicatã, posibilã:
piaøã pentru încã šase ani ar trebui respectiv pentru una redusã. 110193 - 59875 = 50318 euro, se de-
scos din fabricaøie imediat. Dacã ar cide asimilarea în fabricaøie a noului
rãmâne pe piaøã, veniturile pe care Se obøine valoarea netã actualã echipament tehnologic (mai perfor-
ar putea sã le aducã ar fi de 15.400 (VNA), pentru: mant).
euro pe an. • Cerere ridicatã: 326779 - 190665 =
Costul de capital al firmei (rata do- 136114 euro; Aplicaøia 2. Achiziøia de echipa-
bânzii) este de 14% pe an. Toate flu- • Cerere redusã: 252720 - 190665 = mente tehnologice
xurile monetare sunt calculate pen- 62055 euro; O firmã care executã o gamã vastã
tru sfâršitul de an. Ne propunem sã Astfel încât valoarea netã actualã de lucrãri în domeniul construcøiilor
determinãm valoarea netã actualã estimatã (VNAE) va fi: vrea sã achiziøioneze un echipament
estimatã (VNAE) a noului echipa- VNAE = (36114 × 0,65) + tehnologic pentru parcul propriu. Se
ment, care va oferi argumentaøia da- (62055 × 0,35) = 110193 euro. estimeazã cã durata de viaøã a no-
cã este economic sau nu ca firma Dacã echipamentul tehnologic exis- ului echipament este de šapte ani,
sã lanseze noul echipament sau sã-l tent ar rãmâne pe piaøã, valoarea iar economiile anuale pe care le
menøinã pe piaøã pe cel deja exis- netã actualã ar fi: 15400 × 3,888 = realizeazã sunt de 12860 euro. Se
tent. Astfel vom avea investiøia de 59875 euro. pune problema sumei maxime ce
capital, datã în tabelul 2. În consecinøã, deoarece pe baza poate fi cheltuitã pentru achiziøionarea

56 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

echipamentului în acest moment,


presupunând cã acest preø de cost
implicã o dobândã compusã de 8%
pe an.
Dacã factorul de anuitate calculat -
pentru o perioadã de šapte ani, cu o
ratã de 8% - cu relaøia:

, are
predicøie a costurilor anuale de în- Vom calcula costurile pentru datele
valoarea treøinere pentru fiecare utilaj. pe care le avem la dispoziøie, prin
Analizând un ešantion de utilaje, au metoda pãtratelor minime y=a+bx (a
= 5,206, fost obøinute urmãtoarele date, pre - ši b sunt constante, a reprezentând
zentate în tabelul 4. elementul fix, iar b panta dreptei; cu
rezultã cã suma maximã ce poate fi • Cunoscând vechimea fiecãrui uti - alte cuvinte, proporøia crešterii verti-
plãtitã va fi: laj, sã se previzioneze costurile pro- cale a lui y raportatã la crešterea
12860 × 5,206 = 66949 euro. babile de întreøinere; orizontalã a lui x).
Presupunând cã noul echipament • Sã se alcãtuiascã un tabel cu cos- Constantele a ši b sunt determinate
tehnologic costã 38.430 euro ši turile de întreøinere pentru utilajele cu relaøiile:
poate sã înlocuiascã un echipa - cu vechimea de la 1 la 10 ani;
ment existent (uzat moral), a cãrui • Sã se estimeze costurile de între- ši
valoare de consum este de 7.685 øinere pentru un utilaj cu vechimea
euro, achiziøia (care implicã o do - de 13 ani. , unde x ši y sunt
bândã compusã de 8% pe an) ar medii aritmetice.
aduce economii la sfâršitul anului în
costurile de producøie de 3.860 euro,
care ar trebui sã fie durata de viaøã
a echipamentului tehnologic astfel
încât achiziøia lui sã fie rentabilã.
Suma plãtitã va fi de: 38430 - 7685
= 30745 euro. Factorul de anuitate
are valoarea

Deoarece

durata de viaøã calculatã are valoa-


rea

Aplicaøia 3. Mentenanøa echipa-


mentelor tehnologice
Dispunând de un parc propriu de
utilaje, firma de construcøii mai sus
menøionatã încearcã sã realizeze o
Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 57
M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

Elementele calculate sunt date în Cu ajutorul valorilor constantelor a ši 13 = 2273,395 euro, predicøie ce re-
tabelul 5. b se calculeazã costurile de întreøi- prezintã o extrapolare în afara infor -
nere pentru utilaje cu vechimi de la maøiilor existente (date în tabelul 4,
Înlocuind valorile obøinute în relaøiile 1 la 10 ani, date în tabelul 6. obøinute anterior, în urma unor moni-
de calcul ale constantelor se obøine: Costurile de întreøinere pentru un torizãri determinate în exploatare);
b = 6628,569 / 49,714 = 133,334 ši a utilaj cu o vechime de 13 ani sunt de aceea trebuie abordatã cu multã
= 1282,857- 133,334 × 5,571= 540,053. estimate la y = 540,053 + 133,334 × atenøie.

58 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

Concluzii Mai mult ca niciodatã, eficientizarea tica consultanøei în interrelaøionarea


Din cele prezentate rezultã impor- activitãøii economice a firmelor mici activitãøilor de contractare, proiecta -
tanøa aplicabilitãøii practice a meto- ši mijlocii în ansamblul economiei re, fabricare ši desfacere, de mare
delor economico-matematice care, naøionale trebuie cãutatã în organi- importanøã în dezvoltarea firmelor
de-a lungul timpului, în øãrile dezvol- zare ši în conducerea economicã mici ši mijlocii. n
tate, ši-au dovedit eficacitatea în orice compatibilã integrãrii europene. De
activitate, mai mult sau mai puøin aceea, asimilarea unor instrumente BIBLIOGRAFIE
complexã, mai ales acum când tre- sintetizatoare pentru modul de deru- 1. Petrea, I., Rolul cercetãrii aplicative
buie sã le adãugãm la rigorile spe- lare a problemelor economico-mate- în dezvoltarea echipamentelor teh-
cifice pe care ”era informaticã” le matice, care sã conducã la crešterea nologice autohtone, în “Revista de
formuleazã în funcøia dezvoltãrii de ratei de profitabilitate, trebuie sã devi- Unelte ši Echipamente”, nr. 68 aprilie
azi, care nu poate fi conceputã de- nã o necesitate pentru manageri, 2006
cât implicând viziunea strategicã. Cu dar ši pentru angajaøi. 2. Petrea, I., Inventica, mijloc de com-
alte cuvinte, succesul firmelor din øã- Pentru a veni în sprijinul celor cu petitivitate în proiectarea ši fabrica-
rile dezvoltate se bazeazã pe clarita- preocupãri în domeniul echipamen- rea echipamentelor tehnologice pen-
tea scopului propus: ”sã desfãšoare telor tehnologice specifice ingineriei tru construcøii, în “Revista de Unelte
o activitate competitivã ši eficientã, mecanice, în numerele viitoare ale ši Echipamente”, nr. 11(87) /2007
sã respecte legile ši sã participe la Revistei de Unelte ši Echipamente 3. Terry, Lucey, Tehnici cantitative, Ed.
procesul întregii societãøi”. vom încerca sã abordãm problema- Tehicã, Bucurešti, 2001

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 59


N O U T ã ø I

ATlAS CoPCo S-A PREGãTIT


PEnTRU noIlE noRmE
privind emisiile EPA TIER
4A/EU STAGE III B
Atlas Copco Portable Air a selectat sistemul EGR/DPF pentru a asigura conformitatea
compresoarelor sale portabile cu normele EPA TIER 4A/EU STAGE III B. Prototipul unui
compresor XRHS 366 a fost prezentat în premierã la Bauma.
foto: Atlas Copco

ncepând cu ianuarie 2011, nor- Guy Laps, vice-prešedinte Engineering bustibil de pânã la 2%”, declarã Guy

Î mele privind emisiile motoarelor


diesel off-road între 130 ši 560 kW
vor deveni mult mai stricte. Pe piaøa
al diviziei Atlas Copco Portable Air,
explicã: “Prin aceastã soluøie ne asi-
gurãm cã clienøii off-road nu au ne-
Laps.

Prototipul primului compresor al


europeanã, emisiile sunt reglemen- voie sã realimenteze cu Diesel Atlas Copco Portable Air cu noul mo-
tate de EU STAGE III B, iar în Statele Exhaust Fluid (DEF) sau AdBlue. Un tor CAT C9.3 ACERT, XRHS 366, a
Unite este în vigoare EPA TIER 4. O studiu al factorului de încãrcare, efec- fost prezentat în aprilie la Bauma.
modificare importantã în aceastã tuat pe un lot reprezentativ în acest
etapã a legislaøiei este o reducere domeniu, ne-a permis sã ajungem De asemenea, Atlas Copco Portable
drasticã – de ordinul zecilor – a parti- împreunã cu CAT la concluzia cã Air va adapta motoarele pentru ga -
culelor cenušii permise în emisii. În EGR/DPF este cea mai bunã tehno- ma de generatoare portabile, pentru
ce privešte NOx, care este contri - logie pentru aplicaøiile compresoa- respectarea normelor privind emi-
butorul principal la formarea ceøei de relor noastre portabile.” siile STAGE IIIA pentru Europa ši EPA
fum, nivelul acceptat va fi redus la ju- TIER 4 A pentru Statele Unite. n
mãtate, comparativ cu normele pre- EPA TIER 4A/EU STAGE III B a fost
cedente. cea mai agresivã ši
costisitoare dezvolta -
Divizia Atlas Copco Portable Air a re de produs din istoria
evaluat cele douã tehnologii existen - Caterpillar. Modulul
te care pot respecta aceste restricøii: CAT pentru emisii cu -
Selective Catalytic Reduction (SCR) rate minimizeazã im -
– Reducerea cataliticã selectivã – ši pactul asupra eficien -
Exhaust Gas Recirculation (EGR) – øei consumului de
Recircularea gazelor de ešapament combustibil. “Primele
combinatã cu filtre de particule (DPF). calculaøii aratã cã, în
Sistemul de reducere a noxelor NOx funcøie de modelul
Reduction System EGR/DPF de la de motor, vom putea
Caterpillar a fost ales ca soluøie opti - obøine o scãdere a
mã. consumului de com -

60 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


I N F O - N E W S

Vânzãrile Companiei Cat au


fost peste ašteptãri în semestrul doi
Vânzãrile Caterpillar înregistrate în cel de-al doilea sfert al acestui an au fost cu 31% mai mari
decât aceeaši perioadã a ultimului an, ajungându-se la 10,4 miliarde de dolari. profitul net s-a
dublat, de la 317 milioane de dolari în cel de-al doilea sfert al anului 2009, la 707 milioane
dolari anul acesta.

a urmare a acestei crešteri, unde vânzãrile de utilaje au crescut ceea ce înseamnã 1,37 miliarde

C compania va realiza un up-


grade al anumitor aspecte
de management pentru restul anu-
cu 62%, adicã 1,72 miliarde.

Cu toate acestea, regiunea cea mai


dolari SUA.
Per total, vânzãrile companiei la uti-
laje pentru construcøii au crescut cu
lui. În loc de venituri cuprinse între 38 profitabilã pentru Caterpillar a rãmas 5% pe parcursul trimestrului 2, în-
de milioane de dolari ši 42 de mili- America de Nord, unde s-au vândut registrându-se venituri totale de 6,73
oane de dolari, partea mai micã a in- echipamente în valoare totalã de miliarde dolari SUA. Vânzãrile la mo-
tervalului va deveni 39 de milioane 2,48 miliarde dolari în al doilea tri - toare au crescut cu 3%, doar 2,99
de dolari. În prezent, previziunile asu- mestru, o creštere de 43% faøã de miliarde dolari SUA, în timp ce vân-
pra profitului net se poziøioneazã în- aceeaši perioadã a anului trecut. Ve- zarea de produse financiare a scã-
tre 3,15 dolari ši 3,85 dolari per ac- niturile din Europa, Africa ši regiunea zut cu 5%, la 686 milioane dolari
øiune, comparativ cu intervalul pre- Orientul Mijlociu au crescut cu 36%, SUA. n
cedent de 2,50 - 3,25 dolari.

Comentând rezultatele, Doug


Oberhelman, CEO Caterpillar, a
spus: „În timp ce în întreaga lume
existã preocupãri economice sem -
nificative pe care le urmãrim îndea-
proape, cererile au continuat sã creas -
cã ši, din aceastã cauzã, ne aštep-
tãm sã mãrim producøia în a doua
jumãtate a anului.”
În ceea ce privešte echipamentele
de constructii, cea mai importantã
creštere a vânzãrilor pe trimestrul al
doilea s-a înregistrat în America
Latinã, în cazul în care veniturile ob-
øinute din vânzarea utilajelor a cres -
cut 116%, adicã 1,16 miliarde dolari
SUA. De asemenea, o creštere im-
portantã a fost ši în zona Asia/Pacific,

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 61


N O U T ã ø I

DE LA 1 IULIE 2010, TOATE


UTILAjELE KOMATSU
au în dotarea standard
Garanøie de 5 ani
De la 1 iulie 2010, în România, Komatsu oferã, prin intermediul distribuitorului sãu exclusiv,
MARCOM RMC’94 SRL, prin conceptul MAINTENANCE PLUS, Garanøie Totalã de 5 ani de zile
pentru fiecare utilaj din gamã. Aceastã garanøie este oferitã FÃRÃ SÃ FIE SCHIMBATE
PREØURILE!!!

otodatã, Komatsu oferã acces 4. O inspecøie vizualã gratuitã ši un Contact:

T gratuit fiecãrui client la siste-


mul de monitorizare prin sate -
lit KOMTRAX, sistem aflat în dotarea
raport la fiecare operaøiune de între-
øinere a utilajului;
5. Istoric complet al utilajului la re-
MARCOM RMC’94 SRL
Šos. Drumul Odaii nr. 14 A, Otopeni,
jud. Ilfov
standard a fiecãrui utilaj Komatsu. Tre- vânzare ši o valoare de revânzare de Tel/fax: 021.352.21.64 /021.352.21.67
buie menøionat cã aproximativ 1.000 neegalat; E-mail: marketing@marcom.ro
de utilaje Komatsu livrate în România www.marcom.ro
au în dotarea standard sistemul de
monitorizare prin satelit KOMTRAX.
KOMTRAX este un produs Komatsu,
având peste 160.000 de utilaje acti-
vate în întreaga lume, mai mult de
20.000 de utilaje activate în Europa ši
aproximativ 1.000 în România. Acest
sistem a fost dezvoltat ši introdus în
Asia în anul 2000 ši, pe baza rezul -
tatelor deosebite, a fost extins pe
toate continentele lumii.
Care sunt avantajele clienøilor?
1. Garanøie de 5 ani de zile pentru
fiecare utilaj Komatsu achiziøionat de
la MARCOM;
2. Acces gratuit la sistemul de mo-
nitorizare prin satelit KOMTRAX, aflat
în dotarea standard a utilajului;
3. Preøuri competitive la achiziøia de
servicii de întreøinere ši piese de
schimb;

62 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


F I N A N C I A R

Piaøa construcøiilor-
ieširea din crizã doar Prin,
risc asumat
Autor: Viorica Moraru la începutul verii, românia a fost liderul uniunii
Foto: România liberã
europene în domeniul construcøiilor. activitatea
sectorului de profil de la noi a crescut în iunie cu 16,5%
faøã de luna anterioarã, marcând cel mai mare avans lunar din uniunea europeanã.
aceasta în condiøiile în care, în zona euro, crešterea a fost de 2,7%, iar la nivelul
blocului comunitar de 3,5%. semnalele pieøei construcøiilor sunt promiøãtoare, dar
ieširea din crizã nu poate interveni decât în momentul în care bãncile ši dezvoltatorii
îši vor asuma proiectele neperformante.

ficiul European de Statisticã UE ši de 0,9% în zona euro, dupã ce optimištii au învins

o Eurostat ne oferea, în luna


aprilie a acestui an, o statis-
ticã destul de pesimistã în privinøa
în martie s-au înregistrat crešteri de
7,2%, respectiv 9,2%. Pe de altã parte,
construcøiile de inginerie civilã au
Ši totuši suntem ši noi primii la ceva:
crešterea volumului de construcøii!
construcøiilor: diminuare cu 17,2% fa- crescut în a patra lunã din 2010 cu Potrivit Oficiului European de Statisticã
øã de aprilie 2009, marcând cel de-al 3%, în UE faøã de martie, ši cu 3,4% (Eurostat), România a înregistrat, în
treilea declin din UE. în zona euro, dupã crešterile din luna iunie 2010, cea mai mare creš -
Alte scãderi importante ale sectoru- martie de 1,5% în UE, respectiv 0,9% tere a volumului lucrãrilor de construc -
lui de construcøii au fost raportate în în zona euro. øii din Uniunea Europeanã (16,5%),
aprilie în Bulgaria (-22,7%), Spania
(-18,5%) ši Ungaria (-15,6%), în timp
ce Suedia, Germania ši Marea Britanie
au fost singurele øãri din UE care au
înregistrat o creštere anualã a con -
strucøiilor de 9,1%, 4,8%, respectiv
0,9%.
În aprilie, activitatea sectorului de con-
strucøii, ajustatã la variaøiile sezonie -
re, a scãzut cu 0,3% în zona euro ši
s-a menøinut stabilã pe ansamblul
Uniunii Europene, în comparaøie cu
luna precedentã.

Construcøiile de clãdiri înregistrau în


aprilie o scãdere lunarã de 1,2% în

64 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


F I N A N C I A R

comparativ cu luna mai 2010, fiind iunie 2010 cu 6,4% ši cu 7,5% în oprit lucrãrile, le-au conservat, în
urmatã de departe de Spania (7,2%) blocul comunitar, în timp ce con- speranøa cã le vor continua dupã cri-
ši Polonia (4,5%). La polul opus se strucøiile de inginerie civilã au scãzut zã”. Prešedintele APMCR apreciazã
aflã Ungaria, care a înregistrat cea cu 6,7% în zona euro ši cu 0,6% în cã piaøa va scãdea în acest an cu
mai mare scãdere din cadrul Uniunii, toate øãrile membre ale Uniunii circa 25%, dupã declinul de 28% din
de 2,3%. Dacã facem o comparaøie Europene. 2009 ši explicã declinul prin faptul
cu aceeaši perioadã a anului trecut, cã piaøa imobiliarã este încã blocatã
observãm cã în România construc- Interesul poartã...banca de bãnci ši dezvoltatori, iar statul nu a
øiile s-au diminuat cu 5,3%, faøã de o venit cu niciun stimul real pentru re-
creštere de 3,1% în zona euro ši de Criza din construcøii încã nu ši-a lansarea sectorului. În prezent se aflã
5,4% la nivelul blocului comunitar. atins apogeul. Potrivit lui Claudiu în diverse stadii de execuøie 143.139
Cel mai mare avans anual al con- Georgescu, prešedintele Asociaøiei de imobile, faøã de 120.570 în 2009.
strucøiilor s-a înregistrat în Spania Producãtorilor de Materiale de Relansarea pieøei construcøiilor de-
(18,6%), Marea Britanie (13,6%) ši Construcøii din România (APMCR), pinde, în primul rând, de deblocarea
Polonia (10,2%), iar scãderi majore s- aproape nimeni nu mai construiešte, pieøei imobiliare. Potrivit lui Claudiu
au atins în Ungaria (-19,6%), Bulgaria iar asta se vede cel mai bine în ce- Georgescu ''ieširea din crizã nu poa-
(-17,5%) ši Slovenia (-16,9%). rerea de materiale de construcøii ca - te interveni decât în momentul în
Construcøiile de clãdiri au înregistrat re a scãzut dramatic. „Ne aflãm încã care bãncile ši dezvoltatorii îši vor
în iunie o creštere lunarã de 3,3% în pe pantã descendentã ši cred cã asuma proiectele neperformante”.
zona euro ši de 5,7% în UE, iar con- mai avem câteva luni pânã sã atin- Aceasta pentru cã, în România, prin-
strucøiile de inginerie civilã au cres - gem fundul prãpastiei. Noi estimãm cipalii investitori în construcøii au fost
cut cu 1,2% în zona euro ši cu 2% în cã în acest an vor fi finalizate cel mult speculanøii, care odatã cu criza ši-au
UE. Faøã de iunie 2009, construcøiile 35.000 de locuinøe, faøã de 61.000 în închis toate lucrãrile, lãnsându-le
de clãdiri din zona euro au crescut în 2009 sau 64.000 în 2008. Muløi au drept gaj bãncilor.

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 65


F I N A N C I A R

România a devenit din 2006 un ade- care a permis economii la chirie, re- rea pieøei vor contribui stabilizarea
vãrat El Dorado al speculanøilor imo- gie ši transport ši o mai bunã coor- politicã, mãsurile luate de Executiv
biliari. donare a proceselor. pentru repornirea economiei, înce-
Muløi jucãtori ši-au luat profiturile rea- Baumix este prezent pe piaøa din perea proiectelor mari de construcøii
lizate pânã atunci ši au închis aface- România din 2003 ši are šase linii anunøate, dar ši atragerea de fonduri
rea. În piaøã au mai rãmas doar cei de producøie la Ploiešti, cu o capa- europene.
care au investit atât de mult încât nu citate de 35.000 tone lunar.
îši permit exit-urile sau cei cu planuri La rândul sãu, managerul Lafarge Printre problemele cu care se con -
pe termen lung, dar care ašteaptã ca Ciment România, Philippe Questiaux, fruntã în prezent producãtorii de ma-
piaøa sã se relanseze. considerã cã piaøa construcøiilor va teriale de construcøii se numarã in-
reveni pe creštere în a doua parte a flaøia, instabilitatea financiarã a unor
Revenire în semestrul II acestui an, în condiøiile în care pri- clienøi ši crešterea unor costuri, pre -
mul semestru a fost dificil, din cauza cum cele cu energia. Potrivit repre-
Cum procedezi atunci când scade lipsei proiectelor noi. “Potrivit statisti- zentanøilor companiilor, legile dau
piaøa? Eficientizezi activitatea, spun cilor, piaøa ši-a oprit deteriorarea în- mari bãtãi de cap celor care au bani
specialištii! Baumix, unul dintre cei cã din trimestrul patru al anului tre- de recuperat: legea insolvenøei, spre
mai importanøi producãtori de mate- cut", a afirmat Questiaux, prešedin- exemplu, permite unor firme sã îši
riale de construcøii din România, a tele-director general al companiei. continue activitatea, fãrã sã plãteas-
declarat recent cã productivitatea Lafarge Ciment (România) este cea cã anumite taxe ši impozite.
companiei a crescut cu 40%, datori- mai importantã companie controlatã În final, piaøa construcøiilor din România
tã, în special, eliminãrii costurilor ne - de producãtorul francez de materia- va reveni pe creštere în a doua parte
justificate. Potrivit directorului Rãzvan le de construcøii Lafarge în România, a acestui an, influenøatã, printre altele,
Bobe, cea mai importantã mãsurã a alte operaøiuni vizând segmentele de mãsurile luate de autoritãøi pentru
fost relocarea fabricii de la Gherla de agregate, betoane ši gips-carton. stimularea economiei ši începerea
prin extinderea unitãøii de la Ploiešti, Questiaux a mai spus cã la reveni- proiectelor mari de construcøii. n

66 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Staøii mobile de Sortare


a agregatelor minerale
continuare

pentru concasarea refuzului de ciur modular împotriva uzurii, dezvoltat


Prof. univ. dr. ing. Laurenøiu Sârbu
Universitatea Tehnicã de sau a întregii materii sortate. Conca - de Sandvik, având ca scop reduce-
Construcøii Bucurešti soarele HIS sunt destinate rocilor rea costurilor cu uzura ši reducerea
nonabrazive, pentru concasare pri- maximã a zgomotului (fig. 32).
marã ši secundarã, care au în com-
chipamente de concasat ši ponenøa lor un procent de dioxid de Un alt utilaj Sandvik este ciurul

e sortat Sandvik. Înfiinøat în


anul 1862, Sandvik este un
grup industrial global ce furnizeazã
siliciu mai mic de 50%. Concasoa-
rele VSI pot procesa orice, de la roci
dure ši abrazive la materiale moi,
CL2152, cu douã niveluri de sortare
(cu mišcare liniarã a sitelor), conce-
put pentru aplicaøii în condiøii grele
produse de înaltã tehnologie, mate- umede ši chiar lipicioase. de lucru. Este complet echipat cu
rial ceramic ši utilaje speciale, pre- site de sortare ši elemente de pro-
cum ši unelte ši echipamente pen- În fig. 31 este prezentatã o staøie de tecøie împotriva uzurii, pentru prelun-
tru minerit ši construcøii. Staøiile de concasare mobilã Sandvik, de mare girea duratei de viaøã ši reducerea
sortare ši concasare Sandvik sunt productivitate [11] costurilor de înlocuire. Sandvik oferã
proiectate pentru o productivitate ma- Ultimele echipamente de concasat o gamã largã de site de sortare ši
ximã. Concasoarele fixe sau mobile ši sortat produse de Sandvik sunt elemente de protecøie împotriva
oferã soluøii bine gândite pentru ori- reprezentate de concasorul cu con uzurii, pentru aplicaøii numeroase ši
ce fel de aplicaøii, fiind ušor adapta- CH660-2 cu reglaj hidraulic (fig. 32) variate. Extinderea duratei de viaøã a
bile pentru spaøii reduse ši dificil de ši de ciurul CL2152 [10, 11]. echipamentului, exploatarea în con-
accesat. Concasorul CH660-2 este succeso- diøii de siguranøã, nivelul redus de
Sandvik produce o gamã foarte ma- rul complet reproiectat al fostului zgomot, costurile reduse de mente-
re de ciururi fixe ši mobile, putând sa- concasor H6800, cu accent pe creš- nanøã/funcøionare fac ca acest utilaj
tisface nevoile oricãrui client. Gama terea performanøelor ši utilizarea la sã permitã o exploatare optimã pe o
de concasoare produse de Sandvik maximum a sistemului de protecøie perioadã îndelungatã de timp.
cuprinde: concasoare giratorii, con -
casoare cu fãlci, concasoare cu con
plat, concasoare cu impact orizontal
(HIS) ši concasoare cu impact verti -
cal (VSI). De asemenea, Sandvik pro-
duce o gamã largã de mori cu cio -
cane, mori cu valøuri etc., folosite
pentru industria minierã. Concasoa -
rele cu impact sunt folosite, în gene-
ral, în carierele de piatrã, pentru con -
casare secundarã, ši în balastiere, Fig. 31

68 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 32

Sandvik UH440i este un utilaj mobil Fig. 33


de concasat, extrem de fiabil, care
face parte din noile unitãøi de con-
casat ši sortat oferite de doi noi
membri ai familiei Sandvik: Extec ši
Fintec.
Aspectele legate de protecøia me-
diului ši protecøia muncii sunt abor-
date de Sandvik cu seriozitate. Aici
este de menøionat sistemul de des-
prãfuire prin care Sandvik creeazã
un mediu de lucru mai bun. Se re-
marcã ši utilajul de desprãfuire HX410
ši jgheabul telescopic Sandvik, care
reduce zgomotul ši minimizeazã
împrãštierea prafului ši a particulelor
fine în zonele învecinate. Pâlnia
jgheabului telescopic este alcãtuitã
dintr-o serie de segmente conice,
iar depresiunea din pâlnie împiedi -
cã rãspândirea prafului.
Reducând costurile operaøionale de
curãøire ši pierderile de producøie,
jgheabul telescopic este realizat din
poliuretan rezistent la uzurã. El asi -
gurã o duratã îndelungatã de viaøã ši
intervale prelungite între mentenanøe.
Sistemul unic de desprãfuire HX410
(fig. 33) aplicã principiul simplu al

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 69


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 34

Fig. 35

70 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 36

ionizãrii prin transferul unei sarcini


electrice pozitive în particulele de
praf. Dupã încãrcarea acestora, par -
ticulele sunt atrase de suprafeøele
împãmântate, carcasa din oøel inoxi- Fig. 38
dabil a sistemului ši banda transpor-
toare. Acest sistem este destinat Sistemul HX410 este disponibil într-o te fi adaptat pentru majoritatea trans-
unei game variate de materiale. serie de dimensiuni standard ši poa- portoarelor cu bandã [10].

Fig. 37
Sandvik Rock Processing furnizeazã
echipamente de concasare-sortare
care constau în: instalaøii complete,
staøii mobile de concasare-sortare
(care conøin concasoare cu con (fig.
34), concasoare cu fãlci, concasoa -
re cu axul orizontal ši vertical, ciururi
vibratoare, alimentatoare), staøii mo-
bile de concasare-sortare (fig. 35),
benzi transportoare, automatizãri.
Astfel de echipamente Sandvik sunt
prezentate ši în fig. 31, 36, 37, 38 ši
39. În fig. 39 este prezentatã o staøie
de sortare ši spãlare a agregatelor
Sandvik [10].

Fig. 39

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 71


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 40a,b

cu asfalt. Este vorba de staøia MOBY


1000, prezentatã în fig. 40 a,b ši c,
unde se pot distinge urmãtoarele
componente:
- Banda transportoare principalã cu
structurã portantã galvanizatã (fig.
Fig. 40c 43 ši 45);
- Banda lateralã cu structurã por-
Staøii mobile de concasare de a- tantã galvanizatã ( fig. 47 ši 48);
Fig. 42
gregate pentru construcøii, Rimac- - Banda cu separator magnetic, a-
Moby 1000, Italia justabilã hidraulic prin intermediul a
doi cilindri hidraulici (fig. 44 ši 52);
O altã instalaøie de tipul celor men- - Sistemul de siguranøã (fig. 50);
øionate mai sus este staøia mobilã - Acøionarea mašinii prin telecoman-
de concasare ši reciclare a materia- dã (fig. 51);
lelor rezultate din demolãri sau din
dezafectarea îmbrãcãminøii de drum

Fig. 41

Fig. 43 Fig. 44

72 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 45

Fig. 46

Fig. 48

- Structura de acces ši susøinere cu Fig. 49


scãri ši pasarele (fig. 48);
- Sistemul automat de deschide-
re/închidere al capotei instalaøiei de
acøionare hidraulicã (fig. 46), respec-
Fig. 47 tiv a sistemului de vibrare cu trans-
misie hidraulicã (fig. 42).

În fig. 47 este arãtatã poziøia benzii


transportoare plasatã lateral, în stare
pliatã, iar în fig. 50 se observã pano-
ul de comandã-control pentru toate
operaøiunile de lucru ši siguranøa
mašinii.
În fig. 44 sunt prezentaøi cilindrii de
basculare a cadrului de susøinere la
transportorul cu bandã, iar în fig. 45
se vãd cilindrii hidraulici de pliere a
cadrului articulat al benzii longitudi -
nale în poziøie de transport.
În partea de sus a fig. 44 se observã
construcøia separatorului magnetic
montat la partea superioarã a benzii
transportoare (care este arãtat ši în
Fig. 50
fig. 52). Acest separator magnetic

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 73


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

- Dimensiuni deschidere gurã de se de pe banda transportoare, cu


Fig. 51
evacuare: 20x150, în mm; posibilitate largã de reglare:
- Transmisie hidraulicã pentru regla - - dimensiuni: 350x1900, în mm;
rea mišcãrii; - transmisie hidraulicã.
- Masa: 10.000 kg; • Un sistem de desprãfuire. Conduc-
Utilajul pe šenile: tele care pulverizeazã apa sunt con-
- Baza šenilei: 3310 mm; fecøionate din aliaj. Sistemul conøine:
- Lãøimea šenilei: 450 mm; - pompã electricã;
- Transmisie hidraulicã; - conducte de distribuøie cu tanc ši
- Lungimea de tracøiune a šenilei la diuze de pulverizare.
contactul cu solul: 4050 mm • Banda transportoare lateralã:
Fig. 52 Alimentare: 600x2800, în mm:
- Buncãr de alimentare de 6 m3 (fig. - grãtar.
2). Buncãrul de alimentare este cu
douã planuri cu acøiune vibrantã ac- Reciclatoare universale Hammel
øionat hidraulic; pentru dešeuri industriale ši ma-
Banda transportorului principal: teriale din demolãri [14]
- Lãøimea: 1000, în mm;
- Lungimea: 7000, în mm; Firma germanã Hammel Recyclingtechnik
- Transmisie hidraulicã; GmbH vine în întâmpinarea industri-
- Extinderea benzii se face hidraulic. ei de tratare ši reciclare a dešeurilor,
Dimensiuni + masa mašinii: brevetând sisteme de tocãtoare mo-
- Lungimea de transport: 8700 mm; bile cu doi arbori care pot mãrunøi
- Distanøa de lucru: 11200 mm; orice fel de dešeuri (fig. 55 ši 56),
are rolul de a îndepãrta eventualele - Lãøimea de transport: 2500 mm; precum: gunoiul industrial, resturi de
obiecte metalice care au trecut deja - Înãløimea maximã: 3150+300 mm; lemn (fig. 54) ši hârtie, materiale re-
prin concasorul cu fãlci. - Masa: 26000 kg zultate din demolãri, fier vechi (fig.
În fig. 46 este arãtat cilindrul folosit Motorul: 53), aluminiul sau alte metale nefe-
pentru deschiderea hidraulicã a - Iveco Aifo Nef 67 6CDT Diesel/John roase, piatra sau asfaltul rezultat în
capacului la gura de alimentare. Deer; urma reparãrii drumurilor [14]. Este
Deschiderea capacului se face la - Putere/turaøie: 175 kW (238 CP), de menøionat cã legislaøia europea-
începutul operaøiei de concasare. 2000 rot/min; nã în domeniul reciclãrii materialelor
În fig. 49 este prezentat accesul facil - Tip 8045SE; este din ce în ce mai strictã, ši, în
pentru service-ul mašinii la grupul - Turbocompressor. consecinøã, se cautã mãsuri efecti -
hidraulic de acøionare a agregatelor • Pompa electricã de 24 V este folo - ve de protejare ši conservare a me-
mašinii prin ušurinøa ridicãrii capa - sitã pentru alimentarea motorului diului pe termen lung care se referã
cului de protecøie a acestei instalaøii. diesel cu combustibil din rezervorul la transformarea dešeurilor industri-
În fig. 51 se prezintã pupitrul mobil de motorinã; ale sau a celor rezultate din demo-
de comandã-control de la distanøã • Funcøii complete pentru controlul lãri în noi materii prime ši a integrãrii
al mašinii prin unde radio. de la distanøã a sistemului; vechilor exploatãri în peisagistica
Caracteristicile tehnico-economice • Control hidraulic pentru configura - zonei.
pentru instalaøia de concasat mobi - øia mašinii; Tocãtoarele primare Hammel proce -
lã Rimac-Moby 1000 sunt urmãtoarele: • Structura šasiului este completatã seazã materiale extrem de dificile,
Concasor cu acøiune hidraulicã: cu podest de service ši cu pasarelã precum: dešeuri de lemn, traverse
- Productivitatea maximã: 45-150 t/h; de acces la buncãrul de alimentare; de cale feratã, rãdãcini de copaci,
- Dimensiuni gurã de alimentare: • Separator cu magnet SM100, folosit dešeuri industriale, role de hârtie,
1020x530, în mm; pentru extragerea matarialelor feroa- anvelope uzate, caroserii auto etc.

74 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 53 Tocãtoarele Hammel sunt acøionate


de grupuri de putere hidraulice, a-
vând ca sursã energeticã motoare
diesel Caterpillar sau motoare elec-
trice. Arborii de tocare sunt antrenaøi
prin intermediul unor cutii de viteze
planetare, în trei trepte, la turaøii ši
cupluri corelate cu sarcina de lucru.
Funcøiile de lucru ale mašinii sunt
acøionate prin telecomandã de la
distanøã. Cuva de alimentare are un
volum cuprins între 7 ši 11 m3, în
funcøie de model. Partea sa superi-
oarã este rabatabilã pentru a con -
duce materialul mai bine spre
arborii de tocare (fig. 53). Tocãtoarele
primare Hammel sunt echipatre cu
benzi transportoare cu lãøimi cuprin-
se între 900 ši 1400 mm, în funcøie
Fig. 54
de tip. Înãløimea de descãrcare a
benzii variazã în funcøie de tipul ma-
šinii între 3400 ši 4400 mm. În func-
øie de materiale ši de perechea de
arbori folosiøi pentru tocarea mate -
rialelor se pot obøine în final produ-
se cu mãrimea cuprinsã între 150 ši
400 mm. Mašinile pot fi dotate op -
øional ši cu sisteme de stropire cu
apã pentru reducerea producerii
prafului, cu magnet pentru separa-
rea componentelor metalice feroa-
se, cu sistem de curãøare catalitic
sau cu pachet de izolare fonic. Cele
5 modele de mašini au greutãøi cu-
Fig. 55
prinse între 9 ši 44 t, iar productivita-
tea lor variazã între 10 t/h ši 200 t/h.
Aceste mašini se executã în mai
multe variante constructive: fixe, se -
mimobile cu axã cu roøi pentru trac-
tare în perimetrul punctului de lucru,
mobile pe šenile ši mobile montate
pe trailer (fig. 54).
Tocãtoarele secundare Hammel
împreunã cu cele primare formea-
zã un sistem complet de proce-
sare a materialelor, producând la
final un material omogen, granulat,

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 75


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

relor de tocat variazã între 700 mm Caterpillar sau, alternativ, cu grupuri


Fig. 56
ši 1000 mm, iar lãøimea acestora, de putere electrohidraulice, fiind pro -
numãrul ši modelul de dispunere a duse atât în variantã mobilã, cât ši
cuøitelor variazã ši ele în funcøie de fixã. Ele sunt dotate cu magneøi pen-
mãrimea mašinii ši de tipul materia- tru separarea componentelor meta-
lului tocat. Sitele de sortare sunt ale- lice, dispuši pe direcøia benzii trans -
se în funcøie de material ši de mã- portoare de descãrcare. Înainte ca
rimea finalã doritã. Ele sunt acøio- materialul tocat sã fie descãrcat la
nate hidraulic ši sunt prevãzute cu capãtul benzii, materialele feroase
un sistem de protecøie la suprasar- sunt colectate, din mišcare, într-un
cu dimensiuni ce pot fi cuprinse cini. Acøionarea tocãtoarelor secun- container special. Dacã materialul
între 10 ši 150 mm. Diametrele rotoa- dare se face cu motoare diesel tocat conøine metale neferoase,

Fig. 57

Fig. 58
acestea pot fi separate cu ajutorul
unui detector pentru astfel de ma-
teriale ce se monteazã la începutul
benzii de alimentare. Detectorul co-
mandã deschiderea unei clapete
aflate la capãtul benzii pe unde se
colecteazã materialul metalic de-
tectat.
Unele detalii constructive sunt pre-
zentate în fig. 58 ši 59 a ši b, iar în
fig. 60 a ši b sunt arãtate posibilitãøi-
le de control de la distanøã prin te-
lecomandã ši cu pupitru portabil [14].

Unitãøi cu site de sortare Hammel.


Pentru sortarea materialului tocat pe
categorii de mãrime a granulelor,
Hammel produce ši staøii cu unitãøi

76 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Revista de Unelte ši Echipamente-


Powerscreen - martie 2009, pag. 68-70
4. * * * - Finlay - succes cu staøia de
sortare 694, Revista de Unelte ši
Echipamente, nr. 8(96), august 2008,
pag. 44-46
5. * * * - Powertek prezintã la
Construct Expo utilaje: Finlay, spe -
cialist al concasãrii, Revista de
Fig. 59a Unelte ši Echipamente, nr. 3(91),
martie 2008, pag. 40-42
6. * * * - Powertek ši Terex Finlay -
concasare la nivel înalt, Revista de
Unelte ši Echipamente, nr. 7(107),
iulie, 2009, pag. 24-27
7. * * * - Terex Finlay, calitatea echi -
pamentelor de sortare, Revista de
Unelte ši Echipamente, nr. 5(93), mai
2008, pag. 82-84
8. * * * - Terra România are soluøii
pentru concasoare - McCloskey, in -
terviu, Revista de Unelte ši Echipa-
mente, nr. 6(106), iunie, 2009, pag. 42-43
9. * * * - Soluøii multiple cu echipa-
Fig. 59b mente McCloskey ši Rubble Master,
Revista de Unelte ši Echipamente,
cu site de sortare ši cu benzi trans- experienøã prin Powerscreen, Revis -
nr. 9 (109), septembrie, 2009, pag.
portoare ce pot lucra independent ta de Unelte ši Echipamente, nr.
36-38
(fig. 57) sau într-un sistem complex, 9(97) septembrie, 2008, pag. 58-60
10. * * * - Produse de talie mondialã,
care împreunã cu tocãtoarele alcã- 2. * * * - Powerscreen ši Terex
inovaøie ši spirit de echipã, Revista
tuiesc instalaøii de procesare com- Pergson în Dubai, Eveniment, Revis -
de Unelte ši Echipamente, nr. 9(109),
plexe a materialelor reciclabile. n ta de Unelte ši Echipamente, nr.
septembrie, 2009, pag. 62-64
3(91), martie, 2008, pag. 96-98
11. * * * - Soluøii pentru cariere de la
Bibliografie: 3. * * * - Staøie de sortare cu sistem
Sandvik, Revista de Unelte ši echi-
1. * * * - Romcat oferã 40 de ani de de acøionare dual electric-diesel,
pamente, nr. 11 (111), noiembrie,
2009, pag. 14-16
Fig. 60a,b 12. * * * - Instalaøia de concasat mobilã
Boby 1000, Rimac, s.p.a., Italy, pag. 6
13. * * * - Terex, Finlay, 984 Horizontal
Screener, USA. 2009, pag. 6
14. * * * - Tehnologie germanã la
reciclarea materialelor, Revista de
Unelte ši Echipamente, nr. 9(109),
septembrie, 2009, pag. 44-45, ši
Hammel Recyclingtehnik, Primary
Shredder, Diesel/Electric, Type
450/650/750/850/950, pag. 8
Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 77
POZA LUNII
REVIEWS

Atlas Copco shows the high of charge access to the satellite hydraulic caterpillar excavator
energy-efficient technology monitoring system KOMTRAX, market. The study was carried
incorporated in its screw system which is part of the out by Off Highway Research, an
blowers standard equipment of each of international marketing research
Antwerp, Belgium, June 2010: the Komatsu machines. We must institute famous for its
Launch of the air blowers using mention that almost 1,000 constructions and agriculture
internal compression instead of Komatsu machines delivered in engineering machines market
the external compression Romania are equipped with this reviews and surveys.
establishes a new energy- KOMTRAX satellite monitoring
efficient performance standard system.
on the low pressure air blower EQUIPMENT FOR INTERNAL
market. This is the main SOIL VIBRO-COMPACTION
conclusion of a technical study STIHL has developed the The internal soil vibro-
published by the Oil-free Air combined "12 in 1" system compaction represents one of
Division of Atlas Copco, The manufacturer of the STIHL the soil's deep-consolidation
explaining the differences machines has developed for methods, consisting of execution
between the screw technology those having gardens or yard to of earth or concrete columns by
and the traditional rotary-lobe be cleaned, a new combined vibrations. As technologic
technology. The screw multifunctional system with 12 method, the land consolidation
technology, by 30% more machines acted by only one consists of the artificial
efficient as average, compared to engine. This system, designed by modification of the mechanic
the traditional technology, is the innovation experts from and physic features of the lands
used to a range of ZS air STIHL, can be used to cut and in view of performing certain
blowers manufactured by Atlas take care of the lawn, to broom works or ensuring the land
Copco, recently launched, which the yards, to air and cultivate the stability. According to the depth
improves the energy efficiency of soils, to take care of the fruit- to which is applied the method,
low pressure air-blowing trees or hedges. Only one the land consolidation may be
applications and several engine is enough to make all classified in two technologic
industries as wastewater these garden works, saving types: the superficial
treatment and hydraulic space in your tool-store, time consolidation on and the deep
transport. due to the fast assembling of the consolidation.
tools, and, last but not least,
money.
Starting with July 1, 2010, all Economical-mathematics
KOMATSU machines are methods for the forecast of
accompanied by the standard The Komatsu hydraulic the promotion, purchase šand
5-years warranty caterpillar excavators – maintenance costs related to
Starting with July 1, 2010, Leader on the international the technologic engineering
Komatsu offers in Romania, market for 3 consecutive equipment
through its exclusive dealer, years! The occidental practice showed
MARCOM RMC’94 SRL, the Vilvoorde, June 2010 - Selling by without doubt that there is a
Overall 5-Years Warranty for each 8,300 hydraulic caterpillar wide range of limits for the use
machine of its range of products, excavators more than its nearest of the mathematic tool in the
due to the MAINTENANCE PLUS competitor, Komatsu recently firm activity, the selection of the
Concept. reconfirmed that it is the Leading optimum version becoming
Meanwhile, Komatsu offers free Manufacturer on the international practically impossible without

80 Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010


REVIEWS

using such a tool able to bring to double-shaft crushers, able to emissions are regulated by EU
the firm substantial add of crush waste as: industrial STAGE III B standard, while in
technical and economic garbage, wooden and paper United States, by EPA TIER 4
efficiency. The spectacular waste, debris resulted from Standards. A significant change
changes in all fields, generated demolition works, scrap iron, in the regulatory activity at this
by the vertiginous evolvement of aluminum waste or other stage is the severe reduction - by
the contemporary world, besides nonferrous metallic waste, stone tens times - of the allowed
the extraordinary increase of the or concrete waste resulted from particles and cinders in the
complexity of the issues to be the road rehabilitation and content šof the emissions. With
solved, amplified by the current maintenance works. regard to the NOx, which is the
economic crisis with strong main generator of smoke cinder,
impact in all the sectors of the the allowed level shall be
social life, should determine the The new MB Japanese division reduced by half compared to the
abandon of the old working has been opened level set out in the previous
methods (unfortunately The MB SpA Company goes standards.
perpetuated by some firms even overseas, arriving in one of the
now, 20 years since the most developed country in the
communism fall and three years world: the new company's MINI at maxi power
since the Accession to the branch from Vicenza, Being since over two decades
European Union), because the international leader in the leader of the international
new work tasks need modern manufacturing the bin mills, is mini-excavator market, Hitachi
working methods, procedures available for the Japanese Construction Machinery (Europe)
and tools. enterprisers starting with March, NV (HCME) reaffirmed its
current year. Located in dedication to this important
Shinagawa, the modern sector of the constructions
Mobile sorting stations for the residential quarter from the industry, by launching its last two
mineral aggregates middle of Tokyo, the new branch models: ZX 16-3 and ZX 18-3.
Incorporated in 1862, Sandvik is shall be equipped with a After the successful launching, in
an international industrial holding warehouse where the spare parts 2008, of ZX 14-3 on the market,
supplying high technology are stored and the post-sale HCME has marketed the above
products, special ceramic services are ensured. The mentioned new models to
materials and engineering and success of the new MB branch consolidateš its range of mini-
mining tools and equipment. appeared since its first working excavators.
The Sandvik sorting-crushing day: 26 calls precisely and 311 Available with the options "with
plants are designed for reaching congratulation letters! cabin" or "with protective
a maximum performance. The tarpaulin, the Hitachi mini-
fixed or mobile crushers offer excavators are designed to
well designed solutions for any Atlas Copco has prepared for facilitate their use in narrow areas,
kind of applications, being easy the new EPA TIER 4A/EU being ideal for the persons working
to adapt them to small and STAGE III B standards for gas at utility systems, in gardens, in
hardly accessible areas. emissions landscape design, in soil general
The German firm, Hammel Starting with January 2011, the works. Having an incomparable
Recyclingtechnik GmbH, has standards for the diesel off-road quality level, the Hitachi mini-
anticipated the needs in the 130 - 560 kW engine emissions excavators assure improved
waste recycling and treatment shall become stricter. On the performances, comfort, maximum
industry, brevetting mobile European market, the gas safety and low operating costs. n

Revista de Unelte ši Echipamente n septembrie 2010 81


" Talon de abonamenT
Completaøi spaøiile, bifaøi perioada corespunzãtoare ši trimiteøi talonul OfErtA dE publiCitAtE pEntru 2010:
împreunã cu copia documentului care certificã plata abonamentului pe
Modul 1 apariøie (Euro)
adresa: SC MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL, OP.33, CP. 52, BUCUREŠTI,
pe fax: 021-202.82.69 sau pe e-mail: abonamente@hiparion.com. 1/1 A4 900
doresc sã ma abonez la Revista de Unelte ši echipamente pe o perioadã de: 1/2 A4 500
n 3 luni 7 lei n 6 luni 12 lei n 1 an 22.50 lei 1/4 A4 300
Abonamentul doresc sa-l primesc la adresa: Coperta 1 2600
denumirea firmei.................................................................................. Coperta 2 2000
domeniul de activitate al firmei:...........................................................
Coperta 3 1600
numele ši prenumele.............................................................................
Funcøia.................................................................................................. Coperta 4 2200
departament......................................................................................... 2 pag. A4 (spread) 1600
adresã: Strada..............................................nr...... bloc....................
Sc........... etaj.......ap.............................................................................
localitate.........................................Judeø..........................Sector..........
Cod poštal.............. Telefon..........................Fax.................................... Articol publicitar: 1 paginã interior A4 –
Plata se va face cãtre SC MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL, CIF RO 22254549 500 Euro/apariøie;
cont RO12RZBR0000060009757116 Banca Raiffeisen, Sucursala Unirii. În Articol publicitar: 1/2 paginã interior A4 –
preøul abonamentului sunt incluse ši taxele poštale. 300 Euro/apariøie.
Notã: Preøurile nu includ T.V.A.
atenøie!!! nu expediaøi taloane mai vechi. Modificãrile ulterioare nu
afecteazã abonamentul încheiat.
Abonamentele se expediazã prin poštã. Editura nu rãspunde pentru
întârzierea sau pierderea coletelor. Prin participare, persoanele în cauzã “Revista de Unelte ši Echipamente” vã oferã
acceptã în mod necondiøionat ši explicit ca datele personale de identitate sã un spaøiu informativ ši publicitar profesional,
fie utilizate ši stocate într-o bazã de date, aceasta putând fi folositã de
organizatori sau subcontractanøi ai acestora, ulterior, în cadrul altor aplicaøii unde se pot desfãšura producãtorii, importatorii
similare, de marketing direct etc., cu respectarea drepturilor prevãzute de ši distribuitorii din domeniul uneltelor, sculelor,
Legea 667/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. echipamentelor, instalaøiilor ši utilajelor
Data: Semnãtura: pentru construcøii.
................................ ................................

S-ar putea să vă placă și