Sunteți pe pagina 1din 1

. .

ln partea finald a textului, degi se face


referire la o noastrd
imagine - simbor impusd de viziunea criticurui ritu apuseantd; ideite de progres, dez,voltarea
pentru a
Maiorescu - figura eminesciani vizutd ca iaonomica tebuie sd fie pururea linta noastrd
o sfafur'e de a rlrspira increderc inafard'
marmurd carc privegte sur€zdtoare, de la indllimea ne - intdri inlduntru la9i Belin nu ne-au garantat neutrali-
oiia puterite
Tugusta a vegniciei aftei _ nise dezv6luie o alt5 laturd,
ineditd, cea a gazetarului preocupat gi de problemele tatii, tiebuie ca noi, pin atitudinea ce vomlinea-o' sd
politicd.tn!3t9apte,
realitdfii, profund ancorat in via{a trecuta gi'prezentd nu ni depdrtdm cdtugi de pu.tin de ta o
a ,rr, te nu se inspire decdt de propriile inferese
poporului.
romilnegti, ftindcd este o probd Cvidentd cd o
asemenea
potii"a'esfe singu ra bund pentru Rominia' fiindcd
Varianta 3 'pururea am regretat regretdm 9i
am ceit-o, fiindcd 9i
ne amintim epoca in care se zicea cd in Girecia 'astdzi nu ne-a asigurat el
.Sd cd inaltut areopag european
existd.un partid englez, unulfrancez, aftul pentru
rusesc, gi cd iniugi condiliile de existenll ce le doream cu tolii
in z.adar se cduta partid adevdrat na,,tionat.
Oamenii de sfafu/nosfru.
stat ai Greciei s-au convinspnn espenb nld de a
cd aaevaiia Noi nu putem decilt regreta cd se vdd tendinle
politicd nalionard nu poate ft.-afta dec6t pe apropierca exclusivd
aceea care se
nzimd pe propiite interese ate nafunii; giastlzinegrepit tara n o potiticd bizatd
"rgii"
iiairi u'r" sau cealaltd din marite puteri, depdftdnd-o
existd in Grecia paftide politice, ca'in ortcare pe care o socotim singura
siat astfelde ta tinia de conduitd
constitufional, insd ele nu mai pot fi califrcate de partid propiile noastre rnferese'
bund,fiind inspiratd numaidin
englez, francez sau rusesc. Ar fi regretabil, ar fi (MihaiEminescu, IE greu pentru ofoaie din
o
nenorocire chiar pentru noi dacd, i doua zi dupd
opozilie..-l in Tlmpul, 6 martie 1880' apud M'
recunoagterea independenlii noastre, am cddea 1 984)
in Eminescu, Opere, X, Publicistic[, Bucu regti'
gregeala ce o comitea odinioard Grecia
in loc sd ne
insp^irdm de politica noastrd tradilionald.
Cerinle 9i rezolviri Posibile
ln ce constdinsd aicitradifiunea? Ea constdin
ceea
ce.ne impune chiar pozi.tiunea noastrt geognftcd;
de_a [Citegte textul cu voce tarel
evita oriee provocarc fald cu puteile ,o"":tr" r"iii"
ii 1. Ge poli deduce despre autorul textului 9i
d-1ftre.ti1e tndeobgte cu toate puterite
ypljuni. Prin aspira{iunile noastre, prin""t" ^"i
iii" despre situafia de comunicare ?
. Cuise adreseazd textul?
dezvoltarea
intelectuald ce pia dat Romilnia de jimdtate . Ce tiP de tekt este acesta?
de secot
aproape, ea a cdutaf a se apropia de civiliza{iunea . Care este atitudinea autorului fa[6 de orientarea
52
politicd a Romdnieit
U,