Sunteți pe pagina 1din 16

Capitolul 24

Etanºãri

T.24.1. Sã se enumere proprietãþile impuse etanºãrilor în funcþie de destinaþia lor ºi


sã se comenteze aceste proprietãþi.
T.24.2. Sã se facã o clasificare a etanºãrilor folosite în construcþia de maºini.
T.24.3. Sã se precizeze materialele din care se pot executa garniturile de etanºare.
T.24.4. Sã se precizeze principalii factori ce influenþeazã comportarea etanºãrilor în
exploatare.
T.24.5. Sã se precizeze modul de alegere a etanºãrilor în funcþie de temperaturã,
presiune ºi uzurã.
T.24.6. Precizaþi procedeele tehnologice cele mai indicate pentru asigurarea
rugozitãþilor uzuale la suprafeþele de lucru ale etanºãrilor cu contact.
T.24.7. Sã se comenteze diagrama de alegere a inelelor “O” ca etanºãri fixe sau
mobile în funcþie de vitezã ºi de presiune (vezi figura 24.7).
T.24.8. Sã se precizeze elementele componente ºi sã se caracterizeze etanºãrile
mobile cu contact din figura 24.8.
T.24.9. Sã se schiþeze un montaj cu etanºare mobilã cu contact cu manºete cu profil
“V” pentru pistoane cu presiune pe o singurã faþã. Indicaþi ºi numãrul de manºete în
funcþie de diametru ºi presiunea de etanºat.
T.24.10. Sã se precizeze influenþa frecãrii asupra etanºãrilor mobile cu garnituri de
contact (manºetã “V”, manºetã “U”, inel “O”).
T.24.11. Precizaþi tipurile de etanºãri fãrã contact din figura 24.11 ºi caracterizaþi
aceste etanºãri.
T.24.12. Sã se prezinte o soluþie constructivã pentru armarea furtunelor de înaltã
presiune, cu douã inserþii metalice.
T.24.13. Sã se precizeze elementele componente ºi domeniile de utilizare pentru
etanºarea axialã din figura 24.13.
T.24.14. Sã se precizeze avantajele ºi dezavantajele etanºãrilor cu ferofluid pentru
vacuum; un model de astfel de etanºare fiind redat în figura 24.14.
T.24.15. Sã se precizeze care este forþa de presare pentru o garniturã platã montatã
între capacul ei ºi corpul unui recipient sub presiune.

160
Fig. 24.7

a) b)

c) d)

Fig. 24.8

161
a) b) c) d)

e) f)
Fig. 24.11

Fig. 24.13 Fig. 24.14

Fig. 24.16
162
Fig. 24.17

163
a) b)

c) d)

e) f)

Fig. 24.18

Fig. 24.19
164
Fig. 24.20

Fig. 24.21
165
Fig. 24.24

Fig. 24.25

166
Fig. 24.26

Fig. 24.27

T.24.16. Sã se comenteze diagrama din figura 24.16 privind domeniul de presiuni


pânã la care poate fi folosit inelul de etanºare fix “O”, în funcþie de mãrimea
interstiþiului radial (2s) ºi de diametrul secþiunii inelului.
T*.24.17. Pe baza figurii 24.17 identificaþi etanºãrile cu ºi fãrã contact.
T*.24.18. Ce tip de etanºãri sunt reprezentate în figura 24.18?
T*.24.19. Sã se comenteze curba trasatã experimental pentru o garniturã fixã platã
cu grosimea de 3 mm ºi duritatea de 67 Sh, precum ºi modul de alegere a garniturilor
plate funcþie de temperaturã (vezi figura 24.19).
T*.24.20. Sã se comenteze diagrama (vezi figura 24.20) de alegere a materialului din
care se executã manºetele de rotaþie, în funcþie de diametru ºi viteza perifericã (curba
punctatã indicã domeniul vitezei periferice admisã în cazul ungerii cu unsoare
consistentã).
T*.24.21. Sã se comenteze diagrama din figura 24.21 referitoare la alegerea tipului de
etanºare cu manºetã de rotaþie în funcþie de presiune ºi de turaþia arborelui.
T*.24.22. Care dintre urmãtoarele soluþii de etanºare este recomandatã pentru
arborele de ieºire al unui multiplicator de turaþie având diametrul D = 10 mm ºi turaþia
n = 6000 rot/min?
a) manºetã de rotaþie (simering); b) inel “O”;
c) labirint; d) fantã simplã.
T*.24.23. Pentru etanºarea incintei unui utilaj tehnologic, în zona arborelui de ieºire
trebuie optat pentru una din cele douã soluþii principial diferite:

167
I. etanºare cu contact; II. etanºare fãrã contact.
Care este parametrul funcþional hotãrâtor pentru luarea unei decizii:
a) diferenþa de presiune; b) diametrul arborelui;
c) temperatura mediului etanºat; d) turaþia arborelui;
e) viteza perifericã a arborelui.

168
Fig. 24.28

Fig. 24.29

b)

a) c)
Fig. 24.30

a) b) c) d)

e) f) g) h)
169
170
presiune presiune

a) b) c) d)

montaj deschis montaj închis


(prin frecare)
Fig. 24.31

e) f) g) h)

Fig. 24.32
I

a) b) c) d)

II

e) f) g)

Fig. 24.33

171
172
canal pentru
stocarea uleiului

orificiu pentru
orificiu pentru returnarea uleiului
returnarea uleiului
a) b) c) d)

e) f) g) h)

Fig. 24.34
unsoare
consistentã

a) b) c) d)

h)
e) f) g)

Fig. 24.35

173
T*.24.24. Identificaþi elementele de etanºare din figura 24.24.
T*.24.25. În partea superioarã a figurii 24.25 este prezentatã varianta constructivã de
presare a inelelor “V” cu o bucºã cu flanºã strânsã cu ºuruburi. În partea inferioarã a
figurii, strângerea se realizeazã cu o bucºã filetatã. Care dintre variante este mai
avantajoasã?
T*.24.26. Etanºarea cu presetupã reprezentatã în figura 24.26 admite ca arborele
(tija) sã aibã miºcare de:
a) rotaþie; b) translaþie; c) mixtã.
T*.24.27. Pistonul din figurã are o miºcare de translaþie alternant-simetricã. Ce
materiale sunt recomandate pentru segmenþii acestuia, cunoscând faptul cã fluidul
vehiculat prin canalele reprezentate în figura 24.27 este ulei.
T*.24.28. În figura 24.28 este reprezentat un robinet cu ventil ºi servomotor. Ce tip
de garnituri identificaþi?
T*.24.29. Filtrul pentru lichide cu impuritãþi din figura 24.29 trebuie asamblat prin
flanºele sale cu flanºele þevilor de intrare ºi ieºire. Din ce motiv flanºele filtrului nu sunt
plane ci denivelate?
T*.24.30. Secþiunile a ºi b din figura 24.30 sunt variante pentru asamblarea
reprezentatã în c.
1) Ce avantaje are acest mod de asamblare a douã þevi?
2) Ce variantã este mai avantajoasã: a sau b? Motivaþi rãspunsul.
T*.24.31. Pe baza figurii 24.30 precizaþi ce avantaje au variantele constructive de
etanºare din figura 24.31 (variantele c ... h)?
T*.24.32. Care dintre tipurile de manºete de rotaþie sunt mai eficiente: I sau II? (vezi
figura 24.32). Sã se precizeze care dintre montaje sunt corecte ºi care nu: a ºi b, c ºi d,
e ºi f, g ºi h. Explicaþi prezenþa orificiilor realizate în capacele din desenele a, b, c, d, g
ºi h.
T*.24.33. Precizaþi tipurile de etanºãri care apar în figura 24.33, comentaþi cum se
realizeazã etanºarea, subliniaþi avantajele ºi dezavantajele. Care este ordinul de
mãrime al cotelor e ºi f (vezi figurile a ºi c)?
T*.24.34. Precizaþi tipurile de etanºãri care apar în figura 24.34, comentaþi cum se
realizeazã etanºarea ºi subliniaþi avantajele ºi dezavantajele.
T*.24.35. Precizaþi tipurile de etanºãri care apar în desenele din figura 24.35 ºi
comentaþi modul în care funcþioneazã. Explicaþi prezenþa presetupei din figura e ºi a
arcului elicoidal din figura f.

174
* * *

175