Sunteți pe pagina 1din 1

' Titlul €Ste snnr.| ^..

t
. de
Este de remarcat complexitatea examenului

:*ffi*ffil'ffiffi:
precum Ei corectitu-
bacalaureat susfinut de principe,
de chiar tatdl candidatului'
Oin"", urmdrit6 indeaproape
pentru viitorul iege un bacalaureat complet
Au.9, oe_a race .Jr-il,",,"r.. ""rJot""
ii corectitudinea fiind o chestiune de onoare'
,^._._
"r*nrnit,
. Tatdl, care a prezidat comisia, nu are orgoliul notei
r;"Jffi:if,:::T::f
oe erarnen gi fll"$ll:i#[i#d!:il3,;
a notel.,. nhri^..j_ ,.- -.',aia), a probelor
de carton - nota 10'
-- . Suiptita este cd limba german6' limbd vorbitS nativ
romdnd: g;matem;;-'-' vuF'rUre oe candidat O" ptin"'ip", este notatd cu 8,50, tArAast6rnifuria
cuiva
filimba
is,,;i:tt,';*:ifi fr ii,t#fi1f# jJ:T'ffi din familia regald'

Varianta g

*n*;mlngf;1fr$fiffi
probe orale gi
Privrli o ctipd filtut cum cdutdm sd ne inletegem'
cdt de pulin conduita curentd a unui
romdn' atunci
priv$.
c6.nd
oi
ex ten ,"iiit" i" oamenii, de instituliile, de,moravuile
de
tipui
,ittui noastrd. veii obserua numaidecilt doud
ii "preaere bine caracterizate, dar in acelagi timp
::ffiY"ffil1'#ffn:"pfffi i"iJaoprse.
-ac,eia
o categoie din conali.onaliinogt[
ca're gi-au fdcu{ studiile superioare
in
dintre
strdindtate
. Fla^ot^..-- sd
.
siii p"rtidin clasa avutd, oi de cilte ori vortrebui
romdnesc
Taca'o iudecatd asupra vreunui fenomen
*fi{** o"nr"'n, vor lua aproape sistematic aceeapi atitudine:
scepticismulradicat.
--- Suntem
Cunoagteli cu tofii acest monofon discurs;
g;;,ii1;tr#;*lt*'i*-.,r..qilffi fi -Siiiir"
in urma tututror PoPoarelor'
noa$rt etnicd e infeioard giniciun viitor
maibun nu e de agtePtat'
Caracterul nostru' e lag 9i seru/ ' Instituliile
noasfre
sunt simple maimuldrelidupd strdinehP tJ N-avem
trecut, n-avem artd, n'avem titeraturS' ["']
67