Sunteți pe pagina 1din 1

.

-A-",:lf;rx,*i!'ijlii!w!"{:fi#
obtuzd, tot asa
Mesaiul este emis din perspectivd comparativ-
analiticd, cu observafii personale'
national ca si'ct . Mihai Ralea analizeaz| fenomenul rominesc
,rpr"r"nLt de doui tipuri de aPreciere perfect opuse:
o"I'"3firll,Tlf- -'":,ui cu noaste_ ei drsc ursut r"l,pti"ittrl radical 9i demagogia nafionalistd 9i cultu-
- . sau grandomania.apreciere sunt exagerdri qi carac-
rald
Ambile tipuri de
;['ffi##i:!N;r!i!##r;r;;;;
granilele
ca sd putemtrdi din ele, lnchizdnd
irnu"rf'Pstreine' Literaturc
lerizeazdatitudinea c,elor mai mulfi rom6ni'
--
. Textul este o pledoarie pentru echilibru 9i actuali-
presiu-
;: zeazain4ia conative a comunicdrii, exercit6nd
"r riiZ
-t-,;;";";;;:ti:;:",;;:;ii;n:#:!!,:J::,ff ngasire
si se
i
";;";;;;7;er ne asupra'receptorului pentru a-l determina
implice.
' '.
papt*:'al";;;;!lY -GRomanut are sapte vieli in Cepetarea imperativului priw,fi in debutul textului'
pentru a fi
p""::1;;. ;;:'id.l' suntem poeli (,Romteiur
r;;;;t conferi oralitate giretorism, fiind scris parcd
r n ge nerat,
" sus[inut de la tribunS.
atity!2e mai m ugi romvni fatd . Cu un ochi critic, emi[dtorul scruteazd mentalitatea
eve n ime ntete 1.,cetor de prin
si tt21t1ite. riiJi",, iJ,rit"azd eg a t romdneascd sau fenomenul romdnesc, caracterizat
wn ovat intre s ce de care sus[ine
gt!gi s s i e r r-i mJiie doud tipuri de atitudini: scepticismul radlcal,
(MihainRatea, " rttuAtira noastri etnicd inferioard, avdnd un caracter
r"nii..i ut rom 6nesc) litenturd
f"E, i"tif , n-avem istorie, n'avem aftd, navem
Gerinfe gi sugestii ji'grandomania, cu un aspect ,,profund patriotic' dar
de rezolvare
[Citegte textulcu voce ioisiderat de autor la fel de obtuz precum radicalismul
tareJ
sceptic prin discursuldemagogic nafionalist Ei cultural
*"H!'[:ilJr"i:n f"Tp
re,a uto ru r textu
r u i s i - literatura noastrd arc nume ceSunfemse pof eg ala cu ugudnld
bogali ca nimSni
. Cui se adreseazd? ci marite genii ate strtindtafri'
gi a grdutui) suntem viteii ("')'
. tip de text este acesta? lpovestii petrotutui
.?Care este ooi nla iunfem poeti('..) etc', etc.
rom'nesc? autorului despre
fenomenul
. Forma'verbald de viitor veli obseruei, precum 9i
i mperativu I p rivili adualzeazd fu nc[ia faticd a mbaiului'
I i

anirendnd atenfia cititorului 9i induc6nd un sentiment


de certitudine.
68
69