Sunteți pe pagina 1din 1

riguroasi, in care se transmit idei gi

sentimente.
. Exprimarea ln.limba .
rom6ni, maiales a scriitorilor, /
Opozi(ia noi ceila$i elface parte din tehnicile
nu trebuie si incalce. normele gramaticale argumentative.
in vigoar;,
deoarece nuin aceasta consti Jriginalil"t"a,
dupd cum
. lronia strecurat6 Tn text potenfeazd dimensiunea
reliefeazl exprimarea tui Slavici
ii'iai mo! dec6t persuasivd - pretenliuni mari, pregdtire neindestu-
a$ii. "i ", tdtoare, mai cu mo! decdt alfii, a pocit limba crezdnd
.
Un astfelde scriitor, contemporan
lui loan Slavici, c-o drege.
care incalci normele limbii rom6ne . Este speculat6 valenla conotativd a lexemelol in
este acuzat de
pregdtire neindestutd.foare gi vederea convingerii lectorului de cele susfinute de
nicidecum nu poate fi
etichetat drept original. emi{dtor.
. lntrucdt discutdm despre un fragment
dintr_un 2. Care este opinia ta despre importanla res-
volum de Amintiri, textul apa4ine
sfidfui artistic priri pectirii normelor lingvistice de citre scriitori ? Sus-
bog 5!ia lexicald, sens-u rile rnuf
tifjf
!ine, cu argumente, opinia prezentati.
u iag i cuv6
nt;
mesajulare pe l6ng6 funcfie esteticd " "U-"Lf
gi o nrnqib no_"l
tivi din pund de vedere ringvistic, ouoLa . in ceea ce privegte exprimarea scriitorului, in gene-
de incdrcdturd
emofionali. ral, se poate vorbi de originalitate la nivelul semantic,
. Textul este de.tip argumentativ, m'ai precis al conota{iilor pe care le poate imprumuta
cu o puternici
dimensiune persuasivd. un cuvAnt in funcfie de context.
. Este ugorde recunoscuffin . Sunt de acord cu opinia lui loan Slavici, intrucdt,
structura textuluiipoteza
sau premisa, demonstralia ori argumentalia pentru vorbitoriiunei lirnbi, scriitorul este un rnodel de
propriu_zisi
,siconcluzia. exprimare; dacd scriitorii igi permit si nu respecte
, ... Sunt prezenficonectorigistructuride tip argumen_
tativ pentru cd, de ce, fiindcd (exprinnanO
normele gramaticale,' atu nci nici vorbitorii nu se vor simfi
cauzalitatea), obligalis6 respecte normele de exprimare in vi'goare.
de e1emptu., a^stfet (pentru .Astezi, noul DOOM accepti ca fiind corecte ambele
.Prezen[a intrebirii giconcluzie;.
"o"illin""iJ
nu"nld o"r""urn retorici De forme lntdi/intiia,ceea celnseamnd cd norma o impun
"u
ce a scns acest autor preteng-os
cum nu zie gi nicih-arc vorbitorii, cdci altfel limba corectdarfi limbd de cabinet,
s! zicd nimeni?, este ln aceeagi ,arrAii persuasivd vorbiti de un segment restr6ns alpopula$ei; demooalia
9i argumentativi. din societate se risfrdnge giasupra corsetului normelor
. Revenirea verbului gramaticale, fdcdndu-le mai tolerante.
trebuie subliniazi necesitatea
respectdrii cu rigurozitate a normelor
gr-maticale.
62