Sunteți pe pagina 1din 1

Varianta 7 istorie: 10; fitozofie: 10; media generald: 8'81'

Principele Carol
[n.n. viitorut rege Carol at il-tea]
CatifrcativulAdmis". la castel,
aiunge, ln 191 2,sa susf,aa (petre Jurrea, Bacaraurent
pdnd atunciin Romilnia
iio"Lii""r*at nemaitntiltnit a Histoial.
O speciald, formatd din profesorii
-c.omisie
pregdtiserd inainte, a fost frsarcnat{
care-t Gerinfe 9i sugestii de rezolvare
verifice pentru acordarea d;;;;;;;;;;:t
de absotvirc. in [Citegte textul cu voce tarel
l!tu: casei Resate g.a,""iii"tit}
pJ.rill-ii"i" ao"r^entete L Ge poli deduce despre autorul textului 9i
acestui examen curios:'tu"rarip-
s"rise ale despre situafia de comunicare?
e x a m i n at
; p ra ce s u l -v e rb a I p ri ni rJ- a sfdg uracelui . Cui se adreseazd?
examenului. [...] re a
" . Ce tiP de text este acesta?
Examenul - pe carc Carol .Cumpercepeprincipeleexamenuldebacalat'rreat?
I il dorea ,comptet gi
amdnunrit", conform procesuruiverbar-
2^o-2? iunie tet2, rd.9as.telur p;;;;;,
va avea rocpe . Textul oferd in subsol indicii despre temi -
sinaia, unde rege al RomAniei' Carol al lllea'
Comisia s-a deotasltde
h Bucuif,ii.U;", afi probe --lFt"gtentul
bacalaureatulviitorului
face parte Ointr-un articol apirut in
le tinba tatind, m.atem.atica, niioiiturate,
francezd, o dizeftafiune_,,,Iimba timba revista iistort"gieste semnat de Petre furlea' apa(i-
gi ex tempore din i"_irr, probe orale nind ca atare siiluluipublicistic; exprimd o atitudine 9i
fitozofte
examenuleste Orezglta.t pe
istoriZ.
9i ielii"u, a decurs este orientat spre maximd accesibilitate'
lary. nu pimcipat Carot t, . Discursui este nonficfional, uz6nd mai ales de
carc a prezidat, pincipe_te profe-
mogtJnitoriiiinand giso{ia lexeme cu sens denotativ (bacalaureat, comisie'
sa trlaria, fralii si su rart te cetii
.Comisia propunea candidatutui
eiiiiJi." sori, certincat de absolvire, probe)'
--.'MesajulestedenotativprindimensiuneainformativS
din care acesfa rsiaregea
mi iune subiecte,
Principalete catiAU ate
unur. La timba lomdnd
a ares
opere fui Caragiate; la filozofie
-
a textului.
. emiFtorul este specializat 9i se adreseazi unui
giistoie, din cete io ae de istoria inv6[5-
suoiea", Rusiei grup $nti restrdns - celor interesafi
in orientut Eurooei pana "-,'Jtifificaoblinute:
i-iitil'uot"t" itantuf ui romlnesc, dar, datoriti limbajulu i accesibil'
se
timba rom6nd: e; matematici: poate adresa elevilorgi pdrinfilorrl-e astizi' pentru care
fizico-naturate: 9; germana:
8,:i0,;;;;;zd: e; ,stiinfe urmat
a,slo; Liiiai:7; aizenatia ta un asemenea bacalaureat poate fi un modelde
in ceea ce privegte imparlialitatea'
65