Sunteți pe pagina 1din 1

. M. Eminescu in articolul E greu pentiu o foaie .

De asemenea, gazetarulsurprinde prin profunda


analiz| a situafiei politice contemporane lui 9i
iEi
din opozilie... argumenteaz5 ideea ci adevdrata
politicd nafionald trebuie si aib6 la baz6 propriite dovedegte implicarea ln acest domeniu'
--.
ingriloraiea 9i exemplul Greciei il determind
pe
interese ate na,tiuniigi, ddnd exemplu Greciei, ahrm6
politiciexterne
ci orientarea poliilcd a ldrii n-ar trebui sd vizeze fmineJcu sd sublinieze importanfa unei
corecte, in confbrmitate cu specificul nafional'
apropierea de una dintre puterile mondiale, ci strict
interesele poporului.
. Fiind un articol, textulface parte Varianta 4
din stilul publicistic,
emilitorul este specializat, iar receptorul poate fi spe_ de ansamblu al pubticaliilor rc.mflnegti literar-
Peisaiul
cializat sau nespecializat. ' gtiinlifiie, academice, umanitare 9i populare se
peioada
. Textul pdstreazi gi graflc ordonarea
ideilor, astfel ii'nogateite cu zeci 9i zeci de reviste (numaiin
ci primul paragraf are rolul ipotezei din cadrul textului 1 Bg0-1
- 900) aPar Peste o sufd'
argumentativ, oferind exemplul Greciei care la un in acesi divers context esfe rnferesant de unndit
moment dat, avea la putere partide de origine strdind. ,o,J ut ii i"re pu bti caliite repre2entative au izbutit sd-Fi
. Al doilea gi i m p u n d u n p rog rcm re d aclio n al ca
rc s6-co nti n ue trad ili a,
al treilea paragraf corespund arg u mentirii,
discursul referindu-se acum la sfera politicii na$onale. piogresisia i presei romdnegti, sd inoveze stilul.
-piirtiiiti" genuri
. Ultimul paragraf reprezintd concluzia potrivit
cdreia
9i timbaiele lui pin noi formule 9i
politica na{ionali n-ar trebui sd aibd in vedere dec6t GiiietareEti gi sd contibuie
la elucidarea disputelor
la literaturd'
interesele poporului. iingvistici
-Obserudm 1i'literare cu privire ta timbd 9i
maiintdi cd dircclia noud" propusd de
2. Care este opinia ta dcspre cauza care deter-
fitu Maiorcscuin,Convorbfti literare" se confrunta' dupd
mind punctul de vedere al autorului? Susline, cu
1880, cu alte direclii", tendinle 9i orientdi care
se
argumente, opinia prezentati izvodit
doreau distincte unete fald de attete 9i care au
. Autorul articolului, poetul gi gazetarul
Mihai Emi_ -s{tfil unor reviste cunoscute'
in preaima ["']
nescu, demonstreazd cd, degi trdiegte dupd legile publicistic gigenurite gazetdregtide la sfatrsjt
creafiei, este preocupat gide problemele sensibile ale a" ("" c. alXiX-lea) ne atestd, in mod explicabil'
realitdfii: situatia politici a RomAniei gi orientarea politicd
"""oi tendinle cale au. contribuit la dezvoftarcapresei
dniutnito
dupi interesele ng{iu nii. literare. Se cultivd afticolul potemic -
politic' social'
'i. iuftural, istotic, ftlosoftc. Cronica literard, de teatru mai
ales, d'ar gi cea de cafte, cunoagte prin Eminescu'
55
54