Sunteți pe pagina 1din 1

dezvoltdriisale.

pe ldngd extraordinara
bogifie de Pentru cd voia sd fte mai cu mo! decdt a$ii.
pj_9"j" o^confine spectacolul dramatic, et are unidei Fiindcd noi ceila$i zicem ,,a doua", ,a tteia" gi ,,a'
rmportant ln educarea spectatorilor. rol
patra", e/ socatea cd trebuie sd zicem gi ,a-ntdia".
.
_. Agtfel, in copildrie iunt* ilrcinafi de teatrul de
pdpugi
Aceasta dovedegte cd el nu gi-a dat silinla sd se
sau de piesele prn iir'Jcena povegtile d u mi re ascd asupra gramaticii romdne gti. [...]
cunoscute. ""* Astfe l, acel sciitor cu p reten,ti uni ma ri gi cu p rcg dtire
^^_l !este
_ldotescelte ne tndrum6 profesorii c6tre teatrul nelndestuldtoare, nemu$umit sd scn'e cum vorbegte
care material didactic alternativlau
doar mijloc lumea, a pocit limba, crezilnd c-o dtbge.
de relaxare gi de imbogdfire (l oan Slavici, Am i nti n)
nre vom forma
agadar o deprindere sanatoasi" "rrt"rii.
J" ,"rg" gi a viziona
piesele de teatru. " Cerinle 9i sugestii de rezolvare
Varianta 6 [Citegte textul cu voce tare]
Oigicare sciitor care se srnfe, 1. Ge pofi deduce despre autorul textului gi
toli romdnii, ba chiar pentru line sd scie pentru despre situafia de comunicare?
.si
scrie cum vorbesc toyi'rom6nii,
ciiiiiloi. Et are dar sd . Cine este autorul textului gicare este situafia de
probabititatea, vor vohi gi
ii'ri^, dupd toatd comunicare? /
cei ie;; ;:;, ndscut tncd. . Cui se adreseazS?
Et trcbuie darsd-sj dea'bine
in,trebuinreaza gi
;;;;;;, atese, cum . Care este opinia sa despre cum scriau unii dintre
iury agazd vorbere, cdci o vofud
rdu contemporanii lui?
7t7a1a.nu are pentru toli cititoii'riiit"r, una rdu . Ce tip de text este acesta?
intrebuinlatd sticd inlete'"rt,
supdrd pe cititor.
i iii'ieu agezaft it
. Scriitorul loan Slavicieste emifitorul, iartextuleste
,. Aceastd bdgare de seamd/e/rpsegfe cetormaimufti
dintre sciitoriinogti. -'-' "'s' t"q'(t memorialistic;drept urmare, perspectiva din care este
construit mesajul este una personald gi criticd la adresa
Am citit, de eiemptu,sc.nse scriitorilor care nu respectd normele de exprimare in
de unul dintre sciitoii
y?.! p-reten{iuni vorbetei
", tolii cd romdniizic
cu
,pagina titia,, Sfi;,nsd limba romdnd.
iria;oi . Emifitorul, fiind scriitorde notorietate, fl considerdm
De ce a scns.acel au^torroaoini
prctenfi, "ii^a pagind,.
iilil, special izat gi se adreseazi u nui grup fintd larg, ln primul
zice gi nici
n-are sd zicd nimeni? rind segmentu lui scriitoricesc, i.ar in plan secu nd citito-
rilor, care trebuie sd fie vigilenfi Ei la forma lingvisticd
60
61