ZIRIDAVA I, 1967 Istorie – Istoria Culturii- Istoria Artei Istorie Egon DÖRNER Otto GREFFNER Istoria Culturii Ovidiu

OLARIU Ioan NICIU Istoria Artei Horia MEDELEANU Cu privire la ruinele unei biserici de lângă Arad din feudalismul timpuriu…………………………………………………………...9 Mişcări ţărăneşti în fostul judeţ Arad în anul 1920……………...31 Alecsandri şi Cîntecul gintei latine într-o revistă arădană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea……………………………49 Coşbuc şi Aradul………………………………………………..73 Iulian Toader, un pictor arădean dintre cele două războaie……..85

ZIRIDAVA II, 1968 Istorie - Istoria Artei – Istoria Culturii – Muzeografie Istorie Egon DÖRNER Vasile BORONEANŢ Ioan NICIU Otto GREFFNER Istoria Artei Irma FERENCZ Istoria Culturii Géza KOVÁCH Ovidiu OLARIU P. KOLOZSVARI Ovidiu OLARIU Horia MEDELEANU Muzeografie Nicolae KISS O contribuţie cu privire la datarea valurilor de pământ din vestul ţării noastre………………………………………………………..7 Documente din perioada dualismului oglindind lupta pentru eliberarea Transilvaniei………………………………………….19 Mişcări cu carcter social-agrar în fostul comitat Arad la sfârşitul secolului al XIX-lea......................................................................29 Date cu privire la dezvoltarea picturii în oraşul Arad şi împrejurimi în secolele al XVIII-lea şi al XIXlea………………………………………………………………. 45 Noi date cu privire la familia lui Ioan Slavici…………………………………...…………………….... 61 Din corespondenţa inedită a lui Ioan Bianu către Ioan Slavici (18871889)……………………………………………………..73 Preocupări pentru limbă şi literatură în publicistica lui George Coşbuc………………………………………………………….. 81 Lucian Blaga, colaborator al revistei arădene “Pagini literare”……………………………………………………..…. 139 Etapele de dezvoltare ale Muzeului Judeţean Arad…………………………………………………………… 147

ZIRIDAVA III-IV, 1974 Arheologie - Istoriei – Istoria Culturii Arheologie Vasile BORONEANŢ Dan DEMŞEA Anton NIŢU Ioan Horaţiu CRIŞAN Liviu MĂRGHITAN Egon DÖRNER Istoria Mircea ZDROBA Mircea BARBU George MANEA Liviu BOTEZAN Lucian EMANDI Viorel SUCIU Horia MEDELEANU George MANEA Octavian LUPAŞ Ed. I. GĂVĂNESCU Eugen GLÜCK Magdalena KOVÁCS Vasile POPENEAGĂ Nicolae ROŞUŢ Otto GREFFNER Eugen GLÜCK Andrei CACIORA Eugen GLÜCK Alexandru ROZ Istoria Culturii C. CIUCHINDEL Gavril SCRIDON Ed. I. GĂVĂNESCU Lucian EMANDI Radu HOMESCU Alexandra RUS Irma SZABO-FERNCZ Cercetări arheologice la Lipova – Hodaie………………………11 Venus din Sînpetru German, judeţul Arad………………………24 Descoperiri celtice păstrate în Muzeul judeţean Arad…………..37 Urme romane pe cursul mijlociu şi inferior al Mureşului……….87 Dacii liberi din Câmpia Aradului şi stadiul lor de romanizare în secolele II – IV e.n………………………………………………93 Sigilii de breaslă din judeţul Arad……………………………...107 Aspecte din lupta comunelor, din părţile Aradului, în anul 1873, pentru folosirea limbii române…………………………………113 Politica şcolară a guvernelor Bánffy şi Széll reflectată în actele arhivei bibliotecii Episcopiei ortodoxe din Arad………………118 Dr. Ioan Suciu – luptător pentru unire…………………………125 Însemnări despre gândirea politică a lui Vasile Goldiş………...133 Din activitatea culturală desfăşurată la Arad de Vasile Goldiş...138 Momente din activitatea politică a lui Şt. Cicio Pop…………..147 Contribuţii la biografia lui Octavian Goga. Alegerile de la Chişineu-Criş – 1910 …………………………………………..156 “Românul” din Arad în lupta pentru desăvârşirea statului naţional român …………………………………………………………..162 Acţiuni cu caracter naţional şi social în anul 1918, în judeţul Arad ……………………………………………………………177 Mişcarea muncitorească arădeană între anii 1918-1921 ………186 Lupta muncitorimii arădene oglindită în presa centrală comunistă şi muncitorească (1921-1933)………………………………….200 Lupta muncitorimii arădene oglindită în presa comunistă şi muncitorească (1934-1944) ……………………………………223 Ioan Slavici şi snoava populară românească din ciclul “Păcală”239 Slavici şi Coşbuc……………………………………………….245 Din corespondenţa inedită a lui Ioan Slavici…………………..254 O variantă a jurnalului Eleonorei Slavici ……………………262 Învăţătorul, compozitorul şi publicistul arădean Nicolae Ştefu (Nicu Stejărel) (1855-1914)……………………………………267 Reliefuri inedite din opera sculptorului Romul Ladea ……….188 Pictorul arădean Alexandru Pataky (1880-1969)………………293

ZIRIDAVA V, 1975 Arheologie - Istorie – Istoria Culturii-Evocări Arheologie Florian DUDAŞ Istorie Victor ESKENASY Alexandru ROZ George MANEA Lucian EMANDI Eugen GLÜCK Petru CHIŞ Horia MEDELEANU Otto GREFFNER Gheorghe UNC Istoria Culturii Titus FURDUI Eugen GLÜCK Nicolae ROŞUŢ Ioan UJJ Eugen GLÜCK Nicolae ROŞUŢ Evocări Lucian EMANDI Un mormânt autohton din secolul III-IV e.n. descoperit la AradGrădişte………………….……………………………………….13 Hălmagiu, un sat medieval din Ţara Crişului Alb (secolele XIV-XV). Consideraţii istorice………………………………………..21 Ecoul războillui de independenţă din 1877/78 în părţile Aradului………………………………………………………….39 Târguri din judeţul Arad…………………………………………57 Contribuţia presei arădene la afirmarea gândirii social-politice a generaţiei unirii…………………………………..………………63 Un omagiu adus lui Ioan Russu Şirianu. Foaie comemorativă din 1909………………………………………………………………81 Vasile Goldiş – responsabil al resortului de culte şi instrucţie publică din cadrul Consiliului Dirigent…………………………..87 Traian Vuia – contribuţie la profilul politic al marelui inventator.95 Greva muncitorilor tâmplari din Arad, din anul 1985………….105 Proletariatul arădean pe coordonatele tradiţiilor de luptă ale mişcării muncitoreşti din România……………………………..115 Aspecte istoriografice privitoare la tipăriturile româneşti vechi din fondul preţios de la Biblioteca judeţeană Arad…………………133 Contribuţii cu privire la viaţa şi activitatea lui Nicolae HorgaPopovici…………………………………………………………155 Atanasie Şandor (1808-1892)………………………………..…169 Csiky Gergely – dramaturg arădean progresist…………………199 Societăţi culturale arădene……………………………………...209 Emil Monţia, compozitor popular………………………………247

ZIRIDAVA VI, 1976 Arheologie- Istorie – Istoria Culturii-Etnografie-Documente-Repertorii-Colecţii Arheologie Petre ROMAN Egon DÖRNER Mircea ZDROBA Mircea BARBU Vasile BORONEANŢ Istorie Eugen GLÜCK Eugen GLÜCK Geza KOVACS George MANEA Otto GREFFNER Mircea TIMBUS Andrei CACIORA Otto GREFFNER Cătălin IONUŢAŞ Nicolae ROŞUŢ Gheorghe CIUL Nicolae CORDOŞ Eugenia GLODARIU Liviu MĂRGHITAN Mircea TIMBUS Doru BOGDAN Istoria Culturii Gheorghe ŞORA Traian RUS Etnografie George Manea George Manea Documente Nicolae ROŞUŢ Ileana FLOREA Alexandru PORŢEANU Repertorii – Colecţii Nicolae KISS Cătălin IONUŢAŞ Victor CAŢAVEI Magdalena KOVACS Materiale aparţinând perioadei de tranziţie de la eneolitic spre epoca bronzului, în colecţiile Muzeului judeţean Arad ………………..31 Cu privire la tracii de pe teritoriul arădean la începutul Hallstattului timpuriu …………………………………………...41 Săpăturile arheologice de la Felnac şi Vladimirescu (Raport preliminar) ………………………………………………………47 Sondajul arheologic privind feudalismul timpuriu de la Zăbrani – Sătuţ ……………………………………………………………..57 Unele informaţii provenite din cronicile medievale referitoare la zona Aradului (secolele VIII-X) ………………………………..73 Contribuţii la istoria părţilor arădene în epoca ducatului lui Ahtum ……...............................................................................................89 Documente despre începuturile Aradului ……………………..117 Date documentare privind viticultura din părţile Aradului ……133 Consideraţii asupra unor documente privind tratativele româno-maghiare din anul 1845, apărute în ziarul “Federaţia” din anul 1875 şi unele concepţii politice ale lui Avram Iancu …………149 Mărturii documentare despre rolul Asociaţiei Naţionale din Arad pentru cultura poporului roman în lupta de emancipare naţională şi spirituală a românilor din Transilvania (sec. XIX) ……………165 Câteva informaţii privind industria Aradului în perioada 1878 – 1900 ……………………………………………………………179 “Illustrierte Kriegs-Chronik”, o publicaţie în limba germană despre războiul de independenţă din 1877-1878 ………………189 Aradul şi noul activism ………………………………………..205 Ştefan Cicio Pop şi colaborarea dintre români, sîrbi şi slovaci (1893-1918) ……………………………………………….…..221 Aspecte ale activităţii studenţimii româneşti din monarhia austro-ungară pentru realizarea unităţii naţionale (1900-1918) ….…..231 Aurel Vlaicu – pionier al aviaţiei româneşti şi legăturile sale cu masele populare de pe meleagurile arădene ..............................245 Situaţia industriei judeţului Arad între anii 1919-1944 ……….251 Reforma agrară din 1921 în judeţul Arad reflectată în fondul “Serviciului agricol” al Filialei Arhivelor Statului din Arad ….277 Vasile Goldiş despre Mihai Eminescu ……………………….. 313 Noi date despre scriitorul Ioan Slavici ………………………. 323 Identificarea unor icoane pe sticlă din secolul al XIX-lea în judeţul Arad ……………………………………………………………331 Sisteme ţărăneşti de vânătoare din judeţul Arad ……………... 339 Procesele verbale ale Clubului naţional român din Arad ……...359 Documente privind activitatea pedagogică a lui Ioan Slavici …391 Documente despre activitatea consiliilor şi gărzilor naţionale române din judeţul Arad (noiembrie 1918 – februarie 1919) …407 Repertoriul monumentelor istorice din municipiul Arad ……...443 Colecţia de incunabula a Bibliotecii judeţene Arad……………473 Din colecţia de ordine şi medalii a Muzeului judeţean Arad….483 Colecţia de sigilii a Filialei Arhivelor Statului Arad…………..499

119 Ecoul procesului memorandist în Banat………………………. Babeş) ……………………297 Atitudinea lui Alexandru Papiu – Ilarian privind înfăpuirea unităţii culturale a românilor.133 Apariţia unui nou ziar românesc în monarhia habsburgică: Tribuna poporului din Arad …………………………………………… 141 Primul eşalon de voluntari transilvăneni şi bucovineni la Iaşi (iunie 1917) …………………………………………………. GRECU S. moment însemnat al luptei românilor pentru unitatea de stat …………………… 343 Aurel GALEA Gh. 159 Contribuţia lui Vasile Lucaciu la câştigarea opiniei publice europene şi americane pentru desăvârşirea procesului de înfăptuire a statului naţional unitar român ………………………………. 1977 Evenimente şi personalităţi.. Iorga pentru Unirea Transilvaniei cu România ……………………………………………………… 187 Ideea de unire în concepţia istorică a lui V. 153 Revoluţia burghezo-democratică din Ungaria (1918) şi Transilvania ………………………………………………….23 Aportul tineretului la lupta pentru înfăptuirea statului naţional unitar roman ……………………………………………………. OANCEA I. Pârvan …………. oglindită în Gazeta Transilvaniei …… 307 O.. PÂRVULESCU Victor. Seton-Watson şi lupta pentru unitate naţională din Transilvania …………………………………………………. moment crucial în istoria luptelor politice ale românilor din Transilvania ……………………………………. MACOVEI Alex. 81 Unitatea politică şi unitatea limbii în Transilvania în secolul al XIX – lea ………………………………………………………. BUZATU Al. CRIŞAN Mircea BĂLTESCU Valeria CĂLIMAN Liviu BOTEZAN C-tin ENEA Ioan PLEŞA Cuvânt înainte ……………………………………………………7 Ecouri externe ale Unirii Principatelor ………………………….13 Românii din Transilvania şi războiul pentru independenţă …….97 Dieta din 1863-64.171 Din activitatea lui N.. în perioada 2 decembrie 1918 – 10 aprilie 1920 …………………………………………………… 267 Situaţia internaţională a României în perioada anilor 1918 – 1920 ………………………………………………………………… 283 Contribuţii documentare la istoria Memorandului (Din corespondenţa lui Ioan Raţiu cu V. 323 Inaugurarea palatului Tribunei din Arad (1909). Studii şi documente Evenimente şi personalităţi Ştefan PASCU Al. ZUB Vasile NETEA Al. Goga. OPREA Gheorghe UNC Ioan DON Gh. MUNTEANU Aurelia BUNEA A. I. RETEGAN Gh.49 Aportul mişcării muncitoreşti şi socilaliste la Unirea Transilvaniei cu România …………………………………………………… 67 Mişcarea muncitorească din România şi lupta pentru făurirea statului naţional unitar roman …………………………………. 207 Acţiuni revoluţionare ale ţărănimii din judeţul Arad în preajma Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia ……………………. PORŢEANU Liviu BOTEZAN Gh. MATEI M. Crişana şi Maramureş. Banat. V. 199 Valeriu Branişte – animator al vieţii culturale ……………….ZIRIDAVA VII. 221 Colaborarea consiliilor naţionale române din comitatul Alba Inferioară cu Consiliul Naţional Român Central din Arad pentru pregătirea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 ……………………………………………………………249 Unele aspecte ale activităţii Consiliului Dirigent în Transilvania. I. OANCEA Studii şi documente Vasile ŞCHIOPU Dorica BUCUR Mircea POPA Liviu MAIOR .

..... H.. Repertorii.... 5-6/1976 ………………………………587 Vasile Drăguţ – Dicţionar enciclopedic de artă medievală …590 . Recenzii Arheologie Mircea BARBU Mircea ZDROBA I.... D.273 Cultură şi civilizaţie în concepţia lui Vasile Goldiş …………. Garda naţională română a marinarilor de la Pola ………………………………………… 347 Aspecte ale luptei maselor populare arădene împotriva fascismului şi revizionismului (1934-1940) ………………………………... SUCIU Alexandru ROZ Geza KOVACH Tristan MIHUŢA Radu PĂIUŞAN Alexandru ROZ D... 585 Vasile Popeneagă – Şcoala românească din părţile Aradului în perioada 1867-1918 ...165 Personalităţi lipovene în lupta pentru independenţă ………….ZIRIDAVA VIII..... VATAMANIUC Otto GREFFNER Ileana FLOREA Dan DEMŞEA Andrei CACIORA Nicolae ROŞUŢ Doru BOGDAN Eugen GLÜCK George MANEA Victor CAŢAVEI Eduard IVANOF Eduard IVANOF Etnografie şi folclor Rodica HERLO Horia MEDELEANU George MANEA Rodica HERLO Aurel SASU George MANEA Aurel SASU Artă Irma SZABO Iosif SÎRBUŢ Repertorii Nicolae KISS Gheorghe LANEVSCHI Elena COLTA Recenzii Nicolae ROŞUŢ Nicolae ROŞUŢ Eduard IVANOF Gheorghe LANEVSCHI Noi contribuţii privind cetatea de pământ de la Vladimirescu … 17 Noi coordonate ale procesului de romanizare şi de formare a poporului roman ………………………………………………. 429 Elemenete ale portului popular din comuna Şiria ……………... 227 Aspecte ale activităţii culturale din podgoria Aradului ……… 235 Manuscrisul autobiografic... 1877-1878..... Giurescu – Amintiri (vol. 89 Ţărănimea arădeană în perioada reglementării urbariale (1771-1786) …………………………………………………………..... 531 Răspândirea monedelor geto-dace pe teritoriul judeţului Arad . Etnografie şi folclor.....209 Ioan Slavici şi războiul de independenţă ………………………219 Războiul de independenţă... 557 Cărţi vechi româneşti din secolul al XVII-lea în Ţara Zarandului ………………………………………………………………… 567 Constantin C... 257 Contribuţia lui Ioan Russu Şirianu la reluarea activismului politic …………………………………………………………………. 283 Ecoul răscoalei din 1907 în părţile Aradului ………………… 293 Activitatea Consiliilor naţionale române şi a Gărzilor naţionale române din judeţul Arad ……………………………………… 315 Descompunerea marinei austro-ungare....183 Războiul de independenţă oglindit într-o gazetă din Arad ……. CRIŞAN Maria PETROVICS Istorie I... 1977 Arheologie.......... Istorie... 125 Contribuţia teatrului arădean la formarea conştiinţei naţionale .... din 1923....... văzut de corespondenţii revistei germane Über land und meer – Algemeine Ilustrirte Zeitung din Stuttgart ………………………………………... nr. Artă.586 Analele de istorie.. 29 Războaiele marcomanice şi provincile dunărene ……………… 41 Contribuţii la cunoaşterea unităţii poporului român în evul mediu……………………………………………………………59 Dezvoltarea demografică a comunei Şiria până la 1848 ………. 389 30 Decembrie 1947 la Arad ………………………………….539 Repertoriul cetăţilor medievale din judeţul Arad (I) …………. I) …………………... a lui Teodor Victor Păcăţian (1852-1941) ………………………………………… ………245 Din lupta românilor arădeni pentru eliberare naţională în perioada 1895-1905 ……………………………………………………..437 Meşteşuguri artistice ţărăneşti din Valea Mureşului de jos ……459 Tricolorul în colecţia de artă populară a Muzeului judeţean Arad …………………………………………………………………475 Circulaţia şi tematica icoanelor de Nicula în judeţul Arad ……483 Folclorul în paginile ziarului Tribuna poporului din Arad ……495 Lupta pentru independenţă oglindită în colecţia de artă a Muzeului judeţean Arad ………………………………………………… 525 Primul film românesc la Arad – Războiul independenţei 1877-1878 ………………………………………………………….

..... 443 Cartea veche românească în părţile Aradului – expresie a unităţii naţionale ……………………………………………………….. 67 Participări arădene la lupta pentru unitate cultural-naţională între 1850-1860 ……………………………………………………… 79 Ecoul unirii Principatelor în presa arădeană ……………………91 Industria arădeană între 1848-1894 ……………………………..477 “Biblioteca Semănătorul” – pagină luminoasă a culturii meleagurilor arădene …………………………………………. Stoika – luptător pentru independenţă şi unitate naţională ………………………………………………....ZIRIDAVA IX. Etnografie... în noiembrie 1860 ……………………..... prima formaţiune statală din spaţiul românesc ……………………………………………………….. Recenzii Arheologie Ion HORAŢIU CRIŞAN Mircea BARBU Mircea ZDROBA Nicolae KISS Liviu MĂRGHITAN Istorie Géza KOVÁCH Andrei CACIORA Mircea TIMBUS Dan DEMŞEA Eugen GLÜCK Eugen GLÜCK Aurel DECEI Otto GREFFNER Eugen GLÜCK Vasile POPENEAGĂ Doina RADU Melente NICA Eva CRIŞAN Rodica HERLO Doru BOGDAN Nicolae ROŞUŢ Mircea POPA Gheorghe ŞORA Eduard IVANOF Alexandru ROZ Luptători arădeni pentru libertate şi independenţă Doina RADU Nicolae ROŞUŢ Radu PĂIUŞAN Melente NICA Radu HOMESCU Istoria culturii Elena COLTA Titus FURDUI Cătălin IONUŢAŞ Mircea TIMBUS Andrei CACIORA Regatul lui Burebista. 141 Contribuţii cu privire la activitatea ştiinţifică şi literară a lui Ioan-Iosif Goldiş... legată de războiul de independenţă din 1877-1878 ………………………………………………………………… 149 Imaginea războiului pentru independenţă din 1877 în literatura didactică din Transilvania …………………………………….... Istoria culturii..383 Nicolae Ştefu (Nicu Stejărel) – (1855-1914) ………………… 413 Iuliu Tr. 95 Încercarea de înţelegere româno-maghiară.... prin groful Samuil Wass şi George Bariţ...157 Dramaturgia independenţei ……………………………………167 Războiul de independenţă în calendarele şi almanahurile româneşti cu largă circulaţie în zona Aradului …………………………...... Luptători arădeni pentru libertate şi independenţă.. 303 Lupta clasei muncitoare şi a forţelor progresiste şi democratice din părţile Aradului pentru victoria insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste de la 23 August 1944 ………… 323 Atanasie Marian Marinescu (1830-1914) ……………………......199 Vasile Goldiş şi unele probleme ale epocii sale ……………… 207 Activitatea politică a deputaţilor arădeni între 1905-1918 …… 219 Björnstjerne Björnson – apărător al cauzei libertăţii şi independenţei poporului român ………………………………. 1978 Arheologie... 369 Generalul Ştefan Şt..487 Viaţa culturală a judeţului Arad între anii 1919-1944…………493 ..341 Mihai Veliciu – luptător pentru libertate naţională şi socială (1841-1921) …………………………………………………………. 13 Aşezarea dacică de la Vărădia de Mureş ……………….. Mera – (1861-1909) ……………………………….21 Câmpia Aradului – unul din centrele monetăriei geto-dacice ….... Documente.... 177 Contribuţii medico-sanitare transilvănene la războiul de independenţă …………………………………………………....55 Mişcări sociale şi naţionale ale românilor din Câmpia Aradului (1849 – 1853) …………………………………………………. 271 Vasile Goldiş văzut de contemporani ………………………… 283 Aspecte ale atitudinii opiniei publice arădene faţă de dictatura legionaroantonesciană (1940-1941) ………………………….41 Consideraţii referitoare la drumul comercial roman de pe Valea Mureşului inferior ………………………………………………49 Sisteme medievale pentru măsurarea suprafeţelor ……………...... Istorie. 193 Contribuţia femeilor arădene la mişcarea naţională de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea …………………………………………. nou intrate în “Fondul preţios” al Bibliotecii judeţene Arad ……………………………………...465 Tipărituri româneşti vechi.117 Corespondenţi străini despre luptele de la Plevna …………….

..517 Un monument în stil neorenaştere din Arad – Palatul Cenad …529 Lupta pentru independenţă în creaţiile pictorilor naivi şi poeţilor ţărani arădeni …………………………………………………..626 .587 Manifeste şi apeluri antifasciste arădene din perioada 23 August – 22 septembrie 1944 ……………………………………………605 Ştefan Meteş: “Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX” ………………………………………………………615 Ioan Lupaş: “Scrieri alese” ……………………………………..618 Vasile Netea: “Munţii Apuseni – muzeu istoric şi pantheon al poporului român” ……………………………………………. Timişoara.Alexandru BRAICA Tristan MIHUŢA Gheorghe LANEVSCHI Etnografie George MANEA Ioan P.537 Ţara vâlvelor ………………………………………………….551 Din activitatea Consiliului Naţional din Ineu …………………563 General maior Constantin Manolescu – Amintiri din două campanii ………………………………………………………. Seria etnografie.616 “Independenţa României” ……………………………………. BOGDAN Documente Nicolae ROŞUŢ Victor CAŢAVEI Victor CAŢAVEI Recenzii Nicolae ROŞUŢ Doru BOGDAN Otto GREFFNER Rodica HERLO Aurel SASU Eduard IVANOF George MANEA Trei lucrări de Nicolae Grigorescu în colecţii particulare arădene…………………………………………………………511 Figura ţăranului în colecţia de artă românească a Muzeului judeţean Arad …………………………………………………... Godea: “Caracteristici ale culturii populare din Bihor” ……. 1977 ……………….620 I.622 “Revista Arhivelor” ……………………………………………624 “Tibiscus”..

.. Luptători arădeni pentru libertate şi unitate naţională....ZIRIDAVA X..............221 Legăturile Aradului cu România între anii 1800-1918………. Rolul condiţiilor fizico-geografice în evoluţia populaţiei şi aşezărilor umane din judeţul Arad……………………………175 Cîteva consideraţii preliminare privind lucrarea "Deliberatio" (sec.325 Reuniunea femeilor române din Arad………………………….....139 Cetăţile transilvănene din secolele IX-XI şi importanţa lor istorică………………………………………………………….. Arad)…………………………………….............. OANCEA Victor CAŢAVEI Veronica PICIORUŞI Nicolae JURCA Vasile DUDAŞ Nicolae JURCA Luptători arădeni pentru libertate şi O aşezare eneolitică la Tauţ ............... 2000 de ani de la atestarea Ziridavei…45 Contribuţia obiectelor de argint din vestul Daciei la cunoaşterea artei toreutice a băştinaşilor nord-dunăreni……………………55 Sistemul monetar dacic în Transilvania…………………………61 Cercetările arheologice de la Bulci şi împrejurimi………………67 Descoperiri arheologice din sec. jud...123 Consideraţii preliminare asupra cercetărilor de la Cladova (comuna Păuliş..33 Dacii din zona Aradului. de la Biharea………..... PĂDUREANU Ion Horaţiu CRIŞAN Liviu MĂRGHITAN Eugen CHIRILĂ Mircea BARBU Ştefan FERENCZI Mircea BARBU Sever DUMITRAŞCU Mircea BARBU Mircea ZDROBA Mihai BLĂJAN Egon DÖRNER Vasile BORONEANŢ Mircea RUSU Istorie Octavian MÎNDRUŢIU Elena GRĂMESCU Aurelian ARDELEAN Eugen GLÜCK Ioan HAŢEGAN Theodor TRÂPCEA Vasile ARIMIA Elna MOISUC Ana ILEA Ioan POPOVICI Nicolae ROŞUŢ Avram ANDEA Ioan PLEŞA Victor A............istoric al secolului al XIX-lea………………….....................n....101 Probleme de demografie istorică pe baza studiului căldăruşelor de lut (sec.459 Contribuţii la cunoaşterea activităţii organizaţiei democratice ţărăneşti "Frontul plugarilor" în judeţul Arad………………….NEUMANN Dimitrie VATAMANIUC Rodica HERLO Vasile POPEANGĂ Alexandru ROZ Mircea TIMBUS Andrei CACIORA Tristan MIHUŢA Victor CAŢAVEI Ion MUNTEANU Gh.331 Onisifor Ghibu..293 Un memoriu din anul 1878 al Consiliului oraşului Arad referitor la independenţa de stat a României………………………………...... ………………………………………………………...81 Şantierul arheologic de la Arad......Vladimirescu...... al XIlea....159.. V-VI e..I.. Campania 1977..........509 ...397 Arădeni membri ai Academiei Române ………………………405 Reprezentanţii Ineului la Marea Adunare de la Alba Iulia. Istoria culturii Arheologie Eugen D.....347 Aradul în timpul primului război mondial……………………367 Izvoare străine despre Congresul de la Roma al naţionalităţilor oprimate din Imperiul austro-ungar…………………………..luptător pentru realizarea unităţii naţionale a românilor………………………………………………………....215 Răscoala lui Horia... al XVIII-lea........309 Vasile Maniu.... 1978 Arheologie.... Istorie............485 Din rezistenţa ţărănimii arădene împotriva dictaturii militaro-fasciste şi a războiului hitlerist…………………………………499 Regrupare şi polarizare în cadrul mişcării socialiste şi social-democratice din România în anii dictaturii regale (1938-1940)..........233 Date noi privind biografia intelectuală a lui Gheorghe Lazăr….........319 Ioan Slavici şi "Corespondenţa română"………………………..... XIXIII) descoperite pe teritoriul judeţului Arad……............)……………………………………………………......467 Unitatea tactică a clasei muncitoare în viziunea şi acţiunea mişcării socialiste şi social-democratice din România (1934-1938)…….. Cloşca şi Crişan în comitatul Arad……….423 Structura proprietăţii agrare din judeţul Arad în perioada interbelică………………………………………………………431 Evoluţia industriei textile a judeţului Timiş-Torontal în perioada interbelică………………………………………………………443 Contribuţia Fabricii de vagoane "Astra" la dezvoltarea aviaţiei naţionale. 1 Decembrie 1918……………………………………………….....189 Pavel Chinezu în lupta antiotomană (1479-1482)……………197 Contribuţii la istoria Aradului în perioada stăpînirii otomane…209 O descriere inedită a teritoriului şi oamenilor din fostul comitat Arad la sfârşitul sec.

..855 "Revista muzeelor " nr... România.817 Locuri legate de lupta poporului roman pentru libertate şi unitate naţională pe teritoriul judeţului Arad…………………………....631 Adam Műller Guttenbrunn....-29 nov.FERENCZ Etnografie Aurel SASU George MANEA Documente Geza KOVACH Gheorghe NAGHI Victor CAŢAVEI Repertorii Nicolae KISS Gheorghe LANEVSCHI Dan DEMŞEA Victor CAŢAVEI Recenzii Marin POPESCU-SPINENI Liviu MĂRGHITAN Liviu MĂRGHITAN Liviu MĂRGHITAN Liviu MĂRGHITAN Ioan SLAVICI Florea MOGOŞANU Andrei PĂNOIU George Popa de Teiuş (1824-1867)……………………………... Mărghitan)…………………………….C..860 Arhitectura de lemn în România (Aurel Sasu)………………… 861 ..727 Lucrări reprezentative de artă plastică românească în colecţii particulare arădene: Theodor Pallady şi Nicolae Tonitza………739 Evoluţia colecţiei de artă a Muzeului judeţean Arad după Unire………………………………………………………747 Colecţia de etnografie şi artă populară a Muzeului judeţean Arad………………………………………………………..763 Elemente pentru definirea zonelor etnografice ale judeţului Arad…………………………………………………………773 Un document inedit despre voievodatul din Şomoşcheş……789 Însemnări bănăţene din timpul Unirii ……………………….. filiala Cluj – Napoca…………………………………691 Semnificaţia istorico-culturală a "Almanahului Muguri " (Arad.. Răspândirea monedelor republicane romane pe teritoriul arădean……………………………………………………….843 România în izvoarele geografice şi cartografice (Gheorghe Lanevschi)………………………………………………………851 Tezaure dacice din argint (N.1-2\1978 (Dan Demşea) ……………………………………853 "Revista de istorie " nr..... al P..........519 Petre Pipoş (1859-1913)………………………………………. al XIX-lea………………………………………651 Emil Monţia – luptător pentru Unire…………………………657 Ţăranul Nicolae Lăzărescu – luptător pentru libertate şi unitate naţională…………………………………………………………667 Circulaţia tipăriturilor vechi româneşti în sec.. IX (Ileana Florea )………………………………. vol..........858 Paleoliticul în Banat (L......1-5\1978 (Rodica Herlo)………………857 "Opere".. 1944.........679 O tipăritură veche "arădană" în Biblioteca Academiei R.. al XVIII....omul şi opera (1852-1923)……….C.luptător pentru libertate naţională şi socială (18621939)…………………………………………………………...1-4\1978 (Eduard Ivanof)……………..553 Vasile Goldiş animator al vieţii culturale româneşti…………563 Ştefan Cicio-Pop...S...543 Sigismund Borlea.lea în comitatele Arad şi Zărand………………………………………..unitate naţională George MANEA Gheorghe ŞORA Eduard IVANOF Gheorghe ŞORA Nicolae ROŞUŢ Victor CAŢAVEI Otto GREFFNER Pavel ADAMIK Ileana FLOREA Melente Nica Istoria culturii Elena Rodica COLTA Titus FURDUI Doru BOGDAN Dimitrie VATAMANIUC Mircea POPA Melente NICA Alexandru BRAICA Irma SZABÓ . luptător pentru unire (1865-1934)……………………………599 Dr.. Ioan Suciu.. 1859)……………………………………………………………699 Eminescu şi Aradul……………………………………………707 Revista umoristică "Priculiciul " (1872) – rolul ei literar şi politic………………………………………………………… 715 Cântecul "Gintei latine" – victorie a spiritualităţii româneşti…..... Kiss)…………………………… 852 Revista "Analele" Institutului de istorie de pe lîngă C.......823 Aradul anului 1918 în imagini fotografice…………………….R..luptător pentru drepturile românilor transilvăneni (18271883).... nr..799 Repertoriul cetăţilor din judeţul Arad(II)........643 Gustav Augustini –pioner al relaţiilor româno-slovace în ultimul deceniu al sec......militant pentru drepturi sociale şi naţionale........793 Manifeste şi apeluri arădene din perioada 24 sept.

141 Descoperiri arheologice în hotarul comunei Vladimirescu……………………………………………145 Cercetările arheologice de la Arad – Vladimirescu…………………………………………….25 Municipiul Arad pe trepte de istorie …………………39 Idealul unirii în conştiinţa poporului roman …………47 Formarea comandei supreme a gărzilor naţionale române arădene şi rolul ei în Unirea Transilvaniei cu România………………………………………………57 Ziridava – centrul dacilor din câmpia Aradului ……. Repertorii. a tuturor oamenilor muncii arădeni…………………………………………………17 Lupta necurmată a poporului român pentru unitate statală şi naţională în lumina aprecierilor cuprinse în opera tovarăşului Nicolae Ceauşescu……………………………………. PĂDUREANU Mircea BARBU Mircea ZDROBA Sever DUMITRAŞCU Eugen CHIRILĂ Ştefan DĂNILĂ Eugen CHIRILĂ Istorie Octavian MÎNDRUŢ Aurel ARDELEAN Elena GRĂMESCU Eugen GLÜCK Gheorghe LANEVSCHI Kovacs GEZA Eugen GLÜCK George MANEA Nicolae ROŞUŢ Nicolae KISS Otto GREFFNER .101 Consideraţii asupra istoriei străvechi a judeţului Arad în lumina cercetărilor de la Conop.ZIRIDAVA XI. sec. XVII……………221 Toponimia geografică – mărturie a locuirii străvechi şi permanente a teritoriului judeţului Arad…………………225 Consideraţii privind izvoarele istorice scrise referitoare la ducatul lui Athum (prima jumătate a secolului al XIlea)……………………………………………………….95 Din amintirile unui participant la Unirea de la 1 Decembrie 1918……………………………………………………99 Participarea oamenilor muncii de naţionalitate maghiară şi germană la întreaga viaţă economică..prieten al poporului roman ………… 353 Karl Lueger..181 Descoperiri arheologice dacice de epocă romană de la Biharia……………………………………………………195 Tezaurul monetar de la Visuia.. Muzeografie. Micromonografii..109 Rolul tracilor în partea de vest a României…………..243 Mihai Viteazul şi Aradul …………………………………279 Aspecte demografice în părţile Aradului pînă în secolul al XVIIIlea………………………………………………….. sec. Recenzii.....89 Aspecte ale sistematizării teritoriului şi modernizării centrelor urbane şi rurale ale judeţului Arad. socială şi politică a oamenilor muncii…………………………………….285 Unele probleme ale trecerii de la feudalism la capitalism în agricultura arădeană………………………………………291 Contribuţii privind viaţa politică a românilor arădeni în perioada 1867-1876………………………………………307 Concepţia istorică a lui Ioan Slavici ……………………. Arheologie. Etnografie. Documente. XVII………………. Luptători arădeni pentru libertate şi unitate naţională. Zăbrani şi Cladova………………………………………………... Aradul în anii socialismului. Orientări Andrei CERVENCOVICI Vizitele tovarăşului Nicolae Ceauşescu în judeţul Arad –momente hotărâtoare în viaţa şi activitatea organizaţiei judeţene de partid.215 Tezaurul monetar de la Dumitriţa. perspectivele de dezvoltare ale acestora până în anul 1990………….un prieten al poporului roman …………….117 Consideraţii asupra limes-ului roman din Dacia de vest…………………………………………………….. Istoria culturii.359 Gheorghe I. 1979 Orientări..125 Tezaurul monetar de la Somoşcheş (Cermei)…………... IONIŢĂ Marţian FUCIU Ştefan PASCU Gheorghe UNC Ioan Horaţiu CRIŞAN Răzvan THEODORESCU Liviu DERBAN Valea NICOLAE Iosif KOCSIK Petru REINGRUBER Arheologie Vasile BORONEANŢ Mircea RUSU Ştefan FERENCZI Eugen CHIRILĂ Mircea BARBU Eugen D. istorie.87 Confluenţe culturale în primul ev-mediu românesc şi spaţiul arădean……………………………………………….341 Ludovic Mocsary.

Memoriul P..............369 Izvoare noi despre Congresul naţionalităţilor asuprite din AustroUngaria (Budapesta...Nicolae ROŞUŢ Mircea TIMBUS Andrei CACIORA Pavel ADAMIK Mircea POPA (Cluj) Doru BOGDAN Magdalena KOVACS Rodica HERLO Augustin Gh..587 Reducerea cheltuielilor materiale –factor hotărîtor în creşterea producţiei nete……………………………………………591 Produse arădene pe piaţa externă…………………………595 Intreprinderea de strunguri la cea de-a 30-a aniversare…599 Dezvoltarea agriculturii judeţului Arad ţn anii socialismului………………………………………………603 Rezultatele obţinute în serele din Arad ca urmare a aplicării programei prioritare privind dezvoltarea agriculturii……....545 Acţiunile de luptă ale "Detaşamentului Păuliş" pentru apărarea defileului Mureşului .521 Din activitatea şi lupta partidului social-democrat în preajma instaurării dictaturii regale.......Unsprezece deputaţi comunişti şi social-democraţi aleşi în parlamentul ţării…......... 1895)..389 Rolul presei româneşti din Transilvania în formarea conştiinţei naţionale şi a unităţii de neam………………....489 Aniversările Unirii Transilvaniei cu România……………503 Alegerile parlamentare din iunie 1931... din Transilvania (octombrie 1910)……………………………………………………..... Direcţii ale dezvoltării industriei arădene în perspectiva anului 1980………………………..... în cincinalul revoluţiei tehnico-ştiinţifice (19761980)…………………………………………………….. TODA Radu PĂIUŞAN Gheorghe OANCEA Victor CAŢAVEI Simion CUTIŞTEANU Nicolae JURCA Andrei ENACHE Aradul în anii socialismului Ioan Dorel ZĂVOIANU Ştefan CIONGRADI Maria LAIU Cornel PLEŞU Gheorghe SIMION Vasile JURJ Petru GLĂVAN Irimie ŞIMANDAN Iancu CONSTANTIN Liviu BERZOVAN Traian BERBECAŞ Mircea ROMAN Gheorghe BURDAN Pănescu AUREL Augustin POP Horia TRUŢĂ Gheorghe ŢECULESCU Alexandru BRAICA Vasile Goldiş – gîndirea social-politică………………….....641 Educarea pionierilor şi şoimilor patriei în spiritul dragostei faţă de muncă……………………………………………. aug...N.participant activ la realizarea sarcinilor revoluţiei tehnico-ştiinţifice……………………………...395 Sprijinul acordat de România luptei de eliberare naţională a românilor din Transilvania………………………………403 Un moment al luptei românilor pentru eliberare naţională şi socială.. Olt....635 Comuna Pecica în perspectiva devenirii sale urbane……..409 Manifestări cultural-etnografice arădene în sprijinul Unirii la începutul secolului XX………………………………….383 Colaborarea româno-slovacă în lupta de eliberare naţională la începutul secolului al XX-lea…………………………….645 Şcoala arădeană contemporană în perspectiva relaţiei învăţămîntcercetare-producţie……………………………649 Realităţile socialiste oglindite în operele artiştilor plastici ..R..609 Rolul sindicatelor în promovarea iniţiativelor muncitoreşti şi a metodelor avansate de muncă…………………………613 Creaţia spirituală pe coordonatele festivalului naţional "Cîntarea României "……………………………………617 Oamenii muncii arădeni participanţi activi la autoconducerea şi autogestiunea unităţilor economice……………………621 Industria judeţului Arad pe coordonatele cincinalului revoluţiei tehnico-ştiinţifice....... şi Mărăşeşti din timpul primului război mondial……………453 Emigraţia română din Italia şi Franţa şi rolul ei în făurirea statului naţional unitar roman……………………………...559 Înflorirea vieţii spirituale pe meleagurile arădene în anii construcţiei socialiste……………………………………575 Participarea maselor de oameni ai muncii din unităţile municipiului Arad la acţiunea de creaţie tehnicoştiinţifică…………………………………………………581 Ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii din judeţul Arad..627 Participarea sindicatelor arădene la festivalul naţional "Cîntarea României"……………………………………631 Tineretul arădean. Poziţia sa faţă de guvernul GogaCuza……………………………………………………....415 Platforma economică a ziarului "Românul" din Arad în sprijinul luptei pentru desăvîrşirea unităţii naţionale…… 425 Participanţi din Lipova la marile bătălii de la Jiu.

...811 Steaguri de breaslă (pictate ) în Banat în veacurile XVIIIXIX……………………………………………………….... XVII şi XVIII………………………………………………….....659 Presa arădeană..817 Date cu privire la contribuţia pictorilor de naţionalitate sîrbă...1931)……………………………………. (Doru Bogdan)……………………………………1168 ..679 Fabrica de vagoane şi motoare "Astra" Arad promotoarea construcţiei naţionale de autovehicule ………………….1025 Însemnări de pe cărţi vechi româneşti – documente ale veacurilor trecute arădene………………………………1059 Colecţia de documente Ştefan Tzutz……………………. MARINESCU arădeni……………………………………………………...tradiţie şi actualitate …………………….....795 Cetatea Şoimoş.969 Coriolan Petranu (1893-1945) – cercetător al artei populare din Transilvania…………………………………………. V..Şirianu.1089 Aspecte ale aportului muzeului la formarea sentimentului patriotic al tinerei generaţii…………………………..... MARINESCU Vasile NETEA C... 1978. Buc.. Studiu de arhitectură……………………....1081 Din însemnările inedite ale Dr..781 Ion Vidu (1863. Timişoara .999 Contribuţii la heraldica.987 Repertoriul monumentelor religioase de pe cursul inferior al Mureşului…………………………………………………... şi germană la dezvoltarea artei plastice………...tradiţii şi actualitate……………………...FERENCZ Ioan IVAŞCU Avram ANDEA Etnografie Aurel SASU Horia MEDELEANU George MANEA Repertorii Gheorghe LANEVSCHI Victor CAŢAVEI Documente Gheorghe ŢÎRCUŞ Rodica RĂDULESCU Elena Rodica COLTA Andrei CACIORA Gheorghe NAGHI Muzeografie Eduard IVANOF George IUGA Recenzii Vasile POPEANGĂ Ion Horaţiu CRIŞAN Vasile NETEA C... 193 p.....1101 Combaterea biodegradării în sistemul muzeal ……….727 Dr.Ciobanu (1866-1950)……………………….... 1877-1977..... Ch..... sigilografia şi medalistica aniversării unui deceniu de la Unirea Transilvaniei cu România……1017 Consideraţii privind eliberarea din iobăgie şi înnobilarea unor familii de ţărani români din Ţinutul Hălmagiului în sec. Elie Dăianu (1917 – 1918)...tradiţiile şi realităţile de azi în opera grupului de pictori naivi din jud...667 Sportul arădean......823 Sistemul de denominaţie în zona Sebiş..689 Ion Russu.673 Pagini din istoria modernă a Hălmagiului……………….. George Vuia luptător pentru promovarea culturii naţionale …………………………………………………………….Ion Niţă NICODIN Crăciun BONTA Romulus VASILOVICI Eugen BUDIŞAN Micromonografii Vasile BUTA Victor CAŢAVEI Luptători arădeni pentru libertate şi unitate naţională Vasile POPEANGĂ Marin NEDELCU Mircea POPA (Arad) Vasile POPEANGA Maria TOMOV Aurora LUPU Ioan LUCACI Istoria culturii Gheorghe LANEVSCHI Eleonora COSTESCU Irma SZABO.751 Maria Botiş..... Arad……………………....653 Viaţa poporului.837 Precizări noi despre activitatea profesorală a lui Simeon Bărnuţiu la Blaj……………………………………………939 Structura colecţiei de etnografie şi artă populară a Muzeului judeţean Arad……………………………………………951 Consideraţii estetice şi istorice asupra portului popular din Ineu……………………………………………………….. maghiară.. 1978 (Mircea Barbu) 1166 Liga culturală şi Unirea Transilvaniei cu România...1979 (Nicolae Roşuţ)…………………………………………1167 Studii de istorie a Banatului.........663 Preocupări şi rezultate în îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei din judeţul Arad…………………….741 R. Ciorogariu....1111 Aradul – centru politic al luptei naţionale din perioada dualismului (1869-1918) (Nicolae Roşuţ) 1165 Ziridava.... publicist militant pentru realizarea unităţii naţionale …………………………………………………703 Traian Mager (1887-1950)………………………………. judeţul Arad…….... reprezentant al tribunismului arădean…….... Arad. Ch.....

71 Tezaure şi obiecte de podoabă traco-dacice descoperite în judeţul Arad………………………………………………....45 Etnoantropologie prin investigarea complementară a populaţiilor vechi şi actuale...demografică a părţilor arădene între 18481918……………………………………………………221 Mişcarea muncitorească şi socialistă arădeană (19011914)…………………………………………………. Arad)…………………………181 Date cu privire la transportul sării pe Mureş…………....ZIRIDAVA XII..... Populaţia medievală pînă la mijlocul secolului al XVI..151 Cetăţile Aradului………………………………………165 O construcţie medievală din familia ctitoriilor cneziale româneşti (Dezna..... H. Arad)……………101 Săpăturile arheologice de la Cladova (judeţul Arad) din anul 1979…………………………………………………….209 Situaţia etno.251 Revolta ţărănească de la Şepreuş din anul 1903………281 Discuţiile de la Copenhaga. Documente....339 Lupta antifascistă din Banat (1940-1944) în lumina unor noi documente……………………………………………….. Aradul în anii socialismului. (Privire preliminară)………………………...291 Activitatea din judeţul Arad a organizaţiilor de masă legale şi ilegale... Campania 1979… 131 Săpăturile arheologice de la Arad – Vladimirescu... (1921-1933)……311 Ovidiu Dante Gherman şi Ilie Cristea redactori ai "Glasului Ardealului"…………………………………………….R... germanilor şi maghiarilor în zona Aralului pentru libertate socială şi naţională (18481867)………………………………...85 Tezaurul monetar de la Somoşcheş – Cermei (Cronologie şi semnificaţie istorică)..353 Procese şi tendinţe în mişcarea socialistă şi social-democrată din România în anii dictaturii militaro-fasciste şi ai războiului………………………………………………...... momente de mare importanţă în viaţa poporului român…………………………………………37 Misiunea muzeelor în societatea contemporană…………..17 Contribuţia muncitorimii arădene la unificarea organizatorică a mişcării socialiste din România (1918-1921) Civilizaţia dacică în lumina noilor descoperiri…………31 Congresele P.C.363 . Repertorii.97 Aşezarea dacică de la Săvîrşin (jud... Muzeografie...lea…………………………….....R..C... CRIŞAN Ion ARDELEAN Georgeta STOICA Arheologie Cantemir RIŞCUŢIA Liviu MĂRGHITAN Nicolae KISS Eugen CHIRILĂ Mircea BARBU Mircea BARBU Vasile BORONEANŢ Eugen CHIRILĂ Mircea BARBU Mircea BARBU Egon DÖRNER Mircea BARBU Mircea RUSU Istorie Eugenia GRECEANU Luminiţa MUNTEANU TRUCĂ Kovách GEZA Eugen GLÜCK Otto GREFFNER Andrei CACIORA Eugen GLÜCK Eugen GLÜCK Nicolae ROŞUŢ Gheorghe I. Campania 1979………………………………………….201 Aspecte ale luptei comune a românilor.. OANCEA Nicolae JURCA Judeţul Arad în perspectiva hotărîrilor Congresului al XII-lea al P.117 O imitaţie de drahmă dyrrhachiană din judeţul Arad……127 Cercetările arheologice de la Sîntana.13 Din trecutul judeţului Arad.. (Aplicare în cercetarea antropologică a românilor din Munţii Apuseni)………….. Artă. Bibliografii Orientări Pavel ARON Ştefan PASCU Gheorghe UNC I... Istoria culturii.R………………………………………………. un pas important făcut de guvernul roman în normalizarea relaţiilor cu Rusia Sovietică………………………………………………. Istorie.. 1980 Orientări. Arheologie.. jud.. Luptători pentru libertate şi unitate naţională.193 Vechi manuscrise provenite din părţile Aradului şi Bihorului..63 Consideraţii referitoare la geneza şi evoluţia societăţii dace pe meleagurile bănăţene…………………………………... Etnografie şi folclor.....C.. OANCEA Victor CAŢAVEI Mircea GHERMAN Gheorghe I. create şi conduse de P.

859 Ovid Densuşianu şi poetul erou Constantin T............715 Manuscrise latine din judeţul Arad (I)………………….... Arad)……......699 Contribuţii privind cercetarea obiceiurilor din satele Şeitin şi Cladova (jud... Ivanof)….... Stoika....915 Combaterea biodegradării în sistemul muzeal (II)………925 Voievodatul Transilvaniei – vol....656 Ceramica populară de la Birchiş………………………. evidenţă şi valorificare)……………………............939 Epoca Unirii (Nicole Roşuţ)……………………………..665 Preliminarii la studiul portului popular din culoarul Mureşului ……………………………………………......759 Sumane din colecţia Muzeului judeţean Arad …………....387 Combinatul de prelucrare a lemnului Arad…………….595 Revista "Hotarul" din Arad (1933-1940)………………........629 Centrul de "furcaşi" din Avram Iancu (jud.459 Atanasie Marian Marienescu corespondent al publicaţiilor braşovene……………………………………………….940 .....423 Creşterea nivelului de trai al oamenilor muncii din judeţul Arad în anii socialismului ……………………………...787 Din corespondenţa Eugen Brote – Ioan Slavici…………845 Contacte spirituale între români..............905 Depozitul de istorie al Muzeului judeţean Arad (Principii de organizare... (Corespondenţă)………………………………………..... Arad).........869 George Enescu cetăţean de onoare al Aradului…………899 Expoziţia "Figura copilului în colecţia de artă a Muzeului judeţean Arad"…………………………………………....681 Contribuţii la studierea portului popular din podişul Lipovei........ II (Nicolae Roşuţ)……..599 Arta 1900 în arhitectura arădeană……………………...940 Spre unitatea statală a poporului român (Ed.....449 Valori şi performanţe arădene în ediţia a II-a a Festivalului naţional "Cîntarea României"................529 Noi date privind activitatea lui Alexandru Gavra ………589 Adunarea generală de la Arad din 1884 a societăţii pentru crearea unui fond de teatru naţional roman …………….... Corespondenţa dintre Vasile Maniu şi Atanasie Şandor ………………………........ CLEPEA Germina COMĂNICI Repertorii Elena Rodica COLTA Rodica RĂDULESCU Rodica HERLO Documente Ileana FLOREA Victor NEUMANN Radu Păiuşan Corneliu RADU Muzeografie Irma SZABÓ Natalia DASCĂL Gheorghe IUGA Bibliografii Ştefan PASCU Dan BERINDEI Vasile NETEA Luptele de pe Crişul Alb împotriva invaziei fasciste (septembrie octombrie 1944) 373 Premiere industriale arădene pe plan naţional (19181978)……………………………………………………..489 O revelaţie a ziaristicii transilvănene: Ioan Bechnitz (18481898)……………………………………………………503 Pavel Vasici în slujba învăţămîntului românesc (18701881)……………………………………………………511 Preparandiile româneşti din Transilvania……………….. Investigaţii în cadrul Atlasului etnografic al României…………………………………707 Vechi tipărituri româneşti în judeţul Arad…………….Eduard IVANOF Alexandru LASCU Victor CAŢAVEI Aradul în anii socialismului Ioan MARINESCU Mihai BONTA Gheorghe ŢĂRANU Rodica HERLO Teodor UIUIU Luptători pentru libertate şi unitate naţională Luana POPA Eugen LAZĂR Doru BOGDAN Istoria culturii Vasile POPEANGĂ Mircea POPA (Cluj...607 Consideraţii în problema salvgardării patrimoniului de arhitectură urbană………………………………………619 Contribuţii la cercetarea şi cunoaşterea porţilor ţărăneşti din judeţul Arad…………………………………………….Napoca) Elena BORUGĂ Nae ANTONESCU Arta Lanevschi GHEORGHE Eleonora COSTESCU Etnografie şi folclor Aurel SASU George MANEA Violeta BLAJ Lidia GAGA Stela C.

Gărzile naţionale române din Transilvania. (Alexandru Roz)……………………………………….944 "Ziridava" I-XII (Eduard Ivanof)……………………….942 Banatul în lumina arheologiei (Mircea Barbu)………..Gheorghe UNC Augustin DEAC Liviu MĂRGHITAN SUMMA SUMMARUM 1918.945 .

........................161 Privind rolul voluntarilor ardeleni din armata română în lupta pentru unitatea naţională..................... Florin Mureşianu………295 Lucrări reprezentative de pictură aparţinînd şcolii de la Baia-Mare în colecţii particulare arădene……………………. 1981 Arheologie................C..131 Organizarea domeniului Beliu în secolul al XVIII-lea...149 Contribuţii privind organizarea prefecturii Auraria Gemina......357 Un document referitor la starea ţărănimii de pe domeniul Beliu la mijlocul secolului al XVIII-lea……………….............................. Nikolaus Schmidt..............................R.............259 Aspecte din dezvoltarea învăţămîntului slovac în România în trecut şi în prezent..........309 Un manuscris din anul 1805 despre viticultura judeţului Arad………………………………………………………327 Contribuţii la cercetarea şi cunoaşterea unor vechi centre de ceramică din judeţul Arad……………………………….....n............237 Reţeaua şcolară a districtului Oradea în anul 18251826...............75 Sfîrşitul emisiunilor monetare dace în Dacia intracarpatică……………………………………………111 Sistemele de fortificaţii dacice şi romane de pe valea inferioară a Mureşului…………………………………117 Mormintul de incineraţie din secolele II-III e...............249 Cultura românescă şi filozofia kantiană. Etnografie şi folclor.................... Muzeografie........... Arheologie Ion Horaţiu CRIŞAN Radu FLORESCU Gh............... Istorie.........273 Cîteva date privind societatea Ady din Arad (1926)............................................ LAZAROVICI Eugen PĂDUREANU Sever DUMITRAŞCU I....371 Noi contribuţii privind mişcarea naţională din Banat (1861- ..........29 Aşezarea neolitică de la Arad – strada Voievod Moga……………………………………………………49 Descoperiri arheologice hallstattienne de la Biharea….................... Istoria culturii.................................. Repertorii..................................................................................................................................................175 Lupta maselor populare din Banat organizată şi condusă de P............. Documente......................................167 Conferinţa naţională a mişcării socialiste din mai 1919 şi semnificaţia ei...209 Ioan Popovici Desseanu ................... Arad)………………………………………………123 Contribuţii cu privire la istoricul cetăţii de la Ineu........luptător pentru libertate şi unitate naţională (1831-1892)... pentru apărarea independenţei şi suveranităţii statului roman (19181944).........................283 Unele date despre ocrotirea patrimoniului cultural în judeţul Arad (1919-1948)............343 Portul popular din Chereluş…………………………….....................231 Date cu privire la perioada de formare a scriitorului german din Arad..............ZIRIDAVA....... XIII.................. De la luminism la romantism................. Luptători pentru libertate şi unitate naţională..19 Note de geografie antică……………………………….183 Semnificaţiile istorice contemporane ale făuririi Partidului Comunist Român..215 Vasile Goldiş într-o autobiografie inediată ........... EMÖDI Eugen CHIRILĂ Mircea BARBU Liviu MĂRGHITAN Dan BOTEZATU Mihai BLĂJAN Istorie Eugen GLÜCK Ana ILEA Andrei CACIORA Nicolae ROŞUŢ Radu PĂIUŞAN Gheorghe UNC Gheorghe I............................289 Un artist plastic arădean uitat........... de la Şeitin (jud............ OANCEA Doru BOGDAN Luptători pentru libertate şi unitate naţională Doru BOGDAN Gheorghe ŞORA Otto GREFFNER Istoria culturii Vasile POPEANGĂ Avram ANDEA Pavel ADAMIK Eugen GLÜCK Ioan OPRIŞ Dan LĂZĂRESCU Alexandru BRAICA Etnografie şi folclor George MANEA Aurel SASU Rodica HERLO Documente Gheorghe GORUN Gheorghe NAGHI Burebista………………………………………………..........................155 Mişcarea socialistă în rîndurile ţărănimii din judeţul Arad la începutul secolului al XX-lea .................

Vasile T.433 Evoluţia urbanistică a municipiului Arad în perioada 1918-1938 reprezentată în colecţia Muzeului judeţean Arad………………………………………………………453 . deziderat naţional – patriotic al populaţiei judeţului Arad……………………………………………………. CIUBĂNCAN Repertorii Gh.423 Monumente şi locuri istorice din judeţul Arad legate de mişcarea naţională pentru desăvîrşirea unităţii statale româneşti (secolele XVIIIXX)………………………….. LANEVSCHI Eugen GLÜCK Nicolae KISS Muzeografie Natalia DASCĂL 1872)……………………………………………………377 Apărarea frontierei de vest a României împotriva agresiunii fasciste.387 Repertoriul cetăţilor feudale de pe teritoriul judeţului Arad (III)……………………………………………………….

239 Noi mărturii documentare despre mişcările ţărăneşti din comitatul Arad sub influenţa ideilor socialiste (19011905)……………………………………………………247 Din lupta soldaţilor români ardeleni pentru autodeterminare naţională şi pentru Unirea Transilvaniei cu România (În anii primului război mondial)………………………………..49 O contribuţie la problema drumului roman pe cursul mijlociu al Mureşului……………………………………67 Săpăturile de salvare de la Arad (Bujac) 1981………….299 O generaţie la datorie – Detaşamentul "Păuliş" 44……335 Ioan II Bălaş de Lisa .285 Acţiunile revoluţionare organizate împotriva dictaturii militaro-fasciste şi a războiului hitlerist de către oamenii muncii din judeţul Arad sub conducerea P. Luptători pentru libertate şi unitate naţională.ZIRIDAVA.... Muzeografie Arheologie Gh. Documente..35 Cercetările arheologice de la Săvîrşin………………….C. Goldiş pentru apărarea caracterului naţional al şcolii între anii 1901-1918…………………367 Lupta lui Onisifor Ghibu pentru construirea pedagogiei româneşti ca mijloc de educaţie naţională………………379 Gheorghe Pîncotan (1892-1965) – delegate la primul congres al Partidului Comunist Român…………………393 Ioan S. Istoria culturii.. PĂDURENU Mircea BARBU Pascu HUREZAN Eugen D. LAZAROVICI Eugen D. Etnografie şi folclor.257 Consideraţii asupra vieţii politice bănăţene între anii 19181921…………………………………………………….119 Consideraţii istorico – arhitecturale privind Aradul secolelor XIIXIV…………………………………………………129 Contribuţii cu privire la legăturile Aradului cu Ţara Românească şi Moldova (pînă la 1700)…………………141 Aradul în secolul al XVIII-lea pe baza conscripţiei străzilor din anul 1783……………………………………………157 Propuneri de reintegrare în viaţa social – economică a centrului vechi din Arad…………………………………179 Aspectele vieţii economice ale populaţiei şvăbeşti din Banat între 1890-1918…………………………………………. XIV. Istorie. PĂDUREANU Eugen D.R. oglindite în "Carmen Miserabile" a lui Rogerius……………………………………………. Ioan Suciu…353 A patra variantă dintr-o autobiografie inedită a lui Vasile Goldiş……………………………………………………359 Activitatea lui V.un viceprefect de-al lui Avram Iancu……………………………………………………347 Onisifor Ghibu şi Vasile Goldiş despre dr. în lumina descoperirilor arheologice şi a unor noi investigaţii istorice………………………………………109 Realităţile societăţii româneşti din zona Aradului la mijlocul secolului al XVIII-lea. PĂDUREANU Mircea ZDROBA Petru IAMBOR Ştefan MATEI Adrian BEJAN Vasile BORONEANŢ Istorie Eugen GLÜCK Paul – Dorin CRAINIC Eugen GLÜCK Horia MEDELEANU Paul Dorin CRAINIC Otto GREFFNER Stelian MÎNDRUŢ Doru BOGDAN Andrei CACIORA Magdalena KOVACS Mircea TIMBUS Gheorghe UNC Radu PĂIUŞAN Alexandru ROZ Aşezarea neolitică de la Arad – Grădişte 2…………….197 Colaborarea dintre deputaţii naţionalităţilor în Parlamentul maghiar pentru emancipare socială şi naţională (19061910)……………………………………………………215 Ţărănimea – forţă socială şi naţională în istoria poporului roman ………………………………………………….. MUREŞAN Luptători pentru libertate şi unitate naţională Doru BOGDAN Doru BOGDAN Gheorghe ŞORA Lucia ROTARU Vasile POPEANGĂ Victor CAŢAVEI Liana PĂUN ..75 Cercetări arheologice în aşezarea feudal – timpurie de la Cenad (1974. 1975)………………………………………89 Consideraţii asupra locuirii feudale de la Cladova. judeţul Arad. (19401944)………………………………………………….15 Noi descoperiri eneolitice în judeţul Arad ……………. 1982 Arheologie.

403 Un manuscris transilvănean după Cartea românească de învăţătură (1643).. executat de copistul Varlaam Moldoveanul…………………………………………….437 Din contribuţia Reuniunii orădene de cîntări "Hilaria" la consolidarea unităţii noastre culturale (1907-1918)…….581 O spadă din perioada Unirii Principatelor.475 Podoabe populare româneşti din părţile Aradului………501 Particularităţi de structură şi virtuţi expresive în variantele mioritice de pe Valea Mureşului………………………513 Un document din secolul al XVIII-lea referitor la viticultorii din Arad………………………………………………..561 Documente inedite privind legăturile de prietenie dintre Vasile Goldiş şi Ion Luca Caragiale…………………….425 Ion Agârbiceanu şi "Tribuna poporului" ( "Tribuna") din Arad…………………………………………………….569 Piese reprezentative de ceramică în colecţii particulare arădene…………………………………………………....545 V. în anul 1798…………………………………………………….Istoria culturii Iacob MÎRZA Elena Rodica COLTA Vasile POPEANGĂ Iulian NEGRILĂ Viorel FAUR Dan LĂZARESCU Etnografie şi folclor George MANEA Aurel SASU Rodica HERLO Gh. ŞORA Muzeografie Alexandru BRAICA Ioan POPOVICI Nicolae KISS Natalia DASCĂL Virgil ŞERBAN Două cărţi cumpărate de Gheorghe Şincai pentru şcolile Blajului …………………………………………………. ŢĂRCUŞ Doru BOGDAN Gh.453 Inventarul viticol din podgoria Aradului………………465 Textile populare româneşti din judeţul Arad…………. evidenţă şi valorificare ştiinţifică…………………………………….... BURCESCU Documente Horia MEDELEANU Horia MEDELEANU Ioan POPOVICI Avram ANDEA Gh.521 Organizarea serviciului de pompieri în oraşul Arad.. păstrare.527 Două scrisori din 1848 despre evenimentele din părţile Banatului şi Aradului……………………………………533 Registrul speselor publice a comunei Pleşcuţa pe anul 1885……………………………………………………. la Muzeul judeţean Arad……………………………………………599 Locuri istorice în municipiul Arad legate de mişcarea muncitorească şi lupta Partidului Comunist Român în ilegalitate…………………………………………………605 Din patrimoniul Muzeului judeţean Arad. Elie Dăianu (1918)…. este năsăcatul izvor al acestei vieţi"……………………………………………555 Din însemnările inedite ale dr.411 Un act de cultură premergător revoluţiei de la 1848: apariţia compendiului de geografie Icoana Pămîntului de Ioan Rusu……………………………………………………. NAGHI Gh.615 . Goldiş: "Poporul este originea.445 Biblioteca "Semănătorul"………………………………. Colecţia "Mişcarea Muncitorească" – structură..

PĂDUREANU Ion Horaţiu CRIŞAN Mircea BARBU Augustin MUREŞAN Eugen CHIRILĂ Mircea BARBU Pascu G. ŞTIRBAN Luptători pentru libertate şi unitate naţională Constantin I. T. Artă şi etnografie.227 Vasile Stroescu – sprijinitor al culturii româneşti din Transilvania…………………………………………249 Activitatea desfăşurată de Onisifor Ghibu în anii 1910-1914 pentru îndrumarea şcolilor româneşti din Transilvania …………………………………………259 Al. Luptători pentru libertate şi unitate naţională. Documente.. Istorie.. XV-XVI...185 Din lupta românilor de pretutindeni pentru făurirea statului naţional unitar roman……………………………….25 Noi fortificaţii pe teritoriul judeţului Arad …………….29 Faza oppidană a civilizaţiei geto – dacice………………37 Noi descoperiri dacice de la Arad – Micalaca …………43 Tezaurul dacic de la Feniş (Cronologie şi semnificaţie istorică)…………………………………………………55 Aspecte ale desfăşurării procesului de romanizare în mediul rural al provinciei Dacia……………………….143 Gazeta "România Mare" tribună a luptei pentru realizarea unităţii naţionale………………………………………159 Din constituirea şi activitatea consiliilor şi gărzilor naţionale româneşti din judeţul Arad…………………. HUREZAN Vasile BORONEANŢ Pascu G. Istoria culturii.209 Aportul arădenilor la opera de consolidare şi dezvoltare a statului naţional unitar român (1918-1923)…………219 Activitatea Societăţii "Astra" prima fabrică română de vagoane şi motoare S. judeţul Arad…………………………………………………….317 Cîteva aspecte din primele manifestări cinematografice în Arad……………………………………………………335 .99 Conscripţia satelor arădene din 1828…………………. Recenzii.85 Podgoria Aradului în feudalismul dezvoltat (secolele XIVXVI)……………………………………………………91 Aspecte ale răscoalei ţărăneşti din 1784 în părţile Aradului oglindite în unele gazete europene……………………. Arad)………. BÁTHORY Gheorghe IANCU M. Muzeografie.ZIRIDAVA.105 Aradul în perioada de pregătire şi înfăptuire a Unirii din 24 ianuarie 1859……………………………………….. STAN Vasile POPEANGĂ Iulian NEGRILĂ Istoria culturii Mircea POPA Vasile POPEANGĂ Ioan BOLOVAN Dan DEMŞEA Gheorghe LANEVSCHI Iosif SÎRBUŢ Descoperirile neolitice de la Seleuş (jud.11 Un atelier de perforat topoare la Lipova – Hodaie……. 1987 Arheologie. Arheologie Sever DUMITRAŞCU Doina IGNAT Sabin Adrian LUCA Eugen D. HUREZAN Octavian ILIESCU Istorie George MANEA Eugen GLÜCK Geza KOVACH Eugen GLÜCK Doru BOGDAN Margareta Venera KOVACS Radu PĂIUŞAN Alexandru ROZ Gheorghe OANCEA Gheorghe UNC L. Stamatiad………………………………………269 Primele societăţi cu caracter literar şi cultural din Transilvania……………………………………………277 Reţeaua şcolilor confesionale ortodoxe din Banat şi Crişana în anul 1834-1835…………………………….139 Contribuţii privind începuturile alianţei naţionalităţilor asuprite din Imperiul austro – ungar…………………. HUREZAN Liviu MĂRGHITAN Vasile BORONEANŢ Pascu G.287 Cultură şi societate în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea: Exemplul "Asociaţiei naţionale arădene pentru cultura poporului român"……………307 Începuturile "Asociaţiunii naţionale arădene pentru cultura poporului român"……………………………………..125 Poporul izvor şi făuritor de istorie…………………….A.. Arad între anii 19191929………………………………………………….59 Cimitirul din secolele XI-XII de la Cladova.67 Cetatea de la Cladova – reşedinţa voievodului Transilvaniei – Pousa…………………………………75 Inelul de argint de la Cladova (Notă preliminară)…….

. Seria B.I). vol.. Cloşca şi Crişan…………………………………………………401 Două documente privind rolul Societăţii literare din Arad în adaptarea unei scrieri literare unitare ………………409 File inedite din trecutul meleagurilor arădene…………………………………………………413 Cîteva consideraţii privind lupta maselor populare româneşti arădene pentru menţinerea limbii române ca limbă oficială în administraţia comunală……………421 Din corespondenţa lui Nicolae Ştefu cu Iraclie Porumbescu……………………………………………435 Şase scrisori inedite ale lui Vasile Goldiş către Vasile Mangra şi Nicolae Bălan ………………………….509 Izvoarele răscoalei lui Horea.prof. – filiala Arad …………………489 Secţia din Arad a Touring Clubului României (19351949)………………………………………………….449 Două momente în stil 1900 – perioada geometrică – martore a evenimentelor din 1918…………………...497 Mamifere mari din cuaternar de pe raza judeţului Arad…………………………………………………. vol.528 Mitologia română (George Manea)……………………530 Vasile POPEANGĂ Ilie CEAUŞESCU Florin CONSTANTINIU Mihail IONESCU Maria DOGARU Vasile POPEANGĂ Herman FABINI Romolus Vulcănescu .R..517 Onisifor Ghibu. Izvoare narative.F.520 200 de zile mai devreme (Virgil Şerban)…………….441 Colecţia de carte străină veche a Liceului "Ioan Slavici " din Arad……………………………………………..524 Studii din domeniul disciplinelor pedagogice (Rodica Tat)……………………………………………………526 Sibiul gotic (Dorin Paul Crainic)……………………. 1982. (Augustin Mureşan)………………………………….. Nu din partea aceea (Doru Bogdan).. 1983.485 Steagul Societăţii de ajutor reciproc "Expresul" a funcţionarilor C. Premisele răscoalei (1773-1784)..Gheorghe ŞORA Artă şi etnografie Horia MEDELEANU George MANEA Rodica HERLO Documente Adrian Andrei RUSU Dan LĂZĂRESCU Ioana BOTEZAN Mircea TIMBUS Andrei CACIORA Ioan POPOVICI Radu HOMESCU Gheorghe ŞORA Muzeografie Elena Rodica COLTA Gheorghe LANEVSCHI Augustin MUREŞAN Natalia DASCĂL George IUGA Recenzii Vasile Goldiş – primul exeget al operei lui Mihai Eminescu în Transilvania şi Banat……………………341 Pictorul Ştefan Teneţchi (viaţa şi opera)………………357 Aspecte ale organizării viticultorilor din podgoria Aradului la sfîrşitul secolului al XIX-lea……………379 Cămăşi femeieşti din colecţia Muzeului judeţean Arad…………………………………………………387 Documente inedite din prima jumătate a secolului al XVIlea……………………………………………………395 Ecouri europene ale răscoalei lui Horea. I (1773-1785). sub redacţia acad..522 Colecţie de matrice sigilare ale Arhivelor Statului (Augustin Mureşan)…………………………………. Ştefan Pascu (Seria A Diplomataria.

funcţionare.... Secţiunea a III-a (Ecosisteme agricole – structură. LEAHU ARDELEAN A. N.23 Necesitatea abordării evolutive în ecologie generală…25 Actualitate şi perspective în bilanţul dintre fotosinteză şi producţia primară………………………………………27 Probleme privind ciclul geochimic al unor elemente biogene…………………………………………………33 Prezent şi perspective ecologice ale litoralului românesc……………………………………………….. IACOBAŞ Sanda IACOBAŞ A... IACOBAŞ Sanda Secţiunea a-II-a Ecosisteme terestre naturale şi seminaturale – structură şi funcţie. IACOBAŞ A..56 Rezervaţia de Ilex aquifolium – unicat în flora României………………………………………………. TRUŢĂ H..... ARDELEAN A. gospodărire şi conservare)........... D.. SORAN V. NEACŞU P. SUCIU A. Activitatea desfăşurată……………………………….....ZIRIDAVA.50 Rata de supravieţuire la populaţiile echiene de fac şi implicaţiile ei silvotehnice……………………………53 O modalitate expeditivă pentru stabilirea producţiei şi productivităţii ecosistemelor forestiere………………... D... valorificare..... Arad 4-7 iunie 1986……………………... Secţiunea a IV-a (Ecosisteme acvatice – structură.. Secţiunea a-V-a (Ecologia omului şi a aşezărilor umane –omul şi habitatul său). LEAHU Ştefania. I.. STUGREN B. FABIAN Ana NAGY-TOTH F.. BARNA Adriana CATANĂ C.. XVII.59 .. gospodărire şi conservare GIURGIU V... BUCUREŞTEANU Maria NIŢĂ L.44 Program Basic pentru simularea pe computer a evoluţiei unui ecosistem………………………………………….. Secţiunea I Ecologie generală şi ocrotirea naturii V.46 Activitatea desfăşurată…………………………………49 Actualitatea şi necesitatea studiului macromicetelor în Maramureş.. CÂNDEA V... GIURGIU V..... BEREŞ M... CONSTANTINESCU N...... BOTNARIUC N... Cuvînt înainte…………………………………………15 Informare privind desfăşurarea celei de a 3-a Conferinţe de Ecologie... valorificare. STOICULESCU Cr. 1988 Partea generală.. gospodărire şi conservare).. funcţionare. valorificare.17 Concluziile şi propunerile reieşite din dezbaterile ce au avut loc în cadrul celei de a 3-a Conferinţe de Ecologie……………………………………………….. Secţiune 1(Ecologie generală şi ocrotirea naturii). gospodărire şi conservare.19 În plenul Conferinţei au fost prezentate următoarele lucrări: Ecologie şi dezvoltare Orientări şi perspective în cercetarea biologică Realizări şi perspective ale siviculturii ecologice româneşti Convergenţe şi contradicţii între ecologie şi agricultură şi rolul modelator al sistemelor agricole naţionale şi regionale Creşterea însemnătăţii protecţiei mediului natural în condiţiile creşterii economice de tip intensive. Secţiunea a VI-a (Poluare şi epurare – impactele lor ecologice).C... Secţinea a-VII-a (Economia şi organizarea protecţiei mediului înconjurător) Partea generală Ivan DOINA GODEANU S...... TRUŢĂ H... SORAN PAPACOSTEA P. Biologie şi istorie în viaţa poporului român Bilanţ şi perspective în ocrotirea şi conservarea naturii şi a protecţiei mediului în judeţul Arad FLORESCU M.35 Coleoptere rare în judeţul Arad…………………………39 Informatica şi protecţia mediului ………………………42 Funcţii cu semnificaţie ecologică pe un spaţiu pre – Hilbert al stărilor normale şi "patologice" ale unui ecosistem……………………………………………….. D. DISSESCU R.. TEACI D.Secţiunea a-II-a (Ecosisteme terestre naturale şi seminaturale – structură şi funcţie..

76 Cercetări botanice în pădurea Stanului (com.... ARDELEAN A. Ecologia paliurului……………………………………...91 Caracterizarea ecosistemică a unui şleau de gorun din Podişul Moldovei (Oc... HONCIUC Viorica CARACAŞ Viorica OROMULU-VASILIU Liliana STĂNESCU V. SIMEANU V....... GHERGAR I........63 Arboretumul "Silva" – factor activ în educarea ecologică………………………………………………......... J. PAUCĂ-COMĂNESCU Mihaela EREMIA M.. TĂCINĂ Aurica VASILIU-OROMULU Liliana CARACAŞ Viorica ALMĂŞAN H.... TRUŢĂ H MOGOŞ G.......89 Bugetul energetic al fitocenozelor de molid şi jneapăn din Masivul Retezat…………………………………………….... IVAN Doina STĂNESCU V..... ŢIGĂNAŞ Letiţia ZELINSCHI Cecilia NEACŞU Marcela PAUCĂ-COMĂNESCU Mihaela ROŞU C...99 Componenţi în echilibru în ecosisteme forestiere şi de pajişti…………………………………………………...108 Clasificarea ecosistemelor forestiere …………………111 Contribuţii la cunoaşterea poluării industriale a solului şi vegetaţiei .. TÎRZIU D. HONCIUC Viorica ARION C..... Dolj).82 Vegetaţia potenţială ca indicator al potenţialului ecologic al mediului de viaţă……………………………………………85 Cercetări ecologice în arboretele de brad…………………...... FALCĂ M.67 Analiza ecologică a florei bazinului Crişului Alb………70 Particularităţi structurale ale faunei edafice din ecosistemele forestiere de limită din masivul Bucegi…72 Probleme de genetica ecosistemelor forestiere…………74 Aspecte privind ecosistemele – rezervaţii de germoplasmă furajeră......... Farcaş..79 Observaţii fenologice asupra unor plante lemnoase – exotice din Parcul Dendrologic Macea ……………………………. TOMOIU C. jud........ GRUIA Magdalena ANTOHE Ana BULIMAR Felicia CĂLUGĂR Magda CHIFU T.... CORNEANU G... RĂUŢĂ C. DAVIDESCU G. Silvic Botoşani)……………………………. COVACI P.. COLDEA Gh.... KOVACS A... TRUŢĂ H.... DONIŢĂ N. POPESCU G.93 Efectele lucrărilor complexe de desecare şi amenajare asupra ecosistemului de pajişte naturală din Lunca Prutului………………………………………………... PARASCAN D.. VASU Alexandra PAPACOSTEA P...... PARAŞCAN TÎRZIU D. VIŢALARIU Cristina VASILIU N. CIOBANU C...... HUŢU Marina MURARIU Alexandrina PISICĂ Alice RUSAN M. DANCIU M.ARDELEAN A. FALCĂ M.

154 Evaluarea economică a funcţiei hidrologice a pădurilor……………………………………………….166 Activitatea desfăşurată…………………………………173 Acumularea Pb.. V. BREBU D.. POPESCU P......114 Probleme actuale ale siviculturii bradului din România.. funcţionare.IANCULESCU M.... OARCEA Z. TISESCU A.. TOTI M... OPREA I.... BÎNDIU C. ŞCHIOPU KEUL M. CONSTANTINESCU N.. PREDA M....... BACIU I. Cd şi Cu la porumb în corelaţie cu gradul de contaminare şi textura solului…………………………. N...130 Perdelele forestiere de protecţie şi mediul înconjurător ………………………………………………………. MAIOR C... Gh. BÎNDIU C........... LUCUŞ V.....159 Extinderea arealului viperidelor în judeţul Arad………... forestiere în zona Copşa Mică…………….161 Preocupări pentru reintroducerea tisei (Taxus baccata ) în fondul forestier al judeţului Arad………………………163 Parcul dendrologic din Mănăştur – Vinga…………….. NEGRUŢIU Filofteia CÎRLIG T. SORAN V. DULVARA Eufrosina ILIE Maria PĂTRĂŞCOIU N.146 Conservarea pădurilor din judeţul Arad în contextul protecţiei mediului ambiant………………………………………. N. BUGEAC Elena GAMENT Eugenia MIHALACHE Gabriela DANCĂU H.. GALLÓ Şt... carpen şi gorun……………………………………123 Locul pădurii în conştiinţa ecologică a lumii …………126 Conservarea făgetelor seculare de la izvoarele Nerei (Banat)…………………………………………………128 Reconstrucţia ecologică a unor ecosisteme forestiere prin modificarea ambianţei fotice…………………………... BATHORY Dana ŞTIRBAN M. Secţiunea a III-a Ecosisteme agricole – structură... CÂRSTEA S. URECHIATU Melanica RĂDULESCU I.. BREBU A........ Z. VINTILĂ Rozalia LAZĂR-KEUL Georgeta PICIU T. MIHĂILESCU A.. LATIŞ L. CIOBANU C. LEANDRU V. PETRESCU M..133 Caracterizarea ecopedologică şi bonitarea faciesurilor staţionale şi ecosistemice…………………………….. NEGRUŢIU Filofteia PETRESCU M. CONSTANTINESCU N.157 Metodologii de evaluare a funcţiei recreative a pădurii………………………………………………….. gospodărire şi conservare D.136 Rolul monitoringului forestier pentru conservarea şi reconstrucţia ecologică a pădurilor……………………139 Reconstrucţia ecologică a făgetelor din sudul Banatului……………………………………………….149 Gospodărirea pe baze ecologice a pădurilor de molid de mare altitudine ……………………………………………….175 Influenţa factorilor climatici asupra fertilităţii viţei de vie în ....141 Rolul ecologic al carpenului……………………………144 Refacerea arboretelor derivate cu participarea cerului în judeţul Arad……………………………………………. NAVROŢCHI V. LUPE I...121 Reflectarea poluării cu acizi de sulf şi transpiraţia frunzelor de fag...... GEAMBAŞU N. SPIRESCU M...117 Tipuri de uscare la bradul din România………………119 Modificări produse în ultimul secol în structura unor păduri din Bucovina şi implicaţiile lor ecologice……………..... BARBU I.

190 Observaţii privind influenţa unor erbicide asupra plantelor de porumb şi în remanenţă la grîu ………………………..239 Influenţa soiului de viţă de vie ca factor de eficienţă economică în . MIHAI D. PINTILIE C. ŞTEFAN V.CIOCAN Margareta POPA P.. model logic…………. DUMITRESCU Niculina ENE Al.206 Influenţa structurii şi rotaţiei culturilor asupra scurgerii şi eroziunii. PUŞCA I.. GOGOAŞĂ C. RĂUŢĂ C. BUGEAC Elena BUTNARU Gallia GERGEN I..187 Determinări privind reziduurile de atrazin şi butilat din sol şi plante………………………………………………….199 Dinamica îmburuienării cerealelor de toamnă în condiţii de erbicidare – judeţul Arad………………………………203 Aspecte ale amenajării. DONOSE-PISICĂ Alice DAVIDESCU G. BAICU T. ŞTEFAN V. MARINESCU M. IONESCU Ariana PETRE Neonela CÎRSTEA S. condiţiile ecologice din podgoria Miniş-Măderat……..221 Relaţia sol-plantă în condiţiile excesului de aluminiu …223 Efectul unor retardanţi asupra cerealelor de toamnă……227 Influenţa tratamentelor cu pesticide aplicate în culturile de porumb din Delta Dunării asupra faunei …………………………………………………………. MORARU G.208 Metodă practică de evaluare a producţiei biologice secundare prin intermediul indicelui de recoltă…………………. BURCUŞ Niculina DIACONU P. HONDRU N. VIŞAN I. ENE Al.. ŞUŢEANU E. BORZA I. VASILOIU M. CRIVINEANU V.. POP V.. pe terenurile arabile în pantă ………………. IONESCU Ariana CÎRSTEA S. RĂUŢĂ C. STĂNCULESCU Maria STĂNESCU Viorica IONESCU Em.196 Influenţa unor nutreţuri combinate conţinînd porumb din culturile erbicidate asupra puilor de carne……………..211 Vermicultura …………………………………………. MĂRGĂRIT G. BUDOI Ionica ŞTEFAN Gh. UNGUREAN Livia BUDOI Ionica ŞCHIOPU D. BUTNARU Gallia GERGEN I. SĂNDOIU D. DINU I.184 Acţiuni ale erbicidelor în ecosistemele agricole ………186 Influenţa erbicidelor asupra producţiei la porumb neirigat şi – în remanenţă – la grîu pe solul brun-roşcat de la Moara Domnească…………………………………………….193 Particularităţi chimice. D. RAKOSY-TICAN Lenuţa ŞTIRBAN M. FLORU Ştefania BAICU T. DORNESCU D. biochimice şi hematologice induse de folosirea în hrana păsărilor a nutreţurilor combinate conţinînd porumb provenit din culturi erbicidate ……………….177 Cultura viţei de vie în condiţii pedologice specifice terenurilor în pantă amenajate în terase din ecosistemul viticol Miniş …………………………………………………………180 Acumulările de nitriţi şi nitraţi în tuberculii de cartofi sub influenţa fertilizării plantelor cu ape reziduale bogate în azot……………………………………………………. CARAMETE Aurica PINTILIE C. STOICA I..232 Repartiţia triclorfonului în agroecosistemul grîului ……235 Agroecosistemul viticol intensiv.. V.215 Cercetări preliminarii privind influenţa poluării cu metale grele asupra activităţii biologice globale din sol………218 Contribuţii privind evidenţierea efectului poluant al cuprului asupra producţiei de fitomasă…………………………. PINTILIE C. conservării şi valorificării terenurilor agricole în pantă………………………………………. ŞCHIOPU D. IONESCU Ariana BEZNEA D.

...303 Cercetări privind algoflora planctonică a lacului de acumulare Călineşti (Satu Mare)…………………………………...... GEORGESCU D.. GOGOAŞĂ C. Secţiunea a IV-a Ecosisteme acvatice – structură. GEORGESCU Doina BEIU F... MOLDOVAN I.... funcţionare.275 Activitatea desfăşurată……………………………………279 Consideraţii asupra factorilor care determină chimismul apei unor lacuri de acumulare montane din România…………282 Caracterizarea microbiologică a stării trofice a lacurilor de acumulare Călineşti şi Vaduri……………………………...... COZMA V..271 Rezultate privind profilul poluării parazitare al unor ecosisteme de păşune din nord-vestul ţării………………273 Contribuţii la identificarea unor relaţii ale bovinelor în ecosistemele agricole …………………………………….... dinamica şi rolul populaţiilor de moluşte în ecosistemele acvatice de-a lungul rîului Mureş şi a unor afluenţi……………………………………………... DRUGA M... GRASU C. OLTEAN M..... BERCENI R. A.313 Ecosistemul acvatic din rezervaţia "Bezdan"…………...... TRIPON A.292 Dinamica microfitobentosului din maleaua Sacalin – Delta Dunării……………………………………………………294 Specificitatea relaţiilor din ecosistemele acvatice aflate sub influenţă antropică……………………………………... HONDRU N. POLIZU AL.....288 Bacterioplanctonul din lacul Amara (Buzău)…………….. JÁPA Florentina JÁPA Florentina JÁPA Florentina STOICA A..........311 Răspîndirea. ROTARU C. BOSICA I.296 Nivele de troficitate fitoplanctonică în Delta Dunării …299 Pandorina morum Bory în fitoplanctonul din lacul Porţile de Fier I.264 Rezistenţa la păşune a larvelor unor nematode parazite la ovine……………………………………………………....247 Modificări ale biomasei entomofaunei din culturile de grîu şi lucernă cultivate în structuri tipice şi compuse…………251 Biologia şi limitele combaterii unor noi dăunători la viţa de vie în ecosistemul viticol Miniş…………………………254 Cercetări asupra unor specii de Vespidae cu valoare agroecologică…………………………………………….. JÁPA Florentina ŢĂRUŞ Tatiana PRALEA Fănica ŢĂRUŞ Tatiana PRALEA Fănica JÁPA Florentina PRALEA Fănica SÁRKÁNY-KISS A..261 Cercetări privind combaterea păianjenilor dăunători pomilor fructiferi…………………………………………………. LAICU C.257 Dinamica creşterii rădăcinilor la grîu şi porumb în urma tratamentului cu lindan………………………………. ALECU G.. NICOLESCU N. MÜLER APETROAIEI N... STOICA Paula ŞERBĂNESCU Elena OLTEAN M....316 .....BEZNEA Gabriela SOARE P.305 Caracteristici hidrochimice şi biologice ale iazurilor din cadrul fermei piscicole Mărtineşti (judeţul Cluj)………………307 Caracteristici hidrochimice şi biologice ale iazurilor din cadrul fermei piscicole Ţaga Mare (judeţul Cluj)………………309 Dinamica fitoplanctonului unor iazuri din cadrul fermei piscicole Geaca (judeţul Cluj)…………………………. ŞUTEU E. SORAN V.... diferite ecosisteme viticole………………241 Adaptarea unor verigi ale tehnologiei viticole la ecosistemul specific podgoriei Ştefăneşti-Argeş…………………….. structura.. gospodărire şi conservare G.285 Calitatea bacteriologică a apei lacurilor de acumulare Călineşti şi Vaduri………………………………………. PARASCHIVESCU D........ OANA Maria MĂRGĂRIT Gr... COŞOROABĂ I.244 Caracterizarea principalelor elemente climatice din ecosistemul viticol Miniş-Măderat…………………….... PORUMB M..267 Aspecte ecologice ale mecanizării lucrărilor în zootehnie …………………………………………………………. I.. valorificare.... BĂDIŢESCU D..... NICOLESCU N. MANOLE T..

surse de parazitoze pentru salmonidele crescute în sistem intensive…………………………….349 Influenţa vivierelor de creştere a crapului. Studiul complex al lacului Fărăgău……………………. ONEŢIU O. PORUMB M. ŢIGĂNUŞ Victoria BRUMĂRESCU D.338 Asupra comunităţilor epibionte pe substraturile artificiale în Marea Neagră…………………………………………. V.357 Probleme legate de ecologia peştelui în urma realizării lacului de baraj "Porţile de Fier II"………………………………361 Progrese în folosirea tufurilor vulcanice în acvacultură………………………………………………364 Biotopuri acvatice. ECHIZLI A. MIHNEA Pia Elena BODEANU N. FAINA Valentina CRIVĂŢ Mona IVANCEA Gabriela FAINA Valentina DIMA I. CIUGUIANU Cornelia PORUMB M..) hrănit cu surse neconvenţionale de hrană……………………………………………………. UMBREŞI A. BAVARU A.. GOMOIU M.329 Cercetări privind evoluţia biocenozelor în unele lacuri terapeutice ……………………………………………. ISVORANU V. SZOMBATH Z. MÜLLER G.. MOISESCU F.372 Lacurile de acumulare de pe Argeş şi problemele lor actuale privind calitatea apei……………………………………374 Biotehnologia utilizată pentru potabilizarea unor ape cu conţinut ridicat în compuşi ai azotului …………………377 Aspecte privind potabilizarea surselor subterane cu conţinut ridicat de hidrogen sulfurat şi substanţe organice prin folosirea biocenozelor naturale……………………………………380 Aspecte privind analiza interdependenţelor dintre amenajările de gospodărire a apelor şi ecosistemele acvatice………………………………………………….. NAZIRU Mariana LUNGU A.367 Valorificarea resurselor hidroenergetice ale rîului Mureş – implicaţii ecologice şi social-economice………………. GODEANU S. SÁRKÁNY-KISS A.347 Clasificarea nivelurilor de troficitate la 18 iazuri din judeţele Cluj.344 Probleme şi rezolvări privind sistemul complex local: mediu (sol.332 Procese de selecţie ecologică care influenţează imigrarea organismelor marine în Marea Neagră…………………335 Modificări ale macrofitobentosului marin la litoralul românesc al Mării Negre………………………………………….. ROTARU O. pe baza criteriului algologic………………………………………………. APETROAIEI Maria PRALEA Fănica BACALBAŞA-DOBROVICI N. Alba şi Bistriţa-Năsăud.341 Evoluţia comunităţilor bentale de pe substrat nisipos la litoralul românesc în perioada 1983-1985……………. GRUIA L. STĂNCIULESCU Mariana PETRESCU Cecilia IVANCEA Gabriela CRIVĂŢ M. GOMBOŞIU Liana Maria ANTOCI P. VASILESCU G.323 Macrofauna bălţii "Băltăreţ" – Ceala…………………325 Fauna bentonică a bazinului Bega…………………….327 Caracterizarea ecologică a lacului Plopu-Beibugeac….KISS-SZ S. MATEKOVITS KORODI Maria COSTACHE Şt. KÓNYA I.. A.370 Amenajarea hidroenergetică a principalelor bazine hidrografice din zona vestică a ţării şi încadrarea lucrărilor în zonă……………………………………………………. apă) şi o folosinţă piscicolă………………….383 Particularităţi ale comunităţii fitoplanctonice într-un mediu eutrofizat…………………………………………………386 Particularităţile dezvoltării cantitative a fitoplactonului litoralului românesc al Mării Negre în condiţiile desfăşurării din ultimii ani . KOHL Şt. asupra componenţei algale planctonice din lacul Tansa-Belceşti (Iaşi)……………………………………………………352 Unele caracteristici biochimice ale puietului de crap (Cyprinus carpio L. KAYTAR I. T. aer.. VASILIU F.354 Influenţa creşterii palmipedelor asupra productivităţii primare planctonice din bazinele piscicole………………………. MARTON Al. CREANGĂ G.. A. J.

..424 Ecologia diferenţierii biotipologice a populaţiilor umane……………………………………………………. MOCSY Ildiko RÂMBOIU Ştefania BAYER Maria SĂVINESCU Rodica GHEORGHIU Th.401 Activitatea desfăşurată…………………………………..392 Rolul zonelor umede în viaţa şi conservarea vertebratelor din Maramureş……………………………………………395 Activarea pe cale microbiologică a nămolului lacului Nr......459 ... IVANEŞ Stela Maria SORAN V.. ZBOROVSCHI Eva BOTZAN Doina PAUCĂ-COMĂNESCU Mihaela TOMOIOAGĂ Gh.. TEODORESCU Ana BUTE Polixenia VIRAG I. MĂRUŢĂ Al.446 Criterii de alegere a speciilor de arbori şi arbuşti pentru plantaţii în mediul urban…………………………………..... PAŞCA Daniela KISS Şt.. BIRIŞ I..448 Supravegherea mediului înconjurător şi a populaţiei într-o zonă cu risc de poluare radioactivă………………………...444 Asupra unor aspecte ecologice ale aşezărilor umane……. Secţiunea a V-a Ecologia omului şi a aşezărilor umane – omul şi habitatul său MILCU Ştefan MILCU Şt.415 Stressuri ecologice ale omului contemporan…………….... componentă specifică a ecosistemelor umane……………………………………………………407 Orientările ecologice şi fiabilitatea ecosistemului………..... RADU S.405 Sociocenoza...... ALMĂŞAN-RADU Aneta ALMĂŞAN-RADU Aneta MIHĂILESCU V.410 Ecologie şi politică………………………………………412 Substratul alienant al unei dihotomii celebre: omnatură...438 Longevitatea oamenilor din regiunile montane………….......433 Omul..... SĂLĂGEAN Ştefania URAY I...422 Dezvoltarea sistemelor de oraşe şi sate şi protecţia mediului înconjurător……………………………………………….. DRĂGAN-BULARDA M.426 Modele analitice privind coordonarea.... Cluj)………………………………398 Tipuri de soluţii pentru protecţia malurilor cursurilor de apă utilizate în scopul menţinerii echilibrului ecologic……... PINTEA Henriette CRIŞAN R.457 Influenţa factorilor poluanţi atmosferici asupra dinamicii fotosintezei unor specii vegetale dintr-un ecositem urban. 3 de la Cojocna (jud. LUCA Eleonora PICIOIU C. UNGURAŞU Georgeta GHEORGHIU Th....... la litoralul românesc al Mării Negre…………………………………………………….419 Raportul om-oraş-sat în ecologia unor zone cu grad diferit de industrializare şi urbanizare (cercetări comparative)…….... LUCACI F.......441 Utilizarea cadrului natural în terapia ocupaţională şi ergoterapie……………………………………………….. CĂTUNEANU V.PETRAN Adriana BEREŞ I. POPENŢIU Fl.. SĂVINESCU Rodica UNGURAŞU Georgeta SIMIONESCU Rodica NEACŞU Alexandrina (1983-1985) a procesului de eutrofizare…388 Aspecte ale impactului poluării asupra structurii unor comunităţi zooplanctonice.451 Elemente faunistice importante din punct de vedere igienico-sanitar în ecologia unor oraşe din Moldova………………454 Impactul unor lacuri de acumulare de pe teritoriul Moldovei asupra anofelismului din centrele locuite învecinate……....factor zoogeographic active………………………. utilitatea şi optimalitatea adaptativă………………………………….... coexistenţa şi integrarea în ecosistemele umane…………………………430 Impactul om-îmbrăcăminte şi adaptibilitatea umană…….. GUJA Cornelia GUJA Cornelia TOMA Cecilia DRUGESCU C... TĂMAŞ P......435 Funcţii ecologice ale caracterului ereditar... PICIOIU C.......

VIRAG I. KLEIN L..490 Rolul factorilor climatici în dinamica poluării stratelor inferioare ale atmosferei.. DUMESCU F.. ARDELEAN A. C. COLOŞI-ESCA Doina GABOR Mioara TOGĂNEL Elvira GIUGUDEANU Maria COTIGĂ M.NEGOESCU B. APOSTOL L... Interpretarea după un profil altitudinal pe un versant montan………………………….. BISCĂREAN V.518 Poluarea cu oligoelemente a rîului Bega în zona oraşului Timişoara…………………………………………………522 Poluarea cu nitraţi a apelor freatice din judeţul Arad…….. HURA Carmen VIŞAN Elena NISTOR Camelia PAPADOPOL Victoria MANCAŞ D. BAN Adriana Corelaţii geografice privind dezvoltarea industrială a oraşului Tîrgovişte şi calitatea mediului …………………………. VANC F. BODOR Ecaterina KOVATS Agota BODOR Ecaterina GHELBERG N. ADAM C. APOSTOL L.. GOCAN Maria DORIN S. COMĂNESCU F. POP Adriana MARCHEVICI F.501 Impactul ecologic al poluării accidentale……………….. în zone cu şi fără întreprinderi de metalurgie neferoasă……………………469 Influenţa concentraţiilor naturale ridicate de As din ape de băut asupra încărcării organismului ……………………. DOBOŞ Şt.496 Probleme de gospodărire cantitativă şi calitativă a apelor din judeţul Arad …………………………………………….486 Importanţa cunoaşterii topoclimatelor în analiza fenomenului de poluare ………………………………………………. APOSTOL Simona DUCA Magdalena GALAŞIU Luminiţa CONTREA A..475 Activitatea desfăşurată……………………………………477 Implicaţiile ecologice ale poluării în organizarea ergonomică a muncii………………………………………………….. NĂDIŞAN I..472 Relaţii între zgomotul ambiental şi disconfortul la şcolari……………………………………………………. BURLOIU P..466 Metale grele în părul copiilor şi în sol. KLEIN L.479 Ploile acide – obiect al unei atenţii sporite ………………482 Ploile acide în zona versanţilor vestici ai munţilor Zărandului……………………………………………….503 Impactul ecologic al poluanţilor evacuaţi prin apă………505 Riscul de poluare a apelor de suprafaţă prin aport de ape industriale………………………………………………. LORINCZ Al.461 Unele consideraţii privind implicaţiile poluării asupra randamentului şcolar……………………………………464 Cercetarea unor poluanţi chimici din meniuri – factori de risc cancerigen………………………………………………. NEGRARU Lucreţia RADU L..516 Observaţii privind influenţa unor insecticide organoeclorurate asupra dezvoltării algelor………………………………. GHELBERG N. TRUŢĂ H. PÎRVULESCU I. PÎRVULESCU I.. W. RĂILEANU L. BARCAN Gabriela POPOVICI Maria NICULAE Gh. RĂDESCU C..493 Ciupercile şi poluarea mediului………………………….508 Evaluarea toxicităţii morfolinei în vederea elaborării de concentraţii maxime admisibile …………………………511 Substanţe chimice care prezintă risc cancerigen identificate în apele reziduale din industria organică de sinteză…………514 Noi puncte de vedere în realizarea testelor de ecotoxicologie …………………………………………………………….526 .498 Dinamica poluării apelor în judeţul Arad………………. DUMESCU F. W. COSTIN Ileana MAN Felicia Secţiunea a VI-a Poluare şi epurare – impactele lor ecologice GODEANU Marioara BURLOIU P.

JURIARI Ecaterina CRĂCIUN Gh.574 Condiţii de folosire a solului ca sistem epurator al apelor uzate orăşeneşti. BUCUREŞTENU Maria NIŢĂ Marilena Luminiţa CATANĂ C.580 .549 Nămolul biologic – posibilă sursă neconvenţională de energie…………………………………………………….560 Folosirea zeoliţilor naturali în scopuri de epurare şi producţie de biomasă………………………………………………. NEGULESCU C. MARCHEVICI F. APETROAEI N. MORARU Gh. VELESCU Silvia NEGRILĂ C. IACOMI Felicia POPOVICI Eveline ALEXANDROAEI Maria BĂRBAT A. VASIU A. CRĂINICEANU E. LAZĂR Lucia ZEHAN Zoe PINTEA Aurelia ŞOVREA Delia COTU O. A. I. L. Influenţe antropice asupra calităţii şi nivelului apelor freatice în cîmpia Băileştilor………………………………………529 Contaminarea apei freatice prin ape reziduale deversate pe sol…………………………………………………………. BUCUR N.. ALBERT M. prin valorificarea energetică a acestora ………………………………………………….. Studiul schimbului ionic pe zeolit NaX…………………………………………………571 Utilizarea zeoliţilor naturali în purificarea apelor reziduale ……………………………………………………………. BOLD Anişoara POPOVICI Eveline POPA Angelica ALEXANDROAEI Maria VASILE Aurelia CRUCEANU M. CHIORENU Elena NIŢĂ Marilena Luminiţa BUCUREŞTEANU Maria CATANĂ C.. A.546 Reducerea impactului ecologic al poluării mediului cu gunoaie menajere orăşeneşti. NEGULESCU C. L.ATANASOF Florica PLENICEANU V.531 Prezenţa unor microorganisme indicatoare ale poluării şi a virusurilor în apa unor ştranduri şi piscine………………534 Realizări în epurarea apelor uzate a municipiului Bistriţa……………………………………………………536 Rezultate experimentale privind atingerea parametrilor proiectaţi la staţia de epurare a municipiului Arad………541 Realizarea unei instalaţii de aerare-decantare la staţia de epurare (tip şanţ de oxidare) a oraşului Curtici (jud. STAICU C. MOGA P.564 Studii preliminare privind îmbunătăţirea calităţii apelor piscicole cu ajutorul tufului volcanic…………………….. A. DECUN M.569 Depoluarea apelor reziduale din metalurgia neferoasă cu ajutorul zeoliţilor sintetici. OPRIN C. APETROAEI Maria. DRĂGAN S. PETREANU M. VASIU Aurora RĂDULESCU D. TEBEICA Cristina ZEANA Rodica ILIŞESCU Anica EMINOVICI Angela MARTON Al. L. CHICIDEANU O. ZĂPÎRŢAN O. NĂCHESCU Dorina NEGULESCU C.566 Date experimentale privind efectul depoluant al tufurilor vulcanice…………………………………………………. Protecţia ecosistemului apă-aer-plantăsol………………………………………………………….551 Cercetări privind folosirea sitelor statice la epurarea apelor uzate orăşeneşti şi de la crescătoriile de porci……………553 Valorificarea apelor reziduale din complexele industriale şi îngrăşare a porcinelor ……………………………………557 Intensificarea procesului de degradare biologică aerobă prin folosirea stimulatorilor de metabolism microbian………. TIVADAR A.577 Reziduri industriale folosite în ecosistemele amenajate………………………………………………….. MAMBET Eugenia CUTE E. Arad)………………………………………………………544 Transferul de masă şi bilanţul masic în staţia de dizolvare a aerului la epurarea mecano-biologică……………………. NEGOIANU Maria PETREANU M.

MOGA N. Asupra efectului de reducere a cianului prin asimilarea metabolică vegetală în mediu acvatic …………………….583 Influenţa poluanţilor asupra cantităţii relative de ADN din rădăcinile de Pistia şi Eichhornia……………………. în vederea protecţiei mediului ………………….611 Activitatea desfăşurată……………………………………. SĂLAN Gh.599 Cercetări privind fitofauna din instalaţiile biotehnologice de cultivare a plantelor Pistia stratiotes şi Eichhornia crassipes……………………………………………………603 Instalaţie bioenergetică pentru epurarea apelor reziduale din ferme zootehnice…………………………………………………606 Experimentări privind efectul unor surse neconvenţionale de energie asupra unor procese biofermentative din industria laptelui. KESERÜS Marta SPÎRCHEZ Constanţa GODEANU Marioara SORAN V. ROTESCU C. DUMITRESCU Rodica GREGORIAN Liliana SCRIPCARU Atena GODEANU Mărioara GITYE Veronica RUSU A.P. NIKOLIC V. R. ODAGIU Rodica GODEANU Marioara Secţiunea a VII-a Economia şi organizarea protecţiei mediului înconjurător GRIGORESCU N. PAŞCA T. IULIAN C.587 Ultrastructura frunzelor de Pistia stratiotes cultivate pe ape reziduale de la fabrici de îngrăşăminte chimice …………591 Cercetări ultrastructurale asupra frunzelor de Eichhornia crassipes cultivată pe ape reziduale de la fabrici de îngrăşăminte chimice ……………………………………. R.597 Valorificarea fitomasei zambilei de apă (Eichhornia crassipes) la C. Modelu – judeţul Călăraşi…………………. CHIUZBĂIAN P.. CIOBANU I...BRÎNCUŞ A. ISVORANU V.620 . OPREA I. CIOBANU I.P. GODEANU M.617 (Lucrările secţiunii urmează să fie publicate de Institutul de Economie Socialistă în cadrul unui Caiet de Studii) Index de autori…………………………………………….594 Producerea şi valorificarea biomasei vegetale acvatice pe apele reziduale orăşeneşti din staţia de epurare Oradea…………………………………………………….I.C. SCRIPCARU Atena GREGORIAN Liliana DUMITRESCU Rodica GODEANU S. SIPOŞ O.

.....................................................................................305 Augustin MUREŞAN Steagul delegaţiei studenţilor de la Institutul Teologic din Arad purtat la Natalia DASCĂL Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia...................217 Victor CAŢAVEI Conducătorii Gărzii Naţionale Române a Marinarilor e la Pola.......................................................... vatră de continuitate daco-romană şi românească.....................................307 Cornel PĂDUREAN Lexicul politic din Transilvania la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului XX. Date oferite de conscripţia fiscală din 1758..297 Gheorghe SLEV Am fost la Alba Iulia la 1 Decembrie 1918...101 Ioachim LAZĂR Din activitatea revoluţionară desfăşurată în Banat de tribunul haţegan Beniamin Densuşianu în primăvara anului 1849.....................355 Rodica Elena COLTA Biblioteca familiei Mocioni din castelele de la Căpîlnaş şi ................................................................................Restituiri............................................................................... Antecedente biografice ale unor categorii socioprofesionale........................1993 Arheologie... Memorialistică.......................................55 Mircea BARBU Monede imperiale romane descoperite în zona arădeană.............. Istorie...........................ZIRIDAVA XVIII....349 Victor CAŢAVEI Documentele secţiei culturale din Arad a Institutului Social BanatCrişana......21 Eugen CHIRILĂ Moneta dacică în vestul României.39 Liviu MĂRGHITAN Meleagurile arădene.................. sursă de investigare a luptei românilor pentru drepturi naţionale..341 Restituiri Mircea TIMBUS Arhiva Roman R......................................................135 Margareta V....35 Mircea BARBU Ştefan FERENCZI Valea Mureşului şi expediţia militară a lui Marcus Vinicius .....................................................................................................................271 Gheorghe ŞORA Un document istoric: Cuvîntarea solemnă şi festivă a lui Vasile Goldiş la Alba Iulia la 1 Decembrie 1918..................... MAIOR Aradul şi zona de vest după Marea Unire.....79 Istorie Adrian A............................................................................................................................................. Aniversarea Marii Uniri............................................................. comandant al Gărzii Naţionale Române a Marinarilor de Virgil ŞERBAN la Pola..............195 Aniversarea Marii Uniri Alexandru ROZ Aradul vatră de istorie şi cultură românescă şi leagăn al Marii Uniri................... Arheologie Zoia KALMAR-MAXIM Prelucrarea datelor arheologice de la Piatra Ilişovii cu ajutorul calculatorului....... Ciorogariu..........285 Gheorghe ŢÎRCUŞ Toma Pop de Hălmagiu – Delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia........153 Memorand Ioachim LAZĂR Inculpaţi şi apărători hunedoreni în procesul Memorandumului ...............................261 Dan DEMŞEA Delegaţi arădeni la Adunarea Naţională de la Alba Iulia................................. Memorand.................................................................323 Constantin I........................................................................................................ Miscellanea................................63 PETER HÜGEL Doina BENEA Un atelier metalurgic la Criciova (jud...................331 Corneliu P. STAN Acţiuni în sprijinul recunoaşterii unirii Banatului cu România la Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920)...............123 Radu PĂIUŞAN Amintirile generalului Ştefan Stoika referitoare la lupta pentru Unirea Principatelor..........................................................255 Augustin MUREŞAN Valeriu Seredan................................................. KOVACS Conştiinţa unităţii naţionale reflectată în paginile "Amicului Poporului".................................................. Timiş).........PĂDUREANU Noi descoperiri hallstattiene pe teritoriul judeţului Arad..................................189 Gheorghe FIRCZAK Mişcarea memorandistă reflectată în coloanele ziarului Adela HERBAN "Hunyad".91 Rodica Elena COLTA Oraşul Hălmagiu la mijlocul veacului al XVIII-lea...313 Iulian NEGRILĂ Martiri ai Marii Uniri................201 Vasile POPEANGĂ Voluntari bănăţeni în lupta pentru înfăptuirea Marii Uniri............ RUSU Un proces de moştenire din anul 1429 pentru stăpâniri la Grădişte (Sarmizegetusa) şi implicaţiile lui în Hunedoara şi Zărand.......................11 Eugen D.....................................................147 Radu PĂIUŞAN Coordonatele mişcării naţionale a românilor bănăţeni între anii 19041914.................

......Bulci.................................................................................................. Ioan Robu...........................385 Ştiri transmise de ziarul german "Bayreuther Zeitung" referitoare la răscoala din 1784 din Transilvania............................................. gînditor şi om politic european....... Lazăr Popovici din Arad.......449 Primul primar al Aradului după Marea Unire............................................................................................................... Dr..411 Un memoriu redactat de Alexandru Gavra în patrimoniul Bibliotecii Judeţene Timiş......................................469 Învăţămîntul românesc în părţile Aradului între anii 19181944....419 Un inventator român din domeniul transporturilor.............POPA Miscellanea Eugen GLÜCK Natalia DASCĂL Augustin MUREŞAN Hortensia BAICA Cornel CLEPEA Dan DEMŞEA Gheorghe ŢÎRCUŞ Gheorghe ŞORA Victor CAŢAVEI Stelian BOIA Un sfert de veac din trecutul "Băilor Lipova"........................365 Memorialistică Eugen V.............437 Cornel Lazăr.443 Vasile Goldiş................................... Protopopul Hălmagiului ..................407 Un tipar sigilar al breslei mixte de la Pâncota..............................................415 Fundaţii şcolare ale Episcopiei Aradului....................................473 ................

...........................................................255 Evoluţia învăţământului românesc în părţile Aradului între anii 1919-1945 (II): Structura învăţământului arădean....................... judeţul Arad...............Documente............................................................................. Manuscrise...........................319 Tipologii şi individualizări Doi gemeni butinceni şi diploma lor de înnobilare.....143 Pe urmele globurilor pământeşti medievale.........79 În legătură cu o cataramă tip Sucidava descoperită la Pecica – judeţul Arad .............45 Un meşteşug-artă din Dacia preromană confirmat exclusiv de către descoperirile arheologice – orfevrăria.....239 Emigranţi din Hălmagiu şi jur (judeţul Arad)...................................de la Arad.91 Descoperiri arheologice în hotarul comunei Şicula (jud............................... Hr............... Elena Rodica Colta Dimitrie STOI Lucia TURC Manuscrisele româneşti din judeţul Arad................................................................. Varia........1996 Arheologie..................201 Ioan C.............67 Cărămizi romane ştampilate descoperite la Cladova (jud...........183 Colonizările din a doua jumătate a secolului al XIX-lea pe teritoriul fostului comitat Arad..........................217 Actele de stare civilă din Hălmagiu in secolele XIX ŞI XX........ Istorie.........................291 Interpreţi şi reprezentaţii scenice ale lucrărilor lui Emil Monţia...............................................................171 Relatările din presa cehă şi poloneză privind răscoala din 1784............................................................................ Arad)..... Arad).............179 Însemnări din secolele XVIII şi XIX pe obiecte de cult din parohii ale eparhiei Aradului....................343 .............223 Muzeul "Asociaţiunii "în perioada 1914-1918.......................339 Documente referitoare la biblioteca societăţii "Petru Maior"....... HUREZAN Istorie Adrian BEJAN Valeria Nicoleta CIUPE Ioan HAŢEGAN Adrian Andrei RUSU Eugen GLÜCK Eugen GLÜCK Dan DEMŞEA Eugen GLÜCK Cornel CLEPEA Ştefan MARINESCU Iulian NEGRILĂ Alexandru ROZ Vasile BUTA Dorin GOŢIA Vasile BUTA Noi date cu privire la aşezarea aparţinînd perioadei de tranziţie la epoca bronzului de la Dud (jud...................................... Documente.......... IV d..............................109 PAVEL CHINEZU – Ucenicia armelor............... Reţeaua şcolară.....Fonduri muzeale............Fonduri muzeale...............271 Vechi preocupări privind organizarea viticulturii în Sebiş..73 Aşezarea daco-romană de sec..127 Cahle din Transilvania (I)............................................................7 Fortificaţia de pământ de la Sântana-Arad în contextul arheologic contemporan.......................95 Un nou inel sigilar descoperit la Cladova (jud..................................ZIRIDAVA XIX-XX............... Arheologie Dan BĂCUEŢ Mircea RUSU Egon DÖRNER Ivan ORDENTLICH Mircea BARBU Liviu MĂRGHITAN Liviu MĂRGHITAN Peter HÜGEL Eugen D.............209 Nicolae Oncu...................................................15 Fortificaţii dacice pe valea Mureşului inferior.......................... Arad)................311 Stelian BOIA Mircea TIMBUS Virgil ŞERBAN Dumitru ŞANDRU Ileana FLOREA Manuscrise................................................................... Vexilologie..................................................................................................... PĂDUREANU Mircea BARBU Dan BĂCUEŢ Lorand BORDI Pascu G.......163 Contribuţii cu privire la istoria medicală medievală a Aradului....................Bianu şi contemporanii săi .....................................................103 Organizarea cnezială în Banat în secolul al XIV-lea.............59 Divinităţi adorate în Dacia preromană oglindite în interpretatio romana...................... Arad). Heraldică....... din alte judeţe ale Transilvaniei şi din România în Statele Unite ale Americii de Nord (în al doilea deceniu al secolului al XX-lea) care au înfiinţat societatea "Viitorul"............. A.......279 Învăţătorul erou – Petru Şerban (1914-1941)..................283 Aplicarea reformei agrare din 1945 în judeţul Arad........................................................................................................................167 Locuri şi vetre în munţii Zărandului sau "Lumea lui Horea" la 17841785...............Gai (I)........ directorul băncii "Victoria" din Arad............

............................389 Heraldica în slujba cercetării istorice: Evoluţia însemnelor heraldice aparţinînd familiei Mocioni.395 Un sigiliu al breslei zidarilor şi dulgherilor din AradulNou........ Vexilologie...................491 Blazovich László – Géczi Lajos.................... (Liviu Mărghitan)................. vama se plăteşte cu sânge......425 Studiul geografiei în şcolile medii transilvănene............415 Inscripţii aflate pe steaguri tricolore din timpul Marii Uniri a românilor de la 1918..........................385 O epistolă inedită a lui Roman Ciorogariu către Lazăr Nichi......... Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României..lea Congres Internaţional de Tracologie Marian Gumă.....................493 (Procesul familiei Telegdi 1568-1572)..........................459 Al VII.Mircea TIMBUS Natalia DASCĂL Natalia DASCĂL Augustin MUREŞAN Natalia DASCĂL Augustin MUREŞAN Heraldică.......Bucureşti...................................................435 Când se mută hotarele... Maria DOGARU Dimitrie STOI Augustin MUREŞAN Ioan POPOVICI Augustin MUREŞAN Augustin MUREŞAN Varia Florin DUMESCU Mircea IACOBINI Vasile POPEANGĂ Vasile POPEANGĂ Liviu MĂRGHITAN Din documentele Unirii.................365 Din colecţiile muzeului arădean – Fondul Ioan Slavici.................................. 1993................... 1995 (Eugen Glűck) ............371 O scrisoare a lui Caius Brediceanu către Elena Goldiş............................................ Szeged......419 Calamităţile naturale şi lucrările de amenajare a râurilor din judeţul Arad reflectate în documentele din arhivă......

.............217 Vasile Cucu delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia.....383 Ion I....325 Din arhiva Complexului Muzeal Arad. Arad)..................359 Corespondenţa lui Ascaniu Crişan cu Ioan Lupaş................................................403 ..........285 Manifestările studenţilor participanţi la Congresul Naţional Studenţesc de la Oradea (4-6 decembrie 1927).......................................................395 Vechi fotografi arădeni din colecţii muzeale din Oradea...................................................................................................43 Un tipar pentru turnat lingouri de metal de la Porolissum........................273 Implicaţiile economice şi culturale ale Băncii "Gloria" din Lipova în funcţionarea Staţiunii Balneare..........309 Aspecte politice din judeţul Caraş (1944-1947).......................................... Contribuţii la o istorie a fotografiei arădene...............................................317 Informaţii despre comunitatea românească din Aletea (Hu) oferite de arhivele din Arad................................ Gheorghe Ciuhandu cu Academia Română...........................................199 Constituirea Comitetului Naţional Român şi a Gărzii Naţionale locale în comuna Şeitin.................... C.................185 Aspecte privind participarea Regimentului de infanterie "Mircea" nr.............................................165 Date cu privire la perioada războaielor franceze în fondurile arhivistice arădene (1792-1815).15 Aspecte ale glipticii din Dacia romană............................................................231 Proiectul de lege agrară întocmit de Ion Mihalache în 1920.................................................. voievodul românilor de la Hălmagiu............371 Corespondenţa preotului dr...................................................................................... Fondul Lazăr Nichi.................................... Sebiş şi Târnova..... Arheologie Toponimie Istorie Sanda CRIŞAN Liviu MĂRGHITAN Adriana PANTAZI Călin TIMOC Dan BĂCUIEŢ Dan BĂCUIEŢ Pascu HUREZAN Imre SZATMÁRI Vasile FRĂŢILĂ Ion POPESCU SIRETEANU Gheorghe ŢÂRCUŞ Eugen GLÜCK Eugen GLÜCK Gheorghe BICHICEAN Gheorghe FIRCZAK Valeriu GIURAN Dumitru Dan COSTEA Augustin MUREŞAN Octavian TĂTAR Mircea RUSNAC Sorin SABĂU Gheorghe ŞORA Dan DEMŞEA Gabriel MOISA Liviu LAZĂR Eusebiu Marcel NARAI ArhiveCorespondenţeFonduri muzeale Elena Rodica COLTA Natalia DASCĂL Radu ARDELEAN Lucian GIURA Pavel VESA Natalia DASCĂL Virgil ŞERBAN Lucia CORNEA Câteva observaţii privind procesele de interferenţă între Culturile Baden şi Coţofeni în vestul României........................83 Toponimie şi continuitate în Transilvania de Centru şi Sud.........245 -Vasile Goldiş.... înainte şi după reforma agrară din 1921............................................................. Brătianu în presă şi în documente din fondurile muzeului arădean.preşedintele Asociaţiunii Transilvănene (ASTRA) din Sibiu (1923-1934)..............149 Bybarch.. 1998 Arheologie-Toponimie-Istorie............................................................223 "Principiul Naţionalităţilor "şi Conferinţa de pace de la Paris (19191920)................... Recenzii.......ZIRIDAVA XXI......................................169 Situaţia intelectualului român din Transilvania până la 1918.....................159 Unele date despre senioratul de Ciuci................................................................................... comitatul Cenad.....179 Preliminarii ale Marii Uniri reflectate în presa maghiară hunedoreană....................239 Proprietatea asupra pădurilor în vechile plase Hălmagiu..............................57 Noi descoperiri feudal – timpurii pe teritoriul oraşului Alba Iulia............................ Arhive-Corespondenţe-Fonduri muzeale...................................................................................3 Antropomorfism în arta Daciei preromane................... Cazul învăţătorului Ioan Georgescu..................................139 Două antroponime istorice: Menumorut (=Mărmorot) şi Morot...............................................................................53 Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţii Şicula (jud..... Sfragistică-SigilografiePhaleristică..............299 Aniversarea zilei de 1 Decembrie – mijloc de luptă antirevizionistă în Transilvania........ Campania din 1916............................................ 32 în primul război mondial. în perioada interbelică......73 Colecţia de cahle şi de ochiuri de cahlă din evul mediu târziu a muzeului din Arad.......

........ Otto Greffner Natalia DASCĂL Bulele de aur folosite în cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei..... când au venit şi de unde? Arad.................. primul cartograf austriac al Banatului............449 R....467 ACTIVITATEA MUZEULUI DE ISTORIE ÎN PERIOADA 19921998..................... prefectul judeţului Arad (iunie 1922). surse pentru cunoşterea artei feudale româneşti..... Mommsen şi fascinaţia inscripţiilor romane din Transilvania...453 O plachetă dedicată doctorului în drept Mihai Marcus..........................431 Preocupările regelui Ferdinand în domeniul phaleristicii ......................................... 1998 (Dan Demşea)......459 Trei lucrări istorice apărute în Ungaria care au tangenţă cu istoria locală arădeană (Eugen Glűck).......................................... Otto Greffner Dr.......................Sfragistică Sigilografie Phaleristică Maria DOGARU Augustin MUREŞAN Augustin MUREŞAN Maria DOGARU Varia Dan LĂZĂRESCU Mircea STOIA Gheorghe ŞORA Dan DEMŞEA Recenzii Dr.......Seton – Watson şi românii ..W...............425 Un sigiliu al breslei mixte din Ghioroc.... 1994 (Dan Demşea)................................................................................................................. judeţul Arad.........465 Populaţia şvăbească (germană) din Banat – Cine sunt............................................443 Th..................419 Semnificaţia sigiliului Prefecturii Auraria Gemina.................437 Generalul Nicolas d Oxat de Moret...................................................................................................................................466 Rommel – dramă şi onoare Arad...........................469 .......................

...................253 Gravuri austriece despre Banat.............................71 Parohia Ortodoxă Română din Budapesta........................... scrisă de căpitanul Michael Schneider (Bistriţa 1906).. Arad).........339 Certificatele de călătorie eliberate cetăţenilor români de Consulatele României acreditate la Cluj şi Oradea.. Sever Ispravnic.337 Rememorări despre Adriana şi dr............................................................................... Transilvania................................................. ŢIGU Cornel CLEPEA Dorin GIURGIU Augustin MUREŞAN Dimitrie STOI Dan DEMŞEA Nicolae JOSAN Gheorghe BICHICEAN Radu ARDELEAN Corneliu PĂDUREAN Simion COSTEA Virgil PANĂ Vasile POPEANGĂ Virgil ŞERBAN Eusebiu NARAI Documente Mărturii Dan LĂZĂRESCU Dorin – Ioan RUS Interferenţe artistice şi perpetuarea unui motiv zoomorf în epoca Laténe.............................. Sigilografie..................... 2000 Arheologie – Istorie – Istoriografie............................. Oltenia în prima jumătate a sec.......................................125 Chitichăzenii şi Marea Unire.........ZIRIDAVA..........................223 Patru personalităţi interbelice arădene......................323 Incursiunea unui tren blindat pe valea Mureşului la începutul anului 1919................................................................ Documente – Mărturii............. oglindită în Monografia Regimentului............... Recenzii Arheologie Istorie Istoriografie Dragoş MĂNDESCU Eugen D......................................................................................137 Bătălia propagandistică din 1918-1919 în legătură cu Unirea Transilvaniei cu România.......271 O veche arhivă personală arădană................................................. în perioada cedării nordului Eugen GLÜCK Eugen GLÜCK Mircea BARBU Pascu HUREZAN Imre SZATMÁRI Ruxandra MAGHIŞ Eugen D..............................................25 Trei ipostaze ale văii inferioare a Mureşului de la Traian la Hadrian....................................7 Cu privire la aşezarea fortificată de la Groşeni-Jidovină (jud...............................165 Activitatea istoriografică a lui Ilarion Puşcariu .................................................31 Contribuţii cu privire la originea toponimului "Arad".......................................................... Scurt istoric.........................199 Consideraţii privind prezenţa minoritarilor în structurile administrative ale Transilvaniei interbelice.................................287 Sándor Márki şi colecţia de antichităţi a Liceului din Arad (I)........157 Ioan Lupaş – istoric al unităţii româneşti...189 Proiectul Briand de Uniune Europeană şi suveranitatea naţională (1930)............................................................... valabile pentru întoarcerea titularilor în ţară......................13 Antropomorfism în arta Daciei preromane (II)..................................................................................................................................................................231 Eroul învăţător locotenent Mihai Popescu (1906-1942)..........................................261 Participarea Regimentului II de Graniţă din Nasăud la războaiele napoleoniene (1805-1810)............247 Aspecte din activitatea Uniunii Tineretului Comunist în judeţul Caraş (august 1944 – decembrie 1947)......145 Cu privire la situaţia Armatei Române din Transilvania după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.... al XVIII-lea...283 Războiul de Independenţă al României în viziunea presei austriece....................39 Sűleyman I şi politica europeană a Imperiului Otoman (15201526).117 Traian Popoviciu.........................................................................295 Ad declamandum – o poezie anonimă?................... PĂDUREANU Liviu MĂRGHITAN Peter HÜGEL Eugen GLÜCK Octavian TĂTAR Viorel Gh...................57 Mişcarea de "lotrie" (haiducie) din Banatul istoric al secolului XVIII......................................................................103 Contribuţia corpului didactic din judeţul Alba la pregătirea marelui act de la 1 Decembrie 1918...............................317 Din activitatea căpitanului Moise Rişcuţia la comanda Gărzii Naţionale Române din Arad........................................................................ PĂDUREAN Cantemir RIŞCUŢIA Septimius PĂCURARIU Rodica ŢABIC Emil ARBONIE ............... XXII...133 Semnificaţia juridico – politică a actelor Unirii de la 1 Decembrie 1918... delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918..................

..387 Profesorul Gheorghe Şora la 70 de ani ...................................... A...........................Ardealului.....385 A.............375 Sintria I II.................. Arad.................. Rusu................ P....389 Activitatea muzeului de istorie în perioada 1999-2000.................. 1982-1983........................347 Sigilografie Augustin MUREŞAN Augustin MUREŞAN Recenzii Liviu MĂRGHITAN Mircea BARBU Mircea BARBU Natalia DASCĂL Cîteva tipare sigilare provenind de la biserici săteşti din Moldova.... Cetăţi medievale din judeţul Arad............................... tomul I.................. Hurezan........ 1999....................................393 ...............365 Sigilii ale breslelor din Pecica pe un document din 1854...............................................

............................................................... judeţul Arad ............331 Publicitatea în presa arădeană interbelică.................305 Documentele Institutului Social Banat-Crişana privind sănătatea în Timişoara interbelică...ZIRIDAVA.........................63 Sondajul arheologic din interiorul bisericii parohiale evanghelice din Sibiu...........................................................................................................................................................................................299 Problema învăţătorilor refugiaţi în judeţul Arad în urma rupturilor teritoriale din vara anului 1940...............75 Anul 1541 în istoria Transilvaniei..179 Contribuţii arădene la fundarea Băncii "Albina"........85 Disputa transilvano-habsburgică pentru Partium (15561565).......................201 Consideraţii privind situaţia economică a Austro-Ungariei la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX................................281 Instituţia regiunii în legislaţia şi practica politică interbelică...........................321 Activitatea societăţii "Cultul eroilor" în Arad în perioada interbelică.....................................193 Problematica socială în scrierile lui Ioan Lupaş..............341 Aspecte ale activităţii sindicale în judeţul Caraş (23 august 1944 – 30 decembrie 1947)..........313 Episcopul Andrei Magier................................235 Repere din activitatea filologului Alexandru Ciura în prejma unirii ..........................................................................129 Mişcările ţărăneşti şi desfiinţarea iobăgiei în satele comitatului Zărand în primăvara anului 1848..........................227 Activitatea cărturarilor ardeleni în Basarabia anilor 19171918......53 Fibulele de schemă tracică în Banat şi Transilvania...................................................................109 Funcţionarii români în structurile de conducere administrativ-politică şi juridică de pe teritoriul comitatului Arad (18461894).................. 2002 Arheologie-Istorie-Istoriografie....................................................................................................... continuator al proiectului de înfiinţare a unei universităţi în Arad ..............................145 Mişcările ţărăneşti din satele arădene contra notarilor şi primarilor în primăvara anului 1848................. săvârşite asupra României................................................Sfragistică-Heraldică....157 Contribuţii la cunoşterea structurii etnice a comitatului Arad în secolul al XIX-lea....................57 Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Arad............................... XXIII.......271 Reacţiile Iugoslaviei şi Cehoslovaciei la Planul Briand de uniune europeană....................... PĂDUREANU Vasile BORONEANŢ Adina BORONEANŢ Augustin MUREŞAN Dragoş MĂNDESCU Eugen D.........355 Colectivizarea în localitatea Felnac............................385 ......................................................................................................................................13 O brăţară de bronz descoperită la Vinga......................... PĂDUREANU Ioan –Marian ŢIPLIC Maria-Emilia CRÎNGACI Octavian TĂTAR Octavian TĂTAR Dan DEMŞEA Liviu BOTEZAN Liviu BOTEZAN Corneliu PĂDUREAN Corneliu PĂDUREAN Radu ARDELEAN Radu ARDELEAN Lucian DRONCA Ioachim LAZĂR Vasile POPEANGĂ Cristina PLOSCĂ Ioachim LAZĂR Marin POP Simion COSTEA Antoniu MARTIN Ruxandra MAGHIŞ Carmen ALBERT Cornel CLEPEA Cornel CLEPEA Luminiţa MUNTEAN Eusebiu NARAI Gabriel SALA Sfragistică Heraldică Augustin MUREŞAN O descoperire întâmplătoare din municipiul Arad atribuită aurignacianului............................................................ Relaţiile politico-diplomatice şi militare.255 Evenimente revoluţionare desfăşurate în judeţul Hunedoara în toamna anului 1918....................................................................169 Contribuţii la cunoaşterea structurii socio-profesionale a comitatului Arad în secolul al XIX................ preludiu al evenimentelor din toamna anului 1918 care au facilitat Marea Unire.........................363 Cu privire la emblema ordinului dragonului reprezentată pe sigiliu din 1437 al voivodului Vlad Dracul .263 Satul sălăjean după Marea Unire (1918-1921).................................217 Adunarea populară de la Buteni din 1911.......................................... Miscellanea Arheologie Istorie Istoriografie Alexandru PĂUNESCU Eugen D...........9 Paleoliticul de la Zăbrani...........................................

...................423 Un dramaturg austriac al secolului al XVIII-lea: Johann Franz Hieronymus Brockmann..........................................................................569 Repere metodologice în cercetarea perioadei 1947-1989...........459 Membri ai Academiei Române născuţi în judeţul Arad (Partea I).............................................395 Obiecte de breaslă aflate în colecţia de cositoare a Muzeului Municipal din Mediaş......................575 Muzee ale celui de-al treilea mileniu..........................427 Un istoric al parcurilor şi grădinilor decorative din teritoriul judeţului Arad (secolele XVIII-XX).................................559 Un document poştal şi militar din anul 1918................................................ Portretul unui istoric..591 Activitatea muzeului de istorie în perioada 2001-2002....................................................................Doina COMŞA Dorin-Ioan RUS Doina COMŞA Dorin-Ioan RUS Augustin MUREŞAN Dan IVĂNUŞ Miscellanea Dan LĂZĂRESCU Adriana CZIBULA Dan DEMŞEA Eugen GLÜCK Mircea BARBU Pascu HUREZAN Imre SZÁTMARI Liviu MĂRGHITAN Viorel SIDA Vasile POPEANGĂ Liviu MĂRGHITAN José Cardim RIBEIRO Corneliu PĂDUREAN Natalia DASCĂL Table de breaslă în colecţia Muzeului Municipal Mediaş..............403 Scena săgetării corbului reprezentată în sigilii domneşti din secolul al XVIII-lea...587 Nicolae Bocşan.................453 Sándor Márki şi colecţia de antichităţi a Liceului din Arad (II).....................................433 I.413 Sigilii arădene din colecţia Muzeului de Istorie din Sibiu ..595 .............................................................................................. Obiectivele din afara oraşului Arad Rolul periodicelor româneşti editate la Budapesta în răspîndirea literaturii române moderne (1863-1919).....................

...........................................................31 Cercetările arheologice de la Conop ............................................................................................................307 Fotodocumente despre bombardarea Aradului în anul 1944...............319 Aspecte privind situaţia economică a Banatului în perioada 19341937...43 Estimarea populaţiei scaunului Sibiu între secolele XVIXVII.......... XXIV......................379 Un tipar sigilar personal cu trei faţete....................251 Învăţământul secundar teoretic confesional din Sibiul interbelic....349 Sigiliul din 1672 al lui Grigorie I Ghica voievod al Ţării Româneşti......................................................................................385 Vasile BORONEANŢ Dan DEMŞEA Horia LASCU Eugen GLÜCK Constantin ITTU Aurelia COZMA Gudrun ITTU Ana HANCU Dan DEMŞEA Dan DEMŞEA Nicolae JOSAN Angela ROTARUDUMITRESCU Lucian PETRAŞ Radu ARDELEAN Lucian GIURA Corneliu PĂDUREAN Virgil ŞERBAN Camil PETRESCU Rodica IVĂNUŞ Dan IVĂNUŞ Emil ARBONIE Vasile T...................................................... Probleme legate de stela funerară din cimitirul de secol XIIXVII.57 "Avisi" un izvor al istoriei locale......................................................................127 Funcţionarii principali de pe teritoriul judeţului Arad între autonomism lingvistic şi centralism (1860-1884)..................99 Consecinţe ale revoluţiei de la 1848-1849 în protopopiatul greco-catolic Tg...........................21 Toponimie şi realităţi istorico-arheologice în judeţul Arad .............201 Corespondenţa lui Roman Ciorogariu cu Ioan Lupaş............................................................ CIUBĂNCAN Olivian MUREŞAN Janos UJJ Eusebiu NARAI Bogdan IVAŞCU Augustin MUREŞAN Augustin MUREŞAN Dan IVĂNUŞ Augustin MUREŞAN Maria DOGARU ..........115 Proletariatul arădean din domeniile industriilor.......................................................................... Mureş.....................).........239 Instituţii de credit în Timişoara interbelică............................................................................................. Protagonişti: Alexandru Mocioni şi Ioan Cavaler de Puşcariu (1)............................................................257 Traficul de frontieră local în judeţul Arad (1920-1949).....159 Pensionarea învăţătorilor români în Banat la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX........................................179 Acuzaţii şi acuzaţi în contextul crizei Partidul Naţional Român din anii 1910-1912..............................d.217 Pieţe............................7 Reîntregirea a două platouri romane..365 Un sigiliu inedit al breslei pielarilor din Sibiu........................................................ transportului şi cel al intermedierilor (1847-1872).........................................................263 Judeţul şi municipiul Arad în preliminariile conferinţelor de pace din anul 1920 şi 1946...375 O variantă a stemei din 1834 a oraşului Arad reprezentată pe casa fostei vămi......147 O interesantă iniţiativă politică din anul 1890.............................85 Samuel von Brukenthal (1721-1803) – Homo Europaeus.....93 Muzeul Brukenthal în timpul ocupării Sibiului de către trupele revoluţionare maghiare........................................................25 Consideraţii asupra unor aspecte ale debutului legăturilor politice şi religioase ale formaţiunii politice intracarpatice conduse de ducele Gylas cu Imperiul Bizantin la mijlocul secolului al Xlea................... 11 martie.............................................2005 Liviu MĂRGHITAN Ramona M. O reprivire sigilografică............................... CORDOŞ Claudiu MUNTEANU Eugen PĂDUREANU Lavinia ALBU Vasile MĂRCULEŢ Armatele regilor Daciei (secolele V-I î....331 PCR Arad în anul 1947: reorganizări interne şi relaţia cu societatea ............... târguri şi oboare în Aradul interbelic...................................................................................15 Un plumb roman descoperit la Capidava......291 Aspecte ale activităţii despărţământului Şiria al "Astrei" (19251939).................................................. Proiecte în domeniul agriculturii ...................................71 Un om al luminilor şi stema sa: baronul Samuel von Brukenthal (17211803)...................Hr............................24 iulie 1849..............................................................................................................................................................ZIRIDAVA.. comerţului.359 Tipare sigilare de breaslă timişorene din secolele XVIIIXIX......................................"Cotărci" din 1972........................227 Documente referitoare la activitatea "Societăţii pentru ocrotirea orfanilor din război" în colecţia de istorie a muzeului arădean....

....................................................................Dan LĂZĂRESCU Valer RUS Dan DEMŞEA Dan LĂZĂRESCU Ruxandra MAGHIŞ Gabriel SALA Serghei TARKOV Petru Movilă: "Mărturisirea Ortodoxă".433 Arad Tramway History 455 In memoriam Mircea Barbu (1944-2004)................................................... O ediţie mai puţin cunoscută........................423 Studiu asupra statutului femeii................................................... Rememorările unui participant – Ilie Chebeleu..............................................471 In memoriam Geza Kovách (1925-2004)........413 Un caiet-document al familiei Monţia................................479 .395 Adunarea de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.467 In memoriam Eugen Glűck (1927-2004).mentalităţilor şi obiceiurilor din clanul ţiganilor gabori ..................................................389 Istoria românilor până la mijlocul secolului al XIX-lea în viziunea lui Oroszhegyi Josa.........477 Activitatea secţiei de istorie în perioada 2003-2005.....................................................................405 Leontin Mureşianu................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful